KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN"

Transkriptio

1 KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN... 2 KV 5 MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSPYYNTÖ / MUSEOLAUTAKUNTA... 3 KV 6 JÄRJESTYSLAKI... 4 KV 7 ARVIOINTIKERTOMUS KV 8 KEHITTÄMISTOIMIKUNNAN LOPPURAPORTTI KV 9 TALOUSARVION MUUTOS/SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO KV 10 HANNA GRÖNROOSIN LUOTTAMUSTEHTÄVÄ KV 11 TAMMISAAREN ENERGIAN JOHTAJAN VALINTA... 27

2 KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KV 3 ILMOITUSASIAT KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

3 KV mlk 8 MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSPYYNTÖ / MUSEOLAUTAKUNTA Opetusministeriö on ilmoittanut, että Tammisaaren museolle on myönnetty :n avustus nk. Myytti-hanketta varten. Hankkeen tavoitteena on siirtää tiedot museon kokoelmista digitaaliseen muotoon. Edellä mainittua summaa ei luonnollisista syistä ole merkitty kuluvan vuoden talousarvioon. Jotta museo voisi käyttää avustuksen, sen pitää pyytää oikeutta saada ylittää kuluvan vuoden talousarviota kyseisellä summalla. Kaupunginvaltuuston pitää hyväksyä tällainen määrärahojen ylitys. Museolautakunta toteaa, että Tammisaaren museo on saanut :n valtionavustuksen. Se ehdottaa kaupunginhallituksen esittävän kaupunginvaltuustolle, että Tammisaaren museo saa ylittää talousarvionsa vastaavalla summalla eli PÄÄTÖS: Hyväksyttiin kh 13 Kaupunginkamreerilla ei ole mitään huomautettavaa hakemuksesta. (MH) Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston hyväksyvän museon kuluvan vuoden talousarvioon muutoksen, jonka mukaan museon käyttömenoja ja tuloja korotetaan PÄÄTÖS: Hyväksyttiin kv 5 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston hyväksyvän museon kuluvan vuoden talousarvioon muutoksen, jonka mukaan museon käyttömenoja ja tuloja korotetaan

4 KV kh 15 JÄRJESTYSLAKI Järjestyslaki (612/2003) astui voimaan Järjestyslain säätämisen yhteydessä on kumottu kunnallislain 7, jonka mukaan kaupunginvaltuusto saa hyväksyä järjestyssäännön. Kunnan järjestyssääntö kumoutui näin ollen Uusi järjestyslaki korvaa näin ollen järjestyssäännöt. Laki sisältää keskeiset määräykset, joilla pyritään turvaamaan yleistä järjestystä. (MH) Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi sekä ilmoittaa myös kaupunginvaltuustolle ja kyseisille tulosalueille tiedoksi, että paikallinen järjestyssääntö on lähtien korvattu järjestyslailla. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin kv 6 Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuustolle tiedoksi, että paikallinen järjestyssääntö on lähtien korvattu järjestyslailla.

5 KV 7 ARVIOINTIKERTOMUS ttlk Kunnallislain :n 71 mukaan tilintarkastuslautakunnan pitää valmistaa ne asiat, jotka koskevat hallinnon ja talouden tarkistusta ja joista kaupunginvaltuuston pitää päättää, sekä arvioida onko kaupunginvaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet. Arviointikertomus muotoillaan ja allekirjoitetaan. PÄÄTÖS: Arviointikertomus muotoiltiin ja allekirjoitettiin kv 6 Oheistetaan arviointikertomus. Kaupunginvaltuusto ottaa kertomuksen käsittelyyn. PÄÄTÖS: Karl-Erik Illman ja Lauri Metsämäki ovat tilintarkastuslautakunnan puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana esitelleet lyhyesti arviointikertomusta. Arviointikertomuksesta keskusteltaessa kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Trygve Lindqvist esitti seuraavaa ponsiehdotusta: Samalla kun kaupunginvaltuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi, kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus jättää tämän vuoden kuluessa kaupunginvaltuustolle kohta kohdalta luettelon niistä toimista, joihin on ryhdytty tai joihin tullaan ryhtymään tilintarkastuslautakunnan huomautusten, kysymysten ja ehdotusten johdosta. Jäsen Kaj Blomberg kannatti ehdotusta. Kun keskustelu oli saatettu päätökseen, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus toimittaa tulosalueille arviointikertomuksen lausunnon/vastineen antoa varten sekä että kaupunginhallitus ottaa kantaa arviointikertomukseen sen jälkeen, kun lautakunnat/johtokunnat ovat antaneet vastineensa/kommenttinsa kertomuksesta. Kaupunginvaltuustolle annetaan normaalissa järjestyksessä tiedoksi lautakuntien/johtokuntien vastineet/kommentit. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti merkitä arviointikertomuksen tiedoksi sekä merkitä muistiin arviointikertomuksen käsittelyjärjestyksen.

6 kh 20 Pannessaan täytäntöön kaupunginvaltuuston päätöksen ( ) kaupunginhallitus päätti, että arviointikertomus toimitetaan kaikille tulosalueille. Niiden tehtävänä on syyskuun 2003 aikana antaa vastineensa/kommenttinsa kertomuksesta siltä osin, kun kertomus koskee niitä. Kaupunginhallitus käsittelee kertomusta sen jälkeen, kun se on saanut em. vastineet/kommentit. Sosiaali- ja terveyslautakunta sekä tekninen lautakunta ovat kommentoineet kertomusta (ks. alla). Keskushallinto on kommentoinut kohtaa Yleinen talous sekä osittain täydentänyt lautakuntien lausuntoja. Alla vastineet/kommentit: 2.1. Yleistä taloudesta Vastine: Talousarvion muutokset Sekä hallintosääntö että kaupunginhallituksen vuotuiset talousarvio-ohjeet sisältävät määräyksiä tai painottavat sitä, että talousarvioiden muutokset motivoidaan sekä että talousarvioiden muutoksista aiheutuvat seuraukset analysoidaan. Talousarvioiden muutokset pitää ohjeitten mukaan käsitellä heti silloin, kun siihen on aihetta. Investointikohteiden seuraukset ja kustannukset pitää tarkasti arvioida ennen kuin asiasta päätetään. Liikelaitosten talousarvioiden seuranta liitetään viralliseen talousarvion seurantaan. Kumulatiivista alijäämää tasoitetaan kaupunginvaltuuston hyväksymän taloussuunnitelman mukaisesti Tavoitteiden toteutus Sosiaali- ja terveyslautakunta Stlk Delegointioikeus Tilintarkastuslautakunta katsoo, että virkojen uudelleentäyttämistä koskevaa delegointioikeutta voisi tehostaa ja käyttää paremmin. Vastine: Virkamiehet noudattavat tiukasti hallintosäännössä annettuja aikarajoja. Yhtenä vaihtoehtona voisi olla, että vastuullisille virkamiehille annetaan kokonaan tehtäväksi palkata henkilöstö sekä että luodaan vielä tehokkaampi seuranta- ja raportointijärjestelmä. Vuonna 2003 palkkausprosessia on helpotettu sillä, että kaupunginhallitus ei ensimmäisellä

7 vuosipuoliskolla ole liittänyt täytäntöönpano-ohjeisiinsa palkkauskieltoa koskevia määräyksiä. Kaupunginsihteeri toteaa lisäksi, että hallintosääntöä tullaan tarkistamaan kunnallisten viranhaltijain uuden lain vuoksi. Tarkistettaviksi tulevat mm. virkojen täyttäminen/henkilöstön palkkaaminen. Lastenhuolto ja esikoulu Etelä-Suomen lääninhallitus on valituksen yhteydessä pyytänyt Tammisaaren sosiaali- ja terveyslautakuntaa kiinnittämään huomiota siihen, että perhepäivähoitajien ryhmien koot ovat lasten päivähoidosta annetun asetuksen :n 8 määräyksien mukaiset. Lääninhallitus on myös pyytänyt selvitystä kaupungissa toimivista perhepäivähoitajista ja heidän lapsiryhmiensä koosta sekä selvitystä kunnan perhepäivähoidon varahoitojärjestelmästä. Vastine Sosiaali- ja terveyslautakunta on helpottanut varahoitojärjestelmää palkkaamalla lähihoitajan Tenholan ryhmäperhepäiväkotiin. Perhepäivähoidon varapäivähoitoa on yleisesti vaikea järjestää etenkin, jos päivähoitaja on toistuvasti sairaslomalla ja jos tavoitteena on, ettei lapsen tarvitse usein vaihtaa hoitopaikkaa tai ettei perheiden matka hoitopaikkaan tule kohtuuttoman pitkäksi. Sosiaalityö Tilintarkastajat ovat kiinnittäneet huomiota perheiden ongelmiin. Vastine: Vuonna 2002 palkattiin hankevaroin sosiaalityöntekijä Elisabeth Grönroos. Hänen tehtävänään oli tutkia tarvetta ja mahdollisuutta järjestää Hangossa, Tammisaaressa, Karjaalla, Pohjassa, Inkoossa ja Siuntiossa asuville lapsille, nuorille ja perheille kriisi- ja hoitokoti. Folhälsan Raseborg on nyttemmin avannut Meltolassa lasten ja nuorten yksikön. Suomen Lastenhoitoyhdistys on pitänyt terapiaryhmiä Länsi-Uudellamaalla. Yhteistyötä on vahvistettu. Henkilökuntaa on laajalti koulutettu mm. Stakesin johtaman varpu-hankkeen yhteydessä sekä lasten- ja nuortenpsykiatrialle myönnetyin hankevaroin. Useita verkostokonsultteja on koulutettu. Länsi-Uudellemaalle (hakijakuntana Hanko) on myönnetty hankevaroja sellaisten lasten ja nuorten palveluiden kehittämiseen, jotka vuosina ovat vaarassa vieraantua yhteiskunnasta. Yhteyksiä Pelastakaa Lapset ry:hyn on myös vahvistettu.

8 Huolto ja huolenpito Eräistä vanhustenhuoltoa koskevista oloista on huomautettu. Vastine: Henkilöstö Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vanhuspoliittisen ohjelman. Laitospaikkojen ja palveluasumispaikkojen määrä ylittää huomattavasti maan vanhuspoliittisessa strategiassa (1996) sovitun tason. Tammisaaren strategia pohjautuu Vaaraman suosituksiin (1995). Henkilöstön määrä on laatusuositusten mukaan riippuvainen erityisasumiseen varatuista paikoista. Vanhuspoliittinen ohjelma sisältää uuteen hoitajaan panostamisen hintaan 0,8 1,0 milj. euroa. Nykyisen taloussuunnitelman mukaan tämä ei onnistu, vaan henkilöstön palkkausta on lykättävä. Kaupunginsihteeri toteaa lisäksi kaupunginvaltuuston hyväksyneen vanhuspoliittisen ohjelman sillä huomautuksella, että ohjelma muodostaa eri tasoilla tehtävien vanhustenhuoltopäätöksien pohjan. Päätöksentasosta riippumatta päätöksien taloudelliset seuraukset pitää aina tarkasti selvittää. Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio/taloussuunnitelma muodostaa aina päätöksenteon lopullisen taloudellisen tason. Vastine: Työtä helpottava irtaimisto Vuonna 2003 neljälle vanhainkodille on budjetoitu irtaimiston hankintaan. Apuvälineiden hankinta on talousarviotyössä priorisoitu korkealle. Talousarvion kehykset on kuitenkin otettava huomioon. Vastine: Vanhuspoliittisen ohjelman toimintasuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta on ja kaupunginhallitus on käsitellyt Tammisaaren vanhustenhuollon tilojen kokonaissuunnitelman. Tällä hetkellä Fridebota ja Hagahemmetvanhainkodin mahdollista lisärakennusta varten laaditaan hankesuunnitelma. Kaupunginsihteeri toteaa lisäksi, että sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt hankesuunnitelman sekä että se toimitetaan kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi syksyllä Katso muutoin em. kommentteja.

9 Vastine: Työsuojelun ja palotarkastajan huomautukset Hagahemmetvanhainkodista Vanhainkodissa tehtiin työpaikkatarkastus Huomautettavaa oli apuvälineistä, tilanahtaudesta ja ahtaasta oviaukosta periodihoitohuoneeseen. Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli asiaa :ssä 25. Uudenmaan Työsuojelupiirin tarkastaja tarkasti samat tilat. Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli asiaa :ssä 37. Uusi työsuojelutarkastus tehtiin Tarkastukseen osallistuivat työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu, vastaava sairaanhoitaja, työterveydenhoitaja, hoitotyönjohtaja sekä sosiaalija terveysjohtaja. Tarkastuksessa käytiin läpi suunnitellut toimet, ja työnantajan ehdotus annettiin kirjallisesti. Vanhainkotiin hankittiin viime vuonna irtaimistoa :n (sis. alv:n) edestä. Kuluvan vuoden talousarvioon on varattu Käteisnostot on selvitetty Tilanahtautta on vähennetty poistamalla kuusi paikkaa elokuusta 2003 lähtien. Hoitotyönjohtajan kanssa on keskusteltu työtehtävien jaosta ja kokonaisvaltaisen hoidon ideologiasta tehtäviin perustuvan hoidon asemesta. Tekninen virasto on korjannut ulkotilan kosteusvauriot. Periodihoitohuoneessa, jonka ovi on kapea, ei pidetä vuodepotilaita. Vastine: Lääninhallituksen kommentti valitukseen Lääninhallitus ei vastauksessaan ( ) vastineeseen antanut Tammisaaren kaupungille muistutusta huomautetuista asioista. Lääninhallitus kiinnitti kaupungin huomiota siihen, että asiakkaiden tarpeet ovat ensisijaisesti virkojen järjestelyn lähtökohtana sekä että sosiaaliset lähtökohdat on otettava huomioon. Organisaation taloudelliset resurssit eivät saa ohjata virkojen järjestelyä. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimia priorisoitaessa otetaan huomioon hoitotarve ja sosiaalinen kokonaistilanne, eivätkä ainoastaan taloudelliset näkökohdat ratkaise palvelua. Palvelun määrään ja monipuolisuuteen vaikuttavat sen sijaan valtion ja kaupungin hoitoalalle osoittamat voimavarat.

10 Vastine: Perusterveydenhuollon hammashoito Hammaslääkärien virkoja on useaan otteeseen julistettu haettavaksi, mutta niitä ei ole voitu täyttää. Hammashuollon tilanne on kuitenkin suhteellisen hyvä. Kiireelliseen hammashoitoon on lainmuutoksen johdosta käytetty enemmän työaikaa. Vastine: Terveyskeskuksen virat Koko maassa on yleisesti vaikeata saada terveyskeskuslääkäreitä. Tammisaaressa on käynnissä myös sukupolven vaihdos, sillä lääkärit, jotka ovat olleet pitkään työsuhteessa, ovat olleet sairaslomalla tai työskennelleet osa-aikaisesti. Terveyskeskukseen pyritään edelleen saamaan lääkäreitä eri yhteistyöjärjestelyin, mm. yhteistyössä Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen kanssa, mikä hoitaa päivystyksen arkisin klo jälkeen. Lääkärivastaanoton odotusajat on selvitettävä. Tilintarkastuslautakunnalla ei ole analyysia sairasautojen toiminnasta. Tämä on korjattava v Elokuussa 2003 jatketaan yrityksiä parantaa terveyskeskuksen laboratorion ja Länsi-Uudenmaan sairaalan laboratorion tietokoneyhteyksiä. Länsi-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishanke jatkuu vuosina Kehittämishankkeessa käsitellään sekä sosiaali- että terveydenhuollon yhteistyökysymyksiä. Kaupunginsihteeri toteaa lisäksi, että sairaankuljetusta pitää arvioida sekä taloudellisesti että toiminnallisesti viimeistään vuonna 2004, jolloin kaupungilla on runsaan vuoden (1) kokemus yksityisestä toiminnasta. Kaupunginhallitus on useaan otteeseen huomauttanut tietokoneongelmista Opetuslautakunta Tilintarkastuslautakunnan kertomus sisältää oikeastaan vain kaksi (2) kohtaa, jotka koskevat opetustointa: kansalaisopiston tulobudjetti ja nuorisotoiminta. Kansalaisopiston tulobudjettia tullaan tarkistamaan. Nuorisotoimen ja nuorison suhteet parannevat, koska on palkattu nuorisovaltuutettu, joka ajaa nuorison etua.

11 2.2.5 Tekninen lautakunta Tlk Venesatamat Vastine: Teknisen lautakunnan tavoitteena on ollut tuottaa palvelua mahdollisimman edullisesti kaupunginvaltuuston antamien taloudellisten edellytysten kehysten puitteessa. Usein on kyse siitä, että poiketaan aikaisemmin tehdyistä ohjelmista priorisoimalla muita suorituksia. Talousarviovuonna venesatamien panostuksissa keskityttiin Hermaninkadun venesataman ruoppaamiseen ja laiturirakenteisiin. Sataman ansiosta österbyläisille saatiin n. 70 uutta venepaikkaa. Österbyn uudet ja ajanmukaiset laituripakat ovat tosin vaikuttaneet negatiivisesti keskikaupungin venepaikkoihin, sillä kaikilla keskikaupungin venepaikoilla ei ole hyvän venesataman edellytyksiä. Venepaikkojen kysyntään vaikuttavat mm. pysäköintipaikat, kuormausmahdollisuudet, laitureiden tekninen kunto ja ennen kaikkea veden syvyys. Veneiden määrä on yleisesti ottaen kasvanut, ja veneet vaativat syvempää vettä kuin silloin, jolloin laiturit rakennettiin. Suurin osa vapaista laituripaikoista sijaitsee juuri sellaisilla alueilla, jotka pitää ruopata. Tekninen lautakunta on vuosittain pyytänyt huomattavia määrärahoja venesatamien parantamiseen (esim. ruoppaamiseen) saadakseen satamat houkuttelevimmiksi. Lautakunta toteaa myös, että suurin osa vapaista venepaikoista muodostuu epätarkoituksenmukaisista venepaikoista, jotka sijaitsevat matalassa vedessä (etenkin Barckenin niemellä). Nykyään kysytään yhä syvempiä ja leveämpiä venepaikkoja. Vastine: Kiinteistöt Kiinteistöhallinnon ajanmukaiset välineet, kuten huoltokirjojen käyttö ja kuntotarkastuksien tekeminen tavoitteena toteuttaa hyväksyttyyn huoltotasoon vaadittavat toimenpidesuunnitelmat, parantavat pitkällä aikavälillä kiinteistöjen kuntoa. Talousarvioehdotuksen rajoitusten puitteessa ei ole mitään mahdollisuuksia parantaa kiinteistöjen kunnossapidon nykytilannetta. Ostettaessa pienempiä ostopalvelukokonaisuuksia on käynyt ilmi, että suunnittelu-, ohjaus- ja ostopanokset ovat suhteettoman suuret silloin, kun kilpailutetut ostopalvelut realisoidaan. Konsulttityöt kuluttavat myös paljon oman henkilöstön aikaa. Rakennus- ja korjaushankkeiden suunnitteluun ja korjaustöihin on osoitettava riittävästi päteviä voimavaroja, jotta päästäisiin hyvään tulokseen. Alkuvaiheen oikeat ratkaisut vaikuttavat rakennuksen

12 laatuun ja tuleviin kustannuksiin. Yhteistyösopimuksissa ei myöskään pidä poiketa periaatteista. Kaupunginhallitus on päättänyt merkitä tiedoksi lautakuntien kehittämistoimikunnan loppuraportista antamat lausunnot. Kaupunginhallitus päätti myös merkitä, että kiinteistöhallintoa ja kaupungin omaisuusstrategiaa koskevat kysymykset ovat työn alla ja että lopullinen ehdotus esitellään tänä vuonna. Tekninen lautakunta on aikaisemmin antanut ehdotuksensa kiinteistöhallinnon kehittämiseksi. Ehdotuksen pitää pitkällä aikavälillä mm. sisältää kunnossapitotason, joka on suhteutettu todelliseen tarpeeseen. Kaupunginsihteeri toteaa lisäksi, että kiinteistöhallintokysymystä käsitellään erikseen syksyllä Vastine: Aluesuunnittelu Aluesuunnittelun pitäisi saada enemmän resursseja. Ostopalvelumahdollisuuksia (konsulttipalveluita) ei ole käytetty myönnettyjen määrärahojen mukaisesti. Kuluvana vuonna tilanne on muuttunut siten, että on huomattavasti enemmän suoritettu hankintoja, minkä vuoksi konsulttipalvelumäärärahojen käyttö on kasvanut niin paljon, että koko kuluvan vuoden määräraha tullee käytetyksi. Suunnitteluteknikko on suurimman osan vuotta ollut sairaslomalla, ja hän on jäänyt eläkkeelle Aluesuunnittelun suunnittelutehtäviin tullaan palkkaamaan suunnittelija (nuorempi insinööri tai arkkitehti, mahdollisesti kokenut teknikko) työsopimussuhteeseen, mikä parantaa tuntuvasti suunnittelutyötä. Toimen hakuaika on syyskuussa Henkilöstöstrategia Vastine: Vuoden 2002 tilinpäätöksen yhteydessä laaditaan henkilöstötilinpäätös, josta pitää näkyä tilintarkastajien pyytämät tiedot. Pelastuslaitoksen henkilöstön ylityötunnit johtuvat lähinnä sairauspoissaoloista. Teknisen keskuksen ylityötunnit johtuvat pääasiassa talven hälytyksistä, jotka koskivat kiinteistöpoolia ja ajoneuvoja. Tulosalueita on kehotettu rekisteröimään myös lyhyet sairaupoissaolot.

13 Henkilöstöstrategia on tekeillä. Työ on viivästynyt sairauspoissaolon vuoksi. Henkilöstöstrategia koskee mm. henkilöstön palkkausta, henkilöstön mitoitusta jne. 4. Yhteenveto Tavoitteita ja mittareita täsmennetään/parannetaan edelleen. Mittarien tulokset täytyy voida analysoida. Sisäistä tarkastusta pitää edelleen kehittää. Koulutus alkaa marraskuussa Tulosalueiden yhteistyön tärkeyttä painotetaan edelleen. (MH) Kaupunginhallitus päättää seuraavaa: a. Hyväksyä tilintarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta esitetyt vastineet/kommentit. b. Kiinnittää tulosalueiden huomiota toimintakertomuksen tärkeyteen. Toimintakertomus pitää laatia siten, että tilintarkastuslautakunta, kaupunginvaltuusto ja muut asianosaiset voivat mahdollisimman yksinkertaisesti arvioida, onko kaupunginvaltuuston/lautakunnan/johtokunnan asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet saavutettu. c. Kehottaa sosiaali- ja terveyslautakuntaa arvioimaan sairaankuljetustoimintaa viimeistään v d. Kehottaa sosiaali- ja terveyslautakuntaa tehostamaan terveyskeskuksen tietokonejärjestelmän päivitystä. Työ on priorisoitava korkealle. e. Merkitä, että tiedottaminen sisäisestä tarkastuksesta ja sen tärkeydestä jatkuu. Laaditaan uusi riskikartoitus. f. Merkitä, että henkilöstöstrategia on tekeillä. Arviointikertomuksen johdosta em. asiat ilmoitetaan kaupunginvaltuustolle ja tilintarkastuslautakunnalle tiedoksi. PÄÄTÖS: Jäsen Pirkko Grönroos ehdotti kaupunginjohtajan ehdotuksen d-kohtaan seuraavaa lisäystä: Selvitetään kuuden länsiuusmaalaisen kunnan it-yhteistyömahdollisuuksia, etenkin terveyskeskusten suoria yhteyksiä. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Henrik Lindholm ja kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja Roger Engblom kannattivat ehdotusta.

14 Jäsen Ulla Lindström-Dahl ehdotti seuraavaa lisäystä f-kohtaan: Henkilöstöstrategia valmistuu tänä vuonna siten, että siihen sisältyy täydellisen henkilöstötilinpäätöksen elementit. Jäsen Lili-Ann Junell-Kousa kannatti ehdotusta. Keskustelun päätyttyä kaupunginhallituksen puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus hyväksyy yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen em. lisäyksin kv 7 Kaupunginhallitus päättää seuraavaa: a. Hyväksyä tilintarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta esitetyt vastineet/kommentit. b. Kiinnittää tulosalueiden huomiota toimintakertomuksen tärkeyteen. Toimintakertomus pitää laatia siten, että tilintarkastuslautakunta, kaupunginvaltuusto ja muut asianosaiset voivat mahdollisimman yksinkertaisesti arvioida, onko kaupunginvaltuuston/lautakunnan/johtokunnan asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet saavutettu. c. Kehottaa sosiaali- ja terveyslautakuntaa arvioimaan sairaankuljetustoimintaa viimeistään v d. Kehottaa sosiaali- ja terveyslautakuntaa tehostamaan terveyskeskuksen tietokonejärjestelmän päivitystä. Työ on priorisoitava korkealle. Selvitetään kuuden länsiuusmaalaisen kunnan it-yhteistyömahdollisuuksia, etenkin terveyskeskusten suoria yhteyksiä e. Merkitä, että tiedottaminen sisäisestä tarkastuksesta ja sen tärkeydestä jatkuu. Laaditaan uusi riskikartoitus. f. Merkitä, että henkilöstöstrategia on tekeillä. Henkilöstöstrategia valmistuu tänä vuonna siten, että siihen sisältyy täydellisen henkilöstötilinpäätöksen elementit. Arviointikertomuksen johdosta em. asiat ilmoitetaan kaupunginvaltuustolle ja tilintarkastuslautakunnalle tiedoksi.

15 KV kh 19 KEHITTÄMISTOIMIKUNNAN LOPPURAPORTTI Kaupunginhallitus päättää seuraavaa: a. Merkitä kehittämistoimikunnan loppuraportin tiedoksi sekä todeta, että toimikunta on saattanut työnsä päätökseen. b. Merkitä kaupunginhallituksen asettaneen johtoryhmän energialaitoksen strategista selvitystä varten. c. Pyytää kaikilta lautakunnilta/johtokunnilta ja yhteistyötoimikunnalta lausuntoa toimikunnan ehdotuksista helmikuun 2003 loppuun mennessä. Kaupunginhallitus ottaa kantaa toimikunnan ehdotukseen sen jälkeen, kun lausuntojen antoaika on umpeutunut. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin kh 38 Seuraavilta on saatu lausunnot: - sosiaali- ja terveyslautakunta - opetuslautakunta - museolautakunta - tekninen lautakunta - asemakaavalautakunta - liikunta- ja nuorisotoimen johtokunta - yhteistyötoimikunta. Sosiaali- ja terveyslautakunta ( ) ehdottaa laadittavan kokonaissuunnitelma Tammisaaren vanhusten erityisasumista varten, liite 38. Opetuslautakunta ( ) toteaa, että Yritystaidon ehdotus omasta yksiköstä eli tilapalvelusta, johon kuuluvat kiinteistöjen hoito ja kunnossapito sekä siivous- ja ruokapalvelut, antaa tulosalueelle mahdollisuuden keskittyä koulutuksen, kulttuurin ja vapaa-ajan ydinprosessien kehittämiseen. Opetuslautakunta pitää tämän vuoksi erittäin tärkeänä kiinteistöhallinnon kehittämistä. Tällaisessa kehityksessä prosessi- ja tiimiajatteluun kouluttaminen ovat luonnollinen ja välttämätön osa, jotta yksiköiden toiminta saadaan kivuttomaksi. Museolautakunta ( ) - näkee myönteisiä piirteitä prosessi- ja tiimiajattelussa.

16 - huomauttaa, että museo on verrattain pieni yksikkö, joka jo osittain toimii tiimimallin mukaan. - huomauttaa, että mallin johdonmukainen toteuttaminen edellyttää pitkää siirtymäaikaa. Tekninen lautakunta ( ) - pitäytyy aikaisemmin ( ) kehittämisraportista antamissaan kommenteissa, jotka muodostavat pohjan kehitystyölle. Lautakunta toteaa myös, että myöhemmin eli sen jälkeen kun lautakunta on viimeksi käsitellyt kehittämisraporttia on perustettu ( ) liikelaitos nimeltä Tammisaaren Vesi Jätehuoltoyhteistyötä on myös ehdotettu. - toteaa, että rakennesuunnitelmaa tarkisteltaessa pitää myös ottaa huomioon vesipalvelujen kehittämissuunnitelma. - toteaa, että sektorille pitää antaa mahdollisuus osallistua eri osahankkeiden kehittämistyön suunnitteluun ja ohjaukseen. Asemakaavalautakunta ( ) ilmoittaa seuraavaa lausuntonaan kehittämistoimikunnan ehdotuksesta: - Lautakunta pitäytyy lautakunnasta, delegoinnista ja yhteistyöelimestä antamissaan kommenteissa. - Lautakunta ottaa mielellään vastaan toimikunnan ratkaisumallin, jonka mukaan kehittämistyö delegoidaan hallintoyksiköille. - Lautakunta toteaa, että nk. Struktur II -toimikunnan työalat ovat supistuneet, koska keskeiset markettisuunnitelmat ovat toteutuneet ja koska asema- ja ratapiha-alueen kehittämiskaava on hyväksytty asemakaavalautakunnan edelleen käsiteltäväksi. Sjöängeniä, Näseuddenia ja Björknäsiä voidaan jatkossa käsitellä taajamakaavan tarkistuksen yhteydessä. - Lautakunta katsoo, että Struktur II -toimikunnan voisi tässä vaiheessa korvata kauppasataman/satama-alueen suunnittelutoimikunnalla tai se voisi toimia kauppasataman/satama-alueen suunnittelutoimikuntana. Liikunta- ja nuorisotoimen johtokunta ( ) ei ole antanut erillistä lausuntoa loppuraportista, koska ehdotus ei erityisemmin koske liikuntaa ja nuorisoa. Yhteistyötoimikunta ( ) merkitsi seuraavat näkökohdat kehittämistoimikunnan loppuraportista: - On tärkeätä varata koulutusmäärärahoja talousarvioon. Henkilöstölle on ilmoitettava, kuinka prosessi edistyy. - Tyky-ohjelma on otettava huomioon henkilöstöstrategiaa laadittaessa. - Todetaan, että Tammisaaren kaupungin IT-osastolla voisi olla huomattava rooli paikallisen IT-yhteistyön kehittämisessä. (MH) Kaupunginhallitus päättää a. merkitä annetut lausunnot tiedoksi. Asiana lausunnot eivät ole ristiriidassa kehittämistoimikunnan ehdotusten kanssa.

17 b. hyväksyä kehittämistoimikunnan alla mainitsemat edelleen kehitettävät osahanke-ehdotukset: - prosessi- ja tiimiajattelu - senioriasuminen - teknisen palvelun tyky-ohjelma - kiinteistönhallinta - markkinointi - IT-yhteistyö - suunnittelun jatkuminen - kauppasatama/satama-alue - maakuntamuseon näyttelyhalli, suunnittelun nykytilanne - säännöt siitä, kuinka ja koska vapaa-ajan asunnon voi muuttaa kiinteäksi asunnoksi - sähkölaitos - ruokatalousselvitys c. seuraavaa yksittäisistä osahankkeista: - Prosessi- ja tiimiajattelu Hallinto organisoidaan uudelleen siten, että se pohjautuu prosesseihin. Uudelleen organisointi aloitetaan taloushallinnosta/palkanlaskusta, joka on pilottihankkeena osallistunut prosessi- ja tiimiajattelukoulutukseen. Vastuu prosessi- ja tiimiajattelun jatkokoulutuksesta siirtyy tulosalueelle Yleishallinto. - Markkinointi Laaditaan ehdotus markkinointiohjelmaksi. Kaupunginjohtaja vastaa markkinointiohjelmasta. - IT-yhteistyö Selvitetään mahdollisuudet tehostaa IT-yhteistyötä naapurikuntien kanssa. Tuulosalue Yleishallinto vastaa selvityksestä. Tietoyhteistyötä Tammisaaren terveyskeskuksen ja Länsi-Uudenmaan sairaalan kanssa selvitetään, jotta yhteistyö voidaan aloittaa mahdollisimman pian edellyttäen, että yhteistyö on teknisesti ja taloudellisesti motivoitua. - Teknisen palvelun tyky-ohjelma Tyky-ohjelman jatkokehitystä selvitetään samalla, kun laaditaan henkilöstöstrategia. Kaupunginjohtaja on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on antaa ehdotus henkilöstöstrategiaksi. - Maakuntamuseo

18 Merkitään, että on asetettu rakennustoimikunta ja että museohallin suunnittelu jatkuu. - Senioriasuminen Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnolle siirretään vastuu senioriasumisesta, joka sisältää palveluasumisen ja Fridebon vanhainkodin korjauksen. Vanhustenhuollon tilatarpeesta laaditaan hankesuunnitelma, joka valmistuu elokuussa Kiinteistöhallinto Merkitään, että kiinteistöhallintokysymys, joka sisältää kaupungin omaisuusstrategian, on työn alla. Kaupunginhallitukselle esitetään tänä vuonna lopullinen ehdotus. - Energialaitos Merkitään, että kaupunginvaltuusto on ottanut kantaa energialaitoksen asemaan. - Säännöt vapaa-ajan asunnon muuttamiseksi kiinteäksi asunnoksi Merkitään, että asia selvitetään rakennusjärjestyksen tarkistuksen yhteydessä. - Kauppasatama Merkitään, että tekninen keskus/aluesuunnittelu valmistelee asiaa. - Ruokatalousselvitys Merkitään, että asia esitellään erikseen kaupunginhallitukselle. d. merkitä, että em. ehdotukset tarkoittavat mainittujen kehittämishankkeiden integroimista jatkuvaan hallintoon. Kullekin hankkeelle on annettu selvät vastuuselostukset. e. ilmoittaa kaupunginvaltuustolle edellä mainitun tiedoksi. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin kv 9 Kaupunginhallitus ilmoittaa em. kaupunginvaltuustolle tiedoksi. PÄÄTÖS: Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Trygve Lindqvist ehdotti raportin palauttamista kaupunginhallitukselle, jonka pitää asiana esitellä loppuraportti kaupunginvaltuustolle.

19 Jäsen Sig-Britt Sahlberg kannatti palautusehdotusta. Lähetekeskustelun päätyttyä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ehdotti seuraavaa äänestysesitystä: palautusehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja sitä vastustavat ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestyksessä palautusehdotus sai 24 ääntä, kun taas 10 vastusti sitä. Yksi (1) jäsen jätti äänestämättä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi näin ollen palautusehdotuksen kh 19 Palautuksen johdosta todetaan, että kehittämisprosessia on selvitetty melko laajasti asian valmistelun yhteydessä. Kaupunginvaltuuston rooli prosessissa käynee myös ilmi valmistelutekstistä. Perusajatus, jonka mukaan kehittämisprosessi integroidaan jatkuvaan hallintoon, käy myös ilmi asian valmistelusta. Kaupunginhallituksen ylin vastuu hankkeiden edelleen kehittämisestä sekä lautakuntien/johtokuntien konkreettinen vastuu hankkeista käy myös ilmi asian valmistelusta. Lautakuntien/johtokuntien pitää informoida kaupunginhallitukselle/kaupunginvaltuustolle, miten hankkeet edistyvät. Kaupunginvaltuustolle voidaan informoida esim. vuotuisen taloussuunnitelman ja toimintakertomuksen käsittelyn yhteydessä. Kaupunginvaltuuston hyväksynnän vaatimat hankkeet esitellään tietenkin kaupunginvaltuustolle lopullista päätöstä varten. Kaupunginvaltuusto on jo ottanut lopullisesti kantaa energialaitoskysymykseen ja museohallin näyttelyhallikysymykseen, minkä vuoksi nämä hankkeet eivät ole mukana. (MH) Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston a. merkitsevän ja hyväksyvän kehittämistoimikunnan ja kaupunginhallituksen ehdotuksen, jonka mukaan kehittämisprosessi jatkuu siten, että alla mainittuja hankkeita kehitetään edelleen: - prosessi- ja tiimiajattelu - senioriasuminen - teknisen palvelun tyky-ohjelma - kiinteistönhallinta - markkinointi - IT-yhteistyö - kauppasatama/satama-alueen suunnittelu - säännöt siitä, kuinka ja koska vapaa-ajan asunnon voi muuttaa kiinteäksi asunnoksi - ruokatalousselvitys

20 b. merkitsevän kehittämisprosessin jatkuvan siten, että prosessi integroidaan jatkuvaan hallintoon. Kullekin hankkeelle annetaan selvät vastuuselostukset. Tämä merkitsee sitä, että ne kunnan viranomaiset, joilla on pätevyys päättää asiasta (julkishallinnossa noudatettava periaate tiukoista pätevyysrajoista), käsittelevät kustakin prosessista aikaansaadut konkreettiset päätösehdotukset. c. merkitsevän, että kaupunginvaltuusto ottaa lopullisesti kantaa näihin hankkeisiin sen jälkeen, kun hankkeiden valmistelu on saatettu päätökseen: - senioriasuminen - kiinteistöhallinta - kauppasataman suunnittelu - ruokatalousselvitys d. merkitsevän, että kaupunginvaltuusto ottaa kantaa myös muihin hankkeisiin sitä mukaan, kun ne vaativat erillistä talousarviomäärärahaa tai johtosääntöjen tarkistusta. PÄÄTÖS: Asia palautettiin kaupunginhallituksen I varapuheenjohtajan Jörn Donnerin ehdotuksesta kh 9 Palautuksen johdosta päätösehdotuksen raportointia ja hankkeiden aikarajoja on muotoiltu uudestaan. (MH) Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston a. merkitsevän ja hyväksyvän kehittämistoimikunnan ja kaupunginhallituksen ehdotuksen, jonka lähtökohtana on, että näitä prosesseja kehitetään edelleen: - prosessi- ja tiimiajattelu - senioriasuminen - teknisen palvelun tyky-ohjelma - ruokatalousselvitys - markkinoinnin suunnittelu Prosessit integroidaan jatkuvaan hallintoon. Kullekin hankkeelle annetaan selvät vastuuselostukset ja aikarajat. Kaupunginhallitukselle on raportoitava vähintään kerran vuodessa. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että ne kunnan viranomaiset, joilla on pätevyys lopullisesti päättää asiasta (julkishallinnossa noudatettava periaate tiukoista pätevyysrajoista), käsittelevät konkreettiset päätösehdotukset

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi Järjestelytoimikunta 32 07.05.2008 Järjestelytoimikunta 67 10.09.2008 Järjestelytoimikunta 83 01.10.2008 Järjestelytoimikunta 88 22.10.2008 HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN 55/01/010/2008 JÄRJTOIM 32 Liite

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginhallitus 59 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 21 29.02.2016 Hyvinvointipalveluiden palvelualuejohtajan viran täyttäminen 483/02.022/2015 KH 08.02.2016 51 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) 62 Tarkastuslautakunnan ehdotus kaupunginvaltuustolle vuoden 2014 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittelystä sekä vastuuvapaudesta vuodelta

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Talousarvion lisämääräraha-anomus kunnanhallituksen etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan päätöksen tultua voimaan

Talousarvion lisämääräraha-anomus kunnanhallituksen etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan päätöksen tultua voimaan Kunnanhallitus 49 24.02.2014 Kunnanvaltuusto 19 10.03.2014 Talousarvion lisämääräraha-anomus kunnanhallituksen 19.12.2011 454 etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan päätöksen tultua voimaan 1710/10.00.01/2011

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 178 Asianro 3220/00.00.01.00/2014 Maaninka-neuvottelukunnan jäsenet Kuopion ja Maaningan yhdistymishallitus 5.5.2014 11: Maaningan kunnanvaltuusto päätös 14.4.2014

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen Kaupunginhallitus 506 07.12.2016 Kaupunginvaltuusto 116 12.12.2016 Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset 1.1.2017 alkaen 40/01/010/2015 KH 506 Selostus: Savonlinnan kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

APULAISKAUPUNGINSIHTEERIN REKRYTOINTI JA KONSERNIHALLINNON UU- DELLEENJÄRJESTELY. Stpj , 10

APULAISKAUPUNGINSIHTEERIN REKRYTOINTI JA KONSERNIHALLINNON UU- DELLEENJÄRJESTELY. Stpj , 10 APULAISKAUPUNGINSIHTEERIN REKRYTOINTI JA KONSERNIHALLINNON UU- DELLEENJÄRJESTELY Stpj 15.3.2012, 10 Liite A Pietarsaaren kaupunki on rekisterinpitäjänä useilla hallinnonaloilla, joissa edellytetään tietosuojan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (7) Osayhteisvaltuusto Asianro 8026/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (7) Osayhteisvaltuusto Asianro 8026/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (7) Kaupunginhallitus 369 28.11.2016 43 Asianro 8026/02.05.01.00/2016 Valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteet ja toimintamalli Päätöshistoria Kaupunginhallitus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Ehdotus Esittelijä: Markku T Tuunainen, perusturvajohtaja

Ehdotus Esittelijä: Markku T Tuunainen, perusturvajohtaja Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 8/2015 1 (5) Perusturvalautakunta, 31, 21.10.2015 Perusturvalautakunta, 36, 10.11.2015 36 Talousarvio 2016 / perusturvalautakunta MjuDno-2015-1188 Perusturvalautakunta, 21.10.2015,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 95. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 95. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 10.06.2013 Sivu 1 / 1 5370/02.05.00/2012 Kaupunginhallitus 169 27.5.2013 95 Sopimus pääkaupunkiseudun kaupunkien osallistumisesta Suomen Kansallisoopperan käyttökustannuksiin Valmistelijat /

Lisätiedot

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Kaupunginhallitus 297 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 77 03.12.2012 Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Karviaisessa on

Lisätiedot

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan Palvelutuotannon lautakunta 88 7.08.05 Kunnanhallitus 80 4.09.05 Kunnanvaltuusto 97.0.05 Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN LÄNSINUMMEN KOULUN SISÄILMAONGELMIEN KORJAUKSEEN. Stpj , 32. Liite A: Hankesuunnitelma

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN LÄNSINUMMEN KOULUN SISÄILMAONGELMIEN KORJAUKSEEN. Stpj , 32. Liite A: Hankesuunnitelma MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN LÄNSINUMMEN KOULUN SISÄILMAONGELMIEN KORJAUKSEEN Stpj 28.11.2012, 32 Liite A: Hankesuunnitelma Valmistelu: Talonrakennuspäällikkö Rune Hagström, puh. 044 7851463 Länsinummen koulun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma , sosiaali- ja terveystoimi

Espoon kaupunki Pöytäkirja Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma , sosiaali- ja terveystoimi 30.10.2013 Sivu 1 / 1 1978/02.02.00/2013 104 Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2016, sosiaali- ja terveystoimi Valmistelijat / lisätiedot: Maija Havo, puh. (09) 816 23013 Aulis Majuri,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 13.04.2015 Sivu 1 / 1 738/00.04.01/2015 Kaupunginhallitus 99 16.3.2015 57 Espoon uuden sairaalan aula- ja turvallisuus palvelujen organisointi HUS -Servis liikelaitoksen ja HUS -Kiinteistö Oy:n

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kemijärven kaupungin organisaatio- ja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta 103 13.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 19.10.2015 Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010 Sivistyslautakunta 9.11.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 9.11.2010 klo 18.00-18.50 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse Mattila Annika

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta Palvelutuotannon lautakunta 117 21.10.2015 Kunnanhallitus 345 02.11.2015 Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2016-2019 701/08.00.01/2015 Palvelutuotannon

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KH 196 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas ja kunnansihteeri Peter Stenvall

KH 196 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas ja kunnansihteeri Peter Stenvall Valtuusto 114 13.06.2016 Hakemus Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin 1293/10.00.02/2015 KH 196 Kunnanhallitus 12.4.2016 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas ja kunnansihteeri Peter

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Luettelo vuonna 2015 kunnan asukkaiden tekemien aloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä

Luettelo vuonna 2015 kunnan asukkaiden tekemien aloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä Kaupunginhallitus 132 29.03.2016 Luettelo vuonna 2015 kunnan asukkaiden tekemien aloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä 27/00.02.00/2016 Kaupunginhallitus 29.03.2016 132 Valmistelu: kansliajohtaja

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 5638/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 5638/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) 47 19.8.2015 59 7.10.2015 65 Asianro 5638/02.02.00/2015 Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2016 talousarvion laadinnan tilannekatsaus historia 19.8.2015 47

Lisätiedot

Hallintosäännön muuttaminen 3 luvun :n 3 kaupunginhallitus, 10 luvun 53 :n viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta ja keskeiset vastuualueet

Hallintosäännön muuttaminen 3 luvun :n 3 kaupunginhallitus, 10 luvun 53 :n viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta ja keskeiset vastuualueet Kaupunginhallitus 373 19.09.2016 Kaupunginhallitus 408 11.10.2016 Kaupunginvaltuusto 99 17.10.2016 Hallintosäännön muuttaminen 3 luvun :n 3 kaupunginhallitus, 10 luvun 53 :n viranhaltijoiden erityinen

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

Perusturvan, sivistystoimen ja kulttuuritoimen johtosääntömuutos

Perusturvan, sivistystoimen ja kulttuuritoimen johtosääntömuutos Kaupunginhallitus 4 11.01.2010 Kaupunginhallitus 90 29.03.2010 Kaupunginhallitus 123 10.05.2010 Kaupunginvaltuusto 33 09.06.2010 Kulttuurilautakunta 51 16.06.2010 Perusturvan, sivistystoimen ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus vahvistaa seuraavan suunnitelman ja aikataulun sosiaalitoimessa toteutettaville toimenpiteille:

Kaupunginhallitus vahvistaa seuraavan suunnitelman ja aikataulun sosiaalitoimessa toteutettaville toimenpiteille: Kaupunginhallitus 88 25.04.2016 Sosiaalitoimessa toteutettavat toimenpiteet 2819/01.00.00.01/2016 Kaupunginhallitus 25.04.2016 88 Valmistelija Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383 Esittelijä

Lisätiedot

Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Sotahistoriakeskus Kannaksesta

Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Sotahistoriakeskus Kannaksesta Kaupunginhallitus 181 25.03.2013 Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Sotahistoriakeskus Kannaksesta 14/10.03.02.01/2013 KH 181 Aloite 7.1.2013: Valmistelija/lisätietoja: EU-asiamies Krista Huovila, puh.

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 63 13.06.2016 Kemijärven

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/ 2016 Sivistyslautakunta Sivu 1 ( 8 ) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.9.2016 klo 16.00-18.15 Rautalammin lukio Anu Hotti Pirkko

Lisätiedot

Valtuusto Esitys Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin 1293/ /2015

Valtuusto Esitys Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin 1293/ /2015 Valtuusto 137 07.11.2016 Esitys Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin 1293/10.00.02/2015 KH 196 Kunnanhallitus 12.4.2016 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas, mikael.grannas(at)sipoo.fi

Lisätiedot

Lausunto 1 / 115/ / Hämeenlinnan hallinto-oikeus. Raatihuoneenkatu Hämeenlinna

Lausunto 1 / 115/ / Hämeenlinnan hallinto-oikeus. Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Lausunto 1 / 27.05.2016 115/02.02.00/2016 Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna hameenlinna.hao@oikeus.fi Lausuntopyyntönne 20.5.2016 dnro 01029/16/2204 Lausunto Hämeenlinnan

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 AIKA 21.04.2016 klo 12:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle Kaupunginhallitus 383 28.11.2016 Kaupunginhallitus 405 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 108 14.12.2016 Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle 1.1. - 31.5.2017 1041/00.01.01/2012,

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle Kaupunginhallitus 11 09.01.2017 Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle 1.1. - 31.5.2017 3/00.01.01/2017, 4/00.01.01/2017, 5/00.01.01/2017, 6/00.01.01/2017 KH 28.11.2016

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Teknologiakylän auditorio Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

20 Talousarvion toteutuminen / II kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta

20 Talousarvion toteutuminen / II kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (8) Aika 06.10.2015, klo 17:41-18:11 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Arviointikertomus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa Tekninen lautakunta 27 23.04.2015 Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa 154/02.07.01/2015 266/02.07.01/2012 Tekla 61 Kiinteistöjen käyttäjien ja ylläpitäjien välillä on ollut

Lisätiedot

SOTER 90 Käynnit Lokalahdella ja Pyhämaassa Lokalahden hammashoitolan siirtäminen pääterveysasemalle. Laskelma kustannuksista ja säästöistä

SOTER 90 Käynnit Lokalahdella ja Pyhämaassa Lokalahden hammashoitolan siirtäminen pääterveysasemalle. Laskelma kustannuksista ja säästöistä Sosiaali- ja terveyslautakunta 90 15.10.2009 Kaupunginhallitus 437 09.11.2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta 100 19.11.2009 Terveyskeskuksen sivutoimipisteiden sulkeminen 5568/14/149/2009 SOTER 90 Käynnit

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 20.04.2015 klo 13:03-15:27 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 38 EDELLISEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/2015 1 (5) 1034 Oikaisuvaatimus vuoden 2014 tulospalkkioiden maksamista koskevaan päätökseen sosiaali- ja terveysvirastossa päätti hylätä sosiaali- ja terveysviraston pääluottamusmiesten

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Esitettyihin valitusperusteisiin kaupunginhallitus antaa seuraavan selvityksen:

Esitettyihin valitusperusteisiin kaupunginhallitus antaa seuraavan selvityksen: Kaupunginhallitus 156 23.06.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 77 28.08.2014 Selvitys Turun hallinto-oikeudelle Cornelius Collianderin ym. valituksen johdosta koskien sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöstä

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Kaupunginvaltuuston seminaari 05.-06.21.2013 Ari Hirvensalo Talousjohtaja Kuntalaki 65 Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 30.11.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 30.11.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 322 9.11.2010 pöydälle pantu asia LAUSUNTO VANHUSTEN HOITOPAIKKOJEN SÄILYTTÄMISTÄ JA LISÄÄMISTÄ KOSKEVASTA VALTUUSTOALOITTEESTA Terke 2010-2346 Esityslistan asia

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 55

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 55 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 52 Hyvinvointilautakunta 29.11.2016 AIKA 29.11.2016 klo 18.35-19.21 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014 Sivistyslautakunta 18.03.2014 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 18.03.2014 klo 18.00 19.15 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli

Lisätiedot

Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Valmistelija: kunnankamreeri Sture Lindqvist,

Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Valmistelija: kunnankamreeri Sture Lindqvist, Valtuusto 102 01.11.2010 Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien 2011-2013 taloussuunnitelma 1191/02.01.00/2010 KH 293 Kunnanhallitus 4.10.2010 Valmistelija: kunnankamreeri Sture Lindqvist, sture.lindqvist@sipoo.fi

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 OMN/123/00.02.00/2015 ERON MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1448/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1448/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Tarkastuslautakunta 26 25.2.2015 Tarkastuslautakunta 32 11.3.2015 Kaupunginhallitus 95 30.3.2015 29 Asianro 1448/01.01.01/2015 Tarkastuspäällikön viran täyttäminen

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet:

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet: NOUSIAISTEN KUNTA 10.1.2017 Kunnanhallitus Lautakunnille VUODEN 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion 12.12.2015 83. Kunnan taloudenpitoa ohjaavien

Lisätiedot

28 Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenen Pekka Räisäsen paikkakunnalta muutto

28 Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenen Pekka Räisäsen paikkakunnalta muutto VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 29.9.2015 klo 18.00 Sivu 1 28 Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenen Pekka Räisäsen paikkakunnalta muutto Yhteisen kirkkovaltuuston jäsen Pekka Räisänen on kirjeellä 26.5.2015

Lisätiedot

Asianro 134/ / Kuntarakennelain mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen tekeminen Turun seudulla

Asianro 134/ / Kuntarakennelain mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen tekeminen Turun seudulla Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 134/00.04.00/2012 127 Kuntarakennelain mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen tekeminen Turun seudulla Tiivistelmä 1.7.2013 voimaan tullut kuntarakennelaki edellyttää

Lisätiedot

05 Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi

05 Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi 05 Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi 01 Kokouksen avaaminen 02 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 03 Kokouksen puheenjohtajien valitseminen Esitys: Valitaan kokouksen vastaavaksi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 22.08.2016 Sivu 1 / 1 741/2013 02.05.06 Kaupunginhallitus 192 20.6.2016 98 Kaupungin Kiinteistö Oy Espoon sairaalan lainalle myöntämän omavelkaisen takauksen tarkistaminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 2.5.2013 kello 20.00-21.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot