Forssan seudun terveydenhuollon ky.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Forssan seudun terveydenhuollon ky."

Transkriptio

1 Forssan seudun terveydenhuollon ky.

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Henkilöstö Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilöstön ikä- ja sukupuolirakenne Henkilötyövuodet Palkkaus ja henkilöstömenot Palkkaus Henkilöstön tila Poissaolot Sairauspoissaolot Eläkkeelle siirtymiset Panostus henkilöstöön Tyky-toiminta Virkistystoiminta Henkilökunnan muistaminen

3 1. Johdanto Henkilöstökustannukset muodostavat valtaosan kuntayhtymän oman toiminnan käyttömenoista. Pyrkimyksissä taloudelliseen ja tehokkaaseen päätöksentekoon ja muutoksen johtamiseen tarvitaan jatkuvaa ja järjestelmällistä henkilöstötietojen seurantaa, vertailua ja kehittämistä. Henkilöstöraportti on tarkoitettu esimiehille ja luottamushenkilöille henkilöstöjohtamisen ja henkilöstön kehittämisen apuvälineeksi. Henkilöstöraportti sisältää tietoja henkilöstön määrästä ja rakenteesta, henkilöstökustannuksista ja henkilöstön tilasta. Henkilöstöstä saadut tiedot antavat pohjan tehtäessä henkilöstörakennetta ja henkilöstön kehittämistä koskevia päätöksiä ja henkilöstörakenteen korjaussuunnitelmia. Raportin tietoja voidaan hyödyntää myös kuntayhtymän strategisen johtamisen suunnittelussa. Tiedot henkilöstöraporttiin on koottu palkkalaskennassa käytössä olevasta Populus - henkilö- ja palkkahallintojärjestelmästä. Lisäksi tietoja on kerätty kirjanpitojärjestelmästä sekä Kuntien Eläkevakuutuksesta. Kuntayhtymän henkilöstössä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia vuonna Kuntayhtymä palkkasi hoitopalveluihin vain yli kolmen kuukauden sijaiset, Lyhytaikaisiin (alle 3 kk) sijaisuuksiin työpanos ostettiin edelleen Seuturekry Oy:ltä. Rekrytoinnissa käytettiin myös Seuturekry Oy:n palveluita. Kuntayhtymän oma kiertohoitajajärjestelmä on palvellut hyvin äkillisien poissaolojen aiheuttavaa vajetta. Kuitenkin on todettu, että nykyinen kiertohoitajien määrä ei ole riittävä kattamaan todellista tarvetta. 2. Henkilöstö 2.1. Henkilöstön määrä ja rakenne Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän palveluksessa oli yhteensä 585 henkilöä, joka on 5 henkilöä enemmän kuin vuonna Heistä 502 oli vakituisessa ja 83 määräaikaisessa palvelussuhteessa. Määräaikaisiin luetaan sijaiset, avoimien tehtävien hoitajat. Vakituisia virka- tai työsuhteisia vakansseja oli yhteensä 573 joista osa-aikaisia oli 3. Vakanssien määrä lisääntyi 4,5:llä edelliseen vuoteen verrattuna. Uusista vakansseista yksi osa-aikainen (0,5) sairaanhoitajan vakanssi muutettiin kokoaikaiseksi. Muut vakanssit (4) perustettiin Someron ympäristöterveydenhuollon siirron johdosta kuntayhtymään siirtyneelle henkilöstölle. 3

4 Vakinaisen henkilöstön prosentuaalinen jakauma vastuualueiden kesken säilyi samantyyppisenä kuin edellisvuotena. Vakinaisen henkilöstön määrässä ei ole ollut viime vuosina oleellisia muutoksia. Vuonna 2011 lakkautettiin perusterveydenhuollon vuodeosastojen toiminta, mikä näkyy hoitopalvelujen vastuualueen henkilöstömäärän kehityksessä. 4

5 2.2. Henkilöstön ikä- ja sukupuolirakenne Forssan seudun terveydenhuollon henkilöstöstä suurimman ikäryhmän muodostavat vuotiaat, yhteensä 224 henkilöä. Seuraavaksi suurin ryhmä on vuotiaat yhteensä 126 henkilöä. Kuntayhtymän työntekijöiden keski-ikä oli ,5 vuotta, mikä oli hieman alhaisempi kuin edellisvuonna. Naisten keski-ikä oli 47,3 vuotta ja miesten 49,1 vuotta. 3. Henkilötyövuodet Henkilöstöstä 89,6 %:a oli naisia ja 10,4 %:a miehiä. Naisten osuus henkilöstöstä oli lisääntynyt noin 1 prosentilla. Henkilötyövuodet on saatu, kun kokonaistyöajasta on vähennetty poissaolot ja lisätty lisä- ja ylityöt ja jaettu kunkin työaikamuodon vakiojakajalla. Henkilötyövuodet vastuualueittain Vastuualue Htv 2013 Htv 2012 Yleishallinto 14,02 12,05 Mielenterveystyö 28,67 27,28 Perusterveydenhuolto 46,23 44,31 Erikoissairaanhoito 18,54 16,59 Sairaanhoidolliset palvelut 4,11 3,73 Tukipalvelut 15,98 16,79 Hoitopalvelut 300,88 310,02 Yhteensä 428,43 430,77 5

6 Lisäystä henkilötyövuosissa on tapahtunut muilla vastuualueilla paitsi tukipalveluissa ja hoitopalveluissa. Henkilötyövuosien lisäys johtuu osin henkilöstön lisäyksestä, mutta myös siitä, että vakanssit ovat olleet hyvin täytettyinä. Myös poissaolojen vähentyminen vaikuttaa asiaan. 4. Palkkaus ja henkilöstömenot 4.1. Palkkaus Kuntapuolen virka- ja työehtosopimukset tulivat voimaan Sopimukset olivat voimassa KVTES- ja TS-sopimuksissa oli ,46 %:n suuruinen yleiskorotus. LS sopimuksessa yleiskorotus oli 1,3 %. Yleiskorotus korottaa sekä tehtäväkohtaista palkkaa että henkilökohtaista lisää. Paikallisia järjestelyvaraeriä oli käytettävissä KVTES:n ja TS:n sopimusalalla 0,6 % ja LS:n sopimusalalla 0,35 %.Järjestelyvaraeriä käytettiin sekä tehtäväkohtaisten palkkojen korjaamiseen että henkilökohtaisiin lisiin. 6

7 5. Henkilöstön tila 5.1. Poissaolot Vuoden 2013 aikana kertyi poissaoloja yhteensä kalenteripäivää, joka on 2032 päivää enemmän kuin vuonna Vuodesta 2012 poissaolojen suhteellinen osuus on kasvanut perhevapaiden osalta 3 % ja koulutuksen osalta 2 %. Sairauspoissaolojen suhteellinen osuus on pysynyt samana. Muiden poissaolojen (opintovapaa, työtapaturmat, vuorotteluvapaa jne.) osalta vähennystä on 6 %. Vuosilomien määrä lisääntyi 1 %:a Sairauspoissaolot Sairauspoissaloja kertyi yhteensä 6782 kalenteripäivää, joka on 13,3 %:a kaikista poissaoloista. Keskimäärin työntekijää kohden sairauspäiviä oli 8,71 kalenteripäivää, joka on 1,7 päivää vähemmän kuin edellisvuonna. Sairauspoissaolojen keskimääräinen määrä/työntekijä on viisi viimeistä vuotta laskenut tasaisesti. Entinen SAPU-malli korvattiin VARTU:lla eli varhaisen tuen toimintamallilla vuonna Varhaisen tuen toimintamallilla pyritään tunnistamaan ja puuttumaan työkykyä heikentäviin tekijöihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 7

8 Eläkkeelle siirtymiset Kokoaikaisille eläkkeille siirtyi vuoden aikana yhteensä 15 henkilöä, joka on 7 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna. Osa-aikaiselle eläkkeelle jäi yksi henkilö. Vuoden 2013 aikana laskennallisen eläkeiän saavuttaneista henkilöistä 3 jatkaa työssään, edellisenä vuonna jatkajia oli 5. Vuoteen 2023 mennessä vakituisesta henkilökunnasta yhteensä 236 henkilöä on siirtymässä vanhuuseläkkeelle laskennallisen eläkeiän perusteella. 6. Panostus henkilöstöön Varhaisen tuen toimintamalli otettiin käyttöön vuoden 2013 aikana ja siitä informoitiin kuntayhtymän esimiehiä. Lisäksi suunniteltiin siihen liittyvää koulutusta, joka ensimmäisen kerran toteutui vasta vuoden Koulutusta on tarkoitus jatkaa vuoden 2014 puolella. Ikäohjelman valmistelua jatkettiin vuonna 2013 siten, että asetettiin työryhmä, jonka tehtävänä oli tehdä esitys ikäohjelmaan liittyväksi toimenpideohjelmaksi. Työryhmän esitystä yhteistoimintaryhmässä käsiteltäessä todettiin, että suurin osa esityksistä liittyi suurempaan kokonaisuuteen ja päädyttiin siihen, että esitetyt asiat otetaan käsittelyyn siinä vaiheessa kun sääntöjä ja menettelytapoja kehitetään. Lisäksi sovittiin, että esitykset käydään läpi kerran vuodessa yhteistoimintaryhmässä ja tarkastellaan miten niiden osalta on edetty. Kuntayhtymässä käynnistettiin myös Työkunto hanke, jonka pilottiryhmässä oli niskaongelmaisia työntekijöitä. Kyseessä oli avokuntoutusryhmä, jossa osa kuntoutuksesta tapahtui työajalla ja osa omalla ajalla. Molempien osalta työnantaja kustansi kuntoutuksen. Seurantakyselyt kohderyhmälle toteutetaan vuosina 2014 ja

9 Osastonhoitajille järjestettiin tyhy-toiminnan puitteissa kaksi kehittämisiltapäivää, joissa pohdittiin lähijohtajuutta, sen pelisääntöjä, arvoja, haasteita, vahvuuksia ja kehittämistarpeita. Henkilöstöohjelman tavoitteiden toteutumista seurataan edelleen vuosittain muun suunnittelun yhteydessä. Vuonna 2013 käynnistettiin hätäensiapukoulutukset muulle kuin hoitohenkilökunnalle. Koulutustilaisuuksia järjestetään jatkossa vuosittain. Henkilökunnalle pakollista on palokoulutus. Koulutustilaisuuksia järjestetään vuosittain. Koulutukseen käytettiin yhteensä euroa, joka on euroa vähemmän verrattuna edelliseen vuoteen. Summaan ei sisälly sijaisten palkkaamisesta eikä luennoitsijoiden palkkioista aiheutuneita kustannuksia Tyky-toiminta Tyky-toimintaan käytettiin vuonna 2013 yhteensä euroa. Osastokohtaisten tykyhankkeiden tukemista jatkettiin edelleen. Kuntayhtymän henkilökunnalle oli edelleen kaksi omaa Easy Line ryhmää. Vuoden suosituin tapahtuma oli Nice Run, johon osallistui 16 kuusihenkistä joukkuetta kuntayhtymästä. Suvi-iltaan osallistui eri sarjoihin yhteensä 35 henkilöä, mikä oli 7 henkilöä enemmän kuin vuonna Virkistystoiminta Henkilökunnan virkistystoimintaan käytettiin vuonna 2013 yhteensä euroa. Virkistysmäärärahoilla tuettiin sekä liikunta- (9.517 ) että kulttuuritoimintaa (3.685 ). Liikunnan tukeminen kohdistui lähinnä yksilötason liikunta-aktiviteetteihin, joista suurimmat ryhmät olivat Vesihelmen uinti, kuntosalikäynnit ja erilaiset jumpparyhmät. Kulttuuritoiminnassa tuettiin erilaisiin paikallisiin kulttuuritapahtumiin osallistumista, mm. kesäteatteri- ja elokuvakäyntejä. Vuoden 2012 kuntayhtymän yhteisen pikkujoulun järjestelyvastuu oli hallinto- ja tukipalvelujen vastuualueella. Lamminkirmun virkistyspaikka on ollut edelleen henkilökunnan ahkerassa käytössä Henkilökunnan muistaminen Kuntayhtymä huomioi henkilökunnan 50- ja 60-vuotispäivät. Lahjan arvo määräytyy henkilön palveluvuosien perusteella. Kuntaliiton kultaisen ansiomerkin saajia 30-vuoden kunnallisesta palvelusta oli yhteensä 20. Lisäksi kuntayhtymä muistaa kuntayhtymässä 20 vuotta palvelleita sekä eläkkeelle siirtyviä työntekijöitään. Liitteet Virkistystoiminnan toimintakertomus Tyhy-toiminnan toimintakertomus Työsuojelutoiminnan toimintakertomus Työterveyshuollon toimintakertomus Yhteistoiminnan toimintakertomus 9

10 VIRKISTYSTOIMINNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Määräraha Liikunta - Vanhan Kutomon Fysioterapia 4.072,73 - Vesihelmi 2.063,31 - Kuntoforssa 1.216,54 - Muut 2.165,13 Yhteensä 9.517,71 Kulttuuri - Elokuvat 1.432,14 - Pikkujoulu 647,90 - Paikalliset kesäteatterit 1.605,00 Yhteensä 3.685,04 Kaikki yhteensä ,75 10

11 TYHY-TOIMINNAN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Määräraha Osastojen omat tyky-hankkeet Easy Line Työyhteisöliikuntaryhmät Syyspäivä Suvi-illan maraton 0 yhteensä Osastokohtaisten tyhy-päivien erittely Osasto 11 B Psykiatrian poliklinikka Osasto 11 A Osastonhoitajat Työterveyshuolto Keskusvarasto Päivän tavoitteena on ollut ryhmätoiminnan edelleen kehittäminen ja vakiinnuttaminen osaksi osaston toimintaa. Päivä koostui Beaty fai:ssa otettavista hoidoista, ruokailusta sekä ryhmätoiminnan kehittämiseen liittyvästä alustuksesta, parityöskentelystä sekä jatkosuunnittelusta. Osallistujia oli 6 henkilöä. Tutustuminen Tampereella DKT-ryhmän toimintaan psykiatrian poliklinikalla. Päivä koostuu tutustumiskäynnistä sekä ruokailusta. Osallistujia oli 14 henkilöä. Tutustuminen A-Klinikkasäätiön Länsi-Suomen palvelualueen Turun katkaisuhoitoasemaan vinkkien saamiseksi hoitotyön kehittämiseen ja mallintamiseen FSTKY:n os11a:lla. Päivä koostui tutustumisesta Turun katkaisuhoitoasemaan, hoidoista Turun kosmetologikoulussa sekä ruokailusta. Osallistujia on 6 henkilöä. Kahden kehittämisiltapäivän teemoina ovat olleet uudistusmyönteisyyden vahvistaminen, oman työn näkyväksi tekeminen sekä työajan hallinta. Sisällön vetäjinä olivat Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun suunnittelija sekä HR-opiskelija. Iltapäivien aikana pohdittiin lähijohtamisen vahvuuksia ja haasteita, lähijohtajuuden pelisääntöjä ja arvoja, muutoksen sietämistä sekä jaksamista, esimiestyön kehittämiskohteita sekä esimiestyön kuukausi- ja vuosikelloa. Osallistujia oli 19 henkilöä. Tyhypäivän tavoitteena oli päivittää tietoa Työterveyslaitoksen Turun aluelaitoksen toiminnasta ja samalla saada tietoa tutkijan näkökulmasta kunta-alan työhyvinvoinnista. Päivä koostui vierailusta Työterveyslaitoksen Turun aluelaitoksella, hohtogolfista, ruokailuista sekä käynnistä miniristeilyllä Turusta Tukholmaan. Laivalla on tutustuminen laivan terveydenhuoltoon. Osallistujia oli 15 henkilöä. Tyhy- päivä toteutettiin piknik-risteilynä ja päivään sisältyi yhteinen keskustelu hyvien käytöstapojen merkityksestä päivittäiseen hyvinvointiin (ennakkotehtävän kautta), tutustuminen laivan terveysasemaan sekä Populuksen käytön kertausta. Osallistujia oli 9 henkilöä. 11

12 Poliklinikat ja avosairaala Osaamiskeskus Välinehuolto Lasten- ja nuorisopsykiatria Leikkausanestesiaosasto Osasto 1 Mielenterveystyön peruspalvelut Päivä koostui tutustumisesta TAYS:n syöpätautien poliklinikkaan ja palliatiiviseen yksikköön, urologian poliklinikkaan sekä, Tays keskussairaalan alueella toimivaan potilashotelliin. Päivään sisältyi ruokailu. Osallistujia oli 12 henkilöä. Päivä koostui opintokäynnistä Tampereen ammattikorkeakoulun ITSE-tilaan, lounaasta sekä teatteriesityksestä. ITSE-tilan esittelijä lehtori Terttu Roivas kertoi esittelyn yhteydessä neurologisen potilaan fysioterapia-asioista. Osallistujia oli 26 henkilöä. Päivä koostui tutustumiskäynnistä Tyks:n T-sairaalan uuteen välinehuoltokeskukseen. Keskuksen johtaja piti käynnin aluksi luennon välinehuollon uusista toiminnoista, minkä jälkeen tutustuttiin välinehuoltoon. Lisäksi päivään sisältyi myös käynti Turun linnassa sekä ruokailu. Päivä koostui seuraavista koulutuspäivien pohjalta alustetuista esityksistä: erityisesti naisille ja tytöille kohdistuvan terapiamuodon esittely vauva MIM-vuorovaikutusarviointi dialektinen käyttäytymisterapia, yleistä kokemuksia kehollisten menetelmien käytöstä terapiassa Lisäksi päivään sisältyi lounas ja omatoimista liikuntaa luontopolulla. Osallistujia oli 10 henkilöä. Päivän tavoitteena oli saada selvitystä SOTE-uudistuksesta ja sen mahdollisesta vaikutuksesta leikkaus-anestesiaosaston työhön. Lisäksi päivän tarkoituksena oli tutustua työkavereihin ja näin lisätä työyhteisön yhteishenkeä (henkilöstössä tapahtunut muutoksia nopealla aikataululla). Bussimatkan aikana pohdittiin keinoja ja kehittämisehdotuksia työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Osallistujia oli 13 henkilöä. Päivä koostui tutustumisesta TAYS:n käsi- ja plastiikkakirurgian vuodeosastolle sekä haavapoliklinikan toimintaan ja hoitajan työnkuvaan. Käynnin jälkeen arvioitiin omia hoitokäytäntöjä potilaiden hoidon parantamiseksi. Lisäksi kuultiin potilashotellin käytön mahdollisuudesta sekä vaikutuksesta. Päivään sisältyi lisäksi ruokailu ja teatteriesitys. Osallistujia oli 24 henkilöä. Päivä koostui tutustumisesta Heureka tulee hulluksi - näyttelyyn Vantaalla sekä käynnistä Havin tehtaanmyymälässä Riihimäellä. Terveyskeskuspsykologit olivat mielenterveyspalvelujen mukana viimeistä kertaa. Näyttelyssä tuotiin vahvasti esiin mielenterveyttä edistävä puoli. Osallistujia oli 22 henkilöä. 12

13 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Yhteistoimintamenettelyn järjestämisestä Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymässä on sovittu yhtymähallituksen hyväksymässä paikallisessa sopimuksessa. Työsuojelutoiminnan ja yhteistoiminnan yhdistämisestä on tehty päätös samassa kokouksessa. Työsuojeluvaltuutettujen, varavaltuutettujen toimikausi on neljä vuotta. Työsuojelu ja yhteistoiminta on yhdistetty siten, että yhteistyöelimenä toimii yhteistoimintaryhmä, jonka tehtävänä on käsitellä yhteistoimintasopimuksen 3 :ssä mainitut yhteistoiminta-asiat sekä työsuojelutoimikunnalle kuuluneet tehtävät. Työsuojeluyhteistoimintahenkilöt vuosille Työsuojelupäällikko: Juha Järvinen (työnantajan edustaja) Työsuojeluvaltuutetut: Työsuojeluvaltuutettu: Pirkko Vehmas 1. Työsuojeluvaravaltuutettu: Taru Vättö 2. Työsuojeluvaravaltuutettu: Leena Huotilainen Työsuojeluvaltuutettu: Veijo Nyrönen 1. Työsuojeluvaravaltuutettu: Marja-Liisa Sjöroos 2. Työsuojeluvaravaltuutettu: Päivi Laaksonen toimihenkilöt eivät asettaneet omaa työsuojeluvaltuutettua Yhteistoimintaryhmän kokoukset Yhteistoimintaryhmän kokouksia pidettiin 5. Työsuojeluvaltuutetut ja -päällikkö osallistuivat yhteistoimintaryhmän kokouksiin. Työsuojelujaoston kokoukset Työsuojelujaosto on kokoontunut kertomusvuonna 4 kertaa. Kokouksissa käsiteltiin mm. työsuojelujaoston toimintakertomus vuodelta 2012 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2014, seurattiin sairauspoissaoloja, käsiteltiin ja hyväksyttiin osastojen ja toimipisteiden riskinarvioinnin päivityksiä, käsiteltiin työterveyshuollon korvaushakemus KELA:lle, käsiteltiin Kunta-alan työolobarometri vuodelta 2012, käsiteltiin tulleet Haipro työturvallisuusilmoitukset ja esitettiin parannusehdotuksia, seurattiin ja otettiin kantaa vartiointiraportteihin, käsiteltiin sisäilmatyöryhmän muistiot, osallistuttiin yhdessä työterveyshuollon kanssa työpaikkakäynteihin ja käsiteltiin työpaikkakäyntiraportit työsuojelujaostossa. Työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutettujen kokoukset Työsuojeluvaltuutetut ja työsuojelupäällikkö ovat kokoontuneet 3 kertaa käsittelemään yhteisiä ja ajankohtaisia asioita. 13

14 Työtapaturmat, työmatkatapaturmat ja Haipro työturvallisuusilmoitukset Vuonna 2013 sattui yhteensä 19 työtapaturmaa ja 6 työmatkatapaturmaa. Vakuutusyhtiön korvaamia sairauspäiviä työtapaturmista oli 31 ja työmatkatapaturmista 11. Vakuutusyhtiö maksoi korvausta työtapaturmista 3500 ja työmatkatapaturmista Haipro työturvallisuusilmoituksia tehtiin v yhteensä 53 kappaletta. Ilmoituksia tehtiin eniten osastolta 3 (10 kpl), A-klinikalta (7 kpl) ja osaamiskeskuksesta (4kpl). Työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutetut ovat seuranneet tehtyjä työturvallisuusilmoituksia Haipro tietokoneohjelmasta ja kommentoineet ilmoituksia tarvittaessa. Työpaikkakäynnit Työterveyshuollon kanssa yhteisiä työpaikkakäyntejä: tehtiin toimintasuunnitelman mukaisesti seuraaviin kohteisiin: Työyksikkötarkastus osasto 11 Työpaikkakäynti Jokioisten terveysasemalla Työpaikkakäynti kunnaneläinlääkäreiden yhteisvastaanottotiloissa sisäilmaoireilujen vuoksi Työsuojeluvaltuutettujen/työsuojelupäällikön työpaikkakäyntejä: Tammelan kouluterveydenhoitajan työpiste Ympäristöterveysasema Kokoustila Tasku Sisätautiosastot 2 ja 3 Osasto 11 Ensiapupoliklinikka Konekirjoittamo Henkilökunnan kouluttaminen Työsuojelukoulutus Työsuojelupäällikkö järjesti poistumisturvallisuusharjoitukset osastojen 1,2,3,11,oske ja leikkaussalin henkilökunnalle. Työsuojelupäällikkö piti Vintillä tietoiskun riskinarvioinnista ja turvallisuudesta. Henkilöstölle järjestettiin Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen toimesta palokoulutuksia ja sammutusharjoituksia. Koulutustilaisuuksia oli 10, joissa koulutettiin yhteensä 139 kuntayhtymän työntekijää. Henkilökunnalle järjestettiin henkilöturvallisuuskoulutusta. Henkilökunnalle järjestettiin ensiapukoulutusta Työsuojeluvaltuutettu Veijo Nyrönen osallistui Työturvallisuuskeskuksen koulutukseen Pitkäjänteinen turvallisuustyö kunta-alalla Työsuojelupäällikkö Juha Järvinen osallistui Sisäilmastoseminaariin, Sairaalaturvallisuuden neuvottelupäiville, Lappeenrantaseminaariin ja Työturvallisuuskeskuksen koulutukseen Pitkäjänteinen turvallisuustyö kunta-alalla. 14

15 Sisäilmatyöryhmän kokoukset Työsuojelupäällikkö Juha Järvinen ja työsuojeluvaltuutetut ja Veijo Nyrönen ovat osallistuneet sisäilmatyöryhmän kokouksiin (3 kokousta). Muu toiminta Toiminnan arviointi Laadittiin kuluneesta työsuojelutoimikaudesta toimikausiarvio, joka käsiteltiin yhteistoimintaryhmässä ja lähetettiin tiedoksi kuntayhtymän hallitukseen. Työsuojelupäällikkö on osallistunut yhdessä työterveyshuollon kanssa oman työkuntohankkeen ja hyvinvointikartoitus-hankkeen suunnitteluun. Työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu osallistuivat ikäohjelman toteuttamissuunnitelmatyöryhmän toimintaan. Työsuojelupäällikkö on osallistunut Vartu ohjeen tekemiseen ja henkilökunnan perehdyttämistilaisuuksiin (2 tilaisuutta). Työ- ja työmatkatapaturmien määrä ja niistä aiheutuneiden sairauspoissaolojen määrä on keskimääräistä huomattavasti alhaisempi. Sairauspoissaolojen määrä on 8,71 kalenteripäivää/työntekijä. Riskinarvioinnin toteutumisen tasoa ja arviointien oikeellisuutta on pystytty parantamaan järjestelmällisellä seurannalla ja ohjauksella. 15

16 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Toimintakertomus perustuu työterveyshuollon vuodelle 2013 laadittuun toimintasuunnitelmaan. Nimettynä työterveyshuoltohenkilöstönä vuonna 2013 olivat: Työterveyslääkäri Työterveyshoitaja Työfysioterapeutti Työterveyspsykologi Teija Selin, Markku Virta Tanja Rahkonen Erja Kankaanranta - Suomi Pasi Kainulainen, Virpi Laakso TYÖPAIKKAKÄYNNIT Työterveyshuollon ammattihenkilöstö (työterveyshoitaja ja/tai työterveyslääkäri) sekä työsuojelupäällikkö on osallistunut kaikille työpaikkakäynneille. Toimintasuunnitelman mukaiset työpaikkakäynnit: Työyksikkötarkastus osasto 11 Seurantakäynti osasto 3 Muita käyntejä: Työpaikkakäynti Helmikuussa 2013, Humppilan terveysasema, sisäilma-asiat. Työpaikkakäynti maaliskuussa 2013, osasto 11. Työpaikkakäynti Siurilan eläinlääkäriasemalla lokakuussa 2013, sisäilma-asiat. Työpaikkakäynti lokakuussa 2013, Jokioisten terveysasema, uudet tilat. - Työterveyshuollon asiantuntijat - - Työfysioterapeutin toiminta: Yksilölliset ergonomiset työpaikkakäynnit eri työpisteissä Erityistyölasien hankintaan liittyvät työpaikkakäynnit Ergonomiavastaavien (os. 1, 2, 3 ja Osaamiskeskus) tapaamiset ja ergonomiaan liittyvä neuvottelu ko. osastonhoitajien kanssa Tietoisku: Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminen Työyksikkötarkastukseen osastolla 11 liittyvät fyysisen kunnon mittaukset (ryhmätestit ) ja toimistotyöpisteiden ergonominen tarkastus Kävelytesti KKI- kävelytestin yhteydessä Ergonomiatilaisuus hammashoitajille Aslak-kuntoutukseen liittyvät työn videoinnit ja ergonomiaopastukset. Pääterveysaseman potilastoimistojen ja konekirjoituksen ergonomiset tarkastukset Työkuntohankkeen suunnitteluun osallistuminen ja kahden ryhmätapaamisen toteuttaminen Os. 3:n Humppilan yksikön työpaikkaselvityksen seurantaneuvotteluun osallistuminen. Yksilöön kohdistuvia terveydenhoitokäyntejä oli työfysioterapeutilla yhteensä 37 kpl. 16

17 Työterveyspsykologin toiminta: Terveydenhoitajien työyhteisön toimivuuden arviointiin ja edistämiseen liittyvät ryhmätilaisuus Osasto 3:n työyhteisön toimivuuden arviointiin ja edistämiseen liittyvä ryhmätilaisuus Osasto 3:n Humppilan työyksikön työpaikkaselvityksen seurantatapaaminen. Traumaattisen työtilanteen jälkihoitokeskusteluja yksi ryhmätilaisuus Yksilöön kohdistuvia terveydenhoitokäyntejä oli työterveyshuollossa vuonna 2013 työterveyspsykologilla 27 kpl. Psykologi oli mukana kahdessa työterveysneuvottelussa. TERVEYSTARKASTUKSET Terveystarkastukset ovat olleet: Työhönsijoitustarkastuksia Terveystarkastuksia erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä oleville Vajaakuntoisten terveystarkastuksia Ikäryhmätarkastuksia (45-,50-, 55-,60-vuotiaille) Työyksikkötarkastus osasto 11 Muita terveystarkastuksia ja terveydenhoitokäyntejä Yksilöön kohdistuvia terveydenhoitokäyntejä oli työterveyshuollossa vuonna 2013 työterveyslääkärillä 60 työterveyshoitajalla 108. TIETOJEN ANTAMIEN JA OHJAUS Työterveyshenkilöstö on antanut tietoja työntekijöille muun muassa seuraavista aiheista: työn terveysvaarat, ergonomia, suojautuminen, työssä jaksaminen, terveystottumukset, liikunta, sairauksien ennaltaehkäisy ja hoito. Työympäristön terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyviä aiheita ovat olleet muun muassa sisäilman laatu, vuorotyöergonomia, veritapaturmat ja melu. Työterveyspsykologi antoi työpsykologista konsultaatiota esimiehille yhden kerran. SAIRAANHOITO Henkilökunta on saanut yleislääkärin ja/tai työterveyslääkärin sekä työterveyshoitajan sairaanhoitopalveluja vuonna Yksilöön kohdistuvia sairaanhoitokäyntejä oli työterveyslääkärillä 895 ja työterveyshoitajalla 230 vuonna SAIRAUSPOISSAOLOJEN SEURANTA Sairauspoissaolojen seuranta yhteistyössä henkilöstöpäällikön kanssa. Varhaisen tuen malli valmistui uudistettuna käyttöön Näihin liittyviä neuvotteluja, joissa mukana työntekijä, esimies, työterveyshoitaja ja/ tai työterveyslääkäri tehtiin työterveyshuollossa vuonna Neuvotteluja oli vuoden aikana 4 kertaa. PÄIHDETYÖ KUNTAYHTYMÄSSÄ Päihdeongelmaisen hoitoa koskevia neuvotteluja on pidetty työterveyshuollossa vuoden 2013 aikana kerran. 17

18 TYÖHYVINVOINTIA YLLÄPITÄVÄ TOIMINTA Ergonomia- ja liikuntaohjausta on toteutettu. Yksilöohjausta on annettu painonhallintaan. Yksilöohjausta on annettu tupakasta vieroitukseen. Työntekijöitä on ohjattu valtakunnallisiin Aslak-varhaiskuntoutuksiin. Työterveyshoitaja on tehnyt työnäkökykyyn liittyviä tarkastuksia. FSTKY:n työkuntohankkeessa on oltu mukana, valiten henkilöt liikuntaryhmään ja aloittaen ryhmän toimintaa. Työterveyshuolto on toteuttanut neuvotteluja vajaakuntoisen työntekijän työssä jaksamiseen liittyen. Työterveyshuolto on osallistunut työyhteisöjen ongelmatilanteiden hoitamiseen. Työterveyshuolto on osallistunut traumaattisten työtilanteiden ensiapuun ja jälkihoitoon. TAPATURMIEN TORJUNTA Työterveyshuoltotyön tavoitteena on työtapaturmien ennaltaehkäisy. Sattuneita työtapaturmia on seurattu ja annettu tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia mm. pistotapaturmien ennaltaehkäisyyn, uhkaaviin asiakastilanteisiin, ergonomiaan ja turvalliseen työskentelyyn. Työterveyshuollossa on hoidettu yhteensä 15 työtapaturmakäyntiä vuonna MUU TOIMINTA Työterveyshuolto osallistui FSTKY:n toimintalinjojen kehittämiseen, suunnitteluun, valmisteluun ja neuvotteluihin yhteistyössä FSTKY:n edustajien kanssa. Näitä ovat muun muassa sisäilmatyöryhmä, työsuojelujaosto, hygieniatyöryhmä ja Vartu-ryhmä. FSTKY:n omaan työkuntohankkeen suunnitteluun osallistuminen. Puhelinpalvelua on annettu päivystysluonteisesti ja säännöllisillä puhelinajoilla. Lisäksi Someron kaupungin ja FSTKY:n ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta alueen Somerolla työskentelevien työntekijöiden työterveyshuolto järjestetään Someron terveyskeskuksen työterveyshuollossa alkaen. Sopimus koskee niitä eläinlääkäreitä ja terveystarkastajia, jotka toimivat Someron kaupungin alueella. Tarvittaessa sopimuksen piiriin kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus käydä FSTKY:n työterveyshuollossa Forssassa. FSTKY:n työterveyshuollon henkilökunnan työterveyshuolto on Suomen terveystalolla Forssassa Tanja Rahkonen työterveyshoitaja Erja Kankaanranta-Suomi työfysioterapeutti Teija Selin työterveyslääkäri Virpi Laakso työterveyspsykologi Pasi Kainulainen työterveyspsykologi (Tehty lisäyksiä YTR:n kokouksen pyynnöstä) Liisamari Vikman terveydenhoitaja 18

19 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YHTEISTOIMINTARYHMÄ TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Yhteistoimintamenettelyä on toteutettu Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymässä voiman tulleen yhteistoimintalain ja yhtymähallituksen hyväksymän ja voimaan tulleen yhteistoimintasäännön mukaisesti. Yhteistoimintalain mukaisena yhteistoimintaelimenä toimii kuntayhtymässä johdon, työsuojelun ja henkilöstön edustajista koostuva yhteistoimintaryhmä. Yhteistoimintamenettelyn toteuttamisessa yhteistoimintaryhmän tehtävänä on käsitellä yhteistoimintaohjeen 3 :ssä mainitut yhteistoiminta-asiat huomioiden yhteistoimintalain asettamat tavoitteet sekä työsuojelutoimikunnalle kuuluvat tehtävät. Yhteistoimintaryhmään kuuluu 13 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Jäsenistä 4 edustaa työnantajaa ja 9 henkilöstöä. Kullekin jäsenelle nimetään henkilökohtainen varajäsen. Yhteistoimintaryhmään kuuluvista työnantajan edustajista yksi on työsuojelupäällikkö. Henkilöstön edustajiin sisältyvät kaksi työsuojeluvaltuutettua (varaedustajana varavaltuutetut). Yhtymähallitus nimeää työantajan edustajat yhteistoimintaryhmään. Henkilöstöä edustavat ammattijärjestöt. Kukin ammattijärjestö nimeää yhteistoimintaryhmän yhden varsinaisen jäsenen ja tälle varajäsenen. Työsuojeluvaltuutettuna toimivat jäsenet määräytyvät kunnallisen alan työsuojelualan työsuojeluvaltuutettujen vaalin mukaisesti. Työsuojelujaostoon kuuluu 3 jäsentä ja siihen kuuluvat työsuojelupäällikkö sekä työsuojeluvaltuutetut. Yhteistoimintaryhmä nimeää jaoston puheenjohtajan. Yhteistoimintaohjeessa määritellään työsuojelujaoston tehtävät. Yhteistoimintaryhmän toimikausi on muiden osalta sama kuin kuntalain mukainen valtuuston toimikausi pois lukien työsuojeluvaltuutettujen toimikausi, joka määräytyy työsuojeluvaalien mukaisesti. Yhteistoimintaryhmään nimettiin keväällä 2013 seuraavat jäsenet. Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Työnantajan edustajat: Markku Puro, yhtymäjohtaja Anna Palin, ylihoitaja Kari Österberg, esh. johtava lääkäri Juha Järvinen, työsuojelupäällikkö Jarmo Ruohonen, pth. johtava lääkäri Raija Virtanen, kehittämispäällikkö Sirpa Lindroos, mielenterv.työn johtava lääkäri Päivi Uusi-Rauva, henkilöstöpäällikkö Työntekijäin edustajat: Päivi Laaksonen, Jyty Vuokko Varvikko, Tehy Silja-Liisa Niinikoski, Super Ritva Kannisto, Juko Ari Salminen, JHL Tarja Andersson, Tekniikka ja Terveys Arja Touru, Jyty Marjo-Riitta Nummi, Tehy Irma Haavisto, Super Jaana Luomala, Juko Anne Korpela, Tekniikka ja Terveys 19

20 Pirkko Vehmas-Vuorikoski, työsuojeluvaltuutettu Veijo Nyrönen, työsuojeluvaltuutettu Taru Vättö, varavaltuutettu Marja-Leena Sjöroos, varavaltuutettu Puheenjohtajana on toiminut Markku Puro ja varapuheenjohtajana Veijo Nyrönen. Työantajan nimeämänä sihteerinä on toiminut henkilöstöpäällikkö. Yhteistoimintaryhmä kokoontui kertomusvuonna viisi kertaa. Yhteistoimintaryhmä vastaa tyhy- ja virkistystoiminnan järjestämisestä ja laatii molempia toimintoja varten vuosittaiset omat toimintasuunnitelmat sekä seuraa niiden toteutumista. Yhteistoimintaryhmä hyväksyy osaltaan myös työterveydenhuollon ja työsuojelutoiminnan toimintasuunnitelmat. Yhteistoimintaryhmä on antanut lausuntonsa kuntayhtymän taloussuunnitelmaan vuosille ja vuoden 2014 talousarvioon, tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen vuodelta 2012 sekä käsitellyt henkilöstöraportin vuodelta Yhteistoimintaryhmä on seurannut: - SOTE-lainsäädännön valmisteluvaiheita - sosiaalipalvelujen siirron ja hyvinvointikuntayhtymän valmistelua ja sen etenemistä Yhteistoimintaryhmä on käsitellyt varhaisen tuen toimintamallia, varahenkilöiden koordinointia ja hallinnointia, ikäohjelmaa sekä osastokohtaisia tyhy-anomuksia. Kuntayhtymän yhteisen pikkujoulun järjestelyvastuu oli hallinto- ja tukipalveluiden vastuualueella. Syyspäivää vietettiin perinteisesti Urheilutalo Feeniksissä, juhlapuhujana oli professori Jussi Huttunen, työhyvinvointiosiosta vastasi stand up -koomikko Jaakko Saariluoma. 20

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Ikärakenne... 6 6. Henkilöstön osaamisen

Lisätiedot

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus Janakkalan kunnan henkilöstökertomus 2014 2 (29) JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 HENKILÖSTÖKULUT... 5 Palkkakustannukset sivukuluineen... 5 Henkilötyövuosi... 6 Kunta-alan palkkausjärjestelmä... 6

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi Henkilöstöraportti 2014 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA... 2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 5 Henkilöstömäärä... 5 Henkilötyövuosi... 6 Työajan jakautuminen...

Lisätiedot

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE... 1 2. TAVOITTEELLINEN JA ONNISTUNUT VUOSI 2014... 2 Hallintosääntö... 2 Henkilöstön määrä... 2 Henkilöstömenot...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöohjelma 2014 2017... 4 3 Tuloksellisuuden parantaminen... 5 Henkilöstörakenne ja työpanos... 5 Työvoimakustannukset 2014...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 214 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 1.1. Tavoitteet... 2 1.2. Organisaatio... 3 1.3. Henkilöstöjaosto... 3 2. Henkilöstö... 3 3. Osaamisen ja suorituksen johtaminen... 7 4. Palkkaus

Lisätiedot

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012 Henkilöstökertomus 2011 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Olennaisia tapahtumia kertomusvuonna... 3 2. Kunnan

Lisätiedot

Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilöstökertomus 2006

Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilöstökertomus 2006 1 (33) Johdanto... 3 1. Henkilöstövoimavarat... 4 1.1 Lukumäärä...4 1.2 Sukupuolijakauma... 6 1.3 Ammattiluokkajakauma... 6 1.4 Ikäjakauma... 8 1.5 Eläköityminen... 10 2. Henkilöstön työpanos...13 2.1

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Liite 1 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Yhteistyötoimikunta 12.5.2015 17 Liite 4 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1 Henkilöstön määrä... 3 2.2

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 30.3.2015

Henkilöstökertomus 30.3.2015 Henkilöstökertomus 30.3.2015 Vahvistamme hyvää, ajantasaista ammatillista osaamista ja työn hallintaa. Panostamme erityisesti ikääntyvän henkilöstön työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitoon sekä uuden henkilöstön

Lisätiedot

Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015

Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2 2. Yleistä... 3 2.1 Henkilöstöraportoinnissa huomioitavat lait ja asetukset... 3 2.3 Henkilöstöraportin

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 1 SISÄLTÖ KUNTAYHTYMÄN ALUE... 2 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON... KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO... 3 YHTYMÄJOHTAJAN KATSAUS... 4 YHTYMÄHALLITUKSEN

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstö- kertomus 2013

Henkilöstö- kertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Saatteeksi... 3 1. Tehrään porukal - henkilöstöpoliittinen toimintaohjelma 2012 2015... 4 2. Henkilöstövoimavarat... 5 2.1. Muutokset organisaatiossa... 5 2.2. Virat ja toimet...

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 214 SISÄLLYSLUETTELO 1 SAATTEEKSI... 3 1.1 YLEISKATSAUS VUOTEEN 214... 3 1.2 HENKILÖSTÖPOLITIIKAN PERUSTA KANGASALAN SEURAKUNNASSA... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2010 2013... 5 3 Työhyvinvointi... 7 Työhyvinvointimäärärahat... 7 Voi hyvin toiminta... 8 Savuton Porvoo

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä 7.4.2015 Kaupunginhallitus xx.xx.2015 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x.

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä 7.4.2015 Kaupunginhallitus xx.xx.2015 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x. 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Yhteistyöryhmä 7.4.2015 Kaupunginhallitus xx.xx.2015 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x.2015 / Liite xx 2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI... 1. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 Khall 27.5.2013 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 KUNNAN ORGANISAATIO, HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 Kunnan hallinto-organisaatio... 2 Henkilöstömäärä ja palvelussuhteen päätoimisuus...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2009

Henkilöstöraportti 2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti 2009 ASUKKAILLE MATKAILIJOILLE PÄÄTÖKSENTEKO Yhteistyötoimikunta 26.2.2010 Kaupunginhallitus 29.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖHALLINNON ORGANISAATIO...1 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 YT-toimikunta 24.3.2014 9 Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu Henkilöstöjaosto 24.32014 22 Sisällys 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Tyrnävän kunta Hallinto- ja kehittämisosasto TYRNÄVÄN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010

Tyrnävän kunta Hallinto- ja kehittämisosasto TYRNÄVÄN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 Tyrnävän kunta Hallinto- ja kehittämisosasto TYRNÄVÄN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 Sisällys: 1 Henkilöstöraportti 2010... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1 Henkilötyövuodet... 6 2.2 Ikärakenne...

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2010 KV 29.8.2011 43 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE... 3 2. KITEEN KAUPUNKI TYÖNANTAJANA... 4 3. KEHITTÄMISTYÖ VUONNA 2010... 5 Tiedotus ja viestintä... 6 Koulutus ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 SISÄLLYS 1 SOSTERI... 1 1.1 Perustehtävä... 2 1.2 Henkilöstöpolitiikka ja -strategia... 2 2 ORGANISAATIORAKENNE VUONNA 2012... 4 2.1 Tulosalueet... 5 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstökertomus 2010 2010 Henkilöstökertomus SISÄLLYS 1 Henkilöstöjohtajan KATSAUS 3 2 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TAVOITTEET 4 3 AMMATTITAITOINEN ja OSAAVA HENKILÖSTÖ 9 4 Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys

Lisätiedot

Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun sote -kuntayhtymä

Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun sote -kuntayhtymä 1 Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut Henkilöstöraportti 2013 Kainuun sote -kuntayhtymä 1 Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE...2 2. HENKILÖSTÖRESURSSIT...3

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstökertomus

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstökertomus Hätäkeskuslaitoksen henkilöstökertomus 2012 Sisällysluettelo 1 Henkilöstöstrategia...5 2 Henkilöstötuloslaskelma ja vaativuusluokat...6 3 Henkilöstön määrä ja rakenne...9 3.1. Henkilöstön ikäjakauma ja

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus Kouvolan kaupungin Henkilöstökertomus 2011 Tekstit: Henkilöstöyksikkö Henkilöstökertomustyöryhmä Taitto: Suvi Lantta Kansi: Eeva Forsman Kouvolan kaupungin julkaisu 2012 Henkilöstökertomus 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 212 KUOPION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 212 HENKILÖSTÖKERTOMUS 212 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. HENKILÖSTÖJOHTAJAN KATSAUS... 4 2. HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI, SISÄISEN LIIKKUVUUDEN KEHITTÄMINEN

Lisätiedot