ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 182"

Transkriptio

1 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta AIKA klo 17:30-19:17 PAIKKA KOKOUSHUONE 3, KAUPUNGINTALO KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 102 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA LAUSUNTO ISPAPE OY:N YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT ILMOITUSASIAT POIKKEUSLUPAHAKEMUS KOSKIEN TILAA SUUNNITTELUTARVERATKAISU KOSKIEN MÄÄRÄALAA TILASTA RAKENNUSTYÖN KESKEYTTÄMISEN PYSYTTÄMINEN RAKENNUSLUPA NRO , VAATIMUS MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 151 :N 4 MOM MUKAISEN ULKOPUOLISEN TARKASTUKSEN SUORITTAMISESTA MAISEMATYÖLUPAHAKEMUS ORIVEDEN KAUPUNKI KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ UPM METSÄ OYJ:N MAISEMATYÖLUVASTA TEHTYYN VALITUKSEEN, TILA SÄYNÄMETSÄ RN:O 3:340. VALITUS UKKONEN. 113 RAKENNUSLUPAHAKEMUS ; HEVOSTALLI PITKÄJÄRVEN KYLÄSSÄ TILALLA PINOMÄKI RN:O 4:55 JA MÄÄRÄALALLA TILASTA SIPILÄ RN:O 4:

2 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Salomaa Heikki 17:30-19:17 puheenjohtaja Bankowski Anne-Mari 17:30-19:17 jäsen Kahilaniemi Sini 17:30-19:17 jäsen Taipalus Mika 17:30-19:17 jäsen Viskari Tarmo 17:30-19:17 jäsen Hirvonen Irmeli 17:30-19:17 varajäsen Rae Pekka 17:30-18:34 jäsen, Juupajoki Läsnä kokouksessa ympäristölautakunn an toimiessa yhteislautakuntana. Tuhkanen Pekka 17:30-19:17 kaupunginhallitukse n varaedustaja Viljanen Essi 17:30-19:17 nuorisovaltuuston edustaja POISSA Talasniemi Jari varapuheenjohtaja Jaakkola Riitta jäsen Koppanen Matti kaupunginhallitukse n edustaja Viljanen Jussi kaupunginhallitukse n puheenjohtaja MUU Valkama Päivi 17:30-19:17 esittelijä Viskari Arto 17:30-19:17 esittelijä Viteli Tarja 17:30-18:20 esittelijä Mäntysaari Esko 17:30-19:17 II rakennustarkastaja Kontu Soile 17:30-19:17 pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Heikki Salomaa Puheenjohtaja Soile Kontu Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Sini Kahilaniemi Tarmo Viskari PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kaupungintalon teknisessä toimistossa, maanantaina viraston avoinnaoloajan. Soile Kontu Toimistosihteeri

3 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ympla 102 Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Ympla 103 Pöytäkirjantarkastajiksi ovat vuorossa Sini Kahilaniemi ja Tarmo Viskari. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sini Kahilaniemi ja Tarmo Viskari.

5 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta LAUSUNTO ISPAPE OY:N YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA 118/66.661/2014 Ympla 104 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää päivätyillä kirjeil lään (Dnro LSSAVI/90/04.08/2012) Oriveden kaupungin ja ym pä ris tönsuo je lu vi ran omai sen lausuntoa Ispape Oy:n hakemuksesta ympäristöluvan lu pa mää räys ten tarkistamisesta. Voimassa olevan ympäristöluvan on an tanut Oriveden ympäristölautakunta Ispape Oy:n laitos Oriveden Osakierto sijaitsee Oriveden kaupungin Ori veden kylässä tilalla Matintie 3, kiinteistötunnus osoitteessa Ma tin tie 3, Orivesi. Ispape Oy hakee lupaa vastaanottaa ja vä li va rastoi da vuosittain 500 tonnia eli noin 500 kpl romuajoneuvoja, 30 t me tal li romua, 4 t renkaita, 6 t akkuja ja paristoja sekä 8 t sähkö- ja elekt ro niik ka romua. Laitos toimii arkisin maanantaista perjantaihin klo Asemapiirros ja sijaintikartta ovat liitteenä kokoukseen osallistuville. Vastaanotettavat romuajoneuvot esikäsitellään alueella sijaitsevassa hal lissa. Esikäsittelyssä ajoneuvosta poistetaan akut, nesteet, renkaat, ka ta ly saatto rit ym. erikseen hyödynnettävät osat. Esikäsitellyt ajoneuvot toimitetaan ro mu liik kee seen ja niistä poistetut aineet ja osat toimitetaan vä li va ras toinnin jälkeen hyödynnettäviksi tai ongelmajätteiden käsittelylaitoksiin. Vastaan otet ta vat metalliromut, renkaat, akut, paristot sekä sähkö- ja elekt ro niikka lait teet välivarastoidaan, lajitellaan ja toimitetaan jatkokäsittelyyn. Hallirakennuksen öljynerotuskaivojen kautta johdetut jätevedet on johdettu kau pun gin viemäriverkkoon samoin kuin sosiaalitiloissa muodostuvat jä teve det. Toiminnassa muodostuva melu on hakemuksen mukaan vähäistä. Va ra osik si soveltuvat osat varastoidaan teollisuushallissa. Jäteöljy kerätään litran säiliöön ja jarrunesteet ja jäähdytysnesteet omiin astioihinsa. Li säk si on säilytysastiat akuille, öljynsuodattimille ja muille on gel ma jät teille sekä katalysaattoreille ja sähkö- ja elektroniikkalaitteille. Muut ma te ri aalit varastoidaan piha-alueella kasoissa. Oriveden kaupungin hallintosäännön mukaan lautakunnat antavat teh tä väalu eel laan kaupungin lausunnot, ellei kaupunginhallitus yk sit täis ta pauk sessa toisin päätä. Ympäristöinsinöörin ehdotus: Ympäristölautakunta esittää lausuntonaan seu raa vaa: Toiminta sijaitsee Neron teollisuusalueella tontilla, jossa tiheä puusto muodos taa näkösuojan. Alue ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella. Toiminnassa on huolehdittava, että tontin maaperä ja valumavedet pysyvät puhtaana. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

6 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT Ympla 105 Ympäristölautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijoiden pää töspöy tä kir jat: 1. Maankäyttöinsinööri - yleiset päätökset :t hankintapäätökset :t 2 2. Rakennustarkastaja - yleiset päätökset :t päätökset työnjohtajan hyväksymisestä :t II rakennustarkastaja - yleiset päätökset :t päätökset työnjohtajan hyväksymisestä :t Ympäristöinsinööri - päätökset tilapäistä melua koskevasta ilmoituksesta :t 4 Maankäyttöinsinöörin ehdotus: Ympäristölautakunta toteaa, että vi ranhal ti ja pää tös ten osalta on menetelty ympäristölautakunnan aikaisemman pää tök sen ( , 6, kohdat 5 ja 6) mukaisesti, joten päätökset ovat ol leet täytäntöön pantavissa niiltä osin kuin oikaisuvaatimus tehdään ym päris tö lau ta kun nal le. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

7 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta ILMOITUSASIAT Ympla 106 Maankäyttöinsinöörin ehdotus: Ympäristölautakunnan tietoon saatetaan seu raa vat ilmoitusluontoiset asiat: 1. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjeitä: - Päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta noin 26,8 ha:n määräalalle Juu pa joen Voitilan kylässä sijaitsevalle tilalle Iso-Aitua RN:o 10:10. - Lausunto sähkökaapelin rakentamisesta Hirvijärveen. - Lausunto pintavesitarkkailun lopettamisesta Oriveden en tisen varikon jätetäyttöpaikoilta saapunut ilmoitus ruoppauksesta Längelmäveden rannassa Lii na saa ren edustalla Pajukannan osakaskunnan alueella. - Selvityspyyntö rannan omistajille Längelmäveden Savilahden ran nas sa tilan edustalla tehdystä vesialueen täytöstä. 2. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös säh kökaa pe lin rakentamisesta Sahajoen alitse ja valmistelulupa. 3. Porakaivojen arseenipitoisuusselvitys on tehty kesäkuussa 2014 Sii taman alueelta 21 porakaivosta. Niistä vain yhdessä talousveden ra ja-arvo 10 mg/l µg/l ylittyi ja oli 35 mg/l µg/l. Aikaisempina vuosina ote tuis sa näytteissä Siitaman alueella on kahdessa kaivossa löytynyt ar see ni pi toi suu det 11 ja 19 mg/l µg/l. Muissa kaivoissa pitoisuus on ollut alle ra ja-ar von. (kokouksessa tehty korjaus) 4. Jätevedenpuhdistamojen velvoitetarkkailuraportteja: - Oriveden kaupungin Eräjärven jätevedenpuhdistamon kuormitus- ja käyt tö tark kai lun vuosiyhteenveto vuodelta Jämsän vesi - liikelaitoksen Länkipohjan jätevedenpuhdistamon kuormi tus- ja käyttötarkkailun vuosiyhteenveto vuodelta Pilaantuneen maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma. Versowood Oy. Hiedan saha, Orivesi. Vahanen Environment Oy. 6. Geologinen tutkimuskeskus: Kiviainesten otto arseenialueilla - opas ki vi ai nes ten tuottajille, maarakentajille ja viranomaisille. Opas 59/ Kaupunginhallituksen päätöksiä: Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välinen maankäy tön, asumisen ja liikenteen aiesopimus / seuranta vuodel ta Vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman kehykset ja laadintaohjeet Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kokous ai ka tau lu heinäkuu - joulukuu 2014

8 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Tilan myyminen / Tokmanni Esitys ratahallintokeskukselle tasoylikäytävien poistamiseksi Orivesi-Haapamäki -radalta / sopimus liikenneviraston ja Oriveden kaupungin välillä 8. Ympäristöpalveluiden osavuosikatsaus Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen poik kea mislu pa pää tök siä: - Virtanen Hannu, lomarakennus ja varasto/autokatos, Tiihalanniemen ky lä, määräala tilasta Talassaari RN:o 1:19, poikkeamislupa myön netty. Ympäristölautakunta on puoltanut hakemusta. 10. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös rakennusvalvontaa koskevassa va li tuk ses sa - Päätöksen antopäivä on Päätös, josta valitetaan: Oriveden ympäristölautakunta on päätöksellään velvoit ta nut valittajan poistamaan yhteisellä vesialueella olevan, tilan Vet ter kul la RN:o 1:141 rantaan kiinnitetyn, ponttonien päälle rakennetun, ul ko asul taan harjakattoista rakennusta muistuttavan luvattoman ra ken nel man. Toimenpide on suoritettava kuuden kuukauden kuluessa pää tök sen lainvoimaiseksi tulosta. Päävelvoitteen noudattamiseksi on ase tet tu juokseva uhkasakko. Ympäristölautakunta on todennut, että asetetun uh kasa kon mukaisen päävelvoitteen suorittamiseen asetettu määräaika on um peu tu nut. Rakennusvalvonta on suoritetussa kat sel mukses sa todennut, että kyseistä rakennelmaa ei ole poistettu. Ra ken nelmal le ei myöskään ole esitetty toimenpidelupaa. Ympäristölautakunta päät ti lähettää valittajalle, rakennelman omistajalle selityspyynnön. - Vaatimukset hallinto-oikeudessa Valituksenalainen päätös on kumottava ja uhkasakko poistettava. - Hallinto-oikeuden ratkaisu: Hallinto-oikeus ei tutki asiaa. 11. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) myönteinen päätös valtausoikeutta koskevasta hakemuksesta. - Hakijana on Dragon Mining Oy ja valtausalueen nimi on Yläinen silmä ke. 12. Kaupunkiseudun asiat - Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategian 2030 seurantaraportti vuo del ta Päätös: Ilmoitusasiat merkittiin ympäristölautakunnan tiedoksi.

9 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta POIKKEUSLUPAHAKEMUS KOSKIEN TILAA /61.611/2014 Ympla 107 Kiinteistö Oy Oriveden Hotellitalo hakee tilalle poikkeuslupaa maankäyttö- ja rakennuslain 58 :n 1 momentissa tarkoitetusta rakentamista vastoin asemakaavaa koskevasta rajoituksesta. Lupaa haetaan käyttötarkoituksen muutokseen tilalla olevan hotellin muuttamiseksi palvelukodiksi. Naapureita on kuultu. Hankkeesta ei ole tullut huomautuksia. Liitteinä ovat hakemus, jonka liitteenä on tarkempi kuvaus hankkeesta sekä päätösehdotus liitteineen. Maankäyttöinsinöörin ehdotus: Ympäristölautakunta päättää hylätä hakemuksen liitteenä olevan päätösehdotuksen mukaisesti. Päätös annetaan julkipanon jälkeen Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

10 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta SUUNNITTELUTARVERATKAISU KOSKIEN MÄÄRÄALAA TILASTA /61.611/2014 Ympla 108 Laura Jussila ja Arto Vääräkoski hakevat lupaa noin 164 krs-m²:n suuruisen omakotitalon rakentamiseksi tilan noin 5000 m²:n suuruiselle määräalalle Eräjärven kyläalueella. Laura Jussilalla on hanketta varten valtakirja tilan omistajilta. Suunniteltu rakennuspaikka sijaitsee maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella suunnittelutarvealueella. Naapureita on kuultu. Heillä ei ole huomautettavaa hankkeesta. Liitteenä kokoukseen osallistuville on päätösehdotus liitteineen. Maankäyttöinsinöörin ehdotus: Ympäristölautakunta päättää antaa suunnittelutarveratkaisun liitteenä olevan päätösehdotuksen mukaisesti. Päätös annetaan julkipanon jälkeen Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

11 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta RAKENNUSTYÖN KESKEYTTÄMISEN PYSYTTÄMINEN 166/61.611/2013 Ympla Rakennustarkastaja on tehdyllä maankäyttö- ja rakennuslain 180 :n mukaisella määräyksellä keskeyttänyt Oriveden kylässä, tilalla Joutsenkuja 5, RN:o 3:128 tekeillä olevan autotallin/varaston rakennustyön. Kiinteistön omistajalle on toimitettu kirjallinen keskeytysmääräys (katselmuspöytäkirja on liitteenä kokoukseen osallistuville). Maankäyttö- ja rakennuslain mom. :n mukaan: Rakennus on suunniteltava ja rakennettava ja rakennuksen muutos- ja korjaustyöt tehtävä sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutos toteutettava siten, että rakennus täyttää siihen yleisesti ennakoitavissa oleva kuormitus ja rakennuksen käyttötarkoitus huomioon ottaen 117 a 117 g :ssä tarkoitetut olennaiset tekniset vaatimukset. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 50 :n mukaan: Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, että sen olennaiset tekniset vaatimukset täytetään ja voidaan tavanomaisella kunnossapidolla säilyttää rakennuksen suunnitellun käyttöiän ajan. Maankäyttö- ja rakennuslain 119 :n mukaan: Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Maankäyttö- ja rakennuslain 149 :n 1 mom. mukaan: Rakennustyö on suoritettava siten, että se täyttää tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. Joutsenkuja 5:ssä suoritetun rakennustyön osalta on syytä epäillä, ettei rakenne täytä rakentamisen olennaisia teknisiä vaatimuksia. Keskeytyspäätöksessä mm. todetaan, että: Tämä keskeyttämispäätös saatetaan Oriveden kaupungin ympäristölautakunnan käsiteltäväksi. Keskeyttämispäätöstä on kuitenkin heti noudatettava. Asianomaiselle (rakennuttaja) varataan mahdollisuus tehdä keskeytyksen johdosta asiassa muistutuksensa ympäristölautakunnalle. Kirjallinen muistutus (selitys) tulee toimittaa jäljempänä mainitulla osoitteella ympäristölautakunnalle ennen sen alla mainitun kokouksen alkamista. Muistutus voidaan tehdä myös suullisesti mainitussa kokouksessa. Mikäli muistutusta ei anneta, voidaan asia käsitellä ilman sitä. Maankäyttö- ja rakennuslain 180 :n 2 mom. mukaan: Rakennustyön keskeyttämisestä on viipymättä ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Rakennusvalvontaviranomainen päättää, pysytetäänkö työn keskeyttäminen voimassa. Päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

12 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Maankäyttö ja rakennuslain 145 :n mukaisen, Oriveden kaupungin rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä suoritettavien maksujen kohdan 25.1 mukaisesti keskeyttämismääräyksestä ja lautakunnan pysyttämispäätöksestä perittävä maksu on 200,00 euroa. Rakennustarkastajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää: 1. Työn keskeyttäminen pysytetään voimassa. Lisäksi ympäristölautakunta päättää muistuttaa rakennuspaikan omistajaa, että maankäyttö- ja rakennuslain 180 :n mukaisesti tätä päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää. 2. Rakennustyötä voidaan jatkaa, kun rakennusvalvonnalle on esitetty riittävä selvitys todettujen epäkohtien korjaamisesta. 3. Keskeyttämismääräyksestä ja lautakunnan pysyttämispäätöksestä peritään maksutaksan kohdan 25.1 mukainen maksu 200,00. Sovelletut oikeusohjeet: Suomen rakentamismääräyskokoelma osa A1, maankäyttö- ja rakennuslaki: 117 :n 2 mom, 119 ja 149 :n 1 mom, maankäyttö- ja rakennusasetus 50. Perittävän maksun osalta: Maankäyttö- ja rakennuslaki 145 / Oriveden kaupungin rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä suoritettavat maksut kohta Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että ympäristölautakunnan varapuheenjohtaja Jari Talasniemi poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyyden syy: naapuruus Ympla 109 Rakennushankkeeseen ryhtyvä ei ole rakennusvalvonnalle esittänyt riittävää sel vi tys tä todettujen epäkohtien korjaamisesta. Rakennustyön kes keyt tä mispää tös tä ei ole myöskään rakennusvalvonnan toimesta peruutettu. Ra kennuk sen rakennustyötä on keskeyttämispäätöksestä huolimatta jatkettu, aiem min mm. harkkomuurauksin ja edelleen ja an tu roiden ja holvin betonivalulla. Rakennusvalvonnan yhteydenotoista huolimatta ra ken nus töi tä on edelleen jatkettu mm. harkkomuurauksin Raken nus työ on suoritettu myönnetyn rakennusluvan mukaisista suun ni tel mista poiketen, lisäämällä varastotilan alapuolelle kellaritilaa. Ra ken nus valvon ta on puhelimitse keskustellut asiasta poliisiviranomaisen kanssa. Suoritettujen harkkomuurauksien, anturoiden ja holvin valujen osalta on syy tä epäillä, ettei rakenne täytä rakentamisen olennaisia teknisiä vaa ti muk-

13 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta sia. Rakennushankkeelle on hyväksytty vastaava työnjohtaja. Ra kennus val von ta on II rakennustarkastajan viranhaltijapäätöksellä 30/2014 peruuttanut vastaavan työnjohtajan hyväksynnän. Työn joh ta ja hyväk syn nän peruuttamista koskeva viranhaltijapäätös on lähetetty ra ken nushank kee seen ryhtyvälle postitse saantitodistuksin Ra ken nushank keel la ei ole lupaehtojen mukaista hyväksyttyä vastaavaa työnjohtajaa. Maankäyttö- ja rakennuslain 182 :n 1 mom mukaan: Jos joku ryhtyy toimiin tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vas taises ti taikka lyö laimin näihin perustuvan velvollisuutensa, kunnan ra kennus val von ta vi ran omai nen sekä asianomainen ministeriö mark ki na val von tavi ran omai se na voi päätöksellään velvoittaa niskoittelijan määräajassa oi kaise maan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin. Maankäyttö- ja rakennuslain 186 :n 1 mom mukaan: Kunnan ra ken nusval von ta vi ran omai sen on rakennustyön keskeyttämistä taikka uhkasakon tai teet tä mis uhan käyttämistä edellyttävän teon tai laiminlyönnin todettuaan ilmoi tet ta va asiasta poliisille esitutkintaa varten. Maankäyttö- ja rakennuslain 184 :n mukaan: Poliisi on velvollinen an tamaan virka-apua kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle ja ra ken nus tuottei den markkinavalvontaviranomaiselle tämän lain ja sen nojalla annettujen sään nös ten ja määräysten valvonnassa. Maankäyttö- ja rakennuslain 151 :n 4 mom. mukaan: Lupahakemusta käsi tel täes sä tai rakennustyön aikana rakennusvalvontaviranomainen voi, jos se on tarpeen rakennushankkeen arvioimiseksi, vaatia hakijan esittämään asian tun ti ja lau sun non siitä, täyttääkö suunniteltu ratkaisu tai rakentaminen sil le tämän lain nojalla asetetut vaatimukset (ulkopuolinen tarkastus). Raken nus hank kee seen ryhtyvä vastaa tästä aiheutuvista kustannuksista. Rakennustarkastajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää: 1. Pyytää rakennushankkeeseen ryhtyvältä selitystä keskeyttämispäätöksestä huo li mat ta jatketusta rakennustyöstä (selityspyyntö on liitteenä kokoukseen osal lis tu vil le). 2. Ilmoittaa asiasta poliisille esitutkintaa varten. 3. Pyytää poliisiviranomaiselta virka-apua lain nojalla annettujen sään nösten ja määräysten valvontaan (keskeyttämispäätöksen noudattaminen). 4. Vaatia rakennushankkeeseen ryhtyvää esittämään asiantuntijalausunnon sii tä täyttääkö suunniteltu ratkaisu ja suoritettu rakentaminen sille maankäyt tö- ja rakennuslain nojalla asetetut vaatimukset. Rakennushankkeeseen ryh ty vä vastaa tästä aiheutuvista kustannuksista. Rakennustyön kes keyt tämis pää tök sen mahdolliseen peruuttamiseen voidaan palata esitetyn asiantun ti ja lau sun non jälkeen.

14 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Perustelut: Keskeyttämispäätöksestä huolimatta rakennustöitä on jatkettu. Ra ken nus hank kee seen ryhtyvä on menettelyllään toteennäytetysti osoittanut nis koit te lua ja piittaamattomuutta maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten sää dös ten noudattamiseen. Suoritettujen harkkomuurauksien, anturoiden ja hol vin valujen osalta on syytä epäillä, ettei rakenne täytä rakentamisen olennai sia teknisiä vaatimuksia. Sovelletut oikeusohjeet: Suomen rakentamismääräyskokoelma osa A1, maan käyt tö- ja rakennuslaki: 117 :n 2 mom, 119 ja 149 :n 1 mom, maan käyt tö- ja rakennusasetus 50, maankäyttö- ja rakennuslaki 182, 184, 186 ja 151. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

15 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta RAKENNUSLUPA NRO , VAATIMUS MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 151 :N 4 MOM MUKAISEN ULKOPUOLISEN TARKASTUKSEN SUORITTAMISESTA 166/61.611/2013 Ympla 110 Oriveden kaupungin Oriveden kylässä sijaitsevalle tilalle Joutsenkuja 5, RN:o 3:128 on myönnetty rakennuslupa omakotitalon rakentamiseksi, lupa nro Maanrakennustöiden yhteydessä on rakennustarkastaja katselmuspöytäkirjoissa , ja antanut pohjarakentamista koskevia huomautuksia. Rakennustyöt on huomautuksista huolimatta aloitettu, suorittamalla anturoiden valu (Samalla rakennuspaikalla on myös rakenteilla keskeytetty autotalli / varastorakennuksen rakennustyö, lupa nro ). Maankäyttö- ja rakennuslain mom. :n mukaan: " Rakennus on suunniteltava ja rakennettava ja rakennuksen muutos- ja korjaustyöt tehtävä sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutos toteutettava siten, että rakennus täyttää siihen yleisesti ennakoitavissa oleva kuormitus ja rakennuksen käyttötarkoitus huomioon ottaen 117 a-117 g :ssä tarkoitetut olennaiset tekniset vaatimukset." Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 50 :n mukaan: "Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, että sen olennaiset tekniset vaatimukset täytetään ja voidaan tavanomaisella kunnossapidolla säilyttää rakennuksen suunnitellun käyttöiän ajan". Maankäyttö- ja rakennuslain 119 :n mukaan: "Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti." Maankäyttö- ja rakennuslain 149 :n 1 mom. mukaan: "Rakennustyö on suoritettava siten, että se täyttää tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset". Suoritettujen rakennustöiden osalta on syytä epäillä, ettei rakenne täytä rakentamisen olennaisia teknisiä vaatimuksia. Rakennushankkeelle on hyväksytty vastaava työnjohtaja. Rakennusvalvonta on II rakennustarkastajan viranhaltijapäätöksellä 30/2014 peruuttanut vastaavan työnjohtajan hyväksynnän. Työnjohtajahyväksynnän peruuttamista koskeva viranhaltijapäätös on lähetetty rakennushankkeeseen ryhtyvälle postitse saantitodistuksin Rakennustöitä ei saa jatkaa, koska töiden suorittamiseen ei tehdyn päätöksen mukaisesti ole hyväksyttyä rakennuslupaehtojen mukaista vastaavaa työnjohtajaa. Maankäyttö- ja rakennuslain 151 :n 4 mom. mukaan: Lupahakemusta käsiteltäessä tai rakennustyön aikana rakennusvalvontaviranomainen voi, jos se on tarpeen rakennushankkeen arvioimiseksi, vaatia hakijan esittämään asiantuntijalausunnon siitä, täyttääkö suunniteltu ratkaisu tai

16 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta rakentaminen sille tämän lain nojalla asetetut vaatimukset (ulkopuolinen tarkastus). Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa tästä aiheutuvista kustannuksista. Rakennustarkastajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää vaatia rakennushankkeeseen ryhtyvää esittämään suoritettujen rakennustöiden kelpoisuudesta maankäyttö- ja rakennuslain 151 :n 4 mom. mukaisen asiantuntijalausunnon. Perustelut: Suoritettujen rakennustöiden osalta on syytä epäillä, ettei rakenne täytä rakentamisen olennaisia teknisiä vaatimuksia. Sovelletut oikeusohjeet on eritelty tekstissä. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

17 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta MAISEMATYÖLUPAHAKEMUS ORIVEDEN KAUPUNKI 129/61.611/2014 Ympla 111 Oriveden kaupunki on jättänyt maisematyölupahakemuksen, joka koskee hakkuutoimenpiteiden suorittamista Oriveden kaupungin Voitilan kylässä sijaitsevalla tilalla Sillanpuisto RN:o 12:67. Lupaa haetaan metsäsuunnitelman mukaiseen avohakkuuseen n m 2 :n suuruisella kuviolla. Alue sijaitsee Hirsilän asemakaava-alueella ja se on asemakaavassa rakennusmaata (AO) ja yleisen tien aluetta (LT). Sijaintikartta on liitteenä kokoukseen osallistuville. Hakkuu tehdään toteutettavien muiden metsäsuunnitelmien mukaisten hakkuiden yhteydessä ja lupaa haetaan kymmenen vuoden ajaksi. Hakkuulla siistitään alueen maisemakuvaa poistamalla yli ikäinen ja tiheä kuusikko sekä parannetaan samalla liikenneturvallisuutta ongelmalliseksi koetussa Harjulantien kaarteessa koulun / urheilukentän välillä. Asemakaavamääräyksissä ei ole hakkuutoimenpiteitä koskevia rajoitteita. Maankäyttö- ja rakennuslain 140 :n (maisematyöluvan edellytykset) 1 mom mukaan alueella, jolla on voimassa asemakaava tai yleiskaava, maisematyölupa on myönnettävä, jollei toimenpide vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen taikka turmele kaupunki- tai maisemakuvaa. Naapurien kuuleminen on kesken ja mahdollisten vastineiden jättöaika umpeutuu kokoukseen mennessä. Naapurien kuuleminen on suoritettu, eikä hankkeesta ole jätetty kannanottoja. Rakennustarkastajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää myöntää haetun maisematyöluvan. Perustelut: Päätöksen mukainen toimenpide ei vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen, eikä se turmele kaupunki- tai maisemakuvaa (MRL 140 ja MRL 141 ). Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Merkittiin, että kaupunginhallituksen varaedustaja Pekka Tuhkanen poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyyden syy: Pekka Tuhkanen on kaupunginhallituksen varajäsen.

18 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ UPM METSÄ OYJ:N MAISEMATYÖLUVASTA TEHTYYN VALITUKSEEN, TILA SÄYNÄMETSÄ RN:O 3:340. VALITUS UKKONEN. 48/61.611/2013 Ympla 112 Hämeenlinnan hallinto-oikeus on hylännyt Oriveden kaupungin ym pä ris tö lau ta kun nan UPM Metsä Oyj:n maisematyölupa-asiassa tekemästä päätöksestä tehdyt valitukset. Hallinto-oikeuden pää tök ses tä on Tapio Ukkonen tehnyt muutoksenhaun korkeimpaan hal linto-oi keu teen (muutoksenhakukirje on liitteenä kokoukseen osallistuville). Kor kein hallinto-oikeus on lähettänyt tehdystä muutoksenhausta Oriveden kau pun gin ympäristölautakunnalle selityspyynnön. Rakennustarkastajan ehdotus: Asiassa aikaisemmin tehdyssä lu pa pää tökses sä ja hallinto-oikeudelle laaditussa lausunnossa (ympäristölautakunta , 104) esiin tuodun lisäksi ympäristölautakunta päättää se li tykse nään todeta seuraavaa: Huomautuskirjeessä vaadituilla muutoksilla myönnettyyn mai se ma työ lupaan ei ole merkittävää vaikutusta muutoksenhakijan maisemakuvaan. Liittee nä kokoukseen osallistuville on kopio kartasta (liite nro 1) johon on merkit ty Ukkosten lomarakennuspaikan sijainti. Valittajan lo ma ra ken nus pai kalta avautuu maisema pääasiassa järvelle ja vastarannalle, eikä päätöksen mukai sel le maisematyölupa-alueelle. Huomautuskirjeessä mainitun Ra si lammin ranta-alue ja sen hakkukuviot eivät sisälly myönnetyn mai se ma työ luvan mukaisiin hakkuualueisiin. Korkeimmalle hallinto-oikeudelle jätetyssä muutoksenhaussa ei ole tuotu esiin mitään sellaista uutta seikkaa tai asiaa, jonka perusteella aiemmin asias ta tehtyjä päätöksiä tulisi muuttaa. Ympäristölautakunta esittää yl lämai ni tuil la perusteilla, että korkein hallinto-oikeus hylkää tehdyn muu toksen haun ja pysyttää Hämeenlinnan hallinto-oikeus asiasta tekemän pää töksen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

19 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta RAKENNUSLUPAHAKEMUS ; HEVOSTALLI PITKÄJÄRVEN KYLÄSSÄ TILALLA PINOMÄKI RN:O 4:55 JA MÄÄRÄALALLA TILASTA SIPILÄ RN:O 4:53 Ympla 113 Rakennustarkastajan ehdotus: Ympäristölautakunta myöntää seuraavan rakennusluvan: 129. Juselius Sari Susanna ja Kai Juhani - hevostalli, Pitkäjärven kylä, tila Pinomäki RN:o 4:55 ja määräala tilasta Sipilä RN:o M601 (määräalatunnus) Sijaintikartta liitteenä kokoukseen osallistuville. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätös annetaan julkipanon jälkeen.

20 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämän kokouksen seuraaviin päätöksiin tyytymä tön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät: - Oikaisuvaatimus tehdään Oriveden kaupungin ympäristölautakun nalle, osoite Keskustie 23, postiosoite PL 7, Orivesi. Sähkö posti: faksi: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedok sisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitetta va. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaati muksen. Mikäli päätös oikaisuvaatimuksen johdosta on muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asian osainen sekä kunnan jäsen. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituk sella: Pykälät: , 113 Valitus tehdään :t , 111, 113 Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle, Raatihuoneen katu 1, Hämeenlinna, puhelinvaihde , asiakaspalvelu , faksi , sähköposti Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää päätöksen antopäivästä, päätöksen antopäivää lukuun ottamatta. Valitus tehdään :t Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle, Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna, puhelinvaihde , asiakaspalvelu , faksi , sähköposti Valitusaika on 30 päivää ja se alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteis ta perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudes sa 97 euroa, ellei toisin määrätä. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakäti sesti

Joutsenkuja 5:ssä suoritetun rakennustyön osalta on syytä epäillä, ettei rakenne täytä rakentamisen olennaisia teknisiä vaatimuksia.

Joutsenkuja 5:ssä suoritetun rakennustyön osalta on syytä epäillä, ettei rakenne täytä rakentamisen olennaisia teknisiä vaatimuksia. Ympäristölautakunta 87 25.06.2013 Ympäristölautakunta 109 26.08.2014 Ympäristölautakunta 104 30.08.2016 RAKENNUSTYÖN KESKEYTTÄMISEN PYSYTTÄMINEN 166/61.611/2013 Ympäristölautakunta 25.06.2013 87 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.. 25. 2. 17 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.. 25. 3. 18 Työjärjestyksen hyväksyminen..

ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.. 25. 2. 17 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.. 25. 3. 18 Työjärjestyksen hyväksyminen.. Rakennuslautakunta 17.2.2015 24 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 2 / 2015 Kokousaika 17.2.2015 klo 15.00 15.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sivu 41 Rakennuslupa, Ilves Arja 98 42 Rakennuslupa, Kiinteistö Oy Taavetin Linnalantie 100 43 Ilmoitusasiat 102

Sivu 41 Rakennuslupa, Ilves Arja 98 42 Rakennuslupa, Kiinteistö Oy Taavetin Linnalantie 100 43 Ilmoitusasiat 102 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 96 Ympäristölautakunta Aika Torstai 11.12.2014 klo 18:00-18:20 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 9/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 23.09.2016 Aika 23.09.2016 klo 14:00-15:35 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka 28.05.2015 klo 18:00-18:30 Kunnanhallituksen kokoushuonen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

8 Rakennuslupahakemus käyttötarkoituksen muutos lomarakennuksesta asuinrakennus / Kaarlo Hämäläinen

8 Rakennuslupahakemus käyttötarkoituksen muutos lomarakennuksesta asuinrakennus / Kaarlo Hämäläinen Kangasniemi Pöytäkirja 2/2016 1 (10) Aika 26.04.2016, klo 15:01-15:42 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 7 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 Asukaslautakunta Kortesjärvi 27.08.2014 AIKA 27.08.2014 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kortesjärven palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kortesjärven asukaslautakunnan

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 16 10.06.2015 LUVATON RAKENNUS/SULKAVA 106/10/2015 YMP.LTK 10.06.2015 16 168/500.

Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 16 10.06.2015 LUVATON RAKENNUS/SULKAVA 106/10/2015 YMP.LTK 10.06.2015 16 168/500. Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 16 10.06.2015 LUVATON RAKENNUS/SULKAVA 106/10/2015 YMP.LTK 10.06.2015 16 168/500.501/2009 VALVLTK 39 Rakennustyön keskeyttäminen Rakennustarkastaja on 14.7.2009

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 203

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 203 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 203 Ympäristölautakunta AIKA 23.09.2014 klo 16:30-17:42 PAIKKA KAUPUNGINHALLITUKSEN KOKOUSHUONE KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 114 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65. Sivistyslautakunta. Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00. Kunnantalo, kahvio.

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65. Sivistyslautakunta. Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00. Kunnantalo, kahvio. Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65 Sivistyslautakunta Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 46 Yhteiskoulun teknisen työn lehtori 67 47 Vuorotteluvapaa

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Manner ja Esa Pelkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Manner ja Esa Pelkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Ympäristölautakunta Aika Torstai 19.03.2015 klo 18:00-19:02 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 9 Rakennuslautakunnan tilinpäätös

Sisällysluettelo. 9 Rakennuslautakunnan tilinpäätös Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta 11.03.2015 Sisällysluettelo Sivu 9 Rakennuslautakunnan tilinpäätös 2014 3 10 Selityksen antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle Turun hallinto-oikeuden

Lisätiedot