TUTKIMUSRAPORTIN LAATIMINEN OSANA RAHOITUKSEN OPISKELUA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUTKIMUSRAPORTIN LAATIMINEN OSANA RAHOITUKSEN OPISKELUA"

Transkriptio

1 TUTKIMUSRAPORTIN LAATIMINEN OSANA RAHOITUKSEN OPISKELUA Mika Vaihekoski * LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO School of Business, Rahoituksen oppiaine * Ohjeen taustalla on usean ihmisen työ. Aikaisempien versioiden kirjoitukseen on osallistunut erityisesti Markku Kaustia Helsingin kauppakorkeakoulusta. Tekijä kiittää kommenteista myös Eero Pätäriä.

2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT KANDIDAATINTUTKIELMAN ASEMA JA TAVOITTEET TUTKIELMAN LAATIMISESTA Yleistä Laatimisvaiheet AIHEEN VALINTA TARKASTELUTAPA JA AINEISTON KERÄÄMINEN Tarkastelutapa Kirjallisuuden käyttö Haastattelujen ja kyselyiden käyttö Tilastoaineistot ja ohjelmat TUTKIELMAN KIRJOITUS Selkeys ja johdonmukaisuus Johdanto luvun sisältö Yhteenveto luvun sisältö Muut luvut TYÖN ULKOASU Kieli ja kieliasu Laajuus Sisällysluettelo ja otsakkeet Kuvat ja taulukot Kaavat ja muuttujat Lähdeviittaukset Lähdeluettelo Sananen Wordistä LÄHTEET

3 LIITE 1: RAHOITUSALAN AIKAKAUSKIRJOJA LIITE 2: SISÄLLYSLUETTELON MALLI LIITE 3: RAHOITUKSEN JAOTTELU LIITE 4: ESIMERKKI MATLABIN AJOTIEDOSTOSTA LIITE 5: KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA LIITE 6: KESKEISIÄ KIRJOJA LIITE 7: YHDYS SANA VIRHEITÄ

4 ALKUSANAT Tämä opas on suunnattu rahoituksen kandidaatintutkielmaa tekeville, mutta suurelta osin ohjeet ovat sovellettavissa myös pro gradu tutkielman kirjoittamiseen. Ohjeiden tarkoituksena on auttaa tutkielman laatimiseen liittyvissä kysymyksissä, kuten aiheen valinnassa ja tutkielman kirjoittamisessa. Tutkielman kirjoittamisella pyritään kehittämään taitoja, joita tarvitaan myöhemmin opinnoissa ja työelämässä. Tutkielmaa tehdessäsi joudut tutustumaan asioihin omin päin, jäsentämään niitä ja mahdollisesti testaamaan omia mielipiteitäsi ja/tai hypoteeseja. Tutkielman tekeminen on myös hyvä tilaisuus kasvattaa omaa erityisosaamista. 4

5 1. KANDIDAATINTUTKIELMAN ASEMA JA TAVOITTEET Kandidaatintutkielmalla pyritään kehittämään taitoja, joita tarvitaan myöhemmin opinnoissa ja työelämässä. Gradua tehdessä tarvitset konkreettisesti näitä taitoja. Työelämässä taas joutuu usein laatimaan perusteltuja esityksiä, selvityksiä ja ratkaisumalleja erilaisia päätöstilanteita varten. Tutkielmaa kirjoittaessasi kehittyy kyky soveltaa aikaisemmin oppimiasi asioita tutkielma aiheesi edellyttämään ongelmanasetteluun, josta sovit tutkielman ohjaajan kanssa; taito kerätä lisätietoja erilaisista lähteistä; kyky suhtautua kriittisesti lähteisiin mikään ei ole totta vain sen takia että se on painettu; kyky nähdä syyt (usein erilaiset perusoletukset) esiintyviin näennäisesti ristiriitaisiin johtopäätöksiin; taito raportoida sekä löytämäsi johtopäätökset perusteluineen että mahdolliset omat ratkaisuvaihtoehtosi selkeästi ja loogisesti. Seminaarityö on samalla ensimmäinen hetki opinnoissasi, kun alat erikoistua. Työn tarkoituksena onkin osoittaa, että hallitset tietyt asiat paremmin kuin muut. Kun alustat kirjoittamasi tutkielman pohjalta ja kun osallistut seminaaritilaisuuksissa käytävään keskusteluun opit puolustamaan esittämääsi (ellet itse tiedä mitä olet tarkoittanut, ei sitä tiedä kukaan muukaan); havaitsemaan itsellesi mahdollisesti sattuneet virheet ja näkemään niiden vaikutukset kokonaisuuteen; keskustelemaan hieman vieraammastakin aiheesta. Lisäksi saat ammattitietoutta asioista, joita ei välttämättä käsitellä muilla opintojaksoilla; tottumusta esittää suullisesti ammattiasioita; kokemusta esityksen apuvälineiden käytöstä; esiintymisrutiinia 5

6 2. TUTKIELMAN LAATIMISESTA 2.1 Yleistä Tutkielman on oltava nimensä mukainen. Se ei voi olla esim. laskelma toimeksiantajalle eikä markkinakatsaus. Tutkielmasta on löydyttävä tieteellinen sisältö, teoriaviitekehys sekä tekijänsä tietoja syventävä näyttö. Jos työn taustalla on toimeksianto, on usein tarkoituksenmukaista tehdä tutkielma ja asiakkaalla annettava raportti hieman erisisältöisinä. Tutkielman on oltava myös ainutlaatuinen sikäli, että se ei saa sisältää jo aiemmin käytettyä tekstiä. Viittaukset muihin töihin toki sallitaan, mutta työn suoranainen kopiointi tai toisen tekstin käyttäminen hieman muokattunakin ilman asianmukaista lähdeviittausta tulkitaan vilpiksi ja siitä seuraa asianmukainen rangaistus. Rajanvetotapauksia ovat tutkielman laatijan halu käyttää tekstinsä pohjana toiseen aineeseen tai yliopistoon tekemää tutkielmaa. Näissä tapauksissa pätee myös perussääntö, että työn on oltava ainutlaatuinen, joskin tietyiltä osin teksti voi olla rinnakkaista asianmukaisesti viitattuna (ts. lähteeksi ko. tekstin kohtiin on merkittävä aiemmin valmistunut oma työ). Näissä tapauksissa kirjoittajaa suositellaan jo etukäteen ottamaan yhteyttä ohjaajaan tilanteen selkiyttämiseksi. 2.2 Laatimisvaiheet Tutkielman tekoprosessi pitää yleensä sisällään seuraavat osa alueet. Kaikki tutkielmat eivät kuitenkaan tähän muottiin sovi, eivätkä nämä vaiheet juuri koskaan seuraa toisiaan lineaarisesti. Ennemminkin kyseessä on iteratiivinen prosessi, jossa samoja vaiheita käydään läpi useaan kertaan tutkimusongelman täsmentyessä. 1) Aineiston kerääminen artikkelit, muut julkaistut tutkimukset ja oppikirjat, kongressi ja muut esitelmät, yritysten käsikirjat, tilastotiedot, taseaineisto, pörssikurssit yms. markkina aineisto, omat haastattelut ja kyselyt. 2) Aineistoon perehtyminen ja sen analysointi tukeminen, ymmärtäminen ja jäsentäminen, mahdollinen mallin laatiminen ja sen ratkaisu, mahdolliset tilastolliset analyysit ja niiden tulokset. 3) Tutkielman rakenteen ja sisällysluettelon hahmottaminen 6

7 Sisällysluettelolla on tutkielmassa hyvin keskeinen asema, koska se määrittää työn rakenteen. Parinkymmenen sivun mittaisen kirjallisen esityksen sopiva pääkappaleiden lukumäärä on yleensä 4 7. Jokaisen tutkielman ensimmäisessä pääkappaleessa (usein ʺJohdantoʺ) on käytävä ilmi työn tavoite ja aiheen rajaus. Tämän jälkeen seuraavat kappaleet riippuvat aiheesta. Kun työn yksityiskohtainen sisällysluettelo on hahmottunut, on suositeltavaa käydä keskustelemassa siitä ohjaajan kanssa. Seuraavassa on esimerkinomainen malli tilastollisen empiirisen analyysin sisältävän tutkielman rakenteesta: 1. Johdanto: lyhyt lukijan mielenkiinnon herättävä johdatus aihealueeseen, tutkielman tavoite ja aiheen rajaus. 2. Kirjallisuuskatsaus: keskeiset aiheesta aiemmin tehdyt tutkimukset ja niiden tulokset, lisävalaisua vaativat ʺauki jääneetʺ kysymykset. 3. Teoriaosa: testattavat hypoteesit ja niiden perustelut. 4. Käytettävä tutkimusaineisto ja metodi: empiirisen aineiston kuvaus ja käytettävien menetelmien esittely pääpiirteissään. 5. Tutkimustulokset: saatujen empiiristen tulosten raportointi. 6. Johtopäätökset: tulosten tulkinta ja vertailu aiempiin tutkimuksiin sekä mahdollisten jatkotutkimusten kysymysten hahmottelu. 4) Käsikirjoituksen (tutkielman alustava versio) laatiminen. 5) Tarkastus: vastaako teksti tutkielman otsikkoa, tavoitetta ja aiheen rajausta? 6) Tutkielman viimeistely ja puhtaaksikirjoittaminen ml. nimilehti, sisällysluettelo, lähdeluettelo ja mahdolliset liitteet. 7

8 3. AIHEEN VALINTA Päävastuu aiheen etsimisestä on opiskelijalla. Ryhmän ohjaajan rooli on työskennellä kanssasi aiheen jatkojalostamiseksi. Miettiessäsi aihetta, kannattaa miettiä ensin omia vahvuuksia. Niiden pohjalta voit alkaa haarukoida aihealuetta. Vahvuuksia on monenlaisia. Ne voivat olla seurausta esim. seuraavista tekijöistä: Olet hyvä esim. tietokoneiden kanssa; pidät tilastotieteestä; osaat haastatella ihmisiä jne. Olet työssä yrityksessä, joka ehdottaa sinulle aihetta; olet työssä yrityksessä; joka on valmis osallistumaan kustannuksiin (esim. postitus) ja antamaan nimensä käyttöösi. Olet työpaikassa, jossa sinulla on mahdollisuus osallistua kehittämishankkeeseen. Tunnet henkilöitä, joita voisit haastatella tutkimuksessasi. Olet kiinnostunut jostain aiheesta (esim. pidit siitä ja siitä kurssista) ja aiot suunnata urallasi siihen suuntaan (esim. osakkeet, joukkolainat, rahamarkkinat tai johdannaiset jne.) 1 Kun olet saanut yleisen aihealueen selville, on seuraava tehtävä tarkentaa aihe tutkimusotsikoksi. Hyviä ideoita voi löytää alan tieteellisissä ja muissa lehdissä julkaistuista artikkeleista. Liitteessä 1 on luettelo eräistä keskeisistä ulko ja kotimaisista lehdistä. Tutkielman tulisi keskittyä tietyn selkeästi rajatun kysymyksen tai kohdeilmiön tarkasteluun eikä ainoastaan esitellä yleisiä näkökohtia laajalta alueelta. Esimerkkejä liian yleisluontoisista aiheista ovat vaikkapa ʺYrityksen kannattavuuteen vaikuttavat tekijätʺ, ʺYrityskaupat ja fuusiotʺ tai ʺArvopaperimarkkinoiden tasapainomallitʺ. Näiden sijasta soveliaampia aiheita voisivat olla ʺAlueelliset kannattavuuserot tavaratalokaupassaʺ, ʺYrityskauppojen varallisuusvaikutukset myyjäyhtiön osakkeenomistajien kannaltaʺ tai CAPM:n ja APT:n vertailu Suomen arvopaperimarkkinoillaʺ. Aihetta valittaessa on huomattava, että muista yhteyksistä tuttujen oppien ja menetelmien (matematiikka, tilastotiede, ekonometria, oikeustiede jne.) tarkoituksenmukainen hyväksikäyttö nostaa tutkielman tasoa. Samoin työsuhteista syntyneet kontaktit käytännön yrityselämään kannattaa ottaa huomioon aiheen valinnassa, koska niistä voi olla suurta apua case tms. aineiston saamiseksi. Aiheen käsittelytapa ja rajaus riippuvat sekä asian laajuudesta että käytettävissä olevasta aineistosta. Aihetta muokatessasi sinun on selvitettävä ensin itsellesi, mikä on tarkasteltava kohdeilmiö ja tutkielman tavoite. Tämän jälkeen pystyt tekemään mah 1 Liitteessä 3 olevasta rahoituskentän jaottelusta voi olla apua. 8

9 dollisesti tarvittavat rajaukset (eli tutkielmasta poisjätettävät asiat). Vaikket olisikaan epävarma oikeasta käsittelytavasta, käytä opettajien vastaanottoaikoja keskustellaksesi mm. rajauksesta ja jäsentelystä. Ryhmän ohjaaja ei ole sensori, mutta kokemuksensa perusteella ja ryhmän muodostaman kokonaisuuden tuntiessaan hän voi antaa kirjoituksesi arvoa huomattavastikin kohentavia ohjeita. Varsinkin silloin, kun ryhmässä on sovittu useista lähekkäisistä aiheista, on yhteydenpito myös ryhmän toisiin jäseniin tarpeen päällekkäisyyden välttämiseksi. 9

10 4. TARKASTELUTAPA JA AINEISTON KERÄÄMINEN 4.1 Tarkastelutapa Tavoitteensa osalta tutkielma voi keskittyä: a) kohdeilmiön eri puolien ja ominaisuuksien kuvaamiseen (ns. deskriptiivinen työ: miten asiat ovat?), b) kohdeilmiön selittämiseen, eli teorioiden testaamiseen (ns. positivistinen työ: miksi asiat ovat niin kuin ne ovat?), c) johtopäätösten tekemiseen loogisesti taustaoletusten kautta (kautta) mallintamalla (deduktiivinen työ) d) toimintaohjeiden antamiseen jonkin päätöksenteko ongelman ratkaisemiseksi (ns. normatiivinen työ: miten asioiden tulisi olla tai mitä pitäisi tehdä, jotta asetetut tavoitteet saavutettaisiin?). Käytetyn aineiston perusteella tutkielmat voidaan puolestaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: a) Empiirisen tilastollisen analyysin sisältävä tutkielma. Tämän tyyppinen työ voi olla esim. aiemman tieteellisen tutkimuksen tai sen osan toisto suomalaisella aineistolla. b) Case analyysin sisältävä tutkielma, jossa tutkitaan jonkin toimintapolitiikan, päätöksentekomallin tai laskentajärjestelmän toimintaa kohteeksi valitussa yrityksessä tai organisaatiossa. c) Kirjallisuuskatsaus, joka on melko vähäriskinen ja helposti toteutettavissa oleva työ. Laadukkaan lopputuloksen saamiseen edellytetään hieman tavallista vaativamman aiheen valintaa. d) Ilmiön tutkiminen numeerisesti, esim. simulaatiomenetelmillä. e) Formaalin matemaattisen mallin kehittäminen. Nämä tyypit eivät tietenkään ole ehdottomia eikä tutkielman luokitus ole itsetarkoitus. Olipa tutkielma minkä tyyppinen hyvänsä, siltä edellytetään aina teoreettisen lähtökohdan esittämistä ja analyyttista otetta. Analyyttisyys voi olla ilmiöiden luokittelua, tilastollista vertailua, simulointi tai optimointimallin käyttöä tai täsmällisille oletuksille rakentuvaa loogista päättelyä. Kannattaa myös huomata, että erinomaiselta tutkielmalta voidaan odottaa oman panoksen (ts. omiin tutkimustuloksiin perustuvien johtopäätösten) esittämistä, joka on huomattavasti vaikeampaa ensimmäisen tyypin työssä kuin kahdessa jälkimmäisessä. 4.2 Kirjallisuuden käyttö 10

11 Jokaisen aiheen menestyksellinen käsittely edellyttää kirjallisuuden tutkimista, joka on alkanut jo tutkielman aihetta haettaessa. Rahoitusalalla keskeisiä tietolähteitä ovat kirjat, tieteelliset aikakauskirjat (ns. journaalit, ks. liite 1), väitöskirjat 2 ja työpaperit (ks. erityisesti Social Science Research Network 3 sekä erityisyksikköjen 4 raportit). Lisätietoa kirjallisuuden hakemisesta löytyy useista lähteistä. 5 LTY:n kirjastoon on myös hankittu viime aikoina paljon uusia rahoitusalan kirjoja. Niiden luokka on pääosin /.17, mutta myös ekonometrian, laskentatoimen ja kansantalouden UDK luokista voi löytyä tärkeitä kirjoja. 6 Julkaistuihinkin lähteisiin on suhtauduttava aina kriittisesti. Varsinkin pro gradu tason töitä ei tule käyttää keskeisinä lähteinä. Virheitä löytyy jopa väitöskirjoista. Keskeisiä lähteitä tutkielman kirjoituksessa ovat aikakauskirjojen artikkelit eli perustason kirjallisuus ei riitä. Mitä arvostetumpi lehti, sitä luotettavampana tuloksia ja metodeja voidaan pitää, sillä ne ovat olleet monien ihmisten lukemia, kommentoimia ja siten virheet ovat karsiutuneet matkalla. Huomaa lisäksi, että suomalaista aineistoa käytettäessä on metodien käyttö sopeutettava Suomen oloihin. Esimerkkinä tästä katso Vaihekosken (2004) paperi portfolioiden muodostamisesta. 4.3 Haastattelujen ja kyselyiden käyttö Jos tutkielmassa tarvitaan muuta empiiristä kuin tilinpäätös tai rahoitusmarkkinaaineistoa, on useimmiten käännyttävä yksittäisten yritysten, liittojen, yhdistysten tai henkilöiden puoleen. Tätä ennen on kirjallisuuden perusteella luotava kuva aiheesta ja aikaisemmista empiirisistä tutkimuksista sekä laadittava tutkimussuunnitelma. Ennen haastatteluja olisi tiedettävä mitä halutuilla tiedoilla aiotaan osoittaa. Vain silloin pystyt täsmentämään kysymyksesi etukäteen. Aineistoa voit kerätä joko kirjekyselyin tai henkilökohtaisin haastatteluita tekemällä. Haastattelut käyvät parhaiten päinsä yrityksissä, joihin sinulla on jo ennestään työsuhde tai muita yhteyksiä. Kirjekyselyjen onnistumiseksi saattaa asianomaisen alan liiton tai yhdistyksen tuki olla tarpeen. 2 Lähinnä HKKK:n, Hankenin (Svenska handelshögskolan), Vaasan yliopisto sekä Oulun yliopisto. Joitain rahoitusalan väitöskirjoja on julkaistu myös Suomen Pankin tutkimukset-sarjassa. 3 SSRN ei ole koko laajuudessaan opiskelijoiden hyödynnettävissä. Kirjaston informaatikot osaavat kuitenkin auttaa. 4 Esimerkiksi Suomen pankin keskustelunaloitteet, Suomen Pankin BOFIT:in raportit, ETLA:n raportit jne. 5 Ks. esim. Marja Talikan (2004) kalvot. Keskeisiä kirjastoja LTY:n lisäksi on HKKK:n ja Hankenin kirjastot. Joissain tapauksissa kannattaa käydä myös Suomen Pankin kirjastossa (suljettu remontin vuoksi /2005). Hyvä kirjavalikoima on myös Laurean (entinen Espoo Vantaa AMK) kirjastossa. 6 Lista uusimmista hankinnoista löytyy Wilmasta Uutuusluettelohausta (http://wilma.linneanet.fi/cgibin/newbooks.cgi). Valitse sanahauksi ki /.17 ilman lainausmerkkejä mutta muista välilyönti kikirjainten jälkeen. 11

12 Sekä haastatteluissa että mahdollisissa kirjekyselyissä on ilmoitettava mihin tarkoitukseen aineistoa tullaan käyttämään. Mikäli haastatellut eivät halua yritystensä nimiä mainittavan tutkimuksessa, on tiedot käsiteltävä ehdottoman luottamuksellisina. Kiitokseksi haastateltujen uhraamasta ajasta ja heidän luovuttamastaan aineistosta on tutkielma heti sen valmistuttua paikallaan toimittaa haastatelluille. Näin he voivat todeta antamiensa tietojen oikean käytön. On muistettava, että vastaisuudessakin saattaa joku opiskelija tai tutkija pyytää apua samoilta henkilöiltä. Epäkorrekti menettely heitä kohtaan saattaa tyystin lopettaa yhteistyömahdollisuudet. 4.4 Tilastoaineistot ja ohjelmat Rahoitus on aineistojen osalta yksi yhteiskuntatieteiden onnekkaimmista. Käytettävissä on paljon dataa, useista maista ja kohteista, korkealla frekvenssillä ja sitä on suhteellisen helppo saada käyttöönsä. Keskeisiä datan lähteitä ovat Datastream, Reuters ja Bloomberg tietokantaohjelmat (jälkimmäiset kaksi toimivat myös reaaliaikaisen informaatiotyöpisteinä) sekä koulun itse kokoamat aineistot. 7 Lisäksi opiskelijan kannattaa käyttää internetistä löytyviä aikasarjoja. 8 Ohjaaja(t) voivat auttaa aineiston hankkimisessa, mutta viime kädessä sen hankkiminen on jokaisen kirjoittajan omalla vastuulla. Varaa aineiston hankintaan riittävästi aikaa. Useimmat yllättyvät, kuinka paljon aikaa ja vaivaa se vaatii. Ole huolellinen aineiston kanssa. Ota aina käyttöösi niin pitkä ja niin täydellinen aikasarja (siis mieluummin päivä kuin kuukausiaineisto) kuin vain mahdollista ellei ole erityisiä syitä tehdä toisin. Rahoituksessa yleistettävyys vaatii usean vuoden aikasarjan. Valmistaudu näyttämään aineistosi ohjaajalle pyydettäessä. Periaatteessa kaikki aineisto kannattaa jättää ohjaajalle tulevien (opiskelija)sukupolvien käyttöön tutkielman valmistuttua ellei aineisto ole luottamuksellista. Tilastoaineistoa käsitellään tilastotieteellisellä ohjelmalla. Excel pystyy tekemään joitain yksinkertaisia testejä, mutta suositeltavaa on käyttää jotain varsinaista tilastotieteen ohjelmaa, kuten SPSS, Limdep, EViews, Shazam, WinRats jne. Mutkikkaammat menetelmät edellyttävät usein Matlab tai Gauss ohjelman käyttöä. Lisätietoja löytyy netistä. 9 7 Opiskelijoiden käytössä olevasta datasta lisätietoja antaa assistentti Timo Leivo. Kirjoitushetkellä käytettävissä on em. lisäksi ETLA:n tietokanta, josta löytyy useita erilaisia lähinnä kansantaloudellisia aikasarjoja sekä tietyt osakedatat HEX:stä. 8 Ks. 9 Ks. 12

13 SPSS ja EViews ovat menujen avulla ohjattuja ohjelmia. Jos jokin menee pieleen tai jotain täytyy muuttaa, on komennot annettava uudestaan valikoiden kautta. Matlab (ja Gauss) on puolestaan pääsääntöisesti ajotiedostojen avulla ajettu ohjelma. 10 Se edellyttää, että käyttäjällä on kaksi tiedostoa: data ja ajotiedosto. Jos jokin menee pieleen tai jotain lisäanalyysejä on tehtävä, riittää kun käyttäjä muuttaa ajotiedostoa ja ajaa sen uudestaan. 10 Esimerkki ajotiedostosta löytyy liitteestä 4. 13

14 5. TUTKIELMAN KIRJOITUS 5.1 Selkeys ja johdonmukaisuus Selkeyden puute on paljon tavallisempi tutkielman arvoa alentava tekijä kuin suoranaiset asiavirheet. Johdonmukaisuus ja selkeys paranevat, kun yrität kiinnität huomiota seuraaviin kysymyksiin: Pysyykö kirjoitus kautta koko raportin tutkielman tavoiteasettelun ja rajausten puitteissa? Onko tutkielman lähtötaso sopiva? Muista, että kirjoitat ongelmaan perehtyneenä asiantuntijana ryhmäsi ʺmaallikko jäsenille, joilla on jo peruskurssien tiedot. Jos lähtötaso valitaan liian alhaiseksi, voi työstä tulla jo opittujen asioiden esittely, jolloin tutkielman arvo ja anti ryhmälle jää vähäiseksi. Korkea lähtötaso korottaa tutkielman arvoa, mutta edellyttää lukijoille vieraiden käsitteiden, teorioiden ja menetelmien riittävän selkeää esittämistä. Sopivatko kaikki otsikot niiden alla olevaan tekstiin? Koko työn otsikon hienosäätö (ei välttämättä sen pidentäminen) on syytä suorittaa vielä kertaalleen lopuksi. Myös alaotsikot tai kuvien ja taulukoiden nimet ovat kannattaa käydä huolella läpi. Kulkeeko tekstin juoni soljuvasti vai johtaako se äkkipysäyksiin ja jatkuu toisella aiheella? Varoittavia merkkejä on ristiviittaukset tekstin sisällä (vältä) ja yksittäiset alaluvut. 5.2 Johdanto luvun sisältö Johdannon tarkoituksena on herättää lukijan mielenkiinto tekstiä kohtaan. Se on ensimmäinen osa tekstiä, joka luetaan. Sen on oltava siksi myös markkinoiva. Tärkeintä on kuitenkin löytää hyvät perustelut sille, miksi ko. tutkimus on tehty. Johdantoa laadittaessa kannattaa pitää mielessä tässä luvussa esitettävä peruskaava. Tämä rakenne on vain suositus, josta poikkeaminen voi olla hyvinkin perusteltua. Se antaa kuitenkin hyvän lähtökohdan. Johdanto alkaa yhden kolmen kappaleen perustelulla, miksi aihealue on tärkeä. Yleisin perustelu on aiheen ajankohtaisuus. Esimerkki alla: Finnish stock market has experienced recent transformation from an isolated market to an internationally accessible market that is highly integrated to global capital markets. This development started in early 1980s when few domestically listed Finnish firms became listed in foreign stock exchanges. At the same time foreign investors were allowed to own Finnish stocks up to a certain limit. A few years later in the mid 1980s Finnish investors were allowed to 14

15 buy foreign stocks. Final step in this process took place 1993 when all restrictions on foreign ownership were abolished. Seuraava kappale kertoo usein tiiviisti aiemman tutkimuksen keskeiset työt ja tulokset. Esimerkki alla: A number of papers have studied international asset pricing models (see, e.g., Cho, Eun, and Senbet (1986), Korajczyk and Viallet (1990), Bekaert and Harvey (1995), Harvey (1995), Dumas and Solnik (1995), Dumas (1994)). Using data for the period January 1984 to June 1985, Hietala (1989) finds the Finnish market to be segmented and that the foreign investors are willing to pay a premium for the Finnish shares, because of the possibility to diversify globally. Martikainen, Virtanen, and Yli Olli (1993) and Bos et al. (1995) find Finnish stocks to exhibit low integration to the Swedish and especially to US stock markets using data for and Seuraava kappale on ns. mutta kappale ( However, ), eli se kertoo mitä aiemmassa tutkimuksessa ei ole otettu huomioon tai mikä on jäänyt tutkimatta. Tämä kappale kertoo samalla perustelun tämän työn tekemiselle. Syynä voi olla esimerkiksi se, että aiemmat tutkimukset on tehty USA:n aineistolla ja että nyt tarkastellaan toisen maan aineistolla tai että koko asiaa ei ole testattu empiirisellä aineistolla lainkaan. Myös tietyn maan USA:sta poikkeava ominaisuus, lain muutos tai halu/tarve tehdä aiempi tutkimus tuoreemmalla aineistolla voi olla tutkimuksen motiivi. Vaihtoehtoja riittää; esimerkki alla: However, most of the previous empirical work has been conducted on the US market which itself accounts for a major part of the global market portfolio. Therefore, it is of interest to study the international asset pricing models also using other globally integrated stock markets. Moreover, there are only a few previous studies using Finnish data to study international asset pricing models and market integration. Seuraava kappale kertoo nykyisen tutkimuksen tavoitteen / tutkimusongelman / sisällön. Lisäksi selviää aineisto ja tutkimusmenetelmä. Myös mahdolliset rajaukset tuodaan esille tässä. Esimerkki alla: This paper provides a test of international asset pricing models using Finnish stock portfolios. We start with a standard unconditional ICAPM model and extend it to multifactor asset pricing model with conditioning information. Tutkimusongelma kannattaa miettiä huolella. Se täsmentyy kirjoitustyön aikana, mutta yleisesti ottaen hyvän ja haastavan ongelman tunnuspiirteenä on se, että se voidaan kumota. Ohessa esimerkkejä: 15

16 Esimerkki 1: This paper will first analyze the hedge fund industry and then give descriptive analysis of the hedge funds registered in Finland Vaikka tämä kysymys on seminaarityöksi ihan sopiva, ei ongelma kuitenkaan ole kovin haastava. Siitä voi yrittää tehdä tutkimuksenomaisemman pienellä muotoilulla: This paper will first analyze whether the hedge fund industry in Finland has reached similar level of maturity as in the USA. Second, we will test using some common descriptive statistics, whether the hedge funds registered in Finland have outperformed Tämä esimerkki ei tarkoita, että tekemällä puhtaasti kosmeettinen muutos tutkimusongelman esittelyssä saadaan tutkimusta parannettua, vaan analyysin ja kirjoittamisen tulee tietenkin heijastaa tätä uudelleenfokusointia. Esimerkki 2: In this study, I replicate the empirical research from the earlier study by NN Tämän sijaan kannattaisi korostaa oman työn tuomaa lisätietoa (jälleen, edellyttäen että sitä on): In this study, I extend the study by NN and test whether XX holds even in 2002 Seuraava kappale voi kertoa tutkimuksen tulokset tiivistetysti, mutta sen sisällyttäminen on vapaaehtoista. Viimeinen kappale kertoo työn rakenteen tiivistetysti: The rest of the paper is organized as follows. Section 2 presents the theoretical background of the IAPM and its testable implications as well as empirical testing of the models. Section 3 discusses the data and its properties. Section 4 presents the empirical results. Finally, section 5 concludes and gives suggestion for further research. 5.2 Yhteenveto luvun sisältö Johdannon jälkeen lukevat useimmat yhteenveto luvun. Siksi on tärkeää, että ne muodostavat yhtenäisen parin. Yhteenveto lukuun pätee sama kuin johdantoon: lyhyempi on usein parempi. Sopiva pituus on usein yksi kaksi sivua. 16

17 Yleisesti ottaen yhteenveto luku koostuu seuraavista kappaleista: 1. Kerrataan mitä työssä on tehty. Muista tarkistaa, että se mitä on tehty on se, mitä johdannossa on sanottu tehtävän. Tyypillisesti tämä kappale alkaa sanoilla In this paper/thesis/essay, we have studied/analyzed/ Kerrotaan keskeiset tulokset. Muista tarkistaa, että vastaus tutkimuskysymykseesi löytyy. 3. Esitetään mitä merkitystä tuloksilla on (esim. käytännön kannalta). 4. Lopuksi ehdotetaan jatkotutkimusaiheita eli vastaus kysymykseen, mitä olisit vielä voinut tutkia, jos lisäaikaa olisi ollut käytössä. Usein nämä jatkotutkimusideat toimivat pohjana jatkotutkimukselle. Lopputyötä varten ne voivat olla hyviä paikkoja etsiä mahdollisia ideoita siitä, mitä voisi tarkastella. Edellä oleva rakenne on jälleen tietysti vain suositus, mutta se antaa kuitenkin kuvan siitä, miten yhteenveto kannattaa rakentaa. 5.3 Muut luvut Teoriaosuus tai vastaava aiempaa kirjallisuutta esittelevä luku (yleensä luku 2) on tärkeä luku, sillä se osoittaa aiheen osaamisesi tason. Yritä välttää seuraavia yleisiä virheitä: Laitat mukaan kaikki mahdolliset teoriat osoittaaksesi osaamistasi (tai siis lähteiden lukutaitoa) ellet kuitenkaan käytä niitä mihinkään työssäsi. Älä kirjoita mukaan kaikkea sitä, mitä et osannut ennen työn aloittamistasi. Esimerkiksi ellet tiennyt miten parametrin tilastollista merkittävyyttä testataan tai miten keskihajonta lasketaan, ei kuitenkaan ole syytä antaa muille kolmen sivun selvitystä siitä miten se tehdään. 11 Voit toki vapaasti kirjoittaa itsellesi ylös asioita, joista olet ollut epävarma. Usein kirjoittaminen onkin paras tapa oppia asioita. Tutkimusaineistoa ja tutkimusmenetelmää kuvaava luku (usein luku 3) on myös hyvin tärkeä, koska sen perusteella lukija päättelee voiko hän luottaa tuloksiisi. Aineiston kuvaamisessa tärkeää on kuvata tarkasti kaikki tehdyt valinnat. Esimerkiksi laskitko prosentuaalisia tuottoja vai logaritmisia tuottoja, otitko osingot huomioon, mikä on kohdeindeksi (tuotto vai hintaindeksi), mistä sait datan, painotitko eri havaintoja, miten laskit riskittömän koron jne. Kuvaus täytyy olla niin tarkkaa, että työ on replikoitavissa ts. toisten tutkijoiden pitää pystyä kuvauksen perusteella tekemään testit periaatteessa uudestaan ja tarkistamaan tulosten oikeellisuus. 11 Yleisesti ottaen tilastotieteen johdantokurssin asioita ei kannata kirjata edes kaavatasolla tekstiin (esim. keskiarvo, keskihajonta, vinous, huipukkuus, korrelaatio, jne.) 17

18 Data aineistoa kuvaavassa luvussa on myös tärkeää tarjota ns. perusdeskriptiiviset tiedot käytetyistä aikasarjoista (esim. keskiarvo, keskihajonta, vinous, huipukkuus, 1. asteen autokorrelaatio). Näin siksi, että lukija voi nopeasti nähdä onko tekijän aineisto täysin pielessä. Ne voi tarjota myös neljännen luvun ensimmäisenä alalukuna. Neljännessä luvussa kerrotaan empiirisessä työssä varsinaiset tulokset. Lukuun voi myös sisällyttää tulosten robustisuutta tarkastelevia testejä. Ne pyrkivät vastaamaan kysymyksiin, joita lukijalla voi tulla tekstiä lukiessa (esim. entä jos olisitkin käyttänyt tapaa/menetelmää/muuttujaa X Y:n sijasta ). Tutkielman viimeisessä luvussa (yleensä Conclusion ) kerrataan tutkimuskysymys lyhyesti, esitetään yhteenveto tuloksista, mahdolliset käytännön implikaatiot ja jatkotutkimuksen aiheita. Voit tässä yhteydessä myös esittää valistuneita arvauksia jonkin mielenkiintoisen tuloksen taustalla vaikuttavista tekijöistä, ja keskustella lisää omien tuloksien kytkennöistä aiempaan tutkimukseen. Älä kuitenkaan tässä vaiheessa enää tuo mukaan tuloksia, joita paperissa ei aiemmin ole esitetty. Käytä lähdeviittauksia niukasti. Liitteet ovat myös olennainen osa työtä. Liitteisiin laitetaan se materiaali, joka ei olennaisesti liity työhön. Usein se voi sisältää esimerkiksi pitkähköjä luetteloita (esim. haastattelututkimuksen kysymykset) tai ylimääräisiä taulukoita. Muista kuitenkin, että tutkimuksen keskeiset tulokset ovat aina taulukoissa/kuvioissa, jotka ovat tekstin joukossa. Keskeinen tulos ei siis voi löytyä työsi liitteestä. 18

19 6. TYÖN ULKOASU Työn ulkoasusta löytyy kuvaus opinto oppaan lopusta. Ohessa kuitenkin rahoituksen pääaineessa suositeltavia tarkentavia ohjeita. 6.1 Kieli ja kieliasu Tekstin tulee olla sujuvaa ja kielellisesti mahdollisimman virheetöntä. Kielihuoltoasiana kannattaa muistaa erityisesti yhdyssanat, jotka näyttävät olevan nykyään ongelma yhä useammalle. Kannattaa myös tulostaa itselleen pilkkusäännöt internetistä. Rahoituksen teksteissä joudutaan myös usein käyttämään ilmaisuja kaksi kertaa suurempi, puolet pienempi. Vältä perusvirheitä tyyliä Muuntajien teko Kiinassa tulee kolme kertaa halvemmaksi kuin Suomessa 12, sillä yksikin kertaa halvempaa on jo ilmaista kolme kertaa tarkoittaa sitä, että Kiinassa maksetaan tavaroiden tekemisestä tilaajalle kaksi kertaa alkuperäinen hinta (ts. hinta on 200 prosentti kertaa Suomen hinta ja se on halpaa jos mikä!). Vastaavasti kannattaa muistaa, että kaksi kertaa kalliimpi maksaa kolme kertaa alkuperäisen hinnan. Myös termi puolet kalliimpi ei tee 50 euron tavarasta 100 euron hintaista vaan 75 euron yleisestä virhekäytöstä huolimatta. Pitkiä ja monimutkaisia virkkeitä on syytä välttää. Mikäli et ole mielestäsi täysin ymmärtänyt jotain tutkielmaasi liittyvää asiaa tai yksityiskohtaa, älä kätke epävarmuuttasi sekavalla kieliasulla. Aiheeseen perehtymätön lukijakaan ei silloin taatusti saa asiasta selvää. Parempi vaihtoehto on, että selvität asian itsellesi perusteellisesti ja esität sen sitten selkeästi. Teksti kannattaa kirjoittaa alusta alkaen hyvin, eikä luottaa siihen, että virheet voi korjata lopussa. Loppuun kannattaa toki jättää aikaa virheiden korjauksille, mutta se pitäisi käyttää vaikeasti havaittavien virheiden korjaukseen, ei koko tekstin perusteelliseen korjaamiseen. Työ kirjoitetaan passiivissa; englanninkielisessä gradussa sallitaan we muoto We have studied. Vältä erityisesti minä pronominin käyttöä. Tutkimusongelma täytyy kirjoittaa yleisessä passiivimuodossa ( tässä tutkielmassa tarkastellaan ). Tekijän omat kommentit ja kannanotot käyvät ilmi lähteettöminä osioina tekstistä. Vältä myös kansanomaisia sanontoja (esim. sanoja diilerit, treidaajat jne.) ja kaikkihan sen tietää tyyppisiä toteamuksia. Gradun voi kirjoittaa suomenkielellä. Rahoituksessa englanninkielen käyttö on kuitenkin hyvin suotavaa. Tulevat työtehtävät edellyttävät usein kykyä tuottaa tekstiä 12 Todellinen otsikko Iltasanomista. 19

20 englanniksi. Toisaalta monille termeille ei ole olemassa suomennosta. 13 Englannin kielessä on kuitenkin omat tyylikäytäntönsä, joista seuraavassa muutama: desimaalipilkun sijasta käytetään desimaalipistettä alaviitteet tulevat yleisesti pisteen jälkeen ellei alaviite liity tiettyyn sanaan (samaa suositellaan myös Suomeksi kirjoitettuun tekstiin). Taulukkoihin, kuvioihin, kirjan lukuihin ja liitteisiin viitatessa käytetään isoa alkukirjainta toisin kuin suomenkielessä ts. See Table 7 in Section 3... or... as show in Figure 3 in Appendix 1 vrt. Katso taulukko 7 luvussa 3 tai kuten kuviosta 3 liitteessä 1 voidaan havaita Englanniksi kirjoittaminen menee tämän oppaan aiheen ulkopuolelle. Opiskelijoita kehotetaankin etsimään aihetta käsitteleviä oppaita, joita on olemassa useita. 6.2 Laajuus Tutkielman on oltava niin pitkä, että käsiteltävä aihe tulee riittävästi valaistuksi. Kandidaattitutkielman ohjepituus on rahoituksessa sivua. Tämä usein edellyttää aiheen rajaamista melko kapeasti. Opiskelijoista voi aluksi tuntua, että valittua aihetta ei uskalla kunnolla fokusoida, koska silloin ei saa riittävästi sivuja aikaiseksi. Myöhemmin voi huomata, että on sittenkin varaa fokusoida. Tällöin pitää uskaltaa editoida omaa tekstiä rankastikin, eikä siis jättää liian laveaa tekstiä mukaan vain siksi, että se tuli aikanaan kirjoitettua. Vaikka liian laaja fokus voidaan osittain myöhemmin korjata sitä teroittamalla, voi silloin olla niin kiire työn palautuksen kanssa, että kirjoittaminen jää viimeistelemättä. Yllä esitetystä ohjepituudesta voidaan hyvin poiketa alaspäin formaalin matemaattisen työn kohdalla, ja ylöspäin silloin, kun työn kontribuutio sen ansaitsee. Pro gradu tutkielman pituus on puolestaan lähellä sataa sivua. 6.3 Sisällysluettelo ja otsakkeet Sisällysluettelosta on ilmettävä kaikki pää ja alakappaleiden otsikot sivunumeroineen. Samanarvoisilla otsikoilla tulee olla samantasoiset numerot. Liitteestä 2 löytyy malli sisällysluettelosta. 6.4 Kuvat ja taulukot 13 Suomenkielisessä työssä kannattaa merkitä alkuperäinen englanninkielinen sana sulkuihin ensimmäisen käyttökerran yhteydessä, jos suomennos ei ole vakiintunut. Esim. tutkitaan rahastojen suorituskyvyn pysyvyyttä (engl. performance persistance). 20

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi.

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi. KIRJALLISEN TYÖN ULKOASU JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Tämä ohje on tehty käytettäväksi kasvatustieteiden tiedekunnan opinnoissa tehtäviin kirjallisiin töihin. Töiden ohjaajilla voi kuitenkin olla omia toivomuksiaan

Lisätiedot

Gradu-seminaari (2016/17)

Gradu-seminaari (2016/17) Gradu-seminaari (2016/17) Tavoitteet Syventää ja laajentaa opiskelijan tutkimusvalmiuksia niin, että hän pystyy itsenäisesti kirjoittamaan pro gradu -tutkielman sekä käymään tutkielmaa koskevaa tieteellistä

Lisätiedot

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Marja Silenti FM, Timo Lenkkeri LK, DI Opiskelijanumero: 12345678 Helsinki 18.11.2005, viimeksi päivitetty 31.05.2011, 17.12.2012 Tutkimussuunnitelma Ohjaaja:

Lisätiedot

1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET

1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET Tutkielman teko-ohjeet, Rautavaaran lukio 2016 1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET 1.1 Aiheen valinta 1.2 Tutustuminen Kokoa, mitä tiedät ennestään ( piirrä, kirjoita... ) Listaa ylös kysymyksiä aiheesta Lue aiheesta

Lisätiedot

klo 14:15 salissa FYS2

klo 14:15 salissa FYS2 Kandi info 2016: Orientaatio LuK työn ja tutkielman tekemiseen keväällä 2017 28.11.2016 klo 14:15 salissa FYS2 28.11.2016 Jussi Maunuksela 1 Infon tarkoituksena on perehdyttää LuK tutkielman suorittamiseen

Lisätiedot

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla)

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma NIMI NIMINEN

Lisätiedot

KANSILEHDEN MALLISIVU

KANSILEHDEN MALLISIVU Teknisiä ohjeita pro gradu -tutkielmalle Teologian osasto 12.11.2013 Tässä annettavat ohjeet ovat suosituksia. Viime kädessä seurataan tutkielman ohjaajan antamia ohjeita! Tutkielman kansilehdelle asetellaan

Lisätiedot

Cover letter and responses to reviewers

Cover letter and responses to reviewers Cover letter and responses to reviewers David E. Laaksonen, MD, PhD, MPH Department of Medicine Kuopio University Hospital Kuopio, Finland Luennon sisältö Peer review Vinkit vastineiden kirjoittamista

Lisätiedot

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008 AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi Kevät 2008 Kurssin tavoitteet Konferenssisimulaatio Harjoitella tieteellisen tekstin / raportin kirjoittamista Harjoitella tiedon etsimistä ja viittaamista

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma <Aihe> 83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma TTKK 83450 Internetin verkkotekniikat Tekijät: Ryhmän nro:

Lisätiedot

Opinnäytetyön ulkoasu

Opinnäytetyön ulkoasu Opinnäytetyön ulkoasu Antti Leino Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Suomen kielen tutkinto-ohjelma Tutkielmaohje Syyskuu 2012 Tampereen yliopisto Suomen kielen tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

Tietotekniikan kandidaattiseminaari

Tietotekniikan kandidaattiseminaari Tietotekniikan kandidaattiseminaari Luento 1 14.9.2011 1 Luennon sisältö Seminaarin tavoitteet Seminaarin suoritus (tehtävät) Kandidaatintutkielman aiheen valinta Seminaarin aikataulu 2 2011 Timo Männikkö

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ. Ajatuksia ja kokemuksia valvojan näkökulmasta

DIPLOMITYÖ. Ajatuksia ja kokemuksia valvojan näkökulmasta DIPLOMITYÖ Ajatuksia ja kokemuksia valvojan näkökulmasta Luennoija Esko Niemi Tuotantotekniikan professori Valvottuja d-töitä useita kymmeniä Myös ohjaajana teollisuudessa ja yliopistoissa Oma diplomityö

Lisätiedot

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen Kouvolan iltalukio Tutkielmakäytänteet Tutkielman osat 1. Kansilehti 2. (Tiivistelmä) 3. Sisällysluettelo 4. Käsittelyosa 5. Lähdeluettelo 6. Liitteet Sisällysluettelo Tutkielman luvut ja sivut numeroidaan.

Lisätiedot

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Kirjallinen tehtävä Kirjallisen tehtävän laatimisen ohjeet ja mallipohja Jouko Uusitalo Ohje KEMI 2012 2 TIIVISTELMÄ KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU, Koulutusala Tekijä(t):

Lisätiedot

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit Kandidaatintutkielman arviointikriteerit Kandidaatintutkielman laajuus on 10 op, josta kypsyysnäyte 1 op ja tieteellinen tiedonhankinta 2 op. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa tieteellinen tiedonhankinta

Lisätiedot

Yleistä tarinointia gradusta

Yleistä tarinointia gradusta Yleistä tarinointia gradusta Juha Taina Pro gradu seminaariesitelmä 21.1.2008 Yleistä tarinointia gradusta 1 1. Johdanto Pro gradu tutkielma (tästä eteenpäin vain tutkielma ) on ennen kaikkea opinnäyte.

Lisätiedot

Kandityön kirjoittaminen. Opinnäyteseminaari

Kandityön kirjoittaminen. Opinnäyteseminaari Kandityön kirjoittaminen Opinnäyteseminaari Lue ja kirjoita Ajatukset eivät kasva tyhjästä. Ruoki niitä lukemalla ja kirjoittamalla lukemastasi. Älä luota muistiisi Merkitse alusta asti muistiinpanoihin

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Kuva liikennemerkistä 1. Aleksanteri Numminen. aleksanteri.numminen@gmail.com ITKP101

Kuva liikennemerkistä 1. Aleksanteri Numminen. aleksanteri.numminen@gmail.com ITKP101 Kuva liikennemerkistä 1 Aleksanteri Numminen aleksanteri.numminen@gmail.com ITKP101 31.1.2016 1. Asiakirjan kieleen liittyvät työkalut... 1 1.1. Tyylien kielen valinta... 1 1.2. Oikeinkirjoituksen tarkastaminen...

Lisätiedot

response letter Jouko Miettunen

response letter Jouko Miettunen response letter Jouko Miettunen 4.11.2013 Miten kannattaa vastata kommentteihin jotta lopputulos olisi paras mahdollinen? Tieteellisen lehden arviointijärjestelmä päätoimittaja(t) lehtien toimituskunta

Lisätiedot

Sangen lyhyt L A T E X-johdatus

Sangen lyhyt L A T E X-johdatus Sangen lyhyt L A T E X-johdatus Lari Koponen ja Eetu Ahonen 23.1.2013 Koulutuksen tavoitteet Koulutuksen jälkeen pystyy kirjoittamaan työselostuksen L A T E X:illa, eli Dokumentin rakenne tutuksi Tekstin

Lisätiedot

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen)

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen) HOITOTIEDE-LEHTI Artikkelin mallipohja ja kirjoitusohjeet (Päivitetty 6.1.2016) Yleiset artikkelin asetukset ja ohjeet: Käsikirjoituksen pituus: korkeintaan 4000 sanaa sisältäen tiivistelmän, tekstisivut,

Lisätiedot

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Tutkielman kirjoittaminen Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Jaana Ristimäki YH7 Global Citizenship Espoon yhteislyseon lukio 2014 Sisällysluettelo 1 Tutkielman aloittaminen ja disposition laatiminen

Lisätiedot

Työn osat 5-9 muodostavat varsinaisen sisällön.

Työn osat 5-9 muodostavat varsinaisen sisällön. 5 Projektityö onkin hyvä suunnitella siten, että työ on mielekkäästi jaettavissa osiin kandidaatintöiden kirjoittamista ajatellen. Projektityön yhteydessä tehtävien kandidaatintöiden arvostelua ja muotoseikkoja

Lisätiedot

LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN

LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN Päivi Auno LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN Kajaanin Ammattikorkeakoulu Ohjaava opettaja Ajankohta Opintojakso SISÄLLYS (esimerkki) 1 JOHDANTO 2 TEORIATAUSTA SISÄLTÖÄ KUVAAVA OTSIKKO 2.1 Alaotsikko 2.2

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi Syventävien opintojen tutkielmat arvioidaan 5-portaisella asteikolla arvosanoilla (1) välttävä, (2) tyydyttävä, (3) hyvä,

Lisätiedot

MONISTE 2 Kirjoittanut Elina Katainen

MONISTE 2 Kirjoittanut Elina Katainen MONISTE 2 Kirjoittanut Elina Katainen TILASTOLLISTEN MUUTTUJIEN TYYPIT 1 Mitta-asteikot Tilastolliset muuttujat voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: kategorisiin ja numeerisiin muuttujiin. Tämän lisäksi

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

LASKENTATOIMEN PRO GRADU INFO

LASKENTATOIMEN PRO GRADU INFO LASKENTATOIMEN PRO GRADU INFO 16.5.2011 Sisältö 1. Tutkielmatyöskentelyn käytännönjärjestelyt Hyödyllisiä nettisivuja ja ohjeita Pro gradu tutkielmatyöskentelyn vaiheet Alkuraportti/tutkimussuunnitelma

Lisätiedot

I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010

I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketalous Kuopio Tutkimusmenetelmät Likitalo & Mäkelä I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010 Tässä ohjeessa on mainittu ensi Excelin valinnan/komennon englanninkielinen

Lisätiedot

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisusta Johanna Rämö, Helsingin yliopisto 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisu on koulusta tuttua, mutta usein sitä tehdään mekaanisesti sen kummempia ajattelematta. Jotta pystytään ratkaisemaan

Lisätiedot

Yhteistyöaineiden edustajan puheenvuoro

Yhteistyöaineiden edustajan puheenvuoro Yhteistyöaineiden edustajan puheenvuoro Professori Ilkka Virtanen Talousmatematiikka Johdatus laskentatoimen ja rahoituksen tutkielmatyöskentelyyn 21.10.2002 Vaasan yliopisto Johdatus laskentatoimen ja

Lisätiedot

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015 MUOTOSEIKKOJA Mitä asetuksia käytän? Tyypillisimpiä fontteja ovat Times New Roman (fonttikoko 12) tai Arial (fonttikoko 11). Käytä riviväliä 1,5, jotta asettelu on selkeä ja teksti on myös tältä osin helppolukuista.

Lisätiedot

Tutkimussuunnitelmaseminaari. Kevät 2011 Inga Jasinskaja-Lahti

Tutkimussuunnitelmaseminaari. Kevät 2011 Inga Jasinskaja-Lahti Tutkimussuunnitelmaseminaari Kevät 2011 Inga Jasinskaja-Lahti Osa II Tämän kurssin tutkimussuunnitelma Tehdään gradun toteuttamista varten Kohderyhmänä kurssin osanottajat, kurssin vetäjä ja gradun ohjaaja

Lisätiedot

TUTKIELMA 5 OP A. Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus Avoin yliopisto Kevät 2016

TUTKIELMA 5 OP A. Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus Avoin yliopisto Kevät 2016 TUTKIELMA 5 OP 402964A Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus Avoin yliopisto Kevät 2016 Aikataulu Orientaatiojakso 21.3.-3.4.2016 Opponointijakso 2.5.-29.5.2016 Opintojakso päättyy 29.5.2016 Tutkielman

Lisätiedot

Osakkeen arvonmääritys. Onnistunut sijoituspäätös

Osakkeen arvonmääritys. Onnistunut sijoituspäätös Osakkeen arvonmääritys Onnistunut sijoituspäätös Teos pohjautuu osittain aiemmin useana painoksena nimillä Yrityksen arvonmääritys ja Uusi yrityksen arvonmääritys ilmestyneeseen teokseen. Copyright 2012

Lisätiedot

Valuation of Asian Quanto- Basket Options

Valuation of Asian Quanto- Basket Options Valuation of Asian Quanto- Basket Options (Final Presentation) 21.11.2011 Thesis Instructor and Supervisor: Prof. Ahti Salo Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston avoimilla verkkosivuilla. Muilta

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE Ohje hyväksytty osastoneuvostossa 17.8.2005 1 Sisällys 1. Kandidaatintyö ja sen tarkoitus...2 2. Kandidaatintyön aihe ja tarkastaja...3 3. Kandidaatintyön

Lisätiedot

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,

Lisätiedot

Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely. Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1

Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely. Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1 Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1 tiina.airaksinen@aalto.fi Kirjoittaminen on palapelin kokoamista Kirjoittaminen on toimintaa Jörn

Lisätiedot

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi Tiivistelmä CHERMUG-projekti on kansainvälinen konsortio, jossa on kumppaneita usealta eri alalta. Yksi tärkeimmistä asioista on luoda yhteinen lähtökohta, jotta voimme kommunikoida ja auttaa projektin

Lisätiedot

TIEDEPOSTERI. - Viestinnän välineenä. Marisa Rakennuskoski

TIEDEPOSTERI. - Viestinnän välineenä. Marisa Rakennuskoski TIEDEPOSTERI - Viestinnän välineenä Marisa Rakennuskoski POSTERILAJIT Mainosposteri(pääpaino kuvilla ja visuaalisuudella) Ammatillinenposteri(vapaamuotoinen, esim. jonkin projektin tapahtumia kuvaava,

Lisätiedot

C++ Ohjelmoijan käsikirja. Johdanto

C++ Ohjelmoijan käsikirja. Johdanto Johdanto C++ Ohjelmoijan käsikirja Johdanto Tervetuloa Inside C++-kirjan pariin. Tämä on opaskirja standardi C++:n käyttöön. Käsittelemme kirjassa kaikki syntaksin, kieliopin, olio-ohjelmoinnin ja standardikirjastojen

Lisätiedot

Vinkkejä hyvään graduun. Janne Hukkinen Helsingin yliopisto

Vinkkejä hyvään graduun. Janne Hukkinen Helsingin yliopisto Vinkkejä hyvään graduun Janne Hukkinen Helsingin yliopisto janne.i.hukkinen@helsinki.fi Rakenne: perinteinen toimii Johdanto ja tausta Analyyttinen viitekehys Aineisto ja menetelmät Analyysi Tulokset ja

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

Tutka ja julkaisufoorumien murros Mitä tapahtui historialle?

Tutka ja julkaisufoorumien murros Mitä tapahtui historialle? Tutka ja julkaisufoorumien murros Mitä tapahtui historialle? TUTKA 15.5.2014 Jari Ojala Jyväskylän yliopisto, Historian ja etnologian laitos jari.ojala@jyu.fi Suomen yliopistojen julkaisut 2011-2012 Kaikki

Lisätiedot

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti Käsitteistä Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen KE 62 Ilpo Koskinen 28.11.05 empiirisessä tutkimuksessa puhutaan peruskurssien jälkeen harvoin "todesta" ja "väärästä" tiedosta (tai näiden modernimmista

Lisätiedot

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen Naisnäkökulma sijoittamiseen 24.3.2007 Vesa Puttonen Miten sukupuolella voi olla mitään tekemistä sijoittamisen kanssa??? Naiset elävät (keskimäärin) pidempään kuin miehet Naiset saavat (keskimäärin) vähemmän

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

Kandista Pro Gradu tutkielmaan. Jyrki Komulainen, Hannu Heikkinen Yliopistonlehtorit OULUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta

Kandista Pro Gradu tutkielmaan. Jyrki Komulainen, Hannu Heikkinen Yliopistonlehtorit OULUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta Kandista Pro Gradu tutkielmaan Jyrki Komulainen, Hannu Heikkinen Yliopistonlehtorit OULUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta Kandi / gradu Kandidaatintutkielma on ensimmäinen tieteellinen opinnäytetyö,

Lisätiedot

AKATEEMISEN OSAAMISEN DOKUMENTOINTI

AKATEEMISEN OSAAMISEN DOKUMENTOINTI AKATEEMISEN OSAAMISEN DOKUMENTOINTI Tiina Kosunen tiina.kosunen@helsinki.fi Sisältö Portfolio??? Portfolion kaksi roolia Yliopistoportfolion rakenne ja sisältö Portfolio CV Hyvä / huono / turha portfolio

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin

Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin Pisteytys olettaa kaikkien kuvattujen vaatimusten täyttymistä pistemäärän saavuttamiseksi. Esimerkiksi: Raportti täyttää rakenteen ja kieliasun osalta kaikki

Lisätiedot

LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen

LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen Tämä ohje täydentää ja täsmentää osaltaan selostuskäytäntöä laboraatioiden osalta. Yleinen ohje työselostuksista löytyy intranetista, ohjeen on laatinut Eero Soininen

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Tutkielman arvostelussa on käytössä viisiportainen asteikko (1-5): o Ykkönen (1) merkitsee, että työ on hyväksyttävissä, mutta siinä on huomattavia puutteita.

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia 15 askelta kohti Parempia kyselyitä ja tutkimuksia Onnittelut! Lataamalla Webropol-tutkimusoppaan olet ottanut ensimmäisen askeleen kohti entistä parempien kyselyiden ja tutkimusten tekoa. Tämä opas tarjoaa

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi

Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi asioiden esittämisenä ympäripyöreästi esimerkkien puuttumisena siten, ettei tehtävässä annettuja tai vastauksen kannalta olennaisia

Lisätiedot

Osakkeiden tuottojakaumia koskevien markkinaja asiantuntijanäkemysten yhdistely copulafunktioilla

Osakkeiden tuottojakaumia koskevien markkinaja asiantuntijanäkemysten yhdistely copulafunktioilla Osakkeiden tuottojakaumia koskevien markkinaja asiantuntijanäkemysten yhdistely copulafunktioilla (valmiin työn esittely) Henri Tuovila 13.01.2014 Ohjaaja: VTM Ville Hemmilä Valvoja: Prof. Ahti Salo Sisältö

Lisätiedot

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä Oulun yliopisto Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa I TEHTÄVÄN ASETTELU Työelämälähtöisyys: opinnäytetyö hyödyttää työelämää, kehittää

Lisätiedot

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 120 Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 107 114 100 87 93 Oppilasmäärä 80 60 40 20 0 3 5 7 14 20 30 20 30 36 33 56 39 67 48 69 77 76 56 65 35 25 10 9,75 9,5 9,25 9 8,75 8,5 8,25 8 7,75 7,5 7,25 7

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA Julkaisuohjeet Koonnut Pirkko Pussinen Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuu 2010 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Tohtorixi. Pasi Tyrväinen , Päivitetty Prof. Digital media

Tohtorixi. Pasi Tyrväinen , Päivitetty Prof. Digital media Tohtorixi 9.2. 2004, Päivitetty 9.1. 2005 http://www.jyu.fi/~pttyrvai/papers/tohtorixi.pdf Pasi Tyrväinen Prof. Digital media email: Pasi.Tyrvainen@jyu.fi Tutkinnon sisältö Tohtori Väitöskirja Lisensiaattityö

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja Väitöskirja -mallipohja Ohje: Word 2003 -versiolle Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Sisältö Miksi tyylit ovat käteviä? Miten toimii asiakirjamallipohja? Miten lisään tekstiä: a) kirjoitan itse

Lisätiedot

Perusopetuksen matematiikan pitkittäisarviointi 2005-2012

Perusopetuksen matematiikan pitkittäisarviointi 2005-2012 5.10.2015 MAOL RAUMA / JoJo 1 Perusopetuksen matematiikan pitkittäisarviointi 2005-2012 5.10.2015 MAOL RAUMA / JoJo 2 Opetushallitus Koulutuksen seurantaraportti 2013:4 5.10.2015 MAOL RAUMA / JoJo 3 1

Lisätiedot

Mitä on tutkimus ja tutkijan työ? Luonnonvarakeskus

Mitä on tutkimus ja tutkijan työ? Luonnonvarakeskus Mitä on tutkimus ja tutkijan työ? Tutkiminen on jokapäiväinen asia Tutkit usein itse - esimerkiksi: Verkko ei toimi. Et kuitenkaan ajattele, että netti on noiduttu vaan että vika on tekninen. Vaihtoehtoisia

Lisätiedot

Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä. Yksinkertaisimmillaan voimme esitellä ja tallentaa 1x1 vektorin seuraavasti: >> a = 9.81 a = 9.

Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä. Yksinkertaisimmillaan voimme esitellä ja tallentaa 1x1 vektorin seuraavasti: >> a = 9.81 a = 9. Python linkit: Python tutoriaali: http://docs.python.org/2/tutorial/ Numpy&Scipy ohjeet: http://docs.scipy.org/doc/ Matlabin alkeet (Pääasiassa Deni Seitzin tekstiä) Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä.

Lisätiedot

Tutkimuspäiväkirja ja tutkimussuunnitelma Eeva Jokinen

Tutkimuspäiväkirja ja tutkimussuunnitelma Eeva Jokinen Tutkimuspäiväkirja ja tutkimussuunnitelma Eeva Jokinen Kääk!??? Idea! TUTKIMUSPÄIVÄKIRJA Empiirisessä tutkimuksessa tutkimustulokset saadaan tekemällä konkreettisia havaintoja tutkimuskohteesta ja analysoimalla

Lisätiedot

Teemaseminaari on. Historiatieteellisen ajattelutavan tarkastelutavan esittämisen keskustelun perusvalmiuksien harjoittelua

Teemaseminaari on. Historiatieteellisen ajattelutavan tarkastelutavan esittämisen keskustelun perusvalmiuksien harjoittelua TEEMASEMINAARI Teemaseminaari on Historiatieteellisen ajattelutavan tarkastelutavan esittämisen keskustelun perusvalmiuksien harjoittelua Askel itsenäiseen tekemiseen jatkotutkinnot ja -tutkimukset maisteriseminaari

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN CASE-KURSSI A370A0400. Nuorempi tutkija, KTM Heidi Tuominen Puh. 040 572 1563 Email. heidi.j.tuominen@lut.fi

LIIKETOIMINNAN CASE-KURSSI A370A0400. Nuorempi tutkija, KTM Heidi Tuominen Puh. 040 572 1563 Email. heidi.j.tuominen@lut.fi LIIKETOIMINNAN CASE-KURSSI A370A0400 Nuorempi tutkija, KTM Heidi Tuominen Puh. 040 572 1563 Email. heidi.j.tuominen@lut.fi Kurssitietoa KTK3, 3. 4. periodi, 6 op 1. Infoluento 2. Ryhmien muodostaminen

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika:

Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: 1. Tehtävän asettelu Työelämälähtöisyys ja työelämän tarpeisiin vastaaminen Ammatillinen osaaminen ja sen kehittymisen

Lisätiedot

Olisi tärkeää, että vanhasta määräys- ja ohjekokoelmasta poistettaisiin nyt näillä määräyksillä kumotut osuudet.

Olisi tärkeää, että vanhasta määräys- ja ohjekokoelmasta poistettaisiin nyt näillä määräyksillä kumotut osuudet. 1 FINANSSIVALVONNALLE (Dnro 11/01.00/2012) Finanssivalvonnan pyydettyä yhdistyksemme lausuntoa eläkesäätiöiden ja eläkekassojen kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevista määräyksistä

Lisätiedot

Mat 2.4177 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari

Mat 2.4177 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari Mat 2.4177 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari Kemira GrowHow: Paikallisen vaihtelun korjaaminen kasvatuskokeiden tuloksissa 21.2.2008 Ilkka Anttila Mikael Bruun Antti Ritala Olli Rusanen Timo Tervola

Lisätiedot

Harjoitus 1 -- Ratkaisut

Harjoitus 1 -- Ratkaisut Kun teet harjoitustyöselostuksia Mathematicalla, voit luoda selkkariin otsikon (ja mahdollisia alaotsikoita...) määräämällä soluille erilaisia tyylejä. Uuden solun tyyli määrätään painamalla ALT ja jokin

Lisätiedot

TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI. LTKY012 Timo Törmäkangas

TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI. LTKY012 Timo Törmäkangas TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI LTKY012 Timo Törmäkangas LUENNOT Luento Paikka Vko Päivä Pvm Klo 1 L 304 8 Pe 21.2. 08:15-10:00 2 L 304 9 To 27.2. 12:15-14:00 3 L 304 9 Pe 28.2. 08:15-10:00 4 L 304 10 Ke 5.3.

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Liite A: Kyselylomake

Liite A: Kyselylomake 1/4 2/4 3/4 4/4 Liite B: Kyselyyn liitetty viesti 1/1 Hei, olen Saija Vuorialho Helsingin yliopiston Fysikaalisten tieteiden laitokselta. Teen Pro gradu tutkielmaani fysiikan historian käytöstä lukion

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 1 Kuva 1 Sakari Järvenpää sakari.o.a.jarvenpaa@student.jyu.fi TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 28.3.16 2 Sisällys 1 Kaaviot... 3 1.1 Kaavion osat... 3 1.2 Kaavion tekeminen... 4 1.3 Kaavion muokkaaminen...

Lisätiedot

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Terveystieteiden laitos PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

4. Lausekielinen ohjelmointi 4.1

4. Lausekielinen ohjelmointi 4.1 4. Lausekielinen ohjelmointi 4.1 Sisällys Konekieli, symbolinen konekieli ja lausekieli. Lausekielestä konekieleksi: - Lähdekoodi, tekstitiedosto ja tekstieditorit. - Kääntäminen ja tulkinta. - Kääntäminen,

Lisätiedot

Rekisterit tutkimusaineistona: tieteenfilosofis-metodologiset lähtökohdat

Rekisterit tutkimusaineistona: tieteenfilosofis-metodologiset lähtökohdat Reijo Sund Rekisterit tutkimusaineistona: tieteenfilosofis-metodologiset lähtökohdat Rekisterit tutkimuksen apuvälineenä kurssi, Biomedicum, Helsinki 25.05.2009 Kevät 2009 Rekisterit tutkimusaineistona

Lisätiedot

Verkkokirjaston hakuohjeet

Verkkokirjaston hakuohjeet 1 Verkkokirjaston hakuohjeet Pikahaku Hakulaatikon löydät kaikkien sivujen yläosasta. Voit valita kohdistuuko haku kirjaston aineistotietokantaan, verkkokirjastosivustoon vai avainsanoihin. Voit hakea

Lisätiedot

Luento-osuusosuus. tilasto-ohjelmistoaohjelmistoa

Luento-osuusosuus. tilasto-ohjelmistoaohjelmistoa Kurssin suorittaminen Kvantitatiiviset menetelmät Sami Fredriksson/Hanna Wass Yleisen valtio-oppi oppi Kevät 2010 Luento-osuusosuus Tentti to 4.3. klo 10-12, 12, U40 P674 Uusintamahdollisuus laitoksen

Lisätiedot

Sini Jatta Suonio 7/1/2010

Sini Jatta Suonio 7/1/2010 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, FYSIIKAN LAITOS Microsoft Word 2007 Käyttöohje Sini Jatta Suonio 7/1/2010 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Wordin perusasetukset... 2 2.1 Tekstin ja kappaleiden asettelu...2 2.2

Lisätiedot

TUTKIMUSOPAS. SPSS-opas

TUTKIMUSOPAS. SPSS-opas TUTKIMUSOPAS SPSS-opas Johdanto Tässä oppaassa esitetään SPSS-tilasto-ohjelman alkeita, kuten Excel-tiedoston avaaminen, tunnuslukujen laskeminen ja uusien muuttujien muodostaminen. Lisäksi esitetään esimerkkien

Lisätiedot

- Fontti: Times New Roman, 12 - Riviväli 1,5, välitys ennen ja jälkeen 0 - Kirjoituksen kappaleet erotetaan toisistaan tyhjällä rivillä

- Fontti: Times New Roman, 12 - Riviväli 1,5, välitys ennen ja jälkeen 0 - Kirjoituksen kappaleet erotetaan toisistaan tyhjällä rivillä BUSINESS LAW FORUM 2013 KIRJOITUSOHJEET 1. Kirjoitukset tulee jättää teoksen toimituskunnalle sähköpostitse viimeistään perjantaina 12.4.2013. Käytä mieluiten Word -97 ohjelmaa tai tätä uudempaa versiota

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Ensin: kirjaudu kurssikansioon ja siirry siellä Luennot kansion Tutkielman perusrakenne ( ) sivulle FYSA291 luentokalvosarja 7 1

Ensin: kirjaudu kurssikansioon ja siirry siellä Luennot kansion Tutkielman perusrakenne ( ) sivulle FYSA291 luentokalvosarja 7 1 Ensin: kirjaudu kurssikansioon ja siirry siellä Luennot kansion Tutkielman perusrakenne ( ) sivulle. 3.11.2015 FYSA291 luentokalvosarja 7 1 Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla Jussi Maunuksela

Lisätiedot

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 81122P (4 ov.) 30.5.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 2009-01-12 Yleistä Luennot Luennoija hannu.p.parviainen@helsinki.fi Aikataulu Observatoriolla Maanantaisin 10.00-12.00 Ohjattua harjoittelua maanantaisin 9.00-10.00

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot