ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 182"

Transkriptio

1 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta AIKA klo 17:30-19:17 PAIKKA KOKOUSHUONE 3, KAUPUNGINTALO KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 102 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA LAUSUNTO ISPAPE OY:N YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT ILMOITUSASIAT POIKKEUSLUPAHAKEMUS KOSKIEN TILAA SUUNNITTELUTARVERATKAISU KOSKIEN MÄÄRÄALAA TILASTA RAKENNUSTYÖN KESKEYTTÄMISEN PYSYTTÄMINEN RAKENNUSLUPA NRO , VAATIMUS MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 151 :N 4 MOM MUKAISEN ULKOPUOLISEN TARKASTUKSEN SUORITTAMISESTA MAISEMATYÖLUPAHAKEMUS ORIVEDEN KAUPUNKI KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ UPM METSÄ OYJ:N MAISEMATYÖLUVASTA TEHTYYN VALITUKSEEN, TILA SÄYNÄMETSÄ RN:O 3:340. VALITUS UKKONEN. 113 RAKENNUSLUPAHAKEMUS ; HEVOSTALLI PITKÄJÄRVEN KYLÄSSÄ TILALLA PINOMÄKI RN:O 4:55 JA MÄÄRÄALALLA TILASTA SIPILÄ RN:O 4:

2 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Salomaa Heikki 17:30-19:17 puheenjohtaja Bankowski Anne-Mari 17:30-19:17 jäsen Kahilaniemi Sini 17:30-19:17 jäsen Taipalus Mika 17:30-19:17 jäsen Viskari Tarmo 17:30-19:17 jäsen Hirvonen Irmeli 17:30-19:17 varajäsen Rae Pekka 17:30-18:34 jäsen, Juupajoki Läsnä kokouksessa ympäristölautakunn an toimiessa yhteislautakuntana. Tuhkanen Pekka 17:30-19:17 kaupunginhallitukse n varaedustaja Viljanen Essi 17:30-19:17 nuorisovaltuuston edustaja POISSA Talasniemi Jari varapuheenjohtaja Jaakkola Riitta jäsen Koppanen Matti kaupunginhallitukse n edustaja Viljanen Jussi kaupunginhallitukse n puheenjohtaja MUU Valkama Päivi 17:30-19:17 esittelijä Viskari Arto 17:30-19:17 esittelijä Viteli Tarja 17:30-18:20 esittelijä Mäntysaari Esko 17:30-19:17 II rakennustarkastaja Kontu Soile 17:30-19:17 pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Heikki Salomaa Puheenjohtaja Soile Kontu Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Sini Kahilaniemi Tarmo Viskari PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kaupungintalon teknisessä toimistossa, maanantaina viraston avoinnaoloajan. Soile Kontu Toimistosihteeri

3 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ympla 102 Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Ympla 103 Pöytäkirjantarkastajiksi ovat vuorossa Sini Kahilaniemi ja Tarmo Viskari. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sini Kahilaniemi ja Tarmo Viskari.

5 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta LAUSUNTO ISPAPE OY:N YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA 118/66.661/2014 Ympla 104 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää päivätyillä kirjeil lään (Dnro LSSAVI/90/04.08/2012) Oriveden kaupungin ja ym pä ris tönsuo je lu vi ran omai sen lausuntoa Ispape Oy:n hakemuksesta ympäristöluvan lu pa mää räys ten tarkistamisesta. Voimassa olevan ympäristöluvan on an tanut Oriveden ympäristölautakunta Ispape Oy:n laitos Oriveden Osakierto sijaitsee Oriveden kaupungin Ori veden kylässä tilalla Matintie 3, kiinteistötunnus osoitteessa Ma tin tie 3, Orivesi. Ispape Oy hakee lupaa vastaanottaa ja vä li va rastoi da vuosittain 500 tonnia eli noin 500 kpl romuajoneuvoja, 30 t me tal li romua, 4 t renkaita, 6 t akkuja ja paristoja sekä 8 t sähkö- ja elekt ro niik ka romua. Laitos toimii arkisin maanantaista perjantaihin klo Asemapiirros ja sijaintikartta ovat liitteenä kokoukseen osallistuville. Vastaanotettavat romuajoneuvot esikäsitellään alueella sijaitsevassa hal lissa. Esikäsittelyssä ajoneuvosta poistetaan akut, nesteet, renkaat, ka ta ly saatto rit ym. erikseen hyödynnettävät osat. Esikäsitellyt ajoneuvot toimitetaan ro mu liik kee seen ja niistä poistetut aineet ja osat toimitetaan vä li va ras toinnin jälkeen hyödynnettäviksi tai ongelmajätteiden käsittelylaitoksiin. Vastaan otet ta vat metalliromut, renkaat, akut, paristot sekä sähkö- ja elekt ro niikka lait teet välivarastoidaan, lajitellaan ja toimitetaan jatkokäsittelyyn. Hallirakennuksen öljynerotuskaivojen kautta johdetut jätevedet on johdettu kau pun gin viemäriverkkoon samoin kuin sosiaalitiloissa muodostuvat jä teve det. Toiminnassa muodostuva melu on hakemuksen mukaan vähäistä. Va ra osik si soveltuvat osat varastoidaan teollisuushallissa. Jäteöljy kerätään litran säiliöön ja jarrunesteet ja jäähdytysnesteet omiin astioihinsa. Li säk si on säilytysastiat akuille, öljynsuodattimille ja muille on gel ma jät teille sekä katalysaattoreille ja sähkö- ja elektroniikkalaitteille. Muut ma te ri aalit varastoidaan piha-alueella kasoissa. Oriveden kaupungin hallintosäännön mukaan lautakunnat antavat teh tä väalu eel laan kaupungin lausunnot, ellei kaupunginhallitus yk sit täis ta pauk sessa toisin päätä. Ympäristöinsinöörin ehdotus: Ympäristölautakunta esittää lausuntonaan seu raa vaa: Toiminta sijaitsee Neron teollisuusalueella tontilla, jossa tiheä puusto muodos taa näkösuojan. Alue ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella. Toiminnassa on huolehdittava, että tontin maaperä ja valumavedet pysyvät puhtaana. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

6 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT Ympla 105 Ympäristölautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijoiden pää töspöy tä kir jat: 1. Maankäyttöinsinööri - yleiset päätökset :t hankintapäätökset :t 2 2. Rakennustarkastaja - yleiset päätökset :t päätökset työnjohtajan hyväksymisestä :t II rakennustarkastaja - yleiset päätökset :t päätökset työnjohtajan hyväksymisestä :t Ympäristöinsinööri - päätökset tilapäistä melua koskevasta ilmoituksesta :t 4 Maankäyttöinsinöörin ehdotus: Ympäristölautakunta toteaa, että vi ranhal ti ja pää tös ten osalta on menetelty ympäristölautakunnan aikaisemman pää tök sen ( , 6, kohdat 5 ja 6) mukaisesti, joten päätökset ovat ol leet täytäntöön pantavissa niiltä osin kuin oikaisuvaatimus tehdään ym päris tö lau ta kun nal le. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

7 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta ILMOITUSASIAT Ympla 106 Maankäyttöinsinöörin ehdotus: Ympäristölautakunnan tietoon saatetaan seu raa vat ilmoitusluontoiset asiat: 1. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjeitä: - Päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta noin 26,8 ha:n määräalalle Juu pa joen Voitilan kylässä sijaitsevalle tilalle Iso-Aitua RN:o 10:10. - Lausunto sähkökaapelin rakentamisesta Hirvijärveen. - Lausunto pintavesitarkkailun lopettamisesta Oriveden en tisen varikon jätetäyttöpaikoilta saapunut ilmoitus ruoppauksesta Längelmäveden rannassa Lii na saa ren edustalla Pajukannan osakaskunnan alueella. - Selvityspyyntö rannan omistajille Längelmäveden Savilahden ran nas sa tilan edustalla tehdystä vesialueen täytöstä. 2. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös säh kökaa pe lin rakentamisesta Sahajoen alitse ja valmistelulupa. 3. Porakaivojen arseenipitoisuusselvitys on tehty kesäkuussa 2014 Sii taman alueelta 21 porakaivosta. Niistä vain yhdessä talousveden ra ja-arvo 10 mg/l µg/l ylittyi ja oli 35 mg/l µg/l. Aikaisempina vuosina ote tuis sa näytteissä Siitaman alueella on kahdessa kaivossa löytynyt ar see ni pi toi suu det 11 ja 19 mg/l µg/l. Muissa kaivoissa pitoisuus on ollut alle ra ja-ar von. (kokouksessa tehty korjaus) 4. Jätevedenpuhdistamojen velvoitetarkkailuraportteja: - Oriveden kaupungin Eräjärven jätevedenpuhdistamon kuormitus- ja käyt tö tark kai lun vuosiyhteenveto vuodelta Jämsän vesi - liikelaitoksen Länkipohjan jätevedenpuhdistamon kuormi tus- ja käyttötarkkailun vuosiyhteenveto vuodelta Pilaantuneen maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma. Versowood Oy. Hiedan saha, Orivesi. Vahanen Environment Oy. 6. Geologinen tutkimuskeskus: Kiviainesten otto arseenialueilla - opas ki vi ai nes ten tuottajille, maarakentajille ja viranomaisille. Opas 59/ Kaupunginhallituksen päätöksiä: Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välinen maankäy tön, asumisen ja liikenteen aiesopimus / seuranta vuodel ta Vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman kehykset ja laadintaohjeet Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kokous ai ka tau lu heinäkuu - joulukuu 2014

8 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Tilan myyminen / Tokmanni Esitys ratahallintokeskukselle tasoylikäytävien poistamiseksi Orivesi-Haapamäki -radalta / sopimus liikenneviraston ja Oriveden kaupungin välillä 8. Ympäristöpalveluiden osavuosikatsaus Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen poik kea mislu pa pää tök siä: - Virtanen Hannu, lomarakennus ja varasto/autokatos, Tiihalanniemen ky lä, määräala tilasta Talassaari RN:o 1:19, poikkeamislupa myön netty. Ympäristölautakunta on puoltanut hakemusta. 10. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös rakennusvalvontaa koskevassa va li tuk ses sa - Päätöksen antopäivä on Päätös, josta valitetaan: Oriveden ympäristölautakunta on päätöksellään velvoit ta nut valittajan poistamaan yhteisellä vesialueella olevan, tilan Vet ter kul la RN:o 1:141 rantaan kiinnitetyn, ponttonien päälle rakennetun, ul ko asul taan harjakattoista rakennusta muistuttavan luvattoman ra ken nel man. Toimenpide on suoritettava kuuden kuukauden kuluessa pää tök sen lainvoimaiseksi tulosta. Päävelvoitteen noudattamiseksi on ase tet tu juokseva uhkasakko. Ympäristölautakunta on todennut, että asetetun uh kasa kon mukaisen päävelvoitteen suorittamiseen asetettu määräaika on um peu tu nut. Rakennusvalvonta on suoritetussa kat sel mukses sa todennut, että kyseistä rakennelmaa ei ole poistettu. Ra ken nelmal le ei myöskään ole esitetty toimenpidelupaa. Ympäristölautakunta päät ti lähettää valittajalle, rakennelman omistajalle selityspyynnön. - Vaatimukset hallinto-oikeudessa Valituksenalainen päätös on kumottava ja uhkasakko poistettava. - Hallinto-oikeuden ratkaisu: Hallinto-oikeus ei tutki asiaa. 11. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) myönteinen päätös valtausoikeutta koskevasta hakemuksesta. - Hakijana on Dragon Mining Oy ja valtausalueen nimi on Yläinen silmä ke. 12. Kaupunkiseudun asiat - Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategian 2030 seurantaraportti vuo del ta Päätös: Ilmoitusasiat merkittiin ympäristölautakunnan tiedoksi.

9 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta POIKKEUSLUPAHAKEMUS KOSKIEN TILAA /61.611/2014 Ympla 107 Kiinteistö Oy Oriveden Hotellitalo hakee tilalle poikkeuslupaa maankäyttö- ja rakennuslain 58 :n 1 momentissa tarkoitetusta rakentamista vastoin asemakaavaa koskevasta rajoituksesta. Lupaa haetaan käyttötarkoituksen muutokseen tilalla olevan hotellin muuttamiseksi palvelukodiksi. Naapureita on kuultu. Hankkeesta ei ole tullut huomautuksia. Liitteinä ovat hakemus, jonka liitteenä on tarkempi kuvaus hankkeesta sekä päätösehdotus liitteineen. Maankäyttöinsinöörin ehdotus: Ympäristölautakunta päättää hylätä hakemuksen liitteenä olevan päätösehdotuksen mukaisesti. Päätös annetaan julkipanon jälkeen Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

10 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta SUUNNITTELUTARVERATKAISU KOSKIEN MÄÄRÄALAA TILASTA /61.611/2014 Ympla 108 Laura Jussila ja Arto Vääräkoski hakevat lupaa noin 164 krs-m²:n suuruisen omakotitalon rakentamiseksi tilan noin 5000 m²:n suuruiselle määräalalle Eräjärven kyläalueella. Laura Jussilalla on hanketta varten valtakirja tilan omistajilta. Suunniteltu rakennuspaikka sijaitsee maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella suunnittelutarvealueella. Naapureita on kuultu. Heillä ei ole huomautettavaa hankkeesta. Liitteenä kokoukseen osallistuville on päätösehdotus liitteineen. Maankäyttöinsinöörin ehdotus: Ympäristölautakunta päättää antaa suunnittelutarveratkaisun liitteenä olevan päätösehdotuksen mukaisesti. Päätös annetaan julkipanon jälkeen Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

11 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta RAKENNUSTYÖN KESKEYTTÄMISEN PYSYTTÄMINEN 166/61.611/2013 Ympla Rakennustarkastaja on tehdyllä maankäyttö- ja rakennuslain 180 :n mukaisella määräyksellä keskeyttänyt Oriveden kylässä, tilalla Joutsenkuja 5, RN:o 3:128 tekeillä olevan autotallin/varaston rakennustyön. Kiinteistön omistajalle on toimitettu kirjallinen keskeytysmääräys (katselmuspöytäkirja on liitteenä kokoukseen osallistuville). Maankäyttö- ja rakennuslain mom. :n mukaan: Rakennus on suunniteltava ja rakennettava ja rakennuksen muutos- ja korjaustyöt tehtävä sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutos toteutettava siten, että rakennus täyttää siihen yleisesti ennakoitavissa oleva kuormitus ja rakennuksen käyttötarkoitus huomioon ottaen 117 a 117 g :ssä tarkoitetut olennaiset tekniset vaatimukset. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 50 :n mukaan: Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, että sen olennaiset tekniset vaatimukset täytetään ja voidaan tavanomaisella kunnossapidolla säilyttää rakennuksen suunnitellun käyttöiän ajan. Maankäyttö- ja rakennuslain 119 :n mukaan: Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Maankäyttö- ja rakennuslain 149 :n 1 mom. mukaan: Rakennustyö on suoritettava siten, että se täyttää tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. Joutsenkuja 5:ssä suoritetun rakennustyön osalta on syytä epäillä, ettei rakenne täytä rakentamisen olennaisia teknisiä vaatimuksia. Keskeytyspäätöksessä mm. todetaan, että: Tämä keskeyttämispäätös saatetaan Oriveden kaupungin ympäristölautakunnan käsiteltäväksi. Keskeyttämispäätöstä on kuitenkin heti noudatettava. Asianomaiselle (rakennuttaja) varataan mahdollisuus tehdä keskeytyksen johdosta asiassa muistutuksensa ympäristölautakunnalle. Kirjallinen muistutus (selitys) tulee toimittaa jäljempänä mainitulla osoitteella ympäristölautakunnalle ennen sen alla mainitun kokouksen alkamista. Muistutus voidaan tehdä myös suullisesti mainitussa kokouksessa. Mikäli muistutusta ei anneta, voidaan asia käsitellä ilman sitä. Maankäyttö- ja rakennuslain 180 :n 2 mom. mukaan: Rakennustyön keskeyttämisestä on viipymättä ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Rakennusvalvontaviranomainen päättää, pysytetäänkö työn keskeyttäminen voimassa. Päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

12 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Maankäyttö ja rakennuslain 145 :n mukaisen, Oriveden kaupungin rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä suoritettavien maksujen kohdan 25.1 mukaisesti keskeyttämismääräyksestä ja lautakunnan pysyttämispäätöksestä perittävä maksu on 200,00 euroa. Rakennustarkastajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää: 1. Työn keskeyttäminen pysytetään voimassa. Lisäksi ympäristölautakunta päättää muistuttaa rakennuspaikan omistajaa, että maankäyttö- ja rakennuslain 180 :n mukaisesti tätä päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää. 2. Rakennustyötä voidaan jatkaa, kun rakennusvalvonnalle on esitetty riittävä selvitys todettujen epäkohtien korjaamisesta. 3. Keskeyttämismääräyksestä ja lautakunnan pysyttämispäätöksestä peritään maksutaksan kohdan 25.1 mukainen maksu 200,00. Sovelletut oikeusohjeet: Suomen rakentamismääräyskokoelma osa A1, maankäyttö- ja rakennuslaki: 117 :n 2 mom, 119 ja 149 :n 1 mom, maankäyttö- ja rakennusasetus 50. Perittävän maksun osalta: Maankäyttö- ja rakennuslaki 145 / Oriveden kaupungin rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä suoritettavat maksut kohta Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että ympäristölautakunnan varapuheenjohtaja Jari Talasniemi poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyyden syy: naapuruus Ympla 109 Rakennushankkeeseen ryhtyvä ei ole rakennusvalvonnalle esittänyt riittävää sel vi tys tä todettujen epäkohtien korjaamisesta. Rakennustyön kes keyt tä mispää tös tä ei ole myöskään rakennusvalvonnan toimesta peruutettu. Ra kennuk sen rakennustyötä on keskeyttämispäätöksestä huolimatta jatkettu, aiem min mm. harkkomuurauksin ja edelleen ja an tu roiden ja holvin betonivalulla. Rakennusvalvonnan yhteydenotoista huolimatta ra ken nus töi tä on edelleen jatkettu mm. harkkomuurauksin Raken nus työ on suoritettu myönnetyn rakennusluvan mukaisista suun ni tel mista poiketen, lisäämällä varastotilan alapuolelle kellaritilaa. Ra ken nus valvon ta on puhelimitse keskustellut asiasta poliisiviranomaisen kanssa. Suoritettujen harkkomuurauksien, anturoiden ja holvin valujen osalta on syy tä epäillä, ettei rakenne täytä rakentamisen olennaisia teknisiä vaa ti muk-

13 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta sia. Rakennushankkeelle on hyväksytty vastaava työnjohtaja. Ra kennus val von ta on II rakennustarkastajan viranhaltijapäätöksellä 30/2014 peruuttanut vastaavan työnjohtajan hyväksynnän. Työn joh ta ja hyväk syn nän peruuttamista koskeva viranhaltijapäätös on lähetetty ra ken nushank kee seen ryhtyvälle postitse saantitodistuksin Ra ken nushank keel la ei ole lupaehtojen mukaista hyväksyttyä vastaavaa työnjohtajaa. Maankäyttö- ja rakennuslain 182 :n 1 mom mukaan: Jos joku ryhtyy toimiin tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vas taises ti taikka lyö laimin näihin perustuvan velvollisuutensa, kunnan ra kennus val von ta vi ran omai nen sekä asianomainen ministeriö mark ki na val von tavi ran omai se na voi päätöksellään velvoittaa niskoittelijan määräajassa oi kaise maan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin. Maankäyttö- ja rakennuslain 186 :n 1 mom mukaan: Kunnan ra ken nusval von ta vi ran omai sen on rakennustyön keskeyttämistä taikka uhkasakon tai teet tä mis uhan käyttämistä edellyttävän teon tai laiminlyönnin todettuaan ilmoi tet ta va asiasta poliisille esitutkintaa varten. Maankäyttö- ja rakennuslain 184 :n mukaan: Poliisi on velvollinen an tamaan virka-apua kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle ja ra ken nus tuottei den markkinavalvontaviranomaiselle tämän lain ja sen nojalla annettujen sään nös ten ja määräysten valvonnassa. Maankäyttö- ja rakennuslain 151 :n 4 mom. mukaan: Lupahakemusta käsi tel täes sä tai rakennustyön aikana rakennusvalvontaviranomainen voi, jos se on tarpeen rakennushankkeen arvioimiseksi, vaatia hakijan esittämään asian tun ti ja lau sun non siitä, täyttääkö suunniteltu ratkaisu tai rakentaminen sil le tämän lain nojalla asetetut vaatimukset (ulkopuolinen tarkastus). Raken nus hank kee seen ryhtyvä vastaa tästä aiheutuvista kustannuksista. Rakennustarkastajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää: 1. Pyytää rakennushankkeeseen ryhtyvältä selitystä keskeyttämispäätöksestä huo li mat ta jatketusta rakennustyöstä (selityspyyntö on liitteenä kokoukseen osal lis tu vil le). 2. Ilmoittaa asiasta poliisille esitutkintaa varten. 3. Pyytää poliisiviranomaiselta virka-apua lain nojalla annettujen sään nösten ja määräysten valvontaan (keskeyttämispäätöksen noudattaminen). 4. Vaatia rakennushankkeeseen ryhtyvää esittämään asiantuntijalausunnon sii tä täyttääkö suunniteltu ratkaisu ja suoritettu rakentaminen sille maankäyt tö- ja rakennuslain nojalla asetetut vaatimukset. Rakennushankkeeseen ryh ty vä vastaa tästä aiheutuvista kustannuksista. Rakennustyön kes keyt tämis pää tök sen mahdolliseen peruuttamiseen voidaan palata esitetyn asiantun ti ja lau sun non jälkeen.

14 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Perustelut: Keskeyttämispäätöksestä huolimatta rakennustöitä on jatkettu. Ra ken nus hank kee seen ryhtyvä on menettelyllään toteennäytetysti osoittanut nis koit te lua ja piittaamattomuutta maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten sää dös ten noudattamiseen. Suoritettujen harkkomuurauksien, anturoiden ja hol vin valujen osalta on syytä epäillä, ettei rakenne täytä rakentamisen olennai sia teknisiä vaatimuksia. Sovelletut oikeusohjeet: Suomen rakentamismääräyskokoelma osa A1, maan käyt tö- ja rakennuslaki: 117 :n 2 mom, 119 ja 149 :n 1 mom, maan käyt tö- ja rakennusasetus 50, maankäyttö- ja rakennuslaki 182, 184, 186 ja 151. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

15 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta RAKENNUSLUPA NRO , VAATIMUS MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 151 :N 4 MOM MUKAISEN ULKOPUOLISEN TARKASTUKSEN SUORITTAMISESTA 166/61.611/2013 Ympla 110 Oriveden kaupungin Oriveden kylässä sijaitsevalle tilalle Joutsenkuja 5, RN:o 3:128 on myönnetty rakennuslupa omakotitalon rakentamiseksi, lupa nro Maanrakennustöiden yhteydessä on rakennustarkastaja katselmuspöytäkirjoissa , ja antanut pohjarakentamista koskevia huomautuksia. Rakennustyöt on huomautuksista huolimatta aloitettu, suorittamalla anturoiden valu (Samalla rakennuspaikalla on myös rakenteilla keskeytetty autotalli / varastorakennuksen rakennustyö, lupa nro ). Maankäyttö- ja rakennuslain mom. :n mukaan: " Rakennus on suunniteltava ja rakennettava ja rakennuksen muutos- ja korjaustyöt tehtävä sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutos toteutettava siten, että rakennus täyttää siihen yleisesti ennakoitavissa oleva kuormitus ja rakennuksen käyttötarkoitus huomioon ottaen 117 a-117 g :ssä tarkoitetut olennaiset tekniset vaatimukset." Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 50 :n mukaan: "Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, että sen olennaiset tekniset vaatimukset täytetään ja voidaan tavanomaisella kunnossapidolla säilyttää rakennuksen suunnitellun käyttöiän ajan". Maankäyttö- ja rakennuslain 119 :n mukaan: "Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti." Maankäyttö- ja rakennuslain 149 :n 1 mom. mukaan: "Rakennustyö on suoritettava siten, että se täyttää tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset". Suoritettujen rakennustöiden osalta on syytä epäillä, ettei rakenne täytä rakentamisen olennaisia teknisiä vaatimuksia. Rakennushankkeelle on hyväksytty vastaava työnjohtaja. Rakennusvalvonta on II rakennustarkastajan viranhaltijapäätöksellä 30/2014 peruuttanut vastaavan työnjohtajan hyväksynnän. Työnjohtajahyväksynnän peruuttamista koskeva viranhaltijapäätös on lähetetty rakennushankkeeseen ryhtyvälle postitse saantitodistuksin Rakennustöitä ei saa jatkaa, koska töiden suorittamiseen ei tehdyn päätöksen mukaisesti ole hyväksyttyä rakennuslupaehtojen mukaista vastaavaa työnjohtajaa. Maankäyttö- ja rakennuslain 151 :n 4 mom. mukaan: Lupahakemusta käsiteltäessä tai rakennustyön aikana rakennusvalvontaviranomainen voi, jos se on tarpeen rakennushankkeen arvioimiseksi, vaatia hakijan esittämään asiantuntijalausunnon siitä, täyttääkö suunniteltu ratkaisu tai

16 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta rakentaminen sille tämän lain nojalla asetetut vaatimukset (ulkopuolinen tarkastus). Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa tästä aiheutuvista kustannuksista. Rakennustarkastajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää vaatia rakennushankkeeseen ryhtyvää esittämään suoritettujen rakennustöiden kelpoisuudesta maankäyttö- ja rakennuslain 151 :n 4 mom. mukaisen asiantuntijalausunnon. Perustelut: Suoritettujen rakennustöiden osalta on syytä epäillä, ettei rakenne täytä rakentamisen olennaisia teknisiä vaatimuksia. Sovelletut oikeusohjeet on eritelty tekstissä. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

17 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta MAISEMATYÖLUPAHAKEMUS ORIVEDEN KAUPUNKI 129/61.611/2014 Ympla 111 Oriveden kaupunki on jättänyt maisematyölupahakemuksen, joka koskee hakkuutoimenpiteiden suorittamista Oriveden kaupungin Voitilan kylässä sijaitsevalla tilalla Sillanpuisto RN:o 12:67. Lupaa haetaan metsäsuunnitelman mukaiseen avohakkuuseen n m 2 :n suuruisella kuviolla. Alue sijaitsee Hirsilän asemakaava-alueella ja se on asemakaavassa rakennusmaata (AO) ja yleisen tien aluetta (LT). Sijaintikartta on liitteenä kokoukseen osallistuville. Hakkuu tehdään toteutettavien muiden metsäsuunnitelmien mukaisten hakkuiden yhteydessä ja lupaa haetaan kymmenen vuoden ajaksi. Hakkuulla siistitään alueen maisemakuvaa poistamalla yli ikäinen ja tiheä kuusikko sekä parannetaan samalla liikenneturvallisuutta ongelmalliseksi koetussa Harjulantien kaarteessa koulun / urheilukentän välillä. Asemakaavamääräyksissä ei ole hakkuutoimenpiteitä koskevia rajoitteita. Maankäyttö- ja rakennuslain 140 :n (maisematyöluvan edellytykset) 1 mom mukaan alueella, jolla on voimassa asemakaava tai yleiskaava, maisematyölupa on myönnettävä, jollei toimenpide vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen taikka turmele kaupunki- tai maisemakuvaa. Naapurien kuuleminen on kesken ja mahdollisten vastineiden jättöaika umpeutuu kokoukseen mennessä. Naapurien kuuleminen on suoritettu, eikä hankkeesta ole jätetty kannanottoja. Rakennustarkastajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää myöntää haetun maisematyöluvan. Perustelut: Päätöksen mukainen toimenpide ei vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen, eikä se turmele kaupunki- tai maisemakuvaa (MRL 140 ja MRL 141 ). Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Merkittiin, että kaupunginhallituksen varaedustaja Pekka Tuhkanen poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyyden syy: Pekka Tuhkanen on kaupunginhallituksen varajäsen.

18 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ UPM METSÄ OYJ:N MAISEMATYÖLUVASTA TEHTYYN VALITUKSEEN, TILA SÄYNÄMETSÄ RN:O 3:340. VALITUS UKKONEN. 48/61.611/2013 Ympla 112 Hämeenlinnan hallinto-oikeus on hylännyt Oriveden kaupungin ym pä ris tö lau ta kun nan UPM Metsä Oyj:n maisematyölupa-asiassa tekemästä päätöksestä tehdyt valitukset. Hallinto-oikeuden pää tök ses tä on Tapio Ukkonen tehnyt muutoksenhaun korkeimpaan hal linto-oi keu teen (muutoksenhakukirje on liitteenä kokoukseen osallistuville). Kor kein hallinto-oikeus on lähettänyt tehdystä muutoksenhausta Oriveden kau pun gin ympäristölautakunnalle selityspyynnön. Rakennustarkastajan ehdotus: Asiassa aikaisemmin tehdyssä lu pa pää tökses sä ja hallinto-oikeudelle laaditussa lausunnossa (ympäristölautakunta , 104) esiin tuodun lisäksi ympäristölautakunta päättää se li tykse nään todeta seuraavaa: Huomautuskirjeessä vaadituilla muutoksilla myönnettyyn mai se ma työ lupaan ei ole merkittävää vaikutusta muutoksenhakijan maisemakuvaan. Liittee nä kokoukseen osallistuville on kopio kartasta (liite nro 1) johon on merkit ty Ukkosten lomarakennuspaikan sijainti. Valittajan lo ma ra ken nus pai kalta avautuu maisema pääasiassa järvelle ja vastarannalle, eikä päätöksen mukai sel le maisematyölupa-alueelle. Huomautuskirjeessä mainitun Ra si lammin ranta-alue ja sen hakkukuviot eivät sisälly myönnetyn mai se ma työ luvan mukaisiin hakkuualueisiin. Korkeimmalle hallinto-oikeudelle jätetyssä muutoksenhaussa ei ole tuotu esiin mitään sellaista uutta seikkaa tai asiaa, jonka perusteella aiemmin asias ta tehtyjä päätöksiä tulisi muuttaa. Ympäristölautakunta esittää yl lämai ni tuil la perusteilla, että korkein hallinto-oikeus hylkää tehdyn muu toksen haun ja pysyttää Hämeenlinnan hallinto-oikeus asiasta tekemän pää töksen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

19 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta RAKENNUSLUPAHAKEMUS ; HEVOSTALLI PITKÄJÄRVEN KYLÄSSÄ TILALLA PINOMÄKI RN:O 4:55 JA MÄÄRÄALALLA TILASTA SIPILÄ RN:O 4:53 Ympla 113 Rakennustarkastajan ehdotus: Ympäristölautakunta myöntää seuraavan rakennusluvan: 129. Juselius Sari Susanna ja Kai Juhani - hevostalli, Pitkäjärven kylä, tila Pinomäki RN:o 4:55 ja määräala tilasta Sipilä RN:o M601 (määräalatunnus) Sijaintikartta liitteenä kokoukseen osallistuville. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätös annetaan julkipanon jälkeen.

20 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämän kokouksen seuraaviin päätöksiin tyytymä tön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät: - Oikaisuvaatimus tehdään Oriveden kaupungin ympäristölautakun nalle, osoite Keskustie 23, postiosoite PL 7, Orivesi. Sähkö posti: faksi: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedok sisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitetta va. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaati muksen. Mikäli päätös oikaisuvaatimuksen johdosta on muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asian osainen sekä kunnan jäsen. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituk sella: Pykälät: , 113 Valitus tehdään :t , 111, 113 Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle, Raatihuoneen katu 1, Hämeenlinna, puhelinvaihde , asiakaspalvelu , faksi , sähköposti Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää päätöksen antopäivästä, päätöksen antopäivää lukuun ottamatta. Valitus tehdään :t Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle, Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna, puhelinvaihde , asiakaspalvelu , faksi , sähköposti Valitusaika on 30 päivää ja se alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteis ta perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudes sa 97 euroa, ellei toisin määrätä. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakäti sesti

Joutsenkuja 5:ssä suoritetun rakennustyön osalta on syytä epäillä, ettei rakenne täytä rakentamisen olennaisia teknisiä vaatimuksia.

Joutsenkuja 5:ssä suoritetun rakennustyön osalta on syytä epäillä, ettei rakenne täytä rakentamisen olennaisia teknisiä vaatimuksia. Ympäristölautakunta 87 25.06.2013 Ympäristölautakunta 109 26.08.2014 Ympäristölautakunta 104 30.08.2016 RAKENNUSTYÖN KESKEYTTÄMISEN PYSYTTÄMINEN 166/61.611/2013 Ympäristölautakunta 25.06.2013 87 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.. 25. 2. 17 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.. 25. 3. 18 Työjärjestyksen hyväksyminen..

ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.. 25. 2. 17 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.. 25. 3. 18 Työjärjestyksen hyväksyminen.. Rakennuslautakunta 17.2.2015 24 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 2 / 2015 Kokousaika 17.2.2015 klo 15.00 15.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 9/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 23.09.2016 Aika 23.09.2016 klo 14:00-15:35 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

8 Rakennuslupahakemus käyttötarkoituksen muutos lomarakennuksesta asuinrakennus / Kaarlo Hämäläinen

8 Rakennuslupahakemus käyttötarkoituksen muutos lomarakennuksesta asuinrakennus / Kaarlo Hämäläinen Kangasniemi Pöytäkirja 2/2016 1 (10) Aika 26.04.2016, klo 15:01-15:42 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 7 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 100 Liikuntalautakunta 28.12.2016 AIKA 28.12.2016 16:00-17:35 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan.

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan. Puumala Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) 48 Poikkeamislupa / Barthelet Philippe ja Ritva PuuDno-2015-315 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Barthelet2015.pdf (Salassa

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 28.04.2016 AIKA 28.04.2016 17:30-18:35 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan Lupanumero 2013-0001 Päätöspäivä 13.02.2013 10 Hakija Rantanen Mika Juhani Muuntajantie 3 28760 PORI Rantanen Johanna Katriina Muuntajantie 3 28760 PORI Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 608-402-0001-0346

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Manner ja Esa Pelkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Manner ja Esa Pelkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Ympäristölautakunta Aika Torstai 19.03.2015 klo 18:00-19:02 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90. PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90. PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90 Rakennus- ja ympäristölautakunta 18.06.2014 AIKA 18:00-18:55 PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 37 PORNAINEN, POIKKEAMISLUPA

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 Aika Keskiviikko 22.04.2015 klo 18.00 19.00 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Harju Tero puheenjohtaja Söderbacka Sari varapuheenjohtaja Järvenpää

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 9 Rakennuslautakunnan tilinpäätös

Sisällysluettelo. 9 Rakennuslautakunnan tilinpäätös Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta 11.03.2015 Sisällysluettelo Sivu 9 Rakennuslautakunnan tilinpäätös 2014 3 10 Selityksen antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle Turun hallinto-oikeuden

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 Tarkastuslautakunta AIKA 02.09.2015 klo 16:15-17:37 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 38 HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot