KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN"

Transkriptio

1 KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN... 2 KV 5 MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSPYYNTÖ / MUSEOLAUTAKUNTA... 3 KV 6 JÄRJESTYSLAKI... 4 KV 7 ARVIOINTIKERTOMUS KV 8 KEHITTÄMISTOIMIKUNNAN LOPPURAPORTTI KV 9 TALOUSARVION MUUTOS/SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO KV 10 HANNA GRÖNROOSIN LUOTTAMUSTEHTÄVÄ KV 11 TAMMISAAREN ENERGIAN JOHTAJAN VALINTA... 27

2 KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KV 3 ILMOITUSASIAT KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

3 KV mlk 8 MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSPYYNTÖ / MUSEOLAUTAKUNTA Opetusministeriö on ilmoittanut, että Tammisaaren museolle on myönnetty :n avustus nk. Myytti-hanketta varten. Hankkeen tavoitteena on siirtää tiedot museon kokoelmista digitaaliseen muotoon. Edellä mainittua summaa ei luonnollisista syistä ole merkitty kuluvan vuoden talousarvioon. Jotta museo voisi käyttää avustuksen, sen pitää pyytää oikeutta saada ylittää kuluvan vuoden talousarviota kyseisellä summalla. Kaupunginvaltuuston pitää hyväksyä tällainen määrärahojen ylitys. Museolautakunta toteaa, että Tammisaaren museo on saanut :n valtionavustuksen. Se ehdottaa kaupunginhallituksen esittävän kaupunginvaltuustolle, että Tammisaaren museo saa ylittää talousarvionsa vastaavalla summalla eli PÄÄTÖS: Hyväksyttiin kh 13 Kaupunginkamreerilla ei ole mitään huomautettavaa hakemuksesta. (MH) Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston hyväksyvän museon kuluvan vuoden talousarvioon muutoksen, jonka mukaan museon käyttömenoja ja tuloja korotetaan PÄÄTÖS: Hyväksyttiin kv 5 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston hyväksyvän museon kuluvan vuoden talousarvioon muutoksen, jonka mukaan museon käyttömenoja ja tuloja korotetaan

4 KV kh 15 JÄRJESTYSLAKI Järjestyslaki (612/2003) astui voimaan Järjestyslain säätämisen yhteydessä on kumottu kunnallislain 7, jonka mukaan kaupunginvaltuusto saa hyväksyä järjestyssäännön. Kunnan järjestyssääntö kumoutui näin ollen Uusi järjestyslaki korvaa näin ollen järjestyssäännöt. Laki sisältää keskeiset määräykset, joilla pyritään turvaamaan yleistä järjestystä. (MH) Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi sekä ilmoittaa myös kaupunginvaltuustolle ja kyseisille tulosalueille tiedoksi, että paikallinen järjestyssääntö on lähtien korvattu järjestyslailla. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin kv 6 Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuustolle tiedoksi, että paikallinen järjestyssääntö on lähtien korvattu järjestyslailla.

5 KV 7 ARVIOINTIKERTOMUS ttlk Kunnallislain :n 71 mukaan tilintarkastuslautakunnan pitää valmistaa ne asiat, jotka koskevat hallinnon ja talouden tarkistusta ja joista kaupunginvaltuuston pitää päättää, sekä arvioida onko kaupunginvaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet. Arviointikertomus muotoillaan ja allekirjoitetaan. PÄÄTÖS: Arviointikertomus muotoiltiin ja allekirjoitettiin kv 6 Oheistetaan arviointikertomus. Kaupunginvaltuusto ottaa kertomuksen käsittelyyn. PÄÄTÖS: Karl-Erik Illman ja Lauri Metsämäki ovat tilintarkastuslautakunnan puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana esitelleet lyhyesti arviointikertomusta. Arviointikertomuksesta keskusteltaessa kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Trygve Lindqvist esitti seuraavaa ponsiehdotusta: Samalla kun kaupunginvaltuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi, kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus jättää tämän vuoden kuluessa kaupunginvaltuustolle kohta kohdalta luettelon niistä toimista, joihin on ryhdytty tai joihin tullaan ryhtymään tilintarkastuslautakunnan huomautusten, kysymysten ja ehdotusten johdosta. Jäsen Kaj Blomberg kannatti ehdotusta. Kun keskustelu oli saatettu päätökseen, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus toimittaa tulosalueille arviointikertomuksen lausunnon/vastineen antoa varten sekä että kaupunginhallitus ottaa kantaa arviointikertomukseen sen jälkeen, kun lautakunnat/johtokunnat ovat antaneet vastineensa/kommenttinsa kertomuksesta. Kaupunginvaltuustolle annetaan normaalissa järjestyksessä tiedoksi lautakuntien/johtokuntien vastineet/kommentit. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti merkitä arviointikertomuksen tiedoksi sekä merkitä muistiin arviointikertomuksen käsittelyjärjestyksen.

6 kh 20 Pannessaan täytäntöön kaupunginvaltuuston päätöksen ( ) kaupunginhallitus päätti, että arviointikertomus toimitetaan kaikille tulosalueille. Niiden tehtävänä on syyskuun 2003 aikana antaa vastineensa/kommenttinsa kertomuksesta siltä osin, kun kertomus koskee niitä. Kaupunginhallitus käsittelee kertomusta sen jälkeen, kun se on saanut em. vastineet/kommentit. Sosiaali- ja terveyslautakunta sekä tekninen lautakunta ovat kommentoineet kertomusta (ks. alla). Keskushallinto on kommentoinut kohtaa Yleinen talous sekä osittain täydentänyt lautakuntien lausuntoja. Alla vastineet/kommentit: 2.1. Yleistä taloudesta Vastine: Talousarvion muutokset Sekä hallintosääntö että kaupunginhallituksen vuotuiset talousarvio-ohjeet sisältävät määräyksiä tai painottavat sitä, että talousarvioiden muutokset motivoidaan sekä että talousarvioiden muutoksista aiheutuvat seuraukset analysoidaan. Talousarvioiden muutokset pitää ohjeitten mukaan käsitellä heti silloin, kun siihen on aihetta. Investointikohteiden seuraukset ja kustannukset pitää tarkasti arvioida ennen kuin asiasta päätetään. Liikelaitosten talousarvioiden seuranta liitetään viralliseen talousarvion seurantaan. Kumulatiivista alijäämää tasoitetaan kaupunginvaltuuston hyväksymän taloussuunnitelman mukaisesti Tavoitteiden toteutus Sosiaali- ja terveyslautakunta Stlk Delegointioikeus Tilintarkastuslautakunta katsoo, että virkojen uudelleentäyttämistä koskevaa delegointioikeutta voisi tehostaa ja käyttää paremmin. Vastine: Virkamiehet noudattavat tiukasti hallintosäännössä annettuja aikarajoja. Yhtenä vaihtoehtona voisi olla, että vastuullisille virkamiehille annetaan kokonaan tehtäväksi palkata henkilöstö sekä että luodaan vielä tehokkaampi seuranta- ja raportointijärjestelmä. Vuonna 2003 palkkausprosessia on helpotettu sillä, että kaupunginhallitus ei ensimmäisellä

7 vuosipuoliskolla ole liittänyt täytäntöönpano-ohjeisiinsa palkkauskieltoa koskevia määräyksiä. Kaupunginsihteeri toteaa lisäksi, että hallintosääntöä tullaan tarkistamaan kunnallisten viranhaltijain uuden lain vuoksi. Tarkistettaviksi tulevat mm. virkojen täyttäminen/henkilöstön palkkaaminen. Lastenhuolto ja esikoulu Etelä-Suomen lääninhallitus on valituksen yhteydessä pyytänyt Tammisaaren sosiaali- ja terveyslautakuntaa kiinnittämään huomiota siihen, että perhepäivähoitajien ryhmien koot ovat lasten päivähoidosta annetun asetuksen :n 8 määräyksien mukaiset. Lääninhallitus on myös pyytänyt selvitystä kaupungissa toimivista perhepäivähoitajista ja heidän lapsiryhmiensä koosta sekä selvitystä kunnan perhepäivähoidon varahoitojärjestelmästä. Vastine Sosiaali- ja terveyslautakunta on helpottanut varahoitojärjestelmää palkkaamalla lähihoitajan Tenholan ryhmäperhepäiväkotiin. Perhepäivähoidon varapäivähoitoa on yleisesti vaikea järjestää etenkin, jos päivähoitaja on toistuvasti sairaslomalla ja jos tavoitteena on, ettei lapsen tarvitse usein vaihtaa hoitopaikkaa tai ettei perheiden matka hoitopaikkaan tule kohtuuttoman pitkäksi. Sosiaalityö Tilintarkastajat ovat kiinnittäneet huomiota perheiden ongelmiin. Vastine: Vuonna 2002 palkattiin hankevaroin sosiaalityöntekijä Elisabeth Grönroos. Hänen tehtävänään oli tutkia tarvetta ja mahdollisuutta järjestää Hangossa, Tammisaaressa, Karjaalla, Pohjassa, Inkoossa ja Siuntiossa asuville lapsille, nuorille ja perheille kriisi- ja hoitokoti. Folhälsan Raseborg on nyttemmin avannut Meltolassa lasten ja nuorten yksikön. Suomen Lastenhoitoyhdistys on pitänyt terapiaryhmiä Länsi-Uudellamaalla. Yhteistyötä on vahvistettu. Henkilökuntaa on laajalti koulutettu mm. Stakesin johtaman varpu-hankkeen yhteydessä sekä lasten- ja nuortenpsykiatrialle myönnetyin hankevaroin. Useita verkostokonsultteja on koulutettu. Länsi-Uudellemaalle (hakijakuntana Hanko) on myönnetty hankevaroja sellaisten lasten ja nuorten palveluiden kehittämiseen, jotka vuosina ovat vaarassa vieraantua yhteiskunnasta. Yhteyksiä Pelastakaa Lapset ry:hyn on myös vahvistettu.

8 Huolto ja huolenpito Eräistä vanhustenhuoltoa koskevista oloista on huomautettu. Vastine: Henkilöstö Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vanhuspoliittisen ohjelman. Laitospaikkojen ja palveluasumispaikkojen määrä ylittää huomattavasti maan vanhuspoliittisessa strategiassa (1996) sovitun tason. Tammisaaren strategia pohjautuu Vaaraman suosituksiin (1995). Henkilöstön määrä on laatusuositusten mukaan riippuvainen erityisasumiseen varatuista paikoista. Vanhuspoliittinen ohjelma sisältää uuteen hoitajaan panostamisen hintaan 0,8 1,0 milj. euroa. Nykyisen taloussuunnitelman mukaan tämä ei onnistu, vaan henkilöstön palkkausta on lykättävä. Kaupunginsihteeri toteaa lisäksi kaupunginvaltuuston hyväksyneen vanhuspoliittisen ohjelman sillä huomautuksella, että ohjelma muodostaa eri tasoilla tehtävien vanhustenhuoltopäätöksien pohjan. Päätöksentasosta riippumatta päätöksien taloudelliset seuraukset pitää aina tarkasti selvittää. Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio/taloussuunnitelma muodostaa aina päätöksenteon lopullisen taloudellisen tason. Vastine: Työtä helpottava irtaimisto Vuonna 2003 neljälle vanhainkodille on budjetoitu irtaimiston hankintaan. Apuvälineiden hankinta on talousarviotyössä priorisoitu korkealle. Talousarvion kehykset on kuitenkin otettava huomioon. Vastine: Vanhuspoliittisen ohjelman toimintasuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta on ja kaupunginhallitus on käsitellyt Tammisaaren vanhustenhuollon tilojen kokonaissuunnitelman. Tällä hetkellä Fridebota ja Hagahemmetvanhainkodin mahdollista lisärakennusta varten laaditaan hankesuunnitelma. Kaupunginsihteeri toteaa lisäksi, että sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt hankesuunnitelman sekä että se toimitetaan kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi syksyllä Katso muutoin em. kommentteja.

9 Vastine: Työsuojelun ja palotarkastajan huomautukset Hagahemmetvanhainkodista Vanhainkodissa tehtiin työpaikkatarkastus Huomautettavaa oli apuvälineistä, tilanahtaudesta ja ahtaasta oviaukosta periodihoitohuoneeseen. Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli asiaa :ssä 25. Uudenmaan Työsuojelupiirin tarkastaja tarkasti samat tilat. Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli asiaa :ssä 37. Uusi työsuojelutarkastus tehtiin Tarkastukseen osallistuivat työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu, vastaava sairaanhoitaja, työterveydenhoitaja, hoitotyönjohtaja sekä sosiaalija terveysjohtaja. Tarkastuksessa käytiin läpi suunnitellut toimet, ja työnantajan ehdotus annettiin kirjallisesti. Vanhainkotiin hankittiin viime vuonna irtaimistoa :n (sis. alv:n) edestä. Kuluvan vuoden talousarvioon on varattu Käteisnostot on selvitetty Tilanahtautta on vähennetty poistamalla kuusi paikkaa elokuusta 2003 lähtien. Hoitotyönjohtajan kanssa on keskusteltu työtehtävien jaosta ja kokonaisvaltaisen hoidon ideologiasta tehtäviin perustuvan hoidon asemesta. Tekninen virasto on korjannut ulkotilan kosteusvauriot. Periodihoitohuoneessa, jonka ovi on kapea, ei pidetä vuodepotilaita. Vastine: Lääninhallituksen kommentti valitukseen Lääninhallitus ei vastauksessaan ( ) vastineeseen antanut Tammisaaren kaupungille muistutusta huomautetuista asioista. Lääninhallitus kiinnitti kaupungin huomiota siihen, että asiakkaiden tarpeet ovat ensisijaisesti virkojen järjestelyn lähtökohtana sekä että sosiaaliset lähtökohdat on otettava huomioon. Organisaation taloudelliset resurssit eivät saa ohjata virkojen järjestelyä. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimia priorisoitaessa otetaan huomioon hoitotarve ja sosiaalinen kokonaistilanne, eivätkä ainoastaan taloudelliset näkökohdat ratkaise palvelua. Palvelun määrään ja monipuolisuuteen vaikuttavat sen sijaan valtion ja kaupungin hoitoalalle osoittamat voimavarat.

10 Vastine: Perusterveydenhuollon hammashoito Hammaslääkärien virkoja on useaan otteeseen julistettu haettavaksi, mutta niitä ei ole voitu täyttää. Hammashuollon tilanne on kuitenkin suhteellisen hyvä. Kiireelliseen hammashoitoon on lainmuutoksen johdosta käytetty enemmän työaikaa. Vastine: Terveyskeskuksen virat Koko maassa on yleisesti vaikeata saada terveyskeskuslääkäreitä. Tammisaaressa on käynnissä myös sukupolven vaihdos, sillä lääkärit, jotka ovat olleet pitkään työsuhteessa, ovat olleet sairaslomalla tai työskennelleet osa-aikaisesti. Terveyskeskukseen pyritään edelleen saamaan lääkäreitä eri yhteistyöjärjestelyin, mm. yhteistyössä Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen kanssa, mikä hoitaa päivystyksen arkisin klo jälkeen. Lääkärivastaanoton odotusajat on selvitettävä. Tilintarkastuslautakunnalla ei ole analyysia sairasautojen toiminnasta. Tämä on korjattava v Elokuussa 2003 jatketaan yrityksiä parantaa terveyskeskuksen laboratorion ja Länsi-Uudenmaan sairaalan laboratorion tietokoneyhteyksiä. Länsi-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishanke jatkuu vuosina Kehittämishankkeessa käsitellään sekä sosiaali- että terveydenhuollon yhteistyökysymyksiä. Kaupunginsihteeri toteaa lisäksi, että sairaankuljetusta pitää arvioida sekä taloudellisesti että toiminnallisesti viimeistään vuonna 2004, jolloin kaupungilla on runsaan vuoden (1) kokemus yksityisestä toiminnasta. Kaupunginhallitus on useaan otteeseen huomauttanut tietokoneongelmista Opetuslautakunta Tilintarkastuslautakunnan kertomus sisältää oikeastaan vain kaksi (2) kohtaa, jotka koskevat opetustointa: kansalaisopiston tulobudjetti ja nuorisotoiminta. Kansalaisopiston tulobudjettia tullaan tarkistamaan. Nuorisotoimen ja nuorison suhteet parannevat, koska on palkattu nuorisovaltuutettu, joka ajaa nuorison etua.

11 2.2.5 Tekninen lautakunta Tlk Venesatamat Vastine: Teknisen lautakunnan tavoitteena on ollut tuottaa palvelua mahdollisimman edullisesti kaupunginvaltuuston antamien taloudellisten edellytysten kehysten puitteessa. Usein on kyse siitä, että poiketaan aikaisemmin tehdyistä ohjelmista priorisoimalla muita suorituksia. Talousarviovuonna venesatamien panostuksissa keskityttiin Hermaninkadun venesataman ruoppaamiseen ja laiturirakenteisiin. Sataman ansiosta österbyläisille saatiin n. 70 uutta venepaikkaa. Österbyn uudet ja ajanmukaiset laituripakat ovat tosin vaikuttaneet negatiivisesti keskikaupungin venepaikkoihin, sillä kaikilla keskikaupungin venepaikoilla ei ole hyvän venesataman edellytyksiä. Venepaikkojen kysyntään vaikuttavat mm. pysäköintipaikat, kuormausmahdollisuudet, laitureiden tekninen kunto ja ennen kaikkea veden syvyys. Veneiden määrä on yleisesti ottaen kasvanut, ja veneet vaativat syvempää vettä kuin silloin, jolloin laiturit rakennettiin. Suurin osa vapaista laituripaikoista sijaitsee juuri sellaisilla alueilla, jotka pitää ruopata. Tekninen lautakunta on vuosittain pyytänyt huomattavia määrärahoja venesatamien parantamiseen (esim. ruoppaamiseen) saadakseen satamat houkuttelevimmiksi. Lautakunta toteaa myös, että suurin osa vapaista venepaikoista muodostuu epätarkoituksenmukaisista venepaikoista, jotka sijaitsevat matalassa vedessä (etenkin Barckenin niemellä). Nykyään kysytään yhä syvempiä ja leveämpiä venepaikkoja. Vastine: Kiinteistöt Kiinteistöhallinnon ajanmukaiset välineet, kuten huoltokirjojen käyttö ja kuntotarkastuksien tekeminen tavoitteena toteuttaa hyväksyttyyn huoltotasoon vaadittavat toimenpidesuunnitelmat, parantavat pitkällä aikavälillä kiinteistöjen kuntoa. Talousarvioehdotuksen rajoitusten puitteessa ei ole mitään mahdollisuuksia parantaa kiinteistöjen kunnossapidon nykytilannetta. Ostettaessa pienempiä ostopalvelukokonaisuuksia on käynyt ilmi, että suunnittelu-, ohjaus- ja ostopanokset ovat suhteettoman suuret silloin, kun kilpailutetut ostopalvelut realisoidaan. Konsulttityöt kuluttavat myös paljon oman henkilöstön aikaa. Rakennus- ja korjaushankkeiden suunnitteluun ja korjaustöihin on osoitettava riittävästi päteviä voimavaroja, jotta päästäisiin hyvään tulokseen. Alkuvaiheen oikeat ratkaisut vaikuttavat rakennuksen

12 laatuun ja tuleviin kustannuksiin. Yhteistyösopimuksissa ei myöskään pidä poiketa periaatteista. Kaupunginhallitus on päättänyt merkitä tiedoksi lautakuntien kehittämistoimikunnan loppuraportista antamat lausunnot. Kaupunginhallitus päätti myös merkitä, että kiinteistöhallintoa ja kaupungin omaisuusstrategiaa koskevat kysymykset ovat työn alla ja että lopullinen ehdotus esitellään tänä vuonna. Tekninen lautakunta on aikaisemmin antanut ehdotuksensa kiinteistöhallinnon kehittämiseksi. Ehdotuksen pitää pitkällä aikavälillä mm. sisältää kunnossapitotason, joka on suhteutettu todelliseen tarpeeseen. Kaupunginsihteeri toteaa lisäksi, että kiinteistöhallintokysymystä käsitellään erikseen syksyllä Vastine: Aluesuunnittelu Aluesuunnittelun pitäisi saada enemmän resursseja. Ostopalvelumahdollisuuksia (konsulttipalveluita) ei ole käytetty myönnettyjen määrärahojen mukaisesti. Kuluvana vuonna tilanne on muuttunut siten, että on huomattavasti enemmän suoritettu hankintoja, minkä vuoksi konsulttipalvelumäärärahojen käyttö on kasvanut niin paljon, että koko kuluvan vuoden määräraha tullee käytetyksi. Suunnitteluteknikko on suurimman osan vuotta ollut sairaslomalla, ja hän on jäänyt eläkkeelle Aluesuunnittelun suunnittelutehtäviin tullaan palkkaamaan suunnittelija (nuorempi insinööri tai arkkitehti, mahdollisesti kokenut teknikko) työsopimussuhteeseen, mikä parantaa tuntuvasti suunnittelutyötä. Toimen hakuaika on syyskuussa Henkilöstöstrategia Vastine: Vuoden 2002 tilinpäätöksen yhteydessä laaditaan henkilöstötilinpäätös, josta pitää näkyä tilintarkastajien pyytämät tiedot. Pelastuslaitoksen henkilöstön ylityötunnit johtuvat lähinnä sairauspoissaoloista. Teknisen keskuksen ylityötunnit johtuvat pääasiassa talven hälytyksistä, jotka koskivat kiinteistöpoolia ja ajoneuvoja. Tulosalueita on kehotettu rekisteröimään myös lyhyet sairaupoissaolot.

13 Henkilöstöstrategia on tekeillä. Työ on viivästynyt sairauspoissaolon vuoksi. Henkilöstöstrategia koskee mm. henkilöstön palkkausta, henkilöstön mitoitusta jne. 4. Yhteenveto Tavoitteita ja mittareita täsmennetään/parannetaan edelleen. Mittarien tulokset täytyy voida analysoida. Sisäistä tarkastusta pitää edelleen kehittää. Koulutus alkaa marraskuussa Tulosalueiden yhteistyön tärkeyttä painotetaan edelleen. (MH) Kaupunginhallitus päättää seuraavaa: a. Hyväksyä tilintarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta esitetyt vastineet/kommentit. b. Kiinnittää tulosalueiden huomiota toimintakertomuksen tärkeyteen. Toimintakertomus pitää laatia siten, että tilintarkastuslautakunta, kaupunginvaltuusto ja muut asianosaiset voivat mahdollisimman yksinkertaisesti arvioida, onko kaupunginvaltuuston/lautakunnan/johtokunnan asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet saavutettu. c. Kehottaa sosiaali- ja terveyslautakuntaa arvioimaan sairaankuljetustoimintaa viimeistään v d. Kehottaa sosiaali- ja terveyslautakuntaa tehostamaan terveyskeskuksen tietokonejärjestelmän päivitystä. Työ on priorisoitava korkealle. e. Merkitä, että tiedottaminen sisäisestä tarkastuksesta ja sen tärkeydestä jatkuu. Laaditaan uusi riskikartoitus. f. Merkitä, että henkilöstöstrategia on tekeillä. Arviointikertomuksen johdosta em. asiat ilmoitetaan kaupunginvaltuustolle ja tilintarkastuslautakunnalle tiedoksi. PÄÄTÖS: Jäsen Pirkko Grönroos ehdotti kaupunginjohtajan ehdotuksen d-kohtaan seuraavaa lisäystä: Selvitetään kuuden länsiuusmaalaisen kunnan it-yhteistyömahdollisuuksia, etenkin terveyskeskusten suoria yhteyksiä. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Henrik Lindholm ja kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja Roger Engblom kannattivat ehdotusta.

14 Jäsen Ulla Lindström-Dahl ehdotti seuraavaa lisäystä f-kohtaan: Henkilöstöstrategia valmistuu tänä vuonna siten, että siihen sisältyy täydellisen henkilöstötilinpäätöksen elementit. Jäsen Lili-Ann Junell-Kousa kannatti ehdotusta. Keskustelun päätyttyä kaupunginhallituksen puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus hyväksyy yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen em. lisäyksin kv 7 Kaupunginhallitus päättää seuraavaa: a. Hyväksyä tilintarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta esitetyt vastineet/kommentit. b. Kiinnittää tulosalueiden huomiota toimintakertomuksen tärkeyteen. Toimintakertomus pitää laatia siten, että tilintarkastuslautakunta, kaupunginvaltuusto ja muut asianosaiset voivat mahdollisimman yksinkertaisesti arvioida, onko kaupunginvaltuuston/lautakunnan/johtokunnan asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet saavutettu. c. Kehottaa sosiaali- ja terveyslautakuntaa arvioimaan sairaankuljetustoimintaa viimeistään v d. Kehottaa sosiaali- ja terveyslautakuntaa tehostamaan terveyskeskuksen tietokonejärjestelmän päivitystä. Työ on priorisoitava korkealle. Selvitetään kuuden länsiuusmaalaisen kunnan it-yhteistyömahdollisuuksia, etenkin terveyskeskusten suoria yhteyksiä e. Merkitä, että tiedottaminen sisäisestä tarkastuksesta ja sen tärkeydestä jatkuu. Laaditaan uusi riskikartoitus. f. Merkitä, että henkilöstöstrategia on tekeillä. Henkilöstöstrategia valmistuu tänä vuonna siten, että siihen sisältyy täydellisen henkilöstötilinpäätöksen elementit. Arviointikertomuksen johdosta em. asiat ilmoitetaan kaupunginvaltuustolle ja tilintarkastuslautakunnalle tiedoksi.

15 KV kh 19 KEHITTÄMISTOIMIKUNNAN LOPPURAPORTTI Kaupunginhallitus päättää seuraavaa: a. Merkitä kehittämistoimikunnan loppuraportin tiedoksi sekä todeta, että toimikunta on saattanut työnsä päätökseen. b. Merkitä kaupunginhallituksen asettaneen johtoryhmän energialaitoksen strategista selvitystä varten. c. Pyytää kaikilta lautakunnilta/johtokunnilta ja yhteistyötoimikunnalta lausuntoa toimikunnan ehdotuksista helmikuun 2003 loppuun mennessä. Kaupunginhallitus ottaa kantaa toimikunnan ehdotukseen sen jälkeen, kun lausuntojen antoaika on umpeutunut. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin kh 38 Seuraavilta on saatu lausunnot: - sosiaali- ja terveyslautakunta - opetuslautakunta - museolautakunta - tekninen lautakunta - asemakaavalautakunta - liikunta- ja nuorisotoimen johtokunta - yhteistyötoimikunta. Sosiaali- ja terveyslautakunta ( ) ehdottaa laadittavan kokonaissuunnitelma Tammisaaren vanhusten erityisasumista varten, liite 38. Opetuslautakunta ( ) toteaa, että Yritystaidon ehdotus omasta yksiköstä eli tilapalvelusta, johon kuuluvat kiinteistöjen hoito ja kunnossapito sekä siivous- ja ruokapalvelut, antaa tulosalueelle mahdollisuuden keskittyä koulutuksen, kulttuurin ja vapaa-ajan ydinprosessien kehittämiseen. Opetuslautakunta pitää tämän vuoksi erittäin tärkeänä kiinteistöhallinnon kehittämistä. Tällaisessa kehityksessä prosessi- ja tiimiajatteluun kouluttaminen ovat luonnollinen ja välttämätön osa, jotta yksiköiden toiminta saadaan kivuttomaksi. Museolautakunta ( ) - näkee myönteisiä piirteitä prosessi- ja tiimiajattelussa.

16 - huomauttaa, että museo on verrattain pieni yksikkö, joka jo osittain toimii tiimimallin mukaan. - huomauttaa, että mallin johdonmukainen toteuttaminen edellyttää pitkää siirtymäaikaa. Tekninen lautakunta ( ) - pitäytyy aikaisemmin ( ) kehittämisraportista antamissaan kommenteissa, jotka muodostavat pohjan kehitystyölle. Lautakunta toteaa myös, että myöhemmin eli sen jälkeen kun lautakunta on viimeksi käsitellyt kehittämisraporttia on perustettu ( ) liikelaitos nimeltä Tammisaaren Vesi Jätehuoltoyhteistyötä on myös ehdotettu. - toteaa, että rakennesuunnitelmaa tarkisteltaessa pitää myös ottaa huomioon vesipalvelujen kehittämissuunnitelma. - toteaa, että sektorille pitää antaa mahdollisuus osallistua eri osahankkeiden kehittämistyön suunnitteluun ja ohjaukseen. Asemakaavalautakunta ( ) ilmoittaa seuraavaa lausuntonaan kehittämistoimikunnan ehdotuksesta: - Lautakunta pitäytyy lautakunnasta, delegoinnista ja yhteistyöelimestä antamissaan kommenteissa. - Lautakunta ottaa mielellään vastaan toimikunnan ratkaisumallin, jonka mukaan kehittämistyö delegoidaan hallintoyksiköille. - Lautakunta toteaa, että nk. Struktur II -toimikunnan työalat ovat supistuneet, koska keskeiset markettisuunnitelmat ovat toteutuneet ja koska asema- ja ratapiha-alueen kehittämiskaava on hyväksytty asemakaavalautakunnan edelleen käsiteltäväksi. Sjöängeniä, Näseuddenia ja Björknäsiä voidaan jatkossa käsitellä taajamakaavan tarkistuksen yhteydessä. - Lautakunta katsoo, että Struktur II -toimikunnan voisi tässä vaiheessa korvata kauppasataman/satama-alueen suunnittelutoimikunnalla tai se voisi toimia kauppasataman/satama-alueen suunnittelutoimikuntana. Liikunta- ja nuorisotoimen johtokunta ( ) ei ole antanut erillistä lausuntoa loppuraportista, koska ehdotus ei erityisemmin koske liikuntaa ja nuorisoa. Yhteistyötoimikunta ( ) merkitsi seuraavat näkökohdat kehittämistoimikunnan loppuraportista: - On tärkeätä varata koulutusmäärärahoja talousarvioon. Henkilöstölle on ilmoitettava, kuinka prosessi edistyy. - Tyky-ohjelma on otettava huomioon henkilöstöstrategiaa laadittaessa. - Todetaan, että Tammisaaren kaupungin IT-osastolla voisi olla huomattava rooli paikallisen IT-yhteistyön kehittämisessä. (MH) Kaupunginhallitus päättää a. merkitä annetut lausunnot tiedoksi. Asiana lausunnot eivät ole ristiriidassa kehittämistoimikunnan ehdotusten kanssa.

17 b. hyväksyä kehittämistoimikunnan alla mainitsemat edelleen kehitettävät osahanke-ehdotukset: - prosessi- ja tiimiajattelu - senioriasuminen - teknisen palvelun tyky-ohjelma - kiinteistönhallinta - markkinointi - IT-yhteistyö - suunnittelun jatkuminen - kauppasatama/satama-alue - maakuntamuseon näyttelyhalli, suunnittelun nykytilanne - säännöt siitä, kuinka ja koska vapaa-ajan asunnon voi muuttaa kiinteäksi asunnoksi - sähkölaitos - ruokatalousselvitys c. seuraavaa yksittäisistä osahankkeista: - Prosessi- ja tiimiajattelu Hallinto organisoidaan uudelleen siten, että se pohjautuu prosesseihin. Uudelleen organisointi aloitetaan taloushallinnosta/palkanlaskusta, joka on pilottihankkeena osallistunut prosessi- ja tiimiajattelukoulutukseen. Vastuu prosessi- ja tiimiajattelun jatkokoulutuksesta siirtyy tulosalueelle Yleishallinto. - Markkinointi Laaditaan ehdotus markkinointiohjelmaksi. Kaupunginjohtaja vastaa markkinointiohjelmasta. - IT-yhteistyö Selvitetään mahdollisuudet tehostaa IT-yhteistyötä naapurikuntien kanssa. Tuulosalue Yleishallinto vastaa selvityksestä. Tietoyhteistyötä Tammisaaren terveyskeskuksen ja Länsi-Uudenmaan sairaalan kanssa selvitetään, jotta yhteistyö voidaan aloittaa mahdollisimman pian edellyttäen, että yhteistyö on teknisesti ja taloudellisesti motivoitua. - Teknisen palvelun tyky-ohjelma Tyky-ohjelman jatkokehitystä selvitetään samalla, kun laaditaan henkilöstöstrategia. Kaupunginjohtaja on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on antaa ehdotus henkilöstöstrategiaksi. - Maakuntamuseo

18 Merkitään, että on asetettu rakennustoimikunta ja että museohallin suunnittelu jatkuu. - Senioriasuminen Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnolle siirretään vastuu senioriasumisesta, joka sisältää palveluasumisen ja Fridebon vanhainkodin korjauksen. Vanhustenhuollon tilatarpeesta laaditaan hankesuunnitelma, joka valmistuu elokuussa Kiinteistöhallinto Merkitään, että kiinteistöhallintokysymys, joka sisältää kaupungin omaisuusstrategian, on työn alla. Kaupunginhallitukselle esitetään tänä vuonna lopullinen ehdotus. - Energialaitos Merkitään, että kaupunginvaltuusto on ottanut kantaa energialaitoksen asemaan. - Säännöt vapaa-ajan asunnon muuttamiseksi kiinteäksi asunnoksi Merkitään, että asia selvitetään rakennusjärjestyksen tarkistuksen yhteydessä. - Kauppasatama Merkitään, että tekninen keskus/aluesuunnittelu valmistelee asiaa. - Ruokatalousselvitys Merkitään, että asia esitellään erikseen kaupunginhallitukselle. d. merkitä, että em. ehdotukset tarkoittavat mainittujen kehittämishankkeiden integroimista jatkuvaan hallintoon. Kullekin hankkeelle on annettu selvät vastuuselostukset. e. ilmoittaa kaupunginvaltuustolle edellä mainitun tiedoksi. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin kv 9 Kaupunginhallitus ilmoittaa em. kaupunginvaltuustolle tiedoksi. PÄÄTÖS: Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Trygve Lindqvist ehdotti raportin palauttamista kaupunginhallitukselle, jonka pitää asiana esitellä loppuraportti kaupunginvaltuustolle.

19 Jäsen Sig-Britt Sahlberg kannatti palautusehdotusta. Lähetekeskustelun päätyttyä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ehdotti seuraavaa äänestysesitystä: palautusehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja sitä vastustavat ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestyksessä palautusehdotus sai 24 ääntä, kun taas 10 vastusti sitä. Yksi (1) jäsen jätti äänestämättä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi näin ollen palautusehdotuksen kh 19 Palautuksen johdosta todetaan, että kehittämisprosessia on selvitetty melko laajasti asian valmistelun yhteydessä. Kaupunginvaltuuston rooli prosessissa käynee myös ilmi valmistelutekstistä. Perusajatus, jonka mukaan kehittämisprosessi integroidaan jatkuvaan hallintoon, käy myös ilmi asian valmistelusta. Kaupunginhallituksen ylin vastuu hankkeiden edelleen kehittämisestä sekä lautakuntien/johtokuntien konkreettinen vastuu hankkeista käy myös ilmi asian valmistelusta. Lautakuntien/johtokuntien pitää informoida kaupunginhallitukselle/kaupunginvaltuustolle, miten hankkeet edistyvät. Kaupunginvaltuustolle voidaan informoida esim. vuotuisen taloussuunnitelman ja toimintakertomuksen käsittelyn yhteydessä. Kaupunginvaltuuston hyväksynnän vaatimat hankkeet esitellään tietenkin kaupunginvaltuustolle lopullista päätöstä varten. Kaupunginvaltuusto on jo ottanut lopullisesti kantaa energialaitoskysymykseen ja museohallin näyttelyhallikysymykseen, minkä vuoksi nämä hankkeet eivät ole mukana. (MH) Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston a. merkitsevän ja hyväksyvän kehittämistoimikunnan ja kaupunginhallituksen ehdotuksen, jonka mukaan kehittämisprosessi jatkuu siten, että alla mainittuja hankkeita kehitetään edelleen: - prosessi- ja tiimiajattelu - senioriasuminen - teknisen palvelun tyky-ohjelma - kiinteistönhallinta - markkinointi - IT-yhteistyö - kauppasatama/satama-alueen suunnittelu - säännöt siitä, kuinka ja koska vapaa-ajan asunnon voi muuttaa kiinteäksi asunnoksi - ruokatalousselvitys

KOKOUSKUTSU Kokouspäivämäärä 25.10.2004 5/04. EKENÄS STAD TAMMISAAREN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto. Sivu 1

KOKOUSKUTSU Kokouspäivämäärä 25.10.2004 5/04. EKENÄS STAD TAMMISAAREN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto. Sivu 1 KOKOUSKUTSU 5/04 1 Paikka ja aika Seminarieskolan Tammisaaressa klo. 19.00 - Läsnä Jäsenet Asplund Aila Bergroth Magnus Biström Bernhard Blomqvist Thomas Damén Karl-Einar Donner Ira Enberg Håkan Engblom

Lisätiedot

KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN

KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN... 2 KV 5 PROJEKTIPÄÄLLIKÖN PALKKAAMINEN...

Lisätiedot

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 6/05 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 6/05 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto PÖYTÄKIRJA 6/05 1 Paikka ja aika SeminarieskolanTammisaaressa klo. 18.00-23.05 Läsnä Jäsenet Pykälät 1-20 Augustson Anne-May Biström Bernhard - Biström Lennart Blomqvist Thomas Borgman Mikael Donner Irina

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 3 KV 1A VALTUUTETTU SIG-BRITT SAHLBERGIN ESTE... 3 KV 1B VALTUUTETTU TRYGVE LINDQVISTIN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 3 KV 1A VALTUUTETTU SIG-BRITT SAHLBERGIN ESTE... 3 KV 1B VALTUUTETTU TRYGVE LINDQVISTIN KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 3 KV 1A VALTUUTETTU SIG-BRITT SAHLBERGIN ESTE... 3 KV 1B VALTUUTETTU TRYGVE LINDQVISTIN ESTE... 3 KV 1C VALTUUTETTU TOMMY WIKSTEDTIN ESTE...

Lisätiedot

KAUPUNGINVALTUUSTON I VARAPUHEENJOHTAJA TRYGVE

KAUPUNGINVALTUUSTON I VARAPUHEENJOHTAJA TRYGVE KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN... 2 KV 5 MAA-ALUEEN MYYNTI POJO-DRAGSVIKIN

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta 18.4.2002 klo 19:00 Paikka Raatihuone Asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 18 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta 7.2.2002 klo 19:00 Paikka Raatihuone Asiat 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 3 ESITYSLISTAN

Lisätiedot

-2, KH 2015-06-08 16:00

-2, KH 2015-06-08 16:00 -2, KH 2015-06-08 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 8.6.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

-2, KH 2015-02-16 16:00

-2, KH 2015-02-16 16:00 -2, KH 2015-02-16 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 16.2.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 29.11.2013 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 04.12.2013 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs

Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 15:30-17:58 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Saapuvilla olleet

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS. Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste. Tarkastuslautakunta 9.5.2007

VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS. Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste. Tarkastuslautakunta 9.5.2007 VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2006 Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste Tarkastuslautakunta 9.5.2007 TIIVISTELMÄ 1 Vuonna 2006 alkuperäisistä 28 tavoitteesta saavutettiin

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529 15/2013 526 Kaupunginhallitus TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528 255 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sipoon kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014

Sipoon kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 Sipoon kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 12.5.2015 Sipoon kunnanvaltuustolle Sisällysluettelo 1. Alkusanat... 3 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät... 3 1.2 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN arviointikertomus 2013 2 Kannen kuva: Pirjo Ala-Hynnilä Sisäsivujen kuvat: Tarkastuslautakunta, Pirjo Ala-Hynnilä, Palokan koulukeskus, R.C.Snellman, Keski-Suomen pelastuslaitos, Reijo

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6 KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA 7/2014 Kokousaika 11.6.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 9/2006 Kokousaika 31.10.2006 kello 17.00 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 11 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 12 Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 13 Länsi-n osayleiskaavan muutos (myransin kylä) TEKNLTK 14 Pohjois-n

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2010

ARVIOINTIKERTOMUS 2010 VALTUUSTO 14.6.2011 LIITE 1 19 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ARVIOINTIKERTOMUS 2010 Tarkastuslautakunta 12.5.2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TIIVISTELMÄ...1 1 TARKASTUSTOIMINTA...2

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Arviointikertomus 2010

Arviointikertomus 2010 Arviointikertomus 2010 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 11.5.2011 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2010 SISÄLLYS Arviointikertomus 2010... 1 1. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot