TAMPERE TURVALLISEKSI IKÄIHMISILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPERE TURVALLISEKSI IKÄIHMISILLE"

Transkriptio

1 TAMPERE TURVALLISEKSI IKÄIHMISILLE Ikäihmisten turvallisuusohjelma Tampereen kaupunki ja eläkeläisneuvosto 2004

2 TAMPERE TURVALLISEKSI IKÄ- IHMISILLE Ikäihmisten turvallisuusohjelma I ALKUSANAT Väestörakenne on muuttumassa. Väestöennusteiden mukaan vuonna 2015 Tampereella asuu yli 65-vuotiaita yli Luku on 18 % Tampereen koko väkimäärästä. Nyt yli 65-vuotiaiden osuus on noin 15 % (29 336), joten reilun kymmenen vuoden kuluttua ikääntyviä ihmisiä on yli enemmän. Ennusteiden mukaan ikääntyvien määrä kasvaa erityisesti kaupungin keskisellä suuralueella. Ikä tuo väistämättä mukanaan muutoksia arkielämään, koska muun muassa liikkuminen hankaloituu. Rajoituksilla on vaikutusta turvallisuuden tunteeseen ja siten myös elämän

3 laatuun. Väestöennusteiden perusteella onkin syytä miettiä kuinka laadukkaan elämän haluamme turvata lähitulevaisuudessa vanhenevalle väestölle. Tampereen turvallisuusohjelma ja eläkeläisneuvosto perustivat talvella 2003 työryhmän, jonka tarkoituksena oli selvittää ikääntyvien arkiympäristön turvallisuuteen liittyviä puutteita ja parannusehdotuksia. Työryhmään kuuluivat Sirkka-Liisa Kaonpää, Matti Kaperi ja Ritva Koivula eläkeläisneuvostosta, Aulikki Kuusela Sosiaali- ja terveystoimen vanhusten palveluista sekä Kirsti Lahtinen Tampereen Turvallisuusohjelmasta. Sihteereinä toimivat Hanna Moisio ja Henna Blåfield Tampereen Aluekehityksestä. Ryhmä kokoontui 12 kertaa ja työn tuloksena syntyi Ikäihmisten turvallinen Tampere -turvallisuuskysely ja tämä turvallisuusohjelma.

4 II OHJELMAN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT Turvallisuus koetaan eri tavoin elämän eri vaiheissa. Etenkin arkielämään liittyvä turvallisuus, tai asian kääntöpuoli turvattomuus, vaihtelee ikäryhmittäin. Nuorempiin ikäryhmiin verrattuna vanhemmille ikäryhmille aiheuttaa huomattavasti enemmän turvattomuutta esimerkiksi pelko oman terveyden menettämisestä, yksinäisyydestä, puolustuskyvyttömyydestä ja avuttomuudesta. Turvallisuutta arvioidaan usein rikosten kautta. Näkökulma on kuitenkin varsin suppea, sillä kuten jo edellä on todettu, turvallisuus on huomattavasti moniulotteisempi ilmiö. Ikäihmisten turvallisuutta arvioitaessa onkin aiheellisempaa keskittyä arkiympäristössä esiintyvien turvattomuuden aiheuttajien kitkemiseen. Tässä ohjelmasta rikosnäkökulma jätettiin tästä syystä vähemmälle huomiolle, ja päätettiin keskittyä muihin turvallisuusnäkökohtiin, jotka vaikuttavat turvallisuuden tunteeseen jokapäiväisessä elämässä rikoksia enemmän. Tällaisia näkökulmia ovat esimerkiksi liikkumisen esteettömyys ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Ohjelman tekeminen aloitettiin ikäihmisille suunnatun turvallisuuskyselyn toteuttamisella keväällä Tavoitteena oli selvittää minkälaiset asiat ikääntyvät ihmiset kokevat arkiympäristössään turvallisuusriskeiksi. Samanaikaisesti keskusteltiin kaupungissa ikääntyvien ihmisten parissa työskentelevien kanssa heidän näkemyksistään ja yhteistyömahdollisuuksista. Ohjelman tekemisen aikana osoittautuikin, että Tampereen kaupungin eri toimialoilla on samankaltaisia tavoitteita ikääntyvien ihmisten arkielämän parantamiseksi. Kaupungissa on alettu kiinnittää huomiota mm.

5 esteettömyysasioihin. Kyselyn tulosten ja tiedustelukierroksen jälkeen listattiin työryhmän kanssa keskeisiä turvallisuuteen vaikuttavia puutteita, joista ohjelmaan valittiin muutamia tärkeimpiä ja toteuttamiskelpoisimpia ajatuksia. Turvallisuuskyselyn tuloksia Keväällä 2003 toteutettiin ikäihmisille suunnattu turvallisuuskysely. Lomake lähetettiin kaikkiaan tuhannelle satunnaisesti valitulle yli 60-vuotiaalle tamperelaiselle ja lisäksi sitä jaettiin muutamissa suurimmissa eläkeläisjärjestöissä. Vastauksia saatiin kaikkiaan 680 kappaletta. Kyselyllä kartoitettiin ikäihmisten näkemyksiä liikkumisen, oman asuinalueen ja kaupungin keskustan turvallisuudesta. Vastauksia etsittiin erityisesti kysymyksiin, jotka liittyivät liikkumisen mielekkyyteen ja arkiympäristöissä koettuun turvallisuuden tunteeseen. Kyselyn tulokset osoittavat, että ikäihmiset pitävät omaa asuinympäristöään ja yleisiä tiloja pääsääntöisesti turvallisena. Turvatonta oloa asuinalueella aiheuttaa ilkivalta, välinpitämättömyys ympäristöstä ja polkupyöräilijät. Kaupungin keskustassa turvatonta oloa aiheuttaa samat asiat kuin asuinalueellakin, eli ilkivalta ja polkupyöräilijät. Myös epäsiisti ympäristö koetaan ongelmalliseksi melko usein. Hämeenkadulla sekaisin pyöräilijät, rullaluistelijat, terassit ym. Koskaan ei tiedä jääkö jonkin aparaatin alle. (Kommentti ikäihmisten turvallisuuskyselystä) Hieman yli puolet vastaajista välttää liikkumista johonkin aikaan päivästä asuinalueellaan. Suurin osa välttää liikkumista iltaisin ja öisin. Myös kaupungin keskustassa liikku-

6 mista vältetään iltaisin. Syyksi liikkumisen välttämiseen mainitaan useimmiten pimeys ja päihtyneet. En ole koskaan kokenut turvattomuutta, mutta liikunkin vain päiväsaikaan. (Kommentti ikäihmisten turvallisuuskyselystä) Liukkaat jalkakäytävät hankaloittavat liikkumista talvella sekä asuinalueella että kaupungin keskustassa. Omalla asuinalueellaan 27 % vastaajista kokee liukkaat jalkakäytävät erittäin paljon ongelmia aiheuttaviksi ja kaupungin keskustassa 38 % vastaajista. Keskustassa liikkuminen koetaan aavistuksen verran hankalammaksi kuin omalla asuinalueella.

7 Valaistus ja hyväksi koettu terveydentila lisäävät turvallisuuden tunnetta merkittävästi. Tärkeänä pidetään myös tuttuja naapureita ja asuntojen turvalukitusta. Omaan turvallisuuden tunteeseen vaikutetaankin juuri lukituksella ja pitämällä mukana vain pieniä rahasummia. Liikkuminen toisten kanssa lisää turvallisuuden tunnetta, mutta vanhoilla ei ole paljon kavereita. Hyvänpäivän tututkin tuovat turvallisuutta. (Kommentti ikäihmisten turvallisuuskyselystä) Valaistus mainitaan tärkeäksi turvallisuuden tunnetta lisääväksi tekijäksi, mutta sen riittämättömyyttä ei koeta ongelmaksi kovinkaan usein. Tuloksia tulkitessa täytyykin huomioida kyselyn toteuttamisen ajankohta. Keväällä valaistus on riittävää eikä siis aiheuta ongelmia, mutta tulos saattaisi hyvinkin olla toinen, mikäli kyselyn ajankohta olisikin ollut syksy tai talvi. Toinen merkittävä tulokseen vaikuttava asia on vuorokauden aika; useat vastaajat liikkuvat vain päivisin, jolloin valaistus ei aiheuta ongelmia. Kyselyn perusteella voidaan sanoa, että naiset ja yli 75-vuotiaat kokevat enemmän turvattomuutta kuin miehet tai nuoremmat ikäryhmät. Myös terveydentilalla on merkitystä. Asuinalueet puolestaan eivät useinkaan eroa toisistaan, mutta kerrostaloissa asuvat kokevat enemmän turvattomuutta kuin muissa talotyypeissä asuvat. Tulokset saattaisivat olla erilaisia, mikäli vastaajien joukossa olisi ollut enemmän niitä, jotka kokevat terveydentilansa huonoksi. Kaiken kaikkiaan kyselyn tulokset ovat hyvin samantyyppisiä kuin muissa vastaavissa kyselyissä. Korkeampi ikä ei siis näytä muuttavan esimerkiksi sukupuolten tai asuintalotyyppien välisiä eroja turvattomuuden kokemisessa.

8 III HAVAITUT TURVALLISUUSPUUTTEET IKÄIHMISTEN ARKIELÄMÄSSÄ Liikkumisen ongelmat Esteetön ja turvallinen katuympäristö tarkoittaa jalkakäytäviä ja kevyen liikenteen väyliä, joilla liikkuminen on esteetöntä, turvallista ja miellyttävää kaikille käyttäjäryhmille. Esteettömyys pitää sisällään sekä kesäajan että talviajan liikkumisen. (Määritelmä esteettömyyskartoituksesta) Mahdollisuus liikkua turvallisesti on yksi tärkeimmistä ikääntyvien ihmisten turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Kysely osoitti, että liikkumista ei koeta Tampereella täysin turvalliseksi. Erityisen ongelmallisiksi koettiin jalkakäytävien kunto talvisin ja polkupyöräily jalkakäytävillä. Ikääntyessä aistit heikkenevät ja reagointi hidastuu. Tämän vuoksi ikääntyvien ihmisten on hankala havaita esimerkiksi takaapäin ohittavia polkupyöriä. Liukkaat jalkakäytävät, pihat ym. kulkuväylät puolestaan aiheuttavat huolta kaatumisesta ja terveyden menettämisestä. Pyöräilijät, lautailijat pyrähtää takaa kuin tuulispäät varoittamatta. (Kommentti ikäihmisten turvallisuuskyselystä) Myös ilkivalta koettiin ongelmaksi. Esimerkkinä ilkivallan vaikutuksesta liikkumiseen voi mainita penkit, jotka ovat erittäin tärkeitä levähdyspaikkoja vaikkapa kauppamatkan varrella. Kun penkit rikotaan, liikkuminen kävellen hankaloituu. Ilkivallan kohteeksi joutunut ympäristö antaa alueesta muutenkin epäluotettavan vaikutelman. Tärkeänä pidettiin valaistuksen huomioimista ikääntyvien

9 ihmisten käyttämillä paikoilla, etenkin keskustassa ja suosituilla liikkumisreiteillä. Valaistus pitäisi nähdä kokonaisuutena, sillä hyvä valaistus koostuu valaisimien lisäksi eri tavoin valoa heijastavista väreistä ja pintamateriaaleista. Huomiota tulisi kiinnittää myös sisätilojen valoisuuteen. Virastoissa, kirjastoissa ym. paikoissa, joissa asioi paljon ikääntyviä ihmisiä, pitäisi huomiota kiinnittää myös ovien avaamispainoon, jollei automaattiseen ovien avautumiseen ole mahdollisuutta. Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimi ja tekninen toimi sekä Hervannan EU-ohjelma teettivät vuosina 2001-

10 2002 esteettömyyskartoituksen ja toimenpideselvityksen, jonka kohdealueina olivat Tammela ja Hervanta. Lähtötiedot kerättiin yli 65-vuotiaille suunnatulla kyselyllä, koehenkilökartoituksella, haastatteluilla ja konsultin tekemillä esteettömyyskartoituksilla. Selvityksen tulokset ovat hyvin samansuuntaisia kyselyn tulosten ja ryhmän kommenttien kanssa, sillä myös siinä ongelmakohdiksi nousivat risteysalueiden puutteet, talviajan liukkaus, pyöräilyn ja ajoneuvoliikenteen haitat jalankululle, huono valaistus, turvallisuuspuutteet ja konkreettiset esteet kulkuväylillä. Hervannassa korostuvat lisäksi mäkisyys ja sivukaltevuus, ja Tammelassa jalkakäytävien kapeus, suojateiden puuttuminen ja korkeat portaat. Esteettömyyskartoituksen tulosten perusteella Hervantaan esitettiin 92 ja Tammelaan 148 toimenpidettä. Sekä Hervannan että Tammelan toimenpide-ehdotuksina esitettiin mm. kiinteistöjen omistajien informointia talvikunnossapidosta ja valaistuksen parantamista, Tammelaan

11 esitettiin lisäksi pyöräilyn erottamista jalankulusta pääväylien kevyen liikenteen väylillä. Jatkotoimiksi ehdotettiin mm. koko keskusta-alueen esteettömyyskartoitusta. Esteettömyyssuunnitelman laatiminen Tampereen keskustaan aloitettiin tammikuussa Kotitapaturmien ehkäisykampanjan julkaiseman oppaan (Ikäihmisten kaatumistapaturmat ja niiden ehkäisy) mukaan 80 % ikääntyvien ihmisten tapaturmista on kaatumisia tai putoamisia. Kaatuminen on myös yli 65-vuotiaiden tavallisin tapaturmaisen kuoleman syy. Sairaalassa hoidettujen kaatumisvammojen määrät ovat moninkertaistuneet ja esimerkiksi lonkkamurtumien on ennustettu kasvavan tulevaisuudessa kun väestö vanhenee. Kaatumisvaaraa lisää heikentynyt aistitoiminta (asentotunto, näkö), keskushermoston toimintaan vaikuttavat tekijät, heikentyneet nilkan ja reiden lihasten voimat, lääkkeiden haittavaikutukset ja akuutit sairaustilat. Kaatumisilla on myös kansantaloudellista merkitystä, sillä esimerkiksi lonkkamurtuman aiheuttamat erikoissairaanhoidon kustannukset ovat noin 8500 euroa ja ensimmäisen vuoden kokonaiskustannukset arviolta euroa potilasta kohden. Vuositasolla pelkästään lonkkamurtuman hoitokustannukset ovat koko maassa arviolta 142 miljoonaa euroa. Yksin elävät vanhukset Asuminen on toinen keskeinen arkiympäristön turvallisuuteen liittyvä ulottuvuus. Oma asunto on ikäihmisten yleisin tapaturmapaikka. Tekniikka on tuonut tullessaan paljon apuvälineitä, mutta ne eivät aina ole tarpeeksi käyttäjäystävällisiä iäkkäille ihmisille. Tärkeää on myös asunnon paloturvallisuus. Etenkin yksin elävien arkielämässä asumisen turvallisuudella on suuri merkitys.

12 Erityistä huolta aiheuttaa yksin elävien vanhusten asema ja syrjäytymisuhka. Kun vanhus on huonokuntoinen, hänen kontaktinsa ulkomaailmaan ovat vähäiset ja uhkana on syrjäytyminen. Tampereella olisikin tarvetta nk. etsivälle vanhustyölle. Turvallisuuden tunne kasvaa, kun vanhuksen avuntarve huomioidaan, eikä hänen tarvitse pelätä avuttomuutta. Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimi on laatinut vanhusten palvelujen strategian (Ihmiseltä ihmiselle arki mahdollisuutena) vuosille Strategian mukaan vanhusten ensisijainen asumis- ja elämisympäristö on heidän kotinsa ja vanhusten aktiivista ja toimintakykyistä elämää pyritään edistämään mm. kehittämällä etsivää vanhustyötä. Seurakunnassa yhteisen kirkkoneuvoston asettama vanhustyöryhmä on asettanut tavoitteekseen kehittää vanhustyötään, muun muassa siivouspalvelua. Kirkontupatoiminnan yhteydessä Harjun seurakunnassa on kokeiltu etsivää vanhustyötä, kohteena päihde- ja peliongelmaiset. Palolaitos puolestaan on huolissaan yksinasuvien vanhusten paloturvallisuudesta. Kuntaliitto käynnisti vuonna 2001 EHKO-projektin (Ehkäisevät kotikäynnit vanhuksille). Projektissa oli mukana 10 kuntaa niistä 36 kunnasta, jotka vuonna 2001 järjestivät vanhuksille ehkäiseviä kotikäyntejä. Kokemukset olivat hyviä ja vuonna 2003 ehkäiseviä kotikäyntejä järjestettiin jo arviolta 70 kunnassa. Kotikäyntien tarkoituksena on ennakoida avuntarvetta, arvioida asunnon muutostöiden tarvetta, informoida palveluista, luoda turvallisuutta ja viihtyisyyttä, antaa neuvoja ja ohjeita toimintamuodoista ja tukimahdollisuuksista. Palveluasumisen kysyntä on kovassa kasvussa. Valtakunnal-

13 linen suositus on, että palveluasuntoja olisi tarjolla 3-5 % yli 75-vuotiaiden määrästä. Tampereen kaupungin asuntopoliittisen strategian tavoite kaupungin palveluasuntojen määräksi vuoteen 2010 mennessä on Vuonna 2001 kaupungin palveluasuntopaikkoja oli 632. Kaupungin asuntojen lisäksi on säätiöiden ja yksityisten ylläpitämiä hoitokoteja. Vuonna 2000 palvelutaloissa tehdyn selvityksen mukaan kaikki yksiköt ovat tehokkaassa käytössä. Selvityksessä mukana olleiden kohteiden asukkaiden keski-ikä oli noin 80 vuotta.

14 Palveluasuntoja ei siis riitä kaikille halukkaille, ja täytyy myös muistaa, etteivät kaikki edes halua asua palvelutaloissa. Yksin elävien osuus tulee väestökehityksen myötä kasvamaan. Sosiaali- ja terveystoimen palvelustrategian mukaan myöskään tavoite kotihoidon asiakkaiden määrästä ei ole toteutunut, joten kotihoitoa ei ole pystytty tarjoamaan kaikille tarvitseville. Olisi siis erittäin tärkeää selvittää kuinka paljon apua tarvitsevia todellisuudessa on. Muita esiin tulleita puutteita Tärkeänä tavoitteena pidettiin myös tasavertaisuutta muiden ryhmien kanssa. Kun ikääntyvä ihminen kokee, että häntä ei ymmärretä tai oteta vakavasti, on olo pahimmillaan avuton ja turvaton. Vakavasti otettavuus korostuu hyvin arkipäiväisissä tilanteissa, muun muassa terveyskeskuksissa, rautatieasemalla ja virastoissa asioidessa. Asiakaspalvelussa toimivat henkilöt eivät aina ymmärrä, että vanhemmille ihmisille täytyy itselle hyvinkin selvältä tuntuvista asioista puhua toisinaan eri tavalla; tarvitaan kuuntelutaitoa ja aikaa. Tekniikan kehitys on vanhoille ihmiselle paitsi mahdollisuus myös uhka, sillä käyttäjät eivät aina pysy kehityksen vauhdissa mukana, ja etenkin vanhusten saattaa olla hankala omaksua uusia asioita. Esimerkiksi pankkiasioiden hoitamisen saattaa ikääntyvät kokea vaikeutetuksi, kun edellytetään yhä enemmän internetin käyttöä ja pankkiasioiden hoitamista omatoimisesti. Manuaaliset palvelut myös maksavat eniten, joten pienituloiset eläkeläiset joutuvat maksamaan muita enemmän pankkiasioiden hoidosta. Vanhusten kanssa työskenteleviltä, esimerkiksi kotipalvelun henkilöstöltä on tullut viestiä siitä, että vanhukset välttävät liikkumista iltaisin ulkona. Vaikka rikoksen pelko ei koros-

15 tunut kyselyssä, oli kommenteissa kuitenkin mainintoja keskustan käsilaukkuvarkaista ja kerjäläisistä. Kyseiset rikostyypit nostetaan tässä yhteydessä esiin niiden erityisluonteen vuoksi, sillä ne kohdistuvat nimenomaan vanhusväestöön. Yksin liikkuva vanhus on melko puolustuskyvytön ja siten rikoksen tekijälle helppo kohde. Pienen rahasumman menettämistä enemmän vanhus saattaa tällaisessa tilanteessa kokea turvattomuutta terveytensä menettämisestä tönäisyn tai kaatumisen vuoksi. Omaan turvallisuuteen voi jonkin verran itse vaikuttaa (mm. ei säilytä rahaa kassissa), mutta kaikki eivät tiedosta keinojen merkitystä. Poikkeuksetta aina kun olen keskikaupungilla niin aikuiset miehet tulevat kerjäämään rahaa hyvin vaativaan sävyyn. Se on enempi sääntö kuin poikkeus. (Kommentti ikäihmisten turvallisuuskyselystä) Toukokuussa klo 19 minulta yritettiin viedä käsilaukku. Kuultuani epätasaista juoksuääntä takanani käännyin nopeasti juoksijaa kohti, hänellä oli jo laukun sanka kädessään, mutta säikähti ja hyppäsi taaksepäin, samalla päästi sangasta. (Kommentti ikäihmisten turvallisuuskyselystä)

16 IV TOIMENPITEITÄ Julkista keskustelua liikkumisen ongelmista pyöräily jalkakäytävillä, etenkin keskustassa, ja katujen talvikunnossapito edellyttävät entistä tehokkaampia toimenpiteitä. Liikkumiseen liittyvät ongelmat eivät useinkaan ole pelkästään yhden tahon vastuulla, sillä esimerkiksi talvikunnossapidon parantaminen edellyttää sekä kaupungin että muiden kiinteistöjen omistajien ja huoltoyhtiöiden vastuuntunnon kohentamista. Päädyttiin siihen ratkaisuun, että tässä yhteydessä paras vaikuttamiskeino on julkinen keskustelu liikkumisen ongelmista. Julkisuuden avulla toivottavasti yhä useampi taho kiinnittää huomiota ikääntyvien tärkeinä pitämiin liikkumisasioihin. Mukaan kampanjoimaan turvallisen liikkumisen puolesta houkutellaan vakuutusyhtiöiden edustajia. Keskustelu ongelmista aloitetaan ohjelman julkistamisen yhteydessä. Ehkäisevät kotikäynnit Ehdotettiin perustettavaksi työryhmä suunnittelemaan etsivän vanhustyön käynnistämistä Tampereella. Liikkeelle voisi lähteä kahdella pilottialueella. Pilottialueilla selvitetään vanhusväestölle suunnatut kunnalliset, yksityiset ja kolmannen sektorin palvelut, ja niistä tiedotetaan tehostetusti alueen vanhusväestölle. Alueet tulisi valita niin, että toinen alueista sijaitsisi ydinkeskustassa ja toinen jollakin keskustan ulkopuolisella asuinalueella. Varsinaisen etsivän vanhustyön kokeilun voisi käynnistää samoilla alueilla tekemällä ehkäisevän kotikäynnin tietyn ikäryhmän (esim. yli 80-vuotiaat)

17 yksinasuville vanhuksille. Tavoitteena on työn laajeneminen tulevaisuudessa koko kaupungin alueelle. Etsivää vanhustyötä tekeville työntekijöille tulisi antaa koulutusta, joka helpottaa väkivallan ja kiristyksen uhrien tunnistamista. Tasavertaisuus ja vakavasti otettavuus Tampereelle tulisi palkata vanhusasiamies, jonka tehtävänä olisi ikäihmisten edunvalvonnan lisäksi monella tasolla muun muassa tiedottamista tehostamalla viedä eteenpäin ikäihmisten asioita. Päätettiin ottaa kantaa myös siihen, miten vanhuksia tulisi huomioida asiakaspalvelussa. Ikäihmisten huomioimiseen palveluammateissa tulisi kiinnittää huomiota jo työhön perehdyttämisvaiheessa. Suorat yhteydenotot Paras tapa puuttua selkeästi rajattaviin ongelmiin on suora yhteydenotto kyseisiin paikkoihin. Tampereen kaupungin liikennelaitosta pyydetään kiinnittämään huomiota palvelubussireittien suunnitteluun ja reiteistä tiedottamiseen sekä bussien rauhallisempiin liikkeellelähtöihin. VR:lle annetaan huomautus rautatieaseman painavista ovista ja hissin hankalasta käytöstä.

18 Tampereen kaupungin liikennesuunnittelijoille viedään viestiä jalkakäytävien sekä yhdistettyjen kävely- ja pyöräteiden aiheuttamasta turvattomuudesta ikäihmisille. Ongelma on pahin keskusta-alueella, erityisesti Hämeenkadulla, Itsenäisyydenkadulla ja Hatanpään valtatiellä. Liikennesuunnittelijoille viedään viestiä myös liian nopeista liikennevaloista; ikäihmisten on vaikea ehtiä turvallisesti kadun yli etenkin talvella. Nyt joissakin paikoissa (esim. Pyynikin uimahallin ja Peurankallion palvelutalon välisellä osuudella) liikennevaloja on vielä entisestäänkin nopeutettu. Myös korkeat rotvallit ovat haitta tai jopa este liikuntarajoitteisille (keppi, rollaattori, pyörätuoli) ihmisille erityisesti suojateillä.

19 Tampereen kaupungin katujen kunnossapitoyksikköön annetaan huomautus jalkakäytävien huonosta talvikunnossapidosta. Kaduilta jalkakäytäville auratut lumivallit kaventavat jalankulkijoiden kulkuväylää ja vaikeuttavat ohikulkua ruuhkatilanteissa. Tampereen kaupungin puistosuunnittelijoihin vedotaan puistonpenkkien määrän lisäämiseksi ja puistojen valaistuksen parantamiseksi. Monien ikäihmisten liikkumisen edellytyksenä on riittävä levähdyspaikkojen määrä. Kiinteistötoimeen otetaan yhteyttä julkisten tilojen heikon valaistuksen parantamiseksi. Ilmatieteen laitokseen otetaan yhteyttä kehitteillä olevan liukkaustiedote -palvelun saamiseksi myös ikäihmisten eniten käyttämiin radiokanaviin (Tampereen radio, Radio 957) sekä Tampere-TV:seen.

20 LÄHTEET EHKO-projekti. Kuntaliitto. Esteettömyyskartoitus ja toimenpidesuunnittelu Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimen selvityksiä 1/ Ihmiseltä ihmiselle arki mahdollisuutena. Sosiaali- ja terveystoimen vanhusten palveluiden strategia vuoteen Ikäihmisten kaatumistapaturmat ja niiden ehkäisy. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Kotitapaturmien ehkäisykampanja. Ikäihmisten turvallinen Tampere. Turvallisuuskyselyn tulokset. Tampereen Aluekehitys ja Turvallisuusohjelma. Hanna Moisio Tutkimus ikäihmisten palvelutalojen valmiuksista Tampereella. Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimen selvityksiä 3/2000. Vanhusten palveluasuminen vuoteen Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimen selvityksiä 2/2002. Väestötiedot. Tilastokeskus.

Ikäihminen teknologian käyttäjänä. Marika Nordlund KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto

Ikäihminen teknologian käyttäjänä. Marika Nordlund KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto Ikäihminen teknologian käyttäjänä Marika Nordlund KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto KÄKÄTE-projekti Käyttäjälle kätevä teknologia -projekti: Vanhustyön keskusliitto ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

liikenteessä Merja Rantakokko, TtM, ft Suomen gerontologian tutkimuskeskus Jyväskylän yliopisto Merja.rantakokko@jyu.fi

liikenteessä Merja Rantakokko, TtM, ft Suomen gerontologian tutkimuskeskus Jyväskylän yliopisto Merja.rantakokko@jyu.fi Iäkkäiden turvallisuuskokemus liikenteessä Merja Rantakokko, TtM, ft Suomen gerontologian tutkimuskeskus Jyväskylän yliopisto Merja.rantakokko@jyu.fi Iäkkäiden liikenneturvallisuus Iäkkäiden aiheuttamat

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen turvallisuus. Helsinki 5.2.2013 Tarja Mankkinen Sisäministeriö

Ikääntyneiden asumisen turvallisuus. Helsinki 5.2.2013 Tarja Mankkinen Sisäministeriö Ikääntyneiden asumisen turvallisuus Helsinki 5.2.2013 Tarja Mankkinen Sisäministeriö 8.2.2013 Yhteiskunnan muutokset heijastuvat turvallisuuteen Yksilöiden ja ryhmien tarpeet erilaisia myös turvallisuudessa

Lisätiedot

Esteettömyys korjausrakentamisessa kotona asumisen mahdollisuudet TURVALLINEN KOTI. Rakennusvalvonta. AnuMontin 28.9.2013

Esteettömyys korjausrakentamisessa kotona asumisen mahdollisuudet TURVALLINEN KOTI. Rakennusvalvonta. AnuMontin 28.9.2013 Esteettömyys korjausrakentamisessa TURVALLINEN KOTI AnuMontin 28.9.2013 Rakennusvalvonta Valtakunnalliset tavoitteet YM Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma vuosille 2013 2017 v. 2011 yli 75v 89,6%

Lisätiedot

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä?

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä? HAMINAN KAUPUNKI Ikäihmisten palvelut Kotihoitokeskus Pikkuympyräkatu 3 49400 HAMINA P. 0400 801 831 KULJETUSPALVELUHAKEMUS Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Saap.pv Dnro HAKIJA Sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Kalvosarjan sisältö Taustatietoja kyselystä Liikennekäyttäytyminen Turvalaitteiden käyttö Liikenteessä

Lisätiedot

Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta. Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11.

Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta. Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11. Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11.2013 Sisältö 1. Mitä on esteettömyys ja turvallisuus rakennetussa ympäristössä?

Lisätiedot

Kuntamarkkinat 11.9.2013

Kuntamarkkinat 11.9.2013 Kuntamarkkinat 11.9.2013 Järvenpään kaupungin turvallisuussuunnitelma Erkki Kukkonen kaupunginjohtaja LÄHTÖKOHTIA JÄRVENPÄÄN TURVALLISUUSSUUNNITTELULLE - Syrjäytyminen on sisäisen turvallisuuden keskeisin

Lisätiedot

Miehikkälä: Alue 1 Vastaajia 23

Miehikkälä: Alue 1 Vastaajia 23 EK-ARTU -hanke Arjen turva kysely Miehikkälä: Alue 1 Vastaajia 23 Miehikkälän kirkonkylä: Miehikkälä 12, Saivikkala 11 7.2.2013 1 Taustatietoja vastaajista (23) Naisia vastaajista 14 Miehiä vastaajista

Lisätiedot

Ikäihmisten turvallinen Tampere. Turvallisuuskyselyn tulokset

Ikäihmisten turvallinen Tampere. Turvallisuuskyselyn tulokset Ikäihmisten turvallinen Tampere Turvallisuuskyselyn tulokset Tampereen Aluekehitys ja Turvallisuusohjelma Hanna Moisio 24.9.2003 1 ALUKSI Onko Tampere turvallinen kaupunki myös ikäihmisten mielestä? Kuinka

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT Sallan kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta SAS-työryhmä 2015 VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN

Lisätiedot

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy liikunnan avulla

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy liikunnan avulla Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy liikunnan avulla Erikoistutkija, KaatumisSeula-hankkeen projektipäällikkö Saija Karinkanta KAATUMINEN ON YLEISTÄ 1 joka kolmas yli 65-vuotias kaatuu vuosittain näistä puolet

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Asumisviihtyvyys kaupungin vuokra- ja asumisoikeusasunnoissa

Asumisviihtyvyys kaupungin vuokra- ja asumisoikeusasunnoissa Asumisviihtyvyys kaupungin vuokra- ja asumisoikeusasunnoissa - v. 2005 asukaskyselyn tuloksia 13.3.2007 Erkki Korhonen Kaupungin omistamat vuokra- ja asumisoikeusasunnot 1.1.2005 Muut vuokraasunnot; 1%

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

Turvallisuus osana hyvinvointia

Turvallisuus osana hyvinvointia Turvallisuus osana hyvinvointia Päijät-Hämeen sosiaalipoliittinen foorumi 12.5.2009 Marjaana Seppänen marjaana.seppanen@helsinki.fi Hyvinvointi ja turvallisuus Hyvinvointi ja turvallisuus Hyvinvointi =

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, FT Taustaa

Lisätiedot

Jalankulkijoiden liukastumiset

Jalankulkijoiden liukastumiset Liikenneturvan selvityksiä 3/2014 Jalankulkijoiden liukastumiset -kyselytuloksia 2013 Leena Pöysti Leena Pöysti Jalankulkijoiden liukastumiset -kyselytuloksia 2013 Liikenneturvan selvityksiä 3/2014 Liikenneturva

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness Lähiympäristö ja siinä liikkuminen (pitkä kyselylomake) Tässä lomakkeessa kysytään käsityksiänne asuntonne lähiympäristöstä

Lisätiedot

Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6.

Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6. Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6.2016 Esteettömyystutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Invalidiliiton

Lisätiedot

RISTO-HANKE. Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (01.07.2013 31.10.2014) Ikäihmisten suun terveyden edistäminen

RISTO-HANKE. Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (01.07.2013 31.10.2014) Ikäihmisten suun terveyden edistäminen RISTO-HANKE Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (01.07.2013 31.10.2014) Ikäihmisten suun terveyden edistäminen HANKESUUNNITELMAN TAVOITE Yli 65-vuotiaiden suun terveyden edistäminen ja sairauksien

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2010 lopussa Suositus, 2008 Asui

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA 17.11.2015 AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA SELVITYKSEN TULOKSIA ARA:N ERITYISRYHMÄ- KOHTEIDEN TILAMITOITUS SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ramboll Management Consulting toteutti yhdessä Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

Ikääntyvä väestö Asuinalueiden kehittämisohjelmassa

Ikääntyvä väestö Asuinalueiden kehittämisohjelmassa Ikääntyvä väestö Asuinalueiden kehittämisohjelmassa Ikäystävällinen asuinalue -seminaari 12.5.2014 Hanna Dhalmann 12.10.2007 Tekijän nimi Projektipäällikkö, FT 13 kasvukeskuskaupunkia: Helsinki, Vantaa,

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Rakennetun ympäristön esteettömyys Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Fyysinen esteettömyys Jne. Tiedonsaannin esteettömyys Saavutettavuus

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

Ikääntyneiden fyysinen toimintakyky ja turvallisuuden tunne Ilkka Väänänen. Lahden tiedepäivä Fellmannia, Lahti 27.11.2012

Ikääntyneiden fyysinen toimintakyky ja turvallisuuden tunne Ilkka Väänänen. Lahden tiedepäivä Fellmannia, Lahti 27.11.2012 Ikääntyneiden fyysinen toimintakyky ja turvallisuuden tunne Ilkka Väänänen Lahden tiedepäivä Fellmannia, Lahti 27.11.2012 Esityksen rakenne 1. Johdanto Tapaturmaisesti kuolleiden yli 65 vuotiaiden kuolemansyyt

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa

Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa Turvallisen asumisen koti-seminaari 3.8.2011 Palvelupäällikkö laitos- ja palveluasuminen Pasi Paasila Esityksen

Lisätiedot

Hämeenlinnan vanhusneuvosto

Hämeenlinnan vanhusneuvosto Hämeenlinnan vanhusneuvosto 1 n toiminta lakisääteistä Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista, 28.12.2012/980 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Lisätiedot

Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus. Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi

Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus. Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi 16.11.2011 Jäsentely Ikääntyminen Suomessa Kotona asuminen Iäkkäiden kokemuksia

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

SUJUVAA ARKEA MYÖS HUOMENNA

SUJUVAA ARKEA MYÖS HUOMENNA SUJUVAA ARKEA MYÖS HUOMENNA Toimivuutta ja turvallisuutta asumiseen helposti poistettavat esteet seminaari Hyvä Ikä messut, Tampere 25.9.2014, ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, FT IKÄÄNTYNYT HALUAA ASUA:

Lisätiedot

Esteetön liikkumisympäristö koulutus Oulu 23.2.2006. Riikka Kallio Elsa-koordinaattori WSP LT-Konsultit Oy

Esteetön liikkumisympäristö koulutus Oulu 23.2.2006. Riikka Kallio Elsa-koordinaattori WSP LT-Konsultit Oy Esteetön liikkumisympäristö koulutus Oulu 23.2.2006 Riikka Kallio Elsa-koordinaattori WSP LT-Konsultit Oy Tausta ja tavoitteet Viiden Elsa-kuntahankkeen esittely samassa julkaisussa Koottuna perustiedot

Lisätiedot

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Tikkakosken asukkaiden mielipiteitä ja näkemyksiä Jyväskylän kaupungin katu-, puisto-, veneily- ja jätehuoltopalveluista

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYS Yhteenveto kansalaistutkimuksen tuloksista

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYS Yhteenveto kansalaistutkimuksen tuloksista RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYS Yhteenveto kansalaistutkimuksen tuloksista Selvityksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Invalidiliitto teetti alkuvuonna 2016 tutkimuksen kansalaisten asenteista rakennetun

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

KUNTA JA PALVELUT. Taustatiedot. 1. Asuinalueesi. Ydinkeskustassa (Noin 1,5 km etäisyydellä linjaautoasemasta) 2. Vastaajan ikä. 3.

KUNTA JA PALVELUT. Taustatiedot. 1. Asuinalueesi. Ydinkeskustassa (Noin 1,5 km etäisyydellä linjaautoasemasta) 2. Vastaajan ikä. 3. KUNTA JA PALVELUT Tällä kyselytutkimuksella kartoitetaan Nokian kaupungin asukkaiden näkemyksiä kuntapalveluista. Kaupunkilaisia pyydetään arvioimaan kaupungin palveluita erilaisten kysymysten kautta Kyselyssä

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 212 Asukastyytyväisyystulokset 1212 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Turvassa kyläss. Willa Elsa 7.9.2009 Outi Tikkanen Kylä auttaa ja välittää kriisissä-hanke

Turvassa kyläss. Willa Elsa 7.9.2009 Outi Tikkanen Kylä auttaa ja välittää kriisissä-hanke Turvassa kyläss ssä? Willa Elsa 7.9.2009 Outi Tikkanen Kylä auttaa ja välittää kriisissä-hanke 1.3.2009-31.12.2011 31.12.2011 Suomen kylätoiminta ry Mitä on turvallisuus? Turvallinen työ-, koti-ja asuinympäristö

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Kalvosarjan sisältöteemat Onnettomuuskehitys yleisesti Onnettomuuksien osalliset osallisten kulkutapa osallisten

Lisätiedot

Esteetön ympäristö kaikkien etu!

Esteetön ympäristö kaikkien etu! Esteetön ympäristö kaikkien etu! Kajaani 3.12.2012 Harri Leivo, ry www.esteetön.fi 1 Esteettömyys koskee koko yhteiskuntaa Kaikille soveltuva, esteetön yhteiskunta työ, harrastukset, kulttuuri, opiskelu,

Lisätiedot

Turvallisuutta - asukkaille ja asukkaiden kanssa kaupungissa

Turvallisuutta - asukkaille ja asukkaiden kanssa kaupungissa Turvallisuutta - asukkaille ja asukkaiden kanssa kaupungissa Turvallinen ja eheä Suomi seminaari 24.-25.1.2012 Marjaana Seppänen marjaana.seppanen@ulapland.fi Liipola Pääosin 1970-luvulla rakennettu selvärajainen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 - Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia 1. Hyvinvoinnille vahva perusta Terveys

Lisätiedot

Arjen turva kysely. Virolahden asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma 7.2.2013

Arjen turva kysely. Virolahden asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma 7.2.2013 Arjen turva kysely Virolahden asukkaiden vastaukset 7.2.2013 EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma 1 Vastaajia yhteensä 123 Vastaajien tausta Vastaajien lkm %-osuus vastaajista Naisia

Lisätiedot

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä. Klaukkalan koulu 30.1.

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä. Klaukkalan koulu 30.1. Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020 Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä Klaukkalan koulu 30.1.2014 Vaihe 1A. Osallistujia pyydettiin kertomaan, millaiset olisivat

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö TERVEYSLIIKUNTA YHTEISTYÖN AREENAKSI JA IKÄÄNTYVIEN VOIMAVARAKSI! Vanhustyön messut 10.2.2015 Elina Karvinen, ohjelmajohtaja, Voimaa vanhuuteen

Lisätiedot

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Turvallinen Lappeenranta Lappeenrannan strategian tavoite v. 2028 VIIHTYISÄ JA TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Sujuva arki ja turvallinen kasvuympäristö, jossa on varaa valita mieleisiä harrastuksia

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja Esteettömyys on asumisen kehittämistä Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus -seminaari, 4.11.2014, Lahti, Sibeliustalo Sari Hosionaho,FT,

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

Asumisen palvelut mistä uudet innovaatiot? 3.2.2015 Uudet asuinympäristöt toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen

Asumisen palvelut mistä uudet innovaatiot? 3.2.2015 Uudet asuinympäristöt toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen Asumisen palvelut mistä uudet innovaatiot? 3.2.2015 Uudet asuinympäristöt toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen Perustietoa 51-vuotiaasta Lahden vanhusten asuntosäätiöstä (LVAS) Lahden vanhusten asuntosäätiön

Lisätiedot

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Järvenpään kaupunki Kolme kokeilua menossa: 1. tyhjillään oleva liikehuoneisto muutetaan asumiskäyttöön

Lisätiedot

ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSKYSELY 2016 SIPOOLAISTEN VASTAUKSET

ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSKYSELY 2016 SIPOOLAISTEN VASTAUKSET ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSKYSELY 2016 SIPOOLAISTEN VASTAUKSET Itäuusmaalaiset kunnat, Itä-Uudenmaan poliisilaitos ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitos järjestivät turvallisuuskyselyn maaliskuussa 2016.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt kotipalveluissa, tuki- ja palveluasumisessa; STEP II hanke

Sosiaali- ja terveydenhuollon paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt kotipalveluissa, tuki- ja palveluasumisessa; STEP II hanke Sosiaali- ja terveydenhuollon paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt kotipalveluissa, tuki- ja palveluasumisessa; STEP II hanke Palotutkimuksen päivät 2015, Espoo Tarja Ojala, DI, KM, tutkija Palotutkimuksen

Lisätiedot

Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen tarpeet Sari Valjakka

Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen tarpeet Sari Valjakka Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen tarpeet Sari Valjakka Miljoona esteetöntä asuntoa vuoteen 2030-seminaari 20.3.2014 Tavoitteet ja toteutus Selvittää neurologisesti pitkäaikaissairaiden

Lisätiedot

Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy esimiestyönä

Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy esimiestyönä Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy esimiestyönä Kehittämispäällikö Anne Lounamaa, FT Tapaturmien ehkäisyn yksikkö, THL 4.10.2013 RAI- vertailukehittämisen seminaari 3.10.2013, Helsinki, Paasitorni

Lisätiedot

Ikäihmisten arjen turvaa

Ikäihmisten arjen turvaa Ikäihmisten arjen turvaa Ongelmia ja ratkaisuja Krista Kirjavainen Toukokuu 2013 KAMU kaikki mukaan turvallisuustyöhön Itä-Suomen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma KAMUn tarkoituksena tukea ja kannustaa

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Hissillä kotiin Valtakunnallinen hissiseminaari, 8.5.2014, Lahti Ohjelmapäällikkö, FT Sari Hosionaho, ympäristöministeriö Ikääntyminen koskettaa yhteiskuntaa

Lisätiedot

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa)

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) !"# "" $%$%%$&' Kysely avoinna 5.4. - 5.5.2009 Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) Vastauksia yhteensä: 560 kävellen 4 46 78 polkupyörällä 32 27 364 mopolla/moottoripyörällä 7 24 6 henkilöautolla

Lisätiedot

Suvi Fried, sh, TtM, HM Ikäinstituutti etunimi.sukunimi(at)ikainstituutti.fi Ikäystävällinen asuinalue -seminaari 12.5. klo 10.

Suvi Fried, sh, TtM, HM Ikäinstituutti etunimi.sukunimi(at)ikainstituutti.fi Ikäystävällinen asuinalue -seminaari 12.5. klo 10. Suvi Fried, sh, TtM, HM Ikäinstituutti etunimi.sukunimi(at)ikainstituutti.fi Ikäystävällinen asuinalue -seminaari 12.5. klo 10.35-11 Kohteena erityisesti asuinympäristön ja asumisen fyysiset puitteet ja

Lisätiedot

Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta

Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 kommun@borlange.se www.borlange.se Kun tarvitset apua tai tukea Kun tarvitset apua arkiaskareisiin voit hakea

Lisätiedot

Ympärivuorokautista apua tarvitsevan iäkkään palvelutarpeet

Ympärivuorokautista apua tarvitsevan iäkkään palvelutarpeet Ympärivuorokautista apua tarvitsevan iäkkään palvelutarpeet Harriet Finne-Soveri, ikäihmisten palvelut - yksikön päällikkö 2010-05-20 Esityksen nimi / Tekijä 1 Sisältö Miten näemme palvelut ja niiden tarpeen

Lisätiedot

Paloturvallisuuden varmistaminen sosiaali- ja terveysalalla ja tuetussa asumisessa Tapaturmien ehkäisyn yksikkö

Paloturvallisuuden varmistaminen sosiaali- ja terveysalalla ja tuetussa asumisessa Tapaturmien ehkäisyn yksikkö 1 Paloturvallisuuden varmistaminen sosiaali- ja terveysalalla ja tuetussa asumisessa Tapaturmien ehkäisyn yksikkö 22.6.2015 STEP-hanke 2012-2016 1 Koulutusaineiston sisältö 1. Johdanto, tausta, tavoitteet

Lisätiedot

Sukupolvet kohtaavat Kustaankartanossa - Pihaprojekti

Sukupolvet kohtaavat Kustaankartanossa - Pihaprojekti Innovaatioprojekti kevät 2012 Sukupolvet kohtaavat Kustaankartanossa - Pihaprojekti Kustaankartanon vanhustenkeskus Ammattikorkeakoulu Osallistujat Kustaankartanon vanhustenkeskus Leena Pohjola, johtaja

Lisätiedot

Oulun Turvallisuusohjelma 2013-2016 http://www.ouka.fi/oulu/turvallisuus/

Oulun Turvallisuusohjelma 2013-2016 http://www.ouka.fi/oulu/turvallisuus/ Oulun Turvallisuusohjelma 2013-2016 http://www.ouka.fi/oulu/turvallisuus/ Sisäinen turvallisuus ja kolmas sektori Kansallinen turvallisuusseminaari Oulussa 10.11.2015 Riskienhallintapäällikkö Heikki Kontsas,

Lisätiedot

Otos 1. Otoksen sisältö:

Otos 1. Otoksen sisältö: Tekijät: Hanne Cojoc, Projektipäällikkö, Hyvinvointiteknologia Taneli Kaalikoski, Projektityöntekijä, Apuvälinetekniikka Laura Kosonen, Projektityöntekijä, Vanhustyö Eija Tapionlinna, Kontaktivastaava,

Lisätiedot

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa?

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? 8.9.2015 Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston puheenjohtaja Seminaarin teema Mikä on turvallisuuden nykytila ja haasteet harvaan asutulla

Lisätiedot

Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 2015

Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 2015 Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 2015 Rakenteelliset ratkaisut ja kevyen liikenteen turvallisuus 28.10.2015 Suunnittelupäällikkö Ari Vandell Liikenneturvallisuustilanne Tampereella Liikenneturvallisuustilanne

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin

Lisätiedot

OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLAITOS Alue

OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLAITOS Alue Dia 1 Alue 12 kuntaa (1.1.2004 18 kuntaa) Noin 280 000 asukasta (vrk 12/2013) Noin 23 160 km 2 260 km Dia 2 Alue Noin 250 000 asukasta (50 km säteellä Oulusta) Dia 3 Yhteistyö arjen turvallisuuden parantamisessa

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS 3(5)

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS 3(5) 1(5) Hakemus saapunut Kotikäynti Tiimin käsittely Hoidettavan henkilötiedot Nimi Lähiosoite Henkilötunnus Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Lähiomainen, nimi ja puhelinnumero Puoliso Tytär/Poika

Lisätiedot

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3. Vanhuspalvelulain valvonta Sirkka Jakonen Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.2014 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi! Vanhuspalvelulailla pyritään turvaamaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

Lisätiedot

Tämä maa ja oma koti - työtä kyläturvallisuuden parantamiseksi

Tämä maa ja oma koti - työtä kyläturvallisuuden parantamiseksi Tämä maa ja oma koti - työtä kyläturvallisuuden parantamiseksi Sanoista tekoihin tavoitteena turvalliset, elinvoimaiset ja hyvinvoivat alueet seminaari 16.-17.2.2011 Pohjois-Karjalan Sairaskotiyhdistys

Lisätiedot

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4. Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.2012 Väistämisvelvollisuus pyörätien jatkeella muuttui vuonna 1997

Lisätiedot

Muistisairaat & teknologia -työpaja. Espoo 16.9.2015. Seniortek OY Pertti Niittynen. pertti.niittynen@seniortek.fi +358400220505 www.seniortek.

Muistisairaat & teknologia -työpaja. Espoo 16.9.2015. Seniortek OY Pertti Niittynen. pertti.niittynen@seniortek.fi +358400220505 www.seniortek. Muistisairaat & teknologia -työpaja Espoo 16.9.2015 Seniortek OY Pertti Niittynen pertti.niittynen@seniortek.fi +358400220505 www.seniortek.fi Suomessa arvioidaan olevan 100 000 lievää sekä 93 000 keskivaikeaa

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2012

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2012 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2012 KUNTA: HALLINTOKUNTA/SEKTORI: LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ: LEMPÄÄLÄ SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI / PÄIVÄHOITO, TERVEYSTOIMI, VANHUSTYÖ, VAMMAISPALVELU

Lisätiedot

käihmiset.dgn 08.06.2006 11:50:48

käihmiset.dgn 08.06.2006 11:50:48 käihmiset.dgn 08.06.2006 11:50:48 TURVALLINEN LIIKKUMINEN LÄHIYMPÄRISTÖSSÄ kysely Iisalmen kaupungin ikäihmisille 2006 Kyselyn yhteenveto 22.3.2007 Ongelma Ongelmapaikka Toimenpide Vastuutaho Ongelmakohteen

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

S e i n ä j o e n k a u p u n g i n I k ä k e s k u s 2 0 1 5

S e i n ä j o e n k a u p u n g i n I k ä k e s k u s 2 0 1 5 Kooste Hyvinvo intia edistävät kotikäynnit 1939 syntyneille vuonna 2014 S e i n ä j o e n k a u p u n g i n I k ä k e s k u s 2 0 1 5 HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT 1939 SYNTYNEILLE Ikäkeskus on Seinäjoen

Lisätiedot

SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012

SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012 SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012 Miksi liikenneturvallisuussuunnitelma? Selvitetään liikenneturvallisuuden ja liikennekäyttäytymisen nykytila Määritetään liikenneturvallisuustavoitteet Määritellään

Lisätiedot

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä TYÖIKÄISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Sähköiseen kyselyyn vastasi 321 täysi-ikäistä pieksämäkeläistä, joista 67 prosenttia oli naisia ja 33 prosenttia

Lisätiedot

Mistä ikääntyneet saavat apua?

Mistä ikääntyneet saavat apua? Mistä ikääntyneet saavat apua? Jenni Blomgren, erikoistutkija Kelan tutkimusosasto Kansallinen ikääntymisen foorumi 2011 Kela 23.11.2011 Tutkimusosasto Esityksen rakenne Määritelmiä Ikääntyneiden hoiva

Lisätiedot

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki Kansalaiskysely 2014 Mäntsälä + kaikki Vastaajamäärä Koko selvityksessä yhteensä 1421 vastaajaa Mäntsälästä 330 vastaajaa Tuhatta täysi-ikäistä asukasta kohden 22 vastaajaa 23 % kaikista vastaajista 2.

Lisätiedot

Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä

Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä Reetta Keisanen 6.3.2015 Helsingin strategisina tavoitteina Edistää kestävää liikkumista lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE Sisältö Väestökehitys ja -ennuste Väestön ikärakenteen muutoksia Asutuksen sijoittuminen Asukasmäärän

Lisätiedot

Ikäihmisten asumisen uudet tuulet Pohjois Karjalassa, case Lieksa

Ikäihmisten asumisen uudet tuulet Pohjois Karjalassa, case Lieksa Ikäihmisten asumisen uudet tuulet Pohjois Karjalassa, case Lieksa Miten kustannuksia voidaan vähentää ja palvelun laatua parantaa? Paikka: Pohjois Karjalan rajavartioston tila, Onttola Aika: 17.2. 2011

Lisätiedot

Asumisen palveluiden konseptit - kehämalli

Asumisen palveluiden konseptit - kehämalli Asumisen palveluiden konseptit - kehämalli Tulevaisuuden senioriasuminen Tampereella - Omassa kodissa palveluiden turvin 14.12.2005 Markku Riihimäki TULEVAISUUDEN SENIORIASUMINEN - Omassa kodissa asumisen

Lisätiedot