Sisällysluettelo. 132 Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen täyttämiseen 5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 132 Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen 3. 133 Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen täyttämiseen 5"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Sisällysluettelo Sivu 132 Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen täyttämiseen Luvan antaminen Myllynkiventien ryhmäkodin hoitajan toimen täyttämiseen Elinkeinoasiamiehen virka Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Vuoden 2014 tilinpäätöksen tarkastelu Seppo Prykärin poikkeamislupahakemus loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseksi yksiasuntoiseksi omakotitaloksi Jari ja Hanna Patrakan poikkeamislupahakemus lomarakennuspaikan muuttamiseksi ympärivuotiseen asumiskäyttöön Matti Salmisen poikkeamislupahakemus lomarakennuspaikan muuttamiseksi ympärivuotiseen asumiskäyttöön Kalle Olkinuoran poikkeamislupahakemus lomarakennuspaikan muuttamiseksi ympärivuotiseen asumiskäyttöön Kaupunginvaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpano Raision seudun koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutos Raision seudun koulutuskuntayhtymän hallintosäännön muutos Naantalin Seudun Meripelastajat ry:n avustusanomus historiikin painatuskustannuksiin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen Valtuutettu Jarkko Kanervan ym. valtuustoaloite uusiutuvan energian käytön edistämisestä Valtuutettu Lauri Laineen ym. valtuustoaloite Röölän sataman yleisestä käymälästä Kuntalaisten kuuleminen kuntajakoselvittäjien tekemästä ehdotuksesta kuntien yhdistymiseksi Ilmoitusasia 40

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Aika kello 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Tuuna Markku puheenjohtaja Aalto Hannu 1. varapuheenjohtaja Santalahti Samuli 2. varapuheenjohtaja Forsblom Toni Jan Lindströmin varajäsen Gustafsson Hanna jäsen, , Hagsberg Sirpa jäsen, , Junnila Vilhelm jäsen Kärkkäinen Terhi jäsen Linja Anne jäsen Savolainen Arja jäsen Tavio Tero jäsen Rönnholm Mikko valtuuston pj. Salokangas Elina valtuuston 1. vpj. Jalkanen Heini valtuuston 2. vpj. Paju Marja-Terttu henkilökunnan edustaja, Heinonen Juha kaupunginkamreeri, 137 Myllymäki Irmeli sivistystoimenjohtaja, 137 Mutanen Jouni kaupunginjohtaja Lehtinen Riitta kaupunginsihteeri Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Linja ja Arja Savolainen. Markku Tuuna puheenjohtaja Riitta Lehtinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa 20. huhtikuuta 2014 Anne Linja Arja Savolainen

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen 257/ /2015 Kaupunginhallitus Ylilääkäri Kristian Kallio: Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: Naantalin terveyskeskuksessa on yhdeksän väestövastuulääkärin virkaa. Ku kin väestövastuulääkäri vastaa oman väestönsä hoidosta. Hoidon saa tavuu den, jatkuvuuden ja luottamuksellisen potilas-lääkärisuhteen muo dos tumi sen kannalta pysyvä hoitosuhde saman lääkärin kanssa on tärkeää. Pit käai kai set hoitosuhteet tehostavat ajankäyttöä ja vähentävät eri kois sai raan hoidon käyttötarvetta. Väestövastuulääkärijärjestelmä toimii hyvin vain, kun kaikki virat ovat täyn nä. Yhdenkin viran täyttämättömyys johtaa muiden lääkärien yli mää räiseen kuormitukseen, haittaa hoidon saatavuutta ja estää pysyvien hoi to suhtei den muodostumista. Yksi väestövastuulääkärin virka on nyt vapautunut, terveyskeskuslääkäri An na Harjulahti siirtyi sisäisellä siirrolla irtisanoutumisen johdosta tyhjäksi jääneeseen osastonlääkärin virkaan ( ) sijaiseksi al kaen ja vakinaiseksi alkaen. Harjulahden väestöä on ko ko tä män ajan hoitanut sijainen. Naantalin kaupungin lääkäritilanne on ollut pitkään erittäin hyvä ja kaikki väes tö vas tuu lää kä rien virat ovat olleet hoidettuina. Nyt vakituisen lääkärin siir tyes sä vastaamaan osastonlääkärin tehtävistä, on tärkeää saada häneltä va pau tu nut väestövastuulääkärin virka ( ) täytettyä vakituisesti mahdol li sim man pian. Esitän kaupunginhallitukselle, että terveyskeskuksen avoimeksi tullut lää kärin virka voidaan täyttää. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus antaa sosiaali- ja terveysvirastolle luvan ter veys kes kus lää kä rin viran (vakanssi nro ) täyt tä miseen.

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus KOKOUSKÄSITTELY: Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen täyttämiseen 259/ /2015 Kaupunginhallitus Palvelukodin johtaja Anneli Lehtimäki: Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja Taina Lahtiola: Birgittakodissa tulee avoimeksi hoitajan toimi (vakanssi nro ) Eija Ran ta ta lon irtisanouduttua hoitajan toimestaan alkaen. Birgittakoti on iso, 63-paikkainen sekä tehostettua palveluasumista että lyhyt ai kais kun tou tus ta ja kuntouttavaa päivätoimintaa tuottava yksikkö. Va kinai sia työntekijöitä Birgittakodissa on 48 henkilöä. Birgittakodissa on kuusi hoi to tii miä. Tiimien koko vaihtelee seitsemästä viiteentoista asu kas paikkaan. Suurimmassa, 15 asukaspaikan hoivatiimissä, työskentelee yhteensä kym me nen hoitajaa kolmessa vuorossa. Asukkaiden hoidontarve on suuri. Ly hyt ai kais kun tou tus paik ko ja on yhdeksän. Tämä tiimi toimii yhteistyössä 11-paik kai sen tiimin kanssa. Näissä tiimeissä on keskitytty erityisesti yk silö- ja ryhmäkuntoutukseen. Hoitajia kyseisissä tiimeissä työskentelee 12. Pie nim män tiimin, jossa on seitsemän asukaspaikkaa, eri vuoroissa työs kente lee kerrallaan vain yksi hoitaja. Birgittakodissa on kaksi muistisairaille tar koi tet tua muistitiimiä, joista toisessa on 12 ja toisessa 13 asukasta ja hoita jia näissä tiimeissä työskentelee yhteensä 15. Eija Rantatalo on toiminut hoitajana toisessa muistitiimissä. Muistisairaiden hoi to työs sä on tärkeää hoitohenkilökunnan pysyvyys sekä muistihäiriöisten asuk kai den hoitotyön erityispiirteiden tuntemus asiakaslähtöisen ja laa dukkaan palvelun turvaamiseksi. Birgittakodissa hoitajamitoitus on 0,63/hoitopaikka, jonka tulee täyttyä erityisesti muistisairaiden vaativan hoi to työn osalta. Anon lupaa hoitajan toimen täyttämiseen Birgittakodissa (vakanssi nro ) alkaen. Hoitotyö on Birgittakodissa haastavaa, sillä henkilökunnalta vaaditaan laaja-alais ta ikääntyvien hoitotyön ja kuntoutuksen ammatillista osaamista. Pie nes sä tiimissä hoitajat työskentelevät lisäksi yksin työvuoroissa. Muis tisai rai den hoitotyö edellyttää paitsi muistisairauksien tuntemusta myös kykyä ja ammatillista osaamista toimia oikein haastavissakin asia kas ti lan teissa. Birgittakodissa tulee olla riittävä määrä vakinaista ja pysyvää hen ki lökun taa huolehtimassa asukkaiden turvallisesta ja laadukkaasta hoitotyöstä.

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelustrategiassa on todettu, että pal ve lu ko tien hoitotyö tehdään ensisijaisesti omana tuotantona ja Naan ta lissa lähellä asiakkaita olevissa yksiköissä. Lisäksi riittävän hoi ta ja mi toi tuksen ylläpitämiseksi ja osaamisen varmistamiseksi on yo. menettely toimen täyt tä mi sek si perusteltua. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus antaa sosiaali- ja terveysvirastolle luvan hoi ta jan toimen (vakanssi nro ) täyttämiseen. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Luvan antaminen Myllynkiventien ryhmäkodin hoitajan toimen täyttämiseen 260/ /2015 Kaupunginhallitus Palvelukodin johtaja Leena Purmonen-Merivirta: Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja Taina Lahtiola: Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: Myllynkiventien ryhmäkodissa tulee avoimeksi hoitajan toimi (vakanssi nro ) Saara Oksan irtisanouduttua ryhmäkodin hoitajan toimestaan alkaen. Myllynkiventien ryhmäkoti on 16-paikkainen, muistisairaille tehostettua pal ve lu asu mis ta tarjoava yksikkö. Hoitohenkilökuntaa yksikössä on yh teensä 10 (mitoitus 0,62/hoitopaikka). Hoitajat vastaavat asukkaiden pe rus hoidos ta, kuntouttavasta hoitotyöstä sekä yhteistyöstä omaisten kanssa. Muis tisai rai den hoitotyössä tärkeää on hoitohenkilökunnan pysyvyys sekä muis tihäi riöis ten asiakkaiden hoitotyön erityispiirteiden tuntemus, turvallisen ja asia kas läh töi sen hoidon varmistamiseksi. Anon lupaa hoitajan toimen täyttämiseen (vakanssi nro ) al kaen. Hoitajan toimeen valitulta edellytetään sosiaali- ja terveysalan pe rus tut kintoa tai alan aikaisempaa kouluasteista ammatillista tutkintoa. Tähän ryhmään voivat kuulua lähihoitajat ja vastaavat aiemmat koulutusnimikkeet ku ten esimerkiksi apuhoitaja, perushoitaja ja kuntohoitaja. Ryhmäkodeissa tulee olla riittävä määrä vakinaista henkilökuntaa huo leh timas sa asukkaiden haasteellisesta ja turvallisesta hoitotyöstä. Hoidon laadun var mis ta mi sek si tulee avoimiksi tulevat vakanssit viivytyksettä täyttää va kinai sel la henkilöstöllä. Talousarviossa on varauduttu palkkakustannuksiin. Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelustrategiassa on todettu, että pal ve lu ko tien hoitotyö tehdään ensisijaisesti omana tuotantona ja Naan ta lissa lähellä asiakkaita olevissa yksiköissä. Lisäksi riittävän hoi ta ja mi toi tuksen ylläpitämiseksi ja osaamisen varmistamiseksi on yo. menettely toimen täyt tä mi sek si perusteltua.

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus antaa sosiaali- ja terveysvirastolle luvan hoi ta jan toimen (vakanssi nro ) täyttämiseen lu kien. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Elinkeinoasiamiehen virka 199/ /2015, 217/ /2015 Kaupunginhallitus Henkilöstösuunnitelmassa on uutena tehtävänä perustettu johdon tukiyksikköön sijoitettu elinkeinoasiamiehen virka. Hallintosäännössä ei ole määräyksiä elinkeinoasiamiehen viran täyttämisestä. Elin kei no asiamie hen esimiehenä toimii kaupunginjohtaja, jolloin virkavalinnan suorittaa kau pun gin hal li tus. Elinkeinoasiamies on kaupunginjohtajan suora alainen. Elin kei no asia miehen tehtävänä on avustaa kaupunginjohtajaa kaupungin elinkeinopolitiikan hoi ta mi ses sa, osallistua elinkeinopoliittisten toimenpiteiden valmisteluun, elin kei no po li tii kan toteuttamiseen, ja kehittämiseen. Elinkeinoasiamies osal lis tuu kaupungin yritysmarkkinoinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen. Teh tä viin kuuluvat myös yrityshankinta ja toimitila- ja teollisuustilojen tarjon nan edistäminen sekä yhteistyö erityisesti yrittäjien, yrittäjäyhdistysten se kä seudullisten elinkeinotoimijoiden kanssa. Elinkeinoasiamies avustaa yri tyk siä niiden kehittämishankkeissa ja toimii elinkeinotoiminnan asiantun ti ja na kaupungin maankäytön suunnittelussa. Kelpoisuusvaatimuksena elinkeinoasiamiehen virkaan on soveltuva kor keakou lu tut kin to. Lisäksi edellytetään kokemusta ja asiantuntemusta elin kei notoi min nan kehittämisestä. Monipuolinen yrityselämän tuntemus sekä aktiivinen ja mark ki noin ti hen kinen ote työskentelyyn on esiintymistaidon lisäksi etu viran me nes tyk sel lises sä hoitamisessa. Palkkaus ja muut ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työ eh to sopi muk sen mukaan. Virkaan valittavalla on kuuden kuukauden koeaika. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lää kä rin to dis tus terveydentilastaan. Valintaprosessissa tullaan käyttämään kom pe tens si poh jais ta henkilöarviointia. Elinkeinoasiamiehen vakanssi ilmoitetaan haettavaksi lyhyellä ilmoituksella Tu run Sanomissa ja Talouselämä-lehdessä. Varsinainen pitkä hakuilmoitus jul kais taan KuntaRekryssä, työvoimatoimistossa sekä kaupungin net ti si vuilla ja ilmoitustaululla. Ilmoitusteksti on esityslistan liitteenä (KH ).

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus päättää julistaa elinkeinoasiamiehen viran haettavaksi. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Elinkeinoasiamiehen viran hakuaika päättyy kello 15. Viran täyttöä valmisteltaessa tavoitteena on ollut, että kaupunginhallitus voisi suo rittaa valinnan toukokuun loppuun mennessä, jolloin virkaan valittu voisi aloit taa tehtävän hoitamisen syyskuun alussa. Aikataulun mukaan haastateltavaksi kutsuttavista tulisi päättää siten, että haas tat te lut voitaisiin suorittaa Haastatteluihin kutsuttaisiin noin kuu si hakijaa, joten aikaa varattaisiin koko päivä kello 9 alkaen. Haas tat telu jen perusteella haastattelun suorittava ryhmä päättäisi so vel tu vuus ar viointiin lähetettävistä kahdesta tai kolmesta hakijasta. Testipäivä on Testien tulokset kä si tel täi siin yhdessä henkilöarvioinnin suorittavan Psy ko lo gitii mi Päämäärä Oy:n kans sa kello Kaupunginhallitus voisi päättää viran täyt tä mi ses tä aikaisintaan Haastatteluihin kutsuttavista hakijoista päättäisi kaupunginjohtaja yhdessä kau pun gin hal li tuk sen puheenjohtajiston kanssa. Viranhaltijoista kau pun ginjoh ta jan li säk si haastattelutilaisuuteen osallistuisivat henkilöstöpäällikkö Lau ra Sau ra ma sekä viestintä- ja kehittämispäällikkö Tiina Rin ne-ky länpää. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus hyväksyy elinkeinoasiamiehen viran täyt tämi sen edellä esitetyllä tavalla, oikeuttaa kaupunginjohtajan yh des sä kaupunginhallituksen puheenjohtajiston kanssa va litse maan haastatteluun kutsuttavat ja valitsee edustajansa haastat te lu ti lai suu teen kello 9.

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KOKOUSKÄSITTELY: Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallituksen pöytäkunta osallistuu mahdollisuuksien mukaan haastattelutilaisuuteen.

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 14/ /2015 Kaupunginhallitus Toimielinten pöytäkirjat Viranhaltijapäätökset 1 Kaupunginhallituksen kaupunkisuunnittelujaosto Manner-Naantalin osayleiskaava 24 Leiklahden ranta-asemakaavan muutos 25 Ajolan-Kunstenniemen ranta-asemakaavan muutos 26 Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus 27 Anomus kiinteistöjen ja 14 rakennusvelvoiteajan pi den tä mi ses tä 28 Merimaskun entisen kunnantalon myynti 29 Kaupunginjohtajan tilannekatsaus 1 Kaupunginkamreeri Juha Heinonen 6/2015 Kassalainan ottaminen /2015 Kassalainan ottaminen /2015 Kassalainan ottaminen Hallintojohtaja Riitta Luotio 11/2015 Populus-ProEconomica -kirjanpitoliittymän hankkiminen 3 Kaupunginjohtaja Jouni Mutanen 26/2015 Liikuntapaikat-yksikön kolmen henkilön ulkomaanmatka Tal linnaan jäähallipäiville /2015 Itä-Immasen II-vaiheen omakotitontin vuok raa minen Pasi ja Maija Santamaalle 28/2015 Soinisten 1-alueen omakotitontin myyminen Janne ja Anu Valtoselle (vuokratontin lunastus) KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää olla käyttämättä kuntalain 51 :n tar koit ta maa otto-oikeutta edellä selostetuissa toimielinten pöy tä kir jois sa sekä viranhaltijapäätöksissä ilmeneviin pää töksiin.

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus KOKOUSKÄSITTELY: Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Vuoden 2014 tilinpäätöksen tarkastelu 166/ /2015 Kaupunginhallitus Kaupunginsihteeri Riitta Lehtinen: Kaupunginhallitus sopi vuoden 2014 tilinpäätöksen allekirjoituksen yh teydes sä, että kaupunginhallitus tarkastelee vuoden 2014 toimintaa ja taloutta ti lin pää tös tie to jen sekä Maisema-mallin ja kuntarakenneselvityksen ai neisto jen perusteella. Kaupunginjohtajan johtoryhmässä sovittiin, että sivistystoimen esittely on 13.4., teknisen toimen 4.5. ja sosiaali- ja terveystoimen Oheismateriaali: sivistystoimen vuoden 2014 tilinpäätöksen esittely sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen Maisema-raportti 2013 tiivistelmä sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen Maisema-raportista 2013 KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus merkitsee saadun selvityksen tiedoksi. Merkittiin, että sivistystoimenjohtaja Irmeli Myllymäki esitteli asiaa kokouksessa. Merkittiin, että kaupunginkamreeri Juha Heinonen oli läsnä ko kouk ses sa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Seppo Prykärin poikkeamislupahakemus loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseksi yksiasuntoiseksi omakotitaloksi 6/ /2015 Kaupunginhallitus Tarkastusinsinööri Lauri Granberg: Hakija Seppo Prykäri, Raisio Rakennuspaikka Alakylä, , Isoluodontie 97 b, Röölä Tilan nimi Mäntykallio Pinta-ala m² Kaavoitustilanne Yleiskaava 2006 Sallittu kerrosala 200 m² Rakennettu kerrosala, luvat 195 m² Rakennushanke Kiinteistö sijaitsee Rymättylän Aaslaluodossa. Hakemus koskee keskeneräisen loma-asunnon muuttamista yhden asunnon oma ko ti ta lok si. Loma-asunnolle on myönnetty laajennuslupa, jonka ker rosala on laajennuksen jälkeen 124 m². Rakennuspaikalla on lisäksi rantasauna 16 k-m², ja autovaja-varasto, jonka kerrosala on laajennuksen jälkeen 55 m². Loma-asunto on suunniteltu ympärivuotiseen asumiseen. Rakennuksen varus tei na ovat mm. suora sähkölämmitys, varaava takka, ilmalämpöpumppu ja koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla, sähkö käymälä, ja pe seyty mis ti lat. Kohteen viereinen paikka on kaavoitettu maatilaksi ja samalla tiellä on muita kin ympärivuotiseen asumiseen kaavoitettuja kiinteistöjä. Matka Naantalin keskustaan on n. 29 km ja Rymättylän keskustan pal ve luihin n. 11 km.

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Rakennustarkastaja on käynyt paikan päällä ja pitää rakennuspaikkaa so veltu va na ympärivuotiseen asumiseen. Poikkeaminen Rymättylän eteläisen saariston osayleiskaavan, Airismaa- Aasla, RA-lo mara ken nus pai kal le rakenteilla olevan loma-asunnon muuttaminen oma ko ti talok si. Hakijan selvitys Halutaan muuttaa pysyvästi asumaan Naantaliin. Tieyhteys on pihalle asti, kuorma-autot ym. pääsevät pihalle. Kiinteistöllä on oma porakaivo.,harmaat vedet imeytetään omalle maalle. Käy mä lä toteutetaan sähkötoimisena. Jätevesisuunnitelma on tehty. Kuuleminen Rakennusvalvonta on kuullut kahta naapurikiinteistöä. Kiinteistön Pihlajaranta omistaja ilmoitti, että ra ken nus lu paha ke muk ses ta jätetty mielipide ei ole muuttunut. Ra ken nus lu pa ha ke mukses sa naapuri oli rakennushanketta vastaan seuraavilta osin: "Rakennuspiirustuksissa jätevesien käsittely eri kois suun ni telman mukaan on puutteellinen. Harmaa ja WC-vesien puhdistussuunnitelma, jotta korkean täys kal lioi sen kiinteistötontin alapuolella olevat naapurit, ja Van han ky län suojeltu lahti säästyisivät vahingoilta. Vaadin nähtäväksi viranomaisen hyväksymän lausunnon vaati muk set täyttävästä järjestelmästä kiinteistön jätevesien puhdis ta mi sek si. Ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetun vapaa-ajan asunnon laa jen nus osa on maisemallisesti silmiinpistävä ja varjostava kor keu ten sa vuoksi. KUNNIOITAMME LUONNONARVOJA!!!"

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Sovelletut oikeusohjeet MRL 171 poikkeamisvalta, MRL 172 poikkeamisen edellytykset Päätösehdotus Tarkastusinsinööri Lauri Granberg puoltaa hakemusta. Päätösehdotuksen perustelut Rakennuspaikka ja rakenteilla oleva asuinrakennus täyttävät ym pä ri vuo tisen asumisen edellytykset. Rakennuspaikalle johtavat tiet ovat ajokuntoisina ympäri vuoden. Rakennusoikeutta ei ylitetä. Viereinen kiinteistö on AM-aluetta ja samalla tiellä on muitakin oma ko ti talo ja. Talousvettä saadaan riittävästi ja jätevedet voidaan käsitellä jä te ve si ase tuksen mukaisesti. Hakemuksen mukainen poikkeaminen ei aiheuta haittaa mahdolliselle myöhem mäl le yleis- tai ranta-asemakaavoitukselle tai alueiden käytön muulle jär jes tä mi sel le. Alueella ei ole erityisiä luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelun ta voit tei ta eikä hakemuksen mukainen poikkeaminen johda vaikutuksiltaan mer kit tä vään rakentamiseen. Koska poikkeamisessa on kyseessä yleiskaavan mukaisen loma-asumisen käyt tö tar koi tuk sen muuttaminen vakituiseen asumiseen, on toimivalta asiassa kunnalla (MRL 172, kohta 1). Poikkeamista vastaava rakennuslupa on haettava poikkeamispäätöksessä mai ni tun voimassaoloajan kuluessa. Sijaintikartta, kaavaote ja asemapiirros oheistetaan. LIITE A1, KH

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus hyväksyy Seppo Prykärin poik kea mis lu paha ke muk sen tarkastusinsinööri Lauri Grangergin esittämin perus tein. Päätös on voimassa kaksi vuotta kaupunginhallituksen pää töksen lainvoimaiseksi tulosta lukien. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Jari ja Hanna Patrakan poikkeamislupahakemus lomarakennuspaikan muuttamiseksi ympärivuotiseen asumiskäyttöön 757/ /2014 Kaupunginhallitus Tarkastusinsinööri Jari Koskinen: Hakija Jari ja Hanna Patrakka, Naantali Rakennuspaikka Haijainen yks, , Kotkantie 32 Tilan nimi Kotka Pinta-ala m² Kaavoitustilanne Rantakaava 2014 Sallittu kerrosala m² Rakennettu kerrosala m² Rakennushanke Poikkeamishakemus Kotkan tilan ranta-asemakaavan mukaisen RA loma-asun to ton tin käyttötarkoituksen muuttamiseksi ympärivuotiseen asu miseen. Rakennuspaikalle rakennetaan ympärivuotisen asumisen määräykset täyt tävä 146 m²:n asuinrakennus, 50 m²:n autotalli ja 25 m²:n rantasauna. Kiinteistö on liitetty kunnalliseen vesijohtoverkostoon ja jätevedet kä si tellään rakennettavalla kiinteistökohtaisella järjestelmällä. Kiinteistölle on ympä ri vuo ti nen ja kulkukelpoinen tieyhteys Haijaisten- ja Kotkantien kautta. Kot kan tien varrella on ympärivuotista asutusta ja Kukolanvainion tuleva ase ma kaa va-alue sijaitsee n. 3 km sekä Naantalin keskusta 6,5 km päässä. Ranta-asemakaavassa on annettu s-1 merkinnällä määräykset kiinteistöllä si jait se van tervaleppälehdon säilyttämiseksi ja hoitamiseksi. Luonnonmaan osa yleis kaa vas sa alueella on merkintä: M-2 - maa- ja metsätalousvaltainen alue, asemakaavoitettu/asemakaavoitettava alue. Tarkastusinsinööri on suorit ta nut kiinteistöllä katselmuksen ja todennut rakennuspaikan

20 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus so vel tu van ympärivuotiseen asumiseen. Katselmukseen osallistuivat myös lu van hakijat. Hakijan perustelu Ympärivuotinen asuminen mahdollistaa tilan täysipainoisen metsän hoidon, se kä viereisen omistamamme peltokiinteistön (Hevoshaanpelto 1:28, 1,36 ha) hyötykäytön. Hakijan selvitys Tieyhteys ja sähkö on. Kiinteistö on liitetty kaupungin vesijohtoon, kiin teistö koh tai nen jätevesilaitos. Kuuleminen Hakija on kuullut 2 naapurikiinteistöä, ei huomautuksia. Sovelletut oikeusohjeet MRL 171 poikkeamisvalta, MRL 172 poikkeamisen edellytykset Päätösehdotus Tarkastusinsinööri Jari Koskinen puoltaa haettua poikkeamista. Päätösehdotuksen perustelut Rakennuspaikan voidaan perustellusti katsoa soveltuvan ympärivuotiseen asu mi seen. Hakemuksen mukainen poikkeaminen ei aiheuta haittaa mahdolliselle myöhem mäl le yleis- tai ranta-asemakaavoitukselle tai alueiden käytön muulle jär jes tä mi sel le. Ranta-asemakaavan s-1 määräysten ja ohjeiden noudattaminen turvaavat luon non suo je lun tavoitteet kiinteistöllä. Alueella ei ole erityisiä rakennetun ympäristön suojelun tavoitteita eikä hake muk sen mukainen poikkeaminen johda vaikutuksiltaan merkittävään raken ta mi seen. Koska poikkeamisessa on kyseessä ranta-asemakaavan mukaisen lo ma-asumi sen käyttötarkoituksen muuttaminen vakituiseen asumiseen, on toi mi valta asiassa kunnalla (MRL 172, kohta 1).

21 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Sijaintikartta, ranta-asemakaavakartta, yleiskaavaote ja asemapiirustus oheis te taan. LIITE A2, KH KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus hyväksyy Jari ja Hanna Patrakan poik keamis lu pa ha ke muk sen tarkastusinsinööri Jari Koskisen esit tämin perustein. Päätös on voimassa kaksi vuotta kaupunginhallituksen pää töksen lainvoimaiseksi tulosta lukien. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

22 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Matti Salmisen poikkeamislupahakemus lomarakennuspaikan muuttamiseksi ympärivuotiseen asumiskäyttöön 107/ /2015 Kaupunginhallitus Tarkastusinsinööri Jari Koskinen: Hakija Matti Salminen, Merimasku Rakennuspaikka Rauduinen, , Velkuantie 631 Tilan nimi Petäjä Pinta-ala m² Kaavoitustilanne Rantakaava 2007 Sallittu kerrosala m² Rakennettu kerrosala m² Hakemuksen kohde on rantakaavan rakennuspaikka no:1. Rakennushanke Poikkeamishakemus Petäjäniemen ranta-asemakaavan RA-lo ma ra ken nuspai kan no:1 käyttötarkoituksen muuttamiseksi ympärivuotiseen asumiseen. Ra ken nus pai kal la no:1 sijaitsevat ympärivuotisen asumisen määräykset täyt tä vä 158 m²:n asuinrakennus, 55 m²:n autotalli ja 22 m²:n vierasmaja. Kiinteistö on liitetty kunnalliseen vesijohtoverkostoon ja wc-vedet joh detaan umpisäiliöön sekä harmaat vedet pienpuhdistamoon. Kiinteistölle on ym pä ri vuo ti nen ja kulkukelpoinen tieyhteys Velkuantien kautta. Hakemus ei koske hakijan omistamaa rakennuspaikkaa no:2, jossa sijaitsee 1970-lu vul la rakennettu 46 m²:n loma-asunto. Rauduisten- ja Velkuantien var rel la on ympärivuotista asutusta. Merimaskun koulu ja päiväkoti si jait sevat 9 km päässä. Merimaskun yleiskaavassa kiinteistöllä on RA-lo ma ra kennus pai kan merkintä.

23 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Tarkastusinsinööri on suorittanut kiinteistöllä katselmuksen ja toden nut rakennuspaikan soveltuvan ympärivuotiseen asumiseen Kat sel mukseen osallistui myös luvan hakija. Hakijan perustelu Kiinteistö on nyt pysyvästi vakituinen asuntoni, maistraatin muuttoilmoitus Haettu poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle eikä kaavan toteuttamiselle tai alueen käytön muulle järjestämiselle. Kiinteistö on ra ken net tu omakotitalon vaatimusten mukaisesti jo rakennusvaiheessa. Hakijan selvitys Hyvät tiet rakennettu 1970 (tontille 1) ja 2006 (tontille 2), vesijohto meren al ta (Naantalin vesilaitos / Kirson vesiosuuskunta), umpisäiliö 6 m², harmai den vesien puhdistamo, jätehuolto (jäteauto / Turun Seudun Jätehuolto). Kuuleminen Hakija kuullut kahta naapurikiinteistöä, ei huomautuksia. Sovelletut oikeusohjeet MRL 171 poikkeamisvalta, MRL 172 poikkeamisen edellytykset Päätösehdotus Tarkastusinsinööri Jari Koskinen puoltaa haettua poikkeamista. Päätösehdotuksen perustelut Rakennuspaikan voidaan perustellusti katsoa soveltuvan ympärivuotiseen asu mi seen. Hakemuksen mukainen poikkeaminen ei aiheuta haittaa mahdolliselle myöhem mäl le yleis- tai ranta-asemakaavoitukselle tai alueiden käytön muulle jär jes tä mi sel le. Alueella ei ole erityisiä luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelun ta voit tei ta eikä hakemuksen mukainen poikkeaminen johda vaikutuksiltaan mer kit tä vään rakentamiseen. Koska poikkeamisessa on kyseessä ranta-asemakaavan mukaisen lo ma-asumi sen käyttötarkoituksen muuttaminen vakituiseen asumiseen, on toi mi valta asiassa kunnalla (MRL 172, kohta 1).

24 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Sijaintikartta, otteet ranta-asemakaavasta ja yleiskaavasta sekä ase ma pii rustus oheistetaan. LIITE A3, KH KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus hyväksyy Matti Salmisen poik kea mis lu paha ke muk sen tarkastusinsinööri Jari Koskisen esittämin pe rustein. Päätös on voimassa kaksi vuotta kaupunginhallituksen pää töksen lainvoimaiseksi tulosta lukien. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

25 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Kalle Olkinuoran poikkeamislupahakemus lomarakennuspaikan muuttamiseksi ympärivuotiseen asumiskäyttöön 650/ /2014 Kaupunginhallitus Tarkastusinsinööri Jari Koskinen: Hakija Kalle Olkinuora, Naantali Rakennuspaikka Käkölä yks., Tilan nimi Vesiperä Pinta-ala m² Kaavoitustilanne Luonnonmaan osayleiskaava 2009 Sallittu kerrosala m² Rakennettu kerrosala m² Rakennushanke Poikkeamishakemus yleiskaavan mukaisen RA-lomarakennuspaikan käyttö tar koi tuk sen muuttamiseksi vakituiseen asumiseen. Hakemuksen mukainen rakennuspaikka sijaitsee Käkölän kylässä, Luonnon maan osayleiskaavan RA/9 loma-asuntoalueella. Rakennuspaikan pinta-ala on m² jonka lisäksi kiinteistöllä on omaa vesialuetta 13,7 ha. Tontilla sijaitsevat 36 m²:n loma-asunto, 9 m²:n sauna ja 24 m²:n ta lous raken nus. Hakemuksen mukaan nykyinen loma-asunto on tarkoitus korvata uu del la 150 m²:n suuruisella omakotitalolla. Talousveden hankinta on järjestetty omasta kaivosta ja jätevesille ra ken netaan nykymääräykset täyttävät järjestelmät. Käkölän alueella on ym pä ri vuotis ta asutusta ja kiinteistölle on ympärivuotinen ja kulkukelpoinen tieyhteys La pi lan- ja Suvituokiontien kautta. Kukolanvainion tuleva asemakaava-alue si jait see n. 2,5 km etäisyydellä ja Naantalin keskustaan on alle 8 km. Tarkas tus in si nöö ri on suorittanut kiinteistöllä katselmuksen ja toden nut rakennuspaikan soveltuvan ympärivuotiseen asumiseen. Kat sel mukseen osallistui myös luvan hakija.

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 10.03.2015 AIKA 10.03.2015 18:00-19:20 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan.

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan. Puumala Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) 48 Poikkeamislupa / Barthelet Philippe ja Ritva PuuDno-2015-315 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Barthelet2015.pdf (Salassa

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 100 Liikuntalautakunta 28.12.2016 AIKA 28.12.2016 16:00-17:35 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 76 Koululautakunta Aika 17.08.2016 klo 18:01-18:25 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone.

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 20 Ympäristölautakunta Aika Torstai 14.04.2016 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6 Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 10.00 11.10 Kokouspaikka Alvarinkulma, 2. kerros Käsitellyt asiat Pykälä Asia 17 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 3 18 Projektinjohtajan

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 9 Rakennuslautakunnan tilinpäätös

Sisällysluettelo. 9 Rakennuslautakunnan tilinpäätös Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta 11.03.2015 Sisällysluettelo Sivu 9 Rakennuslautakunnan tilinpäätös 2014 3 10 Selityksen antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle Turun hallinto-oikeuden

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Vapaa-ajan lautakunta 30.11.2015 AIKA 30.11.2015 klo 19:22-19:51 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 47 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

26 Tileistä poistettavat saatavat v. 2013 / Rakennuslautakunta

26 Tileistä poistettavat saatavat v. 2013 / Rakennuslautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (12) Aika 03.11.2015, klo 16:30-16:50 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus 25 Talousarvio

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 Kunnanvaltuusto 06.08.2014 AIKA 06.08.2014 klo 14:00-14:06 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Manner ja Esa Pelkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Manner ja Esa Pelkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Ympäristölautakunta Aika Torstai 19.03.2015 klo 18:00-19:02 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot