KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN"

Transkriptio

1 KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN... 2 KV 5 MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSPYYNTÖ / MUSEOLAUTAKUNTA... 3 KV 6 JÄRJESTYSLAKI... 4 KV 7 ARVIOINTIKERTOMUS KV 8 KEHITTÄMISTOIMIKUNNAN LOPPURAPORTTI KV 9 TALOUSARVION MUUTOS/SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO KV 10 HANNA GRÖNROOSIN LUOTTAMUSTEHTÄVÄ KV 11 TAMMISAAREN ENERGIAN JOHTAJAN VALINTA... 27

2 KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KV 3 ILMOITUSASIAT KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

3 KV mlk 8 MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSPYYNTÖ / MUSEOLAUTAKUNTA Opetusministeriö on ilmoittanut, että Tammisaaren museolle on myönnetty :n avustus nk. Myytti-hanketta varten. Hankkeen tavoitteena on siirtää tiedot museon kokoelmista digitaaliseen muotoon. Edellä mainittua summaa ei luonnollisista syistä ole merkitty kuluvan vuoden talousarvioon. Jotta museo voisi käyttää avustuksen, sen pitää pyytää oikeutta saada ylittää kuluvan vuoden talousarviota kyseisellä summalla. Kaupunginvaltuuston pitää hyväksyä tällainen määrärahojen ylitys. Museolautakunta toteaa, että Tammisaaren museo on saanut :n valtionavustuksen. Se ehdottaa kaupunginhallituksen esittävän kaupunginvaltuustolle, että Tammisaaren museo saa ylittää talousarvionsa vastaavalla summalla eli PÄÄTÖS: Hyväksyttiin kh 13 Kaupunginkamreerilla ei ole mitään huomautettavaa hakemuksesta. (MH) Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston hyväksyvän museon kuluvan vuoden talousarvioon muutoksen, jonka mukaan museon käyttömenoja ja tuloja korotetaan PÄÄTÖS: Hyväksyttiin kv 5 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston hyväksyvän museon kuluvan vuoden talousarvioon muutoksen, jonka mukaan museon käyttömenoja ja tuloja korotetaan

4 KV kh 15 JÄRJESTYSLAKI Järjestyslaki (612/2003) astui voimaan Järjestyslain säätämisen yhteydessä on kumottu kunnallislain 7, jonka mukaan kaupunginvaltuusto saa hyväksyä järjestyssäännön. Kunnan järjestyssääntö kumoutui näin ollen Uusi järjestyslaki korvaa näin ollen järjestyssäännöt. Laki sisältää keskeiset määräykset, joilla pyritään turvaamaan yleistä järjestystä. (MH) Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi sekä ilmoittaa myös kaupunginvaltuustolle ja kyseisille tulosalueille tiedoksi, että paikallinen järjestyssääntö on lähtien korvattu järjestyslailla. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin kv 6 Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuustolle tiedoksi, että paikallinen järjestyssääntö on lähtien korvattu järjestyslailla.

5 KV 7 ARVIOINTIKERTOMUS ttlk Kunnallislain :n 71 mukaan tilintarkastuslautakunnan pitää valmistaa ne asiat, jotka koskevat hallinnon ja talouden tarkistusta ja joista kaupunginvaltuuston pitää päättää, sekä arvioida onko kaupunginvaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet. Arviointikertomus muotoillaan ja allekirjoitetaan. PÄÄTÖS: Arviointikertomus muotoiltiin ja allekirjoitettiin kv 6 Oheistetaan arviointikertomus. Kaupunginvaltuusto ottaa kertomuksen käsittelyyn. PÄÄTÖS: Karl-Erik Illman ja Lauri Metsämäki ovat tilintarkastuslautakunnan puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana esitelleet lyhyesti arviointikertomusta. Arviointikertomuksesta keskusteltaessa kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Trygve Lindqvist esitti seuraavaa ponsiehdotusta: Samalla kun kaupunginvaltuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi, kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus jättää tämän vuoden kuluessa kaupunginvaltuustolle kohta kohdalta luettelon niistä toimista, joihin on ryhdytty tai joihin tullaan ryhtymään tilintarkastuslautakunnan huomautusten, kysymysten ja ehdotusten johdosta. Jäsen Kaj Blomberg kannatti ehdotusta. Kun keskustelu oli saatettu päätökseen, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus toimittaa tulosalueille arviointikertomuksen lausunnon/vastineen antoa varten sekä että kaupunginhallitus ottaa kantaa arviointikertomukseen sen jälkeen, kun lautakunnat/johtokunnat ovat antaneet vastineensa/kommenttinsa kertomuksesta. Kaupunginvaltuustolle annetaan normaalissa järjestyksessä tiedoksi lautakuntien/johtokuntien vastineet/kommentit. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti merkitä arviointikertomuksen tiedoksi sekä merkitä muistiin arviointikertomuksen käsittelyjärjestyksen.

6 kh 20 Pannessaan täytäntöön kaupunginvaltuuston päätöksen ( ) kaupunginhallitus päätti, että arviointikertomus toimitetaan kaikille tulosalueille. Niiden tehtävänä on syyskuun 2003 aikana antaa vastineensa/kommenttinsa kertomuksesta siltä osin, kun kertomus koskee niitä. Kaupunginhallitus käsittelee kertomusta sen jälkeen, kun se on saanut em. vastineet/kommentit. Sosiaali- ja terveyslautakunta sekä tekninen lautakunta ovat kommentoineet kertomusta (ks. alla). Keskushallinto on kommentoinut kohtaa Yleinen talous sekä osittain täydentänyt lautakuntien lausuntoja. Alla vastineet/kommentit: 2.1. Yleistä taloudesta Vastine: Talousarvion muutokset Sekä hallintosääntö että kaupunginhallituksen vuotuiset talousarvio-ohjeet sisältävät määräyksiä tai painottavat sitä, että talousarvioiden muutokset motivoidaan sekä että talousarvioiden muutoksista aiheutuvat seuraukset analysoidaan. Talousarvioiden muutokset pitää ohjeitten mukaan käsitellä heti silloin, kun siihen on aihetta. Investointikohteiden seuraukset ja kustannukset pitää tarkasti arvioida ennen kuin asiasta päätetään. Liikelaitosten talousarvioiden seuranta liitetään viralliseen talousarvion seurantaan. Kumulatiivista alijäämää tasoitetaan kaupunginvaltuuston hyväksymän taloussuunnitelman mukaisesti Tavoitteiden toteutus Sosiaali- ja terveyslautakunta Stlk Delegointioikeus Tilintarkastuslautakunta katsoo, että virkojen uudelleentäyttämistä koskevaa delegointioikeutta voisi tehostaa ja käyttää paremmin. Vastine: Virkamiehet noudattavat tiukasti hallintosäännössä annettuja aikarajoja. Yhtenä vaihtoehtona voisi olla, että vastuullisille virkamiehille annetaan kokonaan tehtäväksi palkata henkilöstö sekä että luodaan vielä tehokkaampi seuranta- ja raportointijärjestelmä. Vuonna 2003 palkkausprosessia on helpotettu sillä, että kaupunginhallitus ei ensimmäisellä

7 vuosipuoliskolla ole liittänyt täytäntöönpano-ohjeisiinsa palkkauskieltoa koskevia määräyksiä. Kaupunginsihteeri toteaa lisäksi, että hallintosääntöä tullaan tarkistamaan kunnallisten viranhaltijain uuden lain vuoksi. Tarkistettaviksi tulevat mm. virkojen täyttäminen/henkilöstön palkkaaminen. Lastenhuolto ja esikoulu Etelä-Suomen lääninhallitus on valituksen yhteydessä pyytänyt Tammisaaren sosiaali- ja terveyslautakuntaa kiinnittämään huomiota siihen, että perhepäivähoitajien ryhmien koot ovat lasten päivähoidosta annetun asetuksen :n 8 määräyksien mukaiset. Lääninhallitus on myös pyytänyt selvitystä kaupungissa toimivista perhepäivähoitajista ja heidän lapsiryhmiensä koosta sekä selvitystä kunnan perhepäivähoidon varahoitojärjestelmästä. Vastine Sosiaali- ja terveyslautakunta on helpottanut varahoitojärjestelmää palkkaamalla lähihoitajan Tenholan ryhmäperhepäiväkotiin. Perhepäivähoidon varapäivähoitoa on yleisesti vaikea järjestää etenkin, jos päivähoitaja on toistuvasti sairaslomalla ja jos tavoitteena on, ettei lapsen tarvitse usein vaihtaa hoitopaikkaa tai ettei perheiden matka hoitopaikkaan tule kohtuuttoman pitkäksi. Sosiaalityö Tilintarkastajat ovat kiinnittäneet huomiota perheiden ongelmiin. Vastine: Vuonna 2002 palkattiin hankevaroin sosiaalityöntekijä Elisabeth Grönroos. Hänen tehtävänään oli tutkia tarvetta ja mahdollisuutta järjestää Hangossa, Tammisaaressa, Karjaalla, Pohjassa, Inkoossa ja Siuntiossa asuville lapsille, nuorille ja perheille kriisi- ja hoitokoti. Folhälsan Raseborg on nyttemmin avannut Meltolassa lasten ja nuorten yksikön. Suomen Lastenhoitoyhdistys on pitänyt terapiaryhmiä Länsi-Uudellamaalla. Yhteistyötä on vahvistettu. Henkilökuntaa on laajalti koulutettu mm. Stakesin johtaman varpu-hankkeen yhteydessä sekä lasten- ja nuortenpsykiatrialle myönnetyin hankevaroin. Useita verkostokonsultteja on koulutettu. Länsi-Uudellemaalle (hakijakuntana Hanko) on myönnetty hankevaroja sellaisten lasten ja nuorten palveluiden kehittämiseen, jotka vuosina ovat vaarassa vieraantua yhteiskunnasta. Yhteyksiä Pelastakaa Lapset ry:hyn on myös vahvistettu.

8 Huolto ja huolenpito Eräistä vanhustenhuoltoa koskevista oloista on huomautettu. Vastine: Henkilöstö Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vanhuspoliittisen ohjelman. Laitospaikkojen ja palveluasumispaikkojen määrä ylittää huomattavasti maan vanhuspoliittisessa strategiassa (1996) sovitun tason. Tammisaaren strategia pohjautuu Vaaraman suosituksiin (1995). Henkilöstön määrä on laatusuositusten mukaan riippuvainen erityisasumiseen varatuista paikoista. Vanhuspoliittinen ohjelma sisältää uuteen hoitajaan panostamisen hintaan 0,8 1,0 milj. euroa. Nykyisen taloussuunnitelman mukaan tämä ei onnistu, vaan henkilöstön palkkausta on lykättävä. Kaupunginsihteeri toteaa lisäksi kaupunginvaltuuston hyväksyneen vanhuspoliittisen ohjelman sillä huomautuksella, että ohjelma muodostaa eri tasoilla tehtävien vanhustenhuoltopäätöksien pohjan. Päätöksentasosta riippumatta päätöksien taloudelliset seuraukset pitää aina tarkasti selvittää. Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio/taloussuunnitelma muodostaa aina päätöksenteon lopullisen taloudellisen tason. Vastine: Työtä helpottava irtaimisto Vuonna 2003 neljälle vanhainkodille on budjetoitu irtaimiston hankintaan. Apuvälineiden hankinta on talousarviotyössä priorisoitu korkealle. Talousarvion kehykset on kuitenkin otettava huomioon. Vastine: Vanhuspoliittisen ohjelman toimintasuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta on ja kaupunginhallitus on käsitellyt Tammisaaren vanhustenhuollon tilojen kokonaissuunnitelman. Tällä hetkellä Fridebota ja Hagahemmetvanhainkodin mahdollista lisärakennusta varten laaditaan hankesuunnitelma. Kaupunginsihteeri toteaa lisäksi, että sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt hankesuunnitelman sekä että se toimitetaan kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi syksyllä Katso muutoin em. kommentteja.

9 Vastine: Työsuojelun ja palotarkastajan huomautukset Hagahemmetvanhainkodista Vanhainkodissa tehtiin työpaikkatarkastus Huomautettavaa oli apuvälineistä, tilanahtaudesta ja ahtaasta oviaukosta periodihoitohuoneeseen. Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli asiaa :ssä 25. Uudenmaan Työsuojelupiirin tarkastaja tarkasti samat tilat. Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli asiaa :ssä 37. Uusi työsuojelutarkastus tehtiin Tarkastukseen osallistuivat työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu, vastaava sairaanhoitaja, työterveydenhoitaja, hoitotyönjohtaja sekä sosiaalija terveysjohtaja. Tarkastuksessa käytiin läpi suunnitellut toimet, ja työnantajan ehdotus annettiin kirjallisesti. Vanhainkotiin hankittiin viime vuonna irtaimistoa :n (sis. alv:n) edestä. Kuluvan vuoden talousarvioon on varattu Käteisnostot on selvitetty Tilanahtautta on vähennetty poistamalla kuusi paikkaa elokuusta 2003 lähtien. Hoitotyönjohtajan kanssa on keskusteltu työtehtävien jaosta ja kokonaisvaltaisen hoidon ideologiasta tehtäviin perustuvan hoidon asemesta. Tekninen virasto on korjannut ulkotilan kosteusvauriot. Periodihoitohuoneessa, jonka ovi on kapea, ei pidetä vuodepotilaita. Vastine: Lääninhallituksen kommentti valitukseen Lääninhallitus ei vastauksessaan ( ) vastineeseen antanut Tammisaaren kaupungille muistutusta huomautetuista asioista. Lääninhallitus kiinnitti kaupungin huomiota siihen, että asiakkaiden tarpeet ovat ensisijaisesti virkojen järjestelyn lähtökohtana sekä että sosiaaliset lähtökohdat on otettava huomioon. Organisaation taloudelliset resurssit eivät saa ohjata virkojen järjestelyä. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimia priorisoitaessa otetaan huomioon hoitotarve ja sosiaalinen kokonaistilanne, eivätkä ainoastaan taloudelliset näkökohdat ratkaise palvelua. Palvelun määrään ja monipuolisuuteen vaikuttavat sen sijaan valtion ja kaupungin hoitoalalle osoittamat voimavarat.

10 Vastine: Perusterveydenhuollon hammashoito Hammaslääkärien virkoja on useaan otteeseen julistettu haettavaksi, mutta niitä ei ole voitu täyttää. Hammashuollon tilanne on kuitenkin suhteellisen hyvä. Kiireelliseen hammashoitoon on lainmuutoksen johdosta käytetty enemmän työaikaa. Vastine: Terveyskeskuksen virat Koko maassa on yleisesti vaikeata saada terveyskeskuslääkäreitä. Tammisaaressa on käynnissä myös sukupolven vaihdos, sillä lääkärit, jotka ovat olleet pitkään työsuhteessa, ovat olleet sairaslomalla tai työskennelleet osa-aikaisesti. Terveyskeskukseen pyritään edelleen saamaan lääkäreitä eri yhteistyöjärjestelyin, mm. yhteistyössä Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen kanssa, mikä hoitaa päivystyksen arkisin klo jälkeen. Lääkärivastaanoton odotusajat on selvitettävä. Tilintarkastuslautakunnalla ei ole analyysia sairasautojen toiminnasta. Tämä on korjattava v Elokuussa 2003 jatketaan yrityksiä parantaa terveyskeskuksen laboratorion ja Länsi-Uudenmaan sairaalan laboratorion tietokoneyhteyksiä. Länsi-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishanke jatkuu vuosina Kehittämishankkeessa käsitellään sekä sosiaali- että terveydenhuollon yhteistyökysymyksiä. Kaupunginsihteeri toteaa lisäksi, että sairaankuljetusta pitää arvioida sekä taloudellisesti että toiminnallisesti viimeistään vuonna 2004, jolloin kaupungilla on runsaan vuoden (1) kokemus yksityisestä toiminnasta. Kaupunginhallitus on useaan otteeseen huomauttanut tietokoneongelmista Opetuslautakunta Tilintarkastuslautakunnan kertomus sisältää oikeastaan vain kaksi (2) kohtaa, jotka koskevat opetustointa: kansalaisopiston tulobudjetti ja nuorisotoiminta. Kansalaisopiston tulobudjettia tullaan tarkistamaan. Nuorisotoimen ja nuorison suhteet parannevat, koska on palkattu nuorisovaltuutettu, joka ajaa nuorison etua.

11 2.2.5 Tekninen lautakunta Tlk Venesatamat Vastine: Teknisen lautakunnan tavoitteena on ollut tuottaa palvelua mahdollisimman edullisesti kaupunginvaltuuston antamien taloudellisten edellytysten kehysten puitteessa. Usein on kyse siitä, että poiketaan aikaisemmin tehdyistä ohjelmista priorisoimalla muita suorituksia. Talousarviovuonna venesatamien panostuksissa keskityttiin Hermaninkadun venesataman ruoppaamiseen ja laiturirakenteisiin. Sataman ansiosta österbyläisille saatiin n. 70 uutta venepaikkaa. Österbyn uudet ja ajanmukaiset laituripakat ovat tosin vaikuttaneet negatiivisesti keskikaupungin venepaikkoihin, sillä kaikilla keskikaupungin venepaikoilla ei ole hyvän venesataman edellytyksiä. Venepaikkojen kysyntään vaikuttavat mm. pysäköintipaikat, kuormausmahdollisuudet, laitureiden tekninen kunto ja ennen kaikkea veden syvyys. Veneiden määrä on yleisesti ottaen kasvanut, ja veneet vaativat syvempää vettä kuin silloin, jolloin laiturit rakennettiin. Suurin osa vapaista laituripaikoista sijaitsee juuri sellaisilla alueilla, jotka pitää ruopata. Tekninen lautakunta on vuosittain pyytänyt huomattavia määrärahoja venesatamien parantamiseen (esim. ruoppaamiseen) saadakseen satamat houkuttelevimmiksi. Lautakunta toteaa myös, että suurin osa vapaista venepaikoista muodostuu epätarkoituksenmukaisista venepaikoista, jotka sijaitsevat matalassa vedessä (etenkin Barckenin niemellä). Nykyään kysytään yhä syvempiä ja leveämpiä venepaikkoja. Vastine: Kiinteistöt Kiinteistöhallinnon ajanmukaiset välineet, kuten huoltokirjojen käyttö ja kuntotarkastuksien tekeminen tavoitteena toteuttaa hyväksyttyyn huoltotasoon vaadittavat toimenpidesuunnitelmat, parantavat pitkällä aikavälillä kiinteistöjen kuntoa. Talousarvioehdotuksen rajoitusten puitteessa ei ole mitään mahdollisuuksia parantaa kiinteistöjen kunnossapidon nykytilannetta. Ostettaessa pienempiä ostopalvelukokonaisuuksia on käynyt ilmi, että suunnittelu-, ohjaus- ja ostopanokset ovat suhteettoman suuret silloin, kun kilpailutetut ostopalvelut realisoidaan. Konsulttityöt kuluttavat myös paljon oman henkilöstön aikaa. Rakennus- ja korjaushankkeiden suunnitteluun ja korjaustöihin on osoitettava riittävästi päteviä voimavaroja, jotta päästäisiin hyvään tulokseen. Alkuvaiheen oikeat ratkaisut vaikuttavat rakennuksen

12 laatuun ja tuleviin kustannuksiin. Yhteistyösopimuksissa ei myöskään pidä poiketa periaatteista. Kaupunginhallitus on päättänyt merkitä tiedoksi lautakuntien kehittämistoimikunnan loppuraportista antamat lausunnot. Kaupunginhallitus päätti myös merkitä, että kiinteistöhallintoa ja kaupungin omaisuusstrategiaa koskevat kysymykset ovat työn alla ja että lopullinen ehdotus esitellään tänä vuonna. Tekninen lautakunta on aikaisemmin antanut ehdotuksensa kiinteistöhallinnon kehittämiseksi. Ehdotuksen pitää pitkällä aikavälillä mm. sisältää kunnossapitotason, joka on suhteutettu todelliseen tarpeeseen. Kaupunginsihteeri toteaa lisäksi, että kiinteistöhallintokysymystä käsitellään erikseen syksyllä Vastine: Aluesuunnittelu Aluesuunnittelun pitäisi saada enemmän resursseja. Ostopalvelumahdollisuuksia (konsulttipalveluita) ei ole käytetty myönnettyjen määrärahojen mukaisesti. Kuluvana vuonna tilanne on muuttunut siten, että on huomattavasti enemmän suoritettu hankintoja, minkä vuoksi konsulttipalvelumäärärahojen käyttö on kasvanut niin paljon, että koko kuluvan vuoden määräraha tullee käytetyksi. Suunnitteluteknikko on suurimman osan vuotta ollut sairaslomalla, ja hän on jäänyt eläkkeelle Aluesuunnittelun suunnittelutehtäviin tullaan palkkaamaan suunnittelija (nuorempi insinööri tai arkkitehti, mahdollisesti kokenut teknikko) työsopimussuhteeseen, mikä parantaa tuntuvasti suunnittelutyötä. Toimen hakuaika on syyskuussa Henkilöstöstrategia Vastine: Vuoden 2002 tilinpäätöksen yhteydessä laaditaan henkilöstötilinpäätös, josta pitää näkyä tilintarkastajien pyytämät tiedot. Pelastuslaitoksen henkilöstön ylityötunnit johtuvat lähinnä sairauspoissaoloista. Teknisen keskuksen ylityötunnit johtuvat pääasiassa talven hälytyksistä, jotka koskivat kiinteistöpoolia ja ajoneuvoja. Tulosalueita on kehotettu rekisteröimään myös lyhyet sairaupoissaolot.

13 Henkilöstöstrategia on tekeillä. Työ on viivästynyt sairauspoissaolon vuoksi. Henkilöstöstrategia koskee mm. henkilöstön palkkausta, henkilöstön mitoitusta jne. 4. Yhteenveto Tavoitteita ja mittareita täsmennetään/parannetaan edelleen. Mittarien tulokset täytyy voida analysoida. Sisäistä tarkastusta pitää edelleen kehittää. Koulutus alkaa marraskuussa Tulosalueiden yhteistyön tärkeyttä painotetaan edelleen. (MH) Kaupunginhallitus päättää seuraavaa: a. Hyväksyä tilintarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta esitetyt vastineet/kommentit. b. Kiinnittää tulosalueiden huomiota toimintakertomuksen tärkeyteen. Toimintakertomus pitää laatia siten, että tilintarkastuslautakunta, kaupunginvaltuusto ja muut asianosaiset voivat mahdollisimman yksinkertaisesti arvioida, onko kaupunginvaltuuston/lautakunnan/johtokunnan asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet saavutettu. c. Kehottaa sosiaali- ja terveyslautakuntaa arvioimaan sairaankuljetustoimintaa viimeistään v d. Kehottaa sosiaali- ja terveyslautakuntaa tehostamaan terveyskeskuksen tietokonejärjestelmän päivitystä. Työ on priorisoitava korkealle. e. Merkitä, että tiedottaminen sisäisestä tarkastuksesta ja sen tärkeydestä jatkuu. Laaditaan uusi riskikartoitus. f. Merkitä, että henkilöstöstrategia on tekeillä. Arviointikertomuksen johdosta em. asiat ilmoitetaan kaupunginvaltuustolle ja tilintarkastuslautakunnalle tiedoksi. PÄÄTÖS: Jäsen Pirkko Grönroos ehdotti kaupunginjohtajan ehdotuksen d-kohtaan seuraavaa lisäystä: Selvitetään kuuden länsiuusmaalaisen kunnan it-yhteistyömahdollisuuksia, etenkin terveyskeskusten suoria yhteyksiä. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Henrik Lindholm ja kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja Roger Engblom kannattivat ehdotusta.

14 Jäsen Ulla Lindström-Dahl ehdotti seuraavaa lisäystä f-kohtaan: Henkilöstöstrategia valmistuu tänä vuonna siten, että siihen sisältyy täydellisen henkilöstötilinpäätöksen elementit. Jäsen Lili-Ann Junell-Kousa kannatti ehdotusta. Keskustelun päätyttyä kaupunginhallituksen puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus hyväksyy yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen em. lisäyksin kv 7 Kaupunginhallitus päättää seuraavaa: a. Hyväksyä tilintarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta esitetyt vastineet/kommentit. b. Kiinnittää tulosalueiden huomiota toimintakertomuksen tärkeyteen. Toimintakertomus pitää laatia siten, että tilintarkastuslautakunta, kaupunginvaltuusto ja muut asianosaiset voivat mahdollisimman yksinkertaisesti arvioida, onko kaupunginvaltuuston/lautakunnan/johtokunnan asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet saavutettu. c. Kehottaa sosiaali- ja terveyslautakuntaa arvioimaan sairaankuljetustoimintaa viimeistään v d. Kehottaa sosiaali- ja terveyslautakuntaa tehostamaan terveyskeskuksen tietokonejärjestelmän päivitystä. Työ on priorisoitava korkealle. Selvitetään kuuden länsiuusmaalaisen kunnan it-yhteistyömahdollisuuksia, etenkin terveyskeskusten suoria yhteyksiä e. Merkitä, että tiedottaminen sisäisestä tarkastuksesta ja sen tärkeydestä jatkuu. Laaditaan uusi riskikartoitus. f. Merkitä, että henkilöstöstrategia on tekeillä. Henkilöstöstrategia valmistuu tänä vuonna siten, että siihen sisältyy täydellisen henkilöstötilinpäätöksen elementit. Arviointikertomuksen johdosta em. asiat ilmoitetaan kaupunginvaltuustolle ja tilintarkastuslautakunnalle tiedoksi.

15 KV kh 19 KEHITTÄMISTOIMIKUNNAN LOPPURAPORTTI Kaupunginhallitus päättää seuraavaa: a. Merkitä kehittämistoimikunnan loppuraportin tiedoksi sekä todeta, että toimikunta on saattanut työnsä päätökseen. b. Merkitä kaupunginhallituksen asettaneen johtoryhmän energialaitoksen strategista selvitystä varten. c. Pyytää kaikilta lautakunnilta/johtokunnilta ja yhteistyötoimikunnalta lausuntoa toimikunnan ehdotuksista helmikuun 2003 loppuun mennessä. Kaupunginhallitus ottaa kantaa toimikunnan ehdotukseen sen jälkeen, kun lausuntojen antoaika on umpeutunut. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin kh 38 Seuraavilta on saatu lausunnot: - sosiaali- ja terveyslautakunta - opetuslautakunta - museolautakunta - tekninen lautakunta - asemakaavalautakunta - liikunta- ja nuorisotoimen johtokunta - yhteistyötoimikunta. Sosiaali- ja terveyslautakunta ( ) ehdottaa laadittavan kokonaissuunnitelma Tammisaaren vanhusten erityisasumista varten, liite 38. Opetuslautakunta ( ) toteaa, että Yritystaidon ehdotus omasta yksiköstä eli tilapalvelusta, johon kuuluvat kiinteistöjen hoito ja kunnossapito sekä siivous- ja ruokapalvelut, antaa tulosalueelle mahdollisuuden keskittyä koulutuksen, kulttuurin ja vapaa-ajan ydinprosessien kehittämiseen. Opetuslautakunta pitää tämän vuoksi erittäin tärkeänä kiinteistöhallinnon kehittämistä. Tällaisessa kehityksessä prosessi- ja tiimiajatteluun kouluttaminen ovat luonnollinen ja välttämätön osa, jotta yksiköiden toiminta saadaan kivuttomaksi. Museolautakunta ( ) - näkee myönteisiä piirteitä prosessi- ja tiimiajattelussa.

16 - huomauttaa, että museo on verrattain pieni yksikkö, joka jo osittain toimii tiimimallin mukaan. - huomauttaa, että mallin johdonmukainen toteuttaminen edellyttää pitkää siirtymäaikaa. Tekninen lautakunta ( ) - pitäytyy aikaisemmin ( ) kehittämisraportista antamissaan kommenteissa, jotka muodostavat pohjan kehitystyölle. Lautakunta toteaa myös, että myöhemmin eli sen jälkeen kun lautakunta on viimeksi käsitellyt kehittämisraporttia on perustettu ( ) liikelaitos nimeltä Tammisaaren Vesi Jätehuoltoyhteistyötä on myös ehdotettu. - toteaa, että rakennesuunnitelmaa tarkisteltaessa pitää myös ottaa huomioon vesipalvelujen kehittämissuunnitelma. - toteaa, että sektorille pitää antaa mahdollisuus osallistua eri osahankkeiden kehittämistyön suunnitteluun ja ohjaukseen. Asemakaavalautakunta ( ) ilmoittaa seuraavaa lausuntonaan kehittämistoimikunnan ehdotuksesta: - Lautakunta pitäytyy lautakunnasta, delegoinnista ja yhteistyöelimestä antamissaan kommenteissa. - Lautakunta ottaa mielellään vastaan toimikunnan ratkaisumallin, jonka mukaan kehittämistyö delegoidaan hallintoyksiköille. - Lautakunta toteaa, että nk. Struktur II -toimikunnan työalat ovat supistuneet, koska keskeiset markettisuunnitelmat ovat toteutuneet ja koska asema- ja ratapiha-alueen kehittämiskaava on hyväksytty asemakaavalautakunnan edelleen käsiteltäväksi. Sjöängeniä, Näseuddenia ja Björknäsiä voidaan jatkossa käsitellä taajamakaavan tarkistuksen yhteydessä. - Lautakunta katsoo, että Struktur II -toimikunnan voisi tässä vaiheessa korvata kauppasataman/satama-alueen suunnittelutoimikunnalla tai se voisi toimia kauppasataman/satama-alueen suunnittelutoimikuntana. Liikunta- ja nuorisotoimen johtokunta ( ) ei ole antanut erillistä lausuntoa loppuraportista, koska ehdotus ei erityisemmin koske liikuntaa ja nuorisoa. Yhteistyötoimikunta ( ) merkitsi seuraavat näkökohdat kehittämistoimikunnan loppuraportista: - On tärkeätä varata koulutusmäärärahoja talousarvioon. Henkilöstölle on ilmoitettava, kuinka prosessi edistyy. - Tyky-ohjelma on otettava huomioon henkilöstöstrategiaa laadittaessa. - Todetaan, että Tammisaaren kaupungin IT-osastolla voisi olla huomattava rooli paikallisen IT-yhteistyön kehittämisessä. (MH) Kaupunginhallitus päättää a. merkitä annetut lausunnot tiedoksi. Asiana lausunnot eivät ole ristiriidassa kehittämistoimikunnan ehdotusten kanssa.

17 b. hyväksyä kehittämistoimikunnan alla mainitsemat edelleen kehitettävät osahanke-ehdotukset: - prosessi- ja tiimiajattelu - senioriasuminen - teknisen palvelun tyky-ohjelma - kiinteistönhallinta - markkinointi - IT-yhteistyö - suunnittelun jatkuminen - kauppasatama/satama-alue - maakuntamuseon näyttelyhalli, suunnittelun nykytilanne - säännöt siitä, kuinka ja koska vapaa-ajan asunnon voi muuttaa kiinteäksi asunnoksi - sähkölaitos - ruokatalousselvitys c. seuraavaa yksittäisistä osahankkeista: - Prosessi- ja tiimiajattelu Hallinto organisoidaan uudelleen siten, että se pohjautuu prosesseihin. Uudelleen organisointi aloitetaan taloushallinnosta/palkanlaskusta, joka on pilottihankkeena osallistunut prosessi- ja tiimiajattelukoulutukseen. Vastuu prosessi- ja tiimiajattelun jatkokoulutuksesta siirtyy tulosalueelle Yleishallinto. - Markkinointi Laaditaan ehdotus markkinointiohjelmaksi. Kaupunginjohtaja vastaa markkinointiohjelmasta. - IT-yhteistyö Selvitetään mahdollisuudet tehostaa IT-yhteistyötä naapurikuntien kanssa. Tuulosalue Yleishallinto vastaa selvityksestä. Tietoyhteistyötä Tammisaaren terveyskeskuksen ja Länsi-Uudenmaan sairaalan kanssa selvitetään, jotta yhteistyö voidaan aloittaa mahdollisimman pian edellyttäen, että yhteistyö on teknisesti ja taloudellisesti motivoitua. - Teknisen palvelun tyky-ohjelma Tyky-ohjelman jatkokehitystä selvitetään samalla, kun laaditaan henkilöstöstrategia. Kaupunginjohtaja on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on antaa ehdotus henkilöstöstrategiaksi. - Maakuntamuseo

18 Merkitään, että on asetettu rakennustoimikunta ja että museohallin suunnittelu jatkuu. - Senioriasuminen Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnolle siirretään vastuu senioriasumisesta, joka sisältää palveluasumisen ja Fridebon vanhainkodin korjauksen. Vanhustenhuollon tilatarpeesta laaditaan hankesuunnitelma, joka valmistuu elokuussa Kiinteistöhallinto Merkitään, että kiinteistöhallintokysymys, joka sisältää kaupungin omaisuusstrategian, on työn alla. Kaupunginhallitukselle esitetään tänä vuonna lopullinen ehdotus. - Energialaitos Merkitään, että kaupunginvaltuusto on ottanut kantaa energialaitoksen asemaan. - Säännöt vapaa-ajan asunnon muuttamiseksi kiinteäksi asunnoksi Merkitään, että asia selvitetään rakennusjärjestyksen tarkistuksen yhteydessä. - Kauppasatama Merkitään, että tekninen keskus/aluesuunnittelu valmistelee asiaa. - Ruokatalousselvitys Merkitään, että asia esitellään erikseen kaupunginhallitukselle. d. merkitä, että em. ehdotukset tarkoittavat mainittujen kehittämishankkeiden integroimista jatkuvaan hallintoon. Kullekin hankkeelle on annettu selvät vastuuselostukset. e. ilmoittaa kaupunginvaltuustolle edellä mainitun tiedoksi. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin kv 9 Kaupunginhallitus ilmoittaa em. kaupunginvaltuustolle tiedoksi. PÄÄTÖS: Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Trygve Lindqvist ehdotti raportin palauttamista kaupunginhallitukselle, jonka pitää asiana esitellä loppuraportti kaupunginvaltuustolle.

19 Jäsen Sig-Britt Sahlberg kannatti palautusehdotusta. Lähetekeskustelun päätyttyä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ehdotti seuraavaa äänestysesitystä: palautusehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja sitä vastustavat ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestyksessä palautusehdotus sai 24 ääntä, kun taas 10 vastusti sitä. Yksi (1) jäsen jätti äänestämättä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi näin ollen palautusehdotuksen kh 19 Palautuksen johdosta todetaan, että kehittämisprosessia on selvitetty melko laajasti asian valmistelun yhteydessä. Kaupunginvaltuuston rooli prosessissa käynee myös ilmi valmistelutekstistä. Perusajatus, jonka mukaan kehittämisprosessi integroidaan jatkuvaan hallintoon, käy myös ilmi asian valmistelusta. Kaupunginhallituksen ylin vastuu hankkeiden edelleen kehittämisestä sekä lautakuntien/johtokuntien konkreettinen vastuu hankkeista käy myös ilmi asian valmistelusta. Lautakuntien/johtokuntien pitää informoida kaupunginhallitukselle/kaupunginvaltuustolle, miten hankkeet edistyvät. Kaupunginvaltuustolle voidaan informoida esim. vuotuisen taloussuunnitelman ja toimintakertomuksen käsittelyn yhteydessä. Kaupunginvaltuuston hyväksynnän vaatimat hankkeet esitellään tietenkin kaupunginvaltuustolle lopullista päätöstä varten. Kaupunginvaltuusto on jo ottanut lopullisesti kantaa energialaitoskysymykseen ja museohallin näyttelyhallikysymykseen, minkä vuoksi nämä hankkeet eivät ole mukana. (MH) Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston a. merkitsevän ja hyväksyvän kehittämistoimikunnan ja kaupunginhallituksen ehdotuksen, jonka mukaan kehittämisprosessi jatkuu siten, että alla mainittuja hankkeita kehitetään edelleen: - prosessi- ja tiimiajattelu - senioriasuminen - teknisen palvelun tyky-ohjelma - kiinteistönhallinta - markkinointi - IT-yhteistyö - kauppasatama/satama-alueen suunnittelu - säännöt siitä, kuinka ja koska vapaa-ajan asunnon voi muuttaa kiinteäksi asunnoksi - ruokatalousselvitys

20 b. merkitsevän kehittämisprosessin jatkuvan siten, että prosessi integroidaan jatkuvaan hallintoon. Kullekin hankkeelle annetaan selvät vastuuselostukset. Tämä merkitsee sitä, että ne kunnan viranomaiset, joilla on pätevyys päättää asiasta (julkishallinnossa noudatettava periaate tiukoista pätevyysrajoista), käsittelevät kustakin prosessista aikaansaadut konkreettiset päätösehdotukset. c. merkitsevän, että kaupunginvaltuusto ottaa lopullisesti kantaa näihin hankkeisiin sen jälkeen, kun hankkeiden valmistelu on saatettu päätökseen: - senioriasuminen - kiinteistöhallinta - kauppasataman suunnittelu - ruokatalousselvitys d. merkitsevän, että kaupunginvaltuusto ottaa kantaa myös muihin hankkeisiin sitä mukaan, kun ne vaativat erillistä talousarviomäärärahaa tai johtosääntöjen tarkistusta. PÄÄTÖS: Asia palautettiin kaupunginhallituksen I varapuheenjohtajan Jörn Donnerin ehdotuksesta kh 9 Palautuksen johdosta päätösehdotuksen raportointia ja hankkeiden aikarajoja on muotoiltu uudestaan. (MH) Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston a. merkitsevän ja hyväksyvän kehittämistoimikunnan ja kaupunginhallituksen ehdotuksen, jonka lähtökohtana on, että näitä prosesseja kehitetään edelleen: - prosessi- ja tiimiajattelu - senioriasuminen - teknisen palvelun tyky-ohjelma - ruokatalousselvitys - markkinoinnin suunnittelu Prosessit integroidaan jatkuvaan hallintoon. Kullekin hankkeelle annetaan selvät vastuuselostukset ja aikarajat. Kaupunginhallitukselle on raportoitava vähintään kerran vuodessa. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että ne kunnan viranomaiset, joilla on pätevyys lopullisesti päättää asiasta (julkishallinnossa noudatettava periaate tiukoista pätevyysrajoista), käsittelevät konkreettiset päätösehdotukset

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut olivat ennen kokousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen:

Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut olivat ennen kokousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen: Kaupunginvaltuusto 21 08.02.2012 Työsuojelutoimikunta 16 31.05.2012 Henkilöstöjaosto 33 14.06.2012 Kaupunginhallitus 192 13.08.2012 Kaupunginvaltuusto 86 12.09.2012 Henkilöstöjaosto 15 18.04.2013 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi Järjestelytoimikunta 32 07.05.2008 Järjestelytoimikunta 67 10.09.2008 Järjestelytoimikunta 83 01.10.2008 Järjestelytoimikunta 88 22.10.2008 HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN 55/01/010/2008 JÄRJTOIM 32 Liite

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.6.2015 kello 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 178 Asianro 3220/00.00.01.00/2014 Maaninka-neuvottelukunnan jäsenet Kuopion ja Maaningan yhdistymishallitus 5.5.2014 11: Maaningan kunnanvaltuusto päätös 14.4.2014

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennus- ja 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennustarkastajan viran (700 039) perustaminen 1238/01.01.00.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo.

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo. Kaupunginhallitus 182 01.06.2015 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015 597/11.110/2015 KH 01.06.2015 182 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133,

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI 1. Tekninen lautakunta 4.2.2015. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA. Dnro 03118/14/2299

KEURUUN KAUPUNKI 1. Tekninen lautakunta 4.2.2015. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA. Dnro 03118/14/2299 KEURUUN KAUPUNKI 1 Tekninen lautakunta 4.2.2015 Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA Dnro 03118/14/2299 LAUSUNTO VALITUKSEN JOHDOSTA Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää Keuruun

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27 Valtuusto 17.6.2014 27 1. VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS Tark.ltk. 13.5.2014 16 Liite 1 Laadittiin vuoden 2013 arviointikertomus. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kokouspäivämäärä 25.10.2004 5/04. EKENÄS STAD TAMMISAAREN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto. Sivu 1

KOKOUSKUTSU Kokouspäivämäärä 25.10.2004 5/04. EKENÄS STAD TAMMISAAREN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto. Sivu 1 KOKOUSKUTSU 5/04 1 Paikka ja aika Seminarieskolan Tammisaaressa klo. 19.00 - Läsnä Jäsenet Asplund Aila Bergroth Magnus Biström Bernhard Blomqvist Thomas Damén Karl-Einar Donner Ira Enberg Håkan Engblom

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 13.04.2015 Sivu 1 / 1 738/00.04.01/2015 Kaupunginhallitus 99 16.3.2015 57 Espoon uuden sairaalan aula- ja turvallisuus palvelujen organisointi HUS -Servis liikelaitoksen ja HUS -Kiinteistö Oy:n

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma , sosiaali- ja terveystoimi

Espoon kaupunki Pöytäkirja Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma , sosiaali- ja terveystoimi 30.10.2013 Sivu 1 / 1 1978/02.02.00/2013 104 Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2016, sosiaali- ja terveystoimi Valmistelijat / lisätiedot: Maija Havo, puh. (09) 816 23013 Aulis Majuri,

Lisätiedot

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 12.6.2014

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 12.6.2014 Kristiinankaupunki Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 12.6.2014 Esityslista KRISTIINANKAUPUNKI Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Kokouksen: Ajankohta 12.6.2014 klo 17.00 Paikka Högåsen; Lapväärtintie 163

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän syyskokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

13.6.2012, Riihikosken terveysasema, taloustoimisto

13.6.2012, Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Yhtymävaltuusto 30.5.2012 1 Kokousaika 30.5.2012 klo 17.00 18.50 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, ruokasali Osallistujat Päätöksentekijät Antikainen Marita Tanner-Penttilä Hannele Anttila Jouko Miinalainen

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nousiaisten kunnan voimassa oleva hallintosääntö on vuodelta 2009.

Nousiaisten kunnan voimassa oleva hallintosääntö on vuodelta 2009. Kunnanhallitus 131 11.04.2011 Kunnanhallitus 159 02.05.2011 Kunnanhallitus 254 22.08.2011 Kunnanhallitus 276 05.09.2011 Kunnanvaltuusto 42 12.09.2011 Vapaa-aikalautakunta 14 08.05.2012 Hallintosääntö 1242/01/010/2011

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 104 10.11.2014. 104 Asianro 157/01.00.00/2014. Kaupunginhallitus 27.10.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 104 10.11.2014. 104 Asianro 157/01.00.00/2014. Kaupunginhallitus 27.10. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) 104 Asianro 157/01.00.00/2014 Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa muuttaminen Kaupunginhallitus 27.10.2014 376: Henkilöstöjohtaja Markku Mattila Työnantajapalvelu

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan tämän säännön mukaisesti palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37 Hyvinvointilautakunta 08.06.2015 AIKA 8.6.2015 klo 18:00 18.34 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta 103 13.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 19.10.2015 Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

LAUSUNTO JA SELVITYS PERHETYÖNTEKIJÄN VAKANSSIN TÄYTTÄMISESTÄ ULKOISELLA HAULLA

LAUSUNTO JA SELVITYS PERHETYÖNTEKIJÄN VAKANSSIN TÄYTTÄMISESTÄ ULKOISELLA HAULLA Tarvasjoen kunnanhallitukselle 08.04.2014 LAUSUNTO JA SELVITYS PERHETYÖNTEKIJÄN VAKANSSIN TÄYTTÄMISESTÄ ULKOISELLA HAULLA Tarvasjoen kunnanhallitus on 31.3.2014 89 pyytänyt lausunnon ja selvityksen perhetyöntekijän

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 30.04.2015 AIKA 30.04.2015 klo 09:42-13:05 PAIKKA Halstarin kabinett OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Sorvari Vuokko

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (6) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/3 28.05.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (6) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/3 28.05.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (6) 118 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kevätyhtymäkokousta koskevan päätöksen muuttaminen HEL 2012-005995 T 00 01 06 Päätös Konsernijaosto

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

1. Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiot seuraavasti: A. kaupunginvaltuusto, - hallitus ja sen jaostot sekä tarkastuslautakunta 45

1. Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiot seuraavasti: A. kaupunginvaltuusto, - hallitus ja sen jaostot sekä tarkastuslautakunta 45 NIVALAN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 17.12.2008 48 Voimaantulopäivä: 1.1.2009 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus vahvistaa seuraavan suunnitelman ja aikataulun sosiaalitoimessa toteutettaville toimenpiteille:

Kaupunginhallitus vahvistaa seuraavan suunnitelman ja aikataulun sosiaalitoimessa toteutettaville toimenpiteille: Kaupunginhallitus 88 25.04.2016 Sosiaalitoimessa toteutettavat toimenpiteet 2819/01.00.00.01/2016 Kaupunginhallitus 25.04.2016 88 Valmistelija Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383 Esittelijä

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

KV 5 TILINPÄÄTÖS/VUODEN 2002 TOIMINTAKERTOMUS... 3 KV 6 ARVIOINTIKERTOMUS 2002... 4

KV 5 TILINPÄÄTÖS/VUODEN 2002 TOIMINTAKERTOMUS... 3 KV 6 ARVIOINTIKERTOMUS 2002... 4 KV 5 TILINPÄÄTÖS/VUODEN 2002 TOIMINTAKERTOMUS... 3 KV 6 ARVIOINTIKERTOMUS 2002... 4 KV 7 VALTUUTETTU SEPPO LINTULUODON ALOITE / PYÖRÄTELINEITÄ KESKUSTAAN... 5 KV 8 MUSEON VARASTOTILANNE / TALOUSARVION

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 69 18.09.2014 Kaupunginhallitus 375 29.09.2014 Kaupunginhallitus 383 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 61 13.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 13.11.2014 Lausunnon antaminen

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,

Lisätiedot

Matti Lohen koulu, Rautalampi 30.10.2009

Matti Lohen koulu, Rautalampi 30.10.2009 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2009 Sivistyslautakunta Sivu 1 (11) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.10.2009 klo 17.00-19.53 Matti Lohen koulu Emma Ilomäki Seija

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Perusturvan, sivistystoimen ja kulttuuritoimen johtosääntömuutos

Perusturvan, sivistystoimen ja kulttuuritoimen johtosääntömuutos Kaupunginhallitus 4 11.01.2010 Kaupunginhallitus 90 29.03.2010 Kaupunginhallitus 123 10.05.2010 Kaupunginvaltuusto 33 09.06.2010 Kulttuurilautakunta 51 16.06.2010 Perusturvan, sivistystoimen ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2011 1 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 26.4.2011

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2011 1 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 26.4.2011 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2011 1 26.4.2011 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 26.4.2011 kello 8.00 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/ 2016 Sivistyslautakunta Sivu 1 ( 8 ) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.9.2016 klo 16.00-18.15 Rautalammin lukio Anu Hotti Pirkko

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Esitettyihin valitusperusteisiin kaupunginhallitus antaa seuraavan selvityksen:

Esitettyihin valitusperusteisiin kaupunginhallitus antaa seuraavan selvityksen: Kaupunginhallitus 156 23.06.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 77 28.08.2014 Selvitys Turun hallinto-oikeudelle Cornelius Collianderin ym. valituksen johdosta koskien sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöstä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi

Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 05 Sivu 1 / 6 Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi 01 Kokouksen avaaminen 02 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 03 Kokouksen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 17.6.2014 kello 18.00 18.50 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 15 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.45 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55 Kunnnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Teknologiakylän auditorio Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SOTER 90 Käynnit Lokalahdella ja Pyhämaassa Lokalahden hammashoitolan siirtäminen pääterveysasemalle. Laskelma kustannuksista ja säästöistä

SOTER 90 Käynnit Lokalahdella ja Pyhämaassa Lokalahden hammashoitolan siirtäminen pääterveysasemalle. Laskelma kustannuksista ja säästöistä Sosiaali- ja terveyslautakunta 90 15.10.2009 Kaupunginhallitus 437 09.11.2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta 100 19.11.2009 Terveyskeskuksen sivutoimipisteiden sulkeminen 5568/14/149/2009 SOTER 90 Käynnit

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä 24.3.2011

Kunnantoimisto Kemiössä 24.3.2011 2/2011 KUTSU 1 Kokousaika: Torstaina klo 17.00- Kokouspaikka: Kemiön kunnankanslia, Valtuustosali Päättäjät: Muut: Yngve Engblom Bo Lundell Siw Abrahamsson Esko Antikainen Carola Antskog Gunilla Awellán

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Maanantai 22.4.2013 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen Rauno pj. X Vasalampi Maija

Lisätiedot

Rautalampi 18.02.2009

Rautalampi 18.02.2009 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2009 Sivistyslautakunta Sivu 1 (11 ) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Tiistai 18.02.2009 klo 17.00-18.40 Lukio Emma Ilomäki Jarmo Hämäläinen Piia

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Tiistai 22.5.2012 klo 13.00 15.29 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 200. Kaupunginhallitus 01.06.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 200. Kaupunginhallitus 01.06.2015 Sivu 1 / 1 0.06.05 Sivu / 030/0.05.05/05 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 5 8.5.05 9 5.5.05 00 Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy:n osakkeen osto (Pöydälle 5.5.05) Valmistelijat / lisätiedot: Viktoria Hindsberg-Karkola,

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Sotahistoriakeskus Kannaksesta

Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Sotahistoriakeskus Kannaksesta Kaupunginhallitus 181 25.03.2013 Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Sotahistoriakeskus Kannaksesta 14/10.03.02.01/2013 KH 181 Aloite 7.1.2013: Valmistelija/lisätietoja: EU-asiamies Krista Huovila, puh.

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 2/2012 27.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 2/2012 27.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2012 SISÄLLYSLUETTELO KV 10 KV 11 KV 12 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta n työjärjestyksen mukainen luettelo valmistelussa olevista valtuutettujen tekemistä aloitteista

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014 Sivistyslautakunta 18.03.2014 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 18.03.2014 klo 18.00 19.15 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS 1. LAUTAKUNNAN TOIMINTA 1.1. Kokoonpano Ulvilan kaupungin tarkastuslautakuntaan kuuluvat tällä hetkellä puheenjohtaja Pentti Tuomola varalla Minna

Lisätiedot