ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 182"

Transkriptio

1 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta AIKA klo 17:30-19:17 PAIKKA KOKOUSHUONE 3, KAUPUNGINTALO KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 102 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA LAUSUNTO ISPAPE OY:N YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT ILMOITUSASIAT POIKKEUSLUPAHAKEMUS KOSKIEN TILAA SUUNNITTELUTARVERATKAISU KOSKIEN MÄÄRÄALAA TILASTA RAKENNUSTYÖN KESKEYTTÄMISEN PYSYTTÄMINEN RAKENNUSLUPA NRO , VAATIMUS MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 151 :N 4 MOM MUKAISEN ULKOPUOLISEN TARKASTUKSEN SUORITTAMISESTA MAISEMATYÖLUPAHAKEMUS ORIVEDEN KAUPUNKI KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ UPM METSÄ OYJ:N MAISEMATYÖLUVASTA TEHTYYN VALITUKSEEN, TILA SÄYNÄMETSÄ RN:O 3:340. VALITUS UKKONEN. 113 RAKENNUSLUPAHAKEMUS ; HEVOSTALLI PITKÄJÄRVEN KYLÄSSÄ TILALLA PINOMÄKI RN:O 4:55 JA MÄÄRÄALALLA TILASTA SIPILÄ RN:O 4:

2 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Salomaa Heikki 17:30-19:17 puheenjohtaja Bankowski Anne-Mari 17:30-19:17 jäsen Kahilaniemi Sini 17:30-19:17 jäsen Taipalus Mika 17:30-19:17 jäsen Viskari Tarmo 17:30-19:17 jäsen Hirvonen Irmeli 17:30-19:17 varajäsen Rae Pekka 17:30-18:34 jäsen, Juupajoki Läsnä kokouksessa ympäristölautakunn an toimiessa yhteislautakuntana. Tuhkanen Pekka 17:30-19:17 kaupunginhallitukse n varaedustaja Viljanen Essi 17:30-19:17 nuorisovaltuuston edustaja POISSA Talasniemi Jari varapuheenjohtaja Jaakkola Riitta jäsen Koppanen Matti kaupunginhallitukse n edustaja Viljanen Jussi kaupunginhallitukse n puheenjohtaja MUU Valkama Päivi 17:30-19:17 esittelijä Viskari Arto 17:30-19:17 esittelijä Viteli Tarja 17:30-18:20 esittelijä Mäntysaari Esko 17:30-19:17 II rakennustarkastaja Kontu Soile 17:30-19:17 pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Heikki Salomaa Puheenjohtaja Soile Kontu Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Sini Kahilaniemi Tarmo Viskari PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kaupungintalon teknisessä toimistossa, maanantaina viraston avoinnaoloajan. Soile Kontu Toimistosihteeri

3 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ympla 102 Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Ympla 103 Pöytäkirjantarkastajiksi ovat vuorossa Sini Kahilaniemi ja Tarmo Viskari. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sini Kahilaniemi ja Tarmo Viskari.

5 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta LAUSUNTO ISPAPE OY:N YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA 118/66.661/2014 Ympla 104 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää päivätyillä kirjeil lään (Dnro LSSAVI/90/04.08/2012) Oriveden kaupungin ja ym pä ris tönsuo je lu vi ran omai sen lausuntoa Ispape Oy:n hakemuksesta ympäristöluvan lu pa mää räys ten tarkistamisesta. Voimassa olevan ympäristöluvan on an tanut Oriveden ympäristölautakunta Ispape Oy:n laitos Oriveden Osakierto sijaitsee Oriveden kaupungin Ori veden kylässä tilalla Matintie 3, kiinteistötunnus osoitteessa Ma tin tie 3, Orivesi. Ispape Oy hakee lupaa vastaanottaa ja vä li va rastoi da vuosittain 500 tonnia eli noin 500 kpl romuajoneuvoja, 30 t me tal li romua, 4 t renkaita, 6 t akkuja ja paristoja sekä 8 t sähkö- ja elekt ro niik ka romua. Laitos toimii arkisin maanantaista perjantaihin klo Asemapiirros ja sijaintikartta ovat liitteenä kokoukseen osallistuville. Vastaanotettavat romuajoneuvot esikäsitellään alueella sijaitsevassa hal lissa. Esikäsittelyssä ajoneuvosta poistetaan akut, nesteet, renkaat, ka ta ly saatto rit ym. erikseen hyödynnettävät osat. Esikäsitellyt ajoneuvot toimitetaan ro mu liik kee seen ja niistä poistetut aineet ja osat toimitetaan vä li va ras toinnin jälkeen hyödynnettäviksi tai ongelmajätteiden käsittelylaitoksiin. Vastaan otet ta vat metalliromut, renkaat, akut, paristot sekä sähkö- ja elekt ro niikka lait teet välivarastoidaan, lajitellaan ja toimitetaan jatkokäsittelyyn. Hallirakennuksen öljynerotuskaivojen kautta johdetut jätevedet on johdettu kau pun gin viemäriverkkoon samoin kuin sosiaalitiloissa muodostuvat jä teve det. Toiminnassa muodostuva melu on hakemuksen mukaan vähäistä. Va ra osik si soveltuvat osat varastoidaan teollisuushallissa. Jäteöljy kerätään litran säiliöön ja jarrunesteet ja jäähdytysnesteet omiin astioihinsa. Li säk si on säilytysastiat akuille, öljynsuodattimille ja muille on gel ma jät teille sekä katalysaattoreille ja sähkö- ja elektroniikkalaitteille. Muut ma te ri aalit varastoidaan piha-alueella kasoissa. Oriveden kaupungin hallintosäännön mukaan lautakunnat antavat teh tä väalu eel laan kaupungin lausunnot, ellei kaupunginhallitus yk sit täis ta pauk sessa toisin päätä. Ympäristöinsinöörin ehdotus: Ympäristölautakunta esittää lausuntonaan seu raa vaa: Toiminta sijaitsee Neron teollisuusalueella tontilla, jossa tiheä puusto muodos taa näkösuojan. Alue ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella. Toiminnassa on huolehdittava, että tontin maaperä ja valumavedet pysyvät puhtaana. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

6 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT Ympla 105 Ympäristölautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijoiden pää töspöy tä kir jat: 1. Maankäyttöinsinööri - yleiset päätökset :t hankintapäätökset :t 2 2. Rakennustarkastaja - yleiset päätökset :t päätökset työnjohtajan hyväksymisestä :t II rakennustarkastaja - yleiset päätökset :t päätökset työnjohtajan hyväksymisestä :t Ympäristöinsinööri - päätökset tilapäistä melua koskevasta ilmoituksesta :t 4 Maankäyttöinsinöörin ehdotus: Ympäristölautakunta toteaa, että vi ranhal ti ja pää tös ten osalta on menetelty ympäristölautakunnan aikaisemman pää tök sen ( , 6, kohdat 5 ja 6) mukaisesti, joten päätökset ovat ol leet täytäntöön pantavissa niiltä osin kuin oikaisuvaatimus tehdään ym päris tö lau ta kun nal le. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

7 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta ILMOITUSASIAT Ympla 106 Maankäyttöinsinöörin ehdotus: Ympäristölautakunnan tietoon saatetaan seu raa vat ilmoitusluontoiset asiat: 1. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjeitä: - Päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta noin 26,8 ha:n määräalalle Juu pa joen Voitilan kylässä sijaitsevalle tilalle Iso-Aitua RN:o 10:10. - Lausunto sähkökaapelin rakentamisesta Hirvijärveen. - Lausunto pintavesitarkkailun lopettamisesta Oriveden en tisen varikon jätetäyttöpaikoilta saapunut ilmoitus ruoppauksesta Längelmäveden rannassa Lii na saa ren edustalla Pajukannan osakaskunnan alueella. - Selvityspyyntö rannan omistajille Längelmäveden Savilahden ran nas sa tilan edustalla tehdystä vesialueen täytöstä. 2. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös säh kökaa pe lin rakentamisesta Sahajoen alitse ja valmistelulupa. 3. Porakaivojen arseenipitoisuusselvitys on tehty kesäkuussa 2014 Sii taman alueelta 21 porakaivosta. Niistä vain yhdessä talousveden ra ja-arvo 10 mg/l µg/l ylittyi ja oli 35 mg/l µg/l. Aikaisempina vuosina ote tuis sa näytteissä Siitaman alueella on kahdessa kaivossa löytynyt ar see ni pi toi suu det 11 ja 19 mg/l µg/l. Muissa kaivoissa pitoisuus on ollut alle ra ja-ar von. (kokouksessa tehty korjaus) 4. Jätevedenpuhdistamojen velvoitetarkkailuraportteja: - Oriveden kaupungin Eräjärven jätevedenpuhdistamon kuormitus- ja käyt tö tark kai lun vuosiyhteenveto vuodelta Jämsän vesi - liikelaitoksen Länkipohjan jätevedenpuhdistamon kuormi tus- ja käyttötarkkailun vuosiyhteenveto vuodelta Pilaantuneen maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma. Versowood Oy. Hiedan saha, Orivesi. Vahanen Environment Oy. 6. Geologinen tutkimuskeskus: Kiviainesten otto arseenialueilla - opas ki vi ai nes ten tuottajille, maarakentajille ja viranomaisille. Opas 59/ Kaupunginhallituksen päätöksiä: Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välinen maankäy tön, asumisen ja liikenteen aiesopimus / seuranta vuodel ta Vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman kehykset ja laadintaohjeet Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kokous ai ka tau lu heinäkuu - joulukuu 2014

8 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Tilan myyminen / Tokmanni Esitys ratahallintokeskukselle tasoylikäytävien poistamiseksi Orivesi-Haapamäki -radalta / sopimus liikenneviraston ja Oriveden kaupungin välillä 8. Ympäristöpalveluiden osavuosikatsaus Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen poik kea mislu pa pää tök siä: - Virtanen Hannu, lomarakennus ja varasto/autokatos, Tiihalanniemen ky lä, määräala tilasta Talassaari RN:o 1:19, poikkeamislupa myön netty. Ympäristölautakunta on puoltanut hakemusta. 10. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös rakennusvalvontaa koskevassa va li tuk ses sa - Päätöksen antopäivä on Päätös, josta valitetaan: Oriveden ympäristölautakunta on päätöksellään velvoit ta nut valittajan poistamaan yhteisellä vesialueella olevan, tilan Vet ter kul la RN:o 1:141 rantaan kiinnitetyn, ponttonien päälle rakennetun, ul ko asul taan harjakattoista rakennusta muistuttavan luvattoman ra ken nel man. Toimenpide on suoritettava kuuden kuukauden kuluessa pää tök sen lainvoimaiseksi tulosta. Päävelvoitteen noudattamiseksi on ase tet tu juokseva uhkasakko. Ympäristölautakunta on todennut, että asetetun uh kasa kon mukaisen päävelvoitteen suorittamiseen asetettu määräaika on um peu tu nut. Rakennusvalvonta on suoritetussa kat sel mukses sa todennut, että kyseistä rakennelmaa ei ole poistettu. Ra ken nelmal le ei myöskään ole esitetty toimenpidelupaa. Ympäristölautakunta päät ti lähettää valittajalle, rakennelman omistajalle selityspyynnön. - Vaatimukset hallinto-oikeudessa Valituksenalainen päätös on kumottava ja uhkasakko poistettava. - Hallinto-oikeuden ratkaisu: Hallinto-oikeus ei tutki asiaa. 11. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) myönteinen päätös valtausoikeutta koskevasta hakemuksesta. - Hakijana on Dragon Mining Oy ja valtausalueen nimi on Yläinen silmä ke. 12. Kaupunkiseudun asiat - Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategian 2030 seurantaraportti vuo del ta Päätös: Ilmoitusasiat merkittiin ympäristölautakunnan tiedoksi.

9 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta POIKKEUSLUPAHAKEMUS KOSKIEN TILAA /61.611/2014 Ympla 107 Kiinteistö Oy Oriveden Hotellitalo hakee tilalle poikkeuslupaa maankäyttö- ja rakennuslain 58 :n 1 momentissa tarkoitetusta rakentamista vastoin asemakaavaa koskevasta rajoituksesta. Lupaa haetaan käyttötarkoituksen muutokseen tilalla olevan hotellin muuttamiseksi palvelukodiksi. Naapureita on kuultu. Hankkeesta ei ole tullut huomautuksia. Liitteinä ovat hakemus, jonka liitteenä on tarkempi kuvaus hankkeesta sekä päätösehdotus liitteineen. Maankäyttöinsinöörin ehdotus: Ympäristölautakunta päättää hylätä hakemuksen liitteenä olevan päätösehdotuksen mukaisesti. Päätös annetaan julkipanon jälkeen Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

10 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta SUUNNITTELUTARVERATKAISU KOSKIEN MÄÄRÄALAA TILASTA /61.611/2014 Ympla 108 Laura Jussila ja Arto Vääräkoski hakevat lupaa noin 164 krs-m²:n suuruisen omakotitalon rakentamiseksi tilan noin 5000 m²:n suuruiselle määräalalle Eräjärven kyläalueella. Laura Jussilalla on hanketta varten valtakirja tilan omistajilta. Suunniteltu rakennuspaikka sijaitsee maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella suunnittelutarvealueella. Naapureita on kuultu. Heillä ei ole huomautettavaa hankkeesta. Liitteenä kokoukseen osallistuville on päätösehdotus liitteineen. Maankäyttöinsinöörin ehdotus: Ympäristölautakunta päättää antaa suunnittelutarveratkaisun liitteenä olevan päätösehdotuksen mukaisesti. Päätös annetaan julkipanon jälkeen Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

11 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta RAKENNUSTYÖN KESKEYTTÄMISEN PYSYTTÄMINEN 166/61.611/2013 Ympla Rakennustarkastaja on tehdyllä maankäyttö- ja rakennuslain 180 :n mukaisella määräyksellä keskeyttänyt Oriveden kylässä, tilalla Joutsenkuja 5, RN:o 3:128 tekeillä olevan autotallin/varaston rakennustyön. Kiinteistön omistajalle on toimitettu kirjallinen keskeytysmääräys (katselmuspöytäkirja on liitteenä kokoukseen osallistuville). Maankäyttö- ja rakennuslain mom. :n mukaan: Rakennus on suunniteltava ja rakennettava ja rakennuksen muutos- ja korjaustyöt tehtävä sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutos toteutettava siten, että rakennus täyttää siihen yleisesti ennakoitavissa oleva kuormitus ja rakennuksen käyttötarkoitus huomioon ottaen 117 a 117 g :ssä tarkoitetut olennaiset tekniset vaatimukset. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 50 :n mukaan: Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, että sen olennaiset tekniset vaatimukset täytetään ja voidaan tavanomaisella kunnossapidolla säilyttää rakennuksen suunnitellun käyttöiän ajan. Maankäyttö- ja rakennuslain 119 :n mukaan: Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Maankäyttö- ja rakennuslain 149 :n 1 mom. mukaan: Rakennustyö on suoritettava siten, että se täyttää tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. Joutsenkuja 5:ssä suoritetun rakennustyön osalta on syytä epäillä, ettei rakenne täytä rakentamisen olennaisia teknisiä vaatimuksia. Keskeytyspäätöksessä mm. todetaan, että: Tämä keskeyttämispäätös saatetaan Oriveden kaupungin ympäristölautakunnan käsiteltäväksi. Keskeyttämispäätöstä on kuitenkin heti noudatettava. Asianomaiselle (rakennuttaja) varataan mahdollisuus tehdä keskeytyksen johdosta asiassa muistutuksensa ympäristölautakunnalle. Kirjallinen muistutus (selitys) tulee toimittaa jäljempänä mainitulla osoitteella ympäristölautakunnalle ennen sen alla mainitun kokouksen alkamista. Muistutus voidaan tehdä myös suullisesti mainitussa kokouksessa. Mikäli muistutusta ei anneta, voidaan asia käsitellä ilman sitä. Maankäyttö- ja rakennuslain 180 :n 2 mom. mukaan: Rakennustyön keskeyttämisestä on viipymättä ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Rakennusvalvontaviranomainen päättää, pysytetäänkö työn keskeyttäminen voimassa. Päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

12 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Maankäyttö ja rakennuslain 145 :n mukaisen, Oriveden kaupungin rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä suoritettavien maksujen kohdan 25.1 mukaisesti keskeyttämismääräyksestä ja lautakunnan pysyttämispäätöksestä perittävä maksu on 200,00 euroa. Rakennustarkastajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää: 1. Työn keskeyttäminen pysytetään voimassa. Lisäksi ympäristölautakunta päättää muistuttaa rakennuspaikan omistajaa, että maankäyttö- ja rakennuslain 180 :n mukaisesti tätä päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää. 2. Rakennustyötä voidaan jatkaa, kun rakennusvalvonnalle on esitetty riittävä selvitys todettujen epäkohtien korjaamisesta. 3. Keskeyttämismääräyksestä ja lautakunnan pysyttämispäätöksestä peritään maksutaksan kohdan 25.1 mukainen maksu 200,00. Sovelletut oikeusohjeet: Suomen rakentamismääräyskokoelma osa A1, maankäyttö- ja rakennuslaki: 117 :n 2 mom, 119 ja 149 :n 1 mom, maankäyttö- ja rakennusasetus 50. Perittävän maksun osalta: Maankäyttö- ja rakennuslaki 145 / Oriveden kaupungin rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä suoritettavat maksut kohta Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että ympäristölautakunnan varapuheenjohtaja Jari Talasniemi poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyyden syy: naapuruus Ympla 109 Rakennushankkeeseen ryhtyvä ei ole rakennusvalvonnalle esittänyt riittävää sel vi tys tä todettujen epäkohtien korjaamisesta. Rakennustyön kes keyt tä mispää tös tä ei ole myöskään rakennusvalvonnan toimesta peruutettu. Ra kennuk sen rakennustyötä on keskeyttämispäätöksestä huolimatta jatkettu, aiem min mm. harkkomuurauksin ja edelleen ja an tu roiden ja holvin betonivalulla. Rakennusvalvonnan yhteydenotoista huolimatta ra ken nus töi tä on edelleen jatkettu mm. harkkomuurauksin Raken nus työ on suoritettu myönnetyn rakennusluvan mukaisista suun ni tel mista poiketen, lisäämällä varastotilan alapuolelle kellaritilaa. Ra ken nus valvon ta on puhelimitse keskustellut asiasta poliisiviranomaisen kanssa. Suoritettujen harkkomuurauksien, anturoiden ja holvin valujen osalta on syy tä epäillä, ettei rakenne täytä rakentamisen olennaisia teknisiä vaa ti muk-

13 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta sia. Rakennushankkeelle on hyväksytty vastaava työnjohtaja. Ra kennus val von ta on II rakennustarkastajan viranhaltijapäätöksellä 30/2014 peruuttanut vastaavan työnjohtajan hyväksynnän. Työn joh ta ja hyväk syn nän peruuttamista koskeva viranhaltijapäätös on lähetetty ra ken nushank kee seen ryhtyvälle postitse saantitodistuksin Ra ken nushank keel la ei ole lupaehtojen mukaista hyväksyttyä vastaavaa työnjohtajaa. Maankäyttö- ja rakennuslain 182 :n 1 mom mukaan: Jos joku ryhtyy toimiin tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vas taises ti taikka lyö laimin näihin perustuvan velvollisuutensa, kunnan ra kennus val von ta vi ran omai nen sekä asianomainen ministeriö mark ki na val von tavi ran omai se na voi päätöksellään velvoittaa niskoittelijan määräajassa oi kaise maan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin. Maankäyttö- ja rakennuslain 186 :n 1 mom mukaan: Kunnan ra ken nusval von ta vi ran omai sen on rakennustyön keskeyttämistä taikka uhkasakon tai teet tä mis uhan käyttämistä edellyttävän teon tai laiminlyönnin todettuaan ilmoi tet ta va asiasta poliisille esitutkintaa varten. Maankäyttö- ja rakennuslain 184 :n mukaan: Poliisi on velvollinen an tamaan virka-apua kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle ja ra ken nus tuottei den markkinavalvontaviranomaiselle tämän lain ja sen nojalla annettujen sään nös ten ja määräysten valvonnassa. Maankäyttö- ja rakennuslain 151 :n 4 mom. mukaan: Lupahakemusta käsi tel täes sä tai rakennustyön aikana rakennusvalvontaviranomainen voi, jos se on tarpeen rakennushankkeen arvioimiseksi, vaatia hakijan esittämään asian tun ti ja lau sun non siitä, täyttääkö suunniteltu ratkaisu tai rakentaminen sil le tämän lain nojalla asetetut vaatimukset (ulkopuolinen tarkastus). Raken nus hank kee seen ryhtyvä vastaa tästä aiheutuvista kustannuksista. Rakennustarkastajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää: 1. Pyytää rakennushankkeeseen ryhtyvältä selitystä keskeyttämispäätöksestä huo li mat ta jatketusta rakennustyöstä (selityspyyntö on liitteenä kokoukseen osal lis tu vil le). 2. Ilmoittaa asiasta poliisille esitutkintaa varten. 3. Pyytää poliisiviranomaiselta virka-apua lain nojalla annettujen sään nösten ja määräysten valvontaan (keskeyttämispäätöksen noudattaminen). 4. Vaatia rakennushankkeeseen ryhtyvää esittämään asiantuntijalausunnon sii tä täyttääkö suunniteltu ratkaisu ja suoritettu rakentaminen sille maankäyt tö- ja rakennuslain nojalla asetetut vaatimukset. Rakennushankkeeseen ryh ty vä vastaa tästä aiheutuvista kustannuksista. Rakennustyön kes keyt tämis pää tök sen mahdolliseen peruuttamiseen voidaan palata esitetyn asiantun ti ja lau sun non jälkeen.

14 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Perustelut: Keskeyttämispäätöksestä huolimatta rakennustöitä on jatkettu. Ra ken nus hank kee seen ryhtyvä on menettelyllään toteennäytetysti osoittanut nis koit te lua ja piittaamattomuutta maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten sää dös ten noudattamiseen. Suoritettujen harkkomuurauksien, anturoiden ja hol vin valujen osalta on syytä epäillä, ettei rakenne täytä rakentamisen olennai sia teknisiä vaatimuksia. Sovelletut oikeusohjeet: Suomen rakentamismääräyskokoelma osa A1, maan käyt tö- ja rakennuslaki: 117 :n 2 mom, 119 ja 149 :n 1 mom, maan käyt tö- ja rakennusasetus 50, maankäyttö- ja rakennuslaki 182, 184, 186 ja 151. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

15 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta RAKENNUSLUPA NRO , VAATIMUS MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 151 :N 4 MOM MUKAISEN ULKOPUOLISEN TARKASTUKSEN SUORITTAMISESTA 166/61.611/2013 Ympla 110 Oriveden kaupungin Oriveden kylässä sijaitsevalle tilalle Joutsenkuja 5, RN:o 3:128 on myönnetty rakennuslupa omakotitalon rakentamiseksi, lupa nro Maanrakennustöiden yhteydessä on rakennustarkastaja katselmuspöytäkirjoissa , ja antanut pohjarakentamista koskevia huomautuksia. Rakennustyöt on huomautuksista huolimatta aloitettu, suorittamalla anturoiden valu (Samalla rakennuspaikalla on myös rakenteilla keskeytetty autotalli / varastorakennuksen rakennustyö, lupa nro ). Maankäyttö- ja rakennuslain mom. :n mukaan: " Rakennus on suunniteltava ja rakennettava ja rakennuksen muutos- ja korjaustyöt tehtävä sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutos toteutettava siten, että rakennus täyttää siihen yleisesti ennakoitavissa oleva kuormitus ja rakennuksen käyttötarkoitus huomioon ottaen 117 a-117 g :ssä tarkoitetut olennaiset tekniset vaatimukset." Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 50 :n mukaan: "Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, että sen olennaiset tekniset vaatimukset täytetään ja voidaan tavanomaisella kunnossapidolla säilyttää rakennuksen suunnitellun käyttöiän ajan". Maankäyttö- ja rakennuslain 119 :n mukaan: "Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti." Maankäyttö- ja rakennuslain 149 :n 1 mom. mukaan: "Rakennustyö on suoritettava siten, että se täyttää tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset". Suoritettujen rakennustöiden osalta on syytä epäillä, ettei rakenne täytä rakentamisen olennaisia teknisiä vaatimuksia. Rakennushankkeelle on hyväksytty vastaava työnjohtaja. Rakennusvalvonta on II rakennustarkastajan viranhaltijapäätöksellä 30/2014 peruuttanut vastaavan työnjohtajan hyväksynnän. Työnjohtajahyväksynnän peruuttamista koskeva viranhaltijapäätös on lähetetty rakennushankkeeseen ryhtyvälle postitse saantitodistuksin Rakennustöitä ei saa jatkaa, koska töiden suorittamiseen ei tehdyn päätöksen mukaisesti ole hyväksyttyä rakennuslupaehtojen mukaista vastaavaa työnjohtajaa. Maankäyttö- ja rakennuslain 151 :n 4 mom. mukaan: Lupahakemusta käsiteltäessä tai rakennustyön aikana rakennusvalvontaviranomainen voi, jos se on tarpeen rakennushankkeen arvioimiseksi, vaatia hakijan esittämään asiantuntijalausunnon siitä, täyttääkö suunniteltu ratkaisu tai

16 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta rakentaminen sille tämän lain nojalla asetetut vaatimukset (ulkopuolinen tarkastus). Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa tästä aiheutuvista kustannuksista. Rakennustarkastajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää vaatia rakennushankkeeseen ryhtyvää esittämään suoritettujen rakennustöiden kelpoisuudesta maankäyttö- ja rakennuslain 151 :n 4 mom. mukaisen asiantuntijalausunnon. Perustelut: Suoritettujen rakennustöiden osalta on syytä epäillä, ettei rakenne täytä rakentamisen olennaisia teknisiä vaatimuksia. Sovelletut oikeusohjeet on eritelty tekstissä. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

17 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta MAISEMATYÖLUPAHAKEMUS ORIVEDEN KAUPUNKI 129/61.611/2014 Ympla 111 Oriveden kaupunki on jättänyt maisematyölupahakemuksen, joka koskee hakkuutoimenpiteiden suorittamista Oriveden kaupungin Voitilan kylässä sijaitsevalla tilalla Sillanpuisto RN:o 12:67. Lupaa haetaan metsäsuunnitelman mukaiseen avohakkuuseen n m 2 :n suuruisella kuviolla. Alue sijaitsee Hirsilän asemakaava-alueella ja se on asemakaavassa rakennusmaata (AO) ja yleisen tien aluetta (LT). Sijaintikartta on liitteenä kokoukseen osallistuville. Hakkuu tehdään toteutettavien muiden metsäsuunnitelmien mukaisten hakkuiden yhteydessä ja lupaa haetaan kymmenen vuoden ajaksi. Hakkuulla siistitään alueen maisemakuvaa poistamalla yli ikäinen ja tiheä kuusikko sekä parannetaan samalla liikenneturvallisuutta ongelmalliseksi koetussa Harjulantien kaarteessa koulun / urheilukentän välillä. Asemakaavamääräyksissä ei ole hakkuutoimenpiteitä koskevia rajoitteita. Maankäyttö- ja rakennuslain 140 :n (maisematyöluvan edellytykset) 1 mom mukaan alueella, jolla on voimassa asemakaava tai yleiskaava, maisematyölupa on myönnettävä, jollei toimenpide vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen taikka turmele kaupunki- tai maisemakuvaa. Naapurien kuuleminen on kesken ja mahdollisten vastineiden jättöaika umpeutuu kokoukseen mennessä. Naapurien kuuleminen on suoritettu, eikä hankkeesta ole jätetty kannanottoja. Rakennustarkastajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää myöntää haetun maisematyöluvan. Perustelut: Päätöksen mukainen toimenpide ei vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen, eikä se turmele kaupunki- tai maisemakuvaa (MRL 140 ja MRL 141 ). Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Merkittiin, että kaupunginhallituksen varaedustaja Pekka Tuhkanen poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyyden syy: Pekka Tuhkanen on kaupunginhallituksen varajäsen.

18 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ UPM METSÄ OYJ:N MAISEMATYÖLUVASTA TEHTYYN VALITUKSEEN, TILA SÄYNÄMETSÄ RN:O 3:340. VALITUS UKKONEN. 48/61.611/2013 Ympla 112 Hämeenlinnan hallinto-oikeus on hylännyt Oriveden kaupungin ym pä ris tö lau ta kun nan UPM Metsä Oyj:n maisematyölupa-asiassa tekemästä päätöksestä tehdyt valitukset. Hallinto-oikeuden pää tök ses tä on Tapio Ukkonen tehnyt muutoksenhaun korkeimpaan hal linto-oi keu teen (muutoksenhakukirje on liitteenä kokoukseen osallistuville). Kor kein hallinto-oikeus on lähettänyt tehdystä muutoksenhausta Oriveden kau pun gin ympäristölautakunnalle selityspyynnön. Rakennustarkastajan ehdotus: Asiassa aikaisemmin tehdyssä lu pa pää tökses sä ja hallinto-oikeudelle laaditussa lausunnossa (ympäristölautakunta , 104) esiin tuodun lisäksi ympäristölautakunta päättää se li tykse nään todeta seuraavaa: Huomautuskirjeessä vaadituilla muutoksilla myönnettyyn mai se ma työ lupaan ei ole merkittävää vaikutusta muutoksenhakijan maisemakuvaan. Liittee nä kokoukseen osallistuville on kopio kartasta (liite nro 1) johon on merkit ty Ukkosten lomarakennuspaikan sijainti. Valittajan lo ma ra ken nus pai kalta avautuu maisema pääasiassa järvelle ja vastarannalle, eikä päätöksen mukai sel le maisematyölupa-alueelle. Huomautuskirjeessä mainitun Ra si lammin ranta-alue ja sen hakkukuviot eivät sisälly myönnetyn mai se ma työ luvan mukaisiin hakkuualueisiin. Korkeimmalle hallinto-oikeudelle jätetyssä muutoksenhaussa ei ole tuotu esiin mitään sellaista uutta seikkaa tai asiaa, jonka perusteella aiemmin asias ta tehtyjä päätöksiä tulisi muuttaa. Ympäristölautakunta esittää yl lämai ni tuil la perusteilla, että korkein hallinto-oikeus hylkää tehdyn muu toksen haun ja pysyttää Hämeenlinnan hallinto-oikeus asiasta tekemän pää töksen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

19 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta RAKENNUSLUPAHAKEMUS ; HEVOSTALLI PITKÄJÄRVEN KYLÄSSÄ TILALLA PINOMÄKI RN:O 4:55 JA MÄÄRÄALALLA TILASTA SIPILÄ RN:O 4:53 Ympla 113 Rakennustarkastajan ehdotus: Ympäristölautakunta myöntää seuraavan rakennusluvan: 129. Juselius Sari Susanna ja Kai Juhani - hevostalli, Pitkäjärven kylä, tila Pinomäki RN:o 4:55 ja määräala tilasta Sipilä RN:o M601 (määräalatunnus) Sijaintikartta liitteenä kokoukseen osallistuville. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätös annetaan julkipanon jälkeen.

20 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämän kokouksen seuraaviin päätöksiin tyytymä tön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät: - Oikaisuvaatimus tehdään Oriveden kaupungin ympäristölautakun nalle, osoite Keskustie 23, postiosoite PL 7, Orivesi. Sähkö posti: faksi: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedok sisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitetta va. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaati muksen. Mikäli päätös oikaisuvaatimuksen johdosta on muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asian osainen sekä kunnan jäsen. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituk sella: Pykälät: , 113 Valitus tehdään :t , 111, 113 Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle, Raatihuoneen katu 1, Hämeenlinna, puhelinvaihde , asiakaspalvelu , faksi , sähköposti Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää päätöksen antopäivästä, päätöksen antopäivää lukuun ottamatta. Valitus tehdään :t Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle, Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna, puhelinvaihde , asiakaspalvelu , faksi , sähköposti Valitusaika on 30 päivää ja se alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteis ta perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudes sa 97 euroa, ellei toisin määrätä. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakäti sesti

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23 Ympäristölautakunta 12.12.2012 Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55 Paikka Toivakan kunnanvirasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 72 Pöytäkirjan tarkastustapa 3 73 Laillisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Rakennuslautakunta 03.12.2014 AIKA 03.12.2014 kello 18:00-19:30 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 84 Päätöksen antaminen

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 Tekninen lautakunta 25.08.2014 AIKA 25.08.2014 18:00-20:35 PAIKKA Kunnantoimisto, kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 92 51 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23 Tekninen lautakunta Aika 19.08.2014 klo 17:05-17:55 Paikka Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 16.12.2009 ASIAT Otsikko Sivu 162 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 280 163 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81. Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81. Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81 Yhdyskuntalautakunta 15.03.2011 AIKA 15.03.2011 klo 17:30-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 AIKA 04.03.2015 klo 17:00-18:15 PAIKKA Messi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus 22 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta 23

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 Tekninen lautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 13:00-15:55 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 16 10.06.2015 LUVATON RAKENNUS/SULKAVA 106/10/2015 YMP.LTK 10.06.2015 16 168/500.

Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 16 10.06.2015 LUVATON RAKENNUS/SULKAVA 106/10/2015 YMP.LTK 10.06.2015 16 168/500. Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 16 10.06.2015 LUVATON RAKENNUS/SULKAVA 106/10/2015 YMP.LTK 10.06.2015 16 168/500.501/2009 VALVLTK 39 Rakennustyön keskeyttäminen Rakennustarkastaja on 14.7.2009

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Tekninen lautakunta Aika 23.04.2015 klo 17:00-18:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 39 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 74 40 Sopimusten

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot