Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupa koskien eläinsuojaa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupa koskien eläinsuojaa."

Transkriptio

1 KEURUUN KAUPUNKI PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUVASTA Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie KEURUU Kokous Annettu julkipanon jälkeen Diaarinumero 248/ /2014 ASIA Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupa koskien eläinsuojaa. LUVAN HAKIJA YHTEYSHENKILÖ Katajamäen Turkis Niemenkyläntie Kolho LY tunnus Jyrki Hakanen Talaskatu Mänttä TOIMINTA JA SIJAINTI Kunta: Kylä: Kiinteistörekisteritunnus: Mänttä-Vilppula Niemenkylä Katajamäki Kiinteistöjen omistaja Toimialatunnus Jyrki Hakanen LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain 27 :n sekä lain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 11 perusteella. Keurusselän ympäristönsuojelujaosto on ( 67) kehottanut Katajamäen Turkista hakemaan ympäristölupaa mennessä. Ympäristönsuojelusihteerin lisäkehotus on postitettu , jossa on edellytetty ympäristölupahakemuksen toimittamista Keurusselän ympäristönsuojelujaoston käsiteltäväksi mennessä. TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN Toimivaltainen viranomainen määräytyy ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 :n perusteella. Kyseessä olevan ympäristöluvan käsittelee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Mänttä-Vilppulan kaupungin ympäristönsuojeluviran- 1

2 omainen on Keurusselän ympäristönsuojelujaosto. ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimistossa TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET Toiminnalla on terveydensuojelulain mukainen sijoituspaikkalupa vuodelta Turkistarha on sertifioitu ja sillä on eläinlääkintä ja hyvinvointisuunnitelma. Tarhan eläinlääkärinä toimii Taina Haara-Hiltunen (ELT). Toiminnanharjoittajalla on ollut Suomen Riistakeskuksen myöntämä viiden vuoden määräaikainen lupa vahinkolintujen hävittämiseen ampumalla (varis, harakka, harmaa lokki). Uusi lupa on vireillä ympäristölupaprosessin aikana. ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Valtioneuvoston vahvistamassa Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa ei ole tarha-alueelle aluevarauksia. Alueella on oikeusvaikutukseton Mäntän yleiskaava vuodelta Lisäksi Katajamäen tilan eteläosa sijaitsee rantaosayleiskaava alueella. Länsipuoli tilan eteläosasta on kaavan mukaan sallittua maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen sekä haja-asutuksen muodostaminen. Itäosa on kaavassa osoitettu ei-omarantaista loma-asutusta varten. SIJAINTIPAIKKA JA YMPÄRISTÖ Turkistarha sijaitsee Mänttä-Vilppulan kaupungissa Niemenkylällä. Tarha-alueen pinta-ala on 2,5 hehtaaria. Tarha-alueen maaperä on metsämaata. Kiinteistö ei sijaitse pohjavesialueella eikä lähialueella ole luonnonsuojelualueita. Lähin vesistö Keurusselän Lietunlahti sijaitsee noin 500 metrin etäisyydellä etelään turkistarhakiinteistöstä. Tarha-alueesta etelään 1,2 kilometrin etäisyydellä Lietunniemessä sijaitsee paikallisesti arvokas Hiekkaniemi-Hirviniemi -harjualue. Pirkanmaan arvokkaiden harjualueiden inventoinnin tarkistus raportissa (112/2014) Hiekkaniemi-Hirviniemi -harjualueen on katsottu edustavan kaunista maisemakuvaa, jolla on merkittäviä kauneusarvoja ja erikoisia luonnonesiintymiä. Alueen arvot tulee ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa. Turkistarhan läheisyydessä sijaitsee vapaa-ajan asuntoja. Lähimmät sijaitsevat noin 200 metrin etäisyydellä tarhan koillis-eteläpuolella. Turkistarhan ja vapaa-ajan asuntojen välillä on metsää. TURKISTARHAN TOIMINTA Kyseessä olevalla kiinteistöllä on ollut turkistarhaustoimintaa 1970-luvun alusta lähtien. Turkistarhan alue on kokonaisuudessaan aidattu. Tilalla kasvatetaan minkkejä sekä kettuja. Tarhalla käytössä olevat häkit täyttävät voimassa olevat eläinsuojelumääräykset. Tulevaisuudessa varjotaloja käytetään nykyisen käytännön mukaisesti. Eläinten sijoittelua tai varjotalojen lukumäärää ei ole tarkoitus muuttaa. 2

3 Varjotalorakenteet Eläinmäärä Turkiseläinten kasvatus tapahtuu perinteisissä maavaraisissa varjotaloissa, joita on 12 kappaletta. Varjotalojen yhteispituus on metriä. Varjotalojen räystäiden pituus häkin ulkoreunasta on 30 cm. Vesikouruja ei ole. Varjotalojen lanta-alustat on korotettu 30 cm. Kesäisin varjotalot suojataan lokkiverkoilla, jotka estävät lintujen pääsyn varjotaloihin. Tarhalla on käytössä 4 varjotaloa minkeille (varjotalot: 1, 2, 7, 12) ja 4 varjotaloa ketuille (varjotalot: 3, 4, 5, 6). Varjotaloista tyhjillään ovat 8, 9, 10 ja 11. Viime vuosina turkistarhalla on investoitu uusiin eläinsuojelulain vaatimiin häkkeihin (kerroshäkit). Samalla kaikkiin käytössä oleviin varjotaloihin on uusittu juottolaitteet thermo -juotoiksi, jotka toimivat myös kovilla pakkasilla, eivätkä vuoda kesällä. Ympäristölupahakemuksessa esitetyn nykytilan mukaan turkistarhalla on 400 siitosnaaraskettua ja 700 siitosnaarasminkkiä. Ympäristöluvan mukaiseksi eläinmääräksi luvan hakija esittää 300 siitosnaaraskettua sekä siitosnaarasminkkiä. Hakemuksen mukainen vuosituotanto olisi noin ketun nahkaa ja minkin nahkaa vuosittain. Turkistarha-alueen kuivatus ja valumavesien käsittely Kuivikkeiden käyttö Lannan käsittely Tarha-aluetta ei ole ympärysojitettu, mutta maastotarkastelun perusteella ulkopuolisia vesiä ei virtaa pinnanmuodoista johtuen alueelle. Varjotalojen lanta-alustat eivät ole vesitiiviitä, mutta varjotaloissa on räystäät ja lanta-alustat ovat 30 cm:ä ympäröivää maastoa ylempänä, joten mahdolliset valuma-, sadeja sulamisvedet eivät pääse huuhtelemaan lanta-alustoja. Tarha-alue on osittain kuivatettu salaojituksella. Tarha-alueella on viisi salaojalinjaa varjotalojen pituudelta. Salaojavedet johdetaan Niemenkyläntien varressa kulkevaan avo-ojaan, joka johtaa noin 500 metrin etäisyydellä sijaitsevaan Lietunlahteen. Turkistarhalla tehdyssä tarkastuksessa salaojaputkiston purkupaikka oli lähes kuiva ja vesi kirkasta. Purkupaikalla ei havaittu merkkejä kiintoaineesta eikä ravinnekuormituksesta. Toiminnanhar joittajan mukaan tarha-alueen salaojitusta voidaan tarvittaessa lisätä ja saattaa tulevina vuosina koko tarha-alue salaojituksen piiriin. Turkistarhalla käytetään kuivikkeina pääasiassa olkea ja kutterinlastua sekä ajoittain turvetta. Olkea kuluu vuosittain pienpaalia ja kutterinlastua noin m3. Käytetyn kuivikekerroksen paksuus on noin cm:ä ja kuivikkeita lisätään tarpeen mukaan noin kahden viikon välein. Olkipaaleja varastoidaan tällä hetkellä tyhjillään olevissa varjotaloissa. Kutterinlastua ei varastoida tarhalla vaan levitetään suoraan tarhalle tuotaessa varjotalojen lanta-alustoille. Kuivikkeet vaihdetaan ja lanta poistetaan kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä. Kuivikkeet ja lanta poistetaan varjotalojen alustoilta traktoriin asennetulla lantaraapalla. Virtsa imeytetään kuivikkeisiin. Erillistä virtsasäiliötä ei ole. Turkistarhalla on katettu 250 m2:n lantala, jossa on 1,5 metriä korkeat betoniseinät 3,5 seinän osalta (Varastointitilavuus 625 m3). Lantaa ei kuitenkaan varastoida 3

4 Turkiseläinten rehu omassa lantalassa lainkaan. Lanta kerätään suoraan viljelijän toimittamille lavoille, jotka kuljetetaan viivytyksettä pois tarhalta. Lannasta on luovutus- ja vastaanottosopimus viljelijä Veli Lintusen kanssa. Syntyvä kuivikelanta käytetään lannoitteena peltoviljelyssä. Lannan vastaanottajalla on lannan levitykseen soveltuvaa peltopinta-alaa 52 hehtaaria. Lannan luovutus- ja vastaanottosopimus on liitetty ympäristölupahakemusasiakirjoihin. Tarhalla ei valmisteta turkiseläinten rehua. Rehun toimittaa E-P:n Minkinrehu Oy ( ) Kortesjärveltä ja Monäs feed Oy ( ) Uuskaarlepyystä kaksi kertaa viikossa. Rehusiilot puhdistetaan vedellä jokaisen tyhjentymisen yhteydessä ja rehunjakelulaitteet jokaisen ruokintakerran jälkeen. Rehusiiloon ja rehunjakelulaitteisiin lasketaan vettä, joka seuraavalla käyttökerralla lasketaan rehun sekaan. Rehusiilojen ja rehunjakelulaitteiden pesuvesiä ei käsitellä erikseen. Turkiseläinten nahotus Ketut nahoitetaan turkistarhan omassa nahottamossa. Ruhot ja kaavinrasvat toimitetaan E-P:n Minkinrehu Oy:n käsiteltäväksi. Minkkejä ei nahoiteta tarhalla. Minkit pakastetaan. Pakastuskontti on sijoitettu lantalaan. Konttiin sopii minkkiä. Pakastetut ruhot kuljetetaan joko Furfix Oy:lle ( ) Kaustisiin, jossa eläimet nahkotaan ja lähetetään Saga Furs Oyj:lle ( ) tai Monäs Feed Oy Ab:n ( ) kautta Puolaan. Käyttövesi ja jätevesi Turkistarhalla on oma porakaivo. Kaivoveden laatu on tutkittu viimeksi vuonna Turkistarhan henkilökunnan WC on varsinaisen tarha-alueen ulkopuolella sijaitsevassa huoltorakennuksessa ja varustettu 3 m 3 :n umpisäiliöllä. Jätteet Tarhalla ei synny minkin nahkontajätettä, koska eläimet lopetetaan, merkitään ja pakastetaan ruhoina. Ketut sen sijaan nahkotaan tarhalla. Ketun ruhot ja kaavintarasvat kerätään E-P:n Minkkirehu Oy:n toimesta 1-4 kertaa nahkontakaudessa (marras-joulu). Nahkontakauden ulkopuolella kuolleet eläimet pakastetaan ja toimitetaan keskitetysti luvan omaaville käsittelijöille. Lisäksi tarhalla syntyy ajoittain metallijätettä, lähinnä varjotalojen häkkien uusimisen yhteydessä. Metalliromu toimitetaan Kuusakoski Oy:lle. Muilta osin synty vien jätteiden määrät ovat vähäisiä ja toimitetaan tarpeen mukaan luvan omaavaan keräyspaikkaan. Toiminnasta aiheutuva liikenne Turkistarhatoiminnasta aiheutuva liikenne on pääasiassa rehukuljetuksia kaksi kertaa viikossa, lannanajo kaksi kertaa vuodessa kahta traktoria käyttäen, vuosittaiset ruhojen ja nahkojen kuljetukset sekä itse turkistarhan hoitoon liittyvä liikenne. ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN SOVELTAMISESTA Turkistarha on sertifioitu. Suomalainen turkistilasertifiointi on vastuullisuutta, jäljitettävyyttä ja läpinäkyvyyttä korostava laatu- sekä ympäristöjärjestelmä. 4

5 Sertifiointi kattaa tilan koko toiminnan. 5

6 Osa-alueet ovat: Eläinten terveys ja hyvinvointi kasvatusolosuhteet rehuhuolto jalostus ympäristönhoito tilahygienia sekä koulutus ja varautuminen poikkeusoloihin Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liiton (STKL) - ProFur -auditoijien tekemät tarkastukset täydentävät lainsäädäntöön perustuvaa Eviran viranomaisvalvontaa. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Ympäristökuormituksen rajoittamiseksi varjotalojen lanta-alustat on korotettu ja varjotaloissa on räystäät, jotka estävät sade- ja sulamisvesien pääsyn lanta-alustoille. Varjotaloissa on käytössä thermo -juottojärjestelmä, jonka avulla lanta-alustoille ei päädy vettä. Myös runsas kuivikkeiden käyttö vähentää varjotalojen lanta-alustoilta ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta. Lisäksi tarhan ympäristö haittoja vähentää kuivikelannan suoratoimittaminen hyödyntäjälle ilman varas tointia turkistarhalla/lantalassa. Vahinkolintujen torjumiseksi varjotalot suojataan kesäisin lokkiverkoilla, jotka estävät lintujen pääsyn varjotaloihin. Tarvittaessa vahinkolintuja myös ammutaan Suomen Riistakeskuksen myöntämän luvan ehtojen mukaisesti. Jatkossa asennetaan käytössä oleviin varjotaloihin tiiviit lanta-alustat. Tiiviiden alustojen asentaminen aloitetaan siitosnaaraiden varjotaloista, koska kyseiset varjotalot ovat ympärivuotisessa käytössä. Toiminnanharjoittajan mukaan peruskuivatuksen niin edellyttäessä tarha-alueen salaojitusta voidaan myös lisätä ja saattaa tulevina vuosina koko tarha-alue salaojituksen piiriin. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Turkistarhan tarkastus ja lupahakemuksen täydennys Ympäristönsuojelusihteeri Taina Lahtinen-Joensalmi ja vs. ympäristönsuojelusihteeri Helena Jokinen ovat käyneet tutustumassa kohteeseen Turkistarhalla suoritetun tarkastuksen yhteydessä tarkennettiin ympäristölupahakemuksessa esitettyjä tietoja. Tarkastuspöytäkirja on liitetty hakemusasiakirjoihin. Lupahakemuksesta tiedottaminen Lausunnot Hakemuksesta on kuulutettu Mänttä-Vilppulan kaupungin virallisella ilmoitustaululla Ympäristölupahakemus liitteineen on ollut kuulutusajan yleisesti nähtävillä Mänttä-Vilppulan kaupungintalolla. Lisäksi on lähetetty tiedoksiannot tilaan rajoittuvien kiinteistöjen omistajille. Terveydensuojeluviranomainen Pyydettynä lausuntona toteamme seuraavaa: Ympäristölupahakemuksesta päätettäessä tulee kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin terveydellisten haittojen syntymisen ehkäisemiseksi: 6

7 Kaikki toiminta turkistarhalla, mm. lannan käsittely, tulee saattaa asianmukai seksi, jotta estetään mm. haju-, tuhoeläin- ja kärpäshaitat lähikiinteistöille. Tiiviiden alustojen asentamiselle varjotalojen alle ja muille hakemuksessa mainituille toiminnan parannustoimenpiteille tulee asettaa selkeä määräaika. Pohjavesien tarkkailua varten tulee laatia tarkkailusuunnitelma, joka sisältää myös vertailunäytteiden ottamisen. Toiminnan aiheuttama melun ekvivalenttitaso ei saa ylittää lähimpien asuntojen sisällä päivällä 35 db(a) klo 7:00 22:00, eikä yöllä 30 db(a) klo 22:00 7:00. Pirkanmaan ELY keskus Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen (1/2010) liite 4 mukaan hakemuksen eläinyksikkömäärän mukaisen, uusien talousrakennusten ulkopuolelle rakennettavien kotieläinsuojien vähimmäisetäisyyssuositus häiriintyvistä kohteista on noin 300 m. Oppaan etäisyyssuosituksissa, kotieläinrakennuksen sijoitusetäisyyteen vaikuttavissa tekijöissä, suurempaa etäisyyttä edellyttävän seikkana on mainittu muun muassa sikala, kanala tai turkistarha. Koska lähimmät häiriintyvät kohteet, asuinrakennukset, sijaitsevat noin 200 m turkistarhasta koillis-länsisuunnalla aiheutuu mahdollisesti hakemuksen mukaisesta toiminnasta hajuhaittaa. ELY -keskus katsoo, että turkistarhaa tulee hoitaa huolella ja parasta käyttökelpoista tekniikkaa käyttäen välttäen naapureille aiheutuvaa kohtuutonta rasitusta. Lisäksi tarvittaessa lintujen torjunta tulisi tehdä suojaavien rakenteiden avulla, kuten rakentamalla varjotalot pakovarmoiksi sekä suojaamalla lanta-alustat esimerkiksi suojaverkoilla. ELY -keskuksen mielestä hakemuksessa esitetyt varjotalojen räystäiden pituus sekä alustojen korotus 30 cm kummassakin ovat riittävät. Mikäli nykyisiin varjotaloihin uusitaan räystäskouruja, tulee niihin asentaa alas syksytorvet ja umpiputket, joista puhtaat sadevedet voidaan johtaa turkistarha-alueen ulkopuolelle. Myös nykyisten varjotalojen lanta-alustojen korotuksia (30 cm) tulee ylläpitää. Nykyiset varjotalojen alustat tulee rakentaa vesitiiviiksi esimerkiksi 0,5 mm:n vahvuisella HDPE -kalvolla tai muulla vastaavalla hyväksytyllä materiaalilla maaja metsätalousministeriön rakentamismääräysten- ja ohjeiden mukaisesti sekä rakentaa salaojaputkisto. Varjotalojen tiivisalustavedet tulee johtaa varjotalo- tai varjotaloryhmäkohtaisiin 12 kuukauden varastointitilavuutta oleviin työteknisesti helposti tyhjennettävissä umpisäiliöihin. Myös rehusiilojen ja rehujakelulaitteiden pesuvesille tulee olla keruumahdollisuus umpikaivoon. Tarkemmat rakennekuvaukset tulee hyväksyttää kunnan rakennus- ja ympäristönsuojeluviranomaisella. Rakentamista koskeviin lupamääräyksiin tulee antaa määräykset kunnostustoimenpiteiden aikataulusta. Lupamääräyksessä tulee huomioida, että tarha-alueen valumavedet tulee koota yhteen kiintoainesta laskeuttavaan tasausaltaaseen ja käsitellä esimerkiksi kuten asumajätevesiä, hiekkasuodattimessa siihen saakka kunnes varjotalot on kunnostettu tiivisalustaisiksi. Tasausallas ja suodatusosa mitoitetaan riittäväksi tulevan valuman ja käsittelykapasiteetin perusteella. Alueelta poisjohdettaville vesille olisi hyvä saada mahdollisimman pitkä viipymä ennen vesistöön johtamista. Lannan peltolevityksessä tulee noudattaa maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamista koskevan valtioneuvoston asetuksen (931/2000) määräyksiä. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia, että lannan/virtsan vastaanottajat ovat tietoisia siitä, mitä lannan levityksestä on määrätty maataloudesta 7

8 peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta koskevassa asetuksessa. Tarkkailu: Tarha-alueella ei ole tarkkailua. ELY -keskus toteaa, että toiminnanharjoittajan tulee olla tietoinen toimintansa ympäristövaikutuksista. ELY -keskus esittää, että valumavesille rakennetusta käsittelyjärjestelmästä (tasausaltaan ja suodattimen) puhdistustehosta tehdään perusselvitys ottamalla vesinäytteet tasausaltaaseen tulevasta ja lähtevästä vedestä kahtena vuonna keväällä ja syksyllä. Lisäksi tarha-alueen ympäristökuormituksesta (ojavesi, tarhan ylä- ja alapuoli) tehdään samoin perustilaselvitys, jotta tiedetään alueelta syntyvien valumavesien ravinnepäästöt. Vesinäytteistä on määritettävä ph, kokonaisfosfori, kokonaistyppi ja biologinen hapenkulutus. Lisäksi näytteenottohetken virtaama tulee arvioida. Tarkkailuohjelmaa voidaan tarkistaa tulosten pohjalta. Näytteet tulee analysoida akkreditoidussa tai muulla tarkoitukseen hyväksytyllä menetel mällä. Näytteenottajien tulee olla sertifioituja tai soveltuvan koulutuksen saaneita. Ympäristölupa voidaan myöntää muilta osin tavanomaisin lupamääräyksin. Muistutukset ja mielipiteet Ympäristölupahakemuksen johdosta määräaikaan mennessä jätettiin neljä muistutusta/mielipidettä. Matti Tykkä, Ilmoitan asianomaisena vastustavani jyrkästi Mänttä-Vilppulan kaupungin Niemenkylässä sijaitsevan katajamäen Turkiksen tarhaustoiminnan laajentamista 300 siitosnaarasketuille ja 1000 siitosminkeille. Perustelen kielteistä kantaani näin suuren eläinmäärän haju- ja meluhaitoilla jotka ulottuvat järven rantaan asti voimakkaina kesämökilläni. Ei tee mieli syödä jäätelöä terassilla tuulen tullessa pohjoisesta. Isäni Matti Tykän puolesta Pirjo Tykkä-Musakka Vireillä oleva ympäristölupahakemus koskien Katajamäen Turkiksen ympäristölupahakemusta liittyen turkistarhaustoimintaan Mänttä-Vilppulan kaupungissa Niemenkylässä tilalla Katajamäki (Niemenkyläntie 560, Mänttä) Matti Tykkä on ilmoittanut jo aiemmin kirjeitse ( ) vastustavansa jyrkästi luvan myöntämistä turkistarhaukselle Niemenkylässä. Tämä kirje on täydennys / lisäys hänen aiempaan kirjeeseen (lähetetty postitse). Kannanotto: Vastustan jyrkästi luvan myöntämistä turkistarhatoimintaan Mänttä-Vilppulan kaupungissa Niemenkylässä. Naapurin Esko ja Jyri Hakasen välinpitämätön asenne ympäristöasioita kohtaan on tullut hyvin esille jo vuosien varrella. He ovat aiheuttaneet ympäristöhaitan mökkikiinteistömme Matinranta RN:0 4:653 vesistölle ja rannalle, mistä on ollut suurta haittaa meille jo monen vuoden ajan. Mäntän kaupunki on määrännyt vuonna 1994 heidät korjaamaan mökkimme vesistöä ja rantaa haittaavan ruoppausmassan mutta he eivät ole korjanneet ruoppausmassaa pois. Turkistarhatoiminnan hoitaminen vaatii vastuullisuutta ympäristöasioista. Emme luota, että Hakanen hoitaa turkistarhaukseenkaan liittyviä ympäristöasioita noudattaen lakia. Pirkanmaan Ely-keskuksen Arto Paananen soitti elokuussa 2013 Jyri hakaselle (vastuu siirtynyt Esko Hakasen pojalle Jyri hakaselle) ja pyysi häntä korjaamaan aiheuttaman ympäristöhaitan naapurilleen (Matti Tykälle). Hän kieltäytyi korjaamasta hänen vastuullaan olevaa ympäristöhaittaa. Haitta on edelleenkin ole- 8

9 massa. Mäntän ympäristökeskus on kokouksessa kehottanut Esko Hakasta mennessä siirtämään rakentamansa penkereen maamassat. Mäntän kaupunki on luvannut valvoa, että ruoppauskasa korjataan pois mutta ruoppauskasa on edelleen haittaamassa meitä. Onko Keuruun/Mäntän kaupungilla resursseja valvoa, että turkistarhauksessa noudatetaan lakia ja, että turkistarhaaja ottaa vastuun ympäristöasioista? Turkistarhausta voidaan pitää eläinsuojelulain hengen vastaisena toimintana ja tähän perustuen se tulee kieltää. Turkistarhaus aiheuttaa kärsimystä eläimille. Tarhoilla tehtyjen kuvausten ja eläinsuojelutarkastusten perusteella turkistarhoilla on eläinsuojeluongelmia. Lainsäädännön puutteiden lisäksi Suomessa on toistuvasti havaittu, että edes nykyiset lainsäädännön vaatimukset eivät tarhoilla toteudu. Suomen ohella Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa on tarhojen kuvauksissa paljastunut törkeitä eläinten hyvinvoinnin laiminlyöntejä. Vammautuneet eläimet ovat usein turkistarhojen arkipäivää. Vammat ovat seurausta huonosta hoidosta, eläinten terveyden kustannuksella toteutetusta jalostuksesta ja olosuhteiden aiheuttamista eläinten käytöshäiriöistä, jotka johtavat muun muassa siihen, että eläimet pureskelevat itseään ja lajitovereitaan. Turkistarhaus on epäeettistä muun muassa Norjassa Eläinlääkäriliitto on vedonnut turkistarhauksen kieltämiseksi ja Ruotsin eläinlääkäriliiton edustajan kommentit ovat olleet erittäin kriittisiä alaa kohtaan. Myös Suomessa lukuisat eläinlääkärit puoltavat tarhauksen lopettamista. On van ajan kysymys, koska turkistarhaus tullaan kieltämään myös Suomessa, kuten se on jo kielletty monessa muussa Euroopan maassa. Turkiseläinten merkittävät hyvinvointiongelmat, turkistarhauksen ympäristövaikutukset sekä muualla Euroopassa tehdyt lainsäädännölliset päätökset tukevat turkistarhauksen lakkauttamista Suomessa. Turkistarhaus aiheuttaa kohtuuttomia melu- ja hajuhaittoja. Tarhalta päin tuullessa hajuhaitat ovat joskus niin voimakkaita, että ulkona oleminen on mahdotonta. Turkistarhauksen rehevöittävät vaikutukset ovat merkittävä ympäristöhaitta. Toiminnasta aiheutuu terveyshaittaa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, luonnonolosuhteiden huononemista sekä naapureille kohtuutonta haittaa. Turkistarhat vetävät puoleensa rottia, kärpäsiä ja lintuja. Turkistarhan valumavedet aiheuttavat haittaa ympäristölle. Turkistarha aiheuttaa alueen kiinteistöjen arvon alenemista. Alueen teitä ei ole mitoitettu raskaiden kuorma-autojen käyttöön. Jatkuva raskas liikenne (lannan, ruuan ym. kuljetus) aiheuttaa teiden kunnon huononemista ja ylimääräisiä kustannuksia alueen muille asukkaille. Isot ja raskaat kuorma-autot ovat aiheuttaneet usein vaaratilanteita muulle liikenteelle kapealla hiekkatiellä, jota ei ole tarkoitettu raskaille kulkuneuvoille. Pyydämme teitä perehtymään Mäntän kaupungin päätöksiin ja selvittelyihin koskien ympäristöhaittaan, jonka Hakaset ovat aiheuttaneet (ruoppausmassat) 1994 ja tilanteeseen mökkimme rannalla. Alla liitteenä yksi sähköposti (Pirkanmaan Ely-keskus, Arto Paananen ja Matti Tykkä/Pirjo Tykkä-Musakka) liittyen ruoppausmassojen poistamiseen. (Lupavalmistelijan kommentti: Muistutuksen liitettä ei ole kirjattu lupapäätökseen, koska ruoppausmassojen ei katsota liittyvän eläinsuojan ympäristölupa-asiaan) Raili ja Jouko Mäkelä, Kysymyksiä: milloin ja ketkä ovat antaneet luvat näin suureen toimintaan eläinten osalta? milloin ja ketkä ovat antaneet luvat näin suuren varjorakennus alueen 9

10 tekoon? miten on otettu huomioon maastoon kohdistuvat jätehaitat? onko ympäristösuojeluviranomaiset käyneet säännöllisesti tutkimassa maaperää sekä pohjavesiä, koska nestemäinen jäte imeytetään salaojia pitkin maaperään? onko ympäristönsuojelujaostossa otettu huomioon eläinten kokonaismäärää, mikä saattaa olla poikimisien jälkeen noin kpl kaikkiaan ja sitä lietemäärää joka imeytyy pohjavesiin Naapureita on kuultu v. 80 luvun alussa, kun lupaa tarhaukselle on haettu. silloisen kuullun perusteella naapurit eivät myöntyneet, vaan Mäntän kaupunki antoi luvan. Naapureita ei ole kuultu sen jälkeen, vaan naapureitten elämää on rajoitettu vuosien aikana. maaperää ei olisi saanut ampua (kova ääni), roskia ei saanut polttaa (savuhaitta), radio ei saa soittaa (kova meteli), poikaset ovat vaarassa näistä toimista. Haitat: päivittäiset lokki ja varis parvet sotkevat, joita tarhaaja ampuu, hajuhaitta on kuvottava kettujen pitämä kova huuto/meteli raatokärpästen aiheuttama epäsiisteys, johtuen ulosteen ulkosäilytyksestä, liikenne määrä yksityisellä tiellä kasvaa, josta tulee meteli- ja pölyhaitta, tiehoitokunnalle tulee lisää kuluja tien suolaamisesta pölyn takia, isot kuljetusautot ajavat kovaa vauhtia (2 3 ker/viikko), lasten rantatie kulkee yksityistien yli, rantakaislikko rehevöityy. Huomioon otettavia: tällainen toiminta pitää siirtää pois mökkialueelta, alueelle missä ei ole asutusta nurkalla, mökkinaapureita on n. 16 kpl. puolen kilometrin säteellä, kaikilla on omat kaivot, lähinaapureitten pohjavedet (kaivot) tutkittava ja lausunnot asianomaisille haittaseikat saatava loppumaan Emme ole vastaan yritystoimintaa, vaan sen harjoittaminen pitää tapahtua lakien ja asetusten mukaan, haittaamatta naapureita ja ympäristöä. Sanna Savikko ja Sari Savikko Vastustamme ympäristöluvan myöntämistä Tmi Katajamäen Turkikselle tehdyn hakemuksen perusteella. Hakijan toiminnasta aiheutuva hajuhaitta on kestämätön. Ulkona ei voi oleskella varsinkaan kesäiltoina eikä usein muulloinkaan. Ja hajua on myös sisätiloissa. Iltaisin on lisäksi meluhaittaa (ulvontaa). Lokkeja ja variksia on poikkeuksellisen paljon. Kiinteistömme on isoäitimme kotitilan mailla ja rakennettu 1976 eli ennen kuin alueelle on tullut turkistarhausta. Kiinteistöön on hallintaoikeus myös Kerttu Kopralla sekä Raija Savikolla, joka eläkeläisenä haluaisi oleskella vapaa-ajan asunnolla pidempiä aikoja, jos siellä vain voisi olla. Turkistarhan ja kiinteistömme päärakennuksen välimatka on alle 300 metriä. Kunnioitamme yksilön oikeutta harjoittaa elinkeinoa, mutta tässä tapauksessa hakijan aiheuttama hajuhaitta estää kiinteistömme käytön ja rikkoo siten yksiselitteisesti naapuruussuhdelain 17 1 momenttia: Kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, lähistöllä asuvalle tai 10

11 kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai muista vastaavista vaikutuksista. Luonnollisesti kiinteistömme arvo on alentunut, eikä se hajuhaitan takia ole ylipäätään myytävissä. Olemme huolestuneita myös ympäristövaikutuksista. kaikki me naapurit otamme juoma- ja käyttövetemme kaivosta. Voidaksemme arvioida luvanhaun kohteena olevan toiminnan vaikutuksia olemme kuulleet ( ) lupia myöntäviä viranomaisia Länsi-Suomen sekä Sisä-Suomen aluehallintovirastoista (ympäristöylitarkastajia) ja turkistarhoja valvovaa viranomaista Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskuksesta (tarkastaja). Naapureille toimitettu tiedonanto on puutteellinen, jopa harhaanjohtava. Tiedonannossa ei mainita eläinten kokonaismäärää eikä kerrota mitään esim. jätevesien käsittelystä, vaikka nämä asiat tulee ympäristöhallituksen ohjeiden mukaan aina mainita jo yleisölle tarkoitetussa tiivistelmässä. olemme pyytäneet vs. ympäris tönsuojelusihteeriltä Helena Jokiselta nähtäväksemme kaikki hakemuksen sivut ja liitteet (pyytäjinä Sanna Savikko sekä naapureiden yhteisenä edustajana Raili Mäkiaho). Saamastamme materiaalista puuttuu useita liitteitä, kuten Tarhan valu mavesien käsittelysuunnitelma. Kaikki haastattelemamme viranomaiset moittivat hakemusta puutteelliseksi. Ympäristönsuojelusihteerin mukaan ( ) hakija ei ole toimittanut kaikkia hakemuksen osia, ei esim. lainkaan sivua 3, jolla kerrotaan mm. vesien käsittelystä. Vasta vaadittuamme sitä nähtäväksi on hakija toimittanut hakemuksen sivun 3 lupaviranomaiselle, joka on välittänyt sen edelleen meille eli vain 3 päivää ennen valitusajan umpeutumista. Tiedämme, että muut asianosaiset ovat jo jättäneet muistutuksensa saamatta pyynnöistään huolimatta kaikkia hakemuksen sivuja nähtäväkseen. Liitteen 7 mukaan tarhalla ei ole käytössä erityistä valumavesien käsittelyjärjes-telmää. Juuri vesien käsittelyn osalta pitivät haastattelemamme viranomaiset hakemusta erittäin puutteellisena. koska ympäristölupa on kyseisen turkistarhan ensimmäinen, tulee se viranomaisten mukaan käsitellä samoin kuin jos kyse olisi täysin uudesta toiminnasta, ja lupaa hakevan turkistarhan tulee täyttää kaikki ympäristöluvan nykyvaatimukset ja lainsäädännön asettamat velvoitteet. Kaikkien kolmen ed. mainitun viranomaisasiantuntijan mukaan turkistarhaustoi-minnasta tulee aina valumavesiä ja ne tulee ohjata alueelta ja käsitellä vähintään maasuodatuksella. Toinen vaihtoehto on valumavesien puhdistaminen kemika loinnin keinoin. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskuksen tarkastaja kyseenalaisti salaojituksen toimivuutta. Salaojat tukkeutuvat ajan mittaan, jonka vuoksi vettä voi kerääntyä runsailla sateilla varjorakennusten väliin ja vesi voi huuhdella kuivikkeista haitallisia aineita luontoon. Hakemuksessa mainitaan epämääräisesti, että tulevaisuudessa salaojitusta tehostetaan. Mikäli ympäristölupa myönnetään, tulee salaojien kunto tarkistaa heti ja vaaditut korjaukset suorittaa sovittuun määräaikaan mennessä. Ottaen huomioon, että salaojat johtavat hakemuksen mukaan metsäalueella, olisi niiden kunto jatkossakin tarkistettava viranomaisen toimesta säännöllisesti ja määrättävä kunnostettavaksi tarpeen mukaan. Tarha-aluetta ei ole hakijan mukaan ympärysojitettu, vaikka se on tärkeää ulkopuolisten vesien pääsyn estämiseksi tarha-alueelle. Kuiviketta on vähimmillään 10 cm, mikä on lukuisissa aiemmissa ympäristö- 11

12 lupapäätöksissä todettu ehdottoman riittämättömäksi. Saman vahvistivat konsultoimamme viranomaiset, joiden mukaan 15 cm on ehdottomasti kuivikkeiden minimimäärä. Hakemuksessa ei määritellä, kuinka suuri osuus kuivikkeesta (jos lainkaan?) todella on turvetta, joka on haju- ja ympäristöhaittojen vähentämisen kannalta tehokkainta. Pohjois-pohjanmaan ELY -keskuksen tarkastajan mukaan valtaosa kuivikkeesta, mielellään jopa kaikki, tulisi olla juuri turvetta. Kuka, miten ja kuinka usein valvoo, että kuiviketta käytetään määräysten mukaisesti? Lannan poisto ja kuivikkeiden vaihto vain kahdesti vuodessa pahentaa hajuhaittaa. Jos toiminnan sallitaan jatkua nykyisellään tai peräti laajentua kuten haki ja esittää, tulee lanta poistaa useammin ja kuivikkeita on lisättävä tarvittaessa myös lannanpoistojen välillä. Lantaa ei ole kohtuullista varastoida betonipohjai sella lantalaatalla kuin hyvin lyhytaikaisesti. Hakemukseen ei ole liitetty lantalan rakennepiirroksia, jotka esim. Länsi-Suomen aluehallintovirasto hakemuksilta edellyttää. Lantalan ajoluiska on määräyksiin nähden liian matala, jos lantala on kattamaton. Lisäksi lantalan vieressä pitäisi olla kuormauslaatta (esim. asfalttia), jotta lantaa ei pääse kuormauksen yhteydessä ympäristöön. Pyydämme, että viranomaisen taholta varmistetaan, että luetteloimamme asiat ovat nyky määräysten mukaisia. Tarhalla on nyt ja tulisi hakemuksen mukaan tulevaisuudessakin olemaan pelkästään varjotaloja, jolloin syntyy hallitarhausta enemmän hajuhaittoja. Sekä räystäiden pituudet että varjotalojen alustojen korotukset ovat aivan minimirajalla (30 cm). Hakemuksen mukaan ainakaan kaikissa (vai missään?) varjotaloissa ei ole vesitiiviitä alustoja, eikä hakija määrittele tarkemmin, mihin mennessä ne valmistuisivat kaikkiin varjotaloihin. jos toiminnalle myönnetään ympäristölupa, on vaadittava ja valvottava, että varjotalojen alla on toimivat, vesitiiviit lannan- ja virtsankeräysjärjestelmät, joista virtsa- ja suotovedet johdetaan asianmukaisesti vesitiiviisiin ja katettuihin umpisäiliöihin. Kokonaiseläinmäärää ei ohjeistuksen vastaisesti ole saatettu kaikkien asianosaisten tietoon. Kaikkien asianosaisten saamassa tiedonannossa mainitaan vain siitosnaaraiden määrä 300 kettua minkkiä. Eri pyynnöstä saamassamme liitteessä 7 mainitaan nykymäärä ja tuleva eläinpaikkamäärä Luvan hakija on puhelinkeskustelussa sanonut asianosainen Timo Ahoselle, että ei ole hakemassa lupaa suuremmalle eläinmäärälle kuin tarhalla tällä hetkellä on eläimiä. Sanna Savikon vs. ympäristönsuojelusihteeri Helena Jokiselta saama sähköpostiviesti on ainoa saamamme dokumentti, josta selviää haettu todellinen maksimieläinmäärä: pentujen syntymästä nahotukseen maksimissaan minkkiä ja kettua. Tosiasiassa hakija siis hakee lupaa, jolla eläinmäärää voidaan nostaa jopa eläimellä. Hämmästelemme, voidaanko asianosaisia pitää tarkoituksellisesti pimennossa jättämällä ilmoittamatta haettava maksimieläinmäärä, joka suoraan vaikuttaa hajuhaittaan ja ympäristöriskeihin. Myös haastattelemiemme viranomaisten mukaan sekä maksimieläinmäärä että eläinpaikkamäärä (montako häkkipaikkaa tarhalla on) ovat erittäin oleellisia tietoja, jotka tulee saattaa asianosaisten tietoon. Ottaen huomioon, että osaan varjotaloista on tehty merkittäviä muutoksia (muunto kerroshäkeiksi), tulisi ulkopuolisen, riippumattoman tarkastajan valvoa maksimieläinmäärän ohella myös eläinpaikka määrän noudattamista. Hakijan kuuleminen ja vastine Katajamäen turkiksen toimittamat vastineet. 12

13 Vastine Raili ja Jouko Mäkelän muistutukseen Mäkelät ovat väittäneet, että tilalla on harjoitettu turkistarhausta lakien ja asetusten vastaisesti, mikä ei pidä paikkaansa. Tarha on sertifioitu, mikä tarkoittaa mm. että eläinten hoito, ympäristöasiat kuten vesinäytteet ovat hoidettu lainmukaisesti. Raili ja Jouko Mäkelän mukaan tarhalla lietetään lantaa, mikä ei pidä paikkaansa. Heidän ilmoittamansa eläinmäärä kpl, ei myöskään pidä paikkaansa. Tarhalle on kesäisin asetettu lokkiverkot, jotka estävät lokkien pääsyn varjotaloihin. Tarhaustoiminta ei rajoita Mäkelöiden roskien polttamista, radionsoittamista tai pihatöitä millään muodoin. Tarha on kaikilta osin erittäin siisti, samoin kuten tarhan ympäristö. Hajuhaitat on pystytty tarhalla eliminoimaan tehokkaalla kuivituksella minimiin. Mäkelöiden mainitsemat kärpästen aiheuttamat ongelmat myös ihmetyttävät, koska tarhan ja Mäkelöiden mökin välillä on metsäalue, jonka läpi, mikäli väite pitäisi paikkansa, kärpästen tulisi lentää?? Tarha ei myöskään aiheuta meluongelmia. Niemenkylän tiellä liikkuu myös muita raskaan kaluston autoja rehuauton lisäksi. Tiestö kestää raskaan kaluston käyttöä erittäin hyvin. Rehuauto käy tarhalla 8 kertaa kuukaudessa. Mäkelöiden vaatimus tarhan siirtämiseksi pois asutuksen läheisyydestä on mahdoton ja kohtuuton vaatimus. Herää kysymys, miksi Mäkelät ovat rakentaneet alueelle mökin tietäen, että alueella on toiminut turkistarha 1970-luvun alusta lähtien. He eivät ole tähän mennessä kertaakaan henkilökohtaisesti valittaneet tarhan toiminnasta. Vastine Sanna Savikon ja Sari Savikon muistutukseen Savikoiden mukaan heidän mökkinsä on rakennettu v He väittävät, että tuolloin ei alueella ollut tarhaustoimintaa. Väite ei pidä paikkaansa, sillä tarhaustoimintaa alueella on ollut 1970-luvun alusta lähtien. Tämän tiesivät myös Kerttu ja Yrjö Kopra. Sanna Savikolle ja Sari Savikolle voidaan antaa tiedoksi, että tarhatoimintaa on harjoitettu ja harjoitetaan lakien ja säädösten mukaisesti. Vastine Matti Tykän ja Pirkko Tykkä-Musakan muistutukseen Tarhaustoiminta on lainmukaista ja siinä on toimittu lain sekä asetusten mukaisesti. KEURUSSELÄN YMPÄRISTÖNSUOJELUJAOSTON RATKAISU Keurusselän ympäristönsuojelujaosto myöntää Katajamäen Turkikselle ympäristönsuojelulain 27 :n mukaisen ympäristöluvan turkistarhatoiminnalle Mänttä-Vilppulan kaupungin Niemenkylälle tilalle Katajamäki ( ) hake muksen mukaisesti ja seuraavin lupamääräyksin. LUPAMÄÄRÄYKSET 1 Eläinmäärä ja kasvatustilat Ympäristölupa myönnetään enintään 300 siitosnaarasketulle ja siitosnaarasminkille pentuineen niin, että eläinten yhteenlaskettu määrä on enintään kettua ja minkkiä. Varjotaloja saa olla enintään 12 kappaletta ja niiden yhteispituus saa olla enintään metriä. Turkistarha-alue tulee muotoilla niin, etteivät pintavedet pääse valumaan tarha-alueelta suoraan ulkopuoliseen ympäristöön ja niin että ulkopuoliset pintavedet eivät myöskään pääse tarha-alueelle. (MMM-RMO C4) 13

14 Kasvatuksessa tulee huomioida maa- ja metsätalousministeriön turkiseläinten pidolle asetettavat eläinsuojeluvaatimukset 2011/ Varjotalojen rakenteet Varjotalojen lanta-alustat tulee olla korotettu, vähintään 30 cm ympäröivää maanpintaa korkeammalle ja korotusta tulee ylläpitää lanta-alustojen hyvällä hoidolla. Varjotalojen räystäät tulee ulottua vähintään 30 cm juoksuhäkkien ulkopuolelle tai vaihtoehtoisesti räystäisiin tulee asentaa toimivat räystäskourut. Käytössä oleviin varjotaloihin tulee rakentaa tiiviit lanta-alustat maa- ja metsätalousministeriön ohjeiden mukaisesti vuoden 2016 loppuun mennessä niin, että vähintään siitosnaaraiden varjotaloissa on tiiviit lanta-alustat vuoden 2015 loppuun mennessä. Toiminnanharjoittajan tulee esittää kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle suunnitelma käytettävästä rakenteesta ennen rakentamiseen ryhtymistä mennessä. Käytössä olevissa varjotaloissa tulee olla automaattijuottojärjestelmä. Juomalaitteiston kuntoa on tarkkailtava päivittäin ja havaitut vuodot ja viat on korjattava välittömästi. 3 Lannan poisto, varastointi ja hyödyntäminen Lanta tulee poistaa kettuvarjotalojen lanta-alustoilta vähintään kaksi kertaa vuodessa ja minkkivarjotalojen lanta-alustoilta vähintään kolme kertaa vuodessa. Lannanpoisto on tehtävä ajankohtana, jolloin varjotalojen välit ovat kuivia ja kantavia. Lanta tulee poistaa huolellisesti ja siten, että sitä ei varise maahan tai ympäristöön. Kuivikelanta tulee toimittaa suoraan viljelijälle luovutus- ja vastaanottosopimuksen mukaisesti lannoitekäyttöön. Jos lantaa joudutaan varastoimaan lavoilla turkistarhalla, on kuormat peitettävä. Tarvittaessa turkistarhan omassa lantalassa (625 m 3 ) voidaan varastoida puolen vuoden kuivikelanta. Mikäli lannan hyödyntämisessä peltolannoitteena tapahtuu muutoksia, tulee niistä ilmoittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ympäristöluvan mukaisella eläinmäärällä lannan levitykseen soveltuvaa peltoa tulee olla jatkuvasti käytettävissä vähintään 37 hehtaaria. Peltopinta-alassa tulee ottaa huomioon pohjavesialueita koskevat rajoitukset sekä talousvesikaivojen, lähteiden, valtaojien ja vesistöjen varsille jätettävien suojavyöhykkeiden vaatimat pinta-alat. Lannan hyödyntämisessä tulee noudattaa ns. nitraattiasetusta, (931/2000) ja alkaen valtioneuvoston asetusta eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014). Lannan levityksessä tulee huomioida myös maaperän viljavuus, viljeltävän kasvin ravinnetarve sekä lannan typpi- ja fosforipitoisuus. Kuivikelannan kuljetus tulee tapahtua siten, ettei lantaa joudu tielle, ojiin tai muuallekaan ympäristöön ja, ettei siitä aiheudu kohtuutonta haittaa tai rasitusta naapureille. Lannan levityksessä ja levitysajankohdissa on huomioitava kulloinkin voimassa olevan ns. nitraattiasetuksen säädökset. Luvan haltijan on tiedotettava lannan vastaanottajaa lannan varastointia, käsittelyä, kuljetusta ja levitystä koskevista lupamääräyksistä voimaan tuleva Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarha-taloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta edellyttää, että talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille on jätettävä maaston korkeussuhteista, kaivon rakenteesta ja maalajista riippuen vähintään 14

15 metrin levyinen vyöhyke, jota ei lannoiteta lannalla ja orgaanisilla lannoite-valmisteilla. Lantaa ei saa levittää vesistöjen ja valtaojien varsilla ja rannassa sijaitsevilla levityspelloilla 5 metriä lähemmäksi vesistöä. Lisäksi asetus kieltää lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levittämisen pellolle alkaen marraskuun alusta maaliskuun loppuun välisenä aikana. 4 Kuivikkeiden käyttö Varjotalojen lanta-alustoilla tulee käyttää riittävästi kuivikkeita, erityisesti turvetta. Kuivikkeita tulee lisätä aina tarpeen mukaan. Kuivikekerroksen paksuus tulee lisättäessä olla vähintään 15 cm. 5 Valuma- ja sulamisvedet Varjotalojen välit tulee pitää kaikissa olosuhteissa mahdollisimman kuivina ja kantavina siten, että vedet eivät pääse huuhtelemaan lanta-alustoja. Tarvittaessa varjotalojen kantavuutta on parannettava sorastuksella. Tarha-alueen salaojitusta tulee ylläpitää ja tarvittaessa täydentää siten, ettei varjotalojen väliin muodostu seisovaa vettä. Turkistarha-alueelta poistettava lumi tulee sijoittaa siten, ettei se pääse sulaessaan huuhtelemaan varjotalojen lanta-alustoja. 6 Valumavesien käsittely Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen arvioi vesien käsittelytarpeen erikseen lupamääräyksen 11 mukaisesti suoritetun kahden vuoden tarkkailun jälkeen. 7 Jätevesien varastointi ja käsittely 8 Jätehuolto Sosiaalitiloissa syntyvien jätevesien umpisäiliö on tyhjennettävä säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa ja jätevedet on toimitettava laitokseen, jolla on lupa vastaanottaa ja käsitellä kyseistä jätettä. Jätteiden varastointi alueella ja niiden kuljetus käsittelyyn tai loppusijoituspaikkaan tulee järjestää niin, että varastoinnista tai kuljetuksesta ei aiheudu terveyshaittaa, tuhoeläimiä, epäsiisteyttä, roskaantumista, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai maaperän tai pohjaveden pilaantumisvaaraa tai muutakaan haittaa ympäristölle. Nahoitusjätteet, kuten ruhot, rasvat ja nahoituskauden ulkopuolella kuolleet eläimet ja pilaantuneet rehut tulee mahdollisimman nopeasti toimittaa laitokseen, jolla on ympäristölupa vastaanottaa ja käsitellä kyseisiä jätteitä. Kaavintarasva ja rasvainen kaavintapuru tulee varastoida tiiviissä astiassa ja toimittaa laitokseen, jolla on ympäristölupa ottaa vastaan ja käsitellä kyseistä jätettä. Hyötyjätteet kuten paperi, pahvi, metalli ja lasi tulee kerätä erikseen ja toimittaa ne ensisijaisesti hyötykäyttöön kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Turkistarhalla muodostuvat vaaralliset ja hyötykäyttöön kelpaamattomat jätteet tulee toimittaa asianmukaiseen luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. 9 Polttonesteet ja kemikaalit Polttonesteiden varastointipaikan läheisyyteen tulee varata riittävä määrä imeytysturvetta tai vastaavaa materiaalia mahdollisten öljyvuotojen imeyttämistä 15

16 varten. Polttonesteastiat tulee säilyttää hakemuksen mukaisesti varastorakennuksen sisällä ja astioiden kunto tulee tarkastaa säännöllisesti. Kemikaalien säilytykseen käytettävien säiliöiden/astioiden tulee olla kannellisia ja niissä tulee olla sisältö selvästi merkittynä. Kemikaalit tulee säilyttää lukituissa tiloissa. 10 Rehun varastointi Rehun varastointi ja käyttö turkiseläimille eivät saa aiheuttaa epäsiisteyttä taikka terveyshaittaa. Rehu tulee varastoida tarkoitukseen soveltuvissa tiivisrakenteissa umpisiiloissa tai säiliöissä, jotka tulee tarvittaessa puhdistaa ja desinfioida. Rehunjakelussa tulee noudattaa huolellisuutta. 11 Toiminnan tarkkailu ja raportointi Tarha-alueelta johdetun salaojaverkoston purkupaikalta on otettava vesinäytteet vuosittain keväällä ja syksyllä. Salaojavesistä tulee määrittää ph, kokonaisfosfori, kokonaistyppi, biologinen hapenkulutus (BOD7ATU) sekä arvioitu näytteenotto hetken virtaama. Ympäristönsuojeluviranomainen voi tarvittaessa muuttaa näytteenottokertojen määrää, näytteenoton ajankohtia ja määritysvalikoimaa. Näytteenottajana tulee toimia sertifioitu näytteenottaja. Vesinäytetulokset tulee toimittaa viipymättä niiden valmistuttua ympäristönsuojeluviranomaiselle. Turkistarha-alueen ulkopuolelle johdettavan veden kokonaisfosforipitoisuus saa olla vuosikeskiarvona enintään 2,0 mg kok.p/l. Mikäli kahden vuoden tarkkailutulosten kokonaisfosforin pitoisuus vuosikeskiarvona ylittää raja-arvon, tulee toiminnanharjoittajan esittää ympäristönsuojeluviranomaiselle suunnitelma vesin käsittelystä sekä tarkkailusuunnitelma aikatauluineen seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Varjotalojen lanta-alustojen korotusten riittävyyttä sekä varjotalojen räystäiden kuntoa on tarkkailtava säännöllisesti ja mikäli rakenteissa havaitaan vaurioita tai toimintahäiriöitä, jotka voivat johtaa päästöjen tai haittojen syntymiseen, on ne välittömästi korjattava. Turkistarhan toiminnasta on pidettävä kirjaa, josta tulee ilmetä seuraavat tiedot: turkistarhan siitoseläinmäärä lajeittain ja kokonaiseläinmäärä käytetyt kuivikkeet ja niiden määrä lantamäärä (m3/vuosi), lannan poistoajankohdat ja vastaanottajat uudet tai muuttuneet lannan vastaanottopaikat/sopimukset turkiseläinruhojen (kpl/vuosi), rasvan ja rasvaisen kaavintapurun määrät (tonnia/vuodessa) ja toimituspaikat/vastaanottajat itsestään kuolleiden eläinten määrät ja toimituspaikat tiedot häiriötilanteista tai muista poikkeuksellisista tilanteista. Toimintaa koskevat vuosiraportti tulee toimittaa vuosittain helmikuun loppuun mennessä Mänttä-Vilppulan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 12 Muut määräykset Tarha-alue on pidettävä aidattuna ja siistinä. Varjotalot on pidettävä pakovarmoina siten, että ne estävät eläinten karkailun ympäristöön. Haittaeläimiä tulee tarvittaessa torjua, kuitenkin niin, ettei torjunta aiheuta haittaa ympäristölle tai muille eläimille tai linnuille. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä aiheuttamiensa haitallisten 16

17 vaikutusten vähentämismahdollisuuksista ja seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä toimialallaan sekä varauduttava tällaisen tekniikan käyttöönottoon. Jos päästöjä voidaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi vähentää ilman kohtuuttomia kustannuksia, voidaan lupapäätöstä vaatia muutettavaksi. 13 Toiminnan muutokset Toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle välittömästi toimintaa koskevista sellaisista muutoksista sekä tavanomaisesta toiminnasta poikkeavista tapahtumista ja onnettomuuksista, joilla voi olla vaikutuksia ympäristöön. Toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa turkistarhan toiminnassa tapahtuvista olennaisista eläinmääriin, tuotantoon tai ympäristön pilaantumisriskiin liittyvistä muutoksista, toiminnan lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta hyvissä ajoin ennen toimenpiteisiin ryhtymistä valvontaviranomaiselle. mikäli toiminta muuttuu tai olennaisesti laajenee, on toiminnalle haettava uusi ympäristölupa. RATKAISUN PERUSTELUT Luvan myöntämisen edellytykset Ympäristönsuojelulain 48 :n 2 momentin mukaan ympäristölupa myönnetään, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Ympäristönsuojelulain 49 :n mukaan ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa 1) terveyshaittaa, 2) merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, 3) ympäristönsuojelulain :ssä kiellettyä seurausta (maaperän ja pohjaveden pilaamiskielto) 4) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella tai 5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Ympäristönsuojelulain 12 :n mukaan luvanvaraista toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Lisäksi alueella, jolla on voimassa maakuntakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on katsottava, ettei toiminnan sijoittaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen. Sijoittamisessa on lisäksi noudatettava, mitä ympäristönsuojelulain 11 :ssä säädetään. Ympäristönsuojelulain 11 :n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, ettei toiminnasta aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja, että pilaantumista voidaan ehkäistä. Eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentin mukaan muun muassa kiinteistöä tai rakennusta ei saa käyttää siten, että naapurille, lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, kuten esimerkiksi pölystä, hajusta tai melusta. Saman lainkohdan toisen momentin mukaan on rasituksen kohtuuttomuutta arvioitaessa otettava huomioon paikalliset olosuhteet, rasituksen muu tavanomaisuus, rasituksen voimakkuus ja kesto, rasituksen syntymisen ajankohta sekä muut vastaavat seikat. 17

18 Ympäristönsuojelulain 52 :n mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi: 1) päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta, päästöpaikan sijainnista; 2) maaperän ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemisestä; 3) jätteistä sekä niiden määrän ja haitallisuuden vähentämisestä; 4) toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa; 5) toiminnanlopettamisen jälkeisestä alueen kunnostamisesta ja pääs töjen ehkäisemisestä sekä muista toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista; 6) muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Päästöraja-arvoa sekä päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista kos kevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Ympäristönsuojelulain 62 :n 1 momentin mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset päästöjen ja toiminnan tarkkailusta sekä toiminnan vaikutusten ja toiminnan lopettamisen jälkeisen ympäristön tilan tarkkailusta. Ympäristönsuojelulain 62 :n 2. momentin mukaan tarkkailun toteuttamiseksi luvassa on määrättävä mittausmenetelmistä ja mittausten tiheydestä. Luvassa on myös määrättävä siitä, miten seurannan ja tarkkailun tulokset arvioidaan ja miten tulokset toimitetaan valvontaviranomaiselle. Lupaharkinta ja ratkaisun perusteet Keurusselän ympäristönsuojelujaosto myöntää ympäristöluvan, koska hakemuksen mukaisen turkistarhan toiminta voidaan järjestää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimusten mukaisesti, kun otetaan huomioon annetut lupamääräykset. Kyseessä on olemassa oleva turkistarhatoiminta. Toiminnalla ei ole aiempaa ympäristönsuojelulain mukaista lupaa. Toiminnan päästöt eivät olennaisesti lisäänny eikä toiminnassa tapahdu oleellista muutosta aikaisempaan verrattuna ottaen huomioon lupamääräysten mukaisesti rakennettavat tiiviit lanta-alustat, tarkoituksen mukainen kuivikkeiden käyttö sekä salaojavesien tarkkailu- ja tarvittaessa puhdistusvelvoite. Ympäristöluvan ratkaisussa on huomioitu hakemuksessa esitetyt käytössä olevat varjotalot, niihin sijoitettavat eläinmäärät ja kyseessä olevien turkiseläinrotujen tuottama keskimääräinen pentutulos vuodessa perustuen Suomen turkiseläinten kasvattajain liitto ry:n tilastoihin vuosilta (5 pentua/siitosnaaraskettu ja 4 pentua/siitosnaarasminkki) sekä eläinsuojelulain mukaiset tilavaatimukset. Yhtenä lupaharkinnan perusteena on käytetty Suomen ympäristökeskuksen laatimaa Paras käytettävissä oleva tekniikka kotieläintaloudessa (Suomen ympäristö 564) -kirjaa, jonka mukaan siltä osin kuin turkistarhaus tapahtuu varjotaloissa, olisi perusteltua varustaa varjotalot vesitiiviillä alustalla ja luopua kokonaan valumavesien keräämiseen ja niiden erilliseen käsittelyyn perustuvasta menetelmästä. Sen lisäksi, että lanta-alustat muutetaan vesitiiviiksi, olisi huolehdittava siitä, että sade- ja sulamisvettä tai juomavettä ei pääse lannan joukkoon. Lupaharkinnassa on huomioitu myös, ettei turkistarhatoiminnasta ole valitettu ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen lupaprosessin kuulemisvaihetta. Kiinteiden lanta-alustojen, vesien tarkkailun ja käsittelyn osalta on päädytty lupamääräysten mukaisiin ratkaisuihin ottaen huomioon edellä mainittujen seikkojen lisäksi Pirkanmaan ELY -keskuksen rakennusmestari Ari Tuomisen kanssa käyty puhelinkeskustelu, alueen ympäristöolosuhteet, sekä se että kyseessä on olemassa oleva turkistarha, jossa jatkossakin on tarkoitus käyttää nykyisiä varjotaloja. Edellä esitetyt perusteet sekä annetut lupamääräykset huomioiden, toiminnan ei 18

19 katsota aiheuttavan kohtuutonta rasitusta tai muuta olennaista haittaa naapureille tai ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua merkittävää muuta ympäristönpilaantumista tai sen vaaraa. Turkistarhatoiminta kyseisellä paikalla täyttää luvan myöntämisen edellytykset, mikäli annettuja lupamääräyksiä noudatetaan. Ympäristöluvan myöntäminen ei edellytä, että toiminta olisi täysin hajutonta tai haitatonta. Lupamääräysten perustelut Lupamääräys 1 Ympäristöluvassa on tarpeen määrätä toiminnan laajuudesta, koska päästöille ei ole mahdollista antaa raja-arvoja. Määräyksessä on rajattu tuotantoympäristö varjotalometreineen. 19

20 Lupamääräys 2 Varjotalojen rakenteita koskevalla lupamääräyksellä varmistetaan, että juoma-, sade- ja sulamisvedet eivät pääse kosketuksiin lannan kanssa ja että lanta-alustoilta ei pääse tapahtumaan ympäristökuormitusta maaperään, pintatai pohjaveteen. Ehkäisemällä vesien lanta-alustoille pääsy pidetään lannan kuiva-ainepitoisuus mahdollisimman korkeana, jolloin valumien syntymisen riski vähenee ja hajujen muodostuminen vähenee verrattuna lietemäiseen lantaan. Varjotalojen rakenteelliset määräykset perustuvat maa- ja metsätalousministeriön rakentamista koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin, joilla vähennetään toiminnasta aiheutuvaa ympäristökuormitusta. Toiminnasta syntyvän ympäristökuormituksen vähentämiseksi varjotalot tulee varustaa varmalla lannankeräysjärjestelmällä, Tällaiseksi katsotaan tiiviit lannankeräyskourut tai -astiat tai vesitiivis kalvo tai muu vastaavan tasoinen vesitiivis alusta. Vesitiiviiksi kalvoksi katsotaan tähän tarkoitukseen sopiva muovitai kumimateriaali kuten esim. 0,5 mm HDPE -kalvo tai 1 mm butyylikumimatto. (MMM-RMO C4) Lupamääräys 3 Turkistarhoilla pääosa ravinnekuormitusta mahdollisesti aiheuttavista ulosteista syntyy heinä-marraskuun aikana. Käytännössä on todettu, että ulostemäärät emoa kohden ovat vuodessa 0,13 0,17 m3/minkki ja 0,25 0,36 m3/kettu. Poistettaessa lanta säännöllisesti ja siihen soveltuvimpana ajankohtana sekä käyttämällä riittävästi kuivikkeita, erityisesti turvetta, vähennetään ilmaan ja maaperään sekä pohjavesiin kohdistuvaa kuormitusta. Paras käytettävissä oleva tekniikka kotieläintaloudessa (Suomen ympäristö 564) esittää että lannanpoisto kettujen osalta tulee tehdä 1 2 kertaa vuodessa ja minkkien osalta 3 5 kertaa vuodessa siten, että lannanpoisto tapahtuu lumettomana aikana noin 3 viikon 2 kuukauden välein ja lannanpoistovälit ovat syksyllä lyhyempiä kuin kesällä. Lisäksi jos lantaa joudutaan varastoimaan turkistarhalla pitkään, tulee lanta peittää esimerkiksi kuivikkeilla, mielellään turpeella, tai maa-aineksilla. Lannan levitystä varten tulee olla riittävästi peltopinta-alaa ylilannoituksen ja ravinteiden huuhtoutumisriskin välttämiseksi. Peltopinta-alatarve on vähintään yksi peltohehtaari/20 siitosnaaraskettua kohden pentuineen sekä yksi peltohehtaari/45 siitosnaaraskettua kohden pentuineen. Näin ollen hakemuksessa esitetty 52 hehtaarin lannan levitysala on riittävä. Lupamääräys 4 Riittävä kuivikkeiden ja erityisesti kuiviketurpeen käyttö sitoo lannan sisältämiä ravinteita sekä vähentää ilmaan kohdistuvaa kuormitusta. Nesteen sitomiseksi olkea tulee käyttää kaksi kertaa enemmän kuin turvetta. Kuivikkeiden käyttöä tulee tarvittaessa vielä lisätä lämpiminä vuodenaikoina, jolloin hajuhaittojen syntymisen mahdollisuus on suurempi. Lupamääräys 5 Valuma- ja sulamisvesiä koskevalla lupamääräyksellä varmistetaan, että sade- ja sulamisvedet eivät pääse kosketuksiin lannan kanssa ja että lanta-alustoilta ei pääse tapahtumaan ympäristökuormitusta maaperään, pinta- tai pohjaveteen. Lupamääräys 6 Tarha-alueelta johdettujen salaojavesien pitoisuuksista ei ole tutkimustuloksia, joten luvan haltijalta edellytetään vesien tarkkailua keväällä ja syksyllä kahden vuoden ajan. Tutkimustulosten perusteella määritellään vesien puhdistustarve. 20

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 1 KAUSTISEN KUNTA PÄÄTÖS 2/2015 Ympäristölautakunta Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa asiassa Annettu julkipanon jälkeen 20.10.2015 Dnro 4/5.57.576/2015 ASIA HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS. VALTIMON KUNNAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Kunnantie 1 75700 VALTIMO

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS. VALTIMON KUNNAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Kunnantie 1 75700 VALTIMO VALTIMON KUNNAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Kunnantie 1 75700 VALTIMO YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa asiassa. Ltk 02.04.2003 21 Annettu julkipanon jälkeen. 10.04.2003 ASIA Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös Nro 15/2011/1 Dnro LSSAVI/166/04.08/2010. Länsi- ja Sisä-Suomi. Annettu julkipanon jälkeen 7.3.2011 ASIA

Päätös Nro 15/2011/1 Dnro LSSAVI/166/04.08/2010. Länsi- ja Sisä-Suomi. Annettu julkipanon jälkeen 7.3.2011 ASIA Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 15/2011/1 Dnro LSSAVI/166/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.3.2011 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen turkistarhan toimintaa ja sen laajentamista koskeva

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 195/2012/1 Dnro LSSAVI/530/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA HAKIJA Turkistarhan ympäristölupa, Kruunupyy. Uudensillankettu Oy / Hannu Sillanpää

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomi ASIA

Länsi- ja Sisä-Suomi ASIA Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 125/2010/1 Dnro LSSAVI/327/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.11.2010 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee turkistarhatoimintaa

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 98/2012/1 Dnro LSSAVI/418/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.7.2012 ASIA HAKIJA Turkistarhan ympäristölupa, lupamääräysten tarkistaminen, Kauhava. AKK

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Ympäristöluvat dataa. huomaa aluehallintouudistus

Ympäristöluvat dataa. huomaa aluehallintouudistus Ympäristölupa Tärkein ympäristönsuojelulainsäädännön ennakkovalvontainstrumentti kuuluu hallinnollisiin ohjauskeinoihin on yksilöllinen hallintopäätös korostaa mm. ennalta varautumisen periaatetta Ympäristöluvat

Lisätiedot

Teknisten palveluiden lautakunta 2.12.2015 liite nro 1 1 (7) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 121 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2015

Teknisten palveluiden lautakunta 2.12.2015 liite nro 1 1 (7) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 121 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2015 Teknisten palveluiden lautakunta 2.12.2015 liite nro 1 1 (7) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 121 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2015 HAKIJA Haaja-Maito Oy Niemeläntie 338 69100 Kannus KIINTEISTÖ Alavainio 217-403-3-25

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa Valvonnan näkökulma

Eläinsuojan ympäristölupa Valvonnan näkökulma Eläinsuojan ympäristölupa Valvonnan näkökulma Ympäristöosaaminen maatilan toiminnan vahvuutena 5.5.2014 Jyväskylä Harri Liukkonen, Keski-Suomen ELY-keskus Milloin tarvitaan Ympäristön pilaantumisen vaaraa

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Päätös Nro 18/2010/1 Dnro LSSAVI/20/04.08/2010. Länsi- ja Sisä-Suomi. Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2010 ASIA

Päätös Nro 18/2010/1 Dnro LSSAVI/20/04.08/2010. Länsi- ja Sisä-Suomi. Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2010 ASIA Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 18/2010/1 Dnro LSSAVI/20/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee turkistarhojen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta asiasta ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi. Hakemus koskee olemassa olevan turkistarhan toimintaa.

Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta asiasta ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi. Hakemus koskee olemassa olevan turkistarhan toimintaa. VALTIMON KUNTA Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2014 Nro 2014/0001 Ymp. ltk. 21.5.2014 15 LIITE 1 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta asiasta ympäristölupamääräysten

Lisätiedot

Viljelijöille vaikeat asiat ympäristöluvissa. Airi Kulmala/MTK Stop turhalle byrokratialle 4.9.2014 Seinäjoki

Viljelijöille vaikeat asiat ympäristöluvissa. Airi Kulmala/MTK Stop turhalle byrokratialle 4.9.2014 Seinäjoki Viljelijöille vaikeat asiat ympäristöluvissa Airi Kulmala/MTK Stop turhalle byrokratialle 4.9.2014 Seinäjoki Eläinsuojien ympäristöluvat - taustaa Vuonna 2013 noin 20 000 tilalla kotieläimiä, eläinsuojan

Lisätiedot

Uusi nitraattiasetus Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (luonnos)

Uusi nitraattiasetus Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (luonnos) Uusi nitraattiasetus Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (luonnos) Jaana Rintala, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus RAKI-hankkeen päätösseminaari

Lisätiedot

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaradat ja viranomaisohjauksen tulevaisuuden näkymät Messukeskus,11. maaliskuuta 2011 Outi Pyy/Suomen ympäristökeskus OSA C LUPAVIRANOMAISELLE

Lisätiedot

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU VAASAN HALLINTO-OIKEUS Valitus ympäristöluvasta/ Turun Moottorikerho ry:n enduromoottoripyörien maastoharjoittelurata/liedon Rakennus- ja ympäristölautakunta 101/25.6.2008 (Ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

Päätös Nro 157/2012/1 Dnro LSSAVI/133/04.08/2011. Länsi- ja Sisä-Suomi. Annettu julkipanon jälkeen 25.10.2012 ASIA

Päätös Nro 157/2012/1 Dnro LSSAVI/133/04.08/2011. Länsi- ja Sisä-Suomi. Annettu julkipanon jälkeen 25.10.2012 ASIA Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 157/2012/1 Dnro LSSAVI/133/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 25.10.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee turkistarhatoimintaa

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 64/2010/1 Dnro LSSAVI/136/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2010 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee turkistarhatoimintaa

Lisätiedot

Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012. Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012

Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012. Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012 KERIMÄEN KUNTA PÄÄTÖS Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA VIREILLETULO 27.6.2012 Päätös Kerimäen kunnan

Lisätiedot

Päätös Nro 112/2010/1 Dnro LSSAVI/233/04.08/2010. Länsi- ja Sisä-Suomi. Annettu julkipanon jälkeen 9.11.2010 ASIA

Päätös Nro 112/2010/1 Dnro LSSAVI/233/04.08/2010. Länsi- ja Sisä-Suomi. Annettu julkipanon jälkeen 9.11.2010 ASIA Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 112/2010/1 Dnro LSSAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee turkistarhan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Merijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. lannan varastoinnista lantapatterissa. lannan luovuttamisesta toiselle viljelijälle

Merijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. lannan varastoinnista lantapatterissa. lannan luovuttamisesta toiselle viljelijälle ILMOITUS Merijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle lannan varastoinnista lantapatterissa lannan luovuttamisesta toiselle viljelijälle lannan luovuttamisesta ympäristöluvan saaneelle hyödyntäjälle

Lisätiedot

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 JÄTEVEDEN KÄSITTELY Tiivistelmä: Asetus talousjätevesien käsittely vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla MR PIPE SERVICE FINLAND OY 2 1.

Lisätiedot

Uusi nitraattiasetus -luonnos Valtioneuvoston asetus eräiden maa-ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta

Uusi nitraattiasetus -luonnos Valtioneuvoston asetus eräiden maa-ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta Uusi nitraattiasetus -luonnos Valtioneuvoston asetus eräiden maa-ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta Anne Polso / Elina Venetjoki Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 7.5.2014 Kokkola

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 105 10.10.2013. 105 Asianro 6169/11.01.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 105 10.10.2013. 105 Asianro 6169/11.01.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) 105 Asianro 6169/11.01.00/2013 Päätös ympäristölupahakemuksesta eläinsuojalle/ Hartikainen Antti/Lastukoskentie 99/ Nilsiä, Vuotjärvi, Sikako 81:2 Ympäristöjohtaja

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

ristöhuolto ongelmia vai hallittua hoitoa? Killerjärvi helmikuu 2010

ristöhuolto ongelmia vai hallittua hoitoa? Killerjärvi helmikuu 2010 Hevostallien ympärist ristöhuolto ongelmia vai hallittua hoitoa? Killerjärvi helmikuu 2010 YSL 4 yleiset periaatteet 1. Ennaltaehkäisyn ja haittojen minimoinnin periaate 2. Varovaisuus- ja huolellisuusperiaate

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty Kannuksen kaupungin ympäristölupaviranomaiselle 5.6.2013.

Lupahakemus on jätetty Kannuksen kaupungin ympäristölupaviranomaiselle 5.6.2013. Teknisten palveluiden lautakunta 30.10.2013 liite nro 10 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ynnpäristönsuojelulain 55 :n mukaisessa asiassa Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2013 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n

Lisätiedot

8/YMPLA 26.02.2014. Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle on saapunut seuraava ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus:

8/YMPLA 26.02.2014. Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle on saapunut seuraava ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus: 8/YMPLA 26.02.2014 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Y2/2014 Ympla 26.02.2014 32 Ympäristölautakunta Annetaan julkipanon jälkeen Loimijoentie 74 03.03.2014 32440 Alastaro ASIA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomi ASIA

Länsi- ja Sisä-Suomi ASIA Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 214/2012/1 Dnro LSSAVI/45/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2012 ASIA HAKIJA Turkistarhatoimintaa sekä itsestään kuolleiden ja terveydellisistä syistä lopetettujen

Lisätiedot

YMPLTK 15 Valmistelija vs. ympäristösihteeri Tiina Alakoski p. 040 739 3977. Turkistarhan toimintaa ja laajennusta koskeva ympäristölupa.

YMPLTK 15 Valmistelija vs. ympäristösihteeri Tiina Alakoski p. 040 739 3977. Turkistarhan toimintaa ja laajennusta koskeva ympäristölupa. Ympäristölautakunta 15 11.03.2014 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS/KOIVU TURKIS OY, TURKISTARHA, ROTOMAX 18:73 63/5.57.576/2013 YMPLTK 15 Valmistelija vs. ympäristösihteeri Tiina Alakoski p. 040 739 3977 Liite 4 ASIA

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 PÄÄTÖS Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 ASIA Viljo Viljanmaan Nahkatehdas Oy:n ympäristölupahakemus, Seinäjoki HAKIJA Viljo Viljanmaan

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011 PÄÄTÖS Nro 139/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/70/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA HAKIJA Sammalniemen Leiri- ja kurssikeskuksen jätevesien käsittelyjärjestelmä ja jätevesien

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

ESKO KOIVISTON YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN

ESKO KOIVISTON YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 77 20.05.2014 ESKO KOIVISTON YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN 72/64.641/2014 PJSYMPLK 77 HAKIJA Nimi: Esko Koivisto LAITOS/TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Ympäristölupamääräysten

Lisätiedot

1) poikkeamisesta karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta (Nitraattiasetuksen (931/2000) 4 :n 2 mom. mukainen ilmoitus)

1) poikkeamisesta karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta (Nitraattiasetuksen (931/2000) 4 :n 2 mom. mukainen ilmoitus) VALVONTAILMOITUS Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 1) poikkeamisesta karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta (Nitraattiasetuksen (931/2000) 4 :n 2 mom. mukainen

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

UUSI NITRAATTIASETUS. Valtioneuvoston asetus eräiden maaja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta. 1250 / 2015 ( 18.12.

UUSI NITRAATTIASETUS. Valtioneuvoston asetus eräiden maaja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta. 1250 / 2015 ( 18.12. UUSI NITRAATTIASETUS Valtioneuvoston asetus eräiden maaja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta. 1250 / 2015 ( 18.12.2014 ) YTA / MARKKU LAITINEN 1 Asetuksen sisältö Pykäliä 16

Lisätiedot

Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve

Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve Hydrogeologi Timo Kinnunen, Uudenmaan ELY-keskus 11.4.2013 Esityksen sisältö Lämpökaivoihin liittyviä ympäristöriskejä Lämpökaivon rakentamiseen tarvitaan

Lisätiedot

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 28.5.2014. Multiantie 1 Dnro 80/11.01.00/2014

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 28.5.2014. Multiantie 1 Dnro 80/11.01.00/2014 KEURUUN KAUPUNKI PÄÄTÖS Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 28.5.2014 Multiantie 1 Dnro 80/11.01.00/2014 42700 KEURUU ASIA Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Mänttä-Vilppula

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Päätös / Ympäristölupa / Maitofarmi Mamis Ay - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Päätös / Ympäristölupa / Maitofarmi Mamis Ay - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Rakennus- ja ympäristölautakunta 319 17.10.2012 Päätös / Ympäristölupa / Maitofarmi Mamis Ay - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 575/11/01/00/2010 RYL 319 Asiakirjat Asiakirjat ovat

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 6/2013/1 Dnro PSAVI/26/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 22.1.2013

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 6/2013/1 Dnro PSAVI/26/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 22.1.2013 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 6/2013/1 Dnro PSAVI/26/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 22.1.2013 ASIA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki LUVAN HAKIJA Typön Turkis Oy Rautiontie 979 85150 Typpö

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 368 28.05.2002 1 Ymp 3118-2002 (235) Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus Ympkaalk 368 Ympäristönsuojelutoimisto 16.5.2002/EP 1. ASIA Oy

Lisätiedot

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS: SOUTH WEST KARTING FIN RY. YMPLTK 44 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 39 :n mukaisesta South West Karting FIN ry:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee moottoriurheiluradalle myönnetyn

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

Päätös Nro 16/2010/1 Dnro LSSAVI/15/04.08/2010. Länsi- ja Sisä-Suomi. Annettu julkipanon jälkeen 25.2.2010 ASIA

Päätös Nro 16/2010/1 Dnro LSSAVI/15/04.08/2010. Länsi- ja Sisä-Suomi. Annettu julkipanon jälkeen 25.2.2010 ASIA Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 16/2010/1 Dnro LSSAVI/15/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 25.2.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen turkistarhan ja rehusekoittamon toimintaa koskeva ympäristölupa

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.5.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.5.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 06.05.2014 154 ESAVI/555/04.08/2010 Lausunto Hakija Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

Diaarinumero (Viranomainen täyttää) VAPAUTUSHAKEMUS VESIJOHTOON JÄTEVESIVIEMÄRIIN SADEVESIVIEMÄRIIN LIITTYMISESTÄ OHJEITA: Täyttäkää kaikki kohdat huolellisesti. Jokaisesta vesipisteitä tai viemärin sisältävästä

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Turvetuotannon valvonnasta

Turvetuotannon valvonnasta Turpeenoton vesistövaikutukset -seminaari ja kansalaistapaaminen Jyväskylä 16-17.3.2012 Ansa Selänne Keski-Suomen ELY-keskus Alustuksen sisältö 1. Yleistä valvonnasta ja valvonnan keinoista 2. Turvetuotanto

Lisätiedot

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto. Multiantie 1 Annettu 30.4.2014. 42700 KEURUU Dnro /11.01.00/2014

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto. Multiantie 1 Annettu 30.4.2014. 42700 KEURUU Dnro /11.01.00/2014 KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto PÄÄTÖS Multiantie 1 Annettu 30.4.2014 42700 KEURUU Dnro /11.01.00/2014 ASIA Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Mänttä-Vilppula

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta

Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta 40. Ilmansuojelupäivät, Lappeenranta 18.-19.8.2015 Ylitarkastaja Juha Lahtela Esityksen sisältö Ympäristönsuojelulain mukainen

Lisätiedot

Ympäristölupa / Turkistarha Petri Niemi - Turkistarha / Salama-Turkis RN:o 223:21 (Lohtaja) / Rakennus- ja ympäristölautakunta

Ympäristölupa / Turkistarha Petri Niemi - Turkistarha / Salama-Turkis RN:o 223:21 (Lohtaja) / Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 155 13.08.2014 Ympäristölupa / Turkistarha Petri Niemi - Turkistarha / Salama-Turkis RN:o 223:21 (Lohtaja) / Rakennus- ja ympäristölautakunta 511/11/01/00/2014 Rakennus-

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013

PÄÄTÖS. Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013 PÄÄTÖS Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013 ASIA Metsä Board Oyj:n kemihierretehtaan toimintaa koskevan ympäristöluvan määräyksen 6 määräajan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / VEIKKO JA TANJA VIKMAN, NAUTAKASVATTAMO, KOKKONEVA 313:0 JA KOKKO 17:11 (MÄÄRÄALA)

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / VEIKKO JA TANJA VIKMAN, NAUTAKASVATTAMO, KOKKONEVA 313:0 JA KOKKO 17:11 (MÄÄRÄALA) Ympäristölautakunta 35 28.10.2014 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / VEIKKO JA TANJA VIKMAN, NAUTAKASVATTAMO, KOKKONEVA 313:0 JA KOKKO 17:11 (MÄÄRÄALA) Ymp 35 Valmistelija vs. rakennustarkastaja Jyri Harju, puh 040

Lisätiedot

KIINTEISTÖN HALTIJA Nimi Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite TIEDOT KIINTEISTÖSTÄ Kiinteistön osoite Kiinteistön rek.n:o Kiinteistön valmistumisvuosi Peruskorjausvuodet

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA 1 (5) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Osuuskauppa Keskimaa

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 2 TAUSTAA Jäteveden sisältämästä fosforista 50% tulee

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

TOHOLAMMIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA TOHOLAMMIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala 1.1 Ympäristönsuojelulain (86/2000) ja vesilain (264/1961) mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa

Lisätiedot

YSL:n instrumentteja pilaamisen torjunnassa

YSL:n instrumentteja pilaamisen torjunnassa Ympäristölupa Ympäristölupa Ympäristölupa pilaantumisen torjunnan välineenä Ympäristöluvan tarve ja poikkeukset Lupahakemus Ympäristölupaprosessi Lupaharkinta Luvan myöntämisen edellytykset Lupamääräykset

Lisätiedot

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Silja Suominen, ympäristötarkastaja Pohjavedensuojelu maa-ainesten ottamisessa ja jalostamisessa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPA / TIMO TUOMINEN

YMPÄRISTÖLUPA / TIMO TUOMINEN Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 121 26.08.2014 YMPÄRISTÖLUPA / TIMO TUOMINEN 60/64.641/2014 PJSYMPLK 121 LUVAN HAKIJA Nimi: Timo Tuominen LAITOS/TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Ympäristölupaa haetaan 15 600

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/MAATILAYHTYMÄ ILPO JA TERHI MATTILA. Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/MAATILAYHTYMÄ ILPO JA TERHI MATTILA. Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/MAATILAYHTYMÄ ILPO JA TERHI MATTILA Maatilayhtymä Ilpo ja Terhi Mattila hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevan lampolan toimintaa.

Lisätiedot

Ympäristölupa. lupa perustuu ympäristönsuojelulakiin ja - asetukseen lupaviranomaiset

Ympäristölupa. lupa perustuu ympäristönsuojelulakiin ja - asetukseen lupaviranomaiset Ympäristölupa lupa perustuu ympäristönsuojelulakiin ja - asetukseen lupaviranomaiset suuret yksiköt: AVI:lta luvat, ELY valvoo pienet yksiköt: kunta antaa luvan ja valvoo Ympäristönsuojelulaki uudistuu

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 22 12.02.2015. 22 Asianro 8573/11.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 22 12.02.2015. 22 Asianro 8573/11.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 22 Asianro 8573/11.01.00/2014 Lausunto aluehallintovirastolle eläinsuojan ympäristölupahakemuksesta, Lohilahti 7:99, Riistavesi Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen Alueellinen

Lisätiedot

Jätevesien käsittely kuntoon

Jätevesien käsittely kuntoon Jätevesien käsittely kuntoon Uudet vaatimukset haja-asutuksen jätevesien käsittelystä 1.1.2014 alkaen Järviseudun jätevesi 2013 tiedotushanke KUREJOKI 7.4.2010 Vauhtia jätevesien käsittelyyn Kaikissa kiinteistöissä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 21 12.02.2015. 21 Asianro 7127/11.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 21 12.02.2015. 21 Asianro 7127/11.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 21 Asianro 7127/11.01.00/2014 Päätös ympäristölupahakemuksesta eläinsuojalle, Simo Räty, Kiekkalantie 56, 70870 Hiltulanlahti, Kiekkalanniemi 9:22 Ympäristöjohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/ (7) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/ (7) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/2015 1 (7) 363 Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristölupahakemus rengasrouheen käyttämiseksi tulvasuojarakenteessa HEL 2015-009557 T 11 01 00 00 Päätös Hakija

Lisätiedot