HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT TYÖHYVINVOINTIA TUKEVA TOIMENPIDESUUNNITELMA VUOSILLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT TYÖHYVINVOINTIA TUKEVA TOIMENPIDESUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013"

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT TYÖHYVINVOINTIA TUKEVA TOIMENPIDESUUNNITELMA VUOSILLE

2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO Työhyvinvointi Vastuut Työhyvinvointia tukeva toimenpidesuunnitelma 3 2. TYÖHYVINVOINTIOHJELMAN JA TOIMENPIDESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TARKOITUS Lähtökohdat Työhyvinvointitalo ja HUS:n työhyvinvointia edistävät toimenpiteet Kattava työterveyshuolto työhyvinvoinnin tukena Työhyvinvointia tukeva seuranta 5 3. TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN PAINOALUEET Kehittämistoimenpiteet vuosina edesauttamassa henkilöstöjohtamisen tavoitteiden toteutumista Työkyvyn tukiohjelman kehittäminen ja implementointi ja työhyvinvointitoimintojen itsearviointimatriisi Työsuojelun toimintaohjelman ja -suunnitelman vuosille toimenpiteiden toteuttamisen käynnistäminen 4. KÄYTÄNNÖN TOIMENPITEET Työntekijän työhyvinvointi Työyhteisön työhyvinvointi Yhteistoiminta ja muutosvalmius Työturvallisuus ja työterveyshuolto TYÖHYVINVOINNIN SEURANTA JA ARVIOINTI VIESTINTÄ TYÖHYVINVOINTIASIOISTA 12 Taulukko 1 Työntekijän työhyvinvointi 7 Taulukko 2 Työyhteisön työhyvinvointi 9 Taulukko 3 Yhteistoiminta ja muutosvalmius 10 Liite Taulukko 4 Työhyvinvointia kuvaavia työolobarometrin tunnuslukuja 13 2

3 1. JOHDANTO 1.1 Työhyvinvointi Työhyvinvointi kuvaa työn psykososiaalista ulottuvuutta: työn mielekkyyttä ja hallintaa, työn iloa ja imua, korkeaa osaamista, avointa yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa. Työhyvinvointiohjelmaa valmistelleen työryhmän mukaan työhyvinvointi perustuu käsitykseen, jossa yksilön hyvinvointi, työ ja sen organisointi sekä työyhteisön vuorovaikutussuhteet, turvallinen ja terveellinen työympäristö sekä tasa-arvo nähdään toisistaan riippuvina. Henkilöstön hyvinvointi syntyy arjessa työpaikoilla. Me kaikki voimme vaikuttaa siihen toimimalla vastuuntuntoisesti, toisiamme ja osaamistamme kunnioittaen. HUS:n arvoilla (yhteistyöllä huipputuloksiin, tahto toimia edelläkävijöinä, arvostamme asiakkaitamme ja toisiamme) voimme ylläpitää ja kehittää HUS:a työpaikkana, jossa on hyvä tehdä työtä Yhteistyötä edistävä, tavoitteellinen ja kannustava johtamisilmapiiri vaikuttaa olennaisesti työhyvinvointiin ja ilmapiiriin työyksiköissä. Laadukasta työhyvinvoinityötä edistetään hyvällä henkilöstöjohtamisella, työn hallinnalla, työn organisoinnilla ja tukemalla henkilöstön osaamisen kehittämistä. Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäjinä avainasemassa ovat esimiehet ja johto. Tosin työhyvinvointia ei voi parantaa työnantajan yksipuolisin toimenpitein vaan jokainen työntekijä voi omalla panoksellaan edesauttaa työhyvinvoinnin kehittymistä. Toiminnan tuloksellisuuden ja työelämän laatuvaatimukset edellyttävät yhteistyön kehittämistä kaikilla organisaatiotasoilla. Henkilöstön työhyvinvointi ja sen kehittäminen on nähtävä laajasti kokonaisuutena, joka sisältää työntekijöihin, työyhteisöön, työoloihin ja työympäristöön suunnattuja toimenpiteitä. Eri-ikäisten työhyvinvoinnin edistäminen edellyttää kullekin ryhmälle kohdennettuja räätälöityjä toimenpiteitä. 1.2 Vastuut Työhyvinvointitoiminnasta vastaavat linjaorganisaation johto ja esimiehet osana työyksikön normaalia toimintaa. Jokainen työntekijä vastaa omista voimavaroistaan ja yhteistoiminnallisesti oman työyhteisön työhyvinvoinnista. HUS:n työhyvinvointitoimintaa linjaa, seuraa ja kehittää työhyvinvoinnin ohjausryhmä. Ohjausryhmä on toiminut lukien ja uudistetulla kokoonpanolla lukien. 1.3 Työhyvinvointia tukeva toimenpidesuunnitelma Työhyvinvointia tukeva toimenpidesuunnitelma on työkaluapuväline, jonka avulla HUS:n johto, esimiehet, henkilöstö, luottamushenkilöt, työsuojeluorganisaatio ja työterveyshuolto voivat luoda työhyvinvoinnin lisäämiseen kannustavan, kehitysmyönteisen ilmapiirin. Se on ohje suunniteltaessa eri tasoista työhyvinvoinnin kehittämistoimintaa. Työhyvinvointia tukevassa toimenpidesuunnitelmassa vuosille määritellään painoalueet ja toimenpiteet, joihin kiinnitetään huomiota pyrittäessä parantamaan HUS:n henkilöstön työssä viihtymistä ja jaksamista. 2. TYÖHYVINVOINTIOHJELMAN JA TOIMENPIDESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDATJA TAR- KOITUS 2.1 Lähtökohdat HUS:n työhyvinvoinnin edistäminen on ennakoivaa, yhteistoiminnallista ja se pohjautuu kuntayhtymän strategiaan ja arvoihin. Työntekijöiden hyvinvointia edistetään kehittämällä heidän osaamistaan 3

4 ja tukemalla heidän työ- ja toimintakykyään sekä oman työnsä hallintaa. Työyhteisön toimivuutta ja työympäristöä parannetaan rohkaisemalla työyhteisöjä avoimeen vuorovaikutukseen sekä yhteistoiminnalliseen vuoropuheluun. Työhyvinvointiohjelma ja -toimenpidesuunnitelma vuosille on tehty yhteistyössä eri henkilöstöryhmien kanssa, ja ne perustuvat HUS:n henkilöstöstrategiaan. Niissä on huomioitu organisaatiomme arvot, johtamiskäytäntöjen linjaukset sekä henkilöstöjohtamisen tavoitteet. Työhyvinvointiohjelman ja toimenpidesuunnitelman päätavoitteina ovat: edistää työmotivaatiota organisaatiossamme ja kehittää työnantajamielikuvaamme tuleville HUS:laisille. Ongelmien ratkaisemisen sijaan keskitymme ennaltaehkäisyyn, uudistamiseen ja kehittämiseen. Tiedon lähteinä ja työvälineinä ovat henkilöstöraportissa esitetyt henkilöstöä koskevat tunnusluvut, työolobarometri, vaarojen riskien arviointi, TYKY-STEP- itsearviointimatriisi, työterveyshuollon ja työsuojelun tekemät selvitykset sekä havainnot ja työyhteisöistä saadut palautteet. Työhyvinvointiohjelma Hyvää työpäivää on julkaistu vuonna Työhyvinvointitalo ja HUS:n työhyvinvointia edistävät toimenpiteet HUS:n työhyvinvointiohjelmaa kuvataan talona, jota rakennetaan yhdessä, työn tekemisen arjessa. Työhyvinvointitalo toimii vakaasti, kun kerrokset tukevat toisiaan. Tavoitteena on turvata työhyvinvoinnin osa-alueiden - eri kerrosten toiminta ihmisten ja työn muuttuessa. Jokainen huslainen vastaa omista voimavaroistaan. Työnantaja ja esimiehet puolestaan vastaavat työstä ja työoloista. HUS:ssa kehitetään työhyvinvointiohjelman avulla ajatustapaa Miten asiat ovat, kun ne ovat parhaimmillaan? Ongelmien ratkaisemiseen keskittymisen sijaan panostetaan ennaltaehkäisyyn, uudistamiseen ja kehittämiseen. Toiminnassa tarkastellaan terveyttä edistäviä tekijöitä eikä sairauksia. Ajattelutavassa on mukana käsite pitkäaikaisterve, jolla tarkoitetaan henkilöä, joka on ollut työsuhteessa vähintään kolme vuotta eikä ole ollut poissa sairauden takia kahden viime vuoden aikana. Tavoitteena on toimintakauden aikana vähentää sairaspoissaoloja ja niihin liittyviä kustannuksia sekä pyrkiä vaikuttamaan siihen, että ennenaikaisen eläköitymisen aiheuttamat kulut vähenevät. HUS:n henkilöstön työhyvinvointia edistetään suuntaamalla toimintaa seuraaville alueille: työntekijän työhyvinvointi työyhteisön työhyvinvointi henkilöstösuunnittelu, hallinta ja seuranta yhteistoiminta ja muutosvalmius kehittymismahdollisuudet johtaminen ja työprosessien kehittäminen palkkaus- ja muut kannustejärjestelmät työturvallisuus ja työterveyshuolto Tässä työhyvinvointia tukevassa toimenpidesuunnitelmassa käsitellään tavoitteita ja toimenpiteitä, joita esimiehet ja työntekijät voivat toteuttaa työntekijän ja työyhteisön työhyvinvoinnin näkökulmasta. Yhteistoiminta ja muutosvalmius sekä työturvallisuus ja työterveyshuolto osioissa on kirjattu ne keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet, jotka ohjaavat esimiestoimintaa työsuojelu- ja työturvallisuusasioissa kuluvan toimintakauden aikana. Muita henkilöstön työhyvinvointia edistäviä toimenpiteitä toteutetaan henkilöstöjohtamiselle asetettujen tavoitteiden, suunnitelmien ja näihin tavoitteisiin pääsemiseksi annettujen ohjeistusten avulla. Tulosalueilla ja tulosyksiköissä työhyvinvointitoiminta voidaan sisällyttää joko työsuojelun vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan tai erilliseen työhyvinvointisuunnitelmaan. 4

5 2.3 Kattava työterveyshuolto työhyvinvoinnin tukena Työterveyshuollolla on keskeinen rooli työntekijän terveyden ja hyvinvoinnin tukemisessa. Työterveyshuolto toimii yhteistyössä koko HUS-organisaation kanssa mm. työsuojeluyhteistyössä, työpaikkaselvityksissä ja erilaisissa neuvotteluissa. Työterveyshuollon toimintaa määrittävät työterveyshuoltolaki (TThl ), Vna , Vna ja HUS toimintaohje työterveyshuollon toteuttamisesta ( ). Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on osa HUS:n Työsuojelun toimintaohjelmaa, jossa on määritelty työterveyshuollon ja työsuojelun roolit sekä yhteistyö. Työterveyshuoltotoiminnan tavoitteena ovat terveellinen ja turvallinen työympäristö, hyvin toimiva työyhteisö, työhön liittyvien sairauksien ennaltaehkäisy sekä työntekijöiden toimintakyvyn edistäminen ja ylläpitäminen. Lakisääteiset ja muut ennaltaehkäisevät työterveyshuoltopalvelut: Työhönsijoitustarkastukset Määräaikaiset terveystarkastukset Suunnatut terveystarkastukset Ennaltaehkäisevät vastaanotot Työkyvyn tukiprosessi Työpaikkaselvitykset Työyhteisötyö Työkykyä ylläpitävä toiminta Tietojen anto ja ohjaus Työterveyshuoltopainotteiset yleislääkäritasoiset sairaanhoitopalvelut: Yleislääkäritasoiset sairaanhoitopalvelut Laboratorio- ja radiologiset tutkimukset työterveyslääkärin lähetteellä Poliklinikkakäynniterikoislääkärikonsultaatiot veloituksetta lääkärin lähetteellä Tarvittaessa työterveyshuoltolain mukaiset erikoislääkärikonsultaatiotkokonaisvaltainen työkyvyn arvio työnantajan maksusitoumuksella Työkykyä tukevat kuntoutukset: Kuntoremontit ASLAK -kuntoutukset TYK -kuntoutukset Työterveyshuollon tuloksellisuuden seuranta tehdään seuraamalla sairaslomia. Lisäksi tavoitteena on ottaa vuosittaiseen seurantaan voimassa olevat päihdehoitosopimukset sekä työkyvyn tukiprosessissa olevat työntekijät. 2.4 Työhyvinvointia tukeva seuranta Pitkäaikaisterveet Työtapaturmat ja ammattitauti-ilmoitukset Henkilöstön keski-ikä ja rakenne Eläkkeelle siirtyneet eläkelajeittain Tavoitteena on myös tarkemmin kuvata eri indikaattoreiden avulla mitä taloudellisia vaikutuksia työhyvinvoinnin tunnusluvuilla on. Esim. 0,5% lasku vuoden 2008 sairauslomissa merkitsee seitsemän 5

6 henkilötyövuoden työpanosta. (Yhden henkilötyövuoden henkilöstöinvestoinnit vuonna 2009 olivat euroa.) 3. TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN PAINOALUEET 3.1 Kehittämistoimenpiteet vuosina edesauttamassa henkilöstöjohtamisen tavoitteiden toteutumista. Henkilöstöstrategian linjausten toteuttaminen 3.2 Työkyvyn tukiohjelman kehittäminen ja implementointi Työkyvyn tukiohjelman kehittäminen ja vakiinnuttaminen Työkykyrajoitteisten työhön sijoittamiseen tähtäävän toiminnan kehittäminen Päihdeohjelman toteutuksen seuranta ja tulosten analysointi 3.3 ja työhyvinvointitoimintojen itsearviointimatriisi tulosten hyödyntäminen toimenpiteet tulosaluetyöyhteisökohtaisesti tulosten perusteella jaettavien työhyvinvoinnin palkintokriteereiden kehittäminen ja toteutus TYKY-STEP-itsearviointimatriisin käyttöönoton laajentaminen ja tehostaminen (työhyvinvointoimintojen itsearvointimatriisi) TYKY-STEP-itsearviointimatriisin kehittäminen työhyvinvointitoimintojen itsearvioinitmatriisiksi yhteistyön käynnistäminen Työterveyslaitoksen kanssa 3.4 Työsuojelun toimintaohjelman ja -suunnitelman vuosille toimenpiteiden toteuttamisen käynnistäminen Turvallisuuskierrosten käynnistäminen Eri oppaiden ja ohjeiden käyttöönottoa tukeva toiminta Yhteistoimintaoppaan mukaisen toiminnan edistäminen tavoitteena on henkilöstön työelämän laadun parantaminen KKI-hanke Liikunnasta työkykyä HUS:ssa hankkeen jatko ja KKI-hankkeen päivitetyn työyhteisöliikuntatoimenpidesuunnitelman käynnistäminen ja toteuttaminen 4. KÄYTÄNNÖN TOIMENPITEET Työyhteisössä tutustutaan tässä esitettyihin toimenpide-ehdotuksiin ja valitaan niistä kehittämisalueeksi -alueksi ne toimenpiteet, jotka eniten tukevat työhyvinvointia omassa yksikössä. Työyhteisöjä kannustetaan jatkamaan ja vahvistamaan omaa, jo hyväksi koettua työhyvinvointia tukevaa toimintaa. Tulosalueet ja tulosyksiköt sekä liikelaitokset voivat perustaa TYHY-ryhmiä, jotka toteuttavat, seuraavat ja kehittävät työhyvinvointitoimintaa. Työyhteisöihin ehdotetaan valittavan TYHY-vastaavat (esim. työsuojelupari). Esimiesten on hyvä laatia vuosittain, yhteistyössä työntekijöiden kanssa, työhyvinvointisuunnitelma esimerkiksi vuosikellon muotoon. Työhyvinvointia tukevia työkaluja ovat mm: Työhyvinvointiohjelma Hyvää työpäivää Työhyvinvointia tukeva toimenpidesuunnitelma (nelivuotiskautinen) Työsuojelun toimintaohjelma ja -suunnitelma (nelivuotiskautinen) HUS Liikkeelle liikuntaohjelma (nelivuotiskautinen) Työpaikkana HUS Tervetuloa töihin! Opas yhteistoiminnan toteuttamiseksi HUS-kuntayhtymässä Tasa-arvo-ohjelmasuunnitelma (päivitettävänä) : Suositus tulosten käsittelyyn TYKY-STEP itsearviointimatriisi 6

7 Kieliohjelma Perehdyttämisohjelma (HUS-PLUS, työn alla) Työturvallisuusperehdytys (työn alla HUS-PLUS) Tavoite ja kehityskeskustelu ohjeistus (HUS-PLUS) Työkyvyn tuki-ohjelma (päivitettävänä) Päihdeohjelma Toimintaohje työpaikkahäirinnän ja ristiriitatilanteiden varalle Työpaikkaväkivallan ehkäisy ja kohtaaminen toimintamalli työpaikkaväkivallan uhan torjumiseksi ja kohtaamisen hallitsemiseksi HUS:ssa Riskienarviointiohjeistus Työturvallisuuskierros ohjeistus (tulossa) Työhyvinvointitoimijat ovat: henkilöstö esimiehet johto henkilöstöjohto työhyvinvointiryhmät työhyvinvointivastaavat työsuojelu työterveyshuolto luottamusmiehet 7

8 4.1 Työntekijän työhyvinvointi HUS:ssa jokainen voi vaikuttaa omaan työhyvinvointiinsa. Työntekijän oma työ- ja terveyskäyttäytyminen vaikuttaa hänen työhyvinvointiinsa ja työyhteisön menestykseen. Kun työntekijät voivat hyvin, yritys voi hyvin. Terveellinen ja turvallinen työ, joka vastaa yksilön edellytyksiä ja johon liittyy aikaansaamisen tunne sekä oppimiskokemuksia, edistää hyvinvointia. Terveelliset elintavat, yksilön kannalta mielekkäät vapaa-ajanharrastukset ja läheiset ihmissuhteet tasapainottavat työn aiheuttamaa rasitusta. Työnantaja, esimiehet, työyhteisö ja työterveyshuolto tukevat yksittäisen työntekijän työhyvinvointia. Tärkein toimija on kuitenkin jokainen työntekijä itse. TAULUKKO 1. Työntekijän työhyvinvointi TAVOITETILA MITTARIT TAVOITE TOIMENPITEET VASTUU JA Työntekijä tuo esille työkyvyn muutokset esimiehelle Sairauspoissaolot pvv Työkykyindeksi (vähintään 4.1) Sairaslomat max 14 pvählö Kehityskeskustelut käydään suunnitelmallisesti vuosittain ohjeistuksen mukaan Työkykyasiat otetaan kehityskeskustelussa esille Työkyvyn tukiohjelma on aktiivisesti käytössä SEURANTA Työntekijät Esimiehet Esimies ja työntekijä ovat tietoisia ja osaavat käyttää lakisääteisiä ennaltaehkäiseviä työterveyshuoltopalveluita Työntekijä osallistuu tarvittaessa ennaltaehkäisevään ja työkykyä tukevaan kuntoutukseen Toimintasuunnitelmien teko yhdessä organisaation kanssa. Toimintasuunnitelman toteutuminen Seuranta vuoden kuluttua kuntoutuksesta; kuntoutujan subjektiivinen arvio hyödystä Kuntotestit TOB 29:Koen jaksavani työssäni hyvin (vähintään 4.0) Sairaslomat max 14 pvählö TOB 3031: Työkykyni työn fyysisiinhenkisiin vaatimuksiin nähden (vähintään 4.1) Toiminta kuntoutusprosessin mukaista Yksilön hyödyn seuranta -kuntotestit -subjektiiviset arviot (TTH) Terveystarkastukset Työpaikkaselvitykset Työyhteisötyö Kohdennetut kuntoremontit ASLAK, TYK Esimies ohjaa työntekijän työterveyshuoltoon kuntoutustarvearviointiin. Esimies osallistuu AS- LAK - yhteistoimintapäivään. Työterveyshuolto yhteistyössä organisaation ja työsuojelun kanssa Työterveyshuolto Esimiehet Henkilöstöjohto 8

9 Terveysliikuntaan liittyvä työyhteisöliikuntakysely joka toinen vuosi 4000 uutta säännöllistä terveysliikkujaa Työntekijä pitää huolta omasta terveydestään Liikuntaneuvontalähetteiden vuosittainen määrä Liikuntaneuvontalähetteiden määrä kasvaa Työyhteisöliikuntaa tuottavien tahojen osallistujamäärän vuosittainen kehittyminen: + 5 % edelliseen vuoteen verrattuna Esimies kannustaa ja tiedottaa - KKI hankkeesta - Liikuntatoimenpidesuunnitelman toteutuksesta - Tupakan vieroitustuesta (TTH) Työterveyshuolto Esimiehet, TYHYohjausryhmä Työhyvinvointikonsultti Yhteistyötoimikunnat,- ryhmät Pitkäaikaisterveiden lkm terveys% x1vuosi Sairaslomat max 14 pvählö Pitkäaikaisterveiden lkm nouseva 9

10 4.2 Työyhteisön työhyvinvointi Mukava ja kannustava ilmapiiri maistuu ruuassakin. Työyhteisön hyvinvoinnin edistäminen kuuluu kaikille. Sitä kehitetään työyhteisössätyöpaikalla johdon, esimiesten ja työntekijöiden yhteistyöllä. Johtajan ja esimiehen tehtävänä on edistää innostavaa ja kannustavaa työilmapiiriä sekä toimia HUS:n arvojen ja tavoitteiden mukaisesti vastuunsa kantavana johtajana. Toimenpiteiden tulee tukea paitsi taloudellista menestystä myös henkilöstön terveyttä, turvallisuutta, hyvinvointia sekä ikääntyvien tahtoa ja kykyä tehdä työtä eläkeikään saakka. Hyvässä työyhteisössä uskalletaan ottaa ongelmat ajoissa esille ja havainnoidaan toinen toisensa jaksamista. Turvalliseen työyhteisöön liittyvät oleellisesti myös tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, hyvä tiedonkulku, mielekkäät työtehtävät sekä positiivinen ja kannustava ilmapiiri. Henkilöstöjohto, työterveyshuolto, työsuojelu, luottamusmiehet ja muut työterveyteen tai työn ja organisaation kehittämiseen erikoistuneet yksilöiden ja työyhteisöjen kanssa työskentelevät asiantuntijatahot tukevat työyhteisöjen toimintaa. Taulukko 2. Työyhteisön työhyvinvointi TAVOITETILA MITTARIT TAVOITE TOIMENPITEET VASTUU JA SEURANTA Henkilöstö voi hyvin ja työyhteisössä on hyvä ilmapiiri TOB 19:Koen työyksikköni työilmapiirin hyväksi (vähintään 4) TOB 7:HUS:n arvot ohjaavat työyksikköni toimintaa (vähintään 3,5) Esimies käsittelee työolobarometritulokset yhdessä työyhteisön kanssa ja niiden pohjalta laaditaan työhyvinvointisuunnitelma käyttäen tarvittaessa apuna TYKY-STEP itsearviointimatriisia (Tyhy-ryhmät tarvittaessa) Henkilöstöjohdon talousarviossa on varaus työhyvinvoinnin kehittämiseen tähtääviin työolobarometri- ja innovaatiopalkitsemisiin. Johtoryhmät, esimiehet, työsuojeluparit TYHY-ohjausryhmä Opiskelijat kokevat työilmapiirin hyväksi Noudatetaan tasa-arvo-suunnitelmaa Opiskelijakysely CLES (summamuuttuja työyksikön ilmapiiristä) Henkilöstöraportin vuosittaiset tiedot Asteikko 0-10 Vähintään 8,0 TOB 4: Saan riittävästi omassa työssäni tarvittavaa tietoa (vähintään 4) Työyhteisössä käsitellään CLES-kyselyn tulokset Esimies noudattaa tasa-arvosuunnitelmaa ja toteuttaa sitä omassa toiminnassaan Johtoryhmät, esimiehet Esimiehet Tulosalueen johto Yhteistyöelimet TOB 17: Eri ammattiryhmien välinen yhteistyö toimii työyksikössämme hyvin (vähintään 4) HR -johto TOB 13: Lähiesimieheni on oikeudenmukainen ja kannustava (vähintään 4) Työyhteisössä tunnistetaan ja reagoidaan ajoissa häiriötilantei siin 3T Monitori, riskienhallintajärjestelmä TOB 35 (työpaikkakiusaaminen) ja 36 (fyysinen väkivalta) erittäin usein tai usein vastanneiden määrä laskee TOBsta 2005 Esimies tiedottaa toimintaohjeista. Työyhteisössä noudatetaan työpaikkaväkivallan ehkäisyn ja kohtaamisen toimintaohjetta, toimintaohjetta työpaikkahäirinnän ja ristiriitatilanteiden varalle sekä päihdeohjelmaa Työntekijät, esimiehet, johtoryhmät, työsuojelu ja työterveyshuolto *CLES Clinical Learning Environment and Supervision Evaluation Scale opiskelijakysely käytännön harjoittelujaksoilla 10

11 11

12 4.3 Yhteistoiminta ja muutosvalmius Onnistumme yhdessä avoimuuden, luottamuksen, osaamisen ja verkostoitumisen avulla! Tuloksellinen työhyvinvoinnin edistäminen edellyttää yhteistyön ja yhteistoiminnan toteutumista kaikilla organisaation tasoilla. HUS:ssa hyvin toimivalla yhteistoiminnalla edistetään kuntayhtymän palvelutuotannon tuloksellisuutta. Henkilöstön työelämän laatua parannetaan antamalla henkilöstölle vaikutusmahdollisuuksia omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmistelussa etenkin muutostilanteissa. Taulukko 3. Yhteistoiminta ja muutosvalmius TAVOITETILA MITTARIT TAVOITE TOIMENPITEET VASTUU JA SEURAN- TA Yhteistoiminta suunnitellaan ja toteutetaan sopimusten mukaisesti kaikilla organisaatiotasoilla Henkilöstötoimikunta Yhteistyötoimikunta Työpaikkakokousten lukumäärä Työpaikkakokouksia pidetään vähintään x 4vuosi Henkilöstötoimikunnan kokouksia pidetään vähintään X 6 vuosi Noudatetaan yhteistoimintalakia kaikilla organisaatiotasoilla. Esimies noudattaa HUS yhteistoiminta-opasta ja toteuttaa sen linjauksia omassa toiminnassaan. Työntekijä osallistuu yhteistoimintaan Esimiehet Yhteistyötoimikunnat -ryhmät Henkilöstötoimikunta Johtoryhmät ty- johtajat ja henkilöstöjohto (Opas yhteistoiminnan totteuttamiseksi HUSkuntayhtymässä) Yhteistoimintakysely Yhteistyötoimikunnan ja ryhmien kokouksia pidetään vähintään x 4 vuosi Henkilöstötoimikunta seuraa yhteistyötoimikuntien -ryhmien toiminnan toteutumista vuosittain kyselyllä Esimies pitää suunnitelmalliset työpaikkakokoukset vuosikellokäytäntöä noudattaen. Työntekijä osallistuu kokouksiin. TOB 20: Minulla on mahdollisuus olla mukana omaa työtä koskevia muutoksia suunniteltaessa (tavoite 4) Henkilökuntaa kuullaan toiminnan suunnittelussa ja muutostilanteissa Moni-ammatillinen yhteistyö toimii hyvin TOB 17:Eri ammattiryhmien välinen yhteistyö toimii työyksikössämme hyvin (tavoite 4) Esimiehet huolehtivat eri ammattiryhmien säännöllisistä yhteistyökokouksista Esimiehet, johtoryhmät Työyksiköt tekevät systemaattista kehittämistyötä käyttäen apuvälineenä esim. TYKY Stepiä TOB-tulokset käsitellään 100% työyksiköissä 50 % työyksiköistä TY- KY-STEP käytössä Esimiehet laativat yhteistyössä henkilöstön kanssa kehittämissuunnitelman TOBTYKY-step tulosten perusteella. Esimiehet, johtoryhmät Työhyvinvointiryhmät 12

13 4.4 Työturvallisuus ja työterveyshuolto Työsuojelun ja työterveyshuollon asiantuntijoiden avulla työympäristö on terveellinen ja turvallinen. Työsuojelu- ja työturvallisuustoiminnassa toteutetaan HUS:n työsuojelun toimintaohjelmaa vuosille ja HUS:n työsuojelun vuosittaista toimintasuunnitelmaa. Esimies tutustuu HUS:n työsuojelun toimintaohjelmaan liitteineen ja tulosyksikön työsuojelunja työterveyshuollon toimintasuunnitelmiin. Näiden asiakirjojen pohjalta esimies yhteistyössä henkilöstönsä kanssa suunnittelee toiminnan ko asioissa. (suunnittelua voi tehdä esimerkiksi työpaikkakokouksissa, kehittämis- ja tyhy-päivissä) Esimies tekee yhteistyötä työsuojelun ja työterveyshuollon asiantuntijoiden kanssa. Työntekijä voi halutessaan kysyä neuvoa omassa asiassaan työsuojelulta tai työterveyshuollolta. Ensisijaisesti työntekijä hoitaa asiaansa työyksikön esimiehen tai työsuojeluparin kanssa. Esimies huolehtii, että työsuojelu- ja turvallisuuskoulutukset huomioidaan osana yksikön koulutussuunnitelmaa. Työntekijä osallistuu työsuojelu- ja turvallisuuskoulutukseen työyhteisössä laaditun suunnitelman mukaisesti Tulosyksiköiden johto, työsuojelu ja ko tulosyksikölle osoitettu työterveyshuoltotiimi pitävät kahdesti vuodessa yhteiset suunnittelu- ja arviointikeskustelut Tulosalueiden ja tulosyksiköiden työsuojelun toimintasuunnitelmat noudattavat soveltuvin osin HUS:n työsuojelun linjauksia huomioiden paikallisia kehittämistarpeita. Tavoitteena on henkilökunnan terveyden ylläpitämiseen ja työympäristön turvallisuuteen vaikuttavien vaaratekijöiden varhainen tunnistaminen ja ennaltaehkäisy. Tavoitteena on työtapaturmien, häirinnän ja väkivallan Nolla-toleranssi. Työsuojelutoimintaohjelman painoalueet ovat häiriötön työyhteisö ja käytännön työsuojelutoiminnan kehittäminen. Työsuojelun tavoitteena on myös työsuojeluparien kiinteä kytkeminen työhyvinvointia edistävään toimintaan. Työsuojelun teemakoulutukset liittyvät lakisääteisiin työturvallisuuskoulutuksiin sekä erilaisten työhyvinvointia käsittelevien tilaisuuksien järjestämiseen. Lisäksi työsuojelu osallistuu KKI-hankkeen liikuntasuunnitelman terveys- ja työhyvinvointia tukevien tilaisuuksien toteutukseen. Työsuojelu tekee myös yhteistyötä HUS.n sisäisten turvallisuusasiantuntijoiden kanssa. Tulosalueiden ja tuloyksiköiden työsuojelupäälliköt laativat omat kustannusarvionsa paikallisiin työsuojelullisiin koulutuksiin ja kehittämistoimenpiteisiin. Yhteistyö työterveyshuollon kanssa toteutetaan työsuojelun toimintaohjelman mukaisesti. Toimintaohjelmaa noudatetaan myös työterveyshuollon ja työsuojelun toimintasuunnitelmien laadinnassa. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma sisältyy HUS yhtymän työsuojelun toimintasuunnitelmaan. Alueelliset työterveyshuoltosuunnitelmat käsitellään paikallisesti työsuojelujaostoissa ja yhteistyötoimikunnissa ja -ryhmissä. 13

14 5. TYÖHYVINVOINNIN SEURANTA JA ARVIOINTI HUS:n työhyvinvoinnin kehittymistä seurataan henkilöstökertomuksessa siinä olevilla henkilöstöä kuvaavilla tilastoilla sekä työolobarometrilla. Lisäksi työsuojelun tekemät selvitykset ja työpaikkakäynnit antavat lisätietoa sekä yksittäisen työntekijän hyvinvoinnista että työyhteisön kokonaistilasta. Työntekijän ja työyhteisön työhyvinvointia seurataan HUS Työterveysyksikössä. HR- ja työhyvinvoinninohjausryhmät seuraavat ja arvioivat työhyvinvointia tukevan toimenpidesuunnitelman tavoitetasojen toteutumista ja suunnittelevat tarvittavia kehittämistoimenpiteitä. HR seuraa ja arvioi henkilöstökertomuksen laadinnan yhteydessä työhyvinvointitoiminnan onnistumista. Seurannassa ja arvioinnissa tarkastellaan mm: missä onnistuttu ja saavutettu tavoitetasot mitkä tekijät ovat myötävaikuttaneet onnistumiseen mitkä ovat asioita, joissa ei ole edistytty miksi näin on käynyt mitkä ovat johtopäätökset miten työhyvinvointia tukevaa toimenpidesuunnitelmaa kehitetään onko painoalueet valittu oikein Henkilöstötoimikunta ja HUS:n työsuojelujaosto seuraavat vuosittain työhyvinvointitoimenpidesuunnitelman toteutumista. Paikallista työhyvinvointitoimintaa seuraavat yhteistyötoimikunnatryhmät. Tarkasteluajankohdaksi ehdotetaan maaliskuun loppuun mennessä pidettävät työsuojelujaoston ja henkilöstötoimikunnan kokoukset. Vuonna 2013 tarkistetaan työhyvinvointia tukevan toimenpidesuunnitelman kokonaisuus ja sen liittämistä työsuojelun toimintaohjelmaan. 6. VIESTINTÄ TYÖHYVINVOINTIASIOISTA Työhyvinvointiohjelma ja työhyvinvointia tukeva toimenpidesuunnitelma esitellään ja käsitellään toimintakauden aikana mm: johtoryhmissä, HR-ohjausryhmässä, työsuojeluorganisaatiossa, esimiesvalmennuksissa, alueellisissa tyhy-ryhmissä työhyvinvointipäivillä ja muissa HUS-tasoisissa ja alueellisissa koulutus- ja ajankohtaistilaisuuksissa HUSARIssa, intranetissa ja muissa sisäisissä tiedotusvälineissä 14

15 Liite Taulukko 4. Työhyvinvointia kuvaavia työolobarometrin tunnuslukuja TYÖHYVIN- VOINNIN OSA-ALUEET JOHTAMINEN Indeksit ja kysymykset Lähtötilanne 2009 tavoite toteutuma Tavoite toteutuma 2010 Tavoite toteutuma 2011 Tavoite toteutuma 2012 Tavoite toteutuma 2013 Vastaus % yli 80% 53% yli 80% yli 80% yli 80% yli 80% Muokattu indeksi Esimiestoiminta indeksi 3,5 3,5 3,8 3,8 3,9 3, Tob: Muokattu indeksi Vuorovaikutus indeksi 3,5 3,5 3,7 3,8 3, Tob:17-20 Tob 21 Kehityskeskustelut toteutettu 80% 60 % yli 80 % yli 80 % yli 80 % yli 80 % Tob 22 Kehityskeskustelun hyöty 65% 71% 80% 80% 80% 80% Uusi kysymys Lähiesimieheni on oikeudenmukainen 4 3, Tob 13 ja kannustava Uusi kysymys Lähiesimieheni on tavoitteellinen 4 3, Tob 12 johtaja Tob 17 Eri ammattiryhmien välinen 3,8 3,8 3, yhteistyö toimii työyksikössämme hyvin Tob 7 HUS arvot ohjaavat työyksikköni 3,5 3,5 3,6 3,7 3,8 3,8 toimintaa Tob 39 TYKY-STEP 50 % käyttää 50 % käyttää 50 % käyttää 50 % käyttää 50 % käyttää käyttöönotto ( yksikkö lkm) 13 % MOTIVAATIO Tob 24 Olen tyytyväinen työhöni 4 3, Tob 20 Minulla on mahdollisuus olla 4 3, mukana omaa työtä koskevia muutoksia suunniteltaessa Tob 18 Työyksikössä saa kiitosta onnistumisesta 4 3, Tob 19 Koen työyksikköni ilmapiirin 4 3, hyväksi TYÖHYVIN-VOIN- TI Muokattu indeksi Työkyky indeksi 4 4,1 4,1 4,1 4,1 4, Tob Muokattu indeksi Ergonomia indeksi alle 3 3 alle 3 alle 3 alle 3 alle Tob Tob Työn kuormitus indeksi alle 3 2,7 alle 3 alle 3 alle 3 alle 3 Tob 33 Tunnen olevani ylirasittunut alle 3 2,7 alle 3 alle 3 alle 3 alle 3 Tob 34 Pidän työmäärääni alle 3 2,6 alle 3 alle 3 alle 3 alle 3 kohtuuttomana Tob 30 Työkykyni työn fyysisiin väh 4,1 väh 4,1 väh 4,1 väh 4,1 väh 4,1 vaatimuksiin nähden Tob 31 Työkykyni työn henkisiin vaatimuksiin nähden väh 4,1 väh 4,1 väh 4,1 väh 4,1 väh 4,1 Tob 35 Työpaikkakiusaaminen % 1,5 (Ka = 5%) Tob 36 Työpaikkaväkivalta % 1,5 (Ka = 5%) OSAAMINEN (Kehittymismahdollisuudet) Tob 11 Perehdyttäminen 4 3, Tob 26 Tietoni ja taitoni ovat riittäviä 4,2 4,2 4,2 4,3 4,4 4,4 työtehtävien hoitamiseen Uusi indeksi Tob Ammatillinen itsetunto 4 3,

HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA. Hyvää työpäivää!

HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA. Hyvää työpäivää! HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyvää työpäivää! HUS:N STRATEGIA JA ARVOT HYVÄÄ TYÖPÄIVÄÄ Johtaminen ja työprosessien kehittäminen Kehittymismahdollisuudet Henkilöstösuunnittelu, hallinta ja seuranta Yhteistoiminta

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUE TULOKSET HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN

HYKS-SAIRAANHOITOALUE TULOKSET HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN HYKS lautakunta 21.1.2014 Liite 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUE TULOKSET HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN Löydätte yksikkönne tulokset kalvosarjan alussa ja tämän jälkeen vertailut. Erot voidaan vastauksien määrien (N) mukaan

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

11.1.2010 vrs10 Henkilöstötoimikunta 16.12.2009 HUS kuntayhtymän työsuojelujaosto 8.12.2009 ja 11.1.2010

11.1.2010 vrs10 Henkilöstötoimikunta 16.12.2009 HUS kuntayhtymän työsuojelujaosto 8.12.2009 ja 11.1.2010 VUOSILLE 2010 2013 11.1.2010 11.1.2010 vrs10 Henkilöstötoimikunta 16.12. HUS kuntayhtymän työsuojelujaosto 8.12. ja 11.1.2010 VUOSILLE 2010 2013 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2 2. TYÖSUOJELUN TOIMINTA AJATUS JA

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous Oheismateriaali A TULOSALUE: HYKS-SAIRAANHOITOALUE

HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous Oheismateriaali A TULOSALUE: HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous 8.3.2016 Oheismateriaali A TULOSALUE: HYKS-SAIRAANHOITOALUE Löydätte yksikkönne tulokset kalvosarjan alussa ja tämän jälkeen vertailut. Erot voidaan vastauksien

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Miksi Jyväskylä -sopimus? 2. Yhteistoiminta 3. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

HUS TOB 2015 KUNTAYHTYMÄ

HUS TOB 2015 KUNTAYHTYMÄ HUS TOB 2015 KUNTAYHTYMÄ Löydätte yksikkönne tulokset kalvosarjan alussa ja tämän jälkeen vertailut. Erot voidaan vastauksien määrien (N) mukaan tulkita seuraavasti: N > 10 000 ero suurempi kuin 0,15 on

Lisätiedot

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain)

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) 20.7.2011 TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) (1) Työn kehittävyys Minulla on mahdollisuus ajatella ja toimia itsenäisesti työssäni Minulla on mahdollisuus kehittää itselleni ominaisia

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Yliopistojen työsuojelupäivät 2006 Tulevaisuuden turvallisuutta - NYT Koulutuspäällikkö, työpsykologi Tiina Saarelma-Thiel tiina.saarelma-thiel@ttl.fi

Lisätiedot

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja UUDISTA JA UUDISTU 2011 28. FINLANDIA-TALO Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia? Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Helsingissä 2010 Työhyvinvointityössä

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Saarijärven kaupunki 1. Työsuojelun tavoitteet Työpaikan työsuojelutoiminta perustuu työturvallisuuslakiin (738/2002) sekä lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan

Lisätiedot

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä Työterveysyhteistyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain toteuttamiseksi. Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä OPAS PIENTYÖPAIKOILLE Hyvä työkyky ja hyvä ilmapiiri

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIA SUUNNITELLUSTI. Yhteysopettajaseminaari 2016 Varpu Sivonen, työsuojeluvaltuutettu

TYÖHYVINVOINTIA SUUNNITELLUSTI. Yhteysopettajaseminaari 2016 Varpu Sivonen, työsuojeluvaltuutettu TYÖHYVINVOINTIA SUUNNITELLUSTI Yhteysopettajaseminaari 2016 Varpu Sivonen, työsuojeluvaltuutettu Työhyvinvointi, määritelmä 1! Hyvinvoinnin kokemus, joka kohdistuu työhön ja joka koostuu myönteisistä tunteista,

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Työkyvyn edistämisen tuki Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri Suomalaisuus on arvokas asia! Meitä jokaista tarvitaan! Mitkä asiat vaikuttavat työkykyyn?

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

Työhyvinvointiarvio. 1. Työhyvinvointi johtamisessa. Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit

Työhyvinvointiarvio. 1. Työhyvinvointi johtamisessa. Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit 1. Työhyvinvointi johtamisessa Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit Tyydyttävä: Työhyvinvoinnista keskusteltu, mutta tavoitteet ja vastuut epäselvät. Työhyvinvointi nähdään yksilön asiana. Hyvä:

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

Henkilöstötoimikunta 23.2.2012

Henkilöstötoimikunta 23.2.2012 Henkilöstötoimikunta 23.2.2012 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- JA YH- DENVERTAI SUUSSUUNNITELMA 2010 2013 - seuranta 2012 HUS:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Lisätiedot

Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa

Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa Marjo Sinokki Työterveysjohtaja Turun Työterveystalo/Turun kaupunki LT, työterveyshuollon ja terveydenhuollon EL EI SIDONNAISUUKSIA Tänään pohditaan Taustaa Työkyky Yhteistyö

Lisätiedot

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty Varhaisen tuen toimintamalli Hyväksytty 2 Tavoitteet Varhaisen tuen mallin tavoitteena on sopia yhdessä menettelytavoista ja toimenpiteistä, joilla henkilöstön terveyteen ja työkykyyn voidaan kiinnittää

Lisätiedot

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4.

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4. Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma 2017-2020 Hyväksytty Yhteistyöryhmä 6.3.2017 Kunnanhallitus 13.3.2017 Valtuusto 3.4.2017 4.4.2017 1 TYÖHYVINVOINNIN VISIO Työhyvinvointi on MEIDÄN

Lisätiedot

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ-

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- Jaakko Joensuu henkilöstöpäällikkö Kempele on voimakkaasti kasvava 15 100 asukkaan nuorekas kunta. Kempele on huipputeknologiaa,

Lisätiedot

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi säädettyä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään 1) työhön liittyvien

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto

Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto 16.5.2017 Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto Suunnitelmasta tiedottaminen Suunnitelman toteuttaminen edellyttää sekä johdon että henkilöstön sitoutumista tasaarvo- ja yhdenvertaisuus-työhön. Työyksiköitä

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Sivistysltk 13.1.2015 4 liite nro 1. Khall. 2.2.2015 11 liite nro 1. TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Padasjoki, sivistystoimi JOHDANTO Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa tuloksellista henkilöstöjohtamista.

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Pirkko Mäkinen, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 19.11.2013 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Työterveyshuolto työhyvinvoinnin tukena Työterveyshuollon ja työsuojelun yhteistyö

Työterveyshuolto työhyvinvoinnin tukena Työterveyshuollon ja työsuojelun yhteistyö Työterveyshuolto työhyvinvoinnin tukena Työterveyshuollon ja työsuojelun yhteistyö Pirkko Mäkinen, asiantuntija, FM pirkko.makinen@ttk.fi Yhteistyön perustana yhteinen tavoite Työturvallisuuslaki Työterveyshuoltolaki

Lisätiedot

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma Isojoen työsuojelun toimintaohjelma 2016-2018 JOHDANTO Työsuojelun perustehtävä on tukea työssä jaksamista, työhyvinvointia ja työturvallisuutta tasa-arvoisesti. Työsuojelun toimintaohjelmassa määritellään

Lisätiedot

Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu

Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu 1 (5) Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu Aktiivisen tuen toimintatapa tukee työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamista. Aktiivisen tuen toimintatavan tavoitteena on varmistaa sujuva työ työpaikoilla.

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT

HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT 19.5.2009 Eeva-Liisa Putkinen Työhyvinvointiyksikkö Henkilöstö- ja lakiasiain osasto Tekijöitä, jotka vaikuttavat työkykyyn Vaikutusmahdollisuus omaan työhön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 HENKILÖSTÖ- OHJELMA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 1. STRATEGIA Henkilöstöohjelman taustalla ovat Haapajärven kaupunki-, elinkeino- ja konsernistrategiassa esitetyt asiat: Arvot, toiminta-ajatus

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Voimaan 1.1.2015 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2015 2020 1 Sisällysluettelo 1 Mikä on henkilöstöpoliittinen

Lisätiedot

Kainuun maakunta kuntayhtymän työkyvyn tukiprosessi. Marko Klemetti, työhyvinvointi- / työsuojelupäällikkö

Kainuun maakunta kuntayhtymän työkyvyn tukiprosessi. Marko Klemetti, työhyvinvointi- / työsuojelupäällikkö Kainuun maakunta kuntayhtymän työkyvyn tukiprosessi Marko Klemetti, työhyvinvointi- / työsuojelupäällikkö Henk. Yhteensä (pl.oae) KuEL- eläkkeelle siirtyneet Kainuun maakunta ky v. 2005 2008 eläkelajeittain,

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2 Sisällysluettelo 1 Työsuojelutoiminta ja tavoitteet 3 2 Suomussalmen kunnan henkilöstöpolitiikka 3 2.1 Toiminta-ajatus 3 2.2 Henkilöstöpoliittinen visio

Lisätiedot

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 Työpaja: Eri-ikäisten johtaminen ja työkaarityökalu mitä uutta? Työpajan tavoitteet:

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Wiitaunionin työhyvinvointiohjelma 2014-2017 Antaa eri toimijoille yhdessä mahdollisuuden suunnitelmalliseen, pitkäjänteiseen työhyvinvoinnin

Wiitaunionin työhyvinvointiohjelma 2014-2017 Antaa eri toimijoille yhdessä mahdollisuuden suunnitelmalliseen, pitkäjänteiseen työhyvinvoinnin Wiitaunionin työhyvinvointiohjelma 2014-2017 Antaa eri toimijoille yhdessä mahdollisuuden suunnitelmalliseen, pitkäjänteiseen työhyvinvoinnin tutkimiseen, arviontiin ja kehittämiseen TYÖHYVINVOINTIOHJELMAN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta Jani Listenmaa, Hanna Aho Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Parikkalan kunnan henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista, työyhteisön tilaa

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Eija Lehto, erityisasiantuntija IKÄTIETOISELLA JOHTAMISELLA KOHTI TYÖHYVINVOINTIA 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut Työhyvinvointi työntekijän omakohtainen kokemus, joka

Lisätiedot

Hyvät työhyvinvointikäytännöt. Johanna Mäki ja Tuula Viitala Iällä ei ole väliä -työhyvinvointiseminaari

Hyvät työhyvinvointikäytännöt. Johanna Mäki ja Tuula Viitala Iällä ei ole väliä -työhyvinvointiseminaari Hyvät työhyvinvointikäytännöt Johanna Mäki ja Tuula Viitala Iällä ei ole väliä -työhyvinvointiseminaari 4.10.17 Aineiston keruu Kyselytutkimus: Kerätty 13-15.9.16 Työhyvinvointimessuilla Tampereella Analysoinnissa

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUTOIMIKUNTA 2015 A. YLEISTÄ Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Länsikallio Työhyvinvointi - Työhyvinvoinnin kokemus

Lisätiedot

Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista

Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista Jyväskylän kaupunki Henkilöstöhallinto Sisältö: 1. Henkilöstötyön keskeiset sisällöt 2. Miksi työyhteisön pelisäännöt? 3. Työhyvinvoinnin määritelmä

Lisätiedot

Perusasiat kuntoon Parempi työ

Perusasiat kuntoon Parempi työ Perusasiat kuntoon Parempi työ Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 2013 26.4.2013 Lahti Ylitarkastaja Jenny Rintala Työsuojelun vastuualue 1 Uutta psykososiaalisen kuormituksen valvonnassa Työn kuormituksen

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 2.11.2017 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

Päihteet puheeksi yhteistyöllä työkykyä tukemaan

Päihteet puheeksi yhteistyöllä työkykyä tukemaan Päihteet puheeksi yhteistyöllä työkykyä tukemaan Diacor terveyspalvelut Oy Terveyspalvelujen suomalainen suunnannäyttäjä Työterveyttä suurille ja pienille asiakkaille Yli 4000 sopimusasiakasta, joissa

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIA LISÄÄVÄ JA EDISTÄVÄ OHJELMA

SUOMUSSALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIA LISÄÄVÄ JA EDISTÄVÄ OHJELMA Khall liite 4 Kh 20.12.2016 1 SUOMUSSALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIA LISÄÄVÄ JA EDISTÄVÄ OHJELMA Hyväksytty kunnanhallituksessa xx.xx.xxxx SISÄLTÖ: 1. TYÖHYVINVOINTIA EDISTÄVÄ TOIMINTA 2. HENKILÖSTÖPOLIITTINEN

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa

Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa Elintarvikealan tuottavuustalkoot Seminaari 1.10.2009 Valio Oy Elisa Putula ja Seija Hoikka Valion tehtävä ja arvot Tehtävä:

Lisätiedot

Eläkeikä edessä Työelämästä eläkkeelle -löytyykö hyviä käytäntöjä? Jyrki Komulainen Ohjemajohtaja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma

Eläkeikä edessä Työelämästä eläkkeelle -löytyykö hyviä käytäntöjä? Jyrki Komulainen Ohjemajohtaja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Eläkeikä edessä Työelämästä eläkkeelle -löytyykö hyviä käytäntöjä? Jyrki Komulainen Ohjemajohtaja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma TOIMINTAKYKYÄ TYÖELÄMÄÄN - KKI-toimet ja työelämä - KKI-hankkeet TYÖELÄMÄ

Lisätiedot

Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen

Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen Marjaana Suutarinen / 7.11.2013 Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen Strategisen työhyvinvoinnin sisältö Työhyvinvointistrategiassa yhdistyvät Työ- ja ympäristöturvallisuus Työterveys ja työhyvinvointi

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työyhteisöt ehkäisevän päihdetyön areenana Leena Hirvonen, TtM, erityisasiantuntija Työryhmä: Anne Kujasalo, Katrimaija Luurila, Marketta Kivistö Ehkäisevän päihdetyön toteutuminen

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Minna Kohmo, Henki-Tapiola 30.11.2011 23.11.2011 1 Tämä on Tapiola Noin 3 000 tapiolalaista palvelee noin 960 000 kuluttaja-asiakasta 63 000 yrittäjää 60 000 maa- ja metsätalousasiakasta

Lisätiedot

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Hyvinvoivat työntekijät tekevät työnsä hyvin Kun yrityksesi työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, he panostavat sen tekemiseen. Näet tuloksen osaamisena

Lisätiedot

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari TYÖTERVEYSHUOLLON NÄKÖKULMA TYÖKYVYN TUKEMISESSA Satu Väihkönen Työterveys Wellamo Oy, johtava ylilääkäri Suomen Työterveyslääkärit ry, pj 2013

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja HENKILÖSTÖPOLITIIKAN KOHTI TEHOKASTA TERVEYDENHUOLLON KOKONAISUUTTA HUS:N VALTUUSTON LAIVASEMINAARI 24 26.9.2013 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja 1 2 HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI Riittävä,

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

Työhyvinvointi yhtymässä 2013

Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Marita Simola työhyvinvointipäällikkö 25.4.2013 Yhtymän työhyvinvointisuunnitelman painopistealueet vuosina 2012-2013 1. Hyvinvoiva työyhteisö, työyhteisön toimivuus. 2. Mahdollistaa

Lisätiedot

Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus ryhmässä. Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus yksilöllisesti

Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus ryhmässä. Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus yksilöllisesti et Työpaikkaselvitys Terveystarkastukset Työkykyä ylläpitävä toiminta Työfysioterapeutin ergonomiatoiminta Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus Ergonomiaselvitys Kuuluu teema-alueisiin: Työpaikkaselvitys

Lisätiedot

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat 3.11.2016 Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka Kouluneuvos Petri Heikkilä Suunnitelma Säädösperusta Työsuojelun toimintaohjelma Työturvallisuuslaki 9 Häirinnän

Lisätiedot

Etua iästä. Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa

Etua iästä. Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa Etua iästä Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa Etua iästä on Vautsin osahanke Tavoitteena Tukea eri-ikäisten jaksamista ottamalla huomioon eri ikäkausien vahvuudet ja erityistarpeet Parantaa valmiuksia ikäjohtamiseen

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 1 Työsuojelu Työsuojelutoimikunta SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 Työsuojelupäällikkö Virpi Kallio 2 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Toimipaikka: Savitaipaleen kunta 1. LÄHTÖKOHTA

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla

Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla KKI Päivät 2016 Oulu 16.-17.3.2016 Oili Ojala, työhyvinvointipäällikkö Tuottaa Pohjois-Suomen asukkaille korkeatasoiset erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTAKONSERNIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA

SULKAVAN KUNTAKONSERNIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA Yhteistyötoimikunta 11.10.2011 9 Kunnanhallitus 8.11.2011 215 Kunnanvaltuusto 15.11.2011 47 SULKAVAN KUNTAKONSERNIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA Sisältää tasa-arvosuunnitelman Sulkavan kunnan henkilöstöpoliittinen

Lisätiedot

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma TTH-lain tarkoitus (1383/2001, 1 2mom) Yhteistoimin edistää: 1. työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä; 2. työn ja

Lisätiedot

Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020

Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Ikäjohtamisen seminaari Tampereen yliopisto, 20.3.2012 Lars-Mikael Bjurström 21.3.2012 Taustaa linjausten valmistelulle Työsuojelustrategia 1998

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Valtion työsuojeluhenkilöstön verkostoitumispäivä 7.10.2014 Työhyvinvointi- ja työsuojelupäällikkö Marianne Turja, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Marianne.Turja@evira.fi

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIPALKITSEMINEN 1/15/2015 2

TYÖHYVINVOINTIPALKITSEMINEN 1/15/2015 2 1/15/2015 1 TYÖHYVINVOINTIPALKITSEMINEN 1/15/2015 2 EHDOTUS TYÖHYVINVOINTIPALKITSEMISESTA V. 2015 Miksi uusi palkitsemismalli? Työolobarometrin tuloksiin perustuva palkitseminen päättyi v. 2013 työhyvinvointiohjelmakauden

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2017 Pyhännän kunta

Henkilöstöstrategia 2017 Pyhännän kunta Henkilöstöstrategia 2017 Pyhännän kunta Henkilöstöstrategiasta Tämä strategia on laadittu koko henkilöstötoiminnan perustaksi. Strategia ulottuu vuoteen 2017 saakka, kuten Pyhännän kuntastrategiakin. Tässä

Lisätiedot

TYHY-SUUNNITELMAN LAADINTA, TOTEUTUS JA SEURANTA V. 2012

TYHY-SUUNNITELMAN LAADINTA, TOTEUTUS JA SEURANTA V. 2012 TYHY-SUUNNITELMAN LAADINTA, TOTEUTUS JA SEURANTA V. 2012 Kevät 2011 Marja Mäkiniemi M Tommi Hautaniemi työhyvinvointisuunnittelija psykologi, työhyvinvointiasiat p. 5191 p. 4182 TYÖHYVINVOINNILLA TARKOITETAAN

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja vähentää myös kunta-alalla? Tuula Räsänen, tiimipäällikkö, Työhyvinvointi ja turvallisuus -tiimi Organisaatio Palvelemme asiakkaita ja kumppaneita

Lisätiedot

Win Win Win Työkyvyn kokonaishallinta avaa monia mahdollisuuksia

Win Win Win Työkyvyn kokonaishallinta avaa monia mahdollisuuksia Win Win Win Työkyvyn kokonaishallinta avaa monia mahdollisuuksia Satu Huber 17.11.2011 17.11.2011 1 Kysymys Jos yrityksenne palkkasumma on > 30mio 30 vuotias henkilö jää työkyvyttömyyseläkkeelle; palkka

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2010 2013

Henkilöstöstrategia 2010 2013 Henkilöstöstrategia 2010 2013 1 Henkilöstöstrategia avuksi johtamiseen Henkilöstöstrategia on väline Raision kaupungin henkilöstöpolitiikan kehittämiseen. Se toteuttaa osaltaan kaupungin strategiaa. Henkilöstöstrategia

Lisätiedot