TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Otsikko Sivu 213 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2012 227. Otsikko Sivu 213 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 229 214 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT"

Transkriptio

1 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus AIKA :30-19:53 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA LAUTAMIESTEN LUKUMÄÄRÄ OULUN AMMATTIKORKEAKOULUOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN / SEURANTARYHMÄN JÄSENTEN NIMEÄMINEN 219 LIIKUNTA- JA KULTTUURISETELIN KÄYTTÖÖNOTTO LAUSUNTO / MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS 221 HUOLI YLEISTEN TEIDEN KUNNOSTA JA KASVAVISTA LIIKENNETURVALLISUUSRISKEISTÄ 222 ILMOITUSASIAT OSALLISTUMINEN EAKR -HANKEHAKEMUKSEN VALMISTELUUN

2 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus AIKA :30-19:53 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Uitto Tauno PJ Savela Olavi VPJ Karppinen Hannele J Leinonen Maire J Matinlauri Minna J Mällinen Seija J Saarela Esa J Salmenhaara Anne J Ylitalo Vesa Varajäsen POISSA Kurunsaari Jarmo J Kauppi Timo L Kvalt PJ MUU Partanen Marko Kvalt I VPJ Keränen Tiia Kvalt II VPJ Lohi Tuomas Kunnanjohtaja, esittelijä Vanhanen Eeva Hallintojohtaja, ptk:n pitäjä ALLEKIRJOITUKSET Tauno Uitto Puheenjohtaja Eeva Vanhanen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet olemme varmentaneet nimikirjaimillamme. Tyrnävällä Maire Leinonen Seija Mällinen PÖYTÄKIRJA YLEI- Tyrnävän kunnanvirastossa aukioloaikana SESTI NÄHTÄVILLÄ Heli Pöllänen Ilmoitustaulun hoitaja

3 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN KHALL 213 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta Kunnanhallitus on kokouksessaan päät tä nyt, et tä pöy tä kir ja tarkastetaan kahden kunnanhalli tuksen jäse nen toi mesta välittömästi sen laadinnan jälkeen ja pide tään yleisesti näh tävänä viidentenä päivänä kokouk sen jäl keen. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maire Leinonen ja Seija Mällinen.

4 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT KHALL 214 Oheismateriaalina on luettelot käsitellyistä asioista lautakunnittain ja jäljennökset päätöksistä viranhaltijoittain sekä muuta aineistoa ajankohtaisista asioista. Lautakuntien pöytäkirjat: Sivistyslautakunta Viranhaltijapöytäkirjat: Kunnanjohtajan päätökset: Kiinteistönluovutusilmoitukset: Omakotitalon tontin vuokrauspäätökset: / Kalevi Laukka Oy / Kalevi Laukka Oy / Kalevi Laukka Oy Omakotitalon tontin kauppakirjan hyväksymispäätökset: / Hanna-Kaisa Ervasti ja Heikki Rantasuo / Heidi ja Olli Markus Henkilöstöhallinnon viranhalt.päätökset: / Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä Hallintojohtajan päätökset: Henkilöstöhallinnon viranhaltijapäätökset: Talousjohtajan päätökset: Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedoksi ja päättää, ettei niiden ottokelpoisia päätöksiä oteta kuntalain 51 :n pe rusteella kunnanhallituk sen käsiteltäväksi. Hyväksyttiin.

5 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS KHALL 215 Kunnanjohtajan ajankohtaiskatseuksen yhteydessä käydään läpi myös valmistelussa olevaa hallintosääntöluonnosta ja säännön päivitystarvetta. Kunnanjohtaja esitteli valmistelussa olevaa hal lin to sään töluon nos ta. Päivitetty hallintosääntö on tarkoitus tuoda kunnan hal li tuk sen ja valtuuston käsittelyyn kuluvan vuoden aikana.

6 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 421/014/2010 KHALL 216 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p Oulun seutu on valmistellut ja hyväksynyt Oulun seudun lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman, joka toimii suositukse na kunnille. Oulun seutu pyytää, että Oulun seudun kunnat hyväksyvät päätöksentekoelimissään Oulun seudun lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman ohjeelliseksi pohjaksi kuntakohtaiselle ohjelma työlle. Oulun seutu pyytää tarkistamaan kuntaryhmien toiminnan yhteyshenkilön. Lisäksi kuntien pyydetään varaamaan tarvit tavat henkilöstöresurssit kuntaohjelman laatimiseen kunta ryhmän tueksi. Kunnallisen ohjelman laatimiseen on arvioi tu mene vän noin 2-6 henkilökuukauden työpanos kunnissa - Ou lussa noin yhden henkilön työpanos kokonaisuudes saan ohjelmatyön ajaksi. Lapsi- ja nuorisopoliittista ohjelmatyötä tuetaan seudulliseen ohjelmatyöhön varatulla erillisellä rahoituksella, Tukeva 3-juurruttamishankkeella ja ELY -keskuksen erillisellä rahoituksella ohjelmatyöhön liittyvän kuntalaisten vaikuttamisen osalta. Lisäksi seutunappi.fi -palvelun osaksi on julkaistu erilliset ohjelmatyön sivustot. Sivusto on rakennettu siten, että kunnat saavat omiin ohjelmatyöprosesseihin lisätietoja, asiakirjoja sekä kerättyä materiaalia. Oulun seudun kuntien lapsi- ja nuorisopolitiikka vuo teen ohjelma on esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus hyväksyy laaditun Oulun seudun kuntien lapsi- ja nuorisopolitiikka vuoteen ohjelman ohjeellisesti noudatettavaksi Tyrnävän kunnassa. Hyväksyttiin.

7 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus LAUTAMIESTEN LUKUMÄÄRÄ 387/015/2012 KHALL 217 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p Oikeusministeriö on pyytänyt Oulun käräjäoikeudelta esitystä käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärästä. Esityksen mu kaan Tyr nä vän lautamiesten lukumääräksi esitetään kaksi (2), joka on ny kyi nen lukumäärä. Oulun istuntopaikan lautamiesten lukumäärä Iin, Kempeleen, Limingan, Muhoksen ja Tyrnävän osalta on laskettu suhteessa tuomiopiirin asukaslukuun ottamatta huomioon Kuusamon, Pudasjärven ja Taivalkosken asukasmääriä. Samoin on menetelty arvioitaessa ns. Uuden Oulun lautamiesten lukumäärää. Esitys Oulun käräjäoikeuden lautamiesten lukumääräksi on esityslistan liitteenä. Käräjäoikeus on varannut tuomiopiirinsä kunnille mah dollisuuden antaa lausunnon oikeusministeriölle laatimas taan esitysluonnoksesta. Lausunto tulee toimittaa käräjäoi keudelle mennessä. Lausuntoa ei tarvitse toi mittaa, jos kunnalla ei ole huomauttamista käräjäoikeuden esitysluon nok sen johdosta. Kunnanhallitus toteaa, ettei sillä ole huomauttamista käräjäoikeuden esitys luonnoksen johdosta. Hyväksyttiin.

8 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus OULUN AMMATTIKORKEAKOULUOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN / SEURANTARYHMÄN JÄSENTEN NIMEÄMINEN 347/023/2012 KHALL 218 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p Oulun kaupunginvaltuusto on / 86 :ssä päättänyt pe rus taa Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n ja merkitä yhtiön osa ke pää oman 2500 euroa. Oulun kaupunginhallitus on / 371 :ssä päättänyt Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n perustamissopimuksesta ja yhtiöjärjestyksestä. Kaupunginhallitus on nimennyt yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi Timo Levon, varapuheenjohtajaksi Kalervo Ukkolan ja jä se nek si Jarmo Paloniemen. Oulun seudun koulutuskuntayhtymän sisäinen valmistelutyö hoi de taan normaalin johtamisjärjestelmän mukaisesti kuntayhtymän johdon joh dolla. Valmistelu on organisoitu viiden val mis te lu ryh män kautta (talous-, henkilöstö, hallinto-, kiinteistö- ja IT-palve lut). Oulun seudun koulutuskuntayhtymän hallitus päätti / 103 :ssä perustaa Osekk:n omistajista koostuvan seurantaryhmän, jolle strate giaryhmä ja Ammattikorkeakoulu Oy:n aikainen hallitus ra portoivat 3-4 kertaa vuodessa Oamk Oy:n edistymisestä ja Osekk:n muutosprosesseista. Seurantaryhmään toivotaan jokaisesta jäsenkunnasta 1-2 virkamiesjohdon ja/tai poliitti senjohdon edustajaa. Ensimmäinen omistajista koostuvan seurantaryhmän kokous pidetään keskiviikkona klo Ou lun seudun koulutuskunta yhtymän tiloissa (koulutustila 126) Automaatiotie 1, Oulun salo). Kunnanhallitus nimeää Tyrnävän kunnan edustajat Osekk:n omis ta jis ta koostu vaan seurantaryhmään. Nimettiin kunnanhallituksen puheenjohtaja Tauno Uitto ja kun nan joh ta ja Tuomas Lohi Tyrnävän kunnan edustajiksi Osekk:n omistajista koostuvaan seurantaryhmään.

9 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus LIIKUNTA- JA KULTTUURISETELIN KÄYTTÖÖNOTTO 360/121/2012 KHALL 219 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p Liikunta- ja kulttuuriseteli on hyödyllinen ja arvostettu työsuhde-etu. Se on joustava tapa huolehtia työntekijöiden hyvinvoinnista. Setelillä voi hankkia oman valinnan mukaan joko liikuntapalveluja tai kulttuuripalveluja. Kunta tarjoaa vähintään 4 kuukautta Tyrnävän kunnan palveluksessa olleille työntekijöilleen tyky-tukena Smartumin Lii kun ta- ja kulttuuriseteleitä 1 vihkon (10 seteliä) / vuosi. Vih kon arvo on 50, josta työntekijän omavastuu on 25. Kun nan nettomenoksi jää 25 /työntekijä. Liikunta- ja kulttuurisetelin käytössä hyödynnetään Smartumin ilmaista nettipohjaista ilmoituspalvelua. Menetellään näin: Työntekijä ilmoittautuu liikunta- ja kulttuurisetelin edunsaajaksi mennessä. Ilmoittautuneille tilataan valmiiksi nimetyt vihkot tammikuussa. Työntekijän omavastuu pe ri tään sentraalissa setelien noudon yhteydessä. Noutamattoman setelivihon omavastuu voidaan laskuttaa työntekijältä. Työntekijöille, joiden määräaikainen työsuhde päättyy vuodenvaihteessa, mutta heille kirjoitetaan uusi työsopimus tam mi kuus sa, hankitaan tammikuussa nimeämättömiä vihkoja tarpeen mukaan. Talousarvioon 2013 varataan nettomääräraha liikunta- ja kulttuurisetelien jakoon (meno ja tulo ). Määräraha kattaa 200 työntekijän Liikunta- ja kulttuurisetelin kustannukset. Toiminnasta vastaa hallinto- ja kehittämisosasto. Tyky-tuen voi edelleen käyttää myös nykyisen kaltaiseen toi min taan, ilmaiseen kuntosalivuoroon tai osallistumiseen yh teen liikuntatoimen järjestämään viikoittaiseen jumppaan syys- ja kevätkaudella. Yhteistoimintaryhmä käsittelee esityksen liikunta- ja kulttuurisetelistä kokouksessaan Yhteistoimintaryhmän

10 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus kan ta esitetään kunnanhallitukselle kokouksessa. Kunnanhallitus hyväksyy liikunta- ja kult tuu risetelin käyttöönoton edellä selostetulla tavalla ja aikataululla. Tar vit tava mää rä raha vara taan vuoden 2013 ta lous arvi oon. Liikunta- ja kulttuuriseteli täydentää nykyistä tyky-tuki käytäntöä ja laajentaa virkistäytymismahdollisuuksia. Hyväksyttiin. Todettiin, että yhteistoimintaryhmä pitää liikunta- ja kult tuurisete lin käyttöönottoa kannatettavana tapana edistää henki lös tön hyvinvointia.

11 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus LAUSUNTO / MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS 374/601/2012 KHALL 220 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p Oulun seudun kunnat ja valtionhallinnon edustajat (LVM, YM, TEM, VM, Liikennevirasto, ARA, ELY -keskus) sekä maa kun nan liit to ovat yhteistyössä valmistelleet vuoden 2010 syksystä lähtien Oulun seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusta (MALPE -aiesopimus) vuo sil le So pi mus on jat koa Oulun seu dun maan käy tön ja liikenteen aie sopi muk sel le Seutuhallituksen nimeämä alu eel linen työ ryh mä on saanut aie so pi mus luon nok sen valmiik si. MAL PE - aieso pimus on tar koi tus käsitellä pi dettä vässä MAL PE -ohjausryh män kokouk sessa, jonka jäl keen se lähetettäisiin hyväksyt tä väksi yhteis työtahoille. Aieso pimus on tarkoi tus allekirjoit taa vielä vuo den 2012 aikana. Työryh mä pyy tää Oulun seu dun kun tia käsittelemään aieso pimus luon nok sen kunnan hallituk sissa ja antamaan siitä mahdolli set kom mentit. Mahdolliset kommentit pyydetään toimittamaan men nes sä Oulun seu dulle osoitteella Oulun seutu, PL 54, Oulun kaupunki. MALPE -aiesopimusluonnos on esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus lausuntonaan toteaa seuraavaa: Maankäytön ja liikenteen toimenpiteitä on listat tu runsaasti ja muutamiin otsikoihin halutaan tarkennuksia. Kun mainitaan seuraavalla aiesopi muskaudella käynnistet tävien hankkeiden suunnittelusta, tulee Valtatien 4 kohdalla sanamuodon olla sellainen, että se sisältää koko Oulun kaupunkiseudun (esim. Temmes - Kemi) eikä vain tieosuutta Oulu - Kemi. Esi mer kiksi val ta tien yleis suunnitelma on laa dittu välille Kem pe le - Kello ja se pi tää si sällään mittavia toi menpiteitä Kem pe leen taaja man lii ken neverkkoon. Myös Tupoksen alu een kehittä minen tulisi olla mainintana muka na. Samoin Sei nä jo ki - Oulu ra dan jat kokehittäminen on kirjattava tarkemmin si säl tämään kak soisraiteen rakentami sen, tasoristeysten poista misen sekä Kempeleen ja Limingan asemia kos ke van kehittä mishank keen. Palveluiden suunnittelun ja käytön toimenpiteissä on mainit-

12 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus tu, että kaupan toimintojen sijoittamisen ohjeellisena taustaselvityksenä toimii "Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030"-sel vi tys. Tyrnävän kunta korostaa, ett ei sel vi tys tä ei kä var sin kaan siihen sisältyvää kau pan mi toi tus ta saa so veltaa lii an tiukasti kaavaratkaisuja ar vioi taes sa. Yh teis kun nan tulee luoda edellytyksiä elinkei no elä mälle ja kaupal lis ten palve lu jen rakentamiselle. Pitkäl le tule vai suu teen ulot tu valla nor mi oh jauk sel la estetään yh dys kun tien ke hittymistä ja uusien työpaikkojen syntymistä. Kau pan laa tua ja mitoi tusta ei tu le sitoa liian yksityiskohtai sella oh jeis tuk sella vaan yh dyskun ta ra ken teen ja liikenteen kan nal ta edul listen paik kojen osoit ta mi nen on riittävä ohjaus maan käytöl le. Hyväksyttiin.

13 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus HUOLI YLEISTEN TEIDEN KUNNOSTA JA KASVAVISTA LIIKENNETURVALLISUUSRISKEISTÄ 238/663/2012 TEKLA 50 Valmistelu: tekninen johtaja Matti Mannonen, p Tyrnävän kunta esittää vakavan huolestuneisuutensa kunnan alueella olevien yleisten teiden kunnosta. Kuntalaiset antavat jatkuvasti negatiivista palautetta teiden kunnosta, erityisesti valtion kunnossapidonalaisista yleisistä teistä. Tupostie Kunnan vilkkaimmin liikennöity väylä on Tupostie. Tyrnävän kirkonkylän asemakaava-alue on kasvanut voimakkaasti viime vuosina, mikä on vaikuttanut merkittävästi Tupostien liikennemäärien kasvuun. Nykyisiin liikennemääriin nähden tie on liian kapea, mikä korostuu talvisin, jolloin siitä leikkautuu käytännössä vielä n. metri lisää. Henkilöautoliikenteen lisäksi tiellä on runsaasti kevyttä (koululaiset, jalankulkijat, pyöräilijät) ja raskasta liikennettä maatalouden ja teollisuuden tarpeista johtuen. Tupostie on valaisematon, eikä siinä ole pyörätietä, mikä tekee siitä erityisen vaarallisen. Tupostien pinnoite on liikennemääriin nähden luvattoman huonossa kunnossa. Leppiojantie Leppiojantie on pinnaltaan siemenperunakeskuksen kohdalta luoteen suuntaan todella heikossa kunnossa ja sen vuoksi tien käyttäjämäärät ovat vähentyneet. Tyrnävän kirkonkylän asemakaava-alue on laajentunut myös luoteeseen päin, jossa sijaitsee Eskolanpellon asutusalue. Sinne on rakentunut n. 60 uutta asuntoa, joita Leppiojantie kunnossa ollessaan palvelisi erinomaisesti Oulun suuntaan ja vähentäisi samalla Tupostien sekä Tyrnävän kirkkoristeyksen kuormitusta. Keskikyläntie Keskikyläntie lähtee kirkonkylältä Tyrnävänjoen länsipuolta etelän suuntaan. Tien ensimmäinen kilometri on kohtuullisessa kunnossa, mutta seuraavan n. 5 kilometrin matkalla tien pinta on erittäin huo nokuntoinen. Tietä ei ole pinnoitettu

14 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus vuosikausiin. Muut tiet Murskepintaisista teistä erityisesti Kylmäläntie ja Ängeslevän Ylipääntie ovat olleet jo vuosien ajan keväisin lähes läpiajamattomassa kunnossa. Ne kaipaavat pikaisesti to dellisia peruskorjaustoimenpiteitä, jotta varmistetaan turval linen liikennöinti ympärivuotisesti. Myös Isosuontien ja Hau rukyläntien varrelta tulee enenevissä määrin yhteydenottoja teiden heikosta kunnosta. Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle, että - Tupostie valaistaan, sen varteen rakennetaan kevyenliiken teen väylä ja tien pinnoi te pidetään nykyistä paremmassa kunnossa. - Leppiojantien pinnoite uusitaan ja tien ylläpitoon kiinnitetään kasvavaa huomiota. - Keskikyläntien pinnoite uusitaan ja tien ylläpitoon kiinnitetään kasvavaa huomiota. - Kaikkien teiden kunnossapitoon, huoltoon ja korjaustoimen piteisiin kiinnitetään jat kossa nykyistä enemmän huomiota. Kunnossapidon laimin lyönti lisää vaaratilanteita ja teiden lii kenneturvallisuusris kejä sekä aiheuttaa enenevissä määrin vaurioita teillä liiken nöiviin ajoneuvoihin. Tekninen lautakunta: Hyväksyttiin. KHALL 150 Kunnanhallitus yhtyy teknisen lautakunnan esittämään huoleen yleisten teiden kunnosta sekä kasvavista liikenneturvaris keistä ja lähettää lausunnon edelleen Elinkeino-, liikenne

15 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus ja ym pä ris tökeskukselle toimenpiteitä varten. Hyväksyttiin. KHALL 221 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p Liikenneministeri Merja Kyllönen on kirjeellään vas tan nut Tyr nä vän kunnan aloitteeseen kunnan alueella ole vien yleisten teiden kunnon parantamiseksi. Vastauksessaan liikenneministeri toteaa yleisellä tasolla valtion tiukan rahatilanteen ja ett ei tei den kunnossapidon rahoitus ole seu ran nut lii ken teen kas vua, ei kä myöskään kustannustason nou sua. Vastaus si sältää myös tiekohtaisen arvion Tyrnä vän aloitteessa esiin nostettujen kunnostusta tar vit se vien tei den kun nos tusti lan tees ta ja mah dol li suuk sista. Lii ken nemi niste rin vas taus ko ko nai suu des saan on esityslis tan liitteenä. Merkitään liikenneministerin vastine tiedoksi. Hyväksyttiin.

16 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT KHALL 222 Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat: - Oulun seudun liikenneturvallisuusstrategia - luonnos Merkittiin tiedoksi.

17 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus OSALLISTUMINEN EAKR -HANKEHAKEMUKSEN VALMISTELUUN 390/090/2012 KHALL 223 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p Oulun eteläpuolisten kuntien kanssa on neuvoteltu yh tei sestä elinkeinoelämän kehittämishankkeesta, joka to teu tet taisiin EAKR -hankkeena. Hankkeessa lähdetään ke hit tämään Kempeleessä pilotoitua yrityspalvelukonseptia ja muo dos ta maan ohjausmalli elinkeinostrategialle. Pohjois-Poh jan maan liitossa käytyjen keskustelujen perusteella kun tien yhteinen hakemus on ainoa tapa päästä mukaan EU -hankkeeseen. Aikataulu on kiireinen, maa kun ta ra haha ke mus on jätettävä mennessä. Mikäli val miste luun saadaan maakuntarahaa, pyritään varsinainen EAKR -ha ke mus jättämään Tavoitteena on hankkeen käyn nis tä mi nen vuonna Hankevalmistelu ei velvoita läh te mään mukaan varsinaiseen hankkeeseen. Hankevalmistelun kustannukset vuonna 2012 ovat eu roa. Kuntien osuus tästä on euroa ja Pohjois-Poh jan maan liiton myöntämä maakuntaraha euroa. Kunnille kustannukset jaetaan asukaslukujen suh teessa seuraavasti: Kempele 37% 4440 euroa Liminka 21% 2520 euroa Muhos 20% 2400 euroa Tyrnävä 15% 1800 euroa Lumijoki 5% 600 euroa Hailuoto 2% 240 euroa Yhteensä euroa Hankkeen kuvaus sekä yritysvaikutusten arviointi ovat esitys lis tan liitteenä. Kunnanhallitus päättää osallistua hankevalmisteluun vuonna 2012 edellyttäen, että Pohjois-Pohjanmaan liitto myöntää hankevalmisteluun haetun rahoituksen ja em. kunnat läh te vät mukaan hankevalmisteluun tai, että Tyrnävän kunnan osuus on enintään 1800 euroa huolimatta mukana olevien kuntien lukumäärästä. Hyväksyttiin.

18 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ O I K A I S U V A A T I M U S O H J E E T Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 213, 214, 215, 216, 217, 219, 220, 221, 222, 223 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: 218 HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Tyrnävän kunnanhallitukselle, osoite Kunnankuja 4, TYRNÄVÄ tai sähköpostiosoitteeseen Pykälät: 218 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Kunnan jäsen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2013 441. Otsikko Sivu 250 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 443 251 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2013 441. Otsikko Sivu 250 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 443 251 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2013 441 Kunnanhallitus 28.10.2013 AIKA 28.10.2013 18:30-20:17 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 250 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 443 251 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 187. Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 189 99 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 187. Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 189 99 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 187 Kunnanhallitus 02.06.2014 AIKA 02.06.2014 18:30-20:50 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 189 99 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84 Kunnanvaltuusto 24.09.2014 AIKA 24.09.2014 18:00-20:50 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 87 40 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kunnanhallitus 15.12.2014 AIKA 17:30-19:18 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 266 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 267 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 Kunnanhallitus 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 130 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 AIKA 19.01.2015 klo 17:00-20:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 122

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 122 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 122 Kunnanvaltuusto 26.08.2013 AIKA 26.08.2013 klo 18:30-20:00 PAIKKA Liminganlahden luontokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 74 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 141

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 141 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 141 Sosiaali- ja terveyslautakunta 30.09.2014 AIKA 30.09.2014 17:00-20:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 68 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 48 Kunnanhallitus

HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 48 Kunnanhallitus HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 48 Aika 16.02.2009 klo 16:00-17:15 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Halonen Eero 16:00-17:15 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:15 jäsen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23 Tekninen lautakunta Aika 19.08.2014 klo 17:05-17:55 Paikka Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot