kasl

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kasl

Transkriptio

1 TOIMIHENKILOUNIONI

2 Viime lehden ilmestymisen jälkeen hallitus on pitänyt muutamia kokouksia, joissa muiden asioiden lisäksi on linjattu tulevia ja parhaillaan käytäviä sopimusneuvotteluja. Myös tulevan vuoden toimintaa on linjattu. korotuksia työnantajan työpaikoilla jaettavaksi. Rahaa tällä kertaa näyttäisi saatavan ilman isompia neuvotteluja, jos vain työnantaja sen saa jakaa. "Yleiseksi linjaksi" näyttää muodostuneen noin 9 prosenttia l<ahden Kuluvan vuoden toiminnan yksi paino- tai vuoden aikana. Tähän linjaan sopii hyvin Toimihenkilöunionin tavoitteeksi asettama noin 10 prosenttia, Parannuksia työehtosopimuksiin työnantajapuolen heikennysten torjuntaa eivät pysty yksin hoitamaan liiton puheenjohtaja, sopimusalasta vastaava asiamies eivätkä neuvotte- piste oli työpaikkatoiminnan kehittäminen, TU-Klubit; ja jäsenlähtöisempi toiminta. Kesäkuun kokouksessa hallitus edelleen painotti jäsenlähtöisempää toimintaa ja työpaikkatoiminnan merkitystä. Piireille ja yhdistyksille on alkusyksystä lähetetty painopistealueet, jotka tulee ottaa ensi vuoden toimintaa suunniteltaessa huomioon. On terittäin tärkeää huomioida työpaikl<a toiminta yhdistystasolla. Yl<sittäinen jäsen on koko toiminnan perusta. Viime syksynä, kun nyt l<äytäviin sopimusneuvotteluihin alettiin valmistautua, kysyttiin jäsenistöltä tavoitteita ja asioita, joita pitäisi hoitaa l<untoon. l(aikkiaan parikymmentä tuhatta jäsentä vastasi ja vastausten perusteella hallitus päätti kaikille sopimusaloille yhteisistä tavoitteista, jotka parantavat toimihenkilöiden turvaa työpaikan muutostilanteissa, edistävät sukupuolten välistä tasa-arvoa 1a parantavat luottamushenkilöiden toimintaedellytyksiä. Lisäksi kaikkien STTK liittojen yhteisenä tavoitteena on vuosityöajan lyhennys 40 tunnilla. Kaiken edellisen lisäksi neuvottelukunnat ovat valmistelleet omalle sopimusalalleen muutamia alakohtaisia erityistavoitteita. Tätä l<irjoitettaessa on lähes kail<illa sopimusaloilla, joiden sopimus katkeaa 30"9. neuvottelut käynnissä. Teknologiateollisuus, liiton suurin so- Iukuntien jäsenet. Meneillään olevalla neuvottelukrerroksella tarvitaan kaikkien työpaikkojen jäsenten tuki. Tätä lukiessanne on moni tässä kirjoitettu asia mennyt eteenpäin, toij vottavasti. Kaunein ruska moniin vuosiin on värjännyt Pohjois-Suomen luonnon pimusala, on neuvotellut kuul<auden verran hyvin tiiviisti ja sopimukseen toivotaan päästävän ennen kuun loppua. Sopimus avaisi tietä toisille neuvotteluille, koska näyttää siltä, että toiset alat odottavat ieknologia-alan Yhtenä kynnysl<ysymyksenä neuvotteluissa on ollut sopimuksen soveltamisrajakiista ylem pien toimihenkilöi- tua, mutta uudel<si kannoksi kasl<essa muodostunee palkkauksen muoto ja paikallinen sopiminen palkoista. Liiton J vaatimus on sekalinja, korotus x euroa johonkin rajaan asti ja sen yläpuolella y prosenttia, ja jaosta sovitaan neuvotteluissa keskitetysti, ei työpaikoilla. Työnantaja haluaisi selvän prosentti- ratkaisun ja mahdollisimman paljon Toimituskunta: Rauno Harju Jouni Koskinen Tuula Rämet Painopaikka: n kpl Jouni Koskinen GSM den suuntaan. Työnantaja luokittelee monet toimihenkilötehtäviä tekevät ylemmiksi päästäkseen maksamasta ylityö- ja matka-ajankorvauksia. Nyt tämä kiista näyttäisi saatavan sovit- puh./fax Levikki: Muhoksella Kullervon päivänä tu losta. Jäsenlehti os. Kalliotie 18, OULU Painotalo Suomenmaa, OULU Puh , fax mitä l<irl<kaimmin värein. Nautitaan siitä liikkumalla luonnossa, sienestäen, marjastaen tai muuten vain liikkumalla. Sähköposti: paula. Päätoimittaja: Paula Pesonen Kansikuva: Toimitus varaa oikeuden lyhentää ja muokata tekstejä. Rauno Harju Kiutaköngäs, Kuusamo

3 g Suomenmaa-konsernin luottamushenkilöt kokoontuvat vuosittain yhteen. Mukana on myös konserninjohtaja Seppo Maskonen. (Kuva Pauta Åström) lå ffi,m.mkffiki'.jlffi: Jo toistamiseen kokoontuivat v Suomenmaa-konsernin luottamushenkilöt sekä työsuojeluvaltuutetut yhteiseen palaveriin. Tilaisuuteen oli kutsuttu konserninjohtaja Seppo Maskosen lisäksi Jou rnalistiliitosta Erkki Kupari sekä Toimihenkilöunionista Liljan-Kukka Runolinna. Paikalla oli '16 luottamushenl<ilöä eri tytäryhtiöistä. Ammattiliitoista oli mukana Mediaunionin, Journalistiliiton, Viestintäalan ammattiliiton sekä Toimihenkilöunionin työntel(ijöitä. km Siikajokilaakso-lehdet), Uutisoulu Oy (Oulu-lehti) sekä Kolmiokirja Oy, joka kustantaa lukuisia ristikl<olehtiä tylilyhtiöt Emoyhtiö Suomenmaa-yhtiöt Oy: n lisäksi konserniin kuuluu tytäryhtiöt: Suomenmaan Kustannus Oy (Suomenmaa-lehti), Pohjois-Suomen Paikallisuutiset Oy (Rantalakeus-, l(alajoki-, Koillissanomat, lijokiseutu-, dyistä l<esl<usteluista ja edistävät siten tiedon ku lkua. 1a viihdelukemistoja. l(äytännössä olemme koko maan kattava lehtitalo. Yhdessä parempi Miksi yhteistapaam isia Vai kka Muutama vuosi sitten l<ol<oontuivat konsernin toimitusten luottamushenkilöt yhteen ja all<oivat miettiä, kannattaisiko yhtiöön valita konser- foorumi kertoa oman työpaikkansa Suomenmaa-yhtiöt oy,, luottamushen kilöiden tapaami- sessa ei päätöksiä tehdä, se on mainio ninluottamusmies. Näin myös tehtiin. Yksi asia johti toiseen ja seuraavaksi pyydettiin myös toimihen kilöiden sekä työntekijöiden luottamushenkilöt mukaan tapaamiseen. Näiden muutama kerta vuodessa Konjernin E järjestettävien tapaamisten tarkoitus on edistää yhteistoimintaa ja olla kuulumiset ja toiveet muiden tietoon. Yhteisistä ongelmista ja kipupisteistä puhuminen auttaa henkilöstöä jopa niiden ratl<aisemisessa. Tapaamiset ovat vapaamuotoisia, vaikka asialista onkin kokouksen tukena. Konsernin- johtajamme tuo oman katsauksensa kokouksiin kertomalla konsernin kuulumiset ja visiot tulevalle. Konsernissamme on juuri aloitettu valtion osittain rahoittama Tykes-projekti, joka keskustelufoorumina yhteisille asioille kestää vuoden 2009 maaliskuulle ja ongelmille. Viestintä ja tiedottaminen (vaikka alalla toimimmel<inl) on tunnetusti muuallakin puutteellista ja saakka. Projektin tarl<oitus on rakentaa konsernistamme entistä ehompi ja siihen on velvoitettu kol<o henkilöstö. näissä tapaamisissa luottam ushen l<ilöt l<ertovat omilla toimipaikoillaan J l<äy- Teksti: Paula Pesonen

4 remmin pitkistä työsuhteista irtisanot- Sopimusalakohtaiset työehtosopimusneuvottelut ovat alkaneet. TU:n jäsensivujen etusivulta on luettavissa luottamusmiehille lähetetty uutiskirje neuvottelujen alkamisesta. tujen ja ikääntyneiden pysymistä työelämässä, vaatii Toimihenkilöunionin puheenjohtaja Antti Rinne. Toimihenkilöunioni ja Toimihenkilöiden työttömyyskassa selvittivät, miten muutosturva on tukenut turvan piirissä olevia toimihenkilöitä. Selvi- Sopimuskierros sivusto avat- tiin syyskuun puolessa välissä, sivuilta saatte ajankohtaista tietoa neuvottelujen etenemisestä. TU:n 43:lla sopimusalalla käydään tänä syl<synä työehtosopimusneuvot- telut. Vain elintarviketeollisuudessa, teen 2009 ja 2010 voimassaolevat lihateollisuuden asiamiehillä ja meijereiden toimihenkilöillä on uudet, vuo- sopim u l<set. Neuvottelun alla olevilla sopimus- aloilla työehtosopimukset ovat pää- osin voimassa asti. Puusepänteollisuuden sopimus päättyy , Mel<aanisen metsäteollisuuden sopimus päättyy , Pahvin- ja paperinjalostusalan sopimus päättyy ja Paperiteollisuuden sopimus Muutosturvaselvitys _ van merkityksestä TU:n työttömyyskassan jäsenille. Edellisen TUPO-ratkaisun yhteydessä sovittu mu utosturva astui voimaan Sen tarl<oitus on tul<ea irtisanottuja työllistymään uudelleen. Selvityksestä on tehty kalvoesitys, joka löytyy TU; netiisivta. utostu rvan toimivu udesta. - Vastaajista 18 prosentille työnan- taja oli tarjonnut irtisanomisrahaa tai - korvausta, 7 prosentille työllistymistä tul<evaa koulutusta, 2'1 prosentille tu- kipalveluja työnhakuun ja 7 prosentille lal<isääteistä pidempää irtisanomisaikaa. Määräaikaisille tarjottiin kaikkia tukipalveluja hieman harvemmin kuin vakituisille toimihenkilöille, toteaa Toimihenkilöunionin tutkija Suvi Mäntylä. Edellisellä sopimuskierrol<sella sovit- tu muutosturva on tukenut huonos- ti vail<utus työn saantiin ja toive ikäsyr- jinnän vähenemisestä, Mäntylä lisää. - Pitkistä työsu hteista irtisanottujen koulutul<sen päivittämiseen on muutosturvassa panostettava enemmän. Lisäksi muutosturvaan on lisättävä elementtejä, jolla myös ikääntyneet ja kokeneet ovat haluttua työvoimaa työnantajille. Eläköitymisiän nouseminen edellyttää erityisesti työnantajilta asennemuutosta, jota muutosturvan kehittämisellä on edistettävä, Rinne sa työskennelleet käyitivät oikeutta huomattavasti harvemmin kuin vakituiset ja pitkään saman työnantajan palvelul<sessa työskennelleet toimi- sanoo. - _ Rauno Harju Suurin osa vastaajista ei ole käyttänyt oikeutta palkalliseen vapaaseen irtisanomisaikana. Määräaikaiset ja lyhyen aikaa saman työnantajan palvelukses- hen l<ilöt. Muutosturva on hampaaton ikääntyneiden ja kokeneiden - mu Kehitettävä auttamaan pitkistä työsuhteista irtisanottuja ja ikääntyneitä TU on tehnyt selvityksen muutostur- tylillistymisessä tys toteutettiin vuoden 2006 aikana sähköisesti kolmessa erässä. Vastaul<sia saatiin yhteensä 457. Kyselyllä selvitettiin, miten muutosturvan piirissä olevat TU-kassan jäsenet kokivat muutosturvan vaikuttavan työllistymiseensä. Samalla haluttiin tietoa Ristiriitainen havainto oli, että juuri lyhyissä työsuhteissa olleet toimihenkilöt arvioivat kuitenkin muita in työllistymismahdollisu u tensa hyviksi. He myös usl<oivat kesuseam m ikääntyneitä työntekijöitä. Myös pitkistä työsuhteista irtisanotut ovat kimääräistä enemmän muutosturvan nopeuttavan työllistymistään, Mänty- hyötyneet turvasta muita vähemmän. Lainsäädäntöä on kehitettävä siten, että muutosturva tukee nykyistä pa- lä sanoo. - Selvityksen avoimissa vastauk- sissa korostui ylivoimaisesti eniten iän 4 Tasa-arvoseminaari Toimihenkilöunioni järjestää jäsenilleen tasa-arvoseminaarin lauantai klo , Toimihenkilö- unionin Unitorilla Helsingissä. Seminaarissa käsitellään palkkatasa-arvoa, sukupuolten välisiä sallit- tuja ja selittämättömiä pall<l<aeroja, luottamusmiesten roolia työpai kl<atasolla sel<ä l<uullaan rohkaiseva yriiysesimerl<ki tasaarvosuunnittelun vaikuttavu ud esta.

5 Seminaarin ohjelma kohteena ovat muun muassa SASKin lapsityöhankkeet lntiassa ja Nepalis- sa, työpail<oilla sel<ä urheiluseuroissa. Työpaikoilla Nenäpäivä tulee olemaan Seminaarin avaus puheenjohtaja Antti Rinne, ca esillä näkyvimmin ay-liikkeen alkusyl<systä käynnistyvän haastekampanjan muodossa, jonka toteutuksesta Ylen Toimihenkilöunioni TU ry '10.'15 Sukupuolten palkkaerot yhdistykset keräämään rahaa Ylen - totta vai tarua? ekonomisti Antti Aarnio, panjalla. Toimihenkilöunioni TU ry Yalliovalta tasa-arvon Neniå saa låhikioskilta STTK ry 5 Hyvän puolesia erillisellä haastekamhaastekampanja toimii internetin välityl<sellä, ja se on tarl<oitus polkaista käyntiin syyskuussa. Haastaa voi aina Nenäpäivään asti. tutkija Suvi Mäntylä, Ylen Hyvä ja SASK haastavat syksyllä pail<alliset ammattiosastot ja edistäjänä - miten samapall<kaisuusohjelma muuttuu käytännön teoiksi? ylitarkastaja Hanna OnwenHuma, STM '1 ry 3.00 Työpaikat samapalkkaisuuden toteuttajina - LM:n rooli tasa-arvosu u n nittelussa - TU: n luottamusmiesten h aastattel ututki m u l<sen esittely VTM Milja 1 Saari 4.OO Tasa-arvosuunnittelu työpaikan arjessa - yriiysesimerkkinä Neste Oil Oyj : n tasa-arvosuun nittelu prosessi työsuhdepäällikkö Katri Valonen, Neste Oil '15.00 Lisää liksaa ja tasapainoa \' Nenäpäivän logona toimii punainen, muovista valmistettu irtonenä. Neniä tullaan myymään l<ioskeissa, ja niisiä kerätty voitto menee Ylen Hyvän l<eräyspottiin. lslannissa Nenäpäivä järjestetiiin ensimmäisen kerran joulun alla ja siellä nenästä tuli hittituote: ihmisen asul<kaan saarella myytiin yli nenää. - Erityisesti lapsista punainen irtonenä on mitä mainioin juttu ja esimerkiksi lslannissa juuri lapset innostivat muut perheen jäsenet osallistumaan Nenäpäivään, kertoo Kämppi. Kun Kämppi aloitti Suomen Nenä- päivän suunnittelun, hän halusi ensi töikseen varmistaa nenien alkuperän eettisyyden. Hän pitää tärkeänä, että Ylen Hyvä l<iinnittää entistä enemmän huomiota l<aikl<ien tuotteidensa alku- perään "jotteivät tuotteet lyö kol<o kampanjan ideaa l<orville". Esimer- elämään kiksi Nenäpäivän yhteydessä myyntiin tulevat t-paidat valmistetaankin reilun - lmprovisaatioteatteri Stella kaupan puuvillasta. Polariksen osallistava valmennus näyttelijät Outi Mäenpää ja Micke Rejström Ay-liikkeen kehitysyhteistyö tutuksi Nenä punaisena paremman maailman puolesta Siitäs sait, epäreilu maailmal Me näy- tämme sinulle nyt punaista nenääl Suomalaisille jo tutuksi käynyt Nenäpäivä järjestetään 26. lokakuuta, jolloin Ylen alueradiot lähettävät koko päivän keräysohjelmia, ja päivä huipentuu yli viisituntiseen suoraan Nenäpäivän tv-lähetykseen Ylen TV2: ssa. Nenäpäivän keulahahmoina toi- mii viisitoista julkisuuden Ylen Hyvä kampanja -uudistuu syk- henkilöä, joiden henl<ilöllisyys on vielä tarkkaan syllä. Britannian yleisradioyhtiön BBC: n Red Nose -konsepti rantautuu tuolloin Suomeen Ylen Hyvän Nenäpäivän muodossa. Tiedotuskampanjan varjeltu salaisuus. TV- ja radio-ohjelmien lisäksi tempauksia järjestetään Nenäpäivän kampanjaviikoilla päiväkodeissa ja kouluis- Hyvä ja SASK vastaavat. - Haastekampanja tarjoaa liittojen paikallisosastoille tilaisuuden haastaa toisiaan l<eräämään rahaa Ylen Hyvälle. Työporukat voivat ideoida vail<kapa erilaisia hauskoja katutempau ksia sekä työnantajien 1a henl<ilöstön välisiä leikl<imielisiä kilpailuita, kertoo SASKin toiminnanjohtaja Hannu Ohvo. Haastekampanja toteutetaan Ylen Hyvän nettisivujen kautta, mikä mahdollistaa sen, että haastettava tietää välittömästi tulleensa haastetuksi. Näin luodaan " positiivinen lumipalloefekti ", Ohvo selvittää. Nenäpäivän tuotto jaetaan Ylen Hyvä -kumppanijärjestöjen kesken. Viime vuonna keräys tuotti historiansa parhaan tuloksen, 1,9 miljoonaa euroa. Kämpin mukaan tänä vuonna on tarkoitus tehdä uusi ennätys. Tiedotuksessa ensimmäisen Nenä- päivän alla keskitytään työssä käyviin lapsiin ja erityisesti SASKin lapsityöhankkeisiin lntiassa ja Nepalissa. Riikka Kämppi l<ävi tutustumassa lntian ja Nepalin hankkeisiin maaliskuussa ja oli vaikuttunui näkemästään. - Olen työskennellyt kehitysyhteistyöasioiden parissa vuosia ja vasta nyt tajusin, kuinka suuri merl<itys ay-liikkeen vahvistamisella on äärimmäisen köyhyyden poistamisessa, Kämppi kertoo. - Vain vahva ay-liike voi vaatia parempia työoloja ja palkkoja, jolloin perheiden ei tarvitse turvautua lasten työntekoon perheen elättämisel<si, Kämppi sanoo. Ylen kuvausryhmä suuntaa Nepaliin toukokuussa kuvaamaan materiaalia Nenäpäivän keräysohjelmaa varten. Hannu Ohvo odottaa mielenkiinnolla valtal<unnallisen valokeilan suuntaamista pitl<ään puurtaneen SASKin toimintaan. - Toivottavasti saamme työllemme arvostusta ja ennen l<aikkea tehtyä ay- liikkeen monipuolista edunvalvonta- ja humanitaarista työtä Ohvo toteaa. tutummaksi,

6 Liiton pronssisilla ansiomerkeillä palkittiin Seija Juujärvi, Paula Pesonen, Kaisa Karppinen ia Tiina mil,m ix$mnjwtw. WXeJi:: ffi' #Wr,W*ffi-X* Y Yhtä vanha kuin itsenäinen Suomi Heinäkuun 1. päivänä vuonna 1917 pidet- tiin Lahdessa kokous, jossa oli paikalla 32 eri paikkakuntaa edustavaa toimihenkilöä ja kokoonkutsujaa, jotka kuuluivat vastikään perustettuun Suomen Työnantajain Liittoon ja Tampereen, Helsingin, Kotkan, Lahden, Vaasan, Jyväskylä n ja Ra u ma n teol lisu usvi rkai I ijayhdistykseen. Pitkän kokouksen päätteeksi päätetti i n perustaa Suomen Teol isu usvi rkai I ijai n Liitto valvomaan jäsentensä taloudellisia etuja. (historiikki 2OO7) I Yhdistys palkitsi pitkäaikaisesta työstä Seiia Juuiärven, Raili Keräsen, Raili Moilasen, Elsi Rahkosen ia Kerttu Mömmön.

7 Hietasaaren tanssimajakka täyttyi jäsenistä ja kutsuvieraista elokuun 25. päivänä, kun Oulun Toimihenkilöt juhli merkkipäiväänsä. Toimihenkilöunionin tervehdyksen kävi esittämässä liiton puheenjohtaja Antti Rinne. Hän kiitteli puheessaan yhdistysaktiiveja, joiden ansiosta yhdistykset toimivat ja ed istävät j äse n istönsä ed u nvalvontaa. Tes - n euvottel ut sat- tuivat samalle illalle, joten hänen piti kiirehtiä juhlista suoraan lentokentälle ja neuvottelupöytään. Ansiomerkit ja muistamiset Puistolan Tätien viihteellisen musiil<l<ituokion jälkeen puheenjohtaja Rinne jal<oi ansioituneille johtokunnan jäsenille Seija.luujärvelle, Kaisa l(arppiselle, Tiina Rakennusl<oskelle, Sirpa Talvipurolle (ei paikalla) sekä allekirjoittaneelle Toimihen kilöu n ionin pronssiset ansiomerl<it. Yhdistys halusi muistaa myös entisiä johtol<unnan jäse- niä pitkäaikaisesta työstään Oulun Toimihenkilöt TU ry:n hyväksi. Lahjakortein muistettiin Seija Juujärveä (10 vuotta rahastonhoitajana), Ralli Moilasta (lähes 20 vuotta sihteerinä), Raili Kerästä (johtokunnassa '10 vuotta) sel<ä Elsi.v Puistolan Tädit ja muutama setä tunnelmoi. Rahkosta (johtokunnan ja senioritoiminnan puuhanaisena useita vuosia). Johtokunta halusi muistaa myös aina ystävällistä ja avuliasta Kerttu Mömmöä aluetoimistolta. niä oli Vuonna 2OO7 jäseniä on 911 ja työpaikkoja, joissa jäseniä 263 kpl. Arvovaltaisia vieraita lmitaattori Ari Kettul<anl<aan myötä paikalle "saapuivat" Yhdistyksen historiasta myös valtakunnan mahtihenkilöt. Presidentit Tarja Halonen, Martti Ahtisaari sekä Mauno Koivisto kunn ioittivai tilaisu utta läsnäolollaan. Urheilu lliset terveisensä välitti Marja-Liisa Kirvesniemi. Myös Ruikonperän l(ultakurkku Jaakko Teppo oli ehtinyt mukaan keikkakiireiltään. Puistolan Tädit esittivät vielä tunnelmallisen sikermän Elsi Rahkonen kertoi puheenvuorossaan tapahtumista eri vuosikymmenillä. Vuonna 1978 Oulun Seudun Teollisuus- toimihenkilöt rekisteröitiin Oulun Teollisuustoimihenkilöt Ry:ksi. Liiton ensimmäinen lakl<o alkoi neuvotteluiden katl<ettua tuloksettomina vuonna Lal<ko kesti viisi viikkoa. Lakkoväki teki tuona aikana rasvaretkiä Haaparantaan ja kokoontui viikoittain tiedotustilaisuuksiin eri paikoissa. Elsi Rahkonen perusti Oulun Teollisuustoimihenl<ilöiden jonka jälkeen vieraat pääsivät nauttimaan Buffet-pöydän antimista. Oulun Toimihenkilöt TU ry:n johtokunnan puolesta Seniorikerhon vuonna Hän toimii myös sen puheen- johtajana" Vuosi 2001 toi paljon muutol<sia Suomen Teollisuustoim ihen ki löt ja Tekn isten Liitto yhdistyivät ja muuttivat nimensä Oulun Toimihenkilöt TU ry;ksi. Yhdistyksen jäsenmäärät vuonna 1987 jäseniä 1277 ja työpaikkoja, joissa on jäseniä 211 kpl. Vuonna 1997 jäse- esitän kiitol<set muistamisista. Kiitos kuuluu myös kaikille läsnäolijoille ja juhlatoimil<unnan jäsenille hyvin onnistuneesta juhlasta. Teksti: Paula Pesonen Puheenjohtaja Tiina Rakennuskoski ja sihteeri Kaisu Rehnbäck vastaanottavat vieraita. Vuorossa Teknisten Jou n i Koski nen vai moi nee n. Onn 7 itte I uvu o rossa Ke rtt u M ö m mö a Iu eto i m i sto lta.

8 '# Retkeilypäivät Kuusamossa Oulun ja Lapin piirien viidennet yhteiset retkeilypäivät kokosivat aktiiviset TU:laiset tänä vuonna syksyisen kauniiseen Kuusamoon Hotelli Kuusamoon kokoontui 160 hengen joukko iloisia TU:laisia perheineen nauttimaan hyvästä ruuasta ja syksyisestä ulkoilusta. lnnokkaimmat olivat perjantaina, lähteneet matkaan mutta suurin osa saapui paikalle lauantai aamupäivän aikana. Lauantai alkoi monilla jo ani varhain kun bussit jo suuntasivat lähes täysinä Raahesta, Torniosta ja Rovaniemeltä kohti Kuusamoa. Saavuttuamme aloitimme retkeilypäivät yhteisellä tilaisuudella Kuusamo-salissa. Avajaiset juonsi läpi Oulun piirin järjestövastaava Matti Kelloniemi leppoisaan tyyliinsä. Saimme kuulla Oulun piirin puheenjohtajan Esko Ekforsin kiitokset kuluneista vuosista hänen jättäessään piirin puheen- johtajuuden tämän kauden jälkeen. Lyhyet terveiset liitosta ja kuulumiset neuvottelu kierroksen etenemisestä toi Liittohallituksen jäsen Jouni Koskinen. Lopuksi Lapin piirin puheen johtaja Aino Til<kanen lausui meille osia usl<oa parempaan antavasta Einon Lei- non runosta Aurinkolaulu. Tilasuutta kevensivät Osmo Kaverin koskettavat lauluesitykset Niilo Kiviniemen säestäminä. me " syöttäessä karhuille omenoita, sämpylöitä ja hunajaa. Useampi kuin yksi meistä varmasti pohti miltä tuntuisi l<ohdata villi l<arhu marjametsässä tai l<uuluisa Vyötikarhu Sulo Karjalaisen lenkkiseura- na. Rohkeimmat pääsivät myös itse syöttämään karhuille hunajaa" Taisi useampi kuin yksi keppi päätyä karhun häkkiin ruokinnan jäljiltä. Talvella Niiskun pesään taas siirretään seurantakamera kotkanpesästä ja me kaikki voimme palata katsomaan Niiskun talviunta osoitteeseen Karhujen lisäksi pääsimme ihastelemaan tarhan ilveksiä ja ahmaa. Ketut sen sijaan eivät halunneet tulla l<olostaan esiin, vaan pysyttelivät piilossa maanittelusta huolimatta. Saim- me nähdä myös tarhalla asustavan luonnon oil<un eli Kuusamosta kiinniotetun väriä vaihtamattoman mustan kanin sekä poroja. Yksi rohkea poron vasa teki meihin lähempää tuttavuut- ta tulemalla aitaverkon ali syömään heinää aivan polun viereen kosketus etäisyydelle ja kiusaamalla ahma parl<aa lounastamalla kaikessa rauhassa suoraan ahman häkin edustalla. Vasa sai muuten uneliaaseen ahmaan iloksemme liikettä. Oulangan kansallispuisto Samaan aikaan toiset nauttivat 1956 perustetun Oulangan kansallispuiston maisemissa kirpeästä syyspäivästä ja alkavan ruskan väreistä kävellen. Oulangan luonto on ainutlaatuinen ja alueelta löytyy useita erilaisia lintulajeja ja harvinaisia kasveja sekä mahtavia kuruja ja kanjoneita. Alueen ja koko Suomen tunnetuin vaellusreitti on varmasti 70 kilometriä pitkä Karhunkierros, jolle nyt ei kokonaisuudessaan ollut aikaa. Reippailijamme pääsivät tutustumaan kuitenkin Oulangan maisemiin Kiutakönkään ympäristössä ja ihailemaan itse Kiutaköngästä, joka ryöppyää 200 metrin matkalla kvartsiitti ja dolomiittiseinämien välissä melkein 14 metriä alaspäin. Sunnuntai eli Rukan kiertoajelu ja kotimatka Aamulla edellisen päivän rasituksista jo selvinneille oli tarjolla tutustumiskierros Rukan maisemiin. Mukaan läh- ti l<aksi bussillista uteliaita ja virkeitä retkeilijöitä l<atsomaan Rukan rusl<aa sekä Pohjoismaissakin ainutlaatuisen rakennushankkeen eli Rukan uuden kävelykylän edistymistä. Rukan kävelykylän rakentamisen suunnittelu on aloitettu jo vuonna 1999, mutta rakentaminen on aloitettu vasta tänä keväänä. Matkaan lähteneet näkivätkin tekeillä olevan kävelykylän alle tulevan suuren parkkihallin ral<enteet. Autohallin päälle tulee ai- Ku kanaan turisteja palveleva kävelyl<ylä ravintoloineen ja pienine liikkeineen. Rakennustyömaan lisäl<si bussit kiertelivät muualla rukalla esitellen mah- usamon suurpetokeskus Lounaan jälkeen oli vuorossa vapaata ulkoilua. Koko syksy on ollut sateinen, joten viimeiseen saakka saimme jännittää järjestäjien kanssa onnistuuko ulkoilu, vai pilaako sade suunnitelmat. ja paisuvaa Rukan aluetta. Onneksemme yksi kuskeista oli paikallisia, joten varsinkin hänen tavia maisemia Onneksi ainoa sade nähtiin linja-au- onnikkaansa päässeet saivat asiantun- lounaan jälkeen yhdessä ulkoilemaan pilviseen tevaa selostusta alueen tapahtumista ton ikkunasta ja pääsimme ja historiasta. Kaikki hyvä kuitenkin loppuu aikanaan ja yhden oli aika kerätä kamppeet kasaan ja pakkaantua linja-autoihin kotimatkaa varten. Reissu sujui kokonaisuudessaan hyvin" Kiitos kuu- syyssäähän. Osa meistä suuntasi Kuusamon Suurpetol<eskukseen katsomaan jo mediasta tutul<si tulleita Niisku-karhun pentuja Nättiä ja Nörttiä sekä tietenkin kaikkia muita alueen asukkaita. Kesän aikana pennut olivat kasvaneet jo 60-kiloisiksi nuorukaisiksi. lnnokkaina karhut tulivat tekemään tuttavuutta aivan häl<in reunalle oppaam- luukin järjestäjille ja etenkin aluetoimistoon Mömmön Kertullel Jaana Utriainen ruokkii Nallea. I Teksti: Kaisa Korhonen Kuva: Pirkko Jääskelä!l

9 MEII,$ t;til,exå,, $3ffi,, ru Syksy etenee ja työpaikoilla on ajankohtaista käydä aktiivista keskustelua työpaikan edunvalvontaorganisaatio on hyvässä kunnossa jotta yhteistyö tulevista valinnoista. Suurella osalla työpaikkoja valinnat niin luottamus- kaikl<ien tahojen välillä toimii saumattomasii. Mikäli työpaikallasi ei vielä miesten kuin työsuojeluvaltuutettujen osalta ovat katkolla tulevan vuoden vaihteessa. Tarkista oman työpaikkasi ole toimihenl<ilöiden luottamusmiestä ota yhteyttä alueioimistoon niin kes- osalta mille kaudelle valinnat on teh- kustellaan asiasta. Työpaikan toimihenkilöasemassa ty. olevilla on oikeus valita l<eskuudes- Jokaiseen työpaikkaan tulee valita luottamusmies. Luottamusmies on lii- taan heitä edustava työsuojeluvaltuutettu ja kal<si varavaltuutettua. Toimihenkilöt valitsevat työsuojeluvaltuutetun seuraavaksi toimikaudeksi niissä ton edustaja ja jäsenten tuki työpail<alla. On ensiarvoisen tärkeää että jeluvaltuutetulle annetaan tarvittava vapautus työstään. Heillä on myös on oikeus osallistua liiton tarjoamaan koulutukseen työaikana koulutussopimul<sen mul<aisesti. Työnantaja mak- saa luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille erillisen kuul<ausikorvauksen oman alasi työehtosopimuksen mu kaan. Oulussa työpaikoissa, joissa edustajien toimikausi päät- tyy Valinnat tehdään xa$mregq$x&-ffi ail<aisempaa käytäntöä noudattaen l<uluvan vuoden lol<a- joulukuussa. Toimii<ausi on kaksi seuraavaa kalen- vffsr#fff$ ffi - f-$fs terivuotta, ellei toisin ole sovittu Tehtäviensä Tero Puutio alueasiamies hoitamista varten luottamusmiehelle ja työsuo- v Oulun aluetoimisto Oulun Toimihenkilöt TU r"f Edullista mökkilomailua yhdistyksen jäsenille! Utajärvellä, Rokuanhovin alueella sijaitsevan lomamökin vuorokausivuol<ra Oulun Toimihenkilöt TU ry:n jäseniltä on 43 euroa, sesonkina 56 euroa. Rol<uanhovi huolehtii siivouksen. Mökin varusteisiin kuuluu - vuodepaikat 6 henkilölle - wc, suihku, jääkaappi - tv, radio ja puhelin - astiasto 6 henkilölle la liesi?ffi'nori Vuokrahintaan sisältyy saunavuoro max. 6 henkilölle kerran oleskelun aikana. Liinavaatteet eivät sisälly hintaan. HUOM! Mökkivaraukset suoraan Rokuanhoviin, puh. (08) , Anu Leinonen. Varaukset l4 päivää ennen vuokra-aikaa. Peruutukset 7 päivää ennen vuokra-ajan alkua. Muista näyttäå jäsenkorttisi (nro 635) ennen majoitusta. Mökin vuokra I2 päivää ennen vuokra-aikaa tilille Sampo SOOO l7-l I l2 88 q

10 ffiffi ffi l ä I kijou kkoa nou semassa tu ntu ri i n. Perjantaina 30 innokasta retkeilijää kokoontui Oulun linjaautoasemalle. Oli ilahduttavaa huomata uusia reissumiehiä ja - naisia mukana. Sääennustusten armoilla Sateisen viikon ajan tuijottelimme sääennusteita, jotka joskus näyttivät sateista viil<onloppua lappiin ja väliin näytti niin lupaavalta, että voisimme toteuttaa suunnitellun patikoinnin. Koko päivän sateen jälkeen taivas repesi ja pohjoisen taivas oli sininen, kun lähdimme matkaan. Jouni toivot- ti porukan tervetulleeksi mukaan ja puhuipa ennen irtiottoa arjesta vielä muutaman vakavamman sanan työ- ja saimme kassimme huoneisiin. Ensisilmäys Saagasta oli todella positiivinen, joten saatoimme hyvällä mielellä viettää iltaa. Lauantaiaamu valkeni ja heti ensimmäiseksi silmäys taivaalle: hurraa - ei sadepilviä! Ei muuta kun tun- I turiin Suunnitelma oli reissaamaan l<iertää Yllästunturin reunaa ja nousta Kellostapulin -l<urun pitkostettua reittiä pitkin kohti Varkaanl<urua, jossa hitaisiin haaveilijoihin. Mutta kaikki etenivät tavallaan ja pidimme toisistamme huolta samalla, kun ihastelim- me henkeäsalpaavia jylhiä maisemia väriloistossaan. Varkaankurun laavulla saimme ansaitun lepo- ja tankkaustauon ennen nousua tunturiin ja olil<in reitin vaativin osuus, ensin oli tarkoituksena paistaa mal<karaa laavulla. Syksyn väriloistoa Ruska oli par- haimmillaan, maa neuvottelujen markkinatilanteesta kulusta. Aurinl<oisin mielin matkasimme l<ohti Yllästä ja linja-autossa oli tunnelma kohdallaan. ja lehdet puissa olivat kirkkaan Ylläs-Saaga yllätti jakaantui Saavuimme myöhään illalla Ylläs-Saagaan, jossa odotti iltapala heti, kun siin tallustajiin ja loisti punaisena keltaisia. Joukko oitis nopeisiin kiitäjiin, keskinkertai10 Ta n las- keutumista Ylläsjärven puolelle. Tämä kkaustau ko Varkaa n ku ru n laavu I la. V

11 v v OULUN METALLITOIMIHENKILÖT TU ry VAALIKOKOUS pidetään torstaina I 5. I L2007 klo TU:n aluetoimistossa, Asemakatu 37. Kokou ksessa käsitel lään sääntöjen määräämdt asiat. Kokouksen lälkeen ruokailu. TERVETULOA IoHToKUNTA OULUN TOIMIHENKILOT TU ry vuosrkokous pidetään tiistaina klo TU:n aluetoimistolla, Asemakatu 37. Kokouksessa käsitellään mm: vuoden 2008 toimintasuunnitelma ja talousarvio, valitaan johtokunta vuodelle 2008 ja muut l<okoukselle esitetyt asiat. Kol<ouksen jälkeen ruokailu. TERVETULOA f ohtokunta OULUN TEKNISET ry:n VAALIKOKOUS keskiviikkonat.l I.2007 klo hotel li-ravi ntola Lasareti n Rossi-kabinetissa (Kasarmintie l3) Käsitellään vuoden 2008 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Valitaan johtokunta vuodelle Kahvi- ja voileipätarjoi lu. Kokoukseen osallistujien kesken arvotaan lippuja Kärppien kotipeleihin. Kaikki läsenet tervetuloa f ohtokunta OU LUN M ETSÄTEOLLISUU DEN TOIMIHENKILOT TU ry:n vuosrkokous pidetään keskiviikkona L2007 klo Sokos HotelliArinassa. llmoittautumiset 26.1 l. mennessä tu u la. tai puh nousua kunnes olimme sumupilvessä ja näkyvyys eteen oli vain muutamia kymmeniä metrejä. Sitten alkoi kivikkoisten alueiden ylitystä ja lasl<eutumista pikkuhiljaa alaspäin. l(ukaan ei kuitenkaan satuttanut jalkojaan noissa l<ivikoissa. Väsyneitä m g!t1 :nlrellisia Väsyn eenä, m uttao n n ell isen asiitä, että tulipas tuol<in "iso kivi"(yllästunturi) ylitettyä, suurin osa painui saunaan ja altaille rentoutumaan. Kartalla reitin pituudeksi on merkitty noin '12 kilometriä, mutta opasteviitoissa olevien kilometrilukujen summal<si kertyi 15 l<ilometriä. Reitti oli l<ail<kien mielestä vaativa, mutta antoi sopivasti haastetta. Lisäksi luonnon kauneus palkitsi matkalaiset. Verryttelyä rokin tahtiin tt Kaiken uurastuksen jäll<een asetuimme aterialle todella pitkän kaavan mukaan. Viihdyimme toistemme seurassa, nautimme herl<uista, hersyttelimme nauruhermoja ja tyytyväisinä jatkoimme iltaa hyvän orl<esterin viihdyttäessä meitä, Verryttelim me kipeät ja jäykät lihakset Rock'n Rollin tahtiin ja onnistuipa joiltakin humpan myös iahti. Kail<ki hyvä päättyy aikanaan ja sunnuntaina matkasimme kohti Oulua shoppailutaukoja unohtamatta. Pikagallupissa oltiin yleisesti tyytyväisiä syysretkeemme. Omasta puolestani voin kiittää kail<kia osallistujia hauskasta seurasta ja hyvästä porul<kahengestä. On teidän I<ail<l<ien ansiota, että reissusta tuli onnistunut. Elsi

8/2009. JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa

8/2009. JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa 8/2009 JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa sisältö 10 Maailmalta vyörynyt taantuma mullisti suomalaisen ohjelmistoyrityksen ja ajoi henkilöstön

Lisätiedot

Liitto kuuluu kaikille kaikki kuuluvat liittoon! SEL:n. jäsenyys kannattaa EXTRA. www.selry.fi. SEL:n lehti

Liitto kuuluu kaikille kaikki kuuluvat liittoon! SEL:n. jäsenyys kannattaa EXTRA. www.selry.fi. SEL:n lehti SEL:n lehti EXTRA www.selry.fi SEL:n jäsenyys kannattaa Liitto kuuluu kaikille kaikki kuuluvat liittoon! Liity nyt SEL:n jäseneksi voita miniläppäri! Jos olet jo jäsen, osallistu arvontaan suosittelemalla

Lisätiedot

Liiton ARKKI SYYSKARAOKE. www.rttl.fi. Onko TES jo aivan täynnä? RTTL:n jäsenlehti Lokakuu 2011

Liiton ARKKI SYYSKARAOKE. www.rttl.fi. Onko TES jo aivan täynnä? RTTL:n jäsenlehti Lokakuu 2011 RTTL:n jäsenlehti Lokakuu 2011 www.rttl.fi SYYSKARAOKE Onko TES jo aivan täynnä? Yle haluaa erottua eettisimpänä Förkortningen av Kvällsnytt ledde till personalnedskärningar Liiton ARKKI Liiton ARKKI 3/2011

Lisätiedot

TUNTOSARVI. xxxx. Yle-vero kaikille - mitä sillä saa? Ari Suutarlan syntymäpäiväjuhlissa oli lämmin tunnelma. xxxx. Nro 1 Tammikuu 2013

TUNTOSARVI. xxxx. Yle-vero kaikille - mitä sillä saa? Ari Suutarlan syntymäpäiväjuhlissa oli lämmin tunnelma. xxxx. Nro 1 Tammikuu 2013 TUNTOSARVI Nro 1 Tammikuu 2013 Suomen Kuurosokeat ry Ari Suutarlan syntymäpäiväjuhlissa oli lämmin tunnelma xxxx xxxx Yle-vero kaikille - mitä sillä saa? Sisältö Pääkirjoitus: Tyytyväisin mielin takaisin

Lisätiedot

Palkataan kyvykäs vajaatyökykyinen

Palkataan kyvykäs vajaatyökykyinen 2 2011 Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista Eläkeläiskoira Yde opastaa Tiinaa Palkataan kyvykäs vajaatyökykyinen Pistelukutaito ei saa hävitä 34 38 16 tässä numerossa 3 4 8 16 19 20 22 26 28 29 32

Lisätiedot

s. 22 Karjaan asema on Etelä-Suomen liikenteenohjaus Linnunlaulusta Opastinsiltaan s. 8

s. 22 Karjaan asema on Etelä-Suomen liikenteenohjaus Linnunlaulusta Opastinsiltaan s. 8 R a u t a t i e v i r k a m i e s 1 3. 6. 2 0 1 1 n : o 3 s. 22 Karjaan asema on seitsemän palveluneuvojan työpaikka Etelä-Suomen liikenteenohjaus Linnunlaulusta Opastinsiltaan s. 8 TÄSSÄ NUMEROSSA Puheenjohtaja

Lisätiedot

Tietoa. 18 Työaikalaissa säädetään. 12 Mustavalkoinen. Kun rakkaus työhön ei riitä TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 4 : 2012

Tietoa. 18 Työaikalaissa säädetään. 12 Mustavalkoinen. Kun rakkaus työhön ei riitä TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 4 : 2012 TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 4 : 2012 Tietoa. 12 Mustavalkoinen ruudukko näkyy nykyään yllättävän monessa paikassa. Mikä QR-koodi on ja mihin sitä käytetään? 18 Työaikalaissa säädetään muun

Lisätiedot

sivu 6 Luova työ vaatii höntsäilyä sivu 3 sivut 8-9 sivu 12 Timo Leppänen: Onneksi olkoon Suomussalmen Yrittäjät Eero Suutari vs Timo Korhonen:

sivu 6 Luova työ vaatii höntsäilyä sivu 3 sivut 8-9 sivu 12 Timo Leppänen: Onneksi olkoon Suomussalmen Yrittäjät Eero Suutari vs Timo Korhonen: Kainuun Yrittäjät ry:n tiedotuslehti www.yrittajat.fi/kainuu Kainuun Yrittäjät ry:n tiedotuslehti 27.2.2014 Luova työ vaatii höntsäilyä sivu 6 Timo Leppänen: Onneksi olkoon Suomussalmen Yrittäjät sivu

Lisätiedot

Yt-henki haiskahtaa HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU. pätee myös työelämässä. mitään ei tapahdu, ei tee mitään Ammattiosaston aktiivit esittäytyvät s.

Yt-henki haiskahtaa HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU. pätee myös työelämässä. mitään ei tapahdu, ei tee mitään Ammattiosaston aktiivit esittäytyvät s. 2014 HELMI HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU mitään ei tapahdu, jos kukaan ei tee mitään Ammattiosaston aktiivit esittäytyvät s. 4 SAnanvapaus pätee myös työelämässä s. 28 EU laimea vai hotti? Joonas Tuomivaara

Lisätiedot

EDESSA KERAAJA. ää nenä punaisena. Kesk. KLUBIEN SUURIA UJUHLIA: Valta. altavia lahjoituksia KANSAINVÄLISIÄ KYTKÖKSIÄ HAMPURISSA!!!

EDESSA KERAAJA. ää nenä punaisena. Kesk. KLUBIEN SUURIA UJUHLIA: Valta. altavia lahjoituksia KANSAINVÄLISIÄ KYTKÖKSIÄ HAMPURISSA!!! 100-vuotisjuhlat lähestyvät. Oletko valmis? POLIISIVENEESSÄ HAMPURISSA!!! Paikalla olleet ker erto tovat t itse. TUTUT SARJAT NÄKEE JOPA SAIRAANA: 17 televisiota lahjoituksena vuodeosastolle! Suomen Lions-liitto

Lisätiedot

Kaikki palvelut saman katon alta!

Kaikki palvelut saman katon alta! 1 JULKAISIJA LIONS CLUB MARTTILA 2012 Kaikki palvelut saman katon alta!.fi OP-bonusasiakas on sellainen Osuuspankin omistajajäsen, jonka oma tai perheen yhteinen pankki- ja/tai vakuutusasiointi on vähintään

Lisätiedot

VAK Huoltopalvelut. SCANIA King of the Offroad! www.vak.fi. raskone. Uutuutena ATPkausitarkastukset! Ammattitaitoista monimerkkipalvelua.

VAK Huoltopalvelut. SCANIA King of the Offroad! www.vak.fi. raskone. Uutuutena ATPkausitarkastukset! Ammattitaitoista monimerkkipalvelua. 1 SCANIA King of the Offroad! Uutuutena ATPkausitarkastukset! VAK Huoltopalvelut Oulu Voudintie 11 VAK Oulu palvelee arkisin klo 7.00-21.00. Toimipisteessä suoritetaan kaikki kuljetuskalustoa (kuormatilat/perävaunut)

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012 Soolibooli 1/12 27.1.2012 Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 Sisällys >>> 3 Tutkimuksesta potkua opettajankoulutukseen Pääkirjoitus. 4 Mennen tullen Ajankohtaisia

Lisätiedot

KAUPUNGIN PANOSTUS RIITTÄMÄTÖN MITTARIT KERTOVAT KARUN TOTUUDEN. Turun Seudun TST ry:n rahoitus RAY ELY. Oma TVY/ESR. Muut

KAUPUNGIN PANOSTUS RIITTÄMÄTÖN MITTARIT KERTOVAT KARUN TOTUUDEN. Turun Seudun TST ry:n rahoitus RAY ELY. Oma TVY/ESR. Muut Tehdään se yhdessä! KAUPUNGIN PANOSTUS RIITTÄMÄTÖN 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Turun talousalueen ulkopuolelta tuleva

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen

-liike on ihmisen muotoinen -liike on ihmisen muotoinen 4 2012 Yö-yhtyeen Olli Lindolm on sama mutta eri mies Kansalaisraati kokosi kemijärveläiset Muslimiäidin joulunodotus Nuoret viihtyvät Saunalahden tukiasuntoyhteisössä 4 12

Lisätiedot

KUVAT: Lahja Kallinen. nuoret lastensuojelun kehittäjät

KUVAT: Lahja Kallinen. nuoret lastensuojelun kehittäjät N TEKSTI: Johanna Barkman, Pesäpuu ry Riina Pekkala, Perhehoitoliitto ry ja Sinut ry Anna Rainio, Helsingin yliopisto Suvi ja Milla-Kristiina, foorumilaiset KUVAT: Lahja Kallinen 1 nuoret lastensuojelun

Lisätiedot

Meillä on suunnaton onni

Meillä on suunnaton onni 2 2010 Tyttöjen leirillä oli tyttöjen juttuja Puuhaa ja peuhaa vauvan kanssa Meillä on suunnaton onni Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista tässä numerossa 3 4 7 16 21 22 25 26 27 Pääkirjoitus Kannustavia

Lisätiedot

Kasi. Vaasan Metallityöväen ao. 28 Jäsenlehti 9 2007. Metalli 28:n eduskuntavaaliehdokkaat esittäytyvät S. 18-19

Kasi. Vaasan Metallityöväen ao. 28 Jäsenlehti 9 2007. Metalli 28:n eduskuntavaaliehdokkaat esittäytyvät S. 18-19 28Kaks Kasi Vaasan Metallityöväen ao. 28 Jäsenlehti 9 2007 Metalli 28:n eduskuntavaaliehdokkaat esittäytyvät S. 18-19 2 Kaks Kasi TAPAHTUMAT 2007 HÄNDELSEKALENDER Tammikuu Veteraanien teatteri esitys Januari

Lisätiedot

Kylässä oli ihanaa elää. Koskettava selviytymistarina. Kai Lomma 35 vuotta lapsi kylän johtajana

Kylässä oli ihanaa elää. Koskettava selviytymistarina. Kai Lomma 35 vuotta lapsi kylän johtajana 1 2015 Kylässä oli ihanaa elää Koskettava selviytymistarina Kai Lomma 35 vuotta lapsi kylän johtajana Testamenttilahjoittaja Miksi halusin testamentata SOS-Lapsikylälle? Pääkirjoitus Sisältö 2 PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Hoitokoti Päiväkummun

Hoitokoti Päiväkummun Hoitokoti Päiväkummun Sanomat. asukas- ja henkilökuntalehti 3/2007 musiikissa kaikki on mahdollista muistelussa päiväkummun kesäretket Sisältö Pääkirjoitus 3 Pääkirjoitus 5 Uudistuksia Päiväkummussa 6

Lisätiedot

Keravan Yrittäjien tiedotuslehti 3/2013. Yrityskauppa kannattaa hyvin s. 4 5. Keravan kaupunki satsaa elinkeinopuoleen. s. 10 11

Keravan Yrittäjien tiedotuslehti 3/2013. Yrityskauppa kannattaa hyvin s. 4 5. Keravan kaupunki satsaa elinkeinopuoleen. s. 10 11 Keravan Yrittäjien tiedotuslehti 3/2013 Yrityskauppa kannattaa valmistella hyvin s. 4 5 Keravan kaupunki satsaa elinkeinopuoleen s. 10 11 Kirjanpito- ja veroasiat Sähköiset taloushallintopalvelut Palkanlaskentapalvelut

Lisätiedot

2/2014. Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti. Kyllä Turussa varmasti tahtotila on hyvin kohdallaan.

2/2014. Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti. Kyllä Turussa varmasti tahtotila on hyvin kohdallaan. Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti 2/2014 Kyllä Turussa varmasti tahtotila on hyvin kohdallaan. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Minna Arve Kuntien panostus kolmannen sektorin toimintaan tuo moninkertaiset

Lisätiedot

Hyvää Uutta Vuotta kaikille! Parturi-kampaamo- Raija Pastell-Fält Puh. 050 347 8448, 767 3533 Tolmintie 4, YPÄJÄ

Hyvää Uutta Vuotta kaikille! Parturi-kampaamo- Raija Pastell-Fält Puh. 050 347 8448, 767 3533 Tolmintie 4, YPÄJÄ Kunnallinen ja seurakunnallinen tiedotuslehti Jaetaan kaikkiin talouksiin Ypäjällä TAMMIKUU 2009 Parturi-kampaamo Outi Perho Katinhännäntie 298, 32140 Ypäjä as. Puh. 050 372 1172 Avoinna: ma pe 10 18.

Lisätiedot

Tervetuloa toistekin.

Tervetuloa toistekin. 1 Kiitos kun teitte kanssamme avajaisista hienon juhlan! Tervetuloa toistekin. TÄSSÄ NUMEROSSA: - Me saimme liikenneministerin - Yhteistyösopimus Ukkohalla - Skal Oulun lääni ry - Uusi puheenjohtaja esittelyssä

Lisätiedot

Rohkeasti mukaan avioliittokouluun

Rohkeasti mukaan avioliittokouluun Rantsilan Ukko-Franzin esikuva on 1500-luvulta» 9» Oulun ev.lut. seurakunnat Hailuoto Kempele Liminka Lumijoki Muhos Siikalatva Tyrnävä Nro 22 1. 15.7.2015 108. vuosikerta Kehitysyhteistyön leikkaus harmittaa

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010. s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin. s. 14 Riippukeinu rauhoittaa

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010. s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin. s. 14 Riippukeinu rauhoittaa Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010 s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin s. 14 Riippukeinu rauhoittaa Uutisia syksyltä 2010 Nauru raikui Elojuhlissa Pekka Elomaa

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Kiitos teille äidit!

Kiitos teille äidit! Pääsky 4/2015 Rovaniemen seurakuntalehti 6.5.2015 Sinä joka kannoit minut maailmaan, lämpöäsi annoit, siitä vielä jaan. Sinä joka hiljaa hoidit minua, silmissäsi ilo, valo hehkuva. Sinä joka jaoit vuodet

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot