Dynaamisen kimppakyytijärjestelmän toimivuus simuloidussa kuormitustilanteessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Dynaamisen kimppakyytijärjestelmän toimivuus simuloidussa kuormitustilanteessa"

Transkriptio

1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietoliikenneohjelmistojen ja multimedian laboratorio Joonas Kekoni Dynaamisen kimppakyytijärjestelmän toimivuus simuloidussa kuormitustilanteessa Diplomityö Elokuu, 2005 Valvoja Ohjaaja Professori Antti Ylä-Jääski FT Sami Pöykkö

2 TEKNILLINEN KORKEAKOULU DIPLOMITYÖN TIIVISTELMÄ Kirjoittaja ja aihe: Joonas Kekoni Dynaamisen kimppakyytijärjestelmän toimivuus simuloidussa kuormitustilanteessa Päivämäärä Sivuja: 52 + liitteet Osasto: Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Professuuri: Tietoliikenneohjelmistojen professuuri Työn valvoja: Professori Antti Ylä -jääski Ohjaaja: FT Sami Pöykkö Työn sisältö: Liikenteen määrän kasvu on johtanut kasvavaan ruuhkautumiseen kaikkialla teollistuneessa maailmassa. Perinteiset tavat ratkaista ruuhkautumista ovat olleet joukkoliikenne ja sopimuspohjainen kimppakyyti. Esikaupungistuminen on siirtänyt merkittävän osan liikenteestä keskuksiin nähden säteittäisestä poikittaiseksi, mikä tekee joukkoliikenteen järjestämisen jatkuvasti hankalammaksi. Perinteistä sopimuspohjaista kimppakyytiä taas haittaa liukuvien ja muuttuvien työaikojen yleistyminen. Uutena ratkaisuna ruuhkautumiseen tässä projektissa tuodaan dynaaminen kimppakyyti, eli tietotekninen jär jestelmä, jossa kimppakyytien tarjoajat ja tarvitsijat voidaan saattaa yhteen. Järjestelmää käytetään matkapuhelimissa toimivilla ohjelmilla. Tässä projektissa tehty järjestelmä tulee Alankomaihin Schipholin lentokentän ja yrityspuiston käyttöön työmatkojen yhdistämiseen. Järjestelmällä yhdistellään vain työmatkoja, sillä ne ovat ruuhkautumisen merkittävä aiheuttaja ja niissä auton matkustajamäärä on tyypillisesti alhaisin. Tässä työssä tutkitaan rakennetun ohjelmiston soveltuvuutta kohdejärjestelmän lisäksi tätä suurempiin kimppakyytijärjestelmiin kuormitustestauksella. Kun toimivuus ja kuormittuvuusongelmia oli korjattu, testattava järjestelmä soveltuu hyvin projektin kohteena olevaan järjestelmän tarvitsemaan 1000 päivittäiseen matkaan. Tämän lisäksi ohjelmisto soveltuu välttävästi keskisuuren keskuksen eli 5000 päivittäisen käyttäjän kimppakyytien yhdistelystä. Tätä suuremmat järjestelmät vaativat joko ohjelmiston nopeuttamista tai kohteena olevan keskuksen kimppakyytitarpeiden toteuttamista usealla alueellisella järjestelmällä. Avainsanat: Dynaaminen kimppakyyti, ruuhkien välttäminen, työmatkaliikenne, kuormitustestaus ii

3 HELSINKI UNIVERCITY OF TECHNOLOGY ABSTRACT FOR MASTER'S THESIS Author and title: Joonas Kekoni Load testing of a dynamic carpooling system Date: Pages: 53+appendixes Faculty: Department of electrical and communications engineering Professorship: Telecommunication software Supervisor: Professor Antti Ylä-Jääski Instructor: FT Sami Pöykkö Content: Traffic growth has cause d ever growing problems with congestion all around industrial world. Traditional ways of helping the problem have been public traffic and carpooling. Suburbanization has however changed remarkable portion of the traffic from between city center and suburbs to be between different suburbs, making the public traffic harder and more expensive to organize. Traditional commuting carpools have suffered from most people working with flex working hours. The project this work has been made to offers dynamic carpooling as a new solution to the congestion pr oblem. Dynamic carpooling means a computer assisted system for combining the carpool drivers and passengers. The system is used with a program running in mobile phones. The system produced in this project will be used in Netherlands by Schiphol airport and business park. The system is used only for commuting traffic, since they are among the main causes of the congestion and they have typically the lowest amount traveling passengers. This thesis is about the workability of the system produced in the project under simulated real like circumstances. This workability is investigated with the mean of simulated traffic. When the 1st tests were made the system was still under construction and as result the system did neither correctly not did it stand the amount of traffic required After the problems were fixed the system worked correctly with the 1000 daily users and was working acceptably with 5000 daily users assumed to correspond the needs of a middle size center. Any center bigger than this would require either, faster computer and optimization of the software or in case of a massive center different systems for different sub centers. Keywords: Dynamic carpooling,congesting, commuting, load testing iii

4 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO Ruuhkat Esikaupungistuminen Saasteet Millaisia kimppakyytejä on olemassa Staattinen eli sopimuspohjainen kimppakyyti Liftaaminen eli ad-hoc-kimppakyyti Dynaaminen kimppakyyti Projektin kuvaus Ylimääräisiä houkuttimia järjestelmän käyttöön Kriittinen massa ja sen saavuttaminen Miksi kuormitustestaus on projektille tärkeää Työn tavoite Työn rakenne JÄRJESTELMÄN KUVAUS järjestelmän käyttäjän näkökulmasta Rekisteröityminen Matkojen teko Järjestelmän tekninen kuvaus Kimppakyytipäätteen toiminta Käyttäjäksi rekisteröinti Laskutusjärjestelmä KUORMITUSTESTAUS Valmiita työkaluja Nauhoittavia ja toistavia Linkkien seuraajia Ohjelmoitavia Isäntä-orja toiminnallisuus Kasvava kuorma Analyysiä valmiista työkaluista Profilointi Valittu kuormitustapa TOTEUTETUT KUORMITUSTYÖKALUT...18 iv

5 4.1 Käyttäjien luontityökalu CPS:n kuormittaja Konfiguraatiotiedostogeneraattori Osoitesuodatin Aktivointityökalu CPS emulaattori KUORMITUSTESTIT Testikäyttäjien luonti Testikäyttäjien luonnin testaaminen Testikäyttäjien aktivointi Testimatkojen teko JOHTOPÄÄTÖKSET Kuormitustestauksen tarpeellisuudesta Järjestelmän toimivuudesta kuormitustilanteessa Arvio testien todellisuutta vastaavuudesta Käyttäjien luonnin ja -aktivoinnin todellisuutta vastaaminen Matkojen ajamisen simuloinnin todellisuutta vastaaminen Järjestelmän osa-aluiden toimivuus erikokoisten keskuksien kimppakyytijärjestelmänä Käyttäjien yhdistely Käyttäjien esilaskenta Käyttäjien aktivointi Ajoneuvopäätteiden kiertokyselyihin vastaaminen Ideoita kuormitustestauksen jatkokehitykseen Järjestelmän soveltaminen suuremmille käyttäjämäärille LÄHTEET: LIITE 1 KIMPPAKYYTIPÄÄTTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄN TILAKAAVIO LIITE 2- AJOVÄYLIEN TUNTIKOHTAISET KESKINOPEUDET LIITE 3 VALMIIT KUORMITUSTESTAUSTYÖKALUT Web server test tool v

6 10.2 WebPerformance OpenLoad Web Application Stress Tool PureLoad Jmeter AB vi

7 Lyhenteet API BASH CPC CPS CSV DNS EJB FTP GIS GPRS HTTP IMAP J2EE J2ME JDBC JMS JNDI LDAP MIDP NAT NNTP PERL RAID SMTP SQL SSL TCP TLS UML XML Application programming interface Bourne again shell Carpool client Carpool servlet Comma separated values Domain name service Enterprise Java bean File transfer protocol Geographical information system General packet radio service Hypertext Transfer Protocol Internet message access protocol Java2 enterprise edition Java2 platform mobile edition Java database connectivity Java messaging system Java naming and directory interface Lightweight directory access protocol Mobile Information Device Profile Native address translation New news transfer protocol Practical extraction and report language Redundant array of independent disks Simple mail transfer protocol Structured query language Secure socket layer Transmission control protocol Transport layer security Unified markup language Extensible markup language vii

8 Englanninkieliset versiot käytetyistä termeistä, jotka eivät ole vakiintune ita tai yleisesti tunnettuja suomeksi: kiertokysely kilpailutilanne lukkiutuma merkistön tavukoodaus osittaja pinolistaus poikkeus selain tiedostokuvain välityspalvelin yhteyskäytäntö polling race condition deadlock character encoding scheduler stacktrace exception web browser file descriptor proxy server protocol viii

9 1 Johdanto 1.1 Ruuhkat Ruuhkat ovat suuri ja jatkuvasti kasvava ongelma kaikissa väkirikkaissa kehittyneissä maissa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa vuosittain ruuhkissa kuluvan (hukkaantuvan) polttoaineen ja ajankäytön aiheuttamat kustannuksen on arvioitu 61.3 miljardiksi USdollariksi vuonna 2003 [1]. Arvioon eivät kuulu ruuhkien aiheuttamien ympäristövaikutuksien eivätkä terveysvaikutuksien kustannukset. Tilanne tulee todennäköisesti pahenemaan, sillä tällä hetkellä kahden maailman väkiluvultaan suurimman maan Kiinan ja Intian talous kasvaa nopeasti, joten on odotettavaa autoistumisen lisääntyvän siellä voimakkaasti lähitulevaisuudessa. On epätodennäköistä että julkisen vallan toimenpiteillä tullaan puuttumaan liikennemäärien kasvuun, sillä yleensä on havaittu, että liikenteen ja talouden kasvu kytkeytyvät toisiinsa [4]. 1.2 Esikaupungistuminen Esikaupungistuminen tarkoittaa, että kasva va määrä ihmisiä muuttaa kaupungin keskustasta kaupunkia ympäröiville alueille, jonne muodostuu esikaupunke ja. Esikaupungissa on usein tarjolla suurempia ja uudempia asuntoja sekä asumisväljyyttä kustannuksilla, joihin keskiluokallakin on varaa. Esikaupungit koetaan usein turvalliseksi asuinpaikaksi, kun siellä ei useinkaan ole samoja sosiaalisia ongelmia kuin kaupunkien keskustoissa. Esikaupungeissa kuitenkaan ei yleensä ole riittävää määrää joukkoliikennettä. Pystyäkseen liikkumaan esikaupungista, perheessä on oltava yksi tai useampikin auto. Esikaupungeissa onkin tilaa yksityisautojen pysäköintiin. L iikkuminen hoidetaankin yksityisautoilla. Asukkaiden perässä esikaupunkeihin tulevat palvelut, kuten kaupat, päiväkodit ja koulut. Kehityksen seuraavassa vaiheessa yritykset muuttavat pois keskustoista, jotta ne voisivat tarjota riittävää pysäköintitilaa esikaupungeissa asuville työntekijöilleen. Liikenteen kasvu siirtyy säteittäisestä suureksi osaksi poikittaiseksi [4]. Tämä vaikeuttaa osaltaan lisää joukkoliikenteen järjestämistä. Liikenneruuhkista tulee jokapäiväisiä myös keskustan ulkopuolella. 1.3 Saasteet Hiilidioksidi ja muut kasvihuonekaasut, joiden määrä ilmakehässä on ihmisen toiminnan johdosta kasvanut, kiihdyttävät luonnollista kasvihuoneilmiötä. Tämä johtaa ilmast on lämpenemiseen, jonka otaksutaan johtavan tuhoisiin muutoksiin, kuten esimerkiksi merenpinnan nousuun, äärimmäisten sääilmiöiden lisääntymiseen ja maailman ruuantuotantokapasiteetin heikkenemiseen. Suurin osa lisääntyneestä hiilidioksidista on peräisin fossiilisten polttoaineiden kuten hiilen, öljyn ja maakaasun polttamisesta ener giantuotannossa ja liikenteessä [6]. Euroopan unioni on joulukuussa 1997 ratifioidussa Kioton sopimuksessa vähentämään hiilidioksidi päästöjään 8 % vuoden 1990 tasosta [2]. Päästöt ovat kuitenkin tämän jälkeen kasvaneet monissa maissa esim. Suomessa [3]. Liikenne on 1

10 merkittävä hiilidioksidipäästöjen tuottaja. Esimerkiksi Yhdysvalloissa liikenne vastaa noin kolmannesta kaikista hiilidioksidipäästöistä [7]. Liikenne ei kuulu Euroopan unionissa päästökaupan piiriin [9], joten toistaiseksi ei Euroopan unionissa ole tapaa hyötyä taloudellisesti päästökaupasta kimppakyytejä järjestämällä. Yhdysvalloissa ja Kanadassa sen sijaan työnantajat voivat myydä etätyöstä ja työntekijöiden kimppakyydeistä kertyviä päästövähennyksiä päästöpörssissä tai käyttää ne itse [24]. Uusi tekniikka ajoneuvojen käyttövoimassa ei missään tapauksessa voi ratkaista liikenteen ruuhkaongelmia, vaikka sillä pystyttäisikin vähentämään saasteisiin liittyviä ongelm ia. Työmatkat ovat ruuhkien pääaiheuttaja (ks. ajoväylien keskinopeudet liite 3). Lisäksi nä issä autossa on kaikkein pienimmät matkustajamäärät [8]. Nostamalla yks ityisautojen matkustajamääriä kimppakyydeillä voidaan vähentää työmatkoista aiheutuvia päästöjä ja ruuhkia sekä pysäköintit ilan tarvetta. Tämä projekti perustuu visioon siitä, että ajoneuvojen matkustajamääriä voidaan kimppakyydeillä nostaa, jos kimppakyydit pystytään tekemään tietotekniikan avulla sekä helpoksi että joustavaksi. Mikäli kimppakyydit voidaan osoittaa tehokkaaksi tavaksi liikenteen ja päästöjen vähentäjäksi, siihen voitaisiin kohdistaa yhteiskunnallista panostusta, sillä se on yhteiskunnalle halvempaa kuin teiden rakentaminen ja joukkoliikenteen tukeminen, joihin yhteiskunta jo nyt panostaa. Tämän lisäksi se helpottaa Kioton sopimuksen hiilidioksidipäästöjen rajoissa pysymistä. 1.4 Millaisia kimppakyytejä on olemassa Käyn tässä läpi erilaisia tapoja, joilla voidaan sopia kimppakyydin tekemisestä Staattinen eli sopimuspohjainen kimppakyyti Sopimuspohjainen kimppakyyti tarkoittaa sitä, että kuljettaja ja matkustaja tai matkustajat sopivat tiettyinä aikoina tehtävistä kimppakyytimatkoista. Esimerkiksi kaksi lähekkäin asuvaa ja työskentelevää ihmistä sopivat ajavansa toinen toisensa vuoropäivinä töihin ja kotiin omilla autoillaan Liftaaminen eli ad-hoc-kimppakyyti Liftaaminen perustuu siihen, että kyytiin haluava viestittää ohiajaville autoille haluavansa kyytiä. Liftaaminen tapahtuu usein tien sivussa, mutta myös erityisiä liftauspaikkoja käytetään [23] Dynaaminen kimppakyyti Dynaaminen kimppakyyti eroaa liftaamisesta siten, että kuljettaja ja matkustaja tai matkustajat löytävät toisensa teknisen järjestelmän avulla. Tämä helpottaa sopivan kuljettajan tai matkustajien löytämistä. Lisäksi on mahdollista lisätä molempien turvallisuutta, mikäli matkan osapuolten henkilöllisyys jää järjestelmän tietoon. Tällainen järjestelmä on tällä hetkellä käytössä ainakin New Yorkin osavaltiossa [25]. 2

11 1.5 Projektin kuvaus Projektissa ovat mukana Ecolane Finland Oy ja Social Traffic ag. Ne toteutavat matkapuhelimella toimivan dynaamisen kimppakyytijärjestelmän Schipholin lentokentän ja Business Parkin työntekijöiden työmatkoihin. Ecolane Oy hoitaa tietotekniikan ja Social Traffic ag markkinoinnin, käytännön järjeste lyt jne. Tämä työ on tehty Ecolane Oy:lle. Toteutettava järjestelmä keskittyy juuri työmatkoihin, sillä näissä auton matkustaja määrä on tyypillisesti kaikkein pienin [8], ja työmatkat ovat myös suurin ruuhkien aiheuttaja (ks. liite 2). Järjestelmä mahdollistaa yksityisten ihmisten tarjota ja tilata kimppakyytejä matkapuhelimella sekä maksaa matkasta ja saada korvaus kyydittämisestä järjestelmään sisältyvässä maksujärjestelmässä olevalta tililtä. Schipholin lentokenttä on hyvä kohde tällaisen kimppakyytijärjestelmän koekäyttämiseen, koska siellä on noin työtekijää, joilla kaikilla ei ole pysäköintipaikkaa työpaikan lähellä. Sopimuspohjaista kimppakyytiä käyttää nykyisellään noin työntekijää. Kimppakyydin käyttäjillä on mahdollisuus saada pysäköintipaikka työpaikan lähellä, mihin heillä ei olisi muuten mahdollisuutta. Keskeinen ongelma sopimuspohjaisella kimppakyydillä on se, että se soveltuu huonosti työntekijöille, joilla on liukuva työaika tai joilla työaika tai jopa työntekopaikka ei ole sama joka päivä, sillä silloin kimppakyyti saman partnerin kanssa ei ole mahdollinen joka päivä. Tämä johtaa ongelmiin, jos matkustavalla osapuolella ei ole vaihtoehtoista tapaa kulkea töihin tai pysäköidä autoaan työpaikan lähelle. Rakennettavan dynaamisen kimppakyytijärjestelmän tarkoitus on tuottaa mahdollisuus kimppakyytiin, niiden ihmisten käyttöön, joille sopimuspohjainen kimppakyyti ei sovi tai sopii huonosti. Schipholin lentokenttä on hyvä paikka järjestelmän kokeillulle myös sen vuoksi, koska siellä on myös paljon julkista liikennettä tarjolla siltä varalta, että kimppakyydillä saapunut ei saa paluumatkaa Ylimääräisiä houkuttimia järjestelmän käyttöön Social Traffic tarjoaa ylimääräisenä houkuttimena järjestelmään liittymiseksi 10 :lla ilmaisia kimppakyytejä, Orangen ja Alcatelin sponsoroiman Alcatel 735i kamerapuhelimen. Puhelimeen on esiasennettu kimppakyydin asiakasohjelmisto. Puhelimet on varustettu Orangen liittymällä, jossa on 30 ilmaista puhetta ja datansiirtoa. Lisäksi VW on sponsoroinut Social Traffic ille 4 kappaletta VW Lupoja, joilla voidaan ajaa matkustajia, jotka eivät saa paluu kyytiä töistä kotiin. Tämän lisäksi on suunnitelmia, että sponsorit ajavat välillä satunnaisesti valittuja matkustajia helikopterilla ja Bentleyn urheiluautolla Kriittinen massa ja sen saavuttaminen Keskeinen ongelma järjestelmän (kuten monien muidenkin järjestelmien) 3

12 käyttöönotolle on että kukaan ei halua tilata kimppakyytejä järjestelmästä, jossa ei ole kyyditsijöitä. Kukaan ei myöskään viitsi ruveta kyyditsijäksi järjestelmässä, jossa ei ole matkustajia. Ongelmaa yritetään helpottaa sillä, että ensin kerätään rekisteröintejä ja järjestelmä aktivoidaan käyttöön niille ihmisille, joilla on riittävä määrä potentiaalisia kimppakyyti-partnereita. Otaksutaan, että suuri osa kokeilee järjestelmää lähiaikoina sen avaamisesta, jolloin kriittinen massa järjestelmän saamiseksi pyörimään saavutetaan. 1.6 Miksi kuormitustestaus on projektille tärkeää Dynaaminen kimppakyytijärjestelmä ei toimi, ellei siinä ole riittävää määrää käyttäjiä, sillä silloin mahdollisuus saada kyyti tai matkustaja jää pieneksi. Tietoteknisenä haasteena tämä tarkoittaa sitä että ollakseen toimiva järjestelmä n pitää toimia suuren käyttäjämäärän aiheuttamassa kuormituksessa. Kuormitus testauksen tarkoituksena on paitsi mitata järjestelmän nopeutta kuormitustilanteessa, niin myös testata järjestelmän toimivuutta kuormitustilanteessa mahdollisten kuormituksen yhteydessä ilmenevien ongelmien löytämiseksi. Lisäksi työssä käsitellään hyvin lyhyesti myös kuormittuvuutta varten tuotteeseen tehtyjä säätö- ja korjaustoimenpiteitä. Kaikki kuormitustyökalut ja mittaukset ovat työn kirjoittajan tekemiä, kuten myös niiden pohjalta tehty analyysi. Korjaustoimenpiteet eivät ole työn tekijän tekemiä, milloin tästä ei ole erikseen mainittu Tekijällä on myös ollut projektissa työhän liittymättömiä rooleja. Kuormitustestaus on erittäin tärkeää siksi että suurinta osaa järjestelmän komponenteista on testattu vain yksikkötesteillä ja käytännön testauksella, eikä niiden tehokkuudesta ja varmatoimisuudesta kuormitustilanteessa ollut siten takeita. Toinen syy kuormitustestauksen tarpeellisuuteen on että nyt ohjelmistoa ajetaan neljä suoritusyksikköisessä koneessa (kaksi hyperthreading prosessoria), jonka takia lukkiumat (engl. deadlock) ja kilpailutilanteet (engl. race condition) tulevat helpommin näkyviin, mikäli virheellistä säikeiden käsittelyä ilmenee. 1.7 Työn tavoite Kuormitustestauksen tarkoituksena on hakea vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 1) Toimiko järjestelmä kuormitettuna oikein? 2) Kestääkö järjestelmä 1tuhata päivittäistä käyttäjää, joka on suurin mahdollinen kuorma, mikä voidaan aiheuttaa kaikilla tuhannella alcatelin sponsoroimalla puhelimella? 3) Arvioida järjestelmän soveltuvuutta suurempien keskusten kuin kohteena olevan keskuksen kimppakyytijärjestelmäksi, sekä arvioida hyvin lyhyesti järjestelmän kehitystarpeita tällaiseen käyttöön. Kuormitustesteistä saatuihin tuloksiin on sovitettu funktioita, siksi että yritetään hakea niillä linjaa kuinka kuormitettavuus muuttuu käyttäjien määrän mukaan. Tämä on tehty lähinnä siksi että voitaisiin saada parempi arvio järjestelmän kuormittuvuudesta aineiston ulkopuolelta. Matemaattisten mallien luominen järjestelmän testattavien versioiden kuormittuvuudesta ei ole tässä työssä varsinaisesti tarkoituksena. Jonkin 4

13 verran on kuitenkin luotu hyvin yks inkertaisia malleja että saataisiin vastauksia kohdan 4 kysymykseen. Saatuja malleja on extrapoloitu myös aineiston ulkopuolelle tietoisena siitä, että sellaisen funktion yhtenevyys todellisuuden kanssa ei välttämättä ole kovin luotettava. Kaikki mittaukset on tehty 2 suorittimisessa 3Ghz Xeon (hyperthreading) palvelimessa, jossa on 4GB muistia ja kaksi 73.8GB SCSI levyä ohjelmistopohjaisessa raid1 järjestelmässä. Käyttöjärjestelmänä on Redhat Enteprise Server. Tätä konetta käytetään myös järjestelmän tuotantokäytössä, joten mittaukset soveltuvat tältä osin tuotantoon suoraan. 1.8 Työn rakenne Johdannossa kerrotaan yleisistä liikennetrendeistä sekä projektista yleisellä tasolla.. Tämän jälkeisessä kappaleessa kuvataan järjestelmä ensin käyttäjän kannalta ja sitten tekniseltä kannalta. Kuormitettavuustestaus-kappaleessa käsite llään valmiita työkaluja ja sitä miksi niitä ei käytetty tässä työssä. Seuraavassa kappaleessa käsitelään millaiset työkalut järjestelmän kuormittamiseen rakennettiin ja miksi. Tämän jälkeisessä kappaleessa kuormitustestit käsitellen testejä sekä päätelmiä, joita niiden perusteella tehtiin, sekä niiden pohjalta tehtyjä uusia testejä ja kaikkien testien pohjalta tehtyä analyysiä. Johtopäätökset-kappaleessa kootaan kaikki johtopäätöksen saaduista tuloksista sekä teen lisää johtopäätöksiä sekä spekuloidaan, miten kuormitustestausta voisi kehittää edelleen. 5

14 2 Järjestelmän kuvaus Tässä kappaleessa käydään läpi järjestelmän toiminnallisuus ensin loppukäyttäjän ja sitten järjestelmän teknisen rakenteen näkökulmasta. 2.1 järjestelmän käyttäjän näkökulmasta Järjestelmää käytetään kahden erillisen käyttöliittymän kautta. Rekisteröintiliittymällä rekisteröidytään palveluun ja ylläpidetään tunnuksen tietoja, kuten osoitetta ja siirretään rahaa matkustamiseen tai kyytien tarjoamisesta ansaittua rahaa pois järjestelmästä. Käyttäjätietojen käsittely tapahtuu yksinomaan selaimella. Matkojen teko taas tapahtuu matkapuhelimeen asennetulla kimppakyytiohjelmistolla. Web-selaimella ei voi tilata itselleen kimppakyytiä Rekisteröityminen Käyttäjä rekisteröityy aluksi www-käyttöliittymässä joko pelkäksi matkustajaksi tai matkustajaksi ja kuljettajaksi. Matkustajana hän kirjaa järjestelmälle omat tietonsa. Halutessaan toimia sekä matkustajana että kuljettajan, hän kirjaa järjestelmään omien tietojensa lisäksi myös autonsa tiedot. Järjestelmään r ekisteröityneet käyttäjät esilasketaan, mutta laskenta ei näy käyttäjälle. Seuraavassa vaiheessa aktivoidaan käyttäjä. Alkuvaiheessa järjestelmän ylläpitäjä tekee aktivaation käynnistämällä aktivaatiotyökalun. Myöhemmin aktivaatiotyökalua ajetaan automaattisesti esimerkiksi kerran vuorokaudessa. Mikäli käyttäjän on riittävän todennäköistä löytää järjestelmästä itselleen kimppakyytipartneri, käyttäjä aktivoidaan. Järjestelmä ilmoittaa aktivoinnista käyttäjälle tekstiviestillä. Tämän jälkeen aktivoitu käyttäjä voi hakea itselleen Social Trafficilta Alcatel 735ipuhelimen, johon puhelimen kimppakyytipääteohjelma on esiasennettu. Puhelimet on varustettu Orange n liittymällä, jossa on 30 :n edestä ilmaisia puheluja ja datayhteyksiä. Samalla käyttäjän matkatilille siirretään 10, joten hän voi tilata itselleen matkan ilman, että joutuu siirtämään rahaa tililleen. 6

15 Kuva 1 Käyttäjäksi rekisteröitymisen etusivu. Projektin toisessa vaiheessa, kun kaikki sponsoroitua puhelinta on jaettu, puhelimia ei enää jaeta, vaan käyttäjä saa ohjeet ohjelmiston lataamisesta omaan puhelimeensa. Tässä vaiheessa kimppakyytipääteohjelma on muokattu toimimaan muillakin kuin Alcatelin puhelimella Matkojen teko Kun käyttäjä on saanut itselleen puhelimen hän voi käyttää järjestelmää, joko matkustajana tai kuljettajana. Mikäli käyttäjä on kirjautunut vain matkustajaksi, täytyy hänen kirjata järjestelmään autonsa tiedot, ennen kuin hän voi toimia kuljettajana. Kimppakyytipäätteen käyttöliittymästä on tämän kappaleen selostuksen lisäksi myös tilakaavio liitteessä 1. 7

16 Kuva 2 kirjautuminen kimppakyytipäätteelle. Halutessaan matkustaa kodin ja työpaikan välillä kimppakyydillä, käyttäjä käynnistää kimppakyytipäätteen ja syöttää käyttäjätunnuksen ja salasanan. Jos käyttäjä on käyttänyt ohjelmistoa aiemmin, käyttäjätunnus ja salasana on esitäytetty. Kuva 3 matkan valinta. Seuraavaksi käyttäjä valitsee haluaako hän matkustaa töistä kotiin vain kotoa töihin. Järjestelmä ei tue tällä hetkellä muita matkoja. Valinta töistä kotiin tai kotoa töihin on esivalittu kellonajan mukaan. Käyttäjän pitää myös valita haluaako hän toimia matkustajana vai kuljettajana vai jä ttäkö hän valinnan järjestelmälle. Lisäksi käyttäjä voi valita hänelle kelpaavan matkan ensimmäisen ja viimeisen alkuhetken. Matka mahdollinen alkuaika on esitäytetty alkaen nykyhetkestä päättyen 30 min päähän. Seuraavaksi järjestelmä näyttää käyttäjälle hänen tilillään olevan rahan määrän sekä osoitteen jossa järjestelmä otaksuu käyttäjän olevan. Osoite näytetään siksi, että jos käyttäjä on valinnut väärän matkasuunnan tai jos hänen tietonsa eivät ole ajan tasalla, on käyttäjän se helppo havaita. Mikäli käyttäjä on matkustaja näyttää järjestelmä hänelle lisäksi koodin, jonka kuljettaja syöttää puhelimeensa todistaakseen sen että hän on ottanut käyttäjän kyytiin. 8

17 Kuva 4 Matkustajan näyttö, kun matkaa ei ole vielä tarjottu. Vain osa näytön sisällöstä näkyy yhtä aikaa, johtuen puhelimen pienestä ruudusta. Järjestelmä alkaa etsiä käyttäjälle kuljettajaa, matkustajaa tai kumpaa vain, sen mukaan mihin rooliin käyttäjä on kirjautunut. Kun kuljettaja tai matkustaja löytyy alkaa puhelin piipata. Kuljettajasta kerrotaan lempinimi, auton malli, auton väri ja auton ovien määrä sekä auton rekisteritunnus. Tämän lisäksi annetaan otaksuttu ensimmäinen ja viimeinen saapumisaika, sekä matkan hinta. Kuva 5 Matkustajalle tarjotaan kyytiä. Järjestelmä kertoo matkustajasta kuljettajalle lempinimen, työ- ja kotiosoitteen sekä sen aikavälit näihin saapumiseen ja sen milloin kuljettajan pitää lähteä osuakseen näihin aikaväleihin. Tämän lisäksi kerrotaan matkasta saatavan korvaus, sekä kuljettajan arvioitu oman matkan pidentymä sekä minuutteina että kilometreinä. Oikeita nimiä ei kerrota partnereille, ellei käyttäjä ole rekisteröinyt lempinimekseen oikeaa nimeään. Lempinimien ei tarvitse olla uniikkeja. Tarkat henkilötiedot ovat luonnollisesti järjestelmän tiedossa ja ne jäävät järjestelmä n tietoon myös matkan loppumisen jälkeen. Kun matkustaja on hyväksynyt kuljettajan, järjestelmä näyttää matkustajalle onko 9

18 kuljettaja jo hyväksynyt matkan. Kuljettajan hyväksyttyä ja lähdettyä matkaan järjestelmä näyttää matkustajalle taaksepäin kulkevaa aika otaksuttuun saapumiseen. Matkustajaa herätellään lisäksi 2 min ennen kuljettajan arviotua saapumisaikaa puhelimen piippauksella. Kuljettajan saavuttua matkustaja antaa koodin kuljettajalle ja hän syöttää sen puhelimeensa. Matkustaja on maksanut matkasta kuljettajalle ja palvelun tarjoajalle. Kuljettajan hyväksyttyä matkan kuljettajalle näytetään milloin hän aikaisintaan ja milloin viimeistään voi lähteä hakemaan matkustajaa. Kun kuljettaja kuittaa itsensä matkalle, matkustajalle välitetään tieto otaksutusta saapumisajasta. Mikäli aikaikkuna matkustajan hyväksymään viimeiseen lähtöaikaan on kulumassa umpeen, kuljettajaa herätellään piippauksella 2 min ennen aikaikkunan umpeen kulumista. Kun kuljettaja on lähtenyt matkaan, kerrotaan matkustajalle milloin hänen pitäisi saapua noutopaikkaan. Puhelin herättelee matkustajaa lisäksi äänimerkillä, kun aikaa on jäljellä vähemmän kuin 2 minuuttia. Kuva 6 Kuljettajan saapumisesta kertova matkustajan näyttö. Kuljettajan saavuttua perille matkustaja nousee kyytiin. Tämän jälkeen matkustaja antaa kuljettajalle koodin. Kuljettaja syöttää koodin puhelimeensa, jolloin kuljettaja ja palvelun tarjoaja laskuttavat matkustajaa. Kuva 7 Kuljettaja syöttää laskutuskoodin 10

19 Kuljettajan ohjelmisto kertoo uudet arvioidut saapumisajat matkustajan sekä kuljettajan kotiin. Matkustajan ohjelmisto toivottaa hyvää matkaa ja arvioidun saapumisajan sekä tilin saldon. Tämän jälkeen kuljettaja ajaa matkustajan tämän kotiin ja kuittaa matkan tehdyksi. Ohjelmisto kertoo arvioidu saapumisajan kuljettajan kotiin, sekä tilin saldon ja toivottaa hyvää loppumatkaa. Kuva 8 Lopetusnäyttö. Matkoja voi ajaa ja tilata ainoastaan matkapuhelimella. Rekisteröintitietoja voi vaihtaa ainoistaan www-selaimella. Ohjelmisto mahdollistaa lisäksi kartan katsomisen matkustajan noutopaikan läheisyydestä. Kuva 9 Esimerkki 150x150 pikselin kartasta. Ensimmäisessä vaihteessa käyttäjille jaettava Alcatel 735i matkapuhelin voi näyttää kerralla vain 128x128 pikselin osan 150x150 kuvasta. Kerralla näkyvän osan rajat on piirretty punaisella kuvaan. Toisessa vaiheessa tuettavissa matkapuhelimissa sekä vieritettävän kartan koko että kerralla näytettävä osan koko määräytyvät puhelimen ominaisuuksien mukaan. 11

20 2.2 Järjestelmän tekninen kuvaus Matkustaja Kuljettaja Uusi käyttäjä tai vanha käyttäjä muuttassa käyttäjätiietojaan Selain N CRP yhteykäytäntö GPRS verkon yli Http CPS Liikenne matkustajien ja kuljettajien kanssa RegisterationUI käyttäjien rekisteröitymin ja käyttäjätiedon hallinta TomCat Servlet mottori JBoss ohjelmistopalvelin CarpoolSymbian BackendBean CarPoolUiBean PartnerActivation bean EJB oliot DbBeans Ei geograffisen tiedon käsittelijät JMS jonojen käsittelijät HyperSonic tietokanta GisBean Paikkatiedon hallinta MySql Graaffipalvelin reittien etsintä Käyttäjä-, laskutus ja reittitiedot InnoDbvarastomootori MyIsamvarastomoottori Paikkatiedot Kuva 10 järjestelmän rakenne. Järjestelmä on rakennettu vapaan JBOSS-ohjelmistopalvelimen päälle. Tämän lisäksi 12

21 järjestelmässä on MySql-tietokanta, jossa pidetään sekä käyttäjien että matkojen tietoja transaktioita tukevan InnoDB-varastomoottoria (engl. storage engine) käyttäen, sekä paikkatietoa perinteisellä myisam-varastomoottorilla. Näiden lisäksi järjestelmään kuuluu graa fipalvelin, joka laskee matkoja tieverkkoa pitkin. Graafipalvelin on kirjoitettu C:llä ja siihen pidetään yhteyttä TCP -pistoketta (engl. socket) käyttäen. Paikkatietojärjestelmä on kokonaisuudessaan kapseloitu GISBean EJB -olion taakse. Muuta tietokantaa taas käytetään DBBeans-paketin luokkien kautta. Matkustajien ja kuljetta jien kimppakyytipäätteiden kanssa kommunikoidaan HTTP GET-pyynnöillä, tätä kommunikaatiota palvelimessa hoitava palikka on nimeltään CPS (Car pool servlet). Varsinainen logiikka ei kuitenkaan sijaitse servletissä vaan sitä hoitaa CarpoolBackEndBean, joka käyttää järjestelmän muita EJB -olioita. Käyttäjien rekisteröinti ja käyttäjätiedon hallintaliittymä on toteutettu Jakarta projektiin kuuluvan Tapestry-ohjelman avulla muodostetulla servletillä, ja sen logiikkaa hoitaa CarpoolUiBean. Käyttäjien aktivointia hoitaa PartnerActivationBean, jolla ei kuitenkaan ole omaa käyttöliittymää vaan käyttäjien aktivointi hoidetaan erillisellä aktivaatiotyökalulla, joka hakee JNDI:llä PartnerActivationBean-olion etärajapinnan ja käyttää sitä. Aktivaatio on tosin suunniteltu toteuttavaksi täysin automaattisesti esim. ajastettuna prosessina tulevaisuudessa. Kaikki HTTP-liikenne menee Apache palvelimen ka utta, vaikkakaan sitä ei selkeyden takia ole piirretty kuvaan. Apachella muutetaan URL:ja sekä sillä rajoitetaan samanaikaisten HTTP-pyyntöjen määrää. Lisätietoja rajoittamisesta löytyy kappaleesta 5.4 Testimatkojen teko. Apache palvelimella voitaisiin myös toteuttaa SSL/TLS salaus jos sellainen haluttaisiin toteuttaa Kimppakyytipäätteen toiminta Kimppakyytipäätteen käyttämä yhteyskäytäntö perustuu HTTP GET pyyntöihin. Pyyntöön tuleva informaatio lähe tetään käyttäen lomake (engl. form) parametreina. Vastaus tulee body-kentässä käyttäen UTF-8 merkistöä. Vastauksen avaimen ja arvon välisää on yhtäsuuruus merkki (=) ja vastaus päättyy aina et-merkkiin (&). Avain voi sisältää vain merkkejä a-z sekä _ (alaviiva) ja 0-9. Avainta vastaava kenttä voi sisältää kaikkia 16-bittisiä unicode merkkejä pois lukien & merkin jota on käytetty kenttien erottimena. otsikkotietoja asiakasohjelma ei käytä. Vastaus loppuu aina et-merkkiin (&). Vastausta ei URL-koodata. HTTP ja palvelimen kiertokyseleminen (engl. polling) on otettu yhteyskäytännön perustaksi, koska ainoastaan HTTP yhteyskäytäntö on pakollinen MIDP1:ssä, mitä pidettiin projektia aloittaessa tärkeänä, sillä MIDP2 puhelimia ei juuri ollut. HTTP on myös suhteellisen helppo toteuttaa sellaiseen ympäristöön, joka tukee pelkää TCPpistoketta, kuten Symbian series 60 v1 C++:lla. Sittemmin valittu Alcatel 735i puhelin on MIDP2-puhelin, joten se tukisi myös suoraa TCP -pistoketta. Kiertokyseleminen lisäksi toimii samalla tiedonsiirtokanavan virkistyksessä. Haittapuolena on että kiertokyseleminen luo ylimääräistä kuormaa järjestelmälle, sekä ylimääräistä GPRS-liikennettä, jota saatetaan laskuttaa siirretyn datamäärän mukaan. Asiakasohjelmiston tilakaavio on Liitteessä 1. Kaavio on englanninkielinen, koska asiakasohjelmistosta ei ole olemassa suomenkielistä versiota tätä kirjoitettaessa. 13

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

582203 Tietokantasovellus (4 op) - Web-sovellukset ja niiden toteutus

582203 Tietokantasovellus (4 op) - Web-sovellukset ja niiden toteutus 582203 Tietokantasovellus (4 op) - Web-sovellukset ja niiden toteutus Sisältö Mikä on web-sovellus? Selaimen rooli web-sovelluksessa Palvelimen rooli web-sovelluksessa Aineistopyynnöt Tiedon välittäminen

Lisätiedot

Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä:

Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: Linux-harjoitus 6 Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: http://www.mysql.com/, MySQL-tietokantaohjelman kotisivu. http://www.mysql.com/doc/en/index.html,

Lisätiedot

Google Cloud Print -opas

Google Cloud Print -opas Google Cloud Print -opas Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Käyttövinkit kertovat, miten eri tilanteissa on toimittava tai miten kutakin toimintoa voi

Lisätiedot

T-111.361 Hypermediadokumentin laatiminen. Sisältö. Tavoitteet. Mitä on www-ohjelmointi? Arkkitehtuuri (yleisesti) Interaktiivisuuden keinot

T-111.361 Hypermediadokumentin laatiminen. Sisältö. Tavoitteet. Mitä on www-ohjelmointi? Arkkitehtuuri (yleisesti) Interaktiivisuuden keinot T-111.361 Hypermediadokumentin laatiminen -Ohjelmointi Peruskäsitys www-ohjelmoinnin kentästä Tekniikat interaktiivisuuden toteuttamiseen tekniikat tekniikat Tietokannat Juha Laitinen TKK/TML juha.laitinen@hut.fi

Lisätiedot

Palomuurit. Palomuuri. Teoriaa. Pakettitason palomuuri. Sovellustason palomuuri

Palomuurit. Palomuuri. Teoriaa. Pakettitason palomuuri. Sovellustason palomuuri Palomuuri Teoriaa Palomuurin tehtävä on estää ei-toivottua liikennettä paikalliseen verkkoon tai verkosta. Yleensä tämä tarkoittaa, että estetään liikennettä Internetistä paikallisverkkoon tai kotikoneelle.

Lisätiedot

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus)

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) 1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) Olette pomosi kanssa tarkastaneet asiakkaan tekemän ja sinun korjaaman suunnitelman ja tehneet oman versionsa siitä. Noudata siis tätä tekemäänne uutta

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto

Sähköpostitilin käyttöönotto Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 1.0 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi Sivu 1 / 16 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.2 Tietojen

Lisätiedot

in condition monitoring

in condition monitoring Etäteknologioiden automaatiosovellukset Using e-speak e in condition monitoring tutkija professori Hannu Koivisto Sisältö Tausta Globaali kunnonvalvontajärjestelmä E-speak globaalissa kunnonvalvontajärjestelmässä

Lisätiedot

BaseMidlet. KÄYTTÖOHJE v. 1.00

BaseMidlet. KÄYTTÖOHJE v. 1.00 KÄYTTÖOHJE v. 1.00 KUVAUS BaseMidlet on matkapuhelimessa toimiva sovellus jolla voi etäkäyttää Tiimi 7000 sarjan säätimiä. Copyright Team-Control Oy, oikeudet muutoksiin pidätetään. TiiMi on Team-Control

Lisätiedot

Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE

Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE Versio Päivämäärä Henkilö Kuvaus 1.0 13.12.2013 Pöyry Alustava rakenne ja sisältö 1.1 22.12.2013 Pöyry Lisätty tekstiä ilmoituksiin, turvallisuuteen ja sisäiseen API:in

Lisätiedot

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14 Arkkitehtuurikuvaus Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy Ryhmä 14 Muutoshistoria Versio Pvm Päivittäjä Muutos 0.4 1.11.2007 Matti Eerola 0.3 18.10.2007 Matti Eerola 0.2

Lisätiedot

Kimppakyyti. Jaettu kyyti, jaettu tyyli

Kimppakyyti. Jaettu kyyti, jaettu tyyli Kimppakyyti Jaettu kyyti, jaettu tyyli Pähkinänkuoressa Kimppakyydit ovat nykyään arkipäiväistä matkan tekoa, jossa kyydittäjät ja kyydissä olijat eivät ole huviajelulla (ellei sellaisesta päätetä erikseen)

Lisätiedot

Projektinhallintaa paikkatiedon avulla

Projektinhallintaa paikkatiedon avulla Projektinhallintaa paikkatiedon avulla Tampereen Teknillinen Yliopisto / Porin laitos Teemu Kumpumäki teemu.kumpumaki@tut.fi 25.6.2015 1 Paikkatieto ja projektinhallinta Paikkatiedon käyttäminen projektinhallinnassa

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Teknillinen korkeakoulu 51 Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 21.11.01 Oskari Pirttikoski Ensimmäinen versio 0.2 27.11.01 Oskari Pirttikoski Lisätty termit

Lisätiedot

Contents AdsML ympäristö... 2 AdsML Testi ympäristö... 2 AdsML tuotantoympäristö... 2 AdsML käyttöliittymä... 3 Kirjautuminen...

Contents AdsML ympäristö... 2 AdsML Testi ympäristö... 2 AdsML tuotantoympäristö... 2 AdsML käyttöliittymä... 3 Kirjautuminen... Contents AdsML ympäristö... 2 AdsML Testi ympäristö... 2 AdsML tuotantoympäristö... 2 AdsML käyttöliittymä... 3 Kirjautuminen... 3 Käsiteltävät sanomat... 4 Yhdisteltävät sanomat... 5 Sanoman historia

Lisätiedot

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21)

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21) Oppilaan opas Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy Versio 0.2 (2008-01-21) Versio Päivämäärä Kuvaus 0.1 2005-01-16 Ensimmäinen versio. 0.2 2008-01-21 Korjattu kuvatiedostojen maksimiresoluutio ja muutamia

Lisätiedot

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4 1. ASIAKKAAN OHJEET... 2 1.1 Varauksen tekeminen... 2 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4 1.3 Varauksen peruminen... 4 1.4 Omien tietojen muokkaaminen... 5 1.5 Salasanan muuttaminen... 5 2. TYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2013 1 (7) 6.3.0 Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (7) Sisällysluettelo 1. Käyttäjäasetukset... 3 2. Yleiset parametrit... 3 3. Kierrätysasetukset... 3 4. palvelimen tiedot... 4 5. lähetyksen

Lisätiedot

HSMT J2EE & EJB & SOAP &...

HSMT J2EE & EJB & SOAP &... HSMT J2EE & EJB & SOAP &... Ville Leppänen HSMT, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2011 p.1/15 Missä mennään... 1. Johdanto (1h) 2. Säikeet (2h) 3. Samanaikaisuudesta (2h) 4. Hajautetuista sovelluksista

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari Alkuraportti Avoimen lähdekoodin käyttö WWW-sovelluspalvelujen toteutuksessa Lappeenranta, 30.3.2008,

Lisätiedot

LINUX-HARJOITUS, MYSQL

LINUX-HARJOITUS, MYSQL LINUX-HARJOITUS, MYSQL Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: http://www.mysql.com/, MySQL-tietokantaohjelman kotisivu. http://www.mysql.com/doc/en/index.html,

Lisätiedot

Omat Lähdöt ohjelmointirajapinta: Versio 1.01

Omat Lähdöt ohjelmointirajapinta: Versio 1.01 Sivu 1(19) Omat Lähdöt ohjelmointirajapinta: Versio 1.01 Seasam House Oy Helsingin seudun liikenne Hyväksynyt: Päivämäärä: Hyväksynyt: Päivämäärä: www.seasam.com Sivu 2(19) Versio historia Versio 0.01

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2014 1 (8) Toukokuu 2014 2 (8) Sisällysluettelo 1. Käyttäjäasetukset... 3 2. Yleiset parametrit... 3 3. Kierrätysasetukset... 3 4. palvelimen tiedot... 4 5. lähetyksen aktivointi... 5 6. Eräajot

Lisätiedot

Tiedonsiirto- ja rajapintastandardit

Tiedonsiirto- ja rajapintastandardit Tiedonsiirto- ja rajapintastandardit Viitekehys Julkishallinnon perustietovarantojen rajapinnat (PERA) työryhmän tulokset valmiit syksyllä 2011 Määrittelee teknisen arkkitehtuuriratkaisun tietovarantojen

Lisätiedot

HOJ J2EE & EJB & SOAP &...

HOJ J2EE & EJB & SOAP &... HOJ J2EE & EJB & SOAP &... Ville Leppänen HOJ, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2012 p.1/18 Missä mennään... 1. Johdanto (1h) 2. Säikeet (2h) 3. Samanaikaisuudesta (2h) 4. Hajautetuista sovelluksista

Lisätiedot

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä www.niksula.cs.hut.fi/~jjkankaa// Demosovelluksen tekninen määrittely v. 0.6 Päivitetty 11.12.2000 klo 20:26 Mickey Shroff 2 (12) Dokumentin versiohistoria Versio Päivämäärä Tekijä / muutoksen tekijä Selite

Lisätiedot

Keskustelusivusto. Suunnitteludokumentti

Keskustelusivusto. Suunnitteludokumentti Keskustelusivusto Suunnitteludokumentti Tietokantasovellus, Syksy 2007, Ryhmä 1 Tuomas Puikkonen tpuikkon@cs.helsinki.fi Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin Yliopisto Sisältö Keskustelusivusto...1

Lisätiedot

Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta

Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta Suomen Tilaajavastuu Oy Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta Rajapintakuvaus veronumeroiden tarkastamiseen ja henkilötietojen noutamiseen Suomen Tilaajavastuu Oy Muutoshistoria Päivämäärä Tekijä Muutos 11.2.2013

Lisätiedot

Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI

Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI 2 The difference is ABAX The difference is ABAX 3 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN Avaa ABAX-sovellus, ja klikkaa «Kirjaudu». Syötä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi

Lisätiedot

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas Lyseopaneeli 2.0 Käyttäjän opas 1. Esittely Lyseopaneeli on Oulun Lyseon lukion käyttäjätietojen hallintapalvelu jonka tarkoitus on niputtaa yhteen muutamia oleellisia toimintoja. 2. Yleistä paneelin käytöstä

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

Harjoitustyö 3 - Reittioptimisaatio

Harjoitustyö 3 - Reittioptimisaatio Harjoitustyö 3 - Reittioptimisaatio Tampereen kaupunki tarjoaa avoin data -sivuilla kaupungin avoimena julkaistun tietoaineston osana Tampereen joukkoliikenteen aikataulut, reitit sekä rajapinnan joukkoliikenteen

Lisätiedot

Interfacing Product Data Management System

Interfacing Product Data Management System Interfacing Product Data Management System Tekijä: Työn valvoja: Mats Kuivalainen Timo Korhonen Esitelmän sisältö Työn suorituspaikka - Ideal Product Data Oy Käsitteitä Työn tavoitteet Työn tulokset 1/5

Lisätiedot

Laitteessa tulee olla ohjelmisto tai uudempi, tarvittaessa päivitä laite

Laitteessa tulee olla ohjelmisto tai uudempi, tarvittaessa päivitä laite TW-EAV510: PORTTIOHJAUS (VIRTUAL SERVER) ESIMERKISSÄ VALVONTAKAMERAN KYTKEMINEN VERKKOON Laitteessa tulee olla ohjelmisto 5.00.49 tai uudempi, tarvittaessa päivitä laite OPERAATTORIN IP---OSOITE - Jotta

Lisätiedot

Opus SMS tekstiviestipalvelu

Opus SMS tekstiviestipalvelu Opus SMS tekstiviestipalvelu Sivu 1 / 17 1. Yleistä toiminnosta Opus SMS tekstiviestipalvelun avulla voidaan Opus Dental potilashallintaohjelmasta Lähettää muistutuksia tekstiviestillä Lähettää tiedusteluita

Lisätiedot

Taustaa. CGI-ohjelmointi

Taustaa. CGI-ohjelmointi Taustaa CGI-ohjelmointi CGI = Common Gateway Interface Hyvin yksinkertainen ja helppo tapa toteuttaa dynaamisuutta ja interaktivisuutta htmldokumentteihin Kehitetty tiedon siirtoon palvelimen ja asiakasselaimen

Lisätiedot

Helsinki Testbedin säätuotteet tänään ja tulevaisuudessa

Helsinki Testbedin säätuotteet tänään ja tulevaisuudessa Helsinki Testbedin säätuotteet tänään ja tulevaisuudessa Helsinki Testbed Workshop 6.4.2006 Pekka Keränen 06.04.06 Johdanto Projektin www-sivusto http://testbed.fmi.fi Säätuotteet julkisiksi MM-kisoihin,

Lisätiedot

EMVHost Online SUBJECT: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT COMPANY: EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje AUTHOR: DATE: 15.03.

EMVHost Online SUBJECT: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT COMPANY: EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje AUTHOR: DATE: 15.03. EMVHost Online SUBJECT: COMPANY: COMMENTS: AUTHOR: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT NETS OY EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje NETS OY DATE: 15.03.2011 VERSION: 1.0 1 SISÄLLYS SISÄLLYS...

Lisätiedot

Ohje luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen

Ohje luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen Ohje luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen Liikenteen turvallisuusvirasto 27.9.2012 Sisällysluettelo Luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien

Lisätiedot

Microsoft Dynamics CRM 4.0. Jani Liukkonen

Microsoft Dynamics CRM 4.0. Jani Liukkonen Microsoft Dynamics CRM 4.0 Jani Liukkonen Microsoft Dynamics CRM kokonaisuus Täysi CRM toiminnallisuus ja joustavuus Vuorovaikutukset -Markkinointi Myynti -Asiakaspalvelu xrm -Prosessituki SOA -Joustava

Lisätiedot

Android ohjelmointi. Mobiiliohjelmointi 2-3T5245

Android ohjelmointi. Mobiiliohjelmointi 2-3T5245 Android ohjelmointi Mobiiliohjelmointi 2-3T5245 Mikä on Android? Linux kernelin päälle rakennettu, Googlen kehittämä sovelluspino mobiilisovelluksiin Erillinen versio puhelimelle ja taulutietokoneille

Lisätiedot

Vastuuhenkilön ohje. TIEKE www.tieke.fi

Vastuuhenkilön ohje. TIEKE www.tieke.fi Vastuuhenkilön ohje TIEKE Vastuuhenkilön ohje 1 (8) Vastuuhenkilön ohje in lyhyesti Sinut on lisätty organisaatiosi vastuuhenkilöksi in, jossa voit luoda ryhmillesi n testejä. Testien avulla arvioidaan

Lisätiedot

JWT 2016 luento 11. to 21.4.2016 klo 14-15. Aulikki Hyrskykari. PinniB 1097. Aulikki Hyrskykari

JWT 2016 luento 11. to 21.4.2016 klo 14-15. Aulikki Hyrskykari. PinniB 1097. Aulikki Hyrskykari JWT 2016 luento 11 to 21.4.2016 klo 14-15 Aulikki Hyrskykari PinniB 1097 1 Viime luennolla o AJAX ja JSON, harjoitustyön tehtävänanto, vierailuluento avoimesta datasta Tänään o APIt rajapinnoista yleisesti

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka. Joni Korjala APACHE WWW-PALVELIN Seminaarityö 2012

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka. Joni Korjala APACHE WWW-PALVELIN Seminaarityö 2012 KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka Joni Korjala APACHE WWW-PALVELIN Seminaarityö 2012 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 WWW-PALVELIMEN TOIMINTA 4 3 OMINAISUUDET

Lisätiedot

Tietojärjestelmä tuotantoympäristössä. Sovellusohjelmat Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia / Tekniikka ja liikenne Vesa Ollikainen

Tietojärjestelmä tuotantoympäristössä. Sovellusohjelmat Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia / Tekniikka ja liikenne Vesa Ollikainen Tietojärjestelmä tuotantoympäristössä Tausta ja tavoitteet Tausta Kurssilla on opiskeltu suunnittelemaan ja toteuttamaan tietokanta, joka on pieni perustuu selkeisiin vaatimuksiin on (yleensä) yhden samanaikaisen

Lisätiedot

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO HARJOITUS: asennus ja konfigurointi TVAT-141 Windows Server 2008 Trial (120 days) Active Directory, AD Domain Name System, DNS Dynamic Host Configuration Protocol,

Lisätiedot

Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2

Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2 Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2 Sisällysluettelo Muutoshistoria...3 1 Johdanto...4 2 Palvelimen käyttöön tarvittavat ohjelmat...4 3 Palvelimelle kirjautuminen...4 4

Lisätiedot

Valppaan asennus- ja käyttöohje

Valppaan asennus- ja käyttöohje Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.9 16.2.2006 Tuukka Laakso Korjattu versio 0.1 Antti Kettunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Valppaan asennus...3 2.1 Valppaan kääntäminen...3 2.2 Valmiiksi

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla?

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? Rekisteröitymällä saat käyttöösi koulusi hankkimat sähköiset opetus- ja oppimateriaalit. Pääset

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

4. 10.2010 ACCELBIT KARTTASELAIN TRACKER. Karttaselaimen Tracker- sovelluksen käyttöohje versio 1.0 AccelBit Oy

4. 10.2010 ACCELBIT KARTTASELAIN TRACKER. Karttaselaimen Tracker- sovelluksen käyttöohje versio 1.0 AccelBit Oy 4. 10.2010 ACCELBIT OY KARTTASELAIN TRACKER Karttaselaimen Tracker- sovelluksen käyttöohje versio 1.0 AccelBit Oy Sisältö Laitteistovaatimukset...3 Yleisesittely...3 Versiohistoria...3 Karttaselain Tracker

Lisätiedot

Projektityö: Mobiiliajopäiväkirja. Mikko Suomalainen

Projektityö: Mobiiliajopäiväkirja. Mikko Suomalainen Projektityö: Mobiiliajopäiväkirja Mikko Suomalainen 1. Määritelmä Mobiiliajopäiväkirja on kännyköille suunnattu ajopäiväkirja-sovellus. Sovelluksen pääperiaate on toimia automaattisena ajopäiväkirjana.

Lisätiedot

Helsingi yliopiston kevytkäyttäjähallintosovelluksen rajapintakuvaus

Helsingi yliopiston kevytkäyttäjähallintosovelluksen rajapintakuvaus Helsingi yliopiston kevytkäyttäjähallintosovelluksen rajapintakuvaus Sisällysluettelo 1Johdanto...2 2ATIKin ja kevytkäyttäjähallinnon välinen rajapinta...3 Shibboleth 2-tunnistus...3 Web service-rajapinta,

Lisätiedot

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden 1 Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen haku Salasanan vaihto

Lisätiedot

The administrative process of a cluster. Santtu Rantanen Valvoja: Prof. Jorma Jormakka

The administrative process of a cluster. Santtu Rantanen Valvoja: Prof. Jorma Jormakka The administrative process of a cluster Santtu Rantanen Valvoja: Prof. Jorma Jormakka Sisällysluettelo Johdanto Yleistä HA klustereista Tietoturva klustereissa Hallintaprosessi Johtopäätökset Johdanto

Lisätiedot

SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJE TAKSI YRITYKSILLE. 1. Palveluun rekisteröityminen... 2. 2. Palveluun kirjautuminen... 2. 3. Etusivu... 2

SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJE TAKSI YRITYKSILLE. 1. Palveluun rekisteröityminen... 2. 2. Palveluun kirjautuminen... 2. 3. Etusivu... 2 SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJEET TAKSIAUTOILIJAT SISÄLLYS 1. Palveluun rekisteröityminen... 2 2. Palveluun kirjautuminen... 2 3. Etusivu... 2 4. Autojen lisääminen... 3 5. Kuljettajaryhmät ja niiden perustaminen...

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden perusteet. 11. Luento Tietotekninen turvallisuus

Yritysturvallisuuden perusteet. 11. Luento Tietotekninen turvallisuus Yritysturvallisuuden perusteet Teemupekka Virtanen Helsinki University of Technology Telecommunication Software and Multimedia Laboratory teemupekka.virtanen@hut.fi 11. Luento Tietotekninen turvallisuus

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Toukokuu 2012 1 (14) Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Asennusohje Toukokuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo 1. Vaatimukset palvelimelle... 3 1.1..NET Framework 4.0... 3 1.2. Palvelimen Internet

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen kuluttaja-asiakkaana

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen kuluttaja-asiakkaana Ohje 1 (5) Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen kuluttaja-asiakkaana Energiapeiliin rekisteröityminen vaatii henkilökohtaisia pankkitunnuksia. Käytössä on seuraavien verkkopankkien tunnistautumispalvelut:

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Viimeksi muokattu 5. toukokuuta 2012 Maastotietokannan torrent-jakeluun sisältyy yli 5000 zip-arkistoa,

Lisätiedot

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013 Virtualisointi Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) SISÄLLYSLUETTELO Virtualisointi... 2 Virtualisointiohjelmia... 2 Virtualisointitapoja... 2 Verkkovirtualisointi... 2 Pertti Pennanen DOKUMENTTI 2 (5) Virtualisointi

Lisätiedot

Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä?

Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä? Se edullisempi tietokanta Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä? Rasmus Johansson rasmus.johansson@microsoft.com Ratkaisumyyntipäällikkö (Sovellusalusta) Microsoft Oy Miten

Lisätiedot

MOBILITY TOOL. Tietojen siirto. Johdanto Hanke & ulkomaanjaksot Hankkeen budjetti Raportointi. LLPLink. Application Form

MOBILITY TOOL. Tietojen siirto. Johdanto Hanke & ulkomaanjaksot Hankkeen budjetti Raportointi. LLPLink. Application Form Johdanto Hanke & ulkomaanjaksot Hankkeen budjetti Raportointi MOBILITY TOOL LEONARDO-LIIKKUVUUSHANKKEIDEN KOULUTUS 2013 1 Tietojen siirto Application Form LLPLink Mobility Tool 2 Käyttäjäryhmät Euroopan

Lisätiedot

VIDA ADMIN PIKAOPAS SISÄLTÖ

VIDA ADMIN PIKAOPAS SISÄLTÖ SISÄLTÖ 1 VIDA ADMIN... 3 1.1 Tarkastusluettelo... 3 1.2 Lisää käyttäjä... 3 1.3 Rekisteröi VIDA All-in-one... 4 1.4 Aktivoi tilaus sekä liitä käyttäjät ja tietokoneet tilaukseen... 4 1.5 Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Linux palomuurina (iptables) sekä squid-proxy

Linux palomuurina (iptables) sekä squid-proxy Linux palomuurina (iptables) sekä squid-proxy Linux-järjestelmät Winai Prathumwong TI10HJ 06.11.2012 2 Iptables (Netfilter) Johdanto Iptables on Linux-kernelin sisäänrakennetun palomuurin, Netfilter:in

Lisätiedot

Käyttöohje. Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio

Käyttöohje. Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio Otus- projektinhallintatyökalu Käyttöohje Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio Mari Tampere 9. toukokuuta 2003 Kimmo Airamaa, Andreas Asuja,

Lisätiedot

XML tehtävien työnkulku

XML tehtävien työnkulku XML tehtävien työnkulku -- TMC työskentelyohjeet LYHYT VERSIO XML harjoitusten toimintaohjeet (lyhyt versio) (XMLStarlet ohjeet löytyvät pitkästä versiosta) ELEC-C1220 - Automaatio 2 Sisältö LYHYT VERSIO

Lisätiedot

Tikon kassamaksujen käsittely

Tikon kassamaksujen käsittely Lokakuu 2012 1 (14) Käyttöohje Lokakuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Turvakoodisarjojen käsittely... 4 1.1. Turvakoodisarjan selausnäyttö... 4 1.2. Turvakoodisarjan ylläpitonäyttö... 4

Lisätiedot

Maventa Connector Käyttöohje

Maventa Connector Käyttöohje Maventa Connector Käyttöohje 17.4.2015 Sisällys 1. Esittely... 2 1.1. Käytön edellytykset... 2 1.2. Tuetut aineistomuodot... 2 2. Asennustiedosto... 3 2.1. Sisäänkirjautuminen... 7 3. Asetuksien määrittäminen...

Lisätiedot

ZENworks Application Virtualization 11

ZENworks Application Virtualization 11 ZENworks Application Virtualization 11 ZENworks / perinteinen asennus ZENworks virtualisointi Ei erillistä asennusta Ei vaadita erilisiä oikeuksia Oletusasetukset mukana Eri versiot samanaikaisesti Sama

Lisätiedot

<e.g. must, essential, conditional> Käyttötapaukset Kurssin malli käyttötapauksille: Tila < List of users and the other systems that interacts directly with a system>

Lisätiedot

Mallintaminen; kurssipalautejärjestelmä

Mallintaminen; kurssipalautejärjestelmä Thomas Gustafsson & Saara Salminen Mallintaminen; kurssipalautejärjestelmä Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikan koulutusohjelma Mallintaminen, tehtävä 1 21.1.2012 Tiivistelmä Tekijä(t)

Lisätiedot

Directory Information Tree

Directory Information Tree IP-osoite / Host taulu, jossa neljä 8 bit lukua esim. 192.168.0.10/24, unix, linux, windows windows\system32\drivers\etc DNS (Domain Name System), muuttaa verkkotunnuksen IPosoitteeksi. X.500 perustuu

Lisätiedot

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT MOBISITE-TYÖKALU MobiSite on työkalu matkapuhelimeen soveltuvan mobiilisivuston rakentamiseen. AIMO-järjestelmän jatkuvasti päivittyvä päätelaitetunnistus tunnistaa useimmat puhelinmallit ja mukauttaa

Lisätiedot

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS Ti Kandidaatintyö ja seminaari

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS Ti Kandidaatintyö ja seminaari LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS Ti5004000 - Kandidaatintyö ja seminaari Alkuraportti Avoimen lähdekoodin käyttö WWW-sovelluspalvelujen toteutuksessa Lappeenranta, 4.6.2007,

Lisätiedot

Sukupuu -ohjelma. Ossi Väre (013759021) Joni Virtanen (013760641)

Sukupuu -ohjelma. Ossi Väre (013759021) Joni Virtanen (013760641) Sukupuu -ohjelma Ossi Väre (013759021) Joni Virtanen (013760641) 7.11.2011 1 Johdanto Toteutimme C -kielellä sukupuuohjelman, johon käyttäjä voi lisätä ja poistaa henkilöitä ja määrittää henkilöiden välisiä

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Ohje 1 (10) Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen vaatii henkilökohtaisia pankkitunnuksia. Käytössä on seuraavien verkkopankkien

Lisätiedot

Group 2 - Dentego PTH Korvake. Peer Testing Report

Group 2 - Dentego PTH Korvake. Peer Testing Report Group 2 - Dentego PTH Korvake Peer Testing Report Revisions Version Date Author Description 1.0 Henrik Klinkmann First version Table of Contents Contents Revisions... 2 Table of Contents... 2 Testing...

Lisätiedot

SMT / SUOMEN MATKATOIMISTO OY Y-TUNNUS / FO-NUMMER / BUSINESS ID

SMT / SUOMEN MATKATOIMISTO OY Y-TUNNUS / FO-NUMMER / BUSINESS ID Matkustajatietokanta perustuu asiakkaan ja Matkatoimisto SMT:n väliseen asiakasnumero- ja laskutushierarkiaan (yhteisöhierarkia). Matkustajatiedot (profiilit) hallinnoidaan Online -palvelussa, johon kirjaudutaan

Lisätiedot

Web sovelluksen kehittäminen sähkönjakeluverkon suojareleisiin

Web sovelluksen kehittäminen sähkönjakeluverkon suojareleisiin TEKNILLINEN KORKEAKOULU / VAASAN YLIOPISTO Diplomityöesitelmä Web sovelluksen kehittäminen sähkönjakeluverkon suojareleisiin Timo Ahola 2006 Web sovellus Web palvelut joiden avulla laite voidaan liittää

Lisätiedot

Selvitysraportti. MySQL serverin asennus Windows ympäristöön

Selvitysraportti. MySQL serverin asennus Windows ympäristöön Selvitysraportti MySQL serverin asennus Windows ympäristöön IIO30200 / Jouni Huotari Arto Sorsa / F3900 CREATIVE COMMONS LISENSOITU http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/1.0/fi/ 26.4.2010 1 SISÄLTÖ

Lisätiedot

WWW-sivut HTML-kielellä esitettyä hypertekstiaineistoa

WWW-sivut HTML-kielellä esitettyä hypertekstiaineistoa WWW ja tietokannat WWW-sivut HTML-kielellä esitettyä hypertekstiaineistoa tekstiä, kuvia, hyperlinkkejä Staattiset sivut kirjoitettu kerran, muuttaminen käsin ongelmana pysyminen ajantasalla Ylläpito hankalaa,

Lisätiedot

Tiedostojen siirto ja FTP - 1

Tiedostojen siirto ja FTP - 1 Tiedostojen siirto ja FTP Tiedonsiirto Sibelius-Akatemian hakemistosi ja jonkun muun koneen välillä (esim. kotikoneesi) Taustaa FTP on lyhenne sanoista File Transfer Protocol. Se on yhteystapa jolla siirretään

Lisätiedot

Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan

Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan Aram Abdulla Hassan Windows Server 2012 asentaminen ja käyttö 1 Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan Hyper-V ohjelma. Riipu minkälaista Serveria yritämme

Lisätiedot

Case TUHTI. Projektin tunnuslukuja. ! Suuri perusjärjestelmäuudistus! Työt alkoivat kesällä 1999. ! Java luokkia n. 5000

Case TUHTI. Projektin tunnuslukuja. ! Suuri perusjärjestelmäuudistus! Työt alkoivat kesällä 1999. ! Java luokkia n. 5000 Case TUHTI 17.12.2002 1 TietoEnator 2002 Projektin tunnuslukuja! Suuri perusjärjestelmäuudistus! Työt alkoivat kesällä 1999! Otettu tuotantokäyttöön syksyllä 2001! Proof of Concept (5 henkilöä 4 kk) ->

Lisätiedot

www.solita.fi solita@solita.fi

www.solita.fi solita@solita.fi www.solita.fi solita@solita.fi JAVA-SOVELLUSTEN RAKENTAMINEN INTEGROITUUN YMPÄRISTÖÖN Jarno Peltoniemi Solita Oy 10.5.2005 Aiheet Johdanto Portaalit, portletit Oracle Portal Java-sovelluksen rakentaminen

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Toukokuu 2014 1 (11) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Päivitysohje Toukokuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku...

Lisätiedot

Mikä on Twitter? Rekisteröityminen

Mikä on Twitter? Rekisteröityminen Mikä on Twitter? Twitter on suosittu yhteisö ja mikroblogipalvelu, jonka välityksellä yritykset, ystävät ja perheenjäsenet voivat kommunikoida keskenään. Twitterin käyttö vastaa kysymykseen mitä teet tällä

Lisätiedot

Meeting Plannerin käyttöohje

Meeting Plannerin käyttöohje Meeting Plannerin käyttöohje Näytteilleasettaja & Yhteistyökumppani Sisällysluettelo Näytteilleasettajat ja yhteistyökumppanit... 2 Sisään kirjautuminen... 2 Järjestelmän etusivu... 2 Peruskäyttäjien näkymät...

Lisätiedot

Rekisteröityminen, tilojen varaaminen ja maksaminen WebTimmi varausjärjestelmässä

Rekisteröityminen, tilojen varaaminen ja maksaminen WebTimmi varausjärjestelmässä Rekisteröityminen, tilojen varaaminen ja maksaminen WebTimmi varausjärjestelmässä 1. Sanasto WebTimmi on Tampereen kaupungin kulttuuripalvelujen käytössä oleva internetpohjainen varausjärjestelmä, jossa

Lisätiedot

Oppilaan pikaopas. Project 2013 käyttöliittymä ja näkymät

Oppilaan pikaopas. Project 2013 käyttöliittymä ja näkymät 1 Oppilaan pikaopas Project 2013 käyttöliittymä ja näkymät Kun avaat Project 2013 -ohjelman, näet ensimmäisenä pelkistetyn näkymän. Uusi Project 2013 voi auttaa projektinhallinnassa kuten esim. projektitietojen

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859688

Käyttöoppaasi. F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859688 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot