Forssan seudun terveydenhuollon ky.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Forssan seudun terveydenhuollon ky."

Transkriptio

1 Forssan seudun terveydenhuollon ky.

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Henkilöstö Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilöstön ikä- ja sukupuolirakenne Henkilötyövuodet Palkkaus ja henkilöstömenot Palkkaus Henkilöstön tila Poissaolot Sairauspoissaolot Eläkkeelle siirtymiset Panostus henkilöstöön Tyky-toiminta Virkistystoiminta Henkilökunnan muistaminen

3 1. Johdanto Henkilöstökustannukset muodostavat valtaosan kuntayhtymän oman toiminnan käyttömenoista. Pyrkimyksissä taloudelliseen ja tehokkaaseen päätöksentekoon ja muutoksen johtamiseen tarvitaan jatkuvaa ja järjestelmällistä henkilöstötietojen seurantaa, vertailua ja kehittämistä. Henkilöstöraportti on tarkoitettu esimiehille ja luottamushenkilöille henkilöstöjohtamisen ja henkilöstön kehittämisen apuvälineeksi. Henkilöstöraportti sisältää tietoja henkilöstön määrästä ja rakenteesta, henkilöstökustannuksista ja henkilöstön tilasta. Henkilöstöstä saadut tiedot antavat pohjan tehtäessä henkilöstörakennetta ja henkilöstön kehittämistä koskevia päätöksiä ja henkilöstörakenteen korjaussuunnitelmia. Raportin tietoja voidaan hyödyntää myös kuntayhtymän strategisen johtamisen suunnittelussa. Tiedot henkilöstöraporttiin on koottu palkkalaskennassa käytössä olevasta Populus - henkilö- ja palkkahallintojärjestelmästä. Lisäksi tietoja on kerätty kirjanpitojärjestelmästä sekä Kuntien Eläkevakuutuksesta. Kuntayhtymän henkilöstössä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia vuonna Kuntayhtymä palkkasi hoitopalveluihin vain yli kolmen kuukauden sijaiset, Lyhytaikaisiin (alle 3 kk) sijaisuuksiin työpanos ostettiin edelleen Seuturekry Oy:ltä. Rekrytoinnissa käytettiin myös Seuturekry Oy:n palveluita. Kuntayhtymän oma kiertohoitajajärjestelmä on palvellut hyvin äkillisien poissaolojen aiheuttavaa vajetta. Kuitenkin on todettu, että nykyinen kiertohoitajien määrä ei ole riittävä kattamaan todellista tarvetta. 2. Henkilöstö 2.1. Henkilöstön määrä ja rakenne Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän palveluksessa oli yhteensä 585 henkilöä, joka on 5 henkilöä enemmän kuin vuonna Heistä 502 oli vakituisessa ja 83 määräaikaisessa palvelussuhteessa. Määräaikaisiin luetaan sijaiset, avoimien tehtävien hoitajat. Vakituisia virka- tai työsuhteisia vakansseja oli yhteensä 573 joista osa-aikaisia oli 3. Vakanssien määrä lisääntyi 4,5:llä edelliseen vuoteen verrattuna. Uusista vakansseista yksi osa-aikainen (0,5) sairaanhoitajan vakanssi muutettiin kokoaikaiseksi. Muut vakanssit (4) perustettiin Someron ympäristöterveydenhuollon siirron johdosta kuntayhtymään siirtyneelle henkilöstölle. 3

4 Vakinaisen henkilöstön prosentuaalinen jakauma vastuualueiden kesken säilyi samantyyppisenä kuin edellisvuotena. Vakinaisen henkilöstön määrässä ei ole ollut viime vuosina oleellisia muutoksia. Vuonna 2011 lakkautettiin perusterveydenhuollon vuodeosastojen toiminta, mikä näkyy hoitopalvelujen vastuualueen henkilöstömäärän kehityksessä. 4

5 2.2. Henkilöstön ikä- ja sukupuolirakenne Forssan seudun terveydenhuollon henkilöstöstä suurimman ikäryhmän muodostavat vuotiaat, yhteensä 224 henkilöä. Seuraavaksi suurin ryhmä on vuotiaat yhteensä 126 henkilöä. Kuntayhtymän työntekijöiden keski-ikä oli ,5 vuotta, mikä oli hieman alhaisempi kuin edellisvuonna. Naisten keski-ikä oli 47,3 vuotta ja miesten 49,1 vuotta. 3. Henkilötyövuodet Henkilöstöstä 89,6 %:a oli naisia ja 10,4 %:a miehiä. Naisten osuus henkilöstöstä oli lisääntynyt noin 1 prosentilla. Henkilötyövuodet on saatu, kun kokonaistyöajasta on vähennetty poissaolot ja lisätty lisä- ja ylityöt ja jaettu kunkin työaikamuodon vakiojakajalla. Henkilötyövuodet vastuualueittain Vastuualue Htv 2013 Htv 2012 Yleishallinto 14,02 12,05 Mielenterveystyö 28,67 27,28 Perusterveydenhuolto 46,23 44,31 Erikoissairaanhoito 18,54 16,59 Sairaanhoidolliset palvelut 4,11 3,73 Tukipalvelut 15,98 16,79 Hoitopalvelut 300,88 310,02 Yhteensä 428,43 430,77 5

6 Lisäystä henkilötyövuosissa on tapahtunut muilla vastuualueilla paitsi tukipalveluissa ja hoitopalveluissa. Henkilötyövuosien lisäys johtuu osin henkilöstön lisäyksestä, mutta myös siitä, että vakanssit ovat olleet hyvin täytettyinä. Myös poissaolojen vähentyminen vaikuttaa asiaan. 4. Palkkaus ja henkilöstömenot 4.1. Palkkaus Kuntapuolen virka- ja työehtosopimukset tulivat voimaan Sopimukset olivat voimassa KVTES- ja TS-sopimuksissa oli ,46 %:n suuruinen yleiskorotus. LS sopimuksessa yleiskorotus oli 1,3 %. Yleiskorotus korottaa sekä tehtäväkohtaista palkkaa että henkilökohtaista lisää. Paikallisia järjestelyvaraeriä oli käytettävissä KVTES:n ja TS:n sopimusalalla 0,6 % ja LS:n sopimusalalla 0,35 %.Järjestelyvaraeriä käytettiin sekä tehtäväkohtaisten palkkojen korjaamiseen että henkilökohtaisiin lisiin. 6

7 5. Henkilöstön tila 5.1. Poissaolot Vuoden 2013 aikana kertyi poissaoloja yhteensä kalenteripäivää, joka on 2032 päivää enemmän kuin vuonna Vuodesta 2012 poissaolojen suhteellinen osuus on kasvanut perhevapaiden osalta 3 % ja koulutuksen osalta 2 %. Sairauspoissaolojen suhteellinen osuus on pysynyt samana. Muiden poissaolojen (opintovapaa, työtapaturmat, vuorotteluvapaa jne.) osalta vähennystä on 6 %. Vuosilomien määrä lisääntyi 1 %:a Sairauspoissaolot Sairauspoissaloja kertyi yhteensä 6782 kalenteripäivää, joka on 13,3 %:a kaikista poissaoloista. Keskimäärin työntekijää kohden sairauspäiviä oli 8,71 kalenteripäivää, joka on 1,7 päivää vähemmän kuin edellisvuonna. Sairauspoissaolojen keskimääräinen määrä/työntekijä on viisi viimeistä vuotta laskenut tasaisesti. Entinen SAPU-malli korvattiin VARTU:lla eli varhaisen tuen toimintamallilla vuonna Varhaisen tuen toimintamallilla pyritään tunnistamaan ja puuttumaan työkykyä heikentäviin tekijöihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 7

8 Eläkkeelle siirtymiset Kokoaikaisille eläkkeille siirtyi vuoden aikana yhteensä 15 henkilöä, joka on 7 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna. Osa-aikaiselle eläkkeelle jäi yksi henkilö. Vuoden 2013 aikana laskennallisen eläkeiän saavuttaneista henkilöistä 3 jatkaa työssään, edellisenä vuonna jatkajia oli 5. Vuoteen 2023 mennessä vakituisesta henkilökunnasta yhteensä 236 henkilöä on siirtymässä vanhuuseläkkeelle laskennallisen eläkeiän perusteella. 6. Panostus henkilöstöön Varhaisen tuen toimintamalli otettiin käyttöön vuoden 2013 aikana ja siitä informoitiin kuntayhtymän esimiehiä. Lisäksi suunniteltiin siihen liittyvää koulutusta, joka ensimmäisen kerran toteutui vasta vuoden Koulutusta on tarkoitus jatkaa vuoden 2014 puolella. Ikäohjelman valmistelua jatkettiin vuonna 2013 siten, että asetettiin työryhmä, jonka tehtävänä oli tehdä esitys ikäohjelmaan liittyväksi toimenpideohjelmaksi. Työryhmän esitystä yhteistoimintaryhmässä käsiteltäessä todettiin, että suurin osa esityksistä liittyi suurempaan kokonaisuuteen ja päädyttiin siihen, että esitetyt asiat otetaan käsittelyyn siinä vaiheessa kun sääntöjä ja menettelytapoja kehitetään. Lisäksi sovittiin, että esitykset käydään läpi kerran vuodessa yhteistoimintaryhmässä ja tarkastellaan miten niiden osalta on edetty. Kuntayhtymässä käynnistettiin myös Työkunto hanke, jonka pilottiryhmässä oli niskaongelmaisia työntekijöitä. Kyseessä oli avokuntoutusryhmä, jossa osa kuntoutuksesta tapahtui työajalla ja osa omalla ajalla. Molempien osalta työnantaja kustansi kuntoutuksen. Seurantakyselyt kohderyhmälle toteutetaan vuosina 2014 ja

9 Osastonhoitajille järjestettiin tyhy-toiminnan puitteissa kaksi kehittämisiltapäivää, joissa pohdittiin lähijohtajuutta, sen pelisääntöjä, arvoja, haasteita, vahvuuksia ja kehittämistarpeita. Henkilöstöohjelman tavoitteiden toteutumista seurataan edelleen vuosittain muun suunnittelun yhteydessä. Vuonna 2013 käynnistettiin hätäensiapukoulutukset muulle kuin hoitohenkilökunnalle. Koulutustilaisuuksia järjestetään jatkossa vuosittain. Henkilökunnalle pakollista on palokoulutus. Koulutustilaisuuksia järjestetään vuosittain. Koulutukseen käytettiin yhteensä euroa, joka on euroa vähemmän verrattuna edelliseen vuoteen. Summaan ei sisälly sijaisten palkkaamisesta eikä luennoitsijoiden palkkioista aiheutuneita kustannuksia Tyky-toiminta Tyky-toimintaan käytettiin vuonna 2013 yhteensä euroa. Osastokohtaisten tykyhankkeiden tukemista jatkettiin edelleen. Kuntayhtymän henkilökunnalle oli edelleen kaksi omaa Easy Line ryhmää. Vuoden suosituin tapahtuma oli Nice Run, johon osallistui 16 kuusihenkistä joukkuetta kuntayhtymästä. Suvi-iltaan osallistui eri sarjoihin yhteensä 35 henkilöä, mikä oli 7 henkilöä enemmän kuin vuonna Virkistystoiminta Henkilökunnan virkistystoimintaan käytettiin vuonna 2013 yhteensä euroa. Virkistysmäärärahoilla tuettiin sekä liikunta- (9.517 ) että kulttuuritoimintaa (3.685 ). Liikunnan tukeminen kohdistui lähinnä yksilötason liikunta-aktiviteetteihin, joista suurimmat ryhmät olivat Vesihelmen uinti, kuntosalikäynnit ja erilaiset jumpparyhmät. Kulttuuritoiminnassa tuettiin erilaisiin paikallisiin kulttuuritapahtumiin osallistumista, mm. kesäteatteri- ja elokuvakäyntejä. Vuoden 2012 kuntayhtymän yhteisen pikkujoulun järjestelyvastuu oli hallinto- ja tukipalvelujen vastuualueella. Lamminkirmun virkistyspaikka on ollut edelleen henkilökunnan ahkerassa käytössä Henkilökunnan muistaminen Kuntayhtymä huomioi henkilökunnan 50- ja 60-vuotispäivät. Lahjan arvo määräytyy henkilön palveluvuosien perusteella. Kuntaliiton kultaisen ansiomerkin saajia 30-vuoden kunnallisesta palvelusta oli yhteensä 20. Lisäksi kuntayhtymä muistaa kuntayhtymässä 20 vuotta palvelleita sekä eläkkeelle siirtyviä työntekijöitään. Liitteet Virkistystoiminnan toimintakertomus Tyhy-toiminnan toimintakertomus Työsuojelutoiminnan toimintakertomus Työterveyshuollon toimintakertomus Yhteistoiminnan toimintakertomus 9

10 VIRKISTYSTOIMINNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Määräraha Liikunta - Vanhan Kutomon Fysioterapia 4.072,73 - Vesihelmi 2.063,31 - Kuntoforssa 1.216,54 - Muut 2.165,13 Yhteensä 9.517,71 Kulttuuri - Elokuvat 1.432,14 - Pikkujoulu 647,90 - Paikalliset kesäteatterit 1.605,00 Yhteensä 3.685,04 Kaikki yhteensä ,75 10

11 TYHY-TOIMINNAN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Määräraha Osastojen omat tyky-hankkeet Easy Line Työyhteisöliikuntaryhmät Syyspäivä Suvi-illan maraton 0 yhteensä Osastokohtaisten tyhy-päivien erittely Osasto 11 B Psykiatrian poliklinikka Osasto 11 A Osastonhoitajat Työterveyshuolto Keskusvarasto Päivän tavoitteena on ollut ryhmätoiminnan edelleen kehittäminen ja vakiinnuttaminen osaksi osaston toimintaa. Päivä koostui Beaty fai:ssa otettavista hoidoista, ruokailusta sekä ryhmätoiminnan kehittämiseen liittyvästä alustuksesta, parityöskentelystä sekä jatkosuunnittelusta. Osallistujia oli 6 henkilöä. Tutustuminen Tampereella DKT-ryhmän toimintaan psykiatrian poliklinikalla. Päivä koostuu tutustumiskäynnistä sekä ruokailusta. Osallistujia oli 14 henkilöä. Tutustuminen A-Klinikkasäätiön Länsi-Suomen palvelualueen Turun katkaisuhoitoasemaan vinkkien saamiseksi hoitotyön kehittämiseen ja mallintamiseen FSTKY:n os11a:lla. Päivä koostui tutustumisesta Turun katkaisuhoitoasemaan, hoidoista Turun kosmetologikoulussa sekä ruokailusta. Osallistujia on 6 henkilöä. Kahden kehittämisiltapäivän teemoina ovat olleet uudistusmyönteisyyden vahvistaminen, oman työn näkyväksi tekeminen sekä työajan hallinta. Sisällön vetäjinä olivat Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun suunnittelija sekä HR-opiskelija. Iltapäivien aikana pohdittiin lähijohtamisen vahvuuksia ja haasteita, lähijohtajuuden pelisääntöjä ja arvoja, muutoksen sietämistä sekä jaksamista, esimiestyön kehittämiskohteita sekä esimiestyön kuukausi- ja vuosikelloa. Osallistujia oli 19 henkilöä. Tyhypäivän tavoitteena oli päivittää tietoa Työterveyslaitoksen Turun aluelaitoksen toiminnasta ja samalla saada tietoa tutkijan näkökulmasta kunta-alan työhyvinvoinnista. Päivä koostui vierailusta Työterveyslaitoksen Turun aluelaitoksella, hohtogolfista, ruokailuista sekä käynnistä miniristeilyllä Turusta Tukholmaan. Laivalla on tutustuminen laivan terveydenhuoltoon. Osallistujia oli 15 henkilöä. Tyhy- päivä toteutettiin piknik-risteilynä ja päivään sisältyi yhteinen keskustelu hyvien käytöstapojen merkityksestä päivittäiseen hyvinvointiin (ennakkotehtävän kautta), tutustuminen laivan terveysasemaan sekä Populuksen käytön kertausta. Osallistujia oli 9 henkilöä. 11

12 Poliklinikat ja avosairaala Osaamiskeskus Välinehuolto Lasten- ja nuorisopsykiatria Leikkausanestesiaosasto Osasto 1 Mielenterveystyön peruspalvelut Päivä koostui tutustumisesta TAYS:n syöpätautien poliklinikkaan ja palliatiiviseen yksikköön, urologian poliklinikkaan sekä, Tays keskussairaalan alueella toimivaan potilashotelliin. Päivään sisältyi ruokailu. Osallistujia oli 12 henkilöä. Päivä koostui opintokäynnistä Tampereen ammattikorkeakoulun ITSE-tilaan, lounaasta sekä teatteriesityksestä. ITSE-tilan esittelijä lehtori Terttu Roivas kertoi esittelyn yhteydessä neurologisen potilaan fysioterapia-asioista. Osallistujia oli 26 henkilöä. Päivä koostui tutustumiskäynnistä Tyks:n T-sairaalan uuteen välinehuoltokeskukseen. Keskuksen johtaja piti käynnin aluksi luennon välinehuollon uusista toiminnoista, minkä jälkeen tutustuttiin välinehuoltoon. Lisäksi päivään sisältyi myös käynti Turun linnassa sekä ruokailu. Päivä koostui seuraavista koulutuspäivien pohjalta alustetuista esityksistä: erityisesti naisille ja tytöille kohdistuvan terapiamuodon esittely vauva MIM-vuorovaikutusarviointi dialektinen käyttäytymisterapia, yleistä kokemuksia kehollisten menetelmien käytöstä terapiassa Lisäksi päivään sisältyi lounas ja omatoimista liikuntaa luontopolulla. Osallistujia oli 10 henkilöä. Päivän tavoitteena oli saada selvitystä SOTE-uudistuksesta ja sen mahdollisesta vaikutuksesta leikkaus-anestesiaosaston työhön. Lisäksi päivän tarkoituksena oli tutustua työkavereihin ja näin lisätä työyhteisön yhteishenkeä (henkilöstössä tapahtunut muutoksia nopealla aikataululla). Bussimatkan aikana pohdittiin keinoja ja kehittämisehdotuksia työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Osallistujia oli 13 henkilöä. Päivä koostui tutustumisesta TAYS:n käsi- ja plastiikkakirurgian vuodeosastolle sekä haavapoliklinikan toimintaan ja hoitajan työnkuvaan. Käynnin jälkeen arvioitiin omia hoitokäytäntöjä potilaiden hoidon parantamiseksi. Lisäksi kuultiin potilashotellin käytön mahdollisuudesta sekä vaikutuksesta. Päivään sisältyi lisäksi ruokailu ja teatteriesitys. Osallistujia oli 24 henkilöä. Päivä koostui tutustumisesta Heureka tulee hulluksi - näyttelyyn Vantaalla sekä käynnistä Havin tehtaanmyymälässä Riihimäellä. Terveyskeskuspsykologit olivat mielenterveyspalvelujen mukana viimeistä kertaa. Näyttelyssä tuotiin vahvasti esiin mielenterveyttä edistävä puoli. Osallistujia oli 22 henkilöä. 12

13 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Yhteistoimintamenettelyn järjestämisestä Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymässä on sovittu yhtymähallituksen hyväksymässä paikallisessa sopimuksessa. Työsuojelutoiminnan ja yhteistoiminnan yhdistämisestä on tehty päätös samassa kokouksessa. Työsuojeluvaltuutettujen, varavaltuutettujen toimikausi on neljä vuotta. Työsuojelu ja yhteistoiminta on yhdistetty siten, että yhteistyöelimenä toimii yhteistoimintaryhmä, jonka tehtävänä on käsitellä yhteistoimintasopimuksen 3 :ssä mainitut yhteistoiminta-asiat sekä työsuojelutoimikunnalle kuuluneet tehtävät. Työsuojeluyhteistoimintahenkilöt vuosille Työsuojelupäällikko: Juha Järvinen (työnantajan edustaja) Työsuojeluvaltuutetut: Työsuojeluvaltuutettu: Pirkko Vehmas 1. Työsuojeluvaravaltuutettu: Taru Vättö 2. Työsuojeluvaravaltuutettu: Leena Huotilainen Työsuojeluvaltuutettu: Veijo Nyrönen 1. Työsuojeluvaravaltuutettu: Marja-Liisa Sjöroos 2. Työsuojeluvaravaltuutettu: Päivi Laaksonen toimihenkilöt eivät asettaneet omaa työsuojeluvaltuutettua Yhteistoimintaryhmän kokoukset Yhteistoimintaryhmän kokouksia pidettiin 5. Työsuojeluvaltuutetut ja -päällikkö osallistuivat yhteistoimintaryhmän kokouksiin. Työsuojelujaoston kokoukset Työsuojelujaosto on kokoontunut kertomusvuonna 4 kertaa. Kokouksissa käsiteltiin mm. työsuojelujaoston toimintakertomus vuodelta 2012 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2014, seurattiin sairauspoissaoloja, käsiteltiin ja hyväksyttiin osastojen ja toimipisteiden riskinarvioinnin päivityksiä, käsiteltiin työterveyshuollon korvaushakemus KELA:lle, käsiteltiin Kunta-alan työolobarometri vuodelta 2012, käsiteltiin tulleet Haipro työturvallisuusilmoitukset ja esitettiin parannusehdotuksia, seurattiin ja otettiin kantaa vartiointiraportteihin, käsiteltiin sisäilmatyöryhmän muistiot, osallistuttiin yhdessä työterveyshuollon kanssa työpaikkakäynteihin ja käsiteltiin työpaikkakäyntiraportit työsuojelujaostossa. Työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutettujen kokoukset Työsuojeluvaltuutetut ja työsuojelupäällikkö ovat kokoontuneet 3 kertaa käsittelemään yhteisiä ja ajankohtaisia asioita. 13

14 Työtapaturmat, työmatkatapaturmat ja Haipro työturvallisuusilmoitukset Vuonna 2013 sattui yhteensä 19 työtapaturmaa ja 6 työmatkatapaturmaa. Vakuutusyhtiön korvaamia sairauspäiviä työtapaturmista oli 31 ja työmatkatapaturmista 11. Vakuutusyhtiö maksoi korvausta työtapaturmista 3500 ja työmatkatapaturmista Haipro työturvallisuusilmoituksia tehtiin v yhteensä 53 kappaletta. Ilmoituksia tehtiin eniten osastolta 3 (10 kpl), A-klinikalta (7 kpl) ja osaamiskeskuksesta (4kpl). Työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutetut ovat seuranneet tehtyjä työturvallisuusilmoituksia Haipro tietokoneohjelmasta ja kommentoineet ilmoituksia tarvittaessa. Työpaikkakäynnit Työterveyshuollon kanssa yhteisiä työpaikkakäyntejä: tehtiin toimintasuunnitelman mukaisesti seuraaviin kohteisiin: Työyksikkötarkastus osasto 11 Työpaikkakäynti Jokioisten terveysasemalla Työpaikkakäynti kunnaneläinlääkäreiden yhteisvastaanottotiloissa sisäilmaoireilujen vuoksi Työsuojeluvaltuutettujen/työsuojelupäällikön työpaikkakäyntejä: Tammelan kouluterveydenhoitajan työpiste Ympäristöterveysasema Kokoustila Tasku Sisätautiosastot 2 ja 3 Osasto 11 Ensiapupoliklinikka Konekirjoittamo Henkilökunnan kouluttaminen Työsuojelukoulutus Työsuojelupäällikkö järjesti poistumisturvallisuusharjoitukset osastojen 1,2,3,11,oske ja leikkaussalin henkilökunnalle. Työsuojelupäällikkö piti Vintillä tietoiskun riskinarvioinnista ja turvallisuudesta. Henkilöstölle järjestettiin Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen toimesta palokoulutuksia ja sammutusharjoituksia. Koulutustilaisuuksia oli 10, joissa koulutettiin yhteensä 139 kuntayhtymän työntekijää. Henkilökunnalle järjestettiin henkilöturvallisuuskoulutusta. Henkilökunnalle järjestettiin ensiapukoulutusta Työsuojeluvaltuutettu Veijo Nyrönen osallistui Työturvallisuuskeskuksen koulutukseen Pitkäjänteinen turvallisuustyö kunta-alalla Työsuojelupäällikkö Juha Järvinen osallistui Sisäilmastoseminaariin, Sairaalaturvallisuuden neuvottelupäiville, Lappeenrantaseminaariin ja Työturvallisuuskeskuksen koulutukseen Pitkäjänteinen turvallisuustyö kunta-alalla. 14

15 Sisäilmatyöryhmän kokoukset Työsuojelupäällikkö Juha Järvinen ja työsuojeluvaltuutetut ja Veijo Nyrönen ovat osallistuneet sisäilmatyöryhmän kokouksiin (3 kokousta). Muu toiminta Toiminnan arviointi Laadittiin kuluneesta työsuojelutoimikaudesta toimikausiarvio, joka käsiteltiin yhteistoimintaryhmässä ja lähetettiin tiedoksi kuntayhtymän hallitukseen. Työsuojelupäällikkö on osallistunut yhdessä työterveyshuollon kanssa oman työkuntohankkeen ja hyvinvointikartoitus-hankkeen suunnitteluun. Työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu osallistuivat ikäohjelman toteuttamissuunnitelmatyöryhmän toimintaan. Työsuojelupäällikkö on osallistunut Vartu ohjeen tekemiseen ja henkilökunnan perehdyttämistilaisuuksiin (2 tilaisuutta). Työ- ja työmatkatapaturmien määrä ja niistä aiheutuneiden sairauspoissaolojen määrä on keskimääräistä huomattavasti alhaisempi. Sairauspoissaolojen määrä on 8,71 kalenteripäivää/työntekijä. Riskinarvioinnin toteutumisen tasoa ja arviointien oikeellisuutta on pystytty parantamaan järjestelmällisellä seurannalla ja ohjauksella. 15

16 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Toimintakertomus perustuu työterveyshuollon vuodelle 2013 laadittuun toimintasuunnitelmaan. Nimettynä työterveyshuoltohenkilöstönä vuonna 2013 olivat: Työterveyslääkäri Työterveyshoitaja Työfysioterapeutti Työterveyspsykologi Teija Selin, Markku Virta Tanja Rahkonen Erja Kankaanranta - Suomi Pasi Kainulainen, Virpi Laakso TYÖPAIKKAKÄYNNIT Työterveyshuollon ammattihenkilöstö (työterveyshoitaja ja/tai työterveyslääkäri) sekä työsuojelupäällikkö on osallistunut kaikille työpaikkakäynneille. Toimintasuunnitelman mukaiset työpaikkakäynnit: Työyksikkötarkastus osasto 11 Seurantakäynti osasto 3 Muita käyntejä: Työpaikkakäynti Helmikuussa 2013, Humppilan terveysasema, sisäilma-asiat. Työpaikkakäynti maaliskuussa 2013, osasto 11. Työpaikkakäynti Siurilan eläinlääkäriasemalla lokakuussa 2013, sisäilma-asiat. Työpaikkakäynti lokakuussa 2013, Jokioisten terveysasema, uudet tilat. - Työterveyshuollon asiantuntijat - - Työfysioterapeutin toiminta: Yksilölliset ergonomiset työpaikkakäynnit eri työpisteissä Erityistyölasien hankintaan liittyvät työpaikkakäynnit Ergonomiavastaavien (os. 1, 2, 3 ja Osaamiskeskus) tapaamiset ja ergonomiaan liittyvä neuvottelu ko. osastonhoitajien kanssa Tietoisku: Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminen Työyksikkötarkastukseen osastolla 11 liittyvät fyysisen kunnon mittaukset (ryhmätestit ) ja toimistotyöpisteiden ergonominen tarkastus Kävelytesti KKI- kävelytestin yhteydessä Ergonomiatilaisuus hammashoitajille Aslak-kuntoutukseen liittyvät työn videoinnit ja ergonomiaopastukset. Pääterveysaseman potilastoimistojen ja konekirjoituksen ergonomiset tarkastukset Työkuntohankkeen suunnitteluun osallistuminen ja kahden ryhmätapaamisen toteuttaminen Os. 3:n Humppilan yksikön työpaikkaselvityksen seurantaneuvotteluun osallistuminen. Yksilöön kohdistuvia terveydenhoitokäyntejä oli työfysioterapeutilla yhteensä 37 kpl. 16

17 Työterveyspsykologin toiminta: Terveydenhoitajien työyhteisön toimivuuden arviointiin ja edistämiseen liittyvät ryhmätilaisuus Osasto 3:n työyhteisön toimivuuden arviointiin ja edistämiseen liittyvä ryhmätilaisuus Osasto 3:n Humppilan työyksikön työpaikkaselvityksen seurantatapaaminen. Traumaattisen työtilanteen jälkihoitokeskusteluja yksi ryhmätilaisuus Yksilöön kohdistuvia terveydenhoitokäyntejä oli työterveyshuollossa vuonna 2013 työterveyspsykologilla 27 kpl. Psykologi oli mukana kahdessa työterveysneuvottelussa. TERVEYSTARKASTUKSET Terveystarkastukset ovat olleet: Työhönsijoitustarkastuksia Terveystarkastuksia erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä oleville Vajaakuntoisten terveystarkastuksia Ikäryhmätarkastuksia (45-,50-, 55-,60-vuotiaille) Työyksikkötarkastus osasto 11 Muita terveystarkastuksia ja terveydenhoitokäyntejä Yksilöön kohdistuvia terveydenhoitokäyntejä oli työterveyshuollossa vuonna 2013 työterveyslääkärillä 60 työterveyshoitajalla 108. TIETOJEN ANTAMIEN JA OHJAUS Työterveyshenkilöstö on antanut tietoja työntekijöille muun muassa seuraavista aiheista: työn terveysvaarat, ergonomia, suojautuminen, työssä jaksaminen, terveystottumukset, liikunta, sairauksien ennaltaehkäisy ja hoito. Työympäristön terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyviä aiheita ovat olleet muun muassa sisäilman laatu, vuorotyöergonomia, veritapaturmat ja melu. Työterveyspsykologi antoi työpsykologista konsultaatiota esimiehille yhden kerran. SAIRAANHOITO Henkilökunta on saanut yleislääkärin ja/tai työterveyslääkärin sekä työterveyshoitajan sairaanhoitopalveluja vuonna Yksilöön kohdistuvia sairaanhoitokäyntejä oli työterveyslääkärillä 895 ja työterveyshoitajalla 230 vuonna SAIRAUSPOISSAOLOJEN SEURANTA Sairauspoissaolojen seuranta yhteistyössä henkilöstöpäällikön kanssa. Varhaisen tuen malli valmistui uudistettuna käyttöön Näihin liittyviä neuvotteluja, joissa mukana työntekijä, esimies, työterveyshoitaja ja/ tai työterveyslääkäri tehtiin työterveyshuollossa vuonna Neuvotteluja oli vuoden aikana 4 kertaa. PÄIHDETYÖ KUNTAYHTYMÄSSÄ Päihdeongelmaisen hoitoa koskevia neuvotteluja on pidetty työterveyshuollossa vuoden 2013 aikana kerran. 17

18 TYÖHYVINVOINTIA YLLÄPITÄVÄ TOIMINTA Ergonomia- ja liikuntaohjausta on toteutettu. Yksilöohjausta on annettu painonhallintaan. Yksilöohjausta on annettu tupakasta vieroitukseen. Työntekijöitä on ohjattu valtakunnallisiin Aslak-varhaiskuntoutuksiin. Työterveyshoitaja on tehnyt työnäkökykyyn liittyviä tarkastuksia. FSTKY:n työkuntohankkeessa on oltu mukana, valiten henkilöt liikuntaryhmään ja aloittaen ryhmän toimintaa. Työterveyshuolto on toteuttanut neuvotteluja vajaakuntoisen työntekijän työssä jaksamiseen liittyen. Työterveyshuolto on osallistunut työyhteisöjen ongelmatilanteiden hoitamiseen. Työterveyshuolto on osallistunut traumaattisten työtilanteiden ensiapuun ja jälkihoitoon. TAPATURMIEN TORJUNTA Työterveyshuoltotyön tavoitteena on työtapaturmien ennaltaehkäisy. Sattuneita työtapaturmia on seurattu ja annettu tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia mm. pistotapaturmien ennaltaehkäisyyn, uhkaaviin asiakastilanteisiin, ergonomiaan ja turvalliseen työskentelyyn. Työterveyshuollossa on hoidettu yhteensä 15 työtapaturmakäyntiä vuonna MUU TOIMINTA Työterveyshuolto osallistui FSTKY:n toimintalinjojen kehittämiseen, suunnitteluun, valmisteluun ja neuvotteluihin yhteistyössä FSTKY:n edustajien kanssa. Näitä ovat muun muassa sisäilmatyöryhmä, työsuojelujaosto, hygieniatyöryhmä ja Vartu-ryhmä. FSTKY:n omaan työkuntohankkeen suunnitteluun osallistuminen. Puhelinpalvelua on annettu päivystysluonteisesti ja säännöllisillä puhelinajoilla. Lisäksi Someron kaupungin ja FSTKY:n ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta alueen Somerolla työskentelevien työntekijöiden työterveyshuolto järjestetään Someron terveyskeskuksen työterveyshuollossa alkaen. Sopimus koskee niitä eläinlääkäreitä ja terveystarkastajia, jotka toimivat Someron kaupungin alueella. Tarvittaessa sopimuksen piiriin kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus käydä FSTKY:n työterveyshuollossa Forssassa. FSTKY:n työterveyshuollon henkilökunnan työterveyshuolto on Suomen terveystalolla Forssassa Tanja Rahkonen työterveyshoitaja Erja Kankaanranta-Suomi työfysioterapeutti Teija Selin työterveyslääkäri Virpi Laakso työterveyspsykologi Pasi Kainulainen työterveyspsykologi (Tehty lisäyksiä YTR:n kokouksen pyynnöstä) Liisamari Vikman terveydenhoitaja 18

19 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YHTEISTOIMINTARYHMÄ TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Yhteistoimintamenettelyä on toteutettu Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymässä voiman tulleen yhteistoimintalain ja yhtymähallituksen hyväksymän ja voimaan tulleen yhteistoimintasäännön mukaisesti. Yhteistoimintalain mukaisena yhteistoimintaelimenä toimii kuntayhtymässä johdon, työsuojelun ja henkilöstön edustajista koostuva yhteistoimintaryhmä. Yhteistoimintamenettelyn toteuttamisessa yhteistoimintaryhmän tehtävänä on käsitellä yhteistoimintaohjeen 3 :ssä mainitut yhteistoiminta-asiat huomioiden yhteistoimintalain asettamat tavoitteet sekä työsuojelutoimikunnalle kuuluvat tehtävät. Yhteistoimintaryhmään kuuluu 13 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Jäsenistä 4 edustaa työnantajaa ja 9 henkilöstöä. Kullekin jäsenelle nimetään henkilökohtainen varajäsen. Yhteistoimintaryhmään kuuluvista työnantajan edustajista yksi on työsuojelupäällikkö. Henkilöstön edustajiin sisältyvät kaksi työsuojeluvaltuutettua (varaedustajana varavaltuutetut). Yhtymähallitus nimeää työantajan edustajat yhteistoimintaryhmään. Henkilöstöä edustavat ammattijärjestöt. Kukin ammattijärjestö nimeää yhteistoimintaryhmän yhden varsinaisen jäsenen ja tälle varajäsenen. Työsuojeluvaltuutettuna toimivat jäsenet määräytyvät kunnallisen alan työsuojelualan työsuojeluvaltuutettujen vaalin mukaisesti. Työsuojelujaostoon kuuluu 3 jäsentä ja siihen kuuluvat työsuojelupäällikkö sekä työsuojeluvaltuutetut. Yhteistoimintaryhmä nimeää jaoston puheenjohtajan. Yhteistoimintaohjeessa määritellään työsuojelujaoston tehtävät. Yhteistoimintaryhmän toimikausi on muiden osalta sama kuin kuntalain mukainen valtuuston toimikausi pois lukien työsuojeluvaltuutettujen toimikausi, joka määräytyy työsuojeluvaalien mukaisesti. Yhteistoimintaryhmään nimettiin keväällä 2013 seuraavat jäsenet. Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Työnantajan edustajat: Markku Puro, yhtymäjohtaja Anna Palin, ylihoitaja Kari Österberg, esh. johtava lääkäri Juha Järvinen, työsuojelupäällikkö Jarmo Ruohonen, pth. johtava lääkäri Raija Virtanen, kehittämispäällikkö Sirpa Lindroos, mielenterv.työn johtava lääkäri Päivi Uusi-Rauva, henkilöstöpäällikkö Työntekijäin edustajat: Päivi Laaksonen, Jyty Vuokko Varvikko, Tehy Silja-Liisa Niinikoski, Super Ritva Kannisto, Juko Ari Salminen, JHL Tarja Andersson, Tekniikka ja Terveys Arja Touru, Jyty Marjo-Riitta Nummi, Tehy Irma Haavisto, Super Jaana Luomala, Juko Anne Korpela, Tekniikka ja Terveys 19

20 Pirkko Vehmas-Vuorikoski, työsuojeluvaltuutettu Veijo Nyrönen, työsuojeluvaltuutettu Taru Vättö, varavaltuutettu Marja-Leena Sjöroos, varavaltuutettu Puheenjohtajana on toiminut Markku Puro ja varapuheenjohtajana Veijo Nyrönen. Työantajan nimeämänä sihteerinä on toiminut henkilöstöpäällikkö. Yhteistoimintaryhmä kokoontui kertomusvuonna viisi kertaa. Yhteistoimintaryhmä vastaa tyhy- ja virkistystoiminnan järjestämisestä ja laatii molempia toimintoja varten vuosittaiset omat toimintasuunnitelmat sekä seuraa niiden toteutumista. Yhteistoimintaryhmä hyväksyy osaltaan myös työterveydenhuollon ja työsuojelutoiminnan toimintasuunnitelmat. Yhteistoimintaryhmä on antanut lausuntonsa kuntayhtymän taloussuunnitelmaan vuosille ja vuoden 2014 talousarvioon, tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen vuodelta 2012 sekä käsitellyt henkilöstöraportin vuodelta Yhteistoimintaryhmä on seurannut: - SOTE-lainsäädännön valmisteluvaiheita - sosiaalipalvelujen siirron ja hyvinvointikuntayhtymän valmistelua ja sen etenemistä Yhteistoimintaryhmä on käsitellyt varhaisen tuen toimintamallia, varahenkilöiden koordinointia ja hallinnointia, ikäohjelmaa sekä osastokohtaisia tyhy-anomuksia. Kuntayhtymän yhteisen pikkujoulun järjestelyvastuu oli hallinto- ja tukipalveluiden vastuualueella. Syyspäivää vietettiin perinteisesti Urheilutalo Feeniksissä, juhlapuhujana oli professori Jussi Huttunen, työhyvinvointiosiosta vastasi stand up -koomikko Jaakko Saariluoma. 20

TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Forssan kaupungilla yhteistoimintaryhmä ja työsuojelutoimikunta on yhdistetty. Työsuojeluvaltuutettujen, varavaltuutettujen toimikausi on neljä vuotta.

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 6 5. Ikärakenne... 7 7. Terveysperusteiset poissaolot...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab. Edelläkävijä energiatehokkuudessa. Energiatie Koivulahti

Westenergy Oy Ab. Edelläkävijä energiatehokkuudessa. Energiatie Koivulahti Edelläkävijä energiatehokkuudessa Omistaa ja ylläpitää jätteenpolttolaitosta Mustasaaressa. Viiden kunnallisen jätehuoltoyhtiön omistama. Toiminta-alue n. 50 kuntaa, joissa noin 400 000 asukasta. Yhteistyökumppani

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA Perusturvalautakunta 28.4.2015 ( 39): Riihimäen seudun terveyskeskuksen yhtymähallitus

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö. Elon työhyvinvointipalvelut 1

Yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö. Elon työhyvinvointipalvelut 1 Yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö Elon työhyvinvointipalvelut 1 Työterveyshuollon tavoitteet edistää työntekijöiden työ- ja toimintakykyä ennaltaehkäistä sairauksia tukea työympäristön ja työyhteisön

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 JOHDANTO Työnantaja ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat valmistelleet yhteistyössä Karkkilan kaupungin yhteistoimintasopimuksen selkeyttääkseen yhteistoiminnan

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO

TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Työterveyshuolto Kujalankatu 3 30100 Forssa p. 03-4191 2711 TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO 1.1.2016 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän hallitus 21.12.2015 / 187 B

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 09:00-11:07

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 09:00-11:07 PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Yhteistyötoimikunta 18.03.2013 AIKA 18.03.2013 Klo 09:00-11:07 PAIKKA Kauppakatu 1, 2 krs kokoushuone Kanerva KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 5 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

Mikkeli H208, Sln 231, Kotka C2010, Kouvola Pajakabinetti

Mikkeli H208, Sln 231, Kotka C2010, Kouvola Pajakabinetti Pöytäkirja 1/2016 1 (12) Työsuojelutoimikunta 14.03.2016 Aika 14.03.2016 klo 13:08-13:39 Paikka Mikkeli H208, Sln 231, Kotka C2010, Kouvola Pajakabinetti Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Mäntsälän työterveys Mustamäentie Mäntsala puh

Mäntsälän työterveys Mustamäentie Mäntsala puh Mäntsälän työterveys Mustamäentie 42 04600 Mäntsala info.työterveys@mantsala.fi puh 040 314 5639 MÄNTSÄLÄN TYÖTERVEYS HINNASTO 1.1.2017 ARVOISA ASIAKKAAMME Hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara.

Lisätiedot

Työterveyshuollon toimintasuunnitelman perustietolehti

Työterveyshuollon toimintasuunnitelman perustietolehti Työterveyshuollon toimintasuunnitelman perustietolehti päivitetty TYÖPAIKKA Toimiala (numero) Tilikausi Nimi Pyhäjärven kaupunki Osoite Ollintie 26, Puhelin 08-7697111 Faksi 087697100 Yhteyshenkilö Nimi

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin edustuksellinen yhteistoimintaohje

Sairaanhoitopiirin edustuksellinen yhteistoimintaohje POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Päivitetty yhteistyötoimikunnassa 1 (5) Sairaanhoitopiirin edustuksellinen yhteistoimintaohje Käsitelty yhteistyötoimikunnassa 27.11.2008 Hyväksytty hallituksessa 26.1.2009

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Pöytäkirja 1/ Xamk

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Pöytäkirja 1/ Xamk Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Pöytäkirja 1/2015 1 Työsuojelutoimikunta 06.02.2015 Aika 06.02.2015 klo 13:05-14:05 Paikka Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Lisätiedot

Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271

Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271 Pöytäkirja 2015 1 Aika 17.11.2015 klo 09:05-11:00 Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 4 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN

TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 ALKAEN Kvalt 17.12.2008 56 1 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 2 2 Kokouspalkkiot 2 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 3 4 Kuukausipalkkiot

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA JA TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINNASTA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA JA TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINNASTA 1 SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA JA TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINNASTA 1. YLEISTÄ Työnantaja ja pääsopijajärjestöt tekivät sopimuksen yhteistoiminnan ja työsuojelun yhteistoiminnan kehittämisestä, toteuttamistavoista

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari)

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Saku Sutelainen 20.4. Vierumäki 2 Työhyvinvointi tehdään yhdessä Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan on huolehdittava

Lisätiedot

ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ

ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ Terveys ja talous päivät 15.-16.9.2016 Anne Kantanen, Palveluyksikköjohtaja, Ylihoitaja, Hoitotyön palveluyksikkö, KYS 5.9.2016 1 HOITOTYÖN

Lisätiedot

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma Isojoen työsuojelun toimintaohjelma 2016-2018 JOHDANTO Työsuojelun perustehtävä on tukea työssä jaksamista, työhyvinvointia ja työturvallisuutta tasa-arvoisesti. Työsuojelun toimintaohjelmassa määritellään

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin edustuksellinen yhteistoimintaohje

Sairaanhoitopiirin edustuksellinen yhteistoimintaohje POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Päivitetty yhteistyötoimikunnassa 1 (6) Sairaanhoitopiirin edustuksellinen yhteistoimintaohje Käsitelty yhteistyötoimikunnassa 27.11.2008 Hyväksytty hallituksessa 26.1.2009

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2016 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä 1.9.2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 21.2.2008 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.9.2007

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala 1 2 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Käsitelty: Kunnanhallitus 14.4.2015, 166 8.4.2015 Sisältö Sisältö... 2 Johdanto... 3 Organisaatiorakenne... 3 Merkittäviä tapahtumia... 3 Henkilöstömäärä

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 SOVELTAMISALA Kaupunginvaltuuston 26.11.2001 hyväksymä, voimaantulo 1.1.2002, kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Videokokous: Mikkeli H-rakennuksen neuvottelutila - Kotka rehtorin työhuone B Kouvola 150

Videokokous: Mikkeli H-rakennuksen neuvottelutila - Kotka rehtorin työhuone B Kouvola 150 Pöytäkirja 1/2016 1 (19) Yhteistoimintaneuvottelukunta 24.02.2016 Aika 24.02.2016 klo 13:15-15:00 Paikka Videokokous: Mikkeli H-rakennuksen neuvottelutila - Kotka rehtorin työhuone B1014 - Kouvola 150

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen,

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 121 251/01.01.01.00/2016 Vakansseista luopuminen Kuntayhtymän hallitus 121 Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi,

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.6.2017 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 30.1.2017 5 Sisällys 1... 3 SOVELTAMISALA... 3 2... 3 KOKOUSPALKKIOT... 3 3... 4 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET... 4

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala)

Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala) Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa

Fysioterapia työterveyshuollossa Fysioterapia työterveyshuollossa Opintokokonaisuus 1,5 op Marika Pilvilä Terveystieteen maisteri opiskelija, työfysioterapeutti Ajankohtaista fysioterapiassa: fysioterapia työterveyshuollossa Oppimistavoitteet:

Lisätiedot

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 20.10.2014 250 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 44 Kunnanhallitus 9.12.2014 307 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 60 Voimaantulo 1.1.2015 2 PALKKIOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti:

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti: Valtuusto 10.12.2012 50 1 (6) LAUKAAN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuuston kokouksessa Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2015

Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Sisällys HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 SITRAN TYÖELÄMÄPALKINTO 2015... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta)

Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta) Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta) 1. lakisääteinen + yleislääkäritasoinen sairaanhoito 2. lakisääteinen + suppean tason sairaanhoito 3. lakisääteinen, ei sairaanhoitoa 1. Lakisääteinen + yleislääkäritasoinen

Lisätiedot

Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna 2003 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 19.5.2004 Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna 2003 Yleistä: Vuonna 2003 kunnissa ja kuntayhtymissä oli

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Videokokous: Mikkeli Kuitula, Kotka A3033, Kouvola neuvottelutila 247

Videokokous: Mikkeli Kuitula, Kotka A3033, Kouvola neuvottelutila 247 Pöytäkirja 2/2016 1 (17) Yhteistoimintaneuvottelukunta 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 10:03-11:15 Paikka Videokokous: Mikkeli Kuitula, Kotka A3033, Kouvola neuvottelutila 247 Käsitellyt asiat Asia Otsikko

Lisätiedot

Ammattina avustaminen

Ammattina avustaminen Ammattina avustaminen Henkilökohtaisen avustajan työ työelämän tutkimuksen näkökulmasta Milja Mäkinen, YTK Henkilökohtainen avustaja Tampereen yliopiston Porin yksikkö Ammattina avustaminen 2010 - tutkimus

Lisätiedot

Ajankohtaista HUS- Työterveydestä

Ajankohtaista HUS- Työterveydestä Ajankohtaista HUS- Työterveydestä Henkilöstötoimikunta 18.2.2016 Leena Forss-Latvala johtava työterveyslääkäri Työterveyshuoltovastuut - Toiminta perustuu lainsäädäntöön - Työterveyshuoltolaki 1383/2001

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari)

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 14.3.2016

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 14.3.2016 KOKOUSAIKA Maanantai 14.3.2016 klo 18:00-19:25 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 62 63 64 65 Liite 12 66 67 68 69 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (6) Terveyslautakunta Tja/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (6) Terveyslautakunta Tja/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2012 1 (6) 175 Terveyslautakunnan lausunto aloitteesta selvityksestä TyöterveysPlus:n perustamiseksi HEL 2012-004356 T 00 00 03 Päätös päätti antaa aloitteesta seuraavan,

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla.

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla. TYTTI Työturvallisuuden kehittämiskohteiden jäsennystyökalu TYTTI on apuväline työpaikan työturvallisuuden edistämiseen. Välineen tarkoituksena on auttaa jäsentämään työpaikan työturvallisuuden kehittämiskohteita.

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013 Oulun kaupunki Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala)

Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala) Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

OMASSA KODISSA TYÖSKENTELEVIEN PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PALVELUS- SUHTEEN EHDOT/KVTES LIITE 12

OMASSA KODISSA TYÖSKENTELEVIEN PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PALVELUS- SUHTEEN EHDOT/KVTES LIITE 12 Rovaniemen kaupunki Paikallisneuvottelupöytäkirja OMASSA KODISSA TYÖSKENTELEVIEN PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PALVELUS- SUHTEEN EHDOT/KVTES LIITE 12 Aika 1.4..2008 klo 9.00-11.35 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 KOKOUSKUTSU 1/2014 Kokousaika klo 9.00 Kokouspaikka Jyväskylä, KESLABin neuvottelutila Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 1 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 3 4 LIIKELAITOS

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.5.2009 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 24.11.2009 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.5.2009 Yleistä: Kunnallinen työmarkkinalaitos teki kuntiin

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2014 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Siirtyminen eläkkeelle...

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Liite 4 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO

Lisätiedot

Terveysjohtamisen tuloksia. Aino Health Management

Terveysjohtamisen tuloksia. Aino Health Management Terveysjohtamisen tuloksia Aino Health Management Aino Health Management Oy Perustettu 1994 Työterveyspalveluntuottajista riippumaton terveysjohtamisen edelläkävijäyritys Tähtäämme asiakasorganisaation

Lisätiedot