RAKENTAJAN OPAS Hämeen 1 linn 1 an / kau 2 punki 4/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENTAJAN OPAS Hämeen 1 linn 1 an / kau 2 punki 4/2012"

Transkriptio

1 RAKENTAJAN OPAS Hämeenlinnan 11/2 kaupunki 4/2012

2 Sisällysluettelo Haluatko rakentaa oman kodin...3 Mieti rahoitus...3 Hanki sopiva tontti tai rakennuspaikka...3 Varauspäätös...4 Valitse suunnittelijat ja työnjohtajat...5 Tilaa tonttikartta...7 Teetä luonnoskuvat...7 Teetä pääpiirustukset, rakenne-, LVI- ja sähkösuunnitelmat...8 Rakennusoikeuden laskeminen...9 Osta tai vuokraa tontti varausaikana...10 Tiedota naapureille...11 Hae rakennuslupaa...11 Toimita rakennesuunnitelmat...14 Toimita erikoispiirustukset...15 Muista rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje...15 Puiden säilyttämisen tekniikka...16 Sovi ajoneuvoliittymästä...17 Liittyminen vesi- ja viemäriverkkoon...18 Sovi kaukolämpöön tai maakaasuun liittymisestä...18 Sovi sähkönjakeluverkkoon liittymisestä...19 Sovi tele- ja kaapelitelevisioverkkoon liittymisestä...20 Tilaa rakennuspaikan merkitseminen...24 Tee rakennustyön aloitusilmoitus...25 Aloituskokous...26 Työmaakatselmukset...26 Tilaa seinälinjojen merkitseminen...27 Pyydä käyttöönottokatselmus...28 Aitaa tontti...28 Pyydä loppukatselmus

3 Haluatko rakentaa oman kodin? Tämä opas on tarkoitettu avuksi omakotitalon rakentajille. Oppaassa on selvitty tontin tai muun rakennuspaikan hankintaan ja talon rakentamisen eri vaiheisiin liittyvät toimenpiteet. Sisällysluettelo on laadittu rakentamisen kannalta suositeltavaan aikajärjestykseen, joten aloita oppaan alusta ja etene vaihe vaiheelta. Jotkin vaiheet voivat tapahtua myös muussa järjestyksessä, mikä ei välttämättä ole virhe. Jotkin vaiheet on kuitenkin syytä toteuttaa tässä oppaassa esitetyssä järjestyksessä. Esim. talopaketin hankinta ennen tontin hankintaa saattaa johtaa tilanteeseen, jossa rakennuslupahakemus joudutaan hylkäämään tai poikkeamismenettelyihin, jotka viivyttävät hanketta merkittävästi. Jos välttämättä halutaan rakentaa juuri aivan tietynlainen koti, on varauduttava siihen, että sopivan tontin tai muun rakennuspaikan etsintään kuluu aikaa. Ensimmäinen yhteydenotto kaupungin rakennusvalvontatoimistoon on syytä tehdä viimeistään silloin, kun mieleinen tontti tai muu rakennuspaikka on löytynyt, jolloin rakennusvalvonnan henkilökunta voi opastaa alkuun kyseiselle rakennuspaikalle sopivan rakennuksen suunnittelussa ja antaa tietoja mm. erilaisten kaavamääräysten merkityksestä jne. Mieti rahoitus Ennen tontin hakemista kannattaa miettiä rakentamisen rahoittaminen. Itse rakentamiskustannusten lisäksi maksettavaksi tulee monia muitakin laskuja mm. tonttiliittymä, tontin varausmaksu (hyvitetään ensimmäisessä vuokrassa tai kauppahinnassa), rakennusvalvontamaksu jne. Tarkempaa tietoa näistä maksuista saa maankäytön ja ympäristön palvelupisteestä, Wetterhoffinkatu 2. Hanki sopiva tontti tai rakennuspaikka Tontti tai rakennuspaikka on mahdollista hankkia ostamalla tai vuokraamalla kaupungin tontti tai ostamalla tontti tai rakennuspaikka vapailta markkinoilta. Tiedot Hämeenlinnan kaupungin vapaista tonteista saa maankäytön ja ympäristön palvelupisteestä, muista kaupungin palvelupisteistä sekä internetistä Vapaista tonteista on karttoja, suunnitteluohjeita yms. aineistoa saatavissa itse hakemalla tai postin välityksellä. Jaettavat uudet tonttierät ilmoitetaan 1-3 kertaa vuodessa haettavaksi annettuun määräaikaan mennessä. Tiedottamiseen käytetään sanomalehti-ilmoituksia ja internetiä sekä muita tiedotuskanavia. Omakotitontit on ensisijaisesti tarkoitettu yksityisille henkilöille, jotka tai joiden perheenjäsen ei aiemmin ole saanut kaupungilta tonttia. Toissijaisessa asemassa 3

4 on henkilö, joka tai jonka perheenjäsen on viimeksi kuluneen 10 vuoden aikana saanut kaupungilta tontin, sekä yritys tai muu yhteisö. Jaossa vapaaksi jääneille ja varauksista vapautuneille tonteille voidaan myöntää varauksia jatkuvasti. Tällöin kaikki hakijat ovat samassa asemassa. Käytännössä menetellään siten, että viikon aikana, maanantaista perjantaihin, saapuneet hakemukset käsitellään yhdessä. Tontteja haetaan sitä varten tehdyllä lomakkeella Omakotitonttihakemus, joka palautetaan maankäytön ja ympäristön palvelupisteeseen. Lomakkeita saa maankäytön ja ympäristön palvelupisteestä ja internetistä. Hakemukseen täytetään vaihtoehtoiset tontit halutuimmuusjärjestykseen. Jos olet ainoa tonttia ykkösenä hakenut, saat tontin. Jos useampi hakija on laittanut ykköseksi saman tontin, tontti arvotaan näiden kesken. Näin käydään läpi kaikki tontit. Ensimmäisen kierroksen jälkeen katsotaan, mitkä tontit ovat vielä vapaina. Näitä tontteja verrataan ensimmäisellä jakokierroksella hävinneiden tontinhakijoiden tonttien halutuimmuusjärjestykseen. Jos hakijoilla on sama kakkostontti, tontti arvotaan heidän kesken. Näin menetellään kierros kierrokselta, kunnes joko tontit tai hakemukset loppuvat. Tonttihakemukseen hakijoiksi nimettyjen henkilöiden nimet on esiinnyttävä jatkossa kaikissa rakentamisen asiakirjoissa. Vuokrasopimus tai kauppakirja tehdään tonttihakemuksessa hakijoiksi nimettyjen henkilöiden nimiin. Yksi hakemus / perhe. Hakemus on täytettävä täydellisenä. Jos hankit tontin yksityiseltä, varmista maankäytön ja ympäristön palvelupisteestä (03) , että tontti on kiinteistörekisterissä. Kaupungin luovuttamat tontit ovat aina rekisterissä. Varauspäätös Geodeetti päättää varauksen myöntämisestä olosuhteiden mukaan joko suoraan tai arpomalla. Varauspäätös tehdään yleensä hakemuksen jättöviikkoa seuraavana tiistaina. Varausmaksu on 250 euroa ja se tulee maksaa kaupungin lähettämän laskun mukaisesti. Varaus ei tule lainkaan voimaan ellei varausmaksua makseta viimeistään eräpäivänä. Varauksen jatkamisesta peritään 330 euroa. Varausta ei voi siirtää toiselle henkilölle. Ensimmäinen varausmaksu hyvitetään varaajalle tontin hinnassa tai vuokrassa. Varausajan jatkamisen johdosta perittäviä maksuja ei palauteta, paitsi silloin kun tontin rakentaminen on estynyt kaupungista johtuvasta syystä. 4

5 Varausajan pituus on yleensä 6-10 kuukautta kunnallisteknisestä valmiudesta riippuen. Jos kunnallistekniikka on valmiina on varausaika 6 kuukautta. Tonttikauppa tai vuokrasopimus on tehtävä varausaikana. Vuokrasopimus tai kauppakirja tehdään tonttihakemuksessa hakijoiksi nimettyjen henkilöiden nimiin. Mikäli tonttikauppaa tai vuokrasopimusta ei ole tehty, voidaan tontti antaa uudelle varaajalle välittömästi varausajan päätyttyä. Valitse suunnittelijat ja työnjohtajat Tarvitset rakennuksen suunnittelua ja rakentamista varten ainakin seuraavat henkilöt nimetyt henkilöt: Rakennussuunnittelija (kohteen arkkitehtisuunnittelu) Rakennesuunnittelija LVI-suunnittelija(t) Sähkösuunnittelija Vastaava työnjohtaja KVV-työnjohtaja Rakennuslupa-asiakirjoissa pitää olla selvitys rakennuskohteen suunnittelijoista, joista erikseen on nimetty kohteen pääsuunnittelija. Pääsuunnittelija voi myös olla varsinaisen suunnitteluryhmän ulkopuolinen nimetty henkilö. Selvitys annetaan lupahakemuskaavakkeella tai erillisenä. Kohteen pääsuunnittelijan on omakätisellä allekirjoituksellaan vahvistettava suostumuksensa tehtävään. Pääsuunnittelijana ei voi toimia kohteessa toimivan urakoitsijan palveluksessa oleva vastaava työnjohtaja. Pääsuunnittelijana on oltava, kohteen vaativuus huomioon ottaen, vähintään rakennusarkkitehti tai vastaavan talonrakennusalan tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on suunnittelu-kokemusta. Teknisiltä ominaisuuksiltaan tavanomaisessa rakennuksessa, tyyppitalossa tms. pääsuunnittelijana voi toimia myös talonrakennusalan teknikon (rakennusmestarin) tutkinnon suorittanut henkilö. Ensisijaisesti pääsuunnittelijaksi on nimettävä henkilö, joka tosiasiallisesti on vastannut kohteen rakennussuunnittelusta (=arkkitehtisuunnittelu). Talopakettitoimitusten yhteydessä pääsuunnittelijana voi olla henkilö, joka on laatinut asemapiirustuksen, eli henkilö, joka vastaa rakennuksen korkeusasemasta ja sijoituksesta tontilla sekä pihajärjestelyistä. Rakennuksen kaikki suunnitelmat on teetettävä hankkeen laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävän pätevällä suunnittelijalla. Suunnittelijalla on oltava vähintään suunnittelualansa opintosuunnalla suoritettu teknikon tutkinto ja heidän on täytettävä Suomen Rakentamismääräyskokoelman osassa A2 esitetyt vaatimukset. Suunnittelija on aina henkilö, joka on vastannut tehtyjen suunnitelmien laatimisesta ja niiden teknillisestä sisällöstä, ei pelkäs- 5

6 tään yritys tms. Suunnittelijan on omakätisellä allekirjoituksellaan varmennettava laatimansa suunnitelmat. Vastaavana työnjohtajana voi toimia henkilö, joka on suorittanut vähintään talonrakennusalan teknikon tutkinnon (rakennusmestari) ja jolla on kohteen laatu ja laajuus huomioon ottaen riittäväksi katsottava kokemus vastaavista tehtävistä. Lisäksi edellytetään, että hän voi osallistua katselmuksiin ja hoitaa lain edellyttämät toimet. Vastaava työnjohtaja vastaa siitä, että työn lopputulos on myönnettyjen lupien ja voimassa olevien säännösten ja määräysten mukainen. Muiden töiden vastuullisilla työnjohtajilla, esim. KVVtyönjohtaja, on oltava vähintään oman alansa teknikon tutkinto ja heidän on täytettävä Suomen Rakentamismääräyskokoelman osassa A2 ja D6 esitetyt vaatimukset. Vastaavaksi työnjohtajaksi hyväksymistä haetaan rakennusvalvontatoimiston lomakkeella, jossa on oltava työnjohtajan omakätisellä allekirjoituksellaan varmentama sitoumus tehtävän suorittamiseen. Hakemuksen käsittelee rakennusvalvontatoimiston tarkastusinsinööri. Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin vastaava työnjohtaja on hyväksytty. Vastaavan työnjohtajan on oltava läsnä kaikissa työn aikana pidettävissä viranomaistarkastuksissa ja -katselmuksissa. Rakentamiseen liittyvät katselmukset ja tarkastukset tilataan rakennusvalvontatoimistosta ellei toisaalla tässä ohjeessa muuta sanota. Näitä katselmuksia ja tarkastuksia koskevia tilauksia saa tehdä ainoastaan kohteen vastaava työnjohtaja. Luvanvaraisten rakennustöiden yhteydessä tehtäviä kiinteistön vesijohtojen ja viemärien sekä niihin liitettyjen laitteistojen asennustöitä johtamassa ja valvomassa on oltava nk. KVV-työnjohtaja. Hän vastaa siitä, että suunnitelmia ja työnsuoritusta koskevia kiinteistöjen vesijohdoista ja viemäreistä sekä niihin liitetyistä laitteista annettuja määräyksiä ja ohjeita noudatetaan. KVV-työnjohtajan on aina oltava läsnä rakennustyön aloituskokouksessa sekä rakennuksen käyttöönotto- ja loppukatselmuksissa. KVV-työnjohtaja vastaa osaltaan rakennustyön tarkastusasiakirjaan tehtävistä tarkastusmerkinnöistä. KVVtyönjohtoanomuskaavake pitää hyväksyttää Hämeenlinnan rakennusvalvontatoimistossa ennen töiden aloittamista. Rakennusvalvontatoimisto pitää yllä luetteloa kaikista Hämeenlinnassa hyväksytyistä vastaavista työnjohtajista. Tämä hyväksyntä on voimassa viisi vuotta viimeisimmän, vastuullisena työnjohtajana hoidetun, kohteen käyttöönottokatselmuksesta lukien. Luetteloon merkityistä henkilöistä riittää kirjallinen vastaavan työnjohtajan ilmoitus, missä hän omakätisellä allekirjoituksellaan vahvistaa ottavansa tehtävän vastaan. Ensimmäistä kertaa Hämeenlinnassa vastaavaksi työnjohtajaksi pyrkivän henkilön ja henkilön, jonka viimeisimmästä vastuutehtävästä on kulunut yli viisi vuotta, on haettava hyväksyntää vastaavaksi työnjohtajaksi. Hakemukseen on liitettävä selvitys alan koulutuksesta ja toiminnasta alalla. Näiden henkilöiden on ennen hakemuksen jättämistä otettava yhteyttä rakennusvalvontatoimiston tarkastusinsinööriin. Erityisalojen vastuulliset työnjohtajat pitää hyväksyttää ennen kuin heidän valvontansa piiriin kuuluvia töitä tehdään työmaalla. 6

7 Tilaa tonttikartta Omakotitalon suunnittelussa on heti alussa otettava huomioon rakennuttajan tarpeiden ohella tontin tarjoamat mahdollisuudet / asettamat rajoitukset sekä asemakaavan ja kaupungin rakennusjärjestyksen määräykset. Ennen suunnittelun aloittamista on hankittava nk. virallinen tonttikartta. Virallinen tonttikartta liitteineen sisältää tiedot tontista, asemakaavamääräyksistä, mahdollisista muista rakentamisen rajoituksista ja tontin korkeussuhteista. Kartta liitteineen tilataan maankäytön ja ympäristön palvelupisteestä, Wetterhoffinkatu 2, 2. kerros, puh. (03) Toimitusaika on noin 10 päivää. Kartta noudetaan maankäytön ja ympäristön palvelupisteestä. Tonttikartan tietoja tarvitaan liitteeksi moniin piirustuksiin, kuten esim. vesi- ja viemäripiirustuksiin, sähköpiirustuksiin jne, joten ota siitä kopioita ennen kun laitat alkuperäiset rakennuslupahakemuksen liitteeksi. Vesi- ja viemäritiedot saa Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n nettisivuilta tilattavasta liitoskohtalausunnosta. Liitoskohtalausunto on liitettävä rakennuslupahakemuksen liitteeksi. Teetä luonnoskuvat Varausaika kannattaa käyttää rakennushankkeen valmisteluun. Teetä ensin suunnittelijalla luonnoskuvat rakennuksista ja tontin käytöstä. Luonnoskuvien avulla voit neuvotella rakennusvalvontatoimiston kanssa suunnitelmista ja sitten, kun molemmat osapuolet ovat yksimielisiä tontin maanpinnan muotoilusta, rakennuksen sijoittelusta ja tontille tulevasta rakennuksesta, niin voit teettää lopulliset pääpiirustukset rakennuslupaa varten. Rakennusvalvonta Ota yhteyttä: Rakennusvalvontatoimiston lupa-arkkitehti Wetterhoffinkatu 2, 2. krs Tarja Niemenlehto puh. (03)

8 Teetä pääpiirustukset, rakenne-, LVI- ja sähkösuunnitelmat Lupapiirustusten eli nk. pääpiirustusten laadinnassa on noudatettava rakennuspiirustuksista annettuja määräyksiä ja ohjeita (Suomen Rakentamismääräyskokoelma, osa A2, löytyy netistä oikealta sivupalkista) Pääpiirustuksiin kuuluvat: Asemapiirros Pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirrokset Asemapiirros on tehtävä pääsääntöisesti mittakaavaan 1:200. Asemapiirustuksessa esitetään tontti ja tontin ulkopuoliset alueet rakennuksineen ja rakennusaloineen vähintään viiden metrin etäisyydelle tontin rajoista tai vähintään kymmenen metrin etäisyydelle rakennettavista rakennuksista/rakennelmista. Piirustuksissa on myös esitettävä rakennuksen suunniteltu todellinen korkeusasema. Asemapiirustuksessa on lisäksi esitettävä sivulla 9 esitetyn ohjeen mukainen rakentamisen määrän ja rakennusoikeuden käytön osoittava pinta-alalaskelma. Hakemusta, josta laskelma puuttuu ei voida käsitellä ennen kuin kyseinen selvitys on tehty. Pohja- ja leikkauspiirrokset laaditaan samaan mittakaavaan 1:100. Pohjapiirrokset laaditaan rakennuksen kerroksista, kellarikerroksesta, ullakosta ja vesikatosta. Vesikattopiirros tarvitaan, jos katto sekä katolla olevat rakenteet, laitteet ja kulkutiet eivät riittävästi ilmene julkisivupiirroksista. Leikkauspiirrokset laaditaan kaikista rakennuksen rakenteiden ja ominaisuuksien osoittamiseksi tarpeellisista kohdista. Lisäksi on laadittava yksi leikkauspiirustus rakennuksen aukollisesta seinästä perustusten alapinnasta vesikaton yläpintaan mittakaavassa 1:20. Julkisivupiirroksella osoitetaan, että suunniteltu rakentaminen arkkitehtuuriltaan täyttää kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset huomioon ottaen rakennus sellaisenaan sekä sen suhde ympäröiviin rakennuksiin ja maisemaan. Julkisivupiirrokset laaditaan rakennuksen kaikista sivuista vesikatolla näkyvine osineen. Julkisivupiirustuksissa on esitettävä rakennuspaikan maanpinta ennen rakentamista ja sen jälkeen. Maanpinnat näytetään todellisine korkeusasemineen rakennuspaikan rajoille asti. Varsinaisia rakennussuunnitelmia tehtäessä on suunnittelussa huomioitava tilavaraukset lvi-, sähkö- ja muun erikoistekniikan laitteita varten. Pääsuunnittelija tarkastaa kaikkien rakennuskohteesta tehtyjen erikoissuunnitelmien, kuten esim. rakenne-, LVI- ja sähkösuunnitelmien, yleisen kelvollisuuden ja sopivuuden kyseiseen kohteeseen ja toisiinsa. Vastuu suunnitelman teknisistä yksityiskohdista ja valitun suunnitteluratkaisun teknisestä toimivuudesta on edelleen erikoissuunnitelman laatijalla. Suunnittelijan on nimikirjoituksellaan vahvistettava kaikki laatimansa suunnitelmat. Milloin rakennuskohteen rakennesuunnittelu on jaettu useille suunnittelijoille, esim. kattoristikot, on kohteen rakennesuunnittelusta vastaavan suunnittelijan rakenteiden pääsuunnittelijana vahvistettava muiden suunnittelijoiden suunnitelmat nimikirjoituksellaan. Samaa menettelytapaa noudatetaan myös LVI- ja sähkösuunnitelmien yhteydessä. Viranomaisille toimitettuja allekirjoittamattomia suunnitelmia ei käsitellä. 8

9 Rakennusoikeuden laskeminen Asiakirjoista (yleensä asemapiirustuksesta) pitää löytyä alla esitetyt asiat sisältävä pinta-alalaskelma. Milloin kellariin tai ullakolle sijoitetaan pääkäyttötarkoituksen mukaisia tiloja, on hakemukseen liitettävä näistä tasoista rasteroidut pohjapiirustukset, joista käy ilmi suunnittelijan kerrosalaan ja rakennusoikeuteen laskemat tilat. Rakennuksen kerrosala/rakennusoikeuteen laskettava pinta-ala < 100 m 2, laskentatarkkuus ylöspäin pyöristäen lähimpään 0,5 m 2. Rakennuksen kerrosala/rakennusoikeuteen laskettava pinta-ala 100 m 2, laskentatarkkuus ylöspäin pyöristäen lähimpään 1 m 2. Tontin tai rakennuspaikan tehokkuusluvulla tai muulla laskennallisella tavalla ilmoitettu rakennusoikeus lasketaan vastaavasti, mutta pyöristys tehdään alaspäin lähimpään täyteen 0,5 m 2 tai 1 m 2 Tontin/rakennuspaikan pinta-ala xxx m 2 Rakennusoikeus [e = x,xx] xxx m 2 (tehokkuusluku e esitetään, jos se on asemakaavassa määrätty) Talousrakennuksen rakennusoikeus xxx m 2 (milloin talousrakennukselle on määritelty erillinen rakennusoikeus) Rakennettu kerrosala xxx m 2 (Jos tontilla/rakennuspaikalla on aiemmin rakennettuja rakennuksia) Käytetty rakennusoikeus xxx m 2 (- -) Käytetty talousrak:n rak.oikeus xxx m 2 (- -) Rakennettava kerrosala xxx m 2 (yhteensä, lisäksi erittely kerrostasoittain, lasketaan rakennuksen ulkoseinien ulko- - kellari xxx m 2 pintojen mukaan kuten aina ennenkin) - I kerros xxx m 2 - II kerros xxx m xxx m 2 - ullakko xxx m 2 Käytettävä rakennusoikeus xxx m 2 (yhteensä, lisäksi erittely kerrostasoittain, käytettävä rakennusoikeus = kerrosala - kellari xxx m 2 Poikkeuksena tietyt erityistilanteet, joissa - I kerros xxx m 2 kerrosala saa ylittää sallitun rakennusoikeuden - II kerros xxx m 2 ulkoseinän paksuudesta johtuen) -... xxx m 2 - ullakko xxx m 2 Rakennuksen kokonaisala xxx m 2 ( kerrosala, mm. useat kellaritilat luetaan kokonaisalaan, mutta ei aina kerrosalaan) Talousrakennuksen kerrosala xxx m 2 (Kuten kerrosala yleensä) Käytettävä talousrak:n rak.oikeus xxx m 2 (Yleensä = kerrosala, erillisrakennusoikeuden yhteydessä = kerrosala + katokset) Talousrakennuksen kokonaisala xxx m 2 (Yleensä kerrosala) 9

10 Osta tai vuokraa tontti varausaikana Tontti voidaan myydä tai vuokrata varaajalle, kun siitä on tehty varauspäätös, hakija on maksanut varausmaksun ja varauspäätös on laillinen. Tonttikauppa tai vuokrasopimus on tehtävä varausaikana. Koska kauppakirjan ja vuokrasopimuksen tekemiseen osallistuu useita henkilöitä on erilaisista työtilanteista, ruuhkista, lomista yms. johtuen varauduttava noin kolmen viikon toimitusaikaan. Ota yhteyttä: Tonttikauppa Pirjo Savola, puh. (03) Vuokrasopimus Pia Hyvärinen, puh. (03) Tontti voidaan antaa uudelle varaajalle välittömästi varausajan päätyttyä. Ostaja tai vuokraaja vastaa tontin rakentamiskelpoisuuden yksityiskohtaisesta selvittämisestä sekä perustamistavan suunnittelusta ja toteutuksesta. Hyväksyttyjen piirustusten mukaiset rakennukset on rakennettava asuttavaan kuntoon kolmen vuoden kuluessa tontin vuokraamisesta tai ostosta. Ellei käyttöönottotarkastusta ole pidetty kolmen vuoden kuluessa vuokrasopimuksen tekemisestä, voi kaupunki irtisanoa sopimuksen ilman irtisanomisaikaa. Vastaavasti ostetun tontin rakentamatta jättämisestä määräajassa kaupunki voi periä sopimussakkoa 120 % tontin myyntihinnasta. Rakentamattoman tontin luovuttaminen luvatta edelleen rinnastetaan sopimuksen rikkomiseen. Rakentamattoman tontin vuokraoikeutta ei saa siirtää toiselle ilman kaupungin kirjallista lupaa. Sanktio on 10-kertainen vuosivuokra tai sopimussakkoa 120 % tontin myyntihinnasta. Tontin ostosta on suoritettava varainsiirtoveroa 4 % kauppahinnasta. Varainsiirtoveron maksaminen on ostajan velvollisuus. Varainsiirtovero maksetaan verohallituksen vahvistamalla varainsiirtoveron tilinsiirtolomakkeella (VEROH 6022) kahden kuukauden kuluessa kaupantekopäivästä pankkiin ostajan kotikunnan lääninverotoimiston tilille. Ilmoitus maksetusta verosta tehdään verotoimistoon henkilökohtaisesti. Verotoimistoon ilmoittamisen yhteydessä tarvitaan mukaan kauppakirjan jäljennös. Lainhuutoa on haettava maanmittaustoimistosta 6 kk:n kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta Etelä-Suomen maanmittaustoimistosta Koulukatu 13, Hämeenlinna. Lainhuuto maksaa 104. Vuokrasopimuksen kirjaamista on haettava kirjallisesti 6 kk:n kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoituspäivästä Etelä-Suomen maanmittaustoimistosta Koulukatu 13, Hämeenlinna. Vuokraoikeuden kirjaaminen maksaa

11 Tiedota naapureille Maankäyttö- ja rakennuslain säännösten mukaan rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on tiedotettava naapureita. Tiedottamisesta, milloin se hankeen laajuus tai sijainti taikka kaavan sisältö huomioon ottaen on naapurien edun kannalta tarpeen, huolehtii rakennusvalvontatoimisto kirjeitse. Rakennusvalvontatoimisto veloittaa naapureille tiedottamisesta 200 :n perusmaksun sekä lisäksi jokaista vastaanottajaa kohti 20. Mikäli hakija haluaa nopeuttaa lupahakemuksensa käsittelyä, hän voi hoitaa tiedottamisen myös itse. Tällöin lupahakemuksen ao. kohdassa tai liitteenä on oltava allekirjoituksin vahvistettu selvitys naapureista, joille hankkeesta on tiedotettu. Naapureita ovat, paitsi rajanaapurit, myös kadun, kapean puistokaistan tms. toisella puolella suoraan tai kulmittain vastapäätä sijaitsevien kiinteistöjen omistajat. Uusilla alueilla naapureiden nimet ja yhteystiedot saa maankäytön ja ympäristön palvelupisteestä Sirpa Rahikaiselta, puh. (03) , Lisäksi rakennushankkeeseen ryhtyvän on tiedotettava hankkeestaan rakennuspaikalle sijoitettavalla ilmoituksella, josta käy ilmi rakennushankkeen laatu, rakentaja ja tämän yhteystiedot. Ilmoitus kannattaa laatia ja sijoittaa siten, että se rakentamisen aikana palvelee myös opasteena tavaran toimittajille. Hae rakennuslupaa Rakennuslupaa on haettava uudisrakennukselle ja siihen verrattaville korjaus- ja muutostöille. Lisäksi rakennuslupaa on haettava rakennuksen laajentamiselle sekä sellaisille korjaus- ja muutostöille, joissa rakennuksen kerrosalaan laskettava pinta-ala muuttuu sekä käyttötarkoituksen oleellisille muutoksille. Rakennuslupaa on haettava myös silloin, kun suunnitelluilla muutoksilla on vaikutusta rakennuksen terveellisyyteen tai turvallisuuteen. Tavallisessa omakotitalon rakennuslupahakemuksessa tulee olla seuraavat asiakirjat: 1. Rakennuslupahakemus hakemuksia saa netistä sekä maankäytön ja ympäristön palvelupisteestä allekirjoittajana rakennuspaikan omistaja(t) / haltija(t) muulla allekirjoittajalla tulee olla valtakirja edellä mainituilta hakijoilta suunnittelijoiden nimet, koulutukset ja yhteystiedot nimetty pääsuunnittelija ja hänen yhteystietonsa ja allekirjoitus 11

12 2. Selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeudesta lainhuudatustodistus tai jäljennös vuokrasopimuksesta tai vaihtoehtoisesti jäljennös kauppakirjasta ja myyjän lainhuuto saa maankäytön ja ympäristön palvelupisteestä (03) , 3. Tonttikartta / virallinen karttaote saa maankäytön ja ympäristön palvelupisteestä (03) , 4. Kaupparekisteriote (jos hakija on yhtiö) 5. Pääpiirustukset 4 sarjaa rakennuspiirustusmääräysten mukaisia pääpiirustuksia taitettuina, sidottuina ja seläkkeillä varustettuina 4. sarja on ns. mittatyösarja, jonka perusteella lasketaan rakennuksen nurkat maastoon merkintää varten. Merkitse neljännen sarjan asemapiirrokseen rakennuksen nurkat, jotka haluat merkittävän maastoon (kts. lisätietoja s. 24) 6. Rakennushankeilmoitus lisälehtineen RH 1 rakennushankeilmoitus jokaisesta rakennuksesta erikseen esim. päärakennus, autotalli jne. RH 2 asuinhuoneistoilmoitus, täytetään vain mikäli hanke sisältää enemmän kuin yhden asunnon RK 9 poistumalomake, täytetään poistuvasta, purettavasta rakennuksesta. 7. Selvitys ulkoväreistä lomakepohja saatavilla rakennusvalvontatoimistosta tai netistä sidottuna ja seläkkeillä varustettuina kahteen pääpiirustussarjaan mukaan 8. Ennakkoluvat ja lausunnot, jos sellaisia on ympäristökeskuksen tai kaupunginhallituksen poikkeamispäätös lainvoimaisuustodistuksineen kaupunginhallituksen suunnittelutarveratkaisu lainvoimaisuustodistuksineen naapurien suostumukset poikkeusmenettelyssä selvitys naapureille tiedottamisesta selvitys naapurien kuulemisesta Rakennuslupahakemus liitteineen jätetään maankäytön ja ympäristön palvelupisteeseen, Wetterhoffinkatu 2, PL 63, Hämeenlinna. 12

13 Lausunnot hankitaan tarpeen mukaan kaupungin toimesta seuraavilta viranomaisilta: Kaavoitustoimisto Pelastusviranomainen Terveysviranomainen Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy Kunnallistekniikka (aina) Kaupunkikuvatyöryhmä (aina) Vattenfall Oy Rakennusluvan saaminen saattaa kestää 6-8 viikkoa työtilanteista, ruuhkista ja lomista riippuen. Rakennuslupaa odotellessa tontilla voi tehdä rakennustöitä palvelevia toimenpiteitä esim. pintamaat voi kuoria ja tuoda tontille rakennuskopin. Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin rakennuslupapäätös on lainvoimainen valitusajan jälkeen. Muutoksenhakuaika viranhaltijan päätöksestä on 14 vuorokautta ja lautakunnan päätöksestä 30 vuorokautta. Töiden aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontatoimistoon. Ilmoittaminen voidaan myös suorittaa suoraan aloituskokouksessa. Hakemuksesta voidaan sallia rakennustyön aloittaminen ennen luvan lainvoimaisuutta vakuutta vastaan, edellyttäen, että työn aloittaminen ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Rakennusvalvontamaksuun sisältyy: lupapäätös aloituskokoukseen osallistuminen vastaavan työnjohtajan, erityisalojen työnjohtajien, kohteen pääsuunnittelijan ja erityisalojen suunnittelijoiden hyväksyminen erityissuunnitelmien tarkastus lupaehtojen mukaisten katselmusten pitäminen luvan voimassaoloaikana päätösasiakirjojen lunastus Rakennuslupapäätös ja vahvistetut piirustukset on huolellisesti säilytettävä rakennustyömaalla ja rakennustyön valmistuttua rakennuksessa. Niitä ei saa luovuttaa mihinkään muuhun tarkoitukseen käytettäväksi kuin rakennustyön aikana suoritettaviin tarkastuksiin. Uuden rakennuksen rakentamiseen oikeuttava lupa on voimassa työn aloittamisen nähden kolme vuotta ja valmistumiseen nähden viisi vuotta, ellei sitä eri hakemuksesta ole pidennetty. Pidennystä on haettava luvan voimassaoloaikana. 13

14 Toimita rakennesuunnitelmat Rakennepiirustuksissa ja lujuuslaskelmissa osoitetaan kantavien rakenteiden kestävyys ja mitat työn suoritusta varten sekä niiden lämpö-, kosteus- ja vesieristykset. Rakennesuunnitelmien tulee olla pätevän suunnittelijan laatimat ja ne tulee laatia voimassa olevien rakennepiirustusohjeiden mukaisina. Rakennepiirustussarja sisältää: perustuspiirustukset - pohjataso, leikkaukset, osapiirustukset, merkinnät maan kantavuudesta, routasuojauksesta, salaojista jne. kantavaa runkoa koskevat piirustukset - tasopiirustukset, leikkaukset, osapiirustukset (seinät, seinätolpitus, pilarit, ikkuna- ja ovipalkit, laatat, vasat, portaat jne.) vesikattopiirustukset - tasopiirustus, leikkaukset, osapiirustukset (kattotuolijako, kattotuolit, jatkokset, naulauskaaviot jne.) radon - kaupunki teettää uusilla asemakaava-alueilla radontutkimuksen, jos siellä epäillään olevan radonia. - tulokset annetaan tontinhakijoille tiedoksi - radon on huomioitava rakennuksen perustuksia suunniteltaessa ja perustuksiin on rakennettava tuuletusputkisto Ennen rakennustöiden aloittamista on rakennusvalvontatoimistoon toimitettava: 2 sarjaa rakennepiirustuksia (A4-kokoon taitettuina, sidottuina ja varustettuna nimiöleimalla, josta ilmenee tontin numerointia koskevat tiedot, rakennuspaikan osoite ja hakijaa koskevat tiedot sekä suunnittelijan omakätisesti allekirjoitettuina) 1 kpl lujuuslaskelmia (laskelmissa oltava mukana rakennesuunnittelijaa koskevat tiedot; nimi, arvo, osoite ja puhelinnumero) 14

15 Toimita erikoispiirustukset Varsinaisia rakennussuunnitelmia tehtäessä on huomioitava tilavaraukset LVI-, sähkö- ja muun erikoistekniikan laitteita varten. Vesi- ja viemäripiirustukset (KVV-piirustukset) on toimitettava rakennusvalvontatoimistoon ennen näiden töiden aloittamista. Piirustukset toimitetaan kolmena allekirjoitettuna sarjana. Sarja sisältää asemapiirustuksen (1:200 (1:500)), pohjapiirustukset (1:50) ja linjapiirustukset. Piirustukset toimitetaan A4-kokoon taitettuina, seläkkeillä varustettuina ja sarjoiksi sidottuina. Kaksi sarjaa palautetaan leimattuna asiakkaalle., joista toisen asiakas toimittaa HS-Vedelle, kun hakee liittymistä HS- Veden verkkoon. Yksi sarja piirustuksia on muiden suunnitelmien tavoin oltava työmaalla käytettävissä katselmuksien yhteydessä. Rakentajan on käytettävä asiantuntevaa ja riittävän pätevää, paikalliset olosuhteet tuntevaa, suunnittelijaa. Jos rakennus liitetään kaukolämpö- tai maakaasuverkostoon, on näitä verkostoja ja laitteistoja koskevat sivuilla Muista rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje on laadittava sellaista rakennusta varten, jota käytetään pysyvään asumiseen tai työskentelyyn. Sama koskee tällaisen rakennuksen sellaista korjaus- ja muutostyötä, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen ja soveltuvin osin korjaus- ja muutostyötä, joka muutoin edellyttää rakennuslupaa. Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje tulee laatia huomioon ottaen rakennuksen ja rakennusosien ominaisuuksien säilyminen suunnitellun käyttöiän ajan. Käyttö- ja huolto-ohje sisältää rakennuksen ja sen rakennusosien kunnossapidon sekä hoidon ja huollon lähtötiedot, tavoitteet, tehtävät ja ohjeet omistajalle sekä asukkaille. Enintään kahden asunnon omajohtoisessa asuinrakennushakkeessa käyttö- ja huoltoohjeen sisältö voi rajautua niihin rakennusosiin ja teknisiin järjestelmiin, joiden hoidolla ja huollolla sekä kunnossapidolla on vaikutusta rakennuksen turvallisuus- ja terveysriskeihin. Rakennushankkeeseen ryhtyvän asiana on huolehtia, että tavarantoimittajat ja urakoitsijat toimittavat tuotekohtaiset hoito-, huolto- ja kunnossapito-ohjeet liitettäväksi käyttö- ja huolto-ohjeeseen. Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen laatimisesta määrätään rakennusluvassa. Loppukatselmusta haettaessa tulee rakennuksen käyttö- ja huoltoohjeen, jos sellainen on määrätty laadittavaksi, olla riittävässä laajuudessa valmis ja luovutettavissa rakennuksen omistajalle. Rakennusvalvontaviranomainen tarkistaa loppukatselmuksessa, että rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje on asianmukaisesti laadittu. 15

Suomussalmen Kunta Rakentajan opas

Suomussalmen Kunta Rakentajan opas Suomussalmen Kunta Rakentajan opas Tämä opas on tarkoitettu rakentajille. Oppaassa selvitetään tontin tai muun rakennuspaikan hankinta ja rakentamisen eri vaiheet. Opas soveltuu kaikkeen Suomussalmen kunnan

Lisätiedot

RAKENNA RIIHIMÄELLÄ Rakentajan opas viranomaispalveluihin

RAKENNA RIIHIMÄELLÄ Rakentajan opas viranomaispalveluihin RAKENNA RIIHIMÄELLÄ Rakentajan opas viranomaispalveluihin Riihimäen kaupunki Tekniikan ja ympäristön toimiala Eteläinen Asemakatu 2 11130 Riihimäki Päiväys 2/2015 Sisällysluettelo: Oma koti Riihimäelle...

Lisätiedot

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE Julkaisija SATAKUNNAN KUNNALLISRAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT AMK RY 13. UUDISTETTU PAINOS 2011-2013 Ohjeita rakentajille...1 2 Lukijalle Kädessäsi oleva Käytännön ohjeita

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta PIENTALORAKENTAJAN ABC

Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta PIENTALORAKENTAJAN ABC PIENTALORAKENTAJAN ABC 1 Sisällysluettelo 1. MIHIN LUPAA TARVITAAN?... 4 YLEISTÄ... 4 LUPAMUODOT... 4 2. LUPAPROSESSI... 7 YLEISTÄ... 7 NAAPURIN KUULEMINEN... 8 KAAVAMAHDOLLISUUDET... 8 RAKENNUSJÄRJESTYS...

Lisätiedot

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS +107,61 2. +104,60 4. 2. 3. KAAKKOON 4. +96,00 PIENTALO - OHJE 2009 17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAIS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...5 1. YLEISTÄ...5 2. MILLAINEN

Lisätiedot

SUUNNITELMASTA. Lokakuu 2003. Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi

SUUNNITELMASTA. Lokakuu 2003. Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi SUUNNITELMASTA TAL ALOKSI RAKENT AKENTAJ AJAN AN OPAS VIRANOMAISP ANOMAISPAL ALVELUIST VELUISTA Lokakuu 2003 Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi

Lisätiedot

SUUNNITELMASTA TALOKSI Opas rakentajalle 2015

SUUNNITELMASTA TALOKSI Opas rakentajalle 2015 SUUNNITELMASTA TALOKSI Opas rakentajalle 2015 www.tampere.fi/asuminenjarakentaminen/rakentaminen/rakennusvalvonta/laitjaohjeet Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell palvelupiste.frenckell@tampere.fi

Lisätiedot

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta 1 Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta Jari Heikkilä, dosentti kaupunginarkkitehti 20.10.2010 2 3 4 5 6 7 Rakennusvalvonnan tehtävä Rakennusvalvonta

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS 2 HATTULAN KUNTA Rakennusvalvonta Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS LUVAN HAKEMINEN JA ASIAKIRJAT Hattulassa rakennuslupaa haetaan joko

Lisätiedot

Käsikirja omakotitalorakentajalle asemakaava-alueella Vaasassa

Käsikirja omakotitalorakentajalle asemakaava-alueella Vaasassa Käsikirja omakotitalorakentajalle asemakaava-alueella Vaasassa 2 Lukijalle Pysähdy ja ajattele olet aloittelemassa elämäsi suurinta ja kalleinta seikkailua. Oman kodin rakentaminen on yksi elämän suurimmista

Lisätiedot

PIENTALO-OHJE 2015 2014

PIENTALO-OHJE 2015 2014 PIENTALO-OHJE 2015 2014 Kuopion alueellinen rakennusvalvonta Pohjois-Savon pelastuslaitos 21.2.2014 2.2.2015 SISÄLLYS 1 LUKU... 5 YLEISTÄ... 5 2 LUKU... 6 MILLAINEN LUPA TARVITAAN?... 6 2.1 RAKENNUSLUVANVARAISET

Lisätiedot

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle........................... Rakennusprojekti.................... Haapaveden kaupunki......... 3 Siikalatvan kunta............. 4 Tähtiluokitus....................... 5 Rakennusluvan.hakeminen............

Lisätiedot

OHJEITA RAKENNUS- JA TOIMENPIDELUVAN HAKIJALLE JA RAKENTAJALLE

OHJEITA RAKENNUS- JA TOIMENPIDELUVAN HAKIJALLE JA RAKENTAJALLE LOPEN KUNTA 12.8.2015 1 (8) OHJEITA RAKENNUS- JA TOIMENPIDELUVAN HAKIJALLE JA RAKENTAJALLE 1. RAKENNUS- TAI TOIMENPIDELUVAN HAKEMINEN 1.1. Tarvittavat asiakirjat Hakemus täytetään yhtenä kappaleena rakennuslupa

Lisätiedot

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet HAUKKANIEMI Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet KUOPION KAUPUNKI Tekninen virasto Kaavoitusosasto 31.8.2007 SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET SISÄLTÖ OSA 1 PIENTALORAKENTAJIEN SUUNNITTELU-

Lisätiedot

LUKIJALLE. TONTIN, RAKENNUSPAIKAN, jonka ehdoilla myös suunnittelu tulee tehdä.

LUKIJALLE. TONTIN, RAKENNUSPAIKAN, jonka ehdoilla myös suunnittelu tulee tehdä. LAIHIAN KUNTA RAKENTAJAN OPAS 1 LUKIJALLE Olet päättänyt rakentaa perheellesi oman kodin. Rakentamiseen tarvitset runsaan määrän tietoa ja taitoa, kärsivällisyyttä, pitkäjänteisyyttä ja ties mitä. Suureen

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA

HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA 14.12.2012 1 Sisällysluettelo 1. Rakennusvalvonnan laatupolitiikka...2 1.1 Toiminta-ajatus..2 1.2 Palvelua ohjaavat tavoitteet.2 1.3 Toiminnalliset

Lisätiedot

RAKENTAJAN OPAS OHJEITA IISALMESSA, LAPINLAHDELLA, PIELAVEDELLÄ, SONKAJÄRVELLÄ JA VIEREMÄLLÄ RAKENTAVILLE. Iisalmi. Pielavesi Lapinlahti.

RAKENTAJAN OPAS OHJEITA IISALMESSA, LAPINLAHDELLA, PIELAVEDELLÄ, SONKAJÄRVELLÄ JA VIEREMÄLLÄ RAKENTAVILLE. Iisalmi. Pielavesi Lapinlahti. RAKENTAJAN OPAS OHJEITA IISALMESSA, LAPINLAHDELLA, PIELAVEDELLÄ, SONKAJÄRVELLÄ JA VIEREMÄLLÄ RAKENTAVILLE 2011 Iisalmi Pielavesi Lapinlahti Sonkajärvi Vieremä Tee asuntotoiveista totta Me POP Pankissa

Lisätiedot

Rakennustyön valvonta

Rakennustyön valvonta A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Rakennustyön valvonta MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 2000 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 13 :n (132/1999)

Lisätiedot

Pietarsaari... 11 Luoto... 19

Pietarsaari... 11 Luoto... 19 RAKENTAJAN OPAS Pietarsaari................ 11 Luoto.................... 19 Tämän oppaan aineisto löytyy kuntien www-sivuilta. Sisällysluettelo Lukijalle........................................... 4 Rahoitus..........................................

Lisätiedot

HAKEMUKSEN TÄYTTÖ PUOLISON TIEDOT Puolisolla tarkoitetaan avio- tai avopuolisoa, jolla on sama osoite kuin hakijalla.

HAKEMUKSEN TÄYTTÖ PUOLISON TIEDOT Puolisolla tarkoitetaan avio- tai avopuolisoa, jolla on sama osoite kuin hakijalla. HAKEMUSTEN JÄTTÖ Tontteja koskevat hakemukset on jätettävä Tampereen kaupungin keskusvirastotalon ala-aulan esittelytilaan, os. Aleksis Kiven katu 14-16 C tai kiinteistötoimeen 3. krs. Avoinna arkisin

Lisätiedot

OHJEITA RAKENTAMISEN LUVISTA JA LUPIEN HAKEMISESTA

OHJEITA RAKENTAMISEN LUVISTA JA LUPIEN HAKEMISESTA OHJEITA RAKENTAMISEN LUVISTA JA LUPIEN HAKEMISESTA Luvat ja lupien tarve - rakennuslupa - toimenpidelupa - ilmoitusmenettely - purkamislupa ja ilmoitus - maisematyölupa - poikkeaminen - suunnittelutarveratkaisu

Lisätiedot

NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT

NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT Tutustukaa tähän tonttiesitteeseen huolellisesti ennen hakemuksen allekirjoittamista ja palauttamista. LINNAVUORI (13) TOTTIJÄRVI (22) NOKIAN KAUPUNKI Harjukatu 21,

Lisätiedot

RAKENTAMINEN PÖYTYÄN KUNNASSA

RAKENTAMINEN PÖYTYÄN KUNNASSA RAKENTAMINEN PÖYTYÄN KUNNASSA voimassa 1.5.2010 alkaen 1. MIHIN TARVITAAN LUPA? Yleistä Rakentamiseen liittyvät luvat voidaan jakaa seuraavasti: Ennen rakennusluvan hakemista tarvittaessa: - Poikkeamispäätös

Lisätiedot

OPAS 2015 KUITUA RAKENTAJAN KEHOSI TAPAAN MYÖS KOTISI TARVITSEE 100 % kuitua. Ravintosisältö. Seinäjoki. rakentajanopas.fi

OPAS 2015 KUITUA RAKENTAJAN KEHOSI TAPAAN MYÖS KOTISI TARVITSEE 100 % kuitua. Ravintosisältö. Seinäjoki. rakentajanopas.fi RAKENTAJAN KEHOSI TAPAAN MYÖS KOTISI TARVITSEE KUITUA Monipuolinen ruokavalio vaatii kuitua sillä lähtee myös digitaalinen nälkä. 100 % kuitua OPAS 2015 KODILLE HYVÄKSI Päätä helpottaa elämääsi. Hanki

Lisätiedot

S a l o n r a k e n n u s v a l v o n n a n l u p a o p a s

S a l o n r a k e n n u s v a l v o n n a n l u p a o p a s S a l o n r a k e n n u s v a l v o n n a n l u p a o p a s 2 0 1 1 versio 1 01.01.2011 Sisällysluettelo Tonttipalvelut s. 3 Muut kuin rakennusvalvontaviranomaisen myöntämät luvat Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu

Lisätiedot

PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT

PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT Ohjeita konepalvelun ja pienurakoiden tilaajalle Tekijät Taitto 2010, Infra ry Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Matti Lahtinen ja Satu Sahlstedt, Mittaviiva Oy Julkaisija Kuvat

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista A2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat A2 Määräykset ja ohjeet 2002 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista Annettu Helsingissä

Lisätiedot

4. RAKENNUSLUPAPIIRUSTUSTEN TARKASTAMINEN TONTTIOSASTOLLA 12

4. RAKENNUSLUPAPIIRUSTUSTEN TARKASTAMINEN TONTTIOSASTOLLA 12 1. JOHDANTO 8 2. HAKEMUS 10 3. ARVONTA JA TONTIN VARAAMINEN 11 3.1 Hakijoiden sijoittuminen hakumenettelyssä 3.2 Varauksen vahvistaminen ja varausaika 3.3 Lyhytaikainen maanvuokraus rakennusluvan hakemista

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot