Sisällysluettelo. 132 Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen täyttämiseen 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 132 Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen 3. 133 Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen täyttämiseen 5"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Sisällysluettelo Sivu 132 Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen täyttämiseen Luvan antaminen Myllynkiventien ryhmäkodin hoitajan toimen täyttämiseen Elinkeinoasiamiehen virka Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Vuoden 2014 tilinpäätöksen tarkastelu Seppo Prykärin poikkeamislupahakemus loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseksi yksiasuntoiseksi omakotitaloksi Jari ja Hanna Patrakan poikkeamislupahakemus lomarakennuspaikan muuttamiseksi ympärivuotiseen asumiskäyttöön Matti Salmisen poikkeamislupahakemus lomarakennuspaikan muuttamiseksi ympärivuotiseen asumiskäyttöön Kalle Olkinuoran poikkeamislupahakemus lomarakennuspaikan muuttamiseksi ympärivuotiseen asumiskäyttöön Kaupunginvaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpano Raision seudun koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutos Raision seudun koulutuskuntayhtymän hallintosäännön muutos Naantalin Seudun Meripelastajat ry:n avustusanomus historiikin painatuskustannuksiin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen Valtuutettu Jarkko Kanervan ym. valtuustoaloite uusiutuvan energian käytön edistämisestä Valtuutettu Lauri Laineen ym. valtuustoaloite Röölän sataman yleisestä käymälästä Kuntalaisten kuuleminen kuntajakoselvittäjien tekemästä ehdotuksesta kuntien yhdistymiseksi Ilmoitusasia 40

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Aika kello 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Tuuna Markku puheenjohtaja Aalto Hannu 1. varapuheenjohtaja Santalahti Samuli 2. varapuheenjohtaja Forsblom Toni Jan Lindströmin varajäsen Gustafsson Hanna jäsen, , Hagsberg Sirpa jäsen, , Junnila Vilhelm jäsen Kärkkäinen Terhi jäsen Linja Anne jäsen Savolainen Arja jäsen Tavio Tero jäsen Rönnholm Mikko valtuuston pj. Salokangas Elina valtuuston 1. vpj. Jalkanen Heini valtuuston 2. vpj. Paju Marja-Terttu henkilökunnan edustaja, Heinonen Juha kaupunginkamreeri, 137 Myllymäki Irmeli sivistystoimenjohtaja, 137 Mutanen Jouni kaupunginjohtaja Lehtinen Riitta kaupunginsihteeri Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Linja ja Arja Savolainen. Markku Tuuna puheenjohtaja Riitta Lehtinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa 20. huhtikuuta 2014 Anne Linja Arja Savolainen

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen 257/ /2015 Kaupunginhallitus Ylilääkäri Kristian Kallio: Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: Naantalin terveyskeskuksessa on yhdeksän väestövastuulääkärin virkaa. Ku kin väestövastuulääkäri vastaa oman väestönsä hoidosta. Hoidon saa tavuu den, jatkuvuuden ja luottamuksellisen potilas-lääkärisuhteen muo dos tumi sen kannalta pysyvä hoitosuhde saman lääkärin kanssa on tärkeää. Pit käai kai set hoitosuhteet tehostavat ajankäyttöä ja vähentävät eri kois sai raan hoidon käyttötarvetta. Väestövastuulääkärijärjestelmä toimii hyvin vain, kun kaikki virat ovat täyn nä. Yhdenkin viran täyttämättömyys johtaa muiden lääkärien yli mää räiseen kuormitukseen, haittaa hoidon saatavuutta ja estää pysyvien hoi to suhtei den muodostumista. Yksi väestövastuulääkärin virka on nyt vapautunut, terveyskeskuslääkäri An na Harjulahti siirtyi sisäisellä siirrolla irtisanoutumisen johdosta tyhjäksi jääneeseen osastonlääkärin virkaan ( ) sijaiseksi al kaen ja vakinaiseksi alkaen. Harjulahden väestöä on ko ko tä män ajan hoitanut sijainen. Naantalin kaupungin lääkäritilanne on ollut pitkään erittäin hyvä ja kaikki väes tö vas tuu lää kä rien virat ovat olleet hoidettuina. Nyt vakituisen lääkärin siir tyes sä vastaamaan osastonlääkärin tehtävistä, on tärkeää saada häneltä va pau tu nut väestövastuulääkärin virka ( ) täytettyä vakituisesti mahdol li sim man pian. Esitän kaupunginhallitukselle, että terveyskeskuksen avoimeksi tullut lää kärin virka voidaan täyttää. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus antaa sosiaali- ja terveysvirastolle luvan ter veys kes kus lää kä rin viran (vakanssi nro ) täyt tä miseen.

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus KOKOUSKÄSITTELY: Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen täyttämiseen 259/ /2015 Kaupunginhallitus Palvelukodin johtaja Anneli Lehtimäki: Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja Taina Lahtiola: Birgittakodissa tulee avoimeksi hoitajan toimi (vakanssi nro ) Eija Ran ta ta lon irtisanouduttua hoitajan toimestaan alkaen. Birgittakoti on iso, 63-paikkainen sekä tehostettua palveluasumista että lyhyt ai kais kun tou tus ta ja kuntouttavaa päivätoimintaa tuottava yksikkö. Va kinai sia työntekijöitä Birgittakodissa on 48 henkilöä. Birgittakodissa on kuusi hoi to tii miä. Tiimien koko vaihtelee seitsemästä viiteentoista asu kas paikkaan. Suurimmassa, 15 asukaspaikan hoivatiimissä, työskentelee yhteensä kym me nen hoitajaa kolmessa vuorossa. Asukkaiden hoidontarve on suuri. Ly hyt ai kais kun tou tus paik ko ja on yhdeksän. Tämä tiimi toimii yhteistyössä 11-paik kai sen tiimin kanssa. Näissä tiimeissä on keskitytty erityisesti yk silö- ja ryhmäkuntoutukseen. Hoitajia kyseisissä tiimeissä työskentelee 12. Pie nim män tiimin, jossa on seitsemän asukaspaikkaa, eri vuoroissa työs kente lee kerrallaan vain yksi hoitaja. Birgittakodissa on kaksi muistisairaille tar koi tet tua muistitiimiä, joista toisessa on 12 ja toisessa 13 asukasta ja hoita jia näissä tiimeissä työskentelee yhteensä 15. Eija Rantatalo on toiminut hoitajana toisessa muistitiimissä. Muistisairaiden hoi to työs sä on tärkeää hoitohenkilökunnan pysyvyys sekä muistihäiriöisten asuk kai den hoitotyön erityispiirteiden tuntemus asiakaslähtöisen ja laa dukkaan palvelun turvaamiseksi. Birgittakodissa hoitajamitoitus on 0,63/hoitopaikka, jonka tulee täyttyä erityisesti muistisairaiden vaativan hoi to työn osalta. Anon lupaa hoitajan toimen täyttämiseen Birgittakodissa (vakanssi nro ) alkaen. Hoitotyö on Birgittakodissa haastavaa, sillä henkilökunnalta vaaditaan laaja-alais ta ikääntyvien hoitotyön ja kuntoutuksen ammatillista osaamista. Pie nes sä tiimissä hoitajat työskentelevät lisäksi yksin työvuoroissa. Muis tisai rai den hoitotyö edellyttää paitsi muistisairauksien tuntemusta myös kykyä ja ammatillista osaamista toimia oikein haastavissakin asia kas ti lan teissa. Birgittakodissa tulee olla riittävä määrä vakinaista ja pysyvää hen ki lökun taa huolehtimassa asukkaiden turvallisesta ja laadukkaasta hoitotyöstä.

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelustrategiassa on todettu, että pal ve lu ko tien hoitotyö tehdään ensisijaisesti omana tuotantona ja Naan ta lissa lähellä asiakkaita olevissa yksiköissä. Lisäksi riittävän hoi ta ja mi toi tuksen ylläpitämiseksi ja osaamisen varmistamiseksi on yo. menettely toimen täyt tä mi sek si perusteltua. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus antaa sosiaali- ja terveysvirastolle luvan hoi ta jan toimen (vakanssi nro ) täyttämiseen. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Luvan antaminen Myllynkiventien ryhmäkodin hoitajan toimen täyttämiseen 260/ /2015 Kaupunginhallitus Palvelukodin johtaja Leena Purmonen-Merivirta: Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja Taina Lahtiola: Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: Myllynkiventien ryhmäkodissa tulee avoimeksi hoitajan toimi (vakanssi nro ) Saara Oksan irtisanouduttua ryhmäkodin hoitajan toimestaan alkaen. Myllynkiventien ryhmäkoti on 16-paikkainen, muistisairaille tehostettua pal ve lu asu mis ta tarjoava yksikkö. Hoitohenkilökuntaa yksikössä on yh teensä 10 (mitoitus 0,62/hoitopaikka). Hoitajat vastaavat asukkaiden pe rus hoidos ta, kuntouttavasta hoitotyöstä sekä yhteistyöstä omaisten kanssa. Muis tisai rai den hoitotyössä tärkeää on hoitohenkilökunnan pysyvyys sekä muis tihäi riöis ten asiakkaiden hoitotyön erityispiirteiden tuntemus, turvallisen ja asia kas läh töi sen hoidon varmistamiseksi. Anon lupaa hoitajan toimen täyttämiseen (vakanssi nro ) al kaen. Hoitajan toimeen valitulta edellytetään sosiaali- ja terveysalan pe rus tut kintoa tai alan aikaisempaa kouluasteista ammatillista tutkintoa. Tähän ryhmään voivat kuulua lähihoitajat ja vastaavat aiemmat koulutusnimikkeet ku ten esimerkiksi apuhoitaja, perushoitaja ja kuntohoitaja. Ryhmäkodeissa tulee olla riittävä määrä vakinaista henkilökuntaa huo leh timas sa asukkaiden haasteellisesta ja turvallisesta hoitotyöstä. Hoidon laadun var mis ta mi sek si tulee avoimiksi tulevat vakanssit viivytyksettä täyttää va kinai sel la henkilöstöllä. Talousarviossa on varauduttu palkkakustannuksiin. Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelustrategiassa on todettu, että pal ve lu ko tien hoitotyö tehdään ensisijaisesti omana tuotantona ja Naan ta lissa lähellä asiakkaita olevissa yksiköissä. Lisäksi riittävän hoi ta ja mi toi tuksen ylläpitämiseksi ja osaamisen varmistamiseksi on yo. menettely toimen täyt tä mi sek si perusteltua.

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus antaa sosiaali- ja terveysvirastolle luvan hoi ta jan toimen (vakanssi nro ) täyttämiseen lu kien. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Elinkeinoasiamiehen virka 199/ /2015, 217/ /2015 Kaupunginhallitus Henkilöstösuunnitelmassa on uutena tehtävänä perustettu johdon tukiyksikköön sijoitettu elinkeinoasiamiehen virka. Hallintosäännössä ei ole määräyksiä elinkeinoasiamiehen viran täyttämisestä. Elin kei no asiamie hen esimiehenä toimii kaupunginjohtaja, jolloin virkavalinnan suorittaa kau pun gin hal li tus. Elinkeinoasiamies on kaupunginjohtajan suora alainen. Elin kei no asia miehen tehtävänä on avustaa kaupunginjohtajaa kaupungin elinkeinopolitiikan hoi ta mi ses sa, osallistua elinkeinopoliittisten toimenpiteiden valmisteluun, elin kei no po li tii kan toteuttamiseen, ja kehittämiseen. Elinkeinoasiamies osal lis tuu kaupungin yritysmarkkinoinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen. Teh tä viin kuuluvat myös yrityshankinta ja toimitila- ja teollisuustilojen tarjon nan edistäminen sekä yhteistyö erityisesti yrittäjien, yrittäjäyhdistysten se kä seudullisten elinkeinotoimijoiden kanssa. Elinkeinoasiamies avustaa yri tyk siä niiden kehittämishankkeissa ja toimii elinkeinotoiminnan asiantun ti ja na kaupungin maankäytön suunnittelussa. Kelpoisuusvaatimuksena elinkeinoasiamiehen virkaan on soveltuva kor keakou lu tut kin to. Lisäksi edellytetään kokemusta ja asiantuntemusta elin kei notoi min nan kehittämisestä. Monipuolinen yrityselämän tuntemus sekä aktiivinen ja mark ki noin ti hen kinen ote työskentelyyn on esiintymistaidon lisäksi etu viran me nes tyk sel lises sä hoitamisessa. Palkkaus ja muut ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työ eh to sopi muk sen mukaan. Virkaan valittavalla on kuuden kuukauden koeaika. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lää kä rin to dis tus terveydentilastaan. Valintaprosessissa tullaan käyttämään kom pe tens si poh jais ta henkilöarviointia. Elinkeinoasiamiehen vakanssi ilmoitetaan haettavaksi lyhyellä ilmoituksella Tu run Sanomissa ja Talouselämä-lehdessä. Varsinainen pitkä hakuilmoitus jul kais taan KuntaRekryssä, työvoimatoimistossa sekä kaupungin net ti si vuilla ja ilmoitustaululla. Ilmoitusteksti on esityslistan liitteenä (KH ).

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus päättää julistaa elinkeinoasiamiehen viran haettavaksi. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Elinkeinoasiamiehen viran hakuaika päättyy kello 15. Viran täyttöä valmisteltaessa tavoitteena on ollut, että kaupunginhallitus voisi suo rittaa valinnan toukokuun loppuun mennessä, jolloin virkaan valittu voisi aloit taa tehtävän hoitamisen syyskuun alussa. Aikataulun mukaan haastateltavaksi kutsuttavista tulisi päättää siten, että haas tat te lut voitaisiin suorittaa Haastatteluihin kutsuttaisiin noin kuu si hakijaa, joten aikaa varattaisiin koko päivä kello 9 alkaen. Haas tat telu jen perusteella haastattelun suorittava ryhmä päättäisi so vel tu vuus ar viointiin lähetettävistä kahdesta tai kolmesta hakijasta. Testipäivä on Testien tulokset kä si tel täi siin yhdessä henkilöarvioinnin suorittavan Psy ko lo gitii mi Päämäärä Oy:n kans sa kello Kaupunginhallitus voisi päättää viran täyt tä mi ses tä aikaisintaan Haastatteluihin kutsuttavista hakijoista päättäisi kaupunginjohtaja yhdessä kau pun gin hal li tuk sen puheenjohtajiston kanssa. Viranhaltijoista kau pun ginjoh ta jan li säk si haastattelutilaisuuteen osallistuisivat henkilöstöpäällikkö Lau ra Sau ra ma sekä viestintä- ja kehittämispäällikkö Tiina Rin ne-ky länpää. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus hyväksyy elinkeinoasiamiehen viran täyt tämi sen edellä esitetyllä tavalla, oikeuttaa kaupunginjohtajan yh des sä kaupunginhallituksen puheenjohtajiston kanssa va litse maan haastatteluun kutsuttavat ja valitsee edustajansa haastat te lu ti lai suu teen kello 9.

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KOKOUSKÄSITTELY: Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallituksen pöytäkunta osallistuu mahdollisuuksien mukaan haastattelutilaisuuteen.

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 14/ /2015 Kaupunginhallitus Toimielinten pöytäkirjat Viranhaltijapäätökset 1 Kaupunginhallituksen kaupunkisuunnittelujaosto Manner-Naantalin osayleiskaava 24 Leiklahden ranta-asemakaavan muutos 25 Ajolan-Kunstenniemen ranta-asemakaavan muutos 26 Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus 27 Anomus kiinteistöjen ja 14 rakennusvelvoiteajan pi den tä mi ses tä 28 Merimaskun entisen kunnantalon myynti 29 Kaupunginjohtajan tilannekatsaus 1 Kaupunginkamreeri Juha Heinonen 6/2015 Kassalainan ottaminen /2015 Kassalainan ottaminen /2015 Kassalainan ottaminen Hallintojohtaja Riitta Luotio 11/2015 Populus-ProEconomica -kirjanpitoliittymän hankkiminen 3 Kaupunginjohtaja Jouni Mutanen 26/2015 Liikuntapaikat-yksikön kolmen henkilön ulkomaanmatka Tal linnaan jäähallipäiville /2015 Itä-Immasen II-vaiheen omakotitontin vuok raa minen Pasi ja Maija Santamaalle 28/2015 Soinisten 1-alueen omakotitontin myyminen Janne ja Anu Valtoselle (vuokratontin lunastus) KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää olla käyttämättä kuntalain 51 :n tar koit ta maa otto-oikeutta edellä selostetuissa toimielinten pöy tä kir jois sa sekä viranhaltijapäätöksissä ilmeneviin pää töksiin.

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus KOKOUSKÄSITTELY: Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Vuoden 2014 tilinpäätöksen tarkastelu 166/ /2015 Kaupunginhallitus Kaupunginsihteeri Riitta Lehtinen: Kaupunginhallitus sopi vuoden 2014 tilinpäätöksen allekirjoituksen yh teydes sä, että kaupunginhallitus tarkastelee vuoden 2014 toimintaa ja taloutta ti lin pää tös tie to jen sekä Maisema-mallin ja kuntarakenneselvityksen ai neisto jen perusteella. Kaupunginjohtajan johtoryhmässä sovittiin, että sivistystoimen esittely on 13.4., teknisen toimen 4.5. ja sosiaali- ja terveystoimen Oheismateriaali: sivistystoimen vuoden 2014 tilinpäätöksen esittely sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen Maisema-raportti 2013 tiivistelmä sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen Maisema-raportista 2013 KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus merkitsee saadun selvityksen tiedoksi. Merkittiin, että sivistystoimenjohtaja Irmeli Myllymäki esitteli asiaa kokouksessa. Merkittiin, että kaupunginkamreeri Juha Heinonen oli läsnä ko kouk ses sa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Seppo Prykärin poikkeamislupahakemus loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseksi yksiasuntoiseksi omakotitaloksi 6/ /2015 Kaupunginhallitus Tarkastusinsinööri Lauri Granberg: Hakija Seppo Prykäri, Raisio Rakennuspaikka Alakylä, , Isoluodontie 97 b, Röölä Tilan nimi Mäntykallio Pinta-ala m² Kaavoitustilanne Yleiskaava 2006 Sallittu kerrosala 200 m² Rakennettu kerrosala, luvat 195 m² Rakennushanke Kiinteistö sijaitsee Rymättylän Aaslaluodossa. Hakemus koskee keskeneräisen loma-asunnon muuttamista yhden asunnon oma ko ti ta lok si. Loma-asunnolle on myönnetty laajennuslupa, jonka ker rosala on laajennuksen jälkeen 124 m². Rakennuspaikalla on lisäksi rantasauna 16 k-m², ja autovaja-varasto, jonka kerrosala on laajennuksen jälkeen 55 m². Loma-asunto on suunniteltu ympärivuotiseen asumiseen. Rakennuksen varus tei na ovat mm. suora sähkölämmitys, varaava takka, ilmalämpöpumppu ja koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla, sähkö käymälä, ja pe seyty mis ti lat. Kohteen viereinen paikka on kaavoitettu maatilaksi ja samalla tiellä on muita kin ympärivuotiseen asumiseen kaavoitettuja kiinteistöjä. Matka Naantalin keskustaan on n. 29 km ja Rymättylän keskustan pal ve luihin n. 11 km.

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Rakennustarkastaja on käynyt paikan päällä ja pitää rakennuspaikkaa so veltu va na ympärivuotiseen asumiseen. Poikkeaminen Rymättylän eteläisen saariston osayleiskaavan, Airismaa- Aasla, RA-lo mara ken nus pai kal le rakenteilla olevan loma-asunnon muuttaminen oma ko ti talok si. Hakijan selvitys Halutaan muuttaa pysyvästi asumaan Naantaliin. Tieyhteys on pihalle asti, kuorma-autot ym. pääsevät pihalle. Kiinteistöllä on oma porakaivo.,harmaat vedet imeytetään omalle maalle. Käy mä lä toteutetaan sähkötoimisena. Jätevesisuunnitelma on tehty. Kuuleminen Rakennusvalvonta on kuullut kahta naapurikiinteistöä. Kiinteistön Pihlajaranta omistaja ilmoitti, että ra ken nus lu paha ke muk ses ta jätetty mielipide ei ole muuttunut. Ra ken nus lu pa ha ke mukses sa naapuri oli rakennushanketta vastaan seuraavilta osin: "Rakennuspiirustuksissa jätevesien käsittely eri kois suun ni telman mukaan on puutteellinen. Harmaa ja WC-vesien puhdistussuunnitelma, jotta korkean täys kal lioi sen kiinteistötontin alapuolella olevat naapurit, ja Van han ky län suojeltu lahti säästyisivät vahingoilta. Vaadin nähtäväksi viranomaisen hyväksymän lausunnon vaati muk set täyttävästä järjestelmästä kiinteistön jätevesien puhdis ta mi sek si. Ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetun vapaa-ajan asunnon laa jen nus osa on maisemallisesti silmiinpistävä ja varjostava kor keu ten sa vuoksi. KUNNIOITAMME LUONNONARVOJA!!!"

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Sovelletut oikeusohjeet MRL 171 poikkeamisvalta, MRL 172 poikkeamisen edellytykset Päätösehdotus Tarkastusinsinööri Lauri Granberg puoltaa hakemusta. Päätösehdotuksen perustelut Rakennuspaikka ja rakenteilla oleva asuinrakennus täyttävät ym pä ri vuo tisen asumisen edellytykset. Rakennuspaikalle johtavat tiet ovat ajokuntoisina ympäri vuoden. Rakennusoikeutta ei ylitetä. Viereinen kiinteistö on AM-aluetta ja samalla tiellä on muitakin oma ko ti talo ja. Talousvettä saadaan riittävästi ja jätevedet voidaan käsitellä jä te ve si ase tuksen mukaisesti. Hakemuksen mukainen poikkeaminen ei aiheuta haittaa mahdolliselle myöhem mäl le yleis- tai ranta-asemakaavoitukselle tai alueiden käytön muulle jär jes tä mi sel le. Alueella ei ole erityisiä luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelun ta voit tei ta eikä hakemuksen mukainen poikkeaminen johda vaikutuksiltaan mer kit tä vään rakentamiseen. Koska poikkeamisessa on kyseessä yleiskaavan mukaisen loma-asumisen käyt tö tar koi tuk sen muuttaminen vakituiseen asumiseen, on toimivalta asiassa kunnalla (MRL 172, kohta 1). Poikkeamista vastaava rakennuslupa on haettava poikkeamispäätöksessä mai ni tun voimassaoloajan kuluessa. Sijaintikartta, kaavaote ja asemapiirros oheistetaan. LIITE A1, KH

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus hyväksyy Seppo Prykärin poik kea mis lu paha ke muk sen tarkastusinsinööri Lauri Grangergin esittämin perus tein. Päätös on voimassa kaksi vuotta kaupunginhallituksen pää töksen lainvoimaiseksi tulosta lukien. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Jari ja Hanna Patrakan poikkeamislupahakemus lomarakennuspaikan muuttamiseksi ympärivuotiseen asumiskäyttöön 757/ /2014 Kaupunginhallitus Tarkastusinsinööri Jari Koskinen: Hakija Jari ja Hanna Patrakka, Naantali Rakennuspaikka Haijainen yks, , Kotkantie 32 Tilan nimi Kotka Pinta-ala m² Kaavoitustilanne Rantakaava 2014 Sallittu kerrosala m² Rakennettu kerrosala m² Rakennushanke Poikkeamishakemus Kotkan tilan ranta-asemakaavan mukaisen RA loma-asun to ton tin käyttötarkoituksen muuttamiseksi ympärivuotiseen asu miseen. Rakennuspaikalle rakennetaan ympärivuotisen asumisen määräykset täyt tävä 146 m²:n asuinrakennus, 50 m²:n autotalli ja 25 m²:n rantasauna. Kiinteistö on liitetty kunnalliseen vesijohtoverkostoon ja jätevedet kä si tellään rakennettavalla kiinteistökohtaisella järjestelmällä. Kiinteistölle on ympä ri vuo ti nen ja kulkukelpoinen tieyhteys Haijaisten- ja Kotkantien kautta. Kot kan tien varrella on ympärivuotista asutusta ja Kukolanvainion tuleva ase ma kaa va-alue sijaitsee n. 3 km sekä Naantalin keskusta 6,5 km päässä. Ranta-asemakaavassa on annettu s-1 merkinnällä määräykset kiinteistöllä si jait se van tervaleppälehdon säilyttämiseksi ja hoitamiseksi. Luonnonmaan osa yleis kaa vas sa alueella on merkintä: M-2 - maa- ja metsätalousvaltainen alue, asemakaavoitettu/asemakaavoitettava alue. Tarkastusinsinööri on suorit ta nut kiinteistöllä katselmuksen ja todennut rakennuspaikan

20 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus so vel tu van ympärivuotiseen asumiseen. Katselmukseen osallistuivat myös lu van hakijat. Hakijan perustelu Ympärivuotinen asuminen mahdollistaa tilan täysipainoisen metsän hoidon, se kä viereisen omistamamme peltokiinteistön (Hevoshaanpelto 1:28, 1,36 ha) hyötykäytön. Hakijan selvitys Tieyhteys ja sähkö on. Kiinteistö on liitetty kaupungin vesijohtoon, kiin teistö koh tai nen jätevesilaitos. Kuuleminen Hakija on kuullut 2 naapurikiinteistöä, ei huomautuksia. Sovelletut oikeusohjeet MRL 171 poikkeamisvalta, MRL 172 poikkeamisen edellytykset Päätösehdotus Tarkastusinsinööri Jari Koskinen puoltaa haettua poikkeamista. Päätösehdotuksen perustelut Rakennuspaikan voidaan perustellusti katsoa soveltuvan ympärivuotiseen asu mi seen. Hakemuksen mukainen poikkeaminen ei aiheuta haittaa mahdolliselle myöhem mäl le yleis- tai ranta-asemakaavoitukselle tai alueiden käytön muulle jär jes tä mi sel le. Ranta-asemakaavan s-1 määräysten ja ohjeiden noudattaminen turvaavat luon non suo je lun tavoitteet kiinteistöllä. Alueella ei ole erityisiä rakennetun ympäristön suojelun tavoitteita eikä hake muk sen mukainen poikkeaminen johda vaikutuksiltaan merkittävään raken ta mi seen. Koska poikkeamisessa on kyseessä ranta-asemakaavan mukaisen lo ma-asumi sen käyttötarkoituksen muuttaminen vakituiseen asumiseen, on toi mi valta asiassa kunnalla (MRL 172, kohta 1).

21 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Sijaintikartta, ranta-asemakaavakartta, yleiskaavaote ja asemapiirustus oheis te taan. LIITE A2, KH KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus hyväksyy Jari ja Hanna Patrakan poik keamis lu pa ha ke muk sen tarkastusinsinööri Jari Koskisen esit tämin perustein. Päätös on voimassa kaksi vuotta kaupunginhallituksen pää töksen lainvoimaiseksi tulosta lukien. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

22 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Matti Salmisen poikkeamislupahakemus lomarakennuspaikan muuttamiseksi ympärivuotiseen asumiskäyttöön 107/ /2015 Kaupunginhallitus Tarkastusinsinööri Jari Koskinen: Hakija Matti Salminen, Merimasku Rakennuspaikka Rauduinen, , Velkuantie 631 Tilan nimi Petäjä Pinta-ala m² Kaavoitustilanne Rantakaava 2007 Sallittu kerrosala m² Rakennettu kerrosala m² Hakemuksen kohde on rantakaavan rakennuspaikka no:1. Rakennushanke Poikkeamishakemus Petäjäniemen ranta-asemakaavan RA-lo ma ra ken nuspai kan no:1 käyttötarkoituksen muuttamiseksi ympärivuotiseen asumiseen. Ra ken nus pai kal la no:1 sijaitsevat ympärivuotisen asumisen määräykset täyt tä vä 158 m²:n asuinrakennus, 55 m²:n autotalli ja 22 m²:n vierasmaja. Kiinteistö on liitetty kunnalliseen vesijohtoverkostoon ja wc-vedet joh detaan umpisäiliöön sekä harmaat vedet pienpuhdistamoon. Kiinteistölle on ym pä ri vuo ti nen ja kulkukelpoinen tieyhteys Velkuantien kautta. Hakemus ei koske hakijan omistamaa rakennuspaikkaa no:2, jossa sijaitsee 1970-lu vul la rakennettu 46 m²:n loma-asunto. Rauduisten- ja Velkuantien var rel la on ympärivuotista asutusta. Merimaskun koulu ja päiväkoti si jait sevat 9 km päässä. Merimaskun yleiskaavassa kiinteistöllä on RA-lo ma ra kennus pai kan merkintä.

23 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Tarkastusinsinööri on suorittanut kiinteistöllä katselmuksen ja toden nut rakennuspaikan soveltuvan ympärivuotiseen asumiseen Kat sel mukseen osallistui myös luvan hakija. Hakijan perustelu Kiinteistö on nyt pysyvästi vakituinen asuntoni, maistraatin muuttoilmoitus Haettu poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle eikä kaavan toteuttamiselle tai alueen käytön muulle järjestämiselle. Kiinteistö on ra ken net tu omakotitalon vaatimusten mukaisesti jo rakennusvaiheessa. Hakijan selvitys Hyvät tiet rakennettu 1970 (tontille 1) ja 2006 (tontille 2), vesijohto meren al ta (Naantalin vesilaitos / Kirson vesiosuuskunta), umpisäiliö 6 m², harmai den vesien puhdistamo, jätehuolto (jäteauto / Turun Seudun Jätehuolto). Kuuleminen Hakija kuullut kahta naapurikiinteistöä, ei huomautuksia. Sovelletut oikeusohjeet MRL 171 poikkeamisvalta, MRL 172 poikkeamisen edellytykset Päätösehdotus Tarkastusinsinööri Jari Koskinen puoltaa haettua poikkeamista. Päätösehdotuksen perustelut Rakennuspaikan voidaan perustellusti katsoa soveltuvan ympärivuotiseen asu mi seen. Hakemuksen mukainen poikkeaminen ei aiheuta haittaa mahdolliselle myöhem mäl le yleis- tai ranta-asemakaavoitukselle tai alueiden käytön muulle jär jes tä mi sel le. Alueella ei ole erityisiä luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelun ta voit tei ta eikä hakemuksen mukainen poikkeaminen johda vaikutuksiltaan mer kit tä vään rakentamiseen. Koska poikkeamisessa on kyseessä ranta-asemakaavan mukaisen lo ma-asumi sen käyttötarkoituksen muuttaminen vakituiseen asumiseen, on toi mi valta asiassa kunnalla (MRL 172, kohta 1).

24 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Sijaintikartta, otteet ranta-asemakaavasta ja yleiskaavasta sekä ase ma pii rustus oheistetaan. LIITE A3, KH KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus hyväksyy Matti Salmisen poik kea mis lu paha ke muk sen tarkastusinsinööri Jari Koskisen esittämin pe rustein. Päätös on voimassa kaksi vuotta kaupunginhallituksen pää töksen lainvoimaiseksi tulosta lukien. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

25 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Kalle Olkinuoran poikkeamislupahakemus lomarakennuspaikan muuttamiseksi ympärivuotiseen asumiskäyttöön 650/ /2014 Kaupunginhallitus Tarkastusinsinööri Jari Koskinen: Hakija Kalle Olkinuora, Naantali Rakennuspaikka Käkölä yks., Tilan nimi Vesiperä Pinta-ala m² Kaavoitustilanne Luonnonmaan osayleiskaava 2009 Sallittu kerrosala m² Rakennettu kerrosala m² Rakennushanke Poikkeamishakemus yleiskaavan mukaisen RA-lomarakennuspaikan käyttö tar koi tuk sen muuttamiseksi vakituiseen asumiseen. Hakemuksen mukainen rakennuspaikka sijaitsee Käkölän kylässä, Luonnon maan osayleiskaavan RA/9 loma-asuntoalueella. Rakennuspaikan pinta-ala on m² jonka lisäksi kiinteistöllä on omaa vesialuetta 13,7 ha. Tontilla sijaitsevat 36 m²:n loma-asunto, 9 m²:n sauna ja 24 m²:n ta lous raken nus. Hakemuksen mukaan nykyinen loma-asunto on tarkoitus korvata uu del la 150 m²:n suuruisella omakotitalolla. Talousveden hankinta on järjestetty omasta kaivosta ja jätevesille ra ken netaan nykymääräykset täyttävät järjestelmät. Käkölän alueella on ym pä ri vuotis ta asutusta ja kiinteistölle on ympärivuotinen ja kulkukelpoinen tieyhteys La pi lan- ja Suvituokiontien kautta. Kukolanvainion tuleva asemakaava-alue si jait see n. 2,5 km etäisyydellä ja Naantalin keskustaan on alle 8 km. Tarkas tus in si nöö ri on suorittanut kiinteistöllä katselmuksen ja toden nut rakennuspaikan soveltuvan ympärivuotiseen asumiseen. Kat sel mukseen osallistui myös luvan hakija.

Sisällysluettelo. 1 Vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta Saatavien poisto 4. 3 Mainostilan myynti Maijamäen liikuntahalliin 5

Sisällysluettelo. 1 Vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta Saatavien poisto 4. 3 Mainostilan myynti Maijamäen liikuntahalliin 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 Vapaa-aikalautakunta 01.03.2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta 2015 3 2 Saatavien poisto 4 3 Mainostilan myynti Maijamäen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 Satamalautakunta 28.05.2013 Sisällysluettelo Sivu 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4 23 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.11.2017 Sisällysluettelo Sivu 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Ympäristölautakunta Aika Torstai 06.04.2017 klo 18:00-18:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 2 Kulttuurilautakunnan toimintakertomus vuodelta Palvelukiinteistöjen vuokrasopimukset 4

Sisällysluettelo. 2 Kulttuurilautakunnan toimintakertomus vuodelta Palvelukiinteistöjen vuokrasopimukset 4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 Kulttuurilautakunta 08.03.2017 Sisällysluettelo Sivu 2 Kulttuurilautakunnan toimintakertomus vuodelta 2016 3 3 Palvelukiinteistöjen vuokrasopimukset 4 4 Sopimus Vapaa-aikatullin

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65. Sivistyslautakunta. Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00. Kunnantalo, kahvio.

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65. Sivistyslautakunta. Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00. Kunnantalo, kahvio. Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65 Sivistyslautakunta Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 46 Yhteiskoulun teknisen työn lehtori 67 47 Vuorotteluvapaa

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2016 19 Tarkastuslautakunta 25.05.2016 AIKA 25.05.2016 klo 08:00-10:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen järjestäytyminen 21 12 Arviointikertomus

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 19 Satamaterminaalin ilmastoinnin ja lämmön talteenottojärjestelmän uusinta Sataman ajankohtaiset asiat 5

Sisällysluettelo. 19 Satamaterminaalin ilmastoinnin ja lämmön talteenottojärjestelmän uusinta Sataman ajankohtaiset asiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 Satamalautakunta 09.04.2013 Sisällysluettelo Sivu 19 Satamaterminaalin ilmastoinnin ja lämmön talteenottojärjestelmän uusinta 3 20 Sataman ajankohtaiset asiat 5 Naantalin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 28.03.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3 NURMIJÄRVEN KUNTA

Lisätiedot

Pentti Talvion poikkeamishakemus saunan rakentamiseksi

Pentti Talvion poikkeamishakemus saunan rakentamiseksi Kaupunginhallitus 240 08.06.2015 Pentti Talvion poikkeamishakemus saunan rakentamiseksi 749/10.04.02/2014 Kaupunginhallitus 08.06.2015 240 Tarkastusinsinööri Lauri Granberg ja maankäyttöpäällikkö Elise

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 28, 29, 37, 38 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus 30.01.2018 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017 kokouksen päätösten täytäntöönpano Osallistujat, laillisuus ja päätösvaltaisuus/ yhtymähallitus... 1 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 10.03.2015 AIKA 10.03.2015 18:00-19:20 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot