1. Johdanto. 2. Henkilöstöohjelman periaatteet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Johdanto. 2. Henkilöstöohjelman periaatteet"

Transkriptio

1 1 1. Johdanto Kuhmon kaupungin strategiassa on yhdeksi keskeiseksi kehitettäväksi painoalaksi on päätetty palvelurakenteen kehittäminen yhteistyössä henkilöstön kanssa. Osa tätä palvelurakenteen kehittämistä on suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka. Henkilöstöohjelma on yksi henkilöstöpolitiikan työkaluista. Kaupunginvaltuusto päätti joulukuussa 2006 hyväksyessään talousarvion, että Kuhmon kaupungille laaditaan henkilöstöohjelma, joka tulee tuoda hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustoon viimeistään kesäkuussa kuluvaa vuotta. Ohjelmaa on valmisteltu niin, että tekstiluonnosta on työstetty yhdessä henkilöstön kanssa. Käytännössä ohjelmaluonnosta on käsitelty yt-ryhmässä. Ryhmässä ovat mukana sekä henkilöstöä edustavien järjestöjen edustajat että työnantajan edustajat. Ohjelmaluonnos on ollut myös nähtävänä ja kommentoitavana kaupungin intranetissa. Lisäksi ohjelma on esitelty henkilökuntaneuvostolle. Henkilöstöohjelma on käytännön syistä jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa ovat Kuhmon kaupungin henkilöstöpolitiikan periaatteet. Tämä periaatteellinen osa hyväksytään kaupunginvaltuustossa. Toinen osa, jossa periaatteita on purettu käytännön ohjeiksi, hyväksytään kaupunginhallituksessa. Jälkimmäisessä osassa keskeisenä periaatteena on henkilöstöä koskevien käytäntöjen yhtenäistäminen samanlaisiksi koko kaupunkiorganisaatiossa. 2. Henkilöstöohjelman periaatteet Kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat henkilöstöohjelman periaatteet: Henkilöstöohjelma ohjaa hyvään henkilöstöpolitiikkaan ja tukee kaupungin strategisten tavoitteiden saavuttamista. Konsernistrategian 2012 mukaan Kuhmon kaupunki ja kaupungin yhtiöt tuottavat riittävät kuntapalvelut asiakkaille yhteistyössä Kainuun maakunnan, yritysten ja naapurikuntien kanssa tavoitteenaan myönteinen väestökehitys ja ihmisten menestys, hyvä työllisyys ja terve kuntatalous. Kaupunkistrategia nimeää keskeiseksi kehittämisen alueeksi osaamisen kasvun. Lisäksi palvelurakennetta halutaan kehittää yhteistyössä henkilöstön kanssa kohti asiakasläheisyyttä suunnitelmallisen henkilöstöpolitiikan keinoin, kaupungin mainetta parantaen. Henkilöstöpolitiikan lähtökohtana on, että kaupungin palveluksessa olevat ihmiset tekevät työnsä hyvin, motivoituneina ja asiakasta kunnioittaen. Jokaista kohdellaan tasavertaisena ja arvokkaana työyhteisön jäsenenä hänen luontaisia kykyjään ja taipumuksiaan arvostaen ja käyttäen. Työtehtävät mitoitetaan niin, että voimavarat ovat riittävät. Kuh-

2 2 mon kaupunki on henkilöstölleen turvallinen työyhteisö. Turvallisuus merkitsee henkilöstölle niin henkistä kuin fyysistäkin hyvinvointia. Turvallisuus on myös sitä, että kaupunki työnantajana kantaa huolta työpaikkojen pysyvyydestä taloudellisten voimavarojensa mukaisesti. Kaupungin luottamushenkilöhallinto ja henkilöstö toimivat samana joukkueena kaupungin strategian mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi, toisiaan kunnioittaen ja toisiaan tukien ja arvostaen. Hallinto vastaa strategisesta, esimiehet operatiivisesta johtamisesta. Henkilöstöasioita johtaa kukin esimies oman joukkueensa vastuullisena valmentajana. Jokaisen henkilökohtaisella vastuulla on rakentaa työyhteisön ilmapiiriä olemalla avoin, kannustava ja asiallinen työtoveri. Lähivuosien palvelutarpeiden kehitys, teknologian kehitys, terveen kuntatalouden takaaminen sekä odotettavissa oleva eläköityminen merkitsevät sitä, että henkilöstön määrä tulee jonkin verran vähenemään lähinnä luontaisen poistuman kautta. Tulevaisuuteen varaudutaan jatkuvalla henkilöstösuunnittelulla yhteistyössä henkilöstön ja henkilöstöjärjestöjen kanssa. Varautuessa otetaan huomioon uudelleen kouluttautumisen mahdollisuudet, mitä kaupunki työantajana tulee mahdollisuuksien mukaan myös tukemaan. Henkilöstösuunnittelu tehdään yksilötasolle yltäen tavoitteena mahdollisimman hyvä ennakointi toimintaympäristön muutoksiin. Henkilöstöä kannustetaan ammattitaidon ylläpitoon ja kehittämiseen täydennyskoulutuksen kautta. Kaupungin sisäistä viestintää kehitetään yhtenäisin palaverikäytännöin, kannustamalla esimiehiä viestintävastuuseen ja kaikkia palautteen antoon ja saamiseen sisäisen palautejärjestelmän, yksikköpalaverien sekä sisäisen tietoverkon kautta. Viestinnässä noudatetaan avoimuuden, tasapuolisuuden, ennakoinnin ja oikea-aikaisuuden periaatteita. Henkilöstöasioiden hoidon tuloksellisuuden arvioinniksi kehitetään mittaristo. Henkilöstötilinpäätös laaditaan vuosittain. Säännölliset työilmapiirimittaukset käynnistetään yhteistyössä Kainuun maakunta kuntayhtymän ja muiden Kainuun kuntien kanssa. 3. Henkilöstösuunnittelu Vakinainen henkilöstö Vakinainen palvelussuhde on ensisijainen palvelussuhteen muoto kaikissa niissä kunnan työtehtävissä, joissa henkilöstötarve nähdään pitkäkestoiseksi. Vakinaista henkilöstöä on kaupungin palveluksessa noin 320 henkilöä. Kaikkiaan henkilöstön määrä on noin 410. Määräaikainen/projektihenkilöstö Kun määräaikaisuuteen on perusteltu syy, esimerkiksi ajallisesti määritelty projekti, äitiysloma- tai vuorotteluvapaasijaisuus tai palveluntarve on selkeästi määräaikainen, voidaan palkata vakinaisen henkilöstön lisäksi henkilöitä määräaikaisiin työsuhteisiin.

3 3 4. Rekrytointi Sijaiset Lyhytkestoiset sijaisuudet pyritään pääsääntöisesti hoitamaan sisäisin järjestelyin. Perustellusta syystä sairaslomia tai muita töistä poissaoloja sijaistamaan voidaan palkata tilapäistä henkilökuntaa siihen varattujen määrärahojen puitteissa. Mikäli tilapäisen henkilökunnan palkkaamiseen ei ole varattuna määrärahaa tai se uuden henkilön palkkaamisen myötä ylittyisi, on tehtävä talousarvioon muutos. Ostopalvelut ja muut vaihtoehtoiset tavat tuottaa palveluja Kaupungin vastuulla olevia toimintoja voidaan toteuttaa myös ostamalla niitä yksityisiltä tuottajilta, muilta kunnilta tai tuottamalla palvelut yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Näitä vaihtoehtoisia tapoja palvelutuotantoon harkitaan silloin kun osoittautuu, että ne sekä toiminnallisesti että taloudellisesti ovat tehokkain tapa tuottaa kyseinen palvelu. Onnistunut rekrytointi käsittää perustellun tarpeen, hyvin hoidetun valintaprosessin ja parhaan mahdollisen tekijän löytämisen tehtävään. Rekrytointiprosessi vaikuttaa kaupungin maineeseen työnantajana. Jokaista työnhakijaa, kesäharjoittelijasta vakinaisiin viranhaltijoihin, kohdellaan ystävällisesti tulevana mahdollisena työntekijänä. Pääsääntö on, että virat ja toimet täytetään julkisella hakumenettelyllä. Tästä voi poiketa ainoastaan perustellusta syystä ottaen huomioon kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 :n ja hallintosäännön 24 :n määräykset. Uusien työntekijöiden hakemisen ja valinnan on oltava tarkoin harkittua. Vakinaiseen palvelussuhteeseen ottamisen tulee perustua huolelliseen valmisteluun ja vaihtoehtoisten ratkaisujen tarkasteluun. Virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää kaupunginvaltuusto. Työsuhteisten toimien perustamisesta päättää kaupunginhallitus. Viran tai työsuhteen tullessa avoimeksi sen täyttämistarve tulee harkita tarkoin taloudellisiin sekä toiminnallisiin resursseihin perustuen, ottaen huomioon koko kaupungin organisaation tarpeet ja resurssit. Ensin on selvitettävä kyseisen viran tai toimen täyttämistarve. Toiseksi on selvitettävä, ovatko tehtävät muuttuneet tai ovat muuttumassa sellaisiksi, että tehtävän nimikettä tai tehtävässä vaadittavaa osaamista on muutettava vastaamaan paremmin työyhteisön tarpeita. Kaikkien vakinaisten tehtävien täyttämiseen haetaan lupa kaupunginhallitukselta. Määräaikaisten ottamisesta päättää kaupunginjohtaja, toimialan esimies tai vastuuyksikön esimies enintään vuodeksi ja oppilaitosten osalta enintään lukuvuodeksi. Mikäli saman henkilön palvelussuhdetta on tarkoitus jatkaa kuluneen vuoden jälkeen, asiasta päättää ao.

4 4 luottamuselin. 5. Perehdyttäminen Sekä virka- että työsuhteen alussa tulee käyttää pääsääntöisesti koeaikaa. Koeajan käytöstä on päätettävä haettavaksi julistamisen yhteydessä ja siitä on kerrottava jo haastatteluvaiheessa hakijoille. Määräaikaista virka- tai työsuhdetta käytetään ainoastaan silloin, kun määräaikaisuuden edellytykset täyttyvät. Viran ja vakinaisen toimen julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija/työntekijä avoinna olevaan virkaan tai toimeen. Hakuilmoituksessa kuvataan lyhyesti tulevat työtehtävät. Ilmoituksissa käytetään yhtenäistä ilmoituspohjaa ja ilmoitus julkaistaan aina kaupungin verkkosivuilla. Ennen valintaa tulee vähintään kolme valintakriteereiden perusteella pätevintä hakijaa haastatella. Vain perustellusta syystä haastattelu voidaan jättää tekemättä. Työhönottohaastattelussa käytetään runkona kaupungin haastattelupohjaa. Haastattelussa selvitetään hakijan osaaminen ja soveltuvuus tehtävään niiltä osin kuin ne eivät näy asiakirjoista. Valinnassa on kiinnitettävä huomiota muodollisen kelpoisuuden lisäksi aiempiin työsuorituksiin, motivaatioon, vuorovaikutustaitoihin, joustavuuteen sekä oppimiskykyyn ja kehittymishaluun. Myös sitoutuminen työyhteisön jatkuvaan kehittämiseen tulee ottaa valinnassa huomioon. Johtaviin tehtäviin valittaessa voidaan valintaprosessissa käyttää ulkopuolista asiantuntijatahoa. Esimiestehtäviä täytettäessä eduksi on katsottava osoitettu johtamistaito. Kaikille työnhakijoille ilmoitetaan joko kirjallisesti tai suullisesti valintaprosessin lopputuloksesta. Perehdyttämisen tavoitteena on varmistaa, että tehtävää vaihtanut tai kokonaan uusi työntekijä pystyy mahdollisimman pian hoitamaan työnsä niin, että sekä hän että työnantaja ovat hänen työpanokseensa tyytyväisiä. Perehdyttäminen on tärkeä esimiehen vastuulla oleva kokonaisuus. Perehdyttämisestä vastuussa on myös perehtyjä. Myös työtovereiden tulee kantaa vastuuta tässä asiassa. Jokaiselle tehtäviä vaihtavalle tai uudelle työntekijälle laaditaan kirjallinen perehdyttämissuunnitelma, jossa sovitaan, kuka on perehtyjän tukihenkilö ja koska asia hoidetaan. Perehdyttämiseen liittyviä tietoja ja aineistoa löytyy Kuhinasta. 6. Palkka ja palkitseminen Palkkauksessa noudatetaan valtakunnallisia virka- ja työehtosopimuksia. Paikallisia virkatai työehtosopimuksia solmitaan ainoastaan erityisestä ja painavasta syystä. Palkan perusteina ovat tehtävät ja niiden vaativuus (tehtäväkohtainen palkka) ja työtulokset ja amma-

5 5 tinhallinta sekä palvelusaika (henkilökohtainen lisä) Kunkin viran/työsuhteen tehtäväkohtainen palkka määritellään aina ennen viran/työsuhteen auki julistamista. Tästä voidaan poiketa vain erityisestä syystä (johtavat virat). Tehtäväkohtaisen palkan tulee perustua tehtävän vaativuusarviointiin. TVA:n edellyttämät palkkatarkistukset tehdään vähitellen ottaen huomioon kaupungin valmiudet ja järjestelyvarat sekä muut mahdolliset varat. Niiden työtehtävien kohdalla, joissa TVA ei ole käytössä, palkka tulee määritellä sopimuksiin ja työn arvioituihin vaatimuksiin perustuen. Tehtäväkohtaiset palkat vahvistaa työhönottaja. Palkkauksesta pyydetään hallintojohtajan lausunto. Henkilökohtaisen lisän harkinnanvaraisen osuuden saaminen perustuu kahden lähimmän esimiehen arviointeihin työntekijöistään. Lisien suuruudesta ja jakoperusteista päättää kaupunginhallitus yhteistyöneuvottelutyöryhmän käsittelyn pohjalta. Henkilökohtaisesta lisästä päättää kaupunginjohtaja. Tavoitteena on luoda Kuhmon kaupunkiin tilanne, jossa hyvällä ja monipuolisella osaamisella henkilöstö voi vaikuttaa palkkansa tasoon. Henkilökohtaisia palkanosia pääsääntöisesti määräaikaisia käytetään tarvittaessa palkanosina korvaamaan työntekijälle/viranhaltijalle oman tehtäväalueensa ulkopuolisten tai tehtävää huomattavasti laajentavien työtehtävien hoitoa. Sijaisuuksien ajalta palkkauksessa noudatetaan työehtosopimuksia. Palkantarkistusesitykset käsitellään, kun ne tulevat esimiesten tai ammattijärjestöjen esityksinä. Tehtävien muuttuessa vaativammiksi tarkastellaan ja päivitetään työntekijän TVA, joka vaikuttaa työntekijän palkkauksen määrittelyyn. Palkkausasiat valmistelevat hallintojohtaja ja henkilöstöasianhoitaja. Sellaisten virkojen, joissa viranhaltijan tehtäviin ei kuulu julkisen vallan käyttöä, muuttamista työsuhteeksi ryhdytään valmistelemaan. Samalla saatetaan ajan tasalle virkojen ja toimien nimikkeet. 7. Palvelusuhteen syntyminen Virkasuhde syntyy nimityksestä päättävän viranomaisen päätöksellä. Palkanlaskentaan toimitetaan kirjallinen, esimiehen allekirjoittama virkamääräys, jossa määritellään virkasuhteen alkamisajankohta sekä viranhaltijan palkkaus ja sen peruste. Työsuhde astuu voimaan kirjallisen työsopimuksen laatimisella, suullisia työsopimuksia ei käytetä. Mikäli haun yhteydessä on ilmoitettu koeajasta, voidaan palvelussuhde purkaa molemmin

6 6 8. Johtaminen puolin ilman irtisanomisaikaa koeajan kuluessa. Koeaika on tällöin määriteltävä niin työsopimukseen kuin virkamääräykseenkin. Työsuhteen purkaminen ei kuitenkaan saa tapahtua epäasiallisella perusteella. Mikäli palvelussuhdetta ei pureta koeajan kuluessa tai sen päättyessä, jatkuu palvelussuhde ilman eri päätöstä alkuperäisen virkamääräyksen tai työsopimuksen perusteella. Johtamistavoissa ja käytännöissä painotetaan tuloksellisuutta, joustavuutta ja oikeudenmukaisuutta. Esimiesten on rohkaistava ja kannustettava alaisiaan itsenäisiin päätöksiin. Painopisteenä esimiestyössä on esimerkillisyys ja vuorovaikutuksellisuus. Työyhteisöihin luodaan ilmapiiri, jossa työnteko koetaan haasteelliseksi, kaikilla työyhteisön jäsenillä on osallistumismahdollisuus työyhteisön päätöksentekoon, eri asioiden kokeilemiseen ollaan valmiita ja koko työyhteisö on valmis kehittämään työtapojaan. Esimiestehtävissä toimivien henkilöiden valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota johtamistaitoon. Esimiehiä tuetaan koulutuksella johtamisen kehittämisessä. Esimiestyön kulmakivinä ovat: 1. johda ihmisiä - työyhteisössä vallitseva vuorovaikutus on keskeinen esimiehen onnistumisen mittari samoin kuin toimiva palautteenanto sekä säännölliset kehityskeskustelut 2. johda asioita - esimiehen on johdettava työyhteisö pyrkimään asetettuihin tavoitteisiin 3. ole keulakuva - esimiehen tapa sitoutua asetettuihin tavoitteisiin, sopimusten noudattamiseen, työturvallisuuden huomioonottamiseen sekä esimiehen tapa viestiä ja toimia työyhteisössä ohjaa koko työyhteisön toimintaa. Kuhmon kaupungissa toteutetaan tinkimättä kehityskeskustelukäytäntöä. Jokainen vakituiseen henkilöstöön kuuluva ja tarpeen mukaan muutkin käyvät lähiesimiehensä kanssa vähintään kerran vuodessa kehityskeskustelun, joka dokumentoidaan. Osallistavan johtamisen käytännöt käydään läpi esimiesten kanssa käytävien kehityskeskustelujen yhteydessä. Kehityskeskustelussa käydään aina läpi esimiehen arvio työsuorituksesta. Lisäksi sovitaan lähiaikojen tavoitteista ja tarvittaessa osaamisen kehittämisestä esimerkiksi koulutuksella. 9. Ammattitaidon ylläpitäminen Nopeasti muuttuvissa olosuhteissa tarve henkilöstön koulutukseen on lisääntynyt. Koulutuksesta on hyötyä niin työnantajalle kuin työntekijöille uudistuvien tehtävien hoidossa. Koulutuskysymyksissä työnantaja joutuu harkitsemaan omaa osuuttaan koulutuksen kustannuksiin. Harkintaa varten on henkilöstökoulutusta koskeva kaupunginvaltuuston hyväksymä suositussopimus. Siinä koulutus jaetaan perus-, jatko-, täydennys-, uudelleen- ja yhteistyökoulutukseen.

7 7 Perus- ja jatkokoulutukseen työnantaja ei ole velvollinen osallistumaan taloudellisesti. Täydennys- ja uudelleenkoulutuksen kustannusten korvaaminen harkitaan sen mukaan, onko työnantajan tehtävien kannalta tarpeellista ja välttämätöntä määrätä viranhaltija/työntekijä koulutukseen. Oppisopimuskoulutuksesta tehdään työnantajan ja kouluttajan kanssa erillinen sopimus. Tietopuoliselta koulutuksen ajalta koulutusaika on palkallista vakinaiselle henkilöstölle ja määräaikaisille palkatonta. Koulutuksen ajalta ei makseta päivärahoja, matkakorvauksia tai yöpymiskorvauksia. Tutkintomaksuista työntekijä vastaa itse. 10. Henkilöstön sijoittelu ja uralla eteneminen sekä virkavapaudet Lakiin ja sopimuksiin perustuvien virkavapauksien ja työlomien lisäksi voidaan henkilöstölle myöntää harkinnanvaraisia virkavapauksia ja työlomia. Edellytyksenä on, ettei vapaista ole haittaa työyksikölle. Työntekijän siirtyessä toiseen vakinaiseen tai vakinaisluonteiseen tehtävään Kuhmon kaupungin organisaation ulkopuolelle virkavapautta tai työlomaa annetaan vain erittäin perustellusta syystä. Tilapäisiin tai määräaikaisiin tehtäviin kaupunkiorganisaation ulkopuolella siirtyvälle työntekijälle voidaan myöntää virkavapaus tai työloma, jos tehtävästä on oleellista hyötyä työntekijän ammattitaidon kehittymiselle. Kuhmon kaupunki tukee työntekijöiden opiskelua ja itsensä kehittämistä myöntämällä virkavapautta tai työlomaa. Harkinnanvaraiset virkavapaudet ja työlomat ovat palkattomia. Mahdollinen palkallisuus harkitaan tapauskohtaisesti. Virkavapaus tai työloma voidaan myöntää palkallisena, jos siitä on merkittävää hyötyä organisaation tavoitteiden toteutumiselle. Kuhmon kaupunki suhtautuu myönteisesti osa-aikalisän ja vuorotteluvapaan käyttämiseen. Niiden käyttämisestä on henkilöstön sovittava työnantajan kanssa riittävän ajoissa, jotta tehtävien hoito ehditään järjestää. Osa-aikaeläkkeelle siirtymisessä Kuhmon kaupunki on valmis tukemaan työntekijöitä. 11. Henkilöstöpalvelut Työantaja on vakuuttanut työntekijät tapaturmien varalta. Eläkevakuutuksen hoitaa Kuntien Eläkevakuutus. Kaupunki on ottanut hallinnon vastuuvakuutuksen luottamuselinten puheenjohtajistolle ja jäsenille sekä esittelijänä toimiville viranhaltijoille. Lisäksi vakuutettuina ovat toimialojen ja vastuuyksiköiden esimiehet ja työnjohtoa. Kaupunki huolehtii hyvin työntekijöidensä terveydenhuollosta. Työterveyspalvelut oste-

8 8 12. Tiedotus 13. Työhyvinvointi taan Kainuun maakunta kuntayhtymältä. Työterveyspalvelut perustuvat kaupungin ja työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan. Sopimus on Kuhinassa. Työterveyshuolto jakaantuu lakisääteiseen terveyshuoltoon ja sairaanhoitoon. Palveluiden käyttöoikeus on vakituisella henkilöstöllä sekä määräaikaisessa työsuhteessa olevalla henkilöstöllä ja projektityöntekijöillä, mikäli työsuhde jatkuu yli kuusi kuukautta. Sairauslomatodistukset pyydetään työterveyshuollon kautta. Lapsen sairauden vuoksi ei todistuksia kirjoiteta työterveyshuollon kautta. Enintään neljän päivän poissaoloihin sairauden vuoksi ei vaadita terveydenhoitajan todistusta. Mikäli sairausloman tarve jatkuu, voi terveydenhoitajan todistuksella olla poissa enintään viiden päivän ajan sairauspoissaolon alkamispäivästä lukien. Sairausloman alkaessa tehdään ilmoitus esimiehelle työstä poissaolosta. Poikkeustapauksissa työterveyshuolto joutuu ohjaamaan työntekijöitä myös yleiseen päivystykseen, jos työterveyslääkäriä ei ole paikalla. Näissä tapauksissa työntekijä joutuu itse maksamaan terveyskeskuskäyntimaksun. Kaupungin henkilöstöllä on mahdollisuus työpaikkaruokailuun lounaspaikoissa kunkin vuoden ravintoedun mukaisella hinnalla. Osalla henkilöstöstä on oikeus kouluruokailuun. Kaupungin sisäistä viestintää kehitetään yhtenäisin palaverikäytännöin, korostamalla esimiesten viestintävastuuta ja kaikkien mahdollisuutta palautteen antoon ja saamiseen yksikköpalaverien sekä sisäisen tietoverkon kautta. Viestinnässä noudatetaan avoimuuden, tasapuolisuuden, ennakoinnin ja oikea-aikaisuuden periaatteita. Keskeiset välineet sisäisessä tiedottamisessa ovat yksikköpalaverit ja Kuhmon kaupungin intranet eli Kuhina. Esimiehet huolehtivat siitä, että riittävä määrä säännöllisesti toistuvia yksikköpalavereita pidetään kaikilla työpaikoilla. Kaupungilla on laadittu työsuojeluohjelma, jonka yhtenä periaatteena on järjestää työolosuhteet hyviin työsuorituksiin kannustaviksi ja sekä fyysisiltä että henkisiltä olosuhteilta tarkoituksen mukaisiksi. Kaupungin tasa-arvosuunnitelma valmistuu vuoden 2007 aikana. Minkäänlaista työpaikkakiusaamista tai seksuaalista häirintää ei työyhteisössä sallita. Jokaisella on velvollisuus puuttua kiusaamiseen tuomalla asia esimiehelle tai työsuojeluvaltuutetulle. Esimiesten on puututtava kiusaamiseen tai seksuaaliseen häirintään heti käyt-

9 9 14. Muistaminen täen tarvittaessa apuna omaa esimiestään, työsuojeluorganisaatiota ja työterveydenhuoltoa. Koko henkilöstön vastuulla on, ettei kiusaamiselle luoda minkäänlaisia edellytyksiä. Kaikissa häirintään tai kiusaamiseen liittyvissä asioissa voi ottaa suoraan yhteyttä myös hallintojohtajaan tai työsuojelupäällikköön. Kaupungilla on käytössään hyväksytty henkilöstön päihdeongelmien hallinta- ja hoito-ohjelma. Päihteiden käyttöä ei sallita työpaikoilla. Tässä asiassa Kuhmon kaupungin työpaikoilla on nollatoleranssi. Päihtynyt tai huumaavia aineita käyttänyt tulee aina lähettää pois työpaikalta. Seuraava vaihe on puhuttelu ja asian toistuessa huomautus, varoitus ja hoitoonohjaus. Toimenpiteistä ja hoitoonohjauksesta on vastuussa asianomaisen henkilön lähiesimies. Tukea hän saa työsuojelupäälliköltä tai hallintojohtajalta. Tyky-toimintaa järjestetään vuosittain budjetoiduilla määrärahoilla. Toiminta on sekä fyysisen työkyvyn ylläpitämistä, että työyhteisöjen osaamisen vahvistamista koulutuksen ja muun yhteistoiminnan kautta. Kuntoutusremonttikursseja järjestetään tyky-toimintana. Kursseille henkilöstö voi hakea vuosittain. Työterveyshuolto valitsee kuntoremonttikursseille osallistujat. Työsuojelutoiminnan perustana on voimassa oleva työsuojelulainsäädäntö ja kunnalliset työsuojelusopimukset. Työturvallisuus ja työterveyshuoltolaki muodostavat rungon, jolle työsuojelutoiminnan sisältö rakentuu. Kuhmon kaupungin henkilöstöä muistetaan palvelussuhteen päättyessä sekä merkkipäivänä. Palvelussuhteen päättyessä 20 vuotta palvelua Kuhmon kaupungilla; lahjan arvo on enintään 300 euroa 30 vuotta palvelua Kuhmon kaupungilla; lahjan arvo on enintään 400 euroa 40 vuotta palvelua Kuhmon kaupungilla; lahjan arvo on enintään 500 euroa Työyhteisön jättävälle, vähintään 2 vuotta Kuhmon kaupungin palveluksessa olleelle, luovutetaan työnantajan lahja, joka on arvoltaan enintään 50 euroa. Merkkipäivänä Kuhmon kaupunki muistaa 50 ja 60 vuotta täyttäviä lahjalla, jonka arvo on enintään 200 euroa. Muistamisesta on vastuussa lähiesimies. Merkkipäivää viettävä voi halutessaan omilla kustannuksillaan järjestää kahvitarjoilun omassa työyhteisössään. Ansiomerkit ja viirit Kuhmon kaupunkia 30 ja 40 vuotta palvelleille haetaan suostumuksella Suomen Kuntaliiton kunnia- tai ansiomerkki, jonka luovutus tapahtuu kaupungin viettäessä merkkipäiviään viiden vuoden välein. Mikäli henkilö ei ole saanut ao. huomionosoitusta kaupungin

10 10 viettäessä merkkipäivää, merkki haetaan hänelle eläkkeelle jäädessä tai siirtyessä pois kaupungin palveluksesta. Henkilöstöä muistetaan kaupungin viirillä 25 vuoden palveluksesta. Viiri luovutetaan suostumuksella ao. henkilön merkkipäivänä tai kaupungin vuodenvaihteen kahvi- tai lounastilaisuuksissa. 15. Työsuhteen loppuminen Vakinaisessa tai vakinaisluonteisessa tehtävässä palvelleen henkilön erotessa, työsuhteen loppuessa tai henkilön jäädessä eläkkeelle esimiehen on huolehdittava, että lähtijälle muodostuu myönteinen kokemus. Edellä mainittu tulee ottaa huomioon myös tilanteissa, joissa työsuhde päättyy irtisanomiseen työnantajan toimesta. Esimiehen on tehtävä jokaiselle lähtijälle lähtöhaastattelu, jossa kerätään tietoja ja ajatuksia toimintojen kehittämiseksi. Lähtöhaastattelusta on tehtävä kirjallinen muistio, joka toimitetaan toimialan esimiehelle. 16. Erityiskysymykset Valtuustoaloitteista on perustettu luettelo Dynastyyn. Kaupunki on palveluohjelmassaan sitoutunut toiminnan jatkuvaan parantamiseen ja palautteiden käsittely on ohjeistettu. Tärkeä tekijä toiminnan parantamisessa on sekä sisäisen että asiakkailta ja sidosryhmiltä saatavan palautteen systemaattinen käsittely. 17. Arviointi ja seuranta Henkilöstöohjelmaa tarkastellaan henkilöstötilinpäätösten ja työilmapiirikyselyn tulosten perusteella. Työilmapiirikysely toteutetaan vuoden 2008 aikana. Henkilöstötilinpäätös laaditaan vuosittain.

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa UK-henkilöstöryhmä, 10.6.2010 Henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan tässä sitä johtamisen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus

ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Voimaan 1.1.2012 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013 2 Perustaminen, muuttaminen ja lakkauttaminen

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET Kaupunginhallitus 23.01.2017 24 1 Sisällys 1. Täyttölupamenettely 3 Tehtävän vakinainen täyttäminen 3 Tehtävän määräaikainen täyttäminen 3 Sijaisten palkkaaminen 4 Sisäiset

Lisätiedot

Kivijärven kunta HENKILÖSTÖPOLITIIKKA

Kivijärven kunta HENKILÖSTÖPOLITIIKKA 1 Kivijärven kunta HENKILÖSTÖPOLITIIKKA 2 KIVIJÄRVEN KUNNAN HENKILÖSTÖPOLITIIKKA Henkilöstöpolitiikka on osa kunnan toimintapolitiikkaan. Se täydentää muuta henkilöstöhallinnon säännöstöä. Tavoitteiden

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 HENKILÖSTÖ- OHJELMA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 1. STRATEGIA Henkilöstöohjelman taustalla ovat Haapajärven kaupunki-, elinkeino- ja konsernistrategiassa esitetyt asiat: Arvot, toiminta-ajatus

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2016 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö

Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö 1 (6) Ylöjärven kaupunki Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö Voimaantulo 01.01.2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 1 Henkilöstösäännön soveltaminen Henkilöstösäännössä määrätään päätöksenteosta

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN TYÖLLISTÄMINEN JA UUDELLEENSIJOITUS

RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN TYÖLLISTÄMINEN JA UUDELLEENSIJOITUS RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN TYÖLLISTÄMINEN JA UUDELLEENSIJOITUS Kaupunginhallitus hyväksynyt 18.10.1993 Voimaantulopäivä 26.10.1993 Rauman kaupungin säästötavoitteiden ja henkilöstösuunnitelman toteuttamiseksi

Lisätiedot

1. Lieksan kaupunki, edustajanaan kaupunginhallitus (jäljempänä kaupunki) 2. kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen (jäljempänä kaupunginjohtaja)

1. Lieksan kaupunki, edustajanaan kaupunginhallitus (jäljempänä kaupunki) 2. kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen (jäljempänä kaupunginjohtaja) JOHTAJASOPIMUS Lieksan kaupunki ja kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen sopivat tällä johtajasopimuksella kaupunginjohtajan avaintehtävistä, työn painopistealueista, niiden arvioinnista ja tarkastamisesta,

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2014 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Liite kv 4.3.2013 27 tähän korjattu päätöksen yhteydessä mainitut kaksi kohtaa HYVINVOIVA JA OSAAVA HENKILÖSTÖ TURVAA KUNNAN KEHITTÄMISTÄ

Liite kv 4.3.2013 27 tähän korjattu päätöksen yhteydessä mainitut kaksi kohtaa HYVINVOIVA JA OSAAVA HENKILÖSTÖ TURVAA KUNNAN KEHITTÄMISTÄ Liite kv 4.3.2013 27 tähän korjattu päätöksen yhteydessä mainitut kaksi kohtaa HYVINVOIVA JA OSAAVA HENKILÖSTÖ TURVAA KUNNAN KEHITTÄMISTÄ Hankasalmen kunnan henkilöstöstrategia valtuustokaudelle 2013-2016

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Miksi Jyväskylä -sopimus? 2. Yhteistoiminta 3. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4. Henkilöstön

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen,

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 121 251/01.01.01.00/2016 Vakansseista luopuminen Kuntayhtymän hallitus 121 Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi,

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2009 2013

KUHMON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2009 2013 KUHMON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2009 2013 1. JOHDANTO - 2 - Kunta-alalla on parhaillaan käynnissä suuria rakennemuutoksia, joissa tarvitaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Kuntaliitosten myötä valtakunnallisella

Lisätiedot

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen KHHJ 4.2.2014 19 SISÄLLYS 1 Muun työn tarjoaminen irtisanomisen (taloudelliset ja tuotannolliset syyt) vaihtoehtona... 1 2 Koulutusvelvollisuus... 2 3 Toimintamalli

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 30 liite 7 Yhtymäkokous 19.5.2016 12 liite 12 Sisältö 1 Yleistä... 3 1 Henkilöstösäännön soveltaminen... 3 2 Viran ja työsopimussuhteisen

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2012 64 Voimaantulopäivä 1.11.2012 I LUKU JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS 11.12.2000 TUKES - PALKKAUSJÄRJESTELMÄ

TURVATEKNIIKAN KESKUS 11.12.2000 TUKES - PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1 TURVATEKNIIKAN KESKUS 11.12.2000 TUKES - PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 2 1. PALKKAUSJÄRJESTELMÄ OSA JOHTAMISTA Palkkaus ja palkitseminen ovat keskeinen osa turvatekniikan keskuksen johtamisjärjestelmää. Organisaation

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 1 Päivitetty ohje MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 POISSAOLOJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ JA PALKATTOMIEN VIRKAVAPAUKSIEN / TYÖLOMIEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT PERIAATTEET 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

VIRKOIHIN JA TOIMIIN LIITTYVÄ PÄÄTÖKSENTEKO, ESITTELY JA MENETTELYTAVAT

VIRKOIHIN JA TOIMIIN LIITTYVÄ PÄÄTÖKSENTEKO, ESITTELY JA MENETTELYTAVAT 1 Liite Lapin yliopiston johtosääntöön VIRKOIHIN JA TOIMIIN LIITTYVÄ PÄÄTÖKSENTEKO, ESITTELY JA MENETTELYTAVAT 1.1 Viran perustaminen Virka on perustettava ennen täyttötoimenpiteisiin ryhtymistä. Viran

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas. Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.fi Turun lähimmäispalveluyhdistys ry Kotikunnas Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Voimaan 1.1.2015 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2015 2020 1 Sisällysluettelo 1 Mikä on henkilöstöpoliittinen

Lisätiedot

MUISTAMISSÄÄNTÖ. Mynämäen kunta

MUISTAMISSÄÄNTÖ. Mynämäen kunta MUISTAMISSÄÄNTÖ Mynämäen kunta Kunnanhallitus hyväksynyt.. 2014 Voimaantulo 1.1.2015 2 HENKILÖKUNNAN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ 1. HENKILÖKUNTA Syntymäpäivät Mynämäen kunnan palveluksessa

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 17.6.2013 Voimaantulopäivä 1.8.2013 1 Henkilöstösäännön soveltaminen Henkilöstösäännössä määrätään päätöksenteosta ja toimivallasta henkilöstöasioissa

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ Espoon kaupungin henkilöstösääntö 5.1 1 (8) ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Voimaan 1.1.2012 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Viimeksi muutettu 7.12.2015 Voimaan

Lisätiedot

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015. Rakennustarkastajan viran (700 039)perustaminen

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015. Rakennustarkastajan viran (700 039)perustaminen Rakennus- ja 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Rakennustarkastajan viran (700 039)perustaminen 1238/01.01.00.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 10.06.2015 83 Valmistelija:

Lisätiedot

Työntekijän palkkaaminen Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy

Työntekijän palkkaaminen Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy Työntekijän palkkaaminen 25.10.2017 Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy Uuden työntekijän tarve? Toimiako yksin vai toiminko työantajana ja kasvatan yritystä? Kysynnän ja tarjonnan suhde? Kasvaako yritys

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014 Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Vanha sääntö Uusi sääntö Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

MUONION KUNNAN HENKILÖSTÖPERIAATTEET

MUONION KUNNAN HENKILÖSTÖPERIAATTEET Muonion kunta MUONION KUNNAN HENKILÖSTÖPERIAATTEET Kunnanhallitus 24.9.2012 259 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI... 3 3. PALKKAUS... 3 4. PALKATUN HENKILÖSTÖN MUISTAMINEN... 4 5. KOULUTUS...

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT

NURMEKSEN KAUPUNKI NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT NURMEKSEN KAUPUNKI 18.11.2005 NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT Monet ulkoiset ja kaupungin sisäiset tekijät vaativat kaupunkia selvittämään omat strategiset tavoitteensa

Lisätiedot

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää.

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS NEUVOTTELUPÖYTÄKIRJA Pöytäkirja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) sekä JUKO ry:n, Pardia ry:n ja JHL ry:n välisistä neuvotteluista, jotka koskivat GTK:ssa sovellettavaa palkkausjärjestelmää.

Lisätiedot

Virkasuhteisia esimiehiä ovat:

Virkasuhteisia esimiehiä ovat: 1 (5) Käsittely Voimaantulo 15.1.2018 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän henkilöstöasioiden toimintaohje Toimintaohjeella määrätään hallintosäännön mukaisen toimi- ja päätösvallan siirtämisestä viranhaltijoille

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2010 2013

Henkilöstöstrategia 2010 2013 Henkilöstöstrategia 2010 2013 1 Henkilöstöstrategia avuksi johtamiseen Henkilöstöstrategia on väline Raision kaupungin henkilöstöpolitiikan kehittämiseen. Se toteuttaa osaltaan kaupungin strategiaa. Henkilöstöstrategia

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015 Lapuan kaupunki Henkilöstöstrategia 2015 Visio Lapua on kasvava, energinen, toimivien palveluiden sekä monipuolisen kulttuurin ja viihtyisän ympäristön kaupunki. Kaupungin henkilöstö on asiantuntevaa,

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÖIDEN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ 1.4.2013 LUKIEN

VIRTAIN KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÖIDEN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ 1.4.2013 LUKIEN VIRTAIN KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÖIDEN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ 1.4.2013 LUKIEN 1. YLEISOHJEET Merkkipäiväsäännössä määritellään toimiohjeet työnantajan edustajalle tilanteisiin, joissa työntekijää

Lisätiedot

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää.

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS NEUVOTTELUPÖYTÄKIRJA Pöytäkirja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) sekä JUKO ry:n, Pardia ry:n ja JHL ry:n välisistä neuvotteluista, jotka koskivat GTK:ssa sovellettavaa palkkausjärjestelmää.

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 1(6) Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 3 luku Henkilöstöorganisaatio 9 Henkilöstöorganisaatio

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA LAHJA- JA MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ

PYHTÄÄN KUNTA LAHJA- JA MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ PYHTÄÄN KUNTA LAHJA- JA MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖT 1..1 Luokitus Luottamushenkilöt jaetaan tätä lahja- ja merkkipäiväsääntöä sovellettaessa kolmeen luokkaan seuraavasti: I II III kunnanvaltuuston

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (5) HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka Leena Mattheiszen 14.2.2013

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (5) HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka Leena Mattheiszen 14.2.2013 HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (5) Jakelussa mainituille ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN JA ELÄKKEELLÄ OLEVAN PALKKAAMINEN 1 Vanhuuseläkkeelle siirtyminen Tämä ohje korvaa henkilöstökeskuksen 7.1.2010 antaman ohjeen

Lisätiedot

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Yhteistoimintaryhmä 29.11.2010 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. Edellisen

Lisätiedot

Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän henkilöstöasioiden toimintasääntö

Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän henkilöstöasioiden toimintasääntö 1 (5) Käsittely Voimaantulo 1.1.2015 Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän henkilöstöasioiden toimintasääntö Toimintasäännöllä määrätään hallintosäännön mukaisen toimi- ja päätösvallan siirtämisestä

Lisätiedot

Kannuksen kaupungin merkkipäiväohje

Kannuksen kaupungin merkkipäiväohje Kannuksen kaupungin merkkipäiväohje Yt-toimikunta 22.8.2016 16 Kaupunginhallitus 6.9.2016 106 Merkkipäiväohje Sisällys Yleisohjeet... 1 Henkilöstö... 1 Luottamushenkilöt... 3 Kunniamerkit... 3 Kuolemantapaus

Lisätiedot

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennus- ja 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennustarkastajan viran (700 039) perustaminen 1238/01.01.00.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Palkallisten ja palkattomien virkavapauksien/työlomien anomis- ja hyväksymiskäytäntö

Palkallisten ja palkattomien virkavapauksien/työlomien anomis- ja hyväksymiskäytäntö Pysyväisohje Muutos 7.8.2014 kohtaan 5.2. (merkitty kursiivilla) Palkallisten ja palkattomien virkavapauksien/työlomien anomis- ja hyväksymiskäytäntö Kaikki sekä palkattomat että palkalliset virkavapaudet/työlomat

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa 1 SISÄLTÖ Työsopimus... 4 Koeaika... 4 Palkanmaksu ja verotus... 4 Oppisopimustyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet... 5 Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet...

Lisätiedot

Tässä johtosäännössä säädetään hallintokeskuksen organisaatiosta ja tehtävistä.

Tässä johtosäännössä säädetään hallintokeskuksen organisaatiosta ja tehtävistä. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 2.12.1993 Muutos hyväksytty kvsto:n kokouksessa 9.9.2004 Muutos hyväksytty kvsto:n kokouksessa 25.1.2007 Muutos hyväksytty kvsto:n kokouksessa 10.12.2012 HALLINTOKESKUKSEN

Lisätiedot

Asikkalan kunnan henkilöstöetuudet ja kannusteet

Asikkalan kunnan henkilöstöetuudet ja kannusteet Asikkalan kunnan henkilöstöetuudet ja kannusteet Henkilöstöetuudet 1. Omasta työkyvystään huolehtiminen Kaikilla vakinaisessa työ- tai virkasuhteessa olevilla työntekijöillä sekä vähintään 6 kk:n määräaikaisessa

Lisätiedot

, VES , TES SMDno/2011/102 1

, VES , TES SMDno/2011/102 1 Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 16 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry :n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry :n välillä virastoerän

Lisätiedot

MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ YT-toimikunta 4.10.2013 5 Kunnanhal itus 21.10.2013 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 Voimaantulo: 1.1.2014

MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ YT-toimikunta 4.10.2013 5 Kunnanhal itus 21.10.2013 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 Voimaantulo: 1.1.2014 MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ YT-toimikunta 4.10.2013 5 Kunnanhallitus 21.10.2013 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 Voimaantulo: 1.1.2014 Luumäen kunta muistaa luottamushenkilöitään ja henkilöstöään heidän merkkipäivinään

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 068 1(5) OPETUSVIRASTO 8.10.2013. Ohje tulee voimaan 1.1.2013 ja on voimassa enintään 31.12.2022 asti.

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 068 1(5) OPETUSVIRASTO 8.10.2013. Ohje tulee voimaan 1.1.2013 ja on voimassa enintään 31.12.2022 asti. HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 068 1(5) Kaupungin kouluille, oppilaitoksille ja yksiköille Ohje tulee voimaan 1.1.2013 ja on voimassa enintään 31.12.2022 asti. MERKKIPÄIVÄLAHJAT JA TUNNUSTUKSEN ANTAMINEN

Lisätiedot

Tätä johtajasopimusta voidaan tarkistaa sopijaosapuolten yhtäpitävällä suostumuksella. Iin kunta edustajanaan kunnanhallitus (jäljempänä kunta)

Tätä johtajasopimusta voidaan tarkistaa sopijaosapuolten yhtäpitävällä suostumuksella. Iin kunta edustajanaan kunnanhallitus (jäljempänä kunta) 1 IIN KUNTA JOHTAJASOPIMUS 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS Tällä johtajasopimuksella sovitaan kunnanjohtajan avaintehtävistä, työn painopistealueista, niiden arvioinnista, palkkauksesta sekä muista palvelussuhteen

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Nuoriso- ja liikuntatoimen tehtävänä on nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisena edistää toimialallaan nuorison ja koko

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 9.5.2005 1997/nro 7 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala 1 ' Liikunta- ja nuorisolautakunnan alaisen palvelukeskuksen

Lisätiedot

Kuntaliitoksen tapahtuessa Joutsan kunnan henkilöstö muodostuu nykyisestä Joutsan kunnan ja Leivonmäen kunnan henkilöstöstä.

Kuntaliitoksen tapahtuessa Joutsan kunnan henkilöstö muodostuu nykyisestä Joutsan kunnan ja Leivonmäen kunnan henkilöstöstä. Joutsan kunnanhallitus 216 24.09.2007 Kunnanvaltuusto 55 22.10.2007 Henkilöstötoimikunta 7 29.10.2007 Henkilöstötoimikunta 13 12.11.2007 Yhteinen Joutsan kunnanhallitus 37 19.11.2007 Kuntaliitossopimuksen

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN MUISTAMISOHJE

HARJAVALLAN KAUPUNGIN MUISTAMISOHJE HARJAVALLAN KAUPUNGIN MUISTAMISOHJE Sisällys Harjavallan kaupungin muistamisohje... 3 Yleistä... 3 Henkilöstö... 3 Syntymäpäivät... 3 Eläkkeelle siirtyminen... 3 Palvelussuhteen päättyminen... 4 Muistaminen

Lisätiedot

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty Varhaisen tuen toimintamalli Hyväksytty 2 Tavoitteet Varhaisen tuen mallin tavoitteena on sopia yhdessä menettelytavoista ja toimenpiteistä, joilla henkilöstön terveyteen ja työkykyyn voidaan kiinnittää

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

Sisältö. 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät...

Sisältö. 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät... Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2010 2013 Sisältö 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät... 3 2 Alkusanat... 4 3 Kaupungin

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017 2019 YT-tmk 28.11.2016 XX Henkjaos 28.11.2016 XX Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu Sisällysluettelo 1. Tasa-arvo-

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2014 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Siirtyminen eläkkeelle...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1 (4) Kaupungin yhteistyötoimikunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1 (4) Kaupungin yhteistyötoimikunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1 (4) 30 Asianro 3582/02.02.00/2016 Vuoden 2017 talousarvio sekä vuosien 2017-2020 toiminta- ja taloussuunnitelma Henkilöstöjohtaja Markku Mattila Työnantajapalvelu Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE

LAPINLAHDEN KUNNAN PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE LIITE NRO 2 HKJAO 28.3.2011 31 LAPINLAHDEN KUNNAN PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 1 1. YLEISTÄ Alkoholin ja muiden päihteiden väärinkäyttö on huomattava terveydellinen, taloudellinen ja sosiaalinen

Lisätiedot

Henkilöstösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Siirtymisen ajankohta:

Henkilöstösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Siirtymisen ajankohta: LOHJAN KAUPUNGIN JA PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN SOSIAALI- JA TERVEYS-PALVELUJEN HENKILÖSTÖSOPIMUS Yhtymähallitus 18.9.2012 liite 109 Sopijaosapuolet: Lohjan yhdistymishallitus Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS 1 Henkilöstösopimuksen perusteet Lakkautettavan Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän henkilöstö, Siikaisten kunnan peruspääoman

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista.

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista. ALAVIESKAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1. Tavoitteet Kunnanvaltuusto 26.9.2006 19 Tavoitteena on tasa-arvoinen, yhteistyökykyinen ja kehittyvä sekä hyvää tulosta tekevä työyhteisö, jossa tasa-arvo on osa

Lisätiedot

SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC

SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC Tämän ohjeistuksen tarkoitus on toimia muistilistana työnantajan edustajille ja luottamusmiehille toimenpiteistä, joita sosiaalialan järjestöjen

Lisätiedot

Virkasuhteisia esimiehiä alkaen ovat:

Virkasuhteisia esimiehiä alkaen ovat: 1 (5) Käsittely Voimaantulo 1.1.2017 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän henkilöstöasioiden toimintaohje Toimintaohjeella määrätään hallintosäännön mukaisen toimi- ja päätösvallan siirtämisestä viranhaltijoille

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kuntalain muuttamisesta

Lisätiedot

Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS. Eurajoen kunnanvaltuusto xx

Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS. Eurajoen kunnanvaltuusto xx Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS Eurajoen kunnanvaltuusto 16.1.2017 xx 1.Kunnanjohtajan tehtävät, työnjako ja yhteistyökäytännöt Tällä Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Selvitystyö sosiaali-

Lisätiedot

OHJEITA TYÖSUOJELUVALTUUTETULLE JA LUOTTAMUSMIEHELLE KIUSAUS TAI EPÄASIALLISEN KOHTELUN EPÄILYJEN KÄSITTELYYN. Nordea Unioni Suomi ry

OHJEITA TYÖSUOJELUVALTUUTETULLE JA LUOTTAMUSMIEHELLE KIUSAUS TAI EPÄASIALLISEN KOHTELUN EPÄILYJEN KÄSITTELYYN. Nordea Unioni Suomi ry OHJEITA TYÖSUOJELUVALTUUTETULLE JA LUOTTAMUSMIEHELLE KIUSAUS TAI EPÄASIALLISEN KOHTELUN EPÄILYJEN KÄSITTELYYN KIUSAAMINEN / EPÄASIALLINEN KOHTELU 1 NORDEASSA TYÖPAIKKAKIUSAAMISTA EI HYVÄKSYTÄ - perustuu

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

Tulokasopas. Käyntiosoite: Rantalantie 6, 81720 Lieksa PL 13, 81701 Lieksa Puh. 04010 44000 Fax (013) 525 050 Kirjaamo@lieksa.fi www.lieksa.

Tulokasopas. Käyntiosoite: Rantalantie 6, 81720 Lieksa PL 13, 81701 Lieksa Puh. 04010 44000 Fax (013) 525 050 Kirjaamo@lieksa.fi www.lieksa. Tulokasopas 1 Tulokasopas Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto xx.xx.2016 Tulokasopas 2 TERVETULOA LIEKSAN KAUPUNGIN PALVELUKSEEN Esitän parhaimmat onnittelut uudesta työpaikastasi ja samalla toivotan

Lisätiedot

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty:

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty: 2012 Nivalan kaupungin viestintäohje Karikumpu Nivalan kaupunki Hyväksytty: Sisältö 1. Lainsäädäntö määrittelee tiedotustoiminnan lähtökohdat... 3 2. Tiedottamisen vastuut oltava selkeät... 3 Kaupungin

Lisätiedot

Päihdeohjelman lomakkeet. 1. Muistio puheeksiottotilanteesta 2. Hoitositoumus 3. Kuntoutussuunnitelma 4. Varoitus päihteiden käytöstä

Päihdeohjelman lomakkeet. 1. Muistio puheeksiottotilanteesta 2. Hoitositoumus 3. Kuntoutussuunnitelma 4. Varoitus päihteiden käytöstä Päihdeohjelman lomakkeet 1. Muistio puheeksiottotilanteesta 2. Hoitositoumus 3. Kuntoutussuunnitelma 4. Varoitus päihteiden käytöstä Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A, 00250 Helsinki, puh. 030 4741,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 25 19.01.2015. 25 Asianro 8193/01.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 25 19.01.2015. 25 Asianro 8193/01.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 115 16.12.2014 25 Asianro 8193/01.01.00/2014 Tehtävien lakkauttaminen ja virkojen perustaminen perusturvan palvelualueella 1.1.2015

Lisätiedot

Ohje korvaa kaupunginhallituksen perehdyttämisestä antaman ohjeen.

Ohje korvaa kaupunginhallituksen perehdyttämisestä antaman ohjeen. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PEREHDYTTÄMINEN Hyväksytty kaupunginhallituksessa 23/8 1993. Ohje korvaa kaupunginhallituksen perehdyttämisestä 03.08.1987 antaman ohjeen. 1. Soveltamisala Tätä toimintaohjetta sovelletaan

Lisätiedot

Kuntayhtymän johtaja toimii yhtymähallituksen esittelijänä.

Kuntayhtymän johtaja toimii yhtymähallituksen esittelijänä. Yhtymähallitus 194 07.12.2011 Yhtymävaltuusto 12 14.12.2011 Hallintosäännön muutos YhtHall 194 7.12.2011 Johtotiimi 30.11.2011 Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto puh: 040-7400

Lisätiedot

Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014. Käsitelty Johtoryhmässä 22.8.2014 Hyväksytty YT-toimikunnassa 27.8.2014

Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014. Käsitelty Johtoryhmässä 22.8.2014 Hyväksytty YT-toimikunnassa 27.8.2014 Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014 Käsitelty Johtoryhmässä 22.8.2014 Hyväksytty YT-toimikunnassa 27.8.2014 Tiedoksi kunnanhallitukselle 15.9.2014 Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014 1 (4) Toivakan

Lisätiedot