- Max 10 p. 1. MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: renrävät: 2. VASTAA ESSEETYYPPISESTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- Max 10 p. 1. MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: renrävät: 2. VASTAA ESSEETYYPPISESTI"

Transkriptio

1 KRJANPDON TENTT LAY/OTK 9HJEET: vastaa jkaiseen kysymykseen erilliselle paperille (muista merkitä nimi myös kirjanpitu"råu"paperiini Jös et vastaa ihnkin kysymykseen, iäfå nimetty vastausiaperi myös kyseisen tehtävän salta' renrävät: 1 MTÄ TARKOTETAAN SEURAAVLLA TERMELLÄ: a) Tasekirja max 2P' b) Liikevaiht max 2 P' c) Oikaistu tilinpäätös max 2 P' d) Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä max 2 p' 2 VASTAA ESSEETYYPPSEST T L NTARKASTAJAN R PPU MATTOM U U S - Max 10 p

2 3hessaTepnTerästehdasy:ntilikaudenl' tulslaskelmajatase' Vastuunalaisena yhtiömiehenä timintaa harjittaa Pekka Teräsmies ' Äänettömänä yhtiömiehenä yhtiössä n Raun Ruste' TK:n vitt Kneet ja kalust TUOSLASKELMA DEBET KREDT Saadut alet VASTAAVAA VnsrRrrAVAA Ed vittvarat Avaa tirit, kirjaa tirikauden 1'r riiketapahtumat suriteperusteisestija tee titikauden turstiii'ia ä""iiri aila tevien tiiketapahtumien phialta Kaikki maksutapahtumat vi [irjata,n"t"ltursi pank'kitiriltä ia pankkitiriile! Arvnlisävera ei tarvitse ttaa laskuissa humin' Hum! Liiteenä revan tirikartan pitäisi sisärtää kaikki tarvitsemasi tilit Js kuitenkin luulet että jku tarvitsemasi tili puuttuu, vit lisätä sen tyhiille tiliristikille' Vastauspaperissa tåi p"o"ggisista syistä lla myös ylimääräisiä tilejä LiiketaPahtumat: 1 yritys myy parveruitaan käteismyyntinä jaraskutusmyyntinä (=myyntisaamisia) arvsta ideltisen tilikauåån aikana syntynyt myyntisaaminen (3700'- ) maksetaanyrityksenpankkitililletämäntilikaudenaikana 2 yritys ailekirjittaa spimuk sen77777 eurn arvisesta uudesta tavaratimituksesta kiinalaisen asiakkaan kanssa' 3'Yrityshankkiiuudentutantkneen50000 'Uuttalainaatetaank'hankintaa varten51000,pankkiperiilainantimituskulujal000eura 4'Yritysstaamyytäväksitarkitettujatavaritatilikaudenaikana58T0geurlla 5'Yritysmaksaapisedelliskausinanstetunlainan3400 jamaksaasamallalainan krkmenja 880 '

3 / 6 Yritys maksaa tilikauden puhelinlaskut (4200 ) ja mainslaskut ( eura)' 7 Edellisen vuden stvelat (2250 eura) maksetaan pis tilikauden aikana 8 Yritys saa asiakkaalta 4000 eurn ennakkmaksun myöhemmin timitettavista tavarista Tilinpäätöstävartentarvitsetseuraavatlisätiedt: gsuriteperusteisestikertyneitäkrkmenjatilikaudellanstetustalainastan maksamatta ja xirjää"i" t itl"npitn 500 eurn edestä tilikauden lpussa' 10 Kneiden ja kalustn sumu-pist tehdään 25 /'n menjäännöspistna' 1 1 LpPuvarastn arv n 100 ' 12 Tilikauden aikana syntynyt myyntisaaminen 4500 eura kirjataan lutttappiksi k' asiakkaan mentyä tilikauden lpussa knkurssiin 13 Yrityksen mistamaan tnttiin tehdään 5000 eura arvnkrtus 14'VastaakirjallisestimyösSeuraavaankysymykseen:lisikyritysvinuthunntaa tuiståa n f irja npitlåin sål iman til i n päätössuun nittel u n avu lla? max 16 p 4Arvii riitteenä tevan ikaistun tursraskerman ja ikaistun taseen perusteella Talvivaar"n "ryt iitin t"ludelisia tilannetta vuden 2A12lpussa iiketuls%' netttuls%, quick ratin, current ratin, mavaraisuusasteen ja suhteellisen velkaantuneisuuden Perusteella max 6 p

4 --i v1:t -f<f" \t?4ru'u-rrr\l) 't 7 A t't hxxr\n- l - 5Pr6t\ \ V+\LAsrD -fö N Tl- t tf-o0c-fjc-' - (rt0v {nqqr; r Nr:5 f/\ ru c) t 5 rr P_öv rä rvr-ffr;taffrc(

5 V,tAr'yrft,rrt lrttggr Jq Le:v{Tö 5utt r,u lj r TBL/!4/VJ 11av Ltrt Nczl a\ PA S U Vt; Cut^u'f Jft ULd'T\L} 5 T] nent P, rlett N i14(l/- AsET\l-

6 '* zh Fl H== E<ec 2 EBEE å: EZi" åe h;5äedq fi EE åi å E E fieå#åg EAF ts-l Fi Ff se qd -q5 l{d >tr 50 > åh c 92 >= q'2-9 ESg aa å F'å -= 9?d i g it'g =#d zd -qd ää> e+ Å E #5 g EA E E 6<> - dli & E e d d tr 6 c -y c!) ifp A d 4 0-a d' EE F^ 9' AEF 'H e-'e E d639 -Eatr g'9 -q'"-s, a 3 "a,&z ä'få C *u : -E EE EE 9eE72EE H 9 ä ä Eqfi y tr>vu6> H Ft ++,+ 'ts = a) djl Y Fr 2 9 Ddd F{ LA 3A Hdid F< cd v) Erl z ++ -r- >i++ 3, E A s< åe E:-$ EEgE Å38ä dfxe A J'd\d a > qe= B EEB H?E* H V eeb* EgEg M C) Fl D F{ z F] Ap g Fl L< '68 a c14 Es 'af E9 9d J4 kd - Eå - dj d+ dd EE dä s-g 3'6 '85 '6E dq d d EE -6 <d,v q4 ö+ =;ä i 9ö d a ll Oxd åbg H- _\Z EgF 6 Eå t-< J4 crr :5 FK lq R s _v D?! s : J-lt: -tn tlz ;{ g r1 ar< Fl-Elt: - Hld ++++-r 3 E ch å;å F B p22tå gee Aå ä EåååEåF g a EE5 cl el + 6\ k ( ;l Rl d q i,) d a? 2 F3 ä 96' a 6ä 3 =a-& $ e H EEgiE å åäåeå ti rl O-di F F ä i{ 6<E'> EP'ä; ä,4 M E ts #,7tg äö å EE F" 9' AäE E d9h E d d J 9u ä+i EEE q Å#eFg E E EEggåEF c4 : aar l +' : U) E,Y q 66 n trd ö eg F< kk F{ tn c/) f:l z co J r-^ rt) Fl p F< tr) 2 ä H ö H Tl l lhil *=***l e l= E t -dl 'sld å- T åcåe'l= E ååååålee

7 Tn ö 312 Taseen tilinp äätösanalyysi 32 TÄSEX Kneet ja - ä s Päärnalainat Taseen ma Pääma Yhteeusa rakeunelmat kalust 4 ' 711 rtvavrat""t "i"""itit'i yhteensä Äineeilis et hyödykkeet Mut PÄÄMÄ KäYv?in ai-vn rahast Muut rahastt Ker8neet vittvar-at Tilikauden tuls 8 + Maa- ja vesialueet ja : 8 tai muu t:l-tj"-titåtusrahast g a Ylikurssi-, vara- J^1 Muut aineettrnat hyödykkeet Ralcerurukset ir" ä'rt"- Kehiitämisn'ent Liilcearv ylrteen Äineettrnat hyödykheet -i-åe MÄ -' PvsYvÄr vasraävät v \+r1j 20tT G't-t r^v t v &A?-/t-r \ \L& l' 5T'i ja suudet Sisäiset sakkeet ja suudet Muut sakteet Sisäisetsaarntset 6 f i5 Lgg3,r{57^1 J'r' tutt't s"mitet ja sijitulcset et j Sij itukset a Pitkäaikais saamiset Yhteensä O Ll fl Pister Pistår ja varaukset Yhteetrsa brnt, Pääman ikaisut -- Öit riti" ma Pääma Yhteensa Ainee kerby 31?-c) nttsl Äe{ \13s)t 2j5 ltl mis- Mild ne ta Tvö Saadut ennakt Sisiiiset velat velat vieras pääma yhteensä set +ö0 qrs i t tiv t1+y Laskennallinen vervelka Paklliset varaukset Muu vaiht-maisuus Perut Kehittänt El?ikelabat pi*a"it"iten vastil kirjti ts- i^iut rahituslaitlcsilta Aineet ja tarvikkrcet Keskeneräiset tutteet Valmiit tutteet Leasingvastuut Vaiht-maisuus Yhtdensä 7 velat Krlliset lyhytaikaiset MYYntisaamiset saemiset Aineettm - k:+i86 Päämalainat VAHTTVÄTVÄSTÄÄVÄT Muut nenkt' L Stgtt VTERÄS FÄÄOUA Muut Pitkäåikai Muutsisäisetsaamiset g V apaaehtiset var-aukset Leasingmaisuus et Sisäi set myyntisaamrs Taseer *gq+ Saadut ennakt 5 5 1()9 a 4ji jsb Ostvelat 7{< F'q an ' 4 r tv J") -1 yhteensa Lyhytaikaiset saamiset GcJ i 6zz U,l Lt 97V 196 Rahatja rahitusarvpaperit 3t1 Vastattavaa Yhteensä VastaavaaYhteensä g9 i 7gX 9 7i7ZZ K( tan hr hl 30

8 t9: qrjlruk-ser l5q 88_g Tilikauden liipiissa &t Saamiset saman kngernin yftiioirta lilikauden alussa Lisäykset Siirt lyhytaikaisiin Tililauden 3s4 5,gg s0 150 milj- 1 TYTÄRYRTYKSET , ASKE{NALLSET VEROSAAMSET Mtrut:säämiset :j:;: Osakkuusyrityksistä n'tarkempi selvitys Taluiururun Kaivössakeyh- tiö Oyj:n knsernitilinpäätöksen liitetietjen khdasta 9 2 TANASAAMSET lql9n lel y:llllå!q-sje_l mi Lainasaamisten ärvn- alentuminån TALVVAARAJL{NP MÖS ' 1 t: i1 : : : 4,,j :j: 2O2 -,,r; l' : -* " -, ": Siirtsaamisei' +' ''?-*,:i: 32',53,5 ' :*'' Panltit;iisaåmiset Yhteensä

Q+9?%+7 A+C+) 93O?; 19!

Q+9?%+7 A+C+) 93O?; 19! JYVÄSKYLÄ STUDIES IN THE ARTS 74 A,88" K@DFFH,*H Q+9?%+7 A+C+) 93O?; 19! Мир героев романа Александра Солженицына В круге первом Esitetään Jyväskylän yliopiston humanistisen tiedekunnan suostumuksella

Lisätiedot

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

Osatoteuttaja vastaa aina lomakkeilla ilmoitettujen tietojen oikeellisuudesta.

Osatoteuttaja vastaa aina lomakkeilla ilmoitettujen tietojen oikeellisuudesta. Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 30.12.2008) OHJEITA YHTEISHANKKEEN OSATOTEUTTAJILLE: OSAPROJEKTIN SEURANTATIETOJEN ILMOITTAMINEN (Yhteishankkeen

Lisätiedot

Palveluiden viennin viimeaikainen kehitys

Palveluiden viennin viimeaikainen kehitys BoF Online 13 2012 Palveluiden viennin viimeaikainen kehitys Elisa Newby ja Jaakko Suni Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

Suomen Palloliitto. Finlands Bollförbund HELSINKI HELSINGFORS

Suomen Palloliitto. Finlands Bollförbund HELSINKI HELSINGFORS Sumen Pallliitt 9 Finlands Bllförbund HELSINKI HELSINGFORS 9 SUOMEN PALLOLIITTO 9 Yleistä.. Vaasa 90. Vaasa Oy:n klrlapaln K un liitthallitu vu i sitten a etti timikunnan t ek emään e i tyksen niiksi timenpiteik

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Käyttäjän opas. JÄMÄ Jupiter Ilmalämpöpumppu. Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä.

Käyttäjän opas. JÄMÄ Jupiter Ilmalämpöpumppu. Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Käyttäjän pas JÄMÄ Jupitr Ilmalämpöpumppu Lukkaa tämä Käyttäjän pas hulllissti nnn laittn asnnusta ja käyttöä. Kaukra Oy JÄMÄ Jupitr Käyttäjän pas Sisällys Ilmalämpöpumpun raknn... 1 Ohjita nnn laittn

Lisätiedot

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus Vahinkvakuutus sekä vahink- ja varkausvakuutus Vakuutusehdt Yleistä Tämä asiakirja sisältää tieta kahdesta erilaajuisesta vakuutuksesta -vahinkvakuutuksesta (Accidental Damage Prtectin) ja vahink- ja varkausvakuutuksesta

Lisätiedot

O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi

O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi F = O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi Toimintakertomus 1973 YLEISTALOUDELLINEN KATSAUS Maamme taloudellisen kehityksen merkittävimmät p iirteet olivat voimakas inflaatio,

Lisätiedot

Kunn.kert. ν. 1904, (Tammik. 1906.) TAULULIITTEITÄ.

Kunn.kert. ν. 1904, (Tammik. 1906.) TAULULIITTEITÄ. Kunn.kert. ν. 90, (Tammik. 906.) TAULULIITTEITÄ. Taulu N:. Ilman keskilämpö Helsingissä kuukausittain vusina 8990 sekä edellisten 0-vutiskausien keskilämpö. (Celsius). Vusi Tam- Hel- Maa- Huhti- Tuk- Kesä-

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy Miten luen tuloslaskelmaa? 2 Miten tulkitsen tasetta? 5 SBB - Solutions for Business and Brains Oy Gsm 050-3570 857 Kylänvanhimmankuja 7 00640 Helsinki Email pekka.aho@sbb.fi www.sbb.fi 1 Miten luen tuloslaskelmaa?

Lisätiedot

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 204 05.05.2014 Uus-Lavolan esiopetustilat, otto-oikeuden käyttäminen 454/10.03.02.04/2014 KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi Kokous 1/46-1. ~ s i t y s 1 i s t a. Tycväen Urheiluliiton r.y. liittotoii.ii

Lisätiedot

Vacon Oyj. Runsorintie 7 65380 Vaasa. Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa TASEKIRJA 1.1.-3 L.L2.2013

Vacon Oyj. Runsorintie 7 65380 Vaasa. Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa TASEKIRJA 1.1.-3 L.L2.2013 1 Vacon Oyj Runsorintie 7 6538 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-3 L.L2.213 2 S sällysluettelo Hallituksen toimintakertomus Konsernitilinpäätös Taloudelliset tunnusluvut

Lisätiedot

SATO OYJ 0201470-5 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

SATO OYJ 0201470-5 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 SATO OYJ 0201470-5 SATO OYJ TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 SATO OYJ SISÄLTö HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTOS Konsernituloslaskelma, IFRS Konsernltase, IFRS Rahavlrtalaskelma, IFRS Laskelma oman

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Osakeyhtiö - Asteri mallitilikartta (Oy13)

Osakeyhtiö - Asteri mallitilikartta (Oy13) T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Perustamismenot 1010 Tutkimusmenot 1015 Kehittämismenot 1020 Aineettomat oikeudet 1030 Liikearvo 1040 Muut pitkävaikutteiset menot

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS VUOSIKERTOMUS 1996 TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO Tämä on Tamfelt 2 Konserni lyhyesti 2 Yhtiökokous 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan haastattelu 4 Verkatehtaan

Lisätiedot

c0 ;A c) tl O I 'O&',:Ot{:, o? oc {}9 '.(}!:.{) D::, (}r'.', c{ ()E ot :is:t'::c)t*r*?r::' {}t Oft ()u c8 ()r {}$ ',.$?. Cit,,{}L: l (}t ol 0x OI OY

c0 ;A c) tl O I 'O&',:Ot{:, o? oc {}9 '.(}!:.{) D::, (}r'.', c{ ()E ot :is:t'::c)t*r*?r::' {}t Oft ()u c8 ()r {}$ ',.$?. Cit,,{}L: l (}t ol 0x OI OY 1 uiaxenereelusen AIAN HARJotrusKoE E, 14.s.2013 - vasraus[omake rrnrava r 1ea py Osat A-Q 20 p, R-Y 8 p ja z 6 p. Osasta Z voi saada miinuspisteita, mutta mahdolliset miinuspisteet eivet vaikuta muiden

Lisätiedot

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko Q1 2 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015 Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 995 05 Tehtävät 9. Pohjoismainen matematiikkakilpailu, 5.3.995 995.. Olkoon AB O-keskisen ympyrän halkaisija. Valitaan ympyrän kehältä pistec

Lisätiedot

Liite. Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin

Liite. Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin Liite Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin 26 päivänä marraskuuta 2014 valtiovarainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

HAVUMETSIEN VIIMEAIKAISESTA KEHITYKSESTA METSANRAJA= SEUDULLA

HAVUMETSIEN VIIMEAIKAISESTA KEHITYKSESTA METSANRAJA= SEUDULLA METSATlETEELLlSEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 40.2 COM M U N I CA TI ON ES IN STITUTI FORESTAll S FEN N IAE 40.2 HAVUMETSIEN VIIMEAIKAISESTA KEHITYKSESTA METSANRAJA= SEUDULLA PEITSA MIKOLA ON THE RECENT

Lisätiedot