Varsinais-Suomen saaristo-ohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varsinais-Suomen saaristo-ohjelma 2006-2008"

Transkriptio

1 Varsinais-Suomen saaristo-ohjelma

2 Varsinais-Suomen saaristo-ohjelma Varsinais-Suomen liitto PL 273 (Ratapihankatu 36, Turku) p. (02) ISBN I 2006

3 1. Johdanto Varsinais-Suomen saaristo-ohjelma luo peruspuitteet saariston kehittämiselle ja täydentää Varsinais-Suomen maakuntaohjelman saaristo-osioita. Saaristo-ohjelma on myös saariston edunvalvonnan väline, joka ilmaisee maakunnan poliittisen tahdon saariston kehittämisestä. Saaristolautakunnan olemassaolo kuvaa saariston merkitystä varsinaissuomalaisessa arkipäivässä. Varsinais-Suomen saaristo-ohjelma laadittiin nyt kolmannen kerran. Saaristo-ohjelman laatimista on käsitelty sekä saaristolautakunnassa syyskuussa 2004 että saaristolautakunnan työvaliokunnassa lokakuussa Työvaliokunta hyväksyi tammikuussa 2005 saaristo-ohjelman sisällön ja rakenteen. Uusi saaristolautakunta käsitteli saaristo-ohjelman luonnosrunkoa huhtikuussa 2005 ja kävi asiasta yleiskeskustelun. Saaristolautakunta käsitteli alustavasti syyskuussa 2005 saaristoohjelmaluonnostekstin ja kävi asiasta yleiskeskustelun sekä esitti erilaisia näkökohtia ja kannanottoja ohjelman sisällöstä. Suomenkielisiltä saaristo- ja saaristo-osakunnilta sekä saaristoseutukuntien kehittämiskeskuksilta sekä saaristointressin omaavilta valtion alueviranomaisilta ja muilta tahoilta pyydettiin ohjelmaluonnoksesta lausunnot. Kaksikielisiltä kunnilta, joissa enemmistön kieli on ruotsi, ja Turunmaan Seutu ry:ltä pyydettiin lausunnot lokakuun 2005 alussa, kun luonnosteksti oli käännetty ruotsiksi. Lisäksi ohjelman sisältöä ja rakennetta on käsitelty kuudessa saaristokuntien ja saaristoseutukuntien asiantuntijakokouksessa. Kunnat ja seutukunnat ovat tehneet omia ehdotuksiaan ohjelman sisällöksi omien kuntiensa ja seutukuntiensa näkökulmasta. Ne kuten muutkin kommentit ja lausunnot on soveltuvin osin pyritty huomioimaan ohjelmaa laadittaessa. Ohjelmaa on työstetty myös maaliskuussa 2005 pidetyssä työseminaarissa, jossa osallistujina (80) olivat saaristolautakunnan jäsenet, saaristo- ja saaristo-osakuntien kunnanjohtajat ja kunnanhallituksen/kunnanvaltuuston puheenjohtajat, saaristoseutukuntien johtajat ja edustajat, muita viranomaisia ja saaristoasiantuntijoita ja Varsinais-Suomen liiton edustajat. Seminaarin työmenetelmänä käytettiin ryhmätyöskentelyä ja kukin ryhmä työsti oman ehdotuksensa kohdassa 5 esitetyistä asioista saaristoohjelmaa varten. Saaristo-ohjelmaluonnoksen käsittely saaristolautakunnassa tapahtui syys- ja marraskuussa 2005, jonka jälkeen lautakunnan tammikuussa 2006 antamien suuntaviivojen mukaisesti viimeisteltiin ohjelmateksti niin, että maakuntahallitus hyväksyi saaristo-ohjelman helmikuussa Varsinais-Suomen liitto 3

4 S I S Ä L T Ö 1. Johdanto 3 2. Taustaa 5 3. Nykytila 6 4. Saariston tulevaisuusstrategia Saariston tulevaisuusvaihtoehdot ja tulevaisuuden visio Saariston kehittämisen tavoitteet Saaristo-ohjelman läpikulkevat teemat 9 5. Tulevaisuuden kehittämistoimenpiteiden linjaukset ja painotukset Elinkeinot ja työllisyys Matkailu Informaatio- ja viestintäteknologia (ICT), etätyö, etätyöopiskelu ja etäpalvelut Hoiva-ala ja palvelutuotanto Erikoistuminen maa- ja puutarhataloudessa sekä kalataloudessa Verotus ja muut keinot saaristoelinkeinojen kehittämisessä Valtion työpaikat Asuminen Liikenne- ja tietoliikenneyhteydet Liikenneyhteydet Tietoliikenneyhteydet Peruspalvelut Luonnonsuojelu, ympäristönsuojelu, virkistys ja maisema Saariston kehittämisen voimavarat (kansallinen ja EU-rahoitus) Saaristo ja EU:n tuleva rakennerahastokausi Edunvalvonta ja yhteistyö Seuranta Yhteenveto 25 Liitteet 1 Kartta saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista Varsinais-Suomessa 29 2 Tilastoa Varsinais-Suomen saariston väestöstä, kesäasukkaista ja kesämökeistä 30 3 Varsinais-Suomen saariston elinkeinorakenne, Varsinais-Suomen saariston työpaikat (alueella työssäkäyvät), Toimivat yritykset saaristokunnissa ja saaristo-osakunnissa, Varsinais-Suomen saaristokuntien tilinpäätöstiedot, Interreg IIIA Saaristo-ohjelman projektilista, Tavoite 2-ohjelman tuki Turunmaalla, Yritystuki saaristoon, /TE-keskus/Yritysosasto ALMA- ja Leader+ -ohjelman tuki saaristoon /TE-keskus/ maaseutuosasto Kartta saariston yhteysalusliikenteestä ja Saariston Rengastiestä Varsinais-Suomessa 41 Varsinais-Suomen liitto 4

5 2. Taustaa Saariston kehittämisestä on säädetty monissa säädöksissä ja sitä on pyritty edistämään monin ohjelmin ja käytännön toimenpitein. Saariston kehittämisen pohjana on laki saariston kehityksen edistämisestä (494/81, 1138/93). Siinä erityisesti todetaan, että valtion ja kuntien toimin on pyrittävä turvaamaan saariston kiinteä asutus luomalla väestölle riittävät mahdollisuudet toimeentuloon, liikkumiseen ja peruspalvelujen saantiin sekä suojaamaan saariston maisemakuvaa ja luontoa ympäristöhaitoilta. Toukokuussa 2004 valtioneuvosto teki periaatepäätöksen saariston kehittämisestä vuosiksi Periaatepäätös täydentää ja täsmentää tammikuussa 2004 annettua valtioneuvoston päätöstä alueiden kehittämislain (602/2002) mukaisista tavoitteista, jonka mukaan valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen toimenpiteistä saariston kehittämiseksi. Periaatepäätöksen laadinnan pohjana ovat olleet saaristolaki, pääministeri Matti Vanhasen hallituksen hallitusohjelma, edellä mainittu valtioneuvoston päätös, vuonna 2003 valmistunut valtakunnallinen saaristo-ohjelma vuosiksi ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Nämä asiakirjat muodostavat tämän saaristo-ohjelman rakenteelliset ja sisällölliset peruspuitteet. Periaatepäätöksen mukaan hallitus tukee saariston kehitystä toimenpiteillä, jotka koskevat saaristoalueen elinkeinoja ja työllisyyttä, asumista, liikenne- ja tietoliikenneyhteyksiä, peruspalveluja, luonnonsuojelua, ympäristönsuojelua, virkistystä ja maisemaa sekä saariston kehittämisen voimavaroja. Saariston kehittäminen on keskeisesti esillä myös maaseutupoliittisessa kokonaisohjelmassa vuosiksi ja alueiden kehittämislain ja valtioneuvoston alueiden kehittämisasetuksen (1224/2002) mukaisessa erityisohjelmassa vuosiksi Varsinais-Suomen maakuntaohjelmassa Varsinais-Suomen saaristolla on oma saaristo-osionsa maakunnan elinkeinojen kehittämistä koskevassa toimintalinjassa. Lisäksi saariston kehittämistä käsitellään läpäisyperiaatteella ohjelman muissa toimintalinjoissa ja kohdissa. Ohjelmassa korostetaan panostamista saariston liikenneyhteyksien kehittämiseen, elinkeinojen monipuolistamiseen ja siinä erityisesti matkailuun, osaamisen kehittämiseen, ympäristökysymyksiin, yhteistyön lisäämiseen Tukholman, Ahvenanmaan ja Viron saaristojen kanssa sekä EU-rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämiseen. Tämän erillisen Varsinais-Suomen saaristo-ohjelman tarkoituksena on täydentää ja täsmentää Varsinais-Suomen maakuntaohjelmaa erityisesti saariston osalta. Saaristo-ohjelman laadinnassa on huomioitu läpäisyperiaatteella parhaillaan käynnissä olevan erillisen tulevaisuuteen tähtäävän Varsinais- Suomen maaseutuselvityksen kannanotot ja näkemykset. Aikaisemmin Varsinais-Suomessa on laadittu kaksi kertaa erillinen saaristo-ohjelma. Vuonna 1994 laadittiin ensimmäinen saaristo-ohjelma ja toinen vuonna 2000 vuosiksi Näiden ohjelmien toteutumista ei ole systemaattisesti arvioitu kenenkään toimesta. Turun kauppakorkeakoulun tekemän Varsinais-Suomen maakuntaohjelman arvioinnin yhteydessä ei arvioitu saaristo-ohjelmaa , vaikka maakuntaohjelman ja seutukuntien kehittämisen yhteydessä käsiteltiin seutukuntia ja niiden kehittämisohjelmia. Itse asiassa vain Turunmaan seutukunnan osalta arvioitiin kahdeksan saaristokunnan muodostaman seutukunnan kehitys tarkastelujaksona, mutta ei esitetty saariston osalta jatkotoi- Varsinais-Suomen liitto 5

6 menpiteitä. Muut kymmenen Varsinais-Suomen saaristo- ja saaristo-osakuntaa sijaitsevat kolmen muun seutukunnan sisällä ja niiden saaristoisuutta tai saaristoisuuteen liittyviä kehityskulkuja ja -näkymiä ei arvioinnissa käsitelty lainkaan. Saariston kehittämistä koskevia muita ohjelmia, suunnitelmia ja strategioita on Varsinais-Suomessa laadittu lukuisia. Näitä ovat esimerkiksi seuraavat: Varsinais-Suomen matkailuohjelma ja sen tarkiste vuosiksi , Turunmaan Seudun toimintasuunnitelma , Lounais-Suomen saariston liikennejärjestelmäsuunnitelma , Saaristomeren merenkulkupiirin lukuisat yhteysalusliikenteen kehittämistä koskevat selvitykset ja suunnitelmat, Varsinais-Suomen tietoyhteiskuntastrategia ja Varsinais-Suomen laajakaistastrategia (2004). Varsinais-Suomen saariston tulevaisuutta on jo vuosia luodattu erilaisten tutkimusten selvitysten, artikkelien ja skenaarioiden pohjalta. Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi on jo vuodesta 1977 alkaen julkaissut Tidskriften Skärgård -aikakauskirjaa, jossa on monipuolisesti ja kansanomaisesti esitelty sekä Åbo Akademin eri laitosten että muiden yliopistojen tutkimuksia ja selvityksiä, tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden sekä poliitikkojen ja myös tavallisten kansalaisten näkemyksiä ja visioita saariston kehittämisestä. Saaristoinstituutilla on myös ollut useita saariston kehittämiseen liittyviä hankkeita ja seminaareja sekä se koordinoi ja kehittää Skärgårdskunskap-opintokokonaisuutta. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus on laaja-alaisen ja kaksikielisen Saariston kehittämisprojektin ( ) ja Maaseudun ja saariston kehittämiskeskuksen (1992-) muodossa toteuttanut lukuisan määrän erityisesti saariston elinkeinojen kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Näitä ovat erityisesti olleet elinkeinotoimintaa koskevat selvitykset, yrittäjä- ja kehittäjäkoulutus sekä etätyön edistämishankkeet, joiden kohteina on käytännössä ollut koko Varsinais-Suomen saariston satoja saaristolaisia. Hankkeista on myös koko ajan aktiivisesti tiedotettu suurelle yleisölle laaja-alaisesti eri tiedotusvälineitä käyttäen. Turun kauppakorkeakoulun tulevaisuuden tutkimuskeskus ja Åbo Akademin Saaristoinstituutti ovat toteuttaneet Turunmaan tulevaisuuden skenaariot -hankkeen (2002), jonka tarkoituksena oli Turunmaan kahdeksan kunnan mahdollisten tulevaisuudenkuvien hahmottaminen vuoden tähtäimellä. Tulokseksi saatiin neljä skenaariota: 1. Ekologinen ja elinvoimainen saaristokulttuuri, 2. Lintukoto, 3. Juureva teknologiausko ja 4. Uusia tuulia ja globaaleja vaikutuksia. Näitä käsitellään kohdassa Nykytila Varsinais-Suomen saaristo koostuu kaikkiaan 18 kunnasta, joista valtioneuvoston päätöksellä kahdeksan on määritelty saaristokunniksi ja kymmenen saaristo-osakunniksi. Saaristokuntia ovat Dragsfjärd, Houtskari, Iniö, Korppoo, Kustavi, Nauvo, Rymättylä, ja Velkua. Saaristo-osakuntia ovat Askainen, Halikko, Kemiö, Merimasku, Parainen, Piikkiö, Särkisalo, Taivassalo, Västanfjärd ja Uusikaupunki. Saaristokunnat jakaantuvat neljään seutukuntaan. Yhtenäisin seutukunta on Turunmaan seutu, johon kuuluu kahdeksan kuntaa: Dragsfjärd, Houtskari, Iniö, Kemiö, Korppoo, Nauvo, Parainen ja Västanfjärd. Varsinais-Suomen liitto 6

7 Nämä kunnat ovat kaksikielisiä enemmistön kielen ollessa kaikissa kunnissa ruotsi. Kustavi, Taivassalo ja Uusikaupunki kuuluvat Vakka-Suomen seutukuntaan, Askainen, Merimasku, Piikkiö, Rymättylä ja Velkua Turun seutukuntaan ja Halikko ja Särkisalo Salon seutukuntaan. Saariston kokonaispinta-ala on noin neliökilometriä. Tästä on maapinta-alaa noin neliökilometriä ja vettä neliökilometriä. Rantaviivaa on yhteensä noin kilometriä. Saarten lukumäärä on noin ja asuttuja saaria noin 150. Alueen tyypillisinä piirteinä ovat asutuksen hajanaisuus ja vaikeakulkuisuus. Saariston liikenneolosuhteita helpottaa lautta- ja yhteysalusverkosto. Saariston herkkä luonto on ainutkertaista koko maailmassa. Alueella onkin Saaristomeren kansallispuisto, Biosfäärialue, Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitos ja Saaristokeskus Korpoström. Alueella on toteutettu EU-ohjelmista tavoite 2- ja tavoite 3-ohjelmia, Varsinais-Suomen alueellista maaseutuohjelmaa (VALMA) sekä yhteisöaloitteista Interreg IIIA Saaristo-ohjelmaa ja Leader+-ohjelmaa. Varsinais-Suomen saariston väestön määrä on pitkään ollut lievässä laskusuunnassa ja myös työikäisen väestön määrä on ollut laskusuunnassa. Työpaikkojen määrä taas on viime aikoina lievästi ollut nousussa. Alkutuotannosta on vähentynyt työpaikkoja ja jalostuksen ja palvelujen osuus työpaikoista on lisääntynyt. Yritysten lukumäärän kasvu on saaristossa nopeampaa kuin Varsinais-Suomessa keskimäärin. Työttömien määrässä on ollut laskua maakunnan keskiarvoa enemmän. Osittain tämä johtuu siitä, että saaristo on pitkään ollut väestön muuttotappioaluetta. Tässä esitettyä tilannetta ja kehitystä kuvaavat tilastot ovat liitteinä. 4. Saariston tulevaisuusstrategia 4.1. Saariston tulevaisuusvaihtoehdot ja tulevaisuuden visio 2020 Turunmaan tulevaisuuden skenaariot -hankkeen mukaisesti voidaan koko Varsinais-Suomen saariston tulevaisuudesta esittää neljä utopistista tulevaisuusvaihtoehtoa, jotka kuvataan tiivistetysti seuraavassa: Vaihtoehdolla Ekologinen ja elinvoimainen saaristokulttuuri keskeisinä ajatuksina ovat kulttuuriperintö, sosiaalinen ja kulttuurinen tasapaino, ekologinen kestävyys ja puhdas meri, kestävä talous, alueen hyvät vaikutusmahdollisuudet ja kasvu. Vaihtoehdossa Lintukoto arvostetaan perinteistä elämänmuotoa, pieniä yhteisöjä ja yhteisöllisyyttä, joiden halutaan säilyvän, mutta usko alueen omiin mahdollisuuksiin vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa tai meren ja ympäristön tilaan on heikko. Varsinais-Suomen liitto 7

8 Juureva teknologiauskovaihtoehto perustuu vahvasti siihen, että teknologia, hallinto ja taloudellinen kasvu vallitsevat ja vaikuttavat myönteisesti alueen hallinnossa ja ympäristöasioissa. Vaihtoehdossa Uusia tuulia ja globaaleja vaikutuksia keskeisinä ajatuksina ovat kasvu, globalisaatio ja uusien elämäntapojen kehittyminen. Sen mukaan eivät teknologia ja hallinto pysty ohjaamaan alueen sisäisiä olosuhteita eivätkä kansallisia tai kansainvälisiä alueeseen kohdistuvia vaikutuksia. Tämä koskee myös ympäristöasioita. Esitetyistä neljästä tulevaisuuskuvasta on valittu todennäköisimmin toteutuvia vaihtoehtoja ja lisätty niihin muita tarkoituksenmukaisia vision osia. Varsinais-Suomen saariston tulevaisuuden visio 2020 määritellään tässä seuraavasti: Varsinais-Suomen saariston perinteistä rikas kaksikielinen kulttuuri on elävää, monimuotoista ja kansainvälistä ja saariston asukkaiden identiteetti on vahva. Varsinais-Suomen elinvoimainen saaristo koetaan niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla yhteiseksi rikkaudeksi. Käytännöllisen tason osaamisen ja saaristoon soveltuvia yrityksiä ja työvoimaa toimii Varsinais-Suomen saaristossa. Saariston perinteiset elinkeinot kalatalous ja maa- ja metsätalous tuottavat korkealuokkaisia tuotteita vaativille ja maksukykyisille asiakkaille. Elinvoimainen uusi yritystoiminta on pienimuotoista. Varsinais-Suomen saaristo on maan merkittävimpiä matkailu- ja virkistysalueita kotimaisten ja ulkomaisten matkailijoiden kohteena. Vuorovaikutus ja yhteistyö Turun kaupunkiseudun toimijoiden kanssa on suunnitelmallista ja jokapäiväistä. Kestävän kehityksen periaatteet huomioivasta monimuotoisesta matkailusta on tullut Varsinais-Suomen saariston tärkeimpiä elinkeinoja. Varsinais-Suomen saariston väestönkehitys on positiivinen, koska saaristosta on tullut houkutteleva asuinympäristö. Huomattava määrä vapaa-ajan asukkaista on muuttanut saariston vakinaiseksi asukkaaksi. Vapaa-ajan asukkaat asuvat lisäksi pitkiä aikoja kakkosasunnollaan osa-aikaisen etätyön lisääntymisen ja eläkeläisten suuren määrän seurauksena. Vapaa-ajan asukkaille suunnatut hoivapalvelut työllistävät merkittävästi. Ulkomainen työvoima on tärkeä osa saariston työmarkkinoita ja sosiaalista rakennetta. Valtion ja kuntien toimintoja on alueellistettu saaristoon siten, että suuri määrä virkamiehiä tekee osittaista etätyötä kakkosasunnollaan tai kunnan monipuolisessa ja laadukkaassa etätyökeskuksessa. Suurelta osin sähköisesti hoidetut julkiset palvelut toimivat hyvin. Liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteillä on turvattu saaristoon hyvät liikenneyhteydet. Rantojen suunnittelulla on varmistettu laajojen vapaiden rantojen säilyminen yleisessä virkistyskäytössä, mikä tukee myös matkailun kasvua. Luonnon monimuotoisuus ja päästöttömät saaristoyhdyskunnat ovat kaikkien saaristolaisten ylpeyden aihe. Saaristomeren tila on parantunut, mikä on kansainvälisesti tunnustettu imagotekijä erityisesti saaristomatkailun ja korkeatasoisen asumisen kannalta. Varsinais-Suomen liitto 8

9 4.2. Saariston kehittämisen tavoitteet Ohjelmakauden yleiset tavoitteet Varsinais-Suomen saaristoalueella ovat: Työpaikkojen lisääminen, työllisyyden parantaminen ja peruselinkeinojen säilyttäminen, saariston aseman turvaaminen ja yritystukien säilyttäminen alueella, saariston väestön poismuuton ehkäiseminen ja muuttoliikkeen kääntäminen positiiviseksi, elinkeinoelämän toimintaedellytysten, esimerkiksi sähköisten yrityspalvelujen ja työvoiman saannin turvaaminen, panostaminen korkeaan osaamiseen ja innovaatioiden synnyttämiseen, esimerkiksi yksilöiden ja yritysten digitaalisen lukutaidon kehittämiseen ja uusien, laadukkaiden saaristotuotteiden tuotekehittelyyn ja tuotteistamiseen, liikennejärjestelmää kehitetään erityisesti vakinaista väestöä palvelevilla toimenpiteillä, saaristolaisten osallisuuden tukeminen luomalla saaristolaisille yhtäläiset osallistumisen edellytykset kuin mantereen asustuskeskuksissa elävillä on, monikulttuurisuuden ja suvaitsevaisuuden edistäminen vahvan kaksikielisen saaristokulttuurin perinteiden tukemana, ympäristövastuun lisääminen ja ympäristön ja erityisen herkän Itämeren osan, Saaristomeren tilan parantaminen ja yhteistyön lisääminen Tukholman seudun, Ahvenanmaan ja Viron sekä muiden EU:n alueen saaristojen välillä Saaristo-ohjelman läpikulkevat teemat Myös saariston kehittäminen on kokonaisvaltaista toimintaa, jossa yhteisesti sovittujen pelisääntöjen noudattaminen on välttämätöntä. Tämän ohjelman toimintapolitiikkaa kuvaavat seuraavat maakuntaohjelmaa soveltaen läpikulkevat teemat: elinkaariajattelu (esim. elinikäinen oppiminen, asuminen, yrityskannan uusiutuminen) yhteistyö (esim. kunta- ja seutukuntayhteistyö, toimialat ylittävä yhteistyö) kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu (ekologinen, esim. tuulivoiman ja aurinkoenergian lisääntynyt käyttö, sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinen kestävä kehitys) tasa-arvo (esim. alueellinen, kielellinen ja sukupuolten välinen tasa-arvo) tietoyhteiskuntakehitys (esim. etätyöskentely ja etäopiskelu saaristossa, etäpalvelujen saatavuus, saaristoyritysten ICT-osaaminen) Nämä teemat esiintyvät tässä ohjelmassa soveltaen ja läpäisyperiaatteella, niitä kuitenkaan erikseen mainitsematta seuraavan kappaleen toimintalinjoissa ja painotuksissa. 5. Tulevaisuuden kehittämistoimenpiteiden linjaukset ja painotukset Saaristolain, valtioneuvoston päätöksen saariston kehittämisestä, valtakunnallisen Saaristo-ohjelman ja Varsinais-Suomen maakuntaohjelman pohjalta seuraavassa esitetään saariston keskeisten kehittämistoimenpiteiden linjat ja painotukset vuosiksi Varsinais-Suomen liitto 9

10 5.1 Elinkeinot ja työllisyys Varsinais-Suomen saariston elinkeinojen ja työllisyyden kannalta on keskeistä, että pystytään säilyttämään olemassa olevat elinvoimaiset peruselinkeinot maa-, kala- ja metsätalous ja että niiden perusedellytykset turvataan. Vanhojen menetettyjen työpaikkojen tilalle syntyviä korvaavia ja kokonaan uusia työpaikkoja luodaan keskittymällä tiettyihin kärkialoihin ja toteutetaan ennakkoluulottomasti ja suunnitelmallisesti uusia kokeiluja. Yrityspalvelutoiminnalla luodaan kaikille elinkeinoille hyvät toimintaedellytykset. Näitä kärkialoja ovat - Matkailu eri muodoissaan - Informaatio- ja viestintäteknologia (ICT), etätyö (ml. etäopiskelu) ja etäpalvelut - Hoiva-ala ja palvelutuotanto - Erikoistuminen maa- ja puutarhataloudessa sekä kalataloudessa Matkailu Saaristomatkailu eri muodoissaan on tulevaisuudessa ja parhaillaankin eräs tärkeimmistä elinkeinoista, jolla on suurimmat mahdollisuudet luoda saaristoon uusia työpaikkoja ja tehdä saaristosta eurooppalainen vetovoimatekijä. Herkän saaristoluonnon vuoksi se ei voi olla massamatkailua, vaan pienimuotoista, laatutietoiselle ja maksukykyiselle asiakkaalle kohdennettua korkealaatuista ja ainutlaatuisia elämyksiä tuottavaa palvelua. Saaristossa tarvitaan matkailun kärkiyrityksiä, jotka tekevät keskenään varsinkin tuotekehitykseen ja markkinointiin liittyvää yhteistyötä sekä sopivat myös tarkoituksenmukaisesta työnjaosta. Hyvänä esimerkkihankkeena tästä voidaan mainita EU:n tavoite 2-rahoitteinen Saaristo 365-hanke. Näiden vanavedessä muut matkailupalvelujen tuottajat voivat kehittyä ja menestyä. Pääosa saariston yrityksistä ja erityisesti matkailuyrityksistä on kuitenkin pieniä keskimäärin runsaat kolme työntekijää vuodessa työllistäviä miniyrityksiä. Huippusesongin lyhyys vaikuttaa tähän lukuun voimakkaasti. Tärkeä menestymisen edellytys tulevaisuudessa on, että matkailuelinkeinoa harjoitetaan ammattimaisesti ja täysillä ja laatuun panostamalla. Tässä tarvitaan asennemuutosta ja rohkeutta matkailuyrittäjän puolelta, mutta myös valtiovallan ja kuntien täytyy kyetä luomaan saariston matkailuelinkeinolle ja kärkiyrityksille suotuisat toimintaedellytykset. Lapin matkailu on tästä hyvänä esimerkkinä. Jo vuosia on puhuttu saaristomatkailun kehittämisestä ympärivuotiseksi. Tunnettuahan on, että kesällä saaristo on täynnä matkailijoita, veneilijöitä ja mökkiläisiä. Kesäkauden matkailupalvelujen tuotteistaminen ja markkinointi on edelleenkin tärkeä asia, mutta panostusten painopiste tulee aikaisempaa voimakkaammin kohdistaa syksyyn, talveen ja kevääseen. Myös kotimaan matkailijalle saariston ainutlaatuinen vuodenaikojen vaihtelu on ainutkertaisia elämyksiä tuottavaa ja tarjoaa monia uusia tuotevaihtoehtoja. Varsinais-Suomen saariston käsittävällä tavoite 2-alueella vuonna 2004 tehdyn matkailuselvityksen mukaan yritysten henkilökunnan suurin koulutustarve oli selvästi markkinoinnissa. Tuotekehitys, hinnoittelu, kielikoulutus ja myyntityö olivat tarpeissa seuraavilla sijoilla. Myös verkottuminen sijoittui melko korkealle. Varsinais-Suomen liitto 10

11 Tarvitaankin voimakkaita toimenpiteitä, asennemuutosta ja erityisesti yhteistyötä ja työnjaosta sopimista esimerkiksi näiden varsin runsaslukuisten miniyritysten yhteismarkkinoinnissa ja tuotekehityksessä, että saadaan konkreettisia tuloksia aikaan. Näillä toimenpiteillä olisi huomattava merkitys myös matkailukauden pidentämiseen. Saaristomatkailu kytketään osaksi muuta matkailua. Tässä on Turun kaupungin ja seutukunnan ja saariston välinen yhteistyö ja vuorovaikutus keskeisessä roolissa. Jos kotimaan matkailija ei tunne saaristoa ympärivuotisena matkailukohteena, miten voitaisiin olettaa, että varsin marginaalisin ulkomaille kohdistuvin markkinointipanostuksin saaristoon saataisiin maksukykyisiä ulkomaisia matkailijoita. Siksi kotimaan matkailija on tässä asiassa avainasemassa. Kokemus myös osoittaa, että useimmiten ulkomaisten matkailijoiden ja matkailijaryhmien isäntänä tai emäntänä toimii suomalaisen yrityksen tai muun tahon edustaja. Lisäksi ulkomainen matkailija kokee ainutkertaisina ja uusina sellaiset saariston asiat, jotka saaristolaiselle itselleen ja monille suomalaisille ovat itsestäänselvyyksiä ja jokapäiväisiä asioita. Siksi hän myöhemmin myös itse todennäköisemmin valitsee saariston matkailukohteekseen. Kotimaan matkailijaan panostamisen lisäksi on ehdottoman välttämätöntä panostaa saaristomatkailun ulkomaan markkinointiin. Koko skaalalla ei voi eikä kannata lähteä liikkeelle, vaan valitaan kapeita markkinarakoja ja maksukykyisiä asiakkaita esimerkiksi Keski-Euroopasta, Venäjältä ja Amerikasta. Luodaan mm. räätälöityjä melonta-, pyöräily- ja kalastustuotepaketteja ja panostetaan niihin erityisesti yhteismarkkinoinnin kautta. Saariston rikas kaksikielinen kulttuuriperinne muodostaa oman erityislisänsä, joka tulee kytkeä kiinteäsi osaksi saariston matkailun ohjelmapalveluja. Tätä onkin tehty esimerkiksi EU:n tavoiteohjelmien ja yhteisöaloitteiden puitteissa toteutetuissa ja parhaillaan toteutettavissa useissa kulttuuri- ja matkailuhankkeissa Varsinais-Suomen, Ahvenanmaan, Tukholman ja Uudenmaan saaristoissa. Jatkossa ne tulee kanavoida suuremmiksi kokonaisuuksiksi ja sateenvarjohankkeiksi, jotka yhteistyötä tehden ja työnjaosta sopien tuottaisivat entistä suuremmat synergiahyödyt. Varsinais-Suomessa on laadittu Varsinais-Suomen matkailustrategia vuosiksi ja sen tarkiste vuosiksi Nämä luovat puitteet myös saaristomatkailulle. Vuonna 2004 valmistuneen Varsinais-Suomen laajakaistastrategian voidaan katsoa myös tukevan saaristomatkailun perusedellytyksiä ja toimintaympäristöä. Saaristomatkailun eräänä kärkihankkeena on vuodesta 1996 alkaen toiminut Saariston Rengastie, jonka tulokset ovat olleet varsin lupaavat. Se on jatkossakin eräs Varsinais-Suomen saariston elinkeinojen kärkihankkeista. Siihen on edelleen voimallisesti panostettava ja se tulee laajentaa koko saaristoalueelle Toteutus: Turku Touring, Turunmaan Seudun matkailuyksikkö sekä Salon seudun, Turun seudun ja Vakka-Suomen kehittämiskeskukset, saaristokunnat, matkailuyrittäjät, Varsinais-Suomen liitto, Matkailun kehittämiskeskus MEK, Pohjoismaiden ministerineuvoston Saaristoyhteistyö. Varsinais-Suomen liitto 11

12 Informaatio- ja viestintäteknologia (ICT), etätyö, etäopiskelu ja etäpalvelut Informaatio- ja viestintäteknologian (ICT) hyödyntäminen tarjoaa saaristo-olosuhteisiin erinomaisen mahdollisuuden elinkeinojen kehittämiseen, vakinaisten asukkaiden työn tekoon (ja etäopiskeluun) sekä mökkiläisten ja veneilijöiden etätyöskentelylle ja etäpalveluja tuottaville etäpalveluyrityksille. Varsinais-Suomelle on laadittu Varsinais-Suomen tietoyhteiskuntastrategia vuosiksi ja Varsinais-Suomen laajakaistastrategia (2004) tukemaan ja luomaan puitteet ICT:n, etätyön ja etäopiskelun hyödyntämiselle erityisesti saaristoalueella. Ne luovat myös rahoitusraamit ICT:tä ja etätyötä koskeville hankkeille. Varsinais-Suomessa on jo vuosien ajan luotu edellytyksiä etätyön tekemiselle ja yritysten ICT-hyödyntämiselle. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus on vuodesta 1991 toteuttanut erityisesti saaristoalueella lukuisan määrän etätyöhankkeita, joilla on sekä saariston väestölle että yrityksille luotu edellytyksiä ICT:n, etätyön ja etäopiskelun hyödyntämiselle. Turunmaan Seudun omistaman Saaristoverkot Oy:n kautta rakennettu fyysinen verkko, jota on käytännössä hyödynnetty erityisesti Kansalaisverkko ( Mebben )-hankkeessa. Saaristoverkot Oy onkin jo toteutumassa langattomana ja laajenemassa koko saaristoalueelle. Näiden tyyppisiä hankkeita on syytä jatkossa voimakkaasti tukea ja kytkeä yhteen. Yritysten, julkishallinnon ja muiden työorganisaatioiden henkilöstön määräaikaiset työskentelyjaksot saaristokuntien etätyökeskuksissa ja monipalvelupisteissä todennäköisesti lisääntyvät lähitulevaisuudessa, kunhan työskentelyyn voidaan kytkeä mielenkiintoista ja rentouttavaa oheistoimintaa. Tässä on omat mahdollisuutensa matkailuyrittäjille. Jatkossa on syytä myös kartoittaa Varsinais-Suomen, Ahvenanmaan, Tukholman ja Viron saaristojen yhteistyömahdollisuudet ICT:n ja etätyön edistämisessä ja käytännön soveltamisessa niin yrityksissä kuin julkishallinnon työorganisaatioissa. Näin valmistaudutaan myös EU:n seuraavan rakennerahastokauden mukanaan tuomiin hankerahoitusmahdollisuuksiin. Toteutus: ICT Turku, saaristoseutukunnat (4), saaristokunnat, yliopistot, ammattikorkeakoulu ja muut oppilaitokset, tele- ja muut operaattorit, yritykset, TE-keskus, Varsinais-Suomen liitto, Pohjoismaiden ministerineuvoston Saaristoyhteistyö, paikalliset toimintaryhmät Hoiva-ala ja palvelutuotanto Hoiva-alan palvelujen tarve tulee vääjäämättä lisääntymään myös Varsinais-Suomessa ja sen saaristossa suurten ikäluokkien siirtyessä suurin määrin seuraavan 5-10-vuotiskauden aikana eläkkeelle. Monin tutkimuksin ja selvityksin on osoitettu, että varsinkin hyvin toimeen tulevat eläkeläiset omistavat hyvin yleisesti kakkosasunnon saaristossa ja ovat halukkaita siirtymään mökkikuntaansa ykkösasukkaaksi, kunhan saavat siellä riittävät ja hyvät palvelut. Tämä ei koske yksinomaan kunnallisia palveluja, vaan varsinkin yksityisten hoivayritysten palvelujen kysyntä tulee selvästi lisääntymään. Varsinais-Suomen liitto 12

13 Myös mökkiä omistamattomat koti- ja ulkomaiset eläkeläiset ja pitkiä aikoja kakkosasunnollaan viettävät etätyöntekijät ovat potentiaalisia asiakasryhmiä saaristossa toimiville hoivayrityksille alueen ainutkertaisen ja rauhallisen luonnon vuoksi. Yritysten, julkishallinnon ja muiden työorganisaatioiden henkilöstön työkyvyn säilyttämistoiminta (TYKY) luo niin ikään saaristossa toimiville hoiva- ja matkailuyrittäjille liiketoimintamahdollisuuksia. Toteutus: Saaristokunnat ja saaristoseutukunnat (4), hoiva-alan yrittäjät, Oy Vasso Ab, Finlandssvenska Kompetenscentret, saariston yrittäjäyhdistykset, eläkeläisjärjestöt ja yhdistykset, TE-keskus, Varsinais-Suomen liitto ja Saaristoasiain neuvottelukunta Erikoistuminen maa- ja puutarhataloudessa sekä kalataloudessa Saariston perinteisten elinvoimaisten elinkeinojen toimintaedellytysten turvaaminen on ensisijaisen tärkeää. Erityisesti puutarhanviljelyssä, perinteisessä kalastuksessa ja kalanviljelyssä on mahdollisuuksia kehittää elintarvikkeiden pienimuotoista jatkojalostusmuotoista liiketoimintaa ja uusia työtilaisuuksia. Näiden kehittäminen liittyisi saumattomasti saariston matkailuelinkeinon kehittämiseen. Koulutustoiminnalla voitaisiin luoda lisäedellytyksiä uusille liikeideoille ja turvata ja parantaa yritysten kannattavuutta. Saariston luonnonolosuhteet ja maan pisin kasvukausi tarjoavat esimerkiksi varhaistuotannolle erinomaiset mahdollisuudet. Kalasatamien infrastruktuuria kehitetään vastaanotto-, varastointi-, kalankäsittely-, kalanjalostus- ja jäittämiskapasiteetin osalta. Panostetaan myös tuotekehitykseen, kalankasvatuksen ympäristövaikutusten minimoimiseen sekä kehitetään uusia pyyntitekniikoita ja parannetaan kalankasvatuksen sijainninohjausta. Hyvänä tuotteistuksen, hankkeistuksen ja yhteistyön esimerkkinä ja mallina voidaan pitää Interreg IIIA Saaristo-ohjelmassa Varsinais-Suomen, Ahvenanmaan ja Tukholman saaristoissa toteutettua Skärgårdssmak-hanketta. Eri yhteyksissä on myös nähty tarvetta luoda koko saaristoalueelle saaristotuotteiden yhteinen markkinointiorganisaatio olemassa olevien organisaatioiden yhteistyönä. Saaristolaistori-hanke on tässä suhteessa hyvä alku, jota tulee jatkossa voimallisesti kehittää. Toteutus: Suomen Talousseura, Farma-maaseutukeskus, Åbolands lantbruksproducentförbund, Åbolands Fiskarförbund, MTK Varsinais-Suomi, saariston seutukuntien kehittämiskeskukset, kuntien maaseutuelinkeinotoimi, TE-keskus, Turun yliopiston ja Åbo Akademin täydennyskoulutuskeskukset, muut oppilaitokset, Pohjoismaiden ministerineuvoston Saaristoyhteistyö. Varsinais-Suomen liitto 13

VARSINAIS-SUOMEN SAARISTO-OHJELMAN PÄIVITYS VUODEKSI 2011

VARSINAIS-SUOMEN SAARISTO-OHJELMAN PÄIVITYS VUODEKSI 2011 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland VARSINAIS-SUOMEN SAARISTO-OHJELMAN PÄIVITYS VUODEKSI 2011 Varsinais-Suomen saaristo-ohjelman päivitys vuodeksi 2011

Lisätiedot

Tätä julkaisua voi tilata: Varsinais-Suomen liitto Ratapihankatu 36 20100 Turku www.varsinais-suomi.fi

Tätä julkaisua voi tilata: Varsinais-Suomen liitto Ratapihankatu 36 20100 Turku www.varsinais-suomi.fi Lounais-Suomen saariston liikennejärjestelmäsuunnitelma Tätä julkaisua voi tilata: Varsinais-Suomen liitto Ratapihankatu 36 20100 Turku www.varsinais-suomi.fi Julkaisun GT-karttaotteet Karttakeskus Oy

Lisätiedot

Valtakunnallinen saaristopoliittinen toimenpideohjelma 2012 2015

Valtakunnallinen saaristopoliittinen toimenpideohjelma 2012 2015 Valtakunnallinen saaristopoliittinen toimenpideohjelma 2012 2015 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 30/2012 Valtakunnallinen saaristopoliittinen toimenpideohjelma 2012 2015 Työ-

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto. Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN

Varsinais-Suomen liitto. Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA 2030 MAAKUNTAOHJELMA 2011 2014 Varsinais-Suomen maakuntasuunnitelma

Lisätiedot

NAANTALIN kaupungin SAARISTO- OHJELMA VUOSILLE 2010 2012

NAANTALIN kaupungin SAARISTO- OHJELMA VUOSILLE 2010 2012 NAANTALIN kaupungin SAARISTO- OHJELMA VUOSILLE 2010 2012 NAANTALIN KAUPUNKI Saaristo-ohjelma 2010 2012 1 Sisällysluettelo Sivu 1 Johdanto 2 2 Saaristopolitiikasta 3 3 Taustatietoja Naantalin saaristosta

Lisätiedot

Varsinais-Suomen saaristo-ohjelma

Varsinais-Suomen saaristo-ohjelma Varsinais-Suomen saaristo-ohjelma 1 2 Varsinais-Suomen saaristo-ohjelma Varsinais-Suomen liitto 2000 3 Saaristo-ohjelma Sisällysluettelo sivu 1. Johdanto 4 2. Saaristo osana Varsinais-Suomen maakuntaa

Lisätiedot

Miten Varsinais-Suomi makaa VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2007

Miten Varsinais-Suomi makaa VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2007 Miten Varsinais-Suomi makaa VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2007 Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toteutuminen Julkaisija: Varsinais-Suomen liitto 2007 SAATTEEKSI Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen laajakaistastrategia. -laajakaista kaikille, kaikkialla

Varsinais-Suomen laajakaistastrategia. -laajakaista kaikille, kaikkialla Varsinais-Suomen laajakaistastrategia -laajakaista kaikille, kaikkialla Varsinais-Suomen laajakaistastrategia Julkaisija: Varsinais-Suomen liitto ISBN 951-9054-84-7 2004 Kansikuva: Helkama Bica Hanko,

Lisätiedot

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 1. Strategian kohdealue Pirkan Helmen strategia kohdistuu Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja Valkeakosken alueille kokonaisuudessaan. Alueella oli vuoden 2012 lopussa

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNTALIITTO 2006 Sarja A: 277 1 Kansikuva: Teollisuuden Voima Oy; Kuva-arkisto 2 SATAKUNTALIITTO Postiosoite: PL 260, 28101 PORI Puhelin (02) 620 4300 Käyntiosoite:

Lisätiedot

Uudenmaan maakuntakaava Selostus

Uudenmaan maakuntakaava Selostus Uudenmaan liiton julkaisuja A 17-2007 Uudenmaan liitto Uudenmaan maakuntakaava Selostus Uudenmaan liiton julkaisuja A 17-2007 Uudenmaan maakuntakaava Selostus Uudenmaan liitto 2007 Uudenmaan maakuntakaava

Lisätiedot

Maakuntavaltuuston hyväksymä 10.11.2014

Maakuntavaltuuston hyväksymä 10.11.2014 Maakuntavaltuuston hyväksymä 10.11.2014 Pohjanmaan liitto on lakisääteinen kuntayhtymä, joka toimii aluekehittämisviranomaisena ja valtionapuviranomaisena. Liiton ensisijaiset tehtävät ovat: aluekehitys

Lisätiedot

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 20072013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite Pohjois-Suomen

Lisätiedot

HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2013

HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2013 HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2013 21.4.2008 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...1 ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...3 1.1 Maaseutu on moninaista... 4 1.2 Suomen Harvaan asutun maaseudun toimenpideohjelman

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ... 2. 1. YHYRES KYRÖNMAALLA... 4 1.1. Kyrönmaan aluekuvaus... 4 Hannu Katajamäki

TIIVISTELMÄ... 2. 1. YHYRES KYRÖNMAALLA... 4 1.1. Kyrönmaan aluekuvaus... 4 Hannu Katajamäki SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1. YHYRES KYRÖNMAALLA... 4 1.1. Kyrönmaan aluekuvaus... 4 Hannu Katajamäki 1.2. YHYRES kehittämisyhdistys ry Kyrönmaan kehittäjänä... 5 Matti Jaskari 1.3. Kehittämisohjelman

Lisätiedot

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 30.7.2007 Sisältö sivu 2 1. JOHDANTO... 3 1.1 Ohjelman valmisteluprosessin kuvaus...

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAA NUORTEN MAAKUNTA

POHJOIS-POHJANMAA NUORTEN MAAKUNTA POHJOIS-POHJANMAA NUORTEN MAAKUNTA MAAKUNTASUUNNITELMA 2030/ MAAKUNTAOHJELMA 2011 2014 Luonnos 2.3.2010 2 3 SISÄLTÖ STRATEGIAOSA: MAAKUNTASUUNNITELMA 2030 - Lähtökohdat, suunnittelujärjestelmä ja -prosessi

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ MÄÄRÄAIKA 21.10.2013 OSOITE: SAARISTOPOLITIIKKA@TEM.FI VASTAUSLOMAKE: SAARISTOPOLIITTINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2012-2015

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ MÄÄRÄAIKA 21.10.2013 OSOITE: SAARISTOPOLITIIKKA@TEM.FI VASTAUSLOMAKE: SAARISTOPOLIITTINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2012-2015 1 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ALUEOSASTO SEURANTAKYSELY MÄÄRÄAIKA 21.10.2013 OSOITE: SAARISTOPOLITIIKKA@TEM.FI VASTAUSLOMAKE: SAARISTOPOLIITTINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2012-2015 KYSELYN TARKOITUS Kyselyllä

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012 Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2011-2012

Lisätiedot

Vakka-Suomen KOKO-ohjelma 2010-2013

Vakka-Suomen KOKO-ohjelma 2010-2013 Vakka-Suomen KOKO-ohjelma 2010-2013 Vakka-Suomen seutukunta Yhtymähallitus 16.06.2009 Valtioneuvosto 19.11.2009 Ukipolis Oy Hallitus 08.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ohjelmaehdotuksen vastaavuus alueen kehittämisen

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen liiton julkaisu 2010 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 Kotisivu internetissä: www.hameenliitto.fi

Lisätiedot

Kolmen Ajan Rannikon kehittämisohjelma II vuosille 2007 2013. Hakemus Leader- toimintaryhmäksi. Maaseudun kehittämisyhdistys RAVAKKA

Kolmen Ajan Rannikon kehittämisohjelma II vuosille 2007 2013. Hakemus Leader- toimintaryhmäksi. Maaseudun kehittämisyhdistys RAVAKKA Kolmen Ajan Rannikon kehittämisohjelma II vuosille 2007 2013 Hakemus Leader- toimintaryhmäksi Maaseudun kehittämisyhdistys RAVAKKA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. KEHITTÄMISEN LÄHTÖTILANNE... 4 2.1 Kolmen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

4 MAASEUTU 4.1 Vapaa-ajan asukkaat ja maallemuuttajat: hyödyntämätön asiakaspotentiaali

4 MAASEUTU 4.1 Vapaa-ajan asukkaat ja maallemuuttajat: hyödyntämätön asiakaspotentiaali UUDET TYÖN LÄHTEET Study 2 020604/OP Sisällys 1 TAUSTAA: kansallinen, alueellinen ja paikallinen työllisyys 2 SUOMEN TYÖLLISYYSOHJELMA 2.1 Poikkihallinnollisia uudistuksia työttömyyden vähentämiseksi 3

Lisätiedot

1(42) KAINUUN LUONTOMATKAILUN TEEMAOHJELMA. Kainuun maakunta -kuntayhtymä

1(42) KAINUUN LUONTOMATKAILUN TEEMAOHJELMA. Kainuun maakunta -kuntayhtymä 1(42) KAINUUN LUONTOMATKAILUN TEEMAOHJELMA Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2(42) Julkaisu: B:10 Julkaisija: Kainuun maakunta - kuntayhtymä Kauppakatu 1, 87100 Kajaani Puhelin/vaihde 08-615541 Fax. 08-61554260

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! 1 Tampereen elinkeinostrategia alkuperäinen 19.8.2002 uudistettu 11.2.2004 tarkistettu osaamis- ja elinkeinolautakunnassa 7.3.2005 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014

Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014 Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014 Osaava Satakunta Saavutettava Satakunta Energinen ja hyvinvoiva Satakunta Julkaisu A297 ISBN 978-952-5862-03-4 ISSN 0789-6824 Sisällysluettelo 1. Johdanto yhteistyötä

Lisätiedot

Sujuvan arjen. maaseutu

Sujuvan arjen. maaseutu Sujuvan arjen maaseutu Varsinais-Suomen paikallisen kehittämisen ohjelma 2010-2015 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 4 Mikä on paikallisen kehittämisen ohjelma? 5 I Varsinaissuomalainen maaseutu menestyy 7 II

Lisätiedot

Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi. Työryhmän raportti

Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi. Työryhmän raportti Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi Työryhmän raportti Alueiden kehittäminen 6/2004 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 4.2.2004 Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi,

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! Tampereen elinkeinostrategia 19.8.2002 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö osaamisintensiivisille yrityksille Elämän laatu osaaville ihmisille Eli innovatiivisuutta

Lisätiedot