7. Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "7. Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt"

Transkriptio

1 Osa 2 7. Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt 7.1 Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet O petus voi olla ainejakoista tai eheytettyä, jolloin tavoitteena on ohjata oppilaita tarkastelemaan ilmiöitä eri tiedonalojen näkökulmista rakentaen kokonaisuuksia ja korostaen yleisiä kasvatuksellisia ja koulutuksellisia päämääriä. Myös esiopetuksen toteuttamisen sisällöllinen lähtökohta on opetuksen eheyttäminen. Teemoina tai projekteina toteutettavat opetuskokonaisuudet ja niihin liittyvät oppimisen prosessit ovat tärkeämpiä kuin yksittäiset sisällöt. Sisältöaluejako on tarkoitettu opettajan työvälineeksi. Eri tiedonalat ovat mukana opetuksessa. Kun sekä lapset että vanhemmat otetaan mukaan jo teemakokonaisuuksien suunnitteluvaiheessa, varmistuu parhaimmalla tavalla se, että lasten kannalta merkitykselliset asiat sisältyvät oppimisprosesseihin. Lapsi laajentaa maailmankuvaansa ja tulee tietoiseksi itsestään oppijana. Aihekokonaisuudet ovat sellaisia kasvatus ja opetustyön keskeisiä painoalueita, joiden tavoitteet ja sisällöt sisältyvät useisiin oppiaineisiin. Ne ovat kasvatusta ja opetusta eheyttäviä teemoja. Niiden kautta vastataan myös ajan koulutushaasteisiin. Aihekokonaisuudet toteutuvat pääasiassa eri oppiaineissa niille luonteenomaisista näkökulmista oppilaan kehitysvaiheen edellyttämällä tavalla. Opetussuunnitelmaa laadittaessa aihekokonaisuudet on sisällytetty yhteisiin ja valinnaisiin oppiaineisiin sekä yhteisiin tapahtumiin, ja niiden tulee näkyä koulun toimintakulttuurissa. Kaupunkinäkymä etelään

2 Ihmisenä kasvaminen K oko opetuksen kattavan Ihmisenä kasvaminen aihekokonaisuuden päämääränä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja elämän hallinnan kehittymistä. Tavoitteena on luoda kasvuympäristö, joka tukee toisaalta yksilöllisyyden ja terveen itsetunnon ja toisaalta tasa arvoon ja suvaitsevaisuuteen pohjautuvan yhteisöllisyyden kehitystä. opiskelutaidot ja pitkäjänteinen, tavoitteellinen itsensä kehittäminen toisten huomioon ottaminen, oikeudet, velvollisuudet ja vastuut ryhmässä, erilaisia yhteistoimintatapoja Tavoitteet Oppilas oppii ymmärtämään omaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvuaan sekä omaa ainutkertaisuuttaan arvioimaan toimintansa eettisyyttä ja tunnistamaan oikean ja väärän tunnistamaan esteettisten kokemusten tärkeyden elämänlaadulle tunnistamaan oman oppimistyylinsä ja kehittämään itseään oppijana toimimaan ryhmän ja yhteisön jäsenenä Sisällöt fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen kasvuun vaikuttavia tekijöitä, tunteiden tunnistaminen ja käsittely, vireyteen ja luovuuteen vaikuttavia tekijöitä oikeudenmukaisuus, tasa arvo esteettinen havainnointi ja esteettisten ilmiöiden tulkinta

3 Kulttuuri identiteetti ja kansainvälisyys K ulttuuri identiteetti ja kansainvälisyys aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta ymmärtämään suomalaisen ja eurooppalaisen kulttuuri identiteetin olemusta, löytämään oma kulttuuri identiteettinsä sekä kehittämään valmiuksiaan kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen ja kansainvälisyyteen. Sisällöt oma kulttuuri, kotiseudun kulttuuri, suomalaisuus, pohjoismaalaisuus ja eurooppalaisuus muita kulttuureita ja monikulttuurisuus ihmisoikeudet ja ihmisryhmien välisen luottamuksen, keskinäisen arvostuksen ja onnistuneen yhteistyön edellytyksiä kansainvälisyys eri elämänalueilla ja taidot toimia kansainvälisessä vuorovaikutuksessa tapakulttuurien merkitys Tavoitteet Oppilas oppii tuntemaan ja arvostamaan omaa henkistä ja aineellista kulttuuriperintöään ja näkemään suomalaisen kulttuuri identiteetin osana alkuperäistä, pohjoismaista ja eurooppalaista kulttuuria ymmärtämään oman kulttuurinsa juuria ja monimuotoisuutta sekä näkemään oman sukupolvensa aikaisempien sukupolvien elämäntavan jatkajana ja kehittäjänä tutustumaan muihin kulttuureihin ja elämänkatsomuksiin ja saa valmiuksia toimia monikulttuurisessa yhteisössä ja kansainvälisessä yhteistyössä ymmärtämään kulttuuri identiteetin osatekijöitä ja niiden merkitystä yksilölle ja yhteisölle Näkökulma Strengbergin katolta Viestintä ja mediataito V iestintä ja mediataito aihekokonaisuuden päämääränä on kehittää ilmaisu ja vuorovaikutustaitoja, edistää median aseman ja merkityksen ymmärtämistä sekä kehittää median käyttötaitoja.

4 Viestintätaidoista painotetaan osallistuvaa, vuorovaikutuksellista ja yhteisöllistä viestintää. Mediataitoja tulee harjoitella sekä viestien vastaanottajana että tuottajana. Aihekokonaisuuden tavoitteet ovat osittain yhteneväisiä Ihminen ja teknologia aihekokonaisuuden kanssa. Tieto ja viestintäteknologian käyttö koulussa edistää oppimisen laatua. Oppiminen ei ole vain tehtävien suorittamista, vaan tiedon rakentamista ja luovaa ongelmanratkaisua. Oppilaiden ajattelun ja itseohjautuvuuden taidot kehittyvät. Tietostrategiassa (Pietarsaaren kaupungin tieto ja viestintätekniikan koulukäytön strategia vuosille ) asetettavia opetuksellisia tavoitteita ohjaa osaltaan myös Tietoyhteiskunta asiain neuvottelukunnan raportti hallitukselle , joka sisältää tavoitteita tietoyhteiskunnan kansalaisvalmiuksien osalta, joita ovat tekniset taidot, viestintätaidot, tiedonhankinta ja käyttötaidot, kuluttajataidot sekä taito vaikuttaa tietoyhteiskunnan rakenteisiin ja verkkoetiikan sisäistäminen. Koulutasolla tavoite on, että peruskoulun päättyessä oppilas omaa riittävät medialuku ja kirjoitustaidot niin, että hän pystyy jatkuvasti kehittämään tiedon hakuun, jäsentelyyn ja julkaisemiseen liittyviä taitoja. Näin päästään tietotekniikan joustavaan käyttöön työvälineenä siten, että oppilas hyödyntää erilaisia tietojärjestelmiä eri oppiaineissa ja oppimistilanteissa. Tieto ja viestintätekniikan koulukäytöllä annetaan valmiuksia elinikäiseen oppimiseen sekä sosiaalisuuden ja kommunikointitaitojen kehittymiseen kansainvälistyvässä maailmassa. Näiden taitojen hiominen ja tietojen hankkiminen ovat olennainen osa opetusta ja opiskelua kaikissa oppiaineissa. Se ei ole sinällään itseisarvo, vaan väline opetukselle asetettavien tavoitteiden saavuttamiseksi. Asiallisen kriittinen suhtautuminen tietotekniikan käyttöön ja sen kulloiseenkin tarkoituksenmukaisuuteen tulee olla opetuksessa jatkuvasti mukana. Viestintäpalvelujen kehittyessä ja tullessa yhä lähemmäksi jokaista kansalaista edellytetään kykyä ymmärtää ja hallita tietokoneen käyttöliittymä ja peruskäsitteet. Kansalaistaitoihin kuuluu osata käyttää sähköpostia ja Internet selainta sekä etsiä, käsitellä ja jäsentää tietoa tieto ja viestintätekniikan avulla.

5 Oppilas ohjataan kriittiseen ajatteluun, tiedon keräämiseen ja sen jäsentämiseen. Hän oppii käyttämään tietotekniikkaa luontevasti yhtenä oppimisen välineenä ja hallitsee myös etätyön tekemiseen tarvittavat taidot. Oppilaitosten tulee tarjota tälle ajanmukaiset mahdollisuudet ja puitteet. Pietarsaaren kouluportaali on opettajien, oppilaiden, kotien ja sidosryhmien vuorovaikutteinen foorumi, jota hyödynnetään päivittäin sähköisen viestinnän ympäristönä sekä opetussuunnitelman tietolähteenä kaikissa kouluissa. Tieto ja viestintätekniikan tulee olla luonteva osa koulutyötä. Peruskoulun tulee opettaa oppilaat medialukutaitoisiksi, unohtamatta sitä tosiseikkaa, että tietokoneet ja verkot ovat tärkeä osa tieto ja viestintätekniikkaa, mutta eivät ainut osa. Sanomalehdet, televisio, radio, videot jopa ilmoitustaulu ym. ovat tärkeitä viestittämisen välineitä. Koulun toiminnassa tieto ja viestintätekniikka palvelee oppilaiden ja opettajien mahdollisuuksia monipuolisen tiedon hankintaan ja hallintaan sekä lisää vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnan mahdollisuuksia. Koulu tulee nähdä yhteisönä, jonka täyspainoinen toiminta ja kehittäminen koostuvat oppilaiden, opettajien, koulun muun henkilökunnan ja oppilaiden vanhempien yhteistyöstä. Yhteistyön e dellytyksenä on keskinäinen viestintä. Tällä toimintamallilla pyritään lisäämään opettajien sekä oppilaiden viestintä ja vuorovaikutusmahdollisuuksia sähköisessä ympäristössä, ja huomioidaan kansainvälisyys. Pietarsaaren kouluportaalin etusivun luonnos Kaikilla peruskoulun suorittaneilla oppilailla tulee olla riittävät tieto ja viestintätekniikan taidot, tiedonhankinnan ja tiedonhallinnan sekä viestinnän ja vuorovaikutuksen perustaidot ottaen huomioon toisen asteen oppilaitosten, vapaa ajan toimintoihin liittyvät, sekä työelämän asettamat vaatimukset. Tavoitteena on, että oppilas osaa hankkia itsenäisesti tietoa eri lähteistä ja valita tarkoitukseensa sopivimmat lähteet, käsitellä löytämäänsä tietoa eri sovellusohjelmilla, oppii erilaisia työtapoja käyttäen vuorovaikutustaitoja ja viestintää sekä oppii tietoverkkojen ja verkkosovellusten käytön perusteita.

6 Tietotekniikan on oleellista olla mukana opetussuunnitelmassa, koska oppilaat oppivat asioita 69 % visuaalisesti 67 % aktiivisesti tekemällä 57 % aistihavainnoilla 71 % siirtovaikutuksen avulla ja jaksottamalla Viestintätaitojen taitoalueet viestinnän tehtäviin liittyvät taidot vuorovaikutuksen ja sanomanrakentamisen taidot sanoman vastaanottamisen ja arvioimisen taidot ihmisten välisiin suhteisiin ja konfliktien ratkaisuihin liittyvät taidot Mediakasvatus esiopetuksessa Esiopetuksessa median välineitä, kuten lehtiä, radiota, televisiota, äänitteitä, elokuvia ja tietokonetta tulee käyttää ensisijaisesti herättämään lapsessa halua ja uteliaisuutta uuden tiedon etsintään. Hallitussa käytössä ne tarjoavat mahdollisuuksia tehdä tutkimuksia ja kokeiluja, etsiä vastauksia ja selkiinnyttää toden ja sadun, faktan ja fiktion rajaa. Lasta opastetaan erilaisten mediavälineiden käyttämiseen niin, että hän tulee tietoiseksi niiden hyvistä ja huonoista puolista. Median keinoin voidaan lasten kanssa tehdä omia tuotoksia, kuten äänitteitä, filmauksia, diasarjoja, elokuvia, digitaalisten kuvien käsittelyä ja sähköisiä piirroksia. Lapsen tulee saada tutustua ennakkoluulottomasti ja kokeilevasti tietotekniikan mahdollisuuksiin siten, että sen avulla voidaan hyödyntää muiden perustaitojen saavuttamista. Mediavälineiden saatavuuden ja laadun parantamiseksi esiopetusyksiköt laativat suunnitelman, joka sisältää uudishankinnat sekä laitteiden yhteiskäytön päiväkotien ja koulujen kesken. Esi ja alkuopetuksen mediakasvatuksen tavoitteita ja sisältöjä on tarkistettu keväällä 2004 vastaamaan alan nopeaa kehittymistä ja vaatimuksia, sekä muuttuneita olosuhteita myös Pietarsaaressa. Muutokset on kirjattu tähän opetussuunnitelmaan.

7 Tieto ja vistintätekniikan opetuksen ja käytön YLEISET TAVOITTEET oppilaat käyttävät luontevasti tieto ja viestintätekniikkaa opiskelun apuvälineenä opettajat hyödyntävät tieto ja viestintätekniikkaa arkipäivän opetustyössä pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla koulussa hyödynnetään omien opettajien ja kaupallisten oppimateriaalin valmistajien käytettävissä olevaa verkkoperusteista oppimateriaalia ja digitaalisia tallenteita sekä tuotetaan niitä itse täydennyskoulutusta järjestetään vuosittain tarkistettavan suunnitelman mukaan koulun sisäisessä ja ulkoisessa tiedotuksessa hyödynnetään kouluportaalia perinteisten tiedotusmuotojen rinnalla Esiopetuksen SISÄLLÖT Mediakulttuuri on lapsen saatavilla: lehdet, tietokirjallisuus, radio, erilaiset äänitteet, televisio ja video, erilaiset kuvalliset tallenteet, tietokone Median käyttö opetuksessa: radion ja television opetusohjelmat, sanomalehdet, luonto ohjelmat, lasten elokuvat, tietokoneavusteiset opetusohjelmat, vuorovaikutteisuus ja kansainvälisyys sähköisen viestinnän keinoin Median käyttö omiin kokeiluihin: ryhmässä tai yksilöllisesti tehdyt tuotokset, tuotosten analysoiminen ja esittäminen Esiopetuksen OPETUSTAVOITTEET lapsi kiinnostuu omatoimisesta tiedonetsinnästä ja tutkimisesta oppii mediavälineiden peruskäyttöä tutustuu tietokoneeseen osaa avata ja sulkea tietokoneen opettelee hiiren ja näppäimistön peruskäyttöä lajittelee ja selaa tietoa lapsille sopivien opetusohjelmien avulla piirtää ja kirjoittaa omien edellytystensä mukaisesti saa opastusta tietokoneen asialliseen käyttöön ja tiedon valikointiin yhdessä aikusten kanssa osaa kyseenalaistaa ja valikoida informaatiota, jonka keskellä hän elää Pietarsaaren kävelykatu Mediakasvatus TAVOITTEET vuosiluokilla 1 6 oppilas oppii kehittämään tiedonhallintataitojaan sekä vertailemaan, valikoimaan ja hyödyntämään hankkimaansa tietoa suhtautumaan kriittisesti median välittämiin sisältöihin ja pohtimaan niihin liittyviä eettisiä ja esteettisiä arvoja viestinnässä

8 tuottamaan ja välittämään viestejä ja käyttämään mediaa tarkoituksenmukaisesti etsiessään tietoa omien ajatusten ja tunteiden ilmaisua, erilaisia ilmaisukieliä ja niiden käyttöä eri tilanteissa viestien sisällön ja tarkoituksen erittelyä ja tulkintaa ymmärtämään median kuvaaman maailman suhdetta todellisuuteen yhteiskunnassa tekemään yhteistyötä median kanssa käsitteet: lähdekritiikki, sananvapaus, tietoturva, verkkoetiikka käyttämään viestintäteknisiä välineitä monipuolisesti Tieto ja viestintätekniikka TAVOITTEET vuosiluokilla 1 6 oppilas osaa käyttää itsepalveluasemia ja langattomia viestimiä sekä asioida sähköisesti hallitsee tietokoneen käyttöliittymän ja peruskäsitteet ymmärtää tietoturvan merkityksen ja osaa toimia ongelmatilanteissa osaa käyttää sähköpostia ja selainta osaa käsitellä tekstiä ja kuvaa osaa tuottaa ja julkaista verkkoon osaa etsiä tietoa hakujärjestelmien ja tietopalveluiden avulla ja käsitellä sitä osaa tehdä etätyötä Viestintätaidot, kuluttajataidot ja verkkoetiikka: TAVOITTEET vuosiluokilla 1 6 oppilas osaa lukea verkkomateriaalia arvioi ja tulkitsee materiaalin luotettavuutta, sisällön laatua, verkon arvomaailmaa, kulttuuriulottuvuuksia ja sitä, miksi ja miten se on tuotettu hallitsee tietoverkkojen yleiset käyttäytymissäännöt (netiketti) tiedostaa turvallisten ja haitallisten sivustojen erot ja niihin liittyvät riskit tutustuu verkkokaupankäyntiin ja omaksuu uudenlaisen kuluttajatietoisuuden hahmottaa mahdollisuutensa vaikuttaa tietoyhteiskuntapolitiikkaan aktivoituu kansalaiskeskusteluun KESKEISET SISÄLLÖT vuosiluokilla 1 6 peruskäyttö tietokoneen käyttöliittymän hallinta, hiiren hallinta, työvälinesovelluksen perushallinta (tekstinkäsittelysovellus, piirto ohjelma tms) aktivoi leikkaa kopioi liitä toiminnot, tiedostojen ja kansioiden hallinta, kansioiden järjestyksen hallinta, tietokoneen turhien tiedostojen poistaminen kirjoittaminen ja laskeminen pienimuotoisen kirjoitelman, esitelmän, raportin tms. tuottaminen ja tulostaminen, kuvien liittäminen kirjoitelmaan, taulukoiden ja diagrammien liittäminen tekstiin ja pienimuotoisten taulukoiden tuottaminen grafiikka ja kuvankäsittely kuvien tuottaminen piirto ohjelmalla

9 tiedon hakeminen Internet ja kriittinen suhtautuminen löytyneisiin tietoihin sähköposti lähettäminen, vastaanottaminen ja vastaaminen saapuneeseen sähköpostiin, liitteen avaaminen ja tallentaminen nettietiketti ja tekijänoikeudet asiallinen käytös hyödynnettäessä sähköpostia, Internetiä ja ryhmätyöskentelysovelluksia, tekijänoikeuksien perussääntöjä tietoturva: virustentorjunta ja tietosuojariskit verkkokäytön opetteleminen tiedon löytäminen (huom. kriittisyys) oma aloitteisuus (osallistuminen luokkien/koulujenväliseen etäopiskeluun) netiketti sähköpostiin tutustuminen Internetin tiedonhakutoiminnot multimedian käyttö musiikin ja animaatioiden teossa mahdollisuuksien mukaan virustorjuntasovellus, tietokoneen tiedostojen järjestäminen ja puhdistaminen (turhat ja vahingolliset tiedostot) SISÄLLÖT vuosiluokilla 1 3 SISÄLLÖT vuosiluokilla 7 9 tutustuminen tietokonelaitteistoon valmiiden opetusohjelmien käyttö tietokoneen avaaminen ja sulkeminen hiiren ja näppäimistön peruskäyttö käyttöjärjestelmän ja tarvittavien ohjelmien avaaminen ja sulkeminen informaation syöttäminen koneelle näppäimistön ja hiiren avulla oman tarinan kirjoittaminen tekstinkäsittelyohjelmalla ja piirtäminen tiedon tallentamisen harjoittelua turhien tiedostojen poistaminen pysyvästi tulostaminen (opettajan kanssa) SISÄLLÖT vuosiluokilla luokilla opeteltujen perustaitojen vahvistaminen ja täydentäminen (tekstin siirtäminen, kirjasintyylien käyttö, kuvien liittäminen tekstiin eri tavoin) omien tekstien (tutkielmat, luokkalehdet ym.) tuottaminen ja puhtaaksikirjoitus, tulostaminen leikepöydän käyttö (kopioi/leikkaa ja liitätoiminnot) Peruskäyttö: 6. luokilla opittujen taitojen vahvistaminen ja täydentäminen tietokoneen rakenne ja oheislaitteet Windows käyttöjärjestelmän perusteet, tiedostojen käsittely, tulostaminen jonkin työvälineohjelman käytön hyvä tuntemus työvälineohjelman yleisen toimintaperiaatteen ymmärtäminen ja kyky siirtää periaate myös muihin sovelluksiin Kirjoittaminen: tekstinkäsittelysovelluksen (esim. Word) sujuva käyttö erilaisten kirjoitelmien, esitelmien, raporttien ja tutkielmien kirjoittamiseen, oikeinkirjoituksen tarkistaminen asiakirjan ulkonäköön ja luettavuuteen liittyvät perusasiat, kuten kirjoituksen ulkoasun muokkaaminen ja asettelu selkeään, helposti luettavaan muotoon

10 Grafiikka ja kuvankäsittely: kuvien hakeminen ja tallentaminen, skannerin ja digitaalikameran käyttö, resoluution ja värien merkitys sekä kuvien eri tallennusmuodot piirtotyökaluilla piirtäminen ja muotoilu, yksinkertaisen animaation laatiminen kuvien, taulukoiden ja diagrammien liittäminen ja muokkaaminen kirjallisen tai suullisen esityksen tueksi kuvan rajaaminen, kuvakoon valinta Internet ja tiedonhaku: lähiverkkoon ja verkottumiseen liittyvien käsitteiden ymmärtäminen sähköpostin käyttö ja verkkofoorumeilla tapahtuvaan keskusteluun ja työskentelyyn osallistuminen, liitetiedostojen hallinta sujuva hakupalvelinten käyttö ja tiedon yksilöimiskeinot haussa tiedon kriittinen arviointi käytettäessä verkkoa tietolähteenä tekijänoikeudet ja nettietiketti tietoturva Muut tietotekniikan tarjoamat käyttömahdollisuudet: äänen käsittely ja musiikki, editointi tietotekniikan luonteva käyttö välineenä tietojen hakuun ja hallintaan eri oppiaineissa ja oppimisprojekteissa multimedian hyödyntäminen opiskelun tukena erilaisten työvälineiden käyttö oman oppimisen ja arvioinnin tukena Liite: Kouluille tukea Internetin vastuulliseen ja turvalliseen käyttöön Taulukkolaskenta: (esim. Excel) taulukon rakenne, tietojen syöttäminen ja kaavojen lisääminen, taulukoiden muotoilu ja diagrammin laatiminen niistä tietokantojen merkityksen ja niihin liittyvien peruskäsitteiden ymmärtäminen: tietue, kenttä, lomake ja luettelo Digitaalinen julkaiseminen: www sivujen teko: asiallinen ja selkeä ulkonäkö, sivuston toimivuus, sisältö ja tekijänoikeudet multimedia ja tietokantasovellukset esityksen tekeminen julkaisugrafiikkaa hyödyntämällä (Power Point) Merikivet

11 TAVOITTEET Jäätelökioski kävelykadulla Oppilas oppii ymmärtämään kouluyhteisön, julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja järjestöjen merkitystä, toimintaa ja tarpeita yhteiskunnan toimivuuden näkökulmasta muodostamaan oman kriittisen mielipiteen erilaista asiantuntijuutta hyödyntäen osallistumaan tarkoituksenmukaisella tavalla ja ottamaan vastuuta yhteisten asioiden hoidosta omassa kouluyhteisössä ja paikallisyhteisössä kohtaamaan ja käsittelemään muutoksia, epävarmuutta ja ristiriitoja sekä toimimaan yritteliäästi ja aloitteellisesti toimimaan innovatiivisesti ja pitkäjänteisesti päämäärän saavuttamiseksi sekä arvioimaan omaa toimintaansa ja sen vaikutuksia tuntemaan työelämää ja yritystoimintaa sekä ymmärtämään näiden merkityksen yksilölle ja yhteiskunnalle Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys O sallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta hahmottamaan yhteiskuntaa eri toimijoiden näkökulmista ja kehittää osallistumisessa tarvittavia valmiuksia sekä luoda pohjaa yrittäjämäisille toimintatavoille. Koulun oppimiskulttuurin ja toimintatapojen tulee tukea oppilaan kehittymistä omatoimiseksi, aloitteelliseksi, päämäärätietoiseksi, yhteistyökykyiseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi sekä tukea oppilasta muodostamaan realistinen kuva omista vaikutusmahdollisuuksistaan.

12 SISÄLLÖT perustietoja kouluyhteisön, julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja järjestöjen toiminnasta sekä työnjaosta demokratian merkitys yhteisössä ja yhteiskunnassa erilaisia osallistumis ja vaikuttamiskeinoja kansalaisyhteiskunnassa verkostoituminen oman ja yhteisen hyvinvoinnin edistämiseksi osallistuminen ja vaikuttaminen omassa koulussa ja elinympäristössä sekä oman toiminnan vaikuttavuuden arviointi yrittäjyys ja sen merkitys yhteiskunnalle, perustietoja yrittäjyydestä ammattina sekä työelämään tutustuminen Kahvila Trend Pietarsaaren kävelykadulla Ajatuksia yrittäjyyskasvatuksesta perusopetuksessa otteita puheenvuorosta Pia Leena Leskisen kirjassa Yrittäjyyttä etsimässä kokemuksia ja ajatuksia yrittäjyyskasvatuksessa (v.2000), kirjoittajana koulutoimenjohtaja Terhi Päivärinta Nykypäivänä lapsia ja nuoria koulutetaan työelämään ja yhteiskuntaan, jossa muutokset ovat nopeita. Tulevaisuuden työelämä tarvitsee ihmisiä, joilla on hyvä itsetunto ja jotka ovat oma-aloitteisia, joustavia, itsenäisiä ja yhteistyökykyisiä tiedonhankkijoita. Tulevaisuuden yhteiskunnan ja työelämän vaatimukset asettavat suuria haasteita koululaitokselle, koululle ja yksittäiselle opettajalle. Opetussuunnitelman perusteiden mukaan yrittäjyyskasvatuksen a- vulla tuetaan sekä oppilaan sisäistä yrittäjyyttä että perehdytetään oppilaat yrittäjyyteen myös ammattina. Yrittäjyyskasvatuksen osa-alueiden painotus riippuu siitä, millä luokka-asteella oppilas on. On luonnollista, että sisäiseen yrittäjyyteen liittyvät asiat, kuten yritteliäisyys, aktiivisuus, luovuus ja sinnikkyys korostuvat alempien luokka-asteiden opetuksessa, kun taas tiedolliset ja taidolliset asiat yrittämisestä painottuvat pääsääntöiseti ylemmillä luokka-asteilla. Yrittäjyyskasvatuksen opetuksessa korostuvat yhteistoiminnalliset työtavat.

13 Opetussuunnitelman perusteissa yrittäjyyskasvatus on nostettu esille yhtenä tärkeänä osa-alueena perusopetuksessa. Koulun todellisuus voi olla toinen, sillä teoria ja käytäntö eivät aina kohtaa toisiaan. Kun keskustelee opettajien kanssa, huomaa, että moni opettaja yhdistää yrittäjyyskasvatuksen ennen kaikkea ulkoiseen yrittäjyyteen eli varsinaiseen yritystoimintaan. Erityisesti alempien vuosiluokkien opettajat eivät koe asiaa omakseen, vaikka yrittäjyyskasvatus ja sen sisällöt soveltuvat hyvin opetukseen jo alimmilta luokkaasteilta alkaen Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta V astuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta aihekokonaisuuden päämääränä on lisätä oppilaan valmiuksia ja motivaatiota toimia ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin puolesta. Perusopetuksen tavoitteena on kasvattaa ympäristötietoisia, kestävään elämäntapaan sitoutuneita kansalaisia, jotka osaavat rakentaa tulevaisuutta ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäville ratkaisuille. Kulttuurinen ulottuvuus on tärkeä, jonka avulla opitaan tuntemaan ja arvostamaan omaa henkistä ja aineellista kulttuuriperintöä ja näkemään oma sukupolvi aikaisempien sukupolvien elämäntavan jatkajana ja kehittäjänä. Suomalainen kulttuuri identiteetti hahmotetaan osaksi alkuperäistä, pohjoismaista ja eurooppalaista kulttuuria, mutta myös muihin kulttuureihin tutustuminen ja kulttuurien moninaisuuden kunnioitus ovat kestävään kehitykseen sitoutumisen edellytyksiä. On tärkeää oppia ymmärtämään, miten omalla käyttäytymisellä ja paikallisella toiminnalla voi olla vaikutusta koko maapallon ympäristöön ja yhteiskunnallisiin asioihin. Koulun tulee opettaa demokraattisia osallistumis ja vaikuttamiskeinoja ja tarjota kokemuksia osallistumisesta. Kestävän kehityksen ekologiset, taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset sisällöt eivät ole koulumaailmassa uusia asioita. Niitä on käsitelty mm. ympäristö, kuluttaja, kansainvälisyys, kulttuuri, tasa arvo ja suvaitsevuuskasvatuksessa. Uutta on se, että kestävä kehitys haastaa etsimään kokonaisnäkemystä, joka yhdistää eri näkökulmat. Kestävän kehityksen kulttuurista ulottuvuutta oppii parhaiten tutkimalla ja analysoimalla omaa elinympäristöä: sen tapaa rakentaa ja hyödyntää luontoa, tapoja ja kauneuskäsityksiä, kulttuurielämää ja tapaa huolehtia muista.

14 Tutkimuskohteet rajoittuvat pienten koululaisten kanssa yksittäisten kohteiden tutkimiseen lähiympäristössä, mutta perusopetuksen ylemmillä luokilla ja lukiossa jo kokonaisten alueiden tutkimiseen. ymmärtämään, että yksilö rakentaa valinnoillaan sekä omaa tulevaisuuttaan että yhteistä tulevaisuuttamme, ja toimimaan rakentavasti kestävän tulevaisuuden puolesta SISÄLLÖT ekologisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävä kehitys omassa koulussa ja elinympäristössä yksilön ja yhteisön vastuu elinympäristön tilasta ja ihmisten hyvinvoinnista ympäristöarvot ja kestävä elämäntapa ekotehokkuus tuotannossa ja yhteiskunnassa sekä arjen toimintavoissa, tuotteen elinkaari oman talouden hallinta ja kulutuskäyttäytyminen, kuluttajan vaikuttamiskeinot toivottava tulevaisuus ja sen edellyttämät valinnat ja toiminta Venelaituri TAVOITTEET Oppilas oppii ymmärtämään ympäristönsuojelun välttämättömyyden ja ihmisen hyvinvoinnin edellytykset ja niiden välisen yhteyden havaitsemaan ympäristössä ja ihmisten hyvinvoinnissa tapahtuvia muutoksia, selvittämään syitä ja seurauksia sekä toimimaan elinympäristön hyväksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi arvioimaan oman kulutuksensa ja arkikäytäntöjensä vaikutuksia ja omaksumaan kestävän kehityksen edellyttämiä toimintatapoja edistämään hyvinvointia omassa yhteisössä sekä ymmärtämään hyvinvoinnin uhkia ja mahdollisuuksia globaalilla tasolla Saaristomaisemaa

15 Kestävään kehitykseen liittyviä hankkeita Suomessa Opetushallitus ja Museovirasto käynnistivät vuonna 1998 kulttuuriperinnön kehittämisprojektin. Suomen Tammeksi nimetyn projektin tavoitteena on kulttuurisen lukutaidon kehittäminen, kulttuuri- ja luonnonperinnön välittyminen sekä omaan ympäristöön juurtuminen. Hankkeen aikana on luotu uusia yhteistoimintamuotoja koulujen ja museoiden välille. Projektiin kuuluu myös UNESCOn maailmanperintökohteisiin liittyvä opetus. Vuonna 2001 hankkeeseen liittyi ympäristöministeriö, ja hanke laajeni esineiden, taideteosten, rakennusten ja maailmanperintökohteiden tutkimisesta kulttuurimaiseman tutkimiseen. Vuoden 2004 toiminnassa huomioidaan rakennusperinnön teemavuosi ja sen tuomat uudet sisältöalueet. Vuonna 2004 keskitytään levittämään Suomen Tammi hankkeessa kerättyjä kokemuksia kulttuuriperinnön opetuksen alueellisesta organisoinnista. Samalla selvitetään mahdollisuuksia laajentaa hanketta vuoden 2004 jälkeen yhteistyössä Itämeren maiden kesken, painottaen kulttuuriperinnön osuutta kestävän kehityksen opetuksessa. Suomessa käynnistetty Baltic 21E -ohjelma pyrkii luomaan uusia käytäntöjä ja menetelmiä kestävän kehityksen liittämiseksi opetukseen ja koulun arkitoimintoihin. Ohjelma käynnistetään kahdella pilottihankkeella. Ensimmäisessä hankkeessa laaditaan koulukohtainen kestävän kehityksen ohjelma. Siinä pyritään sisällyttämään kestävän kehityksen ulottuvuudet kaikkiin koulun toimintoihin. Toisessa hankkeessa osallistutaan paikalliseen yhteistyöhön elinympäristön puolesta ja tuodaan osallistuminen osaksi normaalia opetustyötä, monien oppiaineiden yhteiseksi vastuualueeksi. Opetusministeriö ryhtyi keväällä 2001 valmistelemaan kansallista luovuus- ja kulttuurikasvatusstrategiaa. Siihen liittyvällä Luovuus ja kulttuuri -kärkihankkeella kartoitetaan ja verkotetaan luovuutta ja kulttuurikasvatusta edistävää toimintaa Suomen jokaisessa läänissä. Hankkeeseen liittyy Kerro koulustasi - projekti, jonka tarkoituksena on tehdä oppilaille oma koulurakennus esineistöineen tutuksi. Opetushallitus on ollut mukana erilaisissa kumppanuusprojekteissa myös muiden ministeriöiden ja järjestöjen kanssa. Uusin projekti "Liikenne ja elinympäristö" ohjaa oppilaita kulttuurisen ulottuvuuden tutkimiseen liikenneympäristöissä. Opetushallituksen pääjohtaja Kirsi Lindroos: Itämeren alueen yhteistyötä ja kulttuuriperintöä Pohjoismaisen Ministerineuvoston seminaarissa ʺKoulutus ja kestävä kehitysʺ Ruotsin Karlskronassa )

16 7.1.6 Turvallisuus ja liikenne SISÄLLÖT T urvallisuus ja liikenne aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta ymmärtämään turvallisuuden fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ulottuvuuksia sekä opastaa vastuulliseen käyttäytymiseen. Perusopetuksen tulee antaa oppilaalle ikäkauteen liittyvät valmiudet toimia erilaisissa toimintaympäristöissä ja tilanteissa turvallisuutta edistäen. Pietarsaaressa toteutetaan aihekokonaisuutta tukemaan yläluokilla Uskallaprojekti, jonka sisällöt esitellään tarkemmin terveystiedon opetussuunnitelman yhteydessä. onnettomuuksilta, päihteiltä ja rikollisuudelta suojautuminen omassa elinympäristössä työturvallisuus ja ympäristöturvallisuus terveyttä, turvallisuutta, väkivallattomuutta ja rauhaa edistäviä toimintamalleja väkivallan ulottuvuudet lähiyhteisössä ja yhteiskunnassa keskeiset liikennesäännöt ja erilaiset liikenneympäristöt muut huomioiva liikennekäyttäytyminen, liikenneympäristön turvallisuus ja turvalaitteet lähiympäristön vaaranpaikkojen kartoittaminen ja turvallisuuden parantaminen turvallisuutta edistävät palvelut kodin ja koulun yhteistyö turvallisuuden edistämisessä. TAVOITTEET Oppilas oppii tunnistamaan turvallisuus ja terveysriskejä, ennakoimaan ja välttämään vaaratilanteita sekä toimimaan terveyttä ja turvallisuutta edistävästi edistämään väkivallattomuutta ja toimimaan kiusaamistilanteissa rakentavasti toimimaan onnettomuus ja kriisitilanteissa tarkoituksenmukaisesti toimimaan vastuullisesti ja turvallisesti liikenteessä vaikuttamaan liikenneympäristön ja muun toimintaympäristön turvallisuuteen tuntemaan yhteiskunnan hyvinvointipalveluja Pietarsaaren tori

17 7.1.7 Ihminen ja teknologia SISÄLLÖT I hminen ja teknologia aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta ymmärtämään ihmisen suhdetta teknologiaan ja auttaa näkemään teknologian merkitys arkielämässämme. Perusopetuksen tulee tarjota perustietoa teknologiasta, sen kehittämisestä ja vaikutuksista, opastaa järkeviin valintoihin ja johdattaa pohtimaan teknologiaan liittyviä eettisiä, moraalisia ja tasaarvokysymyksiä. Opetuksessa tulee kehittää välineiden, laitteiden ja koneiden toimintaperiaatteiden ymmärtämistä ja opettaa niiden käyttöä. teknologia arkielämässä, yhteiskunnassa ja paikallisessa tuotantoelämässä teknologian kehitys ja kehitykseen vaikuttavia tekijöitä eri kulttuureissa, eri elämänalueilla eri aikakausina teknologisten ideoiden kehittäminen, mallintaminen, arviointi ja tuotteiden elinkaari tietotekniikan ja tietoverkkojen käyttö teknologiaan liittyvät eettiset, moraaliset, hyvinvointi ja tasa arvokysymykset tulevaisuuden yhteiskunta ja teknologia Tavoitteet Oppilas oppii ymmärtämään teknologiaa, sen kehittämistä ja vaikutuksia eri elämänalueilla, yhteiskunnan eri sektoreilla ja ympäristössä käyttämään teknologiaa vastuullisesti käyttämään tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia sekä tietoverkkoja erilaisiin tarkoituksiin ottamaan kantaa teknologisiin valintoihin ja arvioimaan tämän päivän teknologiaan liittyvien päätösten vaikutuksia tulevaisuuteen Näkymä Pietarsaaren torille

AIHEKOKONAISUUDET Ihmisenä kasvaminen Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

AIHEKOKONAISUUDET Ihmisenä kasvaminen Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys AIHEKOKONAISUUDET Aihekokonaisuudet ovat sellaisia kasvatus- ja opetustyön keskeisiä painoalueita, joiden tavoitteet ja sisällöt sisältyvät useisiin oppiaineisiin. Ne ovat kasvatusta ja opetusta eheyttäviä

Lisätiedot

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS 1 YRITTÄJYYSKASVATUS TAPAINLINNAN KOULUSSA OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys on yksi opetussuunnitelman perusteiden mukaisista aihekokonaisuuksista.

Lisätiedot

7 OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT 7.1 EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET

7 OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT 7.1 EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET 7 OPPIMIS JA OPETUKSEN 7.1 EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET Opetus voi olla ainejakoista tai eheytettyä. Opetuksen eheyttämisen tavoitteena on ohjata tarkastelemaan ilmiöitä eri tiedonalojen näkökulmista

Lisätiedot

GLOBAALIN VAIKUTTAMISEN HAASTEET

GLOBAALIN VAIKUTTAMISEN HAASTEET GLOBAALIN VAIKUTTAMISEN HAASTEET Maailmankansalainen ja media -seminaari 13.-14.5.2008 Kristina Kaihari-Salminen Osaamisen ja sivistyksen asialla KANSAINVÄLISTYMINEN JA VALTAKUNNALLISET OPETUSSUUNNITELMAPERUSTEET

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AIHEKOKONAISUUDET

PERUSOPETUKSEN AIHEKOKONAISUUDET PERUSOPETUKSEN AIHEKOKONAISUUDET Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmän kokous 27.1.2010 Opetusneuvos Aihekokonaisuuksien määrittely vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen 1. Laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden hallinta (tietokoneen käyttötaidot, käyttöjärjestelmä, tutustuminen erilaisiin tietoteknisiin

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Tietostrategiaa monimuotoisesti Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable!

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat.

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat. Ympäristöoppi 4.lk Arvioinnin tuki Arvioitavat tavoitteet 5 6-7 6=osa toteutuu 7=kaikki toteutuu T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan

Lisätiedot

Tiedohallintataidot (kirjoittaminen & kuva ja ääni & tiedonhakeminen ja hallinta) internetin käyttö, pilvipalveluiden käyttö hakupalveluiden käyttö

Tiedohallintataidot (kirjoittaminen & kuva ja ääni & tiedonhakeminen ja hallinta) internetin käyttö, pilvipalveluiden käyttö hakupalveluiden käyttö Mitä opettajan tulee osata Työskentelytaidot (päätelaitteen käyttötaidot) Esiopetus esiopetuksen laitteiston peruskäyttötaidot (tekstinkäsittely, tallentaminen) tietokoneen oheislaitteiden käyttötaidot

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet

Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet LIITE 5 Tampereen kaupunki Kasvatus ja opetuspalvelut 2012 2015 Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet Tavoitteena on, että oppilas hyödyntää tieto ja viestintätekniikan mahdollisuuksia

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet 5.20 Kuvataide Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja

Lisätiedot

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa OPS 2016 Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelma LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 3.1. Perusopetuksen tehtävä 3.2 Koulun kasvatus- ja

Lisätiedot

YRITTÄJYYSKASVATUSSTRATEGIA

YRITTÄJYYSKASVATUSSTRATEGIA YRITTÄJYYSKASVATUSSTRATEGIA KÄRSÄMÄEN KUNNAN SIVISTYSTOIMESSA Käyttöönotettu 1.8.2013. Hyväksytty opetustoimen lautakunnassa 16.4.2014. Hyväksytty kunnanhallituksessa 5.5.2014. Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

KYLÄSAAREN KOULUN TIETOSTRATEGIA

KYLÄSAAREN KOULUN TIETOSTRATEGIA KYLÄSAAREN KOULUN TIETOSTRATEGIA 21.5.2008 Kyläsaaren koulussa on oppilaita 201 (toukokuu 2008) 1. Koulun IT-visio Informaatioteknologiaa hyödynnetään yhtenä osa-alueena jokapäiväistä koulutyötä. 2. Tietostrategian

Lisätiedot

Minecraft -iltapäiväkerho. Aihekokonaisuudet:

Minecraft -iltapäiväkerho. Aihekokonaisuudet: 1 Minecraft -iltapäiväkerho Kerhotoiminnan tarkoituksena on edistää myönteisten harrastusten viriämistä sekä antaa oppilaalle mahdollisuus muuhunkin kuin tavanomaiseen koulutyöhön turvallisessa ja rauhallisessa

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/4 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

OPO-ops T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta

OPO-ops T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta OPO-ops 7.11.2015 T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta Osallisuus ja S1: Oppiminen ja opiskelu muodostamaan kokonaiskäsitys aktiivinen toiinta vuosiluokkien 7-9 -Nivelvaihe

Lisätiedot

Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa

Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa Paikka Savonlinnan ammatti ja aikuisopisto Pohjolankatu 4 6, Savonlinna Hinta 80 euroa/osallistuja, sisältää 20 h Koulutuspäivän kesto 5 tuntia, klo 10:00 15:00 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus)

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus) VALINNAISAINEEN OPETUSSUUNNITELMA: MUSIIKKI (Make music) Musiikin monipuolinen tekeminen ryhmässä. HYPE painotus Musiikin tekeminen ryhmässä kehittää sosiaalisia taitoja. Oma tekeminen täytyy sovittaa

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2014 Juho Helminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Itsestä huolehtiminen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain

Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain Tässä alla vain sisällöt. Täydellinen taitotasotaulukko selittävine kommentteineen sekä koulukohtaisine toteuttamissarakkeineen on Akkunassa

Lisätiedot

Pihlavan koulun tietostrategia 2008

Pihlavan koulun tietostrategia 2008 Pihlavan koulun tietostrategia 2008 1 PIHLAVAN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2008 Pihlavan koulussa on toukokuussa 2008 1-6 luokan oppilaita 185 sekä yksi esiopetusluokka. VISIO: Yhtenäinen ja toimiva informaatioteknologia

Lisätiedot

Opetustoimen tietostrategia

Opetustoimen tietostrategia Opetustoimen tietostrategia Oulun opetustoimessa jokaisella on oikeus ajanmukaisiin oppimisympäristöihin. Oulun opetustoimessa hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa kaikissa oppiaineissa ja koulujen

Lisätiedot

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa.

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa. Kuvat ClipArt Yrittäjyyskasvatus oppimisen perustana -ohjevihkonen on tarkoitettu yleissivistävän opettajankoulutuksen opiskelijoiden ja ohjaajien käyttöön. Materiaali on mahdollista saada myös PowerPoint

Lisätiedot

(3-4) Tavoitteet 4. luokan jälkeen. (0-2) Tavoitteet 2. luokan jälkeen. (5-6) Tavoitteet 6. luokan jälkeen. (7-9) Tavoitteet 9.

(3-4) Tavoitteet 4. luokan jälkeen. (0-2) Tavoitteet 2. luokan jälkeen. (5-6) Tavoitteet 6. luokan jälkeen. (7-9) Tavoitteet 9. 1. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteet ja keskeiset käsitteet, sekä käytännön tvt-taitojen kehittäminen omien tuotosten laadinnassa. Osaa käyttää itsenäisesti tablettia ja / tai

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Rajattomasti kestävä kehitys

Rajattomasti kestävä kehitys Rajattomasti kestävä kehitys Maailmankansalainen ja media Raimo Salo Maahanmuuttajien opetuksen koordinaattori Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 Kohderyhmä Valmistavan opetuksen

Lisätiedot

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Esiopetus ja 1.-3.lk Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Tutustu verkkosivuihin nuoriyrittajyys.fi Tutustu ohjelmavideoon nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat/mina-sina-me

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma

Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma 10.6.2013 Koonnut Virpi Soini 2. luokan tavoitteet tutustuu verkko-opiskeluun ja harjoittelee käytännön työtaitoja, kuten tekstintuottamista

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI. Vuosiluokka 9 - Yhteiskuntaopin tavoitteet ja sisällöt. Oppiaineen tehtävä vuosiluokalla 9. Arviointi

YHTEISKUNTAOPPI. Vuosiluokka 9 - Yhteiskuntaopin tavoitteet ja sisällöt. Oppiaineen tehtävä vuosiluokalla 9. Arviointi YHTEISKUNTAOPPI Oppiaineen tehtävä vuosiluokalla 9 Vuosiluokan 9 yhteiskuntaopin opetuksessa korostetaan oppilaiden vaikuttamismahdollisuuksia ja taitoja demokratiassa sekä vastuuta omaan elämään liittyvien

Lisätiedot

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 Sisällys 1. Opetus muutoksessa.2 2. Visio.2 3. Tavoitteet.2 4. Toteutus 3 5. Kehittämissuunnitelmat 4 1 1. Opetus muutoksessa Oppimisympäristöt ja oppimistavat

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

Tietotekniikan OPS Vähärauman koulussa

Tietotekniikan OPS Vähärauman koulussa Vähärauman koulu Tietotekniikan OPS Vähärauman koulussa Tietotekniikka meidän koulussa: Mottona: Tyvestä puuhun noustaan. Kaikkien ei tarvitse oppia kaikkea, mutta perustaidot opetetaan jokaiselle. Opettajien

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI. Ella Kiesi Opetushallitus

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI. Ella Kiesi Opetushallitus TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI Ella Kiesi Opetushallitus Tieto ja viestintätekniikkataidot kouluissa Valtakunnalliset opetussuunnitelmien perusteet lähtökohtana Tieto- ja viestintätekniikalla

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet. 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus

Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet. 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus Viitteitä suomalaisen koulun ja opetuksen kehitystarpeista Peruskoululaisten

Lisätiedot

KTKO104. Luento

KTKO104. Luento KTKO104 Luento 6.11.2014 OPS2016 Uusi opetussuunnitelma tulee voimaan 2016 syksyllä. Tällä hetkellä vielä luonnosvaiheessa. Muutamia huomioita: peruslukutaito, medialukutaito ym. => monilukutaito. tieto-

Lisätiedot

Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1

Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1 Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1 Annukka Uusitalo 28.2.2006 Mediakasvatuskeskus Soveltavan kasvatustieteen laitos

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi YMPÄRISTÖOPPI Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Rakentaa perusta ympäristö- ja luonnontietoaineiden eri tiedonalojen osaamiselle Tukea oppilaan

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Ryhmä 5

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Ryhmä 5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Ryhmä 5 Kehityksen suunta.. Mitä teema tarkoittaa? Teeman punaisena lankana on pohjimmiltaan se, että teknologiakasvatus ja teknologian arkipäiväistäminen tulee

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI. Vuosiluokat 5 ja 6 Yhteiskuntaopin tavoitteet ja sisällöt. Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 5 ja 6. Arviointi

YHTEISKUNTAOPPI. Vuosiluokat 5 ja 6 Yhteiskuntaopin tavoitteet ja sisällöt. Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 5 ja 6. Arviointi YHTEISKUNTAOPPI Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 5 ja 6 Vuosiluokilla 5 ja 6 yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi, vastuuntuntoisiksi ja yritteliäiksi kansalaisiksi.

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/5 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI VUOSILUOKAT 5-6

YHTEISKUNTAOPPI VUOSILUOKAT 5-6 YHTEISKUNTAOPPI VUOSILUOKAT 5-6 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 5 ja 6 Vuosiluokilla 5 ja 6 yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi, vastuuntuntoisiksi ja yritteliäiksi

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN 2016 TAVOITTEET: YMPÄRISTÖOPPI. TVT vuosiluokilla 1-2. Laaja-alaiset osaamistavoitteet

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN 2016 TAVOITTEET: YMPÄRISTÖOPPI. TVT vuosiluokilla 1-2. Laaja-alaiset osaamistavoitteet UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN 2016 TAVOITTEET: YMPÄRISTÖOPPI Laaja-alaiset osaamistavoitteet L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu Itsestä huolehtiminen ja arjen

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet Rajakylän koulun tietostrategia Periaatteet Oulun opetustoimen tietostrategian mukaan jokaisella on oikeus ajanmukaiseen oppimisympäristöön. Tieto- ja viestintäteknologiaa tulee käyttää kaikissa oppiaineissa

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk 9.12 Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Kansalaiskasvatuksen kehittäminen ja mediakasvatus

Kansalaiskasvatuksen kehittäminen ja mediakasvatus Kansalaiskasvatuksen kehittäminen ja mediakasvatus Esa Ylikoski, FM, lehtori Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät, 17.-18.2.2011, Jyväskylä Työryhmä Media ja kansalaisyhteiskunta Kansalaiskasvatus

Lisätiedot

Käsityö oppiaine kulttuuri identiteetti ja kansainvälisyys aihekokonaisuuden toteuttajana

Käsityö oppiaine kulttuuri identiteetti ja kansainvälisyys aihekokonaisuuden toteuttajana Käsityö oppiaine kulttuuri identiteetti ja kansainvälisyys aihekokonaisuuden toteuttajana 22.11.2007/Kasvatustieteen päivät, Vaasa Marja Leena Rönkkö KL, käsityötieteen lehtori marja leena.ronkko@utu.fi

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat ja osaa luokitella asioita ja ilmiöitä eri tiedonaloihin kuuluviksi.

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat ja osaa luokitella asioita ja ilmiöitä eri tiedonaloihin kuuluviksi. Ympäristöoppi 5-6.lk Arvioinnin tuki Arvioitavat tavoitteet 5 6-7 6=osa toteutuu 7=kaikki toteutuu T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja ympäristöopin opiskeluun sekä auttaa oppilasta

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun kemian opetuksen pohjana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kemian opetuksen

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Nro Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Nro Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet YHTEISKUNTAOPPI Oppiaineen tehtävä Yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua aktiiviseksi, vastuuntuntoiseksi ja yritteliääksi toimijaksi. Oppilasta ohjataan toimimaan erilaisuutta ymmärtävässä,

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistamisesta kohti lukion uudistamista

Perusopetuksen uudistamisesta kohti lukion uudistamista Perusopetuksen uudistamisesta kohti lukion uudistamista Lukiopäivät 13.11.2013 Opetusneuvos Eija Kauppinen Opetusneuvos Tiina Tähkä OPETUSHALLITUS 1 2 Maailma on hämmentävä paikka! Osaamisen 7.11.2013

Lisätiedot

Oppimisympäristöjen merkitys kestävän kehityksen taitojen oppimiselle. Kati Lundgren

Oppimisympäristöjen merkitys kestävän kehityksen taitojen oppimiselle. Kati Lundgren Oppimisympäristöjen merkitys kestävän kehityksen taitojen oppimiselle Kati Lundgren 1 Oppimisympäristön määrittelyä Paikka, tila tai toimintakäytäntö, jonka tarkoitus on edistää oppimista (Manninen & Pesonen

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Yhteiskuntaoppi vuosiluokat 4-6 ja 9

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Yhteiskuntaoppi vuosiluokat 4-6 ja 9 2016 Yhteiskuntaoppi vuosiluokat 4-6 ja 9 Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma Yhteiskuntaoppi vuosiluokat 4-6 Rauman normaalikoulun yhteiskuntaopin opetuksen pohjana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kirjaston käyttötaidot, Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö (1.-9.lk)

Kirjaston käyttötaidot, Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö (1.-9.lk) Tiedonhallintataitojen opetussuunnitelma, Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö (1.-9.lk) LIITE 1 1.luokka 2.luokka 3.luokka 4.luokka 5.luokka 6.luokka 1.Määrittele aihe/ongelma - mihin ja mitä

Lisätiedot

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 30 000 osallistujaa vuosien 2011-2014 aikana Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja,

Lisätiedot

7.1.5. MATEMATIIKKA, YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO, BIOLOGIA JA MAANTIETO, FYSIIKKA JA KEMIA, TERVEYSTIETO

7.1.5. MATEMATIIKKA, YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO, BIOLOGIA JA MAANTIETO, FYSIIKKA JA KEMIA, TERVEYSTIETO 7.1.5. MATEMATIIKKA, YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO, BIOLOGIA JA MAANTIETO, FYSIIKKA JA KEMIA, TERVEYSTIETO 22 KESKEISET TAVOITTEET Oppilas oppii ymmärtämään ympäristönsuojelun välttämättömyyden ja ihmisen

Lisätiedot

Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (TVT) strategia

Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (TVT) strategia Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (TVT) strategia 2016-2020 Isonkyrön kunnan sivistystoimi Sivistystoimi 1. Johdanto Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto-

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai 13.10. 2015 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016 Edellinen

Lisätiedot

Harjoittelukoulun oppilaan osaamisen kuvaus peruskoulun päättyessä:

Harjoittelukoulun oppilaan osaamisen kuvaus peruskoulun päättyessä: Harjoittelukoulun oppilaan osaamisen kuvaus peruskoulun päättyessä: Peruskoulun päättyessä oppilas on tutustunut monipuolisesti erilaisiin työvälineohjelmiin ja muihin oppimista tukeviin sovelluksiin sekä

Lisätiedot

Harjoittelukoulun oppilaan TVT-osaamisen kuvaus peruskoulun päättyessä

Harjoittelukoulun oppilaan TVT-osaamisen kuvaus peruskoulun päättyessä Harjoittelukoulun oppilaan TVT-osaamisen kuvaus peruskoulun päättyessä Peruskoulun päättyessä oppilas on tutustunut monipuolisesti erilaisiin työvälineohjelmiin ja muihin oppimista tukeviin sovelluksiin

Lisätiedot

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa TIES462 Virtuaaliset oppimisympäristöt-kurssi Sanna Kainulainen 2014 Miksi tämä aihe? SOMEn käyttö on yleistynyt Miksi SOMEn käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Monilukutaito. Marja Tuomi 23.9.2014

Monilukutaito. Marja Tuomi 23.9.2014 Monilukutaito Marja Tuomi 23.9.2014 l i t e r a c y m u l t i l i t e r a c y luku- ja kirjoitustaito tekstitaidot laaja-alaiset luku- ja kirjoitustaidot monilukutaito Mitä on monilukutaito? tekstien tulkinnan,

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI. Mervi Kemppainen Oulun normaalikoulu Linnanmaa 0-6

YHTEISKUNTAOPPI. Mervi Kemppainen Oulun normaalikoulu Linnanmaa 0-6 YHTEISKUNTAOPPI Mervi Kemppainen Oulun normaalikoulu Linnanmaa 0-6 OPPIAINEEN TEHTÄVÄ on tukea oppilaan kasvua aktiiviseksi, vastuuntuntoiseksi ja yritteliääksi toimijaksi ohjata oppilasta toimimaan erilaisuutta

Lisätiedot

Koulu ja vastuullinen kansalaisuus. FT Sari Yrjänäinen 21.3.2012

Koulu ja vastuullinen kansalaisuus. FT Sari Yrjänäinen 21.3.2012 Koulu ja vastuullinen kansalaisuus FT Sari Yrjänäinen 21.3.2012 Sisältö Peruskoulun OPS Lukion OPS Summa summarum Toimintakyvystä Historiasta opittua Nykytavoitteet Tulevaisuudesta 2.2 Perusopetuksen tehtävä

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

Opetuksen tavoite: T1 ohjata oppilasta kuuntelemaan toisten oppilaiden mielipiteitä ja ajattelua

Opetuksen tavoite: T1 ohjata oppilasta kuuntelemaan toisten oppilaiden mielipiteitä ja ajattelua Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet ja sisällöt T1 ohjata oppilasta kuuntelemaan toisten oppilaiden mielipiteitä ja ajattelua Oppilas harjoittelee tulemaan toimeen toisten lasten kanssa ja kuuntelemaan

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI Valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen pohjalta käynnistynyt koulun opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. 15.4.-15.5.2014 on

Lisätiedot

KAARISILLAN YHTENÄISKOULU

KAARISILLAN YHTENÄISKOULU KAARISILLAN YHTENÄISKOULU Alakoulun Valinnaisaineopas LV. 2017-2018 ALAKOULUN VALINNAISAINEET Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön syksyllä 2016 alakoulun osalta. Uutena asiana opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet KEMIA 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Merkitys, arvot ja asenteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan

Lisätiedot

Auran yhtenäiskoulun tieto- ja viestintätekniikan suunnitelma

Auran yhtenäiskoulun tieto- ja viestintätekniikan suunnitelma Auran yhtenäiskoulun tieto- ja viestintätekniikan suunnitelma Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Visio 3. Perusopetuksen TVT- opetuskäytön tavoitteet 4. Tekninen ympäristö 4.1 Verkkoyhteydet 4.2 Tietoturva

Lisätiedot

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA Kuva: Ville Asuma, Friitalan koulu, Ulvila. SataGlobalin kuvataidekilpailu 2002, I palkinto, 1. 2. lk. KANSAINVÄLISYYS Ote tasavallan presidentin

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot