TUTKIMUSRAPORTIN LAATIMINEN OSANA RAHOITUKSEN OPISKELUA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUTKIMUSRAPORTIN LAATIMINEN OSANA RAHOITUKSEN OPISKELUA"

Transkriptio

1 TUTKIMUSRAPORTIN LAATIMINEN OSANA RAHOITUKSEN OPISKELUA Mika Vaihekoski * LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO School of Business, Rahoituksen oppiaine * Ohjeen taustalla on usean ihmisen työ. Aikaisempien versioiden kirjoitukseen on osallistunut erityisesti Markku Kaustia Helsingin kauppakorkeakoulusta. Tekijä kiittää kommenteista myös Eero Pätäriä.

2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT KANDIDAATINTUTKIELMAN ASEMA JA TAVOITTEET TUTKIELMAN LAATIMISESTA Yleistä Laatimisvaiheet AIHEEN VALINTA TARKASTELUTAPA JA AINEISTON KERÄÄMINEN Tarkastelutapa Kirjallisuuden käyttö Haastattelujen ja kyselyiden käyttö Tilastoaineistot ja ohjelmat TUTKIELMAN KIRJOITUS Selkeys ja johdonmukaisuus Johdanto luvun sisältö Yhteenveto luvun sisältö Muut luvut TYÖN ULKOASU Kieli ja kieliasu Laajuus Sisällysluettelo ja otsakkeet Kuvat ja taulukot Kaavat ja muuttujat Lähdeviittaukset Lähdeluettelo Sananen Wordistä LÄHTEET

3 LIITE 1: RAHOITUSALAN AIKAKAUSKIRJOJA LIITE 2: SISÄLLYSLUETTELON MALLI LIITE 3: RAHOITUKSEN JAOTTELU LIITE 4: ESIMERKKI MATLABIN AJOTIEDOSTOSTA LIITE 5: KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA LIITE 6: KESKEISIÄ KIRJOJA LIITE 7: YHDYS SANA VIRHEITÄ

4 ALKUSANAT Tämä opas on suunnattu rahoituksen kandidaatintutkielmaa tekeville, mutta suurelta osin ohjeet ovat sovellettavissa myös pro gradu tutkielman kirjoittamiseen. Ohjeiden tarkoituksena on auttaa tutkielman laatimiseen liittyvissä kysymyksissä, kuten aiheen valinnassa ja tutkielman kirjoittamisessa. Tutkielman kirjoittamisella pyritään kehittämään taitoja, joita tarvitaan myöhemmin opinnoissa ja työelämässä. Tutkielmaa tehdessäsi joudut tutustumaan asioihin omin päin, jäsentämään niitä ja mahdollisesti testaamaan omia mielipiteitäsi ja/tai hypoteeseja. Tutkielman tekeminen on myös hyvä tilaisuus kasvattaa omaa erityisosaamista. 4

5 1. KANDIDAATINTUTKIELMAN ASEMA JA TAVOITTEET Kandidaatintutkielmalla pyritään kehittämään taitoja, joita tarvitaan myöhemmin opinnoissa ja työelämässä. Gradua tehdessä tarvitset konkreettisesti näitä taitoja. Työelämässä taas joutuu usein laatimaan perusteltuja esityksiä, selvityksiä ja ratkaisumalleja erilaisia päätöstilanteita varten. Tutkielmaa kirjoittaessasi kehittyy kyky soveltaa aikaisemmin oppimiasi asioita tutkielma aiheesi edellyttämään ongelmanasetteluun, josta sovit tutkielman ohjaajan kanssa; taito kerätä lisätietoja erilaisista lähteistä; kyky suhtautua kriittisesti lähteisiin mikään ei ole totta vain sen takia että se on painettu; kyky nähdä syyt (usein erilaiset perusoletukset) esiintyviin näennäisesti ristiriitaisiin johtopäätöksiin; taito raportoida sekä löytämäsi johtopäätökset perusteluineen että mahdolliset omat ratkaisuvaihtoehtosi selkeästi ja loogisesti. Seminaarityö on samalla ensimmäinen hetki opinnoissasi, kun alat erikoistua. Työn tarkoituksena onkin osoittaa, että hallitset tietyt asiat paremmin kuin muut. Kun alustat kirjoittamasi tutkielman pohjalta ja kun osallistut seminaaritilaisuuksissa käytävään keskusteluun opit puolustamaan esittämääsi (ellet itse tiedä mitä olet tarkoittanut, ei sitä tiedä kukaan muukaan); havaitsemaan itsellesi mahdollisesti sattuneet virheet ja näkemään niiden vaikutukset kokonaisuuteen; keskustelemaan hieman vieraammastakin aiheesta. Lisäksi saat ammattitietoutta asioista, joita ei välttämättä käsitellä muilla opintojaksoilla; tottumusta esittää suullisesti ammattiasioita; kokemusta esityksen apuvälineiden käytöstä; esiintymisrutiinia 5

6 2. TUTKIELMAN LAATIMISESTA 2.1 Yleistä Tutkielman on oltava nimensä mukainen. Se ei voi olla esim. laskelma toimeksiantajalle eikä markkinakatsaus. Tutkielmasta on löydyttävä tieteellinen sisältö, teoriaviitekehys sekä tekijänsä tietoja syventävä näyttö. Jos työn taustalla on toimeksianto, on usein tarkoituksenmukaista tehdä tutkielma ja asiakkaalla annettava raportti hieman erisisältöisinä. Tutkielman on oltava myös ainutlaatuinen sikäli, että se ei saa sisältää jo aiemmin käytettyä tekstiä. Viittaukset muihin töihin toki sallitaan, mutta työn suoranainen kopiointi tai toisen tekstin käyttäminen hieman muokattunakin ilman asianmukaista lähdeviittausta tulkitaan vilpiksi ja siitä seuraa asianmukainen rangaistus. Rajanvetotapauksia ovat tutkielman laatijan halu käyttää tekstinsä pohjana toiseen aineeseen tai yliopistoon tekemää tutkielmaa. Näissä tapauksissa pätee myös perussääntö, että työn on oltava ainutlaatuinen, joskin tietyiltä osin teksti voi olla rinnakkaista asianmukaisesti viitattuna (ts. lähteeksi ko. tekstin kohtiin on merkittävä aiemmin valmistunut oma työ). Näissä tapauksissa kirjoittajaa suositellaan jo etukäteen ottamaan yhteyttä ohjaajaan tilanteen selkiyttämiseksi. 2.2 Laatimisvaiheet Tutkielman tekoprosessi pitää yleensä sisällään seuraavat osa alueet. Kaikki tutkielmat eivät kuitenkaan tähän muottiin sovi, eivätkä nämä vaiheet juuri koskaan seuraa toisiaan lineaarisesti. Ennemminkin kyseessä on iteratiivinen prosessi, jossa samoja vaiheita käydään läpi useaan kertaan tutkimusongelman täsmentyessä. 1) Aineiston kerääminen artikkelit, muut julkaistut tutkimukset ja oppikirjat, kongressi ja muut esitelmät, yritysten käsikirjat, tilastotiedot, taseaineisto, pörssikurssit yms. markkina aineisto, omat haastattelut ja kyselyt. 2) Aineistoon perehtyminen ja sen analysointi tukeminen, ymmärtäminen ja jäsentäminen, mahdollinen mallin laatiminen ja sen ratkaisu, mahdolliset tilastolliset analyysit ja niiden tulokset. 3) Tutkielman rakenteen ja sisällysluettelon hahmottaminen 6

7 Sisällysluettelolla on tutkielmassa hyvin keskeinen asema, koska se määrittää työn rakenteen. Parinkymmenen sivun mittaisen kirjallisen esityksen sopiva pääkappaleiden lukumäärä on yleensä 4 7. Jokaisen tutkielman ensimmäisessä pääkappaleessa (usein ʺJohdantoʺ) on käytävä ilmi työn tavoite ja aiheen rajaus. Tämän jälkeen seuraavat kappaleet riippuvat aiheesta. Kun työn yksityiskohtainen sisällysluettelo on hahmottunut, on suositeltavaa käydä keskustelemassa siitä ohjaajan kanssa. Seuraavassa on esimerkinomainen malli tilastollisen empiirisen analyysin sisältävän tutkielman rakenteesta: 1. Johdanto: lyhyt lukijan mielenkiinnon herättävä johdatus aihealueeseen, tutkielman tavoite ja aiheen rajaus. 2. Kirjallisuuskatsaus: keskeiset aiheesta aiemmin tehdyt tutkimukset ja niiden tulokset, lisävalaisua vaativat ʺauki jääneetʺ kysymykset. 3. Teoriaosa: testattavat hypoteesit ja niiden perustelut. 4. Käytettävä tutkimusaineisto ja metodi: empiirisen aineiston kuvaus ja käytettävien menetelmien esittely pääpiirteissään. 5. Tutkimustulokset: saatujen empiiristen tulosten raportointi. 6. Johtopäätökset: tulosten tulkinta ja vertailu aiempiin tutkimuksiin sekä mahdollisten jatkotutkimusten kysymysten hahmottelu. 4) Käsikirjoituksen (tutkielman alustava versio) laatiminen. 5) Tarkastus: vastaako teksti tutkielman otsikkoa, tavoitetta ja aiheen rajausta? 6) Tutkielman viimeistely ja puhtaaksikirjoittaminen ml. nimilehti, sisällysluettelo, lähdeluettelo ja mahdolliset liitteet. 7

8 3. AIHEEN VALINTA Päävastuu aiheen etsimisestä on opiskelijalla. Ryhmän ohjaajan rooli on työskennellä kanssasi aiheen jatkojalostamiseksi. Miettiessäsi aihetta, kannattaa miettiä ensin omia vahvuuksia. Niiden pohjalta voit alkaa haarukoida aihealuetta. Vahvuuksia on monenlaisia. Ne voivat olla seurausta esim. seuraavista tekijöistä: Olet hyvä esim. tietokoneiden kanssa; pidät tilastotieteestä; osaat haastatella ihmisiä jne. Olet työssä yrityksessä, joka ehdottaa sinulle aihetta; olet työssä yrityksessä; joka on valmis osallistumaan kustannuksiin (esim. postitus) ja antamaan nimensä käyttöösi. Olet työpaikassa, jossa sinulla on mahdollisuus osallistua kehittämishankkeeseen. Tunnet henkilöitä, joita voisit haastatella tutkimuksessasi. Olet kiinnostunut jostain aiheesta (esim. pidit siitä ja siitä kurssista) ja aiot suunnata urallasi siihen suuntaan (esim. osakkeet, joukkolainat, rahamarkkinat tai johdannaiset jne.) 1 Kun olet saanut yleisen aihealueen selville, on seuraava tehtävä tarkentaa aihe tutkimusotsikoksi. Hyviä ideoita voi löytää alan tieteellisissä ja muissa lehdissä julkaistuista artikkeleista. Liitteessä 1 on luettelo eräistä keskeisistä ulko ja kotimaisista lehdistä. Tutkielman tulisi keskittyä tietyn selkeästi rajatun kysymyksen tai kohdeilmiön tarkasteluun eikä ainoastaan esitellä yleisiä näkökohtia laajalta alueelta. Esimerkkejä liian yleisluontoisista aiheista ovat vaikkapa ʺYrityksen kannattavuuteen vaikuttavat tekijätʺ, ʺYrityskaupat ja fuusiotʺ tai ʺArvopaperimarkkinoiden tasapainomallitʺ. Näiden sijasta soveliaampia aiheita voisivat olla ʺAlueelliset kannattavuuserot tavaratalokaupassaʺ, ʺYrityskauppojen varallisuusvaikutukset myyjäyhtiön osakkeenomistajien kannaltaʺ tai CAPM:n ja APT:n vertailu Suomen arvopaperimarkkinoillaʺ. Aihetta valittaessa on huomattava, että muista yhteyksistä tuttujen oppien ja menetelmien (matematiikka, tilastotiede, ekonometria, oikeustiede jne.) tarkoituksenmukainen hyväksikäyttö nostaa tutkielman tasoa. Samoin työsuhteista syntyneet kontaktit käytännön yrityselämään kannattaa ottaa huomioon aiheen valinnassa, koska niistä voi olla suurta apua case tms. aineiston saamiseksi. Aiheen käsittelytapa ja rajaus riippuvat sekä asian laajuudesta että käytettävissä olevasta aineistosta. Aihetta muokatessasi sinun on selvitettävä ensin itsellesi, mikä on tarkasteltava kohdeilmiö ja tutkielman tavoite. Tämän jälkeen pystyt tekemään mah 1 Liitteessä 3 olevasta rahoituskentän jaottelusta voi olla apua. 8

9 dollisesti tarvittavat rajaukset (eli tutkielmasta poisjätettävät asiat). Vaikket olisikaan epävarma oikeasta käsittelytavasta, käytä opettajien vastaanottoaikoja keskustellaksesi mm. rajauksesta ja jäsentelystä. Ryhmän ohjaaja ei ole sensori, mutta kokemuksensa perusteella ja ryhmän muodostaman kokonaisuuden tuntiessaan hän voi antaa kirjoituksesi arvoa huomattavastikin kohentavia ohjeita. Varsinkin silloin, kun ryhmässä on sovittu useista lähekkäisistä aiheista, on yhteydenpito myös ryhmän toisiin jäseniin tarpeen päällekkäisyyden välttämiseksi. 9

10 4. TARKASTELUTAPA JA AINEISTON KERÄÄMINEN 4.1 Tarkastelutapa Tavoitteensa osalta tutkielma voi keskittyä: a) kohdeilmiön eri puolien ja ominaisuuksien kuvaamiseen (ns. deskriptiivinen työ: miten asiat ovat?), b) kohdeilmiön selittämiseen, eli teorioiden testaamiseen (ns. positivistinen työ: miksi asiat ovat niin kuin ne ovat?), c) johtopäätösten tekemiseen loogisesti taustaoletusten kautta (kautta) mallintamalla (deduktiivinen työ) d) toimintaohjeiden antamiseen jonkin päätöksenteko ongelman ratkaisemiseksi (ns. normatiivinen työ: miten asioiden tulisi olla tai mitä pitäisi tehdä, jotta asetetut tavoitteet saavutettaisiin?). Käytetyn aineiston perusteella tutkielmat voidaan puolestaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: a) Empiirisen tilastollisen analyysin sisältävä tutkielma. Tämän tyyppinen työ voi olla esim. aiemman tieteellisen tutkimuksen tai sen osan toisto suomalaisella aineistolla. b) Case analyysin sisältävä tutkielma, jossa tutkitaan jonkin toimintapolitiikan, päätöksentekomallin tai laskentajärjestelmän toimintaa kohteeksi valitussa yrityksessä tai organisaatiossa. c) Kirjallisuuskatsaus, joka on melko vähäriskinen ja helposti toteutettavissa oleva työ. Laadukkaan lopputuloksen saamiseen edellytetään hieman tavallista vaativamman aiheen valintaa. d) Ilmiön tutkiminen numeerisesti, esim. simulaatiomenetelmillä. e) Formaalin matemaattisen mallin kehittäminen. Nämä tyypit eivät tietenkään ole ehdottomia eikä tutkielman luokitus ole itsetarkoitus. Olipa tutkielma minkä tyyppinen hyvänsä, siltä edellytetään aina teoreettisen lähtökohdan esittämistä ja analyyttista otetta. Analyyttisyys voi olla ilmiöiden luokittelua, tilastollista vertailua, simulointi tai optimointimallin käyttöä tai täsmällisille oletuksille rakentuvaa loogista päättelyä. Kannattaa myös huomata, että erinomaiselta tutkielmalta voidaan odottaa oman panoksen (ts. omiin tutkimustuloksiin perustuvien johtopäätösten) esittämistä, joka on huomattavasti vaikeampaa ensimmäisen tyypin työssä kuin kahdessa jälkimmäisessä. 4.2 Kirjallisuuden käyttö 10

11 Jokaisen aiheen menestyksellinen käsittely edellyttää kirjallisuuden tutkimista, joka on alkanut jo tutkielman aihetta haettaessa. Rahoitusalalla keskeisiä tietolähteitä ovat kirjat, tieteelliset aikakauskirjat (ns. journaalit, ks. liite 1), väitöskirjat 2 ja työpaperit (ks. erityisesti Social Science Research Network 3 sekä erityisyksikköjen 4 raportit). Lisätietoa kirjallisuuden hakemisesta löytyy useista lähteistä. 5 LTY:n kirjastoon on myös hankittu viime aikoina paljon uusia rahoitusalan kirjoja. Niiden luokka on pääosin /.17, mutta myös ekonometrian, laskentatoimen ja kansantalouden UDK luokista voi löytyä tärkeitä kirjoja. 6 Julkaistuihinkin lähteisiin on suhtauduttava aina kriittisesti. Varsinkin pro gradu tason töitä ei tule käyttää keskeisinä lähteinä. Virheitä löytyy jopa väitöskirjoista. Keskeisiä lähteitä tutkielman kirjoituksessa ovat aikakauskirjojen artikkelit eli perustason kirjallisuus ei riitä. Mitä arvostetumpi lehti, sitä luotettavampana tuloksia ja metodeja voidaan pitää, sillä ne ovat olleet monien ihmisten lukemia, kommentoimia ja siten virheet ovat karsiutuneet matkalla. Huomaa lisäksi, että suomalaista aineistoa käytettäessä on metodien käyttö sopeutettava Suomen oloihin. Esimerkkinä tästä katso Vaihekosken (2004) paperi portfolioiden muodostamisesta. 4.3 Haastattelujen ja kyselyiden käyttö Jos tutkielmassa tarvitaan muuta empiiristä kuin tilinpäätös tai rahoitusmarkkinaaineistoa, on useimmiten käännyttävä yksittäisten yritysten, liittojen, yhdistysten tai henkilöiden puoleen. Tätä ennen on kirjallisuuden perusteella luotava kuva aiheesta ja aikaisemmista empiirisistä tutkimuksista sekä laadittava tutkimussuunnitelma. Ennen haastatteluja olisi tiedettävä mitä halutuilla tiedoilla aiotaan osoittaa. Vain silloin pystyt täsmentämään kysymyksesi etukäteen. Aineistoa voit kerätä joko kirjekyselyin tai henkilökohtaisin haastatteluita tekemällä. Haastattelut käyvät parhaiten päinsä yrityksissä, joihin sinulla on jo ennestään työsuhde tai muita yhteyksiä. Kirjekyselyjen onnistumiseksi saattaa asianomaisen alan liiton tai yhdistyksen tuki olla tarpeen. 2 Lähinnä HKKK:n, Hankenin (Svenska handelshögskolan), Vaasan yliopisto sekä Oulun yliopisto. Joitain rahoitusalan väitöskirjoja on julkaistu myös Suomen Pankin tutkimukset-sarjassa. 3 SSRN ei ole koko laajuudessaan opiskelijoiden hyödynnettävissä. Kirjaston informaatikot osaavat kuitenkin auttaa. 4 Esimerkiksi Suomen pankin keskustelunaloitteet, Suomen Pankin BOFIT:in raportit, ETLA:n raportit jne. 5 Ks. esim. Marja Talikan (2004) kalvot. Keskeisiä kirjastoja LTY:n lisäksi on HKKK:n ja Hankenin kirjastot. Joissain tapauksissa kannattaa käydä myös Suomen Pankin kirjastossa (suljettu remontin vuoksi /2005). Hyvä kirjavalikoima on myös Laurean (entinen Espoo Vantaa AMK) kirjastossa. 6 Lista uusimmista hankinnoista löytyy Wilmasta Uutuusluettelohausta (http://wilma.linneanet.fi/cgibin/newbooks.cgi). Valitse sanahauksi ki /.17 ilman lainausmerkkejä mutta muista välilyönti kikirjainten jälkeen. 11

12 Sekä haastatteluissa että mahdollisissa kirjekyselyissä on ilmoitettava mihin tarkoitukseen aineistoa tullaan käyttämään. Mikäli haastatellut eivät halua yritystensä nimiä mainittavan tutkimuksessa, on tiedot käsiteltävä ehdottoman luottamuksellisina. Kiitokseksi haastateltujen uhraamasta ajasta ja heidän luovuttamastaan aineistosta on tutkielma heti sen valmistuttua paikallaan toimittaa haastatelluille. Näin he voivat todeta antamiensa tietojen oikean käytön. On muistettava, että vastaisuudessakin saattaa joku opiskelija tai tutkija pyytää apua samoilta henkilöiltä. Epäkorrekti menettely heitä kohtaan saattaa tyystin lopettaa yhteistyömahdollisuudet. 4.4 Tilastoaineistot ja ohjelmat Rahoitus on aineistojen osalta yksi yhteiskuntatieteiden onnekkaimmista. Käytettävissä on paljon dataa, useista maista ja kohteista, korkealla frekvenssillä ja sitä on suhteellisen helppo saada käyttöönsä. Keskeisiä datan lähteitä ovat Datastream, Reuters ja Bloomberg tietokantaohjelmat (jälkimmäiset kaksi toimivat myös reaaliaikaisen informaatiotyöpisteinä) sekä koulun itse kokoamat aineistot. 7 Lisäksi opiskelijan kannattaa käyttää internetistä löytyviä aikasarjoja. 8 Ohjaaja(t) voivat auttaa aineiston hankkimisessa, mutta viime kädessä sen hankkiminen on jokaisen kirjoittajan omalla vastuulla. Varaa aineiston hankintaan riittävästi aikaa. Useimmat yllättyvät, kuinka paljon aikaa ja vaivaa se vaatii. Ole huolellinen aineiston kanssa. Ota aina käyttöösi niin pitkä ja niin täydellinen aikasarja (siis mieluummin päivä kuin kuukausiaineisto) kuin vain mahdollista ellei ole erityisiä syitä tehdä toisin. Rahoituksessa yleistettävyys vaatii usean vuoden aikasarjan. Valmistaudu näyttämään aineistosi ohjaajalle pyydettäessä. Periaatteessa kaikki aineisto kannattaa jättää ohjaajalle tulevien (opiskelija)sukupolvien käyttöön tutkielman valmistuttua ellei aineisto ole luottamuksellista. Tilastoaineistoa käsitellään tilastotieteellisellä ohjelmalla. Excel pystyy tekemään joitain yksinkertaisia testejä, mutta suositeltavaa on käyttää jotain varsinaista tilastotieteen ohjelmaa, kuten SPSS, Limdep, EViews, Shazam, WinRats jne. Mutkikkaammat menetelmät edellyttävät usein Matlab tai Gauss ohjelman käyttöä. Lisätietoja löytyy netistä. 9 7 Opiskelijoiden käytössä olevasta datasta lisätietoja antaa assistentti Timo Leivo. Kirjoitushetkellä käytettävissä on em. lisäksi ETLA:n tietokanta, josta löytyy useita erilaisia lähinnä kansantaloudellisia aikasarjoja sekä tietyt osakedatat HEX:stä. 8 Ks. 9 Ks. 12

13 SPSS ja EViews ovat menujen avulla ohjattuja ohjelmia. Jos jokin menee pieleen tai jotain täytyy muuttaa, on komennot annettava uudestaan valikoiden kautta. Matlab (ja Gauss) on puolestaan pääsääntöisesti ajotiedostojen avulla ajettu ohjelma. 10 Se edellyttää, että käyttäjällä on kaksi tiedostoa: data ja ajotiedosto. Jos jokin menee pieleen tai jotain lisäanalyysejä on tehtävä, riittää kun käyttäjä muuttaa ajotiedostoa ja ajaa sen uudestaan. 10 Esimerkki ajotiedostosta löytyy liitteestä 4. 13

14 5. TUTKIELMAN KIRJOITUS 5.1 Selkeys ja johdonmukaisuus Selkeyden puute on paljon tavallisempi tutkielman arvoa alentava tekijä kuin suoranaiset asiavirheet. Johdonmukaisuus ja selkeys paranevat, kun yrität kiinnität huomiota seuraaviin kysymyksiin: Pysyykö kirjoitus kautta koko raportin tutkielman tavoiteasettelun ja rajausten puitteissa? Onko tutkielman lähtötaso sopiva? Muista, että kirjoitat ongelmaan perehtyneenä asiantuntijana ryhmäsi ʺmaallikko jäsenille, joilla on jo peruskurssien tiedot. Jos lähtötaso valitaan liian alhaiseksi, voi työstä tulla jo opittujen asioiden esittely, jolloin tutkielman arvo ja anti ryhmälle jää vähäiseksi. Korkea lähtötaso korottaa tutkielman arvoa, mutta edellyttää lukijoille vieraiden käsitteiden, teorioiden ja menetelmien riittävän selkeää esittämistä. Sopivatko kaikki otsikot niiden alla olevaan tekstiin? Koko työn otsikon hienosäätö (ei välttämättä sen pidentäminen) on syytä suorittaa vielä kertaalleen lopuksi. Myös alaotsikot tai kuvien ja taulukoiden nimet ovat kannattaa käydä huolella läpi. Kulkeeko tekstin juoni soljuvasti vai johtaako se äkkipysäyksiin ja jatkuu toisella aiheella? Varoittavia merkkejä on ristiviittaukset tekstin sisällä (vältä) ja yksittäiset alaluvut. 5.2 Johdanto luvun sisältö Johdannon tarkoituksena on herättää lukijan mielenkiinto tekstiä kohtaan. Se on ensimmäinen osa tekstiä, joka luetaan. Sen on oltava siksi myös markkinoiva. Tärkeintä on kuitenkin löytää hyvät perustelut sille, miksi ko. tutkimus on tehty. Johdantoa laadittaessa kannattaa pitää mielessä tässä luvussa esitettävä peruskaava. Tämä rakenne on vain suositus, josta poikkeaminen voi olla hyvinkin perusteltua. Se antaa kuitenkin hyvän lähtökohdan. Johdanto alkaa yhden kolmen kappaleen perustelulla, miksi aihealue on tärkeä. Yleisin perustelu on aiheen ajankohtaisuus. Esimerkki alla: Finnish stock market has experienced recent transformation from an isolated market to an internationally accessible market that is highly integrated to global capital markets. This development started in early 1980s when few domestically listed Finnish firms became listed in foreign stock exchanges. At the same time foreign investors were allowed to own Finnish stocks up to a certain limit. A few years later in the mid 1980s Finnish investors were allowed to 14

15 buy foreign stocks. Final step in this process took place 1993 when all restrictions on foreign ownership were abolished. Seuraava kappale kertoo usein tiiviisti aiemman tutkimuksen keskeiset työt ja tulokset. Esimerkki alla: A number of papers have studied international asset pricing models (see, e.g., Cho, Eun, and Senbet (1986), Korajczyk and Viallet (1990), Bekaert and Harvey (1995), Harvey (1995), Dumas and Solnik (1995), Dumas (1994)). Using data for the period January 1984 to June 1985, Hietala (1989) finds the Finnish market to be segmented and that the foreign investors are willing to pay a premium for the Finnish shares, because of the possibility to diversify globally. Martikainen, Virtanen, and Yli Olli (1993) and Bos et al. (1995) find Finnish stocks to exhibit low integration to the Swedish and especially to US stock markets using data for and Seuraava kappale on ns. mutta kappale ( However, ), eli se kertoo mitä aiemmassa tutkimuksessa ei ole otettu huomioon tai mikä on jäänyt tutkimatta. Tämä kappale kertoo samalla perustelun tämän työn tekemiselle. Syynä voi olla esimerkiksi se, että aiemmat tutkimukset on tehty USA:n aineistolla ja että nyt tarkastellaan toisen maan aineistolla tai että koko asiaa ei ole testattu empiirisellä aineistolla lainkaan. Myös tietyn maan USA:sta poikkeava ominaisuus, lain muutos tai halu/tarve tehdä aiempi tutkimus tuoreemmalla aineistolla voi olla tutkimuksen motiivi. Vaihtoehtoja riittää; esimerkki alla: However, most of the previous empirical work has been conducted on the US market which itself accounts for a major part of the global market portfolio. Therefore, it is of interest to study the international asset pricing models also using other globally integrated stock markets. Moreover, there are only a few previous studies using Finnish data to study international asset pricing models and market integration. Seuraava kappale kertoo nykyisen tutkimuksen tavoitteen / tutkimusongelman / sisällön. Lisäksi selviää aineisto ja tutkimusmenetelmä. Myös mahdolliset rajaukset tuodaan esille tässä. Esimerkki alla: This paper provides a test of international asset pricing models using Finnish stock portfolios. We start with a standard unconditional ICAPM model and extend it to multifactor asset pricing model with conditioning information. Tutkimusongelma kannattaa miettiä huolella. Se täsmentyy kirjoitustyön aikana, mutta yleisesti ottaen hyvän ja haastavan ongelman tunnuspiirteenä on se, että se voidaan kumota. Ohessa esimerkkejä: 15

16 Esimerkki 1: This paper will first analyze the hedge fund industry and then give descriptive analysis of the hedge funds registered in Finland Vaikka tämä kysymys on seminaarityöksi ihan sopiva, ei ongelma kuitenkaan ole kovin haastava. Siitä voi yrittää tehdä tutkimuksenomaisemman pienellä muotoilulla: This paper will first analyze whether the hedge fund industry in Finland has reached similar level of maturity as in the USA. Second, we will test using some common descriptive statistics, whether the hedge funds registered in Finland have outperformed Tämä esimerkki ei tarkoita, että tekemällä puhtaasti kosmeettinen muutos tutkimusongelman esittelyssä saadaan tutkimusta parannettua, vaan analyysin ja kirjoittamisen tulee tietenkin heijastaa tätä uudelleenfokusointia. Esimerkki 2: In this study, I replicate the empirical research from the earlier study by NN Tämän sijaan kannattaisi korostaa oman työn tuomaa lisätietoa (jälleen, edellyttäen että sitä on): In this study, I extend the study by NN and test whether XX holds even in 2002 Seuraava kappale voi kertoa tutkimuksen tulokset tiivistetysti, mutta sen sisällyttäminen on vapaaehtoista. Viimeinen kappale kertoo työn rakenteen tiivistetysti: The rest of the paper is organized as follows. Section 2 presents the theoretical background of the IAPM and its testable implications as well as empirical testing of the models. Section 3 discusses the data and its properties. Section 4 presents the empirical results. Finally, section 5 concludes and gives suggestion for further research. 5.2 Yhteenveto luvun sisältö Johdannon jälkeen lukevat useimmat yhteenveto luvun. Siksi on tärkeää, että ne muodostavat yhtenäisen parin. Yhteenveto lukuun pätee sama kuin johdantoon: lyhyempi on usein parempi. Sopiva pituus on usein yksi kaksi sivua. 16

17 Yleisesti ottaen yhteenveto luku koostuu seuraavista kappaleista: 1. Kerrataan mitä työssä on tehty. Muista tarkistaa, että se mitä on tehty on se, mitä johdannossa on sanottu tehtävän. Tyypillisesti tämä kappale alkaa sanoilla In this paper/thesis/essay, we have studied/analyzed/ Kerrotaan keskeiset tulokset. Muista tarkistaa, että vastaus tutkimuskysymykseesi löytyy. 3. Esitetään mitä merkitystä tuloksilla on (esim. käytännön kannalta). 4. Lopuksi ehdotetaan jatkotutkimusaiheita eli vastaus kysymykseen, mitä olisit vielä voinut tutkia, jos lisäaikaa olisi ollut käytössä. Usein nämä jatkotutkimusideat toimivat pohjana jatkotutkimukselle. Lopputyötä varten ne voivat olla hyviä paikkoja etsiä mahdollisia ideoita siitä, mitä voisi tarkastella. Edellä oleva rakenne on jälleen tietysti vain suositus, mutta se antaa kuitenkin kuvan siitä, miten yhteenveto kannattaa rakentaa. 5.3 Muut luvut Teoriaosuus tai vastaava aiempaa kirjallisuutta esittelevä luku (yleensä luku 2) on tärkeä luku, sillä se osoittaa aiheen osaamisesi tason. Yritä välttää seuraavia yleisiä virheitä: Laitat mukaan kaikki mahdolliset teoriat osoittaaksesi osaamistasi (tai siis lähteiden lukutaitoa) ellet kuitenkaan käytä niitä mihinkään työssäsi. Älä kirjoita mukaan kaikkea sitä, mitä et osannut ennen työn aloittamistasi. Esimerkiksi ellet tiennyt miten parametrin tilastollista merkittävyyttä testataan tai miten keskihajonta lasketaan, ei kuitenkaan ole syytä antaa muille kolmen sivun selvitystä siitä miten se tehdään. 11 Voit toki vapaasti kirjoittaa itsellesi ylös asioita, joista olet ollut epävarma. Usein kirjoittaminen onkin paras tapa oppia asioita. Tutkimusaineistoa ja tutkimusmenetelmää kuvaava luku (usein luku 3) on myös hyvin tärkeä, koska sen perusteella lukija päättelee voiko hän luottaa tuloksiisi. Aineiston kuvaamisessa tärkeää on kuvata tarkasti kaikki tehdyt valinnat. Esimerkiksi laskitko prosentuaalisia tuottoja vai logaritmisia tuottoja, otitko osingot huomioon, mikä on kohdeindeksi (tuotto vai hintaindeksi), mistä sait datan, painotitko eri havaintoja, miten laskit riskittömän koron jne. Kuvaus täytyy olla niin tarkkaa, että työ on replikoitavissa ts. toisten tutkijoiden pitää pystyä kuvauksen perusteella tekemään testit periaatteessa uudestaan ja tarkistamaan tulosten oikeellisuus. 11 Yleisesti ottaen tilastotieteen johdantokurssin asioita ei kannata kirjata edes kaavatasolla tekstiin (esim. keskiarvo, keskihajonta, vinous, huipukkuus, korrelaatio, jne.) 17

18 Data aineistoa kuvaavassa luvussa on myös tärkeää tarjota ns. perusdeskriptiiviset tiedot käytetyistä aikasarjoista (esim. keskiarvo, keskihajonta, vinous, huipukkuus, 1. asteen autokorrelaatio). Näin siksi, että lukija voi nopeasti nähdä onko tekijän aineisto täysin pielessä. Ne voi tarjota myös neljännen luvun ensimmäisenä alalukuna. Neljännessä luvussa kerrotaan empiirisessä työssä varsinaiset tulokset. Lukuun voi myös sisällyttää tulosten robustisuutta tarkastelevia testejä. Ne pyrkivät vastaamaan kysymyksiin, joita lukijalla voi tulla tekstiä lukiessa (esim. entä jos olisitkin käyttänyt tapaa/menetelmää/muuttujaa X Y:n sijasta ). Tutkielman viimeisessä luvussa (yleensä Conclusion ) kerrataan tutkimuskysymys lyhyesti, esitetään yhteenveto tuloksista, mahdolliset käytännön implikaatiot ja jatkotutkimuksen aiheita. Voit tässä yhteydessä myös esittää valistuneita arvauksia jonkin mielenkiintoisen tuloksen taustalla vaikuttavista tekijöistä, ja keskustella lisää omien tuloksien kytkennöistä aiempaan tutkimukseen. Älä kuitenkaan tässä vaiheessa enää tuo mukaan tuloksia, joita paperissa ei aiemmin ole esitetty. Käytä lähdeviittauksia niukasti. Liitteet ovat myös olennainen osa työtä. Liitteisiin laitetaan se materiaali, joka ei olennaisesti liity työhön. Usein se voi sisältää esimerkiksi pitkähköjä luetteloita (esim. haastattelututkimuksen kysymykset) tai ylimääräisiä taulukoita. Muista kuitenkin, että tutkimuksen keskeiset tulokset ovat aina taulukoissa/kuvioissa, jotka ovat tekstin joukossa. Keskeinen tulos ei siis voi löytyä työsi liitteestä. 18

19 6. TYÖN ULKOASU Työn ulkoasusta löytyy kuvaus opinto oppaan lopusta. Ohessa kuitenkin rahoituksen pääaineessa suositeltavia tarkentavia ohjeita. 6.1 Kieli ja kieliasu Tekstin tulee olla sujuvaa ja kielellisesti mahdollisimman virheetöntä. Kielihuoltoasiana kannattaa muistaa erityisesti yhdyssanat, jotka näyttävät olevan nykyään ongelma yhä useammalle. Kannattaa myös tulostaa itselleen pilkkusäännöt internetistä. Rahoituksen teksteissä joudutaan myös usein käyttämään ilmaisuja kaksi kertaa suurempi, puolet pienempi. Vältä perusvirheitä tyyliä Muuntajien teko Kiinassa tulee kolme kertaa halvemmaksi kuin Suomessa 12, sillä yksikin kertaa halvempaa on jo ilmaista kolme kertaa tarkoittaa sitä, että Kiinassa maksetaan tavaroiden tekemisestä tilaajalle kaksi kertaa alkuperäinen hinta (ts. hinta on 200 prosentti kertaa Suomen hinta ja se on halpaa jos mikä!). Vastaavasti kannattaa muistaa, että kaksi kertaa kalliimpi maksaa kolme kertaa alkuperäisen hinnan. Myös termi puolet kalliimpi ei tee 50 euron tavarasta 100 euron hintaista vaan 75 euron yleisestä virhekäytöstä huolimatta. Pitkiä ja monimutkaisia virkkeitä on syytä välttää. Mikäli et ole mielestäsi täysin ymmärtänyt jotain tutkielmaasi liittyvää asiaa tai yksityiskohtaa, älä kätke epävarmuuttasi sekavalla kieliasulla. Aiheeseen perehtymätön lukijakaan ei silloin taatusti saa asiasta selvää. Parempi vaihtoehto on, että selvität asian itsellesi perusteellisesti ja esität sen sitten selkeästi. Teksti kannattaa kirjoittaa alusta alkaen hyvin, eikä luottaa siihen, että virheet voi korjata lopussa. Loppuun kannattaa toki jättää aikaa virheiden korjauksille, mutta se pitäisi käyttää vaikeasti havaittavien virheiden korjaukseen, ei koko tekstin perusteelliseen korjaamiseen. Työ kirjoitetaan passiivissa; englanninkielisessä gradussa sallitaan we muoto We have studied. Vältä erityisesti minä pronominin käyttöä. Tutkimusongelma täytyy kirjoittaa yleisessä passiivimuodossa ( tässä tutkielmassa tarkastellaan ). Tekijän omat kommentit ja kannanotot käyvät ilmi lähteettöminä osioina tekstistä. Vältä myös kansanomaisia sanontoja (esim. sanoja diilerit, treidaajat jne.) ja kaikkihan sen tietää tyyppisiä toteamuksia. Gradun voi kirjoittaa suomenkielellä. Rahoituksessa englanninkielen käyttö on kuitenkin hyvin suotavaa. Tulevat työtehtävät edellyttävät usein kykyä tuottaa tekstiä 12 Todellinen otsikko Iltasanomista. 19

20 englanniksi. Toisaalta monille termeille ei ole olemassa suomennosta. 13 Englannin kielessä on kuitenkin omat tyylikäytäntönsä, joista seuraavassa muutama: desimaalipilkun sijasta käytetään desimaalipistettä alaviitteet tulevat yleisesti pisteen jälkeen ellei alaviite liity tiettyyn sanaan (samaa suositellaan myös Suomeksi kirjoitettuun tekstiin). Taulukkoihin, kuvioihin, kirjan lukuihin ja liitteisiin viitatessa käytetään isoa alkukirjainta toisin kuin suomenkielessä ts. See Table 7 in Section 3... or... as show in Figure 3 in Appendix 1 vrt. Katso taulukko 7 luvussa 3 tai kuten kuviosta 3 liitteessä 1 voidaan havaita Englanniksi kirjoittaminen menee tämän oppaan aiheen ulkopuolelle. Opiskelijoita kehotetaankin etsimään aihetta käsitteleviä oppaita, joita on olemassa useita. 6.2 Laajuus Tutkielman on oltava niin pitkä, että käsiteltävä aihe tulee riittävästi valaistuksi. Kandidaattitutkielman ohjepituus on rahoituksessa sivua. Tämä usein edellyttää aiheen rajaamista melko kapeasti. Opiskelijoista voi aluksi tuntua, että valittua aihetta ei uskalla kunnolla fokusoida, koska silloin ei saa riittävästi sivuja aikaiseksi. Myöhemmin voi huomata, että on sittenkin varaa fokusoida. Tällöin pitää uskaltaa editoida omaa tekstiä rankastikin, eikä siis jättää liian laveaa tekstiä mukaan vain siksi, että se tuli aikanaan kirjoitettua. Vaikka liian laaja fokus voidaan osittain myöhemmin korjata sitä teroittamalla, voi silloin olla niin kiire työn palautuksen kanssa, että kirjoittaminen jää viimeistelemättä. Yllä esitetystä ohjepituudesta voidaan hyvin poiketa alaspäin formaalin matemaattisen työn kohdalla, ja ylöspäin silloin, kun työn kontribuutio sen ansaitsee. Pro gradu tutkielman pituus on puolestaan lähellä sataa sivua. 6.3 Sisällysluettelo ja otsakkeet Sisällysluettelosta on ilmettävä kaikki pää ja alakappaleiden otsikot sivunumeroineen. Samanarvoisilla otsikoilla tulee olla samantasoiset numerot. Liitteestä 2 löytyy malli sisällysluettelosta. 6.4 Kuvat ja taulukot 13 Suomenkielisessä työssä kannattaa merkitä alkuperäinen englanninkielinen sana sulkuihin ensimmäisen käyttökerran yhteydessä, jos suomennos ei ole vakiintunut. Esim. tutkitaan rahastojen suorituskyvyn pysyvyyttä (engl. performance persistance). 20

Ohje tutkielman tekemiseen

Ohje tutkielman tekemiseen Sauvon koulukeskus 2011 Ohje tutkielman tekemiseen Aiheen valinta Etsi materiaalia Valitse itseäsi kiinnostava aihe. Sovi opettajan kanssa aiheen rajaus. Pyydä opettajalta tutkielmapassiin merkintä aiheen

Lisätiedot

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi.

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi. KIRJALLISEN TYÖN ULKOASU JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Tämä ohje on tehty käytettäväksi kasvatustieteiden tiedekunnan opinnoissa tehtäviin kirjallisiin töihin. Töiden ohjaajilla voi kuitenkin olla omia toivomuksiaan

Lisätiedot

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tutkimussuunnitelma. Miten se tehdään?

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tutkimussuunnitelma. Miten se tehdään? Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty Tutkimussuunnitelma Miten se tehdään? 2016 Tutkimussuunnitelma Tutkimussuunnitelma on käsikirjoitus, joka kuvaa tutkimuksen olennaisimmat asiat. Sitä seuraamalla tutkija

Lisätiedot

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN Pertti Alasuutari Lyhyt kuvaus Monografia koostuu kolmesta pääosasta: 1. Johdantoluku 2. Sisältöluvut 3. Päätäntäluku Lyhyt kuvaus Yksittäinen luku koostuu kolmesta osasta

Lisätiedot

Väitöskirjan kirjoittaminen ja viimeistely

Väitöskirjan kirjoittaminen ja viimeistely 1 Väitöskirjan kirjoittaminen ja viimeistely Pekka Kohti tohtorin tutkintoa 19.4.2017 UniOGS 2 Ensimmäinen versio väitöskirjasta Käytä Acta -kirjoituspohjaa Aloita väitöskirjan / yhteenvedon tekeminen

Lisätiedot

LASKENTATOIMEN PRO GRADU INFO

LASKENTATOIMEN PRO GRADU INFO LASKENTATOIMEN PRO GRADU INFO Sisältö 1. Tutkielmatyöskentelyn käytännönjärjestelyt Hyödyllisiä nettisivuja ja ohjeita Ohjaajat ja tutkielmaryhmät Kirjoitusohjeet 2. Miten teen gradun? Aiheen etsiminen

Lisätiedot

Gradu-seminaari (2016/17)

Gradu-seminaari (2016/17) Gradu-seminaari (2016/17) Tavoitteet Syventää ja laajentaa opiskelijan tutkimusvalmiuksia niin, että hän pystyy itsenäisesti kirjoittamaan pro gradu -tutkielman sekä käymään tutkielmaa koskevaa tieteellistä

Lisätiedot

1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET

1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET Tutkielman teko-ohjeet, Rautavaaran lukio 2016 1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET 1.1 Aiheen valinta 1.2 Tutustuminen Kokoa, mitä tiedät ennestään ( piirrä, kirjoita... ) Listaa ylös kysymyksiä aiheesta Lue aiheesta

Lisätiedot

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikan sivuainekokonaisuudet Matematiikasta voi suorittaa 25, 60 ja 120 opintopisteen opintokokonaisuudet. Matematiikan 25 op:n opintokokonaisuus Pakolliset

Lisätiedot

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Marja Silenti FM, Timo Lenkkeri LK, DI Opiskelijanumero: 12345678 Helsinki 18.11.2005, viimeksi päivitetty 31.05.2011, 17.12.2012 Tutkimussuunnitelma Ohjaaja:

Lisätiedot

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla)

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma NIMI NIMINEN

Lisätiedot

Bachelor level exams by date in Otaniemi

Bachelor level exams by date in Otaniemi Bachelor level exams by date in Otaniemi 2015-2016 (VT1 means that the place of the exam will be announced later) YOU FIND INFORMATION ABOUT THE PLACE OF THE EXAM IN OTAKAARI 1 U-WING LOBBY (M DOOR) Day

Lisätiedot

Bachelor level exams by subject in Otaniemi

Bachelor level exams by subject in Otaniemi Bachelor level exams by subject in Otaniemi 2015-2016 (VT1 means that the place of the exam will be announced later) YOU FIND INFORMATION ABOUT THE PLACE OF THE EXAM IN OTAKAARI 1 U-WING LOBBY (M DOOR)

Lisätiedot

KANSILEHDEN MALLISIVU

KANSILEHDEN MALLISIVU Teknisiä ohjeita pro gradu -tutkielmalle Teologian osasto 12.11.2013 Tässä annettavat ohjeet ovat suosituksia. Viime kädessä seurataan tutkielman ohjaajan antamia ohjeita! Tutkielman kansilehdelle asetellaan

Lisätiedot

klo 14:15 salissa FYS2

klo 14:15 salissa FYS2 Kandi info 2016: Orientaatio LuK työn ja tutkielman tekemiseen keväällä 2017 28.11.2016 klo 14:15 salissa FYS2 28.11.2016 Jussi Maunuksela 1 Infon tarkoituksena on perehdyttää LuK tutkielman suorittamiseen

Lisätiedot

Cover letter and responses to reviewers

Cover letter and responses to reviewers Cover letter and responses to reviewers David E. Laaksonen, MD, PhD, MPH Department of Medicine Kuopio University Hospital Kuopio, Finland Luennon sisältö Peer review Vinkit vastineiden kirjoittamista

Lisätiedot

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Etunimi Sukunimi fonttikoko 16 Ryhmätunnus TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Tehtävätyyppi Koulutusohjelma fonttikoko 16 Elokuu 2010 SISÄLTÖ

Lisätiedot

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma <Aihe> 83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma TTKK 83450 Internetin verkkotekniikat Tekijät: Ryhmän nro:

Lisätiedot

Matematiikan kirjoittamisesta

Matematiikan kirjoittamisesta Matematiikan kirjoittamisesta Asiasisältö Tärkeintä kaikessa on, että kaiken minkä kirjoitat, niin myös itse ymmärrät. Toisin sanoen asiasisällön on vastattava lukijan pohjatietoja. Tekstin täytyy olla

Lisätiedot

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008 AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi Kevät 2008 Kurssin tavoitteet Konferenssisimulaatio Harjoitella tieteellisen tekstin / raportin kirjoittamista Harjoitella tiedon etsimistä ja viittaamista

Lisätiedot

Tutkielman rakenne. Tellervo Korhonen. Tutki Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto Helsingin yliopisto

Tutkielman rakenne. Tellervo Korhonen. Tutki Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto Helsingin yliopisto Tutkielman rakenne Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto Helsingin yliopisto Tutki 2 30.10.2013 1 Periaatteet tieteellisessä tekstissä Tieteellä omat traditionsa Esitystavassa Rakenteessa Perusajatus

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen Kouvolan iltalukio Tutkielmakäytänteet Tutkielman osat 1. Kansilehti 2. (Tiivistelmä) 3. Sisällysluettelo 4. Käsittelyosa 5. Lähdeluettelo 6. Liitteet Sisällysluettelo Tutkielman luvut ja sivut numeroidaan.

Lisätiedot

Lähdeviitteiden merkintä (Kielijelppi)

Lähdeviitteiden merkintä (Kielijelppi) Lähdeviitteiden merkintä (Kielijelppi) Copyright 2004 2010, Kielijelppi Palvelun tekijänoikeuksia suojaa Creative Commons -lisenssi Lähdeviitteiden merkitsemiseksi on olemassa useita tapoja. Viitteet voidaan

Lisätiedot

PIKAOPAS DATASTREAM-PÄÄTTEEN KÄYTTÖÖN. Mika Vaihekoski. Versio 18.1.2012

PIKAOPAS DATASTREAM-PÄÄTTEEN KÄYTTÖÖN. Mika Vaihekoski. Versio 18.1.2012 PIKAOPAS DATASTREAM-PÄÄTTEEN KÄYTTÖÖN Mika Vaihekoski Versio 18.1.2012 Datastream-tietokantaohjelmalla 1 otetaan yhteys Thomson Reutersin tietokantaan. Tietokannasta löytyy dataa erityisesti julkisista

Lisätiedot

Tarkastelen suomalaisen taloustieteen tutkimuksen tilaa erilaisten julkaisutietokantojen avulla. Käytän myös kerättyjä tietoja yliopistojen

Tarkastelen suomalaisen taloustieteen tutkimuksen tilaa erilaisten julkaisutietokantojen avulla. Käytän myös kerättyjä tietoja yliopistojen 1 2 3 Tarkastelen suomalaisen taloustieteen tutkimuksen tilaa erilaisten julkaisutietokantojen avulla. Käytän myös kerättyjä tietoja yliopistojen opettajien tutkimusalueista. 4 Kuviossa 1 esitetään kansantaloustieteen

Lisätiedot

Harjoituskerta 5. 30.11.2015 Yritysviestinnän perusteet A71A00100 Visa Penttilä

Harjoituskerta 5. 30.11.2015 Yritysviestinnän perusteet A71A00100 Visa Penttilä Harjoituskerta 5 Yritysviestinnän perusteet A71A00100 Visa Penttilä Agenda 1. Tiimitehtävät 2. Artikkelit 3. Ohjeistusta lopputyöhön 4. Ensi viikon luento Falkheimer & Heide (2015) Kolme keskeistä käsitettä

Lisätiedot

Kandidaatintutkielma, ryhmän ohjaus Teemu Kerola. Referaatti

Kandidaatintutkielma, ryhmän ohjaus Teemu Kerola. Referaatti Teemu Kerola Kandidaatintutkielma Ryhmä 3, kevät 2013 (Tieteellisen kirjoittamisen kurssi, tiki) Referaatti, aine, tutkielma Kypsyysnäyte Esitelmä Arvostelu Kirjoittaminen Aiheiden valinta 1 Referaatti

Lisätiedot

Opinnäytetyön ulkoasu

Opinnäytetyön ulkoasu Opinnäytetyön ulkoasu Antti Leino Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Suomen kielen tutkinto-ohjelma Tutkielmaohje Syyskuu 2012 Tampereen yliopisto Suomen kielen tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

Tutkielman rakenne. Tellervo Korhonen. Tutki Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto

Tutkielman rakenne. Tellervo Korhonen. Tutki Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto Tutkielman rakenne Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto Tutki 2 12.3.2014 1 Periaatteet tieteellisessä tekstissä Tieteellä omat traditionsa Esitystavassa Rakenteessa Perusajatus tieteellisen raportin

Lisätiedot

Tietotekniikan kandidaattiseminaari

Tietotekniikan kandidaattiseminaari Tietotekniikan kandidaattiseminaari Luento 1 14.9.2011 1 Luennon sisältö Seminaarin tavoitteet Seminaarin suoritus (tehtävät) Kandidaatintutkielman aiheen valinta Seminaarin aikataulu 2 2011 Timo Männikkö

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 1/8: Informaation esitystapa

Lisätiedot

PSYKOLOGIAN ARTIKKELI- JA MONOGRAFIAVÄITÖSKIRJOJEN RAKENNE MUISTILISTAA VÄITÖSKIRJOJEN OHJAAJILLE JA OHJATTAVILLE

PSYKOLOGIAN ARTIKKELI- JA MONOGRAFIAVÄITÖSKIRJOJEN RAKENNE MUISTILISTAA VÄITÖSKIRJOJEN OHJAAJILLE JA OHJATTAVILLE PSYKOLOGIAN ARTIKKELI- JA MONOGRAFIAVÄITÖSKIRJOJEN RAKENNE MUISTILISTAA VÄITÖSKIRJOJEN OHJAAJILLE JA OHJATTAVILLE TYÖN TARKASTUKSEN JA PAINATUKSEN ETENEMINEN Timo Suutama 8.10.2014 Artikkeliväitöskirjan

Lisätiedot

VI Tutkielman tekeminen

VI Tutkielman tekeminen VI Tutkielman tekeminen Mikä on tutkielma? Tutkielma on yhden aiheen ympärille rakentuva järkevä kokonaisuus. Siitä on löydyttävä punainen lanka, perusajatus. Tutkielma on asiateksti. Se tarkoittaa, että

Lisätiedot

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE SISÄLTÖ 1 HARJOITTELURAPORTIN RAKENNE JA ULKOASU.. 3 1.1 Rakenne. 3 1.2 Ulkoasu 3 2 HARJOITTELUKERTOMUS.. 4

Lisätiedot

TEKSTINKÄSITTELYTEHTÄVIÄ, OSA 1

TEKSTINKÄSITTELYTEHTÄVIÄ, OSA 1 TEKSTINKÄSITTELYTEHTÄVIÄ, OSA 1 1 Perustekstejä Tehtävän tarkoituksena on varmistaa tietty perusosaaminen tekstinkäsittelystä sekä lisäksi tässä tulee mukaan myös hiukkasen suomen kielen oikeinkirjoitustakin.

Lisätiedot

Tietotekniikan opintojen aktivointi

Tietotekniikan opintojen aktivointi Tietotekniikan opintojen aktivointi 8.6.2011 Auri Kaihlavirta Päivän agenda HOPSien käsittelyä Päättötyön kirjoittamisen keinoja Opponoinnista Kirjoitustehtävä 1 1 Ryhmätehtävä: HOPSin jälkeen Kirjaa paperille

Lisätiedot

Tieteellisen kirjoittamisen kurssi, kevät Teemu Kerola. Referaatti. Valitse tutkielman aihepiiriin sopiva artikkeli

Tieteellisen kirjoittamisen kurssi, kevät Teemu Kerola. Referaatti. Valitse tutkielman aihepiiriin sopiva artikkeli Teemu Kerola Tieteellisen kirjoittamisen kurssi Ryhmä 4, kevät 2010 http://www.cs.helsinki.fi/u/arytkone/tiki/sisalto.html Referaatti Aine, tutkielma Kypsyysnäyte Esitelmä Arvostelu Kirjoittaminen 1 Referaatti

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Kirjallinen tehtävä Kirjallisen tehtävän laatimisen ohjeet ja mallipohja Jouko Uusitalo Ohje KEMI 2012 2 TIIVISTELMÄ KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU, Koulutusala Tekijä(t):

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0 KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014 Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu Järjestelmän nimi versio 1.0 Jakelu: Tulostettu: 201543 Samuli Hirvonen samuli.hirvonen@student.tut.fi

Lisätiedot

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Tekniikan toimiala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE 7/2010 jn SISÄLTÖ 1 HARJOITTELURAPORTIN RAKENNE JA ULKOASU.. 3 1.1 Rakenne. 3 1.2 Ulkoasu 3 2 HARJOITTELUKERTOMUS..

Lisätiedot

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 Työsuojelurahasto Ohje 1 Työsuojelurahaston rahoittamien hankkeiden PAINETUT JA VERKOSSA JULKAISTAVAT LOPPURAPORTIT Sisältö sivu 1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 1.1. Yleiset periaatteet. 2 1.2.

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ. Ajatuksia ja kokemuksia valvojan näkökulmasta

DIPLOMITYÖ. Ajatuksia ja kokemuksia valvojan näkökulmasta DIPLOMITYÖ Ajatuksia ja kokemuksia valvojan näkökulmasta Luennoija Esko Niemi Tuotantotekniikan professori Valvottuja d-töitä useita kymmeniä Myös ohjaajana teollisuudessa ja yliopistoissa Oma diplomityö

Lisätiedot

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen)

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen) HOITOTIEDE-LEHTI Artikkelin mallipohja ja kirjoitusohjeet (Päivitetty 6.1.2016) Yleiset artikkelin asetukset ja ohjeet: Käsikirjoituksen pituus: korkeintaan 4000 sanaa sisältäen tiivistelmän, tekstisivut,

Lisätiedot

Lausunto opinnäytetyöstä (AMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika:

Lausunto opinnäytetyöstä (AMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: Lausunto opinnäytetyöstä (AMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: 1. Tehtävän asettelu Työelämälähtöisyys ja työelämän tarpeisiin vastaaminen Ammatillinen osaaminen ja sen kehittymisen

Lisätiedot

ENG3043.Kand Kandidaatintyö ja seminaari aloitusluento Tutkimussuunnitelman laatiminen

ENG3043.Kand Kandidaatintyö ja seminaari aloitusluento Tutkimussuunnitelman laatiminen ENG3043.Kand Kandidaatintyö ja seminaari aloitusluento 12.9.2016 Tutkimussuunnitelman laatiminen Prof. (Professor of Practise) Risto Kiviluoma, Sillanrakennustekniikka Tutkimussuunnitelma Tutkimussuunnitelman

Lisätiedot

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Tutkielman kirjoittaminen Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Jaana Ristimäki YH7 Global Citizenship Espoon yhteislyseon lukio 2014 Sisällysluettelo 1 Tutkielman aloittaminen ja disposition laatiminen

Lisätiedot

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit Kandidaatintutkielman arviointikriteerit Kandidaatintutkielman laajuus on 10 op, josta kypsyysnäyte 1 op ja tieteellinen tiedonhankinta 2 op. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa tieteellinen tiedonhankinta

Lisätiedot

Yleistä tarinointia gradusta

Yleistä tarinointia gradusta Yleistä tarinointia gradusta Juha Taina Pro gradu seminaariesitelmä 21.1.2008 Yleistä tarinointia gradusta 1 1. Johdanto Pro gradu tutkielma (tästä eteenpäin vain tutkielma ) on ennen kaikkea opinnäyte.

Lisätiedot

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Sivu 1(16) Sisällysluettelo 1 Joomla! sivuston sisällöntuotanto... 2 2 Artikkeleiden julkaisu sivustolla... 4 3 Artikkelin julkaisemista

Lisätiedot

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset PKSHP JULKAISUOHJEET SISÄLLYSLUETTELO Toimintaperiaatteet Yleistä Kirjoitusohjeet o 1. Etukansi o 2. Nimiölehti o 3. Tekijämerkintä o 4. Kuvailulehti ja tiivistelmä o 5. Kirjallisuusluettelo ja -viitteet

Lisätiedot

response letter Jouko Miettunen

response letter Jouko Miettunen response letter Jouko Miettunen 4.11.2013 Miten kannattaa vastata kommentteihin jotta lopputulos olisi paras mahdollinen? Tieteellisen lehden arviointijärjestelmä päätoimittaja(t) lehtien toimituskunta

Lisätiedot

KAAVAT. Sisällysluettelo

KAAVAT. Sisällysluettelo Excel 2013 Kaavat Sisällysluettelo KAAVAT KAAVAT... 1 Kaavan tekeminen... 2 Kaavan tekeminen osoittamalla... 2 Kaavan kopioiminen... 3 Kaavan kirjoittaminen... 3 Summa-funktion lisääminen... 4 Suorat eli

Lisätiedot

Opinnäytetyön mallipohjan ohje

Opinnäytetyön mallipohjan ohje Opinnäytetyön mallipohjan ohje Sisällys 1 Johdanto 1 2 Mallin käyttöönotto 1 3 Otsikot 2 3.1 Luvun otsikko 3 3.2 Alalukujen otsikot 5 4 Tekstikappaleet 5 5 Kuvat ja kuviot 6 6 Taulukot 6 7 Lainaus 7 8

Lisätiedot

Sangen lyhyt L A T E X-johdatus

Sangen lyhyt L A T E X-johdatus Sangen lyhyt L A T E X-johdatus Lari Koponen ja Eetu Ahonen 23.1.2013 Koulutuksen tavoitteet Koulutuksen jälkeen pystyy kirjoittamaan työselostuksen L A T E X:illa, eli Dokumentin rakenne tutuksi Tekstin

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Kuva liikennemerkistä 1. Aleksanteri Numminen. aleksanteri.numminen@gmail.com ITKP101

Kuva liikennemerkistä 1. Aleksanteri Numminen. aleksanteri.numminen@gmail.com ITKP101 Kuva liikennemerkistä 1 Aleksanteri Numminen aleksanteri.numminen@gmail.com ITKP101 31.1.2016 1. Asiakirjan kieleen liittyvät työkalut... 1 1.1. Tyylien kielen valinta... 1 1.2. Oikeinkirjoituksen tarkastaminen...

Lisätiedot

Teemu Kerola Kandidaatintutkielma Kevät 2017 (Tieteellisen kirjoittamisen kurssi, tiki)

Teemu Kerola Kandidaatintutkielma Kevät 2017 (Tieteellisen kirjoittamisen kurssi, tiki) Teemu Kerola Kandidaatintutkielma Kevät 2017 (Tieteellisen kirjoittamisen kurssi, tiki) Referaatti, aine, tutkielma Kypsyysnäyte Esitelmä Arvostelu Kirjoittaminen Aiheiden valinta 1 Tavoitteet Tiedonhaku

Lisätiedot

LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN

LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN Päivi Auno LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN Kajaanin Ammattikorkeakoulu Ohjaava opettaja Ajankohta Opintojakso SISÄLLYS (esimerkki) 1 JOHDANTO 2 TEORIATAUSTA SISÄLTÖÄ KUVAAVA OTSIKKO 2.1 Alaotsikko 2.2

Lisätiedot

Kaikkiin kysymyksiin vastataan kysymys paperille pyri pitämään vastaukset lyhyinä, voit jatkaa paperien kääntöpuolille tarvittaessa.

Kaikkiin kysymyksiin vastataan kysymys paperille pyri pitämään vastaukset lyhyinä, voit jatkaa paperien kääntöpuolille tarvittaessa. NIMI: OPPILASNUMERO: ALLEKIRJOITUS: tehtävä 1 2 3 4 yht pisteet max 25 25 25 25 100 arvosana Kaikkiin kysymyksiin vastataan kysymys paperille pyri pitämään vastaukset lyhyinä, voit jatkaa paperien kääntöpuolille

Lisätiedot

Kandityön kirjoittaminen. Opinnäyteseminaari

Kandityön kirjoittaminen. Opinnäyteseminaari Kandityön kirjoittaminen Opinnäyteseminaari Lue ja kirjoita Ajatukset eivät kasva tyhjästä. Ruoki niitä lukemalla ja kirjoittamalla lukemastasi. Älä luota muistiisi Merkitse alusta asti muistiinpanoihin

Lisätiedot

Artikkelin kirjoittaminen Hoitotiede -lehteen

Artikkelin kirjoittaminen Hoitotiede -lehteen Artikkelin kirjoittaminen Hoitotiede -lehteen Päivi Åstedt-Kurki Professori, PääP äätoimittaja 30.3.2010 Hoitotiede -lehti Lehteä kustantaa HTTS ry. Julkaistu vuodesta 1989 Lehden toimitus vuorotellen

Lisätiedot

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Marja Silenti FM, Timo Lenkkeri LK, DI Opiskelijanumero: 12345678 Helsinki 18.11.2005, viimeksi päivitetty 31.05.2011 Tutkimussuunnitelma Ohjaaja: HELSINGIN

Lisätiedot

Työn osat 5-9 muodostavat varsinaisen sisällön.

Työn osat 5-9 muodostavat varsinaisen sisällön. 5 Projektityö onkin hyvä suunnitella siten, että työ on mielekkäästi jaettavissa osiin kandidaatintöiden kirjoittamista ajatellen. Projektityön yhteydessä tehtävien kandidaatintöiden arvostelua ja muotoseikkoja

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21)

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21) Oppilaan opas Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy Versio 0.2 (2008-01-21) Versio Päivämäärä Kuvaus 0.1 2005-01-16 Ensimmäinen versio. 0.2 2008-01-21 Korjattu kuvatiedostojen maksimiresoluutio ja muutamia

Lisätiedot

Yhteistyöaineiden edustajan puheenvuoro

Yhteistyöaineiden edustajan puheenvuoro Yhteistyöaineiden edustajan puheenvuoro Professori Ilkka Virtanen Talousmatematiikka Johdatus laskentatoimen ja rahoituksen tutkielmatyöskentelyyn 21.10.2002 Vaasan yliopisto Johdatus laskentatoimen ja

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Valuation of Asian Quanto- Basket Options

Valuation of Asian Quanto- Basket Options Valuation of Asian Quanto- Basket Options (Final Presentation) 21.11.2011 Thesis Instructor and Supervisor: Prof. Ahti Salo Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston avoimilla verkkosivuilla. Muilta

Lisätiedot

Web of ScienceTM Core Collection (1987-present)

Web of ScienceTM Core Collection (1987-present) Tampereen yliopiston kirjasto 2014 Web of ScienceTM Core Collection (1987-present) Science Citation Index Expanded (1987-present): Monitieteinen tietokanta, joka sisältää 8,500 tieteellistä lehteä luonnontieteiden,

Lisätiedot

TUTKIELMA 5 OP A. Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus Avoin yliopisto Kevät 2016

TUTKIELMA 5 OP A. Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus Avoin yliopisto Kevät 2016 TUTKIELMA 5 OP 402964A Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus Avoin yliopisto Kevät 2016 Aikataulu Orientaatiojakso 21.3.-3.4.2016 Opponointijakso 2.5.-29.5.2016 Opintojakso päättyy 29.5.2016 Tutkielman

Lisätiedot

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki LÄHDEKRITIIKKI Lähdekritiikki on tiedonlähteiden arviointia. Lähdekritiikillä tarkoitetaan siis sen arvioimista, voiko tiedontuottajaan (siis esimerkiksi kirjan,

Lisätiedot

Verkkokirjoittaminen. Anna Perttilä Tarja Chydenius

Verkkokirjoittaminen. Anna Perttilä Tarja Chydenius Verkkokirjoittaminen Anna Perttilä Tarja Chydenius 1 Suosi lyhyttä tekstiä 2 Kenelle kirjoitat 3 Helpota lukijan työtä; lajittele tekstisi 3.1 Otsikot 3.2 Johdanto 3.3 Väliotsikot 3.4 Pääteksti 4 Linkit:

Lisätiedot

TT00AA12-2016 - Ohjelmoinnin jatko (TT10S1ECD)

TT00AA12-2016 - Ohjelmoinnin jatko (TT10S1ECD) TT00AA12-2016 - Ohjelmoinnin jatko (TT10S1ECD) Ohjelmointikäytännöt 21/3/11 Mikko Vuorinen Metropolia Ammattikorkeakoulu 1 Sisältö 1) Mitä on hyvä koodi? 2) Ohjelmointikäytäntöjen merkitys? 3) Koodin asettelu

Lisätiedot

Sonja Kniivilä, Sari Lindblom-Ylänne & Anne Mäntynen

Sonja Kniivilä, Sari Lindblom-Ylänne & Anne Mäntynen Sonja Kniivilä, Sari Lindblom-Ylänne & Anne Mäntynen Copyright 2017 Tekijät & Gaudeamus Gaudeamus Oy www.gaudeamus.fi Kansi: Emmi Kyytsönen Kolmas, uudistettu painos. Ensimmäinen painos ilmestyi vuonna

Lisätiedot

Joustavuus ja eettisyys: Opiskelija osaa tehdä päätöksiä ja toimia itsenäisesti terveystieteiden eettisten perusteiden mukaisesti

Joustavuus ja eettisyys: Opiskelija osaa tehdä päätöksiä ja toimia itsenäisesti terveystieteiden eettisten perusteiden mukaisesti Terveystieteiden kandidaatin tutkinnon osaamistavoitteet Osaamistavoitteet vastaavat tutkintojen ja muun osaamisen kansallista viitekehystä, ja laaja- alaisen terveystieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuaan

Lisätiedot

I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010

I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketalous Kuopio Tutkimusmenetelmät Likitalo & Mäkelä I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010 Tässä ohjeessa on mainittu ensi Excelin valinnan/komennon englanninkielinen

Lisätiedot

Johnson, A Theoretician's Guide to the Experimental Analysis of Algorithms.

Johnson, A Theoretician's Guide to the Experimental Analysis of Algorithms. Kokeellinen algoritmiikka (3 ov) syventäviä opintoja edeltävät opinnot: ainakin Tietorakenteet hyödyllisiä opintoja: ASA, Algoritmiohjelmointi suoritus harjoitustyöllä (ei tenttiä) Kirjallisuutta: Johnson,

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015 MUOTOSEIKKOJA Mitä asetuksia käytän? Tyypillisimpiä fontteja ovat Times New Roman (fonttikoko 12) tai Arial (fonttikoko 11). Käytä riviväliä 1,5, jotta asettelu on selkeä ja teksti on myös tältä osin helppolukuista.

Lisätiedot

Tutkimussuunnitelmaseminaari. Kevät 2012 Inga Jasinskaja-Lahti

Tutkimussuunnitelmaseminaari. Kevät 2012 Inga Jasinskaja-Lahti Tutkimussuunnitelmaseminaari Kevät 2012 Inga Jasinskaja-Lahti Osa I Seminaarin tavoite Tukea pro gradu -tutkielman aiheen valintaa Perehdyttää tutkimussuunnitelman laatimiseen ja Käynnistää tutkielman

Lisätiedot

EDUTOOL 2010 graduseminaari

EDUTOOL 2010 graduseminaari EDUTOOL 2010 graduseminaari tutkimussuunnitelma, kirjallisuus ja aiheen rajaaminen Sanna Järvelä Miksi tutkimussuunnitelma? Se on kartta, kompassi, aikataulu ja ajattelun jäsentäjä Tutkimussuunnitelma

Lisätiedot

Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely. Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1

Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely. Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1 Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1 tiina.airaksinen@aalto.fi Kirjoittaminen on palapelin kokoamista Kirjoittaminen on toimintaa Miten

Lisätiedot

Rahastosalkun faktorimallin rakentaminen

Rahastosalkun faktorimallin rakentaminen Teknillinen korkeakoulu Mat 2.177 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari Kevät 2007 Evli Pankki Oyj Väliraportti 28.3.2007 Kristian Nikinmaa Markus Ehrnrooth Matti Ollila Richard Nordström Ville Niskanen

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa:

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Koulutukseen ja Te-toimiston rooliin liittyviä kysymykset: 1. Olen yli 30-vuotias mutta

Lisätiedot

OTSIKKO (ESIM. TARKASTELUN KOHTEENA OLEVAN PROSESSI) Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta P. Työn tekijät: Nimi (Opiskelijanumero)

OTSIKKO (ESIM. TARKASTELUN KOHTEENA OLEVAN PROSESSI) Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta P. Työn tekijät: Nimi (Opiskelijanumero) OTSIKKO (ESIM. TARKASTELUN KOHTEENA OLEVAN PROSESSI) Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta 477013P Työn tekijät: Nimi (Opiskelijanumero) Nimi (Opiskelijanumero) Johdanto Tähän dokumenttiin kootaan Prosessi-

Lisätiedot

LASKENTATOIMEN PRO GRADU INFO

LASKENTATOIMEN PRO GRADU INFO LASKENTATOIMEN PRO GRADU INFO 16.5.2011 Sisältö 1. Tutkielmatyöskentelyn käytännönjärjestelyt Hyödyllisiä nettisivuja ja ohjeita Pro gradu tutkielmatyöskentelyn vaiheet Alkuraportti/tutkimussuunnitelma

Lisätiedot

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Purot.net Wiki Tutkielma Paavo Räisänen Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Sisällysluettelo 1: Esittely 2: Perustaminen 3: Uuden sivun luonti 4: Kuvien lisääminen 5: Linkin lisääminen 6: Lopuksi 1:

Lisätiedot

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisusta Johanna Rämö, Helsingin yliopisto 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisu on koulusta tuttua, mutta usein sitä tehdään mekaanisesti sen kummempia ajattelematta. Jotta pystytään ratkaisemaan

Lisätiedot

Älykäs laskenta, diplomityöseminaari. Lappeenrannan Tiedekirjasto Iris Tahvanainen 1.2.2013

Älykäs laskenta, diplomityöseminaari. Lappeenrannan Tiedekirjasto Iris Tahvanainen 1.2.2013 Älykäs laskenta, diplomityöseminaari Lappeenrannan Tiedekirjasto Iris Tahvanainen 1.2.2013 Tiedonlähteitä Kirjat painetut ja sähköiset oppikirjat, tietokirjat, käsikirjat jne. Wilma, muut (kirjasto)tietokannat,

Lisätiedot

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen Naisnäkökulma sijoittamiseen 24.3.2007 Vesa Puttonen Miten sukupuolella voi olla mitään tekemistä sijoittamisen kanssa??? Naiset elävät (keskimäärin) pidempään kuin miehet Naiset saavat (keskimäärin) vähemmän

Lisätiedot

Suunnitelma Perinnöllisyys T9

Suunnitelma Perinnöllisyys T9 Suunnitelma Perinnöllisyys T9 Oppimistavoitteet Järjestelmällisten biologisten laboratoriotutkimuksien tekeminen. Perinnöllisyyteen liittyvien käsitteiden, mallien ja teorioiden ymmärtäminen ja käyttäminen

Lisätiedot

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 31.8.2011 TUTKINNON PERUSTEET Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan

Lisätiedot

MONISTE 2 Kirjoittanut Elina Katainen

MONISTE 2 Kirjoittanut Elina Katainen MONISTE 2 Kirjoittanut Elina Katainen TILASTOLLISTEN MUUTTUJIEN TYYPIT 1 Mitta-asteikot Tilastolliset muuttujat voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: kategorisiin ja numeerisiin muuttujiin. Tämän lisäksi

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö...

Lisätiedot

portfolion ohjeet ja arviointi

portfolion ohjeet ja arviointi 2015 portfolion ohjeet ja arviointi EIJA ARVOLA (5.10.2015) 2 Sisällysluettelo 1. TYÖPORTFOLIO (ei palauteta opettajalle)... 3 2. NÄYTEPORTFOLIO (palautetaan opettajalle)... 3 3. NÄYTEPORTFOLION SISÄLLÖN

Lisätiedot

MAT INVESTOINTITEORIA. (5 op) Kevät Ville Brummer / Pekka Mild / Ahti Salo

MAT INVESTOINTITEORIA. (5 op) Kevät Ville Brummer / Pekka Mild / Ahti Salo MAT - 2.114 INVESTOINTITEORIA (5 op) Kevät 2008 Ville Brummer / Pekka Mild / Ahti Salo 1 Opintojakson sisältö Taustaa Kattaa matemaattisen investointiteorian perusteet: Teemoja sivuttu osin muilla Mat-2

Lisätiedot

pitkittäisaineistoissa

pitkittäisaineistoissa Puuttuvan tiedon ongelma p. 1/18 Puuttuvan tiedon ongelma pitkittäisaineistoissa Tapio Nummi tan@uta.fi Matematiikan, tilastotieteen ja filosofian laitos Tampereen yliopisto mtl.uta.fi/tilasto/sekamallit/puupitkit.pdf

Lisätiedot