Dynaamisen kimppakyytijärjestelmän toimivuus simuloidussa kuormitustilanteessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Dynaamisen kimppakyytijärjestelmän toimivuus simuloidussa kuormitustilanteessa"

Transkriptio

1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietoliikenneohjelmistojen ja multimedian laboratorio Joonas Kekoni Dynaamisen kimppakyytijärjestelmän toimivuus simuloidussa kuormitustilanteessa Diplomityö Elokuu, 2005 Valvoja Ohjaaja Professori Antti Ylä-Jääski FT Sami Pöykkö

2 TEKNILLINEN KORKEAKOULU DIPLOMITYÖN TIIVISTELMÄ Kirjoittaja ja aihe: Joonas Kekoni Dynaamisen kimppakyytijärjestelmän toimivuus simuloidussa kuormitustilanteessa Päivämäärä Sivuja: 52 + liitteet Osasto: Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Professuuri: Tietoliikenneohjelmistojen professuuri Työn valvoja: Professori Antti Ylä -jääski Ohjaaja: FT Sami Pöykkö Työn sisältö: Liikenteen määrän kasvu on johtanut kasvavaan ruuhkautumiseen kaikkialla teollistuneessa maailmassa. Perinteiset tavat ratkaista ruuhkautumista ovat olleet joukkoliikenne ja sopimuspohjainen kimppakyyti. Esikaupungistuminen on siirtänyt merkittävän osan liikenteestä keskuksiin nähden säteittäisestä poikittaiseksi, mikä tekee joukkoliikenteen järjestämisen jatkuvasti hankalammaksi. Perinteistä sopimuspohjaista kimppakyytiä taas haittaa liukuvien ja muuttuvien työaikojen yleistyminen. Uutena ratkaisuna ruuhkautumiseen tässä projektissa tuodaan dynaaminen kimppakyyti, eli tietotekninen jär jestelmä, jossa kimppakyytien tarjoajat ja tarvitsijat voidaan saattaa yhteen. Järjestelmää käytetään matkapuhelimissa toimivilla ohjelmilla. Tässä projektissa tehty järjestelmä tulee Alankomaihin Schipholin lentokentän ja yrityspuiston käyttöön työmatkojen yhdistämiseen. Järjestelmällä yhdistellään vain työmatkoja, sillä ne ovat ruuhkautumisen merkittävä aiheuttaja ja niissä auton matkustajamäärä on tyypillisesti alhaisin. Tässä työssä tutkitaan rakennetun ohjelmiston soveltuvuutta kohdejärjestelmän lisäksi tätä suurempiin kimppakyytijärjestelmiin kuormitustestauksella. Kun toimivuus ja kuormittuvuusongelmia oli korjattu, testattava järjestelmä soveltuu hyvin projektin kohteena olevaan järjestelmän tarvitsemaan 1000 päivittäiseen matkaan. Tämän lisäksi ohjelmisto soveltuu välttävästi keskisuuren keskuksen eli 5000 päivittäisen käyttäjän kimppakyytien yhdistelystä. Tätä suuremmat järjestelmät vaativat joko ohjelmiston nopeuttamista tai kohteena olevan keskuksen kimppakyytitarpeiden toteuttamista usealla alueellisella järjestelmällä. Avainsanat: Dynaaminen kimppakyyti, ruuhkien välttäminen, työmatkaliikenne, kuormitustestaus ii

3 HELSINKI UNIVERCITY OF TECHNOLOGY ABSTRACT FOR MASTER'S THESIS Author and title: Joonas Kekoni Load testing of a dynamic carpooling system Date: Pages: 53+appendixes Faculty: Department of electrical and communications engineering Professorship: Telecommunication software Supervisor: Professor Antti Ylä-Jääski Instructor: FT Sami Pöykkö Content: Traffic growth has cause d ever growing problems with congestion all around industrial world. Traditional ways of helping the problem have been public traffic and carpooling. Suburbanization has however changed remarkable portion of the traffic from between city center and suburbs to be between different suburbs, making the public traffic harder and more expensive to organize. Traditional commuting carpools have suffered from most people working with flex working hours. The project this work has been made to offers dynamic carpooling as a new solution to the congestion pr oblem. Dynamic carpooling means a computer assisted system for combining the carpool drivers and passengers. The system is used with a program running in mobile phones. The system produced in this project will be used in Netherlands by Schiphol airport and business park. The system is used only for commuting traffic, since they are among the main causes of the congestion and they have typically the lowest amount traveling passengers. This thesis is about the workability of the system produced in the project under simulated real like circumstances. This workability is investigated with the mean of simulated traffic. When the 1st tests were made the system was still under construction and as result the system did neither correctly not did it stand the amount of traffic required After the problems were fixed the system worked correctly with the 1000 daily users and was working acceptably with 5000 daily users assumed to correspond the needs of a middle size center. Any center bigger than this would require either, faster computer and optimization of the software or in case of a massive center different systems for different sub centers. Keywords: Dynamic carpooling,congesting, commuting, load testing iii

4 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO Ruuhkat Esikaupungistuminen Saasteet Millaisia kimppakyytejä on olemassa Staattinen eli sopimuspohjainen kimppakyyti Liftaaminen eli ad-hoc-kimppakyyti Dynaaminen kimppakyyti Projektin kuvaus Ylimääräisiä houkuttimia järjestelmän käyttöön Kriittinen massa ja sen saavuttaminen Miksi kuormitustestaus on projektille tärkeää Työn tavoite Työn rakenne JÄRJESTELMÄN KUVAUS järjestelmän käyttäjän näkökulmasta Rekisteröityminen Matkojen teko Järjestelmän tekninen kuvaus Kimppakyytipäätteen toiminta Käyttäjäksi rekisteröinti Laskutusjärjestelmä KUORMITUSTESTAUS Valmiita työkaluja Nauhoittavia ja toistavia Linkkien seuraajia Ohjelmoitavia Isäntä-orja toiminnallisuus Kasvava kuorma Analyysiä valmiista työkaluista Profilointi Valittu kuormitustapa TOTEUTETUT KUORMITUSTYÖKALUT...18 iv

5 4.1 Käyttäjien luontityökalu CPS:n kuormittaja Konfiguraatiotiedostogeneraattori Osoitesuodatin Aktivointityökalu CPS emulaattori KUORMITUSTESTIT Testikäyttäjien luonti Testikäyttäjien luonnin testaaminen Testikäyttäjien aktivointi Testimatkojen teko JOHTOPÄÄTÖKSET Kuormitustestauksen tarpeellisuudesta Järjestelmän toimivuudesta kuormitustilanteessa Arvio testien todellisuutta vastaavuudesta Käyttäjien luonnin ja -aktivoinnin todellisuutta vastaaminen Matkojen ajamisen simuloinnin todellisuutta vastaaminen Järjestelmän osa-aluiden toimivuus erikokoisten keskuksien kimppakyytijärjestelmänä Käyttäjien yhdistely Käyttäjien esilaskenta Käyttäjien aktivointi Ajoneuvopäätteiden kiertokyselyihin vastaaminen Ideoita kuormitustestauksen jatkokehitykseen Järjestelmän soveltaminen suuremmille käyttäjämäärille LÄHTEET: LIITE 1 KIMPPAKYYTIPÄÄTTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄN TILAKAAVIO LIITE 2- AJOVÄYLIEN TUNTIKOHTAISET KESKINOPEUDET LIITE 3 VALMIIT KUORMITUSTESTAUSTYÖKALUT Web server test tool v

6 10.2 WebPerformance OpenLoad Web Application Stress Tool PureLoad Jmeter AB vi

7 Lyhenteet API BASH CPC CPS CSV DNS EJB FTP GIS GPRS HTTP IMAP J2EE J2ME JDBC JMS JNDI LDAP MIDP NAT NNTP PERL RAID SMTP SQL SSL TCP TLS UML XML Application programming interface Bourne again shell Carpool client Carpool servlet Comma separated values Domain name service Enterprise Java bean File transfer protocol Geographical information system General packet radio service Hypertext Transfer Protocol Internet message access protocol Java2 enterprise edition Java2 platform mobile edition Java database connectivity Java messaging system Java naming and directory interface Lightweight directory access protocol Mobile Information Device Profile Native address translation New news transfer protocol Practical extraction and report language Redundant array of independent disks Simple mail transfer protocol Structured query language Secure socket layer Transmission control protocol Transport layer security Unified markup language Extensible markup language vii

8 Englanninkieliset versiot käytetyistä termeistä, jotka eivät ole vakiintune ita tai yleisesti tunnettuja suomeksi: kiertokysely kilpailutilanne lukkiutuma merkistön tavukoodaus osittaja pinolistaus poikkeus selain tiedostokuvain välityspalvelin yhteyskäytäntö polling race condition deadlock character encoding scheduler stacktrace exception web browser file descriptor proxy server protocol viii

9 1 Johdanto 1.1 Ruuhkat Ruuhkat ovat suuri ja jatkuvasti kasvava ongelma kaikissa väkirikkaissa kehittyneissä maissa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa vuosittain ruuhkissa kuluvan (hukkaantuvan) polttoaineen ja ajankäytön aiheuttamat kustannuksen on arvioitu 61.3 miljardiksi USdollariksi vuonna 2003 [1]. Arvioon eivät kuulu ruuhkien aiheuttamien ympäristövaikutuksien eivätkä terveysvaikutuksien kustannukset. Tilanne tulee todennäköisesti pahenemaan, sillä tällä hetkellä kahden maailman väkiluvultaan suurimman maan Kiinan ja Intian talous kasvaa nopeasti, joten on odotettavaa autoistumisen lisääntyvän siellä voimakkaasti lähitulevaisuudessa. On epätodennäköistä että julkisen vallan toimenpiteillä tullaan puuttumaan liikennemäärien kasvuun, sillä yleensä on havaittu, että liikenteen ja talouden kasvu kytkeytyvät toisiinsa [4]. 1.2 Esikaupungistuminen Esikaupungistuminen tarkoittaa, että kasva va määrä ihmisiä muuttaa kaupungin keskustasta kaupunkia ympäröiville alueille, jonne muodostuu esikaupunke ja. Esikaupungissa on usein tarjolla suurempia ja uudempia asuntoja sekä asumisväljyyttä kustannuksilla, joihin keskiluokallakin on varaa. Esikaupungit koetaan usein turvalliseksi asuinpaikaksi, kun siellä ei useinkaan ole samoja sosiaalisia ongelmia kuin kaupunkien keskustoissa. Esikaupungeissa kuitenkaan ei yleensä ole riittävää määrää joukkoliikennettä. Pystyäkseen liikkumaan esikaupungista, perheessä on oltava yksi tai useampikin auto. Esikaupungeissa onkin tilaa yksityisautojen pysäköintiin. L iikkuminen hoidetaankin yksityisautoilla. Asukkaiden perässä esikaupunkeihin tulevat palvelut, kuten kaupat, päiväkodit ja koulut. Kehityksen seuraavassa vaiheessa yritykset muuttavat pois keskustoista, jotta ne voisivat tarjota riittävää pysäköintitilaa esikaupungeissa asuville työntekijöilleen. Liikenteen kasvu siirtyy säteittäisestä suureksi osaksi poikittaiseksi [4]. Tämä vaikeuttaa osaltaan lisää joukkoliikenteen järjestämistä. Liikenneruuhkista tulee jokapäiväisiä myös keskustan ulkopuolella. 1.3 Saasteet Hiilidioksidi ja muut kasvihuonekaasut, joiden määrä ilmakehässä on ihmisen toiminnan johdosta kasvanut, kiihdyttävät luonnollista kasvihuoneilmiötä. Tämä johtaa ilmast on lämpenemiseen, jonka otaksutaan johtavan tuhoisiin muutoksiin, kuten esimerkiksi merenpinnan nousuun, äärimmäisten sääilmiöiden lisääntymiseen ja maailman ruuantuotantokapasiteetin heikkenemiseen. Suurin osa lisääntyneestä hiilidioksidista on peräisin fossiilisten polttoaineiden kuten hiilen, öljyn ja maakaasun polttamisesta ener giantuotannossa ja liikenteessä [6]. Euroopan unioni on joulukuussa 1997 ratifioidussa Kioton sopimuksessa vähentämään hiilidioksidi päästöjään 8 % vuoden 1990 tasosta [2]. Päästöt ovat kuitenkin tämän jälkeen kasvaneet monissa maissa esim. Suomessa [3]. Liikenne on 1

10 merkittävä hiilidioksidipäästöjen tuottaja. Esimerkiksi Yhdysvalloissa liikenne vastaa noin kolmannesta kaikista hiilidioksidipäästöistä [7]. Liikenne ei kuulu Euroopan unionissa päästökaupan piiriin [9], joten toistaiseksi ei Euroopan unionissa ole tapaa hyötyä taloudellisesti päästökaupasta kimppakyytejä järjestämällä. Yhdysvalloissa ja Kanadassa sen sijaan työnantajat voivat myydä etätyöstä ja työntekijöiden kimppakyydeistä kertyviä päästövähennyksiä päästöpörssissä tai käyttää ne itse [24]. Uusi tekniikka ajoneuvojen käyttövoimassa ei missään tapauksessa voi ratkaista liikenteen ruuhkaongelmia, vaikka sillä pystyttäisikin vähentämään saasteisiin liittyviä ongelm ia. Työmatkat ovat ruuhkien pääaiheuttaja (ks. ajoväylien keskinopeudet liite 3). Lisäksi nä issä autossa on kaikkein pienimmät matkustajamäärät [8]. Nostamalla yks ityisautojen matkustajamääriä kimppakyydeillä voidaan vähentää työmatkoista aiheutuvia päästöjä ja ruuhkia sekä pysäköintit ilan tarvetta. Tämä projekti perustuu visioon siitä, että ajoneuvojen matkustajamääriä voidaan kimppakyydeillä nostaa, jos kimppakyydit pystytään tekemään tietotekniikan avulla sekä helpoksi että joustavaksi. Mikäli kimppakyydit voidaan osoittaa tehokkaaksi tavaksi liikenteen ja päästöjen vähentäjäksi, siihen voitaisiin kohdistaa yhteiskunnallista panostusta, sillä se on yhteiskunnalle halvempaa kuin teiden rakentaminen ja joukkoliikenteen tukeminen, joihin yhteiskunta jo nyt panostaa. Tämän lisäksi se helpottaa Kioton sopimuksen hiilidioksidipäästöjen rajoissa pysymistä. 1.4 Millaisia kimppakyytejä on olemassa Käyn tässä läpi erilaisia tapoja, joilla voidaan sopia kimppakyydin tekemisestä Staattinen eli sopimuspohjainen kimppakyyti Sopimuspohjainen kimppakyyti tarkoittaa sitä, että kuljettaja ja matkustaja tai matkustajat sopivat tiettyinä aikoina tehtävistä kimppakyytimatkoista. Esimerkiksi kaksi lähekkäin asuvaa ja työskentelevää ihmistä sopivat ajavansa toinen toisensa vuoropäivinä töihin ja kotiin omilla autoillaan Liftaaminen eli ad-hoc-kimppakyyti Liftaaminen perustuu siihen, että kyytiin haluava viestittää ohiajaville autoille haluavansa kyytiä. Liftaaminen tapahtuu usein tien sivussa, mutta myös erityisiä liftauspaikkoja käytetään [23] Dynaaminen kimppakyyti Dynaaminen kimppakyyti eroaa liftaamisesta siten, että kuljettaja ja matkustaja tai matkustajat löytävät toisensa teknisen järjestelmän avulla. Tämä helpottaa sopivan kuljettajan tai matkustajien löytämistä. Lisäksi on mahdollista lisätä molempien turvallisuutta, mikäli matkan osapuolten henkilöllisyys jää järjestelmän tietoon. Tällainen järjestelmä on tällä hetkellä käytössä ainakin New Yorkin osavaltiossa [25]. 2

11 1.5 Projektin kuvaus Projektissa ovat mukana Ecolane Finland Oy ja Social Traffic ag. Ne toteutavat matkapuhelimella toimivan dynaamisen kimppakyytijärjestelmän Schipholin lentokentän ja Business Parkin työntekijöiden työmatkoihin. Ecolane Oy hoitaa tietotekniikan ja Social Traffic ag markkinoinnin, käytännön järjeste lyt jne. Tämä työ on tehty Ecolane Oy:lle. Toteutettava järjestelmä keskittyy juuri työmatkoihin, sillä näissä auton matkustaja määrä on tyypillisesti kaikkein pienin [8], ja työmatkat ovat myös suurin ruuhkien aiheuttaja (ks. liite 2). Järjestelmä mahdollistaa yksityisten ihmisten tarjota ja tilata kimppakyytejä matkapuhelimella sekä maksaa matkasta ja saada korvaus kyydittämisestä järjestelmään sisältyvässä maksujärjestelmässä olevalta tililtä. Schipholin lentokenttä on hyvä kohde tällaisen kimppakyytijärjestelmän koekäyttämiseen, koska siellä on noin työtekijää, joilla kaikilla ei ole pysäköintipaikkaa työpaikan lähellä. Sopimuspohjaista kimppakyytiä käyttää nykyisellään noin työntekijää. Kimppakyydin käyttäjillä on mahdollisuus saada pysäköintipaikka työpaikan lähellä, mihin heillä ei olisi muuten mahdollisuutta. Keskeinen ongelma sopimuspohjaisella kimppakyydillä on se, että se soveltuu huonosti työntekijöille, joilla on liukuva työaika tai joilla työaika tai jopa työntekopaikka ei ole sama joka päivä, sillä silloin kimppakyyti saman partnerin kanssa ei ole mahdollinen joka päivä. Tämä johtaa ongelmiin, jos matkustavalla osapuolella ei ole vaihtoehtoista tapaa kulkea töihin tai pysäköidä autoaan työpaikan lähelle. Rakennettavan dynaamisen kimppakyytijärjestelmän tarkoitus on tuottaa mahdollisuus kimppakyytiin, niiden ihmisten käyttöön, joille sopimuspohjainen kimppakyyti ei sovi tai sopii huonosti. Schipholin lentokenttä on hyvä paikka järjestelmän kokeillulle myös sen vuoksi, koska siellä on myös paljon julkista liikennettä tarjolla siltä varalta, että kimppakyydillä saapunut ei saa paluumatkaa Ylimääräisiä houkuttimia järjestelmän käyttöön Social Traffic tarjoaa ylimääräisenä houkuttimena järjestelmään liittymiseksi 10 :lla ilmaisia kimppakyytejä, Orangen ja Alcatelin sponsoroiman Alcatel 735i kamerapuhelimen. Puhelimeen on esiasennettu kimppakyydin asiakasohjelmisto. Puhelimet on varustettu Orangen liittymällä, jossa on 30 ilmaista puhetta ja datansiirtoa. Lisäksi VW on sponsoroinut Social Traffic ille 4 kappaletta VW Lupoja, joilla voidaan ajaa matkustajia, jotka eivät saa paluu kyytiä töistä kotiin. Tämän lisäksi on suunnitelmia, että sponsorit ajavat välillä satunnaisesti valittuja matkustajia helikopterilla ja Bentleyn urheiluautolla Kriittinen massa ja sen saavuttaminen Keskeinen ongelma järjestelmän (kuten monien muidenkin järjestelmien) 3

12 käyttöönotolle on että kukaan ei halua tilata kimppakyytejä järjestelmästä, jossa ei ole kyyditsijöitä. Kukaan ei myöskään viitsi ruveta kyyditsijäksi järjestelmässä, jossa ei ole matkustajia. Ongelmaa yritetään helpottaa sillä, että ensin kerätään rekisteröintejä ja järjestelmä aktivoidaan käyttöön niille ihmisille, joilla on riittävä määrä potentiaalisia kimppakyyti-partnereita. Otaksutaan, että suuri osa kokeilee järjestelmää lähiaikoina sen avaamisesta, jolloin kriittinen massa järjestelmän saamiseksi pyörimään saavutetaan. 1.6 Miksi kuormitustestaus on projektille tärkeää Dynaaminen kimppakyytijärjestelmä ei toimi, ellei siinä ole riittävää määrää käyttäjiä, sillä silloin mahdollisuus saada kyyti tai matkustaja jää pieneksi. Tietoteknisenä haasteena tämä tarkoittaa sitä että ollakseen toimiva järjestelmä n pitää toimia suuren käyttäjämäärän aiheuttamassa kuormituksessa. Kuormitus testauksen tarkoituksena on paitsi mitata järjestelmän nopeutta kuormitustilanteessa, niin myös testata järjestelmän toimivuutta kuormitustilanteessa mahdollisten kuormituksen yhteydessä ilmenevien ongelmien löytämiseksi. Lisäksi työssä käsitellään hyvin lyhyesti myös kuormittuvuutta varten tuotteeseen tehtyjä säätö- ja korjaustoimenpiteitä. Kaikki kuormitustyökalut ja mittaukset ovat työn kirjoittajan tekemiä, kuten myös niiden pohjalta tehty analyysi. Korjaustoimenpiteet eivät ole työn tekijän tekemiä, milloin tästä ei ole erikseen mainittu Tekijällä on myös ollut projektissa työhän liittymättömiä rooleja. Kuormitustestaus on erittäin tärkeää siksi että suurinta osaa järjestelmän komponenteista on testattu vain yksikkötesteillä ja käytännön testauksella, eikä niiden tehokkuudesta ja varmatoimisuudesta kuormitustilanteessa ollut siten takeita. Toinen syy kuormitustestauksen tarpeellisuuteen on että nyt ohjelmistoa ajetaan neljä suoritusyksikköisessä koneessa (kaksi hyperthreading prosessoria), jonka takia lukkiumat (engl. deadlock) ja kilpailutilanteet (engl. race condition) tulevat helpommin näkyviin, mikäli virheellistä säikeiden käsittelyä ilmenee. 1.7 Työn tavoite Kuormitustestauksen tarkoituksena on hakea vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 1) Toimiko järjestelmä kuormitettuna oikein? 2) Kestääkö järjestelmä 1tuhata päivittäistä käyttäjää, joka on suurin mahdollinen kuorma, mikä voidaan aiheuttaa kaikilla tuhannella alcatelin sponsoroimalla puhelimella? 3) Arvioida järjestelmän soveltuvuutta suurempien keskusten kuin kohteena olevan keskuksen kimppakyytijärjestelmäksi, sekä arvioida hyvin lyhyesti järjestelmän kehitystarpeita tällaiseen käyttöön. Kuormitustesteistä saatuihin tuloksiin on sovitettu funktioita, siksi että yritetään hakea niillä linjaa kuinka kuormitettavuus muuttuu käyttäjien määrän mukaan. Tämä on tehty lähinnä siksi että voitaisiin saada parempi arvio järjestelmän kuormittuvuudesta aineiston ulkopuolelta. Matemaattisten mallien luominen järjestelmän testattavien versioiden kuormittuvuudesta ei ole tässä työssä varsinaisesti tarkoituksena. Jonkin 4

13 verran on kuitenkin luotu hyvin yks inkertaisia malleja että saataisiin vastauksia kohdan 4 kysymykseen. Saatuja malleja on extrapoloitu myös aineiston ulkopuolelle tietoisena siitä, että sellaisen funktion yhtenevyys todellisuuden kanssa ei välttämättä ole kovin luotettava. Kaikki mittaukset on tehty 2 suorittimisessa 3Ghz Xeon (hyperthreading) palvelimessa, jossa on 4GB muistia ja kaksi 73.8GB SCSI levyä ohjelmistopohjaisessa raid1 järjestelmässä. Käyttöjärjestelmänä on Redhat Enteprise Server. Tätä konetta käytetään myös järjestelmän tuotantokäytössä, joten mittaukset soveltuvat tältä osin tuotantoon suoraan. 1.8 Työn rakenne Johdannossa kerrotaan yleisistä liikennetrendeistä sekä projektista yleisellä tasolla.. Tämän jälkeisessä kappaleessa kuvataan järjestelmä ensin käyttäjän kannalta ja sitten tekniseltä kannalta. Kuormitettavuustestaus-kappaleessa käsite llään valmiita työkaluja ja sitä miksi niitä ei käytetty tässä työssä. Seuraavassa kappaleessa käsitelään millaiset työkalut järjestelmän kuormittamiseen rakennettiin ja miksi. Tämän jälkeisessä kappaleessa kuormitustestit käsitellen testejä sekä päätelmiä, joita niiden perusteella tehtiin, sekä niiden pohjalta tehtyjä uusia testejä ja kaikkien testien pohjalta tehtyä analyysiä. Johtopäätökset-kappaleessa kootaan kaikki johtopäätöksen saaduista tuloksista sekä teen lisää johtopäätöksiä sekä spekuloidaan, miten kuormitustestausta voisi kehittää edelleen. 5

14 2 Järjestelmän kuvaus Tässä kappaleessa käydään läpi järjestelmän toiminnallisuus ensin loppukäyttäjän ja sitten järjestelmän teknisen rakenteen näkökulmasta. 2.1 järjestelmän käyttäjän näkökulmasta Järjestelmää käytetään kahden erillisen käyttöliittymän kautta. Rekisteröintiliittymällä rekisteröidytään palveluun ja ylläpidetään tunnuksen tietoja, kuten osoitetta ja siirretään rahaa matkustamiseen tai kyytien tarjoamisesta ansaittua rahaa pois järjestelmästä. Käyttäjätietojen käsittely tapahtuu yksinomaan selaimella. Matkojen teko taas tapahtuu matkapuhelimeen asennetulla kimppakyytiohjelmistolla. Web-selaimella ei voi tilata itselleen kimppakyytiä Rekisteröityminen Käyttäjä rekisteröityy aluksi www-käyttöliittymässä joko pelkäksi matkustajaksi tai matkustajaksi ja kuljettajaksi. Matkustajana hän kirjaa järjestelmälle omat tietonsa. Halutessaan toimia sekä matkustajana että kuljettajan, hän kirjaa järjestelmään omien tietojensa lisäksi myös autonsa tiedot. Järjestelmään r ekisteröityneet käyttäjät esilasketaan, mutta laskenta ei näy käyttäjälle. Seuraavassa vaiheessa aktivoidaan käyttäjä. Alkuvaiheessa järjestelmän ylläpitäjä tekee aktivaation käynnistämällä aktivaatiotyökalun. Myöhemmin aktivaatiotyökalua ajetaan automaattisesti esimerkiksi kerran vuorokaudessa. Mikäli käyttäjän on riittävän todennäköistä löytää järjestelmästä itselleen kimppakyytipartneri, käyttäjä aktivoidaan. Järjestelmä ilmoittaa aktivoinnista käyttäjälle tekstiviestillä. Tämän jälkeen aktivoitu käyttäjä voi hakea itselleen Social Trafficilta Alcatel 735ipuhelimen, johon puhelimen kimppakyytipääteohjelma on esiasennettu. Puhelimet on varustettu Orange n liittymällä, jossa on 30 :n edestä ilmaisia puheluja ja datayhteyksiä. Samalla käyttäjän matkatilille siirretään 10, joten hän voi tilata itselleen matkan ilman, että joutuu siirtämään rahaa tililleen. 6

15 Kuva 1 Käyttäjäksi rekisteröitymisen etusivu. Projektin toisessa vaiheessa, kun kaikki sponsoroitua puhelinta on jaettu, puhelimia ei enää jaeta, vaan käyttäjä saa ohjeet ohjelmiston lataamisesta omaan puhelimeensa. Tässä vaiheessa kimppakyytipääteohjelma on muokattu toimimaan muillakin kuin Alcatelin puhelimella Matkojen teko Kun käyttäjä on saanut itselleen puhelimen hän voi käyttää järjestelmää, joko matkustajana tai kuljettajana. Mikäli käyttäjä on kirjautunut vain matkustajaksi, täytyy hänen kirjata järjestelmään autonsa tiedot, ennen kuin hän voi toimia kuljettajana. Kimppakyytipäätteen käyttöliittymästä on tämän kappaleen selostuksen lisäksi myös tilakaavio liitteessä 1. 7

16 Kuva 2 kirjautuminen kimppakyytipäätteelle. Halutessaan matkustaa kodin ja työpaikan välillä kimppakyydillä, käyttäjä käynnistää kimppakyytipäätteen ja syöttää käyttäjätunnuksen ja salasanan. Jos käyttäjä on käyttänyt ohjelmistoa aiemmin, käyttäjätunnus ja salasana on esitäytetty. Kuva 3 matkan valinta. Seuraavaksi käyttäjä valitsee haluaako hän matkustaa töistä kotiin vain kotoa töihin. Järjestelmä ei tue tällä hetkellä muita matkoja. Valinta töistä kotiin tai kotoa töihin on esivalittu kellonajan mukaan. Käyttäjän pitää myös valita haluaako hän toimia matkustajana vai kuljettajana vai jä ttäkö hän valinnan järjestelmälle. Lisäksi käyttäjä voi valita hänelle kelpaavan matkan ensimmäisen ja viimeisen alkuhetken. Matka mahdollinen alkuaika on esitäytetty alkaen nykyhetkestä päättyen 30 min päähän. Seuraavaksi järjestelmä näyttää käyttäjälle hänen tilillään olevan rahan määrän sekä osoitteen jossa järjestelmä otaksuu käyttäjän olevan. Osoite näytetään siksi, että jos käyttäjä on valinnut väärän matkasuunnan tai jos hänen tietonsa eivät ole ajan tasalla, on käyttäjän se helppo havaita. Mikäli käyttäjä on matkustaja näyttää järjestelmä hänelle lisäksi koodin, jonka kuljettaja syöttää puhelimeensa todistaakseen sen että hän on ottanut käyttäjän kyytiin. 8

17 Kuva 4 Matkustajan näyttö, kun matkaa ei ole vielä tarjottu. Vain osa näytön sisällöstä näkyy yhtä aikaa, johtuen puhelimen pienestä ruudusta. Järjestelmä alkaa etsiä käyttäjälle kuljettajaa, matkustajaa tai kumpaa vain, sen mukaan mihin rooliin käyttäjä on kirjautunut. Kun kuljettaja tai matkustaja löytyy alkaa puhelin piipata. Kuljettajasta kerrotaan lempinimi, auton malli, auton väri ja auton ovien määrä sekä auton rekisteritunnus. Tämän lisäksi annetaan otaksuttu ensimmäinen ja viimeinen saapumisaika, sekä matkan hinta. Kuva 5 Matkustajalle tarjotaan kyytiä. Järjestelmä kertoo matkustajasta kuljettajalle lempinimen, työ- ja kotiosoitteen sekä sen aikavälit näihin saapumiseen ja sen milloin kuljettajan pitää lähteä osuakseen näihin aikaväleihin. Tämän lisäksi kerrotaan matkasta saatavan korvaus, sekä kuljettajan arvioitu oman matkan pidentymä sekä minuutteina että kilometreinä. Oikeita nimiä ei kerrota partnereille, ellei käyttäjä ole rekisteröinyt lempinimekseen oikeaa nimeään. Lempinimien ei tarvitse olla uniikkeja. Tarkat henkilötiedot ovat luonnollisesti järjestelmän tiedossa ja ne jäävät järjestelmä n tietoon myös matkan loppumisen jälkeen. Kun matkustaja on hyväksynyt kuljettajan, järjestelmä näyttää matkustajalle onko 9

18 kuljettaja jo hyväksynyt matkan. Kuljettajan hyväksyttyä ja lähdettyä matkaan järjestelmä näyttää matkustajalle taaksepäin kulkevaa aika otaksuttuun saapumiseen. Matkustajaa herätellään lisäksi 2 min ennen kuljettajan arviotua saapumisaikaa puhelimen piippauksella. Kuljettajan saavuttua matkustaja antaa koodin kuljettajalle ja hän syöttää sen puhelimeensa. Matkustaja on maksanut matkasta kuljettajalle ja palvelun tarjoajalle. Kuljettajan hyväksyttyä matkan kuljettajalle näytetään milloin hän aikaisintaan ja milloin viimeistään voi lähteä hakemaan matkustajaa. Kun kuljettaja kuittaa itsensä matkalle, matkustajalle välitetään tieto otaksutusta saapumisajasta. Mikäli aikaikkuna matkustajan hyväksymään viimeiseen lähtöaikaan on kulumassa umpeen, kuljettajaa herätellään piippauksella 2 min ennen aikaikkunan umpeen kulumista. Kun kuljettaja on lähtenyt matkaan, kerrotaan matkustajalle milloin hänen pitäisi saapua noutopaikkaan. Puhelin herättelee matkustajaa lisäksi äänimerkillä, kun aikaa on jäljellä vähemmän kuin 2 minuuttia. Kuva 6 Kuljettajan saapumisesta kertova matkustajan näyttö. Kuljettajan saavuttua perille matkustaja nousee kyytiin. Tämän jälkeen matkustaja antaa kuljettajalle koodin. Kuljettaja syöttää koodin puhelimeensa, jolloin kuljettaja ja palvelun tarjoaja laskuttavat matkustajaa. Kuva 7 Kuljettaja syöttää laskutuskoodin 10

19 Kuljettajan ohjelmisto kertoo uudet arvioidut saapumisajat matkustajan sekä kuljettajan kotiin. Matkustajan ohjelmisto toivottaa hyvää matkaa ja arvioidun saapumisajan sekä tilin saldon. Tämän jälkeen kuljettaja ajaa matkustajan tämän kotiin ja kuittaa matkan tehdyksi. Ohjelmisto kertoo arvioidu saapumisajan kuljettajan kotiin, sekä tilin saldon ja toivottaa hyvää loppumatkaa. Kuva 8 Lopetusnäyttö. Matkoja voi ajaa ja tilata ainoastaan matkapuhelimella. Rekisteröintitietoja voi vaihtaa ainoistaan www-selaimella. Ohjelmisto mahdollistaa lisäksi kartan katsomisen matkustajan noutopaikan läheisyydestä. Kuva 9 Esimerkki 150x150 pikselin kartasta. Ensimmäisessä vaihteessa käyttäjille jaettava Alcatel 735i matkapuhelin voi näyttää kerralla vain 128x128 pikselin osan 150x150 kuvasta. Kerralla näkyvän osan rajat on piirretty punaisella kuvaan. Toisessa vaiheessa tuettavissa matkapuhelimissa sekä vieritettävän kartan koko että kerralla näytettävä osan koko määräytyvät puhelimen ominaisuuksien mukaan. 11

20 2.2 Järjestelmän tekninen kuvaus Matkustaja Kuljettaja Uusi käyttäjä tai vanha käyttäjä muuttassa käyttäjätiietojaan Selain N CRP yhteykäytäntö GPRS verkon yli Http CPS Liikenne matkustajien ja kuljettajien kanssa RegisterationUI käyttäjien rekisteröitymin ja käyttäjätiedon hallinta TomCat Servlet mottori JBoss ohjelmistopalvelin CarpoolSymbian BackendBean CarPoolUiBean PartnerActivation bean EJB oliot DbBeans Ei geograffisen tiedon käsittelijät JMS jonojen käsittelijät HyperSonic tietokanta GisBean Paikkatiedon hallinta MySql Graaffipalvelin reittien etsintä Käyttäjä-, laskutus ja reittitiedot InnoDbvarastomootori MyIsamvarastomoottori Paikkatiedot Kuva 10 järjestelmän rakenne. Järjestelmä on rakennettu vapaan JBOSS-ohjelmistopalvelimen päälle. Tämän lisäksi 12

21 järjestelmässä on MySql-tietokanta, jossa pidetään sekä käyttäjien että matkojen tietoja transaktioita tukevan InnoDB-varastomoottoria (engl. storage engine) käyttäen, sekä paikkatietoa perinteisellä myisam-varastomoottorilla. Näiden lisäksi järjestelmään kuuluu graa fipalvelin, joka laskee matkoja tieverkkoa pitkin. Graafipalvelin on kirjoitettu C:llä ja siihen pidetään yhteyttä TCP -pistoketta (engl. socket) käyttäen. Paikkatietojärjestelmä on kokonaisuudessaan kapseloitu GISBean EJB -olion taakse. Muuta tietokantaa taas käytetään DBBeans-paketin luokkien kautta. Matkustajien ja kuljetta jien kimppakyytipäätteiden kanssa kommunikoidaan HTTP GET-pyynnöillä, tätä kommunikaatiota palvelimessa hoitava palikka on nimeltään CPS (Car pool servlet). Varsinainen logiikka ei kuitenkaan sijaitse servletissä vaan sitä hoitaa CarpoolBackEndBean, joka käyttää järjestelmän muita EJB -olioita. Käyttäjien rekisteröinti ja käyttäjätiedon hallintaliittymä on toteutettu Jakarta projektiin kuuluvan Tapestry-ohjelman avulla muodostetulla servletillä, ja sen logiikkaa hoitaa CarpoolUiBean. Käyttäjien aktivointia hoitaa PartnerActivationBean, jolla ei kuitenkaan ole omaa käyttöliittymää vaan käyttäjien aktivointi hoidetaan erillisellä aktivaatiotyökalulla, joka hakee JNDI:llä PartnerActivationBean-olion etärajapinnan ja käyttää sitä. Aktivaatio on tosin suunniteltu toteuttavaksi täysin automaattisesti esim. ajastettuna prosessina tulevaisuudessa. Kaikki HTTP-liikenne menee Apache palvelimen ka utta, vaikkakaan sitä ei selkeyden takia ole piirretty kuvaan. Apachella muutetaan URL:ja sekä sillä rajoitetaan samanaikaisten HTTP-pyyntöjen määrää. Lisätietoja rajoittamisesta löytyy kappaleesta 5.4 Testimatkojen teko. Apache palvelimella voitaisiin myös toteuttaa SSL/TLS salaus jos sellainen haluttaisiin toteuttaa Kimppakyytipäätteen toiminta Kimppakyytipäätteen käyttämä yhteyskäytäntö perustuu HTTP GET pyyntöihin. Pyyntöön tuleva informaatio lähe tetään käyttäen lomake (engl. form) parametreina. Vastaus tulee body-kentässä käyttäen UTF-8 merkistöä. Vastauksen avaimen ja arvon välisää on yhtäsuuruus merkki (=) ja vastaus päättyy aina et-merkkiin (&). Avain voi sisältää vain merkkejä a-z sekä _ (alaviiva) ja 0-9. Avainta vastaava kenttä voi sisältää kaikkia 16-bittisiä unicode merkkejä pois lukien & merkin jota on käytetty kenttien erottimena. otsikkotietoja asiakasohjelma ei käytä. Vastaus loppuu aina et-merkkiin (&). Vastausta ei URL-koodata. HTTP ja palvelimen kiertokyseleminen (engl. polling) on otettu yhteyskäytännön perustaksi, koska ainoastaan HTTP yhteyskäytäntö on pakollinen MIDP1:ssä, mitä pidettiin projektia aloittaessa tärkeänä, sillä MIDP2 puhelimia ei juuri ollut. HTTP on myös suhteellisen helppo toteuttaa sellaiseen ympäristöön, joka tukee pelkää TCPpistoketta, kuten Symbian series 60 v1 C++:lla. Sittemmin valittu Alcatel 735i puhelin on MIDP2-puhelin, joten se tukisi myös suoraa TCP -pistoketta. Kiertokyseleminen lisäksi toimii samalla tiedonsiirtokanavan virkistyksessä. Haittapuolena on että kiertokyseleminen luo ylimääräistä kuormaa järjestelmälle, sekä ylimääräistä GPRS-liikennettä, jota saatetaan laskuttaa siirretyn datamäärän mukaan. Asiakasohjelmiston tilakaavio on Liitteessä 1. Kaavio on englanninkielinen, koska asiakasohjelmistosta ei ole olemassa suomenkielistä versiota tätä kirjoitettaessa. 13

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

Kimppakyyti. Jaettu kyyti, jaettu tyyli

Kimppakyyti. Jaettu kyyti, jaettu tyyli Kimppakyyti Jaettu kyyti, jaettu tyyli Pähkinänkuoressa Kimppakyydit ovat nykyään arkipäiväistä matkan tekoa, jossa kyydittäjät ja kyydissä olijat eivät ole huviajelulla (ellei sellaisesta päätetä erikseen)

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Interfacing Product Data Management System

Interfacing Product Data Management System Interfacing Product Data Management System Tekijä: Työn valvoja: Mats Kuivalainen Timo Korhonen Esitelmän sisältö Työn suorituspaikka - Ideal Product Data Oy Käsitteitä Työn tavoitteet Työn tulokset 1/5

Lisätiedot

Harjoitustyö 3 - Reittioptimisaatio

Harjoitustyö 3 - Reittioptimisaatio Harjoitustyö 3 - Reittioptimisaatio Tampereen kaupunki tarjoaa avoin data -sivuilla kaupungin avoimena julkaistun tietoaineston osana Tampereen joukkoliikenteen aikataulut, reitit sekä rajapinnan joukkoliikenteen

Lisätiedot

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla?

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? Rekisteröitymällä saat käyttöösi koulusi hankkimat sähköiset opetus- ja oppimateriaalit. Pääset

Lisätiedot

JWT 2016 luento 11. to 21.4.2016 klo 14-15. Aulikki Hyrskykari. PinniB 1097. Aulikki Hyrskykari

JWT 2016 luento 11. to 21.4.2016 klo 14-15. Aulikki Hyrskykari. PinniB 1097. Aulikki Hyrskykari JWT 2016 luento 11 to 21.4.2016 klo 14-15 Aulikki Hyrskykari PinniB 1097 1 Viime luennolla o AJAX ja JSON, harjoitustyön tehtävänanto, vierailuluento avoimesta datasta Tänään o APIt rajapinnoista yleisesti

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI

Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI 2 The difference is ABAX The difference is ABAX 3 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN Avaa ABAX-sovellus, ja klikkaa «Kirjaudu». Syötä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi

Lisätiedot

Valppaan asennus- ja käyttöohje

Valppaan asennus- ja käyttöohje Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.9 16.2.2006 Tuukka Laakso Korjattu versio 0.1 Antti Kettunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Valppaan asennus...3 2.1 Valppaan kääntäminen...3 2.2 Valmiiksi

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

HOJ J2EE & EJB & SOAP &...

HOJ J2EE & EJB & SOAP &... HOJ J2EE & EJB & SOAP &... Ville Leppänen HOJ, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2012 p.1/18 Missä mennään... 1. Johdanto (1h) 2. Säikeet (2h) 3. Samanaikaisuudesta (2h) 4. Hajautetuista sovelluksista

Lisätiedot

Helsingi yliopiston kevytkäyttäjähallintosovelluksen rajapintakuvaus

Helsingi yliopiston kevytkäyttäjähallintosovelluksen rajapintakuvaus Helsingi yliopiston kevytkäyttäjähallintosovelluksen rajapintakuvaus Sisällysluettelo 1Johdanto...2 2ATIKin ja kevytkäyttäjähallinnon välinen rajapinta...3 Shibboleth 2-tunnistus...3 Web service-rajapinta,

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

<e.g. must, essential, conditional> Käyttötapaukset Kurssin malli käyttötapauksille: Tila < List of users and the other systems that interacts directly with a system>

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Group 2 - Dentego PTH Korvake. Peer Testing Report

Group 2 - Dentego PTH Korvake. Peer Testing Report Group 2 - Dentego PTH Korvake Peer Testing Report Revisions Version Date Author Description 1.0 Henrik Klinkmann First version Table of Contents Contents Revisions... 2 Table of Contents... 2 Testing...

Lisätiedot

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi WINDOWS 10 -kurssi petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi Yleistä kurssista Keskiviikkoisin 9.9. 30.9. (15 oppituntia) 16:45 20:00 (viimeinen kerta 16:45 19:15) Puolivälissä 15 minuutin kahvitauko Materiaali

Lisätiedot

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Päiväys Tekijä 22.03.02 Ville Vaittinen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tärkeimmät lyhenteet... 3 2. Konfiguraationhallinnan tärkeimmät välineet... 4 2.1

Lisätiedot

WWW-sivut HTML-kielellä esitettyä hypertekstiaineistoa

WWW-sivut HTML-kielellä esitettyä hypertekstiaineistoa WWW ja tietokannat WWW-sivut HTML-kielellä esitettyä hypertekstiaineistoa tekstiä, kuvia, hyperlinkkejä Staattiset sivut kirjoitettu kerran, muuttaminen käsin ongelmana pysyminen ajantasalla Ylläpito hankalaa,

Lisätiedot

Tik Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu TESTITAPAUKSET LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 2.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001 Tekijä:

Lisätiedot

www.solita.fi solita@solita.fi

www.solita.fi solita@solita.fi www.solita.fi solita@solita.fi JAVA-SOVELLUSTEN RAKENTAMINEN INTEGROITUUN YMPÄRISTÖÖN Jarno Peltoniemi Solita Oy 10.5.2005 Aiheet Johdanto Portaalit, portletit Oracle Portal Java-sovelluksen rakentaminen

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

Virtualisointiympäristössä on kolme pääosaa: isäntä (host), virtualisointikerros ja vieras (guest).

Virtualisointiympäristössä on kolme pääosaa: isäntä (host), virtualisointikerros ja vieras (guest). 1 Virtualisoinnin avulla voidaan purkaa suora linkki suoritettavan sovelluksen (tai käyttöjärjestelmän tms.) ja sitä suorittavan laitteiston välillä. Näin saavutetaan joustavuutta laitteiston käytössä.

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

Automaattinen yksikkötestaus

Automaattinen yksikkötestaus Teknillinen Korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Automaattinen yksikkötestaus Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä

Lisätiedot

Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä

Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä Matti Luukkainen 10.12.2009 Tässä esitetty esimerkki on mukaelma ja lyhennelmä Robert Martinin kirjasta Agile and Iterative Development löytyvästä

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Määrittelydokumentti NJC2 Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti ( ov) Projektiryhmä Eero Anttila Olli

Lisätiedot

Tietokantojen hallinta

Tietokantojen hallinta Tietokantojen hallinta 1. Yleistä Ensimmäinen vaihe ennen Odoo käytön aloittamista, on varmuuskopioiden tekeminen. Se kannattaa tehdä riittävän usein. Kun Odoo toimii omalla koneella, on tietokantojen

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin kehitysmallit

Avoimen lähdekoodin kehitysmallit Avoimen lähdekoodin kehitysmallit Arto Teräs Avoimen lähdekoodin ohjelmistot teknisessä laskennassa -työpaja CSC, 25.5.2009 Avoimen lähdekoodin kehitysmallit / Arto Teräs 2009-05-25

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla Tervetuloa mukaan Sisällysluettelo yleistä... 3 MY KNX... 3 Kirjaudu KNX organisaation kotisivulle... 4 Partnerluettelo... 5

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Harjoitustyö 3 - Millosemeni

Harjoitustyö 3 - Millosemeni Harjoitustyö 3 - Millosemeni Tampereen kaupunki tarjoaa avoin data -sivuillaan Tampereen joukkoliikenteen aikataulut, reitit sekä rajapinnan joukkoliikenteen reaaliaikaiseen seurantaan. Näinpä erilaisille

Lisätiedot

TIES530 TIES530. Moniprosessorijärjestelmät. Moniprosessorijärjestelmät. Miksi moniprosessorijärjestelmä?

TIES530 TIES530. Moniprosessorijärjestelmät. Moniprosessorijärjestelmät. Miksi moniprosessorijärjestelmä? Miksi moniprosessorijärjestelmä? Laskentaa voidaan hajauttaa useammille prosessoreille nopeuden, modulaarisuuden ja luotettavuuden vaatimuksesta tai hajauttaminen voi helpottaa ohjelmointia. Voi olla järkevää

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

Sisällys. Käyttöohje. Kilometrien syöttö ja muokkaus, sekä palkanlaskentaan vietävän laskutuksen lisäys

Sisällys. Käyttöohje. Kilometrien syöttö ja muokkaus, sekä palkanlaskentaan vietävän laskutuksen lisäys Käyttöohje Kilometrien syöttö ja muokkaus, sekä palkanlaskentaan vietävän laskutuksen lisäys Sisällys 1 Kilometrien syöttö...2 1.1 Uusien kilometrien syöttö kun ajetaan Profiilin autoilla...2 1.1.1 Normaali

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

Sovellusarkkitehtuurit

Sovellusarkkitehtuurit HELIA TiKo-05 1 (9) Sovellusarkkitehtuurit ODBC (Open Database Connectivity)... 2 JDBC (Java Database Connectivity)... 5 Middleware... 6 Middleware luokittelu... 7 Tietokanta -middleware... 8 Tapahtumamonitorit

Lisätiedot

CODEONLINE. Monni Oo- ja Java-harjoituksia. Version 1.0

CODEONLINE. Monni Oo- ja Java-harjoituksia. Version 1.0 CODEONLINE Monni Oo- ja Java-harjoituksia Version 1.0 Revision History Date Version Description Author 25.10.2000 1.0 Initial version Juha Johansson Inspection History Date Version Inspectors Approved

Lisätiedot

Web-palvelu voidaan ajatella jaettavaksi kahteen erilliseen kokonaisuuteen: itse palvelun toiminnallisuuden toteuttava osa ja osa, joka mahdollistaa k

Web-palvelu voidaan ajatella jaettavaksi kahteen erilliseen kokonaisuuteen: itse palvelun toiminnallisuuden toteuttava osa ja osa, joka mahdollistaa k 1 Web-palvelu voidaan ajatella jaettavaksi kahteen erilliseen kokonaisuuteen: itse palvelun toiminnallisuuden toteuttava osa ja osa, joka mahdollistaa ko. toiminnallisuuden hyödyntämisen Web-palveluna.

Lisätiedot

Käyttöohje Social News

Käyttöohje Social News Käyttöohje Social News 1.1. painos FI Social News Vapauta sisäinen uutistoimittajasi ja raportoi lähiseutusi kiinnostavat tapahtumat suurelle yleisölle ammattimediakumppaneiden kautta. Lataa ja asenna

Lisätiedot

Kehitysohje. ETL-työkalu. ExtraTerrestriaLs / Aureolis Oy

Kehitysohje. ETL-työkalu. ExtraTerrestriaLs / Aureolis Oy Kehitysohje ETL-työkalu Versio Pvm Tekijä Kuvaus 0.1 15.1.2005 Timo Sallinen Ensimmäinen versio 0.2 26.1.2005 Timo Sallinen Täydenetty pohjaa 0.3 06.02.2005 Mika Suvanto Pieniä täydennyksiä ja oikolukua

Lisätiedot

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1 Marraskuu 2014 1 (22) Tekniset vaatimukset Marraskuu 2014 2 (22) 1 Ohjelmapalvelin... 6 1.1 Ohjelmat... 6 1.1.1 Tuetut käyttöjärjestelmät... 6 1.1.2 Muut tarvittavat ohjelmat... 6 1.2 Palvelin (Suositus

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Ohje 1 (10) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

12 Delfoi Planner Harjoituksen tarkoitus VirtualBox, jboss ja selain

12 Delfoi Planner Harjoituksen tarkoitus VirtualBox, jboss ja selain 12 Delfoi Planner 12.05 Harjoituksen tarkoitus Tämä ohjeistus auttaa Delfoi Planneria käyttävää kohta kohdalta määrittelemään esimerkkinä toimivan rakenteen kokoamiseen tarvittavat teolliset prosessit,

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa

Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa Diplomityöseminaari Ville Pursiainen Aalto-yliopiston tietotekniikkapalvelut Valvoja: Prof Patric Östergård, Ohjaajat: DI Jari Kotomäki, DI Tommi Saranpää 7.10.2016

Lisätiedot

Viestintäviraston EPP-rajapinta

Viestintäviraston EPP-rajapinta Viestintäviraston EPP-rajapinta EPP - Extensible Provisioning Protocol EPP on XML- pohjainen protokolla EPP:llä tarkoitetaan RFC-dokumenteissa määriteltyä tapaa liittyä rekisterin (registry) ylläpitäjän

Lisätiedot

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti 30.10.2013 Luottamuksellinen MS Outlook, Standard postitilin asennus 1/6 Käynnistä Outlook 2010. Seuraava näyttö avautuu Valitse Next (Seuraava). 2 MS Outlook,

Lisätiedot

Ohjeet kansainväliselle alustalle rekisteröitymiseen

Ohjeet kansainväliselle alustalle rekisteröitymiseen Ohjeet kansainväliselle alustalle rekisteröitymiseen Tunnusten luominen Kemianluokka.fi-osoitteesta löytyvät vedentutkimushankkeen suomenkieliset sivut. Sivuilta löytyy linkki Ilmoittaudu mukaan, jonka

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

Tietoturvan perusteet - Syksy 2005. SSH salattu yhteys & autentikointi. Tekijät: Antti Huhtala & Asko Ikävalko (TP02S)

Tietoturvan perusteet - Syksy 2005. SSH salattu yhteys & autentikointi. Tekijät: Antti Huhtala & Asko Ikävalko (TP02S) Tietoturvan perusteet - Syksy 2005 SSH salattu yhteys & autentikointi Tekijät: Antti Huhtala & Asko Ikävalko (TP02S) Yleistä SSH-1 vuonna 1995 (by. Tatu Ylönen) Korvaa suojaamattomat yhteydentottotavat

Lisätiedot

Johdatus Ohjelmointiin

Johdatus Ohjelmointiin Johdatus Ohjelmointiin Syksy 2006 Viikko 2 13.9. - 14.9. Tällä viikolla käsiteltävät asiat Peruskäsitteitä Kiintoarvot Tiedon tulostus Yksinkertaiset laskutoimitukset Muuttujat Tiedon syöttäminen Hyvin

Lisätiedot

11/20: Konepelti auki

11/20: Konepelti auki Ohjelmointi 1 / syksy 2007 11/20: Konepelti auki Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy 2007 p.1/11 Tämän luennon

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille

VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille www.vy.fi/admin/vypedit TieVie 26.8.2005 Hely Lahtinen VypEdit sisällönhallintajärjestelmällä voi www.vy.fi/admin/vypedit tuottaa ja ylläpitää www-sivustoja SVY:n

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Portugalin tasavallan aloite neuvoston päätökseksi Schengenin konsultointiverkoston (tekniset eritelmät) osan 1 muuttamisesta

Portugalin tasavallan aloite neuvoston päätökseksi Schengenin konsultointiverkoston (tekniset eritelmät) osan 1 muuttamisesta Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. lokakuuta 2007 (07.11) (OR. en) PUBLIC 14215/07 LIMITE VISA 334 COMIX 924 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Puheenjohtajavaltio Viisumityöryhmä

Lisätiedot

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Päivitetty 16.3.2012 KÄYTTÖÖNOTTO 1. Päivitetään ohjelmaversio 2010.1.1 (tai uudempi) ohjelman tukisivuilta. Ohjeen julkaisuhetkellä versio löytyy tukisivujen

Lisätiedot

Uutta Remote Support Platform 3.1 -versiossa

Uutta Remote Support Platform 3.1 -versiossa What's New Asiakirjaversio: 1.0 2014-05-09 Asiakirjaversiot Seuraavassa taulukossa esitellään asiakirjan tärkeimmät muutokset. Versio Pvm Kuvaus 1.0 2014-05-09 Ensimmäinen versio 2 All rights reserved.

Lisätiedot

Suorituskyvyn varmistaminen sovelluskehityksen eri vaiheissa Paavo Häkkinen, Presales Teamleader Compuware Finland

Suorituskyvyn varmistaminen sovelluskehityksen eri vaiheissa Paavo Häkkinen, Presales Teamleader Compuware Finland Suorituskyvyn varmistaminen sovelluskehityksen eri vaiheissa Paavo Häkkinen, Presales Teamleader Compuware Finland Epäonnistuminen ei ole vaikeaa Approximately 40% of mission-critical mainframe projects

Lisätiedot

WWW-ohjelmoinnin kokonaisuus. WWW-OHJELMOINTI 1 Merkkauskielet. Merkkauskielten idea. Merkkauskielet (markup languages) Merkkauskielten merkitys

WWW-ohjelmoinnin kokonaisuus. WWW-OHJELMOINTI 1 Merkkauskielet. Merkkauskielten idea. Merkkauskielet (markup languages) Merkkauskielten merkitys WWW-OHJELMOINTI 1 WWW-ohjelmoinnin kokonaisuus SGML, XML, HTML WWW-selaimen sovellusohjelmointi WWW-palvelimen sovellusohjelmointi Eero Hyvönen Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto 26.10.2000

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

3 Verkkopalveluarkkitehtuuri

3 Verkkopalveluarkkitehtuuri 3 Verkkopalveluarkkitehtuuri Verkkopalvelun arkkitehtuuri perustuu yleisesti asiakas-palvelin -malliin Tietokantapohjaisessa (verkko)palvelussa asiakas-palvelin -malli toimii seuraavasti: 1. Käyttäjä käyttää

Lisätiedot

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen 1 Pankkitositteen tietojen kohdentaminen Johdanto Pankkitapahtumien (tiliotteen) tietojen linkitys kirjanpitoon (maksutapahtumien kohdistus laskuihin) voi joskus olla työlästä (jos maksutapahtuman tiedot

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 Käyttöönotto... 3 Verkkolaskutuksen aktivointi... 3 Järjestelmän asetukset ja liikekumppanitiedot... 3 Yritystiedot -asetus... 3 Liitteet verkkolaskuille...7 Verkkolaskujen

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1. Competitor Name

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1. Competitor Name Objective ing Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1 Sub Criterion SRV01 palvelin Sub Criterion A1 ing Scheme Lock 08-04-2014 09:35:59 Entry Lock 08-04-2014 19:36:30 O1 0.50 Palvelimen

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Vältä Internet Explorer selainta WebOodin käytössä ilmenneiden ongelmien vuoksi

Vältä Internet Explorer selainta WebOodin käytössä ilmenneiden ongelmien vuoksi Versiopäivitys 4.4., versiomuutoksia WebOodissa Vältä Internet Explorer selainta WebOodin käytössä ilmenneiden ongelmien vuoksi Kirjautumisen aikakatkaisu (30 min.): selaimen kysely ja muistutukset istunnon

Lisätiedot

DownLink Shared Channel in the 3 rd Generation Base Station

DownLink Shared Channel in the 3 rd Generation Base Station S-38.110 Diplomityöseminaari DownLink Shared hannel in the 3 rd Diplomityön tekijä: Valvoja: rofessori Samuli Aalto Ohjaaja: Insinööri Jari Laasonen Suorituspaikka: Nokia Networks 1 Seminaarityön sisällysluettelo

Lisätiedot

Primuksen ja Wilman viestitoiminnot

Primuksen ja Wilman viestitoiminnot Primuksen ja Wilman viestitoiminnot StarSoftin käyttäjäpäivä Hämeenlinna, 10.11.2009 Tapio Aalto Viestintämahdollisuudet Primus Sähköpostit Tekstiviestit Wilma Ilmoitustaulu Pikaviestit Sähköposti Tekstiviestit

Lisätiedot

Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa

Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa Osa II OUGF / 12.5.2004 c Sisält ltö Mitä uutta? Yleistä lisensoinnista Lisensointiin liittyviä ongelmia Hankinnassa muistettavia asioita

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

99.5.2003 1 (4) ADAPTERITOTEUTUS PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JÄRJESTELMIIN (AHO JA TAMLAB)

99.5.2003 1 (4) ADAPTERITOTEUTUS PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JÄRJESTELMIIN (AHO JA TAMLAB) 99.5.2003 1 (4) ADAPTERITOTEUTUS PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JÄRJESTELMIIN (AHO JA TAMLAB) TAUSTA Pirkanmaan sairaanhoitopiiri hyväksyttiin aluetietojärjestelmän (ATJ) kokeilulain piiriin v. 2001. Pirkanmaan

Lisätiedot

EU login -ja rjestelma a n kirjautuminen

EU login -ja rjestelma a n kirjautuminen Päivitetty 21.11.2016 TP EU login -ja rjestelma a n kirjautuminen EU login on Euroopan komission tietojärjestelmien käyttäjien todennuspalvelu. EU loginin avulla käyttäjät voivat kirjautua erilaisiin komission

Lisätiedot

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE IT-palvelut / Hannele Rajaniemi optima-support@jyu.fi www.jyu.fi/itp/optima-ohjeet 2 Sisältö Mikä on koosteen idea? Miten saan kooste-työkalun käyttööni? Miten luon koosteen?

Lisätiedot

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Käyttöohje Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset 0.1

Lisätiedot

Kuljetus- ja sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut. Transport Layer Security (TLS) TLS:n suojaama sähköposti

Kuljetus- ja sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut. Transport Layer Security (TLS) TLS:n suojaama sähköposti Kuljetus- ja sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut Transport Layer Security (TLS) ja Secure Shell (SSH) TLS Internet 1 2 Transport Layer Security (TLS) Sopii monenlaisille sovellusprotokollille, esim HTTP

Lisätiedot

ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op)

ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op) ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op) Tentaattori: Antti-Jussi Lakanen 22. huhtikuuta 2016 Vastaa kaikkiin tehtäviin. Tee jokainen tehtävä erilliselle konseptiarkille! Kirjoittamasi luokat, funktiot ja aliohjelmat

Lisätiedot

Kiertokysely. Sulautetut järjestelmät Luku 2 Sivu 1 (??)

Kiertokysely. Sulautetut järjestelmät Luku 2 Sivu 1 (??) Sulautetut järjestelmät Luku 2 Sivu 1 (??) Kiertokysely Perinteiset ohjelmointikielet kuten C tukevat hyvin sekventiaalista ohjelmointia, jossa herätteisiin reagointi on helppoa toteuttaa pollauksella

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen EU Login EU Login kirjautuminen EU Login järjestelmä mahdollistaa keskitetyn pääsyn useisiin eri Euroopan Komission verkkosovelluksiin yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. EU login varmistaa identiteettisi

Lisätiedot

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.0: hyviä ohjeita monimuotoisen sisällön suunnitteluun ja arviointiin

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.0: hyviä ohjeita monimuotoisen sisällön suunnitteluun ja arviointiin Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.0: hyviä ohjeita monimuotoisen sisällön suunnitteluun ja arviointiin Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto, Hypermedialaboratorio, W3C Suomen toimisto Terveyden

Lisätiedot

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016 CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016 VIIME KERRALLA MENETELMIÄ Musta laatikko Valkea laatikko Harmaa laatikko Regressio Automaatio Rasitus (kuormitus)

Lisätiedot

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa Uutta Remote Support Platform for SAP Business One Asiakirjaversio: 1.0 2012-10-08 Kaikki maat Typografiset merkintätavat Kirjasintyyli Esimerkki Näytöstä lainatut sanat tai merkit. Näitä ovat kenttien

Lisätiedot

OSI ja Protokollapino

OSI ja Protokollapino TCP/IP OSI ja Protokollapino OSI: Open Systems Interconnection OSI Malli TCP/IP hierarkia Protokollat 7 Sovelluskerros 6 Esitystapakerros Sovellus 5 Istuntokerros 4 Kuljetuskerros 3 Verkkokerros Linkkikerros

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1. Sisällysluettelo

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1. Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Rekisteröinnin aloitus 3. Yrityksen rekisteröinti 4. Työsuhde-etujen valinta ja käyttöönoton määrittely 5. Käyttöönotettavien etujen määrittely (seteliasetukset) 5.1. Jatkuva

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Työmatkalaskurin käyttöohje

Työmatkalaskurin käyttöohje Työmatkalaskurin käyttöohje Hienoa, että olet ottanut askeleen kohti viisaampaa liikkumista ja päättänyt tutkia työpaikkanne liikkumista Työmatkalaskurin avulla. Työmatkalaskuri tuottaa työnantajalle tietoa

Lisätiedot

dokumentin aihe Dokumentti: Testausraportti_I1.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant

dokumentin aihe Dokumentti: Testausraportti_I1.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant AgilElephant Testausraportti I1 Tekijä: Petri Kalsi Omistaja: ElectricSeven Aihe: Testausraportti Sivu 1 / 5 Dokumentti Historia Muutoshistoria Revision Numero Revision Päiväys Yhteenveto muutoksista Revision

Lisätiedot

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje sivu 1/7 Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje 1 Yleiskuvaus... 3 2 Asiointipalvelun pääsivu... 4 2.1 Kieli... 4 2.2 Rekisteröityminen palveluun...

Lisätiedot

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Tähän esitteeseen on koottu vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät

Lisätiedot