Elinkeino-, liikenne- ja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elinkeino-, liikenne- ja"

Transkriptio

1 Elinkeino, liikenne ja Diaarinumero j4y ympäristökeskus VARELY/22/0704/ NCC Roads Oy Lausunto ympäristövaikutusten arvioi ntiohjelmasta Turun seudulle rakennettavaa kierrätysterminaalia koskeva hanke Hankkeesta vastaava NCC Roads Oy on toimittanut VarsinaisSuomen elinkeino, liikenne ja ympäristökeskukselle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaista yhteysviranomaisen lausuntoa varten ympäristövaikutusten arviointiohjelman, joka koskee NCC Roads Oy:n Turun seudulle rakennettavaa kierrätysterminaalihanketta. ARVIOINTIOHJELMASSA KUVATUT HAN KETI EDOT JA YM PÄRISTÖVAI KUTUSTEN ARVIOINTIM ENETTELY Hankkeen nimi Turun seudun kierrätysterminaali Hankkeesta vastaavat YVAKonsultti NCC Roads Oy Ramboll Finland Oy Kaskimäenkatu 1 Ylistönmäentie TAMPERE Jyväskylä Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain tavoitteena on edistää ympäris tövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä samalla lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. Hanke edellyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 4 :n 1 mom:n ja asetuksen 6 :n 1 1 b) ja d) sekä 2 b) kohtien ja mukaisesti. Yhteysviranomaisena toimii VarsinaisSuomen elinkeino, liiken ne ja ympäristökeskus. YVAmenettelyssä tarkoitus on, että selvitetään ne asiat ja vaikutukset, jotka hankkees sa ja sen ympäristössä ovat merkittäviä hankkeen suunnittelun ja päätöksenteon kan VARSINAISSUOMEN ELINKEINO, LI IKENNE JA YMPÄRISTÖKESKUS PL 236 elykeskusti TURKU wwwe!vkeskusfi/varsinaissuomi Käyntiosoite: Itsenäisyydenaukio 2, TURKU Puhelinvaihde:

2 YhteysViranomaisen annetussa lystä asetuksessa esitettylen arviointiohiman5i5llöiiistefl vaatimusten to lausunnossa tarka5telaan ympäristövaikutusten na on esittää tiedot hankkeesta ja sen ympäristöva1t5i5ta kokonaisuutena sekä sii arviointimette teysviranomaisen siitä antama lausunto tulee jiittää aikanaan Iupahakemu5a5kb0iflO keesta vastaava laatu ympäristövatu5ten arviointisebostuksen. Arviointisebostus ja yh Arviointiohiman ja yhteysviraflomaisen siitä antaman ausunn0n perusteella hank teutumista. tä, miten hankkeen la sen vaiht0eht0 ympäristövaikut5et se vitetään la arvioidaa nata a loita er tahot pitävät tärkeinä. YmpäriStövatust arvioifltiolman tavoittee puuainek5et tuhka, lasi sekä kattohuopa. Rakennustoiminnan jätteet vastaan0tetn, tarvittaessa varastoidaan ja käsitellään Hujalan alueella louhintaa on lsäk5 suunniteltu laajennettavan. ylijäämämaita on minkä jälkeen ne toimi jätteitä. Tällaisia jätteitä ovat rakennustoiminnassa muodostuvat betoni ja tiilijätteet, terminaaleissa on suunniteltu vastaanotettavan ja käsiteltävän myös rakennustoiminnan Lisäksi niistä voidaan jalostaa mntikelp0i5 tuotteita. ierräty5 suunniteltu yödynflettävän rakentamisessa ja maisemoissa. tus. kaat. puutarhajätett Tämän lisäksi terminaalit tarjoavat neitseellisiä teriaaieja (sora, liittyen on kehitetty uusi NCC RecyCling murskeet jne.) ja toimivat liittyen NCC Roads Oy suunnittelee rräty5termi kohonneita haittaainepit0i5uuk5 sisältävien maaainesten vastaanotto ja loppusijoi käsittely, rakennustoiminnan jätteiden vastaanotto ja käsittely, astaltin valmistus sekä riippuen ylijäämämaiden vastaanotto, käsittely ja läjitys, ylijäämä10uhe naalin perustamista Turun seudulle, 5ijoituspaikkoja ovat Isosuon missä mahdollisia vastaanotto ja toimintaan kuuluvat suunnitelmien mukaisesti sijoituspaikasta 0stettuja materiaaleja voivat hyödyntää sekä NCCn oma tuotanto että NCCfl asiak louhosalue Maskussa, Hujalan louhosalue Ruskossa sekä Vaisten louhosalue Turussa. NCC Roads Oy haluaa kehittää toimintaansa suuntaan a tähän leissa vastaanotetaan ja jalostetaan mm. astalttia, betonia, kiviaineksia, kaivumaita ja tarvittaessa maankaat0paikk0a. ja Hanke, sen tarkoitus ja sijainti teen turvailisuu5 a5t0 Trafilta. Vaisten alueen toimintolen osalta hanke edellyttää mahdollisesti lentoestelupaa Liiken paa. toiminta edellyttää ympäristön5u0ila mukaista ympäri5tö taan maaaine5l P osalta on lupa ottoalueille AC. Hulalan vaihtoehdossa louhinnan laaientami5e tarvi HankeaIuei on tarvittavat maaaifle50tt0at nykyiseen toimintaa Vaisten alueen tusten arviointiseb05t5ess& Hankkeen edellyttämä kaavoitustarve tai kaavan muutostarve esitetääfl ympäristövaik Hankkeen edellyttämät luvat ja päätökset 2/28

3 3/28 tetaan edelleen hyötykäyttöön tai hyötykäytetään kierrätysterminaalien alueella maanlä jityksen tukirakenteisiin ja täyttöihin. Kierrätysterminaaleihin on suunniteltu vastaanotet tavan maaaineksia, joiden haittaaineiden pitoisuudet auttavat VNA 214/2007 mukaiset aiemmat ohjearvot. Kierrätysterminaaleissa myös vastaanotetaan, varastoidaan ja murskataan ylijäämälouhetta. Kierrätysterminaaleihin on suunniteltu myös asfaltin vaimistusta asfalttiasemilla. Tavoitteena on, että kierrätysterminaalitoiminta aloitetaan Turun seudulla vuoteen 2016 mennessä. Erityisesti ylijäämämaiden vastaanoton osalta toiminta pyritään aloittamaan mahdollisimman pian. Tuotannon sijoittuminen ja ajoittuminen kohteisiin esitetään alustavasti arviointiselostuksessa. Vaihtoehdot YVAmenettelyssä tarkastellaan hankevaihtoehtoja sekä YVAlaissa edellytettyä hank keen toteuttamatta jättämistä seuraavasti: Kierrätysterminaalit sijoittuvat olemassa oleville NCC Roads Oy:n louhosalueille. Suunniteltuja kierrätysterminaalien alueita ovat Isosuon alue Maskun kunnassa, Huja lan alue Ruskon kunnassa sekä Vaisten alue Turun kaupungissa. Toiminnat vaihtele vat sijoituspaikoittain. Sijoituspaikkavaihtoehtojen lisäksi hankevaihtoehtojen toiminnat eroavat toisistaan. Vaihtoehdoista voidaan toteuttaa useampi, jos ne todetaan ympäris tövaikutusten arviointimenettelyssä toteuttamiskelpoisiksi. Vaihtoehto VE 0, hanketta ei toteuteta Vaihtoehdossa VE 0 hanketta ei toteuteta. Toimintaa jatketaan Isosuolla, Hujalassa ja Vaisten alueilla nykyisten lupien mukaisesti eikä alueille tuoda uusia toimintoja. Vaihtoehto VE 1, Isosuo Vaihtoehdossa VE 1 kierrätysterminaali sijoittuu Isosuon alueelle. Kiviaineksen louhinta ja murskaus jatkuvat nykyisten lupien mukaisesti. Uusia toimintoja ovat ylijäämämaiden vastaanotto, jalostus, myynti ja läjitys (määrä yhteensä m3) rakennustoiminnan jätteiden vastaanotto ja käsittely ylijäämälouheen vastaanotto ja murskaus ja asfaltin valmistus. Maankaatopaikka toiminnan arvioidaan kestävän noin 5 vuotta. Muun toiminnan arvioidaan jatkuvan alueella 30 vuotta. Vaihtoehto VE 2a, Hujala Vaihtoehdossa VE 2 kierrätysterminaali sijoittuu Hujalan alueelle. Kiviaineksen louhinta ja murskaus jatkuvat nykyisten lupien mukaisesti. Uusia toimintoja ovat ylijäämämaiden vastaanotto, jalostus, myynti ja läjitys (määrä yhteensä m) rakennustoiminnan jätteiden vastaanotto ja käsittely ylijäämälouheen vastaanotto ja murskaus asfaltin kohonneita valmistus ja haittaainepitoisuuksia sisältävän maaaineksen vastaanotto ja loppusijoitus. Maankaatopaikka toiminnan arvioidaan kestävän noin 5 vuotta. Muun toiminnan arvioidaan jatkuvan alueella 30 vuotta.

4 asfaltin valmistus ja loppusijoitus, rakennustoiminnan jätteiden vastaanotto ja käsittely ylijäämälouheen vastaanotto ja murskaus kohonneita haittaainepitoisuuksia sisältävän maaaineksen vastaanotto ja (määrä yhteensä m3) VaihtoehdoSSa VE 2b kierrätystermiflaali sijoittuu Hujalan alueelle. Uusia toimintoja ovat ylijäämämaiden vastaanotto, jalostus, myynti ja läjitys Vaihtoehto VE 2b, Hujalan kierrätystermiflaali ja louhinnan laajentaminen maksimissaan t. on keskimäärin t/a ja maksimissaan t/a. Varastointi on kerrallaan Ylijäämälouheen vastaanotto ja murskaus Vuosittainen ylijäämälouheen vastaanotto töön toimitettavan käsitellyn puuaineksen määrä t/a. Tuhkan vastaanotetaan tykäyttöön asfalttiasemille t/a ja varastoidaan kerrallaan maksimissaan t. Materiaali toimitetaan hyö Hyötykäyttöön toimitetaan t/a. Kattohuopaa vastaanotetaan maksimissaan Vastaanotto on maksimissaan tla, varastointi kerrallaan maksimissaan t. tetaan t/a. Lasia vastaanotetaan käytettäväksi uusiomateriaaleihin tai täyttöihin. saan t. Tierakentamiseen toimitetaan n tla. Puuainesta vastaanote saan t/a, varastointi kerrallaan maksimissaan t. Tierakentamiseen toim i käytettäväksi uusiomateriaaleihin tai täyttöihin. Vuosittainen vastaanotto on maksimis taan, murskataafl ja myydään käytettäväksi maanläjityksen tukirakenteisiin ja tieraken tamiseen. Vastaanotto on maksimissaan t/a, varastointi kerrallaan maksimis simissaan t/a, varastointi kerrallaan maksimissaan t/a. Energiahyötykäyt taan ja haketetaan energiapuuksi maisemoinnissa käytettäväksi. Vastaanotto on mak Rakennustoiminnan jätteiden vastaanotto ja käsittely: Betoni ja tiilijätettä vastaanote Ylijäämämaiden vastaanotto, jalostus, myynti ja läjitys: Vaihtoehdossa VE 1 (lsosuo) rastointia on kerrallaan maksimissaan t. vuosittainen varastoitava ja läjitettävä määrä on t/a. Vaihtoehdossa VE 2 a ja b vuosittainen vastaanotto on keskimäärin t/a, maksimissaan t/a. Va materiaaleja. Hankevaihtoehdoissa VE 1 (lsosuo) ja VE 2a (Hujala) käsitellään seuraavat määrät Vaihtoehdoissa VE 1 (lsosuo) ja VE 2a (Hujala) käsiteltävät materiaalit Vaihtoehdoissa käsiteltävät materiaalit ja niiden määrät toiminnan aikataulussa vuotta ja ylijäämälouheen vastaanotto tapahtuu louhinnan ja maankaatopaikka Kiviainesoton arvioidaan jatkuvan alueella noin 1 0 vuotta. Maankaat0Paikkat0imhta vastaanotto ja läjitys (määrä yhteensä m3). ja murskaus jatkuvat nykyisten lupien mukaisesti. Uusia toimintoja ovat ylijäämämaiden voidaan aloittaa osin päällekkäin ja maankaatopaikkat0imin arvioidaan kestävän Vaihtoehdossa VE 3 kierrätysterminaali sijoittuu Vaisten alueelle. Kiviaineksen louhinta Vaihtoehto VE 3, Vaiste Louhinnan ja maankaat0paikkat0imi arvioidaan kestävän yli 50 vuotta. kiviaineksen louhinnan ja murskauksen laajentaminen (louhinta m3 ktr). 4/28

5 Vaihtoehto VE 2b (Hujala) asetuksessa (PIMAasetus, 21 4/2007) asetetut aiemmat ohjearvot. Maaaineksia vastaanotetaan maksimissaan tla. laantuneen maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista antamassa haittaainepitoisliliksia sisältävää maaainesta. Pitoisuudet auttavat valtioneuvoston pi tus: Vaihtoehdossa VE 2a ja b Hujala vastaanotetaan ja loppusijoitetaan kohonneita t/a. Kohonneita haittaainepitoisllllksia sisältävän maaaineksen vastaanotto ja loppusijoi Asfaltin valmistus: Astalttia valmistetaan keskimäärin tla ja maksimissaan vaikutukset pinta ja pohjavesiin, melu ja pöly, tään rakentamisen ja toiminnan ajalta. Tässä hankkeessa arvioitaviksi tulevat erityisesti: tään YVAlain ja asetuksen edellyttämällä tavalla ja tarkkuudella. Vaikutukset selvite Toiminnoista aiheutuvat ympäristövaikutukset kohteissa ja niiden ympäristössä selvite e) a d alakohdassa mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin. d) luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä kulttuuriperintöön c) yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan ja monimuotoisuuteen b) maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon a) ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn lähtökohtana on, että tarkastellaan YVAlain mukaisesti hankkeen välittömiä ja välillisiä ympäristövaikutuksia, jotka voivat kohdistua: Arvioitavat ympäristövaikutukset ja arviointimenetelmät Arviointimenettelyä ei ole yhdistetty muiden lakien mukaisiin menettelyihin. Arviointimenettelyfl yhdistäminen muiden lakien mukaisiin menettelyihin sun. Vaisten vaihtoehdossa sijoitetaan betoni ja tiilijätettä maankaatopaikan pintarakentei t tla ja maksimissaan tla. Varastointi kerrallaan maksimissaan on Ylijäämälouheen vastaanotto ja murskaus: Vuosittainen vastaanotto keskimäärin on saan on t. keskimäärin t/a, maksimissaan tla. Varastointi kerrallaan maksimis Ylijäämämaiden vastaanotto, jalostus, myynti ja läjitys: Vuosittainen vastaanotto on Vaihtoehto VE 3 (Vaiste) Lisäksi ylijäämämaiden vastaanottomäärän arvioidaan olevan m m3 ktr louhinta on arvioitu vuoden 2006 ympäristövaikutusten arvioinnissa. louhinnan laajennus. Louhittavan alueen pintaala on 50,5 ha mukaan lukien jo luvitettu Vaihtoehto VE 2b on vastaava kuin vaihtoehto VE 2a, mutta vaihtoehdossa on mukana louhintaalue 12,2 ha. Arvioitu louhintamäärä on noin m3 ktr, josta 5/28

6 arvioinnin meneillään kirjallisuuteen, Aineiston hankinnan ja menetelmien osalta ympäristövaikutusten arviointi tulee perustumaan: vaikutukset liikenne ympäristövahinkoriskit. olemassa vaikutusarvioihin, ympäristössä olevan toiminnan vaikutusten tarkkailuihin, oleviin ympäristön nykytilan selvityksiin ja sijoituspaikalla tai sen ja sen vaikutukset sekä aikana tarkentuviin hankesuunnitelmiin, luonnonvarojen hyödyntämiseen, oleviin ja arviointimenettelyn aikana tehtäviin lisäselvityksiin, esille lausuntojen ja mielipiteiden keskeinen sisältö. hankkeesta vastaavan käyttöön tämän lausunnon yhteydessä. Yhteenvedossa tuodaan Lausuntoja on annettu 7. Mielipiteitä on esitetty 25. Lausunnot ja mielipiteet on lähetetty YHTEENVETO ESITETYISTÄ LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEISTÄ Ruskotalolla. Sanomat ja Abo Underrättelser. Arviointiohjelmaa esittelevä yleisötilaisuus on pidetty tien, Raision ja Turun kaupunkien ja muiden keskeisten viranomaisten lausunnot. Kuulutus arviointiohjelman nähtävänä olosta on julkaistu lehdissä Rannikkoseutu, Turun Arviointiohjelman vireilläolosta on kuulutettu ympäristövaikutusten arviointimenettelystä välisen ajanja siitä on pyydetty Maskunja Ruskon kun sivuilla annetun lain ja asetuksen mukaisesti Maskun ja Ruskon kuntien sekä Raision ja Turun punginvirastoissa ja pääkirjastoissa sekä VarsinaisSuomen ELYkeskuksen internet kaupungin ilmoitustauluilla. Arviointiohjelma on pidetty nähtävänä em. kunnan ja kau ARVIOINTIOHJELMASTA TIEDOTTAMINEN JA KUULEMINEN seurannan järjestäminen ja vaihtoehtojen vertailu. Tarkasteluun sisältyvät epävarmuustekijät, haitallisten vaikutusten rajoittamiskeinot, tiasemalta, mikä on myös hankekokonaisuuden vaikutusalue laajimmillaan. Myös muita raakaaineita kuljetetaan eri puolilla Turun seutua sijaitsevilta rakennus tai purkutyö massan tai tietyömailta kuljetettavan purkuastaltin kuljetusmatka on n km asfalt alustavana vaikutusten tarkastelualueena. Välittömien vaikutusten oletetaan suurelta rajoittuvan toimintaalueen läheisyyteen 1 1,5 kilometrin etäisyydelle, jota on esitetty osin rajautuvan pääosin alueelle, joka mukailee toiminnasta aiheutuvaa melualuetta. mailta kierrätysterminaaleihin sekä valmiita tuotteita käyttökohteisiin. Ympäristövaikutusten alustava vaikutusten tarkastelualue kattaa toiminnan suunnitellun sijaintipaikan lähiympäristön. Välittömät vaikutukset, kuten melu, pöly, liikenne kuljetusreitteineen, kohdistuvat hankealueen lähiympäristöön. Näiden vaikutusten on arvioitu Yhteisvaikutusten osalta vaikutusalueet voivat olla hieman laajemmat kuin hankkeen yksinään aiheuttamat vaikutukset. Kuljetusten osalta on todettu, että valmiin asfaltti Vaikutuksia tullaan arviointiselostuksessa kuvaamaan ja vertailemaan tekstein, teemakartoin, grafiikkana, valokuvin ja havainnekuvin sekä laskelmin. lausunnoissa ja mielipiteissä esitettäviin seikkoihin. tiedotus ja asukastilaisuuksissa ilmeneviin asioihin sekä 6/28

7 pintarakentei5ll Ympäristövautusten arviointi0hi&m mm. tiivistelmissä sekä kap paleessa 4.2 on esitetty virheellistä a epätarkkaa tietoa alueelle suunnitellusta toiminnasta. Arvioifltiohlelmassa useammassa kohdassa esitetystä poiketen alueen kaikille oiteta ytijäämämaiden jalostusta ja myyntiä. Alueella ei myöskääfl harloiteta yiiläämä kynnysarv0 (ns pimaasetuksessa 214/2007 asetetut arvot). Vaisten alueella ei har alueelle suunniteltuih toimintoihin Finavia toteaa, että Vaisten alueella otetaan vastaan a läjitetään vain puhtaita ylijäämämaita joiden haittaaiflepjtoisdet ovat alle LausunnotFinaVia Oyj keskittyy iausuflflossaan Vaisten alueeseen (VE 3).Tarkenfluk5e Vaisten louheen vastaanottoa a murskausta eikä sijoiteta betoni a tiiliätettä maankaatopaan vaikutusten tarkastelualuetta Maskun kunnan puolella sijaitsevien asuntoalueiden lähei ympäristövaikutusten arviointi tuvan lausunnon. syyden vuoksi. Lisäksi Maskun kunta edellyttää, että hankevaihtoehdossa tulee melun ja liikenteen vaikutusten takia laajentaa välittömien jaukseksi on ennakoitavat ympäristövaikutukset huomioon ottaen kattava, paitsi vaihtoehto VE 2b:n (Hujalan ja louhinnan laajentaminen) kohdalla. Tässä suunnitellut selvitykset ja arvi0intimenetmät ovat riittäviä. Ehdotus vaikutusalueen ra asetuksen 9 :n mukaiset vaatimukset. Esitetyt hankevaihtoehdot eri sijainteineen sekä on riittävällä tavalla otettu huomioon YVA Maskun kunnanhallitus antaa rakeflnus ja valmi5telu perus mitataan pinnankorkeudet kerran vuodessa ja kahdesta kaivosta tarkkaillaan pohjave pintavesivaikutuksia arvioitaessa on otettava huomioon louhoksen kuivatus ja alueen alue sijaitsee Turun lentoasemaalueella. Alue sijaitsee kiitotien man Turun lentoaseman flnonjohd0n lupaa. Toiminta tulee voida keskeyttää, mikäli tua lammikoita, jotka houkuttelevat alueelle lintuja, joista voi olla haittaa tai vaaraa len rakenteet ja laitteet sekä toiminnan aikana 0fl erityisesti tarkkailtava pölyämistä ja huo hulevesien hallinta sekä louhinnan että anläjityk5en aikana. Alueelle ei saa muodos selvitetään olemassa olevien vedenlaatutietojen perusteella. Vaisten alueen nykyisen den laatua kerran vuodessa. Nykyisen toiminnan vaikutuksia pintaveteen ei tarkkailla. tymisvatolifljan molemmin puolin. Räjäyty5ten louhinnan ja murskauk5 sekä ylijäämämaiden sijoituksen suunnittelussa on huomioitava lentoaseman toimintaan liittyvät jstymi5linjaa lähes sa olevien selvitysten ja karttatarkastelun perusteella sekä pintavesiefl laadun nykytila louhintat0iminn vaikutuksia pohjaveteen tarkkaillaan lähialueiden kaivoista. Kaivoista maaaineksia noin metrin paksuudelta. ANiointiohman kappaleissa ja rin syvyydelle j5tymisval0lin maanpinflanta505t Louhituille alueille läjitetään on laaja hanke, jossa louhinta ulottuu pohjavedenpinnan alapuolelle ja esim. yli 20 met mistoiminnan että läjitystoiminnan aikana, koska esim. Vaisten alueen osalta kyseessä fl mm. esitetty, että hankea1ueid pohjavesiolosuhteista kootaan tiedot olemas laajuus ja tulokset sekä muut mahdolliset selvitykset riittäviä arvioitaessa tulevan toiminnan vaikutuksia, koska louhinta ulottuu nykyistä (+37 tasosta) huomattavasti sy läjitettävät massamäärät kasvavat huomattavasti. Louhinnalle ja murskaukselle on myönnetty myös ympäristöluvat. Sen silaan osaalueen D ja osa alueiden AC syventämiseen tasosta +37 tasoon +23 ei ole voimassa olevia lupia. Vaikutukset pohja a pintavesiin on selvitettävä perusteellisesti sekä otta toliikenteelle. Toiminnan suunnittelussa ja toiminnassa on muutoinkin huomioitava, että toiminta ei millään tavalla saa vaarantaa lentotunasuutta. Räjäytyk5 ei saa tehdä il louhinnoille ei ole voimassa olevia lupia. Vaisten ottamisalue on jaettu neljään osaalueeseen (A D), joista osaalueitia A, B ja C on voimassa olevat maaaiflesluvat. Pohja ja pintavesivaikutuk5 arvioitaessa on harkittava, ovatko nykyisen tarkkailun vemmälle (+23 tasolle) ja alueelle lehdittava tarvittavasta pölynsidoflflasta. Finavia edellyttää, että lent0a5emae sijoittuva lentoturvallisuutta vaarantavaa pölyämistä torjuntatoimenpiteistä huolimatta ilmenee tai toimintaan mikäli räjäytysten aiheuttama tärinä vaikuttaa iennonvarmistuslaitteist0 (Ilmailulain 166 ). 7/28

8 kuitenkin selvittää myös välittömien vaikutusten tarkastelualueen ulkopuolella, missä sil misten elinoloihin, terveyteen ja viihtyvyyteen ilmenevät. Liikenteen vaikutukset tulee mukaiset vaatimukset. Esitetyt hankevaihtoehdot eri silainteineen sekä suunnitellut ennakoitavat ympäristövaikutukset huomioon ottaen kattava, paitsi liikenteen osalta. semtykset ja arviointimenetelmat ovat riittäviä. Ehdotus vaikutusalueen rajaukseksi on sen mukaan arviointiohlelmassa on riittävällä tavalla otettu huomioon YVAa5etUk5 9 ja maankäyttöpaten lausunnot. Ympäri5tön5u0Iel ja terveysvalvonnan käsityk Raision antaa tausuntonaai ympäristönsu0ie omistamalla maaaiueella. Vaikutusalue kattaa alueen, jolla toiminnan pääasialliset vaikutukset ympäri5töön ih isosuolla tulee huomioida vain maaflom1sta omistama11a maalla, ei Maskun kunnan jotka ovat kunnan yleisesti käyttämiä ilmoituslehtiä. Käyttämällä näitä tiedotuskanavia telualueen ulkopuolelta, missä sillä on vaikutusta asukkaisiin. Lisäksi 0fl erityisesti kunnitettävä huomiota kohonneita haittaainepitoisuuksia sisältävän maaaineksen loppusi vaikutukset alueen virki5ty5käyttn, koska maakuntakaavassa on alueelle osoitettu kastelu tulee lisätä yhdeksi alakohdaksi tiivistelmässä esitettyihin ympärustövauttus alueella ilmestyy Turun Tienoo niminen paikallislehti ja Ruskolainen niminen julkaisu, arviointiselostuksesta kuuluttaessaan ja tied0ttae55a huomioida, että Ruskofl kunnan ja arvioida, miten suunniteltu hanke vaikuttaisi nykyiseen toimintaan sekä sen myöntä oirnint0jefl vaikutuksista muun muassa alueen raskaan liikenteen osalta. Hankkeen kaita ja muita vaikutu5alue tahoja riittävän tehokkaasti hankkeen etenemisestä sekä vät. Liikenteen vaikutukset tulee kuitenkin selvittää myös välittömien vaikutusten tarkas nittujen asioiden lisäksi kunnanhallitus kohteisiin. ELY keskuksen tulee yhtey5viran0mai5e informoida Ruskon kunnan asuk Ruskon kunnanhallitus antaa kaavoitus ja rakennu5lautakhi valmi5te1uu perustuvan lausunnon. NCC Roads Oy:n Ruskon keskustan kaavaalueen. Vaikutusalue kattaa alueen, jolla toiminnan pääasial joituksen välittömiin ja pitkäaikaisiin vaikutuksiin. (VE 0 verrattuna VE 2a/VE 2 b). Mai huomioida myös tavoitteet alueen talousve5ikaiv0ih. Alueen sikalatoiminnan ympäristöluvan ehdot tulee selvittää yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen. Yhdyskuntarakenneta on huomioitava toiminnan kon keskustan laajenemisen kannalta MALaiesoPimuksen mukaisesti. Tällöin tulee misen lupaehtoihin. Myös alueen muu toiminta tulee huomioida ja tehdä yhteinen arvio vaikutus yhdyskuntarakteeseen tulee arvioida, erityisesti nykyisen asutuksen ja Rus liset vaikutukset ympäri5töön ihmisten elinoloihifl, terveyteen ja viihtyvyyteen ilmene kaavaillun toiminnan vesien osalta samoin kuin tulee huomioida toiminnan vaikutukset aluetta tulee laajentaa siten, että se kattaa myös Ruskon kirkonseudun alueen sekä vaikutus retkeilyreittej Lisäksi alueen vesitalous tulee huomioida sekä pintavesien kulun ja yhteydessä. ei ole vielä tuotu esille liikennemäää, jotka ilmeisesti selviävät varsinaisen rviointityön 5uerajauk5efla aivan liian suppea. Vaikutu5arvi0jssa pitäisi arvioida vaikutuksia se mahdollisesti luetaankin osaksi pääteitä. Hankkeen melualue on tältä osin vaiku Ympäristövaikutusten jjntiohjelmassa on todettu, että arvioitavina ympäristövu nkäytölli5e5ti merkittäviä vaikutuksia lähinnä sen aiheuttaman liikenteen osalta. on pääosin sama kuin melualue. Kustavintie on osa Raision kaupuflkiraknetta vaikka niin tiiviisti rajautuu Raision rajaan. Raision kannalta jrätysterminaa sijoituksella on alue). Kaavallinen tilanne Raision puolella tulisi käydä ilmi raportin kartoilla, koska alue eeseen, joka Raision yleiskaavassa 2020 on osoitettu merkinnällä EJ (Jätteenkäsittely lsosuo, on nkäytölli5e55ä mielessä rkityk5ellien Raision osalta. Tutkittavana koko Kustavintien osalta aina Marjamäen jasoliittymään saakka. mahdollisista oleva alue sijoittuu aivan Maskun ja Raision rajalla sekä rajautuu Raision puolella alu sijoitusvaihtoehdoista ainoastaan vaihtoehto VE 1, tuksina selvitetään mm. hankkeen vaikutuksia liikenteeseen ja että lä on vaikutusta asukkaisiin. näkemyksen mukaan esitetyistä 8/28

9 lausunnossa tarkastellaan arvioiden ohella Yleisten Turun upungin alueella siait5evaa vaihtoehtoa VE 3, Vaiste. Arvioitavat hankkeen hyödyntämista edistää rakennu5tteen a maaainesten ovat yh tavoitteet vaihtoehdot tarki5taa Yksityiskohtaisemmmn vain sunnossa halutaan kiinnittää huomiota eräisiin ohjelman kohtiin, joita tulisi täydentää a den5uunt5et Etelä a LänsiSuomen ätesuuntelman 2020 tavoitteiden ympärist0tu5ten arviointi0hma vaikuttaa riittävältä a monipu05elt Turun kanssa. Lau kaupunitt la ympäristutata voimaka5t kritiikki katsoo, Osana Iausuntoaan kunflanuit0 että kok0na15te kuntaiaj5t aheuttane 5 totesi hankke ruskoiat saavat tiedon hankkeid eteflemsta a mahd01jta t taholta Arvioitavan yleisötiia pääsäänt5e5ti varattu 80 metriä leveä liikennealue a näin on tarkoitus man eri kohdissa erilaista tietoa liittyen betoni a tiiliätteen sioittamiseen maankaato tettaisi (Vaihtoehto VEO). yvaohe1massa tulisi nykyi5t käsiteltävien materiaalien osalta vaihtoehdossa VE 3 (Vaiste) on annettu arviointi0 normaalisti nykyisten lupien mukaisesti, vaikka anioitavaa osittain yksi tai useampia mikäli vaihtoehdot ovat toteuttami5ke0is Vaihtoehdoissa hankekokonaisuutta ei toteu o nyt maaainestenotto a ympäristölup perustuvaa toimintaa, ioka tulisi atkumaan uudelle on esitetty myös kaksi eri vaihtoehtoa. Kaikissa kevaihtoehdot eivät ole toisiaan poissulkevia vaan niistä voidaan toteuttaa kokonaan tai vaihtoehtoisissa kohteissa on kohdistuvat selkeämmin todeta, että han paikan pintarakentei5 (5. 1 1). Vaisteen osalta tulee selvittää, millä perusteella betoni la c syventämi5ee 2 2. akian a viranomaisten sille hanke kä5ittä5 vain ns. maan sioittuvalla palvelujen a hallinnon alueella (PK). Aivan eritasolttymää varten, loka tulee osayleiskaavan laatiminen (Lent0a5eman a sen ympäri5t laa sijoittuu Musta5u0im asemakaavahanke meneillään olevaan YVAmenettYYfl jonka perusteella Vaisten suudet a niiden edellyttämät lupamenettyt arvioidaan. luvan käsittely on kuitenkin keskeytetty toistaiseksi, koska luvitettava hanke liittyy osana on myös merkitty pohoisete1ä5uuntainen yhteystarve maakuntakaavassa osoitettu pääosin lentoliikenteen alueeksi (LL). alueesta kaavoituksen sioittami5een on päädytty. Aiemmin tiiliätteen yliäämämaen puhtaiden lentokentän kiitoradan a Turku menetellä viitattu myös maksi yhteyden myöhempää suunnittelua a toteuttami5t Tampere moottoritien (Vt 9) väliselle alueelle. htey5tarvetta sioittamise keskeisellä sopimuk5e toteutettavat hankek0k0na kohtaan LTalueen län5ipu0lel Valtatie 9:lle on voimassa olevissa asemakaavoissa Osayleiskaavaheesta on olemassa luonnosvheen lau5unt0 a kannan0tt0 osaylei5kaa ) maan ottaa Lentoaseman osayleiskaavasta tulisi todeta sen valmistelutnne. hankealuee valmisteilla olevaan Alueella on vireillä osayleiskaavaan a sen luonnokseen. huomioon hankealueen toiminnoissa a rakentamisessa. Arviointiolmassa on raautuu myös yleiskaavassa osoitettu varaus hankealueen koilliskul hankealueesta sijoittuu. Yleiskaava on lainv0imnen vain hankealueen kaakk0i5ku lainv0iman yieiskaavassa osoitetulla lent0a5em liikenneaeea (L), jolle pääosa Maakuntakaavaan koskee suunnittelumäär Vaiht0eht0 siaintiin ys, jonka mukaan maankäyt suunnitteluua a rakentami5ea ei saa tehdä mahdotto viranomaisten tietoon on tullut, että Vaisten hankealueeseen liittyvä asia osayleiskaavaluonnoksessa man kiitotietä varauduttai5 pidentämään 500 metriä itään, jolloin lentoliikenteen alue valojen kanssa raaavat mahdollisuuden sijoittaa uuden Moisiontien linau5 vain yhteen hankealueel Moott0ritn liikennealue yhdessä kiitotien päästä lähtevien hän kaavaan sisältyy myös valtatie 9:n liikenneaetta (LT), ioka ulottuu (34I2OO9) ioka käsittää pääosin teollisuus a työpaikkakorttelien kaavoittamisen valtatie 9:n a Toialan radan väliin. Tä (LL) ulottuisi melkein valtatie 9:lle asti. LLalueen a valtatien väliin on tarkoitu 5 jättää ti eri sioituspaikk0ihin joista yhdessä (Huala) liittyen raportissa todetaan, että NCC Roads on hakenut ympäristpaa ottoalueiden A siaintipkassa toiminnan laa nykytilasta esitetty tiet0a tulisi täsmentää. Hankealue on kaupunki5eud Turun Turun käsittelyn yhteydessä muutettu a hyväksytty osayleiskaavaluonnoso Tärkein kiitoradan laaenfluk5en alta siirrettäväe Moisiontiee. Hankealuetta sivuaa a osin länsireunaltaan on se, että lent0a ei ole estymi5 9/28

10 lähikaivojen sijainnista tulisi olla karttakuva. ähikaiv0jen veden laadusta on esitetty liikennealueen länsireunan. Valtatien 9 liikennealueen reunasta länteen kiitoradan alueelle. Jos näitä reunaehtoja ei noudateta, tulee mahdollisesta kadunrakentamisesta Vaisten alueella lähialueen kaivoja tarkkaillaan pohjaveden tarkkailu5uunnitelm mu aikanaan Turun kaupungille kohtuuttomia lisäkustannuksia. Pohja ja pintavesien osalta tää suunnilleen samaan tasoon valtatien kanssa. Myöskään täyttää ei saa suorittaa tälle Uudella Moisiontien katualueella ei louhintaa saa ulottaa tasoon +23, vaan se tulee jät suuntaan tulee varata noin 20 metriä vapaata tilaa uutta Moisiontien katualuetta varten. joisosaan suunniteltava valtatien eritasoliittymä lisää tilavarausta ja määrittelee tulevan myös MustasuOfl vireillä olevassa asemakaavahankkss Tämän lisäksi alueen poh kaisesti. jointiohjelman raportissa on karttakuvalla esitetty hankealuetta lähinnä olevat pohjavesialueet. Havainnollisuuden vuoksi myös tarkkailusuunnjtelmassa olevien massa tulee esittää laajemmin alueiden historiallinen kehitys ja nykytila sekä ottaa kult sen läheisyydessä ei ole Ittuuriympäri5töjä. käsitetään kuitenkin dyntämi5een liikenne ja sen vaikutukset sekä allista merkitystä. Alueiden luonnehdinta on muutenkin erittäin yleisellä tasolla ei ole ympäristövahinkoriskit. rviointiohjel listattu melu, pöly, vaikutukset pinta ja pohjave5iin den maisemia ja ttuuriympäri5töjä kuvattu erittäin suppeasti. Itse alueita ja niiden vaikutukset onnonvarojen hyö enää Iuonnontilainen. Ohjelman tiivistelmässä on arvioitaviksi ympäristövaikut5ik5i pohjoispuolella sijaitsee Saramäen kylän Vähämoision kantatila, jolla on paikallishistori taa paikalliset joista selviää mm., että Vaisten alueen tässä kohdin olisikin, että hankealueella ei ole historiallisesti tai maisemallisesti merkittävää ttuuriympäri5töä. tarkastelun lähtökohdiksi tulee myös ot kaikki ihmisen muokkaama ympäristö, jota toki näilläkin alueilla on. TarkemPi ilmaisu jäännöksiä vai ei. Vaisten ja Isosuon alueiden kohdalla todetaan, että hankealueella tai taustahistoriaa ei juurikaan ole selvitetty, on kerrottu vain, sijaitseeko alueella muinais VarsinaiSSuomen maakuntamuseo toteaa lausuntonaan, että ohjelmassa on aluei keeseen kirjallisen suostumuksensa. dunmenety5 aiheutuu ainoastaan yksityiselle edulle ja edunhaltija on antanut hank voi muuttaa pohjaveden laatua tai määrää ja muutos aiheuttaa unmenety5tä toisen kaan vesitalou5hankkee on oltava aluehallintoviraston lupa muun muassa, jos hanke valmisteilla oleviin kaavoitu5hankkei5. Hankkeen edellyttämien suunnitelmien ja lupi en osalta on huomattava, että kallioperän louhinnalla voi olla vaikutuksia lähialueen ta lounaiskulmassa 50 kentän kiitoradan ja Turku Tampere moottoritien väliin tarvittava tilavaraus pohjoiseteläsuuntaiselle Moisiontielle, joka joudutaan kiitorataa pidennettäessä siirtämään ny lousve5ikaiv0ihi. Mahdollisten pohjave5ivaikutu5te osalta tulee selvittää, edellyttääkö jfl 5ojeluohjelmaalueita kuvaavalia rasterilla valtakunnallisesti töön ja eläinten kulkureitteihin tai muihin ekologisiin yhteyksiin ottaen huomioon myös tarkastelussa käsitellään jo käynnistettyjen hankkeiden aiheuttamia muutoksia. Tarkas telussa tulisi arvioida metsäalueiden elinympäristöien pirstoutumisen vaikutukset eliös maankäytön tulevia muutoksia. Lähialueella on tehty Maaaine5Pui5t0L ja Mustasuon ten alueella tehtyihin luont0invent0inth on viitattu yleisellä tasolla (s. 48). Nykytilan arvokkaan Aurajokilaakson maisemaalue. Toiminnan aikaisten vaikutusten maankäyt töön ja yhdyskuntarakteesee osalta keskeisimpänä ongelmana nousee esiin lento tymät aiheuttavat ongelmia Piipanojan valumaalueella kun tarkastellaan lähialueen Vaisten alueelle suunniteltu toiminta vesilain mukaista lupaa. Vesilain 3 luvun 2 :n mu vaintojak50lta. vesitarka5telujen merkitystä tulee painottaa. Runsaat hulevesiker van saaminen vedenlaadun muutoksista edellyttäisi enlaatutiet0jen esittämistä koko huomioon ympäristövaikutusten arvioinnissa. Kasvillisuutta ja eläimistöä koskien Vais lähiympäristön maankäyttö. Kartassa sivulla 48 on virheellisesti esitetty karttakuvan taulukkomuodossa tietoja 7 kaivon osalta yhtenä näytteenottopäivänä (5. 44). Yleisku kaavaalueiden uleve5i5elvity5 (FCG 201 2), jonka tulokset ja päätelmät tulee ottaa kyisestä paikastaan itään. Kohteeseen esitetty louhinta ja maanläjitys tulee sopeuttaa veden saannille, maalle, kiinteistölle tai muulle omaisuudelle. Lupaa ei tarvita, jos 10/28

11 teen yhteisvaikutuk5 a lähialueen kulttuurihi5t0uui51 rakennu5k0k0nai5uuk5 kiinnittää Huaian alueen sikalahankkeen suunniteltuun vedenhankintaan sekä liiken en selvittämisen tarve on kuvattu ohlelmatekstissa hyvin, mutta erityistä huomiota tujisi tetty kattavasti tarvittavat atkosemty5tarpeet. Yleisesti voidaan todeta, että toimintolen minaatien toiminnasta aiheutuvat vaikutukset, eri hankevaihtoehdot ja silainnit sekä esi VarsiflaiSu0m liitto toteaa, että arviointiolmassa on kuvattu hyvin kierräty5te misten einolosuhtt tulee ottaa mukaan keskeisiin arvioitaviin vaikutuk5 keskittäminen yhteen terminaaik0htee5een on ähtökohtaisest1 hyvä Yhteisvaikutuksfr KerrätYSterm toiminnan a niihin llittyväfl ilikenteen vaikutus ympäristöön la h tuuriympät tarkastelun osa ta huomo0fl myös paikallisesti merkittävät ympäristöt vaikuttamaan lähialueen talojen rakentei5 a kuntoon sekä asunt0en arvoon. Alueen heiden valvontaan tulisi perustaa puolueeton äriestelmä jolla olisi myös oikeus määrä miniyönnin seuraus ten korjaamisesta. Hankkeen yhteiskunnalliset vaikutukset olisivat haitallisia la positiivi niiden pitkäaikai5uutn a betonilätteen tä asiassa oikeudenmuknen sanktio, sekä määrätä virheen tai vittää. Ihmisen erveyteefl kohdistuvat vaikutukset tulee esittää ja kiinnittää huomiota ja liikennemääriä tulee tarkentaa a ottaa huomioon tiestön laatu. Mikäli hanke toteutui tomia. Viran0mai5lv0ntaa tulisi tehostaa. Työmaalla tapahtuv jinlyöntien ja vir Myös hink0jen tulisivat olla läpinäk kaikkien tiedossa a aukot tuhottaisiin a sikalan ympäristökutukset nousisivat uusiin lukemiin. Hankkeen tiedottammen on ollut huonoa eikä tieto ole saavuttanut asukkaita. Alueen asukkaita tämä Hankkeen vaikutusten tarka5te1uetta tulee laalentaa Huala55a. Se tulisi ulottaa Rus usturvan ja mahdollisten korvausvaatimusten turvaksi tulisi perustaa riittävän kattava järestelmä loka takaisi korvausten saamisen ilman pitkää ja kallista oikeusprosessia. asunnot tulisi arvioida Ulkopuolisen, puolueettoman tahon toimesta la asukkaiden oike ristövaikutukset kertaantuisivat moninkertaisiksi, mikäli sitä ympäröivät metsät la kalliot mahdollisesti sisältämään ajueelle tulisi selvittää perusteellisesti ennen kuin hanke voidaan aloittaa. Louhinta tulisi toiminta Voisi aikaa. Myös mahdoliisten uusien jflfleyhteyk5ien avaaminen hanke si, olisi koko Maskusta Ruskoile vievä tieosuus parannettava la rakennettava kevyen liikenteen väylä koko matkalle. Tien parannuksen olisi oltava valmis ennen kuin hankeen valossa puutteellisia. Hankealueen luonto (kasvillisuus a eläimistö) a sen tila on arvioitava tarkkaan la puolueettomastl Hankkeen vaikutus sikalan tuotant0em tulee sel 0flto5etyk5et on tehty vuosia sitten la ovat olemassa olevien lintu ym. vaintojen hanke kyllä kiinnostaa, kunhan tiedotus toimii a hanketta viedään eteenpäin avoimesti. toteutuessaan vaikuttaisi laaa5ti ihmisten 5viihtyvyyteen. Heikkilän sikatilan ympä kon keskustaan, kirk0nmäkn la Maskun Humikkalaan saakka. Liikenteen vaikutuksia 5estipölyyn. Janne ja Ritva Berg ilmoittavat, että hanke on mittava la sijoittuu asutuksen keskelle a Kari Aaltosen mielipide on saman sisältöinen kuin Anitta Aaltosen. olisi alun perinkään pitänyt myöntää eikä lisälupaa tule myöntää. Uusi tie on rakennettava la nopeusra0itu5 oltava enintään 30 km/h. LouhintaPaa ei tä. Sama myös toista suuntaa Ruskon kirkolle päin, tie kulkee talojen nurkkia viistäen. nettava. Hulalantie on kapea vanha kylätie, loka ei 5ääntyvää raskasta liikennettä kes sa omakotiasutuksen läpi aamusta iltaan. Meluhaitta on lisääntynyt, meluaita on raken Mielipiteet Mitta Aaltonen toteaa, että o nyt isot raskaat perävaunu5et rekat yristävät Maskus säästöön liittyvissä arvioissa. tulisi väittää, jonka vuoksi erityistä painoarvoa tulee antaa neitseellisten raakaaineen ovat nousseet esille useilla eri toimialoilla. KäyttökelPoisen materiaalin suhteen. Neitseeliisten raakaaineiden käytön vähentäminen a materiaaiiteh0kus mahdollisesti kohdistuviin vaikutuk5, esimerkiksi loppusiioitusta uusien läity5ka50 näkymisen 11/28

12 lä tulisi olla todellinen mahdollisuus vaikuttaa työryhmien päätöksiin. lissaan omasta asuiflympär15t05ta Yli 500 henkilöä on allekiri0ittant hanketta vastustavan nettiadressin. NCC RoadS Oy:n hanke louhintatoiminnan laajentamisesta ja vioitaessa. Asukkaiden jäseniä tulisi olla mukana kaikissa hankkeen työryhmissä ja heil yleistä etua. NCC Roads Oy:n suunnitelmat perustaa jräty5terminaaui ja laajentaa louhostoimintaa Ruskon Hujalassa pitäisi jo hankkeen suunnittelun alkuvaiheessa tode alueelle tuoda, olisi asukkailla oltavat mahdollisuus vaikuttaa toiminnan kuitenkin kaikesta huolimatta hanke muilta osin etenee ja uusia toimintoja päätetään Alueen asukkaiden kanta tähän hankkeeseen on selkeästi se, ettei mitään uusia toimintoja tulisi käynnistää alueella, eli asiassa edetään suunnitelman VEO mukaisesti. Mikäli ta mahdottomaksi ja jatkaa suunnitelmien arviointeja vain muiden htoehtojen osalta. unaeht0ja ar rakentamisesta Hujalan alueella on kiistatta ja selkeästi vastoin set vaikutukset alueen e1inkeifloeiämä olisivat todella vähäiset. Kansalaiset ovat huo sä on huomioitu myös käyty keskustelu Vehmaantien 20 asukkaan kanssa. teiden alueelle 0fl tehtävä keräimet, jotta haitalliset aineet eivät pääse ojia myöten ve Ennen mahdollista luvitusta pitää maastossa selvittää louhinnan rajat tarkasti ja rajoit ryhmään kutsuttava asukkaiden edustus ja sanktioitava rikkomukset. Tässä mielipitees tunutta maata? Rakennustoiminnan jätteiden mukana todennäköisesti tulee myös saas tunutta maaperää, jossa on öljyä. LisäkSi joukossa V0 remmin olemassa olevaan Isosuon alueelle jossa jo on kyseistä toimintaa. Eikä se nalla, tuleeko hajuhaittoja ja pölyä? Miten valvotaan puhtautta ettei joukossa ole saas aaka50jen korkeudet ja miten ne sijoittuvat alueelle, mitä tarkoitetaan jalostustoimifl myöskään sovi tähän samaan YVA enettelyyfl. Ylijäämämaiden osalta tulee selvittää toiminta sikaloineen alentaa asuinpaikan ja tonttien arvoa ja on pilannut jvirkisty5alu väksymään jrrätysterminaaha eikä louhinta alueen laajentamista. Jo nykyinen alueen ja maaseudun leppoisa elämä. Asukkaat vastustavat muita jhtoeht0ja eivätkä tule hy mutkikas ja heikkokuntoiflen, koululapsille hengenvaaralen. Raskas liikenne ajaa kuormiaan urakalla. Ennen kuin kevyt liikenne on saatettu kuntoon, toimintaan ei saa sillä raskaan liikenteen hurja lisäys Hujalan kylän läpi ja tie Vahdontielle asti on kapea edes osittain, pitää louhinnan suojaalueiden olla riittävät. Olemassa olevaa puustoa ja taa kivi ja aaka50jen korkeudet luontoon sopivaksi. Ennen räjäytystoimintaa on alu tää selvittää, kuka tekee ja kustantaa Hujalantien kevyen liikenteen väylän tekemisen, een asukkaille ilmoitettava asiasta esimerkiksi tekstiviestillä. Hujalan vaihtoehdoissa pi sitoo osittain melua ja pölyä. Louhinta ei saa ulottua alle 200 m asuinrakennuksista. toiminnalla on aina ontunut, vaikka alue rakennettai5 asiallisesti. Jos tämä hanke Hu Palovuoren alueelle. Kohonneita haittaainepit0i5k5ia sisältävän maaaineksen vastaanottoa ja loppusijoitusta asukkaat eivät hyväksy ollenkaan. vaikuttaa 5isviihtyvyyteen haitallisesti. Toiminta on pitkäkestoista ja sopii paremmin muuta kasvillisuutta ei saa tuhota alueen reunaalueilta 5070 metriin, jotta kasvillisuus taa ympäristöääfl yhä enemmän. Mikäli kaikesta huolimatta tämä vaihtoehto toteutuu lista ympäristön tuhoamista. Yleensäkään ei ole mielekästä luvittaa tämän kaltaista toimintaa yli 1 0 vuodeksi koska maailma muuttuu hyvin nopeasti ja ihmiset alkavat arvos tus ja sanktioida rikkomukset. Vaihtoehto VE 2b on suorastaan järkyttävä alueen asuk tinaineita, kalkkia ja asbestia sekä kreosoottia Valvonta bisnesperäi5eä jalan kylässä toteutuu, pitää toiminnan vontaryhmään kutsua myös asukkaiden edus (kyllästysaine). Rakenflustoiman jät kaille eikä sitä voi missään nimessä hyväksyä. Suunnitellun louhinnan laajuus on tahal tää, sillä lähialueen asukkaille painaa paljon puhdas ja turvallinen ympäristö, maisema een. VE2a vaihtoehdon jätysterminaalia ei hyväksytä. rräty5terminaah sopii pa 1 olla mm. sementtiä, maalia, liuo sistöä pilaamaan. Asfaltin valmistus tuo haju ja meluhaittaa lähialueiden asukkaille ja kon Hujalan kylän ja Vehmaantien asukkaille. Nykyisten lupien mukainen toiminta riit Kari Glad esittää seuraavia huomioita. Vaihtoehdosta VEO on jo tarpeeksi riesaa Rus lupia myöntää. Mikäli kyseessä olevat vaihtoehdot sallitaan, 0fl toiminnan seuranta 12/28

13 sikalan tuottamat hajuhaitat vaikuttavat olennaisesti alueen iihtyvyyteen ja asuinmuka toteutuessa haittavaikutukset asuinaluee moninkertaistuvat. Melu, pöly, liikenne ja sä suunniteliusta Iouhinta ja kierrätyskeskuksesta Ruskon Hujalaan. Jo nyt alueella Elina ja Pasi Heinonen asuvat uudella Maskun Kajamon asuinalueella n.7 00 m pääs tulevan päiväkodin vierestä. Ei vaikuta turvalliselta. oleva Heikkilän suursikala aiheuttaa selviä hajuhaitt0j On aivan selvää, että projektin pea, vaarallinen ja routavauri0in Ruskontien varten Maskun päähän on tarkoitus ra meluhaittoja on aivan varmasti. Raskaan jiikenteen lisääntyminen ärsyttää. Tie on ka Anssi akula pitää vastuuttomana toiminnan sijoittamista niin lähelle asutusta. Pöly ja kentaa päiväk0tl. 8tien rakennu5han aiheuttaa todennäköisesti raskasta liikennettä Kajamon omakotiyhdl5tys ry:n mukaan Hujala VE 2A sijoittaminen VE2:n mukaisesti lisäisi huomattavasti raskaan liikenteen määrää Ruskontiellä, mikä aiheuttaisi läheisille asuinalueille tärinä ja meluhait sa. sessa tulisi ottaa huomioon se, miten se vaikuttaa asutukseen eri sijoitusvaihtoehdois sijoittami Ruskontie on jo nyt liikennemäärään nähden kestämätön ja pienikin lisä rekkaliikentee eelle suunniteltua louhimo ja seen tuo varmasti tullessaan vaaratilanteita. He vastustavat voimakkaasti Hujalan alu vastaanottopaikalta kuuluu monesti taloon sisälle asti konehakkuuääntä. Hujalantie/ vastustavat Ruskon Hujalan jhtoeht0ja VE2a ja VE2b. Jo olemassa olevalta jätteen Marko Juusti ja EevaMar Kaarlonen asuvat Kajamon uudella omakotialuee ja maskulai5te elämänlaa1 tuhoa. ydinkeskustaan matkaa 1,3 km, välissä on enimmäkseen peltoaukeaa joka ei louhos hoksen arvioitu elinkaari. Taloudellisilla seikoilla ei voida perustella tätä ruskolaisten ja louhosalue kymmenien uintal0jen hei5yteen. Louhos tuhoaisi satojen asukkaiden melua vaimenna. PitääkÖ rskemyllyä kuunnella seuraavat 50 vuotta, mikä on lou vastuunsa kantaa, jotta laajan alueen asuinkelpoisuus säilyy? Linnun tietä on Ruskon ja talon arvo laskee louhoksen takia. Miten asiasta vastuulliset viranomaiset aikovat Asuminen luonnon eisyyde55ä ei ole enää mahdollista. Talot on rakennettu velaksi asuin viihtyvyyden, melun, pölyn, raskaan liikenteen, maiseman tuhon ym. muodossa. Jukka llolmström pitää pöyristyttävänä perustaa mittasuhteiltaan mammuttimaen neutumista haittavaikutu5te arviointiin ja tutkintaan. ressa on myös lähes koko matkan Maskusta Hujalaan asti lammikoita, joissa pesii mm. pikkuuikkua joita tulee suojella. Hän vastustaa hanketta ja toivoo perusteellista pa dentaa ja korvausvaatimukset esittää louhintatöistä vastuussa oleville. Ruskontien var räjäyttämiset suunnitellulla alueella aiheuttavat tärinävauoita Ennen räjäytystöitä tulisi rakennukset laajalla alalla tarkastaa, jotta vauriot voidaan to kalan laajennus toteutetaan myös hajuhaittoja. Alue on myös kallio ja jkap0hjai5ta, kuessa tiellä. Lisäksi on oletettava melu ja pölyhaittojen runsasta kasvua, ja mikäli 51 ja liikenteellisesti vaarallinen etenkin suurten 0rmaaut0jen ja maansiirtokoneiden liik joten kallion kauaksikin. liikenteellisesti hänen asuinalueeeen Maskussa. Nykyi5ellään Ruskontie on ahdas Esko 1lelmi huomauttaa, että suunniteltu toiminta tuottaisi huomattavan suurta haittaa Hujalan alueelle. Projektille on löydyttävä soveliaampi sjoituspaikka kauempana asuin tavat jyrkästi suunniteltua louhimo ja sijoittamista Ruskon valtavat ulkopuoliset haittavaikutukset olemassa olevan suursikalan lisäksi. He vastus aluetta. vat jjnteistöjen arvoon. On kohtuutonta, että yhteen asuinalueeseen kohdistuu näin liikenne aiheuttaa itsessään lisää melu, pöly ja jnnevaar0ja. Kaikkien edellä mainit jteenkä5ittelyke5kus vaikutta tujen haittavaikutusten myötä laajamittainen louhimo ja Kasvava raskasliikenne on huomattava turvallisuusniski alueen lapsille. Lisäksi kasvava vuuteen. Kajamon alueella on n.1 00 omakotit0ntt. Alueella asuu paljon lapsiperheitä. 13/28

14 I5I huomattavasti melu a metsäalet on iaain a tihein asutus. KierrätY5tma sijoittaminen Hua1aan tulisi luultavasti VE2B:n louhintaa a kierräty5terminaa iaaennuk5en myötä suuret suoaka1h0 a ta aiheutuu melu, pöly a mahdolesti hauhaittaa, minkä vuoksi se sop HuaIan ympäri5tö55 omakotia5uinden iähei5yytee Tutkittavista vaihtoehdoista 11 huonosti kee Iaa0 omakot1an vierestä. Kaam0n uudee asuinau on kaavoitettu n. koulumatka sekä vapaaau1ktta (pyöräimeitti). Maskun kunnan puoleiia tie kul 1 00 hviäisivät Maskun asuinalue la kierräty5termaahin Vaikutusalue laaeni5i Mas pölyhaittola alueen asukkail välistä, mikä ii omak0tit0ntt, jotka sijaitsevat väiittömäs IäheiSYYdes Itse kerrätyst0mmnnas syttämään omakotirakentamisen Maskussa Kalamon alueella kokonaan. Huala toa. RuSkOn tie on kapea a mutka1fl a sillä on aamuislfl a itapäivislfl paiofl työ a sesta aiheutuva kivipöly on haitta ympäri5töt RäjäYtyksi5tä aiheutuva melu sekä kivimurskaamon dellisiä vaikeuksia, koska ympäri5tö55 ei ole koskaan hiljaista iepohetk rveydelle. Asiakira55a Noora ja Marko akko vastustavat jyrkästi kierräty5terminaa omak0tialuee a tuhoaisivat maiseman. Tämän laauinen toiminta ei sovellu omakoti pa kauemmas. rakentamiseen kaav01tettu alueiden lähelle, vaan ensisilaisesti olisi tutkittava muita tuisivat pait5 Kaam0n omak0tiaee että mahdollisesti KarhunP5t0n alueelle tai o mainitaan, imeytyminen ympärillä oleviin kasveihin ja edelleen tamista Ruskon Hualaan. Teiden a louhintatyömaan pölylen estäminen vedellä la suolaamalla on ympäri5töe vaarallista. Hulevesien ja maantie5u0b0 liukenemen a Maskun puolelle Kaam0ntie jossa on omakotia5utu5t ja kivilouhimon perus eläimiin aiheuttaa hakkaava iskumelu että murskauk ympäristöstä a kulttuuriperinnostä kuuluu kaikille. Julkisen vallan on pyrittävä turvaa maan jokaisen oikeus teeell15n ympäri5tö sekä mahdollisuus ly. Ei ole tutkittu Iatkuvasta saattavat aiheuttaa keinotekoisia maanjäri5tyk5 peruska11iossa la siten aiheuttaa vähi RäYtYk5et Toiminnan vaikutukset ulot pitkäaikaisen ympäristöhaitan. Melu on terveyshaitta kaikille alueen asukkaille a asuin tms. Asaltin syöpää ym. tulevat höyryt aiheuttavat sulattamisesta a kotel0inne Täysin kvipöiyn kulkeutumista lähimmäe asuinalul ei voida näin tärinästä alueen rakennuk5ie avulla laadittu leviämi5ma, ioka perustuu käytettävissä van melua. Hankkeesta vastaavan tulisi esittää tietok0nep0isen melumalnuk5en joutuvat epäpuhtaudet kulkeutuisivat jokeen. Laitoksen prosessien kuvataan aiheutta ollen estää. Lähellä virtaavaa Rusk00k on myös vaarassa saastua, kun maaperään sairauksia. Louhimi kun suuntaan. Suunnitel laaennuk5en länsireunasta on vain n. 500 metrin matka siioitusva1ht0eto Suoaalueen kavetessa läityk5et mahdollisesti näkyisivät Kaam0n kuuluvat alueen koteihin aamuvaa15e5ta iltamyöh Tämä aiheuttaa monia tervey tellen rikkoontuminen voi aiheuttaa monia rinnakkaisvaikutuksia talojen muihin rakentee1ui5 osioihin. mitkä olisivat sen sessa a kiviaineksen sittely55ä syntyviä pölyhaitt* voidaan vähentää kastelemaa ympäristkutuk5et esim. avoohd0t, maakaapt, erotinasema Mekaaninen murskaus teollisessa mittakaavassa eniten melua aiheuttan koneiden a jaitteiden sioituk5e5ta aiheutuvia vaikuttaa elinympä hen, miten melunt0rta käytänn tasolla on aikomus toteuttaa, mm. mitä koteloi jaaminen aiheuttaa lisäkustannuksia alueen asukkaille. Alueen kiintei5tö den arvon laskuna. Peru5tu5l mukaan vastuu luonnosta la sen laskisi ympär15tö55 oleva jatkuva melu aamusta ätiioihin, miten korkeat a mitä ainetta meluvallit ovat jne. Melumallissa tulisi esittää o etukäteen suunnitte tavoitteena olevat meluraat ja ennuste toteutumaksl Li5k5I päivä/yöaa olisi kimuksen mukaisesti kivipöly aiheuttaa veydel1i5iä haitt0a. daan, mitä sijoitetaan55 tarkasteltava erikseen. yervey5lait0k5en tut jrnyöhään sekä tuulen tuoma kivipö Kivipöly tunkeutuu asuntoen rakentei5,1pöpumppuih a iimast0intikanav. Niiden puhdistaminen a kor rakennuspaikaue sekä sii vaatii tyypiiiisesti pal0n säh myyntiarvo louhoksen lähellä siait5evien talojen perustuksien kötehoa. Hankkeesta vastaavan tulisi kuvata, mistä tämä sähköteho olisi saatavissa a olevaan monimu0t0i5uude5ta noita. Toiminnasta aiheutuisi näin ollen taloudellista haittaa alueen asukkaille omaisuu kiintei5tö5 vau tietoon liikenteestä, rikkoontumista. Perustusten 4/28

15 on olemassa laissa, jotka ylitetään kuulemamme mukaan toistuvasti muuallakin vastaavissa paikoissa. Melu pelottaisi myös alueen eläimet la linnut. Erityisesti harvinaisia ve Teija ja Pertti Lahtinen perheineen asuvat hajaa5utu5uia Hualan kylän a Kaia LähinaaPurustossa asuu myös viisi muuta perhettä. Keskus tuilsi noin mon välissä. j0toy5täväiii5tä toimintaa. sijaitsee aivan väittömä55ä eisyyde55ä ei oe lapsi eikä Luonnon keskelle on juuri iuonnonrauhan vuoksi asetuttu asumaan. Melun yläraaarv0t puolen kilometrin päähän. He kokevat haittatekilät ylivoimaisiksl ja epäinhimillisikst. set, louheen murskaammnen a kiviaifleksen kulletus Hujalan alueella, jossa asutusalue asukkaiden asumisen, hyvinvoinnin a jjstäytymisen edelle. Kallion louhinta, räjäytyk ristööfl koskevaan päätök5ent0o TaIoUde1i5et a poulttiset syyt eivät saa mennä vesien ja ntjesuol0jen liukeneminen ja imeytyminen ympärillä oleviin kasveihin ja metsän eläimien elämää. Alueen tiet ovat kapeita ja huon0kunt0i5 eivätkä tule kestämään suurempaa rasitusta. Ljsäk5 vilkas isojen autojen liikenne tulee aiheuttamaan taan vettä maa ja karjatalouteen. aiheuttaa ympäristössä rveydelli5iä haittoja. Kivipöly tunkeutuu myös sunt0jen ra melu sekä kivimurskaamon hakkaava iskumelu kuuluvat alueen koteihin aamuvarhai kenteisiin, lämpöpumpph ja ilmast0intikanav. Niiden puhdistamen ja korjaami naalin toiminta tulee myös häiritsemään sikalan sikojen, alueen lepakoiden ja muiden talojen rakenteista mahdollisten myöhempien halkeamien ym. varalta. yervey5lait0k5en tutkimuksen jrräty5termi tojen VE2a ja VE2b osalta) sovellu Hujalan alueelle, koska nykyisen toiminnan laajen tumisefl koetaan aiheuttavan kohtuutonta rasitusta vaikutusalueea. Teiden ja louhinta nä ja melumittauksia. Ennen uuden toiminnan aloittamista on lisäksi tehtävä inventointi tua, kun maaperään joutuvat epäpuhtaudet kulkeutuisivat jokeen. usk0joe5ta pumpa nen aiheuttaa lisäkustaflfluksia alueen asukkaille. Lähialueiden taloissa on tehtävä täri lähialueiden asukkaat sairauksille. Lähellä virtaavaa U5k0j0k on myös vaarassa saas mukaisesti kivipöly sesta iltamyöhään. Tämä aiheuttaa monia terveydellisiä vaikeuksia, koska ympäristös sä ei ole koskaan hiljaista lepohetkeä. Astaltin sulattamisesta tulevat höyryt altistavat Einari ja Helvi Lehtimäen perikunta kannattaa vaihtoehtoa VEO. Hanke ei (vaihtoeh veyshaitta kaikille alueen asukkaille ja 5uinympäri5tö. Räjäytyksistä aiheutuva jntoketju55a edelleen eläimiin aiheuttaa pitkäaikaisen ympäristöhaitan. Melu on ter työmaan pölyjen estäminen vedellä ja suolaamalla on ympäristölle vaarallista. Hule säilyminen huolestuttaa. Lsäk5i hyssyttelyt asiasta tiedottamisessa ietityttää. Miten houtuisi lopullisesti. Koko alueella on myös omat kaivot ja oman hyvän veden laadun vaeltavat, sienestävät, marjastavat, bongaavat lintuja ja eläimiä. Alueella kulkee luoflto kaamista hei eivät hyväksy. Heille 0fl tärkeää liikkuminen luonnossa ympäri vuoden; he rällä, kun se nytkin on jo vaarallista. Kiinteistöjen arvo laskee, kun ympärillä on jo suursikalaa a nyt vielä tulisi joskus loutuu lähtemään. Pölyhaittaa varmasti tulisi, vaikka luvataan käyttää kastelua kesäaikaan pyöräililöiden suosiossa. Jatkossa ei uskaltaisi laittaa lastaan kouluun pyö kun puolella kevyen liikenteen väylän rakentaminen on edelleen kesken. Tie on ollut näin suuri hanke voidaan saada näin pitkälle näin nopeasti? eikä siinä ole katuvalola eikä kevyenliikenteen reunaa saati väylää Ruskolle päin. Mas la kelillä. Tietä ei suolata koskaan, kun se haittaa ympäristöä. Lisäksi tie on hyvin kapea ym. Luonnon raikkaus on tärkeää, koska perheessä kaikilla on astmaa. Luonnon rais aivan alaarvoisessa kunnossa a NCC paikkaa sitä urilla, jotka ovat vaarallisia liukkaal Kukaan ei halua ostaa taloa, os alueelta aamulla on laissa määritelty, mutta tullaanko niitä noudattamaan? Ruskon tie on jo nyt keskuksen alueella a välittömässä eisyyde55ä. Aikaralat melusaasteelle illalla la myös alueen poikki. On epäselvää miten moniflaiset vaikutukset hankkeella tulisi olemaan ja miten pitkään tulevaisuuteen sen aiheuttamat tuhon ulottuisivat. Maisema tu silintula pesii alueella. Alue on pohave5ialuetta ja metsäiamp on myös suunniten reitistö. Kullan vuoret ja muut historialliset paikat ovat lähellä. Karevan kierto menee 15/28

16 vaaratilanteita, sillä teillä ei ole kevyeefl liikenteen väyliä Hujalan alueella 0fl paljon nettä, uhmataan niitä vaaroja, jotka Hujalantieh on todettu liittyvän mm. kyläkokouk sessa Lähiseudun asukkaiden ja ryhmien kielteiset kannanotot ovat maaalueiden käyttö5uunnitte55a ohittamaton osatekijä. Suunnitellusta toiminnasta ei voi päällystettynä se on saanut rinnalleen tienvarsiasutukselle vierasta ja näin myös huolettomampaa henkilöautolennettä. Jos lisäksi tulee pysyväisluontoista raskasta liiken sovellu. Ruskon Maskun välinen pitäjätie on riittänyt metsä ja peltotiekäyttö ja kierrätyskäsitt&y synnyttäisl liikennetarpeen, johon olemassa olevat liikenneväylät eivät maaainesten käsittelypaikkana ei ole sopiva paikka NCC:n hankkeelte. Maaainesten Jaakko Nikulan mielestä Ruskon Hujalan kylän Heikkilän tilan metsäalue louhinta ja asutusta, jonka vuoksi kierrätystermmnaa toiminta ei sovi alueelle. kokonaisuutena hankekohteessa ja sen välittömässä heisyyde55ä tapahtuvan toimin suurta haittaa melun, pölyn ja liikenteen muodossa. Arvioinnissa ei ole selvitetty yhtenä Louhinnan laajentuminen näin mittavaksi aiheuttaa Hujalassa ja lähialueilla erittäin Maakaat0Pa aiheuttaa ympäristötle ja lähialueiden asukkaille erittäin suurta haittaa. eivät saa edetä salassa. Hankkeen ja jintiohjelman sittelytilai5uus on pidettävä asukkaille erittäin suurta haittaa. Tierakenteet eivät ole mitoitettu raskaalle liikenteelle. pois kulkemasta Hujalan kylätaajama läpi ei ole lainkaan tullut esille arvioinnissa. asutuksen, vaikka sillä ei olekaan asemakaavaa. Tällaisen raskaan liikenteen saaminen nemäärät. Alueen tiestö ei ole mitoitettu kyseisille liikennemääre eikä tiestön kantavuus ja rakenne kestä kyseistä liikennettä. 5ääntyvä5t liikenteestä aiheutuu alueen jaman ohi. Hujalan kylätaajama on erittäin ahdas ja muodostaa lähes kaavamaisen teko suoraan valtatie 8:lle tai Ruskon kunnan yleiskaavan mukaisesti Hujalan kylätaa uudelleen. Liikennemäärät ja jjenneväylät Liikennemäärät on arvioitu liian pieniksi. MaakaatoPaikan ajot tapahtuvat pääosin kuormaautoa. Autot tuovat täydet kuormat, louhoksen aikaisemmissa jupakäsittelyissä on ollut esillä vaihtoehto uuden tielinjauksen tien ja Vahdontien liittymään saakka. Tämän hankkeen ja läheisen Palovuoren Kiven Välittömien vaikutusten tarkastelualue on liian pieni. Se tulee ulottaa vähintään Hujalan Hujalaan kaavaillut hankkeet on tiedotettu erittäin heikosti. Tämän kokoluokan hankkeet mutta poistuvat alueelta tyhjinä. llmoitetut kuutiomäärät aiheuttavat suuremmat liiken Timo Närvänen toteaa jhtoeht0jen Hujala VE 2a ja 2b osalta, että Ruskon kunnan sen vierestä. Kunpa päättäjät voisivat miettiä asiaa omalle kohdalleen. taisiin. Eikö tuollainen rasittava keskus löytäisi paikkaansa jostain muualta kuin asutuk monia muita perheitä. On selvää, että tuollaisen keskuksen haitat (melu, tärinä, pöly, liikenne) tuntuisivat selvästi heidän elämässään ja lisäksi kaunis luonto ja maisema tuhot Satu ja Kalle Nurmela perheineen asuvat suunnitellun keskuksen vierellä ja ympärillä lun eikä esim. liiketal0udelli5 ja/tai elinkein0läht0hti eille syntyvien haittojen määrää. Maaperä sekä pohja ja valumavesiasioissa kansalli eiden kehitystyötä ei tule tehdä sikalannan ehdoilla. Hän ei tunne riittävästi sinänsä tär lupia käsitelleitä taisen metsäalueen muuttaminen sikalantaa hyödyntäväksi uuspelloksi. Vaikkei sikala tilan mittakaavan. Saadun esittelyn perusteella ei voi sulkea p0i5 sitä, että suurten asustaajamien (Turku ym.) jheisyyde55ä sallitun suuren sikalatoiminnan oma jätehuolto Hän on aikaisemmin vastustanut Heikkilän tilan sikalatoiminnan laajentamista ohi maa vuokratulot pienenevät ko. hankkeen suunnittelun ja osittaisenkin toteutuksen takia. tässä. Hän varaa oikeuden korvauksiin, j05 asuinrakennuksen vuokraus vaikeutuu tai sällön ja tekijät. Hänen tilansa pellot ovat kraviljely55ä ja asuinrakennus moitittaisikaan, niin suurten 5tu5taajamien lähialu nenkin asiantuntemus kuitenkin riittänee siihen, että rätyst0iminnan sijoituspaikan uokrakäy koostua sellaista määrää hyvää, että se ohittaisi keän jätystoiminnan sijoituspaikaksi availtuja muita alueita eikä halua verrata alu arvioinneissa näiden ei toimi viljelyssä olevan ympäröivän maaseudun tavoin ja lospää5ytienä on kalliovat etsintä, tutkimus ja arviointi voi perustua nsisijai5e5ti ympäristön ja asutuksen suoje flnanott0jen si 16/28

17 JuhaMatti pihlava ei ole kokenut nykyistä toimintaa (kiviaineksen louhinta ja murska kaatopaikkaa ei voi esittää sijoitettavan tämän kaavallisen toiminnan piiriin. Nämä ovat tävän laajalti ja puolueettomastl vioitu vain hankkeesta vastaavan näkökannta katsoen. Hankkeen arviointi on suoritet tässä mittakaavassa täysin teollista toimintaa, joka vaatii erilaista kaavaa. Hanke on ar maaainesten ottoalueeksi (EO). Asfalttia5em kierräty5termaa ja maaainesten merkitty maa la metsäta1ou5vait5ek5i alueeksi (M). YleiskaaVassa alue on merkitty luonteen vuoksi kyse on tehdasmaisesta rakentami5e5t Maakuntakaassa alue on sesti tämä toiminta a ei ole yleiskaavan mukaista. Toiminnan Iaauuden a toiminnan tava myös hankkeen vaikutuksille altistuvan ympäristön la sen asukkaiden kannalta riit nan vaikutuksia yhtenä kokonaisuuten Arvioiflt koskee vain tätä hanketta. KaaVaIli taisiin. Asukkaita tulisi kuulla mahdollisimman hyvin hanketta suunniteltaessa. Asukkai Ruskon Vehmaaflti ja Hakamäk1t asukkaat, Anna Saarenoja ja 43 muuta, selyillä. He ehdottavat, että Vehmaantien ja Hakamäkiläntien kaikki asukkaat haastatel en kerääminen ja tuntemuksien kuuleminen onnistuu parhaiten haastattelui sekä ky mukset tulisi y menettelyn mahdollisuuksien mukaan arvioida SVA:ssa. Kokemuksi ristöön, joten pystymme kertomaan kokemuksiamme ja arvioimaan niitä vaikutuksia, j0ita toiminnan laajentumisesta oletetusti aiheutuu. Tällaiset ja muut mahdolliset tunte tys, louhinta ja murskaustoiminnot sekä niihin liittyvä raskas liikenne vaikuttavat ympä sijaitsevat lähimpänä Hujalaan esitettyä hankealuetta. Tiedämme, miten nykyiset räjäy oehtojen kanssa. Asukkaiden kuuleminen Vehmaantien ja Hakamäkiltien kiinteistöt kohtuutonta rasitusta vaikutusalueen ulkopuolellekin. Mikäli hankkeen suunnittelua päätetään jatkaa, VE0vaiht0eht0a tulee arvioida tasavertai5e vaihtoehtona muiden vaih vellu Hujalan alueelle, koska nykyisen toiminnan laajentumisen koetaan aiheuttavan kuntalaisia, maskulaisia unohtamatta. Hanke toehtojen VE2a ja VE2b osalta ei so keen ympäristövaikutukset eivät koske vain Hujalan kyläläi5iä vaan kaikkia Ruskon joaa asukkailleen jatkossakin rauhallisen ja maaseutumaisen elinympäri5t sekä mo luonnossa liikkuville. Näin suuren mittakaavan hank jotka asuvat perheineen aivan Hujalan hankealueen tuntumassa, lähimmät noin 200 nipuoliset metrin pää55ä keskittyät Hujalan hankealueeseen, kannattavat vaihtoehtoa VEO, jossa toimintaa jatketaan alueella nykyisten lupien mukaisesti. He haluavat, että Rusko tar sa tule sijoittaa Ruskolle. että ei anneta asukkaille aikaa tutustua asiaan. Tällaista laitosta ei missään tapaukses Seppo Rauhala katsoo, että laitos tuo Ruskolle melu ja pölysaastetta. On tuomittavaa, doista paras on lsosuo, koska siellä on jo jätea5ema josta löytyy synergiaetuja. vaarallinen ja huonokuntoinen. Louhos aiheuttaa nykyisellään meluhaittaa. Vaihtoeh suurta kapealle ja mutkaiselle tielle eikä raskaan liikenteen määrää tule lisätä. Tie on Lasse Poukka asuu uudella asuinalueella. Ruskontien liikenne on nykyisellään jo liian toon 2a verrattuna aiheuttaisi jo kohtuutonta rasitetta lähialueella asuville. YVAsta tiedottaminen on ollut alaarv0i5ei heikkoa. vaiht0ehd0e harkitaan luvan myöntämi5tä tulee silloin ehdottomasti kiinnittää huomiota liikenneiäre5telyiden ratkaisemiseen. Toiminnan pidentäminen 20 vuodella vaihtoeh läpi menevä tie on kapea a ilman kevyen liikenteen väylää erittäin vaarallinen alankul raskaan liikenteen lisääntyminen alueella tulisi jotenkin ratkaista. Esim. Hujalan kylän rasitetta. Toiminnassa pitäisi hyödyntää uusinta knol0giaa la tarkkaa suunnittelua, miten melurasite si raskaan liikenteen määrää sekä Vahdontien että 8tien suuntaan rajusti. Mikäli tälle saadaan pidettyä siedettävählä tasolla. Toiminnan laalentamiseen liittyvä kaukseen ei saisi merkittävästi nostaa toiminnasta lähiasukkaille aiheutuvaa melu kiloille ja pyöräililöille. Vaihtoehto 2b on täysin ylimitoitettu ko. alueelle. Vaihtoehto lisäi minen nykyisellään on hyväk5yttäv Toiminnan laalentaminen yliäämäl0uen murs us) ainakaan toistaiseksi kohtuuttomasti5nviihtyvyytta alentavana. Toiminnan atka 17/28

18 kiviaineksen jouhinnan a murskauk5 Iaaentamj5essa on kyse esimerkiksi olisi toimintaa sikaloiden rakentami5e5ta keella olisi esimerk5 omat nettisivut. hankera 5 Ohema55a e oe yva menetty5 VaikUtU5e raau5 Hulalan aueen äiittömien vaihtoehto 2VEbs5ä esitetty kiviainek5 ouhinn a murskksen Heikkiän vaikutusten tar tilan uusien aaentammnen iit osoitettu, miten kevsta as0ista v0l5 ta tisi iimaisak0t0ttee5sa tiedottaa paikai15e5sa Shköpostjtse1p05t1 tiedottaa myös ts Olisi toivottavaa, että hank RuskOIai5ess mahd0i15e Asukkaita kos omalla edu5taauia ohau5ryhmä Hankkeesta tiedottammn ankkee5 työpaoihin keskusteiw a yieisötiiais0 sekä muihin mahd01umn tyy kierräty5termmnaa toimintaa Hankkeen raau5ta tulee arvioida uudeileen. Mikä i kuuemmn sekä den osa1istummne Asukkaat haluavat osallistua aktiivisesti käsiteltävä omassa erillisessä suunnluun a tarottav osiossa ei riittävän hyvin selvitetä, mitä naapuritilan alueella lvityk5ellä a selvittää liitooravan5jntyminen alueella. 05 sia. Ruskolaisten osuus on huomattava, kun kyse on asukkaan kealueen laaennu5t0imia vastustavan adressin on ensimmäisen lä siait5evia, paikalli5le tärkeitä luontok0htta, kuten Rouvalin He esittävät maisema5e1vit5en laatimista Hualan kierräty5yrityk5 huomioon kierrätystermaaankkee hankkeesta juurikaan ole vielä kuntalai5ia tietoa. Vmpäri5t viikon kuluessa sen al vioitaessa tulisi ottaa otetaan hankealueen siait5evan rakennusjätteen kunnasta eikä keskeiset pohave5ivarann0t a Maskun Karevansuon pohave5ialue. Kasvillisuus a eläimi5t hankkeen suunnittelun lähtökohtana on käytettävä oesta pumpataan vettä maa a karatal0en käyttöön. Li5k5 on huomioitava a a pintavesien osalta on otettava a kulttuuriympäriston hankealueen maan0mi5t on saattanut maiseman siihen tilaan, huomioon hankkeen heikko hyväksyttäwy huomioon Ruskon pohave5ipumppaamo a että vaikutusaeea. Poh a Kullaanvu0n luontop0a sekä soidensuouohmaan luonnon5u0ualuetta 5 alueella. Hualan han ren a Humikkalan alueille. Vaiht0eht0 vertailu: Hankkeen nykytilasta on puutteellinen a osittain virheellinen. Siaintia la maankäytt toiminta käsittää, miten Heikkilän sikalan yhteisvaikutuksia laaentuminen toteutetaan a koskevassa jossa se nyt on (louhintat0iminta sikalakylä). Ohelmatek5ti55ä ei ole huomioitu lähistöl toteuttamiskelpoisuutta ar ulottaa Buskon keskustaan, Ruskon Kirkonmäkeen sekä Maskussa ainakin Karhunkaa lekir0ittanut kuuluvaa KareVansuota. Ruskon ä504 ihmistä. 25O on ruskolaista a 1 00 maskulai kaste1uatta tulee aaentaa. Hulalan vaikutusaen nykytila arvioitaessa. Maisema luotettavaa a todenmw kaista tietoa nykytilasta. Aiemmin tehty elvity5 tulee päivittä uudella lintu a lepak sa on epätarkkuuk5 esim. mitä yhden5uuntai5ea Ru5k0n0en yhttävän vaikutusten1ieventämiseksl varalta ja toimenpiteet ten muutos tulee ottaa tarka5telu. Mkl toimintaa huomioitava kaikki hankealuee a sen vaikutu5aee nissa on suunniteltu toimint0 sioittelu5ta on esitettävä tarkka kuvalhinen vaikutukset kaivovesiin, tarkennettava Hualantien a Rusk0nt lintuen oravan mahdollinen5ntyminen alueella, uhanalaisten lajien liikennemääräarvi0t kemikaa5ta Hankealueen nykyisten a sinne aiheutuvat ym halkeamien ym. päristöri5t inventointi talojen rakenteista mahdolsten äännök5et hallitsevuus maisemassa, riistaan kohdistuvat vaikutukset, muuttoreitit, liito melumittauk5 Arvioinnin toteuttamisessa tulee ottaa huomioon seuraavat seikat: loksia, vaikka ohelmatek5ti55ä todetaan, että toiminnan myöhempien maantie5 kunto, elvity5 5elvityk5en laatiminen, vaikutukset alueella olevan sikalan sikoihin, alkuvaiheessa alueella on tehty asuinalue läpi. Melu a tärinä Hulalan alueelta ei ole esitetty minkäänlaisia 5intyminen muinais mittau5t on kapea a mutkain, a työ a l5k51 se on suosittu vapaa liikenteeä tarkoitetaan. Tieosuus Kuvaus Hualan pitäisi oa suurempi a se tulisi Liikenne: ykytilan tiedois aanreitti. Li5k5 tie on huonokuntoen a se kulkee etenkin Maskun puolella tiheän maaston muuttuminen pöly a meluma1jnuk5ia tehtäessä, hankealueen ympäri5tö5sä raportti siait5evat toiminnot, joilla on haaennetaan, aiheuttaa se kohtuu osuutta ympäri5tö aiheutuv yhtei5vaikutuk5 Myös 5jlakylän ympäri5tkutus esitettävä kaikki toiminnan mahdollisen elvity5. Arvioin laaentami5en llyttämät luvat sekä atkettae5sa on Hualan hankealueen mahdollista5flitteiutyotä invent0in5ta, maise läity5ten maksimikoko a 18/28

19 een ihmisille. Myös Rivieran alueelle ollaan käsittääkseni suunnittelemassa uutta päiväkotia ja kasvavan rekkaliikenteen vuoksi päiväkotitoiminta olisi todella vaarallista. Lou tienviereen kennettujen asuin alueiden läpi ja muodostaa todella suuren vaaran alu rrnaaut0jen ja huonontuneen kapeantien takia. Tie kulkee vielä molemmista päistä Kalle Saarinen pitää molempia Hujalan vaihtoehtoja aivan käsittämättömi Hujalan laajemmalla alueella. alue ja sen välittömässä lähipiirissä olevat asutusalueet, upea luonto ja ulkoilualueet eivät kestäisi hankkeen toteutumista. Alueelle vievä tie on jo nyt hengenvaarallinen isojen ympäristövaikutet moniflkerta1stujst, joitom samalla ympäristön asukkaiden elinolot ja viihtyvyys kärsivät yhä enemmän ja yhä tonta rasitusta. Toiminnan IaajefltUeSsa hintaalueelta kantautuu jo nyt meteliä ja pölyä Kajamon alueelle, päästöt ja meluhaitta loalueen välittömään läheisyyteen? Tontti on kaavassa merkitty Talueeksi, jolla suunni pusijoituskohdetta mietittäessä. Koska NCC Roads Oy:n nykyinen toiminta alueella on palveluihin sekä viimeisellä jaksolla myös poliisiviran0mai5ee. Myös NCC Roads Oy:n Kaiken edellä mainitun valossa lsosuon alue ei voi lain mukaan tulla kysymykseen lop önsuojelulain 42 2 mom. mukaan toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. tellun mukainen kierrätys ja tuutonta ja kestämätöntä rasitetta, vaikka murskaustoiminta nykyisillä luvilla ei ole edes aina perustuttava erityisiin syihin ja tapauskohtai5ii perusteellisiin selvityksiin. Mitään jätteenkäsittely vaatii asemakaavamuut0k5e. Ympäris kierräty5terminaa kaltaista toimintaa asfalttiaseminee edes suunnitellaan 30 pienta suorittamista melunmittauksista kävi ilmi, että lähimmissä häiriintyvissä kohteissa meluarvot ylittyivät toimenpideluvassa ilmoitetuista rajaarvoista. Ohjearvon ylittämisen on selvityksiä ylityksistä asukkaille ei kuitenkaan koskaan ole tarjottu. Nykyinen ympäristö lupa murskau5t01mhta kukselle ja se on voimassa 2014 vuoden loppuun asti. Miten voi olla mahdollista, että myönnettiin teollisuustontin esirakentami5ee logistiikkakes asukkaiden tekemistä lukuisista valituksista Raision ympäristön ja rakennusvalvonta vastuulle ja sen seurauksena aikarajoituksia ei ole noudatettu. Tämä käy ilmi mm. ollut yhtäjaksoista. Toiminnan valvonta ja siitä raportointi on jäänyt täysin urakoitsijan terminaalin sijoittamista Isosuon alueelle seuraavin perustein: NCC Roads Oy:n toiminta aiotulla kohdealueella on jo nykyisessä muodossaan aiheuttanut lähiasukkaille koh Suovasentien, Suovasenkaaren ja SuovaseflkUjfl asukkaat vastustavat kierrätys KajamosSa ja lähialueilla. seen pyörätielle myös Rivieran virkistys ja uintialueille menevien. Ruskontien varteen juuri ollenkaan. Raskas liikenne, joka Hujalantiellä ja Ruskontiellä lisääntyisi, ohjautuisi saasteilta ja melulta. Nyt se on suurimmaksi osaksi hakattu alas, eikä suojaa ole enää asuinalueiden läpi. Eikö silläkään ole mitään väliä, että lasten turvallisuus heik suoraan kenee? Vaikka uusi pyörätie tuo enemmän suojaa, on pakko ylittää Ruskontie pästäk jektillekin myönnettiin sillä verukkeella, että väliin jää metsäkaistale, joka antaa suojaa sabotoidaan kaikki. Alueen kiinteistöjen arvo laskee. Varmasti Suomesta löytyisi met hankkeilla pitää se pilata? Asumiseen on otettu kymmenien vuosien velat. Tällaisella tään. Lhj5tÖll asuvat ovat rakentaneet asuakseen luonnon rauhassa, miksi tällaisilla säalueita, joiden välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta. Aiemmin lupa louhintapro nnonsu0jelu ja virkistysalueet pilataan, eikä muinaismuistoalueita kunnioiteta yh On käsittämätöntä, miten tällaisia hankkeita suunnitellessa ihmisillä ei ole mitään arvoa. on kaavoitettu päiväkoti. Ihmisillä tulee olla oikeus asua ja elää rauhassa ja turvallisesti on paljon asutusta ja jo nykyisestä louhinta ja oheistoiminnasta ollut haittaa ja häiriötä. Liisa Saarinen vastustaa kierrätysterminan perustamista Hujalan alueelle. LhI5tÖll jossa ei ole lhi5töll isoja uusia asuinalueita ja koilureittejä. Myös kasvavan liiken nimessä kysymykseen. jerräty5terminaale löytyy varmasti paikka, jostain muualta, teen aiheuttamat vaaratilanteet ovat juuri Hujalan alueella iso riski. sen jälkeen. Louhos ja kierräty5t0imini aloittaminen ja laajentaminen ei tule missään tulevat varmasti kasvamaan alueen laajentumisen myötä ja suojaalueiden pienentämi 19/28

20 Muunkin pohjaveden kuin yhdyskunnan kannalta merkittävä pohjaveden muodostuma vuuttaa. Alueella on useiden muistutuksen antajien porakaivoja. He eivät halua talousveteensä sen enempää radonpitoisuuden lisäystä kuin haitallisia kemikaalejakaan. ma vahinko lähialueen vesistöihin. Käsitys siitä, ettei kallion louhimisessa ja rikkomi rauksia, jotka aiheutuvat laajan kallioalueen rikkomisesta mm. pohjavedelle ei voida si nut. Uusia tutkimuksia on meneillään mm. lounaissuomalaisissa korkeakouluissa. Seu sessa voisi muodostua ja kulkeutua pohjaveteen sille vaarallisia aineita, on vanhentu varmistuttava siitä, että yleiskaavassa esitetylle asumiselle ei kohdistu merkittäviä ympäristöhäiriöitä. Ympäristövaikutuksia arvioitaessa pitää huomioida toiminnan aiheutta jen alueelle. Lähin pientaloalue sijaitsee n. 200 metrin päässä aiealueesta. Talueilla on virkistyskäytön, ympäristövaikutusten arviointi tehdään myös lähimpien asuinkiinteistö aiheuttanut lähiasukkaille kohtuutonta rasitetta ja poistanut pientalojen pihaalueiden non upea ja kaunis retkeilyreitistö, joka tärveltyisi tyystin. Hän aikoo tehdä kyselyn ym tärinää ja pölyä. Hänen perheenjäsenellään on astma, joka pahenisi mahdollisesta pö nonrauha ja ympäristö pilaantuu ja turmeltuu. Suunnitellulla alueella kulkee Kuhankuo Hillevi Vatasen mielestä louhintatoiminnan laajennusta eikä jätteen kierrätysterminaa lystä. Stressi on lisääntynyt jo tässä vaiheessa. Viihtyvyys ja terveys vaarantuu, luon jää liian pieni kaistale peltoa ja metsää, eikä se estä ko. toiminnasta aiheutuvaa melua, metsää ulkoiluun ja vapaaajanviettoon. Suunnitellun terminaalin ja asuinalueen väliin asukkaille, Kajamon uudelle asuinalueelle. Alueella on rauhallista, puhdas luonto ja lia pitäisi sijoittaa Ruskon Hujalaan. Hanke aiheuttaa melu, tärinä ja pölyhaittaa alueen hoksen aikaisempia lupia käsitellessä on ollut esillä myös vaihtoehto, jonka mukaan kokonaisuutena. sekä välittömästi sen vieressä tapahtuvan toiminnan aiheuttamat vaikutukset yhtenä eikä hankkeesta vastaavan näkökannalta katsottuna, kuten arviointiohjelma nyt antaa kaisesti Hujalan kylätaajaman ohi. Näiden toteuttamismahdollisuudet tulee myös arvioida. Melu, pöly, yms vaikutusten arvioinnissa pitää huomioida myös hankekohteessa Hankkeesta ei ole tiedotettu eikä kuulutettu arviointiohjelman mukaisesti paikallisleh hankealueelta johdettaisiin tie suoraan Valtatielle 8 tai Ruskon kunnan yleiskaavan mu nemäärät ovat vanhentunutta tietoa. Hankekohteen ja viereisen Palovuoren Kiven lou via arkivuorokausien liikennemääriä, koska silloin myös koululaiset ja muut kevyen liikenteen kulkijat liikkuvat raskaan liikenteen seassa. Arviointiohjelmassa esitetyt liiken kevyenliikenteen väylää. Liikennemäärinä tulee käyttää viimeisimpiä, käytettävissä ole dontielle asti ml. Hujalantien ja Vahdontien liittymä. Hujalantie on kapea eikä siinä ole 3 henkilöä. Välittömien vaikutusten tarkastelualue tulee ulottaa liikenteen osalta Vah dessä ainakaan Ruskolla. Jo järjestetyssä tilaisuudessa Hujalan kyläläisiä on ollut läsnä ymmärtää. Hankkeen ja arviointiohjelman esittelytilaisuus on pidettävä uudestaan. arviointi on suoritettava hankkeen vaikutuksille altistuvan ympäristön ja sen asukkaiden Kalle Tammi lausuu mielipiteensä Hujalan vaihtoehtojen VE 2a ja 2b osalta. Hankkeen toinventointia ei suunnitelmassa ole Isosuon osalta mainittu. Kierrätysterminaalissa toimintoihin kuuluisi kohonneita haittaainepitoisuuksia sisältävän Miksi annettaisiin asfalttiasemalle mahdollisuus toimia nykyisten rajoitusten vastaisesti. jon pidempään, sesonkiaikana jopa jatkuvasti ja kuljetukset keskittyvät huhtilokakuulle. yksi konkurssipesän omistuksessa oleva tontti, joka on pilattu ongelmajätteellä. Luon tuulliseen asumisviihtyvyyteen kesäaikana. Suunniteltu asfalttiasema toimisi arkisin pal maaaineksen vastaanotto ja loppusijoitus. Em. toimintojen osalta valvonta ontuu kunnan sekä Raision ympäristöviranomaisen puolelta pahasti, sillä Isosuon alueella on jo Nykyisillä ympäristöluvan rajoituksilla on pyritty parantamaan mahdollisuutta edes koh Kustavintie on määritelty koululaisille vaaralliseksi tieksi jo nykyisillä liikennemäärillä. liikenteen väylää. Useat koululaiset KantaMaskun alueella ylittävät tietä toimintaaikana päivittäin, joten vaikutus tieturvallisuuteen on syytä ottaa erityiseen tarkasteluun. kaan liikenteen osuutta erityisesti Kustavintiellä, jolla ei ole Maskun osuudella kevyen on lupia harkittaessa otettava huomioon. Suunniteltu toiminta lisäisi huomattavasti ras 20/28

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

Lausunto NCC Roads Oy:n kierrätysterminaalihankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Lausunto NCC Roads Oy:n kierrätysterminaalihankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1214/11.01.00.02/2013 22 Lausunto NCC Roads Oy:n kierrätysterminaalihankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Maankäyttöpäällikkö Outi Pekkala, terveystarkastaja

Lisätiedot

ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA

ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Yleisötilaisuus 8.9.2015 Leena Eerola Uudenmaan ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus. Leena Eerola 8.9.2015 1 Hankkeen toimijat Hankkeesta vastaava:

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ohjelma

Yleisötilaisuuden ohjelma Yleisötilaisuuden ohjelma 1) Tilaisuuden avaus 2) YVA-menettely ja YVA-selostuksen sisältö - Yhteysviranomaisen edustaja 3) Kemijärven biojalostamohankkeen tilannekatsaus - Boreal Bioref Oy 4) Hankkeeseen

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan hankkeen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia jotka kohdistuvat (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä

Lisätiedot

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖPAJA 1 14.5.2012 Eero Parkkola etunimi.sukunimi@ramboll.fi 14.5.2012 JÄTEVOIMALAN YVA YVA-MENETTELYN KULKU Arviointimenettelyn

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Vt 9 Tampere Orivesi YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Arvioinnin työohjelma: ohjaa vaikutusarviointien tekemistä Välittää tietoa: hankkeen suunnittelun vaihtoehdoista tutkittavista vaihtoehdoista

Lisätiedot

Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Turun seudulle rakennettavaa kierrätysterminaalia koskeva hanke

Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Turun seudulle rakennettavaa kierrätysterminaalia koskeva hanke Diaarinumero VARELY/22/07.04/2013 26.2.2014 NCC Roads Oy Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Turun seudulle rakennettavaa kierrätysterminaalia koskeva hanke Hankkeesta vastaava NCC Roads

Lisätiedot

Kunkun parkki, Tampere

Kunkun parkki, Tampere Kunkun parkki, Tampere YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristösi parhaat tekijät Lähtökohtia vaikutusten selvittämiseen Hanke on osa laajempaa Tampereen

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Kaupunginhallitus 166 24.04.2012 LAUSUNTO TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA 67/1/112/2012 KHALL 166 Ympäristönsuojelusihteeri 18.4.2012 Kainuun elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Ohjausryhmä 4.4.2011

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Ohjausryhmä 4.4.2011 KUUSAMON KULTAKAIVOSHANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Ohjausryhmä 4.4.2011 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) tarkoituksena on varmistaa, että ympäristövaikutukset

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Östersundomin maa-aines-yva

Östersundomin maa-aines-yva Östersundomin maa-aines-yva Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Yleisötilaisuus 8.9.2015 Östersundom Ympäristösi parhaat tekijät 2 Illan ohjelma 18.00 Aloitussanat Mikko Suominen, HKR 18.10 YVA-menettelyn

Lisätiedot

Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely

Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely Hankealue Asutus Hankealue sijoittuu metsätalouskäytössä olevalle haja-asutusalueelle Reunan pientaloalue sijaitsee lähimmillään noin 300 metrin etäisyydellä hankealueen

Lisätiedot

Kuvassa 1 on esitetty hankealueen rajaukset vaihtoehdoissa VE1, VE2 ja VE3.

Kuvassa 1 on esitetty hankealueen rajaukset vaihtoehdoissa VE1, VE2 ja VE3. MRa/JHu 10413 25.11.2010 VOIMAVAPRIIKKI OY FORSSAN KIIMASSUON TUULIVOIMAPUISTO LISÄYS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMAAN JOHDANTO Voimavapriikki Oy:n Forssan ja Tammelan kuntien alueelle suunniteltua

Lisätiedot

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖPAJA 2, HANKEKUVAUS VE1 HANKEKUVAUS VE2 HANKEKUVAUS VE0A JA VE0B ARVIOINTIMENETELMÄT Herkkyys Alhainen Keskisuuri

Lisätiedot

Tilaisuuden avaus ja YVA-menettelyn esittely. Hankkeen ja hankkeesta vastaavan esittely

Tilaisuuden avaus ja YVA-menettelyn esittely. Hankkeen ja hankkeesta vastaavan esittely Balticconnector maakaasuputki Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) yleisötilaisuus Inkoossa 27.5.2015 Tilaisuuden avaus ja YVA-menettelyn esittely Leena Eerola, Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen ja hankkeesta

Lisätiedot

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY YVA-ohjelman yleisötilaisuus Anna-Katri Räihä, Pöyry Finland Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Tavoitteena

Lisätiedot

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY YVA-ohjelman yleisötilaisuus Anna-Katri Räihä, Pöyry Finland Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Tavoitteena

Lisätiedot

Östersundomin maa-aines-yva

Östersundomin maa-aines-yva Östersundomin maa-aines-yva Ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) lähtökohdat, taustat ja alustavat vaihtoehdot Muokattu 13.5.2015 Ympäristösi parhaat tekijät Hankkeen tausta ja lähtökohdat 2 Östersundomin

Lisätiedot

VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE

VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Tourunkulman kyläyhdistyksen talo, 30.8.2012 klo 18-21 Leena Ivalo Pirkanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä.

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. 1 IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. Mielipiteen antaja 1. Maria ja Juha Änkö, Tapio Änkö Kuolinpesä,

Lisätiedot

VALTATIEN 12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI HUUTIJÄRVI -HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE

VALTATIEN 12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI HUUTIJÄRVI -HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE VALTATIEN 12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI HUUTIJÄRVI -HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Pitkäjärvenkoulu, 16.6.2015 klo 18-20 Leena Ivalo YVA-yhteysviranomainen Pirkanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta / E18 Turun kehätie Naantali-Raisio

Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta / E18 Turun kehätie Naantali-Raisio Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 28 21.04.2016 Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta / E18 Turun kehätie Naantali-Raisio Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 21.04.2016 28 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

Vaikutukset luonnonolosuhteisiin Vaikutukset

Vaikutukset luonnonolosuhteisiin Vaikutukset VE louhintamäärä 985 m3ktr, luonnonolosuhteisiin Maa-ainesta otetaan nykyluvan luonnonvarojen mukaisesti -4 m3ktr. Vettä käyttöön käytetään kasteluun otettavasta maaainesmäärästä riippuen. Maa-aineista

Lisätiedot

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi.

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS JÄTEVEDENPUHDISTAMO JA BIOKAASULAITOS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 1/7 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 23.1.2013, 5.1.2015 TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 2/7

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sivu 1/9 Asemakaavamuutos koskien kaupunginosa 5, Keskusta korttelia 3, tontti 2. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Kuva 1 Asemakaavan muutosalueen sijainti. Sisällys TEHTÄVÄ... 2 ALOITE TAI HAKIJA...

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

20 Jalkapallokentän kokoinen kivilouhos Joutsaan Suonteen rannalle

20 Jalkapallokentän kokoinen kivilouhos Joutsaan Suonteen rannalle 20 Jalkapallokentän kokoinen kivilouhos Joutsaan Suonteen rannalle 17.6 on esille laitettu kuulutus jonka aihe on: Ympäristönsuojelu- ja maa-aineslain mukaiset ympäristö- ja maa-aineslupahakemukset, jotka

Lisätiedot

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA KANGASALA

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA KANGASALA VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA 5.4.2016 KANGASALA TYÖPAJAN OHJELMA 17.15 Kahvi 17.30 Tervetuloa; Tero Haarajärvi Suunnittelutilanne; Arto Viitanen Alustavat vaikutusarvioinnit; Jari Mannila

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYNÄMÄEN KUNTA 1.1 KATTELUKSEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E27437 PÄIVÄYS: 8.1. 2015, TARK. 4.9. 2015 Sweco Ympäristö Oy MYNÄMÄEN KUNTA Katteluksen

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma.

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. Liite 1. 1(13) Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Asemakaavan muutoksella muutetaan Jalasjärven kirkonkylän korttelia 44. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA 14.3.2012

YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA 14.3.2012 TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA YLEISÖTILAISUUDEN OHJELMA Klo 16 18 Vapaamuotoinen tutustuminen suunnitelmiin Klo 18

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; HANGON LÄNSISATAMAN LAAJENTAMINEN, HANKO

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; HANGON LÄNSISATAMAN LAAJENTAMINEN, HANKO PÄÄTÖS UUDELY/1/07.04/2012 9.1.2013 Hangon Satama Länsisatama 10900 Hanko SAANTITODISTUKSELLA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; HANGON LÄNSISATAMAN

Lisätiedot

Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi

Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi Ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 23.9.2015 29.9.2015 1 Hankkeen sijainti ja laajuus Hanke koskee n. 15 ha:n

Lisätiedot

Biokaasulaitosten YVAmenettely

Biokaasulaitosten YVAmenettely Biokaasulaitosten YVAmenettely Jyväskylä 9.9.2004 Tekes STREAMS Programme Juhani Suvilampi FT Watrec Oy Juhani Suvilampi Watrec Oy 1 Watrec Oy tarjoaa asiantuntemustaan teollisuudelle sekä jätehuollon

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

YVA-menettely hankkeissa

YVA-menettely hankkeissa YVA-menettely hankkeissa E 18 Turun kehätie välillä Naantali - Raisio Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Vesa Virtanen

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Kouvolan Keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan maanläjitysalueselvitys

Kouvolan Keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan maanläjitysalueselvitys Kouvolan kaupunki Kaavaselostuksen liite 14 Kouvolan Keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan maanläjitysalueselvitys Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Nykytilanne... 1 2.1 Tiedot ylijäämämaista... 1 2.2

Lisätiedot

> Ympäristönsuojelu YVA > Vireillä olevat YVA-hankkeet (Varsinais-Suomi) > Sikalahanke Tarvasjoen Karhulan kylässä

> Ympäristönsuojelu YVA > Vireillä olevat YVA-hankkeet (Varsinais-Suomi) > Sikalahanke Tarvasjoen Karhulan kylässä SAATE 22.5.2012 Arvoisa vastaanottaja Tarvasjoella on käynnissä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) liittyen uuden lihasikalan ja biokaasulaitoksen rakentamiseen. Liittyen hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORNAINEN LINNUNLAULUN PÄIVÄKOTI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 24.11.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (6) 232 Lausunnon antaminen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Helsingin Sataman meriläjityksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Viite:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

KALLIOMÄEN RANTA-ASEMAKAAVA

KALLIOMÄEN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA KALLIOMÄEN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE KIINTEISTÖÄ KALLIOMÄKI 635-432-3-108 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 02.10.2015 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Lausunto 1(3) Kaupunkisuunnittelu

Kouvolan kaupunki Lausunto 1(3) Kaupunkisuunnittelu Kouvolan kaupunki Lausunto 1(3) Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue PL 150, 13101 Hämeenlinna ymparistoluvat.etela@avi.fi Viite: lausuntopyyntö 23.5.2017 Dnro ESAVI/4610/2017 Kouvolan

Lisätiedot

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA ORIMATTILA JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Virenojan kylässä vanhan tiilitehtaan alue ja tien toisella puolella Ritalan tila 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA KUVAUS Tehtävänä on

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.06.2010 Muutettu 11.11.2010 EURAN KUNTA Kaavan laatija REJLERS OY Suunnittelualueen rajaus NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Sijaintikartta Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

HELSINKI, SIPOO JA VANTAA VASTINE 2 1

HELSINKI, SIPOO JA VANTAA VASTINE 2 1 HELSINKI, SIPOO JA VANTAA VASTINE 2 1 ELY-keskuksen kirje 11.3.2011 ÖSTERSUNDOMIN YLEISKAAVA-ALUEEN RAIDEYHTEYS HA - HANKKEEN YVA-MENETTELYN SOVELTAMISTARPEEN SELVITTÄ- MINEN Dnro 2011-440, Östersundom-toimikunta

Lisätiedot

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUU SAMMALINEN- JÄRVI

JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUU SAMMALINEN- JÄRVI In s i n ö ö r i - j a K i i n t e i s t ö t o i m i s t o H a v a n k a O y Keskuskatu 5, 39700 PARKANO p. 040-833 9275, 0400-234 349, email:havanka@kolumbus.fi www.havanka.fi JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN

OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUUN KEURUU 18.4.2012 Ritva Schiestl Ympäristölakimies Ritva Schiestl 19.4.2012 Osallistuminen ja vaikuttaminen perustuslain mukaan Kansanvaltaisuus Kansanvaltaan sisältyy

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Raahen kaupunki, Piehingin kylä Tila Hannila Rn:o 1:33 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2016 Raahen kaupungin Piehingin kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Raaka-aineesta rakennetuksi ympäristöksi

Raaka-aineesta rakennetuksi ympäristöksi Kuva: Jyrki Vesa Raaka-aineesta rakennetuksi ympäristöksi RAKENNUKSET JA RAKENTEET, TIET, KADUT, RADAT, LENTOKENTÄT, SATAMAT, VAPAA-AJAN ALUEET, KRIISIAIKOJEN RAKENTAMINEN, RAKENNUSKANNAN KORJAUS JA KUNNOSSAPITO

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

hjelma, tiivistelmä

hjelma, tiivistelmä Vihdin jäteves sihuollon vaihtoehdot Ympäristövaikutusten arviointioha hjelma, tiivistelmä 23.9.20133 Ympäristövaikutusten arviointiohjelma, tiivistelmä 23.9.2013 1 Tiivistelmä Vihdin jätevedenpuhdistamisen

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma.

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. Liite 1. 1(12) Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Asemakaavan muutoksella muutetaan Jalasjärven kirkonkylän korttelia 403. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis-

Lisätiedot

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA MARINKAISTEN LANKILAN PIENTALOALUE

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA MARINKAISTEN LANKILAN PIENTALOALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA MARINKAISTEN LANKILAN PIENTALOALUE BlomDesktop 2011 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 ALOITE TAI ASEMAKAAVAN VIREILLETULON SYY

Lisätiedot

Hanketta koskevat luvat

Hanketta koskevat luvat Helsinki Helsingfors Dnro Dnr 31.8.2009 UUS-2008-R-22-531 PL 50 01531 Vantaa Viite / Hänvisning Veromiehenkylän maa-ainesten ottohankeet Asia / Ärende PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIME- NETTELYN

Lisätiedot

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖJÄ KARUHEIKKI 635-432-8-63, VANHA-KYLÄ 635-432-5-85, SAP- PEEN LOMAMÖKIT 5 635-432-5-5 JA (NIMETÖN)

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

Selostuksen esittely Tampereen Yliopiston päätalo FT Joonas Hokkanen. FM, ins. Eero Parkkola. FT J-P Aittola

Selostuksen esittely Tampereen Yliopiston päätalo FT Joonas Hokkanen. FM, ins. Eero Parkkola. FT J-P Aittola Selostuksen esittely Tampereen Yliopiston päätalo 18.00 FT Joonas Hokkanen FM, ins. Eero Parkkola FT J-P Aittola Ins. Yht. yo. Seela Sinisalo HYÖTYVOIMALAITOKSEN YVA YVA-MENETTELYN KULKU Arviointimenettelyn

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus: Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä on esitetty OAS:n tarkoitus. Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 28.11.2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) Laki ympäristövaikutusten

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos)

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Kaavaluonnoksesta saadut huomautukset ja niihin laaditut vastineet

Lisätiedot

Dnro:592/14.05.01.00/2013 Kunnanhallituksen päätös 22.9.2014 Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan Ely-keskukselle Vihdin jätevesihuollon vaihtoehdot hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA-selostus)

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot