89 PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA , MÄNTSÄLÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "89 PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA 505-416-11-44, MÄNTSÄLÄ"

Transkriptio

1 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Dno KYK:893 / PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA , MÄNTSÄLÄ KU-YK 89/ Maa-ainesten ottolupapäätös annetaan julkipanon jälkeen ASIA Päätös maa-aineslain 4 :n mukaisesta maa-ainesten ottolupahakemuksesta. LUVAN HAKIJA Perttilä Virpi Purolantie 442, Torppi Yhteyshenkilö: Perttilä Virpi puh SIJAINTI Toiminta sijaitsee Mäntsälän kunnan Sääksjärven kylässä tilalla Hannula Tilan Hannula palsta 3, jolta maa-aineksia on tarkoitus ottaa, sijaitsee Purolantien varressa (Purolantie 69 83). Ottamisalue sijaitsee noin 10 kilometrin etäisyydellä Mäntsälän kunnan keskustasta kaakkoon. Liite nro 89 HAKEMUKSEN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN Hakemus on tullut vireille Hakemusta on täydennetty , , ja Hakija ei ole saanut suostumusta maa-ainesten ottamiseen kiinteistön puolelta sen nykyiseltä omistajalta, jonka jälkeen hakemus ottamista koskevine suunnitelmakarttoineen on päivitetty vastaamaan pintaalaltaan pienempää ottoaluetta. Päivitetty hakemus on toimitettu TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Mäntsälän kunnan ympäristölautakunta on myöntänyt kokouksessaan Virpi Perttilälle maa-ainesten ottoluvan tilalle Hannula Ottoluvan viimeinen voimassaolopäivä on ollut

2 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Kiinteistöjen Siilomäki ja Hannula rajan maisemoinnista on olemassa päivätty Tiehallinnon ja Ale Metsän välinen sopimus. Mäntsälän kunta omistaa tällä hetkellä kiinteistön Siilomäki , eikä sillä ole ollut huomautettavaa rajan maisemoinnista. Alue on Uudenmaan ELY-keskuksen luokittelemalla Kukkuramäen IIluokan pohjavesialueella. Alueella ei ole oikeusvaikutteista kaavaa. Alue on rakennusjärjestyksessä määritelty maankäyttö- ja rakennuslain 16.3 :n mukaiseksi suunnittelutarvealueeksi. HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA Ympäristön kuvaus Hakemuksen kohteena olevalla alueella on harjoitettu maa-ainesten ottoa noin 100 vuoden ajan. Suunnitellulta ottoalueelta on jo lähes kauttaaltaan otettu maa-aineksia ja pintamaat on poistettu siltä käytännössä kokonaisuudessaan. Alueen ympäristön olosuhteita leimaa siten voimakkaasti maaainesten ottamistoiminta. Ottoalueen pohjoispuolelta kulkee yhdystie (Purolantie). Ympäristössä on haja-asutusta. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 170 metrin etäisyydellä alueen itäpuolella. Ottoalue on suppea-alaisella pitkittäisharjulla, jonka aines on heikosti lajittunutta kivistä hiekkaa ja soraa. Paikoitellen esiintyy hyvin lajittuneita hiekkakerroksia. Kerrospaksuus on suurimmillaan noin 15 metriä, yleensä keskimäärin 4 metriä. Ottoalue sijaitsee II-luokan pohjavesialueella, jonka kokonaispinta- ala on 0,67 km 2 ja muodostumisalueen pinta-ala 0,3 km 2. Hakemuksen mukaan pohjaveden keskimääräinen korkeusasema on ottoalueella +39,50 metriä. Hakemukseen liitetyssä Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry:n päivätyssä pohjaveden tarkkailuohjelmassa pohjaveden virtaussuunnan on arvioitu olevan ottoalueella kohti kaakkoa. Toiminnan kuvaus Virpi Perttilän lupahakemus koskee kokonaisottomäärältään ktrm³ soran, hiekan ja maisemakivien ottomäärää 10 vuoden aikana. Vuotuiseksi ottomääräksi on arvioitu 2000 ktrm³. Ottoalueen pinta-ala on noin m 2 ja pohjan taso tulee olemaan m (N60).

3 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Ottoalueena käytetään tilan rajoja ja maantielle jätetään suojavyöhyke. Maaainesten ottamisalue on esitetty ottamissuunnitelman nykytilanne- ja lopputilannekartoissa. Ottamisen etenemissuunta on aluksi lounaisnurkasta pohjoiseen ja tämän jälkeen kaakosta pohjoiseen. Ottoalueen luiskausten kaltevuutena käytetään 1:2, koska aiemman ottoluvan mukaisesti toimittuna otto on edennyt jo naapurikiinteistön rajan läheisyyteen, eikä kiinteistön uudelta omistajalta ole saatu suostumusta maa-ainesten ottoon hänen kiinteistöltään päivätyn rajasopimuksen mukaisesti. Hakemuksen mukaan maa-ainesten säästeliään käytön vuoksi jouduttaisiin soramassoja kohtuuttomasti siirtelemään paikasta toiseen loivemman luiskauksen järjestämiseksi. Alueelle kuljetaan maantie nro (Purolantie) liittymän kautta. Alueella ei säilytetä ottamislaitteita tai polttoaineita, eikä suoriteta murskausta. Toiminnan tarkkailu Hakemuksessa alueen pohjaveden laatua ja pinnankorkeutta esitetään tarkkailtavan Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry:n päivätyn pohjaveden tarkkailuohjelman mukaisesti. Pohjaveden laadun tarkkailussa näytteitä otetaan Hannulan tilan maa-ainesten ottoalueella sijaitsevasta havaintoputkesta P1 sekä kaivosta RK10-10, joka on lähin pohjaveden virtaussuunnassa alapuolella sijaitseva ja jatkuvassa talousvesikäytössä oleva yksityinen kaivo. Pohjaveden tarkkailupisteet ilmenevät tarkkailuohjelman liitteenä 4 olevasta kartasta. Pohjavesitarkkailun näytteet otetaan havaintoputkesta P1 sekä rengaskaivosta RK10-10 kerran vuodessa marraskuussa. Näytteenoton yhteydessä mitataan pohjaveden pinnankorkeus tarkkailupisteissä ja havaintoputkesta myös kokonaissyvyys (pohjalle mahdollisesti kertyneen lietekerroksen havaitsemiseksi). Pohjavesinäytteet otetaan sertifioidun ympäristönäytteenottajan toimesta ja näytteenottomenetelmissä noudatetaan voimassa olevia standardeja ja ohjeistuksia koskien mm. kenttämittauksia, esipumppausta ennen näytteenottoa, näytteiden käsittelyä, säilytystä ja kuljetusta. Pohjavesinäytteistä analysoitavat laatuparametrit ovat ulkonäkö, haju, lämpötila ºC, sameus FNU, ph, sähkönjohtavuus ms/m, liuennut happi mg/l ja kyll-%, CODMnmg/l O2, kokonaiskovuus mmol/l, alkaliteetti mmol/l, NO3. N µg/l, NO2 N µg/l, NH4 N µg/l, SO4 mg/l, Cl mg/l, Fe µg/l, Mn µg/l, öljy-hiilivedyt C10 C40 µg/l eroteltuna jakeisiin C10 C23 ja C23 C40, koliformiset bakteerit ja E.coli pmy/100 ml. Rauta (Fe) ja mangaani (Mn) määritetään 0,45 µm suodattimella suodatetusta näytteestä.

4 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Pohjaveden pinnankorkeus mitataan kolme (3) kertaa vuodessa (maalis-, heinä- ja marraskuussa) havaintoputkesta P1, rengaskaivoista RK9-10, RK10-10, RK11-10, RK12-10 sekä porakaivosta PK Edellä mainitut kaivot ovat jatkuvassa talousvesikäytössä. Pohjaveden pinnankorkeuden mittauspisteet ilmenevät tarkkailuohjelman liitteenä 4 olevasta kartasta. Pohjaveden laadun tarkkailunäytteiden analyysitulokset ja kenttähavainnot raportoidaan lyhyesti Virpi Perttilälle ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle jokaisen näytteenottokerran jälkeen kolmen viikon kuluessa tulosten valmistumisesta. Vuosiyhteenveto pohjaveden laadun ja pinnankorkeuden tarkkailun tuloksista laaditaan seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä ja raportti toimitetaan toimeksiantajan lisäksi tiedoksi valvontaviranomaisille. Vuosiyhteenvetoraportissa kuvataan näytteenottomenetelmät ja käytetyt analyysimenetelmät. Pohjavesinäytteiden analyysituloksia verrataan terveysviranomaisten asettamiin talousveden enimmäispitoisuusarvoihin (sosiaali- ja terveysministeriön asetus 401/2001) ja alueen pohjaveden taustapitoisuuksiin. Mikäli pohjavesinäytteissä esiintyy haitallisia aineita tai talousveden laatuvaatimusten ja -suositusten ylittäviä pitoisuuksia, esitetään asiantuntija-arvio siitä, mistä veden laadun poikkeama johtuu. Lisäksi esitetään arvio haitta-aineiden aiheuttamista riskeistä sekä mahdolliset lisätutkimustarpeet. Pohjaveden pinnankorkeuksien vaihtelut ja mahdolliset muutostrendit esitetään vuosiyhteenvetoraportissa aikasarjakuvina. Kaivannaisjätesuunnitelma Ottoaluetta koskien on laadittu päivätty kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma, jonka mukaan kaivannaisjätteitä (savi ja siltti) arvioidaan muodostuvan yhteensä 10 k-m 3. Hakemuksen mukaan mahdolliset pintamaat käytetään ottoalueen luiskaukseen. Maisemointisuunnitelma Alueelta otetaan maa-aineksia siten, että ottoalueen pohjan tasoksi muodostuu + 45 metriä. Ottoalueen luiskauksessa käytetään kaltevuutta 1:2. Alueen mahdollisia pintamaita käytetään luiskaukseen. Alueen pohjoisosassa säilytetään mahdollisuuksien mukaan luonnontilainen metsä. Muille alueille istutetaan tainta/ha. ASIAN KÄSITTELY Hakemuksesta tiedottaminen Lupahakemuksesta on kuulutettu Mäntsälän kunnan ja Tuusulan kunnan ilmoitustauluilla välisenä aikana ja asiakirjat ovat tämän ajan olleet yleisesti nähtävillä. Luvan vireilläolosta on ilmoitettu Mäntsälä lehdessä.

5 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Asianosaisille on ilmoitettu hakemuksesta kirjeellä ja heille on varattu tilaisuus tulla kuulluksi. Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset Alueella ei ole lupahakemuksen johdosta tehty tarkastusta. Lausunnot Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on pyytänyt hakemuksesta ( päivitetty hakemus päivättyine suunnitelmakarttoineen) lausuntoa Uudenmaan ELY-keskukselta, Mäntsälän kunnanhallitukselta ja Mäntsälän kunnan maankäyttölautakunnalta. Lisäksi hakija on pyytänyt hankkeesta lausuntoa (lausuntopyynnön liitteinä ollut mm päivätyt suunnitelmakartat, peruskarttatuloste sorakuopan lähialueelta ja aiemman ottoluvan maisemointisuunnitelma) erikseen Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri- vastuualueelta (suora lausuntopyyntö naapurilta ja maantien tienpitoviranomaiselta). Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri- vastuualue on päivätyssä lausunnossa todennut seuraavaa: Mitä haetaan?: Hakija on esittänyt, että soraa voitaisiin ottaa lähelle tiealuetta tai lähes kiinni tiealueeseen. Soranoton ulottaminen näin lähelle maantietä ei ole hyväksyttävää, koska sorakuopan revitty maisema avataan tielle. Ratkaisu on myös liikenneturvallisuuden kannalta epäedullinen. Kaide ei ole riittävä suoja sorakuopan kohdalla. Maantien suoja-alue on tällä kohdalla 20 m mitattuna ajoradan keskilinjasta. Aikaisemmin suoja-alue oli alemman luokan maantiellä (yleisellä tiellä) 12 m. Tämä on mahdollisesti ollut maisemoinnin lähtökohtana hyväksytyssä maisemointisuunnitelmassa (liite3). Tätä maisemointisuunnitelmaa tulee noudattaa, ellei hakija esitä parempaa perusteltua ratkaisua. Jos jyrkkä kaivuleikkausluiska on ulotettu lähemmäksi kuin 12 m vanhassa otossa, on kohta viipymättä korjattava turvalliseksi esimerkiksi kivisellä soralla ja samalla estettävä ainakin vesieroosio. Tienpitäjän toimivalta maa-aineksen otossa tien suoja-alueella: Uutta varsinaista maa-aineksenottoa tien suoja-alueella (20 m) ei sallita. Maa-ainesten ottaminen maisemointia varten tai maisemointisyistä tien suoja-alueelta on hyväksyttävissä ympäristönsuojeluviranomaisen luvalla, kun itse tienpenkereen vakavuus tai liikenneturvallisuus tai tieltä avautuva maisema ei ainakaan huonone.

6 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Joissakin perustelluissa tapauksissa on voitu käyttää tiealueen materiaaleja esimerkiksi näkösuoja- ja törmäyssuojapenkereen rakentamiseen tie- ja suoja-alueelle kohtaan, jossa ei ole ollut luontaista kulissia suojapenkereeksi. Myös luonnottoman, repaleisen, heittelehtivän kulissin pyöristäminen, tasaaminen ja muu maisemointi saattaa olla perusteltua. Maisemoidulla suojavallilla ja matalalla sivuojalla on useita etuja verrattuna kaiteeseen ja tasanteeseen sorakuopan kohdalla. Suojavalli ja reunaoja estää raskasta liikennettä suistumasta suoraa päätä sorakuopan pohjalle. Öljyonnettomuuden seuraukset ovat todennäköisesti lievemmät ja palokunnan on helpompi toimia tieltä käsin. Korottamalla suojavallia edelleen tai jättämällä ja pyöristämällä ja maisemoimalla vastaava kulissi katkaistaisiin suora näköyhteys tieltä soranotto-alueelle. Soranottoalue piilotettaisiin suojavallin ja pusikon taakse. Valli estää veden virtauksen tieltä suoraan sorakuoppaan ja eroosiouomien syntymisen. Korkean tienpenkereen luiskan kaltevuus: Korkean tienpenkereen luiskan kaltevuus määräytyy geoteknisin perustein. Mitoituksessa noudatetaan Liikenneviraston ohjetta Tiepenkereiden ja leikkausten suunnittelu sekä ohjeen taulukoita 8.1 ja 8.2. Tienpitäjä ei siis tarvitse suoja-alueelle lisäksi muuta ylimääräistä suojaa esimerkiksi hyvin loivaa (1:3) sorakuopan luiskaa. Lupa tiealueella työskentelyyn ja liittymäjärjestelyt: Tiealueella työskentelyyn tarvitaan lupa, jos asia tulee ajankohtaiseksi. Sitä haetaan Uudenmaan ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri-vastuualueelta. Haetut maa-aineksenottomäärät (1250 m 3 /v) ovat niin pieniä, että ajot voidaan suorittaa sorakuopan koillispuolen tien kautta ja sen vanhalla liittymällä pärjätään. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on päivätyssä lausunnossa todennut seuraavaa: Lupatilanne alueella ja sen läheisyydessä: Hakemuksen kohteena olevalla alueella on maa-aineslain mukainen lupa voimassa asti. Lupa on myönnetty noin m 3 ktr:lle ottotasoon +47 m viideksi vuodeksi (Mäntsälän kunnan ympäristölautakunta

7 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta ). Lupamääräyksissä on säädetty mm. että ottoalueen raja on merkittävä maastoon ja että varsinaisen ottoalueen sisäpuolelle tulee jättää luiskausta varten tarvittavat massamäärät siltä osin kun naapuritilan kanssa ei kirjallisesti ole tehty sopimusta. Ennen ottotoiminnan jatkamista on ottoalueelle asennettava yksi tarkkailuputki pohjaveden laadun ja korkeuden tarkkailua varten. Ennen ottotoiminnan jatkamista on pohjaveden pinnankorkeus ja vedenlaatu määritettävä pohjavesiputkesta ja lähimmistä talousvesikaivoista. Jälkihoidossa on rinteet mahdollisuuksien mukaan sopeutettava ympäröivän luonnon muotoihin ja loivennettava 1:3 kaltevuuteen tai loivemmiksi. Uudenmaan ympäristökeskus (nyk. Uudenmaan ELY-keskus) on antanut lausuntonsa em. hakemuksesta Dnro UUS-2004-Y Ottamissuunnitelma: Hakemukseen liitetyn ottamissuunnitelman lopputilannekartassa on ottamisalueen luiskat merkitty luiskamerkinnöillä. Tällainen merkintä osoittaa, että luiskat ovat viimeistelemättä ja jälkihoitamatta. Lopputilannekartassa tulisi maaston muodot jälkihoidetussa tilanteessa osoittaa korkeuskäyrin, vrt. lopputilannekartassa osoitettu kiinteistö RN:o 2:38. ELY-keskus huomauttaa, että yhdystien suoja-alueen leveys on 20 metriä keskilinjasta mitattuna. Suoja-alueen tarkoituksena on, ettei tiealueen läheisyydessä suoritettavat toimet vaikeutettaisiin tien mahdollista parantamista tulevaisuudessa. Jotta suoja-alueen vakavuus ei vaarantuisi esimerkiksi eroosion kautta, on luiskakaltevuuden oltava tien suoja-alueen läheisyydessä vähintään 1:2 1:3 ja siinä tulee myös olla maisemointikasvillisuutta. MAL 3 :n 1 momentin 1-3 kohdan mukaiset rajoitteet: Hakemus käsittää toiminnan jatkamista jo käytössä olevalla maa-ainesten ottoalueella, josta puusto on poistettu ja pintamaat jo kuorittu pois. Osa alueesta on jo maisemoitu. Uudenmaan ELY-keskuksen käsityksen mukaan hanke ei ole mainittujen rajoitteiden vastainen. MAL 3 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetut vaikutukset: Suunniteltu ottamisalue sijaitsee Kukkuranmäen II-luokan pohjavesialueella nro Alueen pohjavesiluokitus on nostettu III:sta II:seen helmikuussa Pohjavesialue muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden muiden pohjavesialueiden kanssa. Aluetta ei toistaiseksi käytetä yhteiseen vedenhankintaan mutta sillä saattaa olla paikallista vedenhankinnallista merkitystä. Alueen pohjavettä käytetään yksittäisen kiinteistöjen talousveden hankinnassa. Alueen määrällinen (EU) tila ja kemiallinen (EU) on hyvä. Pohjaveden virtaussuunta on Hannulan tilan ottoalueella muodostuman keskiosassa kohti kaakkoa ja reuna-alueilla pohjavettä purkautuu koilliseen, itään sekä lounaaseen. Pohjavettä purkautuu tihkumalla ympäröiville pelloille ja ojiin.

8 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Hakemukseen on liitetty selvitys lähistön talousvesikaivoista sekä esitys pohjaveden tarkkailuohjelmaksi, Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry, Pohjaveden pinnantarkkailuun ehdotetaan havaintoputki P1 sekä rengaskaivot RK9-10, RK10-10, RK11-10 RK12-10 sekä porakaivo PK Pinnantarkkailua tehdään kolme kertaa vuodessa, maalis-, heinä- ja marraskuussa. Laaduntarkkailuun esitetään havaintoputki P1 sekä rengaskaivo RK Vesinäytteet otetaan kerran vuodessa marraskuussa. Näytteistä analysoidaan ulkonäkö, haju, lämpötilaºc, sameus FNU, ph, sähkönjohtavuus ms/m, liuennut happi mg/l ja kyll-%, CODMnmg/l O2, kokonaiskovuus mmol/l, NO3 N µg/l, NO2-N µg/l, NH4-N µg/l, SO4 mg/l, Cl mg/l, Fe µg/l, Mn µg/l, öljyhiilivedyt C10-C40 µg/l eroteltuna jakeisiin C10 - C23 ja C23 C40, koliformiset bakteerit ja E.coli pmy/100 ml. Rauta (Fe) ja mangaani (Mn) määritetään 0,45 µm suodattimella suodatetusta näytteestä. Hyväksytty pohjaveden tarkkailuohjelma pyydetään lähettämään tiedoksi ELY-keskukselle ja tarkkailutulokset pyydetään lähettämään tiedoksi ELYkeskukselle kerran vuodessa. Suunniteltu ottamisalue sijaitsee II-luokan pohjavesialueella, joten suunnitelma ja toiminta ottamisalueella on oltava sellaiset, että niiden perusteella saadaan täysi varmuus siitä, ettei hanke aiheuta ympäristönsuojelulain tarkoittamaa ympäristön pilaantumista eikä myöskään pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Pölyntorjuntaan ei saa käyttää suolaa. Alueelle ei saa tuoda ulkopuolelta materiaalia ilman asianmukaista lupaa. Mäntsälän kunnan hallintojohtaja Esa Siikaluoma on kunnanhallituksen puolesta ilmoittanut lähettämässään sähköpostissa, ettei kunnanhallituksella ole asiassa huomautettavaa. Mäntsälän kunnan kaavoitusjohtaja Lauri Pouru on lähettämässään sähköpostissa ilmoittanut, ettei maankäyttölautakunta anna asiasta lausuntoa. Muistutukset ja mielipiteet Lupahakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Hakijan kuuleminen ja vastine Hakijaa on kuultu sähköpostitse ja postitse lähetetyillä vastinepyyntökirjeillä Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnon johdosta ja hänelle on varattu mahdollisuus antaa vastineensa siihen.

9 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Hakija on saapuneessa vastineessaan todennut seuraavaa: Hakemuksessa on haettu maa-aineslain mukaista ottolupaa asiakohdassa mainitulle alueelle. Hakemuksen mukaan on tarkoitus kymmenen (10) vuoden aikana ottaa soraa ja hiekkaa noin m 3 ktr noin 2 ha:n suuruiselta alueelta. Alueella ei tulla suorittamaan murskausta eikä säilyttämään työkoneita. Maaainesten otto suoritetaan huolellisesti. Soranotossa syntyneet kaivannaisjätteet, joita arvioidaan syntyvän n. 20 m 3, tullaan mm. pintamaiden osalta levittämään luiskauksen teon yhteydessä taimikon istutusta varten katemaaksi. Kiville on ollut kysyntää, mm. lohiportaiden tarpeisiin ja puutarhakivinä. Liitteenä on Kari Selinin antama vastine loppupiirustukseen. Kari Selin (suunnittelija) on antanut päivätyn lisäselvityksen, jonka mukaan lopputilannepiirustuksissa esitetyt luiskaukset on esitetty virheellisesti luiskausmerkinnöin ja lopputilanteessa pitäisi olla korkeuskäyrät. Selin kertoo selvityksessä, että lopputilanteessa koko ottoalue on viimeistelty ja jälkihoidettu suunnitelmien ja määräysten mukaisesti. Lisätiedot: ympäristötarkastaja, Ville Hämäläinen, puh Ehdotus Yvp ASIAN RATKAISU Ratkaisu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää myöntää Virpi Perttilälle maa-aineslain 6 :n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseksi tilalle Hannula (palsta 3) lupahakemuksen ja sen liitteenä olevan ottamissuunnitelman mukaisesti sekä seuraavin lupamääräyksin. LUPAMÄÄRÄYKSET Ottamisluvan laajuus ja voimassaoloaika 1. Tämä lupa koskee hakemuksen (päivätty ) ja sen liitteenä olevan ottamissuunnitelman ( päivätyt nyky- ja lopputilannekartat) mukaista maa-ainesten ottamista tilan Hannula (palsta 3) alueelta. Myönnetty maa-ainesten kokonaisottomäärä on hakemuksen mukaisesti k-m 3 ja vuotuinen ottomäärä 2000 k-m 3.

10 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Tämä lupa on voimassa 10 vuotta myöntämispäätöksen lainvoimaisuudesta lukien. Maa-ainesten ottaminen voidaan aloittaa valitusajan päätyttyä ( ), jos päätöksestä ei haeta muutosta. Kaikki luvassa määrätyt toimenpiteet tulee suorittaa loppuun luvan voimassaoloaikana. Ottamistoimintaa koskevat määräykset 3. Maa-ainesten ottaminen ja siihen liittyvät työt ovat sallittuja arkisin kello välisenä aikana. Alueella ei saa olla ottamistoimintaa lauantaisin, sunnuntaisin eikä arkipyhinä. 4. Maantien nro (Purolantie) ja maa-ainesten ottamisalueen väliin tulee jättää olemassa oleva puusto suojaamaan näkyvyyttä tieltä ottamisalueelle. Maantien nro (Purolantie) suoja-alueelta (20 metriä tien keskilinjasta mitattuna) ei saa ottaa maa-aineksia mihinkään tarkoitukseen mukaan lukien maisemointitarkoitus. 5. Ottamisalueen raja on merkittävä maastoon lippusiimalla tai varoitusnauhalla ja maa-ainesten ottamisalueesta varoittavilla kylteillä. 6. Ottamisalue on onnettomuusvaaran välttämiseksi ympäröitävä aidalla, kun ottamissyvyys ylittää 3 metriä. Putoamisvaarasta on myös varoitettava kyltein, jotka sijoitetaan ympäröivään maastoon reunan lähelle. Aitoja ja varoitusmerkintöjä tulee ylläpitää säännöllisesti. Ottamisen aikana tulee huolehtia siitä, ettei kaivualueelle muodostu sortumavaaraa aiheuttavia jyrkkiä luiskia. Asiaton ajoneuvoliikenne ottamisalueelle tulee estää lukittavalla puomilla tai muulla tarkoitukseen soveltuvalla esteellä. 7. Ottamisalueelle on rakennettava tai otettava käyttöön kiinteä korkeuspiste, jonka sijainti on esitettävä kartalla. Korkeuspisteestä on laadittava myös pisteselvityskortti. Korkeusjärjestelmänä on käytettävä N60:tä. Korkeus on mitattava satelliittimittausmenetelmin tai vaaitsemalla. 8. Kaivua ei saa ulottaa neljää (4) metriä lähemmäksi pohjaveden ylintä pintaa, eikä kaivu saa alittaa tasoa m (N60). Alueella mahdollisesti esiintyvien kallioiden päälle on jätettävä vähintään yhden (1) metrin paksuinen suojakerros. Maa-ainesten ottamissuunnan tulee olla lupahakemuksessa esitetyn mukainen.

11 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Ottamistoiminnasta ja kuljetuksista ei saa aiheutua pöly- tai meluhaittaa. Melutaso ei saa lähimmissä häiriintyvissä kohteissa (asuinkiinteistöt) ylittää valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) annettuja melutason ohjearvoja. Jätehuolto 10. Alueelle ei saa vastaanottaa jätteitä, eikä maa-ainesten ottamisalueen ulkopuolisia ylijäämämaita. Alueen pintamaat, humus, kivet ym. kaivannaisjätteet tulee säilyttää alueella, kunnes ne käytetään ottamisalueen maisemointiin. Mahdolliset jätteet alueen omia kaivannaisjätteitä lukuun ottamatta on kuljetettava alueelta välittömästi pois ja toimitettava sellaiselle jätteen vastaanottajalle, jonka ympäristöluvassa on sallittu kyseisten jätteiden vastaanotto. Alueella ei saa polttaa, eikä sinne saa haudata jätteitä. Pinta- ja valumavesien johtaminen 11. Maa-ainesten ottamisalueelle ei saa johtaa pinta- ja valumavesiä alueen ulkopuolelta. Pohjaveden suojelu 12. Maa-ainesten ottamisaluetta ei saa käyttää pohja- ja pintavesille vaarallisten aineiden varastopaikkana. Alueella saa varastoida öljytuotteita ainoastaan siellä käytettäviä koneita varten ja öljytuotteiden käsittelyssä tulee olla erityisen varovainen. Öljysäiliöt on sijoitettava kaivualueen ulkopuolelle. Öljysäiliöt tulee olla kaksoisvaipparakenteellisia tai ne tulee olla varustettu koko säiliötilavuuden kattavalla tiiviillä suoja-altaalla sekä katoksella. Öljysäiliöt tulee olla lisäksi varustettu lukituksella, ylitäytön estävällä järjestelmällä ja lapon estävällä laitteella. Työkoneet tulee tankata polttoainetta läpäisemättömällä alustalla. Ottamisalueella käytettävien työkoneiden tulee olla hyväkuntoisia mukaan lukien kuljetuskalusto. Työkoneissa tulee käyttää mahdollisuuksien mukaan kasvipohjaisia öljytuotteita. Mikäli alueella säilytetään työkoneita, tulee säilytyspaikan olla katettu ja lattialtaan polttoaineita läpäisemätön.

12 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Öljy- ja polttoainevahinkojen torjuntaan tulee varautua. Mahdollisesta öljy- tai polttoainevahingosta on ilmoitettava välittömästi pelastuslaitokselle ja ympäristönsuojeluviranomaisille. Mahdollisissa öljy- tai polttoainevahingoissa on toimittava pelastuslaitoksen ja ympäristönsuojeluviranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Mahdolliset öljy- tai polttoainevahingot on siistittävä koko alueella välittömästi poistamalla likaantunut maa ja kuljettamalla se pohjavesialueen ulkopuolelle tiiviille ja sateelta suojatulle alustalle odottamaan jatkotoimenpiteitä. Tätä öljy- tai polttoainevahingon torjuntaan liittyvää varautumis-, ilmoitus- ja toimenpidemääräystä tulee noudattaa kaikenlaisissa ja kaikenkokoisissa öljy- tai polttoainevahingoissa. 14. Ottamistoiminnan yhteydessä toteutetussa pölynsidonnassa ei saa käyttää suolaa. Valvonta ja tarkkailu 15. Maa-ainesten ottamisalueen laajuutta ja pohjan korkotasoa on seurattava jatkuvasti maastoon tehtyjen merkintöjen ja kiinteän korkeuspisteen avulla. 16. Alueen pohjaveden laatua ja pinnankorkeutta on tarkkailtava hakemukseen liitetyn Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry:n päivätyn pohjaveden tarkkailuohjelman mukaisesti. Tarkkailutulosten raportointi on tehtävä kyseisen tarkkailuohjelman mukaisesti. Lisäksi tarkkailutulokset on toimitettava kerran vuodessa tiedoksi Uudenmaan ELYkeskukselle. Pohjavesitarkkailun rengaskaivosta RK10-10 tulee laatia viimeistään ensimmäisen pohjaveden pinnankorkeuden mittauksen yhteydessä kaivokortti, josta selviää kaivon tyyppi, materiaali, halkaisija, vedenpinnan syvyys, pohjan syvyys sekä arvio kaivon kunnosta. 17. Toiminnanharjoittajan tulee tehdä ottamisalueella katselmus ennen tämän lupapäätöksen mukaisen toiminnan aloittamista. Maa-aineslain mukainen valvontaviranomainen tulee pyytää mukaan katselmukseen. Toiminnanharjoittajan tulee tehdä ottamisalueella katselmus ottamistoiminnan päättymisen jälkeen. Maa-aineslain mukainen valvontaviranomainen tulee pyytää mukaan katselmukseen. Maa-ainesluvan haltijan on pidettävä työmaapäiväkirjaa, johon tulee merkitä vuorokautiset toiminta-ajat ja ympäristön kannalta merkittävät asiat. Työmaapäiväkirjat on säilytettävä koko ottamisajalta ja esitettävä pyydettäessä valvontaviranomaiselle.

13 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Jälkihoitotyöt 18. Maantien nro (Purolantie) ja maa-ainesten ottamisalueen väliin tulee jättää olemassa oleva puusto suojaamaan näkyvyyttä tieltä ottamisalueelle vähintään niin pitkäksi ajaksi, että ottoalue on muuttunut kasviston ja puuston puolesta ympäröivien metsäalueiden kaltaiseksi, eikä maaainesten ottamisen jälkiä voida enää havaita. 19. Alueen jälkihoito on tehtävä vaiheittain ottamisen edistymisen mukaan siten, että 50 % ottoalueen pinta-alasta on maisemoitu viimeistään 5 vuoden kuluttua luvan lainvoimaiseksi tulemisesta. Alueen jälkihoitoon ja maisemointiin on käytettävä alueen omia maaaineksia ja kaivannaisjätteitä (esim. pintamaat, kivet), eikä alueelle saa tuoda alueen ulkopuolisia maita. Rinteet on loivennettava 1:2 kaltevuuteen tai loivemmiksi ja sopeutettava mahdollisuuksien mukaan ympäröivän luonnon muotoihin. Rinteiden vesieroosio on estettävä. Alueen ottamistoiminnan jälkeistä väärinkäyttöä tulee ehkäistä katkaisemalla tarpeeton kulkuväylä alueelle. Koko ottoalueelle on istutettava alueelle soveltuvaa puustoa siten, että taimitiheys on vähintään tainta/ha. Puuston lisäksi alueen rinteisiin on kylvettävä alueelle soveltuvien heinäkasvien siemeniä. Maisemointi on saatettava loppuun luvan voimassaoloaikana. Maksut, vakuudet, luvan täytäntöönpano ja siirtäminen 20. Maa-ainesluvan haltijan tulee vuosittain tammikuun 31 päivään mennessä ilmoittaa lupaviranomaiselle otetun aineksen määrä ja laatu sekä ottamisen kohteena oleva työvaihe. Ottamisilmoitus tehdään myös silloin, kun maa-ainesten ottaminen on päättynyt tai keskeytynyt. Ilmoitus tehdään sitä varten laaditulla lomakkeella. 21. Hakijan on suoritettava vahvistetun taksan mukaiset valvontamaksut. 22. Ennen ainesten ottamista hakijan on annettava lupamääräysten noudattamiseksi yhteensä euron hyväksyttävä vakuus. Vakuuden tulee olla voimassa vähintään 12 kuukautta yli tämän luvan voimassaolon. Vakuuden suuruus perustuu alueen pinta-alaan (2 ha * 7800 /ha, maaainesten otto, vaativa taso). 23. Jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen siirretään toiselle, on siirrosta viipymättä ilmoitettava lupaviranomaiselle. Luvan aikaisem-

14 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta pi haltija vastaa kuitenkin kaikista lupaan liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta hyväksytty toinen. Lupaviranomainen voi määrätä, että luvan uuden haltijan on asetettava ennen ainesten ottamista maa-aineslain 12 :ssä tarkoitettu vakuus lupaehtojen noudattamisesta. 24. Maa-ainesluvan käsittelystä peritään Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan hyväksymän maa-ainestaksan 2 ja 4 :n mukaan 1500,00 maksu, joka määräytyy seuraavasti: perusmaksu =260 pinta-alaperustemaksu 2 ha*340 /ha=680 otettavien maa-ainesten mukainen maksu m 3 *0,008 /m 3 =160 naapurien ja asianosaisten kuuleminen 2*50 =100 hakemuksesta kuuluttaminen/lehti-ilmoitus=300 Hakijan on suoritettava lupamaksu ennen päätöksen antamista. Mikäli maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa korkolain mukaan. RATKAISUN PERUSTELUT Ympäristölautakunta on päätöksessään ottanut huomioon annetut lausunnot. Maa-aineslain 3 :ssä säädetään maa-ainesten ottamisen rajoituksista. Sen mukaan maa-aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu: 1) kauniin maisemakuvan turmeltumista; 2) luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista; 3) huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa; tai 4) tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa. Alueella, jolla on voimassa asemakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on edellä mainitun lisäksi katsottava, ettei ottaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä turmele kaupunki- tai maisemakuvaa. Lupa ainesten ottamiseen on maa-aineslain 6.1 :n mukaan myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa maa-aineslain 3 :ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa harkittaessa on otettava huomioon myös lupamääräysten vaikutus. Alueella ei ole oikeusvaikutteista kaavaa. Alue on Uudenmaan ELY-keskuksen luokituksen mukaan II-luokan pohjavesialuetta.

15 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Ottamissuunnitelmassa esitetyillä ja lupamääräyksissä olevilla alueen ottamistoimintaa, jätehuoltoa, pinta- ja valumavesien johtamista, pohjaveden suojelua, ottamistoiminnan valvontaa ja tarkkailua sekä jälkihoitoa koskevilla toimenpiteillä voidaan maa-ainesten ottaminen toteuttaa siten, että pohjaveden laatuun ja määrään haitallisesti vaikuttavat toimenpiteet vältetään ja alue palautetaan metsämaaksi. Lupahakemusta koskevalla alueella on harjoitettu maa-ainesten ottamistoimintaa jo aiemmin. Kun toimitaan lupahakemuksen, ottamissuunnitelman ja tässä luvassa annettavien ottamistoimintaa koskevien lupamääräyksien mukaisesti, ei maa-ainesten ottamisen katsota lupahakemuksessa esitetyssä ja lupamääräyksissä rajoitetussa laajuudessa aiheuttavan nykyiseen maisemakuvaan sellaista olennaista muutosta, jonka perusteella maa-aineslupaa ei voitaisi myöntää. Lupahakemusta koskevalla alueella ei ole luonnonsuojelulain (1096/96) tarkoittamia suojeluvarauksia, eikä alueella ole luonnonsuojelulain tarkoittamia suojeltavia luontotyyppejä tai metsälain tarkoittamia arvokkaita elinympäristöjä. Maa-ainesten ottamisalueella ei ole tiedossa muitakaan maa-aineslain 3 :n tarkoittamia ottamisrajoituksia toimittaessa lupahakemuksen, ottamissuunnitelman ja tässä luvassa annettavien määräysten mukaisesti. Ottamispaikat on maa-aineslain (3.4 ) mukaan sijoitettava ja ainesten ottaminen järjestettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi ja että maa-ainesesiintymää hyödynnetään säästeliäästi ja taloudellisesti eikä toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa. Maa-aineslain 12 :n mukaan lupaviranomainen voi määrätä, että ennen ainesten ottamista hakijan on annettava hyväksyttävä vakuus luvassa määrättyjen toimenpiteiden suorittamisesta. Maa-aineslain 5 a :n mukaan luvan hakijan on tehtävä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma, jos ainesten ottamisessa tai niiden varastoinnissa tai jalostamisessa syntyy ympäristönsuojelulain (86/2000) 45 a :n 1 momentissa tarkoitettua kaivannaisjätettä. Jos ottamissuunnitelmaa ei 5 :n 1 momentin mukaan tarvita, luvan hakijan on esitettävä erillinen kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma. Asiasta annetut lausunnot Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri vastuualueen lausunto: Lupapäätöksen määräyksissä 4, 18 ja 19 on otettu huomioon Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri vastuualueen lausunnossa esitetyt asiat.

16 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto: Uudenmaan ELY-keskuksen huomautus siitä, että ottamissuunnitelman lopputilannekartassa on luiskat merkitty luiskamerkinnöillä, ei edellytä välttämättä kartan korjaamista. Hakemukseen liitetystä ottamissuunnitelman lopputilannekartasta ja -leikkauskuvasta käy ilmi ottoalueen lopullinen pohjakorko ja luiskakaltevuus. Kyse on karttateknisestä epäkohdasta ja lupamääräyksellä 19 on varmistettu myös ottoalueen luiskien jälkihoito. Lisäksi hakijan lausuntoon antaman vastineen mukaan lopputilanteessa koko ottoalue on viimeistelty ja jälkihoidettu. Lupapäätöksen määräyksissä 4 ja 19 on otettu huomioon yhdystien suojaalue ja luiskakaltevuus sekä maisemointikasvillisuus. Viitaten Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuurialueen hakijalle erikseen antamaan lausuntoon on yhdystien 20 metrin suoja-aluetta koskevan määräyksen 4 perusteluihin kirjattu kuitenkin seuraava rajaus: Jos maa-ainesten otto on ulottunut alueen aiemman ottoluvan aikana 20 metriä lähemmäs tien keskilinjaa, mutta ottaminen on kuitenkin pysynyt vähintään 12 metrin etäisyydellä tien keskilinjasta, ei tämä määräys edellytä korjaamaan tilannetta jälkikäteen. Ottamissuunnitelmassa esitetyillä ja lupamääräyksissä olevilla alueen ottamistoimintaa, jätehuoltoa, pinta- ja valumavesien johtamista, pohjaveden suojelua, ottamistoiminnan valvontaa ja tarkkailua sekä jälkihoitoa koskevilla toimenpiteillä voidaan maa-ainesten ottaminen ennalta arvioiden toteuttaa siten, ettei ympäristönsuojelulain tarkoittamaa ympäristön pilaantumista eikä myöskään pohjaveden pilaantumisen vaaraa aiheudu. ELY-keskuksen lausunnossa esitetty pyyntö pohjaveden tarkkailutulosten lähettämisestä sille tiedoksi kerran vuodessa on otettu huomioon lupamääräyksessä 16. Lupapäätöksen määräyksessä 14 on kielletty suolan käyttö ottamistoiminnan yhteydessä toteutetussa pölynsidonnassa. Lupapäätöksen määräyksessä 10 on otettu huomioon ELY-keskuksen huomautus siitä, ettei alueelle saa tuoda ulkopuolelta materiaalia ilman asianmukaista lupaa. Lupamääräysten perustelut Maa-aineslupaan on maa-aineslain 11 :n mukaan liitettävä määräykset siitä, mitä hakijan on noudatettava hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi, jolleivät sanotut seikat käy ilmi ottamissuunnitelmasta. Lupamääräykset on annettava: 1) ottamisalueen rajauksesta, kaivausten ja leikkausten syvyydestä ja muodosta sekä ottamistoiminnan etenemissuunnista;

17 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta ) alueen suojaamisesta ja siistimisestä ottamisen aikana ja sen jälkeen; sekä 3) puuston ja muun kasvillisuuden säilyttämisestä, uusimisesta ja uusista istutuksista ottamisen aikana ja sen jälkeen. Lupamääräyksiä voidaan lisäksi antaa: 1) ottamiseen liittyvistä laitteista ja liikenteen järjestämisestä erityisesti pohjaveden suojelemiseksi; 2) ajasta, jonka kuluessa tämän pykälän nojalla määrätyt toimenpiteet on suoritettava; sekä 3) muista hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä. Määräykset eivät saa aiheuttaa luvan saajalle sellaista vahinkoa ja haittaa, jota on pidettävä hankkeen laajuuteen ja hänen saamaansa hyötyyn nähden kohtuuttomana. Lupapäätös koskee hakemuksen mukaisesti maa-ainesten kokonaisottomäärää k-m 3 ja vuotuista ottomäärää 2000 k-m 3 ottamisajalla 10 vuotta. Määräysten tarkoituksena on selventää ja tarkentaa ottamisluvan laajuutta ja voimassaoloaikaa. Maa-ainesten kokonaisottomäärä ja vuotuinen ottomäärä voivat olla myönnettyjä määriä pienempiä. (määräykset 1 2) Maa-ainesten ottamisen ajankohtia rajoittavalla määräyksellä voidaan vähentää mahdollisia naapureille aiheutuvia haittoja. (määräys 3) Maa-ainesten ottamisalueen rajan ja maantien nro (Purolantie) väliin on perusteltua jättää olemassa oleva puusto ottamistoiminnan ajaksi, jotta ottamisalueen vaikutus tienvarren maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi. Kun ottamisalueen rajan ja maantien nro (Purolantie) välissä oleva tienvarren puusto säilytetään, voidaan toimenpiteellä estää näkyvyyttä tieltä maa-ainesten ottamisalueelle. Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri vastuualue kertoo maantien suoja-alueen tien keskilinjasta mitattuna olevan 20 metriä. Aikaisemmin suoja-alue oli alemman luokan maantiellä (yleisellä tiellä) 12 metriä. ELY-keskus ei lausunnon mukaan salli uutta varsinaista maa-aineksen ottoa tien 20 metrin suoja-alueella. Lausunnon mukaan maa-ainesten ottaminen maisemointia varten tai maisemointisyistä tien suoja-alueelta on hyväksyttävissä ympäristönsuojeluviranomaisen luvalla, kun itse tienpenkereen vakavuus tai liikenneturvallisuus tai tieltä avautuva maisema ei ainakaan huonone. Hakemuksessa ei ole esitetty selvitystä, jonka perusteella maa-ainesten ottaminen maisemointia varten tai maisemointisyistä tien 20 metrin suojaalueella voitaisiin sallia vaarantamatta tien penkereen vakavuutta, liikenneturvallisuutta tai tieltä avautuvaa maisemaa. Jos maa-ainesten otto on ulottunut alueen aiemman ottoluvan aikana 20 metriä lähemmäs tien keskilinjaa, mutta ottaminen on kuitenkin pysynyt vähintään 12 metrin etäisyydellä tien keskilinjasta, ei tämä määräys edellytä kor-

18 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta jaamaan tilannetta jälkikäteen. Tilanteen korjaaminen jälkikäteen olisi kohtuutonta, kun otetaan huomioon alueen aiempi ottolupa ja Uudenmaan ELYkeskuksen liikenne ja infrastruktuuri- vastuualueen erillinen lausunto. (määräys 4) Maa-ainesten ottamisalueen laajuuden valvonnan helpottamiseksi työn aikana on alue perusteltua merkitä maastoon. Vahinkojen välttämiseksi on ulkopuolisia perusteltua varoittaa ottamisalueesta varoittavilla kylteillä. (määräys 5) Maa-ainesten ottamisalue on putoamisonnettomuuksien ehkäisemiseksi perusteltua ympäröidä aidalla ja putoamisvaarasta varoittavilla kylteillä, kun ottamissyvyys ylittää 3 metriä. Lippusiima tai muu ottamisalueen maastomerkintä ei riitä korvaamaan aitaa tällaisissa tapauksissa. Aidat ja varoitusmerkinnät edellyttävät ylläpitoa. Alueella liikkuvien ulkopuolisten turvallisuus ja työturvallisuus huomioon ottaen on perusteltua kieltää sortumavaaraa aiheuttavat jyrkät luiskat ottamisalueella. Estämällä asiaton ajoneuvoliikenne alueelle voidaan ehkäistä ottamisalueen roskaantumista ja alueen epäasiallista pohjaveden laatua vaarantavaa käyttöä. (määräys 6) Maa-ainesten ottamisalueen pohjan korkotason valvonnan helpottamiseksi työn aikana on alueelle perusteltua rakentaa tai ottaa käyttöön asianmukainen kiinteä korkeuspiste, josta laaditaan pisteselvityskortti ja se esitetään kartalla. (määräys 7) Pohjaveden suojelutarve huomioon ottaen on perusteltua jättää suojakerros pohjaveden ylimpään pintaan ja kallioon. Toimenpiteillä voidaan ehkäistä pohjaveden määrän ja laadun muutoksia. Maa-ainesten ottamissuunnalla mahdollistetaan alueen jälkihoidon vaiheistus ja näin ollen alueen maisemoinnin aloittaminen ottamistoiminnan aikana. (määräys 8) Maa-ainesten ottamisaluetta lähinnä olevien asuinkiinteistöjen asumisen ja oleskelupihojen viihtyisyyden turvaamiseksi on perusteltua antaa pöly- ja meluhaittoja koskeva määräys. (määräys 9) Maa-ainesten ottamisalueella ei ole ympäristönsuojelulain mukaista lupaa jätteiden tai ylijäämämaiden vastaanottamiselle. Pohjaveden suojelutarve huomioon ottaen on kaikki jätteet perusteltua kuljettaa alueelta välittömästi pois lukuun ottamatta alueen omia kaivannaisjätteitä. Alueen pintamaat, humus, kivet ym. kaivannaisjäte on perusteltua säilyttää alueella alueen jälkihoitoa ja maisemointia varten. (määräys 10)

19 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Pohjavedenlaadun suojelemiseksi ei maa-ainesten ottamisalueelle saa johtaa pinta- ja valumavesiä alueen ulkopuolelta. (määräys 11) Pohjaveden pilaantumisen ja pilaantumisvaaran estämiseksi on maa-ainesten ottamisalueelle perusteltua antaa vaarallisten aineiden ja öljytuotteiden sekä työkoneiden varastointia, säilytystä ja käyttöä koskevia rajoituksia ja ehtoja. Mahdollisia öljyvahinkoja on perusteltua ehkäistä määräyksessä esitetyillä rakenteellisilla ratkaisuilla, järjestelmillä, laitteilla sekä hyväkuntoisilla työkoneilla ja kuljetuskalustolla, kun otetaan huomioon, että alue on hyvin vettä läpäisevää luokiteltua pohjavesialuetta. (määräys 12) Mahdollisiin öljy- tai polttoainevahinkoihin tulee varautua ennalta ja niistä tulee ilmoittaa välittömästi pelastus- ja ympäristönsuojeluviranomaisille, joilla toimilla voidaan varmistaa oikeanlainen ja nopea toiminta mahdollisissa onnettomuustilanteissa. Poistamalla öljyllä tai polttoaineella likaantunut maa-aines välittömästi pohjavesialueen ulkopuolelle tiiviille alustalle sateen suojaan voidaan kyseisellä toimenpiteellä vahingon leviämistä estää ja pohjaveden pilaantumisriskiä vähentää. Määräyksessä on perusteltua korostaa sitä, että kyseisenlaiset varautumis-, ilmoitus- ja torjuntatoimet ovat tarpeellisia kaikenlaisissa ja kaikenkokoisissa öljy- tai polttoainevahingoissa, kun otetaan huomioon alueen vettä hyvin läpäisevä maaperä ja sijainti luokitellulla pohjavesialueella. (määräys 13) Suolan käyttö on perusteltua kieltää alueella, sillä suolaus voi lisätä pohjaveden kloridipitoisuutta. (määräys 14) Maa-ainesten ottamistason sekä ottamisalueen laajuuden seuraamiseksi on toiminnanharjoittajalle annettu määräys, jolla voidaan ehkäistä ottamisluvan ylitykset. (määräys 15) Maa-ainesten ottamistoiminta voi vaikuttaa pohjaveden laatuun ja määrään, jonka vuoksi on perusteltua antaa määräys pohjaveden pinnan korkeuden ja vedenlaadun tarkkailemiseksi hakemukseen liitetyn Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry:n päivätyn pohjaveden tarkkailuohjelman mukaisesti. Pohjaveden ylimmässä pinnankorkeudessa voi esiintyä vuodenajoista johtuvaa vaihtelua, jonka vuoksi pinnankorkeutta on perusteltua tarkkailla havaintoputkesta P1 ja rengaskaivoista RK9-10, RK10-10, RK11-10, RK12-10 sekä porakaivosta PK12-10 tarkkailuohjelman mukaisesti 3 kertaa vuodessa eri vuodenaikoina (maalis-, heinä- ja marraskuussa). Pohjaveden pinnankorkeuden tarkkailutiedoilla voidaan havaita mahdolliset muutokset alueen pohjaveden määrässä ja varmistaa riittävän suojakerroksen säilyminen ottamisalueen maanpinnan ja alueen pohjaveden ylimmän pinnan välillä. Tarkkailuohjelman mukaisella vuosittain tehtävällä pohjavedenlaadun tarkkailulla voidaan havaita mahdolliset ottamistoiminnan aiheuttamat muutok-

20 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta set pohjavedessä. Varsinainen ottamisalueen pohjavedenlaadun tarkkailu on perusteltua tehdä pohjaveden havaintoputkesta (P1), joka on ottamisalueella. Lisäksi talousvesikaivon (rengaskaivo RK10-10) tarkkailulla varmistetaan se, ettei alueen kaivojen veden laadussa tapahdu haitallisia muutoksia maaainesten ottamisen seurauksena. Kaivoveden laadun tarkkailuun valitusta rengaskaivosta RK10-10 on perusteltua laatia asianmukainen kaivokortti, jossa on arvioitu mm. kaivon kunto. Kaivokortin perusteella valvontaviranomaiselle voidaan osoittaa kaivon soveltuvuus näytteenottotarkoitukseensa. (määräys 16) Katselmus- ja kirjanpitomääräyksillä varmistetaan maa-ainesluvan lupamääräyksien toteutuminen.(määräys 17) Maa-ainesten ottamisalueen rajan ja maantien nro (Purolantie) väliin on perusteltua jättää olemassa oleva puusto ottamistoiminnan jälkeen, jotta ottamisalueen vaikutus tienvarren maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi. Puusto tarvitaan estämään näkyvyyttä tieltä maa-ainesten ottamisalueelle niin kauan, kunnes ottoalue on muuttunut kasviston ja puuston puolesta ympäröivien metsäalueiden kaltaiseksi, eikä ottamisen jälkiä voida enää havaita. (määräys 18) Maa-ainesten ottamisalueen jälkihoitotöitä koskevilla lupamääräyksillä edistetään alueen sopeutusta ympäröivään luontoon ja maisemaan sekä ehkäistään pohjaveden haitallisia muutoksia. Alueen jälkihoitoon ja maisemointiin on perusteltua käyttää vain alueen omia maa-aineksia ja kaivannaisjätteitä (esim. pintamaat, kivet), jolla voidaan ehkäistä muutoksia alueen pohjavesiolosuhteissa. Rinteiden loiventamisella 1:2 kaltevuuteen tai loivemmiksi mahdollistetaan kasvillisuuden juurtuminen niille. Rinteissä voidaan kuitenkin maalajista riippuen vesieroosion estämiseksi tarvita muitakin toimenpiteitä, jonka vuoksi niissä on erikseen määrätty estämään vesieroosio. Alueen tarpeettoman kulkuväylän katkaisemisella voidaan ehkäistä alueen roskaantumista sekä muuten epäasiallista pohjaveden laatua ja jälkihoitotoimia vaarantavaa käyttöä ottamistoiminnan jälkeen. Maa-ainesten ottamisalueen jälkihoidossa istutetaan alueelle soveltuvan puuston taimia hieman enemmän kuin normaalissa metsänhoidossa. Puuston lisäksi alueen rinteisiin on edellytetty kylvettävän heinän siemeniä vesieroosion ehkäisemiseksi. (määräys 19) Maa-aineslain 23a :n mukaan luvan haltijan tulee vuosittain ilmoittaa lupaviranomaiselle otetun aineksen määrä ja laatu. Lupamääräysten noudattamisvakuus on annettu arvioimalla maisemoinnin kustannuksia ottoalueen pintaalan perusteella. Sijoittuminen pohjavesialueelle, luiskakorkeudet ja näky-

VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139

VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139 Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 6.2.2014 6 Askolantie 28 07500 Askola ASIA VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139 MAA-AINESTENOTTOLUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

2. Ottopaikka Lappeenranta, Nyrhilän kylän tilat Nyrhi RN:o 4:41 ja Sorapaikka. 405 461-4-41 ja 405 461-4-33. Kuvassa 1 alue on merkittynä kartalla.

2. Ottopaikka Lappeenranta, Nyrhilän kylän tilat Nyrhi RN:o 4:41 ja Sorapaikka. 405 461-4-41 ja 405 461-4-33. Kuvassa 1 alue on merkittynä kartalla. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 Annettu julkipanon jälkeen 53100 LAPPEENRANTA 19.6.2013 1/16 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Kuljetusliike

Lisätiedot

Ruskatie 1 4.10.2013 / Raahe ML 1 / 2013 92140 Pattijoki

Ruskatie 1 4.10.2013 / Raahe ML 1 / 2013 92140 Pattijoki 1 Raahen kaupunki maa-ainesten ottolupapäätös maa-aineslupaviranomainen Annettu julkipanon jälkeen Ruskatie 1 4.10.2013 / Raahe ML 1 / 2013 92140 Pattijoki. Asia: Maa-ainesten ottolupa peruskallion louhimiseksi

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN 1 PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN Päivämäärä 22.2.2013 Päätösnumero 1 / 2013 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta Hämeenkyrön kunnan teknisten palvelujen ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 1 YMPÄRISTÖLUPA-ASIAKIRJA Ympäristölupa murskauslaitokselle, Destia Oy Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 Valmistelija: ympäristötarkastaja Juhana Jalkanen, puh. 0405463218

Lisätiedot

YMPA 12.05.2010, 81, MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY. Luvan hakija Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy Pirintie 9 29200 Harjavalta

YMPA 12.05.2010, 81, MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY. Luvan hakija Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy Pirintie 9 29200 Harjavalta YMPA 12.05.2010, 81, MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maaaineslupaa, joka koskee kalliokiviaineksen ja

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 319/720/2012 1/23 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Pertti

Lisätiedot

Metsähallituksen maa-ainesten ottolupahakemus Ilomantsin Honkavaaralle

Metsähallituksen maa-ainesten ottolupahakemus Ilomantsin Honkavaaralle Liite Ilomantsin kunta Maa-aineslupapäätös 2015-02 Tekninen ja ympäristölautakunta 23.6.2015 Metsähallituksen maa-ainesten ottolupahakemus Ilomantsin Honkavaaralle Luvanhakija: Metsähallitus, Y: 0116726-7

Lisätiedot

Lupa maa-ainesten ottamistoimintaa varten, Kuljetus ja Kaivuu Siivonen Oy Ab, Parainen

Lupa maa-ainesten ottamistoimintaa varten, Kuljetus ja Kaivuu Siivonen Oy Ab, Parainen Ympäristölautakunta 124 13.08.2014 Lupa maa-ainesten ottamistoimintaa varten, Kuljetus ja Kaivuu Siivonen Oy Ab, Parainen 1374/10.03.00.10/2014 Ympäristölautakunta 124 Valmistelija Vt. ympäristönsuojelutarkastaja

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 sivu 1 Viranomaisltk 18.2.2014 9 liite 4 1 Ympäristölupahakemus 1.1 Luvan hakija Janne Halonen, Y-tunnus 1194051-6 Niementie 60 71890 Hamula Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 1.2 Laitoksen

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 13.4.2010 12 Dno KYK:648 /2009 32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014 1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.3.2014 39 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

JM-CONSTRUCTION OY:N YMPÄRISTÖLUPA BETONI-, TERÄSBETONI- JA TIILIJÄTTEEN VARASTOINNILLE JA MURSKAUKSELLE

JM-CONSTRUCTION OY:N YMPÄRISTÖLUPA BETONI-, TERÄSBETONI- JA TIILIJÄTTEEN VARASTOINNILLE JA MURSKAUKSELLE TORNION, KEMINMAAN JA TERVOLAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio puh. 040 770 3239 / 050 566 4195 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 2/2012 Annetaan julkipanon jälkeen 8.10.2012 dnro 595/55.983/2012 YMP

Lisätiedot

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristöterveyslautakunta 8 03.04.2014 Teijo Makkosen ympäristölupapäätös kallion louhintaa ja murskausta, asfalttiasemaa sekä kierrätysasfaltin, purkubetonin ja purkutiilen varastointia ja käsittelyä

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Kaupunkikehityksen lautakunta 5 28.01.2015 MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY 429/05.51.514/2014. Ympäristöinsinööri Reijo Roininen:

Kaupunkikehityksen lautakunta 5 28.01.2015 MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY 429/05.51.514/2014. Ympäristöinsinööri Reijo Roininen: Kaupunkikehityksen lautakunta 5 28.01.2015 MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY 429/05.51.514/2014 Kaula 5 Ympäristöinsinööri Reijo Roininen: Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy hakee Harjavallan

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI JA NURMIJÄRVEN KUNTA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI JA NURMIJÄRVEN KUNTA RAPORTTI 16UWA0018 4.12.2012 HYVINKÄÄN KAUPUNKI JA NURMIJÄRVEN KUNTA Kiljavan pohjavesialue Suojelusuunnitelman päivitys 2 Yhteenveto Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien avulla pyritään turvaamaan pohjavesivarojen

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojelulain Rauhankatu 3 27 :n mukaisessa 18100 HEINOLA ympäristölupa-asiassa Päätös on annettu julkipanon jälkeen 27. 5.

Lisätiedot

Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus

Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus Ympäristöjaosto 55 16.06.2015 Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus 1144/11.01.00/2014 YMPJAOST 55 Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kuhmon kaupunki Leskinen Tuomo Vieksinjoentie 321 88900

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013.

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 30.9.2014 9101 Kiimingin Sora Oy c/o Asianajotoimisto Krogerus Oy Kirkkokatu 13 90100 OULU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Kultaselkä a ja b Hakija Kiimingin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2009 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta

Lisätiedot

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot