Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland"

Transkriptio

1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka luokitus Kansainvälisen tavaroiden ja palvelujen luokituksen (Nizzan sopimus) 8. painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass klassindelning enligt Internationell klassindelning av varor och tjänster (Niceövernskommelsen) 8. utgåvan (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...34 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...37 Kansallisen rekisteröinnin korvaaminen kansainvälisellä Ersättning av en inhemsk registrering med en internationell registrering...37 Rekisteristä poistettuja tavaramerkkejä Ur registret avförda varumärken...37 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...39 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar...77 Kansainvälisiin rekisteröinteihin kohdistuvat käyttöluvat Licenser som hänför sig till internationella registreringar...81 Kansainvälisten rekisteröintien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i internationella registreringars skyddsomfång...81 Kansainväliset rekisteröinnit, jotka eivät enää voimassa Suomessa Internationella registreringar som inte längre gäller i Finland...82 Oikaisuja Rättelser...82 TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER...83

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. (111) (210) T (220) VITABITE (730) DIRECTAS OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 29, 30, 31, 32, 35 (111) (210) T (220) VENTURE (730) YAMAHA MOTOR EUROPE N.V., Schiphol-Rijk, Schiphol-Rijk, NL (740) Berggren Oy Ab (511) 12 (111) (210) T (220) KAIKU

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HELSINGIN KOULURAITTIUSPIIRI - OKRY RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 44 (111) (210) T (220) (730) TRINTON OÜ, Tallinna, Tallinn, EE (740) Asianajotoimisto Fennica Oy (511) 9, 37, 38, 42 (111) (210) T (220) ENDLESS LOVE (730) VICTORIA'S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC., Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 3 (111) (210) T (220) VIRTA (730) ALMA MEDIA OYJ (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 16, 38, 40, 41

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) RAUNO LAULUMAA OY, Lahti, Lahtis, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 20 (111) (210) T (220) ISO GEE (730) ALMA MEDIA OYJ (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 16, 38, 40, 41 (111) (210) T (220) ALREC (730) RINHEAT OY, Espoo, Esbo, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 1 (111) (210) T (220) Travel Park

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HAAGA INSTITUUTTI -SÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) TAMTRON (730) TAMTRON OY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 37, 42 (111) (210) T (220) i (730) 3i GROUP PLC, Lontoo, London, GB (740) Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy (511) 35, 36 (111) (210) T (220) BIBO (730) HUHTAMAKI FINANCE B.V., Hoofddorp, Hoofddorp, NL (511) 16, 20, 21 (111) (210) T (220)

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI REVONTULI (730) LAPIN LIHA OY, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220) Medicel (730) MEDICEL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 9, 10, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) TALENTUM MEDIA OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35, 38, 41, 42 (111) (210) T (220) SUVI KEITTIÖT (730) JOUAL KY, Kempele, Kempele, FI (511) 11, 37

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Uratie, Urakehityspalvelu kunnianhimoisille (730) TALENTUM MEDIA OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35, 38, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) KONE OYJ (KONE CORPORATION) (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Papula Oy (526) Rekisteröinti ei tuota yksinoikeutta sanaan KONE sinänsä. - Registreringen medför inte ensamrätt till ordet KONE i och för sig. (511) 6, 9, 19, 20, 37 (111) (210) T (220) MILLSENSE (730) OUTOKUMPU TECHNOLOGY OY, Espoo, Esbo, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 37, 42

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) UNO X (730) CHEVRON GLOBAL ENERGY INC., Delaware, Delaware, US, NORSK HYDRO ASA, Oslo, Oslo, NO (740) Kolster Oy Ab (511) 4 (111) (210) T (220) (730) RAUTAKESKO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen, liila ja harmaa. - Märket är utfört i färgerna svart, vitt, lila och grått. (511) 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 39, 45 (111) (210) T (220)

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ULTRA PROVEC OY, Halikko, Halikko, FI (591) Merkin värit ovat musta ja violetti. - Märket är utfört i färgerna svart och violett. (511) 6, 19, 20, 21, 22, 26 (111) (210) T (220) KÄMP (730) PALACE KÄMP HOTELLIT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 33, 41, 43 (111) (210) T (220) (730) KIDS FACTORY OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 16, 22, 28, 30, 32, 39, 41 (111) (210) T (220)

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI PPO Portti (730) POHJANMAAN PPO OY, Ylivieska, Ylivieska, FI (511) 38, 42 (111) (210) T (220) (730) KANNIAINEN, VIRPI KRISTIINA, Tornio, Torneå, FI (511) 23, 24, 25 (111) (210) T (220) YÖN LYHDYT (730) MIKKOLA, TAPANI, TOIMINIMEN TMI YLÖJÄRVEN TIMPURI-TAPSA TAPANI MIKKOLA HALTIJANA, Ylöjärvi, Ylöjärvi, FI (511) 15, 35, 41 (111) (210) T (220) (730) SYMBICON OY, Kajaani, Kajana, FI (511) 9

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) SYMBICON OY, Kajaani, Kajana, FI (511) 9 (111) (210) T (220) o.b. ELLITE (730) JOHNSON & JOHNSON, New Jersey, New Jersey, US (511) 5 (111) (210) T (220) (730) TAMPEREEN KAUPPAKAMARI - TAMMERFORS HANDELSKAMMARE - TAMPERE CHAMBER OF COMMERCE RY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 41

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) ELKU (730) RAKENNUSTEOLLISUUDEN KUSTANNUS RTK OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 42, 45 (111) (210) T (220) AION (730) AION OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5, 9, 10, 25, 28, 35, 37 (111) (210) T (220) (730) HELSINGIN BUSSILIIKENNE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 12, 39

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) FINNET-LIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 35, 37, 38, 41, 42 (111) (210) T (220) JUVAX (730) VAUHKONEN, VELI JUSSI VÄINÄMÖ, Tuulos, Tuulos, FI (511) 29, 31 (111) (210) T (220) (730) KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (740) Kespat Oy (591) Merkin värit ovat punainen ja valkoinen. - Märket utförs i färgerna rött och vitt. (511) 41, 42, 44

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) INGMAN ICE CREAM OY AB, Sipoo, Sibbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkin värit ovat sininen, valkoinen ja kullanvärinen. - Märket utförs i färgerna blått, vitt och gultfärgat. (511) 29, 30 (111) (210) T (220) (730) BONNIER PUBLICATIONS A/S, Kööpenhamina, Köpenhamn, DK (740) Kolster Oy Ab (511) 9, 16, 41 (111) (210) T (220) STILNOXIA (730) SANOFI-AVENTIS, Pariisi, Paris, FR (740) Kolster Oy Ab (511) 5

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) LETKUN MAAMIESSEURA R.Y., Tammela, Tammela, FI (511) 16, 41, 43 (111) (210) T (220) AB ORAX (730) AB ORAX, Vårgårda, Vårgårda, SE (511) 6, 7, 11 (111) (210) T (220) Kansirenki (730) MARKKOLA, ARI, TOIMINIMEN TMI ARI MARKKOLA HALTIJANA, Kurikka, Kurikka, FI (511) 20, 21 (111) (210) T (220)

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) AJANTIETO OY, Pori, Björneborg, FI (511) 41 (111) (210) T (220) Hyvinvointiosakepörssi (730) SUN MAGIC OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41, 45 (111) (210) T (220) AULIS-PANKKI (730) S-PANKKI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 42 (111) (210) T (220) ARTEBONE (730) BBS-BIOACTIVE BONE SUBSTITUTES OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 5

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) POWERDROPS (730) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Ohio, Ohio, US (740) Kolster Oy Ab (511) 3 (111) (210) T (220) GOSSARD VINTAGE (730) COURTAULDS TEXTILES (HOLDINGS) LIMITED, Slough, Berkshire, Slough, Berkshire, GB (740) Kolster Oy Ab (511) 25 (111) (210) T (220) KABANOSSI XO (730) HK RUOKATALO GROUP OYJ, Turku, Åbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 29 (111) (210) T (220) XO

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) HK RUOKATALO GROUP OYJ, Turku, Åbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 29 (111) (210) T (220) NERVESEED (730) SAURIO, ESKO, Turku, Åbo, FI, KARI, SAM, Turku, Åbo, FI, VIRTANEN, TONY, Turku, Åbo, FI (511) 9, 25, 41 (111) (210) T (220) Meille kaikki asiakkaat ovat VIP-asiakkaita (730) VIP OFFICE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 16, 35 (111) (210) T (220) SLK - Suora tie työelämään (730) SUOMEN LIIKEMIESTEN KAUPPAOPISTON SÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220)

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning SLK - Suora tie työelämään ja jatko-opintoihin (730) SUOMEN LIIKEMIESTEN KAUPPAOPISTON SÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) S-ETUPANKKI (730) S-PANKKI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 42 (111) (210) T (220) S-PANKKI (730) S-PANKKI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 42 (111) (210) T (220) (730) DAHL, KARI TAPANI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 38, 42 (111) (210) T (220)

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI DOBLAC (730) STIEFEL LABORATORIES, INC., Delaware, Delaware, US (740) Berggren Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) EXIRRIA (730) WYETH, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) (730) LAPIN ISÄNNÖINTIKESKUS OY, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 36

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) IKI-KIUAS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 11, 35, 37 (111) (210) T (220) MyVote (730) RAUTAVA, JUKKA, Raahe, Brahestad, FI (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220) Nimatek (730) NIMATEK OY, Espoo, Esbo, FI (511) 7, 12, 39, 40 (111) (210) T (220)

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SIPOON AT-TUOTE OY, Sipoo, Sibbo, FI (511) 2, 3, 4 (111) (210) T (220) Reimari-vaatteet (730) RÄIKKÖNEN, PEKKA TAPANI, Jyväskylän mlk, Jyväskylä lk, FI (511) 25 (111) (210) T (220) VEHNÄPLUS (730) OY KARL FAZER AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 30 (111) (210) T (220) MAGDA

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) RAISIO OYJ, Raisio, Reso, FI (511) 1, 5, 42 (111) (210) T (220) SUMMER SENSATION (730) JOHNSON & JOHNSON, New Jersey, New Jersey, US (511) 3, 5 (111) (210) T (220) WORLD MASTERCARD (730) MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED, Delaware, Delaware, US (511) 36 (111) (210) T (220) (730) OY KESKUSLABORATORIO - CENTRALLABORATORIUM AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 42

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) OY KESKUSLABORATORIO - CENTRALLABORATORIUM AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 42 (111) (210) T (220) (730) OY KESKUSLABORATORIO - CENTRALLABORATORIUM AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 42 (111) (210) T (220)

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ISÄNNÖINTIPALVELU KOIVU OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 35, 36 (111) (210) T (220) (730) KIINTEISTÖPALVELU KOIVU OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 36, 37 (111) (210) T (220)

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KOIVU-YHTIÖT OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 35, 36, 37 (111) (210) T (220) (730) KOIVU-YHTIÖT OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 35, 36 (111) (210) T (220) TAIVU (730) HEIKKILÄ, TOMI ILMARI, Mietoinen, Mietois, FI (511) 6, 8, 21 (111) (210) T (220)

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) JOT LOGISTIIKKA OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 37, 39, 40 (111) (210) T (220) (730) ARCTIC MARK KY, Jyväskylä, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) NÄKÖVAMMAISTEN KESKUSLIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 18, 20, 21, 24, 41 (111) (210) T (220) STARTTI

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 31 (111) (210) T (220) (730) STOCKHOLM MARATHON/TJEJMILEN AKTIEBOLAG, Tukholma, Stockholm, SE (511) 25, 41 (111) (210) T (220) (320) (330) DK (310) VA OptiRetin (730) BM PHARMA APS, Solrød, Solrød, DK (511) 3, 5, 44 (111) (210) T (220) Olutkortti (730) MUUJÄRVI, TOMI ANTERO, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 36

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) ARW (730) ARWIDSON AUTOMOTIVE OY, Espoo, Esbo, FI (511) 8, 9, 12 (111) (210) T (220) FAZER NAMI MUNKKI (730) OY KARL FAZER AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 30 (111) (210) T (220) (730) VELJEKSET KESKINEN OY, Töysä, Töysä, FI (511) 35 (111) (210) T (220)

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kastelli (730) KASTELLI-TALOT OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 37 (111) (210) T (220) (730) SANOMA MAGAZINES FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat punainen, musta, harmaa ja valkoinen. - Märket utförs i färgerna rött, svart, grått och vitt. (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) GTI-MAGAZINE (730) SANOMA MAGAZINES FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) (320) (330) US (310) 78/756,090

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, Delaware, Delaware, US (511) 5 (111) (210) T (220) FONDI (730) LEO-MATTI OJALA OY, Kauhajoki, Kauhajoki, FI (511) 20, 24, 27

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) (730) VICTAULIC COMPANY OF AMERICA, New Jersey, New Jersey, US (111) 47744, (730) TIKKURILA PAINTS OY, Vantaa, Vanda, FI (111) (730) ASTELLAS PHARMA INC., Tokio, Tokyo, JP (111) 56277, 81629, , , , , (730) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, Delaware, Delaware, US (111) 64723, 83810, 83811, 92089, , , , , (730) EIRIKUVA DIGITAL IMAGE OY AB, Lahti, Lahtis, FI (111) (730) RECORDATI IRELAND LIMITED, Cork, Cork, IE (111) 84915, 97759, , (730) INVENTIO AG, Hergiswil, Hergiswil, CH (111) 88495, , (730) IF VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) 95383, (730) FARMOS OY, Espoo, Esbo, FI (111) (730) RIB LOC AUSTRALIA PTY LTD, Gepps Cross, Grepps Cross, AU (111) (730) ID GROUP, Roubaix, Roubaix, FR

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (730) B.D. BAGGIES LTD., Delaware, Delaware, US (111) (730) INFINEON TECHNOLOGIES AG, München, München, DE (111) , , , , (730) BSN MEDICAL SAS, Vibraye, Vibraye, FR (111) (730) AASTRA TECHNOLOGIES LIMITED, Concord, Otario, Concord, Ontario, CA (111) (730) HYALTECH LIMITED, Edinburgh, Edinburgh, GB (111) (730) CARRIER COMMERCIAL REFRIGERATION, INC., Delaware, Delaware, US (111) (730) SYNBIOTICS EUROPE SAS, Lyon, Lyon, FR (111) (730) MORELLATO S.P.A. (2), Cittadella, Cittadella, IT (111) (730) KYRO OYJ ABP, Hämeenkyrö, Tavastkyro, FI (111) (A), (A), (A), (A), (A), (A) (730) INGMAN ICE CREAM OY AB, Sipoo, Sibbo, FI (111) (730) LES PARFUMERIES FRAGONARD, Grasse, Grasse, FR (111) , (730) ITELLA SUOMI OY, Helsinki, Helsingfors, FI

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (730) SUOMEN NAUHATEHDAS OY, Tampere, Tammerfors, FI (111) (730) NORSK HYDRO ASA, Oslo, Oslo, NO, CHEVRON GLOBAL ENERGY INC., Delaware, Delaware, US (111) (730) RAUTAKESKO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) , (730) BIOLASE FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) SUOMEN 3C OY, Oulunsalo, Uleåsalo, FI (111) (730) ACCESSORY NETWORK GROUP LLC, New York, New York, US (111) (730) ASCIA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) EMPEROR SHIITAKE OY, Mietoinen, Mietoinen, FI (111) , (730) VESTEL HOLLAND B.V., Rotterdam, Rotterdam, NL

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENS SKYDDSOMFÅNG: (111) KANSALLISEN REKISTERÖINNIN KORVAAMINEN KANSAINVÄLISELLÄ: ERSÄTTNING AV EN INHEMSK REGISTRERING MED EN INTERNATIONELL REGISTRERING: Kansainvälinen rekisteröinti numero korvaa kansallisen rekisteröinnin numero Internationell registrering nummer ersätter den inhemska registreringen nummer REKISTERISTÄ POISTETTUJA TAVARAMERKKEJÄ AIHE: Seuraavat rekisteröinnit on jätetty uudistamatta: UR REGISTRET AVFÖRDA VARUMÄRKEN: ANLEDNING: Följande registreringar har ej förnyats: (111)

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaa tavaramerkkilain ( /1715) 56c :n nojalla seuraavat kansainväliset rekisteröinnit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Kungjorda internationella registreringar: Patent- och registerstyrelsen kungör med stöd av 56c varumärkeslagen ( /1715) följande internationella registreringar. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. (111) (151) (730) ASSOCIATION TECHNIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOI DU TREILLIS SOUDE, Pariisi, Paris, FR (511) 6 (111) (151)

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) AKZO NOBEL CHEMICALS GMBH, Düren, Düren, DE (511) 1, 4 (111) (151) (730) NOUBA BY MATISSE S.P.A., Scanzorosciate, Scanzorosciate, IT (511) 3 (111) (151) (730) TRENCH GERMANY GMBH, Bamberg, Bamberg, DE (511) 9, 17 (111) (151) (730) FILTRAL GMBH & CO VERTRIEBS KG, Fürth, Fürth, DE (511) 9 (111) (151)

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) FILTRAL GMBH & CO VERTRIEBS KG, Fürth, Fürth, DE (511) 9 (111) (151) (730) TRIANA S.R.L., Cordenons (PN), Cordenons (PN), IT (511) 25, 28 (111) (151) (730) BOBOTEX HANS LADWIG GMBH & CO. KG, Wuppertal, Wuppertal, DE (511) 17 (111) (151) (730) ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart, Stuttgart, DE (511) 9 (111) (151)

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) CALZATURIFICIO CHERIE - S.P.A., Monte San Giusto (MC), Monte San Giusto (MC), IT (511) 18, 25, 28 (111) (151) (730) GEBERIT HOLDING AG (2), Jona, Jona, CH (511) 11 (111) (151) Celon (730) CELON AG MEDICAL INSTRUMENTS, Teltow, Teltow, DE (511) 10 (111) (151) (320) (330) FR (310)

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) INTELISITE B.V., Amsterdam, Amsterdam, NL (511) 35 (111) (151) (320) (330) FR (310) (730) ETABLISSEMENTS DUBOST, Saint-Florentin, Saint-Florentin, FR (511) 7, 9, 11, 16, 28, 35, 42 (111) (151) (320) (330) NO (310) S-E-T (730) NORDISK TERAPI AS, Staubø, Staubø, NO (511) 9, 10, 41, 44 (111) (151) RENEGY (730) VIFOR (INTERNATIONAL) INC., St. Gallen, St. Gallen, CH (511) 5

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (320) (330) DE (310) /05 Maria Treben (730) MAREN IHRLICH-BRAUN, Stolberg, Stolberg, DE, BERND IHRLICH, Stolberg, Stolberg, DE (511) 3, 5, 10, 29, 30, 32, 33 (111) (151) SAN ANGELO (730) BANFI S.R.L., Montalcino (SI), Montalcino (SI), IT (511) 33 (111) (151) (730) SAMUELA PREVITALI, Osogna, Osogna, CH (511) 40 (111) (151)

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) FONDITAL S.P.A., Vestone, Vestone, IT (511) 11 (111) (151) (320) (330) BX (310) WAXY (730) UPCOMING TM S.A., Luxembourg, Luxembourg, LU (511) 3, 9, 14, 18, 25 (111) (151) (320) (330) DE (310) /04 SONAX (730) SONAX GMBH & CO. KG, Neuburg, Neuburg, DE (511) 1, 4, 37 (111) (151) (320) (330) DK (310) VA IMPERIAL (730) TROPEGRUPPEN AS, Trondheim, Trondheim, NO (511) 3

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (320) (330) IT (310) MI2005C (730) GIORGIO ARMANI S.P.A., Milano, Milan, IT (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 43 (111) (151) (320) (330) BX (310) (730) BILTEMA B.V., Amsterdam, Amsterdam, NL (591) Merkin värit ovat sininen, tummansininen, vaaleansininen, vihreä, vaaleanvihreä, keltainen, oranssi, punainen, harmaa. - Märket är utfört i färgerna blått, mörkblått, ljusblått, grönt, ljusgrönt, gult, orange, rött, grått. (511) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 35 (111) (151) TOPGOLD

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) USTAV EXPERIMENTALNI BOTANIKY AV CR, Praha, Prag, CZ (511) 31 (111) (151) (730) TARKAN SALAR, Hildesheim, Hildesheim, DE (511) 25 (111) (151) Elemaris (730) BRITA GMBH, Taunusstein, Taunusstein, DE (511) 11 (111) (151) (320) (330) DE (310) /01 maxit floor (730) MAXIT DEUTSCHLAND GMBH, Breisach, Breisach, DE (511) 1, 2, 17, 19, 37

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (320) (330) BX (310) (551) 3HO (730) UNTO INFINITY LLC, NEW MEXICO LIMITED LIABILITYCOMPANY, New Mexico, New Mexico, US (511) 41 (111) (151) (320) (330) DE (310) /09 ara (730) ARA AG, Langenfeld, Langenfeld, DE (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 3, 9, 14, 18, 24, 25, 28 (111) (151) (730) SIA ABRASIVES INDUSTRIES AG, Frauenfeld, Frauenfeld, CH (591) Merkin värit ovat musta ja keltainen. - Märket är utfört i färgerna svart och gult. (511) 3, 7, 8, 40 (111) (151) OXY PLUS

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 13.2.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 13.1.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 8 13.8.2010 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 15.03.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

Nro/Nr 11 14.11.2014

Nro/Nr 11 14.11.2014 Nro/Nr 11 14.11.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 14.3.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 1 15.1.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Nro/Nr 11 15.11.2012

Nro/Nr 11 15.11.2012 Nro/Nr 11 15.11.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 11 15.11.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr2 15.02.2007 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 4 15.4.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 13.6.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 15.07.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 13.05.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 11 15.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 12 15.12.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 2 15.02.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Karttahuoneen karttavalikoima 2009

Karttahuoneen karttavalikoima 2009 www kartat marras 2009.xls Page 1 Karttahuoneen karttavalikoima 2009 16.11.2009 * tuote on kirja Hallwag Distoguide tiekartat 978-3-8283-0033-0 Alankomaat 1:200 000 978-3-8283-0005-7 Australia 1:4 milj.

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

UPM:n hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot

UPM:n hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot UPM:n hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot Björn Wahlroos Puheenjohtaja Puheenjohtaja ja jäsen vuodesta 2008 Nimitys- ja hallinnointivaliokunnan puheenjohtaja s. 1952, Suomen kansalainen UPM:n osakkeita

Lisätiedot

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina Auranmaan sää Tänään Yläne Oripää Lämpötilat iltapäivällä ja suluissa edellisen yön alin lukema 2 metrin korkeudella Lauantaina Sunnuntaina () 3 (+6) 6 Pöytyä Aura Kyrö (-0) Mellilä Koski Maanantaina 6

Lisätiedot

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com 2010/2011 Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät www.dustcontrol.com 13 Imusuojat Innehållsförteckning 12 Poista pöly heti kun sitä syntyy Imusuoja on yksi toimivan kohdepoistojärjestelmän

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 3 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 29.01.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 29.01.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 2 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 11 15.11.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013 Fortumin vuosikertomus 2013 Fortum on vahvasti kestävään kehitykseen sitoutunut energiayhtiö. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 12 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Liite I. Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodoista, vahvuuksista, antoreiteistä ja myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa

Liite I. Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodoista, vahvuuksista, antoreiteistä ja myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa Liite I Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodoista, vahvuuksista, antoreiteistä ja myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa 1 Belgia Belgia GmbH, Targocid 100 mg Leonard-Bernstein-Straße Trockenstechampullen

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yleinen tiedonanto asiassa IP Translator annetun tuomion täytäntöönpanosta v1.2, 20. helmikuuta 2014 1 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities BALANCE SHEET (EUR) Demerging New New Kone Oyj KONE Oyj Cargotec Oyj companies (30.9.2004) total Note Assets FIXED ASSETS Intangible assets

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj, hallituksen nykyiset jäsenet

Huhtamäki Oyj, hallituksen nykyiset jäsenet Huhtamäki Oyj, hallituksen nykyiset jäsenet Eija Ailasmaa s. 1950, Suomen kansalainen Hallituksen jäsen alkaen: 22.3.2004 Hallituksen valiokunnat: tarkastusvaliokunnan jäsen Koulutus: valtiotieteen maisteri

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yhteinen tiedonanto Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeitä koskevista yhteisistä käytännöistä v1.2, 1 28. lokakuuta 2015 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10,

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio Erasmus-liikkuvuuden tilastoja 28-9 3.2.21 Anni Kallio Persons Erasmus-liikkuvuus 7/8 ja 8/9 Outgoing from Finland 7/8 and 8/9 4 35 3436 3265 3 25 2 15 1 5 687 112 975 177 435 656 27-8 28-9 SMS SMP STA

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 10 15.10.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja, s. 1955, kauppatieteiden maisteri Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtaja, s. 1955, kauppatieteiden maisteri Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Liite 1: Fortumin hallituksen jäsenet 1 (7) 9.4.2013 Sari Baldauf Hallituksen puheenjohtaja, s. 1955, kauppatieteiden maisteri Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Johtaja Nokia Oyj, useita

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj FORS-seminaari 2011 - Operaatiotutkimuksella kohti energiatehokkuutta, Aalto-yliopisto, 16.12.2011 EU:n

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Mallin rekisteröintiä haetaan patentti ja rekisterihallitukselta (rekisteriviranomainen).

Mallin rekisteröintiä haetaan patentti ja rekisterihallitukselta (rekisteriviranomainen). Mallioikeusasetus 2.4.1971/252 Kauppa ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1971 annetun mallioikeuslain (221/71) nojalla: Rekisteröintihakemus ja päiväkirja 1 Mallin rekisteröintiä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 10 31.05.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training)

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training) Lisätietoa ohjelmasta: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1563_en.htm 1996 Hankekuvaukset Euroopan komission verkkopalvelussa: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1832_en.htm Promoting student

Lisätiedot

Lihavalmistealan ehdokkaat

Lihavalmistealan ehdokkaat Lihavalmistealan ehdokkaat Aki Ahonlinna logistiikkatyöntekijä, osaston varaluottamusmies, Jukka Alanko laitosmies, pääluottamusmies, Honkajoki Oy, Honkajoki Jari Eronen työsuojeluvaltuutettu, Jussi Granlund

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan

LIITTEET. asiakirjaan ROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.11.201 COM(201) 906 final ANNEXES 1 to LIITTEET asiakirjaan LUONNOS KOMISSION JA NVOSTON YHTEISEKSI TYÖLLISYYSRAPORTIKSI - oheisasiakirja komission tiedonantoon vuotuisesta kasvuselvityksestä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

0.3 Jos valintana on 5 B) tai 5 C): Käännös tavaroiden ja palveluiden luettelosta kieleen, jolla jälkikäteen tehtävä nimeäminen toimitetaan WIPOon

0.3 Jos valintana on 5 B) tai 5 C): Käännös tavaroiden ja palveluiden luettelosta kieleen, jolla jälkikäteen tehtävä nimeäminen toimitetaan WIPOon Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (SMHV) SMHV:n merkintöjä varten: Saapumispäivä Sivumäärä Jälkikäteen tehtävä nimeäminen Madridin pöytäkirjan mukaan SMHV:n lomake V. 3/04 EM 4 FI (vastaavuus: WIPOn

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

OPI LISÄÄ. ML18 ja ML20 Bluetooth -kevytkuuloke

OPI LISÄÄ. ML18 ja ML20 Bluetooth -kevytkuuloke OPI LISÄÄ ML18 ja ML20 Bluetooth -kevytkuuloke PIKAKATSAUS TOIMINTOIHIN PUHELUPAINIKE Puheluun vastaaminen tai puhelun lopetus (1 painallus) Uudelleenvalinta (2 napautusta) Puhelimen ääniohjaustoiminnon

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 2 15.2.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Mallioikeuslehti

Mallioikeuslehti Nro/Nr 7 15.7.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ULKOMAANEDUSTUKSEN ASEMAPAIKKOJEN KALLEUSKERTOIMET LUKIEN

ULKOMAANEDUSTUKSEN ASEMAPAIKKOJEN KALLEUSKERTOIMET LUKIEN N:o 161 407 Liite 3 ULKOMAANUSTUKSN ASMAPAIKKOJN KALLUSKRTOIMT 1.4.2008 LUKIN Asemapaikka Kerroin Oslo 1,400 Moskova 1,350 Kööpenhamina Reykjavik Soul Tokio Abuja Bern Geneve Murmansk Petroskoi Pietari

Lisätiedot

Valaistusjärjestelmien sovellukset. P e o p l e I n n o v a t i o n s S o l u t i o n s

Valaistusjärjestelmien sovellukset. P e o p l e I n n o v a t i o n s S o l u t i o n s järjestelmiä ohjausta energiansäästöä Valaistusjärjestelmien sovellukset P e o p l e I n n o v a t i o n s S o l u t i o n s Valaistussovellukset Helvar on 1921 perustettu kansainvälinen perheyritys, joka

Lisätiedot

ALOITA BRÄNDIN RAKENTAMINEN TAVARAMERKISTÄ. Tuulimarja Myllymäki neuvontalakimies, tavaramerkki- ja mallilinja Patentti ja rekisterihallitus

ALOITA BRÄNDIN RAKENTAMINEN TAVARAMERKISTÄ. Tuulimarja Myllymäki neuvontalakimies, tavaramerkki- ja mallilinja Patentti ja rekisterihallitus ALOITA BRÄNDIN RAKENTAMINEN TAVARAMERKISTÄ Tuulimarja Myllymäki neuvontalakimies, tavaramerkki- ja mallilinja Patentti ja rekisterihallitus BASS-olut, rekisteröity Englannissa 1876- Tavaramerkki voi olla

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 18 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus 1 9DOWDNXQQDOOLQHQMDVLLKHQULQQDVWHWWDYDWRLPLQWDKDNLMDWMDSllW VHKGRWXV Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Lisätiedot

Plantronics Explorer 10. Käyttöopas

Plantronics Explorer 10. Käyttöopas Plantronics Explorer 10 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

LUOMUTUKKUHINNASTO VKO 3 PIDÄTÄMME OIKEUDEN HINNANMUUTOKSIIN

LUOMUTUKKUHINNASTO VKO 3 PIDÄTÄMME OIKEUDEN HINNANMUUTOKSIIN LUOMUTUKKUHINNASTO VKO 3 PIDÄTÄMME OIKEUDEN HINNANMUUTOKSIIN Toim. kg/kpl Tuote Maa kg/ltk erä hinta 197 LUOMUTUOTTEET HEDELMÄT I 197001 REILUN KAUPAN LUOMU BANAANI PE 18,5 LTK 1,929 197077 LUOMUAPPELSIINI

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 19 15.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 19 15.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 19 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 9 15.9.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 23 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Sanoma Osakeyhtiön toimittajakoulu. 2001 Sanoma Magazines B.V. Toimitusjohtaja 2003 Vt. toimitusjohtaja 2002 2003 Executive Vice President 2001 2002

Sanoma Osakeyhtiön toimittajakoulu. 2001 Sanoma Magazines B.V. Toimitusjohtaja 2003 Vt. toimitusjohtaja 2002 2003 Executive Vice President 2001 2002 2011 1 (9) Eija Ailasmaa Syntymävuosi 1950 Valtiotieteiden maisteri Sanoma Osakeyhtiön toimittajakoulu 2001 Sanoma Magazines B.V. 2003 Vt. toimitusjohtaja 2002 2003 Executive Vice President 2001 2002 1998

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka ut4 OCH SOCIAL- 0 C14, HÄLSOVÄRD RE F.ly Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen li ittyvästä selvitysalueesta Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b :n

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013. 168/2013 Ulkoasiainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013. 168/2013 Ulkoasiainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013 Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot