Verksamhetsöversikt. Toimintakatsaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verksamhetsöversikt. Toimintakatsaus"

Transkriptio

1 Verksamhetsöversikt 2009 Toimintakatsaus

2 Innehåll Sisällysluettelo Verkställande direktörens översikt 4 5 Toimitusjohtajan katsaus Ägarkundskonceptet 6 7 Asiakasomistajuus S-Banken 8 9 S-Pankki Markethandeln Marketkauppa Trafikbutikerna och restaurangerna Liikennemyymälät ja ravintolat Bilhandeln Autokauppa Ekonomisk översikt Katsaus talouteen Årsresultatet Vuositulos Personalen Henkilöstö Ansvarkänsla Vastuullisuus God förvaltningssed Hyvä hallintotapa Förvaltningen Hallinto Enheternas kontaktuppgifter Toimipaikkojen yhteystiedot Varubodens verksamhetsområde 34 Varubodenin toimialue Vad är S-gruppen? 35 Mikä on S-ryhmä? Redaktion: Viestintäsalot Oy Layot: Oskari Kiiski Bilder: Petteri Kitti, Sussie Strandberg Tryckeri: PunaMusta 2 3 Toimitus: Viestintäsalot Oy Ulkoasu: Oskari Kiiski Valokuvat: Petteri Kitti, Sussie Strandberg Painopaikka: PunaMusta

3 Bästa kunder Hyvät asiakkaat Verkställande direktörens översikt Varubodens marknadsandel Varubodenin markkinaosuus 32,8 38,4 42,5 44,3 46,2 10, Den globalt negativa ekonomiska utvecklingen fortsatte med sällan skådad fart under första halvåret Världsekonomin minskade med över en procent och inverkningarna var starka i alla världsdelar. I Finland minskade bruttonationalprodukten med 7,8 procent. Endast kraftiga statliga stimulansåtgärder kunde hålla världsekonomin borta från ett fritt fall. Under årets andra hälft stabiliserades läget något och man började skönja ett svagt ljus i tunneln igen. Finlands problem koncentrerades till en kraftigt minskad export och avmattad investeringstakt. Trots att räntenivån var på en sällsynt låg nivå, var återhållsamheten till nyinvesteringar påfallande. Endast genom den offentliga sektorns kraftiga stimulansåtgärder kunde arbetslösheten till någon mån stävjas. Arbetslöshetsgraden utgjorde i december 8,2 procent. Ännu under detta år förväntas arbetslösheten stiga, kanske ända upp till ca 10 procent. Regionerna drabbas väldigt olika bl.a. på grund av att pappersindustrin har varit tvungen att stänga många fabriker, vilket drabbat vissa orter synnerligen hårt. I oktober sjönk mervärdesskatten på livsmedel från 17 procent till 12 procent, vilket direkt gav konsumenterna ca 4 procent billigare matinköp. Öppethållningstiderna liberaliserades vid årsskiftet så att såväl hypermarketar som större marketar nu också kan ha söndagsöppet. Ändringen har speciellt betydelse för butiker under 400 m 2 som hittills ensamma har kunnat ha söndagsöppet året om. S-gruppens försäljning utvecklades under året gynnsamt och marknadsandelen ökade inom den inhemska dagligvaruhandeln. Detaljhandelns försäljning uppgick till 11,7 miljarder euro. Markethandeln gick bra medan bilhandeln, restaurang- och hotellverksamheten samt järn- och lantbrukshandeln hade avsevärda svårigheter. För Varubodens del blev året i flere avseenden bättre än förväntat. Moderbolagets försäljning ökade med 4,5 procent mot föregående år. Hela koncernens försäljning utgjorde 230,5 miljoner euro. Varubodens marknadsandel inom dagligvaruhandeln överstiger nu 46 procent. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatter var bättre än året innan och utgjorde 4,2 miljoner euro (4,0). Antalet anställda vid årets slut var 655 personer. Vi är glada för att Varuboden i sitt bokslut har kunnat reservera det maximala beloppet om 0,22 miljoner euro för utbetalning till personalfonden, vilket i sin helhet kommer personalen tillgodo. Varubodens satsning på personalens utbildning har burit god frukt och så gott som hela personalen har under två års tid genomgått Tyky-programmet kallat Varuboden för Dig, en stor satsning på fysiskt välbefinnande och servicekvalitet. Programmet fortsätter under år Samarbetet mellan personal och förtroendevalda har förlöpt väl under hela året. Jag vill framföra ett stort tack till personalen och de förtroendevalda för gott utfört arbete under året. Det största tacket vill jag i alla fall framföra till vår stora kundkrets för fortsatt visat förtroende. Folke Lindström styrelsens ordförande och verkställande direktör 4 5 Koko maailmassa vallitseva negatiivinen talouskehitys jatkui ennennäkemättömän voimakkaana vuoden 2009 alkupuoliskon aikana. Maailmantalous supistui yli prosentilla, ja vaikutukset olivat voimakkaita kaikissa maanosissa. Bruttokansantuote laski Suomessa peräti 7,8 prosenttia. Ainoastaan valtioiden yhtäaikaiset voimakkaat elvytystoimet pystyivät estämään maailmantalouden vapaan pudotuksen. Vuoden jälkipuoliskolla tilanne tasoittui hieman, ja tunnelin päästä alkoi kajastaa heikko valo. Suomessa pääongelmina olivat voimakkaasti supistunut vienti ja hidastunut investointivauhti. Harvinaisen alhaalla olevasta korkotasosta huolimatta uusinvestointien taso pysyi matalana. Ainoastaan julkisen sektorin voimakkaiden piristystoimenpiteiden ansiosta työttömyyttä pystyttiin jossain määrin hillitsemään. Työttömyysaste oli joulukuussa 8,2 prosenttia, ja sen odotetaan edelleen kasvavan tänä vuonna jopa noin 10 prosenttiin. Tilanne kosketti Suomen paikkakuntia eri tavoin. Esimerkiksi paperiteollisuuden jouduttua sulkemaan useita tehtaitaan tiettyjä paikkakuntia koeteltiin raskaalla kädellä. Lokakuussa elintarvikkeiden arvonlisävero laski 17 prosentista 12 prosenttiin, mikä pienensi suoraan kuluttajien ruokaostosten hintaa 4 prosentilla. Aukioloajat vapautettiin vuoden vaihteessa siten, että niin hypermarketit kuin muutkin suuret marketit voivat olla avoinna sunnuntaisin. Muutoksella on suuri merkitys alle 400 neliömetrin liikkeille, jotka tähän asti ovat ainoina saaneet olla auki sunnuntaina ympäri vuoden. S-ryhmän myynti kehittyi suotuisasti vuoden aikana ja markkinaosuus kotimaisessa päivittäistavarakaupassa kasvoi. Vähittäiskaupan myynti nousi aina 11,7 miljardiin euroon. Marketeissa kauppa kävi hyvin, kun taas autokaupalla, ravintola- ja hotellitoiminnalla sekä rauta- ja maatalouskaupalla oli huomattavia ongelmia. Varubodenin vuosi oli odotettua parempi monessa suhteessa. Emoyhtiön myynti kasvoi 4,5 prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Koko konsernin myynti oli 230,5 miljoonaa euroa. Varubodenin päivittäistavarakaupan markkinaosuus nousee yli 46 prosentin. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli edellisvuotta parempi ollen 4,2 miljoonaa euroa (4,0). Henkilöstön määrä vuoden lopussa oli 655. Olemme iloisia siitä, että Varuboden on voinut tilinpäätöksessään varata maksimimäärän 0,22 miljoonaa euroa maksettavaksi henkilöstörahastoon, joka käytetään kokonaisuudessaan henkilöstön hyväksi. Varubodenin panostukset henkilöstön kouluttamiseen ovat kantaneet hyvin hedelmää. Miltei koko henkilöstö on käynyt läpi kahden vuoden aikana Tyky-ohjelman Varuboden Sinulle, joka on ollut suuri satsaus fyysiseen hyvinvointiin ja palvelun laatuun. Ohjelma jatkuu vuoden 2010 aikana. Henkilöstön ja hallintohenkilöiden välinen yhteistyö on sujunut hyvin koko vuoden ajan. Haluan esittää suuret kiitokseni henkilöstölle ja hallinnolle hyvin tehdystä työstä vuonna Suurimmat kiitokset haluan kuitenkin esittää isolle, edelleen luottamustaan meille osoittaneelle asiakaskunnalle. Folke Lindström hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Toimitusjohtajan katsaus

4 Ägarkundskonceptet Ägarkunderna fick rekordbonus Under verksamhetsåret överskred antalet ägarkunder Bland annat S-Förmånskortet, som blivit mångsidigare, ökar Varubodens dragningskraft. Liksom under tidigare år var tillströmningen av nya ägarkunder stor, ca Av hushållen på Varubodens verksamhetsområde är redan mer än 80 procent ägarkunder i något av S-gruppens handelslag. Det kooperativa Varuboden ägs av dess kunder. Var och en äger en lika stor andel. Andelsinsatsen är 100 euro. Intresset för att bli ägarkund har kontinuerligt ökat. Den viktigaste orsaken har utan tvekan varit att Varubodens nätverk av verksamhetspunkter under de senaste åren vuxit snabbt och att servicen därmed kommit nära alla invånare inom verksamhetsområdet. Också S-Förmånskortets dragningskraft har ökat, bland annat tack vare de tjänster S-Banken erbjuder. Undersökningar visar att S-Förmånskortet är det mest uppskattade servicebrandet i Finland. Förutsättningarna för en fortsatt ökning av antalet ägarkunder är goda också i fortsättningen då Varuboden ytterligare utvidgar sitt serviceutbud. Dessutom är inflyttningen större än utflyttningen inom verksamhetsområdet där det finns gott om barnfamiljer. Ekonomisk nytta Ägarkundernas betydelse för Varubodens affärsverksamhet är avgörande. Ca 80 procent av den totala försäljningen riktar sig till dem. I vissa enheter, såsom i Prisma, är andelen till och med 90 procent. Varuboden belönar sina ägarkunder för deras inköp i enlighet med de kooperativa principerna. Ju mera ägarkunden utnyttjar handelslagets tjänster, desto större är hans eller hennes ekonomiska nytta av medlemskapet. Bonus är den mest betydande belöningsformen för ägarkunderna, men inte den enda. Varuboden betalar årligen, alltid då det är ekonomiskt möjligt, ränta på ägarkundernas andelskapital. Under de senaste åren har ränta betalats regelbundet. Betalningssättsförmånen är det nyaste sättet att belöna ägarkunderna. Den får man då man på S-gruppens verksamhetsställen betalar med S-Förmånskortet. År 2009 betalades Bonus och betalningssättsförmåner igen ut till ett rekordbelopp, sammanlagt över 5 miljoner euro. Ennätysbonukset asiakasomistajille Varubodenin asiakasomistajien määrä ylitti viime vuonna rajan. Vetovoimaa lisää muun muassa monipuolistunut S-Etukortti. Uusia asiakasomistajia liittyi edellisten vuosien tapaan runsaasti, noin S-ryhmän asiakasomistajia Varubodenin toimialueen talouksista on jo yli 80 prosenttia. Osuustoiminnallisen Varubodenin omistavat sen asiakkaat, jokainen yhtä suurella osuudella. Osuusmaksu on 100 euroa. Asiakasomistajuuden kiinnostavuus on kasvanut jatkuvasti. Tärkein syy on epäilemättä ollut se, että Varubodenin toimipaikkaverkosto on viime vuosina laajentunut vauhdilla, ja palvelut ovat näin tulleet lähelle kaikkia toimialueen asukkaita. Myös S-Etukortin vetovoima on lisääntynyt mm. S-Pankin tarjoamien palveluiden ansiosta. Tutkimusten mukaan S-Etukortti on Suomen arvostetuin palvelubrändi. Edellytykset asiakasomistajien määrän kasvulle ovat hyvät myös tulevaisuudessa, kun Varuboden lisää palvelutarjontaansa entisestään. Toimialue on lisäksi muuttovoittoaluetta, jossa asuu paljon lapsiperheitä. Taloudellista hyötyä Asiakasomistajien merkitys Varubodenin liiketoiminnalle on ratkaiseva. Sen kokonaismyynnistä noin 80 prosenttia suuntautuu asiakasomistajille. Eräissä yksiköissä, kuten Prismassa, tämä osuus on peräti 90 prosenttia. Varuboden palkitsee asiakasomistajiaan ostamisesta osuustoiminnan periaatteiden mukaisesti. Mitä enemmän asiakasomistaja käyttää osuuskaupan palveluja, sitä enemmän hän hyötyy taloudellisesti jäsenyydestään. Bonus on asiakasomistajien palkitsemisen muodoista merkittävin, mutta ei ainoa. Varuboden maksaa jokaisen asiakasomistajan sijoittamalle osuuspääomalle vuosittain korkoa aina, kun se on taloudellisesti mahdollista. Viime vuosina korko on maksettu säännöllisesti. Uusin asiakasomistajien palkitsemisen muoto on maksutapaetu, jota saa, kun maksaa ostokset S-ryhmän toimipaikoissa S-Etukortilla. Viime vuonna Bonuksia ja maksutapaetua maksettiin jälleen uusi ennätysmäärä, yhteensä yli 5 miljoonaa euroa. Bonus också hos samarbetspartners Ägarkunderna får Bonus också genom att utnyttja tjänster som Varubodens egna och S-gruppens riksomfattande samarbetspartners erbjuder. Lokala bonuspartners är Vanda Energi, tvätt- och städföretaget Clean-Kalle, vars bonussamarbete gäller Kyrkslätts Prisma, butikerna i Karis och Ekenäs, samt guldsmedsaffären Kulta- Kamari och frisersalongen Parturi-Kampaamo MB, vilka båda verkar i Kyrkslätts Prisma. Everlast Shop, som säljer textilier och idrottsredskap, blev ifjol ny bonuspartner i Prisma-centret. Övriga lokala bonuspartners är bilserviceföretaget Han-Car i Hangö och bilservice CW Services i Nickby i Sibbo. Silmäasema, If, Elisa, Hertz, Himos, Oral och S-Matkat.fi är S-gruppens riksomfattande bonuspartners. Bonusta myös yhteistyökumppaneilta Asiakasomistajat saavat Bonusta myös Varubodenin omien ja S-ryhmän valtakunnallisten yhteistyökumppaneiden palveluiden käytöstä. Paikallisia bonuspartnereita ovat Vantaan Energia, siivousja pesula-alan yritys Clean-Kalle, jonka bonusyhteistyö koskee Prisma Kirkkonummen, Karjaan ja Tammisaaren myymälöitä, sekä Prisma Kirkkonummen yhteydessä toimivat kultasepänliike Kulta-Kamari ja Parturi-Kampaamo MB. Uutena bonuspartnerina aloitti viime vuonna Kirkkonummen Prisma-keskuksessa vaate- ja urheilutarvikemyymälä Everlast Shop. Muita paikallisia bonuspartnereita ovat autohuoltoyritys Han-Car Hangossa ja autohuolto CW Services Sipoon Nikkilässä. S-ryhmän valtakunnallisia Bonuspartnereita ovat Silmäasema, If, Elisa, Hertz, Himos ja Oral ja S-Matkat.fi. Den lokala närvaron är en stark utgångspunkt för Varubodens verksamhet. Handelslaget vill vara en del av sina ägar-kunders vardag inom hela sitt verksamhetsområde. Under år 2009 förde Varuboden handelslagskonceptet närmare ägar-kunderna. Då ordnades ägarkunddagar på samtliga verksamhetsställen. Ägarkunderna uppskattade det mångsidiga programmet med bland annat kaffe- och glöggservering, provsmakningar och produktpresentationer, tävlingar, kundenkäter samt utlottningar. På plats i de olika enheterna fanns också bonusrådgivare som berättade om medlemskapet och om hur man utnyttjar S-Bankens tjänster. Paikallisuus on Varubodenille toiminnan vahva lähtökohta. Osuuskauppa haluaa olla mukana asiakasomistajiensa arjessa koko toimialueellaan. Viime vuonna osuuskauppaa tuotiin lähelle ja tehtiin tutuksi asiakasomistajapäivillä, jotka toteutettiin jokaisessa Varubodenin toimipaikassa. Monipuolinen ohjelma, johon kuului mm. kahvi- ja glögitarjoilua, maistiaisia ja tuote-esittelyjä, kilpailuja, asiakaskyselyjä sekä arvontoja, keräsi kiitosta asiakasomistajilta. Paikalla yksiköissä olivat myös bonusneuvojat, jotka kertoivat asiakasomistajuudesta ja opastivat mm. S-Pankin palveluiden käyttöön. 6 7 Asiakasomistajuus

5 Finlands första butiksbank Suomen ensimmäinen kauppapankki S-Banken erbjuder ägarkunderna mångsidig service S-Pankki tarjoaa asiakasomistajille monipuoliset S-Banken MEDLEM MARIA ALGT VARUBODEN och goda förmåner. Ägarkunderna i såväl Varuboden som i andra lokala regionhandelslag har på bred front tagit i bruk vårt lands första butiksbanks, S-Bankens, konkurrenskraftiga tjänster. Samtidigt får de naturligtvis tillgång till S-Bankens förmåner, av vilka de bästa riktar sig till ägarkunderna. S-Banken stöder på ett lyckat sätt tjänsteutbudet till ägarkunderna. Redan under de två första verksamhetsåren gjorde S-Banken ett positivt resultat på över två miljoner euro. S-Banken har nu ungefär 2,1 miljoner kunder och den har på ett år fördubblat sin marknadsandel gällande privatpersoners insättningar. Lika nära som närmaste butik Som den enda finländska butiksbanken erbjuder S-Banken ägarkunderna landets bredaste nätverk och längsta öppethållning. S-Banken betjänar också på webben och det går att sätta in eller lyfta kontanter från S-Kontot på nästan alla Varubodens verksamhetsställen. Det finns sex kundbetjäningsställen med fullständig bankservice. De finns i Prisma i Kyrkslätt och i S-market Ekenäs, Karis, Ingå, Nickby och Söderkulla. S-Banken betjänar på ungefär av S-gruppens verksamhetsställen över hela Finland. S-Banken erbjuder en konkurrenskraftig bankservice för att sköta dagliga penningaffärer, sparande och för finansiering av inköp. Bonus betalas automatiskt in på S-Kontot, till vilket man också kan styra lönen eller pensionen. palvelut ja hyvät edut. Asiakasomistajat niin Varubodenissa kuin muissakin alueosuuskaupoissa ovat ottaneet laajasti käyttöönsä maamme ensimmäisen kauppapankin, S-Pankin tarjoamat kilpailukykyiset palvelut. Samalla he luonnollisesti pääsevät osallisiksi S-Pankin tarjoamista eduista, joista parhaat on kohdennettu asiakasomistajille. S-Pankki tukeekin erinomaisella tavalla asiakasomistajien kokonaispalvelutarjontaa. Jo ensimmäisten kahden toimintavuotensa aikana S-Pankki teki yli kahden miljoonan euron positiivisen tuloksen. S-Pankilla on nyt noin 2,1 miljoonaa asiakasta, ja se on vuodessa tuplannut markkinaosuutensa yksityishenkilöiden talletuksista. Yhtä lähellä kuin lähin kauppa Ainoana suomalaisena kauppapankkina S-Pankki tarjoaa asiakasomistajille maamme laajimman palveluverkoston ja pisimmät aukioloajat. S-Pankki palvelee myös verkossa, ja käteistä rahaa voi nostaa ja tallettaa omalle S-Tilille kaikissa Varubodenin toimipaikoissa. Täyden pankkipalvelun asiakaspalvelupisteitä on kuusi. Ne sijaitsevat Kirkkonummen Prismassa sekä Tammisaaren, Karjaan, Inkoon, Nikkilän ja Söderkullan S-marketeissa. Kaikkiaan S-Pankki palvelee noin tuhannessa S-ryhmän toimipaikassa ympäri Suomen. S-Pankki tarjoaa kilpailukykyiset peruspankkipalvelut päivittäisten raha-asioiden hoitamiseen, säästämiseen ja hankintojen rahoittamiseen. Bonus maksetaan automaattisesti S-Tilille, jonne voi ohjata myös palkan tai eläkkeen. S-Förmånskort Visa kostnadsfritt I och med S-Banken blev S-Förmånskortet ännu mångsidigare. S-Förmånskortet med Visa-egenskap fungerar som betalningsmedel i hemlandet och utomlands. Det är tryggt att betala med ett Visa-kort med chipegenskap. S-Förmånskortet med Visa-egenskap är kostnadsfritt, vilket Varubodens ägarkunder enligt undersökningar uppskattar. Det lönar sig absolut för ägarkunderna att dra nytta av denna möjlighet att få tillgång till ett internationellt kreditkort. Övriga banker erbjuder inte en motsvarande möjlighet. Till S-Bankens tjänsteutbud hör också förmånliga kreditprodukter, en kostnadsfri webbank samt placeringsprodukter, av vilka den populäraste är S-Avkastningskontot. S-Bankens nyaste förmån är betalningssättsförmånen. Den ges då inköpen på handelslagets verksamhetsställen betalas med S-Förmånskortet. Betalningssättsförmånen är 0,5 procent av månadens totala köpesumma och den betalas samtidigt in på S-Kontot som Bonus. Det lönar sig att betala med S-Förmånskortet också av den anledningen att det minskar de kostnader som föranleds av handelslagens betalnings- och penningtrafik. Nyttan stannar i handelslaget i stället för att rinna iväg till de internationella kreditkortbolagens kassa. Detta gagnar ägarkunderna. Maksuton S-Etukortti Visa S-Pankin myötä S-Etukortista tuli entistä monipuolisempi. S-Etukortti, johon on liitetty Visa-ominaisuus, toimii maksuvälineenä kotimaassa ja ulkomailla. Maksaminen sirullisella Visakortilla on turvallista. Asiakasomistajille S-Etukortti Visa on maksuton, mitä myös Varubodenin asiakasomistajat tutkimusten mukaan arvostavat. Asiakasomistajan kannattaakin ehdottomasti hyödyntää mahdollisuus saada maksuton kansainvälinen luottokortti. Vastaavaa mahdollisuutta muut pankit eivät tarjoa. S-Pankin palveluvalikoimaan kuuluvat myös edulliset luottotuotteet, ilmainen verkkopankki sekä sijoitustuotteet, joista erityisen suosittu on ollut S-Tuottotili. S-Pankin tarjoama uusin etu on maksutapaetu. Sen saa, kun ostokset maksaa S-Etukortilla osuuskaupan toimipaikoissa. Maksutapaetu on 0,5 prosenttia kuukausiostojen loppusummasta, ja se maksetaan S-Tilille samanaikaisesti Bonuksen kanssa. S-Etukortilla kannattaa maksaa jo siitäkin syystä, että se pienentää osuuskaupan maksu- ja rahaliikenteestä aiheutuvia kustannuksia. Tämä hyöty jää osuuskauppaan ja palautuu asiakasomistajien hyväksi, eikä valu kansainvälisten luottokorttiyhtiöiden kassaan. S-Pankki 8 9

6 Den pålitliga markethandeln Luotettavaa marketkauppaa Varuboden erbjuder sina ägarkunder utmärkta Varuboden tarjoaa asiakasomistajilleen erinomaiset tjänster inom dagligvaruhandeln på hela sitt päivittäistavarakaupan palvelut koko toimialueellaan. verksamhetsområde. Inom handeln med bruksvaror Käyttötavarakaupassa on tehty merkittäviä har företaget förnyat sig märkbart. uudistuksia. Markethandeln Varubodens markethandel utvecklades positivt under år Den sammanlagda försäljningen för dagligvaruhandeln uppgick till 147 miljoner euro. Trots recessionen var tillväxten 6,1 procent. Av den totala försäljningen svarar dagligvarorna för en betydande del, mer än 70 procent. Varuboden har på sitt verksamhetsområde blivit en klar marknadsledare. I slutet av år 2009 var företagets marknadsandel 46 procent. Mervärdesskatten på livsmedel sjönk i början av november. Då sänkte handeln priserna mera än sänkningen av mervärdesskatten förutsatte. Under lågkonjunkturen föredrog kunderna billigare produkter, vilket bland annat resulterade i att försäljningen av handelns egna produkter ökade. Under verksamhetsåret ökade konkurrensen inom Varubodens verksamhetsområde då Kesko öppnade en Citymarket i centrum av Kyrkslätt. Varubodens styrka under recessionen och i den förändrade konkurrenssituationen är de gamla, välbekanta framgångsfaktorerna: en ständigt förmånlig och pålitlig prisnivå, kompletterad med Bonus för att man koncentrerar inköpen, butiker som är i gott skick och ett butiksnät som förnyas, en yrkeskunnig och motiverad personal och framför allt de köptrogna ägarkunderna. Prismas utbud av bruksvaror förnyades Prismacentret i Kyrkslätt är det ledande affärscentret i Västnyland. Av försäljningen är 90 procent riktad till ägarkunderna. Sommargästerna i trakten och i den närbelägna skärgården utgör också en betydande kundgrupp. År 2009 utvecklades Prismas försäljning bättre än budgeterat och var 51 miljoner euro. Också resultatet var fortsatt bra. Dagligvaruhandeln utvecklades jämnt och bra hela året. I början av året förnyades handeln med bruksvaror i Prisma. Sortimentet förbättrades i enlighet med ägarkundernas behov och önskemål, speciellt i fråga om sport, underhållning och produkter för hemmet. Här utvecklades försäljningen bra. Genom att bygga 250 nya parkeringsplatser och genom att förnya systemet för returflaskor gjorde man det bekvämare för kunderna att göra sina inköp. Alko, som är en av hyresgästerna i Prisma, fick mera försäljningsutrymme. Varubodenin marketkaupan myynti kehittyi vuonna 2009 myönteisesti. Päivittäistavarakaupan myynti oli yhteensä 147 miljoonaa euroa, jossa taantumasta huolimatta oli kasvua 6,1 prosenttia. Kokonaismyynnistä päivittäistavaroilla on merkittävä, yli 70 prosentin osuus. Toimialueellaan Varuboden on noussut päivittäistavarakaupan selväksi markkinajohtajaksi. Vuoden 2009 lopussa sen markkinaosuus oli 46 prosenttia. Ruuan arvonlisävero laski marraskuun alussa. Tässä yhteydessä kauppa laski hintoja vielä enemmän kuin arvonlisäveron alennus edellytti. Matalasuhdanteessa kuluttajat lisäksi suosivat edullisempia tuotteita, mikä näkyi mm. kaupan omien merkkien myynnin kasvuna. Kilpailu toimialueella kiristyi viime vuonna, kun Kesko avasi Kirkkonummen keskustassa Citymarketin. Varubodenin vahvuuksia taantumassa ja muuttuneessa kilpailutilanteesta ovat vanhat tutut menestystekijät: pysyvästi edullinen ja luotettava hintataso täydennettynä ostamisen keskittämisestä palkitsevalla Bonuksella, hyvässä kunnossa olevat myymälät ja uudistuva myymäläverkosto, ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilökunta sekä ennen kaikkea ostouskolliset asiakasomistajat. Prisman käyttötavaratarjonta uudistui Prisma-keskus Kirkkonummella on läntisen Uudenmaan johtava kauppakeskus, jonka myynnistä 90 prosenttia suuntautuu asiakasomistajille. Merkittävän asiakasryhmän muodostavat lisäksi alueen ja läheisen saariston kesäasukkaat. Prisman myynti kehittyi vuonna 2009 budjetoitua paremmin ja oli noin 51 miljoonaa euroa. Myös tulos säilyi hyvänä. Päivittäistavarakauppa kävi tasaisen hyvin läpi vuoden. Alkuvuodesta 2009 Prismassa toteutettiin käyttötavarakaupan uudistus. Asiakasomistajien tarpeiden ja toiveiden mukaisesti valikoimia parannettiin etenkin sportin, viihteen ja kodin tuotealueilla. Niissä myynnit kehittyivätkin hyvin. Asiointimukavuutta lisättiin laajentamalla parkkitiloja yli 250 autopaikalla sekä uudistamalla pullonpalautusjärjestelmä. Prisman kiinteistössä vuokralaisena oleva Alko sai lisää myyntitilaa. Marketkauppa 10 11

7 S-market och Sale-butikerna i bra skick S-marketit ja Salet hyvässä kunnossa Markethandeln Varubodens markethandel består av 11 S-marketaffärer, 8 Salebutiker och hypermarketen Prisma. Nätverket når önskad omfattning inom några år då S-marketprojektet i Masaby förverkligas. S-marketkedjans sammanlagda försäljning år 2009 var ca 80 miljoner euro, tillväxten var ca 9 procent. Sale-kedjans försäljning var 16 miljoner euro, ökningen var 5,5 procent. Varuboden ser till att handelslagets butiker är tidsenliga och i gott skick genom att kontinuerligt förnya dem. De goda tillväxtsiffrorna för försäljningen visar att ägarkunderna är nöjda. En av årets största investeringar var byggandet av Söderkulla S-market. Affären öppnades i oktober. Projektet var byggnadstekniskt krävande, men genomfördes på ett utmärkt sätt. I samma fastighet verkar också ett bibliotek, en tandläkarmottagning och en rådgivning. Varuboden planerade byggnaden i samarbete med Sibbo kommun. Söderkulla S-market är en modern och stor S-market med bland annat en betjäningsdisk för kött, fisk, uppskärningar och färdig mat. I samband med S-marketen finns en ABC-automatstation. Den nya enheten sysselsätter kontinuerligt ca 20 personer. Också den ersättande Sale-butiken i Kantvik, som öppnade i maj, har tagits väl emot av ägarkunderna. Under år 2010 förnyas S-market i centrum av Kyrkslätt fullständigt. I samband med marketen öppnas ett bekvämt Presso självbetjäningskafé. Den nya lagstiftningen möjliggör längre öppethållningstider och de testas år 2010 på flera av Varubodens verksamhetsställen. Ägarkundernas köpbeteende avgör vilka de slutliga öppethållningstiderna blir. Järncentralen förnyad efter lång väntan Järncentralen är en järnhandel som betjänar dem som bygger och renoverar. Den har verkat i 35 år och har affärer i Kyrkslätt och Hangö. År 2009 genomfördes en länge efterlängtad modernisering i Kyrkslätt. Sortimentet breddades bland annat när det gäller inredningsprodukter. Framsättningen är klarare och kassasystemet snabbare och flexiblare än tidigare. Också avhämtningsgården utvidgades och gjordes mera funktionell. Efter en svår början på året svängde järncentralens försäljning uppåt i augusti. Därefter har försäljningen utvecklats bättre än marknaden i allmänhet. Som helhet betraktad förblir marknadssituationen synnerligen utmanande under år Varubodenin marketkaupan verkosto muodostuu 11 S-marketista, 8 Sale-myymälästä sekä Prisma-hypermarketista. Verkosto alkaa olla tavoitetilassaan, kun vielä Masalan S-markethanke saadaan lähivuosina toteutettua. S-marketien myynti vuonna 2009 oli noin 80 miljoonaa euroa, jossa kasvua oli 9 prosenttia. Sale-ketjun myynti oli 16 miljoonaa euroa, ja siinä kasvua oli 5,5 prosenttia. Varuboden huolehtii myymälöidensä ajanmukaisuudesta ja kunnosta uudistamalla niitä jatkuvasti. Asiakasomistajien tyytyväisyydestä kertovat hyvät myynnin kasvuluvut. Viime vuoden merkittävimpiä investointeja oli Söderkullan uuden S-marketin rakentaminen. Myymälä avattiin lokakuussa. Hanke oli rakennusteknisesti vaativa, mutta se onnistui erinomaisesti. Samassa kiinteistössä toimivat myös kirjasto, hammashoitola sekä neuvola. Rakennuksen suunnittelu toteutettiin yhdessä Sipoon kunnan kanssa. S-market Söderkulla on nykyaikainen, suuren kokoluokan S-market, jonka palveluvarustukseen kuuluu mm. palvelutiski, jossa myydään lihaa, kalaa, leikkeleitä ja valmisruokaa. S-marketin pihalla on ABC-automaatti. Uusi myymälä työllistää pysyvästi noin 20 henkilöä. Toukokuussa 2009 avattu korvaava Sale Kantvik on myös saanut asiakasomistajilta hyvän vastaanoton. Kuluvana vuonna uudistetaan Kirkkonummen keskustan S-market täydellisesti. Markettiin avataan samassa yhteydessä mukavan ja helpon asioinnin Presso itsepalvelukahvila. Uuden aukiololain mahdollistamia pidennettyjä aukioloaikoja kokeillaan tänä vuonna useissa Varubodenin toimipaikoissa. Lopulta asiakasomistajien ostokäyttäytyminen ratkaisee, millaisiksi aukioloajat muodostuvat. Rautakeskuksessa kauan odotettu uudistus Rautakeskus on rakentajia ja remontoijia palveleva, yli 35 vuotta toiminut rautakauppa, jonka myymälät sijaitsevat Kirkkonummella ja Hangossa. Kirkkonummella toteutettiin viime vuonna kauan odotettu uudistus. Valikoimat laajenivat mm. sisustustuotteissa, esillepanot ovat aikaisempaa selkeämmät ja kassajärjestelmä entistä nopeampi ja joustavampi. Myös noutopihaa laajennettiin ja sen toimivuutta parannettiin. Vaikean alkuvuoden jälkeen Rautakeskuksen myynnissä tapahtui käänne elokuussa, jonka jälkeen myynti on sujunut yleistä markkinakehitystä paremmin. Kokonaisuutena markkinatilanne säilyy rautakaupassa erittäin haastavana vuonna Markethandeln 2009 Kyrkslätt Prisma 11 S-marketar 10 Sale-butiker 2 Järncentraler Dagligvaruförsäljning 146,8 milj. euro Försäljningstillväxt 6,1 procent Marketkauppa 2009 Kirkkonummi Prisma 11 S-marketia 10 Salea 2 Rautakeskusta Päivittäistavaramyynti 146,8 milj. euroa Myynnin kehitys 6,1 prosenttia Marketkauppa 12 13

8 Trafikbutikerna och restaurangerna VB Intressant servicehelhet Bonus på bränsleinköp är en betydande förmån för ägarkunderna. Varuboden erbjuder sina ägarkunder ett heltäckande nät av trafikbutiker och bensinstationer. Verksamheten har ökat och Varuboden är i dag en klar marknadsledare i branschen. Tack vare nya goda affärsplatser ökar försäljningen och marknadsandelen förstärks fortsättningsvis. Trafikbutikernas och bränslesstationernas försäljning ökade under året med 5,4 procent till 41 miljoner euro. För ägarkunderna är bränsleförsäljningen en viktig del av andelslagets serviceutbud. Bonus på bränsleinköpen innebär en betydande ekonomisk fördel. Om ägarkunden får en Bonus på fem procent på sina månatliga inköp, innebär det en inbesparing på över sex cent för varje liter bensin eller diesel då literpriset är 1,30 cent/liter. Trafikbutikerna på bra platser Varuboden har fem trafikbutiker: ABC Ekenäs, ABC Karis, ABC Pickala, Teboil Kyrkslätt samt VB Nickby. De tidigare Esso-stationerna i Ekenäs, Nickby och Pickala har fått ABC-kedjans kännetecken och ägarkunderna har tagit väl emot dem. I fjol utvecklades bland annat utbudet av restauranger och dagligvaror i de nya enheterna. ABC Pickala lanserade en lunchbuffé, som omedelbart blev populär. Avsikten är att i framtiden göra om VB Nickby till en ABCtrafikbutik. Det förutsätter dock ett miljötillstånd. ABC-trafikbutikerna kompletterar nätet av ABC-automatstationer, som för tillfället omfattar fyra stationer. I oktober 2009 öppnades en ABC-automat i samband med S-market Söderkulla. ABC Ekenäs och ABC Karis erbjuder Car Wash-biltvättservice som också ger ägarkunderna Bonus. Bränsleförsäljningen präglades av osäkerhet år 2009 och läget förändras inte heller år Hittills har bilismen inte minskat på grund av den ekonomiska nedgången, men om recessionen förlängs är det en tänkbar utveckling. Konkurrensen skärps framförallt gällande trafikbutikshandeln, när de övriga aktörerna förnyar sina affärsidéer enligt den framgångsrika ABC-kedjans modell. Restaurangerna moderniseras För restaurangerna var 2009 ett utmanande år i Finland. Lågkonjunkturen skakade kraftigt om branschen. Framförallt på hösten syntes den minskade efterfrågan tydligt. Varubodens restauranger klarade av nedgången bättre än branschen i genomsnitt. Det beror på att de är behändiga platser där kunderna betalar med egna pengar och att framför allt barnfamiljer uppskattar dem. Varubodens restauranger är Rosso i Kyrkslätt och Pub Varella i anknytning till den, VB-Center Sjundeå, som får en ny affärsidé 2010 samt Prismas restaurangvärld. Prismas mångsidiga restaurangvärld invid affärscentrets strida kundströmmar erbjuder olika alternativ för snabbmat som Hesburger och Rosso Express samt kaféet Presso. I Kyrkslätt öppnas nyrenoverade Rosso och Pub Varella våren Ombyggnaden gör det möjligt att smidigt utnyttja utrymmena och erbjuda fler platser, som är reserverade för matgäster under de livligaste tiderna, till exempel på söndagseftermiddagar. En viktig del av Varubodens restaurangutbud är också de snabbmatsrestauranger, som finns i samband med ABC-trafikbutikerna. Kiinnostava palvelukokonaisuus Bonus polttonestekaupasta on asiakasomistajille merkittävä hyöty. Varuboden tarjoaa asiakasomistajilleen erinomaisen liikennemyymälä- ja polttonestekaupan verkoston. Siitä on tullut suuri toimija ja alan selvä markkinajohtaja omalla toimialueellaan. Uusien hyvien liikepaikkojen ansiosta myynti kasvaa ja markkinaosuus voimistuu edelleen. Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan myynti oli viime vuonna 41 miljoonaa euroa, jossa kasvua oli 5,4 prosenttia. Asiakasomistajille polttonestekaupan palvelut ovat tärkeä osa osuuskaupan kokonaispalvelutarjontaa. Markkinahintaisesta polttoaineesta kaupan päälle saatava Bonus on merkittävä rahallinen etu. Jos asiakasomistaja yltää viiden prosentin Bonukseen kuukauden kokonaisostoillaan, merkitsee tämä yli kuuden sentin säästöä jokaista bensa- tai diesellitraa kohden litrahinnan ollessa 1,30 senttiä/litra. Liikennemyymälät hyvillä paikoilla Varubodenilla on viisi liikennemyymälää: ABC Tammisaari, ABC Karjaa, ABC Pickala, Teboil Kirkkonummi sekä VB Nikkilä. Entiset Esso-asemat Tammisaaressa, Nikkilässä ja Pickalassa ovat saaneet ABC-ilmeen ja asiakasomistajat ovat ottaneet ne hyvin vastaan. Viime vuonna uusissa yksiköissä kehitettiin mm. ravintolatarjontaa ja päivittäistavaravalikoimia. ABC Pickalaan avattiin noutopöytä, josta tuli heti suosittu. Tavoitteena on jatkossa muuttaa VB Nikkilä ABC-liikennemyymäläksi. Tämä edellyttää kuitenkin ympäristölupaa. ABC-liikennemyymäläverkostoa täydentää ABC-automaattiasemien verkosto, johon kuuluu nyt 4 automaattiasemaa. Lokakuussa 2009 avattiin ABC-automaatti S-market Söderkullan yhteyteen. ABC Tammisaaren ja ABC Karjaan yhteydessä toimivat Car Wash -autonpesupalvelut, joiden käytöstä asiakasomistajat myös saavat Bonusta. Polttonestekaupan toimintaympäristö oli epävakaa vuonna 2009 ja säilyy sellaisena myös kuluvana vuonna. Toistaiseksi laskusuhdanne ei ole vähentänyt autoilun määrää, mutta jos taantuma pitkittyy, tämä on mahdollista. Kilpailu kiristyy erityisesti liikennemyymäläkaupassa, kun muut toimijat uudistavat liikeideoitaan menestyneen ABC-ketjun mallin mukaisesti. Ravintolat uudistuvat Ravintolakaupassa vuosi 2009 oli Suomessa haasteellinen. Matalasuhdanne ravisteli toimialaa voimakkaasti. Erityisesti syksyllä laskenut kulutuskysyntä näkyi selvästi. Varubodenin ravintolat selvisivät laskusuhdanteessa alan keskiarvoa paremmin. Tämä johtuu siitä, että ne ovat mutkattomia oman rahan paikkoja, joita erityisesti lapsiperheet suosivat. Varubodenin ravintolatarjonnan muodostavat Rosso Kirkkonummi ja sen yhteydessä toimiva Pub Varella, VB-Center Siuntio, jonka liikeidea uudistuu vuonna 2010 sekä Prisman ravintolamaailma. Prisman monipuolinen ravintolakokonaisuus kauppakeskuksessa vilkkaiden asiakasvirtojen äärellä tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja nopeaan syömiseen. Näitä ovat Hesburger ja Rosso Express sekä Presso-kahvila. Kirkkonummella Rosso ja Pub Varella avataan uudistettuina keväällä Remontti mahdollistaa tilojen joustavan käytön ja muun muassa ruokaileville asiakkaille varattujen paikkojen lisäämisen vilkkaimpina aikoina, kuten sunnuntai-iltapäivisin. Tärkeä osa Varubodenin ravintolatarjontaa ovat myös ABC-liikennemyymälöiden yhteydessä toimivat nopean syömisen ravintolat. 5 trafikbutiker: ABC Ekenäs ABC Karis ABC Pickala Teboil Kyrkslätt VB Nickby 4 automatstationer Försäljning 41 miljoner euro Försäljningsökning 5,4 % Restauranger: Rosso Kyrkslätt Pub Varella Varucca Prismas restaurangvärld 5 liikennemyymälää: ABC Tammisaari ABC Karjaa ABC Pickala Teboil Kirkkonummi VB Nikkilä 4 automaattiasemaa Myynti 41 milj. euroa Myynnin kasvu 5,4 % Ravintolat: Rosso Kirkkonummi Pub Varella Varucca Prisman ravintolamaailma Liikennemyymälät ja ravintolat 14 15

9 Bilhandeln står inför utmaningar Totalt sålde Varubodens bilaffärer bilar under Autokauppa haasteissa Varubodenin autoliikkeet myivät yhteensä autoa vuonna Bilhandeln i hela världen drabbades under året av stora svårigheter. Situationen var den samma i Finland och antalet nyregistrerade bilar sjönk med hela 38 procent mot föregående år. De nyregistrerade bilarnas antal i Finland understeg De ändringar som gjordes år 2008 gällande beskattningen av bilar gör att åren 2008 och 2009 inte till alla delar är jämförbara. Auto-VB säljer bilar av märkena Peugeot, Opel och Chevrolet. Auto-VB sköter märkesservicen för nämnda bilar. För att öka volymen har Auto-VB också gått in för att serva andra bilmärken, vilket görs under brandet S-Etuhuolto. För kontantbetald bilhandel och service erhåller ägarkunderna Bonus. I september flyttade Auto-VB till egna utrymmen i Horsbäck. Den av Varuboden ägda bilhallen genomgick en uppsnyggning, vilket har ökat kundintresset. Intressebolaget Lohjan Autokeskus (Ekenäs Bilcentral) fortsätter att göra positivt resultat trots bilbranschens svårigheter. Trots att bolagets omsättning minskade och uppgick till 25,3 miljoner euro (29,1) visade bolaget ett resultat före skatter om 0,8 miljoner euro (0,9). Totalt sålde Varubodens bilaffärer bilar under 2009 (2 438). Bilhandelns utsikter är svåra att förutspå beroende bland annat på hurudan ränteutvecklingen blir. År 2010 har börjat hoppingivande. VB Auto- Autokauppa kärsi vuoden 2009 aikana suurista vaikeuksista koko maailmassa. Tilanne oli samanlainen myös Suomessa. Uusien rekisteröityjen autojen lukumäärä putosi 38 prosentilla edellisvuoteen verrattuna ja jäi alle Vuodet 2008 ja 2009 eivät ole kaikilta osiltaan vertailukelpoisia vuonna 2008 autojen verotuksessa tehtyjen muutosten vuoksi. Auto-VB myy Peugeot-, Opel- ja Chevrolet-automerkkejä ja hoitaa niiden merkkihuollon. Volyymin kasvattamiseksi se on alkanut huoltaa myös muita automerkkejä S-Etuhuolto-brändin alla. Autojen käteiskaupasta ja -huoltotoiminnasta asiakasomistajat saavat Bonusta. Auto-VB muutti omiin tiloihinsa Horsbäckiin syyskuussa. Varubodenin omistama autohalli remontoitiin, mikä on parantanut asiakaspalvelua ja lisännyt kiinnostavuutta. Osakkuusyhtiö Lohjan Autokeskus (Tammisaaren Autokeskus) jatkaa positiivista tuloksentekoa autoalan vaikeuksista huolimatta. Vaikka yrityksen vuoden 2009 liikevaihto, 25,3 miljoonaa euroa, pieneni edellisen vuoden 29,1 miljoonasta eurosta, sen tulos ennen veroja oli 0,8 miljoonaa euroa (0,9 milj. euroa). Varubodenin autoliikkeet myivät yhteensä autoa vuonna 2009 (2 438). Autokaupan tulevaisuudennäkymiä on vaikea ennustaa. Siihen vaikuttaa mm. tuleva korkokehitys. Vuosi 2010 on alkanut toiveikkaasti. Bilhandeln Autokauppa 16 17

10 Koncernresultat 2009 och framtidsutsikter Investeringarna utgjorde totalt 10,9 procent av omsättningen. Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 17,1 milj. euro. Konsernin tulos 2009 ja tulevaisuuden näkymät Varubodenin investoinnit vuonna 2009 olivat kaikkiaan 10,9 prosenttia liikevaihdosta. Konsernin investoinnit käyttöomaisuuteen nousivat 17,1 miljoonaan euroon. De största enskilda investeringarna var slutförandet av byggandet av en ny S-market i Sibbo, Söderkulla samt en ersättande Sale Butik i Kantvik, Kyrkslätt. Utbyggandet av Prisma inklusive dess parkering var också betydande investeringar under året. Av aktieinvesteringarna utgör placeringarna i S-Banken Ab och S-gruppens logistikcentraler Ab de största investeringarna. Varuboden har beslutat att åren teckna ytterligare aktier för ett belopp av 1 miljon euro i S-gruppens logistikcentraler. Realiseringarna uppgick till 0,2 miljoner euro och bestod främst av försäljningen av Sale Kallbäck fastigheten i Sibbo. Årsresultaltet Moderbolaget visar ett överskott före extraordinära poster och skatter om 2,2 miljoner euro (3,8). Nettoresultatet var 1,1 miljoner euro (2,7). Som extra ordinära kostnader har bokförts arbeten förorsakade av nedsmutsad jord. Varuboden-koncernen redovisar ett överskott före extraordinära poster och skatter om 3,9 miljoner euro (4,0). Nettoresultatet blev 2,3 miljoner euro (3,3). Till Varuboden-koncernen hör fastighetsbolagen Kiinteistö Oy Kirkkonummen Prisma, Fastighets Ab Vak, Fastighets Ab Pojo Centrumhörnan-Kiinteistö Oy Pohjan Keskustakulma, Kiinteistö Oy Kirkkotorin Liikekeskus- Fastighets Ab Kyrktorgets Affärscentrum, Kiinteistö Oy Kirkkonummen Leija, Fastighets Ab Kaggeborg, Oy VB-Holding Ab och Kiinteistö Oy Söderkulla Tallbacka Fastighets AB samt intressebolagen Lohjan Autokeskus Oy och Fastighets Ab Stationens Affärscentrum. Likviditeten har under året varit tillfredsställande. Solvens och framtidsutsikter Varuboden koncernens solvens var vid årsskiftet 43,3 procent (46,3). Varubodens investeringstakt har under en längre tid varit mycket hög och i snitt 10 procent av omsättningen. Varubodens investeringsplan för de närmaste åren står oförändrad. Varubodens goda solvens och höga marknadsandel inom dagligvaruhandeln är en god grund för framgångsrik verksamhet även i framtiden. Styrelsens bedömning är att det inte existerar sådana risker i verksamheten som skulle avvika från branschens. Suurimmat yksittäiset investoinnit olivat Sipoossa Söderkullan S-marketin sekä Kirkkonummella Kantviikin korvaavan Salemyymälän rakennustöiden loppuun vieminen. Muita huomattavia investointeja vuoden aikana olivat Prisman laajentaminen sekä sen parkkialueen suurentaminen. Suurimmat osakeinvestoinnit tehtiin S-Pankki Oy:n ja S-ryhmän logistiikkakeskukset Oy:n osakkeisiin. Varuboden on päättänyt merkitä vielä osakkeita S-ryhmän logistiikkakeskuksista noin 1 miljoonan euron edestä. Realisoinnit olivat 0,2 miljoonaa euroa ja koostuivat ensisijaisesti Sale Kallbäckin kiinteistön myynnistä Sipoossa. Vuositulos Emoyhtiön voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 2,2 miljoonaa euroa (3,8). Nettotulos oli 1,1 miljoonaa euroa (2,7). Satunnaisiin eriin on kirjattu saastuneen maaperän puhdistustöitä. Varuboden konsernin bruttotulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 3,9 miljoonaa euroa (4,0). Nettotulos oli 2,3 miljoonaa euroa (3,3). Varuboden-konserniin kuuluvat kiinteistöyhtiöt Kiinteistö Oy Kirkkonummen Prisma, Fastighets Ab Vak, Fastighets Ab Pojo Centrumhörnan Kiinteistö Oy Pohjan Keskustakulma, Kiinteistö Oy Kirkkotorin Liikekeskus Fastighets Ab Kyrktorgets Affärscentrum, Kiinteistö Oy Kirkkonummen Leija, Fastighets Ab Kaggeborg, Kiinteistöyhtiö Oy, Oy VB-Holding Ab ja Kiinteistö Oy Söderkulla Tallbacka Fastighets AB sekä osakkuusyhtiöt Lohjan Autokeskus Oy ja Kiinteistö Oy Aseman Liikekeskus. Varubodenin maksuvalmius oli koko vuoden tyydyttävä. Omavaraisuusaste ja tulevaisuuden näkymä Varuboden-konsernin omavaraisuusaste oli vuodenvaihteessa 43,3 prosenttia (46,3). Varubodenin investointitahti on jo pidemmän ajan ollut erittäin korkea, keskimäärin 10 prosenttia liikevaihdosta. Varuboden jatkaa investointiohjelmaansa suunnitelmien mukaan. Varubodenin hyvä omavaraisuusaste ja päivittäistavarakaupan markkinaosuus ovat hyvä pohja toiminnalle myös tulevaisuudessa. Hallituksen arvion mukaan liiketoimintaan ei sisälly alasta poikkeavia riskejä. Bruttoinvesteringar av omsättningen Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta Överskott före extraordinära poster och skatter Ylijäämä ennen satunnaiseriä ja veroja Soliditet Omavaraisuusaste Försäljning branschvis Myynti toimialuettain Ekonomisk översikt ,1 10,4 10,4 10,9 9, ,4 4,5 50,9 4,0 3, ,3 43,7 42,4 43,3 3, Daglig- och bruksvaror/päivittäis- ja kayttötavara 73,6 Servicestationer/Huoltoasemat 20,6 Järnbutiker/Rautamyymälät 3,1 Bilbranschen/Autotoimiala 2,0 Restauranger/Ravintolat 0,7 Katsaus talouteen vuonna

11 Koncernens resultaträkning/konsernin tuloslaskelma Koncernens balansräkning/konsernin tase milj % av oms/% LV milj % av oms/% LV Omsättning Liikevaihto 156,3 147,0 Övriga intäkter av affärsrörelsen Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 0,2 0,3 0,2 Material och tjänster Materiaalit ja palvelut 120,3 77,1 113,4 77,1 Personalkostnader Henkilöstökulut 15,5 9,9 14,2 9,7 Avskrivningar och värdesänkningar Poistot ja arvonalennukset 4,3 2,8 3,6 2,4 Affärsrörelsens övriga kostnader Liiketoiminnan muut kulut 12,3 7,9 11,5 7,8 Andel av intressebolagens resultat Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,3 0,2 0,3 0,2 Rörelseöverskott Liikeylijäämä 4,3 2,8 4,9 3,3 Finansiella intäkter och kostnader(+/-) Rahoitustuotot ja -kulut -0,4 0,3-0,9 0,6 Överskott före extraordinära poster och skatter Ylijäämä ennen satunnaisia eriä ja veroja 3,9 2,5 4,0 2,7 Extraordinära kostnader(+/-) Satunnaiset erät(+/-) -0,5 0,3 0,0 0,0 Direkta skatter Välittömät verot 1,1 0,7 0,7 0,5 Räkenskapsårets överskott Tilikauden ylijäämä 2,3 1,5 3,3 2,2 AKTIVA/VASTAAVA Bestående aktiva Pysyvät vastaavat 83,8 82,8 71,0 79,6 Omsättningstillgångar Vaihto-omaisuus 9,0 8,9 8,7 9,8 Fordringar Saamiset 4,3 4,2 3,8 4,3 Finansiella värdepapper Rahoitusarvopaperit 0,0 0,0 0,0 0,0 Kassa och bankfordringar Rahat ja pankkisaamiset 4,2 4,2 5,7 6,4 Balansens slutsumma Taseen loppusumma 101,2 100,0 89,2 100,0 PASSIVA/VASTATTAVAA milj. % milj % EGET KAPITAL Andelskapital Osuuspääoma 2,8 2,8 2,7 3,0 Övrigt eget kapital Muu oma pääoma 40,4 39,9 38,4 43,0 MINORITETSANDEL VÄHEMMISTÖOSUUS 0,7 0,7 0,4 0,4 Obligatoriska reserveringar Pakolliset varaukset 0,0 0,0 0,1 0,1 Latent skatteskuld Laskennallinen verovelka 2,9 2,9 2,2 2,5 Långfristigt främmande kapital Pitkäaikainen vieraspääoma 34,9 34,5 26,2 29,4 Kortfristigt främmande kapital Lyhytaikainen vieras pääoma 1) 19,6 19,3 19,2 21,5 Balansens slutsumma Taseen loppusumma 101,2 100,0 89,2 100,0 Årsresultatet Vuositulos 20 21

12 Personalen tas väl om hand Huolenpitoa henkilöstöstä Under de utmanande tiderna tar Varuboden speciellt väl hand om sin personal. Andelslaget Varuboden är en uppskattad och eftertraktad arbetsgivare. Personalen uppgick i slutet av 2009 till 655 anställda. Trots den ekonomiska nedgången ökade personalens antal en aning. Även under de kommande åren vet Varuboden att det behövs ny kunnig personal i affärerna. Handelslaget är också en betydande säsongarbetsgivare, som varje år anställer många sommar-, jul- och säsongbiträden. Varuboden erbjuder sin nuvarande och kommande personal en trygg arbetsplats, goda personalförmåner och möjlighet att utbilda sig och avancera. Enligt den nyaste personalenkäten är arbetsmiljön god. Personalens tillfredsställelse har utvecklats positivt redan under flera år. Varuboden uppfattas som en bekant och trygg arbetsgivare som kontinuerligt utvecklas. Organisationen är platt och förmännen samt ledningen arbetar nära personalen. Liksom i fråga om utvecklandet av affärsverksamheten tror Varuboden också i sin personalpolitik på en långsiktig verksamhet. VARUBODEN PALVELEE BETJÄNAR Såhär gör jag Tervehdin asiakasta ennen häntä! Aidosti. Kundens förväntningar Minut huomataan. Iloa ja hymyä ilmassa! Haastavina aikoina Varuboden pitää henkilökunnastaan erityisen hyvää huolta. Osuuskunta Varuboden on arvostettu ja haluttu työnantaja. Sen palveluksessa oli vuoden 2009 lopussa 655 henkilöä. Huolimatta taantumasta henkilöstön määrä lisääntyi jonkin verran. Myös tulevina vuosina Varuboden tietää tarvitsevansa uusia kaupan alan ammattilaisia palvelukseensa. Osuuskauppa on lisäksi merkittävä kausityöllistäjä, joka palkkaa vuosittain useita kesä-, joulu- ja kiireapulaisia. Varuboden tarjoaa nykyiselle ja tulevalle henkilöstölleen turvallisen työpaikan, hyvät henkilöstöedut sekä mahdollisuuden kouluttautua ja edetä työuralla. Uusimman henkilöstötutkimuksen mukaan työilmapiiri on hyvä. Henkilöstötyytyväisyys on kehittynyt positiivisesti jo useina vuosina. Varuboden koetaan tutuksi ja turvalliseksi, mutta jatkuvasti kehittyväksi työnantajaksi. Organisaatio on matala, ja esimiehet sekä johto työskentelevät lähellä henkilöstöä. Kuten liiketoimintansa kehittämisessä, myös henkilöstöpolitiikassaan Varuboden uskoo pitkäjänteiseen toimintaan. Personalen Arbetstrivsel och god service Varubodens program för arbetstrivsel, Sinulle Varuboden För Dig, är ett exempel på långsiktig personalutveckling. Grundtanken är att kombinera arbetstrivsel med god service. Hela personalen deltog i programmet som inleddes 2008 och pågick hela Evenemangen förverkligades på Solvalla Idrottsinstitut i Esbo i grupper om 20 personer. Grupperna bestod av personal från olika verksamhetsställen, personer i stöd- och chefsuppgifter samt handelslagets ledning. Under programmet fick man vägkost för att utveckla och följa upp både det psykiska och fysiska välbefinnandet. Programmet har fått bra respons och tack av personalen. Programmet fortsätter under Nu ligger fokus på att klarlägga begreppet kundservice. Grundtanken är att personalen orkar betjäna kunderna bra i alla lägen då den själv är i skick. Nöjda ägarkunder är å sin sida ett villkor för handelslagets framgång och orsaken till dess existens. Arbetstrivsel och sunda levnadsvanor visar handelslaget självt exempel på genom att från den 1 mars 2010 vara en rökfri arbetsplats. Jag hälsar på kunden först! På ett trevligt sätt. Näin toimin Jatkoa Solvalla päiville Som en fortsättning på Solvalla dagarna COACHING Man märker mig. Det är glädje och leende i luften! Asiakkaan odotukset Työhyvinvointia ja hyvää palvelua Esimerkki pitkäjänteisestä henkilöstön kehittämistoiminnasta on Varubodenin työhyvinvointiohjelma Sinulle Varuboden För Dig, jonka perusajatuksena on yhdistää työhyvinvointi sekä asiakasomistajien hyvä palvelu. Vuonna 2008 alkanut ohjelma jatkui koko vuoden 2009, ja siihen osallistui koko henkilökunta. Valmennustapahtumat toteutettiin Solvallan Urheiluopistossa Espoossa 20 hengen ryhmissä, jotka muodostuivat eri toimipaikkojen ja tukitoimintojen henkilöstöstä ja esimiehistä sekä osuuskaupan johdosta. Valmennuspäivien aikana annettiin eväitä sekä fyysisen että psyykkisen hyvinvoinnin kehittämiseen ja seurantaan. Ohjelma on saanut henkilökunnalta runsaasti positiivista palautetta ja kiitosta. Ohjelma jatkuu edelleen vuonna Nyt fokus on hyvän asiakaspalvelun käsitteen kirkastamisessa. Perusajatuksena on, että kun henkilöstö on itse kunnossa, se jaksaa palvella asiakkaita kaikissa tilanteissa ja tarpeissa hyvin. Tyytyväiset asiakasomistajat puolestaan ovat osuuskaupan menestymisen elinehto ja olemassa olon tarkoitus. Työhyvinvointiin ja terveellisiin elintapoihin liittyen osuuskauppa näyttää itse esimerkkiä julistautumalla alkaen savuttomaksi työpaikaksi. Henkilöstö

13 Personalen Alla har möjlighet till utbildning Personalens trivsel och utvecklingsönskemål utreds med en arbetsplatsenkät samt utvecklingssamtal som alla förmän regelbundet för med sina underlydande. Särskild uppmärksamhet fästs vid informationsflödet genom att bland annat i alla enheter i handelslaget genomföra en enhetlig mötespraxis. Gällande personalens utveckling och utbildning samarbetar Varuboden nära med S-gruppens utbildningscenter, Jollas Institutet. Jollas-utbildningarna är öppna för alla anställda vid Varuboden. Personalen uppmuntras av sina förmän att delta i utbildningen. En viktig del av utbildningen är i dag studier på webben. På webben kan man studera tre olika helheter. S-gruppens allmänna del, Varubodens egen del samt den nyaste delen som gäller service och som baserar sig på det tidigare beskrivna arbetstrivselprogrammet. Förutom att inhämta och uppdatera olika kunskaper och färdigheter används webbundervisningen för att handleda nya arbetstagare. Som en ny möjlighet erbjuder Varuboden i år ca 20 personer möjlighet att delta i läroavtalsutbildning. Varuboden ser möjligheten till utbildning och självutveckling som ett viktigt sätt att förankra personalen och säkerställa att den yrkeskunniga personalen hålls kvar i jobbet. Personalens låga ålder är en utmaning men samtidigt också en möjlighet. Största delen av de anställda är under 30 år. Varuboden är ett tvåspråkigt handelslag som uppskattar språkkunskap. Det är kundbetjäning att kunna ge service på båda inhemska språken. När en person har klarat av proven i båda språken får han eller hon automatiskt ett språktillägg. Varuboden har alltid fäst särskild uppmärksamhet vid att det skall vara tryggt att arbeta och uträtta sina ärenden. Man bereder sig på farliga situationer och hur man skall agera i dem. Ett konkret exempel på detta är Trygghetspass-utbildningen som har utformats i samarbete mellan S-gruppen och FRK. Största delen av Varubodens personal har gått utbildningen. Personalen belönas Varubodens alla arbetstagare hör till en personalfond som är grundad Fondens kapital växer varje år och den finansieras med Varubodens vinst. Styrelsen bestämmer storleken på fondplaceringen. Åren har Varuboden betalt euro till fonden. Av 2009 års resultat betalas euro. Personalens personliga andelar baserar sig på hur många timmar man arbetat. Förutom att fonden är ett rättvist sätt att belöna hela personalen för ett gott resultat främjar den också långa arbetsförhållanden. När man varit medlem i 5 år är det möjligt att lyfta 15 procent av sin egen kapitalandel om man så vill. De första andelarna ur fonden lyftes därmed Verksamhet också på fritiden Personalklubben arrangerar många olika typer av rekreations- och fritidsverksamhet. Personalen i Varuboden deltar bland annat årligen i S-gruppens fotbollsmästerskap, som handelslaget vann år 2009, och i S-gruppens tävling S-Survivors som arrangeras på Koli. Personalen kan utnyttja semesterstugorna på Ålö. Upprätthållandet av arbetstrivseln uppmuntras med motionssedlar och arbetshälsosedlar. Årligen arrangeras en personalfest i vilken största delen av personalen deltar. Kaikilla mahdollisuus koulutukseen Työyhteisötutkimuksen lisäksi henkilöstön työssä viihtymistä ja kehittymistoiveita kartoitetaan kehityskeskusteluilla, joita kaikki esimiehet käyvät alaistensa kanssa säännöllisesti. Tiedonkulkuun kiinnitetään erityistä huomiota muun muassa toteuttamalla osuuskaupan kaikissa yksiköissä säännönmukaisia palaverikäytäntöjä. Henkilöstön kehittämisessä ja kouluttamisessa Varuboden tekee tiivistä yhteistyötä S-ryhmän oppimis- ja valmennuskeskuksen Jollas Instituutin kanssa. Jollas-valmennukset ovat avoimia kaikille varubodenilaisille. Valmennukseen hakeutumiseen rohkaistaan, ja se tapahtuu esimiesten kautta. Tärkeä osa nykyaikaista oppimista on verkko-opiskelu. Verkossa voi opiskella kolmea erilaista kokonaisuutta: S-ryhmän yleisosion, Varubodenin oman osion sekä uusimpana hyvä palvelu -osion, joka perustuu edellä kuvatun työhyvinvointiohjelman oppeihin. Paitsi erilaisten tietojen ja taitojen hankintaan ja päivittämiseen, verkko-opiskelua käytetään uusien työntekijöiden perehdyttämiseen. Uutena mahdollisuutena Varuboden tarjoaa kuluvana vuonna noin 20 hengelle tilaisuuden osallistua oppisopimuskoulutukseen. Mahdollisuus koulutuksiin ja itsensä kehittämiseen nähdään Varubodenissa merkittävänä keinona sitouttaa henkilökuntaa ja turvata ammattitaitoisen työvoiman pysyvyys. Haaste, mutta samalla myös voimavara on se, että henkilökunta on sangen nuorta: suurin osa on alle 30-vuotiaita. Varuboden on kaksikielinen osuuskauppa, jossa kielitaitoa arvostetaan. Molempien kotimaisten kielien hallinta on asiakaspalvelua. Kun henkilö selviää molempien kotimaisten kielten kokeesta, hän saa automaattisesti palkkaansa kielilisän. Turvalliseen työskentelyyn ja asiointiin on Varubodenissa aina kiinnitetty erityistä huomiota. Vaaratilanteisiin varaudutaan ja toimintaa niissä harjoitellaan. Hyvä käytännön esimerkki on S-ryhmän ja SPR:n yhteisesti toteuttama Turvapassi-koulutus, jonka on käynyt suurin osa Varubodenin henkilöstöstä. Henkilöstöä palkitaan Varubodenin kaikki työntekijät kuuluvat vuonna 2004 perustettuun henkilöstörahastoon. Rahaston pääoma kasvaa vuosittain, ja se rahoitetaan Varubodenin tuottamasta voitosta. Sijoitettavan rahasto-osuuden määrän päättää hallitus. Toimintavuosina Varuboden on maksanut rahastolle euroa. Vuoden 2009 tuloksesta maksetaan euroa. Henkilöstön henkilökohtaiset osuudet määräytyvät tehtyjen työtuntien mukaan. Rahasto on paitsi oikeidenmukainen tapa palkita hyvästä tuloksesta koko henkilökuntaa, myös keino edistää pitkäaikaisten työsuhteiden syntymistä. Kun jäsenyys on kestänyt 5 vuotta, on mahdollista nostaa 15 % omasta pääomaosuudesta, jos haluaa. Ensimmäiset osuudet rahastosta nostettiin siten vuonna Toimintaa myös vapaa-ajalla Henkilöstökerho järjestää monenlaista virkistys- ja vapaa-ajantoimintaa. Varubodenilaiset osallistuvat vuosittain muun muassa S-ryhmän jalkapallomestaruuskisoihin, joista tuli voitto kotiin vuonna 2009, sekä Kolilla järjestettävään S-ryhmän S-Selviytyjätkisaan. Henkilökunnalla on mahdollisuus käyttää Ålössä sijaitsevia lomamökkejä. Työhyvinvoinnin ylläpitoon kannustetaan liikuntaseteleillä ja työkuntoseteleillä. Vuosittain järjestetään henkilöstöjuhla, johon suuri osa henkilökunnasta osallistuu. Henkilöstö 24 25

14 Anvarskänsla Ansvarsfullhet är en del av vardagen Varuboden förverkligar i sin verksamhet alla aspekter på ansvarsfullhet: ur ekonomiskt, socialt och miljöperspektiv Varuboden tror vi att ansvarsfullhet i praktiken bäst förverkligas genom att affärsverksamheten sköts lönsamt. Detta gör det I möjligt att utveckla verksamheten på lång sikt. Varuboden bygger ut sitt nätverk av verksamhetsställen och erbjuder sina tjänster på ett jämlikt sätt nära ägarkunderna på hela verksamhetsområdet. På detta sätt skapas välmående i Varubodens hela verksamhetsområde. Det kraftigt växande Varuboden har för varje år sysselsatt allt fler kunniga anställda inom butiksbranschen. Dessutom sysselsätter Varuboden indirekt mångdubbelt fler personer tack vare sitt omfattande investeringsprogram. I Varuboden tror vi att ansvarsfullheten förverkligas genom de aktiva val som görs varje dag. Eftersom Varuboden fungerar i form av ett andelslag är ansvarsfullheten inbyggd i själva företagsformen. Ansvarsfullhet är trygghet Varuboden är en trygg plats att handla på för kunderna och en trygg arbetsplats för personalen. Kunderna kan alltid lita på att produkterna är förmånliga och att kvaliteten samt produktsäkerheten är på toppnivå. För att säkra produktsäkerheten samarbetar Varuboden bland annat med kommunernas hälsoinspektörer. Dessutom genomför handelslaget självt tre gånger per år en kvalitetsgranskning i alla sina affärer. Alla butiker använder enhetsspecifika planer för självkontroll. Hur väl servicen och butikerna fungerar bedöms också genom så kallad mystery shopping. I egenskap av handelslag lyssnar Varuboden på sina ägarkunders önskemål och behov och utvecklar affärsverksamheten utgående från dessa. Kundresponsen gäller ofta olika önskemål angående urvalet, till exempel beträffande närprodukter i affärerna. I det här fallet agerar Varuboden öppet: en produkt kan tas till försäljning till och med i en enda enhet. De moderna datasystemen gör det möjligt att skräddarsy utbudet på detta sätt och ändå ha kontroll över produktfloran som en helhet. Samarbetet med de lokala leverantörerna och producenterna är viktigt för Varuboden och värdesätts även av ägarkunderna. I många affärer spelar till exempel lokala bageriprodukter, frukt, bär och grönsaker en betydande roll. För handelslaget är det viktigt att beakta miljöaspekterna i hela verksamheten. Till det praktiska miljöarbetet hör bland annat att avfallet sorteras, behandlas och återanvänds och att man aktivt sparar energi. Vastuullisuus on osa arkea Varuboden toteuttaa toiminnassaan kaikkia vastuullisuuden osa-alueita: taloudellista, sosiaalista ja ympäristövastuuta arubodenissa uskotaan, että parasta käytännön vastuullisuutta on hoitaa liiketoimintaa kannattavasti. Tämä V mahdollistaa pitkäjänteisen toiminnan kehittämisen. Varuboden kasvattaa toimipaikkaverkostoaan ja tuo palvelunsa tasapuolisesti koko toimialueelle. Näin se luo hyvinvointia koko Varubodenin toimialueelle. Voimakkaasti kasvanut Varuboden on työllistänyt vuosi vuodelta enemmän kaupan alan ammattilaisia. Lisäksi se työllistää välillisesti moninkertaisesti ihmisiä vahvan investointiohjelmansa ansiosta. Varubodenissa uskotaan, että vastuullisuus on arvovalintoja jokapäiväisessä tekemisessä. Koska Varuboden on osuustoiminnallinen yritys, vastuullisuusajattelu on sisäänrakennettu jo itse yritysmuotoon. Vastuullisuus on turvallisuutta Varuboden on asiakkailleen turvallinen paikka asioida ja henkilökunnalle turvallinen paikka työskennellä. Asiakkaat voivat jatkuvasti luottaa siihen, että tuotteiden hintataso on edullinen ja tuotteiden laatu sekä tuoteturvallisuus ovat huippuluokkaa. Tuoteturvallisuuden varmistamiseksi Varuboden tekee yhteistyötä mm. kuntien terveystarkastajien kanssa. Lisäksi se toteuttaa itse kolme kertaa vuodessa laadunvalvontakierroksen kaikissa myymälöissään. Palvelun sujuvuutta ja myymälöiden toimintaa arvioidaan myös ns. mystery shopping -menetelmän avulla. Osuustoiminnallisena yrityksenä Varuboden kuuntelee asiakasomistajiensa toiveita ja tarpeita sekä kehittää liiketoimintaansa niiden pohjalta. Hyvin usein asiakaspalautteet ovat erilaisia valikoimatoivomuksia, jotka koskevat esimerkiksi paikallisten tuotteiden saamista myymälöihin. Tässä Varuboden toimii avoimesti: tuote voidaan ottaa myyntiin jopa yhdessä yksikössä. Näin tarkka räätälöinti valikoimissa on nykyisten tietojärjestelmien ansiosta mahdollista ilman, että kokonaisvalikoimanhallinta kärsii. Yhteistyö paikallisten tavarantoimittajien ja tuottajien kanssa on Varubodenille tärkeää, ja sitä asiakasomistajat arvostavat. Paikallisten leipomoiden tuotteilla sekä paikallisten tuottajien hedelmillä, marjoilla ja vihanneksilla on useiden myymälöiden valikoimissa merkittävä osuus. Erilaisten ympäristökohtien huomioiminen on tärkeää osuuskaupan kaikessa toiminnassa. Ympäristövastuuseen kuuluvia käytännön tekoja ovat mm. jätteiden lajittelu, käsittely ja kierrätys sekä erilaiset energiansäästötoimenpiteet. Närvarande i det dagliga livet En del av en ansvarsfull verksamhet är sponsorskap och olika samarbetsprojekt, genom vilka Varuboden vill delta i ägarkundernas dagliga liv inom sitt verksamhetsområde. Handelslaget stöder ett stort antal idrottsföreningar, kulturevenemang och lokala föreningar och arrangerar själv evenemang för ägarkunderna och personalen. Ägarkunderna får bland annat förmåner gällande olika evenemang. Under år 2010 är Varubodens samarbetspartners bland annat Sirkus Finlandia, Svenska Teatern och Borgbacken. Varuboden samarbetar dessutom med S-gruppens nationella samarbetspartners, Finlands Röda Kors och Mannerheims Barnskyddsförbund. Mukana elämänmenossa Yksi osa vastuullista toimintaa on sponsorointi ja erilaiset yhteistyöhankkeet, joiden kautta Varuboden haluaa olla mukana toimialueensa asiakasomistajien elämänmenossa. Osuuskauppa tukee lukuisia urheiluseuroja, kulttuuritapahtumia ja paikallisia yhdistyksiä sekä järjestää itse toimintaa asiakasomistajille ja henkilökunnalleen. Asiakasomistajat saavat mm. etuja erilaisiin tapahtumiin. Kuluvana vuonna Varubodenin yhteistyökumppaneita ovat mm. Sirkus Finlandia, Svenska Teatern ja Linnanmäki Varuboden tekee lisäksi yhteistyötä S-ryhmän valtakunnallisten yhteistyökumppaneiden, Suomen Punaisen Ristin ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton, kanssa. Smakligt eget bröd Den stora produkthitten i fjol var Varubodens eget bröd. Den sötsura delikatessen, som har utvecklats av Perheleipurit för kustregionens smakpreferenser, bokstavligen revs ur händerna på butikspersonalen. Handelslaget lovar att brödet återinförs i sortimentet omkring påsk och att det finns i butikerna också under sommaren. Maukasta omaa leipää Viime vuoden suuri tuotehitti oli Varubodenin oma leipä. Perheleipureiden kehittämä, erityisesti rannikkoseudun makuhermoja kutkuttava setsuurityyppinen herkku suorastaan vietiin käsistä. Osuuskauppa lupaa, että leipä tulee valikoimiin jälleen pääsiäisen korvilla, ja sitä on kaupoissa myös kesän ajan. Vastuullisuus 26 27

15 Ett företag som ägs av sina kunder I den kooperativa verksamheten baseras inflytandet inte på den ekonomiska satsningen, utan på medlemskapet. Styrelsen styr affärsverksamheten Varubodens styrelse har fem ledamöter. Styrelsens uppgift är att främja handelslagets intressen och framgång genom att sköta dess ärenden lag- och stadgeenligt samt genom att övervaka affärsverksamheten. Styrelsen fattar beslut om de centrala målsättningarna och strategierna. Den fattar också årligen beslut om handelslagets ekonomiska helhetsmålsättning och investeringar. Ledningsgruppen förverkligar affärsverksamheten i praktiken Ledningsgruppens uppgift är att förverkliga strategin. Varje medlem av ledningsgruppen ansvarar för sitt eget affärsverksamhets- eller specialkunskapsområde. God förvaltningssed i handelslaget Ett andelslag skiljer sig märkbart från andra företagsformer. Verksamheten skall producera service och tjänster åt kunderna, som samtidigt är företagets ägare med lika stora andelar. I handelslagen äger också personalen som ägarkunder en del av sin arbetsplats. Man blir medlem, det vill säga ägarkund, i ett handelslag genom att betala en insats, som i Varubodens fall är 100 euro. Ägarkunden kan påverka Andelslagens beslutsfattande är baserat på representativ demokrati. Den högsta beslutanderätten utövas av fullmäktige, som genom val väljs bland ägarkunderna. Medlemmarna kan alltså påverka handelslagets verksamhet. Rösträtten i fullmäktigevalet är en viktig rätt som ägarkunderna har. Varubodens fullmäktige består av 30 personer. Det senaste fullmäktigevalet arrangerades Då valdes ledamöter för perioden Fullmäktiges viktigaste uppgifter är att behandla bokslutet och vinstfördelningen, bevilja ledamöterna i förvaltningsrådet och styrelsen samt verkställande direktören ansvarsfrihet, välja medlemmar till förvaltningsrådet samt revisorer och behandla andra ärenden enligt handelslagets stadgar. Förvaltningsrådet godkänner strategin Andelslaget Varubodens förvaltningsråd har 25 ledamöter, av vilka två är personalrepresentanter. Förvaltningsrådets uppgift är att övervaka att handelslaget och dess förvaltning sköts lag- och stadgeenligt och i enlighet med fullmäktiges och förvaltningsrådets beslut. Det fastställer också handelslagets strategi. Förvaltningsrådet fattar dessutom beslut i frågor som gäller omfattande utvidgning eller inskränkning av handelslagets verksamhet. Det väljer handelslagets styrelse och verkställande direktör. Asiakkaidensa omistama yritys Osuuskaupassa vaikutusvalta ei perustu taloudelliseen panostukseen, vaan jäsenyyteen. Osuustoiminta eroaa merkittävällä tavalla muista yritysmuodoista. Toiminnan tarkoituksena on tuottaa palveluja ja etuja asiakkaille, jotka samalla ovat yrityksen omistajia, jokainen yhtä suurella osuudella. Osuuskaupoissa myös henkilökuntaan kuuluvat omistavat asiakasomistajina osan työpaikastaan. Osuuskaupan jäseniksi eli asiakasomistajiksi tullaan maksamalla osuusmaksu, joka Varubodenissa on 100 euroa. Asiakasomistaja voi vaikuttaa Päätöksenteko osuuskaupoissa perustuu edustukselliseen demokratiaan. Ylintä päätösvaltaa käyttää asiakasomistajien keskuudesta vaaleilla valittu edustajisto. Jäsenillä on siis mahdollisuus vaikuttaa osuuskaupan toimintaan. Äänioikeus edustajiston vaaleissa on tärkeä asiakasomistajuuteen liittyvä oikeus. Varubodenilla on 30-jäseninen edustajisto. Edustajiston vaalit järjestettiin viimeksi vuonna 2007 toimikaudelle Edustajiston tärkeimpiä tehtäviä ovat tilinpäätöksen ja voitonjaon käsittely, vastuuvapauden myöntäminen osuuskaupan hallitukselle, hallintoneuvostolle ja toimitusjohtajalle, hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien valinta sekä muut osuuskaupan sääntöihin liittyvät asiat. Hallintoneuvosto hyväksyy strategian Osuuskunta Varubodenin hallintoneuvostoon kuuluu 25 jäsentä, joista kaksi on henkilökunnan edustajaa. Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa, että osuuskauppaa ja sen hallintoa hoidetaan lain ja sääntöjen sekä edustajiston ja hallintoneuvoston päätösten mukaisesti. Se myös vahvistaa osuuskaupan strategian. Hallintoneuvosto päättää lisäksi osuuskaupan toiminnan huomattavasta laajentamisesta tai supistamisesta. Se valitsee osuuskaupan hallituksen ja toimitusjohtajan. Hallitus ohjaa liiketoimintaa Varubodenin hallitukseen kuuluu viisi jäsentä. Hallituksen tehtävänä on edistää osuuskaupan etua ja osuuskaupan menestystä hoitamalla sen asioita lain ja sääntöjen mukaisesti ja valvoa liiketoimintaa. Hallitus päättää keskeiset tavoitteet ja strategiat. Se myös päättää vuosittain osuuskaupan taloudellisista kokonaistavoitteista ja investoinneista. Johtoryhmä toteuttaa liiketoimintaa käytännössä Johtoryhmän tehtävänä on viedä strategia käytäntöön. Jokainen johtoryhmän jäsen vastaa omasta liiketoiminta- tai asiantuntemusalueestaan. Varubodens ledningsgrupp från vänster/varubodenin johtoryhmä vasemmalta: Ilkka Rissanen, Kjell Olenius, Mona Salama, Folke Lindström, Bengt Vinberg, Anne Schneider, Anne Grundström Osuuskaupan hyvä hallintotapa 28 29

16 Styrelsen år 2010/ Hallitus vuonna 2010 Styrelsen sammanträdde under året till 11 möten. Hallitus kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. Ordförande/Puheenjohtaja: Folke Lindström, verkställande direktör/toimitusjohtaja Viceordförande/Varapuheenjohtaja: Hans Åhman, direktör/johtaja Medlemmar/Jäsenet: Gun-Maj Beck, kökschef/keittiöpäällikkö Maarit Feldt-Ranta, riksdagsledamot/kansanedustaja Mikael Ingberg, PhD Ingå/Inkoo Monica Baarman-Henriksson, vicehäradshövding/varatuomari Anders Holmberg, färjförare/lossinkuljettaja Karis, Pojo/Karjaa, Pohja Tauno Skogberg, pens.bankdirektör/pankinjohtaja eläk. Kerstin Ståhlberg, representant/myyntiedustaja Ritva Uhlbäck, närvårdare/lähihoitaja, Karis/Karjaa Fredrika Åkerö, studerande/opiskelija, Karis/Karjaa Varubodens styrelse från vänster / Varubodenin hallitus vasemmalta: Gun-Maj Beck, Maarit Feldt-Ranta, Marcus H. Borgström, Folke LIndström, Hans Åhman, Mikael Ingberg. Förvaltningen Fullmäktige Edustajisto Fullmäktige sammanträdde under året till 2 möten. Edustajisto kokoontui vuoden aikana 2 kertaa. Ekenäs/Tammisaari Camilla Elf, jordbrukare, företagare/maanviljelijä, yrittäjä Anders Kurman, fil.mag./fil.maist. Lindholm Henrik, jordbrukare/maanviljelijä Lindholm Sven, agrolog/agrologi Grankulla, Sibbo/Kauniainen/Sipoo Siv Isaksson, farmaceut/farmaseutti Christel Liljeström, lantbrukare/maanviljelijä Caj-Gustav Lydman, ekonomidirektör/talousjohtaja, Sibbo/Sipoo Erkki Toivio, överkonstapel/ylikonstaapeli Marianne Vaskola, dipl.korrespondent./dipl.kirjeenvaihtaja Hangö/Hanko Magnus Lindberg, lärare/opettaja Mats Rehnström, företagare/yrittäjä Arto Vapaavuori, pensionär/eläkeläinen Kyrkslätt/Kirkkonummi Gunn Ekström, kundrådgivare/asiakasneuvoja Timo Haapaniemi, nyhetschef/uutispäällikkö Gunnel Hellström, barnskötare/lastenhoitaja Tuovi Hyvärinen, soc.arb.inom hälsovården/terveydenh.sos.työnt. Anneli Kankare, konsumentrådgivare/kuluttajaneuvoja Christina Korkman, socionom/sosionomi Anja Leinonen, merkonom/merkonomi Kalevi Männikkö, ingenjör/insinööri Berth Sundström, direktör/johtaja Caj-Erik Tallberg, brandinspektör/palotarkastaja Sjundeå/Siuntio Rabbe Dahlqvist, lantbruksföretagare/maatalousyrittäjä Mona Svartström, företagshälsovårdare/työterveyshoitaja Förvaltningsrådet 2010 Hallintoneuvosto 2010 Förvaltningsrådet sammanträdde under året 2009 till 5 möten. Hallintoneuvosto kokoontui vuonna kertaa. Ordförande/Puheenjohtaja Marcus H. Borgström, lantbruksråd/maanviljelysneuvos, Helsingfors/Helsinki Viceordförande/Varapuheenjohtaja Yngve Söderlund, vicehäradshövding/varatuomari, Kyrkslätt/ Kirkkonummi Övriga ledamöter/muut jäsenet Ingeborg Flythström, ekonomiplanerare/taloussuunnittelija, Sjundeå/Siuntio Birger Granström, speciallärare/erityisopettaja, Hangö/Hanko Kjell Holm, ingenjör/insinööri, Ekenäs/Tammisaari Erik Holmberg, jordbrukare/maanviljelijä, Ingå/Inkoo Rita Holopainen, mentalvårdare/mielisairaanhoitaja, Kyrkslätt/ Kirkkonummi Anders Karell, jordbrukare/maanviljelijä, Sjundeå/Siuntio Pekka Koskinen, diplomingenjör/diplomi-insinööri, Grankulla/ Kauniainen Rolf Lundin, projektchef/projektipäällikkö, Helsingfors/Helsinki Gösta Lundström, jordbrukare/maanviljelijä, Sibbo/Sipoo Yvonne Malin-Hult, ekonomidirektör/talousjohtaja, Sibbo/Sipoo Henrik Nordell, Pol.mag./Valt.maist., Kyrkslätt/Kirkkonummi Kim Nummelin, försäljningschef/myyntipäällikkö, Kyrkslätt/ Kirkkonummi Peter Nynäs, företagare/yrittäjä, Karis/Karjaa Camilla Rancken, företagshälsovårdare/työterveyshoitaja, Ekenäs/ Tammisaari Reijo Ståhlberg, vd/toimitusjohtaja, Kyrkslätt/Kirkkonummi Ulf-Johan Sunabacka, lärare/opettaja, Grankulla/Kauniainen Kristian Westerholm, agronom/agronomi, Ingå/Inkoo Gunilla Wikström, församlingssekreterare/seurakuntasihteeri, Pojo/Pohja Birgitta Åström, företagare/yrittäjä, Sibbo/Sipoo Benita Öberg, omsorgsservicechef/hoivapalvelupäällikkö, Ingå/ Inkoo Christian Österlund, försäljningschef/myyntipäällikkö, Hangö/ Hanko Personalens representanter/ Henkilökunnan edustajat Ann-Christine Kjellberg, koncernbokförare/konsernikirjanpitäjä, Kyrkslätt/Kirkkonummi Anne Ek, enhetsschef/yksikön päällikkö, Ingå/Inkoo Revisorer/Tilintarkastajat Ordinarie revisorer/varsinaiset tilintarkastajat: CGR-samfund/KHT-yhteisö Ernst & Young Oy Suppleanter har varit/varamiehinä ovat olleet: CGR-samfund/KHT-yhteisö Ernst & Young Oy Hallinto 30 31

17 Kontaktuppgifter till enheterna Toimipaikkojen yhteystiedot Kontaktuppgifter till enheterna Prisma Prisma Kyrkslätt Munkkullavägen Kyrkslätt tfn S-market Ekenäs Järnvägsgatan Ekenäs tfn Hangö Bangatan Hangö tfn Ingå Ola Westmans allé Ingå tfn Grankulla Norra Stationsvägen Grankulla tfn Grankulla Södra Grankullavägen Grankulla tfn Karis Skolgatan Karis tfn Kyrkslätt kyrkby Torgvägen Kyrkslätt tfn Kyrkslätt Veikkola Koskisvägen Veikkola tfn Pojo Pojovägen Skuru tfn Sibbo Nickby Svedjeängsgränden Sibbo tfn Sibbo Söderkulla Amiralsvägen Söderkulla tfn Sjundeå Flemingsvägen Sjundeå st tfn Sale Barösund Valhallavägen Barösund tfn Esplanad Esplanaden Hangö tfn Hangö Glasbruksgatan Hangö tfn Kantvik Sockerbruksvägen Kantvik tfn Lindal Lindalsvägen Kyrkslätt tfn Masaby Tinagränden Masaby tfn Sibbo Sibbo Box Nya Borgåvägen Box tfn Tenala Tenala kby Sockenvägen Tenala tfn Restauranger Kyrkslätt Rosso Kyrkslätt Kyrktorget Kyrkslätt tfn Pub Varella Kyrktorget Kyrkslätt tfn VB-Center Sjundeå Flemingsvägen Sjundeå tfn Järnaffärer och trädgårdsbutiker Järncentral Hangö Glasbruksgatan Hangö tfn Järncentral Kyrkslätt Munkkullavägen Kyrkslätt tfn Multasormi trädgårdsbutik, sommarförsäljning tfn Brännoljeförsäljning Munkkullavägen Kyrkslätt tfn Trafikbutiker ABC Ekenäs Järnvägsgatan Ekenäs tfn ABC Karis Läppåkersgatan Karis tfn Teboil Kyrkslätt Munkkullavägen Kyrkslätt tfn VB-bränslestation Nickby Borgnäsvägen Sibbo tfn ABC Pickala Kustvägen Sjundeå tfn Automatstationer ABC Hangö Sandövägen 12, Hangö tfn ABC Ingå småbåtshamn Ingå tfn ABC Sjundeå Flemingsvägen Sjundeå st tfn Sale Barösund Valhallavägen Barösund tfn Bilförsäljning Auto-VB Horsbäck, Ekenäs Mekanikervägen Ekenäs tfn Lojo, Lohjan Autokeskus Oy Tynnismalmen (PB 102) Lojo tfn (019) Ekenäs Bilcentral Horsbäck, PB Ekenäs tfn (019) Prisma Prisma Kirkkonummi Munkinmäentie Kirkkonummi puh S-marketit Hanko Ratakatu Hanko puh Inkoo Ola Westmanin puistotie Inkoo puh Karjaa Koulukatu Karjaa puh Kauniainen Etelä Kauniaistentie Kauniainen puh Kauniainen Pohjoinen Asematie Kauniainen puh Kirkkonummi kirkonkylä Toritie Kirkkonummi puh Kirkkonummi Veikkola Koskentie Veikkola puh Pohja Pohjantie Pohjankuru puh Sipoo Nikkilä Kaskiniitynkuja Sipoo puh Sipoo Söderkulla Amiraalintie Söderkulla puh Siuntio Flemingintie Siuntio as. puh Tammisaari Rautatienkatu Tammisaari puh Sale Barösund Valhallantie Barösund puh Esplanadi Esplanadi Hanko puh Hanko Lasitehtaantie Hanko puh Kantvik Sokeritehtaantie Kantvik puh Lindal Lindalintie Kirkkonummi puh Masala Tinakuja Masala puh Sipoo Sipoo Box Uusi Porvoontie Box puh Tenhola Pitäjäntie Tenhola puh Ravintolat Kirkkonummi Rosso Kirkkonummi Kirkkotori Kirkkonummi puh Pub Varella Kirkkotori Kirkkonummi puh VB-Center Siuntio Flemingintie Siuntio puh Rautakaupat ja puutarhamyymälät Rautakeskus Hanko Lasitehtaantie Hanko puh Rautakeskus Kirkkonummi Munkinmäentie Kirkkonummi puh Multasormi puutarhamyymälä kesämyynti puh Polttoöljyn myynti Munkinmäentie Kirkkonummi puh Liikennemyymälät ABC Karjaa Lepinpellonkatu Karjaa puh ABC Tammisaari Rautatienkatu Tammisaari puh Teboil Kirkkonummi Munkinmäentie Kirkkonummi puh VB-polttoainemyynti Nikkilä Pornaistentie Sipoo puh ABC Pikkala Rannikkotie Siuntio Puh Automaattiasemat ABC Hanko Santalantie Hanko ABC Inkoon pienvenesatama Inkoo puh ABC Siuntio Flemingintie Siuntio as. puh Sale Barösund Valhallantie Barösund puh Automyynti Auto-VB Mekaanikontie Tammisaari puh Lohja, Lohjan Autokeskus Oy Tynninharju (PL 102) Lohja puh. (019) Tammisaaren Autokeskus Horsbäck, PL Tammisaari puh. (019) Toimipaikkojen yhteystiedot

18 Varubodens verksamhetsområde / Varubodenin toimialue Varubodens verksamhetsområde Varubodenin toimialue Hangö Hanko Tenala Tenhola Pojo Pohja Ekenäs Tammisaari Karis Karjaa Barösund Ingå Inkoo S-market Sale Prisma Bränslestation/automat Trafikbutik Restaurang Järnaffär Bilaffär Lojo Lohja Sjundeå Siuntio Veikkola Kyrkslätt Kirkkonummi Grankulla Kauniainen S-market Sale Prisma Polttonesteasema/automaatti Liikennemyymälä Ravintola Rautakauppa Autokauppa Sibbo Nickby Sipoo Nikkilä Sibbo Söderkulla Sipoo Söderkulla Vad är S-gruppen? Varuboden hör till den framgångsrika S-gruppen. S-gruppen är en stor finländsk kooperativ företagsgrupp i handelsbranschen. Den består av 22 regionala regionhandelslag, 10 lokala handelslag samt Centrallaget för Handelslagen i Finland (SOK) och dess dotterbolag. Syftet med S-gruppens affärsverksamhet är att producera tjänster och förmåner för ägarkunderna som äger handelslagen runt om i Finland. S-gruppen vill överallt i Finland erbjuda sina ägarkunder mångsidiga tjänster och ett brett butiksnät. Utgångspunkten för hela verksamheten är att erbjuda kunderna god service och underlätta deras vardag. Ägarkunderna får Bonus och ägarkundsförmåner på alla S-gruppens verksamhetsställen i Finland och dess närområden. S-gruppen 2009 S-ryhmä 2009 M /Milj. Detaljhandeln/Vähittäismyynti Detaljhandeln i Baltikum och Ryssland/ Vähittäismyynti Baltiassa ja Venäjällä 232 Detaljhandeln i hemlandet/ Vähittäismyynti kotimaassa Handelslagens detaljhandeln/ Osuuskauppojen vähittäismyynti S-gruppen bonusförsäljning/ S-ryhmän bonusmyynti Bonus betald till ägarkunderna/ Asiakasomistajille maksettu Bonus 316 Investeringar/Investoinnit 642 Personal/Henkilöstö Resultat/Tulos 270 S-gruppens detaljhandel enligt affärsområde/ *innehåller försäljningen i närområdena S-ryhmän vähittäismyynti liiketoiminta-alueittain *sisältää lähialueiden myynnin Markethandeln*/Marketkauppa* Trafikbutiks- och bränslehandeln/ Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa Varuhus- och fackhandeln/ Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa 430 Rese- och bespisningsbranchen*/ Matkailu- ja ravitsemiskauppa* 848 Bil- och biltillbehörshandeln/ Auto- ja autotarvikekauppa 568 Lantbrukshandeln/Maatalouskauppa Övriga/Muut 14 Mikä on S-ryhmä? Varuboden on osa menestyvää S-ryhmää. S-ryhmä on merkittävä suomalainen, osuustoiminnallinen kaupanalan yritysryhmä. Sen muodostavat 22 alueosuuskauppaa, 10 paikallisosuuskauppaa sekä keskusliike SOK tytäryhtiöineen. S-ryhmän liiketoiminnan tarkoituksena on tuottaa palveluja ja etuja asiakasomistajille, jotka omistavat eri puolilla maata toimivat osuuskaupat. S-ryhmä haluaa tarjota asiakasomistajilleen kaikkialla Suomessa monipuoliset palvelut ja laajan toimipaikkaverkoston. Kaiken toiminnan lähtökohtana ovat asiakkaan palvelutarpeet ja arjen helpottaminen. Asiakasomistajat saavat Bonusta ja asiakasomistajaetuja kaikista S-ryhmän toimipaikoista Suomessa ja lähialueilla. Yli toimipaikkaa Marketkauppa Prismat S-marketit Salet ja Alepat Kodin Terra Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa ABC-liikennemyymälät ja automaattiasemat Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa Sokos-tavaratalot Emotion-erikoisliikkeet Pukumies-erikoisliikkeet Matkailu- ja ravitsemiskauppa Sokos Hotellit Radisson Blu Hotellit Holiday Club Spa Hotellit ravintolat Auto- ja autotarvikekauppa Automaa Oy S-ryhmän autokaupat Maatalouskauppa Agrimarketit S-Rautamarketit Multasormet Kansainvälinen S-ryhmä Prismat Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Venäjällä Sokos Hotellit Pietarissa ja Tallinnassa Över verksamhetsställen Markethandel Prisma S-market Sale och Alepa Kodin Terra Trafikbutiks- och bränslehandel ABC-trafikbutikerna och automatstationerna Varuhus- och fackhandel Sokos-varuhusen Emotion-specialbutikerna Pukumies-specialbutikerna Rese- och bespisningsbranschen Sokos Hotels Radisson Blu Hotels Holiday Club Spa Hotels restaurangerna Bil- och biltillbehörshandel Automaa Oy S-gruppens bilaffärer Lantbrukshandel Agrimarket S-Järnmarket Multasormi Internationella S-gruppen Prisma-butikerna i Estland, Lettland och Ryssland Sokos Hotels i S:t Petersburg och Tallinn Vad är S-gruppen/Mikä on S-ryhmä

19 Andelslaget Varuboden Munkkullavägen 6 (PB 4), Kyrkslätt ägarkundtjänst, tfn Osuuskunta Varuboden Munkinmäentie 6 (PL 4), Kirkkonummi asiakasomistajapalvelu, puh

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 1 VARUBODEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 Toimintaympäristö Odotukset taloudellisesta kasvusta ovat pienentyneet vuoden alku puoliskolla. Inflaatio on kiihtynyt kallistuneiden

Lisätiedot

Toimintakatsaus

Toimintakatsaus Toimintakatsaus 1.1.-30.6.2009 1 VARUBODEN TOIMINTAKATSAUS 1.1. 30.6.2009 Toimintaympäistö Maailmantalous on hyvin lyhyellä ajalla voimakkaasti heikentynyt, mikä omalta osaltaan myös heijastuu Suomen talouteen.

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Verksamhetsöversikt. Toimintakatsaus

Verksamhetsöversikt. Toimintakatsaus Verksamhetsöversikt 2008 Toimintakatsaus Redaktion: Viestintäsalot Oy Layout: Oskari Kiiski Bilder: Petteri Kitti, Sussie Strandberg Tryckeri: PunaMusta Toimitus: Viestintäsalot Oy Ulkoasu: Oskari Kiiski

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt Perspektiivi-2-heinä15 klo12 Monien mahdollisuuksien liiketilaa energisen alueen ytimessä Det nyaste företagscentret i energiska Runsor WAASA KIINTEISTÖ WASAPLAN OY JUHA KOIVUSALO, RA RUNSOR Toimisto-

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1097/2010 vp Rovaniemen pääpostin säilyttäminen nykyisessä paikassa Eduskunnan puhemiehelle Itella on Rovaniemellä yhdistämässä linja-autoaseman vieressä toimivan pääpostin kauppakeskus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 133/2009 vp Valtion eläkevastuut Eduskunnan puhemiehelle Edellisen hallituksen aikana arvioitiin, että valtionhallinnosta voitaisiin vähentää vuoteen 2011 mennessä 9 650 työpaikkaa.

Lisätiedot

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE SaeP Anl. Jakelukohdassa mainitut kunnat Kåvit. Behand. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinnossa toimivaan Verotuksen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 350/2007 vp Oikeus sairauspäivärahaan tai eläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Kontiolahtelainen Kauko Riikonen koki melkoisen yllätyksen, kun hän 1.6.2004 nilkkavammasta alkaneen sairausloman

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 130/2008 vp Työ- ja työkyvyttömyyseläkkeiden maksupäivä Eduskunnan puhemiehelle Työeläkkeen ja työkyvyttömyyseläkkeen maksupäivä on kuukauden ensimmäinen päivä. Tapauksissa, joissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 Tietoisku 13/2008 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten yksin eläjiä 2. Lapsettomia pareja entistä enemmän 3. Viidennes lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä 4. Kielikirjo perheissä

Lisätiedot

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa.

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Välkomna till Österbottens förbunds bredbandsseminarium, som fått namnet Österbotten kör

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme Trevlig sommar! Hauskaa kesää! Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme KUNDINFORMATION ASIAKASTIEDOTE 4/2011 Snart

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014 Tietoisku 8/2014 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pysynyt ennallaan 2. Perheiden keskikoko hieman pienentynyt 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 816/2006 vp Yrittäjän sosiaaliturva EU-maissa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin alueella työskentelevä yrittäjä (KK-Communication Ltd FI1839803-7 Lappeenranta Finland) ei kuulu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 751/2004 vp Osa-aikalisän nykyistä joustavampi käyttö hoivatyössä Eduskunnan puhemiehelle Osa-aikalisä antaa työntekijälle mahdollisuuden lyhentää työaikaansa määräaikaisesti. Työnantajan

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

S-ryhmä teki ennätystuloksen - asiakasomistajat keskittivät ostojaan entistä enemmän

S-ryhmä teki ennätystuloksen - asiakasomistajat keskittivät ostojaan entistä enemmän S-ryhmä teki ennätystuloksen - asiakasomistajat keskittivät ostojaan entistä enemmän Liiketoiminnallisesti vuosi 2004 oli historian paras 100-vuotisjuhlia viime vuonna viettäneelle S-ryhmälle. Koko ryhmän

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 680/2009 vp Nuorten akateemisten työttömyyden vähentäminen Eduskunnan puhemiehelle Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyys on kasvanut keväällä 2009 erityisesti 25 30-vuotiaiden

Lisätiedot

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE MYÖNNETTÄVIEN YLEISAVUSTUSTEN TOIMINNALLISET MITTARIT Hyväksytty sivistyslautakunnassa 2.2. 2005 sivut: 1-4 FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA

Lisätiedot

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus Hanke 2014

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 953/2001 vp Kemira Oy:n työpaikkojen turvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Kemira Oy:n kohdalla ollaan tekemässä omistusjärjestelyjä talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätöksellä.

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Marraskuu 2012 Lisätiedot: Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Pohjanmaan työllisyyskatsaus

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016 Tietoisku 11/2016 Sisällys 1. Asuntokuntien koko pysyi samana 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Stone. Design dsign Vertti Kivi&Co

Stone. Design dsign Vertti Kivi&Co Stone 2 Stone Design dsign Vertti Kivi&Co Olen suunnitellut yli sata toimistotilaa. Maisematilojen suunnittelussa on aina haasteena yhdistää tilan tehokas käyttö sekä keskittymistä vaativa suojaisa työpiste.

Lisätiedot

SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR

SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR Sipoonkorpi-työryhmien mietinnöt 1993 ja 2004 Natura 2000 Ekologinen verkosto Itä-Uudellamaalla, Väre 2002 Ehdotus asetukseksi Sipoonkorven luonnonsuojelualueesta

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 501/2002 vp Valtra-traktorituotannon jatkuminen Suolahdessa ja Suomessa Eduskunnan puhemiehelle Suomalaisia Valtra-traktoreita valmistava Partek-konserni on julkisuudessa olevien tietojen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1333/2010 vp Näkövammaisten kirjaston Celian tulevaisuus Eduskunnan puhemiehelle Celia on näkövammaisten kirjasto, joka on tarkoitettu Suomessa kaikille lukemisesteisille kansalaisille.

Lisätiedot

Språkbarometern Kielibarometri 2012

Språkbarometern Kielibarometri 2012 Språkbarometern Kielibarometri 1. Service på svenska (svenskspråkiga minoriteter, N=0) Palveluita suomeksi (suomenkieliset vähemmistöt, N=1) Får du i allmänhet service på svenska? KOMMUNAL SERVICE 0 0

Lisätiedot

TUE VIHREIDEN KAMPANJAA KYMPILLÄ. LÄHETÄ TEKSTIVIESTI TUE10 NUMEROON

TUE VIHREIDEN KAMPANJAA KYMPILLÄ. LÄHETÄ TEKSTIVIESTI TUE10 NUMEROON PUHTAAT JÄRVET PUHDAS ITÄMERI ROHKEA SUVAITSEE Remontoimme terveydenhuollon niin, että hoitoa saa sekä ruumiin että mielen sairauksiin. Investoimme ratoihin, jotta junat saadaan kulkemaan nopeammin, useammin

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Syyskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 944/2006 vp Työeläkkeen menetyksen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Uuden eläkelain voimaan tullessa mahdollistui työeläkkeelle pääsy 63 vuoden iässä ilman, että menettäisi ansaitun

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1094/2013 vp Eläkeläisten kireä verotus Eduskunnan puhemiehelle Kun henkilö jää eläkkeelle, hänen tulotasonsa puolittuu, kun sitä verrataan henkilön työelämästä saamaan palkkaan. Eläkeläisten

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2010

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2010 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2010 Tietoisku 8/2010 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten pieniä asuntokuntia 2. Lapsettomien parien osuus perheistä kasvaa 3. Yksinhuoltajaperheiden osuus pysynyt ennallaan 4.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2009

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2009 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2009 Tietoisku 10/2009 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten yksin asuvia 2. Lapsettomia pareja entistä enemmän 3. Viidennes lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä 4. Kielikirjo perheissä

Lisätiedot

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 9.3.2015 Kundnöjdhetsenkäten har genomförts

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 118/2004 vp Osa-aikaeläkkeeltä vanhuuseläkkeelle siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Vuoden 2005 alussa voimaan tulevan eläkeuudistuksen myötä vanhuuseläkkeelle voi siirtyä 63 68-vuotiaana.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2007 vp Kela-korvattavat lääkkeet ja perhekohtainen omavastuu Eduskunnan puhemiehelle Joissakin sairauksissa on se tilanne, ettei Kelan korvauksen piirissä oleva lääke anna sitä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 77/2011 vp Euroopan vakautusmekanismin sopimusluonnos Eduskunnan puhemiehelle Hallitus on alkukesästä 2011 esittänyt Suomen liittymistä Euroopan vakautusmekanismiin (EVM), ja euroalueeseen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Silva Malin Sjöholm Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Fakta Bygget skall vara klart 30.11 Naturen har fungerat som inspiration i processen. Silva- betyder skog på latin Färgskalan inne i

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 442/2003 vp Oikeus irtisanomisajan palkkaan konkurssitilanteissa Eduskunnan puhemiehelle Konkurssitapauksissa irtisanomisajan palkkamääräykset jäävät kuolleeksi kirjaimeksi. Useimmissa

Lisätiedot

JAKOBSTAD PIETARSAARI

JAKOBSTAD PIETARSAARI Hyvää päivähoitoa jo 110 vuotta. 110 år av högklassig dagvård. JAKOBSTAD PIETARSAARI Jakobstad ordnar småbarnspedagogisk verksamhet på svenska och finska. I Jakobstad finns dessutom ett populärt och fungerande

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 874/2010 vp Poliisikoiratoiminnan keskittäminen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella Eduskunnan puhemiehelle Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella on valmisteilla muutos, jossa poliisikoiratoiminta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 426/2007 vp Isännöitsijän pätevyyden valvonta Eduskunnan puhemiehelle Isännöitsijä on asunto-osakeyhtiön tai kiinteistöyhtiön operatiivinen johtaja, jonka tärkein tehtävä on johtaa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 131/2005 vp Yritysten hyvän tuloksen kanavointi investointeihin Eduskunnan puhemiehelle Suomalaisyritysten rahoitusrakenteet ovat keskimäärin erinomaisessa kunnossa; kassoissa on rahaa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 712/2013 vp Vammaisten henkilöiden avustajien palkkausjärjestelyn yhdenmukaistaminen Eduskunnan puhemiehelle Vammaisen henkilön avustajan työ on raskasta ja vaativaa, mutta matalasti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 856/2001 vp Sosiaalityöntekijöiden työuupumus ja heikentyneet työolot Eduskunnan puhemiehelle Sosiaalityöntekijöiden työuupumus on kasvaneen työmäärän ja työolojen huononemisen myötä

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 792/2006 vp Viisipäiväinen vuosilomaviikko Eduskunnan puhemiehelle Vuosilomalaki on vanhentunut joiltakin osin. Laissa vanhaa perinnettä on se, että ansaittu vuosiloma-aika kuluu myös

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Asuntokunnat ja perheet 2007 TIETOISKU 9/2007. Sisällys

Asuntokunnat ja perheet 2007 TIETOISKU 9/2007. Sisällys Asuntokunnat ja perheet 2007 TIETOISKU 9/2007 Sisällys 1 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 1.1 Asuntokuntien määrä ja koko 2 PERHEET 2.1 Perhetyyppi 2.2 Lapsiperheet 2.3 Perheiden äidinkieli Kuva: Ee-mailin toimitus

Lisätiedot