LUONNOKSESTA SAATUJEN LAUSUNTOJEN TIIVISTELMÄT JA VASTINEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUONNOKSESTA SAATUJEN LAUSUNTOJEN TIIVISTELMÄT JA VASTINEET"

Transkriptio

1 LUONNOKSESTA SAATUJEN LAUSUNTOJEN TIIVISTELMÄT JA VASTINEET KESKI-SUOMEN KUNNAT...1 NAAPURILIITOT...22 NAAPURIKUNNAT...24 VIRANOMAISET...26 YRITYKSET...57 YHDISTYKSET...63 YKSITYISET...85 KESKI-SUOMEN KUNNAT Hankasalmen kunta Hankasalmen kunnalla ei ole muuta huomautettavaa kaavaluonnoksesta kuin asiasta aiemmin annetut lausunnot. Aikaisemmat lausunnot on annettu kaavan tavoitteista : Valtatie 9 kehittäminen ohituskaistatienä ja Toivakasta valtatie 13 Laukaan sekä Hankasalmen rajan tuntumaan valtatie 9 suunnitellun tieoikaisun tulee sisältyä yksityiskohtaisiin tavoitteisiin. Maakuntakaavan selostuksessa ei ole esitetty yksityiskohtaisia tavoitteita. Valtatie 9 on kaavassa mukana merkittävästi parannettavana tienä. Toivakantietä koskevat kehittämisperiaatteet ovat tieluokan nosto seututiestä kantatieksi ja ohjeellinen kantatielinjaus Hankasalmen rajalle. Ei muutosta. Rautatieverkon Jyväskylä - Kuopio osalta tulee ottaa huomioon lähiliikenteen kehittäminen Hankasalmen ja Jyväskylän välillä. Lähiliikenteen toteuttamista Jyväskylän seudulla ei tällä hetkellä voida pitää taloudellisesti kestävänä eikä sitä ole maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa esitetty. Rautateiden henkilöliikenteen kilpailun vapauttaminen saattaa kuitenkin tulevaisuudessa parantaa raideliikenteen kannattavuutta, joten yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on syytä ottaa huomioon mm. raideliikenteen yhteys- ja pysäköintitarpeet. Rata on tämän vuoksi osoitettu kaavassa joukkoliikenteen laatukäytävänä. Tarkennetaan kartalla olevia joukkoliikenteen laatukäytävämerkintöjä. Vesimatkailua tulee kehittää Rautalammin reitin osalla, yhteys Keitele - Päijänne kanavalle. Aluevaraukset yhteyden rakentamiselle Kynsivedeltä eteenpäin tulee kaavassa mahdollisuuksien mukaan huomioida. Kynsivedellä kulkee ns. Konneveden vesiretkeilyreitti. Reittiä pitkin on yhteys Keitele-Päijänne kanavalle. Vesiretkeilyreitin osoittamisella kiinnitetään nimenomaan huomiota vesimatkailun alueidenkäytöllisiin asioihin. 1

2 Hankasalmen ja Laukaan kuntien yhteinen jätevesien johtamissuunnitelma Jyvässeudulle Nenäinniemen puhdistamolle tulee merkitä kaavaan. On mukana. Kaavaselostusosassa tulee olla maininta kotimaisen uusiutuvan energiakäytön edistämisestä myös pienissä lämpölaitoksissa. Kaavan taustaselvityksissä asia on esillä. Maakuntakaavassa tulee merkitä matkailukeskus Revontulesta aina Häkärinteille oleva alue matkailun vetovoima-alue merkinnällä. Merkintä tulee sisältää myös golf- kentän alueen ja laskettelurinteen laajemmassa kokonaisuudessa. Ko. alueet ovat kaavassa osana matkailun ja virkistyksen vetovoima-aluetta. Maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät reitit (esim. moottorikelkka) tulee mahdollisuuksien mukaan merkitä maakuntakaavaan. On merkitty. Alustavasta luonnoksesta (004_ ) esitetään : Kynsiveden vesimatkailun kehittäminen tulee huomioida. Kynsivedellä kulkee ns. Konneveden vesiretkeilyreitti. Reittiä pitkin on yhteys Keitele-Päijänne kanavalle. Vesiretkeilyreitin osoittamisella kiinnitetään nimenomaan huomiota vesimatkailun alueidenkäytöllisiin asioihin. Kunnan kasvavien taajamien kasvusuunnan merkitseminen. Kaavan lähtökohtana on taajamarakenteen taloudellisuus ja tiiveys. Yhdyskuntarakenteen laajentaminen nykyisestään maakuntakaavan mittakaavassa näkyvässä laajuudessa em. tiivistämismahdollisuuksien hyväksikäyttämisen jälkeen edellyttää varsin merkittävää väestönkasvua. Ei muutosta. Valtakunnallisesti merkittävän rautatieaseman merkitseminen. Joutsan kunta Hankasalmen asema on jo merkitty kaavaan runkorataan liittyvällä liikennepaikkamerkillä. Ei muutosta. Pienlentokentän aluevaraus tulisi poistaa. Pienlentokentän aluevaraus aiheuttaa alueelle rakentamisrajoituksia, eikä lentokenttä ole kunnan tavoitteissa. Joutsan pienkonekenttävaraus perustuu Keski-Suomen yleisilmailututkimuksessa esitettyyn ratkaisuun. Se turvaisi alueen lentotoiminnan kehittämisen maan keskeiselle runkotielle sijoittuvan varalaskupaikan toimintamahdollisuuksien kaventuessa tulevaisuudessa. Poistetaan varaus. 2

3 Turvetuotantoalue (Maissuo) Joutsan ja Leivonmäen rajalla. Alueelle ei tulisi sallia sellaista toimintaa, jonka vaikutukset alapuoliseen vesistöön ovat selvittämättä. Kunta esittää, että turvetuotanto aluetta ei osoitettaisi ko. paikkaan. Maissuo on Vapo Oy:n hallussa turvetuotantoon varattuna. Suolla tehdyn ympäristöselvityksen (Tapio Koskela) perusteella alueella ei tiedetä olevan uhanalaisia kasveja tai eläinlajeja. Liiton teettämän ojituskartoitusselvityksen perusteella Vapon hallussa olevasta alueesta on ojitettu jo noin 75 %. Suon vedet laskevat Hanhilampeen, jolle vesistövaikutustarkastelun perusteella voi aiheutua vähäistä merkittävämpiä haittoja riippuen tuotannon lopullisesta määrästä ja sijainnista. Aluevarauksen suunnittelumääräys velvoittaa tarpeen vaatiessa rajoittamaan samanaikaisesti käytössä olevien alueiden määrää. Poistetaan Maissuon laajempi turvetuotantovyöhyke eo/tu2, mutta säilytetään Vapo Oy:n hallussa oleva aluevaraus. Jyväskylän kaupunki (myöhässä) Jyväskylän kaupunki katsoo, että Keski-Suomen maakuntakaava luonnoksen sisältö vastaa hyvin niitä pitkän tähtäimen tavoitteita, joita Jyväskylän kaupungin alueen maankäytölle on asetettava. Luonnoksen sisältö on maakuntakaavan luonteen mukaisesti yleispiirteinen ja seudullisesti merkittäviin asioihin keskittyvä. Maakuntakaavan valmistelu on ollut kuntiin nähden kiitettävän vuorovaikutteista. Jyväskylän neljän päävirkistysalueen, Kolmisoppisen, Laajavuoren, Aittovuoren ja Sippulanniemen tulee olla merkittynä kaavaan ja luonnoksen mukaisten laajenemissuuntien osoittaminen näiltä alueilta kunnan rajojen yli on erityisen tärkeää. Ympyrämäinen ulkoilun yhteystarvenuoli päävirkistysalueiden välillä korostaa virkistysalueiden kehittämistarvetta kokonaisuutena koko Jyväskylän seudulla. Eteläsuunnassa virkistysalueen rajauksen olisi kuitenkin syytä noudattaa nyt voimassa olevan seutukaavan rajausta eli virkistysalueen rajan tulisi alkaa luonnoksessa osoitettua etelämpää. Virkistysalueen näin mittavasta laajentamistarpeesta pohjoiseen päin ei ole seutukaavan näkemyksistä poikkeavia uusia selvityksiä. Viheryhteyden tarve Sippulanniemestä etelään päin kunnan rajalle tulee osoittaa yhteysnuolella, jolloin yhteystarve tulee esiin, mutta yhteyden tarkkasijainti jää ratkaistavaksi yleis- ja asemakaavoissa. Tekninen virhe Keljonkankaan virkistysalueen pohjoisosassa. Voimassa oleva seutukaava on ollut virkistysalueiden esittämisen lähtökohtana. Tehdään muutos. Viheryhteystarve Sippulanniemestä etelään on perusteltua virkistysalueverkoston jatkuvuuden vuoksi. Tehdään lisäys. Pohjois-Päijänteen Iso Lehtisaaren merkitsemiselle maakuntakaavassa kokonaan virkistysalueeksi ei löydy kaava-asiakirjoista perusteluja. Pienempien kohteiden merkinnästä maakuntakaavassa on muutenkin luovuttu eikä saarella liene seudullista virkistysmerkitystä, joten kyseinen saari ei tämän tason kaavassa tarvinne erityistä virkistys merkintää. Iso Lehtisaaren virkistysaluevaraus perustuu voimassa olevaan seutukaavaan. Kaavaluonnos korostaa Päijänteen merkitystä virkistyskokonaisuutena ja virkistysalueet ovat osa sitä. Alue liittyy kiinteästi vesiretkeilyyn ja on osa matkailun ja virkistyksen kokonaisuutta. Ei muutosta. 3

4 Lisäksi kaupunki ehdottaa tarkistettavaksi Etelä-Keljon länsipuolen km-1 merkintää, jonka määräysteksti nykyisellään kuuluu Alueelle saa sijoittaa matkailu- ja myymäläkeskittymän tai vähittäiskaupan suuryksiköitä, kuitenkin siten, että päivittäistavaramyymälöiden yhteinen pinta-ala saa olla enintään 2000 kerros-m2. Ottaen huomioon ympäristöministeriön edustajan kanssa käydyn keskustelun merkintä ja määräys esitetään seuraavaksi: km-2: Alueelle saa sijoittaa myymäläkeskittymän tai vähittäiskaupan suuryksiköitä kuitenkin siten, että niiden päivittäistavaramyynti ei ole seudullisesti merkittävää. Päivittäistavarakaupan suuryksikölle on esitetty varaus moottoritien itäpuolella, missä se palvelee mm. Muuramen, Säynätsalon, Kinkomaan ja Keljonkankaan asutusta. Päivittäistavarakaupan sijoittaminen valtatien itäpuolelle asutuksen painopisteen suuntaan vähentää henkilöautoliikennettä ja on paremmin saavutettavissa myös joukkoliikenteen välityksellä. Maakuntakaava ei estä vähittäiskaupan suuryksikön eikä alle 2000 kerros-m 2 päivittäistavarakaupan toteuttamista moottoritien itäpuolen työpaikkaalueelle. Kaavalla pyritään tukemaan päivittäistavarakaupan suuryksikön toteuttamista nimenomaan moottoritien itäpuolelle. Vastine on käsitelty maakuntakaavan aluerakenneryhmässä. Ei muutosta. Kaavaan on merkitty ohjeelliset moottorikelkkareitit. Yksi niistä kulkee kaupungin rakenteen halki Etelä-Keljossa Päijänteen rannasta Ruokkeen suuntaan. Kaupunki ehdottaa moottorikelkkailureittien määräystekstiin Merkinnällä osoitetaan moottorikelkkailun runkoreitistö ohjeellisena informaatioluontoista lisäystä seuraavasti: Merkinnällä osoitetaan moottorikelkkailun runkoreitistö ohjeellisena. Reittien tarkan sijainnin määrittely ja toteuttaminen edellyttää maastoliikennelain mukaista menettelyä. Täydennetään merkinnän kuvaus muotoon: Merkinnällä osoitetaan moottorikelkkailun runkoreitistö ohjeellisena ja lähinnä yhteystarvetta osoittavana. Reittien tarkan sijainnin määrittely ja toteuttaminen edellyttää maastoliikennelain mukaista menettelyä. Jyväskylän maalaiskunta (myöhässä) Kunnanhallitus esittää Keski-Suomen liitolle lausuntonaan maakuntakaavaluonnoksesta seuraavan: Maakuntakaavan kaavamääräyksiin yhdysteiden kohdalle tulee lisätä määräys: Ne yhdystiet, joita ei ole merkitty maakuntakaavaan, käsitellään yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa erillisinä kysymyksinään ja tiet merkitään yleis- ja asemakaavoihin tapauskohtaisesti MRL 83.4 :n esittämällä tavalla joko katualueina tai yleisen tien liikennealueina. Maankäyttö- ja rakennuslain 83 :n mukaan asemakaavassa voidaan osoittaa yleisten teiden liikennealueita valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiallisesti muuta kuin paikallista liikennettä. Lain perusteluissa lähtökohdaksi on asetettava yleisten teiden johdonmukainen verkosto, johon katujen välittämä paikallinen liikenne kytkeytyy. Maakuntakaavassa esitetty yhdystieverkko koostuu kuntien yhteistoiminnan kannalta tärkeistä yhdysteistä, jotka palvelevat pääasiallisesti muuta kuin paikallista liikennettä ja joiden osalta maankäyttö- ja rakennuslain mukainen ehto liikennealueen osoittamiseksi asemakaavassa yksiselitteisesti täyttyy. Asemakaavojen valmisteluvaiheessa tieverkon hallinnolliset kysymykset ratkaistaan kuitenkin aina tiehallinnon ja kunnan vä- 4

5 lisissä neuvotteluissa ja päätöksen tien kaavoittamisesta liikennealueeksi tai kaduksi tekee kunta asemakaavan hyväksymisen yhteydessä. Tiehallinnolla on valitusoikeus kaavapäätöksestä. Täydennetään merkinnän kuvausta: Yleisten teiden liikennealueiden osoittaminen asemakaavoissa tapahtuu tieviranomaisten kanssa käytävien neuvottelujen pohjalta. Taajamatoimintojen aluetta (A) tulee laajentaa siten, että alueeseen sisältyy luonnosratkaisussa esitettyjen alueiden lisäksi: - Matinmäentien varsi Alvajärven itäpuolella Palokasta Puuppolaan. - Nykyisen Kirrin alueen länsipuoliset yleiskaavoitetut ja osin asemakaavoitetut asuinalueet Palokassa (väli Nuutti Lintukangas) - Hupelin eteläpuolinen alue Vaajakoskella Laurinniementiehen asti. Ko. alueet ovat Jyväskylän maalaiskunnan kaavoitusohjelman mukaisia. Merkitään. Seppälänkankaan monipuolisen työpaikka-alueen (TP) rajausta tulee laajentaa Tyyppälänjärven itäpuolella nykyisestä rajauksesta pohjoiseen Laukaantien molemmin puolin pohjoisessa Laukaan kunnan rajalle ja idässä purettuun ratauraan. Seppälänkangas on Keski-Suomen merkittävin työpaikka-alue ja siihen liittyy myös logistisia tavoitteita. Alueen laajennus esitetyllä tavalla on perusteltua. Kanavuoren entisen varikon ja Ruokosaaren alue tulee merkitä monipuoliseksi työpaikka-alueeksi (TP). Sijainniltaan hyvä tulevaisuuden työpaikka-alue, johon liittyy myös logistisia tavoitteita. Merkitään. Kaavaratkaisuun tulee lisätä uusina logistiikka-alueina (lk) Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän maalaiskunnan ja Laukaan kuntien rajalle sijoittuva alue Seppälänkankaalla (Palokärjen alue) sekä Ruokosaaren alue Vaajakoskella Kuopiontien varressa. Logistisia toimintoja palvelevia alueita koskeva selvitystyö on meneillään ja sen tuloksen toivotaan ehtivät kaavaehdotukseen. Lausunnossa mainitut alueet ovat tulleet selvitystyössä esille. Työn edetessä voidaan harkita uusien logistiikan kehittämisen kohdealueiden merkitsemistä maakuntakaavaan. Keskustatoimintojen alakeskus (ca) Palokanorren kohdalla tulee merkitä siten, että alue sisältää nelostien molemmat puolet pitäen sisällään jo toteutuneita ja tulevia julkisia ja kaupallisia palveluja, ellei luonnoksen mukainen merkintä jo sitä tarkoita. Moottoritien molemmin puolin oleva taajamatoimintojen aluemerkintä (A) sisältää asumisen, palveluiden ja muiden taajamatoimintojen rakentamismahdollisuuden. Itäpuolella oleva ca-merkintä osoittaa taajaman keskustan painopistettä. Lisätään moottoritien länsipuolelle km-merkintä, joka mahdollistaa vähintään seudullisesti merkittävien kaupallisten palveluiden ja suuryksiköiden toteutumisen. Päijänteen pohjoispäähän sijoittuvaa laajahkoa matkailun ja virkistyksen (mv) varausta tulisi laajentaa myös järven länsirantaan Muuramen ja Jyväskylän kaupungin alueille. Alueelle suunnitellaan kansallisen kaupunkipuiston perustamista. 5

6 Mahdollinen tuleva kansallinen kaupunkipuisto on huomioitu kaavassa. Kaupunkipuisto on mainittu kaavaselostuksessa Pohjois-Päijänteen vesiretkeilyalueeseen liittyen. Kaupunkipuiston luonnostelmissa esiintyvät virkistyksen ja kulttuuriympäristöjen alueet sekä luonnon arvoalueet ovat kaavaluonnoksessa valtaosaltaan aluevarauksina. Koska suunnitelma on alkuvaiheessa, mainitaan kaupunkipuistoajatus myös muiden merkintöjen kuin vesiretkeilyalueen yhteydessä. Kaavaehdotukseen tulisi lisätä valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet. Kaavaprosessin kuluessa arvokkaat kallioalueet ovat herättäneet ylivoimaisesti eniten vastustusta. Maakuntahallitus poisti yksimielisesti arvokkaat kallioalueet valmisteluvaiheen kuulemisesta. Ratkaisu perustui eräiden kuntien, maanomistajatahojen ja yksityisten vastustukseen: arvokkaat kallioalueet selvityksellä ei ole virallista, suojeluohjelmiin verrattavaa statusta ja alueiden esittäminen kaavassa tulee vaikeuttamaan elinkeinotoimintaa. Muu kaavaluonnoksessa esitettävä maankäyttö huomioi arvokkaat kallioalueet eikä ristiriitaa siten ole eli kyseessä on alueiden käytön yleinen ohjaus. Vain kolme rakennuskiviainesaluetta, joista yhdessä on myös laadukasta kalliokiviainesta, sijaitsee arvokkaalla kallioalueella, mutta tämä on huomioitu ko. kohteilla antamalla niille suunnittelusuositus. Kaavaehdotus tulisi esittää Jyvässeudun osalta apukartalla, jonka mittakaavaksi tulisi valita 1: tai 1: Harkitaan. On tärkeää, että kehä-tieyhteys Ruoke-Palokka-Seppälänkangas-Vaajakoski pidetään seututienä (st). Pidetään seututienä. Nykyisessä luonnoksessa väli Ruokkeentie Nuutti - Lintukangas vt 4 väli on yhdystie (yt) ja se olisi hyvä muuttaa seututieksi (st), koska se johtaisi osan seudullisesta kehätieliikenteestä joustavasti suoraan Lintukankaan eritasoliittymään, kuormitetun Palokan eritasoliittymän ohi. Seudullinen kehätieyhteys muodostaa valtateitä yhdistävän kokonaisuuden, joka suuntautuu Palokkaan. Lausunnossa esitetty yhteys palvelee ensisijaisesti paikallista maankäyttöä, mutta toimii myös toisena moottoritien rinnakkaistie-/katuyhteytenä ja yhdystienä kehätien ja valtatien välillä. Ei muutosta. Ellei Vaajakosken keskustatoimintojen alakeskuksen merkintä (ca) ulotu Kanavuoren Ruokosaaren alueelle, on sille alueelle lisättävä vähittäiskaupan suuryksikön merkintä (km-1), jossa päivittäistavaramyymälöiden yhteinen pinta-ala saa olla enintään 2000 krs-m 2. Vähittäiskaupan suuryksikköselvityksen perusteella Vaajakoskella on edellytyksiä uudelle suuryksikölle. Se on mahdollista toteuttaa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja yhdyskuntarakenteen eheyttämistavoitteiden mukaisesti Vaajakosken keskustan ca-alueelle. Kanavuoren-Ruokosaaren alue merkitään kunnan aiemmassa kohdassa esittämän mukaisesti työpaikka-alue merkinnällä (TP). Kyseinen alue on si- 6

7 jainniltaan hyvä tulevaisuuden monipuolinen työpaikka-alue, johon liittyy myös logistisia tavoitteita. Jämsän kaupunki Kaupunginhallitus on kokouksessaan antanut tavoitevaiheesta lausunnon ja kokouksessaan antanut alustavasta luonnoksesta lausunnon. Luonnos tulee laatia annettujen lausuntojen mukaisesti. Kaupunginhallitus : Suojelualueiden osalta tulee pitäytyä ainoastaan vahvistetuissa alueissa. Kaavan suojelualueet kuuluvat Natura 2000 verkostoon tai valtakunnallisiin suojeluohjelmiin tai vahvistettuun seutukaavaan. Uusina suojelualueina on esitetty vain Jyväskylän Vähä-Urtti sekä Metsähallituksen alueet Isojärven suojelumetsä (Kuhmoinen) ja Kuusmäen-Tikkamäen suojelumetsä (Muurame). Ei muutosta. Jättää pelto- ja metsäalueet kaavasta pois. Metsäalueita ja peltoalueita ei kaavassa esitetä (osaan aluevarauksista, osa-alueiden erityisominaisuuksia kuvaavista merkinnöistä ja kehittämisperiaatteita pitävät sisällään myös metsiä ja peltoja). Jättää turve- ym. maa-ainesten ottoalueet kaavasta pois. Maakuntakaavan tavoitteet lähtevät siitä, että maakunnallisesti merkittävät maaainesten ja turpeen ottamisalueet esitetään kaavassa. Tämä ei poissulje sitä, ettei kaavan ns. valkoisilta alueilta voisi ottaa maa-aineksia ja turvetta. Maa-ainesalueista on tehty laajat tutkimukset koko maakunnan osalta. Tältä pohjalta asiantuntijoiden esitykset ovat kaavassa sekä näiden lisäksi merkittävimmät olemassa olevat maa-ainesten ottamisalueet. Turpeen osalta esitetään sekä vyöhykkeitä että aluevarauksia. Nämä perustuvat olemassa oleviin ja luvitettuihin alueisiin sekä sellaisiin soihin, joista on tehty riittävät vaikutusselvitykset että tutkimuksiin tuotantoon kelpaavista soista. Ei muutosta. Pidättäytyä ekologisten vyöhykkeiden esittämisestä, koska näistä ei ole olemassa riittävää tietoa ja toisaalta ei ole uskottavaa, että kaavoitusprosessin yhteydessäkään riittävää tietoa kyettäisiin hankkimaan. Maakuntakaavan johtoryhmä päätti , että ekologisia vyöhykkeitä ei kaavakartalla esitettäisi, koska niiden vaikutukset muuhun alueiden käyttöön ovat vielä epäselvät ja vaikka niistä on tehty maakuntakaavoitukseen nähden riittävän tasoinen selvitys. Ekologiset vyöhykkeet on nostettu esille kaavaselostuksen leipätekstissä niiltä osin kuin ne liittyvät matkailun ja virkistyksen sekä vesiretkeilyn kehittämisen kohdealueisiin. Ekologisia vyöhykkeitä ei ole syytä tuoda kaavaan niiden muuhun alueidenkäyttöön liittyvän epäselvän vaikutuksen vuoksi. Ekologiset vyöhykkeet ovat uusi valtakunnallisesti merkittävä käsite, joka tulevaisuudessa voi saada entistä enemmän huomiota. Siksi on paikallaan lisätä niistä maininta myös turvetuotantoa koskevaan leipä- 7

8 tekstiin, koska laajin yhtenäinen ekologinen vyöhyke sijaitsee Suomenselällä, jossa on myös turvetuotannon painopiste. Valtatien 24 kehittäminen tulee näkyä selkeästi valtatietasoisena yhteytenä. Valtatie 24 Kuhmoisten Harjunsalmelta etelään on merkitty merkittävästi parannettavaksi tieksi. Ei muutosta. Kaupunginhallitus : Päätettyjen periaatteiden lisäksi maakuntakaavassa tulisi: Arvokkaat kallioalueet tulee poistaa kartalta ja esittää taustaselvitysosiossa. Kaavaprosessin kuluessa arvokkaat kallioalueet ovat herättäneet ylivoimaisesti eniten vastustusta. Maakuntahallitus poisti yksimielisesti arvokkaat kallioalueet valmisteluvaiheen kuulemisesta. Ratkaisu perustui eräiden kuntien, maanomistajatahojen ja yksityisten vastustukseen: arvokkaat kallioalueet selvityksellä ei ole virallista, suojeluohjelmiin verrattavaa statusta ja alueiden esittäminen kaavassa tulee vaikeuttamaan elinkeinotoimintaa. Muu kaavaluonnoksessa esitettävä maankäyttö huomioi arvokkaat kallioalueet eikä ristiriitaa siten ole. Vain kolme rakennuskiviainesaluetta, joista yhdessä on myös laadukasta kalliokiviainesta, sijaitsee arvokkaalla kallioalueella, mutta tämä on huomioitu ko. kohteilla antamalla niille suunnittelusuositus. Maakuntahallituksen päätöksellä ( ) arvokkaita kallioalueita ei esitetä maakuntakaavassa. Virkistysalueet Pitkävuori ja Kaipola poistaa maakuntakaavakartalta. Tarvittavat virkistysalueet määritellään yleis- ja asemakaavoissa. Ulkoilun yhteystarve kyseisten alueiden läpi tulee säilyttää. Pitkävuoren ja Kaipolan virkistysalueet ovat seudullisesti merkittäviä. Ei muutosta. Virkistysalueen osalta kaavassa on Kaipolanväylän varteen jätetty aukko pintaloasumista varten. Ulkoilun yhteystarve on mukana. Virkistysalueiden toteuttaminen määritellään MRL:n periaatteiden mukaisesti alemman tasoisella kaavoituksella Valtatien 24 kehittäminen tulee näkyä selkeästi valtatietasoisena yhteytenä. Valtatie 24 Kuhmoisten Harjunsalmelta etelään on merkitty merkittävästi parannettavaksi tieksi. Ei muutosta. Näkyä selvästi liittymän kehittäminen valtatie 9:llä myös Himoksen matkailukeskuksen ja Juokslahden kylän kohdalla. Valtatie 9 on esitetty kaavassa merkittävästi parannettavana nelikaistaisena runkotienä. Himoksen yhteydet edellyttävät merkittäviä järjestelyjä. Lisätään Himoksen kohdalle eritasoliittymämerkintä ja harkitaan Jämsänkoski-Juokslahti-tien kohdalle tarvittavan eritasoliittymän ja Juokslahden kylän liikennejärjestelyjen yhdistämisratkaisuja. Kaupunginhallitus : Merkitä eritasoliittymä valtatie/runkotielle myös Himoksen ja Juokslahden risteyksien kohdalle. 8

9 Valtatie 9 on esitetty kaavassa merkittävästi parannettavana nelikaistaisena runkotienä. Himoksen yhteydet edellyttävät merkittäviä järjestelyjä. Lisätään Himoksen kohdalle eritasoliittymämerkintä ja harkitaan Jämsänkoski-Juokslahti-tien kohdalle tarvittavan eritasoliittymän ja Juokslahden kylän liikennejärjestelyjen yhdistämisratkaisuja. Merkitä TP-työpaikka-alue valtatie 9 varrella laajempana Lahdentien/Tampereentien risteysalueen ympäri. Tehdään esitetty muutos neuvotellen kaupungin kanssa tarkemmin rajauksesta. Merkitä Kaipolassa Pitkäjärven kaakkoispuolen virkistysalue pienempänä mahdollistaen Kaipolanväylän varteen pientaloasumisen. Tarvittavat virkistysalueet määritellään alemman tasoisella kaavoituksella. Ulkoilun yhteystarve kyseisen alueen läpi tulee säilyttää. Virkistysalueen osalta kaavassa on Kaipolan-väylän varteen jätetty aukko pientaloasumista varten. Ulkoilun yhteystarve on mukana. Virkistysalueiden toteuttaminen määritellään MRL:n periaatteiden mukaisesti alemman tasoisella kaavoituksella. Kaupan suuryksikön mahdollinen sijoittuminen valtatien varteen tulisi selvittää. Liitto on teettänyt selvityksen, joka osoittaa, että Jämsässä on mahdollista vähittäiskaupan suuryksikön sijoittumiseen taajamarakenteen yhteyteen. Alle 2000 kerros-m2 päivittäistavarakaupan yksiköt ovat mahdollisia toteuttaa A-alueille. Liitto ei tee uutta erillisselvitystä. Jämsänkosken kaupunki Jämsänkosken kaupunki toteaa lausuntonaan Keski- Suomen maakuntakaavan luonnoksesta, että kaavaluonnos, joka koostuu kaavakartasta, kaavaselostuksesta ja alueluettelosta, vastaa hyvin Keski-Suomen maakuntasuunnitelman alueiden käyttöön liittyviä tavoitteita sekä Jämsänkosken kaupungin näkemyksiä kaavan yleispiirteisyyden ja sisällön suhteen. Taajamatoimintojen aluemerkinnän esitystapaa tai rajausta tulisi tarkistaa, mikäli sillä tulee olemaan vaikutusta yksityiskohtaisemman kaavoituksen ohjauksessa. Jämsänkoski on jo laatinut kaavaa, rakentanut ja tehnyt kaavoituspäätöksiä huomattavasti yli luonnoksessa esitetyn rajauksen. Rajauksesta puuttuu viimeisten vuosien rakentaminen. Maakuntakaavan tulkinnassa korostuu yleispiirteisyys, joten rajoja ei tulkita orjallisesti. Taajamarajausta tarkistetaan. Liikenneverkon osalta varaukset ja kehittäminen ovat oikean suuntaiset. Maakunnallisestikin on kuitenkin ehdottoman tärkeää, että myös alemman luokan paikallistieverkko aina yksityisteitä myöten tulevat jatkossa pysymään liikennöitävässä kunnossa. Niiden merkitys on tärkeä esimerkiksi maakunnan puunjalostusteollisuuden raaka-aineen saannille ja asiaa tulisi painottaa ainakin kaavaselostuksessa ellei se ole kaavakartta-asia. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja ympäristöministeriön maakuntakaavan sisältö- ja esitystapaoppaan mukaan maakuntakaavassa esitetään valta- ja kantatiet sekä seututiet. Lisäksi kaavassa voidaan osoittaa yhdystie, mikäli sillä on ylikunnallista 9

10 merkitystä tai se on tarpeellinen maakuntakaavassa osoitetun alue- ja yhdyskuntarakenteen toimivuuden kannalta. Alempi tieverkosto ei siten kuulu maakuntakaavaan, mutta se on huomioitu kaavaselostuksessa (s. 21). Alemman tieverkon kehittämiseen kiinnitetään huomiota muussa liiton toiminnassa, siihen liittyvissä erityissuunnitelmissa, lausunnonannossa, edunvalvonnassa sekä maakuntasuunnitelmassa ja maakuntaohjelmassa. Täydennetään vielä kaavaselostukseen kirjattuja tavoitteita alemman tieverkon osalta. Jämsänkosken osalta tulisi harkita ns. Juokslahden tien jatkeen yhteystarpeen kaavamerkintää. Tien linjaus on varattu yksityiskohtaisemmissa kaavoissa, joten merkintä voisi olla ohjeellinen yhdystie. Juokslahdentien jatke on kaavassa yhdystietasoisena yhteystarpeena kantatielle 56 sekä edelleen Hallin maantielle (nro 6031). Tie on esitetty ohjeellisella merkinnällä seutukaavan 5. vaihekaavassa. Tiejaksot on esitetty Jämsänkosken keskustaajaman osayleiskaavassa, vuodelta 1993 olevassa Jämsänjokilaakson tie- ja katuverkkosuunnitelmassa sekä Jämsänkoski-Halli pääsuuntaselvityksessä Selvitykset antavat riittävät perusteet muuttaa yhteystarvemerkintä ohjeelliseksi yhdystieksi (ks. myös Keski-Suomen maakuntakaavan liikennevarausten perusteet). Tehdään muutos. Karstulan kunta Karstulan kunnanhallitus toteaa yksimielisesti, että luonnoksen laadinnassa on huomioitu hyvin kunnan aikaisemmin esittämät mielipiteet. Maakuntakaavaehdotukseen esitetään lisättäväksi: Yhdystieksi (yt)tie nro 6341 Soinin risteyksestä valtatielle 13. Perusteluna on suorin maantieyhteys Karstulasta Kyyjärvelle. Yhteys Humpin kautta on Karstulan pääyhteys. Ei muutosta. Venesatamaa (lv) Riuttasalmeen. Perusteluna on Hämeenniemen ja Pääjärven saarien merkintä kaavassa seudullisena ulkoilu ja veneretkeilyalueena. Poistettavaksi: Perusteltu esitys, lisätään. Ylimääräinen viiva Kangasahon ja Rantakylän väliltä Tekninen korjaus, poistetaan. Vanha enklaavi Länsi-Kalmarin tien varrelta. Tekninen korjaus, poistetaan. Keuruun kaupunki

11 Maakuntakaavaprosessi on vuorovaikutuksen osalta koettu positiiviseksi. Keski-Suomen liitto on informoinut kaupunkia kaavan laatimisen eri vaiheista hyvin ja tarpeen ilmaantuessa järjestänyt myös mahdollisuuden kaavan laatijan ja kaupungin välisiin palavereihin. Kaavakartta on paikoin vaikeasti luettavissa. Toisaalta on hyvää kaavakartan yleispiirteisyys, kuten maakuntakaavan tulee ollakin. Kaavakartan (1: ) lisäksi on laadittu taajamakohtaisia tarkempia karttoja. Kaavakarttajärjestelmän tulee olla selkeä siinä suhteessa, että käy selvästi ilmi mikä on virallinen kaavakartta. Alueluettelon luettavuutta ja käytettävyyttä helpottaisi, jos eri maankäyttöluokat esitettäisiin kokonaisuutena kunnittain. Virallinen kaavakartta ja siihen liittyvät merkinnät ja määräykset, jonka ympäristöministeriö vahvistaa, on mittakaavassa 1: Alueluettelon esittäminen teemoittain korostaa maakuntakaavan merkitystä ylikunnallisena, seudullisena ja maakunnallisena alueidenkäyttösuunnitelmana. Harkitaan maankäyttöluokkien esittämistä kunnittain. Maakuntasuunnitelmassa kuvattu visio ja tavoitteet antavat oivallisen lähtökohdan maakunnan kehittämiselle. Nämä eivät kuitenkaan Keuruun alueella kaikilta osin ilmene maakuntakaavaluonnoksesta vaan ne ovat suurelta osin kohdistettu maakunnan etelä pohjoissuuntaiselle akselille. Maakuntakaavaluonnosta pitää jäljempänä mainituilta osin tarkentaa. Lisäksi pitää korostaa Keuruun roolia Jyväskylästä länteen sijaitsevana seutukeskuksena sekä länsisuuntaa maakunnan keskuksesta (Jyväskylä) merkittävänä kehityskäytävänä Länsi-Suomen kaupunkikeskuksiin (Pori ja Vaasa). Maakuntakaavamerkintöjen osalta Keuruu nousee selkeästi läntisen Keski-Suomen keskukseksi. Taajamatoimintojen alueen rajausta tulee tarkistaa Nyyssäniemen alueella siten, että luonnoksessa esitetty kylämäinen asutus Sysivuoren teollisuusalueen ja Nyyssänniemen asuntoalueen välissä osoitetaan taajamatoimintojen alueeksi. Lisäksi taajamatoimintojen alueeksi tulee rajata Haitto Hietalanmäen asemakaava-alue (karttaliite). Perusteena on alueella voimassa oleva asemakaava sekä toteutunut asuinrakentaminen. Tehdään tarkistukset. Jyväskylästä länteen Keuruun suuntaan ja aina Poriin saakka suuntautuu valtakunnallisesti merkittäviä valtatie (vt 23) sekä merkittävä poikittainen raideliikenneyhteys Keuruun ja Haapamäen kautta pohjanmaan suuntaan (Vaasa) sekä etelän suuntaan (Tampere) tulee maakuntakaavassa selkeästi osoittaa astetta merkittävimpinä nyt luonnoksessa esitettyyn verrattuna. Esitettyjen liikennevarausten lisäkorostus ei ole alla todetuin perustein mahdollista. Jyväskylästä Keuruulle ja edelleen Poriin suuntautuva valtatie tulee osoittaa valtatie / runkotie tasoiseksi merkittävästi parannettavaksi tiejaksoksi välillä Jyväskylä Tiusala (sijaitsee Keuruun kirkonkylän länsipuolella), kuten on osoitettu Jyväskylän ja Kuopion välisellä tiejaksollakin. Kyseisellä valtatiellä (vt 23) on selkeästi suuria kaupunkikeskuksia yhdistävä luonne ja sen nostaminen samaan kategoriaan Jyväskylä Kuopio välisen tieosuuden kanssa luo edellytykset tavoitteen mukaiselle tasapainoiselle aluerakenteelle. Liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteltavana olevaan runkoverkkoluonnokseen ja sen periaatteisiin viitaten ei ole edellytyksiä valtatien 23 osoittamiseen maakuntakaavassa valtakunnallisesti merkittävänä runkotienä. Rahoitusmahdollisuudet huomi- 11

12 oon ottaen tiehallinto on pitänyt ylimitoitettuna valtatien osoittamista merkittävästi parannettavana välillä Petäjävesi-Keuruu. Ei muutosta. Jyväskylä Haapamäki välinen rataosuus ja Haapamäeltä edelleen Pohjanmaalle ja etelän suuntaan jatkuvat rataosuudet tulee nostaa yhtä luokkaa ylemmäksi, kuten maakuntakaavan alustavassa luonnoksessa oli esitetty eli esittää sähköistettäväksi rataosuudeksi. Näillä rataosuuksilla on selkeästi valtakunnan osakeskuksia ja merkittävämpiä maakunta- ja kaupunkikeskuksia yhdistävä luonne ja on siten perusteltua esittää rataosuudet tämän tasoisina. Ratahallintokeskus ei pitänyt maakuntakaavan alustavassa luonnoksessa esitettyä rataosan sähköistysmerkintää kaavakartalla mahdollisena Tämän takia sähköistys on todettu merkintää selventävässä kuvauksessa ja alueluettelossa. Ratahallintokeskus on nyttemmin lausunnossaan esittänyt Jyväskylän-Keuruun radan merkitsemistä sivuratana. Jakso on kuitenkin merkintäohjeen mukaisesti päärata. Ei muutosta. Keuruulta Liesjärven suuntaan merkityn merkittävästi parannettavan seututien linjaus tulee osoittaa laaditun tiesuunnitelman mukaisesti. Varauksella tarkoitetaan nykyistä tietä korvaavaa, tiesuunnitelman mukaista tielinjauksen olennaista muuttamista. Kartan mittakaavan yleispiirteisyyden takia linjauksen kytkeytyminen tiesuunnitelman mukaiseen ratkaisuun on todettu aluekuvauksessa. Ei muutosta. Kulttuuriympäristön kehittämisen kohdealueen (kuk) rajaus Jyväskylän Haapamäen välisellä rataosuudella tulee osoittaa koskemaan ko. ratajakson kulttuuriympäristöarvoja omaavia asemaympäristöjä, kuten selostuksessa on mainittu. Merkintä koskee selostuksen mukaisesti vain asemaympäristöjä. Ei muutosta. Osassa Natura 2000 verkostoon kuuluvilla alueilla on kohdemerkinnän vieressä sl-merkintä. Kyseistä merkintää ei edellä mainitussa muodossa ole esitetty maakuntakaavaluonnoksen merkinnöissä ja määräyksissä. Selostuksesta käy kuitenkin ilmi, että merkinnällä tarkoitetaan Natura 2000 verkostoon kuuluvaa aluetta tai osa-aluetta, jotka toteutetaan luonnonsuojelulailla. Häntämäen ja Ilovuoren - Mäntymäen virkistysalueisiin tulisi tehdä tarkennuksia (karttaliite). Edellä mainitut rajaustarkennukset perustuvat osittain valtuuston hyväksymään yleiskaavaan ja osittain mahdollisiin yhdyskuntarakentamisen tulevaisuuden tarpeisiin. Tehdään muutokset. Kinnulan kunta Kunnalla ei ole huomautettavaa maakuntakaavaluonnokseen. Kivijärven kunta Kivijärvi Perhontie tulee maakuntakaavassa merkitä st-merkinnällä (seututie) luonnoksessa olevan yt-merkinnän (yhdystie) sijaan. Ei voida katsoa täyttävän seututien vaatimuksia. Ei muutoksia. 12

ROVANIEMEN JA ITÄ-LAPIN MAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUAINEISTOSTA ESITETYT LAUSUNNOT JA MIELIPITEET SEKÄ NIIHIN ANNETTAVAT VASTINEET

ROVANIEMEN JA ITÄ-LAPIN MAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUAINEISTOSTA ESITETYT LAUSUNNOT JA MIELIPITEET SEKÄ NIIHIN ANNETTAVAT VASTINEET LLH 27.4.2015 51 LIITE 6 1/242 ROVANIEMEN JA ITÄ-LAPIN MAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUAINEISTOSTA ESITETYT LAUSUNNOT JA MIELIPITEET SEKÄ NIIHIN ANNETTAVAT VASTINEET Luonnosvaiheen kuuleminen 15.12.-30.1.2015

Lisätiedot

1 (39) Liite 17 Vastineraportti. H. Ylinen 11.5.2015

1 (39) Liite 17 Vastineraportti. H. Ylinen 11.5.2015 Liite 17 Vastineraportti 1 (39) H. Ylinen 11.5.2015 Nakkilan kunta osayleiskaavan tarkistus Oikeusvaikutteinen 3. ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niiden vastineet Nakkilan taajamaosayleiskaavan

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LIITTO

KESKI-POHJANMAAN LIITTO Päiväykset/käsittelyt: Ympäristöministeriön vahvistama 8.2.2012 Dnro YM3/5222/2010 Maakuntavaltuuston hyväksymä 22.4.2010 8 Tarkistukset 24.3.2010 Tarkistukset 2.2.2010 Kaavaehdotus 14.12.2010 Kaavaluonnos

Lisätiedot

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN. Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN. Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista FCG Finnish Consulting Group Oy Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista 1.6.2012 FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Vastineet kaavaehdotuksesta tehtyihin muistutuksiin 24.2.2009 Ympa 24.2.2009 29 Ympa om d Kh 2.3.2009 92 Kh liite 1 Asia 248/712/2005 Kaavan laatijat:

Lisätiedot

LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVA 2040

LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVA 2040 LIMINGAN KUNTA LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN Vastine ehdotusvaiheen palautteeseen SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 13.4.2015 P21017 LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN 1 (23) SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 sekä kaavan laatijan vastine 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 21.5.- 26.6.2012 välisen ajan, kuulutettu Loimaan lehdessä

Lisätiedot

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet KUULEMISEN PALAUTE Kaupunkikehityslautakunta 9.10.2014 67 Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet Osallisilta pyydetyt lausunnot L1. Järvenpään elinkeino-

Lisätiedot

MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET

MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET Liite 8. TAIVALKOSKI / POSIO MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET LAUSUNNOT, 13 kpl: Liikennevirasto (Posio) Liikennevirasto (Taivalkoski) Lapin maakuntamuseo (Posio)

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava. Kaavaehdotuksen selostus

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava. Kaavaehdotuksen selostus Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava Kaavaehdotuksen selostus Kh 14.2.2011 Ympa 2.2.2011 20 liite 2 Ympa 18.1.2011 Asia 145/712/2008 Kaavan laatijat: Suvi Lehtoranta, kaavoitusarkkitehti MA S-posti

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C Kaavaselostus Kate 6.11.2013 Kh 14.2.2011 Ympa 2.2.2011 Ympa 18.1.2011 Ympa 22.10.2009 Asia 73/10.02.02/2011 (ent. 145/712/2008) Kaavan laatijat:

Lisätiedot

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 VARJAKKA SÄIKKÄRANTA-KARHUOJA NIEMENRANTA PITKÄKANGAS KIRKONSEUTU O U L U N S A L O KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 12.6.2006 ARKKITEHTITOIMISTO TIMO TAKALA KY 2006 / 201

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan liitto 2015 Etelä Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Ee KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavaselostus, luonnos 24.3.2014 Kaava KAAVASELOSTUS Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava 24.3.2014 KAINUUN LIITTO Julkaisija: Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 KAJAANI

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014. TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi

KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014. TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014 TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi Kaavaehdotus 16.4.2014 TEUVAN KUNTA 1 Esipuhe Teuvan kunnanhallitus on tehnyt päätöksen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Kaavasta on antanut lausuntonsa myös Etelä-Savon ympäristökeskus.

Kaavasta on antanut lausuntonsa myös Etelä-Savon ympäristökeskus. Tämä on päätöksen verkkoversio, jossa on otettu huomioon henkilötietolain (523/1999) tavoitteet yksityisyyden suojasta siten, että päätöksestä on poistettu valittajien nimet. Y M P Ä R I S T Ö M I N I

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja Jorma Immonen)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja Jorma Immonen) Hattulan keskeisten alueiden osayleiskaava PALAUTERAPORTTI Osallistumis- ja arviointisuunnitelma VIRANOMAISLAUSUNNOT LAUSUNNON HUOMIOON OTTAMINEN 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNTA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Kaavaselostus 8.4.

SIIKALATVAN KUNTA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Kaavaselostus 8.4. PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS Kaavaselostus 8.4.2015 SIIKALATVA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVA I KAAVASELOSTUS 8.4.2015 TIIVISTELMÄ Siikalatvan kunnanhallitus

Lisätiedot

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET 19.12.2005 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA SEINÄJOKI 19.12.2005 LIITELUETTELO LIITE 1. YLEISKAAVAOHJELMA LIITE 2. ALUSTAVA TYÖOHJELMA LIITE 3. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakuntakaava Kaavaselostus 2010

Etelä-Karjalan maakuntakaava Kaavaselostus 2010 Etelä-Karjalan maakuntakaava Kaavaselostus 2010 Etelä-Karjalan liiton maakuntavaltuuston hyväksymä 9.6.2010 Ympäristöministeriön vahvistama 21.12.2011 Etelä-Karjalan maakuntakaava Kaavaselostus Etelä-Karjalan

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 Haapajärven kaupunki Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 OSAYLEISKAAVALUONOS Mielipiteet, lausunnot ja vastine ehdotukset Oulussa 1.10.2012 Haapajärven kaupunki A R K K I T E H T I T O I M I S T O

Lisätiedot

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 3 2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 3 2013

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet 27.10.2014 Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet Käsittely: alueidenkäytön työryhmä, lausunnot 15.10.2014 maakuntahallitus 10.11.2014

Lisätiedot