kasl

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kasl

Transkriptio

1 TOIMIHENKILOUNIONI

2 Viime lehden ilmestymisen jälkeen hallitus on pitänyt muutamia kokouksia, joissa muiden asioiden lisäksi on linjattu tulevia ja parhaillaan käytäviä sopimusneuvotteluja. Myös tulevan vuoden toimintaa on linjattu. korotuksia työnantajan työpaikoilla jaettavaksi. Rahaa tällä kertaa näyttäisi saatavan ilman isompia neuvotteluja, jos vain työnantaja sen saa jakaa. "Yleiseksi linjaksi" näyttää muodostuneen noin 9 prosenttia l<ahden Kuluvan vuoden toiminnan yksi paino- tai vuoden aikana. Tähän linjaan sopii hyvin Toimihenkilöunionin tavoitteeksi asettama noin 10 prosenttia, Parannuksia työehtosopimuksiin työnantajapuolen heikennysten torjuntaa eivät pysty yksin hoitamaan liiton puheenjohtaja, sopimusalasta vastaava asiamies eivätkä neuvotte- piste oli työpaikkatoiminnan kehittäminen, TU-Klubit; ja jäsenlähtöisempi toiminta. Kesäkuun kokouksessa hallitus edelleen painotti jäsenlähtöisempää toimintaa ja työpaikkatoiminnan merkitystä. Piireille ja yhdistyksille on alkusyksystä lähetetty painopistealueet, jotka tulee ottaa ensi vuoden toimintaa suunniteltaessa huomioon. On terittäin tärkeää huomioida työpaikl<a toiminta yhdistystasolla. Yl<sittäinen jäsen on koko toiminnan perusta. Viime syksynä, kun nyt l<äytäviin sopimusneuvotteluihin alettiin valmistautua, kysyttiin jäsenistöltä tavoitteita ja asioita, joita pitäisi hoitaa l<untoon. l(aikkiaan parikymmentä tuhatta jäsentä vastasi ja vastausten perusteella hallitus päätti kaikille sopimusaloille yhteisistä tavoitteista, jotka parantavat toimihenkilöiden turvaa työpaikan muutostilanteissa, edistävät sukupuolten välistä tasa-arvoa 1a parantavat luottamushenkilöiden toimintaedellytyksiä. Lisäksi kaikkien STTK liittojen yhteisenä tavoitteena on vuosityöajan lyhennys 40 tunnilla. Kaiken edellisen lisäksi neuvottelukunnat ovat valmistelleet omalle sopimusalalleen muutamia alakohtaisia erityistavoitteita. Tätä l<irjoitettaessa on lähes kail<illa sopimusaloilla, joiden sopimus katkeaa 30"9. neuvottelut käynnissä. Teknologiateollisuus, liiton suurin so- Iukuntien jäsenet. Meneillään olevalla neuvottelukrerroksella tarvitaan kaikkien työpaikkojen jäsenten tuki. Tätä lukiessanne on moni tässä kirjoitettu asia mennyt eteenpäin, toij vottavasti. Kaunein ruska moniin vuosiin on värjännyt Pohjois-Suomen luonnon pimusala, on neuvotellut kuul<auden verran hyvin tiiviisti ja sopimukseen toivotaan päästävän ennen kuun loppua. Sopimus avaisi tietä toisille neuvotteluille, koska näyttää siltä, että toiset alat odottavat ieknologia-alan Yhtenä kynnysl<ysymyksenä neuvotteluissa on ollut sopimuksen soveltamisrajakiista ylem pien toimihenkilöi- tua, mutta uudel<si kannoksi kasl<essa muodostunee palkkauksen muoto ja paikallinen sopiminen palkoista. Liiton J vaatimus on sekalinja, korotus x euroa johonkin rajaan asti ja sen yläpuolella y prosenttia, ja jaosta sovitaan neuvotteluissa keskitetysti, ei työpaikoilla. Työnantaja haluaisi selvän prosentti- ratkaisun ja mahdollisimman paljon Toimituskunta: Rauno Harju Jouni Koskinen Tuula Rämet Painopaikka: n kpl Jouni Koskinen GSM den suuntaan. Työnantaja luokittelee monet toimihenkilötehtäviä tekevät ylemmiksi päästäkseen maksamasta ylityö- ja matka-ajankorvauksia. Nyt tämä kiista näyttäisi saatavan sovit- puh./fax Levikki: Muhoksella Kullervon päivänä tu losta. Jäsenlehti os. Kalliotie 18, OULU Painotalo Suomenmaa, OULU Puh , fax mitä l<irl<kaimmin värein. Nautitaan siitä liikkumalla luonnossa, sienestäen, marjastaen tai muuten vain liikkumalla. Sähköposti: paula. Päätoimittaja: Paula Pesonen Kansikuva: Toimitus varaa oikeuden lyhentää ja muokata tekstejä. Rauno Harju Kiutaköngäs, Kuusamo

3 g Suomenmaa-konsernin luottamushenkilöt kokoontuvat vuosittain yhteen. Mukana on myös konserninjohtaja Seppo Maskonen. (Kuva Pauta Åström) lå ffi,m.mkffiki'.jlffi: Jo toistamiseen kokoontuivat v Suomenmaa-konsernin luottamushenkilöt sekä työsuojeluvaltuutetut yhteiseen palaveriin. Tilaisuuteen oli kutsuttu konserninjohtaja Seppo Maskosen lisäksi Jou rnalistiliitosta Erkki Kupari sekä Toimihenkilöunionista Liljan-Kukka Runolinna. Paikalla oli '16 luottamushenl<ilöä eri tytäryhtiöistä. Ammattiliitoista oli mukana Mediaunionin, Journalistiliiton, Viestintäalan ammattiliiton sekä Toimihenkilöunionin työntel(ijöitä. km Siikajokilaakso-lehdet), Uutisoulu Oy (Oulu-lehti) sekä Kolmiokirja Oy, joka kustantaa lukuisia ristikl<olehtiä tylilyhtiöt Emoyhtiö Suomenmaa-yhtiöt Oy: n lisäksi konserniin kuuluu tytäryhtiöt: Suomenmaan Kustannus Oy (Suomenmaa-lehti), Pohjois-Suomen Paikallisuutiset Oy (Rantalakeus-, l(alajoki-, Koillissanomat, lijokiseutu-, dyistä l<esl<usteluista ja edistävät siten tiedon ku lkua. 1a viihdelukemistoja. l(äytännössä olemme koko maan kattava lehtitalo. Yhdessä parempi Miksi yhteistapaam isia Vai kka Muutama vuosi sitten l<ol<oontuivat konsernin toimitusten luottamushenkilöt yhteen ja all<oivat miettiä, kannattaisiko yhtiöön valita konser- foorumi kertoa oman työpaikkansa Suomenmaa-yhtiöt oy,, luottamushen kilöiden tapaami- sessa ei päätöksiä tehdä, se on mainio ninluottamusmies. Näin myös tehtiin. Yksi asia johti toiseen ja seuraavaksi pyydettiin myös toimihen kilöiden sekä työntekijöiden luottamushenkilöt mukaan tapaamiseen. Näiden muutama kerta vuodessa Konjernin E järjestettävien tapaamisten tarkoitus on edistää yhteistoimintaa ja olla kuulumiset ja toiveet muiden tietoon. Yhteisistä ongelmista ja kipupisteistä puhuminen auttaa henkilöstöä jopa niiden ratl<aisemisessa. Tapaamiset ovat vapaamuotoisia, vaikka asialista onkin kokouksen tukena. Konsernin- johtajamme tuo oman katsauksensa kokouksiin kertomalla konsernin kuulumiset ja visiot tulevalle. Konsernissamme on juuri aloitettu valtion osittain rahoittama Tykes-projekti, joka keskustelufoorumina yhteisille asioille kestää vuoden 2009 maaliskuulle ja ongelmille. Viestintä ja tiedottaminen (vaikka alalla toimimmel<inl) on tunnetusti muuallakin puutteellista ja saakka. Projektin tarl<oitus on rakentaa konsernistamme entistä ehompi ja siihen on velvoitettu kol<o henkilöstö. näissä tapaamisissa luottam ushen l<ilöt l<ertovat omilla toimipaikoillaan J l<äy- Teksti: Paula Pesonen

4 remmin pitkistä työsuhteista irtisanot- Sopimusalakohtaiset työehtosopimusneuvottelut ovat alkaneet. TU:n jäsensivujen etusivulta on luettavissa luottamusmiehille lähetetty uutiskirje neuvottelujen alkamisesta. tujen ja ikääntyneiden pysymistä työelämässä, vaatii Toimihenkilöunionin puheenjohtaja Antti Rinne. Toimihenkilöunioni ja Toimihenkilöiden työttömyyskassa selvittivät, miten muutosturva on tukenut turvan piirissä olevia toimihenkilöitä. Selvi- Sopimuskierros sivusto avat- tiin syyskuun puolessa välissä, sivuilta saatte ajankohtaista tietoa neuvottelujen etenemisestä. TU:n 43:lla sopimusalalla käydään tänä syl<synä työehtosopimusneuvot- telut. Vain elintarviketeollisuudessa, teen 2009 ja 2010 voimassaolevat lihateollisuuden asiamiehillä ja meijereiden toimihenkilöillä on uudet, vuo- sopim u l<set. Neuvottelun alla olevilla sopimus- aloilla työehtosopimukset ovat pää- osin voimassa asti. Puusepänteollisuuden sopimus päättyy , Mel<aanisen metsäteollisuuden sopimus päättyy , Pahvin- ja paperinjalostusalan sopimus päättyy ja Paperiteollisuuden sopimus Muutosturvaselvitys _ van merkityksestä TU:n työttömyyskassan jäsenille. Edellisen TUPO-ratkaisun yhteydessä sovittu mu utosturva astui voimaan Sen tarl<oitus on tul<ea irtisanottuja työllistymään uudelleen. Selvityksestä on tehty kalvoesitys, joka löytyy TU; netiisivta. utostu rvan toimivu udesta. - Vastaajista 18 prosentille työnan- taja oli tarjonnut irtisanomisrahaa tai - korvausta, 7 prosentille työllistymistä tul<evaa koulutusta, 2'1 prosentille tu- kipalveluja työnhakuun ja 7 prosentille lal<isääteistä pidempää irtisanomisaikaa. Määräaikaisille tarjottiin kaikkia tukipalveluja hieman harvemmin kuin vakituisille toimihenkilöille, toteaa Toimihenkilöunionin tutkija Suvi Mäntylä. Edellisellä sopimuskierrol<sella sovit- tu muutosturva on tukenut huonos- ti vail<utus työn saantiin ja toive ikäsyr- jinnän vähenemisestä, Mäntylä lisää. - Pitkistä työsu hteista irtisanottujen koulutul<sen päivittämiseen on muutosturvassa panostettava enemmän. Lisäksi muutosturvaan on lisättävä elementtejä, jolla myös ikääntyneet ja kokeneet ovat haluttua työvoimaa työnantajille. Eläköitymisiän nouseminen edellyttää erityisesti työnantajilta asennemuutosta, jota muutosturvan kehittämisellä on edistettävä, Rinne sa työskennelleet käyitivät oikeutta huomattavasti harvemmin kuin vakituiset ja pitkään saman työnantajan palvelul<sessa työskennelleet toimi- sanoo. - _ Rauno Harju Suurin osa vastaajista ei ole käyttänyt oikeutta palkalliseen vapaaseen irtisanomisaikana. Määräaikaiset ja lyhyen aikaa saman työnantajan palvelukses- hen l<ilöt. Muutosturva on hampaaton ikääntyneiden ja kokeneiden - mu Kehitettävä auttamaan pitkistä työsuhteista irtisanottuja ja ikääntyneitä TU on tehnyt selvityksen muutostur- tylillistymisessä tys toteutettiin vuoden 2006 aikana sähköisesti kolmessa erässä. Vastaul<sia saatiin yhteensä 457. Kyselyllä selvitettiin, miten muutosturvan piirissä olevat TU-kassan jäsenet kokivat muutosturvan vaikuttavan työllistymiseensä. Samalla haluttiin tietoa Ristiriitainen havainto oli, että juuri lyhyissä työsuhteissa olleet toimihenkilöt arvioivat kuitenkin muita in työllistymismahdollisu u tensa hyviksi. He myös usl<oivat kesuseam m ikääntyneitä työntekijöitä. Myös pitkistä työsuhteista irtisanotut ovat kimääräistä enemmän muutosturvan nopeuttavan työllistymistään, Mänty- hyötyneet turvasta muita vähemmän. Lainsäädäntöä on kehitettävä siten, että muutosturva tukee nykyistä pa- lä sanoo. - Selvityksen avoimissa vastauk- sissa korostui ylivoimaisesti eniten iän 4 Tasa-arvoseminaari Toimihenkilöunioni järjestää jäsenilleen tasa-arvoseminaarin lauantai klo , Toimihenkilö- unionin Unitorilla Helsingissä. Seminaarissa käsitellään palkkatasa-arvoa, sukupuolten välisiä sallit- tuja ja selittämättömiä pall<l<aeroja, luottamusmiesten roolia työpai kl<atasolla sel<ä l<uullaan rohkaiseva yriiysesimerl<ki tasaarvosuunnittelun vaikuttavu ud esta.

5 Seminaarin ohjelma kohteena ovat muun muassa SASKin lapsityöhankkeet lntiassa ja Nepalis- sa, työpail<oilla sel<ä urheiluseuroissa. Työpaikoilla Nenäpäivä tulee olemaan Seminaarin avaus puheenjohtaja Antti Rinne, ca esillä näkyvimmin ay-liikkeen alkusyl<systä käynnistyvän haastekampanjan muodossa, jonka toteutuksesta Ylen Toimihenkilöunioni TU ry '10.'15 Sukupuolten palkkaerot yhdistykset keräämään rahaa Ylen - totta vai tarua? ekonomisti Antti Aarnio, panjalla. Toimihenkilöunioni TU ry Yalliovalta tasa-arvon Neniå saa låhikioskilta STTK ry 5 Hyvän puolesia erillisellä haastekamhaastekampanja toimii internetin välityl<sellä, ja se on tarl<oitus polkaista käyntiin syyskuussa. Haastaa voi aina Nenäpäivään asti. tutkija Suvi Mäntylä, Ylen Hyvä ja SASK haastavat syksyllä pail<alliset ammattiosastot ja edistäjänä - miten samapall<kaisuusohjelma muuttuu käytännön teoiksi? ylitarkastaja Hanna OnwenHuma, STM '1 ry 3.00 Työpaikat samapalkkaisuuden toteuttajina - LM:n rooli tasa-arvosu u n nittelussa - TU: n luottamusmiesten h aastattel ututki m u l<sen esittely VTM Milja 1 Saari 4.OO Tasa-arvosuunnittelu työpaikan arjessa - yriiysesimerkkinä Neste Oil Oyj : n tasa-arvosuun nittelu prosessi työsuhdepäällikkö Katri Valonen, Neste Oil '15.00 Lisää liksaa ja tasapainoa \' Nenäpäivän logona toimii punainen, muovista valmistettu irtonenä. Neniä tullaan myymään l<ioskeissa, ja niisiä kerätty voitto menee Ylen Hyvän l<eräyspottiin. lslannissa Nenäpäivä järjestetiiin ensimmäisen kerran joulun alla ja siellä nenästä tuli hittituote: ihmisen asul<kaan saarella myytiin yli nenää. - Erityisesti lapsista punainen irtonenä on mitä mainioin juttu ja esimerkiksi lslannissa juuri lapset innostivat muut perheen jäsenet osallistumaan Nenäpäivään, kertoo Kämppi. Kun Kämppi aloitti Suomen Nenä- päivän suunnittelun, hän halusi ensi töikseen varmistaa nenien alkuperän eettisyyden. Hän pitää tärkeänä, että Ylen Hyvä l<iinnittää entistä enemmän huomiota l<aikl<ien tuotteidensa alku- perään "jotteivät tuotteet lyö kol<o kampanjan ideaa l<orville". Esimer- elämään kiksi Nenäpäivän yhteydessä myyntiin tulevat t-paidat valmistetaankin reilun - lmprovisaatioteatteri Stella kaupan puuvillasta. Polariksen osallistava valmennus näyttelijät Outi Mäenpää ja Micke Rejström Ay-liikkeen kehitysyhteistyö tutuksi Nenä punaisena paremman maailman puolesta Siitäs sait, epäreilu maailmal Me näy- tämme sinulle nyt punaista nenääl Suomalaisille jo tutuksi käynyt Nenäpäivä järjestetään 26. lokakuuta, jolloin Ylen alueradiot lähettävät koko päivän keräysohjelmia, ja päivä huipentuu yli viisituntiseen suoraan Nenäpäivän tv-lähetykseen Ylen TV2: ssa. Nenäpäivän keulahahmoina toi- mii viisitoista julkisuuden Ylen Hyvä kampanja -uudistuu syk- henkilöä, joiden henl<ilöllisyys on vielä tarkkaan syllä. Britannian yleisradioyhtiön BBC: n Red Nose -konsepti rantautuu tuolloin Suomeen Ylen Hyvän Nenäpäivän muodossa. Tiedotuskampanjan varjeltu salaisuus. TV- ja radio-ohjelmien lisäksi tempauksia järjestetään Nenäpäivän kampanjaviikoilla päiväkodeissa ja kouluis- Hyvä ja SASK vastaavat. - Haastekampanja tarjoaa liittojen paikallisosastoille tilaisuuden haastaa toisiaan l<eräämään rahaa Ylen Hyvälle. Työporukat voivat ideoida vail<kapa erilaisia hauskoja katutempau ksia sekä työnantajien 1a henl<ilöstön välisiä leikl<imielisiä kilpailuita, kertoo SASKin toiminnanjohtaja Hannu Ohvo. Haastekampanja toteutetaan Ylen Hyvän nettisivujen kautta, mikä mahdollistaa sen, että haastettava tietää välittömästi tulleensa haastetuksi. Näin luodaan " positiivinen lumipalloefekti ", Ohvo selvittää. Nenäpäivän tuotto jaetaan Ylen Hyvä -kumppanijärjestöjen kesken. Viime vuonna keräys tuotti historiansa parhaan tuloksen, 1,9 miljoonaa euroa. Kämpin mukaan tänä vuonna on tarkoitus tehdä uusi ennätys. Tiedotuksessa ensimmäisen Nenä- päivän alla keskitytään työssä käyviin lapsiin ja erityisesti SASKin lapsityöhankkeisiin lntiassa ja Nepalissa. Riikka Kämppi l<ävi tutustumassa lntian ja Nepalin hankkeisiin maaliskuussa ja oli vaikuttunui näkemästään. - Olen työskennellyt kehitysyhteistyöasioiden parissa vuosia ja vasta nyt tajusin, kuinka suuri merl<itys ay-liikkeen vahvistamisella on äärimmäisen köyhyyden poistamisessa, Kämppi kertoo. - Vain vahva ay-liike voi vaatia parempia työoloja ja palkkoja, jolloin perheiden ei tarvitse turvautua lasten työntekoon perheen elättämisel<si, Kämppi sanoo. Ylen kuvausryhmä suuntaa Nepaliin toukokuussa kuvaamaan materiaalia Nenäpäivän keräysohjelmaa varten. Hannu Ohvo odottaa mielenkiinnolla valtal<unnallisen valokeilan suuntaamista pitl<ään puurtaneen SASKin toimintaan. - Toivottavasti saamme työllemme arvostusta ja ennen l<aikkea tehtyä ay- liikkeen monipuolista edunvalvonta- ja humanitaarista työtä Ohvo toteaa. tutummaksi,

6 Liiton pronssisilla ansiomerkeillä palkittiin Seija Juujärvi, Paula Pesonen, Kaisa Karppinen ia Tiina mil,m ix$mnjwtw. WXeJi:: ffi' #Wr,W*ffi-X* Y Yhtä vanha kuin itsenäinen Suomi Heinäkuun 1. päivänä vuonna 1917 pidet- tiin Lahdessa kokous, jossa oli paikalla 32 eri paikkakuntaa edustavaa toimihenkilöä ja kokoonkutsujaa, jotka kuuluivat vastikään perustettuun Suomen Työnantajain Liittoon ja Tampereen, Helsingin, Kotkan, Lahden, Vaasan, Jyväskylä n ja Ra u ma n teol lisu usvi rkai I ijayhdistykseen. Pitkän kokouksen päätteeksi päätetti i n perustaa Suomen Teol isu usvi rkai I ijai n Liitto valvomaan jäsentensä taloudellisia etuja. (historiikki 2OO7) I Yhdistys palkitsi pitkäaikaisesta työstä Seiia Juuiärven, Raili Keräsen, Raili Moilasen, Elsi Rahkosen ia Kerttu Mömmön.

7 Hietasaaren tanssimajakka täyttyi jäsenistä ja kutsuvieraista elokuun 25. päivänä, kun Oulun Toimihenkilöt juhli merkkipäiväänsä. Toimihenkilöunionin tervehdyksen kävi esittämässä liiton puheenjohtaja Antti Rinne. Hän kiitteli puheessaan yhdistysaktiiveja, joiden ansiosta yhdistykset toimivat ja ed istävät j äse n istönsä ed u nvalvontaa. Tes - n euvottel ut sat- tuivat samalle illalle, joten hänen piti kiirehtiä juhlista suoraan lentokentälle ja neuvottelupöytään. Ansiomerkit ja muistamiset Puistolan Tätien viihteellisen musiil<l<ituokion jälkeen puheenjohtaja Rinne jal<oi ansioituneille johtokunnan jäsenille Seija.luujärvelle, Kaisa l(arppiselle, Tiina Rakennusl<oskelle, Sirpa Talvipurolle (ei paikalla) sekä allekirjoittaneelle Toimihen kilöu n ionin pronssiset ansiomerl<it. Yhdistys halusi muistaa myös entisiä johtol<unnan jäse- niä pitkäaikaisesta työstään Oulun Toimihenkilöt TU ry:n hyväksi. Lahjakortein muistettiin Seija Juujärveä (10 vuotta rahastonhoitajana), Ralli Moilasta (lähes 20 vuotta sihteerinä), Raili Kerästä (johtokunnassa '10 vuotta) sel<ä Elsi.v Puistolan Tädit ja muutama setä tunnelmoi. Rahkosta (johtokunnan ja senioritoiminnan puuhanaisena useita vuosia). Johtokunta halusi muistaa myös aina ystävällistä ja avuliasta Kerttu Mömmöä aluetoimistolta. niä oli Vuonna 2OO7 jäseniä on 911 ja työpaikkoja, joissa jäseniä 263 kpl. Arvovaltaisia vieraita lmitaattori Ari Kettul<anl<aan myötä paikalle "saapuivat" Yhdistyksen historiasta myös valtakunnan mahtihenkilöt. Presidentit Tarja Halonen, Martti Ahtisaari sekä Mauno Koivisto kunn ioittivai tilaisu utta läsnäolollaan. Urheilu lliset terveisensä välitti Marja-Liisa Kirvesniemi. Myös Ruikonperän l(ultakurkku Jaakko Teppo oli ehtinyt mukaan keikkakiireiltään. Puistolan Tädit esittivät vielä tunnelmallisen sikermän Elsi Rahkonen kertoi puheenvuorossaan tapahtumista eri vuosikymmenillä. Vuonna 1978 Oulun Seudun Teollisuus- toimihenkilöt rekisteröitiin Oulun Teollisuustoimihenkilöt Ry:ksi. Liiton ensimmäinen lakl<o alkoi neuvotteluiden katl<ettua tuloksettomina vuonna Lal<ko kesti viisi viikkoa. Lakkoväki teki tuona aikana rasvaretkiä Haaparantaan ja kokoontui viikoittain tiedotustilaisuuksiin eri paikoissa. Elsi Rahkonen perusti Oulun Teollisuustoimihenl<ilöiden jonka jälkeen vieraat pääsivät nauttimaan Buffet-pöydän antimista. Oulun Toimihenkilöt TU ry:n johtokunnan puolesta Seniorikerhon vuonna Hän toimii myös sen puheen- johtajana" Vuosi 2001 toi paljon muutol<sia Suomen Teollisuustoim ihen ki löt ja Tekn isten Liitto yhdistyivät ja muuttivat nimensä Oulun Toimihenkilöt TU ry;ksi. Yhdistyksen jäsenmäärät vuonna 1987 jäseniä 1277 ja työpaikkoja, joissa on jäseniä 211 kpl. Vuonna 1997 jäse- esitän kiitol<set muistamisista. Kiitos kuuluu myös kaikille läsnäolijoille ja juhlatoimil<unnan jäsenille hyvin onnistuneesta juhlasta. Teksti: Paula Pesonen Puheenjohtaja Tiina Rakennuskoski ja sihteeri Kaisu Rehnbäck vastaanottavat vieraita. Vuorossa Teknisten Jou n i Koski nen vai moi nee n. Onn 7 itte I uvu o rossa Ke rtt u M ö m mö a Iu eto i m i sto lta.

8 '# Retkeilypäivät Kuusamossa Oulun ja Lapin piirien viidennet yhteiset retkeilypäivät kokosivat aktiiviset TU:laiset tänä vuonna syksyisen kauniiseen Kuusamoon Hotelli Kuusamoon kokoontui 160 hengen joukko iloisia TU:laisia perheineen nauttimaan hyvästä ruuasta ja syksyisestä ulkoilusta. lnnokkaimmat olivat perjantaina, lähteneet matkaan mutta suurin osa saapui paikalle lauantai aamupäivän aikana. Lauantai alkoi monilla jo ani varhain kun bussit jo suuntasivat lähes täysinä Raahesta, Torniosta ja Rovaniemeltä kohti Kuusamoa. Saavuttuamme aloitimme retkeilypäivät yhteisellä tilaisuudella Kuusamo-salissa. Avajaiset juonsi läpi Oulun piirin järjestövastaava Matti Kelloniemi leppoisaan tyyliinsä. Saimme kuulla Oulun piirin puheenjohtajan Esko Ekforsin kiitokset kuluneista vuosista hänen jättäessään piirin puheen- johtajuuden tämän kauden jälkeen. Lyhyet terveiset liitosta ja kuulumiset neuvottelu kierroksen etenemisestä toi Liittohallituksen jäsen Jouni Koskinen. Lopuksi Lapin piirin puheen johtaja Aino Til<kanen lausui meille osia usl<oa parempaan antavasta Einon Lei- non runosta Aurinkolaulu. Tilasuutta kevensivät Osmo Kaverin koskettavat lauluesitykset Niilo Kiviniemen säestäminä. me " syöttäessä karhuille omenoita, sämpylöitä ja hunajaa. Useampi kuin yksi meistä varmasti pohti miltä tuntuisi l<ohdata villi l<arhu marjametsässä tai l<uuluisa Vyötikarhu Sulo Karjalaisen lenkkiseura- na. Rohkeimmat pääsivät myös itse syöttämään karhuille hunajaa" Taisi useampi kuin yksi keppi päätyä karhun häkkiin ruokinnan jäljiltä. Talvella Niiskun pesään taas siirretään seurantakamera kotkanpesästä ja me kaikki voimme palata katsomaan Niiskun talviunta osoitteeseen Karhujen lisäksi pääsimme ihastelemaan tarhan ilveksiä ja ahmaa. Ketut sen sijaan eivät halunneet tulla l<olostaan esiin, vaan pysyttelivät piilossa maanittelusta huolimatta. Saim- me nähdä myös tarhalla asustavan luonnon oil<un eli Kuusamosta kiinniotetun väriä vaihtamattoman mustan kanin sekä poroja. Yksi rohkea poron vasa teki meihin lähempää tuttavuut- ta tulemalla aitaverkon ali syömään heinää aivan polun viereen kosketus etäisyydelle ja kiusaamalla ahma parl<aa lounastamalla kaikessa rauhassa suoraan ahman häkin edustalla. Vasa sai muuten uneliaaseen ahmaan iloksemme liikettä. Oulangan kansallispuisto Samaan aikaan toiset nauttivat 1956 perustetun Oulangan kansallispuiston maisemissa kirpeästä syyspäivästä ja alkavan ruskan väreistä kävellen. Oulangan luonto on ainutlaatuinen ja alueelta löytyy useita erilaisia lintulajeja ja harvinaisia kasveja sekä mahtavia kuruja ja kanjoneita. Alueen ja koko Suomen tunnetuin vaellusreitti on varmasti 70 kilometriä pitkä Karhunkierros, jolle nyt ei kokonaisuudessaan ollut aikaa. Reippailijamme pääsivät tutustumaan kuitenkin Oulangan maisemiin Kiutakönkään ympäristössä ja ihailemaan itse Kiutaköngästä, joka ryöppyää 200 metrin matkalla kvartsiitti ja dolomiittiseinämien välissä melkein 14 metriä alaspäin. Sunnuntai eli Rukan kiertoajelu ja kotimatka Aamulla edellisen päivän rasituksista jo selvinneille oli tarjolla tutustumiskierros Rukan maisemiin. Mukaan läh- ti l<aksi bussillista uteliaita ja virkeitä retkeilijöitä l<atsomaan Rukan rusl<aa sekä Pohjoismaissakin ainutlaatuisen rakennushankkeen eli Rukan uuden kävelykylän edistymistä. Rukan kävelykylän rakentamisen suunnittelu on aloitettu jo vuonna 1999, mutta rakentaminen on aloitettu vasta tänä keväänä. Matkaan lähteneet näkivätkin tekeillä olevan kävelykylän alle tulevan suuren parkkihallin ral<enteet. Autohallin päälle tulee ai- Ku kanaan turisteja palveleva kävelyl<ylä ravintoloineen ja pienine liikkeineen. Rakennustyömaan lisäl<si bussit kiertelivät muualla rukalla esitellen mah- usamon suurpetokeskus Lounaan jälkeen oli vuorossa vapaata ulkoilua. Koko syksy on ollut sateinen, joten viimeiseen saakka saimme jännittää järjestäjien kanssa onnistuuko ulkoilu, vai pilaako sade suunnitelmat. ja paisuvaa Rukan aluetta. Onneksemme yksi kuskeista oli paikallisia, joten varsinkin hänen tavia maisemia Onneksi ainoa sade nähtiin linja-au- onnikkaansa päässeet saivat asiantun- lounaan jälkeen yhdessä ulkoilemaan pilviseen tevaa selostusta alueen tapahtumista ton ikkunasta ja pääsimme ja historiasta. Kaikki hyvä kuitenkin loppuu aikanaan ja yhden oli aika kerätä kamppeet kasaan ja pakkaantua linja-autoihin kotimatkaa varten. Reissu sujui kokonaisuudessaan hyvin" Kiitos kuu- syyssäähän. Osa meistä suuntasi Kuusamon Suurpetol<eskukseen katsomaan jo mediasta tutul<si tulleita Niisku-karhun pentuja Nättiä ja Nörttiä sekä tietenkin kaikkia muita alueen asukkaita. Kesän aikana pennut olivat kasvaneet jo 60-kiloisiksi nuorukaisiksi. lnnokkaina karhut tulivat tekemään tuttavuutta aivan häl<in reunalle oppaam- luukin järjestäjille ja etenkin aluetoimistoon Mömmön Kertullel Jaana Utriainen ruokkii Nallea. I Teksti: Kaisa Korhonen Kuva: Pirkko Jääskelä!l

9 MEII,$ t;til,exå,, $3ffi,, ru Syksy etenee ja työpaikoilla on ajankohtaista käydä aktiivista keskustelua työpaikan edunvalvontaorganisaatio on hyvässä kunnossa jotta yhteistyö tulevista valinnoista. Suurella osalla työpaikkoja valinnat niin luottamus- kaikl<ien tahojen välillä toimii saumattomasii. Mikäli työpaikallasi ei vielä miesten kuin työsuojeluvaltuutettujen osalta ovat katkolla tulevan vuoden vaihteessa. Tarkista oman työpaikkasi ole toimihenl<ilöiden luottamusmiestä ota yhteyttä alueioimistoon niin kes- osalta mille kaudelle valinnat on teh- kustellaan asiasta. Työpaikan toimihenkilöasemassa ty. olevilla on oikeus valita l<eskuudes- Jokaiseen työpaikkaan tulee valita luottamusmies. Luottamusmies on lii- taan heitä edustava työsuojeluvaltuutettu ja kal<si varavaltuutettua. Toimihenkilöt valitsevat työsuojeluvaltuutetun seuraavaksi toimikaudeksi niissä ton edustaja ja jäsenten tuki työpail<alla. On ensiarvoisen tärkeää että jeluvaltuutetulle annetaan tarvittava vapautus työstään. Heillä on myös on oikeus osallistua liiton tarjoamaan koulutukseen työaikana koulutussopimul<sen mul<aisesti. Työnantaja mak- saa luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille erillisen kuul<ausikorvauksen oman alasi työehtosopimuksen mu kaan. Oulussa työpaikoissa, joissa edustajien toimikausi päät- tyy Valinnat tehdään xa$mregq$x&-ffi ail<aisempaa käytäntöä noudattaen l<uluvan vuoden lol<a- joulukuussa. Toimii<ausi on kaksi seuraavaa kalen- vffsr#fff$ ffi - f-$fs terivuotta, ellei toisin ole sovittu Tehtäviensä Tero Puutio alueasiamies hoitamista varten luottamusmiehelle ja työsuo- v Oulun aluetoimisto Oulun Toimihenkilöt TU r"f Edullista mökkilomailua yhdistyksen jäsenille! Utajärvellä, Rokuanhovin alueella sijaitsevan lomamökin vuorokausivuol<ra Oulun Toimihenkilöt TU ry:n jäseniltä on 43 euroa, sesonkina 56 euroa. Rol<uanhovi huolehtii siivouksen. Mökin varusteisiin kuuluu - vuodepaikat 6 henkilölle - wc, suihku, jääkaappi - tv, radio ja puhelin - astiasto 6 henkilölle la liesi?ffi'nori Vuokrahintaan sisältyy saunavuoro max. 6 henkilölle kerran oleskelun aikana. Liinavaatteet eivät sisälly hintaan. HUOM! Mökkivaraukset suoraan Rokuanhoviin, puh. (08) , Anu Leinonen. Varaukset l4 päivää ennen vuokra-aikaa. Peruutukset 7 päivää ennen vuokra-ajan alkua. Muista näyttäå jäsenkorttisi (nro 635) ennen majoitusta. Mökin vuokra I2 päivää ennen vuokra-aikaa tilille Sampo SOOO l7-l I l2 88 q

10 ffiffi ffi l ä I kijou kkoa nou semassa tu ntu ri i n. Perjantaina 30 innokasta retkeilijää kokoontui Oulun linjaautoasemalle. Oli ilahduttavaa huomata uusia reissumiehiä ja - naisia mukana. Sääennustusten armoilla Sateisen viikon ajan tuijottelimme sääennusteita, jotka joskus näyttivät sateista viil<onloppua lappiin ja väliin näytti niin lupaavalta, että voisimme toteuttaa suunnitellun patikoinnin. Koko päivän sateen jälkeen taivas repesi ja pohjoisen taivas oli sininen, kun lähdimme matkaan. Jouni toivot- ti porukan tervetulleeksi mukaan ja puhuipa ennen irtiottoa arjesta vielä muutaman vakavamman sanan työ- ja saimme kassimme huoneisiin. Ensisilmäys Saagasta oli todella positiivinen, joten saatoimme hyvällä mielellä viettää iltaa. Lauantaiaamu valkeni ja heti ensimmäiseksi silmäys taivaalle: hurraa - ei sadepilviä! Ei muuta kun tun- I turiin Suunnitelma oli reissaamaan l<iertää Yllästunturin reunaa ja nousta Kellostapulin -l<urun pitkostettua reittiä pitkin kohti Varkaanl<urua, jossa hitaisiin haaveilijoihin. Mutta kaikki etenivät tavallaan ja pidimme toisistamme huolta samalla, kun ihastelim- me henkeäsalpaavia jylhiä maisemia väriloistossaan. Varkaankurun laavulla saimme ansaitun lepo- ja tankkaustauon ennen nousua tunturiin ja olil<in reitin vaativin osuus, ensin oli tarkoituksena paistaa mal<karaa laavulla. Syksyn väriloistoa Ruska oli par- haimmillaan, maa neuvottelujen markkinatilanteesta kulusta. Aurinl<oisin mielin matkasimme l<ohti Yllästä ja linja-autossa oli tunnelma kohdallaan. ja lehdet puissa olivat kirkkaan Ylläs-Saaga yllätti jakaantui Saavuimme myöhään illalla Ylläs-Saagaan, jossa odotti iltapala heti, kun siin tallustajiin ja loisti punaisena keltaisia. Joukko oitis nopeisiin kiitäjiin, keskinkertai10 Ta n las- keutumista Ylläsjärven puolelle. Tämä kkaustau ko Varkaa n ku ru n laavu I la. V

11 v v OULUN METALLITOIMIHENKILÖT TU ry VAALIKOKOUS pidetään torstaina I 5. I L2007 klo TU:n aluetoimistossa, Asemakatu 37. Kokou ksessa käsitel lään sääntöjen määräämdt asiat. Kokouksen lälkeen ruokailu. TERVETULOA IoHToKUNTA OULUN TOIMIHENKILOT TU ry vuosrkokous pidetään tiistaina klo TU:n aluetoimistolla, Asemakatu 37. Kokouksessa käsitellään mm: vuoden 2008 toimintasuunnitelma ja talousarvio, valitaan johtokunta vuodelle 2008 ja muut l<okoukselle esitetyt asiat. Kol<ouksen jälkeen ruokailu. TERVETULOA f ohtokunta OULUN TEKNISET ry:n VAALIKOKOUS keskiviikkonat.l I.2007 klo hotel li-ravi ntola Lasareti n Rossi-kabinetissa (Kasarmintie l3) Käsitellään vuoden 2008 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Valitaan johtokunta vuodelle Kahvi- ja voileipätarjoi lu. Kokoukseen osallistujien kesken arvotaan lippuja Kärppien kotipeleihin. Kaikki läsenet tervetuloa f ohtokunta OU LUN M ETSÄTEOLLISUU DEN TOIMIHENKILOT TU ry:n vuosrkokous pidetään keskiviikkona L2007 klo Sokos HotelliArinassa. llmoittautumiset 26.1 l. mennessä tu u la. tai puh nousua kunnes olimme sumupilvessä ja näkyvyys eteen oli vain muutamia kymmeniä metrejä. Sitten alkoi kivikkoisten alueiden ylitystä ja lasl<eutumista pikkuhiljaa alaspäin. l(ukaan ei kuitenkaan satuttanut jalkojaan noissa l<ivikoissa. Väsyneitä m g!t1 :nlrellisia Väsyn eenä, m uttao n n ell isen asiitä, että tulipas tuol<in "iso kivi"(yllästunturi) ylitettyä, suurin osa painui saunaan ja altaille rentoutumaan. Kartalla reitin pituudeksi on merkitty noin '12 kilometriä, mutta opasteviitoissa olevien kilometrilukujen summal<si kertyi 15 l<ilometriä. Reitti oli l<ail<kien mielestä vaativa, mutta antoi sopivasti haastetta. Lisäksi luonnon kauneus palkitsi matkalaiset. Verryttelyä rokin tahtiin tt Kaiken uurastuksen jäll<een asetuimme aterialle todella pitkän kaavan mukaan. Viihdyimme toistemme seurassa, nautimme herl<uista, hersyttelimme nauruhermoja ja tyytyväisinä jatkoimme iltaa hyvän orl<esterin viihdyttäessä meitä, Verryttelim me kipeät ja jäykät lihakset Rock'n Rollin tahtiin ja onnistuipa joiltakin humpan myös iahti. Kail<ki hyvä päättyy aikanaan ja sunnuntaina matkasimme kohti Oulua shoppailutaukoja unohtamatta. Pikagallupissa oltiin yleisesti tyytyväisiä syysretkeemme. Omasta puolestani voin kiittää kail<kia osallistujia hauskasta seurasta ja hyvästä porul<kahengestä. On teidän I<ail<l<ien ansiota, että reissusta tuli onnistunut. Elsi

12

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Puheenjohtajan palsta

Puheenjohtajan palsta Puheenjohtajan palsta Einon päivän mietteitä Keväällä pohdittiin syksyn tes-neuvotteluista tulevan haasteelliset ja että lakoistakaan tuskin säästytään. Neuvotteluissa päästiin kuitenkin sekä työntekijöitä

Lisätiedot

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Elokuu 2011 Tiedätkö kuka sinua edustaa työpaikalla vai edustaako kukaan? Luottamusmies

Lisätiedot

KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA

KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA JÄSENLEHTI 1/2013 KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA Keski-Suomen Tanssin Ystävät KESTÄVÄT ry 1 KESKI-SUOMEN TANSSIN YSTÄVÄT KESTÄVÄT RY:N HALLITUS YLÄRIVI: Markku Kärkkäinen, jäsen, äänentoistolaitteet,

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

Minulle on suuri ilo toivottaa Teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemelle viettämään Talvipäiviä.

Minulle on suuri ilo toivottaa Teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemelle viettämään Talvipäiviä. TALVIPÄIVÄT ROVANIEMELLÄ 12. 14.4.2013 Talvipäivien suojelijan tervehdys Rakkaat Jyty Ystävät, Minulle on suuri ilo toivottaa Teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemelle viettämään Talvipäiviä.

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Aurinkoista kevättä!

Aurinkoista kevättä! Jyty Varkaus Ry Huhtikuu 2016 Jäsentiedote 1 Hallituksen päätöksiä 2 Edunvalvontakatsaus 3 Vuoden 2017 kalenterien tilausmuutos 4 Kevätkokous 5 Kuntokorttien palautus 6 Haluatko luottamusmieheksi 7 Sampea

Lisätiedot

Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula

Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula Juhla-,kokous- ja muistelumamatka Lappiin Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula Kukonlaulun aikaan syyskuun 19.päivänä aloitimme LaaksojenAutoteknillisen yhdistyksen matkan Rovaniemen suuntaan.

Lisätiedot

Työryhmä on kokouksessaan 31.3. 5 päättänyt esittää Ikäihmisten palvelut työryhmän kokoonpanosta seuraavaa:

Työryhmä on kokouksessaan 31.3. 5 päättänyt esittää Ikäihmisten palvelut työryhmän kokoonpanosta seuraavaa: Ikäihmisten palvelut työryhmä/pth yksikkö Aika: Perjantai 26.5.2015. klo 10 11:45 Paikka: POSKE, neuvotteluhuone, Rovakatu 3 Jäsenet: Johanna Lohtander, vanh.työnjoht., Rovaniemi, puheenjohtaja - vara

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2012

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2012 Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2012 ITÄ-SUOMEN ALAOSASTON VUOSIKOKOUS IISALMESSA Kokouksen osanottajia Olvin panimomuseossa Pidettiin 7.3.2012 Iisalmessa vuosikokous, kuten toimintasuunnitelmassa

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Aluetapaaminen 3/ Ruokoniemen leirikeskus, Siilinjärvi

Aluetapaaminen 3/ Ruokoniemen leirikeskus, Siilinjärvi Aluetapaaminen 3/2017 19.-20.11. Ruokoniemen leirikeskus, Siilinjärvi Ohjelma Lauantai Sunnuntai 12:00 Saapuminen ja majoittuminen 8:00 Aamupala Keittolounas ja kahvit 13:00 ALUETAPAAMINEN Pikkujouluohjelmaa

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

4. Kokouksen työjärjestys Kokouksen työjfi estys hyvåiksyttiin esitetyssä muodossa.

4. Kokouksen työjärjestys Kokouksen työjfi estys hyvåiksyttiin esitetyssä muodossa. Jylhän Sukuseura Pöytäkirja (tlz) Aihe: Sukukokous Aika 25.7.2015 klo 15.00-16.28 Paikka Finlaysonin Palatsi, Tampere Läsnä 26 sukuseuran jäsentä (liite 1) 1. Kokouksen avaus Sukuseuran puheenjohtaja Jarmo

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

Läsnä: Emmi Pihlajaniemi puheenjohtaja Riku Karppinen Krister Karttunen (poistui klo 14.45) Anu Pellinen Tanja Rintala

Läsnä: Emmi Pihlajaniemi puheenjohtaja Riku Karppinen Krister Karttunen (poistui klo 14.45) Anu Pellinen Tanja Rintala PÄÄTÖSLUETTELO 2/2014 Helsinki 1.3.2014 SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: La 1.3.2014 klo 10.00 15.00 Paikka: Kotola, Yrjönkatu 29 A 1, Helsinki Läsnä: Emmi Pihlajaniemi puheenjohtaja Riku

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

SAARISELKÄ TALVI SAFARIT 2015-2016 Tule sellaisena kuin olet, me huolehdimme loput!

SAARISELKÄ TALVI SAFARIT 2015-2016 Tule sellaisena kuin olet, me huolehdimme loput! SAARISELKÄ TALVI SAFARIT 2015-2016 Tule sellaisena kuin olet, me huolehdimme loput! 1. KELKKASAFARI TUNTURIIN (14:00-16:00) päivittäin (paitsi su) Tällä vauhdikkaalla safarilla kiertelemme Saariselän lähiympäristössä

Lisätiedot

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7.

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7. VUOSITIEDOTE 2009 Levikki 400 kpl 1 Sisältö: Kyläyhdistyksen terveiset 3 Jäsenmaksu 3 Kyläyhdistys vuokraa 4 100 -vuotias koulumme 5 30 -vuotias kyläyhdistys 6 Nettisivut 7 Tapahtumat 7-9 Hallituksen jäsenet

Lisätiedot

Pyhtään kunnanvirasto/kunnanhallituksen kokoushuone. Lindholm Matias 2. varapuheenjohtaja. Meriläinen Aapo Jäsen

Pyhtään kunnanvirasto/kunnanhallituksen kokoushuone. Lindholm Matias 2. varapuheenjohtaja. Meriläinen Aapo Jäsen PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Nuorisovaltuusto AIKA 12.3.2015 klo 17:05-18:40 PAIKKA Pyhtään kunnanvirasto/kunnanhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Mäkinen Anni Jäsen Bertling Hannu Puheenjohtaja Hillberg

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

Eläinlääkäripalvelujen saavutettavuus ja turvaaminen, työryhmän loppuraportti

Eläinlääkäripalvelujen saavutettavuus ja turvaaminen, työryhmän loppuraportti Kuntayhtymähallitus 27 22.02.2011 Ympäristöterveydenhuoltojaosto 10 30.03.2011 Kuntayhtymähallitus 59 26.04.2011 Eläinlääkäripalvelujen saavutettavuus ja turvaaminen, työryhmän loppuraportti 9/11/02/07/2011

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 11/2015 1 (5) Elimäenkatu 25-27 Hallituksen kokous 16.12.2015 00260 Helsinki 8.12.2015

Kepa ry ESITYSLISTA 11/2015 1 (5) Elimäenkatu 25-27 Hallituksen kokous 16.12.2015 00260 Helsinki 8.12.2015 Kepa ry ESITYSLISTA 11/2015 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 11/2015 Aika 16.12.2015 klo 15.00 Paikka Huom! Kepan toimisto, kokoushuone Vallila, 5. krs Hallituksen ja henkilökunnan yhteinen glögihetki klo 14.30-15.00

Lisätiedot

Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2017

Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2017 Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2017 Tietoa yhdistyksille Tämän puheenjohtajille ja sihteereille lähtevän Tieto yhdistyksille -kirjeen liitteenä ohessa: Liittokokouskutsu,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

Sukuseura Kanko ry. www-sivut: koti.welho.com/rkarppin/kanko/ Sähköposti: sskanko@welho.com. Muut yhteystiedot:

Sukuseura Kanko ry. www-sivut: koti.welho.com/rkarppin/kanko/ Sähköposti: sskanko@welho.com. Muut yhteystiedot: Jäsenlehti 1/2009 Sukuseura Kanko ry www-sivut: koti.welho.com/rkarppin/kanko/ Sähköposti: sskanko@welho.com Muut yhteystiedot: Puheenjohtaja: Sirpa Karppinen Venemestarintie 29 A, 00980 Helsinki puh.

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Jäsentiedotuksia

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Jäsentiedotuksia Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Jäsentiedotuksia Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry Julkaisija: Piiritoimisto Osoite: Keskuskatu 12 B 12 04600 MÄNTSÄLÄ Puhelin: 019 6871 300 E-Mail:

Lisätiedot

Heippa. Jari Vanhakylä

Heippa. Jari Vanhakylä 1 2 Heippa Kevät on tullut taas siihen pisteeseen, että on aika aloitella kalastuskausi. Kohta jäät sulavat ja mm. siikaonginta kevätauringossa kutsuu. Kun kahden kilon siika on saatu vuorossa on yli kolmen

Lisätiedot

Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku

Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku 16.11.2015 1(5) YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden toteaminen 3

Lisätiedot

Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Tarja Halonen - sali. Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen.

Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Tarja Halonen - sali. Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen. SYYSKOKOUS Aika 23.11.2016 klo. 18.00 20.35 Paikka, Tarja Halonen - sali Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen. Liite:1 1 Kokouksen avaus Ammattiosaston puheenjohtaja Kenneth

Lisätiedot

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION 18. elokuuta kello 14.30 Hki- Vantaan kentällä alkoi tämän vuotinen Twinning vierailumme kaksoiskamariimme Stadeen. Lento lähti 17.30, mutta puheenjohtajamme Jarno

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma NALLE PUH Olipa kerran Nalle Puh. Nalle Puh lähti tapaamaan veljeään. Nalle Puh ja hänen veljensä nauroi itse keksimäänsä vitsiä. Se oli kuka on Nalle Puhin veli. Vastaus oli puhveli. Sitten he söivät

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Senioripoliisit

Etelä-Pohjanmaan Senioripoliisit Pöytäkirja: Tehty E-P Senioripoliisien kevätkokouksesta Aika: tiistai 15.4.2008 klo 11.00 Paikka: Seinäjoki ABC:n tilat Läsnä: 57 jäsentä, liite osanottajista ohessa. 1 Puheenjohtaja Veli-Jussi Pouttu

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Merkittiin tiedoksi lausunnot SUMU ry:lle ja Kennelliitolle. Liitteet 1 ja 2

Merkittiin tiedoksi lausunnot SUMU ry:lle ja Kennelliitolle. Liitteet 1 ja 2 1 Yhteenveto pöytäkirjoista 15-17/2013 Hallituksen kokous Aika: 7.9.2013 klo 11.00- Paikka Arkisto Läsnä: Puheenjohtaja Poissa: Jonna Laitinen Eeva Mattila varajäsen 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

31.8.2011 VANH 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 VANH 16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 16

31.8.2011 VANH 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 VANH 16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 16 3/2011 31.8.2011 Asiat VANH 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 VANH 16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 16 VANH 17 OSALLISTUMINEN KANGASALAN SEUDUN SYDÄNYHDISTYKSEN JÄRJESTÄMÄÄN SYYSTAPAHTUMAAN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO TIEDOTTAA! Torstaina 20.11.14 lääkärin vastaanotto suljettu klo 11.00 16.00 henkilökunnan koulutuksen vuoksi.

LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO TIEDOTTAA! Torstaina 20.11.14 lääkärin vastaanotto suljettu klo 11.00 16.00 henkilökunnan koulutuksen vuoksi. KOKKOLAN KAUPUNKI TIEDOTTAA Lohtajalainen Lohtajan aluetoimiston tiedotuslehti 21/2014 16.11.2014 Kokkolan kaupungin Lohtajan aluetoimisto os. Lokaniituntie 1, 68230 Lohtaja Avoinna ma pe, klo 9 11 ja

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Veturitallinkatu 6, Jyväskylä. Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa.

Veturitallinkatu 6, Jyväskylä. Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa. 07/2016 Aika: Tiistai 16.8.2016 klo 16.00 18.00 Paikka: Veturitallit, Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Olli Lintu avaa kokouksen klo 16.08. 2. Kokouksen

Lisätiedot

TAKU 1 AKU 2 NUMERO 2. Leirin avajaiset. Sää huomenna 14 [1] Lieskahdus. Kävimme VESIHIIHTO- HARJOITUKSISSA. Pelastusjohtaja Harri Setälä

TAKU 1 AKU 2 NUMERO 2. Leirin avajaiset. Sää huomenna 14 [1] Lieskahdus. Kävimme VESIHIIHTO- HARJOITUKSISSA. Pelastusjohtaja Harri Setälä Leirilehti 11.06.2015 NUMERO 2 Leirin avajaiset Pelastusjohtaja Harri Setälä Kävimme VESIHIIHTO- HARJOITUKSISSA TAKU 1 ILOISIA LEIRIKASVOJA AKU 2 Sää huomenna 14 RUOAKSI HUOMENNA: 7.30 aamupala: kaurapuuro,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle)

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle) Sivu 1/6 EDUSTAJISTON LOKAKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 30.10.2013 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A Esityslista 242 Kokouksen avaus 243 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

TTYHY:n jäsenkysely 2014

TTYHY:n jäsenkysely 2014 TTYHY:n jäsenkysely 2014 1. Oletko saanut yhdistyksestä tarvitsemaasi apua tai palvelua? Kerrotko missä onnistuimme tai mitä jäit kaipaamaan. en Rakenneuudistus: työsopimukseen lisätty koeaika tiettyyn

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2016 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2016 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2016 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 16.6.2016 klo 13.00 14.50 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuoneenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Läsnä:

Lisätiedot

OULU JOULUNAJAN VIIKKO-OHJELMA

OULU JOULUNAJAN VIIKKO-OHJELMA Joulunajan viikko-ohjelma on voimassa 23.12.2011 8.1.2012 PERJANTAI 23.12. / 30.12. / 6.1. 12:00 MOOTTORIKELKKASAFARI ERÄMAAHAN Nauti ulkoilmaelämästä moottorikelkkasafarilla luonnon sydämeen. Reittimme

Lisätiedot

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16. HNY UUTISET 3/2009 26. VUOSIKERTA RAHAHUUTOKAUPPA 163 HUUTOKAUPPA 07.10.2009 SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.45 Kokous klo 17.15 HUUTOKAUPPA

Lisätiedot

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste,

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, 8.4.2014 Pro on Yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista: suurin yksityisen sektorin toimihenkilöliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n

Lisätiedot

A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivät ja syyskokous

A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivät ja syyskokous A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivät ja syyskokous 22. 23.10.2016 Vesalan kurssi- ja leirikeskus, Vesalantie 136, Vesanka A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivät pidetään 22. 23.10.2016 ja niiden yhteydessä A-Kiltojen

Lisätiedot

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus 7.3.2011 17.4.2011 Joni Kärki ja Mikko Lehtola Matka alkoi Oulaisten rautatieasemalta sunnuntaina 16.3. Juna oli yöjuna, ja sen oli tarkoitus lähteä matkaan

Lisätiedot

LAITOSHUOLTAJIEN TOIMIEN TÄYTTÖLUPA / LISÄSELVITYS/HAASTATTELUUN KUTSUTTAVAT

LAITOSHUOLTAJIEN TOIMIEN TÄYTTÖLUPA / LISÄSELVITYS/HAASTATTELUUN KUTSUTTAVAT Teknisten palvelujen ltk 100 13.05.2015 Teknisten palvelujen ltk 108 24.06.2015 Kaupunginhallitus 180 29.06.2015 Teknisten palvelujen ltk 132 09.09.2015 LAITOSHUOLTAJIEN TOIMIEN TÄYTTÖLUPA / LISÄSELVITYS/HAASTATTELUUN

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa Matka Kiinassa Reissu lähti liikkeelle 30.10.2016 Helsinki Vantaa -lentokentältä. Mukaan lähti 7 opiskelijaa ja ensimmäiseksi 1,5 viikoksi kolme opettajaa: Jarno, Arttu ja Heimo. Kaikkia vähän jännitti,

Lisätiedot

Lapin Martat retki Heinäveden Valamoon ja Imatralle

Lapin Martat retki Heinäveden Valamoon ja Imatralle Lapin Martat retki Heinäveden Valamoon ja Imatralle 4.-7.7.2016 Matkalle lähdettiin bussilla maanantaiaamuna 4.7. kahdeksan aikoihin, Tervolan jälkeen jo tutuksi tullut reitti itäpuolen tielle ja Lautiosaaren

Lisätiedot

Ounaksen Retkiviikko 27.-31.7.2015 OunasTriathlon 1.8.2015. Ohjelma

Ounaksen Retkiviikko 27.-31.7.2015 OunasTriathlon 1.8.2015. Ohjelma Ounaksen Retkiviikko 27.-31.7.2015 OunasTriathlon 1.8.2015 Ohjelma Ounaksen Retkiviikko 27.7. 1.8.2015 Muutokset ja lisäykset ohjelmaan mahdollisia, päivitetty ohjelma löytyy myös Facebookista ja osoitteesta

Lisätiedot

Leimaus 2011 Kisakeskuksessa

Leimaus 2011 Kisakeskuksessa Leimaus 2011 Kisakeskuksessa ma 6.6. Lähdimme perinteisesti Lappia talolta kimpsuinemme klo 12 kohti etelää. Martti ja Mauri otettiin kyytiin Keminmaasta. Onneksi autossa oli DVD laite ja ilmastointi,

Lisätiedot

Hyvä jäsenyhdistys ja tukipiiri, tapaamme toukokuussa Tampereella!

Hyvä jäsenyhdistys ja tukipiiri, tapaamme toukokuussa Tampereella! Kehitysvammaisten tukiliitto ry:n liittokokous 2013, Hyvä jäsenyhdistys ja tukipiiri, tapaamme toukokuussa Tampereella! Toimitamme tällä kirjeellä teille liittokokouskutsun, tarvittavat asiakirjat ja tiedot

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS OSAKUNNAN HELMIKUUN YLEISKOKOUKSESTA 2015

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS OSAKUNNAN HELMIKUUN YLEISKOKOUKSESTA 2015 PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS OSAKUNNAN HELMIKUUN YLEISKOKOUKSESTA 2015 Aika 24.02.2015 klo 17.00 Paikka HO / Osakuntabaari Paikalla: Petri Pellikka Pekka Hassinen Maija Häkkinen Taneli Laine Ville Timonen inspehtori

Lisätiedot

Raahen JHL ry 055 TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Raahen JHL ry 055 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Raahen JHL ry 055 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyvä jäsen on aika iloita tästä ajasta, kuluneista vuosista - kaikesta saavutetusta ja siitä, mikä on vielä edessä. Yhdistyksemme viettää75-vuotisjuhlaa joulukuun

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa.

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa. Kunnanhallitus 174 12.08.2013 Kunnanhallitus 227 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 60 11.11.2013 Kunnanhallitus 29 15.02.2016 Esisopimus ja maankäyttösopimus K Vizitin Oy:n kanssa 47/14.02/2013 Kh 12.08.2013

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 3/2015

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 3/2015 Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 3/2015 KESÄTEATTERI KIINNOSTI Kuopion Uudessa Kesäteatterissa Rauhalahdessa esitettiin kuluneena kesänä täysille katsomoille musikaalia Solistina Olavi Virta.

Lisätiedot

VAPLTK Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön kokouksessaan

VAPLTK Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön kokouksessaan Vapaa-aikalautakunta 14 11.05.2016 Vapaa-aikalautakunta 29 19.05.2016 Vapaa-aikalautakunnan yleisavustukset 2016 VAPLTK 14 11.5.2016 Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7)

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7) Seurakuntaneuvosto 7.9.2016 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 7/2016 Asialista: 99 Kokouksen avaus 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 102 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Ranska, Chamonix TAMMIKUU

Ranska, Chamonix TAMMIKUU Ranska, Chamonix TAMMIKUU Tulin Ranskaan 2.1.2013 Riitan & Katjan kanssa. Oltiin hotelilla, joskus 9 jälkeen illalla. Sain oman huoneen ja näytettiin pikaisesti missä on suihkut ja vessat. Ensimmäisenä

Lisätiedot

Sopimus Lapin kirjastojen yhteistoiminnasta. 1. Sopijaosapuolet. Rovaniemen kaupunki. Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto

Sopimus Lapin kirjastojen yhteistoiminnasta. 1. Sopijaosapuolet. Rovaniemen kaupunki. Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto Sopimus Lapin kirjastojen yhteistoiminnasta 1. Sopijaosapuolet Rovaniemen kaupunki Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto Jorma Eton tie 6, 96100 Rovaniemi Kemin kaupunki.(tähän tulevat kaikki

Lisätiedot