RAKENTAJAN OPAS Hämeen 1 linn 1 an / kau 2 punki 4/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENTAJAN OPAS Hämeen 1 linn 1 an / kau 2 punki 4/2012"

Transkriptio

1 RAKENTAJAN OPAS Hämeenlinnan 11/2 kaupunki 4/2012

2 Sisällysluettelo Haluatko rakentaa oman kodin...3 Mieti rahoitus...3 Hanki sopiva tontti tai rakennuspaikka...3 Varauspäätös...4 Valitse suunnittelijat ja työnjohtajat...5 Tilaa tonttikartta...7 Teetä luonnoskuvat...7 Teetä pääpiirustukset, rakenne-, LVI- ja sähkösuunnitelmat...8 Rakennusoikeuden laskeminen...9 Osta tai vuokraa tontti varausaikana...10 Tiedota naapureille...11 Hae rakennuslupaa...11 Toimita rakennesuunnitelmat...14 Toimita erikoispiirustukset...15 Muista rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje...15 Puiden säilyttämisen tekniikka...16 Sovi ajoneuvoliittymästä...17 Liittyminen vesi- ja viemäriverkkoon...18 Sovi kaukolämpöön tai maakaasuun liittymisestä...18 Sovi sähkönjakeluverkkoon liittymisestä...19 Sovi tele- ja kaapelitelevisioverkkoon liittymisestä...20 Tilaa rakennuspaikan merkitseminen...24 Tee rakennustyön aloitusilmoitus...25 Aloituskokous...26 Työmaakatselmukset...26 Tilaa seinälinjojen merkitseminen...27 Pyydä käyttöönottokatselmus...28 Aitaa tontti...28 Pyydä loppukatselmus

3 Haluatko rakentaa oman kodin? Tämä opas on tarkoitettu avuksi omakotitalon rakentajille. Oppaassa on selvitty tontin tai muun rakennuspaikan hankintaan ja talon rakentamisen eri vaiheisiin liittyvät toimenpiteet. Sisällysluettelo on laadittu rakentamisen kannalta suositeltavaan aikajärjestykseen, joten aloita oppaan alusta ja etene vaihe vaiheelta. Jotkin vaiheet voivat tapahtua myös muussa järjestyksessä, mikä ei välttämättä ole virhe. Jotkin vaiheet on kuitenkin syytä toteuttaa tässä oppaassa esitetyssä järjestyksessä. Esim. talopaketin hankinta ennen tontin hankintaa saattaa johtaa tilanteeseen, jossa rakennuslupahakemus joudutaan hylkäämään tai poikkeamismenettelyihin, jotka viivyttävät hanketta merkittävästi. Jos välttämättä halutaan rakentaa juuri aivan tietynlainen koti, on varauduttava siihen, että sopivan tontin tai muun rakennuspaikan etsintään kuluu aikaa. Ensimmäinen yhteydenotto kaupungin rakennusvalvontatoimistoon on syytä tehdä viimeistään silloin, kun mieleinen tontti tai muu rakennuspaikka on löytynyt, jolloin rakennusvalvonnan henkilökunta voi opastaa alkuun kyseiselle rakennuspaikalle sopivan rakennuksen suunnittelussa ja antaa tietoja mm. erilaisten kaavamääräysten merkityksestä jne. Mieti rahoitus Ennen tontin hakemista kannattaa miettiä rakentamisen rahoittaminen. Itse rakentamiskustannusten lisäksi maksettavaksi tulee monia muitakin laskuja mm. tonttiliittymä, tontin varausmaksu (hyvitetään ensimmäisessä vuokrassa tai kauppahinnassa), rakennusvalvontamaksu jne. Tarkempaa tietoa näistä maksuista saa maankäytön ja ympäristön palvelupisteestä, Wetterhoffinkatu 2. Hanki sopiva tontti tai rakennuspaikka Tontti tai rakennuspaikka on mahdollista hankkia ostamalla tai vuokraamalla kaupungin tontti tai ostamalla tontti tai rakennuspaikka vapailta markkinoilta. Tiedot Hämeenlinnan kaupungin vapaista tonteista saa maankäytön ja ympäristön palvelupisteestä, muista kaupungin palvelupisteistä sekä internetistä Vapaista tonteista on karttoja, suunnitteluohjeita yms. aineistoa saatavissa itse hakemalla tai postin välityksellä. Jaettavat uudet tonttierät ilmoitetaan 1-3 kertaa vuodessa haettavaksi annettuun määräaikaan mennessä. Tiedottamiseen käytetään sanomalehti-ilmoituksia ja internetiä sekä muita tiedotuskanavia. Omakotitontit on ensisijaisesti tarkoitettu yksityisille henkilöille, jotka tai joiden perheenjäsen ei aiemmin ole saanut kaupungilta tonttia. Toissijaisessa asemassa 3

4 on henkilö, joka tai jonka perheenjäsen on viimeksi kuluneen 10 vuoden aikana saanut kaupungilta tontin, sekä yritys tai muu yhteisö. Jaossa vapaaksi jääneille ja varauksista vapautuneille tonteille voidaan myöntää varauksia jatkuvasti. Tällöin kaikki hakijat ovat samassa asemassa. Käytännössä menetellään siten, että viikon aikana, maanantaista perjantaihin, saapuneet hakemukset käsitellään yhdessä. Tontteja haetaan sitä varten tehdyllä lomakkeella Omakotitonttihakemus, joka palautetaan maankäytön ja ympäristön palvelupisteeseen. Lomakkeita saa maankäytön ja ympäristön palvelupisteestä ja internetistä. Hakemukseen täytetään vaihtoehtoiset tontit halutuimmuusjärjestykseen. Jos olet ainoa tonttia ykkösenä hakenut, saat tontin. Jos useampi hakija on laittanut ykköseksi saman tontin, tontti arvotaan näiden kesken. Näin käydään läpi kaikki tontit. Ensimmäisen kierroksen jälkeen katsotaan, mitkä tontit ovat vielä vapaina. Näitä tontteja verrataan ensimmäisellä jakokierroksella hävinneiden tontinhakijoiden tonttien halutuimmuusjärjestykseen. Jos hakijoilla on sama kakkostontti, tontti arvotaan heidän kesken. Näin menetellään kierros kierrokselta, kunnes joko tontit tai hakemukset loppuvat. Tonttihakemukseen hakijoiksi nimettyjen henkilöiden nimet on esiinnyttävä jatkossa kaikissa rakentamisen asiakirjoissa. Vuokrasopimus tai kauppakirja tehdään tonttihakemuksessa hakijoiksi nimettyjen henkilöiden nimiin. Yksi hakemus / perhe. Hakemus on täytettävä täydellisenä. Jos hankit tontin yksityiseltä, varmista maankäytön ja ympäristön palvelupisteestä (03) , että tontti on kiinteistörekisterissä. Kaupungin luovuttamat tontit ovat aina rekisterissä. Varauspäätös Geodeetti päättää varauksen myöntämisestä olosuhteiden mukaan joko suoraan tai arpomalla. Varauspäätös tehdään yleensä hakemuksen jättöviikkoa seuraavana tiistaina. Varausmaksu on 250 euroa ja se tulee maksaa kaupungin lähettämän laskun mukaisesti. Varaus ei tule lainkaan voimaan ellei varausmaksua makseta viimeistään eräpäivänä. Varauksen jatkamisesta peritään 330 euroa. Varausta ei voi siirtää toiselle henkilölle. Ensimmäinen varausmaksu hyvitetään varaajalle tontin hinnassa tai vuokrassa. Varausajan jatkamisen johdosta perittäviä maksuja ei palauteta, paitsi silloin kun tontin rakentaminen on estynyt kaupungista johtuvasta syystä. 4

5 Varausajan pituus on yleensä 6-10 kuukautta kunnallisteknisestä valmiudesta riippuen. Jos kunnallistekniikka on valmiina on varausaika 6 kuukautta. Tonttikauppa tai vuokrasopimus on tehtävä varausaikana. Vuokrasopimus tai kauppakirja tehdään tonttihakemuksessa hakijoiksi nimettyjen henkilöiden nimiin. Mikäli tonttikauppaa tai vuokrasopimusta ei ole tehty, voidaan tontti antaa uudelle varaajalle välittömästi varausajan päätyttyä. Valitse suunnittelijat ja työnjohtajat Tarvitset rakennuksen suunnittelua ja rakentamista varten ainakin seuraavat henkilöt nimetyt henkilöt: Rakennussuunnittelija (kohteen arkkitehtisuunnittelu) Rakennesuunnittelija LVI-suunnittelija(t) Sähkösuunnittelija Vastaava työnjohtaja KVV-työnjohtaja Rakennuslupa-asiakirjoissa pitää olla selvitys rakennuskohteen suunnittelijoista, joista erikseen on nimetty kohteen pääsuunnittelija. Pääsuunnittelija voi myös olla varsinaisen suunnitteluryhmän ulkopuolinen nimetty henkilö. Selvitys annetaan lupahakemuskaavakkeella tai erillisenä. Kohteen pääsuunnittelijan on omakätisellä allekirjoituksellaan vahvistettava suostumuksensa tehtävään. Pääsuunnittelijana ei voi toimia kohteessa toimivan urakoitsijan palveluksessa oleva vastaava työnjohtaja. Pääsuunnittelijana on oltava, kohteen vaativuus huomioon ottaen, vähintään rakennusarkkitehti tai vastaavan talonrakennusalan tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on suunnittelu-kokemusta. Teknisiltä ominaisuuksiltaan tavanomaisessa rakennuksessa, tyyppitalossa tms. pääsuunnittelijana voi toimia myös talonrakennusalan teknikon (rakennusmestarin) tutkinnon suorittanut henkilö. Ensisijaisesti pääsuunnittelijaksi on nimettävä henkilö, joka tosiasiallisesti on vastannut kohteen rakennussuunnittelusta (=arkkitehtisuunnittelu). Talopakettitoimitusten yhteydessä pääsuunnittelijana voi olla henkilö, joka on laatinut asemapiirustuksen, eli henkilö, joka vastaa rakennuksen korkeusasemasta ja sijoituksesta tontilla sekä pihajärjestelyistä. Rakennuksen kaikki suunnitelmat on teetettävä hankkeen laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävän pätevällä suunnittelijalla. Suunnittelijalla on oltava vähintään suunnittelualansa opintosuunnalla suoritettu teknikon tutkinto ja heidän on täytettävä Suomen Rakentamismääräyskokoelman osassa A2 esitetyt vaatimukset. Suunnittelija on aina henkilö, joka on vastannut tehtyjen suunnitelmien laatimisesta ja niiden teknillisestä sisällöstä, ei pelkäs- 5

6 tään yritys tms. Suunnittelijan on omakätisellä allekirjoituksellaan varmennettava laatimansa suunnitelmat. Vastaavana työnjohtajana voi toimia henkilö, joka on suorittanut vähintään talonrakennusalan teknikon tutkinnon (rakennusmestari) ja jolla on kohteen laatu ja laajuus huomioon ottaen riittäväksi katsottava kokemus vastaavista tehtävistä. Lisäksi edellytetään, että hän voi osallistua katselmuksiin ja hoitaa lain edellyttämät toimet. Vastaava työnjohtaja vastaa siitä, että työn lopputulos on myönnettyjen lupien ja voimassa olevien säännösten ja määräysten mukainen. Muiden töiden vastuullisilla työnjohtajilla, esim. KVVtyönjohtaja, on oltava vähintään oman alansa teknikon tutkinto ja heidän on täytettävä Suomen Rakentamismääräyskokoelman osassa A2 ja D6 esitetyt vaatimukset. Vastaavaksi työnjohtajaksi hyväksymistä haetaan rakennusvalvontatoimiston lomakkeella, jossa on oltava työnjohtajan omakätisellä allekirjoituksellaan varmentama sitoumus tehtävän suorittamiseen. Hakemuksen käsittelee rakennusvalvontatoimiston tarkastusinsinööri. Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin vastaava työnjohtaja on hyväksytty. Vastaavan työnjohtajan on oltava läsnä kaikissa työn aikana pidettävissä viranomaistarkastuksissa ja -katselmuksissa. Rakentamiseen liittyvät katselmukset ja tarkastukset tilataan rakennusvalvontatoimistosta ellei toisaalla tässä ohjeessa muuta sanota. Näitä katselmuksia ja tarkastuksia koskevia tilauksia saa tehdä ainoastaan kohteen vastaava työnjohtaja. Luvanvaraisten rakennustöiden yhteydessä tehtäviä kiinteistön vesijohtojen ja viemärien sekä niihin liitettyjen laitteistojen asennustöitä johtamassa ja valvomassa on oltava nk. KVV-työnjohtaja. Hän vastaa siitä, että suunnitelmia ja työnsuoritusta koskevia kiinteistöjen vesijohdoista ja viemäreistä sekä niihin liitetyistä laitteista annettuja määräyksiä ja ohjeita noudatetaan. KVV-työnjohtajan on aina oltava läsnä rakennustyön aloituskokouksessa sekä rakennuksen käyttöönotto- ja loppukatselmuksissa. KVV-työnjohtaja vastaa osaltaan rakennustyön tarkastusasiakirjaan tehtävistä tarkastusmerkinnöistä. KVVtyönjohtoanomuskaavake pitää hyväksyttää Hämeenlinnan rakennusvalvontatoimistossa ennen töiden aloittamista. Rakennusvalvontatoimisto pitää yllä luetteloa kaikista Hämeenlinnassa hyväksytyistä vastaavista työnjohtajista. Tämä hyväksyntä on voimassa viisi vuotta viimeisimmän, vastuullisena työnjohtajana hoidetun, kohteen käyttöönottokatselmuksesta lukien. Luetteloon merkityistä henkilöistä riittää kirjallinen vastaavan työnjohtajan ilmoitus, missä hän omakätisellä allekirjoituksellaan vahvistaa ottavansa tehtävän vastaan. Ensimmäistä kertaa Hämeenlinnassa vastaavaksi työnjohtajaksi pyrkivän henkilön ja henkilön, jonka viimeisimmästä vastuutehtävästä on kulunut yli viisi vuotta, on haettava hyväksyntää vastaavaksi työnjohtajaksi. Hakemukseen on liitettävä selvitys alan koulutuksesta ja toiminnasta alalla. Näiden henkilöiden on ennen hakemuksen jättämistä otettava yhteyttä rakennusvalvontatoimiston tarkastusinsinööriin. Erityisalojen vastuulliset työnjohtajat pitää hyväksyttää ennen kuin heidän valvontansa piiriin kuuluvia töitä tehdään työmaalla. 6

7 Tilaa tonttikartta Omakotitalon suunnittelussa on heti alussa otettava huomioon rakennuttajan tarpeiden ohella tontin tarjoamat mahdollisuudet / asettamat rajoitukset sekä asemakaavan ja kaupungin rakennusjärjestyksen määräykset. Ennen suunnittelun aloittamista on hankittava nk. virallinen tonttikartta. Virallinen tonttikartta liitteineen sisältää tiedot tontista, asemakaavamääräyksistä, mahdollisista muista rakentamisen rajoituksista ja tontin korkeussuhteista. Kartta liitteineen tilataan maankäytön ja ympäristön palvelupisteestä, Wetterhoffinkatu 2, 2. kerros, puh. (03) Toimitusaika on noin 10 päivää. Kartta noudetaan maankäytön ja ympäristön palvelupisteestä. Tonttikartan tietoja tarvitaan liitteeksi moniin piirustuksiin, kuten esim. vesi- ja viemäripiirustuksiin, sähköpiirustuksiin jne, joten ota siitä kopioita ennen kun laitat alkuperäiset rakennuslupahakemuksen liitteeksi. Vesi- ja viemäritiedot saa Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n nettisivuilta tilattavasta liitoskohtalausunnosta. Liitoskohtalausunto on liitettävä rakennuslupahakemuksen liitteeksi. Teetä luonnoskuvat Varausaika kannattaa käyttää rakennushankkeen valmisteluun. Teetä ensin suunnittelijalla luonnoskuvat rakennuksista ja tontin käytöstä. Luonnoskuvien avulla voit neuvotella rakennusvalvontatoimiston kanssa suunnitelmista ja sitten, kun molemmat osapuolet ovat yksimielisiä tontin maanpinnan muotoilusta, rakennuksen sijoittelusta ja tontille tulevasta rakennuksesta, niin voit teettää lopulliset pääpiirustukset rakennuslupaa varten. Rakennusvalvonta Ota yhteyttä: Rakennusvalvontatoimiston lupa-arkkitehti Wetterhoffinkatu 2, 2. krs Tarja Niemenlehto puh. (03)

8 Teetä pääpiirustukset, rakenne-, LVI- ja sähkösuunnitelmat Lupapiirustusten eli nk. pääpiirustusten laadinnassa on noudatettava rakennuspiirustuksista annettuja määräyksiä ja ohjeita (Suomen Rakentamismääräyskokoelma, osa A2, löytyy netistä oikealta sivupalkista) Pääpiirustuksiin kuuluvat: Asemapiirros Pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirrokset Asemapiirros on tehtävä pääsääntöisesti mittakaavaan 1:200. Asemapiirustuksessa esitetään tontti ja tontin ulkopuoliset alueet rakennuksineen ja rakennusaloineen vähintään viiden metrin etäisyydelle tontin rajoista tai vähintään kymmenen metrin etäisyydelle rakennettavista rakennuksista/rakennelmista. Piirustuksissa on myös esitettävä rakennuksen suunniteltu todellinen korkeusasema. Asemapiirustuksessa on lisäksi esitettävä sivulla 9 esitetyn ohjeen mukainen rakentamisen määrän ja rakennusoikeuden käytön osoittava pinta-alalaskelma. Hakemusta, josta laskelma puuttuu ei voida käsitellä ennen kuin kyseinen selvitys on tehty. Pohja- ja leikkauspiirrokset laaditaan samaan mittakaavaan 1:100. Pohjapiirrokset laaditaan rakennuksen kerroksista, kellarikerroksesta, ullakosta ja vesikatosta. Vesikattopiirros tarvitaan, jos katto sekä katolla olevat rakenteet, laitteet ja kulkutiet eivät riittävästi ilmene julkisivupiirroksista. Leikkauspiirrokset laaditaan kaikista rakennuksen rakenteiden ja ominaisuuksien osoittamiseksi tarpeellisista kohdista. Lisäksi on laadittava yksi leikkauspiirustus rakennuksen aukollisesta seinästä perustusten alapinnasta vesikaton yläpintaan mittakaavassa 1:20. Julkisivupiirroksella osoitetaan, että suunniteltu rakentaminen arkkitehtuuriltaan täyttää kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset huomioon ottaen rakennus sellaisenaan sekä sen suhde ympäröiviin rakennuksiin ja maisemaan. Julkisivupiirrokset laaditaan rakennuksen kaikista sivuista vesikatolla näkyvine osineen. Julkisivupiirustuksissa on esitettävä rakennuspaikan maanpinta ennen rakentamista ja sen jälkeen. Maanpinnat näytetään todellisine korkeusasemineen rakennuspaikan rajoille asti. Varsinaisia rakennussuunnitelmia tehtäessä on suunnittelussa huomioitava tilavaraukset lvi-, sähkö- ja muun erikoistekniikan laitteita varten. Pääsuunnittelija tarkastaa kaikkien rakennuskohteesta tehtyjen erikoissuunnitelmien, kuten esim. rakenne-, LVI- ja sähkösuunnitelmien, yleisen kelvollisuuden ja sopivuuden kyseiseen kohteeseen ja toisiinsa. Vastuu suunnitelman teknisistä yksityiskohdista ja valitun suunnitteluratkaisun teknisestä toimivuudesta on edelleen erikoissuunnitelman laatijalla. Suunnittelijan on nimikirjoituksellaan vahvistettava kaikki laatimansa suunnitelmat. Milloin rakennuskohteen rakennesuunnittelu on jaettu useille suunnittelijoille, esim. kattoristikot, on kohteen rakennesuunnittelusta vastaavan suunnittelijan rakenteiden pääsuunnittelijana vahvistettava muiden suunnittelijoiden suunnitelmat nimikirjoituksellaan. Samaa menettelytapaa noudatetaan myös LVI- ja sähkösuunnitelmien yhteydessä. Viranomaisille toimitettuja allekirjoittamattomia suunnitelmia ei käsitellä. 8

9 Rakennusoikeuden laskeminen Asiakirjoista (yleensä asemapiirustuksesta) pitää löytyä alla esitetyt asiat sisältävä pinta-alalaskelma. Milloin kellariin tai ullakolle sijoitetaan pääkäyttötarkoituksen mukaisia tiloja, on hakemukseen liitettävä näistä tasoista rasteroidut pohjapiirustukset, joista käy ilmi suunnittelijan kerrosalaan ja rakennusoikeuteen laskemat tilat. Rakennuksen kerrosala/rakennusoikeuteen laskettava pinta-ala < 100 m 2, laskentatarkkuus ylöspäin pyöristäen lähimpään 0,5 m 2. Rakennuksen kerrosala/rakennusoikeuteen laskettava pinta-ala 100 m 2, laskentatarkkuus ylöspäin pyöristäen lähimpään 1 m 2. Tontin tai rakennuspaikan tehokkuusluvulla tai muulla laskennallisella tavalla ilmoitettu rakennusoikeus lasketaan vastaavasti, mutta pyöristys tehdään alaspäin lähimpään täyteen 0,5 m 2 tai 1 m 2 Tontin/rakennuspaikan pinta-ala xxx m 2 Rakennusoikeus [e = x,xx] xxx m 2 (tehokkuusluku e esitetään, jos se on asemakaavassa määrätty) Talousrakennuksen rakennusoikeus xxx m 2 (milloin talousrakennukselle on määritelty erillinen rakennusoikeus) Rakennettu kerrosala xxx m 2 (Jos tontilla/rakennuspaikalla on aiemmin rakennettuja rakennuksia) Käytetty rakennusoikeus xxx m 2 (- -) Käytetty talousrak:n rak.oikeus xxx m 2 (- -) Rakennettava kerrosala xxx m 2 (yhteensä, lisäksi erittely kerrostasoittain, lasketaan rakennuksen ulkoseinien ulko- - kellari xxx m 2 pintojen mukaan kuten aina ennenkin) - I kerros xxx m 2 - II kerros xxx m xxx m 2 - ullakko xxx m 2 Käytettävä rakennusoikeus xxx m 2 (yhteensä, lisäksi erittely kerrostasoittain, käytettävä rakennusoikeus = kerrosala - kellari xxx m 2 Poikkeuksena tietyt erityistilanteet, joissa - I kerros xxx m 2 kerrosala saa ylittää sallitun rakennusoikeuden - II kerros xxx m 2 ulkoseinän paksuudesta johtuen) -... xxx m 2 - ullakko xxx m 2 Rakennuksen kokonaisala xxx m 2 ( kerrosala, mm. useat kellaritilat luetaan kokonaisalaan, mutta ei aina kerrosalaan) Talousrakennuksen kerrosala xxx m 2 (Kuten kerrosala yleensä) Käytettävä talousrak:n rak.oikeus xxx m 2 (Yleensä = kerrosala, erillisrakennusoikeuden yhteydessä = kerrosala + katokset) Talousrakennuksen kokonaisala xxx m 2 (Yleensä kerrosala) 9

10 Osta tai vuokraa tontti varausaikana Tontti voidaan myydä tai vuokrata varaajalle, kun siitä on tehty varauspäätös, hakija on maksanut varausmaksun ja varauspäätös on laillinen. Tonttikauppa tai vuokrasopimus on tehtävä varausaikana. Koska kauppakirjan ja vuokrasopimuksen tekemiseen osallistuu useita henkilöitä on erilaisista työtilanteista, ruuhkista, lomista yms. johtuen varauduttava noin kolmen viikon toimitusaikaan. Ota yhteyttä: Tonttikauppa Pirjo Savola, puh. (03) Vuokrasopimus Pia Hyvärinen, puh. (03) Tontti voidaan antaa uudelle varaajalle välittömästi varausajan päätyttyä. Ostaja tai vuokraaja vastaa tontin rakentamiskelpoisuuden yksityiskohtaisesta selvittämisestä sekä perustamistavan suunnittelusta ja toteutuksesta. Hyväksyttyjen piirustusten mukaiset rakennukset on rakennettava asuttavaan kuntoon kolmen vuoden kuluessa tontin vuokraamisesta tai ostosta. Ellei käyttöönottotarkastusta ole pidetty kolmen vuoden kuluessa vuokrasopimuksen tekemisestä, voi kaupunki irtisanoa sopimuksen ilman irtisanomisaikaa. Vastaavasti ostetun tontin rakentamatta jättämisestä määräajassa kaupunki voi periä sopimussakkoa 120 % tontin myyntihinnasta. Rakentamattoman tontin luovuttaminen luvatta edelleen rinnastetaan sopimuksen rikkomiseen. Rakentamattoman tontin vuokraoikeutta ei saa siirtää toiselle ilman kaupungin kirjallista lupaa. Sanktio on 10-kertainen vuosivuokra tai sopimussakkoa 120 % tontin myyntihinnasta. Tontin ostosta on suoritettava varainsiirtoveroa 4 % kauppahinnasta. Varainsiirtoveron maksaminen on ostajan velvollisuus. Varainsiirtovero maksetaan verohallituksen vahvistamalla varainsiirtoveron tilinsiirtolomakkeella (VEROH 6022) kahden kuukauden kuluessa kaupantekopäivästä pankkiin ostajan kotikunnan lääninverotoimiston tilille. Ilmoitus maksetusta verosta tehdään verotoimistoon henkilökohtaisesti. Verotoimistoon ilmoittamisen yhteydessä tarvitaan mukaan kauppakirjan jäljennös. Lainhuutoa on haettava maanmittaustoimistosta 6 kk:n kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta Etelä-Suomen maanmittaustoimistosta Koulukatu 13, Hämeenlinna. Lainhuuto maksaa 104. Vuokrasopimuksen kirjaamista on haettava kirjallisesti 6 kk:n kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoituspäivästä Etelä-Suomen maanmittaustoimistosta Koulukatu 13, Hämeenlinna. Vuokraoikeuden kirjaaminen maksaa

11 Tiedota naapureille Maankäyttö- ja rakennuslain säännösten mukaan rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on tiedotettava naapureita. Tiedottamisesta, milloin se hankeen laajuus tai sijainti taikka kaavan sisältö huomioon ottaen on naapurien edun kannalta tarpeen, huolehtii rakennusvalvontatoimisto kirjeitse. Rakennusvalvontatoimisto veloittaa naapureille tiedottamisesta 200 :n perusmaksun sekä lisäksi jokaista vastaanottajaa kohti 20. Mikäli hakija haluaa nopeuttaa lupahakemuksensa käsittelyä, hän voi hoitaa tiedottamisen myös itse. Tällöin lupahakemuksen ao. kohdassa tai liitteenä on oltava allekirjoituksin vahvistettu selvitys naapureista, joille hankkeesta on tiedotettu. Naapureita ovat, paitsi rajanaapurit, myös kadun, kapean puistokaistan tms. toisella puolella suoraan tai kulmittain vastapäätä sijaitsevien kiinteistöjen omistajat. Uusilla alueilla naapureiden nimet ja yhteystiedot saa maankäytön ja ympäristön palvelupisteestä Sirpa Rahikaiselta, puh. (03) , Lisäksi rakennushankkeeseen ryhtyvän on tiedotettava hankkeestaan rakennuspaikalle sijoitettavalla ilmoituksella, josta käy ilmi rakennushankkeen laatu, rakentaja ja tämän yhteystiedot. Ilmoitus kannattaa laatia ja sijoittaa siten, että se rakentamisen aikana palvelee myös opasteena tavaran toimittajille. Hae rakennuslupaa Rakennuslupaa on haettava uudisrakennukselle ja siihen verrattaville korjaus- ja muutostöille. Lisäksi rakennuslupaa on haettava rakennuksen laajentamiselle sekä sellaisille korjaus- ja muutostöille, joissa rakennuksen kerrosalaan laskettava pinta-ala muuttuu sekä käyttötarkoituksen oleellisille muutoksille. Rakennuslupaa on haettava myös silloin, kun suunnitelluilla muutoksilla on vaikutusta rakennuksen terveellisyyteen tai turvallisuuteen. Tavallisessa omakotitalon rakennuslupahakemuksessa tulee olla seuraavat asiakirjat: 1. Rakennuslupahakemus hakemuksia saa netistä sekä maankäytön ja ympäristön palvelupisteestä allekirjoittajana rakennuspaikan omistaja(t) / haltija(t) muulla allekirjoittajalla tulee olla valtakirja edellä mainituilta hakijoilta suunnittelijoiden nimet, koulutukset ja yhteystiedot nimetty pääsuunnittelija ja hänen yhteystietonsa ja allekirjoitus 11

12 2. Selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeudesta lainhuudatustodistus tai jäljennös vuokrasopimuksesta tai vaihtoehtoisesti jäljennös kauppakirjasta ja myyjän lainhuuto saa maankäytön ja ympäristön palvelupisteestä (03) , 3. Tonttikartta / virallinen karttaote saa maankäytön ja ympäristön palvelupisteestä (03) , 4. Kaupparekisteriote (jos hakija on yhtiö) 5. Pääpiirustukset 4 sarjaa rakennuspiirustusmääräysten mukaisia pääpiirustuksia taitettuina, sidottuina ja seläkkeillä varustettuina 4. sarja on ns. mittatyösarja, jonka perusteella lasketaan rakennuksen nurkat maastoon merkintää varten. Merkitse neljännen sarjan asemapiirrokseen rakennuksen nurkat, jotka haluat merkittävän maastoon (kts. lisätietoja s. 24) 6. Rakennushankeilmoitus lisälehtineen RH 1 rakennushankeilmoitus jokaisesta rakennuksesta erikseen esim. päärakennus, autotalli jne. RH 2 asuinhuoneistoilmoitus, täytetään vain mikäli hanke sisältää enemmän kuin yhden asunnon RK 9 poistumalomake, täytetään poistuvasta, purettavasta rakennuksesta. 7. Selvitys ulkoväreistä lomakepohja saatavilla rakennusvalvontatoimistosta tai netistä sidottuna ja seläkkeillä varustettuina kahteen pääpiirustussarjaan mukaan 8. Ennakkoluvat ja lausunnot, jos sellaisia on ympäristökeskuksen tai kaupunginhallituksen poikkeamispäätös lainvoimaisuustodistuksineen kaupunginhallituksen suunnittelutarveratkaisu lainvoimaisuustodistuksineen naapurien suostumukset poikkeusmenettelyssä selvitys naapureille tiedottamisesta selvitys naapurien kuulemisesta Rakennuslupahakemus liitteineen jätetään maankäytön ja ympäristön palvelupisteeseen, Wetterhoffinkatu 2, PL 63, Hämeenlinna. 12

13 Lausunnot hankitaan tarpeen mukaan kaupungin toimesta seuraavilta viranomaisilta: Kaavoitustoimisto Pelastusviranomainen Terveysviranomainen Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy Kunnallistekniikka (aina) Kaupunkikuvatyöryhmä (aina) Vattenfall Oy Rakennusluvan saaminen saattaa kestää 6-8 viikkoa työtilanteista, ruuhkista ja lomista riippuen. Rakennuslupaa odotellessa tontilla voi tehdä rakennustöitä palvelevia toimenpiteitä esim. pintamaat voi kuoria ja tuoda tontille rakennuskopin. Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin rakennuslupapäätös on lainvoimainen valitusajan jälkeen. Muutoksenhakuaika viranhaltijan päätöksestä on 14 vuorokautta ja lautakunnan päätöksestä 30 vuorokautta. Töiden aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontatoimistoon. Ilmoittaminen voidaan myös suorittaa suoraan aloituskokouksessa. Hakemuksesta voidaan sallia rakennustyön aloittaminen ennen luvan lainvoimaisuutta vakuutta vastaan, edellyttäen, että työn aloittaminen ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Rakennusvalvontamaksuun sisältyy: lupapäätös aloituskokoukseen osallistuminen vastaavan työnjohtajan, erityisalojen työnjohtajien, kohteen pääsuunnittelijan ja erityisalojen suunnittelijoiden hyväksyminen erityissuunnitelmien tarkastus lupaehtojen mukaisten katselmusten pitäminen luvan voimassaoloaikana päätösasiakirjojen lunastus Rakennuslupapäätös ja vahvistetut piirustukset on huolellisesti säilytettävä rakennustyömaalla ja rakennustyön valmistuttua rakennuksessa. Niitä ei saa luovuttaa mihinkään muuhun tarkoitukseen käytettäväksi kuin rakennustyön aikana suoritettaviin tarkastuksiin. Uuden rakennuksen rakentamiseen oikeuttava lupa on voimassa työn aloittamisen nähden kolme vuotta ja valmistumiseen nähden viisi vuotta, ellei sitä eri hakemuksesta ole pidennetty. Pidennystä on haettava luvan voimassaoloaikana. 13

14 Toimita rakennesuunnitelmat Rakennepiirustuksissa ja lujuuslaskelmissa osoitetaan kantavien rakenteiden kestävyys ja mitat työn suoritusta varten sekä niiden lämpö-, kosteus- ja vesieristykset. Rakennesuunnitelmien tulee olla pätevän suunnittelijan laatimat ja ne tulee laatia voimassa olevien rakennepiirustusohjeiden mukaisina. Rakennepiirustussarja sisältää: perustuspiirustukset - pohjataso, leikkaukset, osapiirustukset, merkinnät maan kantavuudesta, routasuojauksesta, salaojista jne. kantavaa runkoa koskevat piirustukset - tasopiirustukset, leikkaukset, osapiirustukset (seinät, seinätolpitus, pilarit, ikkuna- ja ovipalkit, laatat, vasat, portaat jne.) vesikattopiirustukset - tasopiirustus, leikkaukset, osapiirustukset (kattotuolijako, kattotuolit, jatkokset, naulauskaaviot jne.) radon - kaupunki teettää uusilla asemakaava-alueilla radontutkimuksen, jos siellä epäillään olevan radonia. - tulokset annetaan tontinhakijoille tiedoksi - radon on huomioitava rakennuksen perustuksia suunniteltaessa ja perustuksiin on rakennettava tuuletusputkisto Ennen rakennustöiden aloittamista on rakennusvalvontatoimistoon toimitettava: 2 sarjaa rakennepiirustuksia (A4-kokoon taitettuina, sidottuina ja varustettuna nimiöleimalla, josta ilmenee tontin numerointia koskevat tiedot, rakennuspaikan osoite ja hakijaa koskevat tiedot sekä suunnittelijan omakätisesti allekirjoitettuina) 1 kpl lujuuslaskelmia (laskelmissa oltava mukana rakennesuunnittelijaa koskevat tiedot; nimi, arvo, osoite ja puhelinnumero) 14

15 Toimita erikoispiirustukset Varsinaisia rakennussuunnitelmia tehtäessä on huomioitava tilavaraukset LVI-, sähkö- ja muun erikoistekniikan laitteita varten. Vesi- ja viemäripiirustukset (KVV-piirustukset) on toimitettava rakennusvalvontatoimistoon ennen näiden töiden aloittamista. Piirustukset toimitetaan kolmena allekirjoitettuna sarjana. Sarja sisältää asemapiirustuksen (1:200 (1:500)), pohjapiirustukset (1:50) ja linjapiirustukset. Piirustukset toimitetaan A4-kokoon taitettuina, seläkkeillä varustettuina ja sarjoiksi sidottuina. Kaksi sarjaa palautetaan leimattuna asiakkaalle., joista toisen asiakas toimittaa HS-Vedelle, kun hakee liittymistä HS- Veden verkkoon. Yksi sarja piirustuksia on muiden suunnitelmien tavoin oltava työmaalla käytettävissä katselmuksien yhteydessä. Rakentajan on käytettävä asiantuntevaa ja riittävän pätevää, paikalliset olosuhteet tuntevaa, suunnittelijaa. Jos rakennus liitetään kaukolämpö- tai maakaasuverkostoon, on näitä verkostoja ja laitteistoja koskevat sivuilla Muista rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje on laadittava sellaista rakennusta varten, jota käytetään pysyvään asumiseen tai työskentelyyn. Sama koskee tällaisen rakennuksen sellaista korjaus- ja muutostyötä, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen ja soveltuvin osin korjaus- ja muutostyötä, joka muutoin edellyttää rakennuslupaa. Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje tulee laatia huomioon ottaen rakennuksen ja rakennusosien ominaisuuksien säilyminen suunnitellun käyttöiän ajan. Käyttö- ja huolto-ohje sisältää rakennuksen ja sen rakennusosien kunnossapidon sekä hoidon ja huollon lähtötiedot, tavoitteet, tehtävät ja ohjeet omistajalle sekä asukkaille. Enintään kahden asunnon omajohtoisessa asuinrakennushakkeessa käyttö- ja huoltoohjeen sisältö voi rajautua niihin rakennusosiin ja teknisiin järjestelmiin, joiden hoidolla ja huollolla sekä kunnossapidolla on vaikutusta rakennuksen turvallisuus- ja terveysriskeihin. Rakennushankkeeseen ryhtyvän asiana on huolehtia, että tavarantoimittajat ja urakoitsijat toimittavat tuotekohtaiset hoito-, huolto- ja kunnossapito-ohjeet liitettäväksi käyttö- ja huolto-ohjeeseen. Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen laatimisesta määrätään rakennusluvassa. Loppukatselmusta haettaessa tulee rakennuksen käyttö- ja huoltoohjeen, jos sellainen on määrätty laadittavaksi, olla riittävässä laajuudessa valmis ja luovutettavissa rakennuksen omistajalle. Rakennusvalvontaviranomainen tarkistaa loppukatselmuksessa, että rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje on asianmukaisesti laadittu. 15

16 Puiden säilyttämisen tekniikka Rakentamisen aikana puun runko suojataan laudoilla, jotka sidotaan tukevasti kolmesta kohdasta. Pehmikkeenä runkoa vasten käytetään esimerkiksi vaahtomuovia. Aitaus puun ympärillä estää maan tiivistymisen juuristolla. Ellei aitaa voida tehdä, levitetään juuristolle n. 20 cm soraa, mikä poistetaan, kun juuristolla ei enää ajeta. Maastoa leikattaessa on puiden juuria katkottava. Leikkauspintojen tulee olla kohtisuorassa juuria vastaan ja sileitä. Haavalle sivellään katkaisun jälkeen haavanhoitoainetta ja juuristoa vasten tuodaan kosteana pidettävää kasvuturvetta. Puun toimiva juuristo on yleensä latvuspiirin kohdalla. 16

17 Maanpintaa nostettaessa 1. Jos täyttö on matala, enintään 50 cm, juuristo peitetään kevytsoralla, soralla tai keskikarkealla sepelillä. Maatukea ei tarvita. 2. Paksummissa kuin 50 cm:n täytöissä maa puun tyvellä tuetaan esimerkiksi kaivonrenkaalla. Karkeaa, vettä ja ilmaa hyvin läpäisevää ainetta on levitettävä latvuspiirin osoittamalle alueelle. Tuettu kuoppa täytetään kevytsoralla tai sepelillä. Maanpinta käsitellään kaikissa täytöissä ympäristön vaatimalla tavalla. 3. Kaikkien arvokkaimpien puiden säilyminen turvataan salaojaputkilla, joiden kautta puulle annetaan vettä ja ravinteita. Työ edellyttää asiantuntijan apua ja neuvoja. Sovi ajoneuvoliittymästä Kiinteistön omistaja / haltija voi tehdä ajoneuvoliittymän rakennusluvan myöntämisen jälkeen kahdella tavalla, joko tilata ajoneuvoliittymän teon kaupungilta tai tehdä liittymän itse. Liittymä tehdään kadun reunasta tontin sisäpuolelle metrin päähän tontin rajasta. Ajoneuvoliittymä tilattuna Tilatessaan ajoneuvoliittymän kaupungilta kiinteistön omistaja / haltija maksaa kaikki työstä aiheutuvat kulut (uusilla alueilla maksaa keskimäärin euroa). Tilauksen yhteydessä on toimitettava hyväksytyn rakennusluvan asemapiirros, jonka mukaisesti liittymä tehdään. Ajoneuvoliittymä omana työnä Mikäli kiinteistön omistaja / haltija tekee ajoneuvoliittymän omana työnä, on kiinteistön omistajan / haltijan tehtävä ennen kaivutöiden aloittamista haettava kaivulupa ja työn valmistuttua se on hyväksytettävä tiemestarilla. Työstä aiheutuvat kulut maksaa kiinteistön omistaja / haltija. 17

18 Kaivuluvan käsittely ja ajoneuvoliittymän tilaukset Lupatarkastaja Tapio Rinta-Jyllilä Puh. (03) Wetterhoffinkatu 2, 2. krs, PL 63, Hämeenlinna Liittyminen vesi- ja viemäriverkkoon 1. Asiakas pyytää liitoskohtalausunnon HS Vedeltä, joka liitetään rakennuslupahakemuksen liitteeksi 2. Rakennuslupa hyväksytään 3. Toimita KVV-suunnitelmat 3 sarjaa rakennusvalvontaan 4. Hyväksytä KVV-vastaava rakennusvalvonnassa 5. Täytä allekirjoitettuna HS-Veden liittymishakemus 6. Kopio myönnetyn rakennusluvan etulehdestä 7. Yksi sarja rakennusvalvonnan leimaamia KVV-suunnitelmia (sis. kvv-asemakuva ja kvvpohjakuva) Vesi- ja viemäriverkkoon liittymisestä tiedot löytyvät Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n nettisivuilta Sovi kaukolämpöön tai maakaasuun liittymisestä Tontin omistajalla / haltijalla on mahdollisuus liittyä kaukolämpöön tai maakaasuun, mikäli rakennettava kiinteistö sijaitsee sellaisen kadun varrella, jossa on kaukolämpöjohto ja/tai maakaasun jakelujohto. Liittymästä tehdään kirjallinen sopimus kiinteistön omistajan tai haltijan ja Vattenfall Kaukolämpö Oy:n kanssa. Kaukolämpöön liittymisen toimenpiteet: kiinteistön lämpöjohtosuunnitelman hankinta ja suunnitelmien hyväksyttäminen Vattenfall Kaukolämpö Oy:llä kaukolämpölaitteiden hankinta, jossa on huomioitava, että laitteet ovat voimassa olevien toimitusehtojen mukaiset kaukolämpölaitteiden käyttöönottotarkastusten hoito (asennusliike hoitaa) Maakaasuun liittymisen toimenpiteet: kiinteistön lämpöjohtosuunnitelman hankinta ja suunnitelmien hyväksyttäminen Vattenfall Kaukolämpö Oy:llä lämmityslaitteiden hankinta, jossa on huomioitava, että niiden tulee olla maakaasukäyttöön tarkoitettuja tyyppihyväksyttyjä laitteita. Asennuksia saa suorittaa vain tarvittavan asennusoikeuden omaavat henkilöt tai asennusliikkeet. maakaasulaitteiden käyttöönottotarkastusten hoito (asennusliike hoitaa) 18

19 Toimita Vattenfall Kaukolämpö Oy:öön kaksi sarjaa lämpöpiirustuksia seuraavasti: asemapiirustus 1:500 tai 1:200 lämmityslaitteiden toimintakaavio, josta ilmenee laitteiden tekniset tiedot sekä kiinteistön tarvitsema lämpö/kaasuteho taulukkomuodossa rakennuksen pohjapiirustus 1:50, josta ilmenee lämpökeskuksen sijainti ja laitteiden sijoitus kiinteistön omistajien täydelliset nimet ja osoitteet Vattenfall Kaukolämpö Oy rakentaa liittymisjohdon mittalaitteineen kiinteistöön sopimuksen mukaisesti. Rakentamiskustannukset sisältyvät liittymismaksuun. Vattenfall Kaukolämpö Oy puh. asiakaspalvelu Sovi sähkönjakeluverkkoon liittymisestä Rakentajan kannattaa tilata sähköliittymä ajoissa, sillä sähköverkon rakentamiselle on varattava aikaa. Sähköliittymän hinta rakennuskaava-alueella on verkkopalveluhinnaston mukainen. Rakennuskaava-alueen ulkopuolella liittymän hinta on selvittää jo ennen tontin hankintaa, koska liittymän hinta määräytyy pääosin verkon rakentamiskustannusten mukaan. Sähköliittymän voi tilata puhelimitse, netin välityksellä tai Vattenfallin palvelupisteessä. Liittymäpäätöksen tehtyään rakentaja ja verkkoyhtiön maastosuunnittelija käyvät tarvittaessa yhdessä rakentamiskohteessa läpi liittymän rakentamiseen liittyvät asiat. Rakentaja hankkii liittyjälle kuuluvat laitteistot, kuten tontin alueelle tulevan liittymiskaapelin sekä mittauskeskuksen. Rakentajalle kuuluvat hankinnat selvitetään liittymän tilauksen ja maastokäynnin yhteydessä. 19

20 Vattenfall Oy puh. liittymämyynti Liittymämyynnin palvelunumerosta saa kaikki tarvittavat tiedot sähköliittymän hankintaan liittyvistä asioista, myös työmaasähkön toimittamisesta sekä liittymän kytkennästä ja mittaroinnista. Sovi tele- ja kaapelitelevisioverkkoon liittymisestä Aina Talokaapeli Aina Talokaapeli mahdollistaa kiinteistön sisäverkon yhdistämisen yleiseen televerkkoon joko kuparisella maakaapelilla, optisella kuitukaapelilla tai erityistapauksissa (hajaasutusalueet) ilmakaapelilla. Uudet asemakaava-alueet toteutetaan pääsääntöisesti kuitukaapelilla. Optisella kuidulla on mahdollista liittää kiinteistö myös kaapeli-tv-verkkoon. Muussa tapauksessa mahdollinen kaapeli-tv-liittymä toteutetaan koaksiaalikaapelilla. Tämä edellyttää erillistä kaapeli-tv tilausta. Aina Talokaapelin tarkan tuotekuvauksen ja hinnaston löydät nettisivuiltamme Aina Talokaapelin asentamiseksi kaivetaan kaapelioja n. 0,7 m:n syvyyteen. Kaapeliojaan sijoitetaan halkaisijaltaan vähintään 50 mm:n muovinen asennusputki, jonka sisään maakaapeli asennetaan. Samaan suojaputkeen on mahdollista vetää myös kaapeli-tv-kaapeli. Sähkökaapelia ei saa vetää AinaComin suojaputkeen. Putkitus vedetään kiinteistön talojakamosta yleensä tien- tai kadunpuoleiselle tontin rajalle AinaComin määrittelemään liityntäpisteeseen. Putkituksessa on hyvä välttää jyrkkiä mutkia ja putken tulisi olla mahdollisimman yhtenäinen koko asennusvälillä. Yhtenäinen putkitus mahdollistaa välittömän maantäytön, helpottaa asennusta ja huoltoa sekä parantaa kaapelin suojausta. Ota selvää aina ennen kaivutöiden aloittamista alueella jo olevista kaapeleista! Kiinteistön omistaja vastaa oman tonttinsa osuudelta kaapeliojan kaivamisesta, asennusputken sekä kaapelin asentamisesta ja kaapeliojan täyttämisestä. AinaCom suosittelee, että kiinteistön omistaja merkitsee tontin asemapiirustukseen kaapelin sijainnin. AinaCom vastaa Aina Talokaapelin asentamisesta muilta osin. Talokaapelin kytkemisen jälkeen kiinteistöön voi kytkeä puhelin, laajakaista sekä kaapelitv-liittymät, jotka tulee tilata erikseen. Palveluiden saatavuus tarkistetaan aluekohtaisesti. Aina Talokaapelin tilaaminen Asiakaspalvelu p AinaShop, Kauppakeskus Linna 20

Mikkelin kaupunki Rakennusvalvonta Päätösote RAKENNUSLUPA. Lupatunnus A Sivu 1

Mikkelin kaupunki Rakennusvalvonta Päätösote RAKENNUSLUPA. Lupatunnus A Sivu 1 Lupatunnus 15-0338-A 28.05.2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Jouni Riihelä PL 33 50101 MIKKELI Rakennuspaikka Sairila, 491-419-0001-0344 Metsä-Sairilantie 18, 50800 Mikkeli Kiinteistön nimi METSÄ-SAIRILA Pinta-ala

Lisätiedot

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m²

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m² Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 09.06.2015 Rakennuslupa 15-64-A, Dåvits 410-1-81 / Oikaisuvaatimus 15-12-OIK 490/10.03.00.02/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 Asia Rakennuslupa Hakemus on

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

Tervetuloa! 14.1.2016

Tervetuloa! 14.1.2016 Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia,

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-1-300-3 Pinta-ala 1254.0 Fasaaninpolku 8 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus Lisärakennusoikeus

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-4-45-9 Pinta-ala 1559.0 Eteläinen Heikelintie 4 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (6) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan Lupanumero 2013-0001 Päätöspäivä 13.02.2013 10 Hakija Rantanen Mika Juhani Muuntajantie 3 28760 PORI Rantanen Johanna Katriina Muuntajantie 3 28760 PORI Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 608-402-0001-0346

Lisätiedot

AK-VIII. 2980.0 k-m 2. Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2 Myllymäenkatu 21 53100 LAPPEENRANTA

AK-VIII. 2980.0 k-m 2. Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2 Myllymäenkatu 21 53100 LAPPEENRANTA Rakennuslautakunta 10 05.02.2013 Lupa nro 2012-497 / Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2:n rakennuslupahakemus RAKLA 10 Rakennuslupa nro 2012-497 Rakennuspaikka: 405-4-64-2 Pinta-ala 0.0 Laivastokatu

Lisätiedot

LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS

LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS Rakennuslautakunta 42 15.08.2012 LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS RAKLA 42 Rakennuslupa nro 2012-534 Rakennuspaikka: 405-563-11-37 Pinta-ala

Lisätiedot

Alueen asemakaava ja yleissuunnitteluohjeet

Alueen asemakaava ja yleissuunnitteluohjeet 2 Sijainti Siirin tontit sijaitsevat n. 5 km keskustasta itään. Alue sijaitsee aivan Harvoilanmäen asuntomessualueen vieressä. Asuntomessualue avasi Siirin uuden asuinalueen. Kaikkiaan Siirin alueelle

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1

Lupatunnus R Sivu 1 Lupatunnus 12-0111-R 01.10.2012 64 Sivu 1 Kerimäen kunta Kerimäentie 10 58200 Kerimäki RAKENNUSPAIKKA Jouhenniemi, 246-408-0004-0629 Teollisuustie, 58200 KERIMÄKI Kiinteistön nimi HERTTUALA pinta-ala 4000

Lisätiedot

Nämä omakotitontit nyt haettavana! TARVASMÄKI 2. vaihe

Nämä omakotitontit nyt haettavana! TARVASMÄKI 2. vaihe Nämä omakotitontit nyt haettavana! TARVASMÄKI 2. vaihe 1.8.2011 TONTTIEN SIJAINTI Tarvasmäen tontit sijaitsevat n. 8,3 kilometriä Hämeenlinnan kaupungin keskustasta kaakkoon lähellä Janakkalan kunnan rajaa.

Lisätiedot

Palvelutalot ( palvelukeskus Punojanportti, Katinalan palvelutalo Kissankello, Helmi) Tehostettu palveluasuminen Willa Katinala Hakemus saapunut

Palvelutalot ( palvelukeskus Punojanportti, Katinalan palvelutalo Kissankello, Helmi) Tehostettu palveluasuminen Willa Katinala Hakemus saapunut Palvelutalot ( palvelukeskus Punojanportti, Katinalan palvelutalo Kissankello, Helmi) Tehostettu palveluasuminen Willa Katinala Hakemus saapunut HAKIJAN HENKILÖTIEDOT ASIOIDEN- HOITAJA NYKYISET PALVELUT

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ.

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. 1 Yleisehdot ja -tiedot: ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

Vuokrattavien/myytävien omakotitonttien jatkuva haku 2014

Vuokrattavien/myytävien omakotitonttien jatkuva haku 2014 Vuokrattavien/myytävien omakotitonttien jatkuva haku 2014 Haukipudas, Holma-Haapajärvi ja Heitonkangas Kiiminki, Hakomäki ja Honkimaa Martinniemi, Vahtola Oulunsalo, Niemenranta Vesala Yli-Ii Ylikiiminki,

Lisätiedot

OHJEITA RAKENNUSSUUNNITELMISTA

OHJEITA RAKENNUSSUUNNITELMISTA OHJEITA RAKENNUSSUUNNITELMISTA RUOVEDEN KUNTA 1/5 YLEISTÄ MRL 117, Rakennusjärjestys 14 16. Rakennuksen tulee sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla täyttää rakenteiden lujuuden ja vakauden, paloturvallisuuden,

Lisätiedot

Lupanumero Päätöspäivä

Lupanumero Päätöspäivä 1 / 5 HAKIJA Joutsenhanhi / Sisco Vuokra-Asunnot Oy Linnavuorentie 28 C, 00950 HELSINKI RAKENNUSPAIKKA Kiinteistötunnus 68-0-527-0001 Kaupunginosa KAUPUNGINOSA Kortteli 527 Tontti 1 Kiinteistön pinta-ala

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 7.11.2005 2005 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 Yleistä Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä

Lisätiedot

Omakotitalon rakentajanopas

Omakotitalon rakentajanopas opas Omakotitalon rakentajanopas Muistathan, että rakennuslupa tulee hakea vuoden kuluessa kunnan tontin varaamisesta, ja rakentaminen tulee aloittaa kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä. Asiantuntijat

Lisätiedot

Antti Voutilainen Arkk tsto Antti Voutilainen Oy Laivurinkatu 33 C 54 00150 HELSINKI RAKENNUSLUPA. Hakija Asunto Oy Töölö-Hesperia

Antti Voutilainen Arkk tsto Antti Voutilainen Oy Laivurinkatu 33 C 54 00150 HELSINKI RAKENNUSLUPA. Hakija Asunto Oy Töölö-Hesperia Antti Voutilainen Arkk tsto Antti Voutilainen Oy Laivurinkatu 33 C 54 00150 HELSINKI RAKENNUSLUPA Tunnus 14-2366-15-D Hakija Asunto Oy Töölö-Hesperia Rakennuspaikka Taka-Töölö, 091-014-0464-0004 Döbelninkatu

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) 53 Asianro 2888/10.03.00/2013 Oikaisuvaatimus / rakennustarkastaja Esa Koposen päätös 26.11.2012 1067 / osittaiset loppukatselmukset 26.3.2013 ja 2.4.2013 / 8-49-12

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Luonnos 16.10.2014 MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Sopijapuolet Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala (kaupunki) Sopimuksen kohde Asemakaavan laatiminen

Lisätiedot

Tie- ja lupajaosto

Tie- ja lupajaosto Tie- ja lupajaosto 17.10.2013 62 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan rakennustyön toteuttamiseksi tarpeellisista

Lisätiedot

Tietoa rakennustyön valvonnasta

Tietoa rakennustyön valvonnasta Rakennusvalvonta on maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvaa viranomaistoimintaa, joka neuvonnan, ohjauksen, lupakäsittelyn ja valvonnan avulla edistää hyvää ja ympäristöön sopivaa rakentamista sekä valvoo

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin.

Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin. TARJOUSPYYNTÖ Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin. Tontin kiinteistötunnus on 698 1 26 9. Tontin osoite on Korkalonkatu 12. Tontin pinta ala

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

2. Omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen

2. Omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen 1(5) MALLI KAUPPAKIRJA Tontin myynti perustuu Vantaan kaupungin kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen.x.2012 ja kaupunkisuunnittelulautakunnan..2013 lainvoimaiseen päätökseen [sekä asumisasioiden

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 YLEISTÄ... 2 2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOSTEN

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT LUPA- JA VALVONTAMAKSU (MRL 145 ) 1 Yleistä Luvan haltija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastusja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

15:69. Tontin pinta-ala ,00 m² Sallittu kerrosala 20132,00 m² Käytetty kerrosala 1650,00 m² Rakennuspaikan. 1748,56 m² kokonaiskerrosala

15:69. Tontin pinta-ala ,00 m² Sallittu kerrosala 20132,00 m² Käytetty kerrosala 1650,00 m² Rakennuspaikan. 1748,56 m² kokonaiskerrosala Rakennuslupa Lupanumero 2012-0043 Päätöspäivä 26.09.2012 38 Sivu 1 Hakija Valkamaa Jouko Antero Karikorventie 135 Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 608-406-0015-0069 Kaupunginosa/kylä Pomarkku Tilan nimi

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo 6.6.2016 alkaen Toimialajohtaja alueen päällikkö tekninen johtaja rakennustarkastaja 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 15 Hyväksyy rakennusjärjestyksen MRL 21 Määrää

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI MYY JA VUOKRAA

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI MYY JA VUOKRAA YLÖJÄRVEN KAUPUNKI MYY JA VUOKRAA Metsäkylän Työlänojan alueelta 32 omakotitalotonttia Hakuaika 3. 21.11.2014 kello 15.00 2 Ylöjärven kaupunki luovuttaa omakotitalotontteja Metsäkylän Työlänojan alueelta

Lisätiedot

VÄLSKÄRINKUJA JA VENKA. Sijaintikartta. Maankäyttöosasto 22.4.2013/ESu VÄLSKÄRINKUJA VENKA VENKA VÄLSKÄRINKUJA. . NAANTALI Luovutettavat tontit 2013

VÄLSKÄRINKUJA JA VENKA. Sijaintikartta. Maankäyttöosasto 22.4.2013/ESu VÄLSKÄRINKUJA VENKA VENKA VÄLSKÄRINKUJA. . NAANTALI Luovutettavat tontit 2013 VÄLSKÄRINKUJA VENKA VENKA VÄLSKÄRINKUJA. NAANTALI Luovutettavat tontit 2013 VÄLSKÄRINKUJA JA VENKA Sijaintikartta M:\KARTTA\LIITE\2013\Liitekartat\Luovutettavat_tontit_kiinteistot\Valskarinkuja\Sijaintikartta.pdf

Lisätiedot

Pientaloilta 13.01.2015 Lupakäsittely. Lupa-arkkitehti Tiina Reponen

Pientaloilta 13.01.2015 Lupakäsittely. Lupa-arkkitehti Tiina Reponen Pientaloilta 13.01.2015 Lupakäsittely Lupa-arkkitehti Tiina Reponen Vaadittavat asiakirjat Hakemuslomake hankkeeseen ryhtyvän / maksajan hetu suunnittelijoiden hetu perustelut, jos esitetään poikkeamisia

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1

Lupatunnus R Sivu 1 Lupatunnus 16-1050-R 21.09.2016 94 Sivu 1 HAKIJA Asunto Oy Sipoon Killinki, c/o YIT Rakennus Oy, PL 36, 00621 Asunto Oy Sipoon Kopeekka, c/o YIT Rakennus Oy, PL 36, 00621 Asunto Oy Sipoon Klaava, c/o YIT

Lisätiedot

Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014

Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 OIKAISUVAATIMUS RAKENNUSLUPAAN 14-0016-R/ AS OY METSOHOVIN KATETUT TERASSIT/VASTINE VALITUKSEEN 244/00.02.02/2014 VOLTK 17 Juhani Riuttanen

Lisätiedot

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä 1 / 6 LUONNOS 1 KAUPPAKIRJA (19.3.2012/UO) KAUPAN OSAPUOLET MYYJÄ Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä Risto Rytin katu 36 32700 Huittinen OSTAJA (he- / Y-tunnus), jäljempänä Ostaja

Lisätiedot

SAMPO 3 Päivittäistavarakaupan tontti Ensimmäinen tarjoustenjättöaika

SAMPO 3 Päivittäistavarakaupan tontti Ensimmäinen tarjoustenjättöaika SAMPO 3 Päivittäistavarakaupan tontti 26-174-1 Ensimmäinen tarjoustenjättöaika 13.5-14.6.2013 1 TONTTIEN SIJAINTI Sampo 3 alue sijaitsee n. 6,5 kilometriä Hämeenlinnan kaupungin keskustasta lounaaseen.

Lisätiedot

Mannisenmäki rakentajainfo

Mannisenmäki rakentajainfo Mannisenmäki rakentajainfo 7.9.2016 Tilaisuuden esittelijät Tontin ostoon liittyvät asiat Ulla Nyqvist, maankäyttöinsinööri Palvelupiste Hannikainen Anne Heikkinen, asiakaspalvelupäällikkö Alueen asemakaava

Lisätiedot

Kaup.osa- Kaava- Pinta- Rakennus- Myynti- Tontin- Varaus- Kortteli - Osoite merkintä ala oikeus hinta vuokra maksu Tontti m² krs-m²

Kaup.osa- Kaava- Pinta- Rakennus- Myynti- Tontin- Varaus- Kortteli - Osoite merkintä ala oikeus hinta vuokra maksu Tontti m² krs-m² R O V A N I E M I Maankäyttö päivitys 11.4.2013 HAETTAVANA OLEVAT TONTIT Määräaikainen haku ajalla 15.- 30.4.2013 klo 15.00 mennessä Kaup.osa- Kaava- Pinta- Rakennus- Myynti- Tontin- Varaus- VENNIVAARA

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Tontti nro 3 Naantalin kaupungin 15. kaupunginosan (Tammisto) korttelissa 15 ( ).

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Tontti nro 3 Naantalin kaupungin 15. kaupunginosan (Tammisto) korttelissa 15 ( ). Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 2 Ostaja Naantalin Vuokratalot Oy, y-tunnus 08544715. 3 Kaupan kohde Tontti nro 3 Naantalin kaupungin 15. kaupunginosan

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin. Myytävät omakotitontit 2008

Karkkilan kaupungin. Myytävät omakotitontit 2008 Karkkilan kaupungin Myytävät omakotitontit 2008 Karkkilan kaupungin vaihde Puhelin (09) 22 5051 Mittaus- ja kiinteistötoimi Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Tapio Jokela puh. 044 553 3421 tapio.jokela@karkkila.fi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6664/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6664/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (1) 193 Asianro 6664/10.00.02.01/2015 Asuntotontin 297-20-20-4 (Keski-Kaari 33) vuokraaminen / TA-Asumisoikeus Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

ROVANIEMEN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT ROVANIEMEN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

3 Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 42. korttelin tontti nro 5, osoitteessa Pirttiluodontie X, 21110 Naantali.

3 Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 42. korttelin tontti nro 5, osoitteessa Pirttiluodontie X, 21110 Naantali. 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 2 Ostaja 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 42. korttelin tontti nro 5, osoitteessa Pirttiluodontie X, 21110 Naantali.

Lisätiedot

Myyjä 1.1 Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä kaupunki.

Myyjä 1.1 Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä kaupunki. 1 SOPIJAPUOLET Myyjä 1.1 Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä kaupunki. Ostaja 1.2 Olli Mäkinen perustettavan yhtiön lukuun. 2 SOPIMUSALUE JA ESISOPIMUKSEN

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ (8) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ (8) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2016 1 (8) RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 9.8.2016 Rakenneyksikön päällikkö on 19.7.2016 ja 9.8.2016 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 26 29 Päätökset

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Rovaniemen kaupunki (1978283 1) Hallituskatu 7, PL 8216 96101 Rovaniemi jäljempänä Kaupunki Redinor Oy (0919708 1) perustettavan

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle: OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN KHALL 7 Vuonna 2015 asetetaan myyntiin tai vuokrattavaksi Juliuksentien asemakaavan muutos-alueelta kuusi omakotitonttia ja Hanhijoen asemakaavan muutosalueelta,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2015 1 (15) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO YLIARKKITEHTI HENKILÖTIEDOT POISTETTU 30.4.2015

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2015 1 (15) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO YLIARKKITEHTI HENKILÖTIEDOT POISTETTU 30.4.2015 31/2015 1 (15) YLIARKKITEHTI HENKILÖTIEDOT POISTETTU 30.4.2015 Yliarkkitehti on 30.4.2015 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset: 173 175 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 5.5.2015, jolloin päätösten

Lisätiedot

Rakennuslupahakemus nro / Keskussairaalan laajennus; K-sairaala ja muutostyöt E- ja P-osassa

Rakennuslupahakemus nro / Keskussairaalan laajennus; K-sairaala ja muutostyöt E- ja P-osassa Rakennuslautakunta 49 30.06.2015 Rakennuslupahakemus nro 2015-353 / Keskussairaalan laajennus; K-sairaala ja muutostyöt E- ja P-osassa 23/10.03.00.04.00/2015 RAKLA 49 Valmistelija / lisätiedot: Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite:

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: 1(5) KAUPPAKIRJA MYYJÄ OSTAJA KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski., jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: Oheisen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 2684/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 2684/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (1) 59 Asianro 2684/10.00.02.01/2016 Y-tontin 297-34-34-3 (Sipulikatu 4) vuokraaminen / Vaalijalan kuntayhtymä Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

Vantaan kaupungin myytävät pienteollisuustontit Nikinmäestä, syksy 2014

Vantaan kaupungin myytävät pienteollisuustontit Nikinmäestä, syksy 2014 Vantaan kaupungin myytävät pienteollisuustontit Nikinmäestä, syksy 2014 HAKUAIKA 17.11 31.12.2014 2 JOHDANTO Kaupunki tarjoaa ostettavaksi kuusi (6) pienteollisuustonttia yrityksen toimitilarakentamiseen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Rakennus- ja ympäristölautakunta Esityslista Liite Bilaga 9. Lupatunnus 15-0205-A 22.09.2015 Sivu 1

KIRKKONUMMEN KUNTA Rakennus- ja ympäristölautakunta Esityslista Liite Bilaga 9. Lupatunnus 15-0205-A 22.09.2015 Sivu 1 Lupatunnus 15-0205-A 22.09.2015 Sivu 1 Asia Rakennuslupa Hakemus on saapunut 18.6.2015. Sitä on täydennetty 23.7., 19.8. ja 28.8. ja 11.9.2015 Rakennuspaikka KOLSARI, 257-447-0004-0005 Pakrintie 4, 02480

Lisätiedot

Nousiaisten kunta, Y- 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) Tiuraniemi Jarkko Antero, ( ) Koivuranta Aliisa Ida Katariina, ( )

Nousiaisten kunta, Y- 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) Tiuraniemi Jarkko Antero, ( ) Koivuranta Aliisa Ida Katariina, ( ) 1/5 KAUPPAKIRJA MYYJÄ Nousiaisten kunta, Y- 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) OSTAJA Tiuraniemi Jarkko Antero, ( ) Koivuranta Aliisa Ida Katariina, ( ) (jäljempänä Ostaja ) KAUPAN KOHDE Nousiaisten kunnassa

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

esite päivitetty

esite päivitetty esite päivitetty 10.7.2013 VUOKRATTAVAT P- JA PL- TONTIT PÄIVÄKOTITARKOITUKSIIIN Metsokangankaan ja Ritaharjun kaupunginosista Kiinteistö Pinta-ala [m²] Rakennuso Käyttötark ikeus [km²] oitus Vuosivuokra

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite:

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: 1(5) KAUPPAKIRJA MYYJÄ OSTAJA KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski., jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: Oheisen

Lisätiedot

Rakentajan info. Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä. RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti

Rakentajan info. Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä. RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti Rakentajan info Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti 12.9.2016 Suunnittelun lähtökohtia Rakennus tulee suunnitella aina paikkaansa Maasto-olosuhteet,

Lisätiedot

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 )

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 ) Rakennuslautakunta 31 17.06.2015 Rakennuslautakunta 37 26.08.2015 Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä 31, 17.6.2015 (5.kaupunginosan korttelin 57 tontti 15, Mäntymäentie

Lisätiedot

Kaupunginosa/kylä. Tontin pinta-ala 7847,00 m² Sallittu kerrosala 784,00 m² Käytetty kerrosala 183,00 m² Rakennuspaikan

Kaupunginosa/kylä. Tontin pinta-ala 7847,00 m² Sallittu kerrosala 784,00 m² Käytetty kerrosala 183,00 m² Rakennuspaikan Lupanumero 2010-0061 Päätöspäivä 18.11.2010 91 Sivu 1 Hakija Rakennuspaikka Pakkanen Lasse Kiinteistötunnus 608-405-0010-0033 Kaupunginosa/kylä Längelmäki Messintie 4 B 40 Tilan nimi Mäntynen 3 28190 PORI

Lisätiedot

Kerrosalat: Rakennettu k-m 2 Vertailu (US250 mm) 0.0 k-m 2 Vireillä k-m 2

Kerrosalat: Rakennettu k-m 2 Vertailu (US250 mm) 0.0 k-m 2 Vireillä k-m 2 Rakennuslautakunta 8 12.01.2016 Rakennuslupahakemus nro 2015-806 tontille 405-7-20-19 24/10.03.00.04.00/2016 RAKLA 8 Valmistelija/lisätiedot: Apulaisrakennustarkastaja Päivi Salminen, puh.040 596 3883

Lisätiedot

3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 39. korttelin tontti nro 3, osoitteessa Luodontie, 21110 Naantali.

3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 39. korttelin tontti nro 3, osoitteessa Luodontie, 21110 Naantali. 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 2 Ostaja Rakennustoimisto Laamo Oy (Y- 0829611-7) Huuhkajantie 2 21210 Raisio 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 39. korttelin

Lisätiedot

Kauppa kirja Luonnos 22.5.2015. Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. Timo Noko Naantali.

Kauppa kirja Luonnos 22.5.2015. Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. Timo Noko Naantali. Naantalin kaupunki 1 Myyjä Kauppa kirja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1 2 Ostaja Timo Noko Naantali. 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 8. kaupunginosan (Luolala)

Lisätiedot

Ohjeita tarjousten perusteella myytävien omakotitonttien hakijoille. Hakuaika klo 16

Ohjeita tarjousten perusteella myytävien omakotitonttien hakijoille. Hakuaika klo 16 Ohjeita tarjousten perusteella myytävien omakotitonttien hakijoille Hakuaika 1.4.2016-25.4.2016 klo 16 OHJEITA TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVIEN OMAKOTITONTTIEN HAKI- JOILLE HAKUAIKA JA HAKEMINEN Tarjousten

Lisätiedot

Kaupan kohde on asemakaavan mukaista sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta YS sekä lähivirkistysaluetta VL.

Kaupan kohde on asemakaavan mukaista sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta YS sekä lähivirkistysaluetta VL. KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS alustava luonnos Sopimusosapuolet Myyjä Saarijärven kaupunki (0176975-1) Sivulantie 11 43100 Saarijärvi Ostaja Rakennus Kujala Oy (0843888-3) Soijinmäentie 2 43220 Mahlu Kaupan

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33. Rakennuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33. Rakennuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 1 6440/10.03.00/2011 33 Selityksen antaminen Korkeimmalle hallinto-oikeudelle vastaavan työnjohtajan hyväksymisen peruuttamista koskevasta valituksesta, lupatunnus

Lisätiedot

242 PIENTALOJEN RAKENNUSLUPAMAKSUJEN ALENTAMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI

242 PIENTALOJEN RAKENNUSLUPAMAKSUJEN ALENTAMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJANOTE VP4 RAKENNUSLAUTAKUNTA LJ 5.8.2014 242 PIENTALOJEN RAKENNUSLUPAMAKSUJEN ALENTAMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI 1.10.2014 31.1.2015 PÄÄTÖSEHDOTUS päättää, että 1.10.2014 31.1.2015

Lisätiedot

RAKENNUSLUVAN, TOIMENPIDELUVAN, PURKAMISLUVAN JA MAISEMATYÖLUVAN TOTEUTTAMINEN

RAKENNUSLUVAN, TOIMENPIDELUVAN, PURKAMISLUVAN JA MAISEMATYÖLUVAN TOTEUTTAMINEN RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNUSLUVAN, TOIMENPIDELUVAN, PURKAMISLUVAN JA MAISEMATYÖLUVAN TOTEUTTAMINEN Ohje: Lokakuu 2007, korvaa ohjeen toukokuu 2005 Vuoden 2014 syksyllä voimaan astuvaa sääntelyä ei

Lisätiedot

VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN PERUSKORJAUKSEN (LINJASANEERAUS) LUPAPROSESSIKUVAUS

VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN PERUSKORJAUKSEN (LINJASANEERAUS) LUPAPROSESSIKUVAUS HELSINGIN KAUPUNKI LUPAPROSESSIKUVAUS 1 (6) VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN PERUSKORJAUKSEN (LINJASANEERAUS) LUPAPROSESSIKUVAUS HELSINGIN KAUPUNKI LUPAPROSESSIKUVAUS 2 (6) 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Rakentamisen valvonta ja neuvonta Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Rakentamisen valvonta ja neuvonta Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia 1 Uudisrakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta (MRL) rakentaminen ja laajentaminen + 4,50 /m 2 vapaa-ajan asunto tai sen laajentaminen tai saunan rakentaminen 400,00 + 4,50 /m 2 (vapaa-ajan

Lisätiedot

Luvan nro R Sivu 1. Soukanniitty 17 C, ESPOO

Luvan nro R Sivu 1. Soukanniitty 17 C, ESPOO Luvan nro 16-0025-R 23.03.2016 Sivu 1 ASIA RAKENNUSLUPA RAKENNUSPAIKKA Niuhala, 927-427-0002-0091 Ranta-Liukkaantie 14, 03400 VIHTI Kiinteistön nimi METSÄ-LIUKAS Pinta-ala 109523 m² HAKIJA TOIMENPIDE Tiainen

Lisätiedot

RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO

RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO Rakennuslupaan liittyvä laadunohjaus, vmh/2010 RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO 1 VIEMÄRI- JA VESIJOHTOSELVITYS Koskee kaikkia uudisrakennuksia ja tarvittaessa saneerauksia, jos vesihuoltoon tulee muutoksia

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA Rauniorakentajat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2016 1 (15) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 19.4.

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2016 1 (15) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 19.4. 16/2016 1 (15) TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 19.4.2016 Talotekniikkayksikön muiden viranhaltijoiden 19.4.2016 tekemät rakennuslupapäätökset: 70 74 Päätökset annetaan julkipanon

Lisätiedot

SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ Tekninen lautakunta hyväksynyt 12.3.2002 Voimaantulopäivä 15.3.2002 Sopimus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen ja sen

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa.

Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa. KAUPPAKIRJA 1(5) MYYJÄ OSTAJA Ylivieskan kaupunki, 0190557-3 PL 70, 84101 YLIVIESKA nimi, tunnus Osoite: KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Ylivieskan kaupungin xx kaupunginosan (x.) korttelin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2015 1 (5) RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 19.5.2015 Rakenneyksikön päällikkö on 19.5.2015 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 52 53 Päätökset annetaan

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet 1. Tee esisuunnitelma sähköistystarpeista lämmitysjärjestelmästä 2. Ota yhteyttä Tornion Energiaan saadaksesi neuvoja sähköistyksen toteuttamiseksi saadaksesi tiedon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 31.08.2015 Sivu 1 / 1 2478/02.07.00/2015 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh. 040 536 1739 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 12.01.2015 Sivu 1 / 1 5499/02.07.00/2014 7 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Asunto-, yritys- ja erityisryhmien tonttien luovutusperusteet, -tavat ja -ehdot

Asunto-, yritys- ja erityisryhmien tonttien luovutusperusteet, -tavat ja -ehdot Asunto-, yritys- ja erityisryhmien tonttien luovutusperusteet, -tavat ja -ehdot D/466/10.00.02.03/2015 Asian valmistelija Ora Nuutinen, puh. 014 266 5073 Asunto-, yritys- ja erityisryhmien tonttien luovutuksessa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 07.03.2016 Sivu 1 / 1 860/2016 02.07.00 29 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 2016

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 2016 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 2016 1 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 145 :n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen kunnan suorittamaan viranomaistehtävistä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 7091/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 7091/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2015 1 (1) 178 Asianro 7091/10.00.02.01/2015 Julkulan omakotitonttien luovuttaminen Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Kaupungilla

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille

SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille Rakentajan muistilista 1. Hanki sähköurakoitsija. 2. Sähköurakoitsijasi asentaa mittauskeskuksen ja kytkee siihen liittymiskaapelin. 3. Sähköurakoitsija

Lisätiedot

VAASAN VEDEN LIITTYMISMAKSUTAKSA 1.1.2013 LÄHTIEN

VAASAN VEDEN LIITTYMISMAKSUTAKSA 1.1.2013 LÄHTIEN Päivitetty 29.4.2015 VAASAN VEDEN LIITTYMISMAKSUTAKSA 1.1.2013 LÄHTIEN 1.1 VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOJEN LIITTYMISMAKSUN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET Vaasan Veden vesi- ja viemäriverkostojen liittymismaksu on kiinteistökohtainen

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot