LYHYT VALINNAISAINE (ainetta opiskellaan 8. luokalla kaksi tunti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LYHYT VALINNAISAINE (ainetta opiskellaan 8. luokalla kaksi tunti"

Transkriptio

1 LYHYT VALINNAISAINE (ainetta opiskellaan 8. luokalla kaksi tunti viikossa kahden jakson ajan) MUSIIKKIPROJEKTI 8. lk Kurssilla tutustutaan laajasti eri soittimiin ja lauluun. Kurssilla kokeillaan mahdollisimman monipuolisesti eri soittimia ja lauletaan erilaisissa kokoonpanoissa. Kurssin pääpaino on yhteismusisoinnissa. Kurssin päätteeksi voidaan valmistaa esitys koulun tilaisuuteen. Kurssin tavoitteena on tutustuttaa oppilas erilaisiin soittimiin ja antaa uutta näkökulmaa musisointiin. Eri soittimien kokeilun kautta oppilas voi löytää itselleen parhaiten sopivan instrumentin. TEKSTIILITYÖN LISÄKURSSI 8. lk Kurssilla valmistetaan erilaisia pieniä vapaavalintaisia töitä omaksi iloksi tai lahjaksi toiselle. Työt voivat olla esim. kodintekstiilejä tai yksinkertaisia vaatteita. Kurssilla tutustutaan erilaisiin tekniikoihin ja töiden koristelutapoihin. Kurssilla syvennetään ja kehitetään oppilaan aiemmin oppimia tietoja ja taitoja lisäksi opetellaan työvälineiden turvallista käyttöä. TEKNISEN TYÖN LISÄKURSSI 8. lk Kurssilla tehdään kotityökaluilla jokamiehen korjauksia ja pienimuotoisia käsitöitä. Kurssin tavoitteena on kehittää monipuolisesti oppilaan käsityötaitoja sekä perehtyä erilaisiin käsityömenetelmiin ja materiaaleihin.

2 LIIKUNTA 8. lk Liikunnan kurssilla harrastetaan eri liikuntalajeja tavoitteena liikunnan ilo, hyvä kunto sekä taitojen karttuminen. ILMAISUTAITO 8. lk Ilmaisutaito pyrkii erilaisten harjoitusten ja teatterileikkien avulla ohjaamaan itsensä tuntemiseen, kontaktikykyyn ja ilmaisu-taidon parantamiseen. Teemme pienissä ryhmissä myös improvisoituja pikkunäytelmiä. Kehitetään myös taiteellista näkemystä, mutta julkinen esiintyminen on vapaaehtoista. Ryhmän kanssa tehdään mahdollisuuksien mukaan isompi esitys koko koululle. VIDEO-JA ANIMAATIOKURSSI kuvailmaisuun tutustuminen videokuva animaatioelokuva 8.lk vapaisiin video- ja animaatio-ohjelmiin tutustuminen käsikirjoituksen laatiminen kuvakäsikirjoitus käsikirjoitus synopsis verkkojulkaisu Youtube yms. julkaisu alustat tekijänoikeudet oppii kuvanilmaisun perusteita oppii ymmärtämään juonen ja hyvän suunnittelun merkityksen oppii ymmärtämään tekijänoikeudet verkkojulkaisussa tuottaa oman video- ja animaatioprojektin

3 TAIDEKURSSI 8 lk Kurssilla kuljetaan kuvataiteen mestareiden jalanjäljissä ja opitaan kuvan tekemisen tekniikoita valmistetaan taidejäljennöksiä tai muunnelmia oppien esikuvista. KOTITALOUDEN LISÄKURSSI 8.lk Kurssilla valmistetaan yksinkertaisia ateriakokonaisuuksia sekä leivotaan suolaisia ja makeita leivonnaisia arki- ja juhlapöytään. Tavoitteena on oppia monipuolisia käytännön ruoanvalmistus- ja leipomistaitoja, työn suunnittelua ja vastuun ottamista niin omista kuin ryhmän tehtävistä. TUKIOPPILASTOIMINTA 8.lk Kurssin voivat valita ne, jotka sitoutuvat 8. ja 9. luokan ajaksi tukioppilastoimintaan. Tukioppilastoiminta on peruskoulussa toimiva tukijärjestelmä, joka perustuu vertaistuen ajatukseen. Tukioppilas on tavallinen, vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa toimia kouluyhteisön hyväksi ja auttaa muita oppilaita. Tukioppilaat saavat 8. luokan keväällä peruskoulutuksen. Toiminnasta vastaavat koulutetut tukioppilasohjaajat. Tukioppilaaksi sopiva nuori: on valmis sitoutumaan tukioppilastoiminnan yleisiin tavoitteisiin on empaattinen on oma itsensä on aktiivinen toiminnassa suhtautuu toimintaan järkevästi eikä aseta ylisuuria odotuksia itselleen tai toiminnalle Kurssi sisältää mm: vertaissovittelukoulutusta, kiusaamisen ehkäisyä, päihdekasvatusta

4 PITKÄT VALINNAISAINEET (oppilas valitsee kaksi ainetta, joita opiskellaan 8. ja 9. luokilla kaksi tuntia viikossa) TIETOTEKNIIKKA Kurssi 8 lk / 1. tietokonelaitteistojen ja käyttöjärjestelmien perusteet Sisältö Tietokoneen peruskomponentit ja toiminta. Koneen hallinta ja ylläpito. Tiedostojärjestelmä ja sen hallinta. HTML-kieli ja www-julkaiseminen Oppilas ymmärtää tietokoneen ostoa ja ylläpitoa varten tarvittavat tärkeimmät termit ja tuntee tietokonelaitteiston komponenttien ja tiedostojärjestelmän hallintaan tarkoitetut ohjelmistotyökalut ja komennot. Harjoitellaan www-julkaisemista ja opetellaan html-kielen perusteita. Kurssi 8 lk / 2. Sovellusohjelmakurssi Sisältö tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, kuvanakäsittely ja Power Point (diaesitysohjelma). Päätavoite: Oppilas oppii hyödyntämään tietotekniikkaa monipuolisesti sovellusohjelmia käyttäen. Osatavoitteet: Word-teksinkäsittely: Hallitsee hyvin yhden tekstinkäsittelyohjelman. Osaa käyttää hyväkseen tyylimäärittelyjä ja ymmärtää dokumentin rakenteellisen suunnittelun. Excel: Oppilas hallitsee Excelin peruskäytön ja osaa hyödyntää sitä tilastotietojen havainnollistamiseen. Power Point: Oppilas osaa käyttää Power Point-ohjelmaa esitysten tekemiseen. Gimp: Opetellaan kuvankäsittelyn perusteita Kurssi 9 lk / 3. Tietoverkot, internet ja tiedonhaku Johdatus tietoverkkoihin ja tietoliikennetekniikkaan Internetin peruspalvelut mm. www, sähköposti, pääteyhteydet, tiedostojen siirto Tiedonhaku Tietoturva XHTML-kieli ja www-sivujen tekeminen

5 Omaksua perustiedot tietoliikenteestä ja tietoverkoista, niiden ominaisuuksista, hyödyistä ja asiallisista käyttötavoista. Oppilas tuntee Internetin keskeisimmät palvelut ja ymmärtää niiden perustoimintaperiaatteet. Hän ymmärtää myös tietoturvan merkityksen. Oppilas osaa käyttää joitain tietokantapalveluja, mm. HelMet. Oppilas syventää tietämystään XHTML-kielestä ja osaa tuottaa rakenteellisesti tyylikkäitä html-sivuja. Kurssi 9 lk / 4. Johdatus ohjelmointiin ja loogisiin järjestelmiin ohjelman suunnittelu algoritmin kirjoitus ohjelmointikielen perusteet ohjelmointivirheiden korjaaminen ohjelman testaaminen Oppilas syventää ymmärtämystään tietokonelaitteiston toimintaperiaatteesta ja yleensä loogisten järjestelmien toiminnasta. Hän oppii ymmärtämään, että tietokone tarvitsee kaikkiin toimintoihinsa tarkat ja täysin yksikäsitteiset ohjeet. Oppilas oppii esittämään asioita loogisesti ja yksikäsitteisesti (algoritmien kirjoitus) ja tuntee loogiset operaatiot. Oppilas oppii ohjelman suunnittelua ja ohjelman perusrakenteen, ja osaa itse tuottaa pieniä ohjelmia. Oppilas ymmärtää ohjelman kehityksen vaiheet koodista valmiiksi ohjelmaksi. KOTITALOUS VALINNAINEN 8. ja 9.lk Kurssilla tehdään ruokaa ja leivonnaisia arkeen ja juhlaan, suomalaisia perinneruokia ja kansainvälistä tarjottavaa. Tehdään myös kirjallisia tehtäviä. Tavoitteena on oppia suunnittelemaan, valitsemaan ja valmistamaan ruokia ja leivonnaisia ottaen huomioon monipuolisuus, tasapainoisuus ja hinta. Lisäksi tavoitteena on oppia hyviä käytöstapoja ja luoda myönteinen suhtautuminen kotitöihin.

6 KUVATAIDE 8. ja 9.lk Laaja kuvataiteen kurssi, jolla opitaan vaihtelevasti kuvataiteen eri työtapoja ja tekniikoita. Kurssilla piirretään ja maalataan vaihtelevia aiheita. Valokuvaustehtäviä. Tutustutaan muotoiluun ja arkkitehtuuriin, sekä kuvanveistoon ja grafiikkaan ja taidehistoriallisiin teemoihin. Kurssilla opitaan itse tekemällä, syvennytään jo tuttuihin tekniikoihin ja opitaan uusia. Maalataan ja keskitytään värihavaintoon, tehdään savesta keraamisia astioita ja veistoksia, harjoitellaan luovaa ongelmanratkaisua design- tehtävien parissa, ja tutustutaan arkkitehtuuriin ja saadaan tilakokemuksia tekemällä itse kolmiulotteisia rakennelmia. Mahdollisuuksien mukaan toteutetaan opintoretki ajankohtaiseen näyttelyyn galleriassa tai taidemuseossa. Erilaisten materiaalien ja tekniikoitten käyttö lisää oppilaitten tietoa ja kokemusta kuvataiteesta sekä syventää oppilaiden kuvallista ajattelua ja ymmärrystä. Oppilaan ongelmanratkaisukyky ja oman toiminnan suunnittelu kehittyvät, kun hän käyttää luovuuttaan ja suunnittelee omaa työskentelyään. TEKNINEN TYÖ 8. ja 9.lk Tekninen työ on pääosin käytännön työskentelyä, johon liittyy paljon koneiden ja laitteiden käyttöä. Oppiaineessa on neljä osa-aluetta: - puutyö: huonekalun valmistus tai entisöinti - metallityö: metallin kuumakäsittely, taonta, hitsaus, sorvaus ja kylmämuokkaus - koneoppi: moottoriopin perusteet esim. mopon korjaus - sähköoppi ja elektroniikka Teknisen työn tavoitteena on kehittää monipuolisesti oppilaan kädentaitoja, suunnittelukykyä ja ongelmanratkaisutaitoa sekä myönteistä asennetta työntekoon. Opiskelussa rohkaistaan luottamaan omiin kykyihin ja koetaan tekemisen iloa teoria-aineiden vastapainoksi.

7 TEKSTIILITYÖ 8. ja 9.lk Kurssilla valmistetaan vaatteita, kodintekstiilejä ompelemalla, neulomalla, kirjomalla ja virkkaamalla. Oppilaat harjoittelevat sujuvaa ompelukoneen ja saumurin käyttöä. Kurssilla tutustutaan erilaisiin materiaaleihin ja tekniikoihin kuten konekirjontaan ja kankaankudontaan. Tekstiilityön valinnaiskurssin tavoitteena on syventää ja kehittää aiemmin opittuja tietoja ja taitoja. Opetellaan työskentelemään itsenäisesti ja käyttämään kirjallisia työohjeita. Kehitetään oppilaan taitoja yhdistää käyttötarkoitus ja esteettisyys. Kurssilla opitaan materiaalien tarkoituksenmukaista käyttöä ja taloudellisuutta. MUSIIKIN TYÖPAJA 8. ja 9.lk Musiikin työpajassa tutustutaan musiikin maailmaan, tyyleihin ja lajeihin pääasiassa soittaen, laulaen ja kuunnellen. Oppilailla on mahdollisuus syventää tietojaan ja taitojaan valitsemassaan instrumentissa, joihin kuuluu myös laulu. Kurssille osallistuminen ei vaadi aikaisempaa soitto- tai laulukokemusta, vaan työpaja on tarkoitettu kaikille musiikista kiinnostuneille oppilaille. Kurssin pääpaino on yhteismusisoinnissa. Kurssin tavoitteena ovat sekä omien että yhteismusisointitaitojen kehittäminen, musiikin tuntemuksen syventäminen sekä esiintymisvarmuuden lisääminen. Kurssilla on mahdollista suunnitella ja toteuttaa erilaisia projekteja sekä valmistaa esityksiä koulun tilaisuuksiin. LIIKUNTA VALINNAINEN 8. ja 9.lk Liikunnan kurssilla harrastetaan eri liikuntalajeja tavoitteena liikunnan ilo, hyvä kunto sekä taitojen karttuminen.

8 VALINNAINEN VIERAS KIELI (B2-KIELI) 8. ja 9.lk B2-kieleksi ovat yläkoulussa tarjolla ranska ja saksa, joista valitaan yksi. B2-kieleksi ei voi valita kieltä, jota oppilas jo opiskelee A1- tai A2-kielenä. Opiskelun aihepiirejä ovat esimerkiksi ihminen, jokapäiväinen elämä, ympäristö sekä asioimis-, tapaamis-, ja palvelutilanteet. Tutustutaan myös kohdekielen maihin ja kulttuuripiiriin. Tavoite: Oppilas oppii ymmärtämään arkielämään liittyviä kysymyksiä, ohjeita, pyyntöjä ja kieltoja. Hän oppii kommunikoimaan arkielämään liittyvissä puhetilanteissa sekä lukemaan ja kirjoittamaan yksinkertaisia viestejä. Ranska Ranska on maailmankieli, jota käyttää noin 300 miljoonaa ihmistä Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa. Ranskan osaaminen helpottaa mm. sen sukulaiskielten italian, espanjan ja portugalin oppimista. Ranska on tärkeä kieli monilla työelämän aloilla: esim. EU, hotelli-, ravintolaja matkailuala, kosmetiikka ja muoti, tekniset alat, media, kansainväliset järjestöt, kaupallinen ala, tiede ja taide. Saksa Saksa on yli sadan miljoonan eurooppalaisen äidinkieli, yksi EU:n virallisista kielistä ja maailman yhdeksänneksi puhutuin kieli. Saksa on rakenteeltaan ja ääntämiseltään selkeä. Se on ruotsin ja englannin sukulaiskieli. Saksa on tärkeä monilla aloilla: esim. palveluammateissa ja kansainvälisessä kaupassa.

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4 YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4 A-kieli 2 3 3 B-kieli 2 2 2 Matematiikka 3 3 4 Biologia ja maantieto 2 2 3 Fysiikka ja kemia 2 3 2 Terveystieto 1 1 1 Uskonto/elämänkatsomustieto

Lisätiedot

Valinnaisaineet 2011-2013

Valinnaisaineet 2011-2013 Valinnaisaineet 2011-2013 Limingan Hannu Krankan koulun tiedote VALINNAISET AINEET 8. - 9. LUOKKA lukuvuosina 2009-2011 Limingan perusopetus SISÄLTÖ LIMINGAN PERUSOPETUKSESSA TARJOTTAVAT VALINNAISET AINEET...

Lisätiedot

Ressun peruskoulun valinnaisaineet 8. ja 9. luokalla

Ressun peruskoulun valinnaisaineet 8. ja 9. luokalla Ressun peruskoulun valinnaisaineet 8. ja 9. luokalla A taideaineet ilmaisutaito kuvataide musiikki B taitoaineet kotitalous tekninen työ tekstiilityö tieto- ja viestintätekniikka C kielet B-ranska B-saksa

Lisätiedot

Valinnaisaineet 2015-2017

Valinnaisaineet 2015-2017 Tupoksen yhtenäiskoulu Valinnaisaineet 2015-2017 Limingan perusopetus SISÄLTÖ LIMINGAN PERUSOPETUKSESSA TARJOTTAVAT VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAT... 3 SEITSEMÄNNELLÄ LUOKALLA

Lisätiedot

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Simon kunnan perusopetus Simon koulu Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Hyväksytty 28.1.2010 Sisällysluettelo I. VALINNAISAINEET VUOSILUOKILLE 8-9... 3 1.1. VALINNAINEN KIELI... 3 1.1.1.

Lisätiedot

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SISÄLLYSLUETTELO Huom! Vaihtoehtoiset taideaineet esitellään pitkien valinnaisaineiden ilmaisutaidon, kuvataiteen

Lisätiedot

Syväkankaan koulu TERVETULOA VALINNAISAINEIDEN KIEMUROIHIN... V A L I N N A I S A I N E E T 2 0 1 5-2016

Syväkankaan koulu TERVETULOA VALINNAISAINEIDEN KIEMUROIHIN... V A L I N N A I S A I N E E T 2 0 1 5-2016 V A L I N N A I S A I N E E T 2 0 1 5-2016 23.03.2015 TERVETULOA VALINNAISAINEIDEN KIEMUROIHIN... Tästä lehtisestä löydät Syväkankaan koulun valinnaisaineet lukuvuodelle 2015-2016. 7. luokan oppilaan tulee

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2015 2016

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2015 2016 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2015 2016 Valinnaisaineet 8. luokka Valinnaisuus lukuvuonna 2015-2016 Kuvataiteen, musiikin, käsityön ja kotitalouden yhteisinä oppiaineina opiskelu loppuu 7. luokan jälkeen. Näiden

Lisätiedot

Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015

Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015 Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015 Merkitse valinnat numeroilla 1-4 (1=mieluisin, 2=toiseksi mieluisin jne, yhteensä 8 tuntia. Merkitse varavalinnat rastilla

Lisätiedot

9-LUOKAN VALINNAISAINEET

9-LUOKAN VALINNAISAINEET Rajamäen yläaste 9-LUOKAN VALINNAISAINEET Oppilaalle tarjotaan sekä pitkiä että lyhyitä valinnaisaineita. Pitkät valinnaisaineet jatkuvat 8- luokalla aloitetuista. Lyhyet valinnaisaineet ovat yhden kurssin

Lisätiedot

Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015

Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015 1 Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015 Ahveniston koulussa Sisällysluettelo KEMIA & FYSIIKKA... 2 HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI... 3 KIRJOITTAMINEN JA TEKSTINKÄSITTELY... 5 KOTITALOUS...

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015. Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi

VALINNAISAINEET 2015. Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi VALINNAISAINEET 2015 Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi SISÄLTÖ Muutoksia lukujärjestykseen 8. ja 9. luokalla 2 Munkkiniemen yhteiskoulun tuntijako 2 Mitä valinnaisaineita koulu tarjoaa?

Lisätiedot

VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2014-2015 8. JA 9. LUOKAT

VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2014-2015 8. JA 9. LUOKAT KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2014-2015 8. JA 9. LUOKAT Valinnaisuus Kankarisveden koulussa... 3 Valintojen tekeminen -Wilma... 3 Vieraat kielet... 4 RAB8, RAB9, B2-ranska... 4 SA8,

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU

VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU LUKUVUOSI 2011-2012 1. VALINNAISAINEIDEN VALINTA Yläkoulun 8. ja 9. luokilla oppilaat opiskelevat Mäntysalon koulussa kaikille yhteisiä aineita 24 tuntia viikossa sekä

Lisätiedot

Valinnaisaineet Sisällysluettelo

Valinnaisaineet Sisällysluettelo Valinnaisaineet Sisällysluettelo Valinnaisaineet...1 Vapaavalintainen taideaine 8.lk 1vkt...2 Valinnaisaineet 8.-9.luokilla 2 vkt...3 Saksan kieli...3 Ilmaisutaito 9.lk 2vkt...4 Kuvataiteen valinnaiset

Lisätiedot

2015-2017 Hirvelän koulun. Valinnaisaineet

2015-2017 Hirvelän koulun. Valinnaisaineet 2015-2017 Hirvelän koulun Valinnaisaineet Sisältö Hyvät vanhemmat... 2 Valinnaisaineiden opetus... 2 Videokurssi... 3 Englanti... 3 Ruotsi... 4 B2-kieli Saksa... 5 B2-kieli Ranska... 5 B2-kieli Venäjä...

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13 SISÄLLYSLUETTELO Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2 Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6 Matematiikan valinnaiskurssi 12 Fysiikan valinnaiskurssi 13 Kemian valinnaiskurssi 14 Historian ja

Lisätiedot

Kaksivuotiset valinnaisaineet (2 vuosiviikkotuntia 8.-9.lk)

Kaksivuotiset valinnaisaineet (2 vuosiviikkotuntia 8.-9.lk) Kaksivuotiset valinnaisaineet (2 vuosiviikkotuntia 8.-9.lk) Koodi Oppiaine Kuvaus MUV2 Musiikki Harjoitellaan yhden soittimen perustekniikan hallinta tai vaihtoehtoisesti suoriutuminen laulusolistisesta

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 2015

VALINNAISAINEOPAS 2015 VALINNAISAINEOPAS 2015 Oppilaille ja huoltajille Raunistulan koulun oppilaat voivat valita valinnaisaineensa kaikkiaan noin 40:n eri kurssin joukosta. Valittavien kurssien määrä: 7. lk 1 kurssi (mu, ku,

Lisätiedot

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi.

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi. VALINNAISAINE/ -KURSSILUETTELO Lyhenne Valinnaisaine/ -kurssi Sivu AT Tietotekniikka 34 N EK Ekonomia 5 N ENAS Englannin syventävä lyhytkurssi 6 S ES Espanjan kieli ja kulttuuri 7 N/S IA Italian kieli

Lisätiedot

SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET:

SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET: SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET: Ryhmä A (2 vuosiviikkotuntia) Ekonomia Kotitalous Kuvataide Liikunta (pojat ja tytöt) Musiikki B2-kieli (ranska, saksa, venäjä) Tekninen työ

Lisätiedot

TERVAKOSKEN YHTEISKOULU

TERVAKOSKEN YHTEISKOULU TERVAKOSKEN YHTEISKOULU VALINNAISKURSSIT 2015-2016 9. -LUOKAN KURSSITARJOTIN TIEDOKSI Tervakosken yhteiskoulussa valitaan 9. luokalle lyhyitä valinnaiskursseja 2 kappaletta. Pitkät valinnaiskurssit säilyvät

Lisätiedot

HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS. 7-luokkalaisille 2015

HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS. 7-luokkalaisille 2015 HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 7-luokkalaisille 2015 Havainnekuva Huhtasuon uudesta koulukeskuksesta. Lähde: YIT. Huhtaharjun koulu Voionmaankatu 18 40700 JYVÄSKYLÄ Puh. (014) 266 4650

Lisätiedot

Tammelan koulukeskuksen koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan

Tammelan koulukeskuksen koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan Tammelan koulukeskuksen koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan 3.3. Toimintakulttuuri Johtaminen ja yhteisöllisyys Koko työyhteisö osallistuu kasvatustyöhön. Oppilaiden tulee ymmärtää, että jokainen

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015

VALINNAISAINEET 2015 VALINNAISAINEET 2015 VALINNAISKURSSIEN ESITTELY Vaisaaren koulussa vahvistetun tuntijaon perusteella 7. vuosiluokalla valinnaisuus, jota on kaksi tuntia viikossa, toteutetaan valinnaiskurssin muodossa.

Lisätiedot

VALINNAISAINETARJOTIN

VALINNAISAINETARJOTIN HÄMEENKYRÖN YHTEISKOULU LUKUVUODELLE 2013 2014 VALINNAISAINETARJOTIN 9. LUOKALLE SISÄLLYSLUETTELO HYVÄ 8- LUOKKALAINEN 3 OHJEITA VALINNAISAINEEN VALINTAAN 4 VALINNAISAINE-ESITTELYT 9. LUOKALLA 5 AIN9 NÄYTELMÄKURSSI

Lisätiedot

Niiden oppilaiden, jotka testin perusteella valitaan musiikkipainoitteiselle luokalla, valinnaiskurssi on automaattisesti musiikki.

Niiden oppilaiden, jotka testin perusteella valitaan musiikkipainoitteiselle luokalla, valinnaiskurssi on automaattisesti musiikki. VALINNAISKURSSIEN ESITTELY Vaisaaren koulussa vahvistetun tuntijaon perusteella 7. vuosiluokalla valinnaisuus, jota on kaksi tuntia viikossa, toteutetaan valinnaiskurssin muodossa. Tämän valinnaiskurssin

Lisätiedot

Sompion koulun opetussuunnitelma 2004 -

Sompion koulun opetussuunnitelma 2004 - Sompion koulun opetussuunnitelma 2004 - Päivitetty 26032008 ARVOT KOULUN ARJESSA 2 Ohjaamme oppilaita rehellisyyteen ahkeruuteen, itsenäisyyteen, mutta myös yhteistyökykyisyyteen, kriittiseen ajatteluun

Lisätiedot

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2008 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 4 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 5 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.

Lisätiedot

Mitä peruskoulun päättävän oppilaan tulisi tietää tietotekniikasta. MAOL ry

Mitä peruskoulun päättävän oppilaan tulisi tietää tietotekniikasta. MAOL ry Mitä peruskoulun päättävän oppilaan tulisi tietää tietotekniikasta 1 Sisällys Sisällys... 2 Johdanto... 2 Työn lähtökohta... 2 Tietotekniikka valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa... 3 Koulutuksen ja

Lisätiedot