Sisällysluettelo. 132 Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen täyttämiseen 5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 132 Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen 3. 133 Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen täyttämiseen 5"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Sisällysluettelo Sivu 132 Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen täyttämiseen Luvan antaminen Myllynkiventien ryhmäkodin hoitajan toimen täyttämiseen Elinkeinoasiamiehen virka Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Vuoden 2014 tilinpäätöksen tarkastelu Seppo Prykärin poikkeamislupahakemus loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseksi yksiasuntoiseksi omakotitaloksi Jari ja Hanna Patrakan poikkeamislupahakemus lomarakennuspaikan muuttamiseksi ympärivuotiseen asumiskäyttöön Matti Salmisen poikkeamislupahakemus lomarakennuspaikan muuttamiseksi ympärivuotiseen asumiskäyttöön Kalle Olkinuoran poikkeamislupahakemus lomarakennuspaikan muuttamiseksi ympärivuotiseen asumiskäyttöön Kaupunginvaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpano Raision seudun koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutos Raision seudun koulutuskuntayhtymän hallintosäännön muutos Naantalin Seudun Meripelastajat ry:n avustusanomus historiikin painatuskustannuksiin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen Valtuutettu Jarkko Kanervan ym. valtuustoaloite uusiutuvan energian käytön edistämisestä Valtuutettu Lauri Laineen ym. valtuustoaloite Röölän sataman yleisestä käymälästä Kuntalaisten kuuleminen kuntajakoselvittäjien tekemästä ehdotuksesta kuntien yhdistymiseksi Ilmoitusasia 40

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Aika kello 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Tuuna Markku puheenjohtaja Aalto Hannu 1. varapuheenjohtaja Santalahti Samuli 2. varapuheenjohtaja Forsblom Toni Jan Lindströmin varajäsen Gustafsson Hanna jäsen, , Hagsberg Sirpa jäsen, , Junnila Vilhelm jäsen Kärkkäinen Terhi jäsen Linja Anne jäsen Savolainen Arja jäsen Tavio Tero jäsen Rönnholm Mikko valtuuston pj. Salokangas Elina valtuuston 1. vpj. Jalkanen Heini valtuuston 2. vpj. Paju Marja-Terttu henkilökunnan edustaja, Heinonen Juha kaupunginkamreeri, 137 Myllymäki Irmeli sivistystoimenjohtaja, 137 Mutanen Jouni kaupunginjohtaja Lehtinen Riitta kaupunginsihteeri Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Linja ja Arja Savolainen. Markku Tuuna puheenjohtaja Riitta Lehtinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa 20. huhtikuuta 2014 Anne Linja Arja Savolainen

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen 257/ /2015 Kaupunginhallitus Ylilääkäri Kristian Kallio: Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: Naantalin terveyskeskuksessa on yhdeksän väestövastuulääkärin virkaa. Ku kin väestövastuulääkäri vastaa oman väestönsä hoidosta. Hoidon saa tavuu den, jatkuvuuden ja luottamuksellisen potilas-lääkärisuhteen muo dos tumi sen kannalta pysyvä hoitosuhde saman lääkärin kanssa on tärkeää. Pit käai kai set hoitosuhteet tehostavat ajankäyttöä ja vähentävät eri kois sai raan hoidon käyttötarvetta. Väestövastuulääkärijärjestelmä toimii hyvin vain, kun kaikki virat ovat täyn nä. Yhdenkin viran täyttämättömyys johtaa muiden lääkärien yli mää räiseen kuormitukseen, haittaa hoidon saatavuutta ja estää pysyvien hoi to suhtei den muodostumista. Yksi väestövastuulääkärin virka on nyt vapautunut, terveyskeskuslääkäri An na Harjulahti siirtyi sisäisellä siirrolla irtisanoutumisen johdosta tyhjäksi jääneeseen osastonlääkärin virkaan ( ) sijaiseksi al kaen ja vakinaiseksi alkaen. Harjulahden väestöä on ko ko tä män ajan hoitanut sijainen. Naantalin kaupungin lääkäritilanne on ollut pitkään erittäin hyvä ja kaikki väes tö vas tuu lää kä rien virat ovat olleet hoidettuina. Nyt vakituisen lääkärin siir tyes sä vastaamaan osastonlääkärin tehtävistä, on tärkeää saada häneltä va pau tu nut väestövastuulääkärin virka ( ) täytettyä vakituisesti mahdol li sim man pian. Esitän kaupunginhallitukselle, että terveyskeskuksen avoimeksi tullut lää kärin virka voidaan täyttää. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus antaa sosiaali- ja terveysvirastolle luvan ter veys kes kus lää kä rin viran (vakanssi nro ) täyt tä miseen.

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus KOKOUSKÄSITTELY: Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen täyttämiseen 259/ /2015 Kaupunginhallitus Palvelukodin johtaja Anneli Lehtimäki: Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja Taina Lahtiola: Birgittakodissa tulee avoimeksi hoitajan toimi (vakanssi nro ) Eija Ran ta ta lon irtisanouduttua hoitajan toimestaan alkaen. Birgittakoti on iso, 63-paikkainen sekä tehostettua palveluasumista että lyhyt ai kais kun tou tus ta ja kuntouttavaa päivätoimintaa tuottava yksikkö. Va kinai sia työntekijöitä Birgittakodissa on 48 henkilöä. Birgittakodissa on kuusi hoi to tii miä. Tiimien koko vaihtelee seitsemästä viiteentoista asu kas paikkaan. Suurimmassa, 15 asukaspaikan hoivatiimissä, työskentelee yhteensä kym me nen hoitajaa kolmessa vuorossa. Asukkaiden hoidontarve on suuri. Ly hyt ai kais kun tou tus paik ko ja on yhdeksän. Tämä tiimi toimii yhteistyössä 11-paik kai sen tiimin kanssa. Näissä tiimeissä on keskitytty erityisesti yk silö- ja ryhmäkuntoutukseen. Hoitajia kyseisissä tiimeissä työskentelee 12. Pie nim män tiimin, jossa on seitsemän asukaspaikkaa, eri vuoroissa työs kente lee kerrallaan vain yksi hoitaja. Birgittakodissa on kaksi muistisairaille tar koi tet tua muistitiimiä, joista toisessa on 12 ja toisessa 13 asukasta ja hoita jia näissä tiimeissä työskentelee yhteensä 15. Eija Rantatalo on toiminut hoitajana toisessa muistitiimissä. Muistisairaiden hoi to työs sä on tärkeää hoitohenkilökunnan pysyvyys sekä muistihäiriöisten asuk kai den hoitotyön erityispiirteiden tuntemus asiakaslähtöisen ja laa dukkaan palvelun turvaamiseksi. Birgittakodissa hoitajamitoitus on 0,63/hoitopaikka, jonka tulee täyttyä erityisesti muistisairaiden vaativan hoi to työn osalta. Anon lupaa hoitajan toimen täyttämiseen Birgittakodissa (vakanssi nro ) alkaen. Hoitotyö on Birgittakodissa haastavaa, sillä henkilökunnalta vaaditaan laaja-alais ta ikääntyvien hoitotyön ja kuntoutuksen ammatillista osaamista. Pie nes sä tiimissä hoitajat työskentelevät lisäksi yksin työvuoroissa. Muis tisai rai den hoitotyö edellyttää paitsi muistisairauksien tuntemusta myös kykyä ja ammatillista osaamista toimia oikein haastavissakin asia kas ti lan teissa. Birgittakodissa tulee olla riittävä määrä vakinaista ja pysyvää hen ki lökun taa huolehtimassa asukkaiden turvallisesta ja laadukkaasta hoitotyöstä.

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelustrategiassa on todettu, että pal ve lu ko tien hoitotyö tehdään ensisijaisesti omana tuotantona ja Naan ta lissa lähellä asiakkaita olevissa yksiköissä. Lisäksi riittävän hoi ta ja mi toi tuksen ylläpitämiseksi ja osaamisen varmistamiseksi on yo. menettely toimen täyt tä mi sek si perusteltua. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus antaa sosiaali- ja terveysvirastolle luvan hoi ta jan toimen (vakanssi nro ) täyttämiseen. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Luvan antaminen Myllynkiventien ryhmäkodin hoitajan toimen täyttämiseen 260/ /2015 Kaupunginhallitus Palvelukodin johtaja Leena Purmonen-Merivirta: Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja Taina Lahtiola: Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: Myllynkiventien ryhmäkodissa tulee avoimeksi hoitajan toimi (vakanssi nro ) Saara Oksan irtisanouduttua ryhmäkodin hoitajan toimestaan alkaen. Myllynkiventien ryhmäkoti on 16-paikkainen, muistisairaille tehostettua pal ve lu asu mis ta tarjoava yksikkö. Hoitohenkilökuntaa yksikössä on yh teensä 10 (mitoitus 0,62/hoitopaikka). Hoitajat vastaavat asukkaiden pe rus hoidos ta, kuntouttavasta hoitotyöstä sekä yhteistyöstä omaisten kanssa. Muis tisai rai den hoitotyössä tärkeää on hoitohenkilökunnan pysyvyys sekä muis tihäi riöis ten asiakkaiden hoitotyön erityispiirteiden tuntemus, turvallisen ja asia kas läh töi sen hoidon varmistamiseksi. Anon lupaa hoitajan toimen täyttämiseen (vakanssi nro ) al kaen. Hoitajan toimeen valitulta edellytetään sosiaali- ja terveysalan pe rus tut kintoa tai alan aikaisempaa kouluasteista ammatillista tutkintoa. Tähän ryhmään voivat kuulua lähihoitajat ja vastaavat aiemmat koulutusnimikkeet ku ten esimerkiksi apuhoitaja, perushoitaja ja kuntohoitaja. Ryhmäkodeissa tulee olla riittävä määrä vakinaista henkilökuntaa huo leh timas sa asukkaiden haasteellisesta ja turvallisesta hoitotyöstä. Hoidon laadun var mis ta mi sek si tulee avoimiksi tulevat vakanssit viivytyksettä täyttää va kinai sel la henkilöstöllä. Talousarviossa on varauduttu palkkakustannuksiin. Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelustrategiassa on todettu, että pal ve lu ko tien hoitotyö tehdään ensisijaisesti omana tuotantona ja Naan ta lissa lähellä asiakkaita olevissa yksiköissä. Lisäksi riittävän hoi ta ja mi toi tuksen ylläpitämiseksi ja osaamisen varmistamiseksi on yo. menettely toimen täyt tä mi sek si perusteltua.

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus antaa sosiaali- ja terveysvirastolle luvan hoi ta jan toimen (vakanssi nro ) täyttämiseen lu kien. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Elinkeinoasiamiehen virka 199/ /2015, 217/ /2015 Kaupunginhallitus Henkilöstösuunnitelmassa on uutena tehtävänä perustettu johdon tukiyksikköön sijoitettu elinkeinoasiamiehen virka. Hallintosäännössä ei ole määräyksiä elinkeinoasiamiehen viran täyttämisestä. Elin kei no asiamie hen esimiehenä toimii kaupunginjohtaja, jolloin virkavalinnan suorittaa kau pun gin hal li tus. Elinkeinoasiamies on kaupunginjohtajan suora alainen. Elin kei no asia miehen tehtävänä on avustaa kaupunginjohtajaa kaupungin elinkeinopolitiikan hoi ta mi ses sa, osallistua elinkeinopoliittisten toimenpiteiden valmisteluun, elin kei no po li tii kan toteuttamiseen, ja kehittämiseen. Elinkeinoasiamies osal lis tuu kaupungin yritysmarkkinoinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen. Teh tä viin kuuluvat myös yrityshankinta ja toimitila- ja teollisuustilojen tarjon nan edistäminen sekä yhteistyö erityisesti yrittäjien, yrittäjäyhdistysten se kä seudullisten elinkeinotoimijoiden kanssa. Elinkeinoasiamies avustaa yri tyk siä niiden kehittämishankkeissa ja toimii elinkeinotoiminnan asiantun ti ja na kaupungin maankäytön suunnittelussa. Kelpoisuusvaatimuksena elinkeinoasiamiehen virkaan on soveltuva kor keakou lu tut kin to. Lisäksi edellytetään kokemusta ja asiantuntemusta elin kei notoi min nan kehittämisestä. Monipuolinen yrityselämän tuntemus sekä aktiivinen ja mark ki noin ti hen kinen ote työskentelyyn on esiintymistaidon lisäksi etu viran me nes tyk sel lises sä hoitamisessa. Palkkaus ja muut ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työ eh to sopi muk sen mukaan. Virkaan valittavalla on kuuden kuukauden koeaika. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lää kä rin to dis tus terveydentilastaan. Valintaprosessissa tullaan käyttämään kom pe tens si poh jais ta henkilöarviointia. Elinkeinoasiamiehen vakanssi ilmoitetaan haettavaksi lyhyellä ilmoituksella Tu run Sanomissa ja Talouselämä-lehdessä. Varsinainen pitkä hakuilmoitus jul kais taan KuntaRekryssä, työvoimatoimistossa sekä kaupungin net ti si vuilla ja ilmoitustaululla. Ilmoitusteksti on esityslistan liitteenä (KH ).

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus päättää julistaa elinkeinoasiamiehen viran haettavaksi. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Elinkeinoasiamiehen viran hakuaika päättyy kello 15. Viran täyttöä valmisteltaessa tavoitteena on ollut, että kaupunginhallitus voisi suo rittaa valinnan toukokuun loppuun mennessä, jolloin virkaan valittu voisi aloit taa tehtävän hoitamisen syyskuun alussa. Aikataulun mukaan haastateltavaksi kutsuttavista tulisi päättää siten, että haas tat te lut voitaisiin suorittaa Haastatteluihin kutsuttaisiin noin kuu si hakijaa, joten aikaa varattaisiin koko päivä kello 9 alkaen. Haas tat telu jen perusteella haastattelun suorittava ryhmä päättäisi so vel tu vuus ar viointiin lähetettävistä kahdesta tai kolmesta hakijasta. Testipäivä on Testien tulokset kä si tel täi siin yhdessä henkilöarvioinnin suorittavan Psy ko lo gitii mi Päämäärä Oy:n kans sa kello Kaupunginhallitus voisi päättää viran täyt tä mi ses tä aikaisintaan Haastatteluihin kutsuttavista hakijoista päättäisi kaupunginjohtaja yhdessä kau pun gin hal li tuk sen puheenjohtajiston kanssa. Viranhaltijoista kau pun ginjoh ta jan li säk si haastattelutilaisuuteen osallistuisivat henkilöstöpäällikkö Lau ra Sau ra ma sekä viestintä- ja kehittämispäällikkö Tiina Rin ne-ky länpää. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus hyväksyy elinkeinoasiamiehen viran täyt tämi sen edellä esitetyllä tavalla, oikeuttaa kaupunginjohtajan yh des sä kaupunginhallituksen puheenjohtajiston kanssa va litse maan haastatteluun kutsuttavat ja valitsee edustajansa haastat te lu ti lai suu teen kello 9.

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KOKOUSKÄSITTELY: Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallituksen pöytäkunta osallistuu mahdollisuuksien mukaan haastattelutilaisuuteen.

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 14/ /2015 Kaupunginhallitus Toimielinten pöytäkirjat Viranhaltijapäätökset 1 Kaupunginhallituksen kaupunkisuunnittelujaosto Manner-Naantalin osayleiskaava 24 Leiklahden ranta-asemakaavan muutos 25 Ajolan-Kunstenniemen ranta-asemakaavan muutos 26 Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus 27 Anomus kiinteistöjen ja 14 rakennusvelvoiteajan pi den tä mi ses tä 28 Merimaskun entisen kunnantalon myynti 29 Kaupunginjohtajan tilannekatsaus 1 Kaupunginkamreeri Juha Heinonen 6/2015 Kassalainan ottaminen /2015 Kassalainan ottaminen /2015 Kassalainan ottaminen Hallintojohtaja Riitta Luotio 11/2015 Populus-ProEconomica -kirjanpitoliittymän hankkiminen 3 Kaupunginjohtaja Jouni Mutanen 26/2015 Liikuntapaikat-yksikön kolmen henkilön ulkomaanmatka Tal linnaan jäähallipäiville /2015 Itä-Immasen II-vaiheen omakotitontin vuok raa minen Pasi ja Maija Santamaalle 28/2015 Soinisten 1-alueen omakotitontin myyminen Janne ja Anu Valtoselle (vuokratontin lunastus) KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää olla käyttämättä kuntalain 51 :n tar koit ta maa otto-oikeutta edellä selostetuissa toimielinten pöy tä kir jois sa sekä viranhaltijapäätöksissä ilmeneviin pää töksiin.

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus KOKOUSKÄSITTELY: Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Vuoden 2014 tilinpäätöksen tarkastelu 166/ /2015 Kaupunginhallitus Kaupunginsihteeri Riitta Lehtinen: Kaupunginhallitus sopi vuoden 2014 tilinpäätöksen allekirjoituksen yh teydes sä, että kaupunginhallitus tarkastelee vuoden 2014 toimintaa ja taloutta ti lin pää tös tie to jen sekä Maisema-mallin ja kuntarakenneselvityksen ai neisto jen perusteella. Kaupunginjohtajan johtoryhmässä sovittiin, että sivistystoimen esittely on 13.4., teknisen toimen 4.5. ja sosiaali- ja terveystoimen Oheismateriaali: sivistystoimen vuoden 2014 tilinpäätöksen esittely sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen Maisema-raportti 2013 tiivistelmä sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen Maisema-raportista 2013 KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus merkitsee saadun selvityksen tiedoksi. Merkittiin, että sivistystoimenjohtaja Irmeli Myllymäki esitteli asiaa kokouksessa. Merkittiin, että kaupunginkamreeri Juha Heinonen oli läsnä ko kouk ses sa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Seppo Prykärin poikkeamislupahakemus loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseksi yksiasuntoiseksi omakotitaloksi 6/ /2015 Kaupunginhallitus Tarkastusinsinööri Lauri Granberg: Hakija Seppo Prykäri, Raisio Rakennuspaikka Alakylä, , Isoluodontie 97 b, Röölä Tilan nimi Mäntykallio Pinta-ala m² Kaavoitustilanne Yleiskaava 2006 Sallittu kerrosala 200 m² Rakennettu kerrosala, luvat 195 m² Rakennushanke Kiinteistö sijaitsee Rymättylän Aaslaluodossa. Hakemus koskee keskeneräisen loma-asunnon muuttamista yhden asunnon oma ko ti ta lok si. Loma-asunnolle on myönnetty laajennuslupa, jonka ker rosala on laajennuksen jälkeen 124 m². Rakennuspaikalla on lisäksi rantasauna 16 k-m², ja autovaja-varasto, jonka kerrosala on laajennuksen jälkeen 55 m². Loma-asunto on suunniteltu ympärivuotiseen asumiseen. Rakennuksen varus tei na ovat mm. suora sähkölämmitys, varaava takka, ilmalämpöpumppu ja koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla, sähkö käymälä, ja pe seyty mis ti lat. Kohteen viereinen paikka on kaavoitettu maatilaksi ja samalla tiellä on muita kin ympärivuotiseen asumiseen kaavoitettuja kiinteistöjä. Matka Naantalin keskustaan on n. 29 km ja Rymättylän keskustan pal ve luihin n. 11 km.

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Rakennustarkastaja on käynyt paikan päällä ja pitää rakennuspaikkaa so veltu va na ympärivuotiseen asumiseen. Poikkeaminen Rymättylän eteläisen saariston osayleiskaavan, Airismaa- Aasla, RA-lo mara ken nus pai kal le rakenteilla olevan loma-asunnon muuttaminen oma ko ti talok si. Hakijan selvitys Halutaan muuttaa pysyvästi asumaan Naantaliin. Tieyhteys on pihalle asti, kuorma-autot ym. pääsevät pihalle. Kiinteistöllä on oma porakaivo.,harmaat vedet imeytetään omalle maalle. Käy mä lä toteutetaan sähkötoimisena. Jätevesisuunnitelma on tehty. Kuuleminen Rakennusvalvonta on kuullut kahta naapurikiinteistöä. Kiinteistön Pihlajaranta omistaja ilmoitti, että ra ken nus lu paha ke muk ses ta jätetty mielipide ei ole muuttunut. Ra ken nus lu pa ha ke mukses sa naapuri oli rakennushanketta vastaan seuraavilta osin: "Rakennuspiirustuksissa jätevesien käsittely eri kois suun ni telman mukaan on puutteellinen. Harmaa ja WC-vesien puhdistussuunnitelma, jotta korkean täys kal lioi sen kiinteistötontin alapuolella olevat naapurit, ja Van han ky län suojeltu lahti säästyisivät vahingoilta. Vaadin nähtäväksi viranomaisen hyväksymän lausunnon vaati muk set täyttävästä järjestelmästä kiinteistön jätevesien puhdis ta mi sek si. Ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetun vapaa-ajan asunnon laa jen nus osa on maisemallisesti silmiinpistävä ja varjostava kor keu ten sa vuoksi. KUNNIOITAMME LUONNONARVOJA!!!"

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Sovelletut oikeusohjeet MRL 171 poikkeamisvalta, MRL 172 poikkeamisen edellytykset Päätösehdotus Tarkastusinsinööri Lauri Granberg puoltaa hakemusta. Päätösehdotuksen perustelut Rakennuspaikka ja rakenteilla oleva asuinrakennus täyttävät ym pä ri vuo tisen asumisen edellytykset. Rakennuspaikalle johtavat tiet ovat ajokuntoisina ympäri vuoden. Rakennusoikeutta ei ylitetä. Viereinen kiinteistö on AM-aluetta ja samalla tiellä on muitakin oma ko ti talo ja. Talousvettä saadaan riittävästi ja jätevedet voidaan käsitellä jä te ve si ase tuksen mukaisesti. Hakemuksen mukainen poikkeaminen ei aiheuta haittaa mahdolliselle myöhem mäl le yleis- tai ranta-asemakaavoitukselle tai alueiden käytön muulle jär jes tä mi sel le. Alueella ei ole erityisiä luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelun ta voit tei ta eikä hakemuksen mukainen poikkeaminen johda vaikutuksiltaan mer kit tä vään rakentamiseen. Koska poikkeamisessa on kyseessä yleiskaavan mukaisen loma-asumisen käyt tö tar koi tuk sen muuttaminen vakituiseen asumiseen, on toimivalta asiassa kunnalla (MRL 172, kohta 1). Poikkeamista vastaava rakennuslupa on haettava poikkeamispäätöksessä mai ni tun voimassaoloajan kuluessa. Sijaintikartta, kaavaote ja asemapiirros oheistetaan. LIITE A1, KH

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus hyväksyy Seppo Prykärin poik kea mis lu paha ke muk sen tarkastusinsinööri Lauri Grangergin esittämin perus tein. Päätös on voimassa kaksi vuotta kaupunginhallituksen pää töksen lainvoimaiseksi tulosta lukien. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Jari ja Hanna Patrakan poikkeamislupahakemus lomarakennuspaikan muuttamiseksi ympärivuotiseen asumiskäyttöön 757/ /2014 Kaupunginhallitus Tarkastusinsinööri Jari Koskinen: Hakija Jari ja Hanna Patrakka, Naantali Rakennuspaikka Haijainen yks, , Kotkantie 32 Tilan nimi Kotka Pinta-ala m² Kaavoitustilanne Rantakaava 2014 Sallittu kerrosala m² Rakennettu kerrosala m² Rakennushanke Poikkeamishakemus Kotkan tilan ranta-asemakaavan mukaisen RA loma-asun to ton tin käyttötarkoituksen muuttamiseksi ympärivuotiseen asu miseen. Rakennuspaikalle rakennetaan ympärivuotisen asumisen määräykset täyt tävä 146 m²:n asuinrakennus, 50 m²:n autotalli ja 25 m²:n rantasauna. Kiinteistö on liitetty kunnalliseen vesijohtoverkostoon ja jätevedet kä si tellään rakennettavalla kiinteistökohtaisella järjestelmällä. Kiinteistölle on ympä ri vuo ti nen ja kulkukelpoinen tieyhteys Haijaisten- ja Kotkantien kautta. Kot kan tien varrella on ympärivuotista asutusta ja Kukolanvainion tuleva ase ma kaa va-alue sijaitsee n. 3 km sekä Naantalin keskusta 6,5 km päässä. Ranta-asemakaavassa on annettu s-1 merkinnällä määräykset kiinteistöllä si jait se van tervaleppälehdon säilyttämiseksi ja hoitamiseksi. Luonnonmaan osa yleis kaa vas sa alueella on merkintä: M-2 - maa- ja metsätalousvaltainen alue, asemakaavoitettu/asemakaavoitettava alue. Tarkastusinsinööri on suorit ta nut kiinteistöllä katselmuksen ja todennut rakennuspaikan

20 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus so vel tu van ympärivuotiseen asumiseen. Katselmukseen osallistuivat myös lu van hakijat. Hakijan perustelu Ympärivuotinen asuminen mahdollistaa tilan täysipainoisen metsän hoidon, se kä viereisen omistamamme peltokiinteistön (Hevoshaanpelto 1:28, 1,36 ha) hyötykäytön. Hakijan selvitys Tieyhteys ja sähkö on. Kiinteistö on liitetty kaupungin vesijohtoon, kiin teistö koh tai nen jätevesilaitos. Kuuleminen Hakija on kuullut 2 naapurikiinteistöä, ei huomautuksia. Sovelletut oikeusohjeet MRL 171 poikkeamisvalta, MRL 172 poikkeamisen edellytykset Päätösehdotus Tarkastusinsinööri Jari Koskinen puoltaa haettua poikkeamista. Päätösehdotuksen perustelut Rakennuspaikan voidaan perustellusti katsoa soveltuvan ympärivuotiseen asu mi seen. Hakemuksen mukainen poikkeaminen ei aiheuta haittaa mahdolliselle myöhem mäl le yleis- tai ranta-asemakaavoitukselle tai alueiden käytön muulle jär jes tä mi sel le. Ranta-asemakaavan s-1 määräysten ja ohjeiden noudattaminen turvaavat luon non suo je lun tavoitteet kiinteistöllä. Alueella ei ole erityisiä rakennetun ympäristön suojelun tavoitteita eikä hake muk sen mukainen poikkeaminen johda vaikutuksiltaan merkittävään raken ta mi seen. Koska poikkeamisessa on kyseessä ranta-asemakaavan mukaisen lo ma-asumi sen käyttötarkoituksen muuttaminen vakituiseen asumiseen, on toi mi valta asiassa kunnalla (MRL 172, kohta 1).

21 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Sijaintikartta, ranta-asemakaavakartta, yleiskaavaote ja asemapiirustus oheis te taan. LIITE A2, KH KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus hyväksyy Jari ja Hanna Patrakan poik keamis lu pa ha ke muk sen tarkastusinsinööri Jari Koskisen esit tämin perustein. Päätös on voimassa kaksi vuotta kaupunginhallituksen pää töksen lainvoimaiseksi tulosta lukien. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

22 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Matti Salmisen poikkeamislupahakemus lomarakennuspaikan muuttamiseksi ympärivuotiseen asumiskäyttöön 107/ /2015 Kaupunginhallitus Tarkastusinsinööri Jari Koskinen: Hakija Matti Salminen, Merimasku Rakennuspaikka Rauduinen, , Velkuantie 631 Tilan nimi Petäjä Pinta-ala m² Kaavoitustilanne Rantakaava 2007 Sallittu kerrosala m² Rakennettu kerrosala m² Hakemuksen kohde on rantakaavan rakennuspaikka no:1. Rakennushanke Poikkeamishakemus Petäjäniemen ranta-asemakaavan RA-lo ma ra ken nuspai kan no:1 käyttötarkoituksen muuttamiseksi ympärivuotiseen asumiseen. Ra ken nus pai kal la no:1 sijaitsevat ympärivuotisen asumisen määräykset täyt tä vä 158 m²:n asuinrakennus, 55 m²:n autotalli ja 22 m²:n vierasmaja. Kiinteistö on liitetty kunnalliseen vesijohtoverkostoon ja wc-vedet joh detaan umpisäiliöön sekä harmaat vedet pienpuhdistamoon. Kiinteistölle on ym pä ri vuo ti nen ja kulkukelpoinen tieyhteys Velkuantien kautta. Hakemus ei koske hakijan omistamaa rakennuspaikkaa no:2, jossa sijaitsee 1970-lu vul la rakennettu 46 m²:n loma-asunto. Rauduisten- ja Velkuantien var rel la on ympärivuotista asutusta. Merimaskun koulu ja päiväkoti si jait sevat 9 km päässä. Merimaskun yleiskaavassa kiinteistöllä on RA-lo ma ra kennus pai kan merkintä.

23 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Tarkastusinsinööri on suorittanut kiinteistöllä katselmuksen ja toden nut rakennuspaikan soveltuvan ympärivuotiseen asumiseen Kat sel mukseen osallistui myös luvan hakija. Hakijan perustelu Kiinteistö on nyt pysyvästi vakituinen asuntoni, maistraatin muuttoilmoitus Haettu poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle eikä kaavan toteuttamiselle tai alueen käytön muulle järjestämiselle. Kiinteistö on ra ken net tu omakotitalon vaatimusten mukaisesti jo rakennusvaiheessa. Hakijan selvitys Hyvät tiet rakennettu 1970 (tontille 1) ja 2006 (tontille 2), vesijohto meren al ta (Naantalin vesilaitos / Kirson vesiosuuskunta), umpisäiliö 6 m², harmai den vesien puhdistamo, jätehuolto (jäteauto / Turun Seudun Jätehuolto). Kuuleminen Hakija kuullut kahta naapurikiinteistöä, ei huomautuksia. Sovelletut oikeusohjeet MRL 171 poikkeamisvalta, MRL 172 poikkeamisen edellytykset Päätösehdotus Tarkastusinsinööri Jari Koskinen puoltaa haettua poikkeamista. Päätösehdotuksen perustelut Rakennuspaikan voidaan perustellusti katsoa soveltuvan ympärivuotiseen asu mi seen. Hakemuksen mukainen poikkeaminen ei aiheuta haittaa mahdolliselle myöhem mäl le yleis- tai ranta-asemakaavoitukselle tai alueiden käytön muulle jär jes tä mi sel le. Alueella ei ole erityisiä luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelun ta voit tei ta eikä hakemuksen mukainen poikkeaminen johda vaikutuksiltaan mer kit tä vään rakentamiseen. Koska poikkeamisessa on kyseessä ranta-asemakaavan mukaisen lo ma-asumi sen käyttötarkoituksen muuttaminen vakituiseen asumiseen, on toi mi valta asiassa kunnalla (MRL 172, kohta 1).

24 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Sijaintikartta, otteet ranta-asemakaavasta ja yleiskaavasta sekä ase ma pii rustus oheistetaan. LIITE A3, KH KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus hyväksyy Matti Salmisen poik kea mis lu paha ke muk sen tarkastusinsinööri Jari Koskisen esittämin pe rustein. Päätös on voimassa kaksi vuotta kaupunginhallituksen pää töksen lainvoimaiseksi tulosta lukien. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

25 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Kalle Olkinuoran poikkeamislupahakemus lomarakennuspaikan muuttamiseksi ympärivuotiseen asumiskäyttöön 650/ /2014 Kaupunginhallitus Tarkastusinsinööri Jari Koskinen: Hakija Kalle Olkinuora, Naantali Rakennuspaikka Käkölä yks., Tilan nimi Vesiperä Pinta-ala m² Kaavoitustilanne Luonnonmaan osayleiskaava 2009 Sallittu kerrosala m² Rakennettu kerrosala m² Rakennushanke Poikkeamishakemus yleiskaavan mukaisen RA-lomarakennuspaikan käyttö tar koi tuk sen muuttamiseksi vakituiseen asumiseen. Hakemuksen mukainen rakennuspaikka sijaitsee Käkölän kylässä, Luonnon maan osayleiskaavan RA/9 loma-asuntoalueella. Rakennuspaikan pinta-ala on m² jonka lisäksi kiinteistöllä on omaa vesialuetta 13,7 ha. Tontilla sijaitsevat 36 m²:n loma-asunto, 9 m²:n sauna ja 24 m²:n ta lous raken nus. Hakemuksen mukaan nykyinen loma-asunto on tarkoitus korvata uu del la 150 m²:n suuruisella omakotitalolla. Talousveden hankinta on järjestetty omasta kaivosta ja jätevesille ra ken netaan nykymääräykset täyttävät järjestelmät. Käkölän alueella on ym pä ri vuotis ta asutusta ja kiinteistölle on ympärivuotinen ja kulkukelpoinen tieyhteys La pi lan- ja Suvituokiontien kautta. Kukolanvainion tuleva asemakaava-alue si jait see n. 2,5 km etäisyydellä ja Naantalin keskustaan on alle 8 km. Tarkas tus in si nöö ri on suorittanut kiinteistöllä katselmuksen ja toden nut rakennuspaikan soveltuvan ympärivuotiseen asumiseen. Kat sel mukseen osallistui myös luvan hakija.

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 Satamalautakunta 28.05.2013 Sisällysluettelo Sivu 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4 23 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65. Sivistyslautakunta. Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00. Kunnantalo, kahvio.

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65. Sivistyslautakunta. Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00. Kunnantalo, kahvio. Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65 Sivistyslautakunta Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 46 Yhteiskoulun teknisen työn lehtori 67 47 Vuorotteluvapaa

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 10.03.2015 AIKA 10.03.2015 18:00-19:20 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

Pentti Talvion poikkeamishakemus saunan rakentamiseksi

Pentti Talvion poikkeamishakemus saunan rakentamiseksi Kaupunginhallitus 240 08.06.2015 Pentti Talvion poikkeamishakemus saunan rakentamiseksi 749/10.04.02/2014 Kaupunginhallitus 08.06.2015 240 Tarkastusinsinööri Lauri Granberg ja maankäyttöpäällikkö Elise

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

Sivu 41 Rakennuslupa, Ilves Arja 98 42 Rakennuslupa, Kiinteistö Oy Taavetin Linnalantie 100 43 Ilmoitusasiat 102

Sivu 41 Rakennuslupa, Ilves Arja 98 42 Rakennuslupa, Kiinteistö Oy Taavetin Linnalantie 100 43 Ilmoitusasiat 102 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 96 Ympäristölautakunta Aika Torstai 11.12.2014 klo 18:00-18:20 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 35 26.01.2015 Kaupunginhallitus 173 04.05.2015 Isopaasin ranta-asemakaavan muutos 730/10.03.06/2014 Kaupunginhallitus 26.01.2015 35 Maanmittausinsinööri Birit Keva 3.12.2014: Maanomistaja

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Manner ja Esa Pelkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Manner ja Esa Pelkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Ympäristölautakunta Aika Torstai 19.03.2015 klo 18:00-19:02 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Vapaa-ajan lautakunta 30.11.2015 AIKA 30.11.2015 klo 19:22-19:51 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 47 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 60

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 60 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 60 Konserni- ja henkilöstöjaosto 11.08.2015 AIKA 11.08.2015 klo 18:00-18:37 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kiinteistö

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka 28.05.2015 klo 18:00-18:30 Kunnanhallituksen kokoushuonen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 15 Keskustelua saariston elinkeinoista ja saaristo-ohjelman elinkeinopoliittisista tavoitteista 3

Sisällysluettelo. 15 Keskustelua saariston elinkeinoista ja saaristo-ohjelman elinkeinopoliittisista tavoitteista 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Saaristolautakunta 22.09.2015 Sisällysluettelo Sivu 15 Keskustelua saariston elinkeinoista ja saaristo-ohjelman elinkeinopoliittisista tavoitteista 3 16 Saaristomatkailun

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 Asukaslautakunta Kortesjärvi 27.08.2014 AIKA 27.08.2014 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kortesjärven palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kortesjärven asukaslautakunnan

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

26 Tileistä poistettavat saatavat v. 2013 / Rakennuslautakunta

26 Tileistä poistettavat saatavat v. 2013 / Rakennuslautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (12) Aika 03.11.2015, klo 16:30-16:50 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus 25 Talousarvio

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 36 Vapaaaikalautakunta Aika 31.07.2014 klo 18:00 18:25 Paikka Kunnantalo, Käräjäsali, Taavetti Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Rakennustarkastajan virka

Rakennustarkastajan virka Kaupunginhallitus 111 23.03.2015 Kaupunginhallitus 171 04.05.2015 Kaupunginhallitus 238 08.06.2015 Kaupunginhallitus 248 15.06.2015 Rakennustarkastajan virka 228/01.02.00/2015 Kaupunginhallitus 23.03.2015

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 Sosiaalilautakunta 08.09.2015 AIKA 08.09.2015 klo 19:00-19:40 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 Kunnanvaltuusto 06.08.2014 AIKA 06.08.2014 klo 14:00-14:06 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Tarkastuslautakunta AIKA 16.03.2015 klo 17:15-19:05

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Tarkastuslautakunta AIKA 16.03.2015 klo 17:15-19:05 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Tarkastuslautakunta AIKA 16.03.2015 klo 17:15-19:05 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot