Arvoisat neurokirurgiaan tutustuvat nuoremmat kolleegat!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arvoisat neurokirurgiaan tutustuvat nuoremmat kolleegat!"

Transkriptio

1 Arvoisat neurokirurgiaan tutustuvat nuoremmat kolleegat! Ohessa on kysymyksiä neurokirurgian opiskelua varten. Niitä käytetään pääblokin tentissä. Oikeita vaihtoehtoja on 0-4. Osa kysymyksistä on kieroja. Ne tukevat Neurokirurgia-monisteen omaksumista. Ilman huolellista lukemista ei kysymyksistä selviä. Moniste on Digitaalisessa kurssikirjastossa (TERKKO). Moniste yrittää esittää neurokirurgian systematiikkaa. Tulee olemaan 49 lääketieteen erikoisalaa. Niillä on omat systematiikkansa, jotka ovat kehittyneet vuosien kuluessa. Niiden mukaan tutkitaan ja hoidetaan potilaat. Niitä ei voi keksiä itse eikä opintopiireissä eikä imuroida netistä. Neurokirurgian systematiikka saadaan neurokirurgien antamasta (ryhmä)opetuksesta. Siitä on valitettavasti jätetty pois neurokirurgian luento-opetus, joka sisälsi opiskelijoiden tekemiä tapausselostuksia, leikkausvideoita, kuvantamistulosten tulkintaa ja eettistä keskustelua. Ärade yngre kolleger på neurokirurgikursen! Här nedanför finns frågor om neurokirurgi för att underlätta studierna. De används vid huvudblockstenten. Antalet rätta alternativ varierar från 0-4. En del frågor är lömska. Frågorna stöder inlärningen av Neurokirurgi-kompendiet. Utan att läsa kompendiet omsorgsfullt kan man inte klara av frågorna. Kompendiet finns i elektronisk form i Digitala kursbiblioteket (TERKKO). Kompendiet strävar till att presentera neurokirurgins systematik. I framtiden kommer vi att ha 49 medicinska specialiteter av vilka var och en har sin egen under årens lopp uppbyggda systematik. Patienterna undersöks och behandlas enligt dessa. Dem kan man inte komma på själv eller i studiecirklar eller inhämta från Internet. Neurokirurgins systematik inlärs i (grupp)undervisningen som ges av neurokirurger. Vi har tyvärr varit tvungna att avstå från föreläsningarna, vilka innehöll patientfall presenterade av kandidaterna, operationsvideor, tolkning av CT- och MRI- bilder samt etisk diskussion. Juha Jääskeläinen apulaisopettaja Juha Hernesniemi professori P.S. HY Neurokirurgian klinikka on avoin. Konsultoikaa vapaasti työssänne. AIVOKASVAIMET 1. Perinnöllinen aivokasvain a. on schwannooma NF2 (neurofibromatoosi 2) -taudissa b. on hemangioblastooma von Hippel-Lindau -taudissa c. periytyy yleensä dominantisti d. ei sovi täsmäsädehoitoon koska voi kehittyä uusia kasvaimia 1. Ärftlig hjärntumör a. är schwannom vid NF2 (neurofibromatosis 2) b. är hemangioblastom vid von Hippel-Lindaus sjukdom c. nedärvs vanligen dominant d. lämpar sig inte för precisionsstrålbehandling då nya tumörer kan uppstå 2. Gliooma a. gliiasolukon kasvain b. periytyy harvoin c. dysfasia Wernicken alueelta d. tappaa vaikka gradus olisi II 2. Gliom a. växt utgående från gliaceller b. nedärvs sällan c. dysfasi i Wernickes område d. leder till döden även som gradus II 3. Akustikusneurinooma a. lähes aina vestibulaarihermon schwannooma b. aiheuttaa tinnitusta c. yleensä poistettavissa kokonaan d. voidaan hoitaa stereotaktisella sädehoidolla 3. Akustikusneurinoma a. nästan alltid schwannom utgående från vestibularisnerven b. förorsakar tinnitus c. kan vanligen avlägsnas i sin helhet d. kan behandlas med stereotaktisk strålbehandling

2 4. Akustikusneurinooma a. aiheuttaa polysytemiaa erittämällä erytropoietiinia b. litistää kasvohermoa (n. facialis) c. uusii 20 %:ssa vaikka mikrokirurginen poisto näyttää radikaalilta d. on lasten tavallisin takakuoppakasvain 4. Akustikusneurinoma a. förorsakar polycytemi genom att utsöndra erytropoietin b. komprimerar ansiktsnerven (n. facialis) c. recidiverar i 20 % trots till synes radikal mikrokirurgisk extirpation d. är den vanligaste tumören i bakre skallgropen hos barn 5. Hypofyysiadenooma a. aiheuttaa Cushingin taudin jos se erittää prolaktiinia b. aiheuttaa hydrokefaluksen tukkimalla foramen Magendien c. hoidetaan ensisijaisesti stereotaktisella sädehoidolla d. leikataan yleensä transsfenoidaalisesti 5. Hypofysadenom a. förorsakar Cushings sjukdom om det utsöndrar prolaktin b. förorsakar hydrokefalus genom att blockera foramen Magendie c. behandlas i första hand med stereotaktisk strålbehandling d. opereras vanligen transsfenoidalt 6. Meningeooma a. on miehillä kaksi kertaa yleisempi kuin naisilla b. on poissuljettu jos tuumorin kohdalla on hyperostoosia c. tuberculum sellaessa ilmenee usein bitemporaalisena hemianopiana d. edellyttää yleensä PCV-solunsalpaajahoidon kokeilua 6. Meningeom a. är två gånger vanligare hos män än hos kvinnor b. är utesluten om det finns hyperostos vid tumören c. förorsakar ofta bitemporal hemianopi då tumören utgår från tuberculum sellae d. förutsätter vanligen vårdförsök med PCV-sytostatika AIVOVAMMAT 1. Kalloon kohdistuneen iskun jälkeen a. amnesia - Brocan alueen vaurio b. laaja pupilla - tentoriumherniaatio c. Glasgow Coma Scale 13 - hyvä ennuste d. likvoria korvasta - kallonpohjan päivystyspaikkaus 1. Efter slag mot skallen a. amnesi - skada på Brocas område b. dilaterad pupill - tentoriumherniation c. Glasgow Coma Scale 13 - god prognos d. likvor från örat - jourmässig reparation av skallbasen 2. Kallon kohdistuneen iskun jälkeen a. aivotärähdys ei näy TT-kuvissa (tietokonetomografia) b. lumbaalipunktio on hyödyksi subaraknoidaalisen verenvuodon osoittajana c. TT osoittaa kätevämmin akuutin vuodon kuin MK (magneettikuvaus) d. kehittynyt krooninen subduraalihematooma on TT:ssa valkoinen 2. Efter slag mot skallen a. hjärnskakning syns ej på DT bilderna (datortomogram) b. lumbalpunktion är nyttig för påvisning av blod i subaraknoidal rummet c. DT är behändigare än MR (magnettomogram) för att påvisa akut blödning d. kroniskt subduralhematom är vitt på DT 3. Aivovammoissa a. laaja ja valojäykkä pupilla merkitsee usein tentoriumherniaatiota

3 b. akuutti subduraalihematooma on hankala tyhjentää endoskoopilla c. luodin sirpaleet on syytä poistaa epilepsiavaaran takia d. aivokuolema on todennäköinen jos Glasgow Coma Scale on Vid hjärntrauma a. en dilaterad ljusstel pupill innebär ofta tentoriumherniation b. ett akut subduralhematom är svårt att tömma med endoskop c. splitter av skott bör avlägsnas för att minska epilepsirisken d. hjärndöd är sannolik om Glasgow Coma Scale är Krooninen subduraalihematooma a. syntyy yleensä a. meningica median repeämästä b. leikataan harvoin yli 70-vuotiaalla c. tyhjennetään kraniotomian kautta, jos potilas on nuori d. ei yleensä edellytä ventrikulostomian laittoa 4. Kroniskt subduralhematom a. uppstår vanligen som en följd av a. meningica media ruptur b. opereras sällan på patienter över 70 år c. utrymmes genom kraniotomi om patienten är ung d. kräver vanligen inte ventrikulostomi 5. Aivokuolema a. tarkoittaa aivotoiminnan ja aivoverenkierron pysyvää loppumista b. merkitään tapahtuneeksi, kun elimet on irroitettu siirtoa varten c. merkitään tapahtuneeksi, kun Glasgow Coma Scale on 3 d. ei lapsilla yleensä ole lopullinen 5. Hjärndöd a. innebär ett slutgiltigt avbrott i hjärnfunktionen och hjärnans blodcirkulation b. konstateras efter det att man avlägsnat organ för transplantation c. konstateras då Glasgow Coma Scale är 3 d. är vanligen inte slutgiltig hos barn AIVOVERISUONISAIRAUDET 1. Subaraknoidaalivuoto a. voidaan ehkäistä ennalta b. aiheuttaa usein subduraalihematooman c. on vaalea TT-kuvissa (tietokonetomografia) d. uusii harvoin nimodipiinihoidon aikana 1. Subaraknoidal blödning a. kan förebyggas b. förorsakar ofta subduralhematom c. är ljus på DT bilder (datortomogram) d. recidiverar sällan under nimodipin behandling 2. Aivovaltimon aneurysma a. elastiinigeenin vaurion seuraus b. antikoagulanttihoidon tunnettu komplikaatio c. näkyy MRI-angiografiassa d. hoidetaan myös endovaskulaarisesti 2. Aneurysm på hjärnartärer a. en följd av en defekt i elastingenen b. känd komplikation till antikoagulantbehandling c. ses på MR-angiografi (magnetangiografi) d. behandlas även endovaskulärt 3. Aivovaltimon aneurysma a. on useimmiten a. basilariksen huipussa b. ei yleensä periydy c. aiheuttaa pitkittyneen päänsäryn ennen vuotoa d. suljetaan klipsillä, jotta vuoto lakkaisi

4 3. Aneurysm på hjärnartärer a. finnas oftast i a. basilaris bifurkation b. nedärvs vanligen inte c. förorsakar långvarig huvudvärk innan det blöder d. ligeras med klips för att få slut på blödningen 4. Aivojen arteriovenöösi malformaatio a. on synnynnäinen mutta ei perinnöllinen b. on trombosoituessaan vaarallinen c. on syytä poistaa talamuksesta vaikka ei olisi vuotanut d. on poistettavissa endovaskulaarisesti 4. Arteriovenös malformation i hjärnan a. är medfödd men inte ärftlig b. är farlig om den blir tromboserad c. bör avlägsnas från thalamus även om den inte har blött d. kan avlägsnas endovaskulärt 5. Subaraknoidaalivuodon jälkeinen aivovaltimospasmi a. johtuu kohonneesta aivopaineesta b. aiheuttaa usein hydrokefaluksen c. on nimodipiinihoidon indikaatio d. on pahimmillaan 3 kuukauden kuluttua 5. Hjärnartärspasm efter subaraknoidalblödning a. förorsakas av förhöjt hjärntryck b. förorsakar ofta hydrokefalus c. indicerar behandling med nimodipin d. kulminerar efter 3 månader LIKVORIKIERTO 1. Hydrokefalus a. subaraknoidaalivuodon tunnettu komplikaatio b. edellyttää paineenmittausta c. laukeaa yleensä diureeteilla d. hoidetaan ensisijaisesti endoskoopilla 1. Hydrokefalus a. kan förekomma efter subaraknoidal blödning b. forutsätter tryckmätning c. återgår med diuretika d. behandlas i första hand med endoskop 2. Shuntti a. asetetaan usein välille lateraaliventrikkeli-vasen eteinen b. toimii paristolla c. tukkiutuessaan aiheuttaa slit ventricle -syndrooman d. auttaa foramen Monron tukoksessa 2. Shunt a. implanteras vanligen mellan lateralventrikeln och vänstra förmaket b. fungerar med batteri c. förorsakar slit ventricle -syndrom då den stockar sig d. hjälper då foramen Monro är ockluderad FUNKTIONAALINEN NEUROKIRURGIA 1. Kivun käypä kirurginen hoito a. migreeni - pallidotomia b. facialisneuralgia - elektrokoagulaatio c. tortikollis - kordotomia d. aavesärky - medullastimulaatio

5 1. Gängse kirurgisk behandling av smärta a. migrän - pallidotomi b. facialisneuralgi - elektrokoagulation c. tortikollis - kordotomi d. fantomsmärta - medullär stimulation 2. Trigeminusneuralgian elektrokoagulaatio a. tehdään foramen jugularen kautta b. voidaan uusia c. on kontraindikaatio karbamatsepiinihoidolle d. on taitovirhe jos potilaalla on basilaarisaneurysma 2. Elektrokoagulation vid trigeminusneuralgi a. görs genom foramen jugulare b. kan upprepas c. utgör en kontraindikation mot karbamatsepinbehandling d. är ett konstfel om patienten har ett basilarisaneurysm 3. Liikehäiriön kirurginen hoito a. parkinsonismin vapinassa aloitetaan botulinium-toksiinin injektiolla b. tehdään hemifakiaalispasmissa transsfenoidaalisesti c. ei tortikolliksessa yleensä onnistu d. voidaan tehdä stereotaktisesti 3. Kirurgisk behandling av dyskinesi a. tremor i parkinsonism behandlas först med botulinium toxin injektion b. i hemifacialisspasm görs det transsfenoidalt c. är vanligen ineffektiv vid tortikollis d. kan göras stereotaktiskt SPINAALINEN NEUROKIRURGIA 1. Diskusprolapsi kaularangassa a. sotketaan usein MS-tautiin (multippeli skleroosi) b. näkyy huonosti MEG:lla c. lievittyy usein steroidihoidolla d. leikataan yleensä etukautta 1. Diskusprolaps i cervikal ryggen a. förväxlas ofta med MS (multipel skleros) b. framträder dåligt på MEG c. lindras ofta med steroidbehandling d. opereras framifrån 2. Diskusprolapsi a. ei sovellu täsmäsädehoitoon b. leikataan päivystyksenä jos potilaalla on virtsaumpi c. lannerangassa estää leikkauksen kontta-asennossa d. voi johtaa medullastimulaation kokeiluun 2. Diskusprolaps a. lämpar sig inte för precisionsstrålbehandling b. opereras jourmässigt om patienten har urinretention c. i ländryggen omöjliggör operation i hukställning d. kan leda till provbehandling med medullärstimulation 3. Spinaalinen kasvain a. aiheuttaa usein verenvuodon b. on harvoin selkäytimessä c. on yleensä metastaasi d. altistaa MS-taudille 3. Spinal tumör a. förorsakar ofta blödning b. förekommer sällan i ryggmärgen

6 c. är vanligen en metastas d. predisponerar till MS (multipel skleros) 4. Selkäydinkanavan kasvaimista a. yli puolet kasvaa selkäytimen sisällä eikä ole poistettavissa b. kaularangan meningeooma poistetaan etukautta c. schwannooma ei edellytä mikrodiskektomiaa vaikka aiheuttaa juurikivun d. ei ole huolta von Hippel-Lindaun taudissa 4. Tumörer i ryggmärkskanalen a. över hälften är intramedullärä och kan inte avlägsnas b. cervikala meningeom avlägsnas framifrån c. schwannom förutsätter inte mikrodiskektomi trots rotsmärtor d. är inte aktuella i von Hippel-Lindaus sjukdom 5. Spinaalinen neurinooma aiheuttaa virtsaummen. Käypä hoito on a. kasvaimen poisto päivystyksenä b. kortikosteroidi jättiannoksella c. akuutti palliatiivinen sädehoito d. spastisuuden lievitys medullastimulaatiolla 5. Ett spinalt neurinom förorsakar urinretention. Gängse vård är a. jourmässig extirpation av tumören b. kortikosteroid i jättedos c. akut palliativ strålbehandling d. medullär stimulation för lindring av spasticiteten MUUTA 1. Kallonsisäisten sairauksien leikkauksissa a. laser on kätevä kraniotomian teossa b. stereotaktinen punktio sujuu ilman näkökontrollia c. shuntin tukkiutuminen estetään minihepariinihoidolla d. transsfenoidaalinen reitti soveltuu useimmille aneurysmille 1. Vid operationer för intrakraniala sjukdomar a. laser är behändig då man gör kraniotomi b. sterotaktisk punktion kan göras utan synkontroll c. obstruktion av shunten förebygges med miniheparin d. den transsfenoidala vägen lämpar sig för de flesta aneurysm 2. Käypä neurokirurginen hoito a. krooninen subduraalihematooma - trepanaatio b. akuutti subduraalihematooma - kraniotomia c. hypofyysiadenooma - stereotaktinen biopsia d. spastisuus - callosotomia 2. Gängse neurokirurgisk behandling a. kroniskt subduralhematom - trepanation b. akut subduralhematom - kraniotomi c. hypofysadenom - stereotaktisk biopsi d. spasticitet - callosotomi

Apertin oireyhtymä. Aperts syndrom. Kallon- ja kasvonluiden kasvuhäiriöt. Kraniofaciala missbildningar

Apertin oireyhtymä. Aperts syndrom. Kallon- ja kasvonluiden kasvuhäiriöt. Kraniofaciala missbildningar Apertin oireyhtymä Aperts syndrom Kallon- ja kasvonluiden kasvuhäiriöt Kraniofaciala missbildningar Sisältö Akrocefalosyndaktyli Sairaus/vamma/diagnoosi 3 Esiintyminen 3 Sairauden/vamman syy 3 Perinnöllisyys

Lisätiedot

Goldenharin oireyhtymä

Goldenharin oireyhtymä Goldenharin oireyhtymä Goldenhars syndrom Kallon- ja kasvonluiden kasvuhäiriöt Kraniofaciala missbildningar Sisältö Sairaus/vamma/diagnoosi 3 Esiintyminen 4 Sairauden/vamman syy 4 Perinnöllisyys 4 Oireet

Lisätiedot

Pakkausseloste. ASA-ratiopharm 500 mg tabletit. Asetyylisalisyylihappo

Pakkausseloste. ASA-ratiopharm 500 mg tabletit. Asetyylisalisyylihappo Pakkausseloste ASA-ratiopharm 500 mg tabletit Asetyylisalisyylihappo Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Ibuxin rapid 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen ibuprofeenilysinaatti

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Ibuxin rapid 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen ibuprofeenilysinaatti PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Ibuxin rapid 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen ibuprofeenilysinaatti Tarkoitettu vähintään 20 kg painavien (noin 6-vuotiaiden) lasten, nuorten ja aikuisten hoitoon

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Estradiolivaleraatti/dienogesti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Estradiolivaleraatti/dienogesti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Qlaira kalvopäällysteiset tabletit Estradiolivaleraatti/dienogesti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

NOVA T 380 kohdunsisäinen kupariehkäisin (kierukka)

NOVA T 380 kohdunsisäinen kupariehkäisin (kierukka) NOVA T 380 kohdunsisäinen kupariehkäisin (kierukka) POTILASOHJE NOVA T 380 Potilaan nimi: Asetuspäivä: Asettaja: Ensimmäinen seurantakäynti: Seuraava käynti: 1. 2. 3. 4. 5. Ehkäisimen käyttöaika on viisi

Lisätiedot

Crouzonin oireyhtymä

Crouzonin oireyhtymä Crouzonin oireyhtymä Crouzons syndrom Kallon- ja kasvonluiden kasvuhäiriöt Kraniofaciala missbildningar Sisältö Sairaus/vamma/diagnoosi 3 Esiintyminen 3 Sairauden/vamman syy 3 Perinnöllisyys 4 Oireet 5

Lisätiedot

Pakkausseloste. Paroxetin ratiopharm 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen. Paroksetiini

Pakkausseloste. Paroxetin ratiopharm 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen. Paroksetiini Pakkausseloste Paroxetin ratiopharm 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen Paroksetiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Tietoa. aikuisten aivokasvaimista

Tietoa. aikuisten aivokasvaimista Tietoa aikuisten aivokasvaimista Aivokasvaimet ja niiden hoitomuodot Aivokasvainten neuropsykologiset vaikutukset Kun läheisellä on aivokasvain Mistä voi saada tukea? Toimittanut Hanna Mäenpää Kirjoittajat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 790/2013 vp Reumaa sairastavien hoidon taso ja hoitoonpääsyn sujuvoittaminen Eduskunnan puhemiehelle Aiemmin reumaa sairastava on voinut päästä suoraan reumalääkärille, mutta nykyisin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Ritalin 20 mg, 30 mg ja 40 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova Metyylifenidaatti

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Ritalin 20 mg, 30 mg ja 40 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova Metyylifenidaatti Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Ritalin 20 mg, 30 mg ja 40 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova Metyylifenidaatti Lääkkeesi nimi on Ritalin säädellysti vapauttava kapseli. Valmisteen vaikuttava aine

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fluoxetine Vitabalans 20 mg kalvopäällysteiset tabletit fluoksetiini

PAKKAUSSELOSTE. Fluoxetine Vitabalans 20 mg kalvopäällysteiset tabletit fluoksetiini PAKKAUSSELOSTE Fluoxetine Vitabalans 20 mg kalvopäällysteiset tabletit fluoksetiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Viramune 200 mg tabletit nevirapiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Viramune 200 mg tabletit nevirapiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Viramune 200 mg tabletit nevirapiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Isotretinoin Actavis 10mg ja 20mg kapseli, pehmeä. Isotretinoiini

PAKKAUSSELOSTE. Isotretinoin Actavis 10mg ja 20mg kapseli, pehmeä. Isotretinoiini PAKKAUSSELOSTE Isotretinoin Actavis 10mg ja 20mg kapseli, pehmeä Isotretinoiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Stefaminelle 0,02 mg/3 mg kalvopäällysteiset tabletit. Etinyyliestradioli/drospirenoni

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Stefaminelle 0,02 mg/3 mg kalvopäällysteiset tabletit. Etinyyliestradioli/drospirenoni Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Stefaminelle 0,02 mg/3 mg kalvopäällysteiset tabletit Etinyyliestradioli/drospirenoni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Inflectra 100 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos infliksimabi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Inflectra 100 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos infliksimabi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Inflectra 100 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos infliksimabi Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Temozolomid ratiopharm 5 mg, 20 mg, 100 mg, 140 mg, 180 mg ja 250 mg kovat kapselit. temotsolomidi

PAKKAUSSELOSTE. Temozolomid ratiopharm 5 mg, 20 mg, 100 mg, 140 mg, 180 mg ja 250 mg kovat kapselit. temotsolomidi PAKKAUSSELOSTE Temozolomid ratiopharm 5 mg, 20 mg, 100 mg, 140 mg, 180 mg ja 250 mg kovat kapselit temotsolomidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Ranitidin Sandoz 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen ranitidiini

PAKKAUSSELOSTE. Ranitidin Sandoz 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen ranitidiini PAKKAUSSELOSTE Ranitidin Sandoz 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen ranitidiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Viramune 400 mg depottabletit nevirapiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Viramune 400 mg depottabletit nevirapiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Viramune 400 mg depottabletit nevirapiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. -

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Paroxetin Orion 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen paroksetiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Paroxetin Orion 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen paroksetiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Paroxetin Orion 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen paroksetiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Seretide Diskus 50 mikrog / 500 mikrog/annos inhalaatiojauhe, annosteltu. salmeteroli/flutikasonipropionaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Seretide Diskus 50 mikrog / 500 mikrog/annos inhalaatiojauhe, annosteltu. salmeteroli/flutikasonipropionaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle 50 mikrog / 100 mikrog/annos inhalaatiojauhe, annosteltu 50 mikrog / 250 mikrog/annos inhalaatiojauhe, annosteltu 50 mikrog / 500 mikrog/annos inhalaatiojauhe, annosteltu

Lisätiedot

Omaishoitajien tuen tarve Kauniaisissa. Närståendevårdares behov av stöd i Grankulla

Omaishoitajien tuen tarve Kauniaisissa. Närståendevårdares behov av stöd i Grankulla Omaishoitajien tuen tarve Kauniaisissa Närståendevårdares behov av stöd i Grankulla Helena Hankala & Ida Nikula Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos S24 Sosiaalityön käytäntötutkimus Tutkimusraportti

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Sandostatin LAR 30 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten. oktreotidi

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Sandostatin LAR 30 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten. oktreotidi Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Sandostatin LAR 10 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten Sandostatin LAR 20 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten Sandostatin LAR 30 mg injektiokuiva-aine

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Burana-Pore 400 mg poretabletti Ibuprofeeni

PAKKAUSSELOSTE. Burana-Pore 400 mg poretabletti Ibuprofeeni 1 PAKKAUSSELOSTE Burana-Pore 400 mg poretabletti Ibuprofeeni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Magnevist 0,5 mmol/ml -injektioneste, liuos gadopentetaattidimeglumiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Magnevist 0,5 mmol/ml -injektioneste, liuos gadopentetaattidimeglumiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Magnevist 0,5 mmol/ml -injektioneste, liuos gadopentetaattidimeglumiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin sinulle annetaan tätä lääkettä, sillä se sisältää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Pakkausseloste: Tietoa potilaalle PerioChip 2,5 mg hammaslamelli (klooriheksidiinidiglukonaatti) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

Pakkausseloste: tietoa käyttäjälle. ReoPro 2 mg/ml injektio- tai infuusioneste, liuos Absiksimabi

Pakkausseloste: tietoa käyttäjälle. ReoPro 2 mg/ml injektio- tai infuusioneste, liuos Absiksimabi Pakkausseloste: tietoa käyttäjälle ReoPro 2 mg/ml injektio- tai infuusioneste, liuos Absiksimabi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Siqualone Decanoat 25 mg/ml injektioneste, liuos. flufenatsiinidekanoaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Siqualone Decanoat 25 mg/ml injektioneste, liuos. flufenatsiinidekanoaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Siqualone Decanoat 25 mg/ml injektioneste, liuos flufenatsiinidekanoaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ ROSUVASTATIN RATIOPHARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ ROSUVASTATIN RATIOPHARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Rosuvastatin ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Rosuvastatin ratiopharm 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen Rosuvastatin ratiopharm 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen Rosuvastatin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Fentanyl ratiopharm 75 mikrog/tunti depotlaastari. Fentanyl ratiopharm 100 mikrog/tunti depotlaastari.

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Fentanyl ratiopharm 75 mikrog/tunti depotlaastari. Fentanyl ratiopharm 100 mikrog/tunti depotlaastari. Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Fentanyl ratiopharm 12 mikrog/tunti depotlaastari Fentanyl ratiopharm 25 mikrog/tunti depotlaastari Fentanyl ratiopharm 50 mikrog/tunti depotlaastari Fentanyl ratiopharm

Lisätiedot