TUOTTAAKO TYHY TULOSTA?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUOTTAAKO TYHY TULOSTA?"

Transkriptio

1 TSR: TTL: TO TUOTTAAKO TYHY TULOSTA? Säätelevätkö työyhteisön autonomia ja esimiehen toiminta työyhteisön kehittämishankkeen vaikutuksia hyvinvointiin ja toiminnan tuloksellisuuteen? Seitsemän vuoden seurantatutkimus Helsingin kaupungin rakennusvirastossa. Loppuraportti Työsuojelurahastolle Elo, A-L. 1, Ervasti, J. 1, Kuosma, E. 2 & Nykyri E. 2 Työterveyslaitos Työyhteisöt ja -organisaatiot -osaamiskeskus 1 Hyvät käytännöt -osaamiskeskus 2 Helsinki 2008 Yhteystiedot:

2 2 Esipuhe Helsingin kaupungin rakennusviraston pitkäjänteinen työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämistoiminta (TYHY) on tarjonnut suomalaiselle työelämälle hyviä käytäntöjä ja tutkittua tietoa jo useiden vuosien ajan. Ohjelmana alkanut kehittämistoiminta on vakiintunut ja sen jatkuvuuden ja innovatiivisuuden on taannut Henkilöstövalmennusyksikkö sekä monet muut aktiiviset tahot, kuten luottamushenkilöt ja johto. Sitoutumista ja kiinnostusta kuvaavat korkeat vastausprosentit kolmeen kyselytutkimukseen, joiden avulla ohjelman vaikutuksia on tutkittu. Tutkimusaineistosta muodostui kansainvälisestikin poikkeuksellisen hyvä. Tieto kehittämisohjelman pitkäaikaisvaikutuksista karttui. Psykososiaalisten työolojen monet puolet, erityisesti sosiaalinen vuorovaikutus parani ja saavutettu taso säilyi seitsemän vuoden seurannassa. Tavoitteena on tulosten pohjalta parantaa kehittämishankkeiden kustannus-hyötyä sekä niiden osuvuutta erilaisille kohderyhmille. Aiempien tutkimustemme tulokset ovat jo osaltaan auttaneet ymmärtämään, miksi työhyvinvoinnin kehittämistoimet onnistuvat ja miksi tavoitteet jäävät toisinaan saavuttamatta. Työyhteisön autonomia, erityisesti taloudellisesti hyvät näkymät, tukee kehittämishankkeen tavoitteiden saavuttamista. Uudet tulokset antoivat tukea myös oletukselle, että työyhteisön hyvinvointiin tähtäävä kehittäminen parantaa samalla organisaation toiminnan tuloksellisuuta. Kiitokset Helsingin kaupungin rakennusvirastolle pitkäjänteisestä ja antoisasta yhteistyöstä viraston kehittämisohjelmien evaluoinnissa ja niiden vaikutusten tutkimisessa. Erityinen kiitos kuuluu Rakennusviraston henkilöstölle, joka toi kyselytutkimuksissa mielipiteensä ja kokemuksensa yhteiseen käyttöön työelämän kehittämiseksi. Tutkimusta ja kehittämistoimintaa ovat rahoittaneet eri vaiheissa Helsingin kaupungin rakennusvirasto, Työsuojelurahasto, TYKES-ohjelma ja Työterveyslaitos. Kiitokset Työsuojelurahastolle myös tämän tutkimusvaiheen rahoituksesta. Helsingissä Tekijät

3 3 TIIVISTELMÄ JOHDANTO TYÖYHTEISÖJEN KEHITTÄMISEN VAIKUTTAVUUS JA TYÖYHTEISÖN AUTONOMIA VAIKUTUSTEN SÄÄTELIJÄNÄ TYÖYHTEISÖJEN KEHITTÄMISTOIMINNAN VAIKUTUKSET ORGANISAATIOIDEN TOIMINNAN TULOKSELLISUUTEEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTAAMINEN JOHTAMISEN MONITAHOINEN MERKITYS TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISHANKKEISSA PITKÄJÄNTEINEN TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISOHJELMA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTOSSA TUTKIMUKSEN TAVOITE JA TUTKIMUSKYSYMYKSET TUTKIMUSASETELMA JA -MENETELMÄT TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISOHJELMA JA MENETELMÄT KYSELYTUTKIMUKSET VUOSINA 1999, 2001 JA 2006 SEKÄ TUTKIMUKSEN KOHDEJOUKKO KYSELYTUTKIMUKSEN MITTARIT Mittarit, joita käytetiin kaikkina ajankohtina eli vuosina 1999, 2001 ja Mittarit, joita käytettiin vain vuosina 2001 ja Mittarit, joita käytetiin vain vuosina 1999 ja Mittarit, joita käytettiin vain vuonna Taustamuuttujat KOULUTUSTIEDOSTO: OSALLISTUMINEN TYÖHYVINVOINTIA EDISTÄVÄÄN TOIMINTAAN ASIANTUNTIJARAATI: ARVIOT TYÖYHTEISÖJEN ITSENÄISYYDESTÄ VUONNA TEEMAHAASTATTELUT VUONNA ANALYYSIMENETELMÄT Kvantitatiivisen aineiston analyysimenetelmät Kvalitatiivisen aineiston analyysi PALAUTE KOHDEORGANISAATIOLLE TULOKSET PSYKOSOSIAALISTEN TYÖOLOJEN, HYVINVOINNIN JA ORGANISAATION TUKIPALVELUJEN MUUTOKSET SEITSEMÄN VUODEN SEURANNASSA VAIKUTTIKO TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN OSALLISTUMISEN MÄÄRÄ PSYKOSOSIAALISIIN TYÖOLOIHIN, ORGANISAATION TYÖHYVINVOINTIA EDISTÄVIIN TUKITOIMINTOIHIN SEKÄ HYVINVOINTIIN JA TYÖKYKYYN? Osallistumisen määrän vaikutus psykososiaalisiin työoloihin ja tukitoimintoihin Osallistumisen määrän vaikutus muutoksiin hyvinvoinnissa ja työkyvyssä SÄÄTELIKÖ TYÖYHTEISÖN AUTONOMIA MUUTOKSIA PSYKOSOSIAALISSA TYÖOLOISSA, HYVINVOINNISSA JA TYÖKYVYSSÄ? TYÖKYVYN EDISTÄMISEN VAIKUTUS ORGANISAATION TOIMINNAN TULOKSELLISUUTEEN: SEITSEMÄN VUODEN SEURANTA ESIMIESTEN KOKEMUKSET KEHITTÄMISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA JA NIIDEN VAIKUTUKSESTA JOHTAMISEEN Työyhteisön autonomia ja työhyvinvoinnin kehittäminen Miten esimiehet kokivat työyhteisön ulkopuolelta tulevien kehittämishankkeiden vaikuttavan omaan johtamiseensa? Esimiehen rooli työyhteisön kehittämisessä POHDINTA PÄÄTULOKSET Muutokset seitsemän vuoden seuranta-aikana Työyhteisön kehittämiseen osallistumisen määrän vaikutus muutoksiin psykososiaalisissa työoloissa, hyvinvoinnissa ja työkyvyssä Työyhteisön autonomian ja taloudellisen tilanteen vaikutus muutoksiin psykososiaalisissa työoloissa ja hyvinvoinnissa Vaikuttiko työyhteisön kehittämiseen osallistumisen määrä käsityksiin työkyvyn edistämisen vaikutuksesta organisaation toiminnan tuloksellisuuteen Työyhteisöjen kehittäminen esimiesten kokemusten valossa Tutkimuksen arviointia Johtopäätökset LÄHTEET; LIITTEET

4 4 Tiivistelmä Säätelevätkö työyhteisön autonomia ja esimiehen toiminta kehittämishankkeen vaikutuksia hyvinvointiin ja toiminnan tuloksellisuuteen? Seitsemän vuoden seuranta Helsingin kaupungin rakennusvirastossa. Loppuraportti Työsuojelurahastolle (TSR ) Elo, A-L., Ervasti, J., Kuosma, E. & Nykyri E. Tämän seitsemän vuoden seurantatutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa siitä, miten työyhteisön kehittäminen vaikuttaa psykososiaalisiin työoloihin, yksilön hyvinvointiin ja työkykyyn ja vaikuttaako työyhteisön autonomia näihin tuloksiin. Tutkimme myös, vaikuttaako kehittämistoimintaan osallistumisen määrä kokemuksiin TYKY-toiminnan vaikutuksesta organisaation toiminnan tuloksellisuuteen. Lisäksi tutkimme minkälaisia haasteita työyhteisöjen kehittäminen asettaa johtamiselle, erityisesti lähiesimiehen toiminnalle. Kohderyhmänä oli Helsingin kaupungin rakennusviraston kahden suurimman osaston henkilökunta v (n = 1187). Esimiehiä haastateltiin heidän kokemuksistaan. Tutkimuksessa hyödynnettiin pitkittäisasetelmien muodostamisessa myös kohdeorganisaatiossa aiemmin tehtyjä kyselytutkimuksia, joista mukaan otettiin kahden suurimman osaston vastaajat. Lisäksi käytettiin organisaation koulutustiedostoa osallistumisen määrittelyssä sekä kehittämistoiminnan alussa tehtyjä työyksiköiden autonomian arviointeja. Aiemmat kyselytutkimukset oli tehty vuosina 1999 (n = 1057) ja 2001 (n = 1116). Pitkittäisasetelmassa tutkittiin: 1) psykososiaalisten työolojen, henkilöstöpalvelujen ja hyvinvoinnin muutoksia vuosina ; 2) työyhteisön kehittämistoimintaan osallistumisen vaikutusta edellä mainittuihin muutoksiin; 3) työyksiköiden autonomian eli itsenäisyyden vaikutusta saavutettuihin myönteisiin muutoksiin; 4) työyhteisön kehittämistoimintaan osallistumisen määrän vaikutusta arvioihin siitä, vaikuttaako TYKY-toiminta (työhyvinvoinnin edistäminen) organisaation toiminnan tuloksellisuuteen. Lisäksi 5) Esimiehiä haastateltiin heidän kokemuksistaan kehittämistoiminnasta ja sen vaikutuksesta johtamiseen. Kun tarkasteltiin vain niitä vastaajia, jotka vastasivat kaikkiin tai kahteen kyselyyn ja siis ikääntyivät 2, 5 tai 7 vuotta, heidän psykososiaaliset työolonsa paranivat eli kiire väheni ja työyhteisön toiminta selkiytyi monin tavoin. He kokivat monet henkilöstöpalvelut paremmiksi v kuin v Vuosien välillä innovatiivisuus, sitoutuminen, päätöksenteon oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo heikkenivät. Myös työterveyshuolto koettiin heikommin toimivaksi.

5 5 Hyvinvointi ja työkyky heikkenivät vuodesta 2001 vuoteen 2006 samana pysyneiden vastaajien joukossa. Kehittämistoimintaan ja sitä tukeviin koulutuksiin osallistumisen määrä vaikutti kehittämistavoitteiden saavuttamiseen. Kiire väheni, tiedonkulku parani, esimiehen palaute lisääntyi ja työkyky pysyi samalla tasolla erityisesti paljon osallistuneilla (yli 5pv.). Osallistumisen määrä vaikutti myös kokemuksiin työyhteisön kehittämistoiminnan vaikutuksista organisaation toiminnan tuloksellisuuteen. Tuloksellisuusvaikutuksia saavutettiin enemmän, mikäli kehittämistoimintaan oli osallistuttu paljon. Työyhteisön vuorovaikutuksen laatu kehittämistoiminnan alussa tai yksilölliset taustatekijät eivät vaikuttaneet näihin tuloksellisuusarvioihin eli kyse ei ollut yksilöllisten erojen vaikutuksesta tai hyvän sosiaalisen vuorovaikutuksen aiheuttamasta myönteisyydestä vaan todennäköisesti itse kehittämistoiminnasta. Työyhteisön autonomiaa ilmentävä työyhteisön taloudellinen tilanne vaikutti siten, että parempia tuloksia saavutettiin, kun kehittämistoiminnan alussa ei ollut taloudellisia uhkia. Esimiesten haastattelut toivat ilmi, että kohdeorganisaatiossa oli totuttu työyhteisön kehittämistoimintaan ja esimiehet näkivät sen luonnollisena johtamisen muotona. Ristiriitoja hankkeiden toteutuksen ja työjärjestelyjen välillä ei nähty toisin kuin vielä vuonna Seitsemän vuoden seuranta-aikana kehittämistoiminta olikin muuttunut yhä enemmän työyhteisöjen itse suunnittelemaksi annetun budjetin puitteissa. Työyhteisön hyvinvointiin ja työkykyyn tähtäävillä osallistavilla kehittämishankkeilla ja niihin liittyvällä koulutuksella saavutetaan myönteisiä muutoksia psykososiaalisessa työympäristössä ja niillä ylläpidetään työkykyä. Ne myös parantavat organisaation toiminnan tuloksellisuutta organisaatio-, työyhteisö- ja yksilötasolla. Työyhteisön kehittämistoiminta muuttuu pitkäjänteisen ohjelmallisen kehittämisen seurauksena osaksi johtamista myös ruumiillisen kenttätyön työnjohdon työssä. Lisää tietoa tarvitaan työhyvinvoinnin ja toiminnan tuloksellisuuden vuorovaikutuksesta ja niiden kehittämisen yhtenevyydestä eri aloilla ja eri tyyppisissä töissä.

6 6 1 Johdanto 1.1 Työyhteisöjen kehittämisen vaikuttavuus ja työyhteisön autonomia vaikutusten säätelijänä Tutkimukset työyhteisöjen kehittämishankkeiden vaikutuksista hyvinvointiin ja terveyteen ovat tuottaneet niukkoja ja ristiriitaisia tuloksia (Ervasti & Elo 2006; Semmer 2003; Semmer 2006). Tutkimusten metodologiset heikkoudet on usein tuotu esiin yhtenä syynä tähän. Työyhteisöjen kehittämishankkeiden pienet otoskoot, monimutkaiset vaikutusmekanismit, osallistujien monimuotoisuus ja kehittämisprosessien ennakoimattomuus saattavat olla syynä siihen, että vaikutuksia on voitu todeta vain vähän kenttäkokeellisissa tutkimuksissa. Osallistujien kokemukset ovat kuitenkin yleensä olleet myönteisiä ja myös muutoksia tavoiteltuun suuntaan on voitu todeta. Muutosten syitä on kuitenkin ollut vaikea yksilöidä. Voidaankin kysyä, onko kaikki ammattitaitoinen kehittämistoiminta millä tahansa riittävän pätevällä menetelmällä hyödyllistä? Vaikka näin olisi, kustannustehokkaiden menetelmien kehittäminen ja tunnistaminen olisi silti tärkeää. Tieteellisten katsausten ja tutkimustulosten perusteella näyttää siltä, että asenteisiin (kuten työtyytyväisyys) sekä tekijöihin, joihin kehittämisellä suoraan pyritään vaikuttamaan (kuten psykososiaaliset työolot), on helpompaa saada muutosta työyhteisön kehittämisellä kuin terveydentilaan tai psykosomaattiseen oireiluun, joihin kehittämisen ajatellaan vaikuttavan välillisesti: terveys kohenee kun psykososiaaliset työolot paranevat (Elo 2008; Nielsen 2007; Semmer 2006). Syyksi siihen, että terveysmittareissa ei näy muutosta kehittämishankkeen johdosta, on usein esitetty muun muassa seuranta-ajan lyhyyttä. Toisaalta työyhteisön kehittämisellä on useammin todettu lyhyt- kuin pitkäaikaisvaikutuksia. Lisäksi terveydentilaan vaikuttavat muutkin seikat kuin työ ja työolot. Viimeisimmissä työyhteisöjen kehittämistä koskevissa artikkeleissa onkin esitetty, että kokonaisvaltaisten arviointien sijaan saattaisi olla mielekkäämpää tutkia niitä alaryhmiä, joissa myönteisiä muutoksia tapahtui tai ei tapahtunut (Semmer 2006, Randall ym. 2005, Elo ym. 2008). Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi kehittämistoimintaan osallistuneet ja osallistumattomat työntekijät sekä autonomialtaan ja johtamistyyliltään erilaiset työyhteisöt. Aiemman tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että hyvinvointitavoitteinen, sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja osallistumiseen perustuva työyhteisön kehittäminen soveltuu paremmin toimihenkilöryhmille kuin työntekijäryhmille. Lisäksi se näyttää soveltuvan paremmin naisille kuin miehille. Työntekijöihin keskittyneillä hankkeilla (Dahl-Jørgesen & Saksvik 2005; Elo ym. 2008) ei ole pystytty osoittamaan niin myönteisiä vaikutuksia kuin naistoimihenkilöihin keskittyneissä hankkeissa (Mikkelsen 2000; Bond & Bunce 2001; Anderzen & Arnetz 2005). Toki esimerkiksi Kompier ym. (2000) ja Elo ym. (2008) raportoivat myönteisä tuloksia myös

7 7 työntekijäryhmissä. Myös ikä voi olla yhteydessä työyhteisön kehittämisen vaikuttavuuteen. Ikääntyneillä fyysinen suorituskyky usein heikkenee. Myös henkinen suorituskyky tarvitsee tukea työelämän jatkuvien muutosten takia (Tuomi ym. 2001). Voi olla, että ikääntyvät työntekijät saavat enemmän hyötyä kuin nuoremmat työntekijät hyvinvointiin tähtäävästä työyhteisön kehittämisestä ja TYKY-toiminnasta. Toisaalta huonontunut työkyky voi myös rajoittaa kehittämistoimintaan osallistumista ja sen vaikuttavuutta. Aiemmat tutkimustulokset viittaavat siihen, että työyhteisön sosiaalinen vuorovaikutus saattaa olla yhteydessä työyhteisön kehittämiseen osallistumiseen ja sen onnistumiseen. Eklöf ym. (2004) ovat esittäneet, että psykososiaalisten työolojen ja vuorovaikutuksen tulee olla työyhteisössä tyydyttävällä tasolla, jotta kehittämistyö voi onnistua. Tämän päätelmän mukaan organisaatioilla ja työyhteisöillä, joissa vuorovaikutus on hyvä jo kehittämisen lähtötilanteessa, on enemmän resursseja kehittyä kuin organisaatioilla, joilla työyhteisössä on ongelmia kehittämisen lähtötilanteessa. Toisaalta Nielsen ym. (2006) ovat argumentoineet, että hyvän lähtötilanteen organisaatioilla ja työyhteisöillä voi tulla "katto vastaan" kehittämisen vaikutusten mittaamisessa, koska muutokset aiempaan verrattuna ovat pieniä. Omat aiemmat tutkimuksemme viittasivat siihen, että työyhteisön vuorovaikutus, eli tiedonkulku ja ilmapiiri paranevat työyhteisön kehittämisen seurauksena ensin. Hyvinvointi ja terveysvaikutukset saavutetaan mahdollisesti vasta tämän jälkeen (Elo ym. 2008). Henkilöstövoimavarojen johtamisessa innovatiivisuus ja hyvinvointi saavat nykyisin yhä suuremman painoarvon. Nämä nähdään avaintekijöiksi organisaatioiden suorituskyvyn eli tuloksellisuuden (organizational performance) parantamisessa. Innovatiivisuustutkimuksessa on jo kauan kiinnitetty huomiota yhteisön autonomiaan ja "pelivaraan" ("slack resources", Bourgeois 1981), jota se tarvitsee voidakseen kohdata uhkia ja käyttääkseen hyväkseen mahdollisuuksiaan. Autonomia ja vapaus osoitettiin jo 1960-luvulla myös työhyvinvoinnin keskeiseksi lähteeksi. Myöhemmin Karasek (1979) määritteli vapauden päätöksentekovapaudeksi ja vuonna 1990 Karasek ja Theorell nimesivät sen työn hallinnaksi (job control, mahdollisuus hallita omaa työtään). Autonomian on todettu olevan yhteydessä myös organisaation toiminnan tuloksellisuuteen (Daniel ym. 2004). Työyhteisön autonomia perustuu riippumattomuuteen ja itsenäiseen päätöksentekoon. Sitä tukevat alueellinen yhtenäisyys, hyvä taloudellinen tilanne ja riippumattomuus asiakkaiden tai ylemmän johdon välittömästä vaikutusvallasta. Hajautettujen työyhteisöjen tutkimuksessa on osoitettu, että alueellinen hajanaisuus voi lisätä eristyneisyyttä, vähentää viestintää ja vaikeuttaa johtamista (Vartiainen ym ). Voidaan myös olettaa, että asiakkaiden välitön vaikutus toimintaan voi lisätä emotionaalista kuormitusta, työn ennakoimattomuutta ja stressiä. Taloudelliset uhat ja välitön riippuvuus ylemmän johdon strategisista päätöksistä voi olla kuormittavaa ja rajoittaa voimavaroja osallistua aktiivisesti oman työyhteisön kehittämishankkeisiin. Vaikka aiemmin on tutkittu autonomian ja organisaation muiden

8 8 rakenteellisten tekijöiden vaikutusta psykososiaaliseen työympäristöön ja hyvinvointiin (Härenstam ym. 2004), niin tietoa niiden vaikutuksesta kehittämishankkeiden toteutukseen ja tuloksellisuuteen ei ole. Ilman työyhteisön autonomiaa kehittämishanke saattaa kilpistyä työyhteisön resurssien niukkuuteen. 1.2 Työyhteisöjen kehittämistoiminnan vaikutukset organisaatioiden toiminnan tuloksellisuuteen ja tuloksellisuuden mittaaminen Työyhteisöjen kehittämisen vaikutuksesta organisaation toiminnan tuloksellisuuteen on tehty erittäin vähän tutkimusta. Taloudellista hyötyä on raportoitu sairauspoissaolojen vähenemisen sekä itsearvioidun tuottavuuden kautta (Ervasti & Elo 2006). Elintarviketehtaassa toteutetussa yhteistoiminnallisessa kehittämishankkeessa positiivisia kustannusvaikutuksia saavutettiin työturvallisuuden, laadun, yhteistyön, toimintavarmuuden ja osaamisen kehittymisen kautta (Ervasti ym. 2006). Organisaation toiminnan tuloksellisuuden mittaaminen on haasteellista. Aineettoman pääoman tunnuslukuja ei yleensä sisällytetä yritysten tilinpäätöstietoihin, vaikka sen nähdään muodostavan yhä suuremman osan yritysten arvosta. Vaikka useat tutkijat (Høegh-Krohn & Knivsflå 2000; Eckstein 2004) ovat ehdottaneet yrityksen aineettoman pääoman tarkempaa ja objektiivisempaa mittaamista ja raportointia, tietoja ei yleensä ole saatavissa. Myöskään yksilö- ja työyhteisötason työn laadun ja tehokkuuden objektiivisia indikaattoreita ei ole saatavilla. Organisaation jäsenten subjektiiviset arviot ovat yksi mahdollinen mittaamistapa erityisesti silloin, kun henkilöstöllä on pitkäaikainen kokemus organisaation toiminnasta (Lönnqvist 2004). Subjektiiviset arviot saadaan reaaliajassa, eikä taannehtivasti, kuten objektiivisiin mittareihin perustuvat tiedot. Ne voidaan myös suunnitella jokaisen organisaation tarpeisiin. Lisäksi voidaan arvioida sellaisia aineettomia asioita, joita ei useinkaan ole mahdollista mitata objektiivisesti (Lönnqvist 2003; Lönnqvist 2004). Organisaation toiminnan tuloksellisuutta voidaan lähestyä eri tavoin ja myös mitata monin erilaisin mittarein (esim. Vanhala & Kotila 2006). Lönnqvist ja Kemppilä ovat esittäneet jaottelun tavallisimmin käytetyistä toiminnan tuottavuuden ja tuloksellisuuden mittaamisen tavoista (Kemppilä & Lönnqvist 2003, Lönnqvist 2004, Lönnqvist ym. 2005). Suorat ja epäsuorat (välilliset) mittarit voidaan jakaa edelleen objektiivisiin ja subjektiivisiin mittareihin. Suoralla mittarilla voidaan mitata suoraan sitä asiaa, jota pyritäänkin mittaamaan. Epäsuoria mittareita käytetään usein tuottavuuden ja tuloksellisuuden mittaamisessa, koska näitä on vaikeaa mitata suoraan. Objektiivisessa mittauksessa tulokset saadaan jonkin mittauslaitteen tai erilaisiin rekistereihin kerätyn tiedon avulla. Subjektiivisten mittareiden tulos perustuu arvioon tai mielipiteeseen.

9 9 Useimmiten on ajateltu, että esimerkiksi TYKY-toiminta vaikuttaa organisaatioiden toiminnan tuloksellisuuteen epäsuorasti parantuneen terveyden ja vähentyneiden sairauspoissaolojen kautta. Työyhteisön kehittämiseen painottuva TYKY-toiminta voi kuitenkin myös suoraan lisätä toiminnan tuloksellisuutta. Työyhteisön kehittäminen voi parantaa yksilöiden ja työryhmien yhteistoimintaa ja aloitteellisuutta sekä toiminnan tehokkuutta ja laatua. Organisaatiotasolla työyhteisön kehittäminen voi lisätä organisaation aineetonta pääomaa, eli parantaa esimerkiksi yrityskuvaa, asiakas- ja sidosryhmäsuhteita, työn tehokasta organisointia, henkilöstön osaamista, sitoutumista ja hyvinvointia (Lönnqvist 2003; Lönnqvist 2004). Esimerkiksi Sinkin (1983; sit. Lönnqvist ym. 2005) mukaan kokonaistuloksellisuus (organizational performance/ business performance) koostuu vaikuttavuudesta, tehokkuudesta, laadusta, tuottavuudesta, työelämän laadusta, kannattavuudesta ja innovatiivisuudesta. Tässä tutkimuksessa työyhteisön kehittämisen tuloksellisuutta pyrittiin arvioimaan suorilla subjektiivisilla mittareilla, eli kyselylomakkeen kysymyksillä työhyvinvoinnin edistämisen (TYKY-toiminnan) koetuista tuloksellisuusvaikutuksista. Subjektiivisesti voidaan mitata saman hetken tuloksellisuustilannetta, kun taas objektiiviset tuloksellisuuden mittarit kuvaavat yleensä edellisen vuoden tilannetta. Subjektiivisen mittauksen etuna on pidetty helppoutta ja kustannustehokkuutta. Itsearviointeihin perustuvaa menetelmää käyttivät myös Donald ja kumppanit (2005) havaitessaan tuottavuuden olevan yhteydessä työympäristöön ja stressitekijöihin. 1.3 Johtamisen monitahoinen merkitys työhyvinvoinnin kehittämishankkeissa Johtamiskäytännöt ovat yhteydessä työyhteisön autonomiaan, henkilöstön hyvinvointiin ja toiminnan tuloksellisuuteen. Nämä yhteydet ovat monisuuntaisia ja niiden tarkempi selvittäminen edellyttääkin pitkittäistutkimusta. Organisaation ja työyhteisön johtaminen vaikuttaa mahdollisuuksiin viedä kehittämishanke läpi. Samalla johtaminen on keskeinen kehittämishankkeiden kohde, koska sen tiedetään vaikuttavan henkilöstön hyvinvointiin ja terveyteen (Kivimäki ym. 2003, Kivimäki ym. 2005). Menetelmistä muuttaa johtamista terveyttä edistäväksi on erittäin vähän vaikuttavuusnäyttöä, mutta eri tyyppisillä johtamisvalmennuksilla on kuitenkin onnistuttu vaikuttamaan alaisten tapaturmiin (Zohar 2002), esimiesten omaan psykososiaaliseen työympäristöön (Elo ym. 2004b), alaisten psykososiaaliseen työympäristöön (Elo ym. 2005) ja alaisten mielenterveydelliseen oireiluun (Tsutsumi 2005). Kaikki kehittämismenetelmät eivät kuitenkaan sovellu kaikille. On esimerkiksi havaittu, että jotkut osallistumista ja oman persoonan analysointia vaativat menetelmät soveltuvat parhaiten koulutetuille ja/tai naisvaltaisille ryhmille. Tämä koski myös johtamisvalmennusta, joka soveltui paremmin toimistotyön esimiehille verrattuna kenttätyön työnjohtajiin (Elo ym. 2004b)

10 10 Erilaisten työhyvinvoinnin kehittämishankkeiden vaikutusta esimiehen itse arvioimiin omiin johtamiskäytäntöihin ei myöskään ole tutkittu, vaikka alaisten arviot johtamisesta ovat olleet joissain interventiotutkimuksissa mukana. Johdon sitoutuminen kehittämishankkeeseen on kuitenkin todettu keskeiseksi lähtökohdaksi sen toteutuksen onnistumiselle. Sitoutumisen edellytys on yleensä vapaaehtoisuus ja osallistuminen hankkeen suunnitteluun. Muita tärkeitä tekijöitä ovat asteittainen ja systemaattinen ote, asianmukainen alkukartoitus tai riskinarviointi, työhön suuntautuvien ja yksilöön suuntautuvien toimenpiteiden yhdistäminen hankkeessa sekä osallistava kehittämistapa (Kompier ym. 2000, Nytrø ym. 2000, Saksvik ym. 2002). Murphy ja Sauter (2004) esittävät katsausartikkelissaan, että tutkimuksessa tulisi siirtyä sen selvittämiseen, millä tavalla johdon sitoutuminen säätelee kehittämishankkeen vaikuttavuutta. 1.4 Pitkäjänteinen työhyvinvoinnin kehittämisohjelma Helsingin kaupungin rakennusvirastossa Helsingin kaupungin rakennusvirastossa toteutettiin vuosina laaja työhyvinvoinnin kehittämishanke, jonka tavoitteena oli parantaa työkykyä ja ehkäistä ennenaikaista eläköitymistä. Hankkeessa paneuduttiin erityisesti työyhteisöjen ja lähijohtamisen kehittämiseen. Hanketta kehitti ja ohjasi sisäinen tyky-tiimi, josta myöhemmin tuli pysyvä Henkilöstövalmennusyksikkö. Hankkeella oli laaja edustuksellinen ohjausryhmä. Kohderyhmänä oli koko henkilöstö, noin 1800 työntekijää, jotka suureksi osaksi edustivat työkyvyn riskiryhmää eli ikääntyviä ruumiillista työtä tekeviä miehiä. Kunta-alalla yleistä tilaaja-tuottaja mallia soveltavan viraston henkilöstöstä suuri osa huolehti katujen ja viheralueiden toimivuudesta, turvallisuudesta ja viihtyvyydestä. Kehittämishankkeen suurimmat interventiot olivat työkonferenssityyppiset kehittämistapahtumat sekä johtamisvalmennukset. Tavoitteena oli kehittää työyhteisöjen toimintakulttuuria osallistuvammaksi, keskustelevammaksi ja reilummaksi ja vaikuttaa tätä kautta työntekijöiden hyvinvointiin. Tämän ajateltiin vaikuttavan myös toiminnan tuloksellisuuteen. Hankkeen evaluaatio ja vaikuttavuustutkimus (Elo ym. 2004a) osoitti osallistavan ja laajaan sitoutumiseen perustuvan kehittämismallin pääpiirteissään onnistuneeksi. Hanke eteni suunnitellusti ja organisaatiorakenne pysyi melko muuttumattomana sen aikana. Tämä mahdollisti eri kehittämismenetelmien vaikutusten tutkimisen myös kenttäkokeellisissa tutkimusasetelmissa. Työkonferenssityyppiset kehittämistapahtumat ja johtamisvalmennus vaikuttivat kahden vuoden seuranta-ajalla samansuuntaisesti: ilmapiiri ja tiedonkulku paranivat, mutta interventioiden vaikutus koettuun hyvinvointiin ja terveyteen oli vähäinen (Elo ym. 2004b; Elo ym. 2005; Mattila ym. 2006). Kun tarkasteltiin kaikkiin erilaisiin työyhteisöpainotteisiin kehittämishankkeisiin ja koulutuksiin osallistumista, osallistumisen määrä (5,5 päivää tai enemmän

11 11 osallistumista) lisäsi esimieheltä saatua palautetta ja paransi tiedonkulkua. Ilmapiiri ei huonontunut aktiivisesti osallistuneilla, kuten kävi vähemmän (1-5 päivää) tai ei lainkaan (0-0,5 päivää) osallistuneilla. Taustatekijöiden vaikutus oli kontrolloitu (Elo ym. 2008). Rakennusvirastossa toteutettua työkyvyn edistämishanketta voidaan pitää sosiaalisena innovaationa, jossa jo vuonna 1999 samanaikaisesti otettiin huomioon keskeisimmät myöhemmin määritellyt onnistuneen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen perusedellytykset. Ne ovat: ylimmän johdon sitoutuminen, asteittainen ja systemaattinen ote, asianmukainen alkukartoitus tai riskinarviointi, työhön suuntautuvien ja yksilöön suuntautuvien toimenpiteiden yhdistäminen hankkeessa sekä osallistava kehittämistapa (Kompier ym. 2000, Nytrø ym. 2000, Saksvik ym. 2002). Rakennusviraston hankkeen tavoitteena oli työhyvinvoinnin kehittäminen. Se, että viraston tuottajatoimintoja ei ole ulkoistettu, kuten useissa muissa kaupungeissa, viittaa siihen, että myös organisaation toiminnan tuloksellisuutta on pystytty kehittämään. Lisäksi sairauspoissaolot vähenivät jonkin verran kenttätyötä tekevillä ja saavuttivat saman tason ohjelman ensimmäisen vaiheen aikana kuin vastaavaa työtä tekevillä kaupungin muissa organisaatioissa. Aiempien tutkimustulostemme mukaan tässä kehittämisohjelmassa eri kehittämismenetelmillä oli samansuuntaisia vaikutuksia.rakennusvirastossa kehittämistoimintaa on jatkettu aktiivisesti tutkitun ohjelmavaiheen jälkeen. Koska eri menetelmillä oli saavutettu samanlaisia tuloksia, päätimme selvittää osallistumisen määrän vaikutuksia. Tälle antoi tukea myös eri psykoterapioiden vertailussa tehty havainto, että eri terapiasuuntauksilla saavutetaan yhtä hyviä tuloksia (Hardy ym. 1998). Vuoden 2006 tutkimuksessa paneuduimme erityisesti kehittämisohjelman aikana tapahtumeisiin muutoksiin psykososiaalisissa työoloissa ja hyvinvoinnissa sekä osallistumisen määrän vaikutukseen ja vaikutuksia sääteleviin tekijöihin. Lisäksi tutkimme henkilöstön arvioita TYKY-toiminnan vaikutuksista organisaation toiminnan tuloksellisuuteen ja vaikuttiko näihin arvioihin osallistumisen määrä työyhteisön kehittämiseen. 1.5 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset Tämän seitsemän vuoden seurantatutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa siitä, miten työyhteisön kehittäminen vaikuttaa psykososiaalisiin työoloihin, yksilön hyvinvointiin ja työkykyyn. Tutkimme myös vaikuttaako osallistumisen määrä tai työyhteisön autonomia näihin tuloksiin. Lisäksi tutkimme, vaikuttaako osallistumisen määrä arvioihin TYKY-toiminnan vaikutuksesta organisaation toiminnan tuloksellisuuteen. Lisäksi tutkimme minkälaisia haasteita työyhteisöjen kehittäminen asettaa työyhteisöjen johtamiselle, erityisesti lähiesimiehen toiminnalle.

12 12 Pitkittäisasetelmassa tutkittiin: 1. Paranevatko psykososiaaliset työolot, hyvinvointi ja työkyky sekä vaikuttaako kehittämistoimintaan osallistumisen määrä mahdollisiin parannuksiin seitsemän vuoden seurannassa? 2. Säätelevätkö työyhteisön autonomia ja sen taloudellinen tilanne työyhteisön kehittämisohjelman aikana tapahtuneita muutoksia psykososiaalisissa työoloissa, hyvinvoinnissa ja työkyvyssä kahden vuoden seurannassa? 3. Vaikuttaako työyhteisön kehittämiseen osallistumisen määrä kokemukseen TYKYtoiminnan tuloksellisuusvaikutuksista ja sääteleekö työyhteisön vuorovaikutuksen laatu kehittämisen lähtötilanteessa kokemusta TYKY-toiminnan tuloksellisuusvaikutuksista seitsemän vuoden seurannassa? Haastatteluaineistolla tutkittiin esimiesten kokemuksia kehittämishankkeiden toteutuksesta ja niiden vaikutuksista johtamiseen: 4. Miten esimiehet arvioivat työyhteisön autonomian vaikuttavan työhyvinvoinnin kehittämisen toteutukseen ja tuloksellisuuteen? 5. Miten esimiehet kokevat työyhteisön ulkopuolelta tulevien kehittämishankkeiden vaikuttavan omaan johtamiseensa?

13 13 2 Tutkimusasetelma ja -menetelmät Tutkimus oli seitsemän vuoden seurantatutkimus, jossa samoja tekijöitä mitattiin kolmena ajankohtana vuosina 1999, 2001 ja Toiminnan tuloksellisuutta mitattiin vain vuoden 2006 kyselyllä. Osallistumisen määrä eri kehittämishankkeisiin ja -tapahtumiin seitsemän vuoden ajalta koottiin rakennusviraston koulutustiedostosta. Työyhteisön autonomian ja taloudelliset uhat arvioi organisaation sisäinen kuuden hengen asiantuntijaraati kehittämisohjelman alussa. Esimiehiä haastateltiin vuonna Tutkimusasetelma oli erilainen eri tutkimuskysymyksiin vastattaessa. 2.1 Työyhteisön kehittämisohjelma ja menetelmät Organisaation toteuttama kehittämishanke koostui ensimmäisessä vaiheessa eri interventioista, joihin kuului muun muassa työkonferenssimenetelmään perustuvat työyhteisötalkoot, niitä täydentävä 7,5 päivän esimieskoulutus, kolmeen kertaan toteutetut kysely-palautteet työyhteisöissä, sekä luentoja ja keskustelutilaisuuksia. Ohjelma on kuvattu tarkemmin muualla (Elo ym. 2004a, Elo ym. 2008). Ensimmäisen vaiheen jälkeen toimenpiteisiin tuli mukaan työnohjaus, hyvinvoinnin ja fyysisen kunnon ylläpidon yhdyshenkilöiden kouluttaminen henkilöstön keskuudesta ja monia vaihtoehtoisia kehittämishankkeita työyhteisöpäivineen. Samalla toteutettiin ammatillista koulutusta ja työympäristön kehittämistä. Jokainen kyselytutkimukseen kullakin kerralla vastannut sai henkilökohtaisen palautteen työkyvystään. Myös työterveyshuolto sai tämän tiedon, mikäli vastaaja antoi kirjallisen luvan tiedon luovuttamiseen. Tutkimuksen perustana on ollut organisaation johdon ja henkilöstön sitoutuminen hankkeeseen ja resurssien myöntäminen sekä kehittämistoimintaan että tutkimuksen läpivientiin. Samalla kohdeorganisaatio sai tietoa työyhteisöjensä tilasta kehittämisen pohjaksi. 2.2 Kyselytutkimukset vuosina 1999, 2001 ja 2006 sekä tutkimuksen kohdejoukko Tämän tutkimuksen kohdejoukko rajatiin koskemaan kaikkia Rakennusviraston kahden suurimman osaston työntekijöitä. Vuosina 1999 ja 2001 kyselytutkimus oli toteutettu koko organisaatiossa, mutta vuonna 2006 vain kahdella suurimmalla osastolla, koska muilla osastoilla oli tapahtunut muutoksia seuranta-aikana. Kaikki kolme kyselyä (1999, 2001, 2006) toteutettiin työpaikoilla työajalla. Rakennusviraston Henkilöstövalmennusyksikkö organisoi kyselylomakkeiden täyttötilaisuudet ja niissä oli mukana luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu tai yhteistoiminta-asiamies. Vastaaja sulki lomakkeen kirjekuoreen, joka toimitettiin suoraan tutkijoille. Vastausprosentti oli 90 % vuonna 1999 (n = 1353), 86 % vuonna 2001 (n = 1293) ja 91 % vuonna 2006 (n = 1217).

14 14 Tutkimusjoukko koostui suureksi osaksi melko iäkkäästä miesvaltaisesta työntekijäjoukosta. Kaikkien vastaajien keski-ikä oli 45 vuotta vuonna 1999 ja 44 vuotta vuosina 2001 ja Kaikkiin kolmeen kyselyyn vastanneita oli 472 henkilöä. Vuosien 1999 ja 2006 tai vuosien 2001 ja 2006 kyselyihin vastanneita oli 747 henkilöä. Seurantaryhmässä mukana pysyneiden vastaajien keski-ikä v oli 47,6 vuotta (Taulukko 1). Tutkimuksen kohteena olivat vuosina 1999 ja 2001 kaikki Rakennusviraston työntekijät. Vuonna 2006 kohderyhmänä olivat kaikki työntekijät kahdelta suurelta osastolta, joiden toiminta ja organisaaatiorakenne oli pysynyt melko muuttumattomana seitsemän vuoden aikana. Henkilöstön keski-ikä laski, mikä kertoo rekrytoinneista ja eläköitymisistä seuranta-ajalla (Taulukko 1). Toimihenkilöiden osuus lisääntyi hieman ja se oli 28 % vuonna Noin viidesosa vastaajista oli esimiesasemassa ja noin viidesosa oli naisia. (Taulukko 1.)

15 15 Taulukko 1. Taustatietoja kyselytutkimuksiin vastanneista v v v seuranta 1 (n = 1057) (n = 1116) (n = 1187) (n = 747) n (%) n (%) n (%) n (%) Esimiesasema Kyllä 200 (20) 198 (18) 208 (18) 163 (22) Ei 819 (80) 898 (82) 972 (82) 579 (78) Sukupuoli Mies 881 (84) 907 (81) 945 (80) 621 (83) Nainen 210 (16) 208 (19) 241 (20) 126 (17) Peruskoulutus Kansakoulu 499 (50) 437 (40) 330 (28) 263 (36) Peruskoulu 200 (20) 303 (28) 401 (35) 232 (32) Keskikoulu 164 (16) 177 (16) 181 (16) 121 (17) Ylioppilastutkinto 136 (14) 176 (16) 251 (22) 116 (16) Ammatillinen koulutus Ammattikurssi tai työpaikalla saatu koulutus 228 (24) 233 (22) 209 (19) 48 (21) Ammattikoulu 275 (28) 294 (28) 330 (30) 215 (30) Ammatillinen koulu 180 (19) 230 (22) 246 (22) 163 (23) Ammatillinen opisto 63 (7) 82 (8) 120 (11) 59 (8) Korkeakoulu 7 (1) 17 (2) 12 (1) 5 (1) Ei ammattikoulutusta tai muu koulutus 216 (22) 199 (19) 204 (18) 117 (17) Sosioekonominen asema Toimihenkilö 209 (21) 239 (22) 288 (25) 206 (28) Työntekijä 800 (79) 871 (79) 880 (75) 532 (72) Osasto 1. yhteisö-tyky 696 (67) 753 (69) 800 (68) 509 (70) 2. yksilö-tyky 339 (33) 344 (31) 371 (32) 222 (30) Ikä, vuosia Ka Kh Ka Kh Ka Kh Ka Kh 45,0 9,98 43,5 10,61 43,9 11,16 47,6 9,60

16 16 1 = kaikkiin kolmeen, vuosien 1999 ja 2006 tai 2001 ja 2006 kyselyihin vastanneet (n = 747). Tiedot vuodelta Kyselytutkimuksen mittarit Mittarit, joita käytetiin kaikkina ajankohtina eli vuosina 1999, 2001 ja 2006 Työn käytäntöjä, organisaation toimintatapoja ja ilmapiiriä tutkittiin Työterveyslaitoksen Terve Organisaatio -kyselyn (Lindström ym. 1997) mittareilla. Terve Organisaatio -kyselyn teoreettisena taustana ovat lähinnä pohjoismainen (Karasek & Theorell 1990) ja angloamerikkalainen (Cooper & Cartwright 1994, Cox & Leiter 1992) perinne. Keskeistä lähestymistavassa on erilaisten työstressiä aiheuttavien tekijöiden analyysi, arviointi ja hallinta ensisijaisesti työhön liittyvien käytäntöjen ja organisaation toimintatavan kautta (Lindström ym. 1997). Seuraavaksi luetellaan tutkimusmuuttujat, niihin kuuluvien kysymysten määrä (osiot) ja summamuuttujan reliabiliteettia kuvaava Cronbachin alpha -kerroin vuosien 2001 ja 2006 aineistoista laskettuna kullekin muuttujalle. Työn sisältö ja järjestelyt Työmäärä Työn kehittävyys Tavoitteiden selkeys Vaikutusmahdollisuudet (2 osiota, 1999 =0.78; 2001 = 0.81; 2006 =0.78) (4 osiota, 1999 =0.84; 2001 =0.85; 2006 =0.84) (3 osiota, 1999 =0.69; 2001 =0.73; 2006 =0.75) (5 osiota, 1999 =0.79; 2001 =0.81; 2006 =0.81) Organisaation toimintatavat Esimiehen antama tuki Esimiehen antama palaute Esimiehen oikeudenmukaisuus Tiedonkulku työpaikalla (3 osiota, 1999 =0.84; 2001 =0.84; 2006 =0.85) (3 osiota, 1999 =0.80; 2001 =0.83; 2006 =0.83) (2 osiota, 1999 =0.84; 2001 =0.83; 2006 =0.85) (4 osiota, 1999 = 0.84; 2001 =0.85; 2006 =0.84) Työyhteisön ilmapiiri Ilmapiiri (5 osiota, 1999 =0.83; 2001 =0.85; 2006 =0.85) Lähtötilanteen vuorovaikutuksen laatua (1999, tutkimuskysymys 2.) mitattiin Terve Organisaatio -kyselyn (Lindström ym. 1997) työyhteisön ilmapiiriä ja tiedonkulkua kuvaavilla muuttujilla. Ilmapiiriä koskevat muuttujat kuvasivat yksilön arviota työyksikkönsä sosiaalisesta ilmapiiristä. Muuttujat oli uudelleen koodattu niin, että ne kaikki kuvasivat myönteistä sosiaalista

17 17 ilmapiiriä (5 muuttujaa, asteikko 1-5, jossa 5 = täysin samaa mieltä). Tiedonkulkua koskevat muuttujat kuvasivat tiedonkulun riittävyyttä työyksikön sisällä, työyksiköiden välillä, eri ammattiryhmien välillä, johdon ja henkilöstön välillä (4 muuttujaa, asteikko 1-5, jossa 5 = täysin riittävää). Näistä muuttujista tehtiin lähtötilanteen vuorovaikutuksen laatua kuvaava summamuuttuja = 0,82), joka luokiteltiin kolmeen luokkaan: 1= huono vuorovaikutus (asteikon arvot 1-2,5), 2 = kohtalainen vuorovaikutus (asteikon arvot 2,6-3,3) ja 3 = hyvä vuorovaikutus (asteikon arvot 3,4-5). Yksittäisiä muuttujia, jotka kysyttiin kaikkina vuosina olivat: tehdyt korvauksettomat ylityötunnit, oman työn koettu arvostus työyksikössä, johdon kiinnostus henkilöstön terveydestä ja hyvinvoinnista, ikätasa-arvo, työtyytyväisyys, tyytyväisyys elämään, elämäntilanne työn ulkopuolella (2 viim. vuotta), terveydentila ikäisiin verrattuna ja liikunnan harrastaminen. Uupumisasteista väsymystä mitattiin Maslach Burnout Inventoryn (MBI-GS, Schaufeli ym. 1996) ekshaustioasteikolla (vuoden 2006 aineisto, =0.89). Asteikko on skaalalla 0-6 ja koostuu viidestä väittämästä. Stressioireita mitattiin Työstressikyselyn (Elo ym. 2003) kysymyksellä, jossa stressi määritellään stressioireiden perusteella. Työkyvyn mittarina käytettiin Työkykyindeksiä (Tuomi ym. 1998). Työkykyindeksi koostuu seitsemästä osa-alueesta: -työkyky verrattuna elinaikaiseen parhaimpaan -työkyky työn vaatimusten kannalta -lääkärin toteamien sairauksien määrä -sairauksien arvioitu haitta työssä -sairauspoissaolot viimeisen vuoden aikana -oma arvio kykenevyydestä työhön kahden vuoden kuluttua -psyykkiset voimavarat Kysymyksen 'työkyky työn vaatimusten kannalta' pisteet painotetaan indeksiä laskettaessa työn luonteen mukaan (henkinen/ ruumiillinen työ). Työkykyindeksi saa arvoja välillä 7-49 ja se luokitellaan asteikolla huono, kohtalainen, hyvä ja erinomainen. Korkea pistemäärä kuvaa hyvää työkykyä. Työkykyindeksissä painottuu sairauksien määrä työkyvyn mittarina ja se kuvaa lähinnä riskiä sairastua. Mittarit, joita käytettiin vain vuosina 2001 ja 2006 Sitoutumista mitattiin Työterveyslaitoksen Työilmapiiri- ja hyvinvointibarometrin (Lindström ym. 2000) sitoutuminen ja työtyytyväisyys -asteikolla, joka sisältää kolme kysymystä (2001 =0.84, 2006 =0.83). Innovatiivisuutta tutkittiin neljällä kysymyksellä (2001 =0.87, 2006 =0.87), jotka poimittiin Terve Organisaatio -kyselyn (Lindström ym. 1997) toiminnan jatkuva parantaminen - asteikosta.

18 18 Käsitystä /kokemusta oikeudenmukaisuudesta mitattiin kahdella neljän kysymyksen sarjalla, jotka ovat päätöksenteon oikeudenmukaisuus (procedural justice, 2001 =0.81, 2006 =0.83) eli kokemus niiden päätöksentekosääntöjen tai -prosessien oikeudenmukaisuudesta, joilla palkkiot, korvaukset, palautteet tai edut jaetaan ja vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuus (interactional/relational justice, 2001 =0.90, 2006 =0.90) eli kohdellaanko ihmisiä kunnioittavasti, rehellisesti ja ystävällisesti ja voivatko he yleensä luottaa niihin ihmisiin, jotka päätöksiä tekevät (Kivimäki ym. 2003, Elovainio ym. 2002). Mittari on lyhennetty asteikko Moormanin (1991) oikeudenmukaisuusmittarista (procedural justice), jossa vastaavat kaksi osaa ovat formal procedures (oikeudenmukaiset käytännöt organisaatiossa) ja interactional justice (miten em. käytäntöjä toteutetaan organisaatiossa). Mittarit, joita käytetiin vain vuosina 1999 ja 2006 Vuosina 1999 ja 2006 kysyttiin tilaaja-tuottaja -järjestelmän toimivuudesta: Miten koet rakennusvirastossa käyttöön otetun tilaaja-tuottaja -järjestelmä toimivan oman työsi kannalta? sekä henkilöstöpalveluita ja osaamisen kehittämistä koskevia kysymyksiä (Terve Organisaatio - kysely, Lindström ym. 1997): F1. Kuinka hyvin henkilöstön koulutus on järjestetty? F2. Kuinka hyvin sinut on perehdytetty ja opastettu työhösi? F3. Kuinka hyvin työpaikkasi työsuojelu mielestäsi toimii? F4. Kuinka hyvin työpaikkasi työterveyshuolto mielestäsi toimii? F5. Vastaako työpaikkasi tarjoama virkistystoiminta sinun toiveistasi? F6. Kuinka paljon työpaikallasi kannustetaan omaehtoiseen opiskeluun? U2. Kuinka paljon opiskelet vapaa-aikanasi? F8. Tarjoaako työpaikkasi mahdollisuuksia työkiertoon? Mittarit, joita käytettiin vain vuonna 2006 Vuoden 2006 kyselyyn uutena otettiin mukaan kysymyksiä kehittämistoiminnan eli TYKYtoiminnan koetuista vaikutuksista organisaation toiminnan tuloksellisuuteen. Työhyvinvointia edistävän toiminnan tuloksellisuuden kysymykset muodostettiin kirjallisuuden pohjalta (Kaplan & Norton 1996; Lönnqvist 2004; Lönnqvist ym. 2005; Ramstad & Alasoini 2005; Ervasti & Elo 2006; EFQM). Tässä tutkimuksessa koettuja vaikutuksia kysyttiin suhteessa työn tehokkuuteen, laatuun, innovaatiokykyyn, työn organisointiin, yrityskuvaan, asiakastyytyväisyyteen ja henkilöstön

19 19 työhyvinvointiin. Tarkastelun tasot olivat yksilö-, työryhmä/tiimi- ja organisaatiotaso. Työhyvinvointia edistävän eli TYKY-toiminnan koettua vaikutusta organisaation toiminnan tuloksellisuuteen (2006) mitattiin 21 muuttujalla (asteikko 1-5, jossa 1 = ei lainkaan; 5 = erittäin paljon). Suoritimme faktorianalyysin (maximum likelihood) faktorirakenteen selvittämiseksi. Koska muuttujat korreloivat voimakkaasti, analyysi tehtiin Promax -vinorotaatiolla. KMO-testin arvo oli 0,96. (Taulukko 2). Faktorianalyysin perusteella muodostettiin neljä summamuuttujaa. Summamuuttujat olivat identtiset faktoreihin nähden lukuun ottamatta summamuuttujaa "Vaikutusta työyhteisön toiminnan tuloksellisuuteen", josta poistettiin muuttuja "vaikuttanut aloitteellisuuteesi" heikon faktorilatauksen ja summamuuttujan reliabiliteettia huonontavan vaikutuksen vuoksi. TYKYtoiminnan koetun tuloksellisuuden neljä summamuuttujaa olivat: 1) TYKY-toiminnan vaikutus organisaation aineettomaan pääomaan (9 osiota), 2) TYKY-toiminnan vaikutus työyhteisön toiminnan tuloksellisuuteen (4 osiota), 3) TYKY-toiminnan vaikutus oman toiminnan tuloksellisuuteen (2 osiota) ja 4) TYKY-toiminnan vaikutus henkilöstön terveyteen ja hyvinvointiin (5 osiota).

20 20 Taulukko 2. Faktorianalyysin faktorilataukset. Neljän faktorin ratkaisu (ML-metodi, Promax vinorotaatio) (n = 874) Muuttujat: TYKY-toiminta on vaikuttanut myönteisesti... Faktorit: Organisaation aineettomaan pääomaan Työyhteisön toiminnan tuloksellisuuteen Henkilöstön terveyteen ja hyvinvointiin Oman toiminnan tuloksellisuuteen Kommunaliteetti - koneiden ja laitteiden toimivuuteen työympäristön toimivuuteen koulutukseen osaamisen kehittämiseksi asiakastyytyväisyyteen aloitteiden toteutukseen osallistumiseen työn ja työpaikan kehittämiseen työn tehokkaaseen organisointiin muiden yrityskuvaan (tuttavat, perhe, kuntalaiset) yrityskuvaan (oma käsitys) työyhteisösi/tiimisi tehokkuuteen työyhteisösi/ tiimisi työn laatuun työyhteisösi/ tiimisi yhteistyön sujuvuuteen työyhteisösi/ tiimisi aloitteellisuuteen aloitteellisuuteesi (omaan) henkilöstön henkiseen terveyteen henkilöstön työssäjaksamiseen henkilöstön fyysiseen terveyteen henkilöstön "me-henkeen" henkilöstön sitoutumiseen oman työskentelysi laatuun oman työskentelysi tehokkuuteen Ominaisarvot (ennen rotaatiota) %-osuus varianssista Kum. %-osuus varianssista 88.3 Ominaisarvo (Rotaation jälkeen)

Työ ja ihminen. 1 / 2004 18. vuosikerta

Työ ja ihminen. 1 / 2004 18. vuosikerta Työ ja ihminen 1 / 2004 18. vuosikerta Pääkirjoitus Kenen mielikuvitus pääomaksi työelämään?... 3 Anneli Leppänen Artikkelit Psykodynaamisen ja perinteisen johtamisvalmennuksen vaikutus esimiesten työhön

Lisätiedot

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ Sini Kujanpää Pro gradu-tutkielma Kasvatustieteiden laitos Turun Yliopisto Syyskuu 2012 TURUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden laitos / Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Henkilöstöraportointi, johtaminen ja työssä jaksaminen Henkilöstövoimavarojen seuranta ja sen hyödyntäminen-tutkimuksen keskeiset havainnot

Henkilöstöraportointi, johtaminen ja työssä jaksaminen Henkilöstövoimavarojen seuranta ja sen hyödyntäminen-tutkimuksen keskeiset havainnot Henkilöstöraportointi, johtaminen ja työssä jaksaminen Henkilöstövoimavarojen seuranta ja sen hyödyntäminen-tutkimuksen keskeiset havainnot Guy Ahonen (Toim.) Työssä jaksamisen ohjelma Helsinki 2002 SISÄLLYS

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN TYÖKYKY JA YRI- TYKSEN MENESTYMINEN VUOSINA 1997-2007

HENKILÖSTÖN TYÖKYKY JA YRI- TYKSEN MENESTYMINEN VUOSINA 1997-2007 HENKILÖSTÖN TYÖKYKY JA YRI- TYKSEN MENESTYMINEN VUOSINA 1997-2007 - tutkimus metalliteollisuudessa ja vähittäiskaupan alalla Monika E. von Bonsdorff, Minna Janhonen, Sinikka Vanhala, Päivi Husman, Pekka

Lisätiedot

Työn positiivisten kokemusten jäljillä: Osallistavan kehitystoiminnan yhteys työn imuun

Työn positiivisten kokemusten jäljillä: Osallistavan kehitystoiminnan yhteys työn imuun Työn positiivisten kokemusten jäljillä: Osallistavan kehitystoiminnan yhteys työn imuun Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Kira Topp 2010 Markkinoinnin ja johtamisen laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Pirkko Mäkelä-Pusa, Kimmo Terävä ja Marja-Liisa Manka YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Selvitysraportti pienyrittäjien ja maatalousyrittäjien työkyvystä, hyvinvoinnista, työkyvyntuen ja

Lisätiedot

Sosiaalinen pääoma ja hyvinvointi työorganisaatioissa Sosiaalisen pääoman ekspressiiviset ja instrumentaaliset ulottuvuudet

Sosiaalinen pääoma ja hyvinvointi työorganisaatioissa Sosiaalisen pääoman ekspressiiviset ja instrumentaaliset ulottuvuudet Sosiaalinen pääoma ja hyvinvointi työorganisaatioissa Sosiaalisen pääoman ekspressiiviset ja instrumentaaliset ulottuvuudet Aineistoraportti tiimitutkimusosiosta Maria Taittonen Minna Janhonen Jan-Erik

Lisätiedot

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Lukijalle Työyhteisön toimivuus ja hyvä ilmapiiri ovat tärkeimpiä työhyvinvointiin, tuloksellisuuteen ja palvelun

Lisätiedot

PIENYRITTÄJÄN TYÖKYKY JA JAKSAMINEN

PIENYRITTÄJÄN TYÖKYKY JA JAKSAMINEN PIENYRITTÄJÄN TYÖKYKY JA JAKSAMINEN yrittäjäkulttuurin ja persoonallisuuden näkökulmasta Anu Kaarlela Taina Kuuskorpi Esko Keskinen Turun aluetyöterveyslaitos Turku 2001 2 TIIVISTELMÄ...4 ESIPUHE...5 1

Lisätiedot

Muutospaja työhyvinvoinnin edistäjänä

Muutospaja työhyvinvoinnin edistäjänä Sirpa Rauas-Huuhtanen ja Kirsti Launis Työterveyslaitos Kari-Pekka Martimo Mehiläinen Työterveys Hannu Pursio Metsäliitto Group Muutospaja työhyvinvoinnin edistäjänä esimerkki sahalla toteutetusta muutospajasta

Lisätiedot

Johtamisen oikeudenmukaisuus

Johtamisen oikeudenmukaisuus Johtamisen oikeudenmukaisuus Työntekijän työssä koettu hyvinvointi muodostuu monesta eri osatekijästä, ja vähäisin näistä ei liene työntekijän kokemus johtamisen ja lähemmin päätöksenteon menettelytapojen

Lisätiedot

TYÖURAN JATKAMISEN KEINOT - selvitys työuran jatkamisen kannustimista ja hyvistä käytännöistä sekä toimenpidesuosituksia

TYÖURAN JATKAMISEN KEINOT - selvitys työuran jatkamisen kannustimista ja hyvistä käytännöistä sekä toimenpidesuosituksia TAMPEREEN YLIOPISTO Työorganisaatioiden toimintakunto - Instituutti Liiketaloudellinen tutkimusja koulutuskeskus 33014 Tampereen yliopisto Pia Siekkinen, Marja-Liisa Manka, Antti Tammivuori ja Arttu Laine

Lisätiedot

Kaija Suonsivu KATSAUS HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIIN JA SEN JOHTAMISEEN. Hyvinvointipalvelut, Laitoshoito. 1796-9174 978-951-609-402-4 Tiivistelmä

Kaija Suonsivu KATSAUS HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIIN JA SEN JOHTAMISEEN. Hyvinvointipalvelut, Laitoshoito. 1796-9174 978-951-609-402-4 Tiivistelmä TAMPEREEN KAUPUNKI Hyvinvointipalvelut Laitoshoito Rauhaniementie 19 33180 Tampere Keskus (03) 565 712 KUVAILULEHTI TRE: 10684/01.05.00/2008 Tekijä/työryhmä Kaija Suonsivu Julkaisun nimi KATSAUS HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

raportteja 77 Työorganisaation kehittämisen vaikutuksia tuloksellisuuteen ja työelämän laatuun sekä työllisyyteen HELSINKI 2012

raportteja 77 Työorganisaation kehittämisen vaikutuksia tuloksellisuuteen ja työelämän laatuun sekä työllisyyteen HELSINKI 2012 raportteja 77 HELSINKI 2012 Työorganisaation kehittämisen vaikutuksia tuloksellisuuteen ja työelämän laatuun sekä työllisyyteen Työelämän kehittämisohjelman (1996-2010) kehittämisprojektien itsearviointitulokset

Lisätiedot

Hyvinvointiviestintä

Hyvinvointiviestintä Hyvinvointiviestintä Osallistava sisäinen viestintä kuntaorganisaation työhyvinvointia rakentamassa Pasi Pekkola, Maarit Pedak, Pekka Aula Viestinnän tutkimuskeskus CRC Communication Research Centre CRC

Lisätiedot

Ikääntyvä henkilöstö/työvoima

Ikääntyvä henkilöstö/työvoima Länderberichte: Finnland Johdanto: Ikääntyvä henkilöstö/työvoima Raportissa käsitellään työvoiman ikääntymiseen liittyviä suomalaisia kannanottoja, käytäntöjä, selvityksiä ja tutkimuksia. Raportti on osa

Lisätiedot

Ilkka Kokkoniemi MAIDONTUOTTAJAISÄNTIEN TYÖHYVINVOINTI KÄSITYKSIÄ TYÖHYVINVOINNISTA, YRITTÄJÄNÄ JAKSAMISESTA JA TUEN TARPEESTA Pro gradu tutkielma

Ilkka Kokkoniemi MAIDONTUOTTAJAISÄNTIEN TYÖHYVINVOINTI KÄSITYKSIÄ TYÖHYVINVOINNISTA, YRITTÄJÄNÄ JAKSAMISESTA JA TUEN TARPEESTA Pro gradu tutkielma Ilkka Kokkoniemi MAIDONTUOTTAJAISÄNTIEN TYÖHYVINVOINTI KÄSITYKSIÄ TYÖHYVINVOINNISTA, YRITTÄJÄNÄ JAKSAMISESTA JA TUEN TARPEESTA Pro gradu tutkielma Kuntoutustiede 2015 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

HOIVAYRITTÄJIEN TYÖKYKY

HOIVAYRITTÄJIEN TYÖKYKY HOIVAYRITTÄJIEN TYÖKYKY Anne Lankinen Pro gradu tutkielma Ergonomia Lääketieteen laitos Itä-Suomen yliopisto tammikuu 2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO...4 2 KIRJALLISUUSKATSAUS...6 2.1 Työkyky ja työkykymallit...6

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU JAMK.FI

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU JAMK.FI JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU JAMK.FI Uudistava johtaminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 133 Sirpa Koponen Anna-Maija Lämsä Melina Kärkäs Marianne Ekonen Uudistava johtaminen tukea pienten

Lisätiedot

Työhyvinvointia johtamaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt

Työhyvinvointia johtamaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt Työhyvinvointia johtamaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt Työhyvinvointia johtamaan! Kunta-alan strategisen hyvinvoinnin kehittämisohjelma KT Kuntatyönantajat HELSINKI 2011 KT Kuntatyönantajat 2011

Lisätiedot

Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011

Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 TUTKIMUSRAPORTTI Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 Aura Ossi, Ahonen Guy, Ilmarinen Juhani TUTKIMUSRAPORTTI Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 Aura Ossi, Ahonen Guy ja Ilmarinen Juhani

Lisätiedot

Paraneeko työkyky piteneekö työura?

Paraneeko työkyky piteneekö työura? Virpi Vartiainen Paraneeko työkyky piteneekö työura? C:16 Seurantatutkimus vuonna 2005 Tyk-valmennukseen osallistuneista kuntoutujista Siuntion Hyvinvointikeskuksessa Miina Sillanpään Säätiö 2009 ISBN

Lisätiedot

Organisaatioiden ja työn dynamiikka työntekijöiden näkökulmasta

Organisaatioiden ja työn dynamiikka työntekijöiden näkökulmasta KATSAUS 300/2013 Organisaatioiden ja työn dynamiikka työntekijöiden näkökulmasta MEADOW-tutkimuksen II väliraportti 10 Jaana Minkkinen, Simo Aho ja Ari Mäkiaho Organisaatioiden ja työn dynamiikka työntekijöiden

Lisätiedot

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena Helka Ala-Poikela 0155269 7.5.2010 Lapin yliopisto, YTK Kuntoutustiede SKUN2050 Kandidaatin tutkielma 10 op Kevät 2010 Aila Järvikoski Marjo-Riitta Mattus

Lisätiedot

TYÖSSÄ KOETUN FYYSISEN JA PSYYKKISEN KUORMITUKSEN YHTEYS VARHAISELÄKEAJATUKSIIN YLI 50-VUOTIAILLA TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÖILLÄ JA -TOIMIHENKILÖILLÄ

TYÖSSÄ KOETUN FYYSISEN JA PSYYKKISEN KUORMITUKSEN YHTEYS VARHAISELÄKEAJATUKSIIN YLI 50-VUOTIAILLA TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÖILLÄ JA -TOIMIHENKILÖILLÄ TYÖSSÄ KOETUN FYYSISEN JA PSYYKKISEN KUORMITUKSEN YHTEYS VARHAISELÄKEAJATUKSIIN YLI 50-VUOTIAILLA TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÖILLÄ JA -TOIMIHENKILÖILLÄ Kati Kallimo Gerontologian ja kansaterveyden pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Organisointikäytännöt, innovatiivisuus ja työhyvinvointi

Organisointikäytännöt, innovatiivisuus ja työhyvinvointi KATSAUS 310/2014 Organisointikäytännöt, innovatiivisuus ja työhyvinvointi Työnantaja- ja työntekijähaastatteluja yhdistävään MEADOW-aineistoon perustuva tutkimus 2 Simo Aho, Jaana Minkkinen ja Ari Mäkiaho

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Anneli Romana, Soili Keskinen, Esko Keskinen. Tutkimusraportti OIKEUDENMUKAINEN JOHTAMINEN - ARJEN KOKEMUKSIA JA MENETELMIÄ

Anneli Romana, Soili Keskinen, Esko Keskinen. Tutkimusraportti OIKEUDENMUKAINEN JOHTAMINEN - ARJEN KOKEMUKSIA JA MENETELMIÄ Anneli Romana, Soili Keskinen, Esko Keskinen Tutkimusraportti OIKEUDENMUKAINEN JOHTAMINEN - ARJEN KOKEMUKSIA JA MENETELMIÄ LUKIJALLE Kuntien eläkevakuutuksen strategisena tavoitteena on tukea kuntatyöntekijöiden

Lisätiedot

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Janne Jalava, Jukka Salomäki Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Arviointitutkimus Itellan Kunnon Polku -tuen vaikutuksista työntekijöiden sairauspoissaoloihin ja työssä jaksamiseen

Lisätiedot