Forssan seudun terveydenhuollon ky.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Forssan seudun terveydenhuollon ky."

Transkriptio

1 Forssan seudun terveydenhuollon ky.

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Henkilöstö Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilöstön ikä- ja sukupuolirakenne Henkilötyövuodet Palkkaus ja henkilöstömenot Palkkaus Henkilöstön tila Poissaolot Sairauspoissaolot Eläkkeelle siirtymiset Panostus henkilöstöön Tyky-toiminta Virkistystoiminta Henkilökunnan muistaminen

3 1. Johdanto Henkilöstökustannukset muodostavat valtaosan kuntayhtymän oman toiminnan käyttömenoista. Pyrkimyksissä taloudelliseen ja tehokkaaseen päätöksentekoon ja muutoksen johtamiseen tarvitaan jatkuvaa ja järjestelmällistä henkilöstötietojen seurantaa, vertailua ja kehittämistä. Henkilöstöraportti on tarkoitettu esimiehille ja luottamushenkilöille henkilöstöjohtamisen ja henkilöstön kehittämisen apuvälineeksi. Henkilöstöraportti sisältää tietoja henkilöstön määrästä ja rakenteesta, henkilöstökustannuksista ja henkilöstön tilasta. Henkilöstöstä saadut tiedot antavat pohjan tehtäessä henkilöstörakennetta ja henkilöstön kehittämistä koskevia päätöksiä ja henkilöstörakenteen korjaussuunnitelmia. Raportin tietoja voidaan hyödyntää myös kuntayhtymän strategisen johtamisen suunnittelussa. Tiedot henkilöstöraporttiin on koottu palkkalaskennassa käytössä olevasta Populus - henkilö- ja palkkahallintojärjestelmästä. Lisäksi tietoja on kerätty kirjanpitojärjestelmästä sekä Kuntien Eläkevakuutuksesta. Kuntayhtymän henkilöstössä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia vuonna Kuntayhtymä palkkasi hoitopalveluihin vain yli kolmen kuukauden sijaiset, Lyhytaikaisiin (alle 3 kk) sijaisuuksiin työpanos ostettiin edelleen Seuturekry Oy:ltä. Rekrytoinnissa käytettiin myös Seuturekry Oy:n palveluita. Kuntayhtymän oma kiertohoitajajärjestelmä on palvellut hyvin äkillisien poissaolojen aiheuttavaa vajetta. Kuitenkin on todettu, että nykyinen kiertohoitajien määrä ei ole riittävä kattamaan todellista tarvetta. 2. Henkilöstö 2.1. Henkilöstön määrä ja rakenne Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän palveluksessa oli yhteensä 585 henkilöä, joka on 5 henkilöä enemmän kuin vuonna Heistä 502 oli vakituisessa ja 83 määräaikaisessa palvelussuhteessa. Määräaikaisiin luetaan sijaiset, avoimien tehtävien hoitajat. Vakituisia virka- tai työsuhteisia vakansseja oli yhteensä 573 joista osa-aikaisia oli 3. Vakanssien määrä lisääntyi 4,5:llä edelliseen vuoteen verrattuna. Uusista vakansseista yksi osa-aikainen (0,5) sairaanhoitajan vakanssi muutettiin kokoaikaiseksi. Muut vakanssit (4) perustettiin Someron ympäristöterveydenhuollon siirron johdosta kuntayhtymään siirtyneelle henkilöstölle. 3

4 Vakinaisen henkilöstön prosentuaalinen jakauma vastuualueiden kesken säilyi samantyyppisenä kuin edellisvuotena. Vakinaisen henkilöstön määrässä ei ole ollut viime vuosina oleellisia muutoksia. Vuonna 2011 lakkautettiin perusterveydenhuollon vuodeosastojen toiminta, mikä näkyy hoitopalvelujen vastuualueen henkilöstömäärän kehityksessä. 4

5 2.2. Henkilöstön ikä- ja sukupuolirakenne Forssan seudun terveydenhuollon henkilöstöstä suurimman ikäryhmän muodostavat vuotiaat, yhteensä 224 henkilöä. Seuraavaksi suurin ryhmä on vuotiaat yhteensä 126 henkilöä. Kuntayhtymän työntekijöiden keski-ikä oli ,5 vuotta, mikä oli hieman alhaisempi kuin edellisvuonna. Naisten keski-ikä oli 47,3 vuotta ja miesten 49,1 vuotta. 3. Henkilötyövuodet Henkilöstöstä 89,6 %:a oli naisia ja 10,4 %:a miehiä. Naisten osuus henkilöstöstä oli lisääntynyt noin 1 prosentilla. Henkilötyövuodet on saatu, kun kokonaistyöajasta on vähennetty poissaolot ja lisätty lisä- ja ylityöt ja jaettu kunkin työaikamuodon vakiojakajalla. Henkilötyövuodet vastuualueittain Vastuualue Htv 2013 Htv 2012 Yleishallinto 14,02 12,05 Mielenterveystyö 28,67 27,28 Perusterveydenhuolto 46,23 44,31 Erikoissairaanhoito 18,54 16,59 Sairaanhoidolliset palvelut 4,11 3,73 Tukipalvelut 15,98 16,79 Hoitopalvelut 300,88 310,02 Yhteensä 428,43 430,77 5

6 Lisäystä henkilötyövuosissa on tapahtunut muilla vastuualueilla paitsi tukipalveluissa ja hoitopalveluissa. Henkilötyövuosien lisäys johtuu osin henkilöstön lisäyksestä, mutta myös siitä, että vakanssit ovat olleet hyvin täytettyinä. Myös poissaolojen vähentyminen vaikuttaa asiaan. 4. Palkkaus ja henkilöstömenot 4.1. Palkkaus Kuntapuolen virka- ja työehtosopimukset tulivat voimaan Sopimukset olivat voimassa KVTES- ja TS-sopimuksissa oli ,46 %:n suuruinen yleiskorotus. LS sopimuksessa yleiskorotus oli 1,3 %. Yleiskorotus korottaa sekä tehtäväkohtaista palkkaa että henkilökohtaista lisää. Paikallisia järjestelyvaraeriä oli käytettävissä KVTES:n ja TS:n sopimusalalla 0,6 % ja LS:n sopimusalalla 0,35 %.Järjestelyvaraeriä käytettiin sekä tehtäväkohtaisten palkkojen korjaamiseen että henkilökohtaisiin lisiin. 6

7 5. Henkilöstön tila 5.1. Poissaolot Vuoden 2013 aikana kertyi poissaoloja yhteensä kalenteripäivää, joka on 2032 päivää enemmän kuin vuonna Vuodesta 2012 poissaolojen suhteellinen osuus on kasvanut perhevapaiden osalta 3 % ja koulutuksen osalta 2 %. Sairauspoissaolojen suhteellinen osuus on pysynyt samana. Muiden poissaolojen (opintovapaa, työtapaturmat, vuorotteluvapaa jne.) osalta vähennystä on 6 %. Vuosilomien määrä lisääntyi 1 %:a Sairauspoissaolot Sairauspoissaloja kertyi yhteensä 6782 kalenteripäivää, joka on 13,3 %:a kaikista poissaoloista. Keskimäärin työntekijää kohden sairauspäiviä oli 8,71 kalenteripäivää, joka on 1,7 päivää vähemmän kuin edellisvuonna. Sairauspoissaolojen keskimääräinen määrä/työntekijä on viisi viimeistä vuotta laskenut tasaisesti. Entinen SAPU-malli korvattiin VARTU:lla eli varhaisen tuen toimintamallilla vuonna Varhaisen tuen toimintamallilla pyritään tunnistamaan ja puuttumaan työkykyä heikentäviin tekijöihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 7

8 Eläkkeelle siirtymiset Kokoaikaisille eläkkeille siirtyi vuoden aikana yhteensä 15 henkilöä, joka on 7 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna. Osa-aikaiselle eläkkeelle jäi yksi henkilö. Vuoden 2013 aikana laskennallisen eläkeiän saavuttaneista henkilöistä 3 jatkaa työssään, edellisenä vuonna jatkajia oli 5. Vuoteen 2023 mennessä vakituisesta henkilökunnasta yhteensä 236 henkilöä on siirtymässä vanhuuseläkkeelle laskennallisen eläkeiän perusteella. 6. Panostus henkilöstöön Varhaisen tuen toimintamalli otettiin käyttöön vuoden 2013 aikana ja siitä informoitiin kuntayhtymän esimiehiä. Lisäksi suunniteltiin siihen liittyvää koulutusta, joka ensimmäisen kerran toteutui vasta vuoden Koulutusta on tarkoitus jatkaa vuoden 2014 puolella. Ikäohjelman valmistelua jatkettiin vuonna 2013 siten, että asetettiin työryhmä, jonka tehtävänä oli tehdä esitys ikäohjelmaan liittyväksi toimenpideohjelmaksi. Työryhmän esitystä yhteistoimintaryhmässä käsiteltäessä todettiin, että suurin osa esityksistä liittyi suurempaan kokonaisuuteen ja päädyttiin siihen, että esitetyt asiat otetaan käsittelyyn siinä vaiheessa kun sääntöjä ja menettelytapoja kehitetään. Lisäksi sovittiin, että esitykset käydään läpi kerran vuodessa yhteistoimintaryhmässä ja tarkastellaan miten niiden osalta on edetty. Kuntayhtymässä käynnistettiin myös Työkunto hanke, jonka pilottiryhmässä oli niskaongelmaisia työntekijöitä. Kyseessä oli avokuntoutusryhmä, jossa osa kuntoutuksesta tapahtui työajalla ja osa omalla ajalla. Molempien osalta työnantaja kustansi kuntoutuksen. Seurantakyselyt kohderyhmälle toteutetaan vuosina 2014 ja

9 Osastonhoitajille järjestettiin tyhy-toiminnan puitteissa kaksi kehittämisiltapäivää, joissa pohdittiin lähijohtajuutta, sen pelisääntöjä, arvoja, haasteita, vahvuuksia ja kehittämistarpeita. Henkilöstöohjelman tavoitteiden toteutumista seurataan edelleen vuosittain muun suunnittelun yhteydessä. Vuonna 2013 käynnistettiin hätäensiapukoulutukset muulle kuin hoitohenkilökunnalle. Koulutustilaisuuksia järjestetään jatkossa vuosittain. Henkilökunnalle pakollista on palokoulutus. Koulutustilaisuuksia järjestetään vuosittain. Koulutukseen käytettiin yhteensä euroa, joka on euroa vähemmän verrattuna edelliseen vuoteen. Summaan ei sisälly sijaisten palkkaamisesta eikä luennoitsijoiden palkkioista aiheutuneita kustannuksia Tyky-toiminta Tyky-toimintaan käytettiin vuonna 2013 yhteensä euroa. Osastokohtaisten tykyhankkeiden tukemista jatkettiin edelleen. Kuntayhtymän henkilökunnalle oli edelleen kaksi omaa Easy Line ryhmää. Vuoden suosituin tapahtuma oli Nice Run, johon osallistui 16 kuusihenkistä joukkuetta kuntayhtymästä. Suvi-iltaan osallistui eri sarjoihin yhteensä 35 henkilöä, mikä oli 7 henkilöä enemmän kuin vuonna Virkistystoiminta Henkilökunnan virkistystoimintaan käytettiin vuonna 2013 yhteensä euroa. Virkistysmäärärahoilla tuettiin sekä liikunta- (9.517 ) että kulttuuritoimintaa (3.685 ). Liikunnan tukeminen kohdistui lähinnä yksilötason liikunta-aktiviteetteihin, joista suurimmat ryhmät olivat Vesihelmen uinti, kuntosalikäynnit ja erilaiset jumpparyhmät. Kulttuuritoiminnassa tuettiin erilaisiin paikallisiin kulttuuritapahtumiin osallistumista, mm. kesäteatteri- ja elokuvakäyntejä. Vuoden 2012 kuntayhtymän yhteisen pikkujoulun järjestelyvastuu oli hallinto- ja tukipalvelujen vastuualueella. Lamminkirmun virkistyspaikka on ollut edelleen henkilökunnan ahkerassa käytössä Henkilökunnan muistaminen Kuntayhtymä huomioi henkilökunnan 50- ja 60-vuotispäivät. Lahjan arvo määräytyy henkilön palveluvuosien perusteella. Kuntaliiton kultaisen ansiomerkin saajia 30-vuoden kunnallisesta palvelusta oli yhteensä 20. Lisäksi kuntayhtymä muistaa kuntayhtymässä 20 vuotta palvelleita sekä eläkkeelle siirtyviä työntekijöitään. Liitteet Virkistystoiminnan toimintakertomus Tyhy-toiminnan toimintakertomus Työsuojelutoiminnan toimintakertomus Työterveyshuollon toimintakertomus Yhteistoiminnan toimintakertomus 9

10 VIRKISTYSTOIMINNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Määräraha Liikunta - Vanhan Kutomon Fysioterapia 4.072,73 - Vesihelmi 2.063,31 - Kuntoforssa 1.216,54 - Muut 2.165,13 Yhteensä 9.517,71 Kulttuuri - Elokuvat 1.432,14 - Pikkujoulu 647,90 - Paikalliset kesäteatterit 1.605,00 Yhteensä 3.685,04 Kaikki yhteensä ,75 10

11 TYHY-TOIMINNAN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Määräraha Osastojen omat tyky-hankkeet Easy Line Työyhteisöliikuntaryhmät Syyspäivä Suvi-illan maraton 0 yhteensä Osastokohtaisten tyhy-päivien erittely Osasto 11 B Psykiatrian poliklinikka Osasto 11 A Osastonhoitajat Työterveyshuolto Keskusvarasto Päivän tavoitteena on ollut ryhmätoiminnan edelleen kehittäminen ja vakiinnuttaminen osaksi osaston toimintaa. Päivä koostui Beaty fai:ssa otettavista hoidoista, ruokailusta sekä ryhmätoiminnan kehittämiseen liittyvästä alustuksesta, parityöskentelystä sekä jatkosuunnittelusta. Osallistujia oli 6 henkilöä. Tutustuminen Tampereella DKT-ryhmän toimintaan psykiatrian poliklinikalla. Päivä koostuu tutustumiskäynnistä sekä ruokailusta. Osallistujia oli 14 henkilöä. Tutustuminen A-Klinikkasäätiön Länsi-Suomen palvelualueen Turun katkaisuhoitoasemaan vinkkien saamiseksi hoitotyön kehittämiseen ja mallintamiseen FSTKY:n os11a:lla. Päivä koostui tutustumisesta Turun katkaisuhoitoasemaan, hoidoista Turun kosmetologikoulussa sekä ruokailusta. Osallistujia on 6 henkilöä. Kahden kehittämisiltapäivän teemoina ovat olleet uudistusmyönteisyyden vahvistaminen, oman työn näkyväksi tekeminen sekä työajan hallinta. Sisällön vetäjinä olivat Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun suunnittelija sekä HR-opiskelija. Iltapäivien aikana pohdittiin lähijohtamisen vahvuuksia ja haasteita, lähijohtajuuden pelisääntöjä ja arvoja, muutoksen sietämistä sekä jaksamista, esimiestyön kehittämiskohteita sekä esimiestyön kuukausi- ja vuosikelloa. Osallistujia oli 19 henkilöä. Tyhypäivän tavoitteena oli päivittää tietoa Työterveyslaitoksen Turun aluelaitoksen toiminnasta ja samalla saada tietoa tutkijan näkökulmasta kunta-alan työhyvinvoinnista. Päivä koostui vierailusta Työterveyslaitoksen Turun aluelaitoksella, hohtogolfista, ruokailuista sekä käynnistä miniristeilyllä Turusta Tukholmaan. Laivalla on tutustuminen laivan terveydenhuoltoon. Osallistujia oli 15 henkilöä. Tyhy- päivä toteutettiin piknik-risteilynä ja päivään sisältyi yhteinen keskustelu hyvien käytöstapojen merkityksestä päivittäiseen hyvinvointiin (ennakkotehtävän kautta), tutustuminen laivan terveysasemaan sekä Populuksen käytön kertausta. Osallistujia oli 9 henkilöä. 11

12 Poliklinikat ja avosairaala Osaamiskeskus Välinehuolto Lasten- ja nuorisopsykiatria Leikkausanestesiaosasto Osasto 1 Mielenterveystyön peruspalvelut Päivä koostui tutustumisesta TAYS:n syöpätautien poliklinikkaan ja palliatiiviseen yksikköön, urologian poliklinikkaan sekä, Tays keskussairaalan alueella toimivaan potilashotelliin. Päivään sisältyi ruokailu. Osallistujia oli 12 henkilöä. Päivä koostui opintokäynnistä Tampereen ammattikorkeakoulun ITSE-tilaan, lounaasta sekä teatteriesityksestä. ITSE-tilan esittelijä lehtori Terttu Roivas kertoi esittelyn yhteydessä neurologisen potilaan fysioterapia-asioista. Osallistujia oli 26 henkilöä. Päivä koostui tutustumiskäynnistä Tyks:n T-sairaalan uuteen välinehuoltokeskukseen. Keskuksen johtaja piti käynnin aluksi luennon välinehuollon uusista toiminnoista, minkä jälkeen tutustuttiin välinehuoltoon. Lisäksi päivään sisältyi myös käynti Turun linnassa sekä ruokailu. Päivä koostui seuraavista koulutuspäivien pohjalta alustetuista esityksistä: erityisesti naisille ja tytöille kohdistuvan terapiamuodon esittely vauva MIM-vuorovaikutusarviointi dialektinen käyttäytymisterapia, yleistä kokemuksia kehollisten menetelmien käytöstä terapiassa Lisäksi päivään sisältyi lounas ja omatoimista liikuntaa luontopolulla. Osallistujia oli 10 henkilöä. Päivän tavoitteena oli saada selvitystä SOTE-uudistuksesta ja sen mahdollisesta vaikutuksesta leikkaus-anestesiaosaston työhön. Lisäksi päivän tarkoituksena oli tutustua työkavereihin ja näin lisätä työyhteisön yhteishenkeä (henkilöstössä tapahtunut muutoksia nopealla aikataululla). Bussimatkan aikana pohdittiin keinoja ja kehittämisehdotuksia työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Osallistujia oli 13 henkilöä. Päivä koostui tutustumisesta TAYS:n käsi- ja plastiikkakirurgian vuodeosastolle sekä haavapoliklinikan toimintaan ja hoitajan työnkuvaan. Käynnin jälkeen arvioitiin omia hoitokäytäntöjä potilaiden hoidon parantamiseksi. Lisäksi kuultiin potilashotellin käytön mahdollisuudesta sekä vaikutuksesta. Päivään sisältyi lisäksi ruokailu ja teatteriesitys. Osallistujia oli 24 henkilöä. Päivä koostui tutustumisesta Heureka tulee hulluksi - näyttelyyn Vantaalla sekä käynnistä Havin tehtaanmyymälässä Riihimäellä. Terveyskeskuspsykologit olivat mielenterveyspalvelujen mukana viimeistä kertaa. Näyttelyssä tuotiin vahvasti esiin mielenterveyttä edistävä puoli. Osallistujia oli 22 henkilöä. 12

13 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Yhteistoimintamenettelyn järjestämisestä Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymässä on sovittu yhtymähallituksen hyväksymässä paikallisessa sopimuksessa. Työsuojelutoiminnan ja yhteistoiminnan yhdistämisestä on tehty päätös samassa kokouksessa. Työsuojeluvaltuutettujen, varavaltuutettujen toimikausi on neljä vuotta. Työsuojelu ja yhteistoiminta on yhdistetty siten, että yhteistyöelimenä toimii yhteistoimintaryhmä, jonka tehtävänä on käsitellä yhteistoimintasopimuksen 3 :ssä mainitut yhteistoiminta-asiat sekä työsuojelutoimikunnalle kuuluneet tehtävät. Työsuojeluyhteistoimintahenkilöt vuosille Työsuojelupäällikko: Juha Järvinen (työnantajan edustaja) Työsuojeluvaltuutetut: Työsuojeluvaltuutettu: Pirkko Vehmas 1. Työsuojeluvaravaltuutettu: Taru Vättö 2. Työsuojeluvaravaltuutettu: Leena Huotilainen Työsuojeluvaltuutettu: Veijo Nyrönen 1. Työsuojeluvaravaltuutettu: Marja-Liisa Sjöroos 2. Työsuojeluvaravaltuutettu: Päivi Laaksonen toimihenkilöt eivät asettaneet omaa työsuojeluvaltuutettua Yhteistoimintaryhmän kokoukset Yhteistoimintaryhmän kokouksia pidettiin 5. Työsuojeluvaltuutetut ja -päällikkö osallistuivat yhteistoimintaryhmän kokouksiin. Työsuojelujaoston kokoukset Työsuojelujaosto on kokoontunut kertomusvuonna 4 kertaa. Kokouksissa käsiteltiin mm. työsuojelujaoston toimintakertomus vuodelta 2012 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2014, seurattiin sairauspoissaoloja, käsiteltiin ja hyväksyttiin osastojen ja toimipisteiden riskinarvioinnin päivityksiä, käsiteltiin työterveyshuollon korvaushakemus KELA:lle, käsiteltiin Kunta-alan työolobarometri vuodelta 2012, käsiteltiin tulleet Haipro työturvallisuusilmoitukset ja esitettiin parannusehdotuksia, seurattiin ja otettiin kantaa vartiointiraportteihin, käsiteltiin sisäilmatyöryhmän muistiot, osallistuttiin yhdessä työterveyshuollon kanssa työpaikkakäynteihin ja käsiteltiin työpaikkakäyntiraportit työsuojelujaostossa. Työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutettujen kokoukset Työsuojeluvaltuutetut ja työsuojelupäällikkö ovat kokoontuneet 3 kertaa käsittelemään yhteisiä ja ajankohtaisia asioita. 13

14 Työtapaturmat, työmatkatapaturmat ja Haipro työturvallisuusilmoitukset Vuonna 2013 sattui yhteensä 19 työtapaturmaa ja 6 työmatkatapaturmaa. Vakuutusyhtiön korvaamia sairauspäiviä työtapaturmista oli 31 ja työmatkatapaturmista 11. Vakuutusyhtiö maksoi korvausta työtapaturmista 3500 ja työmatkatapaturmista Haipro työturvallisuusilmoituksia tehtiin v yhteensä 53 kappaletta. Ilmoituksia tehtiin eniten osastolta 3 (10 kpl), A-klinikalta (7 kpl) ja osaamiskeskuksesta (4kpl). Työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutetut ovat seuranneet tehtyjä työturvallisuusilmoituksia Haipro tietokoneohjelmasta ja kommentoineet ilmoituksia tarvittaessa. Työpaikkakäynnit Työterveyshuollon kanssa yhteisiä työpaikkakäyntejä: tehtiin toimintasuunnitelman mukaisesti seuraaviin kohteisiin: Työyksikkötarkastus osasto 11 Työpaikkakäynti Jokioisten terveysasemalla Työpaikkakäynti kunnaneläinlääkäreiden yhteisvastaanottotiloissa sisäilmaoireilujen vuoksi Työsuojeluvaltuutettujen/työsuojelupäällikön työpaikkakäyntejä: Tammelan kouluterveydenhoitajan työpiste Ympäristöterveysasema Kokoustila Tasku Sisätautiosastot 2 ja 3 Osasto 11 Ensiapupoliklinikka Konekirjoittamo Henkilökunnan kouluttaminen Työsuojelukoulutus Työsuojelupäällikkö järjesti poistumisturvallisuusharjoitukset osastojen 1,2,3,11,oske ja leikkaussalin henkilökunnalle. Työsuojelupäällikkö piti Vintillä tietoiskun riskinarvioinnista ja turvallisuudesta. Henkilöstölle järjestettiin Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen toimesta palokoulutuksia ja sammutusharjoituksia. Koulutustilaisuuksia oli 10, joissa koulutettiin yhteensä 139 kuntayhtymän työntekijää. Henkilökunnalle järjestettiin henkilöturvallisuuskoulutusta. Henkilökunnalle järjestettiin ensiapukoulutusta Työsuojeluvaltuutettu Veijo Nyrönen osallistui Työturvallisuuskeskuksen koulutukseen Pitkäjänteinen turvallisuustyö kunta-alalla Työsuojelupäällikkö Juha Järvinen osallistui Sisäilmastoseminaariin, Sairaalaturvallisuuden neuvottelupäiville, Lappeenrantaseminaariin ja Työturvallisuuskeskuksen koulutukseen Pitkäjänteinen turvallisuustyö kunta-alalla. 14

15 Sisäilmatyöryhmän kokoukset Työsuojelupäällikkö Juha Järvinen ja työsuojeluvaltuutetut ja Veijo Nyrönen ovat osallistuneet sisäilmatyöryhmän kokouksiin (3 kokousta). Muu toiminta Toiminnan arviointi Laadittiin kuluneesta työsuojelutoimikaudesta toimikausiarvio, joka käsiteltiin yhteistoimintaryhmässä ja lähetettiin tiedoksi kuntayhtymän hallitukseen. Työsuojelupäällikkö on osallistunut yhdessä työterveyshuollon kanssa oman työkuntohankkeen ja hyvinvointikartoitus-hankkeen suunnitteluun. Työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu osallistuivat ikäohjelman toteuttamissuunnitelmatyöryhmän toimintaan. Työsuojelupäällikkö on osallistunut Vartu ohjeen tekemiseen ja henkilökunnan perehdyttämistilaisuuksiin (2 tilaisuutta). Työ- ja työmatkatapaturmien määrä ja niistä aiheutuneiden sairauspoissaolojen määrä on keskimääräistä huomattavasti alhaisempi. Sairauspoissaolojen määrä on 8,71 kalenteripäivää/työntekijä. Riskinarvioinnin toteutumisen tasoa ja arviointien oikeellisuutta on pystytty parantamaan järjestelmällisellä seurannalla ja ohjauksella. 15

16 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Toimintakertomus perustuu työterveyshuollon vuodelle 2013 laadittuun toimintasuunnitelmaan. Nimettynä työterveyshuoltohenkilöstönä vuonna 2013 olivat: Työterveyslääkäri Työterveyshoitaja Työfysioterapeutti Työterveyspsykologi Teija Selin, Markku Virta Tanja Rahkonen Erja Kankaanranta - Suomi Pasi Kainulainen, Virpi Laakso TYÖPAIKKAKÄYNNIT Työterveyshuollon ammattihenkilöstö (työterveyshoitaja ja/tai työterveyslääkäri) sekä työsuojelupäällikkö on osallistunut kaikille työpaikkakäynneille. Toimintasuunnitelman mukaiset työpaikkakäynnit: Työyksikkötarkastus osasto 11 Seurantakäynti osasto 3 Muita käyntejä: Työpaikkakäynti Helmikuussa 2013, Humppilan terveysasema, sisäilma-asiat. Työpaikkakäynti maaliskuussa 2013, osasto 11. Työpaikkakäynti Siurilan eläinlääkäriasemalla lokakuussa 2013, sisäilma-asiat. Työpaikkakäynti lokakuussa 2013, Jokioisten terveysasema, uudet tilat. - Työterveyshuollon asiantuntijat - - Työfysioterapeutin toiminta: Yksilölliset ergonomiset työpaikkakäynnit eri työpisteissä Erityistyölasien hankintaan liittyvät työpaikkakäynnit Ergonomiavastaavien (os. 1, 2, 3 ja Osaamiskeskus) tapaamiset ja ergonomiaan liittyvä neuvottelu ko. osastonhoitajien kanssa Tietoisku: Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminen Työyksikkötarkastukseen osastolla 11 liittyvät fyysisen kunnon mittaukset (ryhmätestit ) ja toimistotyöpisteiden ergonominen tarkastus Kävelytesti KKI- kävelytestin yhteydessä Ergonomiatilaisuus hammashoitajille Aslak-kuntoutukseen liittyvät työn videoinnit ja ergonomiaopastukset. Pääterveysaseman potilastoimistojen ja konekirjoituksen ergonomiset tarkastukset Työkuntohankkeen suunnitteluun osallistuminen ja kahden ryhmätapaamisen toteuttaminen Os. 3:n Humppilan yksikön työpaikkaselvityksen seurantaneuvotteluun osallistuminen. Yksilöön kohdistuvia terveydenhoitokäyntejä oli työfysioterapeutilla yhteensä 37 kpl. 16

17 Työterveyspsykologin toiminta: Terveydenhoitajien työyhteisön toimivuuden arviointiin ja edistämiseen liittyvät ryhmätilaisuus Osasto 3:n työyhteisön toimivuuden arviointiin ja edistämiseen liittyvä ryhmätilaisuus Osasto 3:n Humppilan työyksikön työpaikkaselvityksen seurantatapaaminen. Traumaattisen työtilanteen jälkihoitokeskusteluja yksi ryhmätilaisuus Yksilöön kohdistuvia terveydenhoitokäyntejä oli työterveyshuollossa vuonna 2013 työterveyspsykologilla 27 kpl. Psykologi oli mukana kahdessa työterveysneuvottelussa. TERVEYSTARKASTUKSET Terveystarkastukset ovat olleet: Työhönsijoitustarkastuksia Terveystarkastuksia erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä oleville Vajaakuntoisten terveystarkastuksia Ikäryhmätarkastuksia (45-,50-, 55-,60-vuotiaille) Työyksikkötarkastus osasto 11 Muita terveystarkastuksia ja terveydenhoitokäyntejä Yksilöön kohdistuvia terveydenhoitokäyntejä oli työterveyshuollossa vuonna 2013 työterveyslääkärillä 60 työterveyshoitajalla 108. TIETOJEN ANTAMIEN JA OHJAUS Työterveyshenkilöstö on antanut tietoja työntekijöille muun muassa seuraavista aiheista: työn terveysvaarat, ergonomia, suojautuminen, työssä jaksaminen, terveystottumukset, liikunta, sairauksien ennaltaehkäisy ja hoito. Työympäristön terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyviä aiheita ovat olleet muun muassa sisäilman laatu, vuorotyöergonomia, veritapaturmat ja melu. Työterveyspsykologi antoi työpsykologista konsultaatiota esimiehille yhden kerran. SAIRAANHOITO Henkilökunta on saanut yleislääkärin ja/tai työterveyslääkärin sekä työterveyshoitajan sairaanhoitopalveluja vuonna Yksilöön kohdistuvia sairaanhoitokäyntejä oli työterveyslääkärillä 895 ja työterveyshoitajalla 230 vuonna SAIRAUSPOISSAOLOJEN SEURANTA Sairauspoissaolojen seuranta yhteistyössä henkilöstöpäällikön kanssa. Varhaisen tuen malli valmistui uudistettuna käyttöön Näihin liittyviä neuvotteluja, joissa mukana työntekijä, esimies, työterveyshoitaja ja/ tai työterveyslääkäri tehtiin työterveyshuollossa vuonna Neuvotteluja oli vuoden aikana 4 kertaa. PÄIHDETYÖ KUNTAYHTYMÄSSÄ Päihdeongelmaisen hoitoa koskevia neuvotteluja on pidetty työterveyshuollossa vuoden 2013 aikana kerran. 17

18 TYÖHYVINVOINTIA YLLÄPITÄVÄ TOIMINTA Ergonomia- ja liikuntaohjausta on toteutettu. Yksilöohjausta on annettu painonhallintaan. Yksilöohjausta on annettu tupakasta vieroitukseen. Työntekijöitä on ohjattu valtakunnallisiin Aslak-varhaiskuntoutuksiin. Työterveyshoitaja on tehnyt työnäkökykyyn liittyviä tarkastuksia. FSTKY:n työkuntohankkeessa on oltu mukana, valiten henkilöt liikuntaryhmään ja aloittaen ryhmän toimintaa. Työterveyshuolto on toteuttanut neuvotteluja vajaakuntoisen työntekijän työssä jaksamiseen liittyen. Työterveyshuolto on osallistunut työyhteisöjen ongelmatilanteiden hoitamiseen. Työterveyshuolto on osallistunut traumaattisten työtilanteiden ensiapuun ja jälkihoitoon. TAPATURMIEN TORJUNTA Työterveyshuoltotyön tavoitteena on työtapaturmien ennaltaehkäisy. Sattuneita työtapaturmia on seurattu ja annettu tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia mm. pistotapaturmien ennaltaehkäisyyn, uhkaaviin asiakastilanteisiin, ergonomiaan ja turvalliseen työskentelyyn. Työterveyshuollossa on hoidettu yhteensä 15 työtapaturmakäyntiä vuonna MUU TOIMINTA Työterveyshuolto osallistui FSTKY:n toimintalinjojen kehittämiseen, suunnitteluun, valmisteluun ja neuvotteluihin yhteistyössä FSTKY:n edustajien kanssa. Näitä ovat muun muassa sisäilmatyöryhmä, työsuojelujaosto, hygieniatyöryhmä ja Vartu-ryhmä. FSTKY:n omaan työkuntohankkeen suunnitteluun osallistuminen. Puhelinpalvelua on annettu päivystysluonteisesti ja säännöllisillä puhelinajoilla. Lisäksi Someron kaupungin ja FSTKY:n ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta alueen Somerolla työskentelevien työntekijöiden työterveyshuolto järjestetään Someron terveyskeskuksen työterveyshuollossa alkaen. Sopimus koskee niitä eläinlääkäreitä ja terveystarkastajia, jotka toimivat Someron kaupungin alueella. Tarvittaessa sopimuksen piiriin kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus käydä FSTKY:n työterveyshuollossa Forssassa. FSTKY:n työterveyshuollon henkilökunnan työterveyshuolto on Suomen terveystalolla Forssassa Tanja Rahkonen työterveyshoitaja Erja Kankaanranta-Suomi työfysioterapeutti Teija Selin työterveyslääkäri Virpi Laakso työterveyspsykologi Pasi Kainulainen työterveyspsykologi (Tehty lisäyksiä YTR:n kokouksen pyynnöstä) Liisamari Vikman terveydenhoitaja 18

19 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YHTEISTOIMINTARYHMÄ TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Yhteistoimintamenettelyä on toteutettu Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymässä voiman tulleen yhteistoimintalain ja yhtymähallituksen hyväksymän ja voimaan tulleen yhteistoimintasäännön mukaisesti. Yhteistoimintalain mukaisena yhteistoimintaelimenä toimii kuntayhtymässä johdon, työsuojelun ja henkilöstön edustajista koostuva yhteistoimintaryhmä. Yhteistoimintamenettelyn toteuttamisessa yhteistoimintaryhmän tehtävänä on käsitellä yhteistoimintaohjeen 3 :ssä mainitut yhteistoiminta-asiat huomioiden yhteistoimintalain asettamat tavoitteet sekä työsuojelutoimikunnalle kuuluvat tehtävät. Yhteistoimintaryhmään kuuluu 13 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Jäsenistä 4 edustaa työnantajaa ja 9 henkilöstöä. Kullekin jäsenelle nimetään henkilökohtainen varajäsen. Yhteistoimintaryhmään kuuluvista työnantajan edustajista yksi on työsuojelupäällikkö. Henkilöstön edustajiin sisältyvät kaksi työsuojeluvaltuutettua (varaedustajana varavaltuutetut). Yhtymähallitus nimeää työantajan edustajat yhteistoimintaryhmään. Henkilöstöä edustavat ammattijärjestöt. Kukin ammattijärjestö nimeää yhteistoimintaryhmän yhden varsinaisen jäsenen ja tälle varajäsenen. Työsuojeluvaltuutettuna toimivat jäsenet määräytyvät kunnallisen alan työsuojelualan työsuojeluvaltuutettujen vaalin mukaisesti. Työsuojelujaostoon kuuluu 3 jäsentä ja siihen kuuluvat työsuojelupäällikkö sekä työsuojeluvaltuutetut. Yhteistoimintaryhmä nimeää jaoston puheenjohtajan. Yhteistoimintaohjeessa määritellään työsuojelujaoston tehtävät. Yhteistoimintaryhmän toimikausi on muiden osalta sama kuin kuntalain mukainen valtuuston toimikausi pois lukien työsuojeluvaltuutettujen toimikausi, joka määräytyy työsuojeluvaalien mukaisesti. Yhteistoimintaryhmään nimettiin keväällä 2013 seuraavat jäsenet. Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Työnantajan edustajat: Markku Puro, yhtymäjohtaja Anna Palin, ylihoitaja Kari Österberg, esh. johtava lääkäri Juha Järvinen, työsuojelupäällikkö Jarmo Ruohonen, pth. johtava lääkäri Raija Virtanen, kehittämispäällikkö Sirpa Lindroos, mielenterv.työn johtava lääkäri Päivi Uusi-Rauva, henkilöstöpäällikkö Työntekijäin edustajat: Päivi Laaksonen, Jyty Vuokko Varvikko, Tehy Silja-Liisa Niinikoski, Super Ritva Kannisto, Juko Ari Salminen, JHL Tarja Andersson, Tekniikka ja Terveys Arja Touru, Jyty Marjo-Riitta Nummi, Tehy Irma Haavisto, Super Jaana Luomala, Juko Anne Korpela, Tekniikka ja Terveys 19

20 Pirkko Vehmas-Vuorikoski, työsuojeluvaltuutettu Veijo Nyrönen, työsuojeluvaltuutettu Taru Vättö, varavaltuutettu Marja-Leena Sjöroos, varavaltuutettu Puheenjohtajana on toiminut Markku Puro ja varapuheenjohtajana Veijo Nyrönen. Työantajan nimeämänä sihteerinä on toiminut henkilöstöpäällikkö. Yhteistoimintaryhmä kokoontui kertomusvuonna viisi kertaa. Yhteistoimintaryhmä vastaa tyhy- ja virkistystoiminnan järjestämisestä ja laatii molempia toimintoja varten vuosittaiset omat toimintasuunnitelmat sekä seuraa niiden toteutumista. Yhteistoimintaryhmä hyväksyy osaltaan myös työterveydenhuollon ja työsuojelutoiminnan toimintasuunnitelmat. Yhteistoimintaryhmä on antanut lausuntonsa kuntayhtymän taloussuunnitelmaan vuosille ja vuoden 2014 talousarvioon, tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen vuodelta 2012 sekä käsitellyt henkilöstöraportin vuodelta Yhteistoimintaryhmä on seurannut: - SOTE-lainsäädännön valmisteluvaiheita - sosiaalipalvelujen siirron ja hyvinvointikuntayhtymän valmistelua ja sen etenemistä Yhteistoimintaryhmä on käsitellyt varhaisen tuen toimintamallia, varahenkilöiden koordinointia ja hallinnointia, ikäohjelmaa sekä osastokohtaisia tyhy-anomuksia. Kuntayhtymän yhteisen pikkujoulun järjestelyvastuu oli hallinto- ja tukipalveluiden vastuualueella. Syyspäivää vietettiin perinteisesti Urheilutalo Feeniksissä, juhlapuhujana oli professori Jussi Huttunen, työhyvinvointiosiosta vastasi stand up -koomikko Jaakko Saariluoma. 20

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Ikärakenne... 6 6. Henkilöstön osaamisen

Lisätiedot

TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 Forssan kaupungilla yhteistoimintaryhmä ja työsuojelutoimikunta on yhdistetty. Työsuojeluvaltuutettujen, varavaltuutettujen toimikausi on neljä vuotta.

Lisätiedot

TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Forssan kaupungilla yhteistoimintaryhmä ja työsuojelutoimikunta on yhdistetty. Työsuojeluvaltuutettujen, varavaltuutettujen toimikausi on neljä vuotta.

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 6 5. Ikärakenne... 7 7. Terveysperusteiset poissaolot...

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 6 5. Ikärakenne... 7 7. Terveysperusteiset poissaolot...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010

Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010 Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010 1 ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA TUOTE HINTA SISÄLTÖ Työpaikkaselvitys 28 e/ alkava ½ tuntia työterveyshoitaja, työfysioterapeutti *

Lisätiedot

2.1 Työsuojelun turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Kunnanvirasto Juhani Kylämäkilä kunnanjohtaja

2.1 Työsuojelun turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Kunnanvirasto Juhani Kylämäkilä kunnanjohtaja LIITE I 1/4 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2014 1. Työsuojelun toiminta-ajatus Kunnan henkilöstön henkisen ja fyysisen työkyvyn turvaaminen. Työn tuottavuuden ja laadun sekä työviihtyvyyden parantaminen

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

Nurmeksen kaupunki Pöytäkirja 2/ Kirkkokatu 14, kaupunginhallituksen kokoushuone

Nurmeksen kaupunki Pöytäkirja 2/ Kirkkokatu 14, kaupunginhallituksen kokoushuone Nurmeksen kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 Yhteistyötoimikunta 19.01.2016 Aika 19.01.2016 klo 14:00-14:38 Paikka Kirkkokatu 14, kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelo käsitellyistä asioista 1 Kokouksen

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 Henkilöstöjohtaja Riitta Hallberg Puh. 044-4598946, riitta.hallberg@saarikka.fi Perustietoja Saarikasta: - Tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja - 5 kunnan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari TYÖTERVEYSHUOLLON NÄKÖKULMA TYÖKYVYN TUKEMISESSA Satu Väihkönen Työterveys Wellamo Oy, johtava ylilääkäri Suomen Työterveyslääkärit ry, pj 2013

Lisätiedot

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi säädettyä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään 1) työhön liittyvien

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA Perusturvalautakunta 28.4.2015 ( 39): Riihimäen seudun terveyskeskuksen yhtymähallitus

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN 2 1. YHTEISTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Yhteistoiminnan taustaa Yhtymähallituksen päätös 21.6.2006/ 82 vanha sopimus irtisanottiin 31.7.2007 tilalle valtakunnallinen yhteistoimintalaki 2007 / 449

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Kh Kv

Henkilöstöraportti Kh Kv Henkilöstöraportti 2016 Kh 9.10.2017 64 Kv 16.10.2017 44 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2016... 4 2.1 Henkilöstömäärän kehitys... 4 2.2 Henkilöstö ammattinimikkeittäin...

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Saarijärven kaupunki 1. Työsuojelun tavoitteet Työpaikan työsuojelutoiminta perustuu työturvallisuuslakiin (738/2002) sekä lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab. Edelläkävijä energiatehokkuudessa. Energiatie Koivulahti

Westenergy Oy Ab. Edelläkävijä energiatehokkuudessa. Energiatie Koivulahti Edelläkävijä energiatehokkuudessa Omistaa ja ylläpitää jätteenpolttolaitosta Mustasaaressa. Viiden kunnallisen jätehuoltoyhtiön omistama. Toiminta-alue n. 50 kuntaa, joissa noin 400 000 asukasta. Yhteistyökumppani

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2013... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 4 2.3 Palvelussuhteen pituus... 5 2.4 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 1 Sisällysluettelo 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 4 Vakituiset ja määräaikaiset 31.12....

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2016

Henkilöstötilinpäätös 2016 Henkilöstötilinpäätös 2016 Sisällysluettelo HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET JA MÄÄRÄ-AIKAISET... 3 KOKO- JA OSA-AIKAISET... 3 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta 2015 Työterveyshuolto on kattava Lakisääteinen työterveyshuolto (lakisääteiset terveystarkastukset, työpaikkakäynnit) Muu ennaltaehkäisevä työterveyshuolto

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne 2 1.1 Henkilöstön määrä 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma 4 1.4 Henkilöstön ikä 6 1.5 Henkilöstökulut

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 4 2.4.

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Työsuojelutoimikunta 16.06.2015 Aika 16.06.2015 klo13:04-14:25 Paikka NordLab yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5b Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO

TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Työterveyshuolto Kujalankatu 3 30100 Forssa p. 03-4191 2711 TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO 1.1.2016 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän hallitus 21.12.2015 / 187 B

Lisätiedot

Potilaan siirtymisten ergonominen avustaminen Siirtoergonomiakoulutus HUS:ssa. Tiina Karjalainen HUS Siirtoergonomiakouluttaja fysioterapeutti YAMK

Potilaan siirtymisten ergonominen avustaminen Siirtoergonomiakoulutus HUS:ssa. Tiina Karjalainen HUS Siirtoergonomiakouluttaja fysioterapeutti YAMK Potilaan siirtymisten ergonominen avustaminen Siirtoergonomiakoulutus HUS:ssa Tiina Karjalainen HUS Siirtoergonomiakouluttaja fysioterapeutti YAMK 6/10/2013 Taustaa HUS kuntayhtymän työsuojelujaoston toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 JOHDANTO Työnantaja ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat valmistelleet yhteistyössä Karkkilan kaupungin yhteistoimintasopimuksen selkeyttääkseen yhteistoiminnan

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014

TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014 TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014 Asiakkaan valinnan mahdollisuudet laajenevat edelleen 1.5.2011 alkaen on ollut mahdollista valita hoidosta vastaava terveysasema oman kunnan tai yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö. Elon työhyvinvointipalvelut 1

Yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö. Elon työhyvinvointipalvelut 1 Yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö Elon työhyvinvointipalvelut 1 Työterveyshuollon tavoitteet edistää työntekijöiden työ- ja toimintakykyä ennaltaehkäistä sairauksia tukea työympäristön ja työyhteisön

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 01.01.2015 ALKAEN. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa

TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 01.01.2015 ALKAEN. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 01.01.2015 ALKAEN Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO, KELAN KORVAUSLUOKKA I Työpaikkaselvitys, työpaikkakäynti,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 27.03.2017 Sivu 1 / 1 997/2017 01.00.02.00 83 Henkilöstökertomus vuodelta 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 14.11.2014 Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2015 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ

Lisätiedot

Helsingin kaupungin työsuojeluvaaliohje

Helsingin kaupungin työsuojeluvaaliohje HELSINGIN KAUPUNKI 1 / 8 Helsingin kaupungin työsuojeluvaaliohje 2018-2021 HELSINGIN KAUPUNKI 2 / 8 Sisällys 1. Yleistä vaaleista... 3 2. Vaalitoimikunnat... 3 3. Vaalien valmistelu... 4 4. Vaalien toteutus...

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 09:00-11:07

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 09:00-11:07 PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Yhteistyötoimikunta 18.03.2013 AIKA 18.03.2013 Klo 09:00-11:07 PAIKKA Kauppakatu 1, 2 krs kokoushuone Kanerva KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

6 Esitys: Korkeakouluturvallisuus ja työsuojelu Xamk:ssa 8 7 Työyhteisön kehittämiskyselyn tulokset työsuojelun näkökulmasta

6 Esitys: Korkeakouluturvallisuus ja työsuojelu Xamk:ssa 8 7 Työyhteisön kehittämiskyselyn tulokset työsuojelun näkökulmasta Pöytäkirja 1/2017 1 (17) Työsuojelutoimikunta Aika 24.04.2017 klo 12:00-14:00 Paikka Mikkelin kampus, kokoustila X124 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 3 2 Esityslistan

Lisätiedot

Työterveyshuollon toimintasuunnitelman perustietolehti

Työterveyshuollon toimintasuunnitelman perustietolehti Työterveyshuollon toimintasuunnitelman perustietolehti päivitetty TYÖPAIKKA Toimiala (numero) Tilikausi Nimi Pyhäjärven kaupunki Osoite Ollintie 26, Puhelin 08-7697111 Faksi 087697100 Yhteyshenkilö Nimi

Lisätiedot

SULKAVAN KUNNAN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

SULKAVAN KUNNAN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SULKAVAN KUNNAN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SULKAVA 2009 Sisällysluettelo 2 I LUKU YHTEISTOIMINNAN PERIAATTEET 1 Yhteistoimintasopimuksen tarkoitus 3 II LUKU YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN TOIMINTATAVAT 2 Yhteistyötoimikunnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2 Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 1416/01.00.02/2012 77 Henkilöstökertomus vuodelta 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Kunnas Jere, puh. (09) 816 22508 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 19.11.2013 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2005 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 22.5.2006 Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2005 Yleistä: Kunnallinen työmarkkinalaitos teki kuntiin ja

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 26.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...3

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 2 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2013 Kaupunginhallitus 7.4.2014 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

Mikkeli H208, Sln 231, Kotka C2010, Kouvola Pajakabinetti

Mikkeli H208, Sln 231, Kotka C2010, Kouvola Pajakabinetti Pöytäkirja 1/2016 1 (12) Työsuojelutoimikunta 14.03.2016 Aika 14.03.2016 klo 13:08-13:39 Paikka Mikkeli H208, Sln 231, Kotka C2010, Kouvola Pajakabinetti Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

KH LIITE 28

KH LIITE 28 KH 4.12.2017 250 LIITE 28 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YPÄJÄN KUNTASTRATEGIA 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE. 5 3. PALKKAUS JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET 6 4. TERVEYSPERUSTEISET POISSAOLOT.

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Tiedosta turvaa muuttaako tieto toimintaa

Tiedosta turvaa muuttaako tieto toimintaa Tiedosta turvaa muuttaako tieto toimintaa Tiina Pohjonen Twitter @TiinaPohjonen 28.4.2017 3 Lisää työkykyisiä päiviä - kaupungin henkilöstön sairauspoissaoloissa 2016 merkittävä lasku % 6 5,5 5 4,5 4

Lisätiedot

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö 1 SUONENJOEN KAUPUNKI P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.06.2017 67 Voimaantulo: 1.6.2017 1 Soveltamisala Tätä sääntöä sovelletaan kaupungin luottamustehtävissä toimiviin henkilöihin

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 1 Työsuojelu Työsuojelutoimikunta SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 Työsuojelupäällikkö Virpi Kallio 2 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Toimipaikka: Savitaipaleen kunta 1. LÄHTÖKOHTA

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2015-31.12.2015

TAMMELAN KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2015-31.12.2015 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Työterveyshuolto Kujalankatu 3 30100 FORSSA TAMMELAN KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2015-31.12.2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Työhyvinvointi yhtymässä 2013

Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Marita Simola työhyvinvointipäällikkö 25.4.2013 Yhtymän työhyvinvointisuunnitelman painopistealueet vuosina 2012-2013 1. Hyvinvoiva työyhteisö, työyhteisön toimivuus. 2. Mahdollistaa

Lisätiedot

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2002

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2002 SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 22 Vuonna 22 talouden kasvuvauhti hidastui hieman, mikä näkyi myös henkilöstömäärän kehityksessä. Koulutusrintamalla vuosi oli kuitenkin aktiivinen. Yhtäältä tämä johtui

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 2.11.2017 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

Työelämäpalvelut Mehiläinen Paimio. Tervetuloa asiakkaaksi!

Työelämäpalvelut Mehiläinen Paimio. Tervetuloa asiakkaaksi! Työelämäpalvelut Mehiläinen Paimio Tervetuloa asiakkaaksi! PUITESOPIMUS Koskee kansanterveyslain edellyttämien kuntien lakisääteisten työterveyspalveluiden järjestämistä Paimion kaupungin ja Sauvon kunnan

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 5 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 Tiina Pohjonen työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel.

Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 Tiina Pohjonen työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel. Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel.fi 2 3 4 Työterveydestä on tullut sairaanhoitoa 5 Työkykynäkymä suuri työkykyriski

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT

HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT 19.5.2009 Eeva-Liisa Putkinen Työhyvinvointiyksikkö Henkilöstö- ja lakiasiain osasto Tekijöitä, jotka vaikuttavat työkykyyn Vaikutusmahdollisuus omaan työhön

Lisätiedot

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa UK-henkilöstöryhmä, 10.6.2010 Henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan tässä sitä johtamisen

Lisätiedot

Mäntsälän työterveys Mustamäentie Mäntsala puh

Mäntsälän työterveys Mustamäentie Mäntsala puh Mäntsälän työterveys Mustamäentie 42 04600 Mäntsala info.työterveys@mantsala.fi puh 040 314 5639 MÄNTSÄLÄN TYÖTERVEYS HINNASTO 1.1.2017 ARVOISA ASIAKKAAMME Hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara.

Lisätiedot