Sisällysluettelo. 132 Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen täyttämiseen 5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 132 Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen 3. 133 Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen täyttämiseen 5"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Sisällysluettelo Sivu 132 Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen täyttämiseen Luvan antaminen Myllynkiventien ryhmäkodin hoitajan toimen täyttämiseen Elinkeinoasiamiehen virka Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Vuoden 2014 tilinpäätöksen tarkastelu Seppo Prykärin poikkeamislupahakemus loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseksi yksiasuntoiseksi omakotitaloksi Jari ja Hanna Patrakan poikkeamislupahakemus lomarakennuspaikan muuttamiseksi ympärivuotiseen asumiskäyttöön Matti Salmisen poikkeamislupahakemus lomarakennuspaikan muuttamiseksi ympärivuotiseen asumiskäyttöön Kalle Olkinuoran poikkeamislupahakemus lomarakennuspaikan muuttamiseksi ympärivuotiseen asumiskäyttöön Kaupunginvaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpano Raision seudun koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutos Raision seudun koulutuskuntayhtymän hallintosäännön muutos Naantalin Seudun Meripelastajat ry:n avustusanomus historiikin painatuskustannuksiin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen Valtuutettu Jarkko Kanervan ym. valtuustoaloite uusiutuvan energian käytön edistämisestä Valtuutettu Lauri Laineen ym. valtuustoaloite Röölän sataman yleisestä käymälästä Kuntalaisten kuuleminen kuntajakoselvittäjien tekemästä ehdotuksesta kuntien yhdistymiseksi Ilmoitusasia 40

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Aika kello 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Tuuna Markku puheenjohtaja Aalto Hannu 1. varapuheenjohtaja Santalahti Samuli 2. varapuheenjohtaja Forsblom Toni Jan Lindströmin varajäsen Gustafsson Hanna jäsen, , Hagsberg Sirpa jäsen, , Junnila Vilhelm jäsen Kärkkäinen Terhi jäsen Linja Anne jäsen Savolainen Arja jäsen Tavio Tero jäsen Rönnholm Mikko valtuuston pj. Salokangas Elina valtuuston 1. vpj. Jalkanen Heini valtuuston 2. vpj. Paju Marja-Terttu henkilökunnan edustaja, Heinonen Juha kaupunginkamreeri, 137 Myllymäki Irmeli sivistystoimenjohtaja, 137 Mutanen Jouni kaupunginjohtaja Lehtinen Riitta kaupunginsihteeri Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Linja ja Arja Savolainen. Markku Tuuna puheenjohtaja Riitta Lehtinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa 20. huhtikuuta 2014 Anne Linja Arja Savolainen

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen 257/ /2015 Kaupunginhallitus Ylilääkäri Kristian Kallio: Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: Naantalin terveyskeskuksessa on yhdeksän väestövastuulääkärin virkaa. Ku kin väestövastuulääkäri vastaa oman väestönsä hoidosta. Hoidon saa tavuu den, jatkuvuuden ja luottamuksellisen potilas-lääkärisuhteen muo dos tumi sen kannalta pysyvä hoitosuhde saman lääkärin kanssa on tärkeää. Pit käai kai set hoitosuhteet tehostavat ajankäyttöä ja vähentävät eri kois sai raan hoidon käyttötarvetta. Väestövastuulääkärijärjestelmä toimii hyvin vain, kun kaikki virat ovat täyn nä. Yhdenkin viran täyttämättömyys johtaa muiden lääkärien yli mää räiseen kuormitukseen, haittaa hoidon saatavuutta ja estää pysyvien hoi to suhtei den muodostumista. Yksi väestövastuulääkärin virka on nyt vapautunut, terveyskeskuslääkäri An na Harjulahti siirtyi sisäisellä siirrolla irtisanoutumisen johdosta tyhjäksi jääneeseen osastonlääkärin virkaan ( ) sijaiseksi al kaen ja vakinaiseksi alkaen. Harjulahden väestöä on ko ko tä män ajan hoitanut sijainen. Naantalin kaupungin lääkäritilanne on ollut pitkään erittäin hyvä ja kaikki väes tö vas tuu lää kä rien virat ovat olleet hoidettuina. Nyt vakituisen lääkärin siir tyes sä vastaamaan osastonlääkärin tehtävistä, on tärkeää saada häneltä va pau tu nut väestövastuulääkärin virka ( ) täytettyä vakituisesti mahdol li sim man pian. Esitän kaupunginhallitukselle, että terveyskeskuksen avoimeksi tullut lää kärin virka voidaan täyttää. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus antaa sosiaali- ja terveysvirastolle luvan ter veys kes kus lää kä rin viran (vakanssi nro ) täyt tä miseen.

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus KOKOUSKÄSITTELY: Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen täyttämiseen 259/ /2015 Kaupunginhallitus Palvelukodin johtaja Anneli Lehtimäki: Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja Taina Lahtiola: Birgittakodissa tulee avoimeksi hoitajan toimi (vakanssi nro ) Eija Ran ta ta lon irtisanouduttua hoitajan toimestaan alkaen. Birgittakoti on iso, 63-paikkainen sekä tehostettua palveluasumista että lyhyt ai kais kun tou tus ta ja kuntouttavaa päivätoimintaa tuottava yksikkö. Va kinai sia työntekijöitä Birgittakodissa on 48 henkilöä. Birgittakodissa on kuusi hoi to tii miä. Tiimien koko vaihtelee seitsemästä viiteentoista asu kas paikkaan. Suurimmassa, 15 asukaspaikan hoivatiimissä, työskentelee yhteensä kym me nen hoitajaa kolmessa vuorossa. Asukkaiden hoidontarve on suuri. Ly hyt ai kais kun tou tus paik ko ja on yhdeksän. Tämä tiimi toimii yhteistyössä 11-paik kai sen tiimin kanssa. Näissä tiimeissä on keskitytty erityisesti yk silö- ja ryhmäkuntoutukseen. Hoitajia kyseisissä tiimeissä työskentelee 12. Pie nim män tiimin, jossa on seitsemän asukaspaikkaa, eri vuoroissa työs kente lee kerrallaan vain yksi hoitaja. Birgittakodissa on kaksi muistisairaille tar koi tet tua muistitiimiä, joista toisessa on 12 ja toisessa 13 asukasta ja hoita jia näissä tiimeissä työskentelee yhteensä 15. Eija Rantatalo on toiminut hoitajana toisessa muistitiimissä. Muistisairaiden hoi to työs sä on tärkeää hoitohenkilökunnan pysyvyys sekä muistihäiriöisten asuk kai den hoitotyön erityispiirteiden tuntemus asiakaslähtöisen ja laa dukkaan palvelun turvaamiseksi. Birgittakodissa hoitajamitoitus on 0,63/hoitopaikka, jonka tulee täyttyä erityisesti muistisairaiden vaativan hoi to työn osalta. Anon lupaa hoitajan toimen täyttämiseen Birgittakodissa (vakanssi nro ) alkaen. Hoitotyö on Birgittakodissa haastavaa, sillä henkilökunnalta vaaditaan laaja-alais ta ikääntyvien hoitotyön ja kuntoutuksen ammatillista osaamista. Pie nes sä tiimissä hoitajat työskentelevät lisäksi yksin työvuoroissa. Muis tisai rai den hoitotyö edellyttää paitsi muistisairauksien tuntemusta myös kykyä ja ammatillista osaamista toimia oikein haastavissakin asia kas ti lan teissa. Birgittakodissa tulee olla riittävä määrä vakinaista ja pysyvää hen ki lökun taa huolehtimassa asukkaiden turvallisesta ja laadukkaasta hoitotyöstä.

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelustrategiassa on todettu, että pal ve lu ko tien hoitotyö tehdään ensisijaisesti omana tuotantona ja Naan ta lissa lähellä asiakkaita olevissa yksiköissä. Lisäksi riittävän hoi ta ja mi toi tuksen ylläpitämiseksi ja osaamisen varmistamiseksi on yo. menettely toimen täyt tä mi sek si perusteltua. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus antaa sosiaali- ja terveysvirastolle luvan hoi ta jan toimen (vakanssi nro ) täyttämiseen. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Luvan antaminen Myllynkiventien ryhmäkodin hoitajan toimen täyttämiseen 260/ /2015 Kaupunginhallitus Palvelukodin johtaja Leena Purmonen-Merivirta: Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja Taina Lahtiola: Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: Myllynkiventien ryhmäkodissa tulee avoimeksi hoitajan toimi (vakanssi nro ) Saara Oksan irtisanouduttua ryhmäkodin hoitajan toimestaan alkaen. Myllynkiventien ryhmäkoti on 16-paikkainen, muistisairaille tehostettua pal ve lu asu mis ta tarjoava yksikkö. Hoitohenkilökuntaa yksikössä on yh teensä 10 (mitoitus 0,62/hoitopaikka). Hoitajat vastaavat asukkaiden pe rus hoidos ta, kuntouttavasta hoitotyöstä sekä yhteistyöstä omaisten kanssa. Muis tisai rai den hoitotyössä tärkeää on hoitohenkilökunnan pysyvyys sekä muis tihäi riöis ten asiakkaiden hoitotyön erityispiirteiden tuntemus, turvallisen ja asia kas läh töi sen hoidon varmistamiseksi. Anon lupaa hoitajan toimen täyttämiseen (vakanssi nro ) al kaen. Hoitajan toimeen valitulta edellytetään sosiaali- ja terveysalan pe rus tut kintoa tai alan aikaisempaa kouluasteista ammatillista tutkintoa. Tähän ryhmään voivat kuulua lähihoitajat ja vastaavat aiemmat koulutusnimikkeet ku ten esimerkiksi apuhoitaja, perushoitaja ja kuntohoitaja. Ryhmäkodeissa tulee olla riittävä määrä vakinaista henkilökuntaa huo leh timas sa asukkaiden haasteellisesta ja turvallisesta hoitotyöstä. Hoidon laadun var mis ta mi sek si tulee avoimiksi tulevat vakanssit viivytyksettä täyttää va kinai sel la henkilöstöllä. Talousarviossa on varauduttu palkkakustannuksiin. Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelustrategiassa on todettu, että pal ve lu ko tien hoitotyö tehdään ensisijaisesti omana tuotantona ja Naan ta lissa lähellä asiakkaita olevissa yksiköissä. Lisäksi riittävän hoi ta ja mi toi tuksen ylläpitämiseksi ja osaamisen varmistamiseksi on yo. menettely toimen täyt tä mi sek si perusteltua.

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus antaa sosiaali- ja terveysvirastolle luvan hoi ta jan toimen (vakanssi nro ) täyttämiseen lu kien. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Elinkeinoasiamiehen virka 199/ /2015, 217/ /2015 Kaupunginhallitus Henkilöstösuunnitelmassa on uutena tehtävänä perustettu johdon tukiyksikköön sijoitettu elinkeinoasiamiehen virka. Hallintosäännössä ei ole määräyksiä elinkeinoasiamiehen viran täyttämisestä. Elin kei no asiamie hen esimiehenä toimii kaupunginjohtaja, jolloin virkavalinnan suorittaa kau pun gin hal li tus. Elinkeinoasiamies on kaupunginjohtajan suora alainen. Elin kei no asia miehen tehtävänä on avustaa kaupunginjohtajaa kaupungin elinkeinopolitiikan hoi ta mi ses sa, osallistua elinkeinopoliittisten toimenpiteiden valmisteluun, elin kei no po li tii kan toteuttamiseen, ja kehittämiseen. Elinkeinoasiamies osal lis tuu kaupungin yritysmarkkinoinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen. Teh tä viin kuuluvat myös yrityshankinta ja toimitila- ja teollisuustilojen tarjon nan edistäminen sekä yhteistyö erityisesti yrittäjien, yrittäjäyhdistysten se kä seudullisten elinkeinotoimijoiden kanssa. Elinkeinoasiamies avustaa yri tyk siä niiden kehittämishankkeissa ja toimii elinkeinotoiminnan asiantun ti ja na kaupungin maankäytön suunnittelussa. Kelpoisuusvaatimuksena elinkeinoasiamiehen virkaan on soveltuva kor keakou lu tut kin to. Lisäksi edellytetään kokemusta ja asiantuntemusta elin kei notoi min nan kehittämisestä. Monipuolinen yrityselämän tuntemus sekä aktiivinen ja mark ki noin ti hen kinen ote työskentelyyn on esiintymistaidon lisäksi etu viran me nes tyk sel lises sä hoitamisessa. Palkkaus ja muut ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työ eh to sopi muk sen mukaan. Virkaan valittavalla on kuuden kuukauden koeaika. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lää kä rin to dis tus terveydentilastaan. Valintaprosessissa tullaan käyttämään kom pe tens si poh jais ta henkilöarviointia. Elinkeinoasiamiehen vakanssi ilmoitetaan haettavaksi lyhyellä ilmoituksella Tu run Sanomissa ja Talouselämä-lehdessä. Varsinainen pitkä hakuilmoitus jul kais taan KuntaRekryssä, työvoimatoimistossa sekä kaupungin net ti si vuilla ja ilmoitustaululla. Ilmoitusteksti on esityslistan liitteenä (KH ).

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus päättää julistaa elinkeinoasiamiehen viran haettavaksi. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Elinkeinoasiamiehen viran hakuaika päättyy kello 15. Viran täyttöä valmisteltaessa tavoitteena on ollut, että kaupunginhallitus voisi suo rittaa valinnan toukokuun loppuun mennessä, jolloin virkaan valittu voisi aloit taa tehtävän hoitamisen syyskuun alussa. Aikataulun mukaan haastateltavaksi kutsuttavista tulisi päättää siten, että haas tat te lut voitaisiin suorittaa Haastatteluihin kutsuttaisiin noin kuu si hakijaa, joten aikaa varattaisiin koko päivä kello 9 alkaen. Haas tat telu jen perusteella haastattelun suorittava ryhmä päättäisi so vel tu vuus ar viointiin lähetettävistä kahdesta tai kolmesta hakijasta. Testipäivä on Testien tulokset kä si tel täi siin yhdessä henkilöarvioinnin suorittavan Psy ko lo gitii mi Päämäärä Oy:n kans sa kello Kaupunginhallitus voisi päättää viran täyt tä mi ses tä aikaisintaan Haastatteluihin kutsuttavista hakijoista päättäisi kaupunginjohtaja yhdessä kau pun gin hal li tuk sen puheenjohtajiston kanssa. Viranhaltijoista kau pun ginjoh ta jan li säk si haastattelutilaisuuteen osallistuisivat henkilöstöpäällikkö Lau ra Sau ra ma sekä viestintä- ja kehittämispäällikkö Tiina Rin ne-ky länpää. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus hyväksyy elinkeinoasiamiehen viran täyt tämi sen edellä esitetyllä tavalla, oikeuttaa kaupunginjohtajan yh des sä kaupunginhallituksen puheenjohtajiston kanssa va litse maan haastatteluun kutsuttavat ja valitsee edustajansa haastat te lu ti lai suu teen kello 9.

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KOKOUSKÄSITTELY: Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallituksen pöytäkunta osallistuu mahdollisuuksien mukaan haastattelutilaisuuteen.

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 14/ /2015 Kaupunginhallitus Toimielinten pöytäkirjat Viranhaltijapäätökset 1 Kaupunginhallituksen kaupunkisuunnittelujaosto Manner-Naantalin osayleiskaava 24 Leiklahden ranta-asemakaavan muutos 25 Ajolan-Kunstenniemen ranta-asemakaavan muutos 26 Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus 27 Anomus kiinteistöjen ja 14 rakennusvelvoiteajan pi den tä mi ses tä 28 Merimaskun entisen kunnantalon myynti 29 Kaupunginjohtajan tilannekatsaus 1 Kaupunginkamreeri Juha Heinonen 6/2015 Kassalainan ottaminen /2015 Kassalainan ottaminen /2015 Kassalainan ottaminen Hallintojohtaja Riitta Luotio 11/2015 Populus-ProEconomica -kirjanpitoliittymän hankkiminen 3 Kaupunginjohtaja Jouni Mutanen 26/2015 Liikuntapaikat-yksikön kolmen henkilön ulkomaanmatka Tal linnaan jäähallipäiville /2015 Itä-Immasen II-vaiheen omakotitontin vuok raa minen Pasi ja Maija Santamaalle 28/2015 Soinisten 1-alueen omakotitontin myyminen Janne ja Anu Valtoselle (vuokratontin lunastus) KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää olla käyttämättä kuntalain 51 :n tar koit ta maa otto-oikeutta edellä selostetuissa toimielinten pöy tä kir jois sa sekä viranhaltijapäätöksissä ilmeneviin pää töksiin.

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus KOKOUSKÄSITTELY: Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Vuoden 2014 tilinpäätöksen tarkastelu 166/ /2015 Kaupunginhallitus Kaupunginsihteeri Riitta Lehtinen: Kaupunginhallitus sopi vuoden 2014 tilinpäätöksen allekirjoituksen yh teydes sä, että kaupunginhallitus tarkastelee vuoden 2014 toimintaa ja taloutta ti lin pää tös tie to jen sekä Maisema-mallin ja kuntarakenneselvityksen ai neisto jen perusteella. Kaupunginjohtajan johtoryhmässä sovittiin, että sivistystoimen esittely on 13.4., teknisen toimen 4.5. ja sosiaali- ja terveystoimen Oheismateriaali: sivistystoimen vuoden 2014 tilinpäätöksen esittely sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen Maisema-raportti 2013 tiivistelmä sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen Maisema-raportista 2013 KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus merkitsee saadun selvityksen tiedoksi. Merkittiin, että sivistystoimenjohtaja Irmeli Myllymäki esitteli asiaa kokouksessa. Merkittiin, että kaupunginkamreeri Juha Heinonen oli läsnä ko kouk ses sa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Seppo Prykärin poikkeamislupahakemus loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseksi yksiasuntoiseksi omakotitaloksi 6/ /2015 Kaupunginhallitus Tarkastusinsinööri Lauri Granberg: Hakija Seppo Prykäri, Raisio Rakennuspaikka Alakylä, , Isoluodontie 97 b, Röölä Tilan nimi Mäntykallio Pinta-ala m² Kaavoitustilanne Yleiskaava 2006 Sallittu kerrosala 200 m² Rakennettu kerrosala, luvat 195 m² Rakennushanke Kiinteistö sijaitsee Rymättylän Aaslaluodossa. Hakemus koskee keskeneräisen loma-asunnon muuttamista yhden asunnon oma ko ti ta lok si. Loma-asunnolle on myönnetty laajennuslupa, jonka ker rosala on laajennuksen jälkeen 124 m². Rakennuspaikalla on lisäksi rantasauna 16 k-m², ja autovaja-varasto, jonka kerrosala on laajennuksen jälkeen 55 m². Loma-asunto on suunniteltu ympärivuotiseen asumiseen. Rakennuksen varus tei na ovat mm. suora sähkölämmitys, varaava takka, ilmalämpöpumppu ja koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla, sähkö käymälä, ja pe seyty mis ti lat. Kohteen viereinen paikka on kaavoitettu maatilaksi ja samalla tiellä on muita kin ympärivuotiseen asumiseen kaavoitettuja kiinteistöjä. Matka Naantalin keskustaan on n. 29 km ja Rymättylän keskustan pal ve luihin n. 11 km.

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Rakennustarkastaja on käynyt paikan päällä ja pitää rakennuspaikkaa so veltu va na ympärivuotiseen asumiseen. Poikkeaminen Rymättylän eteläisen saariston osayleiskaavan, Airismaa- Aasla, RA-lo mara ken nus pai kal le rakenteilla olevan loma-asunnon muuttaminen oma ko ti talok si. Hakijan selvitys Halutaan muuttaa pysyvästi asumaan Naantaliin. Tieyhteys on pihalle asti, kuorma-autot ym. pääsevät pihalle. Kiinteistöllä on oma porakaivo.,harmaat vedet imeytetään omalle maalle. Käy mä lä toteutetaan sähkötoimisena. Jätevesisuunnitelma on tehty. Kuuleminen Rakennusvalvonta on kuullut kahta naapurikiinteistöä. Kiinteistön Pihlajaranta omistaja ilmoitti, että ra ken nus lu paha ke muk ses ta jätetty mielipide ei ole muuttunut. Ra ken nus lu pa ha ke mukses sa naapuri oli rakennushanketta vastaan seuraavilta osin: "Rakennuspiirustuksissa jätevesien käsittely eri kois suun ni telman mukaan on puutteellinen. Harmaa ja WC-vesien puhdistussuunnitelma, jotta korkean täys kal lioi sen kiinteistötontin alapuolella olevat naapurit, ja Van han ky län suojeltu lahti säästyisivät vahingoilta. Vaadin nähtäväksi viranomaisen hyväksymän lausunnon vaati muk set täyttävästä järjestelmästä kiinteistön jätevesien puhdis ta mi sek si. Ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetun vapaa-ajan asunnon laa jen nus osa on maisemallisesti silmiinpistävä ja varjostava kor keu ten sa vuoksi. KUNNIOITAMME LUONNONARVOJA!!!"

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Sovelletut oikeusohjeet MRL 171 poikkeamisvalta, MRL 172 poikkeamisen edellytykset Päätösehdotus Tarkastusinsinööri Lauri Granberg puoltaa hakemusta. Päätösehdotuksen perustelut Rakennuspaikka ja rakenteilla oleva asuinrakennus täyttävät ym pä ri vuo tisen asumisen edellytykset. Rakennuspaikalle johtavat tiet ovat ajokuntoisina ympäri vuoden. Rakennusoikeutta ei ylitetä. Viereinen kiinteistö on AM-aluetta ja samalla tiellä on muitakin oma ko ti talo ja. Talousvettä saadaan riittävästi ja jätevedet voidaan käsitellä jä te ve si ase tuksen mukaisesti. Hakemuksen mukainen poikkeaminen ei aiheuta haittaa mahdolliselle myöhem mäl le yleis- tai ranta-asemakaavoitukselle tai alueiden käytön muulle jär jes tä mi sel le. Alueella ei ole erityisiä luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelun ta voit tei ta eikä hakemuksen mukainen poikkeaminen johda vaikutuksiltaan mer kit tä vään rakentamiseen. Koska poikkeamisessa on kyseessä yleiskaavan mukaisen loma-asumisen käyt tö tar koi tuk sen muuttaminen vakituiseen asumiseen, on toimivalta asiassa kunnalla (MRL 172, kohta 1). Poikkeamista vastaava rakennuslupa on haettava poikkeamispäätöksessä mai ni tun voimassaoloajan kuluessa. Sijaintikartta, kaavaote ja asemapiirros oheistetaan. LIITE A1, KH

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus hyväksyy Seppo Prykärin poik kea mis lu paha ke muk sen tarkastusinsinööri Lauri Grangergin esittämin perus tein. Päätös on voimassa kaksi vuotta kaupunginhallituksen pää töksen lainvoimaiseksi tulosta lukien. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Jari ja Hanna Patrakan poikkeamislupahakemus lomarakennuspaikan muuttamiseksi ympärivuotiseen asumiskäyttöön 757/ /2014 Kaupunginhallitus Tarkastusinsinööri Jari Koskinen: Hakija Jari ja Hanna Patrakka, Naantali Rakennuspaikka Haijainen yks, , Kotkantie 32 Tilan nimi Kotka Pinta-ala m² Kaavoitustilanne Rantakaava 2014 Sallittu kerrosala m² Rakennettu kerrosala m² Rakennushanke Poikkeamishakemus Kotkan tilan ranta-asemakaavan mukaisen RA loma-asun to ton tin käyttötarkoituksen muuttamiseksi ympärivuotiseen asu miseen. Rakennuspaikalle rakennetaan ympärivuotisen asumisen määräykset täyt tävä 146 m²:n asuinrakennus, 50 m²:n autotalli ja 25 m²:n rantasauna. Kiinteistö on liitetty kunnalliseen vesijohtoverkostoon ja jätevedet kä si tellään rakennettavalla kiinteistökohtaisella järjestelmällä. Kiinteistölle on ympä ri vuo ti nen ja kulkukelpoinen tieyhteys Haijaisten- ja Kotkantien kautta. Kot kan tien varrella on ympärivuotista asutusta ja Kukolanvainion tuleva ase ma kaa va-alue sijaitsee n. 3 km sekä Naantalin keskusta 6,5 km päässä. Ranta-asemakaavassa on annettu s-1 merkinnällä määräykset kiinteistöllä si jait se van tervaleppälehdon säilyttämiseksi ja hoitamiseksi. Luonnonmaan osa yleis kaa vas sa alueella on merkintä: M-2 - maa- ja metsätalousvaltainen alue, asemakaavoitettu/asemakaavoitettava alue. Tarkastusinsinööri on suorit ta nut kiinteistöllä katselmuksen ja todennut rakennuspaikan

20 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus so vel tu van ympärivuotiseen asumiseen. Katselmukseen osallistuivat myös lu van hakijat. Hakijan perustelu Ympärivuotinen asuminen mahdollistaa tilan täysipainoisen metsän hoidon, se kä viereisen omistamamme peltokiinteistön (Hevoshaanpelto 1:28, 1,36 ha) hyötykäytön. Hakijan selvitys Tieyhteys ja sähkö on. Kiinteistö on liitetty kaupungin vesijohtoon, kiin teistö koh tai nen jätevesilaitos. Kuuleminen Hakija on kuullut 2 naapurikiinteistöä, ei huomautuksia. Sovelletut oikeusohjeet MRL 171 poikkeamisvalta, MRL 172 poikkeamisen edellytykset Päätösehdotus Tarkastusinsinööri Jari Koskinen puoltaa haettua poikkeamista. Päätösehdotuksen perustelut Rakennuspaikan voidaan perustellusti katsoa soveltuvan ympärivuotiseen asu mi seen. Hakemuksen mukainen poikkeaminen ei aiheuta haittaa mahdolliselle myöhem mäl le yleis- tai ranta-asemakaavoitukselle tai alueiden käytön muulle jär jes tä mi sel le. Ranta-asemakaavan s-1 määräysten ja ohjeiden noudattaminen turvaavat luon non suo je lun tavoitteet kiinteistöllä. Alueella ei ole erityisiä rakennetun ympäristön suojelun tavoitteita eikä hake muk sen mukainen poikkeaminen johda vaikutuksiltaan merkittävään raken ta mi seen. Koska poikkeamisessa on kyseessä ranta-asemakaavan mukaisen lo ma-asumi sen käyttötarkoituksen muuttaminen vakituiseen asumiseen, on toi mi valta asiassa kunnalla (MRL 172, kohta 1).

21 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Sijaintikartta, ranta-asemakaavakartta, yleiskaavaote ja asemapiirustus oheis te taan. LIITE A2, KH KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus hyväksyy Jari ja Hanna Patrakan poik keamis lu pa ha ke muk sen tarkastusinsinööri Jari Koskisen esit tämin perustein. Päätös on voimassa kaksi vuotta kaupunginhallituksen pää töksen lainvoimaiseksi tulosta lukien. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

22 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Matti Salmisen poikkeamislupahakemus lomarakennuspaikan muuttamiseksi ympärivuotiseen asumiskäyttöön 107/ /2015 Kaupunginhallitus Tarkastusinsinööri Jari Koskinen: Hakija Matti Salminen, Merimasku Rakennuspaikka Rauduinen, , Velkuantie 631 Tilan nimi Petäjä Pinta-ala m² Kaavoitustilanne Rantakaava 2007 Sallittu kerrosala m² Rakennettu kerrosala m² Hakemuksen kohde on rantakaavan rakennuspaikka no:1. Rakennushanke Poikkeamishakemus Petäjäniemen ranta-asemakaavan RA-lo ma ra ken nuspai kan no:1 käyttötarkoituksen muuttamiseksi ympärivuotiseen asumiseen. Ra ken nus pai kal la no:1 sijaitsevat ympärivuotisen asumisen määräykset täyt tä vä 158 m²:n asuinrakennus, 55 m²:n autotalli ja 22 m²:n vierasmaja. Kiinteistö on liitetty kunnalliseen vesijohtoverkostoon ja wc-vedet joh detaan umpisäiliöön sekä harmaat vedet pienpuhdistamoon. Kiinteistölle on ym pä ri vuo ti nen ja kulkukelpoinen tieyhteys Velkuantien kautta. Hakemus ei koske hakijan omistamaa rakennuspaikkaa no:2, jossa sijaitsee 1970-lu vul la rakennettu 46 m²:n loma-asunto. Rauduisten- ja Velkuantien var rel la on ympärivuotista asutusta. Merimaskun koulu ja päiväkoti si jait sevat 9 km päässä. Merimaskun yleiskaavassa kiinteistöllä on RA-lo ma ra kennus pai kan merkintä.

23 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Tarkastusinsinööri on suorittanut kiinteistöllä katselmuksen ja toden nut rakennuspaikan soveltuvan ympärivuotiseen asumiseen Kat sel mukseen osallistui myös luvan hakija. Hakijan perustelu Kiinteistö on nyt pysyvästi vakituinen asuntoni, maistraatin muuttoilmoitus Haettu poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle eikä kaavan toteuttamiselle tai alueen käytön muulle järjestämiselle. Kiinteistö on ra ken net tu omakotitalon vaatimusten mukaisesti jo rakennusvaiheessa. Hakijan selvitys Hyvät tiet rakennettu 1970 (tontille 1) ja 2006 (tontille 2), vesijohto meren al ta (Naantalin vesilaitos / Kirson vesiosuuskunta), umpisäiliö 6 m², harmai den vesien puhdistamo, jätehuolto (jäteauto / Turun Seudun Jätehuolto). Kuuleminen Hakija kuullut kahta naapurikiinteistöä, ei huomautuksia. Sovelletut oikeusohjeet MRL 171 poikkeamisvalta, MRL 172 poikkeamisen edellytykset Päätösehdotus Tarkastusinsinööri Jari Koskinen puoltaa haettua poikkeamista. Päätösehdotuksen perustelut Rakennuspaikan voidaan perustellusti katsoa soveltuvan ympärivuotiseen asu mi seen. Hakemuksen mukainen poikkeaminen ei aiheuta haittaa mahdolliselle myöhem mäl le yleis- tai ranta-asemakaavoitukselle tai alueiden käytön muulle jär jes tä mi sel le. Alueella ei ole erityisiä luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelun ta voit tei ta eikä hakemuksen mukainen poikkeaminen johda vaikutuksiltaan mer kit tä vään rakentamiseen. Koska poikkeamisessa on kyseessä ranta-asemakaavan mukaisen lo ma-asumi sen käyttötarkoituksen muuttaminen vakituiseen asumiseen, on toi mi valta asiassa kunnalla (MRL 172, kohta 1).

24 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Sijaintikartta, otteet ranta-asemakaavasta ja yleiskaavasta sekä ase ma pii rustus oheistetaan. LIITE A3, KH KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus hyväksyy Matti Salmisen poik kea mis lu paha ke muk sen tarkastusinsinööri Jari Koskisen esittämin pe rustein. Päätös on voimassa kaksi vuotta kaupunginhallituksen pää töksen lainvoimaiseksi tulosta lukien. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

25 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Kalle Olkinuoran poikkeamislupahakemus lomarakennuspaikan muuttamiseksi ympärivuotiseen asumiskäyttöön 650/ /2014 Kaupunginhallitus Tarkastusinsinööri Jari Koskinen: Hakija Kalle Olkinuora, Naantali Rakennuspaikka Käkölä yks., Tilan nimi Vesiperä Pinta-ala m² Kaavoitustilanne Luonnonmaan osayleiskaava 2009 Sallittu kerrosala m² Rakennettu kerrosala m² Rakennushanke Poikkeamishakemus yleiskaavan mukaisen RA-lomarakennuspaikan käyttö tar koi tuk sen muuttamiseksi vakituiseen asumiseen. Hakemuksen mukainen rakennuspaikka sijaitsee Käkölän kylässä, Luonnon maan osayleiskaavan RA/9 loma-asuntoalueella. Rakennuspaikan pinta-ala on m² jonka lisäksi kiinteistöllä on omaa vesialuetta 13,7 ha. Tontilla sijaitsevat 36 m²:n loma-asunto, 9 m²:n sauna ja 24 m²:n ta lous raken nus. Hakemuksen mukaan nykyinen loma-asunto on tarkoitus korvata uu del la 150 m²:n suuruisella omakotitalolla. Talousveden hankinta on järjestetty omasta kaivosta ja jätevesille ra ken netaan nykymääräykset täyttävät järjestelmät. Käkölän alueella on ym pä ri vuotis ta asutusta ja kiinteistölle on ympärivuotinen ja kulkukelpoinen tieyhteys La pi lan- ja Suvituokiontien kautta. Kukolanvainion tuleva asemakaava-alue si jait see n. 2,5 km etäisyydellä ja Naantalin keskustaan on alle 8 km. Tarkas tus in si nöö ri on suorittanut kiinteistöllä katselmuksen ja toden nut rakennuspaikan soveltuvan ympärivuotiseen asumiseen. Kat sel mukseen osallistui myös luvan hakija.

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 30/2014 1 Kaupunginhallitus 20.10.2014 Sisällysluettelo Sivu 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4

Sisällysluettelo. 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/2013 1 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Sisällysluettelo Sivu 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4 480 Sosiaali- ja terveysviraston talouspäällikön

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4. 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7

Sisällysluettelo. 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4. 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/2015 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sisällysluettelo Sivu 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 23/2013 1 Kaupunginhallitus 26.08.2013 Sisällysluettelo Sivu 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 350 Pöytäkirjat

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 Kunnanhallitus 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 130 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 513. Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 516. 297 Pöytäkirjantarkastajat 517

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 513. Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 516. 297 Pöytäkirjantarkastajat 517 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 513 Kaupunginhallitus 06.10.2014 Aika 06.10.2014 klo 15:00-16:16 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 13.04.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kalajoen kaupungin vuoden

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 04.09.2014 klo 17:00-20:29 Paikka Kiteentie 25, kaupungihallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kosonen Matti

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot