Työsuojelu ja työterveyshuolto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työsuojelu ja työterveyshuolto"

Transkriptio

1 5 Työsuojelu ja työterveyshuolto Työolojen ja terveyden kehitykseen voivat vaikuttaa mm. työterveyshuollon ammattihenkilöt, työsuojeluviranomaiset ja työpaikkojen oma henkilöstö. Onnistuneen työsuojelun perusta on työpaikoilla tehokas ja muuhun toimintaan yhdistyvä työsuojeluyhteistyö. Työterveyshuollon tavoite on ehkäistä työperäisiä sairauksia sekä tukea ja edistää työkyvyn ylläpitoa. Työsuojelupiirit valvovat ja kehittävät oman alueensa työoloja sekä huolehtivat työpaikkojen ja työntekijöiden ohjauksesta ja neuvonnasta. Työpaikoilla toteutetaan laajasti työkykyä ylläpitävää ja edistävää toimintaa. 5.1 Työsuojelutoiminta työpaikoilla Työturvallisuus nähdään osana työpaikan toimintaa mukaan lukien tuottavuus ja kilpailukyky. Uuden työturvallisuuslain pohja on nykyaikainen turvallisuusajattelu, jonka ominaispiirteitä ovat työturvallisuusjohtaminen ja jatkuvan parantamisen periaate Työsuojeluhenkilöstön osaamista on tarpeen vahvistaa, sillä koulutukseen heistä on osallistunut vain 30 %. Uudet kehittämisen toimintatavat ovat yrityslähtöisiä toimintaverkostoja ja tiedonvertailun alueita, kuten nolla tapaturma -ohjelma Riskienhallinnan osuvia toimenpiteitä ovat tavoitetasojen valinta, pitkäjänteinen toimenpiteiden suunnittelu, vertailutiedon hyväksikäyttö ja tiivistelmien tekeminen johdolle päätöksentekoa varten Riskien hallinnan onnistuminen ja monipuolisuus riippuu selkeästi turvallisuusjohtamisen toimivuudesta yrityksissä Työpaikat eriytyvät turvallisuuden kehittymisen suhteen Työsuojelutoiminta on palautumassa linjaorganisaatiolle, mikä asettaa vaatimuksia linjaesimiehen johtamiseen, turvallisuuteen liittyvään osaamiseen ja tietotaitoon Työsuojelutoiminnan periaatteiden kehitys Työturvallisuus ja työsuojelu nähdään aikaisempaa merkittävämpänä osana työyhteisöjen koko toimintaa mukaan lukien toiminnan tuloksellisuus, tuottavuus, kilpailukyky, eettisyys ja yhteiskuntavastuu, toiminnan laatu sekä kestävä kehitys. Työturvallisuus on yksi Euroopan unioninkin sosiaalipolitiikan tärkeimmistä aloista. Euroopan yhteisöjen työsuojelustrategia 237

2 ( ) korostaa, että terveelliset ja turvalliset työjärjestelyt ja työympäristö ovat talouden ja liikeyritysten tulostekijöitä. Vuonna 2003 voimaan tullut Suomen työturvallisuuslaki (738/2002) luo hyvän perustan työolojen kehittämiselle. Lain pohjana on nykyaikainen turvallisuusajattelu, jonka ominaispiirteitä ovat turvallisuuskulttuuri ja työturvallisuuden järjestelmällinen hallinta sekä työolosuhteiden jatkuvan parantaminen. Kysymys on turvallisuusajattelun kytkemisestä osaksi työnantajana toimivan yrityksen tai julkisyhteisön koko toimintaa ja johtamisjärjestelmää. Työsuojelun valvontalain (44/2006) uudistamisen tavoite on tehostaa valvontaa ja edistää työsuojeluyhteistyötä työpaikoilla. Taloudellisten näkökohtien huomioon ottaminen ja hyödyntäminen työolojen kehittämisessä vahvistuu edelleen. Hyvät työolot yhdistetään entistä vahvemmin korkeaan tuottavuuteen. Työhyvinvoinnin kokonaisnäkökulmaa korostavaan käsitteeseen perustuva ajattelu ja toiminta ovat edelleen parantaneet edellytyksiä yhdistää työolojen parantaminen tuotantoon ja hyvään johtamiseen. Kansainvälisen työjärjestön teettämä vertailu linkittää puolestaan eri maiden maan kilpailukyvyn ja työturvallisuustilanteen selkeästi keskenään (ILO 2006). Riskikeskeistä työsuojelunäkökulmaa täydentää osaltaan 1990-luvulla syntynyt laatukeskeisyys. Sen yksi painopiste on henkilöstöön liittyen työkyvyn ylläpitämisessä ja parantamisessa. Integroidun johtamisjärjestelmän perusajatus on liittää ympäristön, laadun ja turvallisuuden hallintajärjestelmät yhdeksi kokonaisjärjestelmäksi. Työterveys- ja -turvallisuusjärjestelmä OHSAS (2003) on ensimmäinen Suomessa laajasti yrityksissä käyttöön otettu turvallisuusjohtamisjärjestelmä, joka on sertifioitavissa osaksi yhtenäistettyä toimintajärjestelmää. Järjestelmän tavoite on vähentää häiriöitä tuotannossa, vähentää työstä poissaoloja ja lisätä tuottavuutta ja työtyytyväisyyttä (Anttonen ja Visuri ym. 2001). Työsuojelun tila haastattelujen ja kyselyjen pohjalta 238 Työsuojelun tilasta työpaikoilla on rajallisesti tutkimuksia. Tässä työsuojelun tilaa työpaikoilla arvioidaan kolmella näkökulmalla: työsuojeluhenkilöstön, työsuojeluorganisaation kehittämisen ja työturvallisuuslain aiheuttamien muutosten kautta. Työsuojelun laatu ja kattavuus ovat Pohjois-Suomen tilastoista katsottuna alueellisesti vaihtelevia. Taso oli jo selkeästi paikoitellen laskusuunnassa johtuen verkostoyrityksistä, epätyypillisistä työsuhteista ja etätyöstä (Toimintaympäristöanalyysi 2003). Työsuojelun tilan jatkuvaan kehittämiseen tarvitaan analyysin mukaan sen laadun ja kattavuuden toistuvaa seurantaa, työsuojelukoulutuksen tehostamista, työterveyshuollon ja työsuojelun vaikuttavuuden seurantaa ja yhteistoimintaa. Lisäksi tarvitaan työsuojelun ja työkykyä ylläpitävien toimintamallien liittäminen osaksi laatujärjestelmiä ja laatujohtamista sekä työsuoje-

3 Kuva 68. Vaikuttavan työhyvinvointitoiminnan organisointi tulosyksikössä (Anttonen ym. 2006a) luhenkilöstön ilmoitusten kattavuuden parantamista. Työsuojelukoulutusta oli saanut vain noin 30 % työsuojeluhenkilöistä ja 3 % päätoimisista työsuojeluhenkilöistä. Nämä seikat on hyvä ottaa huomioon työsuojeluhenkilöstölle asettavissa haasteissa. Turvallisuusjohtamisen tehostamiseksi isossa valtion laitoksessa on kehitetty uusi työhyvinvointimalli, joka kuvaa hyvin tämän päivän turvallisuusjohtamisen haasteita (Anttonen ym. 2006a). Hankkeessa kehitetty pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti toimiva, arjessa näkyvä, selkeästi mittaroitu turvallisuusjohtamisen toimintamalli on myös vaikuttava työhyvinvoinnin toimintamalli. Työhyvinvointitoimikunnan toimintoihin määritettiin kuuluvaksi työsuojelu, työterveyshuolto, ympäristöterveys, ympäristönsuojelu, lääkintähuolto, sosiaalitoiminta, sielunhoito, liikunta, työpaikkaruokailu, kuntoutus ja henkilöstön virkistystoiminta. Työturvallisuuden näkyvyyttä ja vaikuttavuutta lisättiin siten, että työhyvinvointitoimikunnan johdon edustaja vei kehittämistarpeiden yhteenvedot päätöksentekoon johtoryhmään (kuva 68). Kenttätyön vaikuttavuuden edistämiseksi otettiin käyttöön työsuojeluparit. 239

4 Haastattelujen (n = 17) perusteella osuvia johtamisen toimenpiteitä olivat riskeistä vaikuttavuuteen -ketjussa oikeiden dokumenttien valinta kehittämiseen, kuten strategia ja visio, yksikön toimintasuunnitelma, itsearviointi, työn opastus ja ilmapiiriraportti. Näitä työhyvinvointitoimikunta voi käyttää toiminnassaan. Jatkuvaa kehittämistä varten yksikköjen piti yhdistää turvallisuustoimintonsa johtamisen vuosisuunnitteluun. Vertailutiedon käyttämistä päätettiin tehostaa. Samankaltaisten yksiköiden vertailutiedoilla voitiin saavuttaa synergiaetuja turvallisuustoiminnan kehittämisessä. Riskienhallinnan osuviin toimenpiteisiin kuuluivat haastattelun perusteella selkeiden tavoitetasojen valinta, pitkäjänteinen toimenpiteiden suunnittelu, erilaiset torjuntaohjelmat, vertailutiedon hyväksikäyttö, tapaturmatiedon tehokas hyväksikäyttö ja tiivistelmien tekeminen johdolle päätöksentekoa varten. Riskienhallintaa pitäisi suunnitella, tehdä ja arvioida suurempina kokonaisuuksina sekä ennakoiden käyttäen hyväksi kaikkea käytössä olevaa asiaan kuuluvaa tietoa: laatu, työturvallisuus, riskienarviointi ja itsearviointi. Pientyöpaikkojen toimintapalaute 240 Riskinhallintaketjun toimivuutta pk-yrityksissä tutkineessa hankkeessa riskien hallinnan onnistuminen ja monipuolisuus riippui selkeästi turvallisuusjohtamisen toimivuudesta. Siksi riskinarviointimenetelmän tulisi myös sisältää analyysi turvallisuusjohtamisesta. Tehdyt torjuntatoimet perustuvat vallitsevasti riskin toteutumisen jälkiselvittelyyn, kun niiden tulisi perustua ennakoivaan riskinarviointiin. TTT-toiminnan tehostamisessa voitaisiin ottaa mallia yhteistyön ja palkitsemisen osalta johtamisen muista toiminnoista, kuten laadusta. Tutkimuksessa todettiin laatujärjestelmien tukevan TTT-toiminnan tasoa käytännössä (Anttonen ym. 2005b). Yrityksille ja asiantuntijoille tehdyn haastattelun mukaan pientyöpaikkojen turvallisuuden hallinta ja turvallisuuskulttuuri perustuivat johtamiseen ja esimiestyöhön (Hanhela ym. 2005). Johtamisessa korostui viisi asiaa: johtamistapa ja johdon sitoutuminen, arvot ja asenteet, vastuut ja työnjako, suunnitelmallisuus sekä perehdyttäminen ja työnopastus. Johtaja määritti linjan ja näytti suunnan. Esimiestyössä piti näkyä kiinnostuneisuus turvallisuusasioihin, jota edistettiin päivittäin omalla käyttäytymisesimerkillä ja yhdistämällä turvallisuusjohtaminen muuhun johtamiseen. Tämä tarkoitti turvallisuusasioiden huomioon ottamista toiminnan eri vaiheissa luonnostaan, ilman erityisiä toimenpiteitä. Turvallisuus nähtiin pientyöpaikoillakin kiinteäksi osaksi työtoimintaa. Työterveyshuollon rooli korostui pientyöpaikkojen työturvallisuustoiminnassa, koska pienillä työpaikoilla oli harvoin riittävää asiantuntemusta. Riskien arvioinnissa työter-

5 veyshuollon rooli painottui erityisesti tunnistettujen vaaratekijöiden terveydellisen merkityksen arvioinnin takia. Käytännössä työterveyshuollon voimavaroja ja mahdollisuuksia osallistua kehittämiseen pidettiin vajavaisina (Hanhela ym. 2005). Työturvallisuuslain toimeenpano työpaikoilla mittarina työsuojelun toimintaohjelma Työturvallisuuslain toimeenpanoa työpaikoilla selvittäneiden kyselyjen mukaan työsuojelun toimintaohjelma oli laadittu 80 % työpaikoista (Salminen ym. 2006). Esimiehet ja toimihenkilöt arvioivat toimintaohjelman tehdyn useammin kuin yritysjohtajat ja työntekijät. Vähiten toimintaohjelmia oli tehty rakentamisen toimialalla, kirkon työpaikoissa ja eniten valtion työpaikoissa. Viimeisen kahden vuoden aikana työsuojelun toimintaohjelma oli päivitetty 68 %:lla työpaikoista. Neljäsosa ei ollut huolehtinut päivityksestä. Työpaikan toimijoista toimitusjohtajat ja virastopäälliköt arvioivat päivityksiä tapahtuneen vähiten. Työturvallisuuslain toimeenpano työpaikoilla -hankkeen haastatteluiden (n = 75) perusteella työpaikat jaettiin työturvallisuustyön edistymisen suhteen kolmeen ryhmään. Lain vaikutukset tulivat selkeimmin esiin ryhmän I työpaikoilla, joissa oli linjattu ja viestitty selkeät uuden lain hengen mukaiset työturvallisuuden kehittämisen tavoitteet. Tavoitteiksi työpaikoilla oli nostettu työhyvinvoinnin edistäminen, nolla tapaturmaa -ajattelu, sairauspoissaolojen vähentäminen, riskinarviointi ja yhteisen työpaikan työsuojelukäytäntöjen kehittäminen. Tavoitteet heijastivat työpaikoilla käynnissä olevaa työturvallisuustoiminnan laajenemista perinteisestä tapaturmantorjunnasta ennalta ehkäisevään turvallisuustyöhön. Käytännössä muutosta pidettiin osin haastavana, koska työsuojelutoimijoiden roolit muuttuivat sekä soveltuvat menetelmät ja työkalut Taulukko 41. Työsuojelun toimintaohjelman laadinta yleisimmillä toimialoilla (Salminen ym. 2006) toimiala % n teollisuus rakentaminen kauppa kuljetus ja tietoliikenne julkinen hallinto terveys- ja sosiaalipalvelut muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut kaikki toimialat yhteensä

6 puuttuivat. Muutos nähtiin kuitenkin välttämättömäksi, jotta turvallisuustoiminnan uusiin sisältöihin ja haasteisiin voidaan vastata. Ryhmän II työpaikoilla uudistettu työturvallisuuslaki oli sisäistetty viiveellä ja hajanaisemmin kuin ryhmän I työpaikoilla. Uudistettu laki oli otettu huomioon ja lain uusia sisältöjä oli käsitelty, mutta lain toteuttamiseen ei ollut järjestelmällisesti paneuduttu. Lain velvoitteisiin kiinnitettiin huomiota, ohjeita ja toimintatapoja luotiin tai uudistettiin tarpeen tullen. Työpaikoilla oli alettu toteuttaa uuden lain mukaisia käytäntöjä. Pääosin nämä työpaikat koostuivat pienistä ja keskisuurista työpaikoista, joissa työturvallisuustoiminta yleensä keskittyi työsuojelupäällikön, työsuojeluvaltuutetun tai työsuojelutoimikunnan työhön. Haasteena lain vaikuttavuudelle ovat ryhmän III työpaikat, joissa työturvallisuuslakia ei tunnettu, sitä ei ollut huomioitu tai muuten käsitelty. Pääosin nämä työpaikat olivat pieniä työpaikkoja, joissa ei ollut aktiivista työsuojelutoimintaa tai niissä ei toiminut erillistä työsuojeluorganisaatiota. Niillä työpaikoilla, joissa lakia ei tunnettu tai sitä ei ollut otettu huomioon, työturvallisuus miellettiin pääasiallisesti viranomaisvalvontaan liittyväksi ongelmakeskeiseksi toiminnaksi. Tulos kuvastaa selkeästi työpaikkojen eriytymistä turvallisuuden kehittymisessä. Pienten ja suurten työpaikkojen turvallisuudessa ja asenteissa on selkeitä eroja. Riskinarviointikäytäntöjen kehittymistä vaikeuttavat osaltaan myös päällekkäisten menetelmien ja käsitteiden käyttö. Esimerkiksi riskinarvioinnin suhde työterveyshuollon tekemään työpaikkaselvitykseen on osittain epäselvä. Uudistettua lakia pidettiin pääasiallisesti helppona tulkita, eikä se ollut aiheuttanut työpaikoilla liiemmin epäselvyyksiä. Tulkintaongelmia oli kuitenkin omalla työpaikallaan havainnut vain 6 % vastaajista. Lisätietoa ja tarkempia sovellusohjeita kuitenkin kaivattiin työpaikoilla. Työpaikkojen turvallisuustyön edistämisen näkökulmasta jatkossa lienee tarpeellista täsmentää turvallisuuden hallintaan ja turvallisuusjohtamiseen liittyviä käsitteitä tutkimus- ja kehitystyön kautta sekä kehittää edelleen lain sisältöön liittyviä soveltamisohjeita. Työturvallisuusjohtaminen 2000-luvulla 242 Kansainvälinen suuntaus on, että turvallisuustiedot kuuluvat osana yritysten seurantajärjestelmään ja yritystoimintaan. Tällöin työturvallisuus vaikuttaa yritysten maineeseen ja niiden yhteiskuntavastuu korostuu tulevaisuudessa. Perustana on vapaaehtoisuus. Työturvallisuudessa on otettu käyttöön uudenlainen ajattelutapa kolmitasoisesta arvioinnista: lain vaatima taso, edistynyt taso ja paras käytäntö -taso. Lain vaatiman tason perusteet löytyvät lähinnä työturvallisuuslaista, siihen liit-

7 tyvistä asetuksista ja standardeista. Edistyneellä tasolla yritys on onnistuneesti lähtenyt kehittämään toimintaansa ja erottuu kilpailijoista osa-alueen edistyneellä toiminnalla. Paras käytäntö -tasolla oleva on alansa paras, tiennäyttäjä, jonka toimintamalleista ala ottaa mallia ja kilpailijat soveltavat niitä (Anttonen ym. 2005a). Tuottavuuden yhdeksi tärkeäksi tekijäksi on todettu myös työympäristön laatu. Työympäristön kehittämiseen tähtäävät toimenpiteet vähentävät tapaturmista ja sairauspoissaoloista aiheutuvia kuluja (Suomessa yhteensä 6 miljardia euroa) ja vaikuttavat tuotannon häiriöttömyyteen. Työterveyden ja työturvallisuuden ennalta ehkäisevä toiminta on kustannuksilta tehokkainta. Tulosta on mahdollista saada aikaan pienilläkin panostuksilla ja investointi on yleensä tuottava (Anttonen ym. 1998). Nolla tapaturma -ohjelmaa voidaan pitää myös yrityksen aineettoman pääoman kartuttamishankkeena (Saari 2001). Se on suomalaisten työpaikkojen vapaaehtoisesti muodostama verkosto, jonka tavoite on turvallisuuden jatkuva edistäminen. Osallistumisen ehto on aito halu parantaa turvallisuutta ja pyrkiä kohti nollaa tapaturmaa. Ohjelman keskeinen toiminta-ajatus on kaikki henkilöstöryhmät motivoiva turvallisuusyhteistyö ja toinen toisiltaan oppiminen. Vuonna 2006 ohjelmaan oli liittynyt 120 suomalaista työpaikkaa. Toinen tärkeä 2000-luvun työturvallisuuden oppimisalue on ollut yritysten itsensä tilaama ja ylläpitämä turvallisuuskorttikäytäntö, jollaisen työntekijää Suomessa on suorittanut. Käytäntö on jo maailmanlaajuinen ja erittäin merkittävä käytännöllisen turvallisuustiedon ylläpitäjä (Aaltonen ym. 2006). Turvallisuuden johtamisen perusosat esimiestyössä ovat oman työn riskien arviointi, vaaratilanteiden ja tapaturmien tutkiminen, turvallisuustuokioiden pitäminen sekä kehittynyt työpaikkatarkastustoiminta. Tällainen perusteellinen paneutuminen turvallisuustoiminnan parantamiseen tuottaa tulosta (Simola 2005). Näin työsuojelutoiminta on palautumassa linjaorganisaatiolle, mikä asettaa vaatimuksia linjaesimiehen johtamiseen, turvallisuuteen liittyvään osaamiseen ja tietotaitoon. Koska linjaesimiehet tästä syystä vastaavat itsenäisemmin ja oma-aloitteisemmin turvallisuudesta, on heille järjestettävä laaja-alaista turvallisuuden johtamisen käytännönläheistä koulutusta (Simola 2005). Työsuojelutoiminnan onnistumiseen vaikuttavat johdon aktiivisuus, tavoitteellisuus, sitoutuneisuus, kiinnostuneisuus ja tuki sekä toisaalta työsuojeluhenkilöstön henkilökohtaiset ominaisuudet, toimintatapa ja aktiivisuus. Työsuojelun strategisessa ja päivittäisjohtamisessa tarvittaisiin syy-seuraustiedon lisäksi yhtenäisiä ja hyviksi tiedettyjä käytäntöjä ja menettelytapoja. Niillä voidaan mitata, arvioida ja seurata työympäristön tilaa sekä henkilöstön työkykyä ja työssä jaksamista sekä toisaal- 243

8 ta suunnitella ja toteuttaa työhyvinvointia ja turvallisuutta ylläpitäviä työolosuhteita (Tarkkonen 2005). Näiden ilmiöiden todellisuutta kuvastavat myös muutokset niiden yrityksen tapaturmatilastoissa, joissa ulkomaisen omistuksen tuoma uusi turvallisuusajattelu on tuonut nopeita tuloksia työturvallisuuden parantamiseksi esimerkiksi rakennusalan tapaturmiin. Turvallisuuskulttuurin muutokset voivat lyhyellä aikavälillä vaikuttaa huomattavasti. Hyvä työympäristön laatu vaikuttaa myös työpaikan maineeseen ja sitä kautta osaavan ja motivoituneen työvoiman saantiin, joka on oleellista lähitulevaisuudessa. Toisaalta maineen menetykset myös voivat olla merkittäviä (Aaltonen ym. 2006). Asiantuntijat ovat esittäneet huolensa turvallisuusjohtamisen käytäntöön panosta: miten organisoida työpaikan turvallisuustoiminta kokonaisuutena, asettaa tavoitteet, organisoida riskinarviointi, riskinhallinta ja yhteistoiminta (Salminen ym. 2006). Tietämättömyys työpaikoilla havaittiin myös turvallisuuskorttikoulutuksissa, kun velvollisuuksista ja oikeuksista ei tiedetty tarpeeksi työpaikoilla. Linjaorganisaation ja työsuojeluorganisaation rooleja ja vastuita ei ollut riittävästi selkeytetty. Työturvallisuuden tulevaisuus 244 On siis osoitettu että hyvä turvallisuuskulttuuri tuottaa hyvän turvallisuusjohtamisen ja ennakoivan sekä korjaavan asenteen yrityksiin. Tämä työ, joka on työpaikan omaa toimintaa sekä koskettaa jokaista yksilöä ja ryhmää työpaikalla, on vaikuttavaa ja lisäksi lain velvoittamaa. Se tulisi toteuttaa päivittäisenä, järjestelmällisenä ja pitkäjänteisenä työnä. Työsuojelutyö on samalla tehokasta ja taloudellista, kun se tehdään suunnitelmallisesti selkeiden tarpeiden ja kehittämispäämäärien mukaan. Alku- ja teollisuustuotannon väheneminen ei vähennä työelämän riskejä aiemmin odotetulla tavalla, vaan uusi teknologia, lisääntynyt tuottavuus ja kansainvälistyminen toisaalta sekä luovat uusia että entisiä riskejä. Samoin työelämän laatuvaatimusten lisääntyessä syntyy kehittämistarpeita entistä pienemmän riskin tasolla. Enää ei puhuta pelkästään kuolemaan johtavista tapaturmista ja ammattitaudeista, vaan vaikutetaan hyvinvointiin ja käytettävyyteen sekä elämänhallintaan. Myös Turvallisuusajattelu täytyy myös väistämättä ulottaa työn ulkopuolelle, koska vapaa-ajan altisteisiin ja tapaturmiin liittyvät ongelmat tulevat yhä tärkeämmiksi suhteessa työelämän ongelmiin. Työturvallisuuteen saadaan vaikuttavuutta yhteistyöllä ja verkostoitumisella. Työturvallisuudelle on ollut hedelmällistä yritysten keskinäinen yhteistyö, yhteistyö konsernin sisällä sekä yhteistyö tutkimus- ja kehitystahojen kanssa. Yritysten keskinäinen vertailu eli benchmarking työturvallisuusasioissa kehittää yritysten työturvallisuustuloksia ja toimintatapoja. Me-

9 netelmien kehityksen painopiste siirtynee jatkossa työturvallisuuden hallinnan ja johtamisen toteutukseen, johon kaivataan osuvia menetelmiä. Turvallisuusjohtamisen laatutaso vaikuttaa riskienhallinnan monipuolisuuteen ja onnistumiseen (Anttonen ym. 2004). Työpaikan työsuojelun lähitulevaisuuden kehityssuuntia ovat mm. vaikuttava riskinarviointi työsuojelun perustana, TTT-hallinnan liittäminen työpaikan toimintajärjestelmiin, laatuajatteluun ja ympäristönsuojeluun, hallintamenettelyjen ja -järjestelmien auditointi, TTT-hallinnan vaikutusten, turvallisuusilmapiirin ja -kulttuurin mittaaminen, työsuojelun uusien ohjausvälineiden kehittäminen, ennakoiva muutosten hallinta, työturvallisuus kriteerinä tuotekehityksessä ja liikekumppaneiden valinnassa, pätevyys- ja koulutusvaatimusten määrittely työsuojelutehtävissä sekä sosiaalisen vastuun ja yritysten arvojen kasvava merkitys. Hannu Anttonen Jarmo Vorne Rauno Hanhela Mika Liuhamo Markku Aaltonen Lähteet Aaltonen M, Anttonen H, Grönqvist R ym.: Työturvallisuus liiketoimintana esiselvitys. Tekes, Helsinki Anttonen H, Apaja J, Juntunen R, Vorne J: Riskeistä vaikuttavuuteen Puolustusvoimissa. Oulun aluetyöterveyslaitos, Oulu 2005a. Anttonen H, Ketola L, Vorne J: Abstracts of the 50. Nordiska arbetsmiljömötet. Aug 30 Sep Reyakjavik, Island. Arbetarskyddsstyrelsen, Reykjavik 2004, Anttonen H, Piikivi L, Vuolteenaho A, Kopperoinen I: Työkyvyn taloudelliset vaikutukset. Työterveyslaitos, Helsinki Anttonen H, Visuri S (toim.): Elektroniikkayritykset nopean tuotannon muutosprosessissa. Työministeriö ja Oulun aluetyöterveyslaitos, Helsinki Anttonen H, Vorne J, Ketola L: Turvallisuus osana yrityksen toimintaa Riskeistä vaikuttavuuteen. Rahoittajan raportti STM:lle. Oulun aluetyöterveyslaitos, Oulu 2005b. Euroopan yhteisöjen komissio. Työn ja yhteiskunnan muutoksiin sopeutuminen: Yhteisön uusi työterveys- ja työturvallisuusstrategia vuosiksi Komission tiedonanto KOM (2002) 118. Saatavissa: Hanhela R, Liuhamo M, Anttonen H ym.: Turvallisuus osana yrityksen toimintaa Työturvallisuuden toimintamalli pientyöpaikoille. Rahoittajan raportti STM:lle. Tampereen aluetyöterveyslaitos, Tampere ILO: Occupational safety and health: Synergies between security and productivity. Committee on Employment and Social Policy. International Labour Office. March Saatavissa: standards/relm/gb/docs/gb295/pdf/esp-3.pdf. Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006). OHSAS 18001:fi. Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmät. Suomen Standardisoimisliitto SFS, Helsinki

10 Saari J: One accident is too many. Accident Prevention Today. Agency Magazine 4. European Agency for Safety and Health at Work, Luxembourg Salminen S, Ruotsala R, Vorne J, Saari J: Työturvallisuuslain toteutuminen työpaikoilla. Sosiaali- ja terveysministeriö, Tampere Simola A: Turvallisuuden johtaminen esimiestyönä. Tapaustutkimus pitkäkestoisen kehittämishankkeen läpiviennistä teräksen jatkojalostustehtaassa. Väitöskirja. Oulun yliopisto, Oulu Tarkkonen J: Yhteistoiminnan ehdoilla, ymmärryksen ja vallan rajapinnoilla. Työsuojeluvaltuutetut ja -päälliköt toimijoina, työorganisaatiot yhteistoiminnan areenoina ja työsuojelujärjestelmät kehittämisen kohteina. Väitöskirja. Oulun yliopisto, Oulu Toimintaympäristön analyysi: Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi. Oulun aluetyöterveyslaitos, Oulu Työturvallisuuslaki (738/2002). 5.2 Työterveyshuolto ja palvelujen käyttö Työnantaja on järjestänyt työterveyshuollon 92 %:lle palkansaajista, joista 93 % saa myös sairaanhoitoa Yksinyrittäjien ja ammatinharjoittajien työterveyshuollon kattavuus on edelleen heikko, poikkeus maatalousyrittäjien 63 % Työikäisen väestön avosektorin lääkärissä käynneistä eniten tehdään työterveyshuoltoon ja terveyskeskusvastaanotolle. Työssä käyvien työterveyslääkärillä käynnit lisääntyneet jatkuvasti vuodesta 1997 ja terveyskeskuslääkärillä käynnit vähentyneet Työterveyshuollon terveystarkastukset ja työpaikkakäynnit hieman lisääntyneet vuosina Pääosin ollaan tyytyväisiä työterveyshuollon toimintaan, puolueettomuuteen, toiminnan luottamuksellisuuteen ja henkilökohtaisten tietojen salassa pysymiseen sekä työterveyshuollon asiantuntijuuteen ja pätevyyteen työssä Työterveyshuollon toimien lukumäärä jatkuvasti lisääntynyt vuodesta 1995 kaikissa henkilöstöryhmissä, etenkin psykologien ja lääkäreiden toimien suhteellinen lisäys suuri verrattuna muihin Työterveyshuollon palvelujärjestelmä 246 Työterveyspalvelujen kattavuus Työnantajan tulee työterveyshuoltolain mukaan järjestää työntekijöilleen ehkäisevän työterveyshuollon palvelut. Yrittäjät voivat myös halutessaan järjestää ne itselleen. Työ ja terveys -haastattelun mukaan vuonna 2006 työnantaja oli järjestänyt työterveyshuollon 92 %:lle palkansaajista (Perkiö-Mäkelä ym. 2006). Maatalousyrittäjistä 63 % ja muista yrittäjistä 37 % oli järjestänyt työterveyspalvelut. Palkansaajien kattavuusluvut

11 olivat parhaat valtion tai kunnan liikelaitoksissa (100 %), rahoituksen toimialalla (100 %), johtajilla ja ylimmillä virkamiehillä (98 %) sekä organisaatioissa, joilla oli vähintään 50 työntekijää (97 %). Heikoimmillaan kattavuusluvut palkansaajilla olivat yksityisillä työnantajilla 87 %, rakentamisen toimialalla 80 %, maa-, metsä-, rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöillä 83 % sekä organisaatioissa, joissa oli alle 10 työntekijää 55 %. Palkansaajilla kattavuus on heikoin alle 10 henkilön yrityksissä ja lisääntyy yrityskoon kasvaessa. Vuonna 2003 pienissä yrityksissä kattavuus oli 64 %, mutta se väheni kolmen vuoden aikana 55 %:iin (Piirainen ym. 2003). Myös yrityksissä, joiden henkilömäärä oli 10 49, kattavuus oli hieman aikaisempaa pienempi (noin kuusi prosenttiyksikköä) vuonna Kattavuuden heikkeneminen etenkin alle 10 henkilön yrityksissä voi selittyä osaltaan sillä, että otoksessa näitä yrityksiä oli vain 169. Kysymyksen muotoilua myös tarkennettiin vuonna 2006 siten, että kysymyksen alussa kerrottiin, mitä työterveyshuollolla tarkoitetaan. Aikaisemmissa kyselyissä tällaista johdantoa ei ollut, jolloin vastaaja ei ehkä ymmärtänyt kysymystä, vaan sekoitti yleiset terveyspalvelut työterveyshuollon palveluihin. Toisaalta esimerkiksi rakennusalalla on paljon pieniä yrityksiä ja perinteisesti siellä on ollut muita aloja suurempi kattavuusaukko. Yritysten elinkaari on lyhyt ja kaikki pienet reppufirmat eivät ehdi tehdä työterveyshuoltosopimusta ennen toimintansa lopettamista. Kattavuuden heikkenemistä selittänee myös se, että Suomessa viime vuosina on syntynyt eniten pieniä mikroyrityksiä, joissa ainut työntekijä on yrittäjä itse ja hänelle työterveyshuoltopalvelujen hankinta on vapaaehtoista. Yrityksistä 44 %:lle työterveyshuollon palvelujen hankinta ei ole pakollista (Kankaanpää ym. 2005). Kaikista työterveyshuoltoon kuuluvista 93 % koki voivansa hakeutua sairauksien takia työterveyslääkärin tai työterveyshoitajan vastaanotolle vuonna 2006, mikä on hieman enemmän kuin vuonna 2003 (91 %). Kaikista työssä käyvistä 78 % ja palkansaajista 85 % sai sairaanhoitopalveluita osana työterveyshuoltoa. Tilanne ei ole muuttunut vuodesta 2003 (Perkiö- Mäkelä ym. 2006, Piirainen ym. 2003). Työterveyspalvelujen tuottajat Työterveyshuolto Suomessa kyselyyn vastanneista 719 työterveysyksiköstä noin kolmannes oli yritysten omia yksiköitä, toinen kolmannes toimi terveyskeskusten ja vajaa kolmannes lääkärikeskusten yhteydessä. Yritysten yhteisiä työterveysasemia oli 7 % (kuva 69). Työterveysyksiköiden määrä lääneittäin vaihteli työvoiman jakautumisen mukaan. Terveyskeskusjärjestelmän ansiosta työterveyshuollon palveluja oli saatavissa kattavasti koko maassa (Manninen 2007). 247

12 yksinäisyrittäjät yritys yritys t e r v e y s k e s k u s maanviljelijät v yrityksistä 61 % työntekijöistä 37% työterveysyksiköistä 31 % yritys v yrityksistä 64 % työntekijöistä 37 % työterveysyksiköistä 34 % yritys yritys v yrityksistä 2 % työntekijöistä 25 % työterveysyksiköistä 38 % T T H - y k s i k k ö v yrityksistä 1 % työntekijöistä 18 % työterveysyksiköistä 31 % yritys yritys yritys v yrityksistä 4 % työntekijöistä 6 % työterveysyksiköistä 7 % y r i t y s t e n y h t e i n e n t t h - y k s i k k ö v yrityksistä 3 % työntekijöistä 6 % työterveysyksiköistä 7 % yritys yritys yritys v yrityksistä 33 % työntekijöistä 32 % työterveysyksiköistä 24 % L Ä Ä K Ä R I K E S K U S v yrityksistä 32 % työntekijöistä 39 % työterveysyksiköistä 28 % Kuva 69. Työterveyshuollon tuottajaryhmät ja niiden palvelujen piiriin kuuluvien työpaikkojen sekä henkilöasiakkaiden osuudet vuonna 2000 ja 2004 (Manninen 2007, Räsänen 2002) 248

13 Henkilöasiakkaat Työterveysyksiköiden koko on kasvanut. Vuoden 2004 lopussa lähes 60 % henkilöasiakkaista sai palvelunsa työterveysyksiköistä, jotka palvelivat yli henkilöasiakasta. Vain alle 10 % henkilöasiakkaista sai palvelut pienistä, alle henkilöasiakkaan työterveysyksiköistä. Monet yritysten omista asemista ovat näitä pieniä yksiköitä (Manninen 2007). Työterveysyksiköiden palvelujen piiriin kuului vuonna 2004 yhteensä 1,86 miljoonaa henkilöä (kuva 70), joista 1,78 miljoonaa oli palkansaajia ja yrittäjiä tai omaa työtään tekeviä. Maatalousyrittäjiä oli yrittäjistä yhteensä Henkilöasiakkaiden määrä on kasvanut vuodesta 1995 lähtien, ja vuoden 2000 jälkeen uusia henkilöasiakkaita on tullut Lääkärikeskukset ovat syrjäyttäneet terveyskeskukset merkittävimpänä palvelujen tuottajana henkilöasiakkaiden määrällä mitattuna. Henkilöasiakkaista oli 39 % lääkärikeskuksissa ja toiseksi eniten terveyskeskusten työterveyshuollossa 37 % (kuva 69). Yritysten omien työterveysyksiköiden osuus palvelujen tuottajana väheni edelleen ja oli 18 % henkilöasiakkaiden määrästä. Vastaavasti yritysten yhteisten työterveysyksiköiden osuus oli 6 % (Manninen 2007). Tuottajaryhmien osuudet olivat lähes samat vuoden 2006 väestöhaastattelussa (Perkiö-Mäkelä ym. 2006). Kuva 70. Työterveyshuollon henkilöasiakkaat työterveyspalvelun tuottajaryhmittäin vuosina (Manninen 2007) lukumäärä terveyskeskus yrityksen oma työterveysasema yritysten yhteinen työterveysasema lääkärikeskus

14 Yritysasiakkaat Terveyskeskus tai kaupungin henkilöstön terveysasema oli yleisin palveluiden tuottaja kunta-alalla sekä alle 50 ja henkilön organisaatioissa. Maatalousyrittäjät ovat terveyskeskusten erityinen asiakasryhmä. Seitsemällä paikkakunnalla terveyskeskus on ostanut palvelut maanviljelijöille terveyskeskuksen ulkopuolelta (Manninen 2007). Yksityinen lääkäriasema oli yleisin palveluiden tuottaja valtiolla sekä ja vähintään henkilön organisaatioissa. Työterveyspalvelut tuotettiin pääosin (72 %) henkilön omassa asuinkunnassa (Perkiö-Mäkelä ym. 2006). Työterveysyksiköiden asiakkaina oli sopimusasiakasta vuonna Näistä suurin osa eli 64 % hankki palvelut terveyskeskusten, 32 % lääkärikeskusten sekä loput 4 % yritysten omista ja yhteisistä työterveysyksiköistä. Terveyskeskusten palvelujen piirissä olevista sopimusasiakkaista (maatilat mukaan lukien) 84 % työllisti alle kymmenen henkilöä. Kun maatiloja ei oteta huomioon, niin terveyskeskusten sopimusasiakkaista kolme neljästä työllisti alle 10 henkilöä. Lääkärikeskuksissa vastaava osuus oli 64 %. Yritysten yhteisissä työterveysyksiköissä työnantaja-asiakkaista yli puolella oli alle kymmenen työntekijää ja 88 %:ssa alle 50 työntekijää (Manninen 2007). Työterveysyksiköiden asiakasmäärän keskiluku (mediaani) oli henkilöä 75 työnantajan palveluksessa (taulukko 42). Yritysten omissa työterveysyksiköissä vastaavat luvut olivat hieman yli 600 ja kolme. Yritysten yhteisissä työterveysyksiköissä henkilöasiakkaiden mediaani oli noin sekä lääkärikeskuksissa ja terveyskeskuksissa noin Työnantajia oli eniten terveyskeskuksissa (mediaani 231) ja toiseksi eniten lääkärikeskuksissa (mediaani 105). Työterveyshuollon henkilöstö Vuodesta 1995 alkaen työterveyshenkilöstö on lisääntynyt jatkuvasti (lisäys tointa). Viimeisen kolmen vuoden aikana suhteellisesti eniten eli 70 % lisääntyi työterveyshuollon psykologien määrä, mutta heitä on kuitenkin edelleen vain joka kolmannessa työterveysyksikössä. Toiseksi eniten kasvoi lääkärien toimien määrä eli 45 % (Manninen 2007). Kuvassa 71 on ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimien lukumäärät viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Sama henkilö voi kuitenkin työskennellä useammassa toimessa, joten toimien lukumäärä ei vastaa suoraan fyysisiä henkilöitä. 250

TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA VUONNA 2010

TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA VUONNA 2010 TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA VUONNA 2010 JA KEHITYSTRENDI 2000 2010 Työterveyshuolto Suomessa vuonna 2010 ja kehitystrendi 2000 2010 Työterveyslaitos Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2012 1 Työterveyslaitos

Lisätiedot

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Peltonen, Johanna Satakunnan

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA TYÖTERVEYSHUOLLON LAADUNHALLINTAVÄLINEENÄ Case Diacor

TOIMINTAKÄSIKIRJA TYÖTERVEYSHUOLLON LAADUNHALLINTAVÄLINEENÄ Case Diacor TOIMINTAKÄSIKIRJA TYÖTERVEYSHUOLLON LAADUNHALLINTAVÄLINEENÄ Case Diacor Terveysalan kehittäminen ja johtaminen SYA506S6 Opinnäytetyö 12/2008 Tarja Lounasmeri 0603303 Koulutusohjelma Terveysalan kehittämisen

Lisätiedot

Tehyläisten näkemyksiä ja kokemuksia työterveyshuollon toiminnasta sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikoilla

Tehyläisten näkemyksiä ja kokemuksia työterveyshuollon toiminnasta sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikoilla TEHYN JULKAISUSARJA 3 10 B S E LV I T Y K S I Ä Tehyläisten näkemyksiä ja kokemuksia työterveyshuollon toiminnasta sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikoilla Jotenkin uskomatonta, että vaikka olen sairaalassa

Lisätiedot

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Kunnallinen työterveyshuoltotutkimus 2010 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2010 Toni Pekka, Risto Kaartinen, Maija Träskelin, Pauli Forma

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset työterveyshuollon

Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset työterveyshuollon Terhi Beilinson Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset työterveyshuollon palveluilta Alaotsikko Metropolia Ammattikorkeakoulu Fysioterapia SF11K2 Koulutusohjelma Opinnäytetyö 14.4.2012 Tiivistelmä

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Verkkopalvelun hyöty pienelle yritykselle ja työterveyshuollolle

Verkkopalvelun hyöty pienelle yritykselle ja työterveyshuollolle Verkkopalvelun hyöty pienelle yritykselle ja työterveyshuollolle Kehityshankkeen loppuraportti 4.6.27 Hannu Virokannas 1), Maiju Österman 1, 2), Tuomas Kopperoinen 1, 2), Hannu Anttonen 3), Timo Leino

Lisätiedot

Janne Sinisammal (toim.) TYÖSUOJELUOSAAMISEN ARVIOINTI- JA KEHITTÄMISMALLI

Janne Sinisammal (toim.) TYÖSUOJELUOSAAMISEN ARVIOINTI- JA KEHITTÄMISMALLI Janne Sinisammal (toim.) TYÖSUOJELUOSAAMISEN ARVIOINTI- JA KEHITTÄMISMALLI Työtieteen hankeraportteja Project Reports of Work Science Department of Industrial Engineering and Management University of Oulu

Lisätiedot

PIENTYÖPAIKAT TYÖKYVYN TUKIJOIKSI

PIENTYÖPAIKAT TYÖKYVYN TUKIJOIKSI Marja Heikkilä, Pauliina Juntunen ja Pirkko Mäkelä-Pusa PIENTYÖPAIKAT TYÖKYVYN TUKIJOIKSI Kokemuksia ja havaintoja kehittämistyöstä Kuntoutussäätiö PIENTYÖPAIKAT TYÖKYVYN TUKIJOIKSI Kokemuksia ja havaintoja

Lisätiedot

PERUSTUKSIA VALAMASSA

PERUSTUKSIA VALAMASSA Pauliina Juntunen, Jouni Puumalainen ja Pirkko Mäkelä-Pusa PERUSTUKSIA VALAMASSA Pientyöpaikkojen työterveysyhteistyö Kuntoutussäätiö PERUSTUKSIA VALAMASSA Pientyöpaikkojen työterveysyhteistyö Pauliina

Lisätiedot

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Loppuraportti 31.12.2010 Työterveyslaitos Minna Savinainen, Panu Oksa, Merja Perkiö-Mäkelä, Marja Viluksela SISÄLTÖ 1 TAUSTA...3 2 TAVOITTEET...5

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 Sisältö TALOUSARVIO 2010...3 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA STRATEGIA...4 2. TULOKSET...6 2.1 Vaikuttavuustavoitteet... 6 2.1.1. Työpaikan terveysvaarojen

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintakertomus 2008

Työterveyslaitoksen toimintakertomus 2008 Työterveyslaitoksen toimintakertomus 2008 Sosiaali- ja terveysministeriön ja Työterveyslaitoksen tulossopimuksen toteutuminen vuonna 2008 1 Sisällysluettelo 1 JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN... 2 2. VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Lahti Sari Pitkämäki kehittämispäällikkö Kela 1 Esityksen sisältö Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen Hakumenettely uudistuu 2 P

Lisätiedot

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ Sini Kujanpää Pro gradu-tutkielma Kasvatustieteiden laitos Turun Yliopisto Syyskuu 2012 TURUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden laitos / Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus 2013 Työsuojeluhallinnon vuosikertomus Esipuhe Tervettä työtä Työsuojeluhallinto Tampere 2014 Pidempiä työuria työsuojelulla Reilut pelisäännöt työelämään Asiantuntijuutta lainmukaisten työolojen turvaamiseksi

Lisätiedot

Kaija Suonsivu KATSAUS HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIIN JA SEN JOHTAMISEEN. Hyvinvointipalvelut, Laitoshoito. 1796-9174 978-951-609-402-4 Tiivistelmä

Kaija Suonsivu KATSAUS HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIIN JA SEN JOHTAMISEEN. Hyvinvointipalvelut, Laitoshoito. 1796-9174 978-951-609-402-4 Tiivistelmä TAMPEREEN KAUPUNKI Hyvinvointipalvelut Laitoshoito Rauhaniementie 19 33180 Tampere Keskus (03) 565 712 KUVAILULEHTI TRE: 10684/01.05.00/2008 Tekijä/työryhmä Kaija Suonsivu Julkaisun nimi KATSAUS HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Hannu Pursio Maikki Kropsu 2 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TARKOITUS

Lisätiedot

Henkilöstöraportointi, johtaminen ja työssä jaksaminen Henkilöstövoimavarojen seuranta ja sen hyödyntäminen-tutkimuksen keskeiset havainnot

Henkilöstöraportointi, johtaminen ja työssä jaksaminen Henkilöstövoimavarojen seuranta ja sen hyödyntäminen-tutkimuksen keskeiset havainnot Henkilöstöraportointi, johtaminen ja työssä jaksaminen Henkilöstövoimavarojen seuranta ja sen hyödyntäminen-tutkimuksen keskeiset havainnot Guy Ahonen (Toim.) Työssä jaksamisen ohjelma Helsinki 2002 SISÄLLYS

Lisätiedot

Valtiotyönantaja 3/2003. Tässä numerossa:

Valtiotyönantaja 3/2003. Tässä numerossa: Valtiotyönantaja 3/2003 Tässä numerossa: Hyvinvointi ja viihtyminen työssä sallittu Kirjoittajina Hallitusneuvos Martti Salminen Projektijohtaja Tuulikki Petäjäniemi Linjanjohtaja Jyri Tapper Piiritarkastaja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA TYÖSUOJELULLA TYÖHYVINVOINTIA MITEN TOIMINTA TOTEUTUU KÄYTÄNNÖSSÄ? Aino Eskelinen Pro gradu -tutkielma Jyväskylän

Lisätiedot

Strategisen hyvinvoinnin johtaminen Suomessa 2014

Strategisen hyvinvoinnin johtaminen Suomessa 2014 Strategisen hyvinvoinnin johtaminen Suomessa 2014 rateginen tavoitteet terveelliset elämäntavat sisällöt johdon vastuut mittarit esimiesten ro öterveys raportointi työhyvinvointi työsuojelu työurien pidentäminen

Lisätiedot

Työ ja terveys. 4.1 Työtapaturmat. Tapaturmatilanne yleisesti

Työ ja terveys. 4.1 Työtapaturmat. Tapaturmatilanne yleisesti 4 Työ ja terveys Tilastoitujen työtapaturmien, ammattitautien, työkyvyttömyystapausten, sairauspoissaolojen ym. haitallisten terveysvaikutusten lisäksi työntekijän terveyttä ja turvallisuutta voidaan kuvata

Lisätiedot

YRITTÄJÄIN TERVEYS JA TOIMINTAKYKY - YRITYKSEN RISKIN PIENENTÄMINEN. Lassi Pakkala Tiina Suomala Riitta Kuusela Heikki Saarni

YRITTÄJÄIN TERVEYS JA TOIMINTAKYKY - YRITYKSEN RISKIN PIENENTÄMINEN. Lassi Pakkala Tiina Suomala Riitta Kuusela Heikki Saarni YRITTÄJÄIN TERVEYS JA TOIMINTAKYKY - YRITYKSEN RISKIN PIENENTÄMINEN Lassi Pakkala Tiina Suomala Riitta Kuusela Heikki Saarni Turun aluetyöterveyslaitos Turku 2002 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Tuottavuuden pyöreä pöytä Sihteeristön katsaus 26.3.2012 Tuottavuuden pyöreän pöydän sihteeristö

Lisätiedot

Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011

Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 TUTKIMUSRAPORTTI Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 Aura Ossi, Ahonen Guy, Ilmarinen Juhani TUTKIMUSRAPORTTI Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 Aura Ossi, Ahonen Guy ja Ilmarinen Juhani

Lisätiedot

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Tietoa työstä Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio, Eija Mäenpää-Moilanen

Lisätiedot

Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa

Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sivu 1 Tuottavuuden pyöreä pöytä 7.3.2007 Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sisältö

Lisätiedot