Verksamhetsöversikt. Toimintakatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verksamhetsöversikt. Toimintakatsaus"

Transkriptio

1 Verksamhetsöversikt 2009 Toimintakatsaus

2 Innehåll Sisällysluettelo Verkställande direktörens översikt 4 5 Toimitusjohtajan katsaus Ägarkundskonceptet 6 7 Asiakasomistajuus S-Banken 8 9 S-Pankki Markethandeln Marketkauppa Trafikbutikerna och restaurangerna Liikennemyymälät ja ravintolat Bilhandeln Autokauppa Ekonomisk översikt Katsaus talouteen Årsresultatet Vuositulos Personalen Henkilöstö Ansvarkänsla Vastuullisuus God förvaltningssed Hyvä hallintotapa Förvaltningen Hallinto Enheternas kontaktuppgifter Toimipaikkojen yhteystiedot Varubodens verksamhetsområde 34 Varubodenin toimialue Vad är S-gruppen? 35 Mikä on S-ryhmä? Redaktion: Viestintäsalot Oy Layot: Oskari Kiiski Bilder: Petteri Kitti, Sussie Strandberg Tryckeri: PunaMusta 2 3 Toimitus: Viestintäsalot Oy Ulkoasu: Oskari Kiiski Valokuvat: Petteri Kitti, Sussie Strandberg Painopaikka: PunaMusta

3 Bästa kunder Hyvät asiakkaat Verkställande direktörens översikt Varubodens marknadsandel Varubodenin markkinaosuus 32,8 38,4 42,5 44,3 46,2 10, Den globalt negativa ekonomiska utvecklingen fortsatte med sällan skådad fart under första halvåret Världsekonomin minskade med över en procent och inverkningarna var starka i alla världsdelar. I Finland minskade bruttonationalprodukten med 7,8 procent. Endast kraftiga statliga stimulansåtgärder kunde hålla världsekonomin borta från ett fritt fall. Under årets andra hälft stabiliserades läget något och man började skönja ett svagt ljus i tunneln igen. Finlands problem koncentrerades till en kraftigt minskad export och avmattad investeringstakt. Trots att räntenivån var på en sällsynt låg nivå, var återhållsamheten till nyinvesteringar påfallande. Endast genom den offentliga sektorns kraftiga stimulansåtgärder kunde arbetslösheten till någon mån stävjas. Arbetslöshetsgraden utgjorde i december 8,2 procent. Ännu under detta år förväntas arbetslösheten stiga, kanske ända upp till ca 10 procent. Regionerna drabbas väldigt olika bl.a. på grund av att pappersindustrin har varit tvungen att stänga många fabriker, vilket drabbat vissa orter synnerligen hårt. I oktober sjönk mervärdesskatten på livsmedel från 17 procent till 12 procent, vilket direkt gav konsumenterna ca 4 procent billigare matinköp. Öppethållningstiderna liberaliserades vid årsskiftet så att såväl hypermarketar som större marketar nu också kan ha söndagsöppet. Ändringen har speciellt betydelse för butiker under 400 m 2 som hittills ensamma har kunnat ha söndagsöppet året om. S-gruppens försäljning utvecklades under året gynnsamt och marknadsandelen ökade inom den inhemska dagligvaruhandeln. Detaljhandelns försäljning uppgick till 11,7 miljarder euro. Markethandeln gick bra medan bilhandeln, restaurang- och hotellverksamheten samt järn- och lantbrukshandeln hade avsevärda svårigheter. För Varubodens del blev året i flere avseenden bättre än förväntat. Moderbolagets försäljning ökade med 4,5 procent mot föregående år. Hela koncernens försäljning utgjorde 230,5 miljoner euro. Varubodens marknadsandel inom dagligvaruhandeln överstiger nu 46 procent. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatter var bättre än året innan och utgjorde 4,2 miljoner euro (4,0). Antalet anställda vid årets slut var 655 personer. Vi är glada för att Varuboden i sitt bokslut har kunnat reservera det maximala beloppet om 0,22 miljoner euro för utbetalning till personalfonden, vilket i sin helhet kommer personalen tillgodo. Varubodens satsning på personalens utbildning har burit god frukt och så gott som hela personalen har under två års tid genomgått Tyky-programmet kallat Varuboden för Dig, en stor satsning på fysiskt välbefinnande och servicekvalitet. Programmet fortsätter under år Samarbetet mellan personal och förtroendevalda har förlöpt väl under hela året. Jag vill framföra ett stort tack till personalen och de förtroendevalda för gott utfört arbete under året. Det största tacket vill jag i alla fall framföra till vår stora kundkrets för fortsatt visat förtroende. Folke Lindström styrelsens ordförande och verkställande direktör 4 5 Koko maailmassa vallitseva negatiivinen talouskehitys jatkui ennennäkemättömän voimakkaana vuoden 2009 alkupuoliskon aikana. Maailmantalous supistui yli prosentilla, ja vaikutukset olivat voimakkaita kaikissa maanosissa. Bruttokansantuote laski Suomessa peräti 7,8 prosenttia. Ainoastaan valtioiden yhtäaikaiset voimakkaat elvytystoimet pystyivät estämään maailmantalouden vapaan pudotuksen. Vuoden jälkipuoliskolla tilanne tasoittui hieman, ja tunnelin päästä alkoi kajastaa heikko valo. Suomessa pääongelmina olivat voimakkaasti supistunut vienti ja hidastunut investointivauhti. Harvinaisen alhaalla olevasta korkotasosta huolimatta uusinvestointien taso pysyi matalana. Ainoastaan julkisen sektorin voimakkaiden piristystoimenpiteiden ansiosta työttömyyttä pystyttiin jossain määrin hillitsemään. Työttömyysaste oli joulukuussa 8,2 prosenttia, ja sen odotetaan edelleen kasvavan tänä vuonna jopa noin 10 prosenttiin. Tilanne kosketti Suomen paikkakuntia eri tavoin. Esimerkiksi paperiteollisuuden jouduttua sulkemaan useita tehtaitaan tiettyjä paikkakuntia koeteltiin raskaalla kädellä. Lokakuussa elintarvikkeiden arvonlisävero laski 17 prosentista 12 prosenttiin, mikä pienensi suoraan kuluttajien ruokaostosten hintaa 4 prosentilla. Aukioloajat vapautettiin vuoden vaihteessa siten, että niin hypermarketit kuin muutkin suuret marketit voivat olla avoinna sunnuntaisin. Muutoksella on suuri merkitys alle 400 neliömetrin liikkeille, jotka tähän asti ovat ainoina saaneet olla auki sunnuntaina ympäri vuoden. S-ryhmän myynti kehittyi suotuisasti vuoden aikana ja markkinaosuus kotimaisessa päivittäistavarakaupassa kasvoi. Vähittäiskaupan myynti nousi aina 11,7 miljardiin euroon. Marketeissa kauppa kävi hyvin, kun taas autokaupalla, ravintola- ja hotellitoiminnalla sekä rauta- ja maatalouskaupalla oli huomattavia ongelmia. Varubodenin vuosi oli odotettua parempi monessa suhteessa. Emoyhtiön myynti kasvoi 4,5 prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Koko konsernin myynti oli 230,5 miljoonaa euroa. Varubodenin päivittäistavarakaupan markkinaosuus nousee yli 46 prosentin. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli edellisvuotta parempi ollen 4,2 miljoonaa euroa (4,0). Henkilöstön määrä vuoden lopussa oli 655. Olemme iloisia siitä, että Varuboden on voinut tilinpäätöksessään varata maksimimäärän 0,22 miljoonaa euroa maksettavaksi henkilöstörahastoon, joka käytetään kokonaisuudessaan henkilöstön hyväksi. Varubodenin panostukset henkilöstön kouluttamiseen ovat kantaneet hyvin hedelmää. Miltei koko henkilöstö on käynyt läpi kahden vuoden aikana Tyky-ohjelman Varuboden Sinulle, joka on ollut suuri satsaus fyysiseen hyvinvointiin ja palvelun laatuun. Ohjelma jatkuu vuoden 2010 aikana. Henkilöstön ja hallintohenkilöiden välinen yhteistyö on sujunut hyvin koko vuoden ajan. Haluan esittää suuret kiitokseni henkilöstölle ja hallinnolle hyvin tehdystä työstä vuonna Suurimmat kiitokset haluan kuitenkin esittää isolle, edelleen luottamustaan meille osoittaneelle asiakaskunnalle. Folke Lindström hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Toimitusjohtajan katsaus

4 Ägarkundskonceptet Ägarkunderna fick rekordbonus Under verksamhetsåret överskred antalet ägarkunder Bland annat S-Förmånskortet, som blivit mångsidigare, ökar Varubodens dragningskraft. Liksom under tidigare år var tillströmningen av nya ägarkunder stor, ca Av hushållen på Varubodens verksamhetsområde är redan mer än 80 procent ägarkunder i något av S-gruppens handelslag. Det kooperativa Varuboden ägs av dess kunder. Var och en äger en lika stor andel. Andelsinsatsen är 100 euro. Intresset för att bli ägarkund har kontinuerligt ökat. Den viktigaste orsaken har utan tvekan varit att Varubodens nätverk av verksamhetspunkter under de senaste åren vuxit snabbt och att servicen därmed kommit nära alla invånare inom verksamhetsområdet. Också S-Förmånskortets dragningskraft har ökat, bland annat tack vare de tjänster S-Banken erbjuder. Undersökningar visar att S-Förmånskortet är det mest uppskattade servicebrandet i Finland. Förutsättningarna för en fortsatt ökning av antalet ägarkunder är goda också i fortsättningen då Varuboden ytterligare utvidgar sitt serviceutbud. Dessutom är inflyttningen större än utflyttningen inom verksamhetsområdet där det finns gott om barnfamiljer. Ekonomisk nytta Ägarkundernas betydelse för Varubodens affärsverksamhet är avgörande. Ca 80 procent av den totala försäljningen riktar sig till dem. I vissa enheter, såsom i Prisma, är andelen till och med 90 procent. Varuboden belönar sina ägarkunder för deras inköp i enlighet med de kooperativa principerna. Ju mera ägarkunden utnyttjar handelslagets tjänster, desto större är hans eller hennes ekonomiska nytta av medlemskapet. Bonus är den mest betydande belöningsformen för ägarkunderna, men inte den enda. Varuboden betalar årligen, alltid då det är ekonomiskt möjligt, ränta på ägarkundernas andelskapital. Under de senaste åren har ränta betalats regelbundet. Betalningssättsförmånen är det nyaste sättet att belöna ägarkunderna. Den får man då man på S-gruppens verksamhetsställen betalar med S-Förmånskortet. År 2009 betalades Bonus och betalningssättsförmåner igen ut till ett rekordbelopp, sammanlagt över 5 miljoner euro. Ennätysbonukset asiakasomistajille Varubodenin asiakasomistajien määrä ylitti viime vuonna rajan. Vetovoimaa lisää muun muassa monipuolistunut S-Etukortti. Uusia asiakasomistajia liittyi edellisten vuosien tapaan runsaasti, noin S-ryhmän asiakasomistajia Varubodenin toimialueen talouksista on jo yli 80 prosenttia. Osuustoiminnallisen Varubodenin omistavat sen asiakkaat, jokainen yhtä suurella osuudella. Osuusmaksu on 100 euroa. Asiakasomistajuuden kiinnostavuus on kasvanut jatkuvasti. Tärkein syy on epäilemättä ollut se, että Varubodenin toimipaikkaverkosto on viime vuosina laajentunut vauhdilla, ja palvelut ovat näin tulleet lähelle kaikkia toimialueen asukkaita. Myös S-Etukortin vetovoima on lisääntynyt mm. S-Pankin tarjoamien palveluiden ansiosta. Tutkimusten mukaan S-Etukortti on Suomen arvostetuin palvelubrändi. Edellytykset asiakasomistajien määrän kasvulle ovat hyvät myös tulevaisuudessa, kun Varuboden lisää palvelutarjontaansa entisestään. Toimialue on lisäksi muuttovoittoaluetta, jossa asuu paljon lapsiperheitä. Taloudellista hyötyä Asiakasomistajien merkitys Varubodenin liiketoiminnalle on ratkaiseva. Sen kokonaismyynnistä noin 80 prosenttia suuntautuu asiakasomistajille. Eräissä yksiköissä, kuten Prismassa, tämä osuus on peräti 90 prosenttia. Varuboden palkitsee asiakasomistajiaan ostamisesta osuustoiminnan periaatteiden mukaisesti. Mitä enemmän asiakasomistaja käyttää osuuskaupan palveluja, sitä enemmän hän hyötyy taloudellisesti jäsenyydestään. Bonus on asiakasomistajien palkitsemisen muodoista merkittävin, mutta ei ainoa. Varuboden maksaa jokaisen asiakasomistajan sijoittamalle osuuspääomalle vuosittain korkoa aina, kun se on taloudellisesti mahdollista. Viime vuosina korko on maksettu säännöllisesti. Uusin asiakasomistajien palkitsemisen muoto on maksutapaetu, jota saa, kun maksaa ostokset S-ryhmän toimipaikoissa S-Etukortilla. Viime vuonna Bonuksia ja maksutapaetua maksettiin jälleen uusi ennätysmäärä, yhteensä yli 5 miljoonaa euroa. Bonus också hos samarbetspartners Ägarkunderna får Bonus också genom att utnyttja tjänster som Varubodens egna och S-gruppens riksomfattande samarbetspartners erbjuder. Lokala bonuspartners är Vanda Energi, tvätt- och städföretaget Clean-Kalle, vars bonussamarbete gäller Kyrkslätts Prisma, butikerna i Karis och Ekenäs, samt guldsmedsaffären Kulta- Kamari och frisersalongen Parturi-Kampaamo MB, vilka båda verkar i Kyrkslätts Prisma. Everlast Shop, som säljer textilier och idrottsredskap, blev ifjol ny bonuspartner i Prisma-centret. Övriga lokala bonuspartners är bilserviceföretaget Han-Car i Hangö och bilservice CW Services i Nickby i Sibbo. Silmäasema, If, Elisa, Hertz, Himos, Oral och S-Matkat.fi är S-gruppens riksomfattande bonuspartners. Bonusta myös yhteistyökumppaneilta Asiakasomistajat saavat Bonusta myös Varubodenin omien ja S-ryhmän valtakunnallisten yhteistyökumppaneiden palveluiden käytöstä. Paikallisia bonuspartnereita ovat Vantaan Energia, siivousja pesula-alan yritys Clean-Kalle, jonka bonusyhteistyö koskee Prisma Kirkkonummen, Karjaan ja Tammisaaren myymälöitä, sekä Prisma Kirkkonummen yhteydessä toimivat kultasepänliike Kulta-Kamari ja Parturi-Kampaamo MB. Uutena bonuspartnerina aloitti viime vuonna Kirkkonummen Prisma-keskuksessa vaate- ja urheilutarvikemyymälä Everlast Shop. Muita paikallisia bonuspartnereita ovat autohuoltoyritys Han-Car Hangossa ja autohuolto CW Services Sipoon Nikkilässä. S-ryhmän valtakunnallisia Bonuspartnereita ovat Silmäasema, If, Elisa, Hertz, Himos ja Oral ja S-Matkat.fi. Den lokala närvaron är en stark utgångspunkt för Varubodens verksamhet. Handelslaget vill vara en del av sina ägar-kunders vardag inom hela sitt verksamhetsområde. Under år 2009 förde Varuboden handelslagskonceptet närmare ägar-kunderna. Då ordnades ägarkunddagar på samtliga verksamhetsställen. Ägarkunderna uppskattade det mångsidiga programmet med bland annat kaffe- och glöggservering, provsmakningar och produktpresentationer, tävlingar, kundenkäter samt utlottningar. På plats i de olika enheterna fanns också bonusrådgivare som berättade om medlemskapet och om hur man utnyttjar S-Bankens tjänster. Paikallisuus on Varubodenille toiminnan vahva lähtökohta. Osuuskauppa haluaa olla mukana asiakasomistajiensa arjessa koko toimialueellaan. Viime vuonna osuuskauppaa tuotiin lähelle ja tehtiin tutuksi asiakasomistajapäivillä, jotka toteutettiin jokaisessa Varubodenin toimipaikassa. Monipuolinen ohjelma, johon kuului mm. kahvi- ja glögitarjoilua, maistiaisia ja tuote-esittelyjä, kilpailuja, asiakaskyselyjä sekä arvontoja, keräsi kiitosta asiakasomistajilta. Paikalla yksiköissä olivat myös bonusneuvojat, jotka kertoivat asiakasomistajuudesta ja opastivat mm. S-Pankin palveluiden käyttöön. 6 7 Asiakasomistajuus

5 Finlands första butiksbank Suomen ensimmäinen kauppapankki S-Banken erbjuder ägarkunderna mångsidig service S-Pankki tarjoaa asiakasomistajille monipuoliset S-Banken MEDLEM MARIA ALGT VARUBODEN och goda förmåner. Ägarkunderna i såväl Varuboden som i andra lokala regionhandelslag har på bred front tagit i bruk vårt lands första butiksbanks, S-Bankens, konkurrenskraftiga tjänster. Samtidigt får de naturligtvis tillgång till S-Bankens förmåner, av vilka de bästa riktar sig till ägarkunderna. S-Banken stöder på ett lyckat sätt tjänsteutbudet till ägarkunderna. Redan under de två första verksamhetsåren gjorde S-Banken ett positivt resultat på över två miljoner euro. S-Banken har nu ungefär 2,1 miljoner kunder och den har på ett år fördubblat sin marknadsandel gällande privatpersoners insättningar. Lika nära som närmaste butik Som den enda finländska butiksbanken erbjuder S-Banken ägarkunderna landets bredaste nätverk och längsta öppethållning. S-Banken betjänar också på webben och det går att sätta in eller lyfta kontanter från S-Kontot på nästan alla Varubodens verksamhetsställen. Det finns sex kundbetjäningsställen med fullständig bankservice. De finns i Prisma i Kyrkslätt och i S-market Ekenäs, Karis, Ingå, Nickby och Söderkulla. S-Banken betjänar på ungefär av S-gruppens verksamhetsställen över hela Finland. S-Banken erbjuder en konkurrenskraftig bankservice för att sköta dagliga penningaffärer, sparande och för finansiering av inköp. Bonus betalas automatiskt in på S-Kontot, till vilket man också kan styra lönen eller pensionen. palvelut ja hyvät edut. Asiakasomistajat niin Varubodenissa kuin muissakin alueosuuskaupoissa ovat ottaneet laajasti käyttöönsä maamme ensimmäisen kauppapankin, S-Pankin tarjoamat kilpailukykyiset palvelut. Samalla he luonnollisesti pääsevät osallisiksi S-Pankin tarjoamista eduista, joista parhaat on kohdennettu asiakasomistajille. S-Pankki tukeekin erinomaisella tavalla asiakasomistajien kokonaispalvelutarjontaa. Jo ensimmäisten kahden toimintavuotensa aikana S-Pankki teki yli kahden miljoonan euron positiivisen tuloksen. S-Pankilla on nyt noin 2,1 miljoonaa asiakasta, ja se on vuodessa tuplannut markkinaosuutensa yksityishenkilöiden talletuksista. Yhtä lähellä kuin lähin kauppa Ainoana suomalaisena kauppapankkina S-Pankki tarjoaa asiakasomistajille maamme laajimman palveluverkoston ja pisimmät aukioloajat. S-Pankki palvelee myös verkossa, ja käteistä rahaa voi nostaa ja tallettaa omalle S-Tilille kaikissa Varubodenin toimipaikoissa. Täyden pankkipalvelun asiakaspalvelupisteitä on kuusi. Ne sijaitsevat Kirkkonummen Prismassa sekä Tammisaaren, Karjaan, Inkoon, Nikkilän ja Söderkullan S-marketeissa. Kaikkiaan S-Pankki palvelee noin tuhannessa S-ryhmän toimipaikassa ympäri Suomen. S-Pankki tarjoaa kilpailukykyiset peruspankkipalvelut päivittäisten raha-asioiden hoitamiseen, säästämiseen ja hankintojen rahoittamiseen. Bonus maksetaan automaattisesti S-Tilille, jonne voi ohjata myös palkan tai eläkkeen. S-Förmånskort Visa kostnadsfritt I och med S-Banken blev S-Förmånskortet ännu mångsidigare. S-Förmånskortet med Visa-egenskap fungerar som betalningsmedel i hemlandet och utomlands. Det är tryggt att betala med ett Visa-kort med chipegenskap. S-Förmånskortet med Visa-egenskap är kostnadsfritt, vilket Varubodens ägarkunder enligt undersökningar uppskattar. Det lönar sig absolut för ägarkunderna att dra nytta av denna möjlighet att få tillgång till ett internationellt kreditkort. Övriga banker erbjuder inte en motsvarande möjlighet. Till S-Bankens tjänsteutbud hör också förmånliga kreditprodukter, en kostnadsfri webbank samt placeringsprodukter, av vilka den populäraste är S-Avkastningskontot. S-Bankens nyaste förmån är betalningssättsförmånen. Den ges då inköpen på handelslagets verksamhetsställen betalas med S-Förmånskortet. Betalningssättsförmånen är 0,5 procent av månadens totala köpesumma och den betalas samtidigt in på S-Kontot som Bonus. Det lönar sig att betala med S-Förmånskortet också av den anledningen att det minskar de kostnader som föranleds av handelslagens betalnings- och penningtrafik. Nyttan stannar i handelslaget i stället för att rinna iväg till de internationella kreditkortbolagens kassa. Detta gagnar ägarkunderna. Maksuton S-Etukortti Visa S-Pankin myötä S-Etukortista tuli entistä monipuolisempi. S-Etukortti, johon on liitetty Visa-ominaisuus, toimii maksuvälineenä kotimaassa ja ulkomailla. Maksaminen sirullisella Visakortilla on turvallista. Asiakasomistajille S-Etukortti Visa on maksuton, mitä myös Varubodenin asiakasomistajat tutkimusten mukaan arvostavat. Asiakasomistajan kannattaakin ehdottomasti hyödyntää mahdollisuus saada maksuton kansainvälinen luottokortti. Vastaavaa mahdollisuutta muut pankit eivät tarjoa. S-Pankin palveluvalikoimaan kuuluvat myös edulliset luottotuotteet, ilmainen verkkopankki sekä sijoitustuotteet, joista erityisen suosittu on ollut S-Tuottotili. S-Pankin tarjoama uusin etu on maksutapaetu. Sen saa, kun ostokset maksaa S-Etukortilla osuuskaupan toimipaikoissa. Maksutapaetu on 0,5 prosenttia kuukausiostojen loppusummasta, ja se maksetaan S-Tilille samanaikaisesti Bonuksen kanssa. S-Etukortilla kannattaa maksaa jo siitäkin syystä, että se pienentää osuuskaupan maksu- ja rahaliikenteestä aiheutuvia kustannuksia. Tämä hyöty jää osuuskauppaan ja palautuu asiakasomistajien hyväksi, eikä valu kansainvälisten luottokorttiyhtiöiden kassaan. S-Pankki 8 9

6 Den pålitliga markethandeln Luotettavaa marketkauppaa Varuboden erbjuder sina ägarkunder utmärkta Varuboden tarjoaa asiakasomistajilleen erinomaiset tjänster inom dagligvaruhandeln på hela sitt päivittäistavarakaupan palvelut koko toimialueellaan. verksamhetsområde. Inom handeln med bruksvaror Käyttötavarakaupassa on tehty merkittäviä har företaget förnyat sig märkbart. uudistuksia. Markethandeln Varubodens markethandel utvecklades positivt under år Den sammanlagda försäljningen för dagligvaruhandeln uppgick till 147 miljoner euro. Trots recessionen var tillväxten 6,1 procent. Av den totala försäljningen svarar dagligvarorna för en betydande del, mer än 70 procent. Varuboden har på sitt verksamhetsområde blivit en klar marknadsledare. I slutet av år 2009 var företagets marknadsandel 46 procent. Mervärdesskatten på livsmedel sjönk i början av november. Då sänkte handeln priserna mera än sänkningen av mervärdesskatten förutsatte. Under lågkonjunkturen föredrog kunderna billigare produkter, vilket bland annat resulterade i att försäljningen av handelns egna produkter ökade. Under verksamhetsåret ökade konkurrensen inom Varubodens verksamhetsområde då Kesko öppnade en Citymarket i centrum av Kyrkslätt. Varubodens styrka under recessionen och i den förändrade konkurrenssituationen är de gamla, välbekanta framgångsfaktorerna: en ständigt förmånlig och pålitlig prisnivå, kompletterad med Bonus för att man koncentrerar inköpen, butiker som är i gott skick och ett butiksnät som förnyas, en yrkeskunnig och motiverad personal och framför allt de köptrogna ägarkunderna. Prismas utbud av bruksvaror förnyades Prismacentret i Kyrkslätt är det ledande affärscentret i Västnyland. Av försäljningen är 90 procent riktad till ägarkunderna. Sommargästerna i trakten och i den närbelägna skärgården utgör också en betydande kundgrupp. År 2009 utvecklades Prismas försäljning bättre än budgeterat och var 51 miljoner euro. Också resultatet var fortsatt bra. Dagligvaruhandeln utvecklades jämnt och bra hela året. I början av året förnyades handeln med bruksvaror i Prisma. Sortimentet förbättrades i enlighet med ägarkundernas behov och önskemål, speciellt i fråga om sport, underhållning och produkter för hemmet. Här utvecklades försäljningen bra. Genom att bygga 250 nya parkeringsplatser och genom att förnya systemet för returflaskor gjorde man det bekvämare för kunderna att göra sina inköp. Alko, som är en av hyresgästerna i Prisma, fick mera försäljningsutrymme. Varubodenin marketkaupan myynti kehittyi vuonna 2009 myönteisesti. Päivittäistavarakaupan myynti oli yhteensä 147 miljoonaa euroa, jossa taantumasta huolimatta oli kasvua 6,1 prosenttia. Kokonaismyynnistä päivittäistavaroilla on merkittävä, yli 70 prosentin osuus. Toimialueellaan Varuboden on noussut päivittäistavarakaupan selväksi markkinajohtajaksi. Vuoden 2009 lopussa sen markkinaosuus oli 46 prosenttia. Ruuan arvonlisävero laski marraskuun alussa. Tässä yhteydessä kauppa laski hintoja vielä enemmän kuin arvonlisäveron alennus edellytti. Matalasuhdanteessa kuluttajat lisäksi suosivat edullisempia tuotteita, mikä näkyi mm. kaupan omien merkkien myynnin kasvuna. Kilpailu toimialueella kiristyi viime vuonna, kun Kesko avasi Kirkkonummen keskustassa Citymarketin. Varubodenin vahvuuksia taantumassa ja muuttuneessa kilpailutilanteesta ovat vanhat tutut menestystekijät: pysyvästi edullinen ja luotettava hintataso täydennettynä ostamisen keskittämisestä palkitsevalla Bonuksella, hyvässä kunnossa olevat myymälät ja uudistuva myymäläverkosto, ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilökunta sekä ennen kaikkea ostouskolliset asiakasomistajat. Prisman käyttötavaratarjonta uudistui Prisma-keskus Kirkkonummella on läntisen Uudenmaan johtava kauppakeskus, jonka myynnistä 90 prosenttia suuntautuu asiakasomistajille. Merkittävän asiakasryhmän muodostavat lisäksi alueen ja läheisen saariston kesäasukkaat. Prisman myynti kehittyi vuonna 2009 budjetoitua paremmin ja oli noin 51 miljoonaa euroa. Myös tulos säilyi hyvänä. Päivittäistavarakauppa kävi tasaisen hyvin läpi vuoden. Alkuvuodesta 2009 Prismassa toteutettiin käyttötavarakaupan uudistus. Asiakasomistajien tarpeiden ja toiveiden mukaisesti valikoimia parannettiin etenkin sportin, viihteen ja kodin tuotealueilla. Niissä myynnit kehittyivätkin hyvin. Asiointimukavuutta lisättiin laajentamalla parkkitiloja yli 250 autopaikalla sekä uudistamalla pullonpalautusjärjestelmä. Prisman kiinteistössä vuokralaisena oleva Alko sai lisää myyntitilaa. Marketkauppa 10 11

7 S-market och Sale-butikerna i bra skick S-marketit ja Salet hyvässä kunnossa Markethandeln Varubodens markethandel består av 11 S-marketaffärer, 8 Salebutiker och hypermarketen Prisma. Nätverket når önskad omfattning inom några år då S-marketprojektet i Masaby förverkligas. S-marketkedjans sammanlagda försäljning år 2009 var ca 80 miljoner euro, tillväxten var ca 9 procent. Sale-kedjans försäljning var 16 miljoner euro, ökningen var 5,5 procent. Varuboden ser till att handelslagets butiker är tidsenliga och i gott skick genom att kontinuerligt förnya dem. De goda tillväxtsiffrorna för försäljningen visar att ägarkunderna är nöjda. En av årets största investeringar var byggandet av Söderkulla S-market. Affären öppnades i oktober. Projektet var byggnadstekniskt krävande, men genomfördes på ett utmärkt sätt. I samma fastighet verkar också ett bibliotek, en tandläkarmottagning och en rådgivning. Varuboden planerade byggnaden i samarbete med Sibbo kommun. Söderkulla S-market är en modern och stor S-market med bland annat en betjäningsdisk för kött, fisk, uppskärningar och färdig mat. I samband med S-marketen finns en ABC-automatstation. Den nya enheten sysselsätter kontinuerligt ca 20 personer. Också den ersättande Sale-butiken i Kantvik, som öppnade i maj, har tagits väl emot av ägarkunderna. Under år 2010 förnyas S-market i centrum av Kyrkslätt fullständigt. I samband med marketen öppnas ett bekvämt Presso självbetjäningskafé. Den nya lagstiftningen möjliggör längre öppethållningstider och de testas år 2010 på flera av Varubodens verksamhetsställen. Ägarkundernas köpbeteende avgör vilka de slutliga öppethållningstiderna blir. Järncentralen förnyad efter lång väntan Järncentralen är en järnhandel som betjänar dem som bygger och renoverar. Den har verkat i 35 år och har affärer i Kyrkslätt och Hangö. År 2009 genomfördes en länge efterlängtad modernisering i Kyrkslätt. Sortimentet breddades bland annat när det gäller inredningsprodukter. Framsättningen är klarare och kassasystemet snabbare och flexiblare än tidigare. Också avhämtningsgården utvidgades och gjordes mera funktionell. Efter en svår början på året svängde järncentralens försäljning uppåt i augusti. Därefter har försäljningen utvecklats bättre än marknaden i allmänhet. Som helhet betraktad förblir marknadssituationen synnerligen utmanande under år Varubodenin marketkaupan verkosto muodostuu 11 S-marketista, 8 Sale-myymälästä sekä Prisma-hypermarketista. Verkosto alkaa olla tavoitetilassaan, kun vielä Masalan S-markethanke saadaan lähivuosina toteutettua. S-marketien myynti vuonna 2009 oli noin 80 miljoonaa euroa, jossa kasvua oli 9 prosenttia. Sale-ketjun myynti oli 16 miljoonaa euroa, ja siinä kasvua oli 5,5 prosenttia. Varuboden huolehtii myymälöidensä ajanmukaisuudesta ja kunnosta uudistamalla niitä jatkuvasti. Asiakasomistajien tyytyväisyydestä kertovat hyvät myynnin kasvuluvut. Viime vuoden merkittävimpiä investointeja oli Söderkullan uuden S-marketin rakentaminen. Myymälä avattiin lokakuussa. Hanke oli rakennusteknisesti vaativa, mutta se onnistui erinomaisesti. Samassa kiinteistössä toimivat myös kirjasto, hammashoitola sekä neuvola. Rakennuksen suunnittelu toteutettiin yhdessä Sipoon kunnan kanssa. S-market Söderkulla on nykyaikainen, suuren kokoluokan S-market, jonka palveluvarustukseen kuuluu mm. palvelutiski, jossa myydään lihaa, kalaa, leikkeleitä ja valmisruokaa. S-marketin pihalla on ABC-automaatti. Uusi myymälä työllistää pysyvästi noin 20 henkilöä. Toukokuussa 2009 avattu korvaava Sale Kantvik on myös saanut asiakasomistajilta hyvän vastaanoton. Kuluvana vuonna uudistetaan Kirkkonummen keskustan S-market täydellisesti. Markettiin avataan samassa yhteydessä mukavan ja helpon asioinnin Presso itsepalvelukahvila. Uuden aukiololain mahdollistamia pidennettyjä aukioloaikoja kokeillaan tänä vuonna useissa Varubodenin toimipaikoissa. Lopulta asiakasomistajien ostokäyttäytyminen ratkaisee, millaisiksi aukioloajat muodostuvat. Rautakeskuksessa kauan odotettu uudistus Rautakeskus on rakentajia ja remontoijia palveleva, yli 35 vuotta toiminut rautakauppa, jonka myymälät sijaitsevat Kirkkonummella ja Hangossa. Kirkkonummella toteutettiin viime vuonna kauan odotettu uudistus. Valikoimat laajenivat mm. sisustustuotteissa, esillepanot ovat aikaisempaa selkeämmät ja kassajärjestelmä entistä nopeampi ja joustavampi. Myös noutopihaa laajennettiin ja sen toimivuutta parannettiin. Vaikean alkuvuoden jälkeen Rautakeskuksen myynnissä tapahtui käänne elokuussa, jonka jälkeen myynti on sujunut yleistä markkinakehitystä paremmin. Kokonaisuutena markkinatilanne säilyy rautakaupassa erittäin haastavana vuonna Markethandeln 2009 Kyrkslätt Prisma 11 S-marketar 10 Sale-butiker 2 Järncentraler Dagligvaruförsäljning 146,8 milj. euro Försäljningstillväxt 6,1 procent Marketkauppa 2009 Kirkkonummi Prisma 11 S-marketia 10 Salea 2 Rautakeskusta Päivittäistavaramyynti 146,8 milj. euroa Myynnin kehitys 6,1 prosenttia Marketkauppa 12 13

8 Trafikbutikerna och restaurangerna VB Intressant servicehelhet Bonus på bränsleinköp är en betydande förmån för ägarkunderna. Varuboden erbjuder sina ägarkunder ett heltäckande nät av trafikbutiker och bensinstationer. Verksamheten har ökat och Varuboden är i dag en klar marknadsledare i branschen. Tack vare nya goda affärsplatser ökar försäljningen och marknadsandelen förstärks fortsättningsvis. Trafikbutikernas och bränslesstationernas försäljning ökade under året med 5,4 procent till 41 miljoner euro. För ägarkunderna är bränsleförsäljningen en viktig del av andelslagets serviceutbud. Bonus på bränsleinköpen innebär en betydande ekonomisk fördel. Om ägarkunden får en Bonus på fem procent på sina månatliga inköp, innebär det en inbesparing på över sex cent för varje liter bensin eller diesel då literpriset är 1,30 cent/liter. Trafikbutikerna på bra platser Varuboden har fem trafikbutiker: ABC Ekenäs, ABC Karis, ABC Pickala, Teboil Kyrkslätt samt VB Nickby. De tidigare Esso-stationerna i Ekenäs, Nickby och Pickala har fått ABC-kedjans kännetecken och ägarkunderna har tagit väl emot dem. I fjol utvecklades bland annat utbudet av restauranger och dagligvaror i de nya enheterna. ABC Pickala lanserade en lunchbuffé, som omedelbart blev populär. Avsikten är att i framtiden göra om VB Nickby till en ABCtrafikbutik. Det förutsätter dock ett miljötillstånd. ABC-trafikbutikerna kompletterar nätet av ABC-automatstationer, som för tillfället omfattar fyra stationer. I oktober 2009 öppnades en ABC-automat i samband med S-market Söderkulla. ABC Ekenäs och ABC Karis erbjuder Car Wash-biltvättservice som också ger ägarkunderna Bonus. Bränsleförsäljningen präglades av osäkerhet år 2009 och läget förändras inte heller år Hittills har bilismen inte minskat på grund av den ekonomiska nedgången, men om recessionen förlängs är det en tänkbar utveckling. Konkurrensen skärps framförallt gällande trafikbutikshandeln, när de övriga aktörerna förnyar sina affärsidéer enligt den framgångsrika ABC-kedjans modell. Restaurangerna moderniseras För restaurangerna var 2009 ett utmanande år i Finland. Lågkonjunkturen skakade kraftigt om branschen. Framförallt på hösten syntes den minskade efterfrågan tydligt. Varubodens restauranger klarade av nedgången bättre än branschen i genomsnitt. Det beror på att de är behändiga platser där kunderna betalar med egna pengar och att framför allt barnfamiljer uppskattar dem. Varubodens restauranger är Rosso i Kyrkslätt och Pub Varella i anknytning till den, VB-Center Sjundeå, som får en ny affärsidé 2010 samt Prismas restaurangvärld. Prismas mångsidiga restaurangvärld invid affärscentrets strida kundströmmar erbjuder olika alternativ för snabbmat som Hesburger och Rosso Express samt kaféet Presso. I Kyrkslätt öppnas nyrenoverade Rosso och Pub Varella våren Ombyggnaden gör det möjligt att smidigt utnyttja utrymmena och erbjuda fler platser, som är reserverade för matgäster under de livligaste tiderna, till exempel på söndagseftermiddagar. En viktig del av Varubodens restaurangutbud är också de snabbmatsrestauranger, som finns i samband med ABC-trafikbutikerna. Kiinnostava palvelukokonaisuus Bonus polttonestekaupasta on asiakasomistajille merkittävä hyöty. Varuboden tarjoaa asiakasomistajilleen erinomaisen liikennemyymälä- ja polttonestekaupan verkoston. Siitä on tullut suuri toimija ja alan selvä markkinajohtaja omalla toimialueellaan. Uusien hyvien liikepaikkojen ansiosta myynti kasvaa ja markkinaosuus voimistuu edelleen. Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan myynti oli viime vuonna 41 miljoonaa euroa, jossa kasvua oli 5,4 prosenttia. Asiakasomistajille polttonestekaupan palvelut ovat tärkeä osa osuuskaupan kokonaispalvelutarjontaa. Markkinahintaisesta polttoaineesta kaupan päälle saatava Bonus on merkittävä rahallinen etu. Jos asiakasomistaja yltää viiden prosentin Bonukseen kuukauden kokonaisostoillaan, merkitsee tämä yli kuuden sentin säästöä jokaista bensa- tai diesellitraa kohden litrahinnan ollessa 1,30 senttiä/litra. Liikennemyymälät hyvillä paikoilla Varubodenilla on viisi liikennemyymälää: ABC Tammisaari, ABC Karjaa, ABC Pickala, Teboil Kirkkonummi sekä VB Nikkilä. Entiset Esso-asemat Tammisaaressa, Nikkilässä ja Pickalassa ovat saaneet ABC-ilmeen ja asiakasomistajat ovat ottaneet ne hyvin vastaan. Viime vuonna uusissa yksiköissä kehitettiin mm. ravintolatarjontaa ja päivittäistavaravalikoimia. ABC Pickalaan avattiin noutopöytä, josta tuli heti suosittu. Tavoitteena on jatkossa muuttaa VB Nikkilä ABC-liikennemyymäläksi. Tämä edellyttää kuitenkin ympäristölupaa. ABC-liikennemyymäläverkostoa täydentää ABC-automaattiasemien verkosto, johon kuuluu nyt 4 automaattiasemaa. Lokakuussa 2009 avattiin ABC-automaatti S-market Söderkullan yhteyteen. ABC Tammisaaren ja ABC Karjaan yhteydessä toimivat Car Wash -autonpesupalvelut, joiden käytöstä asiakasomistajat myös saavat Bonusta. Polttonestekaupan toimintaympäristö oli epävakaa vuonna 2009 ja säilyy sellaisena myös kuluvana vuonna. Toistaiseksi laskusuhdanne ei ole vähentänyt autoilun määrää, mutta jos taantuma pitkittyy, tämä on mahdollista. Kilpailu kiristyy erityisesti liikennemyymäläkaupassa, kun muut toimijat uudistavat liikeideoitaan menestyneen ABC-ketjun mallin mukaisesti. Ravintolat uudistuvat Ravintolakaupassa vuosi 2009 oli Suomessa haasteellinen. Matalasuhdanne ravisteli toimialaa voimakkaasti. Erityisesti syksyllä laskenut kulutuskysyntä näkyi selvästi. Varubodenin ravintolat selvisivät laskusuhdanteessa alan keskiarvoa paremmin. Tämä johtuu siitä, että ne ovat mutkattomia oman rahan paikkoja, joita erityisesti lapsiperheet suosivat. Varubodenin ravintolatarjonnan muodostavat Rosso Kirkkonummi ja sen yhteydessä toimiva Pub Varella, VB-Center Siuntio, jonka liikeidea uudistuu vuonna 2010 sekä Prisman ravintolamaailma. Prisman monipuolinen ravintolakokonaisuus kauppakeskuksessa vilkkaiden asiakasvirtojen äärellä tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja nopeaan syömiseen. Näitä ovat Hesburger ja Rosso Express sekä Presso-kahvila. Kirkkonummella Rosso ja Pub Varella avataan uudistettuina keväällä Remontti mahdollistaa tilojen joustavan käytön ja muun muassa ruokaileville asiakkaille varattujen paikkojen lisäämisen vilkkaimpina aikoina, kuten sunnuntai-iltapäivisin. Tärkeä osa Varubodenin ravintolatarjontaa ovat myös ABC-liikennemyymälöiden yhteydessä toimivat nopean syömisen ravintolat. 5 trafikbutiker: ABC Ekenäs ABC Karis ABC Pickala Teboil Kyrkslätt VB Nickby 4 automatstationer Försäljning 41 miljoner euro Försäljningsökning 5,4 % Restauranger: Rosso Kyrkslätt Pub Varella Varucca Prismas restaurangvärld 5 liikennemyymälää: ABC Tammisaari ABC Karjaa ABC Pickala Teboil Kirkkonummi VB Nikkilä 4 automaattiasemaa Myynti 41 milj. euroa Myynnin kasvu 5,4 % Ravintolat: Rosso Kirkkonummi Pub Varella Varucca Prisman ravintolamaailma Liikennemyymälät ja ravintolat 14 15

Sisällysluettelo Innehåll. Toimitusjohtajan katsaus 4 5 Verkställande direktörens översikt. Miksi fuusio? 6 7 Varför fusion?

Sisällysluettelo Innehåll. Toimitusjohtajan katsaus 4 5 Verkställande direktörens översikt. Miksi fuusio? 6 7 Varför fusion? Sisällysluettelo Innehåll Toimitusjohtajan katsaus 4 5 Verkställande direktörens översikt Miksi fuusio? 6 7 Varför fusion? Varuboden-Oslan toimialue 8 9 Varuboden-Oslas verksamhetsområde Marketkauppa 10

Lisätiedot

Årsredovisning Vuosikertomus

Årsredovisning Vuosikertomus Årsredovisning Vuosikertomus 2010 Österbottens Kötts anskaffningsområde Maxmo Maksamaa Korsholm Mustasaari Vasa Vaasa Larsmo Luoto Jakobstad Pietarsaari Nykarleby Uusikaarlepyy Korsnäs Korsnäs Närpes Närpiö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Helsingfors stad

Helsingin kaupunki Helsingfors stad Helsingin kaupunki Helsingfors stad 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 2012 och ekonomiplan 2012 2014 Kvsto - Stge 9.11.2011 Kaupunginhallituksen ehdotus Stadsstyrelsens förslag SISÄLLYS INNEHÅLL 1 Sivu

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 > 3. > 4. Suurempi Vaasa edistää kasvua ja resursseja Ett större Vasa bidrar till tillväxt och resurser UpCode koodeja löytyy jo lenkkipoluiltakin

Lisätiedot

Oy Katternö Ab. Oy Herrfors Ab. styrelsemedlem/ hallituksen jäsen. p Anne Ekstrand Oy Herrfors Ab Oy Perhonjoki Ab styrelsemedlem/ hallituksen jäsen

Oy Katternö Ab. Oy Herrfors Ab. styrelsemedlem/ hallituksen jäsen. p Anne Ekstrand Oy Herrfors Ab Oy Perhonjoki Ab styrelsemedlem/ hallituksen jäsen 25 t Alf Stenvik Oy Katternö Ab Oy Herrfors Ab styrelsemedlem/ hallituksen jäsen t Göran Backstedt Oy Herrfors Ab styrelsemedlem/ hallituksen jäsen Tuula Loikkanen u Oy Katternö Ab Oy Herrfors Ab styrelsemedlem/

Lisätiedot

Katternöbolagens årsberättelse Katternöyhtiöiden vuosikertomus

Katternöbolagens årsberättelse Katternöyhtiöiden vuosikertomus Katternöbolagens årsberättelse Katternöyhtiöiden vuosikertomus Katternögruppens årsberättelse 2008 Katternöryhmän vuosikertomus 2008 Pärmbilden: Karin Storbacka från IK Falken vann FM i 400 m, damklassen.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus 2014 Vuosikertomus Tiivistelmä Årsberättelse Sammandrag Toimitusjohtajan katsaus MERIMIESELÄKEKASSAN tavoitteena on taata merenkulkijoille luotettava eläketurva kustannustehokkaasti. On helppo todeta,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE 006 VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 9 10 19 30 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Kokkolan seudun kehitysyhtiö täyttää viisi vuotta Karlebynejdens utvecklingsbolag

Lisätiedot

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET 3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET Kilpailukyvyn säilyminen edellyttää uudistumista Vi behöver förnya oss för att förbli konkurrenskraftiga 2 Asiakastyytyväisyys kiinnostaa yrityksiä Kundnöjdhet intresserar

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 5 2009 vuodeksi 2010 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2010 2012

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 5 2009 vuodeksi 2010 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2010 2012

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Kaupunginjohtajan esitys 8.10.2014 Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens

Lisätiedot

KV/FGE 15.11.2010 90

KV/FGE 15.11.2010 90 KV/FGE 15.11.2010 90 1 TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 BUDGET 2011 OCH EKONOMIPLAN 2012-2014 YLEISOSA... 4 ALLMÄNT... 4 1 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISENJATALOUDEN LÄHTÖKOHDISTA - UTGÅNGSPUNKTER

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 10 14 16 19 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT KOSEKin vuosi 2010 Året 2010 för KOSEK 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VERKSTÄLLANDE

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 20122 BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010 20122 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 16.11.2009 69 STF godkänt 16.11.2009 69 TALOUSARVIO 2010

Lisätiedot

Oy Victor Ek Ab Oy Victor Ek Ab 5

Oy Victor Ek Ab Oy Victor Ek Ab 5 OY victor ek ab 1885-2010 sisällys innehåll Esipuhe Förord Henkilökuva Personporträtt Victor Ek Kauppaneuvos Victor Ekin aika Tiden under kommerserådet Yrityksestä osakeyhtiöksi Företaget blir aktiebolag

Lisätiedot

HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION

HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION KVARTTI 1 09 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL CITY OF

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 3 2014 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi Pääkirjoitus l Ledare

Lisätiedot

Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n vuosi 2009

Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n vuosi 2009 Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n vuosi 2009 PlazaDeli take away R SSO LIIKENNEMYYMÄLÄ SSO on asiakasomistajiensa oma kauppa, joka tarjoaa laadukkaita tuotteita, hyviä palveluja ja pysyvää edullisuutta Lohjan

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE

KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE Vaasan Golf r.y. / Vasa Golf r.f. KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE Oy Kråklund Golf Ab:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 24.04.2014 klo 18.00 klubitalolla, Golfkentäntie 61, Vaasa Oy Kråklund Golf

Lisätiedot

Oy Katternö Ab Oy Herrfors Ab Oy Perhonjoki Ab Storgatan 8, 68600 Jakobstad / Isokatu 8, 68600 Pietarsaari, telefon/puhelin (06) 781 5300,

Oy Katternö Ab Oy Herrfors Ab Oy Perhonjoki Ab Storgatan 8, 68600 Jakobstad / Isokatu 8, 68600 Pietarsaari, telefon/puhelin (06) 781 5300, Oy Katternö Ab Oy Herrfors Ab Oy Perhonjoki Ab Storgatan 8, 686 Jakobstad / Isokatu 8, 686 Pietarsaari, telefon/puhelin (6) 781 53, www.katterno.fi STYRELSEMEDLEMMARNA 26 HALLITUKSIEN JÄSENET 26 Peter

Lisätiedot

4 Osuuskauppa Ympäristö 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Katsaus vuoteen 2010 14 Palveluverkosto

4 Osuuskauppa Ympäristö 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Katsaus vuoteen 2010 14 Palveluverkosto Osuuskauppa Ympäristö Vuosikertomus 21 Sisältö 4 Osuuskauppa Ympäristö 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Katsaus vuoteen 21 14 Palveluverkosto 16 Päivittäis- ja käyttötavarakauppa 2 Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa

Lisätiedot

H E N K I L Ö S T Ö T I L I N P Ä Ä T Ö S P E R S O N A L B O K S L U T 2 0 0 5

H E N K I L Ö S T Ö T I L I N P Ä Ä T Ö S P E R S O N A L B O K S L U T 2 0 0 5 H E N K I L Ö S T Ö T I L I N P Ä Ä T Ö S P E R S O N A L B O K S L U T 2 0 0 5 Kuva/Bild Jaakko J Salo Sisällysluettelo - Innehållsförteckning 1. JOHDANTO - INLEDNING 3 2. HENKILÖSTÖSTRATEGIA - PERSONALSTRATEGI

Lisätiedot

Pirkanmaan Osuuskaupan vuosikertomus 2009

Pirkanmaan Osuuskaupan vuosikertomus 2009 Pirkanmaan Osuuskaupan vuosikertomus 2009 Toiminta-ajatus Tavoitekuva Halutuimmat ja kattavimmat palvelut asiakasomistajalle Pirkanmaan Osuuskaupan toiminta-ajatuksena on tuottaa monipuolisia ja kilpailukykyisiä

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 8 2008 vuodeksi 2009 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2009 2011

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014 TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014 KV hyväksynyt 08.06.2015 34 STF godkänt 08.06.2015 34 TILINPÄÄTÖS 2014 BOKSLUT 2014 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida 1 TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 1.1 OLENNAISET

Lisätiedot

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation 2 /2013 Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation Helsingin huomio kohdistuu nuoriin Miten nuorten hyvinvointia pitäisi mitata? Maahanmuuttajien toinen sukupolvi Helsingin kaupungin tietokeskus Helsingfors

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Årsredovising. www.novago.fi

Vuosikertomus 2012. Årsredovising. www.novago.fi Vuosikertomus 2012 Årsredovising Yhden päivänvarjon alle on nyt koottu Länsi-Uudenmaan alueen yrityskehityspalvelut, olipa kyseessä yrityksen perustaminen, liiketoiminnan kehittäminen, omistajanvaihdos

Lisätiedot

asukas invånaren www.a-yhtiöt.fi www.a-bolagen.fi

asukas invånaren www.a-yhtiöt.fi www.a-bolagen.fi asukas invånaren 1 2010 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiöt.fi www.a-bolagen.fi

Lisätiedot

Voidaan hyvin meren, hyvän työn ja työyhteisön siivittäminä. Helena Jaatinen. Vi mår bra sporrade av havet, ett bra jobb och arbetsgemenskapen

Voidaan hyvin meren, hyvän työn ja työyhteisön siivittäminä. Helena Jaatinen. Vi mår bra sporrade av havet, ett bra jobb och arbetsgemenskapen Merenkulkuneuvos Paavo Wihurille merenkulun turvallisuuspalkinto Sea Sunday Sjöfartsrådet Paavo Wihuri erhöll sjöfartens säkerhetspris Sea Sunday s. 14 Merimieseläkekassan asiakaslehti Sjömanspensionskassans

Lisätiedot