kasl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kasl

Transkriptio

1 TOIMIHENKILOUNIONI

2 Viime lehden ilmestymisen jälkeen hallitus on pitänyt muutamia kokouksia, joissa muiden asioiden lisäksi on linjattu tulevia ja parhaillaan käytäviä sopimusneuvotteluja. Myös tulevan vuoden toimintaa on linjattu. korotuksia työnantajan työpaikoilla jaettavaksi. Rahaa tällä kertaa näyttäisi saatavan ilman isompia neuvotteluja, jos vain työnantaja sen saa jakaa. "Yleiseksi linjaksi" näyttää muodostuneen noin 9 prosenttia l<ahden Kuluvan vuoden toiminnan yksi paino- tai vuoden aikana. Tähän linjaan sopii hyvin Toimihenkilöunionin tavoitteeksi asettama noin 10 prosenttia, Parannuksia työehtosopimuksiin työnantajapuolen heikennysten torjuntaa eivät pysty yksin hoitamaan liiton puheenjohtaja, sopimusalasta vastaava asiamies eivätkä neuvotte- piste oli työpaikkatoiminnan kehittäminen, TU-Klubit; ja jäsenlähtöisempi toiminta. Kesäkuun kokouksessa hallitus edelleen painotti jäsenlähtöisempää toimintaa ja työpaikkatoiminnan merkitystä. Piireille ja yhdistyksille on alkusyksystä lähetetty painopistealueet, jotka tulee ottaa ensi vuoden toimintaa suunniteltaessa huomioon. On terittäin tärkeää huomioida työpaikl<a toiminta yhdistystasolla. Yl<sittäinen jäsen on koko toiminnan perusta. Viime syksynä, kun nyt l<äytäviin sopimusneuvotteluihin alettiin valmistautua, kysyttiin jäsenistöltä tavoitteita ja asioita, joita pitäisi hoitaa l<untoon. l(aikkiaan parikymmentä tuhatta jäsentä vastasi ja vastausten perusteella hallitus päätti kaikille sopimusaloille yhteisistä tavoitteista, jotka parantavat toimihenkilöiden turvaa työpaikan muutostilanteissa, edistävät sukupuolten välistä tasa-arvoa 1a parantavat luottamushenkilöiden toimintaedellytyksiä. Lisäksi kaikkien STTK liittojen yhteisenä tavoitteena on vuosityöajan lyhennys 40 tunnilla. Kaiken edellisen lisäksi neuvottelukunnat ovat valmistelleet omalle sopimusalalleen muutamia alakohtaisia erityistavoitteita. Tätä l<irjoitettaessa on lähes kail<illa sopimusaloilla, joiden sopimus katkeaa 30"9. neuvottelut käynnissä. Teknologiateollisuus, liiton suurin so- Iukuntien jäsenet. Meneillään olevalla neuvottelukrerroksella tarvitaan kaikkien työpaikkojen jäsenten tuki. Tätä lukiessanne on moni tässä kirjoitettu asia mennyt eteenpäin, toij vottavasti. Kaunein ruska moniin vuosiin on värjännyt Pohjois-Suomen luonnon pimusala, on neuvotellut kuul<auden verran hyvin tiiviisti ja sopimukseen toivotaan päästävän ennen kuun loppua. Sopimus avaisi tietä toisille neuvotteluille, koska näyttää siltä, että toiset alat odottavat ieknologia-alan Yhtenä kynnysl<ysymyksenä neuvotteluissa on ollut sopimuksen soveltamisrajakiista ylem pien toimihenkilöi- tua, mutta uudel<si kannoksi kasl<essa muodostunee palkkauksen muoto ja paikallinen sopiminen palkoista. Liiton J vaatimus on sekalinja, korotus x euroa johonkin rajaan asti ja sen yläpuolella y prosenttia, ja jaosta sovitaan neuvotteluissa keskitetysti, ei työpaikoilla. Työnantaja haluaisi selvän prosentti- ratkaisun ja mahdollisimman paljon Toimituskunta: Rauno Harju Jouni Koskinen Tuula Rämet Painopaikka: n kpl Jouni Koskinen GSM den suuntaan. Työnantaja luokittelee monet toimihenkilötehtäviä tekevät ylemmiksi päästäkseen maksamasta ylityö- ja matka-ajankorvauksia. Nyt tämä kiista näyttäisi saatavan sovit- puh./fax Levikki: Muhoksella Kullervon päivänä tu losta. Jäsenlehti os. Kalliotie 18, OULU Painotalo Suomenmaa, OULU Puh , fax mitä l<irl<kaimmin värein. Nautitaan siitä liikkumalla luonnossa, sienestäen, marjastaen tai muuten vain liikkumalla. Sähköposti: paula. Päätoimittaja: Paula Pesonen Kansikuva: Toimitus varaa oikeuden lyhentää ja muokata tekstejä. Rauno Harju Kiutaköngäs, Kuusamo

3 g Suomenmaa-konsernin luottamushenkilöt kokoontuvat vuosittain yhteen. Mukana on myös konserninjohtaja Seppo Maskonen. (Kuva Pauta Åström) lå ffi,m.mkffiki'.jlffi: Jo toistamiseen kokoontuivat v Suomenmaa-konsernin luottamushenkilöt sekä työsuojeluvaltuutetut yhteiseen palaveriin. Tilaisuuteen oli kutsuttu konserninjohtaja Seppo Maskosen lisäksi Jou rnalistiliitosta Erkki Kupari sekä Toimihenkilöunionista Liljan-Kukka Runolinna. Paikalla oli '16 luottamushenl<ilöä eri tytäryhtiöistä. Ammattiliitoista oli mukana Mediaunionin, Journalistiliiton, Viestintäalan ammattiliiton sekä Toimihenkilöunionin työntel(ijöitä. km Siikajokilaakso-lehdet), Uutisoulu Oy (Oulu-lehti) sekä Kolmiokirja Oy, joka kustantaa lukuisia ristikl<olehtiä tylilyhtiöt Emoyhtiö Suomenmaa-yhtiöt Oy: n lisäksi konserniin kuuluu tytäryhtiöt: Suomenmaan Kustannus Oy (Suomenmaa-lehti), Pohjois-Suomen Paikallisuutiset Oy (Rantalakeus-, l(alajoki-, Koillissanomat, lijokiseutu-, dyistä l<esl<usteluista ja edistävät siten tiedon ku lkua. 1a viihdelukemistoja. l(äytännössä olemme koko maan kattava lehtitalo. Yhdessä parempi Miksi yhteistapaam isia Vai kka Muutama vuosi sitten l<ol<oontuivat konsernin toimitusten luottamushenkilöt yhteen ja all<oivat miettiä, kannattaisiko yhtiöön valita konser- foorumi kertoa oman työpaikkansa Suomenmaa-yhtiöt oy,, luottamushen kilöiden tapaami- sessa ei päätöksiä tehdä, se on mainio ninluottamusmies. Näin myös tehtiin. Yksi asia johti toiseen ja seuraavaksi pyydettiin myös toimihen kilöiden sekä työntekijöiden luottamushenkilöt mukaan tapaamiseen. Näiden muutama kerta vuodessa Konjernin E järjestettävien tapaamisten tarkoitus on edistää yhteistoimintaa ja olla kuulumiset ja toiveet muiden tietoon. Yhteisistä ongelmista ja kipupisteistä puhuminen auttaa henkilöstöä jopa niiden ratl<aisemisessa. Tapaamiset ovat vapaamuotoisia, vaikka asialista onkin kokouksen tukena. Konsernin- johtajamme tuo oman katsauksensa kokouksiin kertomalla konsernin kuulumiset ja visiot tulevalle. Konsernissamme on juuri aloitettu valtion osittain rahoittama Tykes-projekti, joka keskustelufoorumina yhteisille asioille kestää vuoden 2009 maaliskuulle ja ongelmille. Viestintä ja tiedottaminen (vaikka alalla toimimmel<inl) on tunnetusti muuallakin puutteellista ja saakka. Projektin tarl<oitus on rakentaa konsernistamme entistä ehompi ja siihen on velvoitettu kol<o henkilöstö. näissä tapaamisissa luottam ushen l<ilöt l<ertovat omilla toimipaikoillaan J l<äy- Teksti: Paula Pesonen

4 remmin pitkistä työsuhteista irtisanot- Sopimusalakohtaiset työehtosopimusneuvottelut ovat alkaneet. TU:n jäsensivujen etusivulta on luettavissa luottamusmiehille lähetetty uutiskirje neuvottelujen alkamisesta. tujen ja ikääntyneiden pysymistä työelämässä, vaatii Toimihenkilöunionin puheenjohtaja Antti Rinne. Toimihenkilöunioni ja Toimihenkilöiden työttömyyskassa selvittivät, miten muutosturva on tukenut turvan piirissä olevia toimihenkilöitä. Selvi- Sopimuskierros sivusto avat- tiin syyskuun puolessa välissä, sivuilta saatte ajankohtaista tietoa neuvottelujen etenemisestä. TU:n 43:lla sopimusalalla käydään tänä syl<synä työehtosopimusneuvot- telut. Vain elintarviketeollisuudessa, teen 2009 ja 2010 voimassaolevat lihateollisuuden asiamiehillä ja meijereiden toimihenkilöillä on uudet, vuo- sopim u l<set. Neuvottelun alla olevilla sopimus- aloilla työehtosopimukset ovat pää- osin voimassa asti. Puusepänteollisuuden sopimus päättyy , Mel<aanisen metsäteollisuuden sopimus päättyy , Pahvin- ja paperinjalostusalan sopimus päättyy ja Paperiteollisuuden sopimus Muutosturvaselvitys _ van merkityksestä TU:n työttömyyskassan jäsenille. Edellisen TUPO-ratkaisun yhteydessä sovittu mu utosturva astui voimaan Sen tarl<oitus on tul<ea irtisanottuja työllistymään uudelleen. Selvityksestä on tehty kalvoesitys, joka löytyy TU; netiisivta. utostu rvan toimivu udesta. - Vastaajista 18 prosentille työnan- taja oli tarjonnut irtisanomisrahaa tai - korvausta, 7 prosentille työllistymistä tul<evaa koulutusta, 2'1 prosentille tu- kipalveluja työnhakuun ja 7 prosentille lal<isääteistä pidempää irtisanomisaikaa. Määräaikaisille tarjottiin kaikkia tukipalveluja hieman harvemmin kuin vakituisille toimihenkilöille, toteaa Toimihenkilöunionin tutkija Suvi Mäntylä. Edellisellä sopimuskierrol<sella sovit- tu muutosturva on tukenut huonos- ti vail<utus työn saantiin ja toive ikäsyr- jinnän vähenemisestä, Mäntylä lisää. - Pitkistä työsu hteista irtisanottujen koulutul<sen päivittämiseen on muutosturvassa panostettava enemmän. Lisäksi muutosturvaan on lisättävä elementtejä, jolla myös ikääntyneet ja kokeneet ovat haluttua työvoimaa työnantajille. Eläköitymisiän nouseminen edellyttää erityisesti työnantajilta asennemuutosta, jota muutosturvan kehittämisellä on edistettävä, Rinne sa työskennelleet käyitivät oikeutta huomattavasti harvemmin kuin vakituiset ja pitkään saman työnantajan palvelul<sessa työskennelleet toimi- sanoo. - _ Rauno Harju Suurin osa vastaajista ei ole käyttänyt oikeutta palkalliseen vapaaseen irtisanomisaikana. Määräaikaiset ja lyhyen aikaa saman työnantajan palvelukses- hen l<ilöt. Muutosturva on hampaaton ikääntyneiden ja kokeneiden - mu Kehitettävä auttamaan pitkistä työsuhteista irtisanottuja ja ikääntyneitä TU on tehnyt selvityksen muutostur- tylillistymisessä tys toteutettiin vuoden 2006 aikana sähköisesti kolmessa erässä. Vastaul<sia saatiin yhteensä 457. Kyselyllä selvitettiin, miten muutosturvan piirissä olevat TU-kassan jäsenet kokivat muutosturvan vaikuttavan työllistymiseensä. Samalla haluttiin tietoa Ristiriitainen havainto oli, että juuri lyhyissä työsuhteissa olleet toimihenkilöt arvioivat kuitenkin muita in työllistymismahdollisu u tensa hyviksi. He myös usl<oivat kesuseam m ikääntyneitä työntekijöitä. Myös pitkistä työsuhteista irtisanotut ovat kimääräistä enemmän muutosturvan nopeuttavan työllistymistään, Mänty- hyötyneet turvasta muita vähemmän. Lainsäädäntöä on kehitettävä siten, että muutosturva tukee nykyistä pa- lä sanoo. - Selvityksen avoimissa vastauk- sissa korostui ylivoimaisesti eniten iän 4 Tasa-arvoseminaari Toimihenkilöunioni järjestää jäsenilleen tasa-arvoseminaarin lauantai klo , Toimihenkilö- unionin Unitorilla Helsingissä. Seminaarissa käsitellään palkkatasa-arvoa, sukupuolten välisiä sallit- tuja ja selittämättömiä pall<l<aeroja, luottamusmiesten roolia työpai kl<atasolla sel<ä l<uullaan rohkaiseva yriiysesimerl<ki tasaarvosuunnittelun vaikuttavu ud esta.

5 Seminaarin ohjelma kohteena ovat muun muassa SASKin lapsityöhankkeet lntiassa ja Nepalis- sa, työpail<oilla sel<ä urheiluseuroissa. Työpaikoilla Nenäpäivä tulee olemaan Seminaarin avaus puheenjohtaja Antti Rinne, ca esillä näkyvimmin ay-liikkeen alkusyl<systä käynnistyvän haastekampanjan muodossa, jonka toteutuksesta Ylen Toimihenkilöunioni TU ry '10.'15 Sukupuolten palkkaerot yhdistykset keräämään rahaa Ylen - totta vai tarua? ekonomisti Antti Aarnio, panjalla. Toimihenkilöunioni TU ry Yalliovalta tasa-arvon Neniå saa låhikioskilta STTK ry 5 Hyvän puolesia erillisellä haastekamhaastekampanja toimii internetin välityl<sellä, ja se on tarl<oitus polkaista käyntiin syyskuussa. Haastaa voi aina Nenäpäivään asti. tutkija Suvi Mäntylä, Ylen Hyvä ja SASK haastavat syksyllä pail<alliset ammattiosastot ja edistäjänä - miten samapall<kaisuusohjelma muuttuu käytännön teoiksi? ylitarkastaja Hanna OnwenHuma, STM '1 ry 3.00 Työpaikat samapalkkaisuuden toteuttajina - LM:n rooli tasa-arvosu u n nittelussa - TU: n luottamusmiesten h aastattel ututki m u l<sen esittely VTM Milja 1 Saari 4.OO Tasa-arvosuunnittelu työpaikan arjessa - yriiysesimerkkinä Neste Oil Oyj : n tasa-arvosuun nittelu prosessi työsuhdepäällikkö Katri Valonen, Neste Oil '15.00 Lisää liksaa ja tasapainoa \' Nenäpäivän logona toimii punainen, muovista valmistettu irtonenä. Neniä tullaan myymään l<ioskeissa, ja niisiä kerätty voitto menee Ylen Hyvän l<eräyspottiin. lslannissa Nenäpäivä järjestetiiin ensimmäisen kerran joulun alla ja siellä nenästä tuli hittituote: ihmisen asul<kaan saarella myytiin yli nenää. - Erityisesti lapsista punainen irtonenä on mitä mainioin juttu ja esimerkiksi lslannissa juuri lapset innostivat muut perheen jäsenet osallistumaan Nenäpäivään, kertoo Kämppi. Kun Kämppi aloitti Suomen Nenä- päivän suunnittelun, hän halusi ensi töikseen varmistaa nenien alkuperän eettisyyden. Hän pitää tärkeänä, että Ylen Hyvä l<iinnittää entistä enemmän huomiota l<aikl<ien tuotteidensa alku- perään "jotteivät tuotteet lyö kol<o kampanjan ideaa l<orville". Esimer- elämään kiksi Nenäpäivän yhteydessä myyntiin tulevat t-paidat valmistetaankin reilun - lmprovisaatioteatteri Stella kaupan puuvillasta. Polariksen osallistava valmennus näyttelijät Outi Mäenpää ja Micke Rejström Ay-liikkeen kehitysyhteistyö tutuksi Nenä punaisena paremman maailman puolesta Siitäs sait, epäreilu maailmal Me näy- tämme sinulle nyt punaista nenääl Suomalaisille jo tutuksi käynyt Nenäpäivä järjestetään 26. lokakuuta, jolloin Ylen alueradiot lähettävät koko päivän keräysohjelmia, ja päivä huipentuu yli viisituntiseen suoraan Nenäpäivän tv-lähetykseen Ylen TV2: ssa. Nenäpäivän keulahahmoina toi- mii viisitoista julkisuuden Ylen Hyvä kampanja -uudistuu syk- henkilöä, joiden henl<ilöllisyys on vielä tarkkaan syllä. Britannian yleisradioyhtiön BBC: n Red Nose -konsepti rantautuu tuolloin Suomeen Ylen Hyvän Nenäpäivän muodossa. Tiedotuskampanjan varjeltu salaisuus. TV- ja radio-ohjelmien lisäksi tempauksia järjestetään Nenäpäivän kampanjaviikoilla päiväkodeissa ja kouluis- Hyvä ja SASK vastaavat. - Haastekampanja tarjoaa liittojen paikallisosastoille tilaisuuden haastaa toisiaan l<eräämään rahaa Ylen Hyvälle. Työporukat voivat ideoida vail<kapa erilaisia hauskoja katutempau ksia sekä työnantajien 1a henl<ilöstön välisiä leikl<imielisiä kilpailuita, kertoo SASKin toiminnanjohtaja Hannu Ohvo. Haastekampanja toteutetaan Ylen Hyvän nettisivujen kautta, mikä mahdollistaa sen, että haastettava tietää välittömästi tulleensa haastetuksi. Näin luodaan " positiivinen lumipalloefekti ", Ohvo selvittää. Nenäpäivän tuotto jaetaan Ylen Hyvä -kumppanijärjestöjen kesken. Viime vuonna keräys tuotti historiansa parhaan tuloksen, 1,9 miljoonaa euroa. Kämpin mukaan tänä vuonna on tarkoitus tehdä uusi ennätys. Tiedotuksessa ensimmäisen Nenä- päivän alla keskitytään työssä käyviin lapsiin ja erityisesti SASKin lapsityöhankkeisiin lntiassa ja Nepalissa. Riikka Kämppi l<ävi tutustumassa lntian ja Nepalin hankkeisiin maaliskuussa ja oli vaikuttunui näkemästään. - Olen työskennellyt kehitysyhteistyöasioiden parissa vuosia ja vasta nyt tajusin, kuinka suuri merl<itys ay-liikkeen vahvistamisella on äärimmäisen köyhyyden poistamisessa, Kämppi kertoo. - Vain vahva ay-liike voi vaatia parempia työoloja ja palkkoja, jolloin perheiden ei tarvitse turvautua lasten työntekoon perheen elättämisel<si, Kämppi sanoo. Ylen kuvausryhmä suuntaa Nepaliin toukokuussa kuvaamaan materiaalia Nenäpäivän keräysohjelmaa varten. Hannu Ohvo odottaa mielenkiinnolla valtal<unnallisen valokeilan suuntaamista pitl<ään puurtaneen SASKin toimintaan. - Toivottavasti saamme työllemme arvostusta ja ennen l<aikkea tehtyä ay- liikkeen monipuolista edunvalvonta- ja humanitaarista työtä Ohvo toteaa. tutummaksi,

6 Liiton pronssisilla ansiomerkeillä palkittiin Seija Juujärvi, Paula Pesonen, Kaisa Karppinen ia Tiina mil,m ix$mnjwtw. WXeJi:: ffi' #Wr,W*ffi-X* Y Yhtä vanha kuin itsenäinen Suomi Heinäkuun 1. päivänä vuonna 1917 pidet- tiin Lahdessa kokous, jossa oli paikalla 32 eri paikkakuntaa edustavaa toimihenkilöä ja kokoonkutsujaa, jotka kuuluivat vastikään perustettuun Suomen Työnantajain Liittoon ja Tampereen, Helsingin, Kotkan, Lahden, Vaasan, Jyväskylä n ja Ra u ma n teol lisu usvi rkai I ijayhdistykseen. Pitkän kokouksen päätteeksi päätetti i n perustaa Suomen Teol isu usvi rkai I ijai n Liitto valvomaan jäsentensä taloudellisia etuja. (historiikki 2OO7) I Yhdistys palkitsi pitkäaikaisesta työstä Seiia Juuiärven, Raili Keräsen, Raili Moilasen, Elsi Rahkosen ia Kerttu Mömmön.

7 Hietasaaren tanssimajakka täyttyi jäsenistä ja kutsuvieraista elokuun 25. päivänä, kun Oulun Toimihenkilöt juhli merkkipäiväänsä. Toimihenkilöunionin tervehdyksen kävi esittämässä liiton puheenjohtaja Antti Rinne. Hän kiitteli puheessaan yhdistysaktiiveja, joiden ansiosta yhdistykset toimivat ja ed istävät j äse n istönsä ed u nvalvontaa. Tes - n euvottel ut sat- tuivat samalle illalle, joten hänen piti kiirehtiä juhlista suoraan lentokentälle ja neuvottelupöytään. Ansiomerkit ja muistamiset Puistolan Tätien viihteellisen musiil<l<ituokion jälkeen puheenjohtaja Rinne jal<oi ansioituneille johtokunnan jäsenille Seija.luujärvelle, Kaisa l(arppiselle, Tiina Rakennusl<oskelle, Sirpa Talvipurolle (ei paikalla) sekä allekirjoittaneelle Toimihen kilöu n ionin pronssiset ansiomerl<it. Yhdistys halusi muistaa myös entisiä johtol<unnan jäse- niä pitkäaikaisesta työstään Oulun Toimihenkilöt TU ry:n hyväksi. Lahjakortein muistettiin Seija Juujärveä (10 vuotta rahastonhoitajana), Ralli Moilasta (lähes 20 vuotta sihteerinä), Raili Kerästä (johtokunnassa '10 vuotta) sel<ä Elsi.v Puistolan Tädit ja muutama setä tunnelmoi. Rahkosta (johtokunnan ja senioritoiminnan puuhanaisena useita vuosia). Johtokunta halusi muistaa myös aina ystävällistä ja avuliasta Kerttu Mömmöä aluetoimistolta. niä oli Vuonna 2OO7 jäseniä on 911 ja työpaikkoja, joissa jäseniä 263 kpl. Arvovaltaisia vieraita lmitaattori Ari Kettul<anl<aan myötä paikalle "saapuivat" Yhdistyksen historiasta myös valtakunnan mahtihenkilöt. Presidentit Tarja Halonen, Martti Ahtisaari sekä Mauno Koivisto kunn ioittivai tilaisu utta läsnäolollaan. Urheilu lliset terveisensä välitti Marja-Liisa Kirvesniemi. Myös Ruikonperän l(ultakurkku Jaakko Teppo oli ehtinyt mukaan keikkakiireiltään. Puistolan Tädit esittivät vielä tunnelmallisen sikermän Elsi Rahkonen kertoi puheenvuorossaan tapahtumista eri vuosikymmenillä. Vuonna 1978 Oulun Seudun Teollisuus- toimihenkilöt rekisteröitiin Oulun Teollisuustoimihenkilöt Ry:ksi. Liiton ensimmäinen lakl<o alkoi neuvotteluiden katl<ettua tuloksettomina vuonna Lal<ko kesti viisi viikkoa. Lakkoväki teki tuona aikana rasvaretkiä Haaparantaan ja kokoontui viikoittain tiedotustilaisuuksiin eri paikoissa. Elsi Rahkonen perusti Oulun Teollisuustoimihenl<ilöiden jonka jälkeen vieraat pääsivät nauttimaan Buffet-pöydän antimista. Oulun Toimihenkilöt TU ry:n johtokunnan puolesta Seniorikerhon vuonna Hän toimii myös sen puheen- johtajana" Vuosi 2001 toi paljon muutol<sia Suomen Teollisuustoim ihen ki löt ja Tekn isten Liitto yhdistyivät ja muuttivat nimensä Oulun Toimihenkilöt TU ry;ksi. Yhdistyksen jäsenmäärät vuonna 1987 jäseniä 1277 ja työpaikkoja, joissa on jäseniä 211 kpl. Vuonna 1997 jäse- esitän kiitol<set muistamisista. Kiitos kuuluu myös kaikille läsnäolijoille ja juhlatoimil<unnan jäsenille hyvin onnistuneesta juhlasta. Teksti: Paula Pesonen Puheenjohtaja Tiina Rakennuskoski ja sihteeri Kaisu Rehnbäck vastaanottavat vieraita. Vuorossa Teknisten Jou n i Koski nen vai moi nee n. Onn 7 itte I uvu o rossa Ke rtt u M ö m mö a Iu eto i m i sto lta.

8 '# Retkeilypäivät Kuusamossa Oulun ja Lapin piirien viidennet yhteiset retkeilypäivät kokosivat aktiiviset TU:laiset tänä vuonna syksyisen kauniiseen Kuusamoon Hotelli Kuusamoon kokoontui 160 hengen joukko iloisia TU:laisia perheineen nauttimaan hyvästä ruuasta ja syksyisestä ulkoilusta. lnnokkaimmat olivat perjantaina, lähteneet matkaan mutta suurin osa saapui paikalle lauantai aamupäivän aikana. Lauantai alkoi monilla jo ani varhain kun bussit jo suuntasivat lähes täysinä Raahesta, Torniosta ja Rovaniemeltä kohti Kuusamoa. Saavuttuamme aloitimme retkeilypäivät yhteisellä tilaisuudella Kuusamo-salissa. Avajaiset juonsi läpi Oulun piirin järjestövastaava Matti Kelloniemi leppoisaan tyyliinsä. Saimme kuulla Oulun piirin puheenjohtajan Esko Ekforsin kiitokset kuluneista vuosista hänen jättäessään piirin puheen- johtajuuden tämän kauden jälkeen. Lyhyet terveiset liitosta ja kuulumiset neuvottelu kierroksen etenemisestä toi Liittohallituksen jäsen Jouni Koskinen. Lopuksi Lapin piirin puheen johtaja Aino Til<kanen lausui meille osia usl<oa parempaan antavasta Einon Lei- non runosta Aurinkolaulu. Tilasuutta kevensivät Osmo Kaverin koskettavat lauluesitykset Niilo Kiviniemen säestäminä. me " syöttäessä karhuille omenoita, sämpylöitä ja hunajaa. Useampi kuin yksi meistä varmasti pohti miltä tuntuisi l<ohdata villi l<arhu marjametsässä tai l<uuluisa Vyötikarhu Sulo Karjalaisen lenkkiseura- na. Rohkeimmat pääsivät myös itse syöttämään karhuille hunajaa" Taisi useampi kuin yksi keppi päätyä karhun häkkiin ruokinnan jäljiltä. Talvella Niiskun pesään taas siirretään seurantakamera kotkanpesästä ja me kaikki voimme palata katsomaan Niiskun talviunta osoitteeseen Karhujen lisäksi pääsimme ihastelemaan tarhan ilveksiä ja ahmaa. Ketut sen sijaan eivät halunneet tulla l<olostaan esiin, vaan pysyttelivät piilossa maanittelusta huolimatta. Saim- me nähdä myös tarhalla asustavan luonnon oil<un eli Kuusamosta kiinniotetun väriä vaihtamattoman mustan kanin sekä poroja. Yksi rohkea poron vasa teki meihin lähempää tuttavuut- ta tulemalla aitaverkon ali syömään heinää aivan polun viereen kosketus etäisyydelle ja kiusaamalla ahma parl<aa lounastamalla kaikessa rauhassa suoraan ahman häkin edustalla. Vasa sai muuten uneliaaseen ahmaan iloksemme liikettä. Oulangan kansallispuisto Samaan aikaan toiset nauttivat 1956 perustetun Oulangan kansallispuiston maisemissa kirpeästä syyspäivästä ja alkavan ruskan väreistä kävellen. Oulangan luonto on ainutlaatuinen ja alueelta löytyy useita erilaisia lintulajeja ja harvinaisia kasveja sekä mahtavia kuruja ja kanjoneita. Alueen ja koko Suomen tunnetuin vaellusreitti on varmasti 70 kilometriä pitkä Karhunkierros, jolle nyt ei kokonaisuudessaan ollut aikaa. Reippailijamme pääsivät tutustumaan kuitenkin Oulangan maisemiin Kiutakönkään ympäristössä ja ihailemaan itse Kiutaköngästä, joka ryöppyää 200 metrin matkalla kvartsiitti ja dolomiittiseinämien välissä melkein 14 metriä alaspäin. Sunnuntai eli Rukan kiertoajelu ja kotimatka Aamulla edellisen päivän rasituksista jo selvinneille oli tarjolla tutustumiskierros Rukan maisemiin. Mukaan läh- ti l<aksi bussillista uteliaita ja virkeitä retkeilijöitä l<atsomaan Rukan rusl<aa sekä Pohjoismaissakin ainutlaatuisen rakennushankkeen eli Rukan uuden kävelykylän edistymistä. Rukan kävelykylän rakentamisen suunnittelu on aloitettu jo vuonna 1999, mutta rakentaminen on aloitettu vasta tänä keväänä. Matkaan lähteneet näkivätkin tekeillä olevan kävelykylän alle tulevan suuren parkkihallin ral<enteet. Autohallin päälle tulee ai- Ku kanaan turisteja palveleva kävelyl<ylä ravintoloineen ja pienine liikkeineen. Rakennustyömaan lisäl<si bussit kiertelivät muualla rukalla esitellen mah- usamon suurpetokeskus Lounaan jälkeen oli vuorossa vapaata ulkoilua. Koko syksy on ollut sateinen, joten viimeiseen saakka saimme jännittää järjestäjien kanssa onnistuuko ulkoilu, vai pilaako sade suunnitelmat. ja paisuvaa Rukan aluetta. Onneksemme yksi kuskeista oli paikallisia, joten varsinkin hänen tavia maisemia Onneksi ainoa sade nähtiin linja-au- onnikkaansa päässeet saivat asiantun- lounaan jälkeen yhdessä ulkoilemaan pilviseen tevaa selostusta alueen tapahtumista ton ikkunasta ja pääsimme ja historiasta. Kaikki hyvä kuitenkin loppuu aikanaan ja yhden oli aika kerätä kamppeet kasaan ja pakkaantua linja-autoihin kotimatkaa varten. Reissu sujui kokonaisuudessaan hyvin" Kiitos kuu- syyssäähän. Osa meistä suuntasi Kuusamon Suurpetol<eskukseen katsomaan jo mediasta tutul<si tulleita Niisku-karhun pentuja Nättiä ja Nörttiä sekä tietenkin kaikkia muita alueen asukkaita. Kesän aikana pennut olivat kasvaneet jo 60-kiloisiksi nuorukaisiksi. lnnokkaina karhut tulivat tekemään tuttavuutta aivan häl<in reunalle oppaam- luukin järjestäjille ja etenkin aluetoimistoon Mömmön Kertullel Jaana Utriainen ruokkii Nallea. I Teksti: Kaisa Korhonen Kuva: Pirkko Jääskelä!l

9 MEII,$ t;til,exå,, $3ffi,, ru Syksy etenee ja työpaikoilla on ajankohtaista käydä aktiivista keskustelua työpaikan edunvalvontaorganisaatio on hyvässä kunnossa jotta yhteistyö tulevista valinnoista. Suurella osalla työpaikkoja valinnat niin luottamus- kaikl<ien tahojen välillä toimii saumattomasii. Mikäli työpaikallasi ei vielä miesten kuin työsuojeluvaltuutettujen osalta ovat katkolla tulevan vuoden vaihteessa. Tarkista oman työpaikkasi ole toimihenl<ilöiden luottamusmiestä ota yhteyttä alueioimistoon niin kes- osalta mille kaudelle valinnat on teh- kustellaan asiasta. Työpaikan toimihenkilöasemassa ty. olevilla on oikeus valita l<eskuudes- Jokaiseen työpaikkaan tulee valita luottamusmies. Luottamusmies on lii- taan heitä edustava työsuojeluvaltuutettu ja kal<si varavaltuutettua. Toimihenkilöt valitsevat työsuojeluvaltuutetun seuraavaksi toimikaudeksi niissä ton edustaja ja jäsenten tuki työpail<alla. On ensiarvoisen tärkeää että jeluvaltuutetulle annetaan tarvittava vapautus työstään. Heillä on myös on oikeus osallistua liiton tarjoamaan koulutukseen työaikana koulutussopimul<sen mul<aisesti. Työnantaja mak- saa luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille erillisen kuul<ausikorvauksen oman alasi työehtosopimuksen mu kaan. Oulussa työpaikoissa, joissa edustajien toimikausi päät- tyy Valinnat tehdään xa$mregq$x&-ffi ail<aisempaa käytäntöä noudattaen l<uluvan vuoden lol<a- joulukuussa. Toimii<ausi on kaksi seuraavaa kalen- vffsr#fff$ ffi - f-$fs terivuotta, ellei toisin ole sovittu Tehtäviensä Tero Puutio alueasiamies hoitamista varten luottamusmiehelle ja työsuo- v Oulun aluetoimisto Oulun Toimihenkilöt TU r"f Edullista mökkilomailua yhdistyksen jäsenille! Utajärvellä, Rokuanhovin alueella sijaitsevan lomamökin vuorokausivuol<ra Oulun Toimihenkilöt TU ry:n jäseniltä on 43 euroa, sesonkina 56 euroa. Rol<uanhovi huolehtii siivouksen. Mökin varusteisiin kuuluu - vuodepaikat 6 henkilölle - wc, suihku, jääkaappi - tv, radio ja puhelin - astiasto 6 henkilölle la liesi?ffi'nori Vuokrahintaan sisältyy saunavuoro max. 6 henkilölle kerran oleskelun aikana. Liinavaatteet eivät sisälly hintaan. HUOM! Mökkivaraukset suoraan Rokuanhoviin, puh. (08) , Anu Leinonen. Varaukset l4 päivää ennen vuokra-aikaa. Peruutukset 7 päivää ennen vuokra-ajan alkua. Muista näyttäå jäsenkorttisi (nro 635) ennen majoitusta. Mökin vuokra I2 päivää ennen vuokra-aikaa tilille Sampo SOOO l7-l I l2 88 q

10 ffiffi ffi l ä I kijou kkoa nou semassa tu ntu ri i n. Perjantaina 30 innokasta retkeilijää kokoontui Oulun linjaautoasemalle. Oli ilahduttavaa huomata uusia reissumiehiä ja - naisia mukana. Sääennustusten armoilla Sateisen viikon ajan tuijottelimme sääennusteita, jotka joskus näyttivät sateista viil<onloppua lappiin ja väliin näytti niin lupaavalta, että voisimme toteuttaa suunnitellun patikoinnin. Koko päivän sateen jälkeen taivas repesi ja pohjoisen taivas oli sininen, kun lähdimme matkaan. Jouni toivot- ti porukan tervetulleeksi mukaan ja puhuipa ennen irtiottoa arjesta vielä muutaman vakavamman sanan työ- ja saimme kassimme huoneisiin. Ensisilmäys Saagasta oli todella positiivinen, joten saatoimme hyvällä mielellä viettää iltaa. Lauantaiaamu valkeni ja heti ensimmäiseksi silmäys taivaalle: hurraa - ei sadepilviä! Ei muuta kun tun- I turiin Suunnitelma oli reissaamaan l<iertää Yllästunturin reunaa ja nousta Kellostapulin -l<urun pitkostettua reittiä pitkin kohti Varkaanl<urua, jossa hitaisiin haaveilijoihin. Mutta kaikki etenivät tavallaan ja pidimme toisistamme huolta samalla, kun ihastelim- me henkeäsalpaavia jylhiä maisemia väriloistossaan. Varkaankurun laavulla saimme ansaitun lepo- ja tankkaustauon ennen nousua tunturiin ja olil<in reitin vaativin osuus, ensin oli tarkoituksena paistaa mal<karaa laavulla. Syksyn väriloistoa Ruska oli par- haimmillaan, maa neuvottelujen markkinatilanteesta kulusta. Aurinl<oisin mielin matkasimme l<ohti Yllästä ja linja-autossa oli tunnelma kohdallaan. ja lehdet puissa olivat kirkkaan Ylläs-Saaga yllätti jakaantui Saavuimme myöhään illalla Ylläs-Saagaan, jossa odotti iltapala heti, kun siin tallustajiin ja loisti punaisena keltaisia. Joukko oitis nopeisiin kiitäjiin, keskinkertai10 Ta n las- keutumista Ylläsjärven puolelle. Tämä kkaustau ko Varkaa n ku ru n laavu I la. V

11 v v OULUN METALLITOIMIHENKILÖT TU ry VAALIKOKOUS pidetään torstaina I 5. I L2007 klo TU:n aluetoimistossa, Asemakatu 37. Kokou ksessa käsitel lään sääntöjen määräämdt asiat. Kokouksen lälkeen ruokailu. TERVETULOA IoHToKUNTA OULUN TOIMIHENKILOT TU ry vuosrkokous pidetään tiistaina klo TU:n aluetoimistolla, Asemakatu 37. Kokouksessa käsitellään mm: vuoden 2008 toimintasuunnitelma ja talousarvio, valitaan johtokunta vuodelle 2008 ja muut l<okoukselle esitetyt asiat. Kol<ouksen jälkeen ruokailu. TERVETULOA f ohtokunta OULUN TEKNISET ry:n VAALIKOKOUS keskiviikkonat.l I.2007 klo hotel li-ravi ntola Lasareti n Rossi-kabinetissa (Kasarmintie l3) Käsitellään vuoden 2008 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Valitaan johtokunta vuodelle Kahvi- ja voileipätarjoi lu. Kokoukseen osallistujien kesken arvotaan lippuja Kärppien kotipeleihin. Kaikki läsenet tervetuloa f ohtokunta OU LUN M ETSÄTEOLLISUU DEN TOIMIHENKILOT TU ry:n vuosrkokous pidetään keskiviikkona L2007 klo Sokos HotelliArinassa. llmoittautumiset 26.1 l. mennessä tu u la. tai puh nousua kunnes olimme sumupilvessä ja näkyvyys eteen oli vain muutamia kymmeniä metrejä. Sitten alkoi kivikkoisten alueiden ylitystä ja lasl<eutumista pikkuhiljaa alaspäin. l(ukaan ei kuitenkaan satuttanut jalkojaan noissa l<ivikoissa. Väsyneitä m g!t1 :nlrellisia Väsyn eenä, m uttao n n ell isen asiitä, että tulipas tuol<in "iso kivi"(yllästunturi) ylitettyä, suurin osa painui saunaan ja altaille rentoutumaan. Kartalla reitin pituudeksi on merkitty noin '12 kilometriä, mutta opasteviitoissa olevien kilometrilukujen summal<si kertyi 15 l<ilometriä. Reitti oli l<ail<kien mielestä vaativa, mutta antoi sopivasti haastetta. Lisäksi luonnon kauneus palkitsi matkalaiset. Verryttelyä rokin tahtiin tt Kaiken uurastuksen jäll<een asetuimme aterialle todella pitkän kaavan mukaan. Viihdyimme toistemme seurassa, nautimme herl<uista, hersyttelimme nauruhermoja ja tyytyväisinä jatkoimme iltaa hyvän orl<esterin viihdyttäessä meitä, Verryttelim me kipeät ja jäykät lihakset Rock'n Rollin tahtiin ja onnistuipa joiltakin humpan myös iahti. Kail<ki hyvä päättyy aikanaan ja sunnuntaina matkasimme kohti Oulua shoppailutaukoja unohtamatta. Pikagallupissa oltiin yleisesti tyytyväisiä syysretkeemme. Omasta puolestani voin kiittää kail<kia osallistujia hauskasta seurasta ja hyvästä porul<kahengestä. On teidän I<ail<l<ien ansiota, että reissusta tuli onnistunut. Elsi

12

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Oppaamme ollessamme kohua aiheuttaneen patsaan luona. Pronssisoturi

Oppaamme ollessamme kohua aiheuttaneen patsaan luona. Pronssisoturi EP Senioripoliisit Kevätmatka 2017 Tämän matkan valmistelu alkoi jo kuukausia ennen sen toteutumista taustoittamalla matkakohteita ja nyt päädyttiin perinteisesti Viroon ja siihen, että olemme koko ajan

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

Sisältö. Luottamusmiesvalinnat perustuvat työnantaja- ja työntekijäliiton välisiin sopimuksiin, jotka ovat osa kunkin alan työehtosopimusta.

Sisältö. Luottamusmiesvalinnat perustuvat työnantaja- ja työntekijäliiton välisiin sopimuksiin, jotka ovat osa kunkin alan työehtosopimusta. PAMin jäsenillä on oikeus valita keskuudestaan luottamusmies. Luottamusmies toimii pamilaisten työntekijöiden edustajana työpaikalla. Luottamusmiehen ja varaluottamusmiehen valinnat on järjestettävä niin,

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely

Yhteistoimintamenettely Yhteistoimintamenettely Lain soveltamisala yms. Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Lain soveltamisala (2 ) - Työntekijämäärä säännöllisesti vähintään

Lisätiedot

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT 1. Yleistä Luottamusmiesvalinnoissa noudatetaan Palvelualojen Ammattiliitto PAMin hallituksen vahvistamia luottamusmiesvalintoja koskevia sääntöjä. Näillä säännöillä ei ole

Lisätiedot

Yleinen työttömyyskassa YTK. Päivitetty

Yleinen työttömyyskassa YTK. Päivitetty Yleinen työttömyyskassa YTK Päivitetty 4.9.2017 Miksi olemme olemassa? Turvaa ja nostetta työelämän muutoksissa YTK järjestää jäsenilleen ansioturvan ja kannustaa jäseniä näkemään muutoksessa mahdollisuuksia.

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Puheenjohtajan palsta

Puheenjohtajan palsta Puheenjohtajan palsta Einon päivän mietteitä Keväällä pohdittiin syksyn tes-neuvotteluista tulevan haasteelliset ja että lakoistakaan tuskin säästytään. Neuvotteluissa päästiin kuitenkin sekä työntekijöitä

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

Jyty Kalajoki ry Kesätiedote

Jyty Kalajoki ry Kesätiedote Jyty Kalajoki ry Kesätiedote Yhdistys tarjoaa jäsenille teatteriesityksen joko Pyhäjoen tai Kalajoen kesäteatteriin. 1 lippu / jäsen!! Kertomalla nimesi ja näyttämällä jäsenkorttia voit käydä katsomassa

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA

KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA JÄSENLEHTI 1/2013 KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA Keski-Suomen Tanssin Ystävät KESTÄVÄT ry 1 KESKI-SUOMEN TANSSIN YSTÄVÄT KESTÄVÄT RY:N HALLITUS YLÄRIVI: Markku Kärkkäinen, jäsen, äänentoistolaitteet,

Lisätiedot

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Elokuu 2011 Tiedätkö kuka sinua edustaa työpaikalla vai edustaako kukaan? Luottamusmies

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä TYÖEHTOSOPIMUS INFO Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä SISÄLTÖ: Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut

Lisätiedot

Minulle on suuri ilo toivottaa Teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemelle viettämään Talvipäiviä.

Minulle on suuri ilo toivottaa Teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemelle viettämään Talvipäiviä. TALVIPÄIVÄT ROVANIEMELLÄ 12. 14.4.2013 Talvipäivien suojelijan tervehdys Rakkaat Jyty Ystävät, Minulle on suuri ilo toivottaa Teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemelle viettämään Talvipäiviä.

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Aurinkoista kevättä!

Aurinkoista kevättä! Jyty Varkaus Ry Huhtikuu 2016 Jäsentiedote 1 Hallituksen päätöksiä 2 Edunvalvontakatsaus 3 Vuoden 2017 kalenterien tilausmuutos 4 Kevätkokous 5 Kuntokorttien palautus 6 Haluatko luottamusmieheksi 7 Sampea

Lisätiedot

MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN?

MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN? MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN? 1. MILLOIN? KOSKA? 2. MIHIN AIKAAN? 3. MINÄ PÄIVÄNÄ? 4. MILLÄ VIIKOLLA? 5. MISSÄ KUUSSA? 6. MINÄ VUONNA? 7. MILLÄ VUOSIKYMMENELLÄ? 8. MILLÄ

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula

Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula Juhla-,kokous- ja muistelumamatka Lappiin Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula Kukonlaulun aikaan syyskuun 19.päivänä aloitimme LaaksojenAutoteknillisen yhdistyksen matkan Rovaniemen suuntaan.

Lisätiedot

HANNU 60 vuotta. Yllätys onnistui. Voi teitä minkä teitte mulle!!

HANNU 60 vuotta. Yllätys onnistui. Voi teitä minkä teitte mulle!! TORNIO KÄRPÄT - JOKERIT 2.10.2012 RAKSILA HANNU 60 vuotta Yllätys onnistui Lätkäbussilaisten järjestämä yllätys Hannun merkkipäivän kunniaksi onnistui, vaikka aluksi tuntui mutkia tulevan matkaan, kun

Lisätiedot

Yleinen järjestökoulutus:

Yleinen järjestökoulutus: Tervehdys Sinulle luottamusmies tai muuten vaan liittosi toiminnasta kiinnostunut fiksu henkilö! Olen alle listannut hieman liiton järjestämää alkuvuoden 2018 koulutusta; listasta löytyy ihan varmasti

Lisätiedot

22.11.2007. Ateriakustannusten korvaus Ateriakorvauksen suuruus vuonna 2008 on 22,81 euroa/kurssipäivä.

22.11.2007. Ateriakustannusten korvaus Ateriakorvauksen suuruus vuonna 2008 on 22,81 euroa/kurssipäivä. 22.11.2007 LIITTOJEN VÄLISESSÄ KOULUTUSTOIMIKUNNASSA HYVÄKSYTYT AY-KURSSIT VUODELLE 2008 Viestintäalan ammattiliiton ja Viestinnän Keskusliitto VKL ry:n välisessä koulutustoimikunnassa on hyväksytty seuraavat

Lisätiedot

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 13.10.2012 klo 12.00 12.25 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

YHDYSHENKILÖPOSTI 2/2011

YHDYSHENKILÖPOSTI 2/2011 YHDYSHENKILÖPOSTI 2/2011 Tässä numerossa: - Puheenjohtajan sana - Vuosikokouskutsu - Lomaosakeviikkojen arvonta - Hallituksen päätöksiä - Stipendin luovutus 17.8.2011 Kartta- ja suunnittelutekniset KST

Lisätiedot

Hyvä muistaa ja tietää. Kutsu suunnittelemaan 20-vuotisjuhliamme 3 Alateen Kolon tiedotus 4 Seuraava alkkariviikonloppu 5 Tapahtumia 10

Hyvä muistaa ja tietää. Kutsu suunnittelemaan 20-vuotisjuhliamme 3 Alateen Kolon tiedotus 4 Seuraava alkkariviikonloppu 5 Tapahtumia 10 Alkkari Elokuu 2005 Sisällysluettelo: Hyvä muistaa ja tietää 2 Kutsu suunnittelemaan 20-vuotisjuhliamme 3 Alateen Kolon tiedotus 4 Seuraava alkkariviikonloppu 5 Tapahtumia 10 Hyvä muistaa ja tietää Askelvihkotilaukset

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Löydä oma ammattiliittosi. www.liitot.fi

Löydä oma ammattiliittosi. www.liitot.fi Löydä oma ammattiliittosi www.liitot.fi Miksi juuri sinun kannattaa liittyä ammattiliittoon? Ammattiliiton toiminnan ydin on työpaikoilla, jossa ammattiliittojen ja työnantajien yhdessä sopimia työehtoja

Lisätiedot

Terminaalityöntekijät. Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017

Terminaalityöntekijät. Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017 Terminaalityöntekijät 2015 Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017 Työaika Työaika määräytyy työaikalain mukaan. Säännöllinen työaika on

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Huolinta-alan varastoterminaalityöntekijät

Huolinta-alan varastoterminaalityöntekijät Huolinta-alan varastoterminaalityöntekijät 2015 Palkka- ym. sopimusehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017. Työaika Työaika määräytyy työaikalain mukaan. Säännöllinen

Lisätiedot

YHDYSHENKILÖPOSTI 2/2010

YHDYSHENKILÖPOSTI 2/2010 YHDYSHENKILÖPOSTI 2/2010 Tässä numerossa: - Kokouskutsu vuosikokoukseen - Vuosikokouksen ohjelma - Lomaosakeviikkojen arvonta - Hallituksen kevään päätöksiä - KST:n nettisivut - KTK:n nettisivut 19.8.2010

Lisätiedot

Nuorisopalveluiden kesää sanoin ja kuvin

Nuorisopalveluiden kesää sanoin ja kuvin Nuorisopalveluiden kesää sanoin ja kuvin Oulunsalon kesänuokkari Oulunsalon nuorisotalolla järjestettiin 6. - 23.6.2016 klo 11-19 nuorisotalon avoimen toiminnan lisäksi kursseja ja kerhoja yhteistyössä

Lisätiedot

Matkakertomus Busiasta 2.6.-15.6.2011

Matkakertomus Busiasta 2.6.-15.6.2011 Matkakertomus Busiasta 2.6.-15.6.2011 Lähdimme Kenian matkalle hyvin varautuneina kohdata erilainen kulttuuri. Olimme jo saaneet kuulla, mihin asioihin on syytä varautua, ja paikan päällä tuntuikin, että

Lisätiedot

Council Meting Portugal 5.11-10.11.2013

Council Meting Portugal 5.11-10.11.2013 Council Meting Portugal 5.11-10.11.2013 Lappeenrannasta osallistui Council Meetingiin tänä vuonna kahden delegaatin lisäksi ennätyksellisesti viisi henkilöä. Lappeenranta oli siis hyvin edustettuna. Lähdimme

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

Työryhmä on kokouksessaan 31.3. 5 päättänyt esittää Ikäihmisten palvelut työryhmän kokoonpanosta seuraavaa:

Työryhmä on kokouksessaan 31.3. 5 päättänyt esittää Ikäihmisten palvelut työryhmän kokoonpanosta seuraavaa: Ikäihmisten palvelut työryhmä/pth yksikkö Aika: Perjantai 26.5.2015. klo 10 11:45 Paikka: POSKE, neuvotteluhuone, Rovakatu 3 Jäsenet: Johanna Lohtander, vanh.työnjoht., Rovaniemi, puheenjohtaja - vara

Lisätiedot

Sukuseuran matka Pietariin 13 16.5.2010

Sukuseuran matka Pietariin 13 16.5.2010 Sukuseuran matka Pietariin 13 16.5.2010 Ohessa olemme pyrkineet heijastamaan joitakin tapahtumia ja tunnelmia sukuseuran matkasta. Lyhyellä matkakertomuksellamme tahdomme jakaa hauskan ja antoisan matkamme

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika 1.9.2015 kello 18.30 Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 Läsnä Liitteessä 6 mainitut 43 henkilöä 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan esittely

Yhdistyksen toiminnan esittely Yhdistyksen toiminnan esittely Oulun Seudun yhden Vanhemman Perheet ry on valtakunnallisen Yhden Vanhemman Perheiden liitto ry:n jäsenyhdistys joka toimii Oulun seudulla, pitäen sisällään seuraavat kunnat

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007 1(6) Aika 13.6.2007 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Fredman & Månsson Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Une Tyynilä, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Jan Hjelt, hallituksen jäsen Salla Korhonen,

Lisätiedot

Yhdistyksen jäsenkysely 2013

Yhdistyksen jäsenkysely 2013 Yhdistyksen jäsenkysely 13 Yhdistys järjesti jäsenkyselyn loka marraskuussa 13. Kysely toteutettiin Googlella ja linkki välitettiin Uutiskirjeen kautta. Kysely toteutettiin myös ruotsinkielisenä. Ensimmäisen

Lisätiedot

Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin:

Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin: Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin: Sinä olet jäsen ammattiosastossa eli Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistyksessä (JKY) JKY ja noin 300 muuta ammattiosastoa ovat

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän syyskokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely

Yhteistoimintamenettely Yhteistoimintamenettely Muutosturva Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Säännökset - YT-laissa - Työsopimuslaissa - Työttömyysturvalaissa - Laissa

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012

JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012 JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012 Hyvääsyksynalkuakaikillejäsenillemme! KävimmeelokuunlopussaretkelläPorvoossajaHangossa.Oliupeasääjamuutenkin reissuolionnistunut.kuvassaistunmustionlinnankartanonportaikolla.enollutkäynytsiellä

Lisätiedot

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2012

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2012 Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2012 ITÄ-SUOMEN ALAOSASTON VUOSIKOKOUS IISALMESSA Kokouksen osanottajia Olvin panimomuseossa Pidettiin 7.3.2012 Iisalmessa vuosikokous, kuten toimintasuunnitelmassa

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristötoimiala

Tekninen ja ympäristötoimiala Lahden seudun ympäristöpalvelut Tekninen ja ympäristötoimiala 6.11.2006 24.11. alkaa kaamos. Aurinko painuu alas Suomen pohjoisimmassa kolkassa, Nuorgamissa noustakseen seuraavan kerran taivaanrantaan

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Hämeenlinna 19. lokakuuta 2012. Solaris-lomalla Kajaanissa 10.-15.9.2012

Hämeenlinna 19. lokakuuta 2012. Solaris-lomalla Kajaanissa 10.-15.9.2012 Hämeenlinna 19. lokakuuta 2012 Solaris-lomalla Kajaanissa 10.-15.9.2012 28 eläkeläisopettajaa (osa ystäviä) oli liikunnallisella virkistyslomalla Hotelli Kajaanissa. Matkat taitettiin rautateitse, invavaunut

Lisätiedot

Nurmeksen kaupunki Pöytäkirja 2/ Kirkkokatu 14, kaupunginhallituksen kokoushuone

Nurmeksen kaupunki Pöytäkirja 2/ Kirkkokatu 14, kaupunginhallituksen kokoushuone Nurmeksen kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 Yhteistyötoimikunta 19.01.2016 Aika 19.01.2016 klo 14:00-14:38 Paikka Kirkkokatu 14, kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelo käsitellyistä asioista 1 Kokouksen

Lisätiedot

KirjautuminenPro+ PIKA OPAS PRO+ KÄYTTÖÖN

KirjautuminenPro+ PIKA OPAS PRO+ KÄYTTÖÖN KirjautuminenPro+ 1) Ammattiliitto Pro:n sivuilla, sivun oikeassa reunassa on Pro+ jäsenille. 1) Klikkaamalla logoa, pääset kirjautumaan Pro+ sivuille. Oman profiilin julkaisu Pro+ 2) 2) Kun olet kirjautunut

Lisätiedot

SYYTÄ KUULUA LIITTOON!

SYYTÄ KUULUA LIITTOON! SYYTÄ KUULUA LIITTOON! Onneksi tuo kaveri ei kuulu liittoon ja kirjoitti nimensä työsopimukseen. Muutenhan se sais ne kymmenet edut, jotka SEL on jäsenilleen taistellut. Olisiko duunari yksin neuvotellut

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskuksen Parempi työ kevätseminaari 8.4.2013, Helsinki. Verkosta voimaa- ammattiliittona TTK:n toiminnassa

Työturvallisuuskeskuksen Parempi työ kevätseminaari 8.4.2013, Helsinki. Verkosta voimaa- ammattiliittona TTK:n toiminnassa Työturvallisuuskeskuksen Parempi työ kevätseminaari 8.4.2013, Helsinki Verkosta voimaa- ammattiliittona TTK:n toiminnassa Työympäristö- ja tasa-arvoasiantuntija Tarja Korkalainen p. 0500-504120 tarja.korkalainen@proliitto.fi

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Tutkija Jouni Puumalainen 20.01.2015 27.1.2015 1 Selvityksen toteuttaminen - Sähköinen kysely - Neljässä maassa: Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti

Lisätiedot

TERVETULOA SUKELTAJALIITON SYYSKOKOUSVIIKONLOPPUUN!

TERVETULOA SUKELTAJALIITON SYYSKOKOUSVIIKONLOPPUUN! KOKOUSKUTSU 16.9.2008 TERVETULOA SUKELTAJALIITON SYYSKOKOUSVIIKONLOPPUUN! 30 vuotta täyttävä Keski-Uudenmaan Sukeltajat isännöi tänä vuonna Liiton syyskokousta. Ohjelmaa on luvassa koko viikonlopulle juhlaseminaarin,

Lisätiedot

4. Kokouksen työjärjestys Kokouksen työjfi estys hyvåiksyttiin esitetyssä muodossa.

4. Kokouksen työjärjestys Kokouksen työjfi estys hyvåiksyttiin esitetyssä muodossa. Jylhän Sukuseura Pöytäkirja (tlz) Aihe: Sukukokous Aika 25.7.2015 klo 15.00-16.28 Paikka Finlaysonin Palatsi, Tampere Läsnä 26 sukuseuran jäsentä (liite 1) 1. Kokouksen avaus Sukuseuran puheenjohtaja Jarmo

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Heippa. Jari Vanhakylä

Heippa. Jari Vanhakylä 1 2 Heippa Kevät on tullut taas siihen pisteeseen, että on aika aloitella kalastuskausi. Kohta jäät sulavat ja mm. siikaonginta kevätauringossa kutsuu. Kun kahden kilon siika on saatu vuorossa on yli kolmen

Lisätiedot

Suomenpienhevosyhdistyksen toimintakertomus 2016

Suomenpienhevosyhdistyksen toimintakertomus 2016 Suomenpienhevosyhdistyksen toimintakertomus 2016 1. Yleistä Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä suomenpienhevosten arvostusta ja sen käyttömuotoja, sekä turvata maahamme kehittyneen alkuperäisrodun sukujen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014

TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014 TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014 Toiminta Hallitus Suomen Saksanpystykorva harrastaja Sapy ry:n tarkoituksena on tehdä eri saksanpystykorvia ja eri harrastusmuotoja tunnetuksi, tuoda rotujen harrastajat yhteen,

Lisätiedot

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

Aluetapaaminen 3/ Ruokoniemen leirikeskus, Siilinjärvi

Aluetapaaminen 3/ Ruokoniemen leirikeskus, Siilinjärvi Aluetapaaminen 3/2017 19.-20.11. Ruokoniemen leirikeskus, Siilinjärvi Ohjelma Lauantai Sunnuntai 12:00 Saapuminen ja majoittuminen 8:00 Aamupala Keittolounas ja kahvit 13:00 ALUETAPAAMINEN Pikkujouluohjelmaa

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Tiinan tarina. - polkuni työelämään

Tiinan tarina. - polkuni työelämään Tiinan tarina - polkuni työelämään Tiinan tarina on syntynyt Aspa-säätiön Silta työhön -projektissa (ESR, STM). Tarina kertoo projektin toimintamalleista sekä tositapahtumiin pohjautuvista kokemuksista.

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LIPUNNOSTO TÄYTTI PAVILJONGIN

LIPUNNOSTO TÄYTTI PAVILJONGIN LIPUNNOSTO TÄYTTI PAVILJONGIN Uusiutunut lipunnostotilaisuus täytti Pietarinkarin paviljongin ääriään myöten äitienpäivää edeltäneenä lauantaina. - Väkimäärä yllätti järjestäjät! totesi kommodori Timo

Lisätiedot

SEL:n edustajakokouksen linjaus

SEL:n edustajakokouksen linjaus SEL:n edustajakokouksen linjaus Toiminnan strategiset painopistealueet: Järjestäytymisasteen nostaminen elintarvikealan työpaikoilla Järjestäytymisasteen muutosta Mikko Siljander, ay-lopputyö 2017 Kampanjoita

Lisätiedot

PAM-ETKA ystäväosastotapaaminen ja seminaari Kokoonnuimme joka vuotiseen tapaamiseemme tänä kesänä Viljandiin 18.-19.6.2011. Turun Pam 069:n ystäväkaupunki Virossa on siis Tyrin ja Paiden pienten kaupunkien

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

ISSN 0784-2503 1/2007. 100. Monirunkovenelehti. Otteita vuosien varrelta. proaprojekti etenee

ISSN 0784-2503 1/2007. 100. Monirunkovenelehti. Otteita vuosien varrelta. proaprojekti etenee ISSN 0784-2503 6 1/2007 Kaikkien aikojen 100. Otteita vuosien varrelta proaprojekti etenee Martin Hildebrand PUHEENJOHTAJAN P A L S T A Monirunkovenelehdellä alkaa olla ikää. Käsissänne on lehtemme tasan

Lisätiedot

MARIANKADUN KUMPPANUUSTALON TIEDOTE Numero 2 / 2015 (16.4.2015)

MARIANKADUN KUMPPANUUSTALON TIEDOTE Numero 2 / 2015 (16.4.2015) MARIANKADUN KUMPPANUUSTALON TIEDOTE Numero 2 / 2015 (16.4.2015) Valmisteluryhmän terveiset Kumppanuustalon suunnittelu ja valmistelu etenee 1. Kulmassa toteutettiin suunnitteluilta 10.2.2015. Tilaisuudessa

Lisätiedot

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7.

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7. VUOSITIEDOTE 2009 Levikki 400 kpl 1 Sisältö: Kyläyhdistyksen terveiset 3 Jäsenmaksu 3 Kyläyhdistys vuokraa 4 100 -vuotias koulumme 5 30 -vuotias kyläyhdistys 6 Nettisivut 7 Tapahtumat 7-9 Hallituksen jäsenet

Lisätiedot

Sukuseura Kanko ry. www-sivut: koti.welho.com/rkarppin/kanko/ Sähköposti: sskanko@welho.com. Muut yhteystiedot:

Sukuseura Kanko ry. www-sivut: koti.welho.com/rkarppin/kanko/ Sähköposti: sskanko@welho.com. Muut yhteystiedot: Jäsenlehti 1/2009 Sukuseura Kanko ry www-sivut: koti.welho.com/rkarppin/kanko/ Sähköposti: sskanko@welho.com Muut yhteystiedot: Puheenjohtaja: Sirpa Karppinen Venemestarintie 29 A, 00980 Helsinki puh.

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

VANAJAN METALLITYÖVÄEN 1(6) AMMATTIOSASTO 250 RY. 13.10.2014

VANAJAN METALLITYÖVÄEN 1(6) AMMATTIOSASTO 250 RY. 13.10.2014 VANAJAN METALLITYÖVÄEN 1(6) VANAJAN METALLITYÖVÄEN 2(6) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 SISÄLLYS 1 AMMATTIOSASTO 250 2 EDUNVALVONTA 3 TYÖSUOJELU 4 SISÄISET JÄRJESTÖTEHTÄVÄT 5 NEUVOTTELUKUNTA 6 KONSERNIYHTEISTYÖ

Lisätiedot

kampanjaopas #kunnontyönpäivä

kampanjaopas #kunnontyönpäivä kampanjaopas #kunnontyönpäivä mistä on kyse? Kansainvälistä kunnon työn päivää juhlitaan 7.10. Satoja tapahtumia yli 60 eri maassa. Juhlimme onnistumisia sekä muistamme, että korjattavaa löytyy vielä niin

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio

Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2013 Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Jussi Sila Annaleena Sila Tea Lassinaro Marjo

Lisätiedot

Yhdistystiedote 3/2015

Yhdistystiedote 3/2015 Yhdistystiedote 3/2015 Tervehdys yhdistysaktiivi, Kevät etenee hyvää vauhtia. Useimpien kanssa tapasimmekin jo liittokokouksessa. Tässä yhdistystiedotteessa on koottu tärkeimpiä liiton kuulumisia teille

Lisätiedot