89 PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA , MÄNTSÄLÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "89 PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA 505-416-11-44, MÄNTSÄLÄ"

Transkriptio

1 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Dno KYK:893 / PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA , MÄNTSÄLÄ KU-YK 89/ Maa-ainesten ottolupapäätös annetaan julkipanon jälkeen ASIA Päätös maa-aineslain 4 :n mukaisesta maa-ainesten ottolupahakemuksesta. LUVAN HAKIJA Perttilä Virpi Purolantie 442, Torppi Yhteyshenkilö: Perttilä Virpi puh SIJAINTI Toiminta sijaitsee Mäntsälän kunnan Sääksjärven kylässä tilalla Hannula Tilan Hannula palsta 3, jolta maa-aineksia on tarkoitus ottaa, sijaitsee Purolantien varressa (Purolantie 69 83). Ottamisalue sijaitsee noin 10 kilometrin etäisyydellä Mäntsälän kunnan keskustasta kaakkoon. Liite nro 89 HAKEMUKSEN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN Hakemus on tullut vireille Hakemusta on täydennetty , , ja Hakija ei ole saanut suostumusta maa-ainesten ottamiseen kiinteistön puolelta sen nykyiseltä omistajalta, jonka jälkeen hakemus ottamista koskevine suunnitelmakarttoineen on päivitetty vastaamaan pintaalaltaan pienempää ottoaluetta. Päivitetty hakemus on toimitettu TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Mäntsälän kunnan ympäristölautakunta on myöntänyt kokouksessaan Virpi Perttilälle maa-ainesten ottoluvan tilalle Hannula Ottoluvan viimeinen voimassaolopäivä on ollut

2 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Kiinteistöjen Siilomäki ja Hannula rajan maisemoinnista on olemassa päivätty Tiehallinnon ja Ale Metsän välinen sopimus. Mäntsälän kunta omistaa tällä hetkellä kiinteistön Siilomäki , eikä sillä ole ollut huomautettavaa rajan maisemoinnista. Alue on Uudenmaan ELY-keskuksen luokittelemalla Kukkuramäen IIluokan pohjavesialueella. Alueella ei ole oikeusvaikutteista kaavaa. Alue on rakennusjärjestyksessä määritelty maankäyttö- ja rakennuslain 16.3 :n mukaiseksi suunnittelutarvealueeksi. HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA Ympäristön kuvaus Hakemuksen kohteena olevalla alueella on harjoitettu maa-ainesten ottoa noin 100 vuoden ajan. Suunnitellulta ottoalueelta on jo lähes kauttaaltaan otettu maa-aineksia ja pintamaat on poistettu siltä käytännössä kokonaisuudessaan. Alueen ympäristön olosuhteita leimaa siten voimakkaasti maaainesten ottamistoiminta. Ottoalueen pohjoispuolelta kulkee yhdystie (Purolantie). Ympäristössä on haja-asutusta. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 170 metrin etäisyydellä alueen itäpuolella. Ottoalue on suppea-alaisella pitkittäisharjulla, jonka aines on heikosti lajittunutta kivistä hiekkaa ja soraa. Paikoitellen esiintyy hyvin lajittuneita hiekkakerroksia. Kerrospaksuus on suurimmillaan noin 15 metriä, yleensä keskimäärin 4 metriä. Ottoalue sijaitsee II-luokan pohjavesialueella, jonka kokonaispinta- ala on 0,67 km 2 ja muodostumisalueen pinta-ala 0,3 km 2. Hakemuksen mukaan pohjaveden keskimääräinen korkeusasema on ottoalueella +39,50 metriä. Hakemukseen liitetyssä Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry:n päivätyssä pohjaveden tarkkailuohjelmassa pohjaveden virtaussuunnan on arvioitu olevan ottoalueella kohti kaakkoa. Toiminnan kuvaus Virpi Perttilän lupahakemus koskee kokonaisottomäärältään ktrm³ soran, hiekan ja maisemakivien ottomäärää 10 vuoden aikana. Vuotuiseksi ottomääräksi on arvioitu 2000 ktrm³. Ottoalueen pinta-ala on noin m 2 ja pohjan taso tulee olemaan m (N60).

3 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Ottoalueena käytetään tilan rajoja ja maantielle jätetään suojavyöhyke. Maaainesten ottamisalue on esitetty ottamissuunnitelman nykytilanne- ja lopputilannekartoissa. Ottamisen etenemissuunta on aluksi lounaisnurkasta pohjoiseen ja tämän jälkeen kaakosta pohjoiseen. Ottoalueen luiskausten kaltevuutena käytetään 1:2, koska aiemman ottoluvan mukaisesti toimittuna otto on edennyt jo naapurikiinteistön rajan läheisyyteen, eikä kiinteistön uudelta omistajalta ole saatu suostumusta maa-ainesten ottoon hänen kiinteistöltään päivätyn rajasopimuksen mukaisesti. Hakemuksen mukaan maa-ainesten säästeliään käytön vuoksi jouduttaisiin soramassoja kohtuuttomasti siirtelemään paikasta toiseen loivemman luiskauksen järjestämiseksi. Alueelle kuljetaan maantie nro (Purolantie) liittymän kautta. Alueella ei säilytetä ottamislaitteita tai polttoaineita, eikä suoriteta murskausta. Toiminnan tarkkailu Hakemuksessa alueen pohjaveden laatua ja pinnankorkeutta esitetään tarkkailtavan Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry:n päivätyn pohjaveden tarkkailuohjelman mukaisesti. Pohjaveden laadun tarkkailussa näytteitä otetaan Hannulan tilan maa-ainesten ottoalueella sijaitsevasta havaintoputkesta P1 sekä kaivosta RK10-10, joka on lähin pohjaveden virtaussuunnassa alapuolella sijaitseva ja jatkuvassa talousvesikäytössä oleva yksityinen kaivo. Pohjaveden tarkkailupisteet ilmenevät tarkkailuohjelman liitteenä 4 olevasta kartasta. Pohjavesitarkkailun näytteet otetaan havaintoputkesta P1 sekä rengaskaivosta RK10-10 kerran vuodessa marraskuussa. Näytteenoton yhteydessä mitataan pohjaveden pinnankorkeus tarkkailupisteissä ja havaintoputkesta myös kokonaissyvyys (pohjalle mahdollisesti kertyneen lietekerroksen havaitsemiseksi). Pohjavesinäytteet otetaan sertifioidun ympäristönäytteenottajan toimesta ja näytteenottomenetelmissä noudatetaan voimassa olevia standardeja ja ohjeistuksia koskien mm. kenttämittauksia, esipumppausta ennen näytteenottoa, näytteiden käsittelyä, säilytystä ja kuljetusta. Pohjavesinäytteistä analysoitavat laatuparametrit ovat ulkonäkö, haju, lämpötila ºC, sameus FNU, ph, sähkönjohtavuus ms/m, liuennut happi mg/l ja kyll-%, CODMnmg/l O2, kokonaiskovuus mmol/l, alkaliteetti mmol/l, NO3. N µg/l, NO2 N µg/l, NH4 N µg/l, SO4 mg/l, Cl mg/l, Fe µg/l, Mn µg/l, öljy-hiilivedyt C10 C40 µg/l eroteltuna jakeisiin C10 C23 ja C23 C40, koliformiset bakteerit ja E.coli pmy/100 ml. Rauta (Fe) ja mangaani (Mn) määritetään 0,45 µm suodattimella suodatetusta näytteestä.

4 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Pohjaveden pinnankorkeus mitataan kolme (3) kertaa vuodessa (maalis-, heinä- ja marraskuussa) havaintoputkesta P1, rengaskaivoista RK9-10, RK10-10, RK11-10, RK12-10 sekä porakaivosta PK Edellä mainitut kaivot ovat jatkuvassa talousvesikäytössä. Pohjaveden pinnankorkeuden mittauspisteet ilmenevät tarkkailuohjelman liitteenä 4 olevasta kartasta. Pohjaveden laadun tarkkailunäytteiden analyysitulokset ja kenttähavainnot raportoidaan lyhyesti Virpi Perttilälle ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle jokaisen näytteenottokerran jälkeen kolmen viikon kuluessa tulosten valmistumisesta. Vuosiyhteenveto pohjaveden laadun ja pinnankorkeuden tarkkailun tuloksista laaditaan seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä ja raportti toimitetaan toimeksiantajan lisäksi tiedoksi valvontaviranomaisille. Vuosiyhteenvetoraportissa kuvataan näytteenottomenetelmät ja käytetyt analyysimenetelmät. Pohjavesinäytteiden analyysituloksia verrataan terveysviranomaisten asettamiin talousveden enimmäispitoisuusarvoihin (sosiaali- ja terveysministeriön asetus 401/2001) ja alueen pohjaveden taustapitoisuuksiin. Mikäli pohjavesinäytteissä esiintyy haitallisia aineita tai talousveden laatuvaatimusten ja -suositusten ylittäviä pitoisuuksia, esitetään asiantuntija-arvio siitä, mistä veden laadun poikkeama johtuu. Lisäksi esitetään arvio haitta-aineiden aiheuttamista riskeistä sekä mahdolliset lisätutkimustarpeet. Pohjaveden pinnankorkeuksien vaihtelut ja mahdolliset muutostrendit esitetään vuosiyhteenvetoraportissa aikasarjakuvina. Kaivannaisjätesuunnitelma Ottoaluetta koskien on laadittu päivätty kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma, jonka mukaan kaivannaisjätteitä (savi ja siltti) arvioidaan muodostuvan yhteensä 10 k-m 3. Hakemuksen mukaan mahdolliset pintamaat käytetään ottoalueen luiskaukseen. Maisemointisuunnitelma Alueelta otetaan maa-aineksia siten, että ottoalueen pohjan tasoksi muodostuu + 45 metriä. Ottoalueen luiskauksessa käytetään kaltevuutta 1:2. Alueen mahdollisia pintamaita käytetään luiskaukseen. Alueen pohjoisosassa säilytetään mahdollisuuksien mukaan luonnontilainen metsä. Muille alueille istutetaan tainta/ha. ASIAN KÄSITTELY Hakemuksesta tiedottaminen Lupahakemuksesta on kuulutettu Mäntsälän kunnan ja Tuusulan kunnan ilmoitustauluilla välisenä aikana ja asiakirjat ovat tämän ajan olleet yleisesti nähtävillä. Luvan vireilläolosta on ilmoitettu Mäntsälä lehdessä.

5 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Asianosaisille on ilmoitettu hakemuksesta kirjeellä ja heille on varattu tilaisuus tulla kuulluksi. Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset Alueella ei ole lupahakemuksen johdosta tehty tarkastusta. Lausunnot Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on pyytänyt hakemuksesta ( päivitetty hakemus päivättyine suunnitelmakarttoineen) lausuntoa Uudenmaan ELY-keskukselta, Mäntsälän kunnanhallitukselta ja Mäntsälän kunnan maankäyttölautakunnalta. Lisäksi hakija on pyytänyt hankkeesta lausuntoa (lausuntopyynnön liitteinä ollut mm päivätyt suunnitelmakartat, peruskarttatuloste sorakuopan lähialueelta ja aiemman ottoluvan maisemointisuunnitelma) erikseen Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri- vastuualueelta (suora lausuntopyyntö naapurilta ja maantien tienpitoviranomaiselta). Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri- vastuualue on päivätyssä lausunnossa todennut seuraavaa: Mitä haetaan?: Hakija on esittänyt, että soraa voitaisiin ottaa lähelle tiealuetta tai lähes kiinni tiealueeseen. Soranoton ulottaminen näin lähelle maantietä ei ole hyväksyttävää, koska sorakuopan revitty maisema avataan tielle. Ratkaisu on myös liikenneturvallisuuden kannalta epäedullinen. Kaide ei ole riittävä suoja sorakuopan kohdalla. Maantien suoja-alue on tällä kohdalla 20 m mitattuna ajoradan keskilinjasta. Aikaisemmin suoja-alue oli alemman luokan maantiellä (yleisellä tiellä) 12 m. Tämä on mahdollisesti ollut maisemoinnin lähtökohtana hyväksytyssä maisemointisuunnitelmassa (liite3). Tätä maisemointisuunnitelmaa tulee noudattaa, ellei hakija esitä parempaa perusteltua ratkaisua. Jos jyrkkä kaivuleikkausluiska on ulotettu lähemmäksi kuin 12 m vanhassa otossa, on kohta viipymättä korjattava turvalliseksi esimerkiksi kivisellä soralla ja samalla estettävä ainakin vesieroosio. Tienpitäjän toimivalta maa-aineksen otossa tien suoja-alueella: Uutta varsinaista maa-aineksenottoa tien suoja-alueella (20 m) ei sallita. Maa-ainesten ottaminen maisemointia varten tai maisemointisyistä tien suoja-alueelta on hyväksyttävissä ympäristönsuojeluviranomaisen luvalla, kun itse tienpenkereen vakavuus tai liikenneturvallisuus tai tieltä avautuva maisema ei ainakaan huonone.

6 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Joissakin perustelluissa tapauksissa on voitu käyttää tiealueen materiaaleja esimerkiksi näkösuoja- ja törmäyssuojapenkereen rakentamiseen tie- ja suoja-alueelle kohtaan, jossa ei ole ollut luontaista kulissia suojapenkereeksi. Myös luonnottoman, repaleisen, heittelehtivän kulissin pyöristäminen, tasaaminen ja muu maisemointi saattaa olla perusteltua. Maisemoidulla suojavallilla ja matalalla sivuojalla on useita etuja verrattuna kaiteeseen ja tasanteeseen sorakuopan kohdalla. Suojavalli ja reunaoja estää raskasta liikennettä suistumasta suoraa päätä sorakuopan pohjalle. Öljyonnettomuuden seuraukset ovat todennäköisesti lievemmät ja palokunnan on helpompi toimia tieltä käsin. Korottamalla suojavallia edelleen tai jättämällä ja pyöristämällä ja maisemoimalla vastaava kulissi katkaistaisiin suora näköyhteys tieltä soranotto-alueelle. Soranottoalue piilotettaisiin suojavallin ja pusikon taakse. Valli estää veden virtauksen tieltä suoraan sorakuoppaan ja eroosiouomien syntymisen. Korkean tienpenkereen luiskan kaltevuus: Korkean tienpenkereen luiskan kaltevuus määräytyy geoteknisin perustein. Mitoituksessa noudatetaan Liikenneviraston ohjetta Tiepenkereiden ja leikkausten suunnittelu sekä ohjeen taulukoita 8.1 ja 8.2. Tienpitäjä ei siis tarvitse suoja-alueelle lisäksi muuta ylimääräistä suojaa esimerkiksi hyvin loivaa (1:3) sorakuopan luiskaa. Lupa tiealueella työskentelyyn ja liittymäjärjestelyt: Tiealueella työskentelyyn tarvitaan lupa, jos asia tulee ajankohtaiseksi. Sitä haetaan Uudenmaan ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri-vastuualueelta. Haetut maa-aineksenottomäärät (1250 m 3 /v) ovat niin pieniä, että ajot voidaan suorittaa sorakuopan koillispuolen tien kautta ja sen vanhalla liittymällä pärjätään. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on päivätyssä lausunnossa todennut seuraavaa: Lupatilanne alueella ja sen läheisyydessä: Hakemuksen kohteena olevalla alueella on maa-aineslain mukainen lupa voimassa asti. Lupa on myönnetty noin m 3 ktr:lle ottotasoon +47 m viideksi vuodeksi (Mäntsälän kunnan ympäristölautakunta

7 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta ). Lupamääräyksissä on säädetty mm. että ottoalueen raja on merkittävä maastoon ja että varsinaisen ottoalueen sisäpuolelle tulee jättää luiskausta varten tarvittavat massamäärät siltä osin kun naapuritilan kanssa ei kirjallisesti ole tehty sopimusta. Ennen ottotoiminnan jatkamista on ottoalueelle asennettava yksi tarkkailuputki pohjaveden laadun ja korkeuden tarkkailua varten. Ennen ottotoiminnan jatkamista on pohjaveden pinnankorkeus ja vedenlaatu määritettävä pohjavesiputkesta ja lähimmistä talousvesikaivoista. Jälkihoidossa on rinteet mahdollisuuksien mukaan sopeutettava ympäröivän luonnon muotoihin ja loivennettava 1:3 kaltevuuteen tai loivemmiksi. Uudenmaan ympäristökeskus (nyk. Uudenmaan ELY-keskus) on antanut lausuntonsa em. hakemuksesta Dnro UUS-2004-Y Ottamissuunnitelma: Hakemukseen liitetyn ottamissuunnitelman lopputilannekartassa on ottamisalueen luiskat merkitty luiskamerkinnöillä. Tällainen merkintä osoittaa, että luiskat ovat viimeistelemättä ja jälkihoitamatta. Lopputilannekartassa tulisi maaston muodot jälkihoidetussa tilanteessa osoittaa korkeuskäyrin, vrt. lopputilannekartassa osoitettu kiinteistö RN:o 2:38. ELY-keskus huomauttaa, että yhdystien suoja-alueen leveys on 20 metriä keskilinjasta mitattuna. Suoja-alueen tarkoituksena on, ettei tiealueen läheisyydessä suoritettavat toimet vaikeutettaisiin tien mahdollista parantamista tulevaisuudessa. Jotta suoja-alueen vakavuus ei vaarantuisi esimerkiksi eroosion kautta, on luiskakaltevuuden oltava tien suoja-alueen läheisyydessä vähintään 1:2 1:3 ja siinä tulee myös olla maisemointikasvillisuutta. MAL 3 :n 1 momentin 1-3 kohdan mukaiset rajoitteet: Hakemus käsittää toiminnan jatkamista jo käytössä olevalla maa-ainesten ottoalueella, josta puusto on poistettu ja pintamaat jo kuorittu pois. Osa alueesta on jo maisemoitu. Uudenmaan ELY-keskuksen käsityksen mukaan hanke ei ole mainittujen rajoitteiden vastainen. MAL 3 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetut vaikutukset: Suunniteltu ottamisalue sijaitsee Kukkuranmäen II-luokan pohjavesialueella nro Alueen pohjavesiluokitus on nostettu III:sta II:seen helmikuussa Pohjavesialue muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden muiden pohjavesialueiden kanssa. Aluetta ei toistaiseksi käytetä yhteiseen vedenhankintaan mutta sillä saattaa olla paikallista vedenhankinnallista merkitystä. Alueen pohjavettä käytetään yksittäisen kiinteistöjen talousveden hankinnassa. Alueen määrällinen (EU) tila ja kemiallinen (EU) on hyvä. Pohjaveden virtaussuunta on Hannulan tilan ottoalueella muodostuman keskiosassa kohti kaakkoa ja reuna-alueilla pohjavettä purkautuu koilliseen, itään sekä lounaaseen. Pohjavettä purkautuu tihkumalla ympäröiville pelloille ja ojiin.

8 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Hakemukseen on liitetty selvitys lähistön talousvesikaivoista sekä esitys pohjaveden tarkkailuohjelmaksi, Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry, Pohjaveden pinnantarkkailuun ehdotetaan havaintoputki P1 sekä rengaskaivot RK9-10, RK10-10, RK11-10 RK12-10 sekä porakaivo PK Pinnantarkkailua tehdään kolme kertaa vuodessa, maalis-, heinä- ja marraskuussa. Laaduntarkkailuun esitetään havaintoputki P1 sekä rengaskaivo RK Vesinäytteet otetaan kerran vuodessa marraskuussa. Näytteistä analysoidaan ulkonäkö, haju, lämpötilaºc, sameus FNU, ph, sähkönjohtavuus ms/m, liuennut happi mg/l ja kyll-%, CODMnmg/l O2, kokonaiskovuus mmol/l, NO3 N µg/l, NO2-N µg/l, NH4-N µg/l, SO4 mg/l, Cl mg/l, Fe µg/l, Mn µg/l, öljyhiilivedyt C10-C40 µg/l eroteltuna jakeisiin C10 - C23 ja C23 C40, koliformiset bakteerit ja E.coli pmy/100 ml. Rauta (Fe) ja mangaani (Mn) määritetään 0,45 µm suodattimella suodatetusta näytteestä. Hyväksytty pohjaveden tarkkailuohjelma pyydetään lähettämään tiedoksi ELY-keskukselle ja tarkkailutulokset pyydetään lähettämään tiedoksi ELYkeskukselle kerran vuodessa. Suunniteltu ottamisalue sijaitsee II-luokan pohjavesialueella, joten suunnitelma ja toiminta ottamisalueella on oltava sellaiset, että niiden perusteella saadaan täysi varmuus siitä, ettei hanke aiheuta ympäristönsuojelulain tarkoittamaa ympäristön pilaantumista eikä myöskään pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Pölyntorjuntaan ei saa käyttää suolaa. Alueelle ei saa tuoda ulkopuolelta materiaalia ilman asianmukaista lupaa. Mäntsälän kunnan hallintojohtaja Esa Siikaluoma on kunnanhallituksen puolesta ilmoittanut lähettämässään sähköpostissa, ettei kunnanhallituksella ole asiassa huomautettavaa. Mäntsälän kunnan kaavoitusjohtaja Lauri Pouru on lähettämässään sähköpostissa ilmoittanut, ettei maankäyttölautakunta anna asiasta lausuntoa. Muistutukset ja mielipiteet Lupahakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Hakijan kuuleminen ja vastine Hakijaa on kuultu sähköpostitse ja postitse lähetetyillä vastinepyyntökirjeillä Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnon johdosta ja hänelle on varattu mahdollisuus antaa vastineensa siihen.

9 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Hakija on saapuneessa vastineessaan todennut seuraavaa: Hakemuksessa on haettu maa-aineslain mukaista ottolupaa asiakohdassa mainitulle alueelle. Hakemuksen mukaan on tarkoitus kymmenen (10) vuoden aikana ottaa soraa ja hiekkaa noin m 3 ktr noin 2 ha:n suuruiselta alueelta. Alueella ei tulla suorittamaan murskausta eikä säilyttämään työkoneita. Maaainesten otto suoritetaan huolellisesti. Soranotossa syntyneet kaivannaisjätteet, joita arvioidaan syntyvän n. 20 m 3, tullaan mm. pintamaiden osalta levittämään luiskauksen teon yhteydessä taimikon istutusta varten katemaaksi. Kiville on ollut kysyntää, mm. lohiportaiden tarpeisiin ja puutarhakivinä. Liitteenä on Kari Selinin antama vastine loppupiirustukseen. Kari Selin (suunnittelija) on antanut päivätyn lisäselvityksen, jonka mukaan lopputilannepiirustuksissa esitetyt luiskaukset on esitetty virheellisesti luiskausmerkinnöin ja lopputilanteessa pitäisi olla korkeuskäyrät. Selin kertoo selvityksessä, että lopputilanteessa koko ottoalue on viimeistelty ja jälkihoidettu suunnitelmien ja määräysten mukaisesti. Lisätiedot: ympäristötarkastaja, Ville Hämäläinen, puh Ehdotus Yvp ASIAN RATKAISU Ratkaisu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää myöntää Virpi Perttilälle maa-aineslain 6 :n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseksi tilalle Hannula (palsta 3) lupahakemuksen ja sen liitteenä olevan ottamissuunnitelman mukaisesti sekä seuraavin lupamääräyksin. LUPAMÄÄRÄYKSET Ottamisluvan laajuus ja voimassaoloaika 1. Tämä lupa koskee hakemuksen (päivätty ) ja sen liitteenä olevan ottamissuunnitelman ( päivätyt nyky- ja lopputilannekartat) mukaista maa-ainesten ottamista tilan Hannula (palsta 3) alueelta. Myönnetty maa-ainesten kokonaisottomäärä on hakemuksen mukaisesti k-m 3 ja vuotuinen ottomäärä 2000 k-m 3.

10 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Tämä lupa on voimassa 10 vuotta myöntämispäätöksen lainvoimaisuudesta lukien. Maa-ainesten ottaminen voidaan aloittaa valitusajan päätyttyä ( ), jos päätöksestä ei haeta muutosta. Kaikki luvassa määrätyt toimenpiteet tulee suorittaa loppuun luvan voimassaoloaikana. Ottamistoimintaa koskevat määräykset 3. Maa-ainesten ottaminen ja siihen liittyvät työt ovat sallittuja arkisin kello välisenä aikana. Alueella ei saa olla ottamistoimintaa lauantaisin, sunnuntaisin eikä arkipyhinä. 4. Maantien nro (Purolantie) ja maa-ainesten ottamisalueen väliin tulee jättää olemassa oleva puusto suojaamaan näkyvyyttä tieltä ottamisalueelle. Maantien nro (Purolantie) suoja-alueelta (20 metriä tien keskilinjasta mitattuna) ei saa ottaa maa-aineksia mihinkään tarkoitukseen mukaan lukien maisemointitarkoitus. 5. Ottamisalueen raja on merkittävä maastoon lippusiimalla tai varoitusnauhalla ja maa-ainesten ottamisalueesta varoittavilla kylteillä. 6. Ottamisalue on onnettomuusvaaran välttämiseksi ympäröitävä aidalla, kun ottamissyvyys ylittää 3 metriä. Putoamisvaarasta on myös varoitettava kyltein, jotka sijoitetaan ympäröivään maastoon reunan lähelle. Aitoja ja varoitusmerkintöjä tulee ylläpitää säännöllisesti. Ottamisen aikana tulee huolehtia siitä, ettei kaivualueelle muodostu sortumavaaraa aiheuttavia jyrkkiä luiskia. Asiaton ajoneuvoliikenne ottamisalueelle tulee estää lukittavalla puomilla tai muulla tarkoitukseen soveltuvalla esteellä. 7. Ottamisalueelle on rakennettava tai otettava käyttöön kiinteä korkeuspiste, jonka sijainti on esitettävä kartalla. Korkeuspisteestä on laadittava myös pisteselvityskortti. Korkeusjärjestelmänä on käytettävä N60:tä. Korkeus on mitattava satelliittimittausmenetelmin tai vaaitsemalla. 8. Kaivua ei saa ulottaa neljää (4) metriä lähemmäksi pohjaveden ylintä pintaa, eikä kaivu saa alittaa tasoa m (N60). Alueella mahdollisesti esiintyvien kallioiden päälle on jätettävä vähintään yhden (1) metrin paksuinen suojakerros. Maa-ainesten ottamissuunnan tulee olla lupahakemuksessa esitetyn mukainen.

11 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Ottamistoiminnasta ja kuljetuksista ei saa aiheutua pöly- tai meluhaittaa. Melutaso ei saa lähimmissä häiriintyvissä kohteissa (asuinkiinteistöt) ylittää valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) annettuja melutason ohjearvoja. Jätehuolto 10. Alueelle ei saa vastaanottaa jätteitä, eikä maa-ainesten ottamisalueen ulkopuolisia ylijäämämaita. Alueen pintamaat, humus, kivet ym. kaivannaisjätteet tulee säilyttää alueella, kunnes ne käytetään ottamisalueen maisemointiin. Mahdolliset jätteet alueen omia kaivannaisjätteitä lukuun ottamatta on kuljetettava alueelta välittömästi pois ja toimitettava sellaiselle jätteen vastaanottajalle, jonka ympäristöluvassa on sallittu kyseisten jätteiden vastaanotto. Alueella ei saa polttaa, eikä sinne saa haudata jätteitä. Pinta- ja valumavesien johtaminen 11. Maa-ainesten ottamisalueelle ei saa johtaa pinta- ja valumavesiä alueen ulkopuolelta. Pohjaveden suojelu 12. Maa-ainesten ottamisaluetta ei saa käyttää pohja- ja pintavesille vaarallisten aineiden varastopaikkana. Alueella saa varastoida öljytuotteita ainoastaan siellä käytettäviä koneita varten ja öljytuotteiden käsittelyssä tulee olla erityisen varovainen. Öljysäiliöt on sijoitettava kaivualueen ulkopuolelle. Öljysäiliöt tulee olla kaksoisvaipparakenteellisia tai ne tulee olla varustettu koko säiliötilavuuden kattavalla tiiviillä suoja-altaalla sekä katoksella. Öljysäiliöt tulee olla lisäksi varustettu lukituksella, ylitäytön estävällä järjestelmällä ja lapon estävällä laitteella. Työkoneet tulee tankata polttoainetta läpäisemättömällä alustalla. Ottamisalueella käytettävien työkoneiden tulee olla hyväkuntoisia mukaan lukien kuljetuskalusto. Työkoneissa tulee käyttää mahdollisuuksien mukaan kasvipohjaisia öljytuotteita. Mikäli alueella säilytetään työkoneita, tulee säilytyspaikan olla katettu ja lattialtaan polttoaineita läpäisemätön.

12 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Öljy- ja polttoainevahinkojen torjuntaan tulee varautua. Mahdollisesta öljy- tai polttoainevahingosta on ilmoitettava välittömästi pelastuslaitokselle ja ympäristönsuojeluviranomaisille. Mahdollisissa öljy- tai polttoainevahingoissa on toimittava pelastuslaitoksen ja ympäristönsuojeluviranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Mahdolliset öljy- tai polttoainevahingot on siistittävä koko alueella välittömästi poistamalla likaantunut maa ja kuljettamalla se pohjavesialueen ulkopuolelle tiiviille ja sateelta suojatulle alustalle odottamaan jatkotoimenpiteitä. Tätä öljy- tai polttoainevahingon torjuntaan liittyvää varautumis-, ilmoitus- ja toimenpidemääräystä tulee noudattaa kaikenlaisissa ja kaikenkokoisissa öljy- tai polttoainevahingoissa. 14. Ottamistoiminnan yhteydessä toteutetussa pölynsidonnassa ei saa käyttää suolaa. Valvonta ja tarkkailu 15. Maa-ainesten ottamisalueen laajuutta ja pohjan korkotasoa on seurattava jatkuvasti maastoon tehtyjen merkintöjen ja kiinteän korkeuspisteen avulla. 16. Alueen pohjaveden laatua ja pinnankorkeutta on tarkkailtava hakemukseen liitetyn Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry:n päivätyn pohjaveden tarkkailuohjelman mukaisesti. Tarkkailutulosten raportointi on tehtävä kyseisen tarkkailuohjelman mukaisesti. Lisäksi tarkkailutulokset on toimitettava kerran vuodessa tiedoksi Uudenmaan ELYkeskukselle. Pohjavesitarkkailun rengaskaivosta RK10-10 tulee laatia viimeistään ensimmäisen pohjaveden pinnankorkeuden mittauksen yhteydessä kaivokortti, josta selviää kaivon tyyppi, materiaali, halkaisija, vedenpinnan syvyys, pohjan syvyys sekä arvio kaivon kunnosta. 17. Toiminnanharjoittajan tulee tehdä ottamisalueella katselmus ennen tämän lupapäätöksen mukaisen toiminnan aloittamista. Maa-aineslain mukainen valvontaviranomainen tulee pyytää mukaan katselmukseen. Toiminnanharjoittajan tulee tehdä ottamisalueella katselmus ottamistoiminnan päättymisen jälkeen. Maa-aineslain mukainen valvontaviranomainen tulee pyytää mukaan katselmukseen. Maa-ainesluvan haltijan on pidettävä työmaapäiväkirjaa, johon tulee merkitä vuorokautiset toiminta-ajat ja ympäristön kannalta merkittävät asiat. Työmaapäiväkirjat on säilytettävä koko ottamisajalta ja esitettävä pyydettäessä valvontaviranomaiselle.

13 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Jälkihoitotyöt 18. Maantien nro (Purolantie) ja maa-ainesten ottamisalueen väliin tulee jättää olemassa oleva puusto suojaamaan näkyvyyttä tieltä ottamisalueelle vähintään niin pitkäksi ajaksi, että ottoalue on muuttunut kasviston ja puuston puolesta ympäröivien metsäalueiden kaltaiseksi, eikä maaainesten ottamisen jälkiä voida enää havaita. 19. Alueen jälkihoito on tehtävä vaiheittain ottamisen edistymisen mukaan siten, että 50 % ottoalueen pinta-alasta on maisemoitu viimeistään 5 vuoden kuluttua luvan lainvoimaiseksi tulemisesta. Alueen jälkihoitoon ja maisemointiin on käytettävä alueen omia maaaineksia ja kaivannaisjätteitä (esim. pintamaat, kivet), eikä alueelle saa tuoda alueen ulkopuolisia maita. Rinteet on loivennettava 1:2 kaltevuuteen tai loivemmiksi ja sopeutettava mahdollisuuksien mukaan ympäröivän luonnon muotoihin. Rinteiden vesieroosio on estettävä. Alueen ottamistoiminnan jälkeistä väärinkäyttöä tulee ehkäistä katkaisemalla tarpeeton kulkuväylä alueelle. Koko ottoalueelle on istutettava alueelle soveltuvaa puustoa siten, että taimitiheys on vähintään tainta/ha. Puuston lisäksi alueen rinteisiin on kylvettävä alueelle soveltuvien heinäkasvien siemeniä. Maisemointi on saatettava loppuun luvan voimassaoloaikana. Maksut, vakuudet, luvan täytäntöönpano ja siirtäminen 20. Maa-ainesluvan haltijan tulee vuosittain tammikuun 31 päivään mennessä ilmoittaa lupaviranomaiselle otetun aineksen määrä ja laatu sekä ottamisen kohteena oleva työvaihe. Ottamisilmoitus tehdään myös silloin, kun maa-ainesten ottaminen on päättynyt tai keskeytynyt. Ilmoitus tehdään sitä varten laaditulla lomakkeella. 21. Hakijan on suoritettava vahvistetun taksan mukaiset valvontamaksut. 22. Ennen ainesten ottamista hakijan on annettava lupamääräysten noudattamiseksi yhteensä euron hyväksyttävä vakuus. Vakuuden tulee olla voimassa vähintään 12 kuukautta yli tämän luvan voimassaolon. Vakuuden suuruus perustuu alueen pinta-alaan (2 ha * 7800 /ha, maaainesten otto, vaativa taso). 23. Jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen siirretään toiselle, on siirrosta viipymättä ilmoitettava lupaviranomaiselle. Luvan aikaisem-

14 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta pi haltija vastaa kuitenkin kaikista lupaan liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta hyväksytty toinen. Lupaviranomainen voi määrätä, että luvan uuden haltijan on asetettava ennen ainesten ottamista maa-aineslain 12 :ssä tarkoitettu vakuus lupaehtojen noudattamisesta. 24. Maa-ainesluvan käsittelystä peritään Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan hyväksymän maa-ainestaksan 2 ja 4 :n mukaan 1500,00 maksu, joka määräytyy seuraavasti: perusmaksu =260 pinta-alaperustemaksu 2 ha*340 /ha=680 otettavien maa-ainesten mukainen maksu m 3 *0,008 /m 3 =160 naapurien ja asianosaisten kuuleminen 2*50 =100 hakemuksesta kuuluttaminen/lehti-ilmoitus=300 Hakijan on suoritettava lupamaksu ennen päätöksen antamista. Mikäli maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa korkolain mukaan. RATKAISUN PERUSTELUT Ympäristölautakunta on päätöksessään ottanut huomioon annetut lausunnot. Maa-aineslain 3 :ssä säädetään maa-ainesten ottamisen rajoituksista. Sen mukaan maa-aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu: 1) kauniin maisemakuvan turmeltumista; 2) luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista; 3) huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa; tai 4) tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa. Alueella, jolla on voimassa asemakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on edellä mainitun lisäksi katsottava, ettei ottaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä turmele kaupunki- tai maisemakuvaa. Lupa ainesten ottamiseen on maa-aineslain 6.1 :n mukaan myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa maa-aineslain 3 :ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa harkittaessa on otettava huomioon myös lupamääräysten vaikutus. Alueella ei ole oikeusvaikutteista kaavaa. Alue on Uudenmaan ELY-keskuksen luokituksen mukaan II-luokan pohjavesialuetta.

15 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Ottamissuunnitelmassa esitetyillä ja lupamääräyksissä olevilla alueen ottamistoimintaa, jätehuoltoa, pinta- ja valumavesien johtamista, pohjaveden suojelua, ottamistoiminnan valvontaa ja tarkkailua sekä jälkihoitoa koskevilla toimenpiteillä voidaan maa-ainesten ottaminen toteuttaa siten, että pohjaveden laatuun ja määrään haitallisesti vaikuttavat toimenpiteet vältetään ja alue palautetaan metsämaaksi. Lupahakemusta koskevalla alueella on harjoitettu maa-ainesten ottamistoimintaa jo aiemmin. Kun toimitaan lupahakemuksen, ottamissuunnitelman ja tässä luvassa annettavien ottamistoimintaa koskevien lupamääräyksien mukaisesti, ei maa-ainesten ottamisen katsota lupahakemuksessa esitetyssä ja lupamääräyksissä rajoitetussa laajuudessa aiheuttavan nykyiseen maisemakuvaan sellaista olennaista muutosta, jonka perusteella maa-aineslupaa ei voitaisi myöntää. Lupahakemusta koskevalla alueella ei ole luonnonsuojelulain (1096/96) tarkoittamia suojeluvarauksia, eikä alueella ole luonnonsuojelulain tarkoittamia suojeltavia luontotyyppejä tai metsälain tarkoittamia arvokkaita elinympäristöjä. Maa-ainesten ottamisalueella ei ole tiedossa muitakaan maa-aineslain 3 :n tarkoittamia ottamisrajoituksia toimittaessa lupahakemuksen, ottamissuunnitelman ja tässä luvassa annettavien määräysten mukaisesti. Ottamispaikat on maa-aineslain (3.4 ) mukaan sijoitettava ja ainesten ottaminen järjestettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi ja että maa-ainesesiintymää hyödynnetään säästeliäästi ja taloudellisesti eikä toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa. Maa-aineslain 12 :n mukaan lupaviranomainen voi määrätä, että ennen ainesten ottamista hakijan on annettava hyväksyttävä vakuus luvassa määrättyjen toimenpiteiden suorittamisesta. Maa-aineslain 5 a :n mukaan luvan hakijan on tehtävä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma, jos ainesten ottamisessa tai niiden varastoinnissa tai jalostamisessa syntyy ympäristönsuojelulain (86/2000) 45 a :n 1 momentissa tarkoitettua kaivannaisjätettä. Jos ottamissuunnitelmaa ei 5 :n 1 momentin mukaan tarvita, luvan hakijan on esitettävä erillinen kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma. Asiasta annetut lausunnot Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri vastuualueen lausunto: Lupapäätöksen määräyksissä 4, 18 ja 19 on otettu huomioon Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri vastuualueen lausunnossa esitetyt asiat.

16 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto: Uudenmaan ELY-keskuksen huomautus siitä, että ottamissuunnitelman lopputilannekartassa on luiskat merkitty luiskamerkinnöillä, ei edellytä välttämättä kartan korjaamista. Hakemukseen liitetystä ottamissuunnitelman lopputilannekartasta ja -leikkauskuvasta käy ilmi ottoalueen lopullinen pohjakorko ja luiskakaltevuus. Kyse on karttateknisestä epäkohdasta ja lupamääräyksellä 19 on varmistettu myös ottoalueen luiskien jälkihoito. Lisäksi hakijan lausuntoon antaman vastineen mukaan lopputilanteessa koko ottoalue on viimeistelty ja jälkihoidettu. Lupapäätöksen määräyksissä 4 ja 19 on otettu huomioon yhdystien suojaalue ja luiskakaltevuus sekä maisemointikasvillisuus. Viitaten Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuurialueen hakijalle erikseen antamaan lausuntoon on yhdystien 20 metrin suoja-aluetta koskevan määräyksen 4 perusteluihin kirjattu kuitenkin seuraava rajaus: Jos maa-ainesten otto on ulottunut alueen aiemman ottoluvan aikana 20 metriä lähemmäs tien keskilinjaa, mutta ottaminen on kuitenkin pysynyt vähintään 12 metrin etäisyydellä tien keskilinjasta, ei tämä määräys edellytä korjaamaan tilannetta jälkikäteen. Ottamissuunnitelmassa esitetyillä ja lupamääräyksissä olevilla alueen ottamistoimintaa, jätehuoltoa, pinta- ja valumavesien johtamista, pohjaveden suojelua, ottamistoiminnan valvontaa ja tarkkailua sekä jälkihoitoa koskevilla toimenpiteillä voidaan maa-ainesten ottaminen ennalta arvioiden toteuttaa siten, ettei ympäristönsuojelulain tarkoittamaa ympäristön pilaantumista eikä myöskään pohjaveden pilaantumisen vaaraa aiheudu. ELY-keskuksen lausunnossa esitetty pyyntö pohjaveden tarkkailutulosten lähettämisestä sille tiedoksi kerran vuodessa on otettu huomioon lupamääräyksessä 16. Lupapäätöksen määräyksessä 14 on kielletty suolan käyttö ottamistoiminnan yhteydessä toteutetussa pölynsidonnassa. Lupapäätöksen määräyksessä 10 on otettu huomioon ELY-keskuksen huomautus siitä, ettei alueelle saa tuoda ulkopuolelta materiaalia ilman asianmukaista lupaa. Lupamääräysten perustelut Maa-aineslupaan on maa-aineslain 11 :n mukaan liitettävä määräykset siitä, mitä hakijan on noudatettava hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi, jolleivät sanotut seikat käy ilmi ottamissuunnitelmasta. Lupamääräykset on annettava: 1) ottamisalueen rajauksesta, kaivausten ja leikkausten syvyydestä ja muodosta sekä ottamistoiminnan etenemissuunnista;

17 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta ) alueen suojaamisesta ja siistimisestä ottamisen aikana ja sen jälkeen; sekä 3) puuston ja muun kasvillisuuden säilyttämisestä, uusimisesta ja uusista istutuksista ottamisen aikana ja sen jälkeen. Lupamääräyksiä voidaan lisäksi antaa: 1) ottamiseen liittyvistä laitteista ja liikenteen järjestämisestä erityisesti pohjaveden suojelemiseksi; 2) ajasta, jonka kuluessa tämän pykälän nojalla määrätyt toimenpiteet on suoritettava; sekä 3) muista hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä. Määräykset eivät saa aiheuttaa luvan saajalle sellaista vahinkoa ja haittaa, jota on pidettävä hankkeen laajuuteen ja hänen saamaansa hyötyyn nähden kohtuuttomana. Lupapäätös koskee hakemuksen mukaisesti maa-ainesten kokonaisottomäärää k-m 3 ja vuotuista ottomäärää 2000 k-m 3 ottamisajalla 10 vuotta. Määräysten tarkoituksena on selventää ja tarkentaa ottamisluvan laajuutta ja voimassaoloaikaa. Maa-ainesten kokonaisottomäärä ja vuotuinen ottomäärä voivat olla myönnettyjä määriä pienempiä. (määräykset 1 2) Maa-ainesten ottamisen ajankohtia rajoittavalla määräyksellä voidaan vähentää mahdollisia naapureille aiheutuvia haittoja. (määräys 3) Maa-ainesten ottamisalueen rajan ja maantien nro (Purolantie) väliin on perusteltua jättää olemassa oleva puusto ottamistoiminnan ajaksi, jotta ottamisalueen vaikutus tienvarren maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi. Kun ottamisalueen rajan ja maantien nro (Purolantie) välissä oleva tienvarren puusto säilytetään, voidaan toimenpiteellä estää näkyvyyttä tieltä maa-ainesten ottamisalueelle. Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri vastuualue kertoo maantien suoja-alueen tien keskilinjasta mitattuna olevan 20 metriä. Aikaisemmin suoja-alue oli alemman luokan maantiellä (yleisellä tiellä) 12 metriä. ELY-keskus ei lausunnon mukaan salli uutta varsinaista maa-aineksen ottoa tien 20 metrin suoja-alueella. Lausunnon mukaan maa-ainesten ottaminen maisemointia varten tai maisemointisyistä tien suoja-alueelta on hyväksyttävissä ympäristönsuojeluviranomaisen luvalla, kun itse tienpenkereen vakavuus tai liikenneturvallisuus tai tieltä avautuva maisema ei ainakaan huonone. Hakemuksessa ei ole esitetty selvitystä, jonka perusteella maa-ainesten ottaminen maisemointia varten tai maisemointisyistä tien 20 metrin suojaalueella voitaisiin sallia vaarantamatta tien penkereen vakavuutta, liikenneturvallisuutta tai tieltä avautuvaa maisemaa. Jos maa-ainesten otto on ulottunut alueen aiemman ottoluvan aikana 20 metriä lähemmäs tien keskilinjaa, mutta ottaminen on kuitenkin pysynyt vähintään 12 metrin etäisyydellä tien keskilinjasta, ei tämä määräys edellytä kor-

18 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta jaamaan tilannetta jälkikäteen. Tilanteen korjaaminen jälkikäteen olisi kohtuutonta, kun otetaan huomioon alueen aiempi ottolupa ja Uudenmaan ELYkeskuksen liikenne ja infrastruktuuri- vastuualueen erillinen lausunto. (määräys 4) Maa-ainesten ottamisalueen laajuuden valvonnan helpottamiseksi työn aikana on alue perusteltua merkitä maastoon. Vahinkojen välttämiseksi on ulkopuolisia perusteltua varoittaa ottamisalueesta varoittavilla kylteillä. (määräys 5) Maa-ainesten ottamisalue on putoamisonnettomuuksien ehkäisemiseksi perusteltua ympäröidä aidalla ja putoamisvaarasta varoittavilla kylteillä, kun ottamissyvyys ylittää 3 metriä. Lippusiima tai muu ottamisalueen maastomerkintä ei riitä korvaamaan aitaa tällaisissa tapauksissa. Aidat ja varoitusmerkinnät edellyttävät ylläpitoa. Alueella liikkuvien ulkopuolisten turvallisuus ja työturvallisuus huomioon ottaen on perusteltua kieltää sortumavaaraa aiheuttavat jyrkät luiskat ottamisalueella. Estämällä asiaton ajoneuvoliikenne alueelle voidaan ehkäistä ottamisalueen roskaantumista ja alueen epäasiallista pohjaveden laatua vaarantavaa käyttöä. (määräys 6) Maa-ainesten ottamisalueen pohjan korkotason valvonnan helpottamiseksi työn aikana on alueelle perusteltua rakentaa tai ottaa käyttöön asianmukainen kiinteä korkeuspiste, josta laaditaan pisteselvityskortti ja se esitetään kartalla. (määräys 7) Pohjaveden suojelutarve huomioon ottaen on perusteltua jättää suojakerros pohjaveden ylimpään pintaan ja kallioon. Toimenpiteillä voidaan ehkäistä pohjaveden määrän ja laadun muutoksia. Maa-ainesten ottamissuunnalla mahdollistetaan alueen jälkihoidon vaiheistus ja näin ollen alueen maisemoinnin aloittaminen ottamistoiminnan aikana. (määräys 8) Maa-ainesten ottamisaluetta lähinnä olevien asuinkiinteistöjen asumisen ja oleskelupihojen viihtyisyyden turvaamiseksi on perusteltua antaa pöly- ja meluhaittoja koskeva määräys. (määräys 9) Maa-ainesten ottamisalueella ei ole ympäristönsuojelulain mukaista lupaa jätteiden tai ylijäämämaiden vastaanottamiselle. Pohjaveden suojelutarve huomioon ottaen on kaikki jätteet perusteltua kuljettaa alueelta välittömästi pois lukuun ottamatta alueen omia kaivannaisjätteitä. Alueen pintamaat, humus, kivet ym. kaivannaisjäte on perusteltua säilyttää alueella alueen jälkihoitoa ja maisemointia varten. (määräys 10)

19 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Pohjavedenlaadun suojelemiseksi ei maa-ainesten ottamisalueelle saa johtaa pinta- ja valumavesiä alueen ulkopuolelta. (määräys 11) Pohjaveden pilaantumisen ja pilaantumisvaaran estämiseksi on maa-ainesten ottamisalueelle perusteltua antaa vaarallisten aineiden ja öljytuotteiden sekä työkoneiden varastointia, säilytystä ja käyttöä koskevia rajoituksia ja ehtoja. Mahdollisia öljyvahinkoja on perusteltua ehkäistä määräyksessä esitetyillä rakenteellisilla ratkaisuilla, järjestelmillä, laitteilla sekä hyväkuntoisilla työkoneilla ja kuljetuskalustolla, kun otetaan huomioon, että alue on hyvin vettä läpäisevää luokiteltua pohjavesialuetta. (määräys 12) Mahdollisiin öljy- tai polttoainevahinkoihin tulee varautua ennalta ja niistä tulee ilmoittaa välittömästi pelastus- ja ympäristönsuojeluviranomaisille, joilla toimilla voidaan varmistaa oikeanlainen ja nopea toiminta mahdollisissa onnettomuustilanteissa. Poistamalla öljyllä tai polttoaineella likaantunut maa-aines välittömästi pohjavesialueen ulkopuolelle tiiviille alustalle sateen suojaan voidaan kyseisellä toimenpiteellä vahingon leviämistä estää ja pohjaveden pilaantumisriskiä vähentää. Määräyksessä on perusteltua korostaa sitä, että kyseisenlaiset varautumis-, ilmoitus- ja torjuntatoimet ovat tarpeellisia kaikenlaisissa ja kaikenkokoisissa öljy- tai polttoainevahingoissa, kun otetaan huomioon alueen vettä hyvin läpäisevä maaperä ja sijainti luokitellulla pohjavesialueella. (määräys 13) Suolan käyttö on perusteltua kieltää alueella, sillä suolaus voi lisätä pohjaveden kloridipitoisuutta. (määräys 14) Maa-ainesten ottamistason sekä ottamisalueen laajuuden seuraamiseksi on toiminnanharjoittajalle annettu määräys, jolla voidaan ehkäistä ottamisluvan ylitykset. (määräys 15) Maa-ainesten ottamistoiminta voi vaikuttaa pohjaveden laatuun ja määrään, jonka vuoksi on perusteltua antaa määräys pohjaveden pinnan korkeuden ja vedenlaadun tarkkailemiseksi hakemukseen liitetyn Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry:n päivätyn pohjaveden tarkkailuohjelman mukaisesti. Pohjaveden ylimmässä pinnankorkeudessa voi esiintyä vuodenajoista johtuvaa vaihtelua, jonka vuoksi pinnankorkeutta on perusteltua tarkkailla havaintoputkesta P1 ja rengaskaivoista RK9-10, RK10-10, RK11-10, RK12-10 sekä porakaivosta PK12-10 tarkkailuohjelman mukaisesti 3 kertaa vuodessa eri vuodenaikoina (maalis-, heinä- ja marraskuussa). Pohjaveden pinnankorkeuden tarkkailutiedoilla voidaan havaita mahdolliset muutokset alueen pohjaveden määrässä ja varmistaa riittävän suojakerroksen säilyminen ottamisalueen maanpinnan ja alueen pohjaveden ylimmän pinnan välillä. Tarkkailuohjelman mukaisella vuosittain tehtävällä pohjavedenlaadun tarkkailulla voidaan havaita mahdolliset ottamistoiminnan aiheuttamat muutok-

20 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta set pohjavedessä. Varsinainen ottamisalueen pohjavedenlaadun tarkkailu on perusteltua tehdä pohjaveden havaintoputkesta (P1), joka on ottamisalueella. Lisäksi talousvesikaivon (rengaskaivo RK10-10) tarkkailulla varmistetaan se, ettei alueen kaivojen veden laadussa tapahdu haitallisia muutoksia maaainesten ottamisen seurauksena. Kaivoveden laadun tarkkailuun valitusta rengaskaivosta RK10-10 on perusteltua laatia asianmukainen kaivokortti, jossa on arvioitu mm. kaivon kunto. Kaivokortin perusteella valvontaviranomaiselle voidaan osoittaa kaivon soveltuvuus näytteenottotarkoitukseensa. (määräys 16) Katselmus- ja kirjanpitomääräyksillä varmistetaan maa-ainesluvan lupamääräyksien toteutuminen.(määräys 17) Maa-ainesten ottamisalueen rajan ja maantien nro (Purolantie) väliin on perusteltua jättää olemassa oleva puusto ottamistoiminnan jälkeen, jotta ottamisalueen vaikutus tienvarren maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi. Puusto tarvitaan estämään näkyvyyttä tieltä maa-ainesten ottamisalueelle niin kauan, kunnes ottoalue on muuttunut kasviston ja puuston puolesta ympäröivien metsäalueiden kaltaiseksi, eikä ottamisen jälkiä voida enää havaita. (määräys 18) Maa-ainesten ottamisalueen jälkihoitotöitä koskevilla lupamääräyksillä edistetään alueen sopeutusta ympäröivään luontoon ja maisemaan sekä ehkäistään pohjaveden haitallisia muutoksia. Alueen jälkihoitoon ja maisemointiin on perusteltua käyttää vain alueen omia maa-aineksia ja kaivannaisjätteitä (esim. pintamaat, kivet), jolla voidaan ehkäistä muutoksia alueen pohjavesiolosuhteissa. Rinteiden loiventamisella 1:2 kaltevuuteen tai loivemmiksi mahdollistetaan kasvillisuuden juurtuminen niille. Rinteissä voidaan kuitenkin maalajista riippuen vesieroosion estämiseksi tarvita muitakin toimenpiteitä, jonka vuoksi niissä on erikseen määrätty estämään vesieroosio. Alueen tarpeettoman kulkuväylän katkaisemisella voidaan ehkäistä alueen roskaantumista sekä muuten epäasiallista pohjaveden laatua ja jälkihoitotoimia vaarantavaa käyttöä ottamistoiminnan jälkeen. Maa-ainesten ottamisalueen jälkihoidossa istutetaan alueelle soveltuvan puuston taimia hieman enemmän kuin normaalissa metsänhoidossa. Puuston lisäksi alueen rinteisiin on edellytetty kylvettävän heinän siemeniä vesieroosion ehkäisemiseksi. (määräys 19) Maa-aineslain 23a :n mukaan luvan haltijan tulee vuosittain ilmoittaa lupaviranomaiselle otetun aineksen määrä ja laatu. Lupamääräysten noudattamisvakuus on annettu arvioimalla maisemoinnin kustannuksia ottoalueen pintaalan perusteella. Sijoittuminen pohjavesialueelle, luiskakorkeudet ja näky-

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä.

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä. 1/YMPLA 28.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO HAKIJA: Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä 32610 Vampula OTTOALUE: MAANOMISTUS:

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Timo Villman Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Kuuminaisissa sijaitsevalta tilalta Timonmaa

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Raahen kaupunki, Piehingin kylä Tila Hannila Rn:o 1:33 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2016 Raahen kaupungin Piehingin kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä

Lisätiedot

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Silja Suominen, ympäristötarkastaja Pohjavedensuojelu maa-ainesten ottamisessa ja jalostamisessa

Lisätiedot

HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA

HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA Ympäristölautakunta 27 10.03.2015 Maa-ainesten ottaminen / Kaivuu ja Kuljetus Riikilä Oy 355/10.03.00/2014 Ympltk 27 Kaivuu & Kuljetus Riikilä Oy hakee Eurajoen kunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan

Lisätiedot

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella.

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella. FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus lupamääräysten PL 62 muuttamiseksi (maa-aineslaki 555/81) 30100 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. 03-41411 Antopäivä Kokouspäivä ja

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RAKENNUSLAUTAKUNTA PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT RAKENNUSLAUTAKUNTA 03.12.2009 34 PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 39 22.05.2014. Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen

Ympäristölautakunta 39 22.05.2014. Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen Ympäristölautakunta 39 22.05.2014 Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen YMP 39 Autoilija Juha Heikkinen, Kaivotie 8, 89400 Hyrynsalmi, hakee maa-ainesten ottolupaa Hyrynsalmen kunnan Hyrynsalmen kylässä,

Lisätiedot

Ylöjärven ympäristölautakunnan 17.12.2013 198 hyväksymä. Suunnitelmaa kohti perusmaksu 300

Ylöjärven ympäristölautakunnan 17.12.2013 198 hyväksymä. Suunnitelmaa kohti perusmaksu 300 1 (5) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET YLÖJÄRVEN KAUPUNGISSA (liite 3 / ymp.ltk 17.12.2013) Ylöjärven ympäristölautakunnan

Lisätiedot

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen Oulunkaaren ympäristölautakunta 57 14.08.2014 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen OULYMP 57 ASIA HAKIJA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten

Lisätiedot

MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE

MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE Teknisen lautakunnan valvontajaosto 19 30.03.2011 Kaupunginhallitus 141 12.04.2011 MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE 202/8/86/2010 VALVJAOS 19 Vt.

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN Pohjolankatu 14 MUUTTAMISESTA 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen 1/5 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA

Lisätiedot

MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ

MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ Satakunnan maa-ainesseminaari 9.2.2010 Ulvila Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat, Sanna-Liisa Suojasto 9.2.2010 1 MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ Kotitarvekäyttö

Lisätiedot

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU Kokous 29.10.2014 83 Päätös julkipanon 5.11.2014 annetaan jälkeen Dnro 6/11.01.00/2013 PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

Lisätiedot

YMPA 8.9.2010, 169 MAA-AINESLUPAHAKEMUS, VIASVEDEN HIEKKA- JA KULJETUSLIIKE OY. Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

YMPA 8.9.2010, 169 MAA-AINESLUPAHAKEMUS, VIASVEDEN HIEKKA- JA KULJETUSLIIKE OY. Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPA 8.9.2010, 169 MAA-AINESLUPAHAKEMUS, VIASVEDEN HIEKKA- JA KULJETUSLIIKE OY Viasveden Hiekka- ja Kuljetusliike Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maaaineslupaa, joka koskee valimohiekan

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN KYLÄSSÄ / REIJA SCHNITZER

MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN KYLÄSSÄ / REIJA SCHNITZER Rakennuslautakunta 26 16.10.2006 Rakennuslautakunta 31 24.10.2006 Kunnanhallitus 240 13.11.2006 Rakennuslautakunta 36 05.12.2006 MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN

Lisätiedot

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 13 20.03.2014 Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi OULYMP 13 ASIA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Utajärven

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA VIHDIN KUNTA Ympa 9.12.2008 Ympa liite 7 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu Maa-ainesten

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Tammelan kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Leppävirran kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Mäntyharjun kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta

Lisätiedot

Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5)

Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5) Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT SALON KAUPUNGISSA 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman

Lisätiedot

Ehdotus Nousiaisten kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettaviksi maksuiksi

Ehdotus Nousiaisten kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettaviksi maksuiksi Maa-ainestaksat Ehdotus Nousiaisten kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettaviksi maksuiksi 1 Yleistä Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta

Lisätiedot

VETELIN KUNTA MAA-AINESMAKSUT

VETELIN KUNTA MAA-AINESMAKSUT VETELIN KUNTA MAA-AINESMAKSUT 2 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMIS- TOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1. YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan

Lisätiedot

2.1 Suunnitelmaa kohti 350. + ottamisalueen pinta-alan mukaan 170 /ha. sekä lisäksi hakemuksessa otettavaksi esitetyn

2.1 Suunnitelmaa kohti 350. + ottamisalueen pinta-alan mukaan 170 /ha. sekä lisäksi hakemuksessa otettavaksi esitetyn NAANTALIN KAUPUNKI MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TAR- 1(5) KASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVON- NASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1.6.2011 alkaen Kaupunginhallitus 26.4.2011 184 1 YLEISTÄ Maa-ainesten

Lisätiedot

Maa-aineslain mukainen taksa

Maa-aineslain mukainen taksa SODANKYLÄN KUNTA Ymp.ltk 26.9.2013 61 Maa-aineslain mukainen taksa Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin 0400 618 870 PL 60 Telefax (016) 618 102 99601 Sodankylä Y-tunnus 0193169-1 2 Sisältö 1 Yleistä

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Sora ja Kuljetusliike Partanen Oy ja Kuljetusliike Töppönen, maa-aineslupahakemus Haapaniemen kylän Käpykangas 1:25 tilalle

Sora ja Kuljetusliike Partanen Oy ja Kuljetusliike Töppönen, maa-aineslupahakemus Haapaniemen kylän Käpykangas 1:25 tilalle Rakennuslautakunta 20 11.04.2011 Kunnanhallitus 103 19.04.2011 Sora ja Kuljetusliike Partanen Oy ja Kuljetusliike Töppönen, maa-aineslupahakemus Haapaniemen kylän Käpykangas 1:25 tilalle 377/520.521/2011

Lisätiedot

Pohjaveden tarkkailuohjelma 17.8.2012 (ehdotus)

Pohjaveden tarkkailuohjelma 17.8.2012 (ehdotus) Pohjaveden tarkkailuohjelma 17.8.2012 (ehdotus) Myrskylä, Hyövinkylä Kiinteistöt:Tyskas, Sportplanen, Sorala Omistaja: SISÄLLYS 1 Hankkeen taustatiedot... 3 2 Pohjaveden tarkkailupaikka... 3 3 Tarkkailuohjelma...

Lisätiedot

HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT

HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA 1 YLEISTÄ Hattulan kunnassa maa-ainesten

Lisätiedot

T A K S A K O K O E L M A MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA

T A K S A K O K O E L M A MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN 2011 T A K S A K O K O E L M A MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA N:o Kv Taksan nimi 11. 4.2011 Maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen taksa Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt

Lisätiedot

Lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut:

Lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut: KAJAANIN KAUPUNGISSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA. Luumäen kunta, HmottuIan kylä. Hornio Rn:o 2:128

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA. Luumäen kunta, HmottuIan kylä. Hornio Rn:o 2:128 Luumäen kunta, HmottuIan kylä Hornio Rn:o 2:128 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2014 Luumäen kunnan Himottulan kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot 3 1.1 Omistus-ja hallintaoikeus sekä sijainti 3

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Asian vireilletulo Hakemus on saapunut

Asian vireilletulo Hakemus on saapunut Ympäristö- ja tekninen lautakunta 72 25.05.2016 Maa-aineslupapäätös, Lemminkäinen Infra Oy, Timola YMPTEKLT 72 104/10 03 00/2016 Ympäristötarkastaja Hakija Lemminkäinen Infra Oy PL 169 (Salmisaarenaukio

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Viromltk 20.1.2015 5 liite

Viromltk 20.1.2015 5 liite Viromltk 20.1.2015 5 liite Hakija Halonen Janne Niementie 60 71890 HAMULA Kiinteistö ja alue Kiinteistötunnus Kaupunginosa/kylä Tilan nimi RN:o Muut kiinteistöt 749-402-0002-0019 Hamula Hietala ; Takahamina

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.2.2014 2154/11.01.00/2013

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.2.2014 2154/11.01.00/2013 JOENSUUN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.2.2014 22 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.2.2014 2154/11.01.00/2013

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

ASIA. Päätös maa-aineslain (555/1981) 4 :n mukaisesta maa-aineslupahakemuksesta, joka koskee maa- ja kalliokiviaineksen ottoa.

ASIA. Päätös maa-aineslain (555/1981) 4 :n mukaisesta maa-aineslupahakemuksesta, joka koskee maa- ja kalliokiviaineksen ottoa. ASIA NURMEKSEN KAUPUNKI MAA-AINESLUPA A. Lupajaosto Annettu julkipanon PL 12 jälkeen 27.10.2009 75531 NURMES Nro 157/2009 LUPAJ 20.10.2009, 37 LUPAJ XX.XX.2006, X Päätös maa-aineslain (555/1981) 4 :n mukaisesta

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Maa-aineslain 3 :n 1 momentin mukaan laissa tarkoitettuja aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu:

Maa-aineslain 3 :n 1 momentin mukaan laissa tarkoitettuja aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu: l KARKKILAN KAUPUNKI Ympäristölautakunta 6.6.2013 MAA-AINESOTON LUPAMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Luvan myöntämisen edellytykset Maa-aineslain 6 :n mukaan lupa maa-ainestenainesten ottamiseen on myönnettävä, jos

Lisätiedot

Johtava ympäristötarkastaja 30.01.2012 1

Johtava ympäristötarkastaja 30.01.2012 1 576/67/675/2011 YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN (86/2000) 60 :N MUKAINEN ILMOITUS MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA; Lujatalo Oy, Kiveläntie 4, Lohja. Ilmoitus erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta

Lisätiedot

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen,

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 183/2010/4 Dnro ESAVI/315/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.10.2010 ASIA HAKIJA Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA POYTYAN KUNTA. Kumilan kyla. Tila Juho Kula 5:65. Inie.-net'SalikODOsb. wwh lemminkainen fi

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA POYTYAN KUNTA. Kumilan kyla. Tila Juho Kula 5:65. Inie.-net'SalikODOsb. wwh lemminkainen fi Lemminkainen MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Tilalle Juho Kula 636-416-5-65 10.3.2014 Poytyan kunnan Kumilan kylassa 1 (7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA POYTYAN KUNTA Kumilan kyla Tila Juho Kula 5:65

Lisätiedot

Kaupunkikehityksen lautakunta 5 28.01.2015 MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY 429/05.51.514/2014. Ympäristöinsinööri Reijo Roininen:

Kaupunkikehityksen lautakunta 5 28.01.2015 MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY 429/05.51.514/2014. Ympäristöinsinööri Reijo Roininen: Kaupunkikehityksen lautakunta 5 28.01.2015 MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY 429/05.51.514/2014 Kaula 5 Ympäristöinsinööri Reijo Roininen: Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy hakee Harjavallan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

Asia on tullut vireille 7.5.2013 saapuneella maa-ainesten ottolupahakemuksella. Lupahakemusta on täydennetty 6.6.2014.

Asia on tullut vireille 7.5.2013 saapuneella maa-ainesten ottolupahakemuksella. Lupahakemusta on täydennetty 6.6.2014. Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 25.9.2014 69 Askolantie 28 07500 Askola ASIA ARI SALORANTA; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / PUKKILAN SAVIJOEN KYLÄ TILA EEROLA RN:O 15:59 MAA-AINESTENOTTOLUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA. KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2.

14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA. KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 9.2.2010 51 Dno KYK:497 /2009 14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2.2010

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5 Tekninen lautakunta 4 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Maatalousyhtymä Myntille Teknltk 4 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/4 Dnro ESAVI/494/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 13.12.2006 antamassa päätöksessä nro 173/2006/3 rakentamistöiden

Lisätiedot

VÄIHKÖNEN EDVARD KUOLINPESÄ, YLI-ANNALA PIRKKO, LUPAHAKEMUS MAA- AINESTEN OTTAMISEKSI, JATKOLUPA

VÄIHKÖNEN EDVARD KUOLINPESÄ, YLI-ANNALA PIRKKO, LUPAHAKEMUS MAA- AINESTEN OTTAMISEKSI, JATKOLUPA VÄIHKÖNEN EDVARD KUOLINPESÄ, YLI-ANNALA PIRKKO, LUPAHAKEMUS MAA- AINESTEN OTTAMISEKSI, JATKOLUPA Tuusulan ympäristö- ja rakennuslautakunta 9.12.2008 215 Ymraltk 215/9.12.2008 HAKIJA JA OTTAMISALUE Hakija:

Lisätiedot

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina Etelä-Suomi Päätös Nro 125/2011/4 Dnro ESAVI/334/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2011 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla,

Lisätiedot

37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE

37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE Teknisen lautakunnan valvontajaosto 37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE 54/8.86/2013 VALVJAOS 37 Ympäristönsuojelusihteeri 13.6.2013 ASIA Päätös maa-aineslain

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa.

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa. Päätös annettu julkipanon jälkeen 14.5.2013 POSELY/166/07.00/2013 Pohjois-Savo ASIA YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 78 :N MUKAINEN ILMOITUS. PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTAMINEN, IISALMEN PRISMA, PARKATINTIE 2, IISALMI

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Annettu julkipanon 24.6.2015 jälkeen

Annettu julkipanon 24.6.2015 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon 24.6.2015 jälkeen 1/10 1. Asia Maa-aineslain

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012 LAPELY/152/07.00/2012 07.00.03 10/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ AA

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011

PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 HAKIJA Säviän vesiosuuskunta ASIA Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Nilakan Kärväslahteen

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.3.2015 8982, 9095 Geologian tutkimuskeskus PL 77 96101 ROVANIEMI VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes)

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Maa-aineslain 4 1 momentin mukaan maa-ainesten ottoon on saatava lupa.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Maa-aineslain 4 1 momentin mukaan maa-ainesten ottoon on saatava lupa. KEURUUN KAUPUNKI PÄÄTÖS MAA-AINESLUVASTA Keurusselän ympäristönsuojelujaos Multiantie 1 Kokous 18.6.2014 42700 KEURUU Annetaan julkipanon jälkeen 25.6.2014 Dnro 100/11.03.07/2014 ASIA HAKIJA Maa-aineslain

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentaminen Levijärven alitse, Kittilä Levin Vesihuolto Oy PL 35 99131

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamislupa / Timo Pohjola

Maa-ainesten ottamislupa / Timo Pohjola Siikajoen kunnanhallitus Lupapäätöksen julkipanopäivä Lupapäätöksen antopäivä...... MAA-AINESTEN OTTOMISLUPA / TIMO POHJOLA Hakija: Timo Pohjola, Koskenkankaantie 381 C, 92400 Ruukki puh. 040-5331063 Maanomistaja:

Lisätiedot

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011 PÄÄTÖS Nro 139/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/70/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA HAKIJA Sammalniemen Leiri- ja kurssikeskuksen jätevesien käsittelyjärjestelmä ja jätevesien

Lisätiedot

17/10.03.00.00/2016 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Syvänsi; Sorala II, 593-450-8-8

17/10.03.00.00/2016 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Syvänsi; Sorala II, 593-450-8-8 Pieksämäen kaupunki Rakennusvalvonta/ Juhani Ronkainen juhani.ronkainen@pieksamaki.fi 5/2016 Viite: pyyntö 2.2.2016 17/10.03.00.00/2016 maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Syvänsi; Sorala II,

Lisätiedot

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen PÄÄTÖS Nro 77/2014/1 Dnro ISAVI/27/04.08/2014 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2014 ASIA Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen vakuuden

Lisätiedot

OTTAMISALUEEN KIINTEISTÖ- JA SIJAINTITIEDOT Kantokylä, Soralaakso Rn:o 1:169

OTTAMISALUEEN KIINTEISTÖ- JA SIJAINTITIEDOT Kantokylä, Soralaakso Rn:o 1:169 Ympäristölautakunta 11 04.06.2015 Maa-ainesten ottaminen, Kollola, Soralaakso, Hämeen Kuljetus Oy 134/10.03.00/2014 YMSLA 11 HAKIJA Hämeen Kuljetus Oy Sarankulmankatu 14 33900 Tampere OTTAMISALUEEN KIINTEISTÖ-

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2010/4 Dnro ESAVI/511/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA HAKIJA Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi,

Lisätiedot

(Valmistelija Mikko Luostarinen puh. 0400-358 140)

(Valmistelija Mikko Luostarinen puh. 0400-358 140) Ympäristölautakunta 17 13.03.2014 Ympäristölautakunta 24 08.05.2014 Kunnanhallitus 114 02.06.2014 Kunnanhallitus 221 08.12.2014 MAA-AINESLUPA, KANTONEN ULLA, SAVELA 5:29 403/10.09/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Päätös Nro 100/2012/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/51/04.09/2012

Päätös Nro 100/2012/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/51/04.09/2012 Päätös Nro 100/2012/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/51/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.11.2012 ASIA Kaukolämpöputkien, vesijohdon ja kuitukaapelin rakentamiselle Kristiinankaupungin Pohjoislahden

Lisätiedot

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 20.2.2015 4904/11.01.00/2015

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 20.2.2015 4904/11.01.00/2015 JOENSUUN KAUPUNKI MAA AINESLUPAPÄÄTÖS Rakennus ja ympäristölautakunta 18.2.2015 23 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 20.2.2015 4904/11.01.00/2015

Lisätiedot

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku.

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku. Etelä-Suomi Päätös Nro 10/2012/1 Dnro ESAVI/307/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2012 ASIA Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 2/2011/2 Dnro ISAVI/170/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.1.2011

PÄÄTÖS Nro 2/2011/2 Dnro ISAVI/170/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.1.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 2/2011/2 Dnro ISAVI/170/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.1.2011 HAKIJA Savon Voima Verkko Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Kallaveteen välille Säyneensalo

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004 ASIA LUVAN HAKIJA Vesijohdon rakentaminen Punkalaitumenjoen alitse sekä töiden

Lisätiedot

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 195/2014/2 Dnro ESAVI/86/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2014 ASIA Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari HAKIJA Martti Salerma HAKEMUKSEN

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 8.3.2012 8212, 8549, 8559 Magnus Minerals Oy PL 3 33211 Tampere VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus on (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien

Lisätiedot

(Maa-aineslaki 555/1981) PL 62 30101 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä Kokouspäivä ja pykälä 12.4.2016 5.4.2016 12

(Maa-aineslaki 555/1981) PL 62 30101 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä Kokouspäivä ja pykälä 12.4.2016 5.4.2016 12 1(10) FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölupalautakunta Maa-aineslupahakemuksesta (Maa-aineslaki 555/1981) PL 62 30101 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. (03) 41 411 Antopäivä Kokouspäivä ja pykälä 12.4.2016

Lisätiedot

Toiminta, jolle lupaa haetaan: Lupaa haetaan kalliokiviaineksen ottamiseen pohjavesipinnan ylä- ja alapuolelta.

Toiminta, jolle lupaa haetaan: Lupaa haetaan kalliokiviaineksen ottamiseen pohjavesipinnan ylä- ja alapuolelta. Kunnanhallitus 100 31.03.2014 Maa-ainesten ottamislupa/arto Kangas 3403/11.114/2014 KHALL 100 Hakija: Arto Kangas, Hautakankaantie 66 B, 92450 Luohua puh. 040 7156 823 Maanomistaja: hakija Toiminta, jolle

Lisätiedot

PAATOS POKELYI99/07 01/2014. annettu julkipanon jalkeen

PAATOS POKELYI99/07 01/2014. annettu julkipanon jalkeen j PAATOS POKELYI99/07 01/2014 Elinkeino- liikenne- ja annettu julkipanon jalkeen ym paristo keskus 28.4.2015 ASIA Päätös erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan rajojen määräämisestä KOHDE Erityisesti

Lisätiedot