HENKILÖSTÖRAPORTTI KATSAUS VUOTEEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖRAPORTTI 2004... 1 KATSAUS VUOTEEN 2004... 1"

Transkriptio

1 6LSRRQNXQQDQ +(1.,/g67g5$32577,

2 HENKILÖSTÖRAPORTTI KATSAUS VUOTEEN (1.,/g67g5$32577,-$+(1.,/g67g675$7(*,$ Mikä on henkilöstöraportti?... 2 Sipoon kunnan henkilöstöstrategia... 3 Vuoden 2005 henkilöstöpoliittiset toimenpiteet (1.,/g67g3$12.6(7 Henkilöstömäärän kehitys... 5 Henkilöstön kielijakauma... 6 Henkilöstön sukupuolijakaum a... 6 Henkilöstön keski-ikä ja ikärakenne... 7 Yleisimmät tehtävänimikkeet... 8 Henkilöstömäärä sopimusaloittain... 8 Henkilöstön palvelusaika... 9 Henkilöstökulut (1.,/g67g17,/$ Henkilöstön työkyky Työtapaturmat Eläkkeelle siirtyminen Eläköitym isen kustannukset... 13,19(672,11,7+(1.,/g67gg Henkilöstön koulutus ja kehittäminen Työhyvinvointi Työilmapiiri Henkilöstön palkitseminen Yhteistyökomitea ja yhteistyösopimus Välitön yhteistoiminta Luottamusm iestoim inta Työsuojelutoiminta Sisäinen tiedottaminen... 18

3 +(1.,/g67g5$32577,.$76$869827((1 Tämä on Sipoon kunnan ensimmäinen henkilöstöraportti, joka aikaisempien vuosien henkilöstötilinpäätökseen verrattuna sisältää huomattavasti enemmän analysoitua tilastotietoa, mutta myös muuta tietoa kuntamme henkilöstöstä. Raportin tiedot perustuvat henkilöstöhallinnon tieto- ja kirjanpitojärjestelmän tietoihin kuntamme henkilöstöresursseista ja niiden kehittämisestä. Vertailukuntia mietittäessä yhteistyökomitea painotti alueellisuutta, eli sijaintia Itätai Keski-Uudellamaalla, sekä kaksikielisyyttä ja kokoluokkaa. Tältä pohjalta päätettiinkin ottaa hieman aiempaa laajempi kirjo kuntia vertailukohteeksi ja sovittiin, että vertailukuntina toimivat Mäntsälä, Tuusula, Vantaa, Kirkkonummi, Porvoo ja Mustasaari. Joitakin tietoja on verrattu myös kunta-alan keskiarvoon vuonna Vuosi 2004 on jälleen ollut vauhdikas ja tapahtum arikas vuosi henkilöstöasioiden parissa. Sekä yksiköissä että henkilöstötoimistossa on viety läpi monia pienempiä henkilöstöhallinnollisia projekteja, lisäksi kaksi suurta arviointiprojektia on toteutettu. KVTES-alan reilun 700 henkilön työn vaativuuden arviointi saatiin vuoden lopussa päätökseen ja arviointitulosten pohjalta arvioitujen ryhmien peruspalkkoja tarkistettiin. Lisäksi saman alan henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi toteutettiin loppusyksystä ja harkinnanvaraiset henkilökohtaiset lisät saatiin maksuun vuoden 2004 viimeisenä päivänä. Esimiesten, arvioitavien ja arviointiryhmien ansiosta pystyimme suorittamaan arvioinnit suunnitelmien m ukaisesti, vaikka aikataulut olivatkin tiukkoja. Toinen vuoden 2004 aikana käynnistynyt iso projekti on yhteistyöprojekti Järvenpään ja Keravan kaupunkien sekä Tuusulan kunnan kanssa. Aloitimme mittavan henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän hankintaprosessin keväällä 2004 tekemällä ydinprosessien prosessikuvaukset ja syksyllä valmistelimme siirtymistä uuteen palkkahallinnon ohjelmaan, joka otettiin käyttöön Palkkasihteerit ja henkilöstösihteeri ovat tehneet suuren työn osallistumalla aktiivisesti kehittämistyöhön samalla kun he ovat hoitaneet oman työnsä yhtä m oitteettomasti kuin ennenkin, suurkiitos heille siitä. Sipoon kunnan m enestykseen vaikuttaa se, miten motivoitunut, työkykyinen ja osaava henkilöstömm e on. Kuten vuonna 2004 myös tulevina vuosina tulemme panostamaan hyvään työilmapiiriin, henkilöstön jaksamiseen, hyvään johtamiseen ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Sipoossa Anne Iijalainen henkilöstöpäällikkö 1

4 +(1.,/g67g5$32577,-$+(1.,/g67g675$7(*,$ 0LNlRQKHQNLO VW UDSRUWWL" Henkilöstöraportin tarkoituksena on antaa eri sidosryhmille tiivistettyä tietoa henkilöstövoimavarojen määrästä ja rakenteesta nyt ja tulevaisuudessa. Henkilöstöraportti eroaa aiemmin tehdyistä henkilöstötilinpäätöksistä sillä tavalla, että se on kuvailevampi ja siinä analysoidaan lukuja ja tilastoja tarkemmin kuin henkilöstötilinpäätöksessä. Siinä, missä henkilöstötilinpäätös keskittyi ainoastaan antamaan menneen vuoden määrä- ja kustannustietoja, henkilöstöraportti keskittyy myös annettujen tietojen tulkitsemiseen ja katsoo tuleviin vuosiin. Henkilöstöraportin tarve pohjautuu entistä tehokkaampaan henkilöstöstrategiseen suunnitteluun. Henkilöstö nähdään palvelujen tuottajaroolin ohessa myös kunnan investointina, voimavarana ja kilpailuedun lähteenä. Henkilöstöjohtamisella kehitetään jatkuvasti työelämää, henkilöstöä, palveluja ja niiden tuottamisen m enetelmiä sekä kuntaa organisaationa siten, että se saavuttaa strategiansa mahdollisimman tuloksellisesti ja menestyy palvelujen tuottajana myös pitkällä aikavälillä. Tässä kehittämistyössä henkilöstöstrategialla ja henkilöstöpoliittisilla toimenpiteillä on keskeinen rooli ja sen myötä myös raportointi ja tulosten arvioinnin rooli korostuvat. Tämän henkilöstöraportin sisältö perustuu kuntatyönantajien vuoden 2004 henkilöstöraporttisuositukseen. Ennen kaikkea henkilöstöraportti on johdon ja esimiesten henkilöstötyön seurannan ja kehittämisen apuväline. Henkilöstön tavoitteellinen johtaminen ei ole mahdollista, ellei henkilöstöstä ja sen tilasta ole käytössä monipuolista tietoa. Tavoitteena onkin vuosi vuodelta, pikkuhiljaa kehittää raportointia ja arviointia siten, että niistä muodostuu johdon ja esimiesten johtamisen ja henkilöstöhallinnon työkalu ja pohja päätöksenteolle. 2

5 6LSRRQNXQQDQKHQNLO VW VWUDWHJLD Kunnan henkilöstöstrategiaan, joka on osa Sipoo tavoitesuunnitelmaa, on kirjattu pitkän aikavälin henkilöstöpoliittiset toimintatavoitteet. Toimintatavoitteet on jaettu neljään pääryhmään: kilpailukyky, johtaminen, osaaminen ja työympäristö. Näiden toimintatavoitteiden saavuttamiseksi on esitetty henkilöstöpoliittisia toimenpiteitä, jotka löytyvät alla olevasta viisitoista kohtaa käsittävästä luettelosta:.xqqdqkhqnlo VW SROLWLLNND±WRLPHQSLWHHW 1. Osaava henkilöstö sitoutetaan kehittäm ällä palkkaus-, työaika- ja palkitsem isjärjestelm iä kilpailukykyisiksi yhdessä m uiden henkilöstöetujen kanssa. Henkilöstölle järjestetään työsuhdeasuntoja. 2. Rekrytointia selkiytetään ja tehostetaan. 3. Uusi henkilöstö perehdytetään asianm ukaisesti ja riittävän tarkasti tehtäviinsä. 4. Kunta panostaa resursseja jatkuvaan, suunnitelm alliseen esim iestaitoja kehittävään koulutukseen. 5. Työilm apiirikartoituksen tulosten pohjalta tehdään toim enpidesuunnitelm a ja ryhdytään tarvittaviin toim enpiteisiin. 6. Säännöllisesti toteutettavissa kehityskeskusteluissa esim ies ja työntekijä sopivat työtä kehittävistä tavoitteista ja toim enpiteistä. 7. Esim iestyötä tuetaan m m. työnohjauksen, vertaisryhm ien ja täydennyskoulutuksen avulla. 8. Osaam iskartoituksen avulla pystytään huom ioim aan henkilöstön kokem us ja laaditaan koko henkilöstön koulutussuunnitelm a, joka huom ioi sekä henkilöstön yksilölliset että kunnan palvelustrategian tarpeet. 9. Työntekijöiden lisä-, täydennys- ja pätevöitym iskoulutus m ahdollistetaan ja siihen varataan resursseja. 10. Työntekijän kouluttautuessa am m atillisesti vaativam piin tehtäviin luodaan m ahdollisuus edetä uralla. 11. Yhteistoim intaa parannetaan selkeyttäm ällä yhteistyökom itean ja yhteistoim intaryhm ien roolia. 12. Sisäistä tiedotusta kehitetään avoim em m aksi ja tehokkaam m aksi. 13. Työyhteisöjä tuetaan uusien toim intatapojen kehittäm isessä ja toteuttam isessa. 14. Työhyvinvointia edistetään tukem alla työntekijöitä työssään. 15. Työkykyä ylläpitävien toim enpiteiden avulla henkilöstön viihtyvyyttä lisätään. Henkilöstön työkyky pyritään säilyttäm ään eläkeikään asti hyvänä. 3

6 9XRGHQKHQNLO VW SROLLWWLVHWWRLPHQSLWHHW Henkilöstöpoliittisten toimenpiteiden pohjalta työryhmä, joka koostui sekä työntekijöiden että työnantajan edustajista, kirjasi yksityiskohtaisen suunnitelman vuoden 2005 aikana toimeenpantavista toimenpiteistä sekä teki alustavan suunnitelman vuosien toimenpiteistä. Kun syksyllä 2005 analysoimme vuoden aikana toteutuneita toimenpiteitä, teem me myös yksityiskohtaisen suunnitelman vuodeksi 2006 ja alustavan suunnitelman vuosiksi Toiminnan kehittyessä myös henkilöstöstrategian tulee elää ja muuttua ja tämä vaikuttaa luonnollisesti myös henkilöstöpoliittisiin toimenpiteisiin. Vuonna 2005 toteutettavista toimenpiteistä tärkeimpiä ovat esimiestaitojen kehittäminen ja esimiestyön tukeminen, työkyvyn ylläpito ja sisäisen tiedottamisen parantaminen. (VLPLHVWDLWRMHQNHKLWWlPLQHQMDHVLPLHVW\ QWXNHPLQHQ Esimiestaitojen kehittämiseen ja esimiestyön tukemiseen tullaan vuoden 2005 aikana panostamaan. Esimiehille on edelleen tarjolla mahdollisuus suorittaa johtamisen erikoisammattitutkinto, m utta myös muita esimieskoulutusvaihtoehtoja kartoitetaan. Vuoden 2005 alusta otamme käyttöön neljä kertaa vuodessa toistuvat esimiestapaamiset. Tapaamisten tavoitteena on antaa esimiehille tietoa ajankohtaisista henkilöstöhallinnollisista asioista, kuten palkankorotuksista, sopimusmuutoksista ja soveltamisohjeista. Samalla tapaamiset toimivat kunnan yhteisenä esimiesfoorumina, jossa oppii tuntemaan ja voi vaihtaa ajatuksia muiden kunnan esimiesten kanssa. Jokaisella esimiestapaamisella on oma teemansa, joka liittyy esimiestyöhön ja johtamiseen. Vuoden 2005 aikana esimiestyön työkaluksi luodaan kunnan sisäisiä toimintaohjeita ja opas, jotka auttavat esimiehiä ehkäisemään ongelmatilanteita, puuttumaan niihin ja ratkaisemaan näm ä heti niiden syntyessä. 7\ N\Y\Q\OOlSLWR Koko henkilöstön työkyvyn ylläpidon kannalta ennalta ehkäisevä toiminta on etusijalla. TYKY-rahoituksen hakemiselle luodaan uusi järjestelmä, joka sisältää valinnaisia, valmiiksi suunniteltuja TYKY-paketteja. Työelämän kehittämisohjelmasta anotaan projektirahoitusta eläköitymis- ja työkiertojärjestelmän luomiseen. Työkykyä ylläpitävästä toiminnasta tiedotetaan koko henkilöstölle. Henkilöstön yhteinen koulutuspäivä on vuonna 2005 virkistysiltapäivä, jonka aikana järjestetään leikkimielisiä kilpailuja ja henkilöstölle mahdollisuus tutustua erilaisiin kuntoilumuotoihin. Sairauslom iin puut ut aan viim eist ään silloin, kun 30 sairauslom apäivää kalent erivuosittain täyttyy, ja yhteistyötä työterveyshuollon kanssa lisätään. 4

7 6LVlLQHQWLHGRWXV Sisäisestä tiedotuksesta pyritään tekemään entistä avoimempaa ja henkilöstön edustajat otetaan entistä laajemmin mukaan erityisesti henkilöstöasioiden valmisteluprosessiin. Kunnan oman Info-lehden jakelun ja yleisen kehittämisen kautta pyrimme tavoittamaan sellaiset henkilöt, jotka eivät ole aiemmin saaneet tietoa ajankohtaisista henkilöstö- ja m uista asioista. +(1.,/g67g3$12.6(7 +HQNLO VW PllUlQNHKLW\V Sipoon kunnan palveluksessa oli vuoden 2004 lopussa yhteensä henkilöä, mikä on 24 henkilöä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Henkilöstön määrän väheneminen johtuu pelastuslaitoksen henkilöstön siirrosta Itä-Uudenmaan pelastuslait oksen palvelukseen sekä päivähoidon uudelleenj ärj est elyist ä. Päivähoidossa olevien lasten lukumäärän vähennyttyä päivähoidon sisällä sekä siirrettiin että jätettiin väliaikaisesti palkkaamatta henkilöstöä, yksi ryhmäperhepäiväkoti lakkautettiin.!" #$$&% Muut määräaikaiset Työllistämistuella palkatut Vakituiset Muiden osastojen henkilöstömäärän pysyessä ennallaan tai vähentyessä sivistysosaston henkilöstö on vuoteen 2003 verrattuna lisääntynyt yhteensä 21 henkilöllä. Myös vuonna 2005 sivistysosaston henkilöstömäärän kasvu tulee olemaan kunnan suurin. Syynä tähän on varsinkin suomenkielisten oppilaiden määrän lisääntyminen, mikä vaatii lisää resursseja suom enkieliseen koulutustoimeen. Lisäksi uusi Sakarinmäen koulu aloittaa toimintansa Vuoden 2005 talousarvioon sisältyy yhteensä 18 uutta virkaa tai tointa, näistä 13,2 tulee sivistysosastolle. Sivistysosaston nopeimmin kasvava yksikkö on suomenkielinen koulutustoimi, johon on suunnitteilla 6,9 uutta virkaa tai tointa. On siis odotettavissa, että henkilöstömäärä lisääntyy vuonna

8 9 9? 9 9 Koko kunta-alalla on odotettavissa, että henkilöstö vähenee hitaasti siten, että vuoteen 2010 mennessä kunta-alan palveluksessa olisi 1,9 % vähemmän henkilöstöä kuin tällä hetkellä. ')( *+(, -. *&/&0, 1 0(2, , * :;11, < =, '>( *+(, *+8 /*, 1, ABB&CDB*+0 / *&/ - 9 E :11, -( 2F 1-( 0H. *&/0 W *&/ 2+XX 2ZY[[6\, :BB&CDB&*&0 / 9 G Hallinto-osasto & kj IJ 3 % % 0 % Tekniikka- ja ympäristöosasto J6IK 12 % % 19 % Sosiaali- ja terveysosasto KJ6I 54 % % 21 % Sivistysosasto IKL 32 % % 35 % M>N O6NPO&QR&S T JJVU L 100 % % 25 % Huom. Sivistysosaston henkilöstömäärään ei ole laskettu mukaan kansalaisopiston sivutoimisia tuntiopettajia. Vakinaisen henkilöstön osuus koko henkilöstömäärästä on 856 henkilöä, eli 75 %. Vakinaisesta henkilöstöstä 12,6 % (108 henkilöä) teki osa-aikatyötä. Määräaikaisen henkilöstön osuus koko henkilöstöstä on 25 %. Suhteessa vakinaiseen henkilöstöön lisäystä on vuoteen 2003 verrattuna 0,8 %. Koko kuntasektorilla keskim äärin 24,5 % henkilöst öst ä on m ääräaikaisessa t yösuht eessa. Sivist ysosastolla oli suhteessa koko osaston henkilöstöön eniten määräaikaisia (35 % ). Tämä johtunee osittain toiminnan laadusta, oppilaita ei voi jättää ilman opetusta opettajan sairastuessa, mutta osittain myös perhe- ja vanhem painvapaiden määrästä. Määräaikaisen henkilöstön lukumäärään vaikuttaa mm. pitkien, sijaisia vaativien perhe-, virka- ja työvapaiden määrä. Henkilöstömäärältään suurin osasto oli vuonna kuten aikaisempinakin vuosina - sosiaali- ja terveysosasto, jonka alaisuuteen kuuluu m yös ruokapalvelut. Koko kunnan henkilöstöstä 54 % on sosiaali- ja terveysosaston palveluksessa. Vuodenvaihteessa henkilöstömäärä asukasta kohti oli 61,8. Koko kunta-alan vastaava luku on viime vuosina ollut noin 62. Vertailukuntien vastaavat luvut ilmenevät alla olevasta taulukosta. Vertailukunta Henkilöstö/1000 asukasta Vantaa 62,9 Tuusula 52,4 Mäntsälä 53,1 Kirkkonummi 60,8 Mustasaari 71,5 Porvoo 71,9 +HQNLO VW QNLHOLMDNDXPD Vuonna 2004 vakinaisesta henkilöstöstä 61,6 % oli ruotsinkielisiä ja 38,4 % oli suomenkielisiä. Edelliseen vuoteen verrattuna ruotsinkielisen henkilöstön osuus on lisääntynyt 0,01 %, kun se vielä kaksi vuotta sitten oli vähentynyt 2 %. +HQNLO VW QVXNXSXROLMDNDXPD Vuonna 2004 Sipoon kunnan vakinaisista työntekijöistä 85 % oli naisia ja 15 % miehiä. Vuoteen 2003 verrattuna naisia on nyt 2 % enem män. Suurin syy miesten 6

9 lukumäärän vähenem iseen on miesvaltaisen pelastushenkilöstön siirto Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen palvelukseen. Koska kuntamme ylivoimaisesti suurin osasto on naisvaltainen sosiaali- ja terveysosasto, luku tulee tulevaisuudessakin säilymään suunnilleen nykyisellään. Koko kunta-alalla naisten osuus henkilöstöstä on 77 %. +HQNLO VW QNHVNLLNlMDLNlUDNHQQH ]Z^`_a b`^`a c>dzbfè dzbg_>a h ì cjkilbm_ dgcg_a noa _ prq`c>^scjkqza jtjt^`a bvu>wwu)nduwwsx 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Hallinto-osasto & kj Tekniikka- ja ympäristöosasto Sosiaali-ja terveysosasto Sivistysosasto Koko henkilöstö v ,4 46,7 40,5 44,4 42,7 v ,7 46,9 42,7 44,4 44,1 v ,8 48,5 43,0 44,8 44,4 Vuoden 2004 lopussa Sipoon kunnan vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 44,4 vuotta. Sipoossa, kuten kunta-alalla yleisestikin, keski-ikä on nousussa. Vuoteen 2003 verrattuna Sipoon kunnan palveluksessa olevien keski-ikä on noussut 0,3 vuodella, mutta vuoteen 2002 verrattuna keski-iän nousu on kuitenkin huomattavasti hidastunut. Kunta-alalla henkilöstön keski-ikä on korkeampi kuin m uilla työmarkkinasektoreilla. Vuoden 2004 vertailulukuja kunta-alalta ei ole vielä saatavissa, mutta vuonna 2003 kunta-alalla vakituisesti työskentelevän henkilöstön keski-ikä oli 46,6 vuotta. 7

10 2VDVWR.HVNLLNl Y DY Y Y Y Y <KW Hallinto-osasto & kj 49, Tekniikka- ja ympäristöosasto 48, Sosiaali-ja terveysosasto 43, Sivistysosasto 44, RNRKHQNLO VW Kunta-alan henkilöstöstä yli puolet on vuotiaita ja runsas kolmannes vähintään 50-vuotiaita. Sipoon kunnan ikärakenne vastaa kunta-alan yleistä tilannetta, vuotiaita on 55 % ja yli 50-vuotiaita 35 %. Sipoossa suurimman yksittäisen kymmenvuotisryhmän muodostavat vuotiaat. Osastoittain tarkasteltuna korkein keski-ikä on hallinto-osastolla sekä tekniikka- ja ympäristöosastolla. <OHLVLPPlWWHKWlYlQLPLNNHHW Sipoon kunnassa on käytössä yhteensä noin 180 eri tehtävänimikettä. Tavallisin tehtävänimike Sipoossa on peruskoulun luokanopettaja. Vertailtaessa Sipoon kymmentä yleisintä tehtävänimikettä kunta-alan yleisimpiin tehtävänimikkeisiin huomaa, että Sipoo on kasvukunta, jossa lasten päivähoito ja koulutus painottuvat. <OHLVLPPlWWHKWlYlQLPLNNHHW 6LSRRVVD 1. Peruskoulun luokanopettaja 2. Lastenhoitaja 3. Lähihoitaja 4. Lastentarhanopettaja 5. Perhepäivähoitaja 6. Laitoshuoltaja 7. Peruskoulun lehtori 8. Siivooja 9. Koulunkäyntiavustaja 10. Sairaanhoitaja, kanslisti <OHLVLPPlWWHKWlYlQLPLNNHHW NXQWDDODOOD 1. Sairaanhoitaja 2. Peruskoulun luokanopettaja 3. Lähihoitaja 4. Perhepäivähoitaja 5. Lastenhoitaja 6. Tuntiopettaja 7. Lehtori 8. Siivooja 9. Lastentarhanopettaja 10. Kodinhoitaja +HQNLO VW PllUlVRSLPXVDORLWWDLQ Sipoon kunnan henkilöstö sijoittuu viiden eri työ- ja virkaehtosopimuksen sopimusalalle: kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS), kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES), kunnallinen lääkärien virkaehtosopim us (LS) ja kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus (TTES). Sipoon kunnan henkilöstön sijoittuminen eri sopimusten piiriin noudattaa koko kunta-alan keskiarvoa. 8

11 yzz{> } ~ sƒ) )} ˆ~ƒ`} ˆ} { šo t tœ t V +Œ ` k 6 t tš +Œ `Ž D &Š 6Œ +HQNLO VW QSDOYHOXVDLND Vakinaisen henkilöst ön palvelusaika kuvaa välillisest i henkilöst ön vaiht uv uut t a. Koko kunnan tasolla henkilöstön palvelusaika on pidentynyt hieman 11,9 vuodesta 12,2 vuoteen. Keskimääräinen palvelusaika piteni hallinto-osastolla, sosiaali- ja terveysosastolla sekä tekniikka- ja ympäristöosastolla. Sivistysosastolla luku säilyi kutakuinkin ennallaan, lyhentymistä oli ainoastaan 0,1 vuotta. 9DNLQDLVHQKHQNLO VW QSDOYHOXVDLNDRVDVWRLWWDLQ 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Hallinto-osasto & kj Tekniikka- ja ympäristöosasto Sosiaali- ja terveysosasto Sivistysosasto Koko henkilökunta v ,9 12,4 11,4 12,1 11,8 v ,7 12,5 11,5 11,3 11,9 v ,1 13,3 12,1 11,2 12,2 +HQNLO VW NXOXW Tulopoliittisen sopimuksen m ukaan kunta-alan virka- ja työehtosopimuksiin sisältyi yksi yleiskorotus vuonna 2004, tämä toteutettiin maaliskuussa. Maaliskuun yleiskorotus nosti palkkoja keskimäärin 1,9 %. Korotukset riippuvat sopimusalasta ja joissakin palkkahinnoitteluryhmissä korotukset olivat keskiarvoa huomattavasti suuremmat. Paikallisia j ärj est elyvaraeriä oli vuonna 2004 käyt össä kaksi. Maaliskuussa lääkärien ja tuntipalkkaisen henkilöstön järjestelyvaraerät olivat 0,7 % ja 0,5 %. Syyskuussa 0,5 0,7 % : n järjestelyvaraerä oli käytössä yleisen, teknisen ja tuntipalkkaisen henkilöstön virka- ja työehtosopimusten aloilla. Järjestelyvaraeristä neuvo- 9

12 tellaan paikallisesti ja ne on tarkoitus käyttää peruspalkan palkkausepäkohtien korjaamiseen ja henkilökohtaiseen palkitsemiseen. Sipoon kunnassa valtaosa paikallisista järjestelyvaraeristä vuonna 2004 on käytetty palkkausepäkohtien korjaamiseen. Kunta-alan palkkausjärjestelmien suurimm at muutokset toteutettiin , jolloin henkilökohtaisen palkitsemisen osuutta palkkauksesta lisättiin. Kokemuslisät muuttuivat vuosisidonnaisiksi henkilökohtaisiksi lisiksi. Aiemmin 4, 10 ja 15 hyväksi laskettavan palvelusvuoden jälkeen m yönnettävä kokem uslisä myönnetään uuden järjestelmän mukaan henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisena osana 5 ja 10 hyväksi laskettavan palvelusvuoden jälkeen. Lisäksi syyskuussa otettiin käyttöön myös harkinnanvarainen henkilökohtainen lisä, joka perustuu henkilökohtaisen työsuorituksen arviointiin. Virka- ja työehtosopimusten sisältämien erilaisten korotuserien lisäksi Sipoon kunnassa käytettiin työn vaativuuden arvioinnin tulosten m ukaisiin peruspalkan korotuksiin yhteensä runsaat euroa. Koko Sipoon kunnan tasolla palkat ovat vuoden 2004 aikana nousseet keskimäärin noin 130 euroa/ henkilö, mikä on hieman valtakunnallista palkannousua enemmän. Kunta-alan palkankorotukset ovat vuonna 2005 keskimäärin 2,4 % ja vuonna 2006 keskimäärin 1,3 %. 3DONNDPHQRWYXRVLWWDLQHXURD Palkan sivukustannukset Palkat yhteensä Koko kunnan tasolla nettopalkkamenot kasvoivat vuonna 2004 yhteensä 2,8 %. Nettopalkkam enot suhteutettuna asukaslukuun olivat euroa, kun vastaava luku vuonna 2003 oli euroa, lisäystä oli yhteensä 2,5 %. 10

13 Kokonaishenkilöstökulut, jotka sisältävät koulutus-, terveydenhuolto- ja muut henkilöstömenot, pysyivät vuonna 2004 lähes samansuuruisina kuin vuonna Henkilöstökulujen osuus kaikista toimintakuluista oli vuonna 2004 ensimmäistä kertaa 2000-luvulla alle 40 %. Suurimpana syynä tähän on pelastuslaitoksen henkilöstön siirto Itä-Uudenmaan aluepelastuslaitoksen palvelukseen. Aiemmin henkilöst ök uluissa olleet palkkakulut ovat nyt ost opalvelukuluina m uissa t oim int akuluissa. Vuoden 2005 talousarvion mukaan henkilöstökulut kasvavat 34,5 milj. euroon, mutta henkilöstökulujen osuus kaikista toimintakuluista säilyy edelleen alle 40 prosentin (39,7 % ). ž>ÿÿž Ÿ D sª Dª «s ± ²> ³ Henkilöstökulut Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä Henkilöstökulujen osuus +(1.,/g67g17,/$ +HQNLO VW QW\ N\N\.RNRKHQNLO NXQQDQVDLUDXVSRLVVDRORW 9XRVL SY SY SY \OLSY <KW Muutos % -4 % 25 % 44 % -34 % Sairauspoissaolopäivien kokonaismäärä on vuoteen 2003 verrattuna lisääntynyt. Vuonna 2004 sairauslomia oli yhteensä päivää. Eniten ovat lisääntyneet päivää kestävät sairauslomat, kun taas lyhyet (1 3 päivää) ja pitkät (yli 180 päivää) sairauslomat ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna. Sairauspoissaolojen m äärä suhteutettuna koko henkilöstöön merkitsee, että keskimäärin jokainen työntekijä olisi vuoden 2004 aikana ollut poissa 14,9 päivää. Kunta-alalla sairauspoissaolopäiviä oli vuonna 2003 keskimäärin runsaat 15 päivää. 6DLUDXVSRLVVDRORSlLYlW NHVNLPllULQKHQNLO , , Koko henkilöstömäärästä 326 henkilöä, 28,7 %, ei ollut ollenkaan poissa työstä sairauden takia. Vakinaisesta henkilöstöstä 310 henkilöllä, 36 % : lla, ei ollut lainkaan sairauslomapäiviä. 11

14 Hyvin yleisesti tarkasteltuna valtaosa 1 3 päivän pituisista poissaoloista kuvastaa lähinnä influenssien tms. epidemioiden kulkua, yli 60 päivän mittaiset sairauspoissaolot kuvastavat henkilöstön ikääntymistä ja sen vaikutusta terveydentilaan, m utta myös lisääntynyttä työmäärää. Valtaosa 4 59 päivää kestävistä sairauslomista on sellaisia, joiden vähentämiseen voidaan parhaiten vaikuttaa työhyvinvointitoiminnalla ja työyhteisön kehittämistoimenpiteillä. Henkilöstön ikääntyessä sairauspoissaolot yleensä lisääntyvät. Lisäksi kunta-alalla on monia suuria ammattiryhmiä, joiden työ on fyysisesti kuormittavaa. Sairauslomapäivien vähentämiseksi tulee kuitenkin tehdä kaikki voitava, ja vuonna 2005 työkyvyn ylläpitämiseen ja kehittämiseen panostetaan entistä enemmän. Samalla myös henkilöstön omaa vastuuta työkyvyn ylläpitämisestä painotetaan. Tämä investointi näkyy kuitenkin vasta muutaman vuoden viiveellä. Myös sairauspoissaoloj en seurant aan j a analysoint iin kiinnit et ään vuoden 2005 aikana erityistä huomiota. Esimiehet seuraavat sairauspoissaolopäivien määrää ja tekevät yhteistyötä työterveyshuollon kanssa sairauslomapäivien vähentämiseksi. 7\ WDSDWXUPDW Työssä Työmatkalla 8 12 <+7((16b Vuonna 2004 työtapaturmien määrä oli 43, näistä 12 tapahtui työmatkalla ja 31 työssä. Edelliseen vuoteen verrattuna työtapaturmat lisääntyivät 23 %, mikä osittain johtuu siitä, että tapaturmien ilmoittaminen tehostui keväällä olleen koulutuksen jälkeen. Työtapaturmista aiheutui yhteensä 670 poissaolopäivää. Kaikista työtapaturmista 15 oli sellaisia, jotka eivät johtaneet poissaoloon. Ilmoitettuja läheltä piti -tilanteita oli vuoden 2004 aikana koulu- ja päivähoitopuolella yhteensä 14. Ilmoitusten yleisin syy oli hoitajaan kohdistuva väkivalta (9), muut olivat liukastumiseen tai kaatumiseen liittyviä läheltä piti -tilanteita. Vaarojen arvioinnin päivityksen yhteydessä työpaikat käyvät läpi myös läheltä piti -tilanteet ja niiden osalta sovitut toimenpiteet. Työpaikat tehostavat työssä tapahtuneiden tapaturmien selvittämistä yhteistyössä työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa. Työpaikat toteuttavat aktiivisesti vaarojen arvioinnin pohjalta sovittuja toimenpiteitä työympäristön turvallisuuden parantamiseksi. Vuoden 2005 aikana valmistuu sosiaali- ja terveystoimelle sekä sivistystoimelle toimintamalli väkivalta- ja uhkatilanteiden hallintaan. (OlNNHHOOHVLLUW\PLQHQ Vuonna 2004 Sipoon kunnan palveluksest a j äi vanhuuseläkkeelle 16 henkilöä, m i- kä on 50 % enem män kuin vuonna Myös työkyvyttömyyseläkkeiden määrä lisääntyi huomattavasti. Eläketapahtumista 70 % on myönnettyjä vanhuuseläkkeitä. 12

15 (OlNHPXRWR Myönnettyjä vanhuuseläkkeitä Myönnettyjä työkyvyttömyyseläkkeitä Myönnettyjä yksilöllisiä varhaiseläkkeitä Myönnettyjä työttömyyseläkkeitä <KWHHQVl Osa-aikaeläkkeellä olleita Osatyökyvyttömyyseläkkeellä vuoden aikan olleita Kuntoutustukea vuoden aikana saaneita Kuntien eläkevakuutuksen tilaston m ukaan vanhuuseläkkeiden m äärä pysyy vuonna 2005 samalla tasolla kuin vuonna Huomattava lisäys tapahtuu vuosina Tilastotietoihin sisältyvät myös opettajien tiedot Uuden eläkelain myötä eläkkeelle siirtymisen ennustaminen vaikeutuu. Jokainen työntekijä voi itse valita, jääkö eläkkeelle vuotiaana vai haluaako jatkaa työntekoa ja eläkkeen kartuttamista jopa 68 ikävuoteen asti. (OlN LW\PLVHQNXVWDQQXNVHW Eläkemaksuja maksettiin vuonna 2004 yhteensä euroa, mikä on euroa enemmän kuin vuonna Työttömyys-, työkyvyttömyys- ja varhaiseläkkeiden omavastuuosuus oli vuonna 2004 yhteensä euroa, eli euroa eläketapahtumaa kohden, vuonna 2003 vastaava luku oli euroa. Eläkem enoperusteisten työnantajamaksujen kulut olivat euroa (vuonna 2003: euroa).,19(672,11,7+(1.,/g67gg1 +HQNLO VW QNRXOXWXVMDNHKLWWlPLQHQ Henkilöstökoulutuksen välittömät kustannukset olivat vuonna 2004 yhteensä euroa, mikä on 119 euroa vakinaista työntekijää kohden ja noin 0,4 % palkkasummasta. Sekä käytetty koulutusraha/ vakinainen työntekijä että prosenttiluku palkkasum masta ovat pienempiä kuin vuonna 2003, mikä ei kuitenkaan kerro koko totuutta koulutuksista. Koko kunnan tasolla palkat ovat nousseet ja sisäisiä koulutus- ja tiedotustilaisuuksia on järjestetty edellisvuotta enemmän. 13

16 KOULUTUSKUSTANNUKSET Koulutuskustannukset (t¼ ¼YDNLWXLQHQW\ QWHNLMl % palkkasummasta 0,58 0,45 0,32 0,46 0,39 Syys- ja lokakuussa koko henkilöstölle järjestettiin kaksi samansisältöistä koulutusiltapäivää, joiden teemoina olivat motivaation m etsästäminen, työssä jaksaminen, hyvä olo ja ilo työpaikalla sekä uutta potkua työelämään. Iltapäivien tavoitteena oli hauskalla tavalla lähestyä hyvinkin vaikeita asioita työelämässä, ja tämä tavoite m yös saavutettiin. Kahden iltapäivän osallistujamäärä olikin lähes 500 henkilöä. Tilaisuuksien vetäjinä toimivat Ritva Enäkoski ja Marco Bjurström. He toivat esille mm. seuraavia asioita: Kaikkien panos hyvän tunnelman luomisessa työpaikalla on tärkeä. Asiakas ei ole aina oikeassa, m utta hän on aina asiakas. Rentous on avain huippusuoritukseen. Kateus syö sosiaalista pääomaa. Hyvästä voi tehdä parempaa. Mitä teen, jos itsellä tai työkaverilla on ruttuturpapäivä. Vuonna 2005 koko kunnan henkilöstölle on suunnitteilla yhteinen virkistysiltapäivä: leikkimielisiä kilpailuja, mahdollisuus tutustua erilaisiin kuntoilumuotoihin ja tietoa hyvinvoinnista. Marraskuussa 12 esimiehen ryhmä päätti johtamistaidon erikoisammattitutkinnon (JET) opinnot. Kaikki osallistujat saivat myös ammattitutkintotodistuksen. Koulutus toteutettiin monimuotoisena oppisopimuskoulutuksena. Uusi JET-koulutus on suunnitteilla syksylle Vuonna 2004 kunnassa oli yht eensä 19 oppisopim uksella palkat t ua henkilöä. Valtaosa näistä henkilöistä opiskeli laitoshuoltajaksi, lastenhoitajaksi, lähihoitajaksi tai koulunkäyntiavustajaksi. Vuoden 2004 aikana järjestettiin yhteensä 11 koulutus-/ tiedotustilaisuutta. Nämä tilaisuudet kohdistuivat tiettyyn ryhmään ja niiden teemoina olivat uusi kunnallinen viranhaltijalaki, työn vaativuuden arviointi ja henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi. Uuden henkilöstön perehdyttämistilaisuudet järjestettiin maalis- ja syyskuussa Vastaavien tilaisuuksien päivämäärät vuodelle 2005 on jo lyöty lukkoon, ja niistä on tiedotettu henkilöstölle. Vuoden 2004 alussa tuli voimaan terveydenhuollon täydennyskoulutusta koskeva lainsäädännön muutos. Kansanterveys- ja erikoissairaanhoitolain m ukaan terveydenhuollon ammattihenkilöstölle tulee vuosittain järjestää keskimäärin 3 10 päivää täydennyskoulutusta peruskoulutuksen pituudesta, työn vaativuudesta ja toimenkuvan m uuttumisesta riippuen. Täydennyskoulutuksen toteutumisen, vaikutuksen arvioinnin ja tiedon jakamisen seurantaa varten luotiin oma raporttipohja, joka on kuluneen vuoden aikana ollut koekäytössä. 7\ K\YLQYRLQWL Työkyvyn ylläpitoa (TYKY) varten myönnettiin TYKY-avustusta 19 työyhteisölle. Toiminnan kokonaismenot olivat yhteensä euroa, edelliseen vuoteen verrattuna summa on noin euroa suurempi. Avustusrahaa saaneeseen TYKYtoimintaan osallistui noin 230 henkilöä. Lisäksi yksiköillä on omakustanteisesti ollut 14

17 mahdollisuus järjestää henkilöstölle yksi palkallinen virkistysiltapäivä vuodessa ja monet työyhteisöt ovatkin tehneet sen. Työntekijöiden säännöllistä liikuntaharrastusta ja kunnon ylläpitoa tuettiin vuoden 2004 aikana eurolla. Liikuntaedusta henkilö maksaa itse puolet ja kunta maksaa toisen puolen. Liikuntaetua voi käyttää kansalaisopiston ja vapaa-ajantoimen liikuntakurssien osallistumismaksuihin tai liikuntaseteleihin. Tätä mahdollisuutta käytti hyväkseen yhteensä 262 henkilöä. Liikuntaedun enimmäismäärä oli vuonna euroa, vuodelle 2005 sitä on korotettu 100 euroon. TYKY- avustuksen määrä (¼ Liikuntaedun määrä (¼ Liikuntaedun käyttäjät (hlö) Työnantaja maksoi myös henkilöstön osallistumiset Susihiihtoon ja Kunniakierrokselle. Susihiihtoon osallistui 41 henkilöä ja Kunniakierrokselle 35 henkilöä. Työterveyshuollon palvelujen kustannukset vuonna 2004 olivat euroa. Näistä kuluista Kansaneläkelaitokselta anotaan 50 % : n korvaus, joten nettokustannukset ovat euroa, mikä on noin 91 euroa/ työntekijä. Edellisenä vuonna työterveyshuollon kustannukset olivat 66,30 euroa/ työntekijä. Kustannusten lisäys johtuu palvelutarjonnan parantumisesta, m utta myös sairauslomien lisääntymisestä. Osasyynä on myös tehtyjen työpaikkaselvitysten lisääntyminen sekä osallistuminen muutaman kohteen sisäilman selvittämisestä johtuviin jatkotoimenpiteisiin. Työterveyshuollon palvelujen sisältö ei muuttunut edelliseen vuoteen verrattuna. Tällä hetkellä työterveyshuollon kuluista 33 % on ennalta ehkäisevää toimintaa, kun sen tulisi olla yli 50 %. Vuonna 2005 lisätään työterveyshuollon kustannusten seurantaa. Fyysisen työympäristön parantamiseen tähtääviä hankintoja tehtiin sosiaali- ja terveystoimen eri yksiköissä, mm. toimistotiloihin, terveyskeskuksen sairaalaan ja asumis- ja hoivapalveluiden kohteisiin. Osastoilla potilassänkyjen vaihtaminen sähkösänkyihin jatkui, tähän liittyen asumis- ja hoivapalveluiden työntekijöille järjestettiin potilaan siirron kertauskoulutusta. Tekniikka- ja ympäristöosastolla ja keskushallinnossa jatkettiin toimistotyöpisteiden m uuttamista ergonomisiksi. Muutostöitä jatketaan vuonna Sivistystoimeen suunniteltu työpisteiden kartoitus ja toimenpiteet siirtyivät vuodelle Työnohjausta voidaan käyttää, kun työyksikköä on kohdannut jokin ongelma tai kriisi tai jos esiintyy vuorovaikutusongelmia tai uupumista liian suuren työmäärän vuoksi. Usein työnohj austa käytetään myös foorumina, jolla on mahdollista käydä läpi kaikkia työhön ja työpaikan vuorovaikutussuhteisiin liittyviä asioita ja tuntoja. Vuonna 2004 työnohjausta on saanut kuusi työyksikköä, lisäksi on käytetty myös 15

18 yksilöllistä työnohjausta. Usein työnohjaus alkaa työyhteisöselvityksellä, ja vuonna 2004 tehtiin yhteensä neljä työyhteisöselvitystä. ASLAK- ja TYK-kuntoutuksessa oli vuonna 2004 yhteensä 23 työntekijää. Kunnan järjestyksessään toiseen kuntoremonttiin osallistui 10 henkilöä ja vuonna 2003 aloitetun kuntoremontin treffiviikonloppuun osallistui 9 henkilöä. 7\ LOPDSLLUL Edelliset henkilöstön työilmapiirikyselyt tehtiin marras-joulukuun vaihteessa 2002 ja syksyllä Kyselyn kysymykset oli ryhmitelty kolmeen osa-alueeseen: osallisuus, työorganisaatio ja johtaminen sekä sosiaaliset taidot. Vuoden 2005 keväällä ilm apiirikysely t ehdään uudelleen. Vert ailt avuuden t akia kyselyssä käyt et ään samaa kyselylomaketta kuin edellisissä kyselyissä. Jatkossa työilmapiirikysely tehdään joka toinen vuosi ja sen tulosten yhteenveto, tulkinta ja tulosten aiheuttamat toimenpiteet tulevat olemaan yksi osa henkilöstöraporttia. +HQNLO VW QSDONLWVHPLQHQ Vuonna 2004 kehitettiin uusi palkitsemisjärjestelmä, joka huomioi pitkän palveluksen Sipoon kunnassa sekä m erkkipäivät. Uusi muistamissääntö otetaan käyttöön vuoden 2005 alusta. Huhtikuussa jaettiin 40 kunnallista ansiomerkkiä seuraavasti: 40 vuoden kunnallisesta palvelusta: 1 30 vuoden kunnallisesta palvelusta: vuoden kunnallisesta palvelusta: 22. Vuonna 2005 jaetaan 31 kunnallista ansiomerkkiä. Vuonna 2004 palkittiin ensimmäistä kertaa vuoden työntekijä ja vuoden esimies. Toiselle ja kolmannelle sijalle sijoittuneet saivat lohdutuspalkinnot ja kaikki ehdokkaaksi esitetyt saivat kunniakirjat. Raati, johon kuuluivat Caj-Gustav Lydman (kunnanhallitus), Stefan Lönnqvist (Veritas), Birgit Mäkilä (esimiesedustaja), Lena Mikander (työntekijöiden edustaja) ja Markku Luoma (kunnanjohtaja), valitsi Anne Nurmen 11 ehdokkaan joukosta vuoden työntekijäksi. Vuoden esimiesehdokkaita oli yhteensä 9 ja heidän joukostaan tekninen johtaja Ilona Nokela valittiin vuoden esimieheksi. Vuoden työntekijän ja esimiehen valinnasta tehdään uusi perinne Sipoon kuntaan. <KWHLVW\ NRPLWHDMD\KWHLVW\ VRSLPXV Yhteistyökomitea on se kunnallinen elin, jossa käsitellään kaikki henkilöstöä koskevat asiat. Sipoossa yhteistyökomitea toimii myös työsuojelutoimikuntana. Yhteistyökomitea kokoontuu vähintään kuusi kertaa vuodessa. Sekä työntekijät että työnantaja ovat edustettuina komiteassa. Lisäksi jokaisella osastolla on oma yhteistyöryhmänsä, joka käsittelee osaston henkilöstöä koskevia asioita. 9lOLW Q\KWHLVWRLPLQWD Välitöntä yhteistoimintaa ovat mm. kehityskeskustelut sekä toimisto- tai tiimikokoukset ja osastokokoukset. Jokaisella työyhteisöllä on omat vakiintuneet, hyväksi koetut kokouskäytännöt ja -ajat. 16

19 Vuosi vuodelta kehityskeskustelujen käyminen on yleistynyt ja niiden tulosten hyödyntäminen on parantunut. Vuonna 2004 yhteensä 90 % vakinaisesta henkilöstöstä kävi esimiehensä kanssa kehityskeskustelun. Ne vakinaiset työntekijät (10 % ), joiden kanssa ei käyty kehityskeskustelua, olivat lähinnä uusia työntekijöitä sekä pitkällä perhe-, virka- tai työvapaalla olevia henkilöitä. /XRWWDPXVPLHVWRLPLQWD Pääluottam usmiehet, ammattijärjestöjen puheenjohtajat, henkilöstösihteeri ja henkilöstöpäällikkö pitivät vuoden 2004 aikana neljä kokousta, joissa käsiteltiin yhteisiä henkilöstöä koskevia asioita, mm. sopimusmuutoksia, järjestelyvaraerien käyttöä, työn vaativuuden arviointia, henkilökohtaisen työsuorituksen arviointia ja luottam usmiesten ajankäyttöä. Lisäksi luottamusmiehet tai ammattijärjestöjen edustajat ovat olleet mukana erilaisten henkilöstöä koskevien asioiden valmistelussa, kuten henkilökohtaisen työsuorituksen arviointijärjestelmän kehittämisessä, henkilöstöpoliittisten tavoitteiden määrittelemisessä ja uuden m uistamissäännön laatimisessa. 7\ VXRMHOXWRLPLQWD Esimiehille pidettiin joulukuussa 2003 neljä koulutustilaisuutta vaarojen arvioinnista. Mukana oli myös jokaisen työpaikan työntekijäedustaja. Vaarojen arviointi suoritettiin työpaikoilla esimiesten toimesta pääsääntöisesti vuoden 2004 alussa. Tänä vuonna ei tehty kattavaa yhteenvetoa arvioinneista, mikä johtui osaksi aikapulasta ja osaksi palautettujen yhteenvetojen vähyydestä. Vaikka palautuksia ei tullut, työpaikoilla on kuitenkin tehty vaarojen arviointeja. Tämä on tullut esiin työterveyshuollon j a t y ösuoj elun y ht eisillä t yöpaikkakäynneillä. Vaaroj en arvioinnit päivitetään keväällä Päivitetyn työsuojelun toimintaohjelman lähtökohtana on vaarojen arvioinnin korostaminen ja työturvallisuusvastuun kohdentaminen eri tasoille sekä työturvallisuuden liittäminen kiinteästi kunnan henkilöstöstrategiaan. Esimiehille järjestettiin yhteistyössä vakuutusyhtiö Veritaksen, työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa puoli päivää kestänyt koulutustilaisuus työtapaturmista ja ammattitaudeista. Koulujen teknisten töiden työturvallisuushanke alkoi vuonna 2003 ja jatkui vuoden 2004 ajan. Ulkopuolinen asiantuntija tarkasti koulujen teknisten töiden tilat, koneet ja laitteet. Muutostyöt suoritettiin ja kohteet, jotka vaativat mittavampia muutoksia, huomioitiin seuraavan vuoden suunnitelmissa. Työsuojelupiirin tarkast aj a kävi kesällä 2004 kahdella koululla, käynnit k oskivat valt akunnallist a kouluhanketta. Sosiaalitoimiston ja koko Kuntalan henkilöturvajärjestelmä otettiin käyttöön. Sosiaalitoimiston työhyvinvoinnin ja työympäristön kehittämishanke eteni osastopäällikön johdolla. Kunnan sisäilmatyöryhmä kokoontui kuusi kertaa ympäristöterveydenhuollon johdolla. Yhteistyötä työterveyshuollon kanssa parannettiin lisäämällä yhteistä suunnittelua sekä sopimalla työpaikkakäynneistä riittävän aikaisessa vaiheessa. Yhteisiä työpaikkakäyntejä oli

20 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttöä lisättiin alkuvuonna 2004, lisäämisen perusteena oli henkilökuntamäärän tarkistaminen. Opetus- ja päivähoitohenkilöstön työsuojeluvaltuutetun osalta työajan lisäys tuli käyttöön syksyllä Työsuojeluvaltuutettujen omia työpaikkakäyntejä oli 29. 6LVlLQHQWLHGRWWDPLQHQ Joka kuukausi ilmestyy paperiversiona kunnan sisäinen I nfo-lehti. Lehti jaetaan jokaiseen työpisteeseen ja se sisältää ajankohtaisia henkilöstöä koskevia asioita. Info-lehti sisältää myös kaikki ne tiedotteet, jotka on kuukauden aikana lähetetty henkilöstölle sähköpostitse. Vuoden 2005 aikana kartoitetaan I nfo-lehden ja intranetin käytön kehittämistä. 18

6LSRRQNXQQDQ. Koko henkilöstön virkist ysilt apäivä 30.8.2005. Monitoimihallissa m enossa Pilat es- tunti.

6LSRRQNXQQDQ. Koko henkilöstön virkist ysilt apäivä 30.8.2005. Monitoimihallissa m enossa Pilat es- tunti. 6LSRRQNXQQDQ +(1.,/g67g5$32577, Koko henkilöstön virkist ysilt apäivä 30.8.2005. Monitoimihallissa m enossa Pilat es- tunti. +(1.,/g67g5$32577,6,6b/7g +(1.,/g67g5$32577,982'(/7$ +(1.,/g67g675$7(*,$ Sipoon

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

6LSRRQ NXQQDQ +(1.,/g67g5$32577, Melontaa Sipoonjoella henkilöstön virkistysiltapäivänä elokuussa 2006

6LSRRQ NXQQDQ +(1.,/g67g5$32577, Melontaa Sipoonjoella henkilöstön virkistysiltapäivänä elokuussa 2006 6LSRRQNXQQDQ +(1.,/g67g5$32577, Melontaa Sipoonjoella henkilöstön virkistysiltapäivänä elokuussa 2006 +(1.,/g67g5$32577,6,6b/7g +(1.,/g67g5$32577,982'(/7$ +(1.,/g67g675$7(*,$ Sipoon kunnan henkilöstöstrategia...

Lisätiedot

Kh 03.06.2015 154 Kv 15.06.2015 32

Kh 03.06.2015 154 Kv 15.06.2015 32 Henkilöstöraportti 2014 Kh 03.06.2015 154 Kv 15.06.2015 32 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4-6 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma 2017-2019 1. JOHDANTO 3 2. TASA-ARVOSELVITYS 4 Tasa-arvoisuuden kokeminen 7 Koulutus 7 3. PERIAATTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 7 Henkilöstön rekrytointi 7 Tasa-arvoisen

Lisätiedot

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2002

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2002 SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 22 Vuonna 22 talouden kasvuvauhti hidastui hieman, mikä näkyi myös henkilöstömäärän kehityksessä. Koulutusrintamalla vuosi oli kuitenkin aktiivinen. Yhtäältä tämä johtui

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 2 SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010... 3 2. KUNNAN ORGANISAATION UUDISTAMINEN... 4 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT... 4 Henkilöstömäärän kehitys... 4 Henkilöstön kielijakauma...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 2 SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010... 3 2. KUNNAN ORGANISAATION UUDISTAMINEN... 4 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT... 4 Henkilöstömäärän kehitys... 4 Henkilöstön kielijakauma...

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2005 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 22.5.2006 Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2005 Yleistä: Kunnallinen työmarkkinalaitos teki kuntiin ja

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Voimaan 1.1.2015 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2015 2020 1 Sisällysluettelo 1 Mikä on henkilöstöpoliittinen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2 Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 1416/01.00.02/2012 77 Henkilöstökertomus vuodelta 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Kunnas Jere, puh. (09) 816 22508 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Ruokapalvelut VAKINAISET TYÖLLISTETYT MÄÄRÄAIKAISET YHT

Ruokapalvelut VAKINAISET TYÖLLISTETYT MÄÄRÄAIKAISET YHT Sisällys H K KESKUSVIRASTO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 VAKINAISET 199 204 206 88 83 74 TYÖLLISTETYT 5 2 9 2 1 1 MÄÄRÄAIKAISET 45 44 36 11 3 13 YHT. 249 250 251 101 87 88 Ruokapalvelut 2014 2015 2016

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI. Henkilöstöpäällikkö Tuula Lehtinen. Naantalin kaupunki

TYÖHYVINVOINTI. Henkilöstöpäällikkö Tuula Lehtinen. Naantalin kaupunki TYÖHYVINVOINTI Henkilöstöpäällikkö Tuula Lehtinen Neljän kunnan liitos Toiminta-ajatus: Henkilöstö- ja koulutuspolitiikan keinoja hyväksi käyttämällä luoda henkilökunnalle edellytykset hyvän palvelun tuottamiseen

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1.

Lisätiedot

+(1.,/g67g5$32577, esipoo ryhmä suunnittelee kunnan sähköisen asiakaspalvelun kehittämistä

+(1.,/g67g5$32577, esipoo ryhmä suunnittelee kunnan sähköisen asiakaspalvelun kehittämistä +(1.,/g67g5$32577, esipoo ryhmä suunnittelee kunnan sähköisen asiakaspalvelun kehittämistä 2 6,6b//

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2012...3 2. SIPOON KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA...5 Sipoon kunnan henkilöstöstrategia 2025...5 Henkilöstöstrategian toteuttaminen käytännön

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian toteuttaminen. Ehdotus 20.1.2009

Henkilöstöstrategian toteuttaminen. Ehdotus 20.1.2009 Henkilöstöstrategian toteuttaminen Ehdotus 20.1. 1. Rekrytointi ja työsuhdeturva Eläkkeellejääntien ja rekrytointitarpeen analyysi 10 vuoden tähtäyksellä. Rekrytointistrategia - uusien menetelmien kehittäminen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne 2 1.1 Henkilöstön määrä 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma 4 1.4 Henkilöstön ikä 6 1.5 Henkilöstökulut

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen

Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen Kotkan kaupunki Perustettu vuonna 1879 Kotka, Karhula ja Kymi yhdistyivät 1977 Asukkaita noin 55.000 Kokonaispinta-ala 950km2, maata 271km2, merta 678km2 Rantaviivaa

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 HENKILÖSTÖ- OHJELMA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 1. STRATEGIA Henkilöstöohjelman taustalla ovat Haapajärven kaupunki-, elinkeino- ja konsernistrategiassa esitetyt asiat: Arvot, toiminta-ajatus

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2013... 3 2. SIPOON KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIAN PAINOPISTEALUEET... 5 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT... 7 Henkilöstömäärän kehitys... 7 Henkilöstön

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu 2012. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi

Tilastoesite syyskuu 2012. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi Tilastoesite syyskuu 2012 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2011 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 595 3 642 3 016

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2008 2 1. TASA-ARVON EDISTÄMISVELVOITE Tasa-arvolaki tuli voimaan 1.1.1987 (Laki naisten ja miesten välisestä tasaarvosta 8.8.1986/609). Lain tavoitteena on estää

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Kh Kv

Henkilöstöraportti Kh Kv Henkilöstöraportti 2016 Kh 9.10.2017 64 Kv 16.10.2017 44 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2016... 4 2.1 Henkilöstömäärän kehitys... 4 2.2 Henkilöstö ammattinimikkeittäin...

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2004 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 14.4.2005 Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2004 Yleistä: Kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017 2019 YT-tmk 28.11.2016 XX Henkjaos 28.11.2016 XX Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu Sisällysluettelo 1. Tasa-arvo-

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin tasa-arvosuunnitelma. * Yhteisty ötoimikunta 29.11.2006 * Yhteisty ötoimikunta 17.01.2007 * Kaupunginhallitus 05.02.

Uudenkaupungin kaupungin tasa-arvosuunnitelma. * Yhteisty ötoimikunta 29.11.2006 * Yhteisty ötoimikunta 17.01.2007 * Kaupunginhallitus 05.02. 1 Uudenkaupungin kaupungin tasa-arvosuunnitelma * Yhteisty ötoimikunta 29.11.2006 * Yhteisty ötoimikunta 17.01.2007 * Kaupunginhallitus 05.02.2007 1 Johdanto Tasa-arvosuunnitelman laatiminen perustuu lakiin

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

1. HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2011... 3 2. KUNNAN ORGANISAATION UUDISTAMINEN... 4 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT... 6

1. HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2011... 3 2. KUNNAN ORGANISAATION UUDISTAMINEN... 4 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT... 6 2 SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2011... 3 2. KUNNAN ORGANISAATION UUDISTAMINEN... 4 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT... 6 Henkilöstömäärän kehitys...6 Henkilöstön kielijakauma...8 Henkilöstön sukupuolijakauma...8

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista.

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista. ALAVIESKAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1. Tavoitteet Kunnanvaltuusto 26.9.2006 19 Tavoitteena on tasa-arvoinen, yhteistyökykyinen ja kehittyvä sekä hyvää tulosta tekevä työyhteisö, jossa tasa-arvo on osa

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

Henkilökohtainen palkanlisä, siirtymäkauden lisä ja henkilökohtainen lisä

Henkilökohtainen palkanlisä, siirtymäkauden lisä ja henkilökohtainen lisä KT Yleiskirjeen 17/2007 liite 4 1 (6) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2007 2009) allekirjoituspöytäkirjan soveltamisohjeet Palkantarkistukset, järjestelyerät ja kertaerä

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 30.5.2007 Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2006 Yleistä: Kunnallinen työmarkkinalaitos teki kuntiin ja

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla vuonna 2008. Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla vuonna 2008. Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla vuonna 2008 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 4.2.2009 Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2008 Yleistä: Kunnallinen työmarkkinalaitos teki

Lisätiedot

Henkilöstöön panostaminen

Henkilöstöön panostaminen Henkilöstöön panostaminen Tavoitteet vuodelle 2014 Kehitetään sisäisiä toimintamalleja tehostamaan parhaiden käytäntöjen ja osaamisen jakamista. Jatketaan työvälineiden ja järjestelmien kehitystyötä tukemaan

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

TIEDOSTA TURVAA MITEN TYÖPAIKALLA HYÖDYNNETÄÄN TIETOA

TIEDOSTA TURVAA MITEN TYÖPAIKALLA HYÖDYNNETÄÄN TIETOA TIEDOSTA TURVAA MITEN TYÖPAIKALLA HYÖDYNNETÄÄN TIETOA Työturvallisuuspäivän alueseminaari 28.4.2017 Seinäjoki Työsuojelu- ja turvallisuuspäällikkö Elina Hihnala-Mäkelä Seinäjoen kaupunki / Henkilöstöhallinto

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.5.2009 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 24.11.2009 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.5.2009 Yleistä: Kunnallinen työmarkkinalaitos teki kuntiin

Lisätiedot

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ-

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- Jaakko Joensuu henkilöstöpäällikkö Kempele on voimakkaasti kasvava 15 100 asukkaan nuorekas kunta. Kempele on huipputeknologiaa,

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 2 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto

Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto 16.5.2017 Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto Suunnitelmasta tiedottaminen Suunnitelman toteuttaminen edellyttää sekä johdon että henkilöstön sitoutumista tasaarvo- ja yhdenvertaisuus-työhön. Työyksiköitä

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 1 Työsuojelu Työsuojelutoimikunta SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 Työsuojelupäällikkö Virpi Kallio 2 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Toimipaikka: Savitaipaleen kunta 1. LÄHTÖKOHTA

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5)

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2010 2011) allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaisten palkantarkistusten soveltamisohjeet Yleistä Yleiskorotus

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu 2013. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi

Tilastoesite syyskuu 2013. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi Tilastoesite syyskuu 2013 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2012 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 657 3 732 7 183

Lisätiedot

KT YLEISKIRJEEN 3/2007 LIITE 1

KT YLEISKIRJEEN 3/2007 LIITE 1 KT YLEISKIRJEEN 3/2007 LIITE 1 1 (5) VOIMAAN TULEVA KUNNALLINEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS (OVTES) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuksessa on sovittu kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpiteitä

Lisätiedot

KT YLEISKIRJEEN 1/2003 LIITE 1

KT YLEISKIRJEEN 1/2003 LIITE 1 KT YLEISKIRJEEN 1/2003 LIITE 1 13.11.2002 1 (5) KUNNALLISEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISTOIMENPITEITÄ VUOSINA 2003 2007 1 Lähtökohdat Sopijaosapuolet ovat todenneet vuonna 2000 virka- ja työehtosopimusneuvottelujen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYS 1. Katsaus raportointivuoteen 2014... 3 2. Sipoon kunnan henkilöstöstrategian painopistealueet... 5 3. Henkilöstöresurssit... 7 Henkilötyövuodet... 7 Henkilöstömäärän kehitys...

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2013... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 4 2.3 Palvelussuhteen pituus... 5 2.4 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ Tilastoesite marraskuu 2008 KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ www.kuntatyonantajat.fi KESKIANSIOT SOPIMUSALOITTAIN Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2007 euroa/kk 7 000 6 000 6 024 5 000 4 000 3 000

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYS 1. Katsaus raportointivuoteen 2014... 3 2. Sipoon kunnan henkilöstöstrategian painopistealueet... 5 3. Henkilöstöresurssit... 6 Henkilötyövuodet... 6 Henkilöstömäärän kehitys...

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä 1.9.2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 21.2.2008 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.9.2007

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Miksi Jyväskylä -sopimus? 2. Yhteistoiminta 3. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4. Henkilöstön

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 15.4.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013 HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013 Henkilöstövoimavarojen johtamisen ja kehittämisen strategiset päämäärät ja tavoitteet vuoteen 2017 sekä toimenpiteet vuoteen 2013 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kunnanvaltuusto 61/2012

SISÄLLYS. Kunnanvaltuusto 61/2012 PELKOSENNIEMEN KUNNAN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2015 2 SISÄLLYS Kunnanvaltuusto 61/2012 HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA... 3 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSELVITYS...

Lisätiedot

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Pertti Malkki (FT, YTM) Henkilöstöjohtaja Sisältö Ajatuksia kuntien tuottavuuskehityksestä

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTAKONSERNIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA

SULKAVAN KUNTAKONSERNIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA Yhteistyötoimikunta 11.10.2011 9 Kunnanhallitus 8.11.2011 215 Kunnanvaltuusto 15.11.2011 47 SULKAVAN KUNTAKONSERNIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA Sisältää tasa-arvosuunnitelman Sulkavan kunnan henkilöstöpoliittinen

Lisätiedot

Lisäksi selvitysmiehelle toimitetaan erillinen tilanteen mukainen virka- ja toimirekisteri (vakanssit).

Lisäksi selvitysmiehelle toimitetaan erillinen tilanteen mukainen virka- ja toimirekisteri (vakanssit). Nilakan kunnat HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 31.12.2013/2014 muutokset 1 Yhdistymisselvitykseen koottavat tiedot Alla olevaan tiedostoon kirjataan suoraan kunnan palveluksessa (ei ostopalveluissa) oleva vakinainen

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 4 2.4.

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Tanja Peltovuoma henkilöstöjohtaja Lapin sairaanhoitopiiri tanja.peltovuoma@lshp.fi Millainen on hyvä henkilöstöraportti? tukee strategista johtamista toimii

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI Maskun kunnalle työkykyinen ja jaksava henkilöstö on tärkeä. Esimiehen tehtäviin kuuluu tukea työntekoa sekä kehittää työoloja. Varhaisen tuen malli auttaa esimiestä

Lisätiedot

Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet. M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet. M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunta-alan haasteet t Kunta-alan alan työntekijöiden ikääntyminen,

Lisätiedot