M20-hankkeen arvioinnin loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "M20-hankkeen arvioinnin loppuraportti"

Transkriptio

1 M20-hankkeen arvioinnin loppuraportti Asuinympäristöihin kohdennettu päihdehaittojen ehkäisemisen ja vähentämisen kehittämishanke yhteisöjen voimavaroja käyttäen Hämeenlinna kesäkuu 2008 Antti Pelto-Huikko

2 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle Johdanto M20-hanke Ulkoisen arvioinnin lähtökohdat ja tavoitteet Vaikuttavuuden arvioinnin osa-alueet Menetelmät, aineistot ja analysointi Kuvaus hankkeen etenemisestä toimineet osahankkeet Kanta-Häme, Forssa Uusimaa, Hanko Keski-Suomi, Äänekoski Pirkanmaa, Ikaalinen Varsinais-Suomi, Uusikaupunki toimineet osahankkeet Etelä-Pohjanmaa, Kauhajoki Pohjois-Savo, Leppävirta Pohjois-Savo, Joroinen Pohjanmaa, Uusikaarlepyy Kymenlaakso, Hamina Lappi, Sodankylä Arvioinnin tulokset M20-hankkeen prosessien ja tulosten arviointi Alueellisten osahankkeiden tarve, toimintalogiikka ja prosessi Alueellisten osahankkeiden käynnistäminen Verkostojen ja yhteistyön luominen sekä uusien toimijoiden aktivointi Uusien toimintamallien kehittäminen Aluetoimijoiden kokemukset työstä Neljä mallia ehkäisevään alueelliseen päihdetyöhön Aktivointimalli Lähipalvelumalli Kansalaistoiminnan malli Verkostomalli...69

3 5.2.5 Päiväkeskusmallien arviointi hanketoimijoiden näkökulmasta M20-hankkeen vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi Vaikutukset toiminnan piirissä olevien asiakkaiden elämään Vaikutukset lähiyhteisöön ja vapaaehtoistoimintaan Toiminnan juurtuminen käytäntöön Arviointitulosten yhteenvetoa ja pohdintaa Lähteet...85

4 Lukijalle M20-hanke oli Sininauhaliitto ry:n koordinoima kehittämishanke, jolla pyrittiin kehittämään sekä ehkäisevää että korjaavaa päihdetyötä maakunnissa. Työ käynnistyi vuonna 2004 ja se päättyi vuoden 2008 keväällä. Tämä asiakirja on hankkeen ulkoisen arvioinnin loppuraportti, jossa arvioidaan toiminnan etenemistä sekä alueittain että kokonaisuutta tarkastellen. Lisäksi arvioidaan kehitettyjä päiväkeskusmalleja ja päiväkeskustoiminnan tuloksellisuutta asetettuihin tavoitteisiin nähden. Raportti sisältää pääosin Sininauhaliiton sisäisen arvioinnin keräämästä aineistosta laaditun aluekohtaisen toiminnan kuvauksen (kappale 4), jolla pyritään tekemään näkyväksi paikkakuntakohtaistyötä, alueellisen toiminnan lähtökohtia sekä työssä koettuja onnistumisia ja haasteita. Hankkeen ja sen eri osa-alueiden varsinainen arvottava osuus alkaa kappaleesta 5. Lopussa on ulkoisen arvioinnin näkökulmasta rakennettu yhteenveto keskeisimmistä tuloksista ja pohdintaa toiminnan sisältämistä mahdollisuuksista ja haasteista. Raportin toivotaan olevan läpiluotaus tehtyyn työhön, sen tuloksellisuuteen sekä ennen kaikkea keskustelun avaus päihdehaittojen vähentämistä pohtivien toimijoiden keskuudessa. 1

5 1 Johdanto M20-hankkeen suunnittelu- ja käynnistysvaiheen taitteessa tapahtui monia suomalaisten päihteiden saatavuuteen ja päihteiden käyttöön liittyviä muutoksia. Ensinnäkin Viron liittyminen Euroopan Unioniin lisäsi mahdollisuuksia tuoda lähialueilta halpaa alkoholia. Valtiovallan taholta ymmärrettiin, että samalla kun tuontirajoitukset väljenivät, oli odotettavissa merkittävää alkoholin kulutuksen kasvua. Jotta vähittäismyynti olisi pysynyt laillisena eikä keskittynyt liiaksi naapurimaiden halvempiin tuotteisiin, päätti valtio alentaa alkoholiverotustaan. Tämä verokevennys vaikutti ennen kaikkea väkevien alkoholituotteiden hintojen reiluun laskuun. Ja niin siinä sitten kävi, juuri kuin oli ennustettukin. Alkoholin käyttö kasvoi - ainakin hetkellisesti - reilusti. Suurin kasvu kohdistuu ensisijaisesti niihin ryhmiin, joissa alkoholin kulutus oli jo ennestään korkea. Tästä seurasi väistämättä yleinen alkoholihaittojen lisääntyminen yhteiskunnassa ja kysynnän kasvu erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminta-alueilla. Lähes heti veronkevennyksen jälkeen selviämisasemat suuremmissa kaupungeissa alkoivat raportoida tilastoja, jotka osoittivat käytön lisääntyneen ja yhä huonommassa kunnossa tulevien asiakkaiden määrien kasvaneen. Valtion taholta teetettiin tarkempia selvityksiä tilanteesta ja kunnat sekä etenkin järjestöt panostivat päihdetyön suunnitteluun ja toteutukseen. Kunnissa ongelmana oli resurssipula, jonka vuoksi niissä ei paljoa pystytty tekemään ehkäisevää työtä saati kehitettyä sitä, vaan liikenevät panokset oli laitettava korjaavaan työhön. Järjestöille jäikin erittäin tärkeä rooli ehkäisevän päihdetyön kehittämisessä ja toteutuksessa. Ehkäisevä päihdetyö on määritelty eri toimijoiden näkökulmista eri tavoin. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja koulutuskeskus (Stakes) määrittelee ehkäisevän päihdetyön seuraavalla tavalla. Ehkäisevä päihdetyö edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia edistämällä päihteettömiä elintapoja, ehkäisemällä ja vähentämällä päihdehaittoja sekä lisäämällä päihdeilmiön ymmärrystä ja hallintaa sekä toteuttaa ja edistää perus- ja ihmisoikeuksia (Soikkeli, M. & Mustalampi, S.) Wennberg et al. (2007) toteaa Raha-automaattiyhdistykselle tekemässään ehkäisevän päihdetyön tilaa käsittelevässä arvioinnissa, että ehkäisevän päihdetyön käsite on saanut 2

6 hyvin erilaisia tulkintoja ja määritelmiä. Karlssonin ja Tigerstedtin (2004) mukaan järjestöt ovat päätyneet käyttämän käsitettä korostaakseen toimien paikallisuutta vastapainona kansallisen tason vaikuttamiselle. Toisten tulkintojen mukaan ehkäisevä päihdetyö taas nähdään aiemmin raittiustyön alle ryhmiteltyjen toimien uudeksi yhteen kokoavaksi nimittäjäksi. Järjestöissä tehtävä ehkäisevä päihdetyö näyttäytyy pääasiassa joko strategiatyönä tai erilaisten kehittämishankkeiden kautta. Järjestöissä tehtävää kehittämistyötä rahoittaa pääasiassa Raha-automaattiyhdistys, joka jakoi vuonna 2006 ehkäisevän päihdetyön kehittämiseen noin 12 miljoonaa euroa. Suurin osa tästä summasta käytettiin erilaisten toimintamallien kehittämiseen, kehitettyjen toimintamallien implementointiin, tietyille erityiskohderyhmille suunnattavaan työhön, monipuolisten ja innovatiivisten menetelmien kehittämiseen sekä vaikuttamistyöhön. (Wennberg et al. 2007) Ehkäisevän päihdetyön merkitystä on korostettu voimakkaasti viime vuosina. Päihdeongelmien kärjistyessä ja kuntien resurssien heikentyessä järjestöjen ja kolmannen sektorin rooli kasvaa. Viime vuodet ovat tuoneet lisää päihdetyön organisoitumista sekä ehkäisevän päihdetyön tutkimusta esimerkiksi osana alkoholiohjelmaa. Terveyden edistämisen keskus (Tekry) on koonnut yhteen ehkäisevän päihdetyön toimijoita etsimään ja jakamaan näkemyksiä siitä, mitkä ovat järjestötyön keskeiset toiminta-alueet päihde-kentällä ja mihin suuntaan työtä pitäisi kehittää. Työn tuloksena syntyi "Järjestöjen päihdeohjelma vuosille ". Ohjelma on esimerkki siitä, miten järjestöjen tekemää ehkäisevää päihdetyötä pyritään jäsentämään ja luomaan uusia toimintamuotoja eri toimijoiden välillä. (Wennberg et al. 2007) 3

7 2 M20-hanke Lisääntyneet alkoholi- ja päihdeongelmat sekä niistä johtuvat seurannaisvaikutukset loivat tarpeen M20-hankkeelle. Päihdeongelmien kasvuun ovat vaikuttaneet monet yhteiskunnassamme viime vuosina tapahtuneet muutokset, kuten alkoholiveron alennus keväällä 2004 sekä samoihin aikoihin tapahtunut Viron liittyminen EU:n jäseneksi ja tästä seurannut alkoholituotteiden tuonnin vapautuminen. Nämä kansalliset ja kansainväliset yhteiskunnalliset muutokset yhdessä koventuneiden arvojen kanssa ovat olleet omiaan lisäämään päihteiden käyttöä ja niistä aiheutuvia ongelmia ja pahoinvointia. Päihteiden käytön uskotaan lisääntyvän ennen kaikkea niissä väestöryhmissä, joissa käyttö on tähänkin mennessä ollut runsasta. Päihdeongelmien lisääntyminen asuinaluilla lisää usein myös asukkaiden turvattomuuden kokemista. Erilaisissa hyvinvointia kuvaavissa selvityksissä asumiseen liittyy valikoitumista, jossa yhtenä tekijänä on asuinalueen tai yhteisön turvallisuus. Kun päihdeongelmia kasautuu tietyille asuinalueille, on varsin lyhyellä ajanjaksolla havaittavissa alueen asuntojen hintojen laskua, yhteisöllisyyden häviämistä, alueen yhteisten tilojen ja alueiden rappeutumista sekä asukkaiden muuttohalukkuutta toisille alueille. (Seppänen 2001) Sininauhaliitto pyrkii osaltaan vastaamaan näihin kasvaviin ongelmiin M20-hankkeella. M20-hanke on Sininauhaliitto ry:n hallinnoima kehittämishanke, jota toteutetaan Rahaautomaattiyhdistyksen rahoituksella. Hanke käynnistyi huhtikuussa 2004 ja se päättyi keväällä Hanke sai kuitenkin Raha-automaattiyhdistykseltä vuoden jatkorahoituksen, joten kokonaisuudessaan työ päättyi vuoden kuluttua alkuperäisestä suunnitelmasta, keväällä Viimeisen vuoden kehittämistyössä mukana oli alkuperäisen yhdentoista osahankkeen kokoonpanosta viisi osahanketta. Näiden viiden osahankkeen kanssa työtä syvennettiin ja kehitettiin vielä vuoden verran. Sininauhaliitto ry:n internetsivuilla M20-hanke on määritelty seuraavalla tavalla: M20-hankkeen tavoitteena on päihdehaittojen vähentäminen, yhteisöllisyyden lisääminen ja kansalaistoiminnan kehittäminen hankepaikkakuntien pilottialueilla. Keskeistä toiminnassa on toimintaan osallistuvien sosiaalinen vahvistaminen ja osallisuuden lisääminen. Toiminnassa välittyy toivo sekä oikeus ihmisarvoiseen elämään ja hyvinvointiin. (Sininauhaliitto 2007) M20-hankkeen kautta Sininauhaliitto yhtenä järjestötoimijana vastaa Suomen kansalliseen alkoholiohjelmaan, jolla pyritään ehkäisemään päihdehaittoja laajalla rintamalla. 4

8 M20-hankkeelle asetettiin kolme päätavoitetta, jotka ovat 1) lähiyhteisöjen tuen muodostaminen, 2) kansalaistoiminnan kehittäminen sekä 3) päihdehaittojen vähentäminen. Lähiyhteisöjen tuen muodostumisen tarkennettuna tehtävänä oli löytää asumisen piiristä sellaisia henkilöitä, jotka toimivat yhteisön vaikuttajina ja kehittäjinä. Yhteisön toimintaaktiviteettien ja päihdeongelmien puheeksiottamisen kautta pyrittiin saavuttamaan yhteys lähipiirin jokaiseen henkilöön. Tästä toiminnasta oli tarkoitus muodostua lähiyhteisöllinen tuki. Kansalaistoiminnan kehittämisellä pyrittiin siihen, että Sininauhaliiton jäsenjärjestö toisivat alueelle järjestötoimintaa ja osaamista sekä näin ollen mahdollistaisivat entistä paremmin osallistavan kansalaistoiminnan. Kansalaistoiminnan aktivoimisella haluttiin herättää alueiden asukkaissa auttamisen halua ja vastuuta lähimmäisistämme. Päihdehaittojen vähentäminen perustui M20-hankkeessa siihen, että lähiyhteisöjen tuen ja kehittyneen vapaaehtoistoiminnan (kansalaistoiminta) kautta aktivoituva asuinyhteisö muodostaisi yhteisvastuuta, jonka kautta olisi mahdollista päihdehaittojen käsitteleminen ja lopulta vähentäminen sekä yhteisön hyvinvoinnin ja erityisesti alueen turvallisuuden lisääminen. Kolmen edellä luetellun päätavoitteen saavuttamiseksi hanketoimijat pyrkivät verkostoitumaan alueiden avaintahojen, kuten kunnan ja alueen eri sektoreiden asiantuntijatahojen kanssa. Hankkeen paikalliset kehittämisryhmät muodostuivat paikallisen jäsenjärjestön, seurakunnan ja kunnan toimijoista, joiden todettiin omaavan tarvittavan substanssiosaamisen. Kunta toimi paikallisissa osahankkeissa yhteistyössä kumppanuus-periaatteella, jossa hanketta tuettaisiin osana mm. sosiaali- ja terveystoimen ja asuntotoimen peruspalveluja. Yhteistyötoimijoiden työtapana oli verkostoyhteistyö. Toiminnan käynnistämisen myötä muodostettiin tarvittavat verkostokokoukset, joissa ratkaistiin yhteisöllisiä ja yksilöllisiä ohjaustoimintoja. Kaikkien yksilöasioiden käsittelyssä otettiin huomioon aina kunkin yksilön lupa asioiden käsittelyyn verkostossa. 5

9 3 Ulkoisen arvioinnin lähtökohdat ja tavoitteet Ulkoisen arvioinnin lähtökohtana oli luoda tiivis kuvaus M20-hankkeesta ja arvottaa sitä. Arvottamisella tarkoitetaan sitä, että suhteutetaan tehtyä työtä hankkeelle asetettuihin tavoitteisiin ja näin ollen saadaan kehittämistyön kannalta olennaista tietoa siitä, kuinka suunnitellut kehittämistoimet ja -mallit ovat todellisuudessa toimineet ja vastanneet niille asetettuihin tavoitteisiin. Lyhyesti sanottuna arviointi arvioi, kuinka asetettuihin tavoitteisiin on pystytty vastaamaan ja millaisia tuloksia M20-hanke kokonaisuudessaan on tuottanut eri toimijoiden näkökulmasta. Ulkoisen arvioinnin toimeksiantoa muutettiin viimeisen vuoden aikana, koska tilaajalle varmistui jatkorahoituksen saaminen hankkeelle. Tämän käsillä olevan loppuraportin ohella tehtiin toimintaa kuvaava ja arvottava väliarviointi. Arvioinnin loppuraportti on suoraa jatkoa väliarvioinnille ja monilta toimintaa kuvaavilta osin raportit ovat saman sisältöiset. Loppuraportti eroaa väliraportista lähinnä siinä, että loppuraportissa arvioinnin kohteena on myös luotujen päiväkeskusmallien kokemusperäinen arvottaminen sekä toiminnan juurtumisen arvioiminen. Kokonaisuudessaan M20-hankkeen ulkoisen arvioinnin tehtävänä oli vastata seuraaviin arviointikysymyksiin: Ovatko hankkeelle asetetut tavoitteet saavutettu? o Lähiyhteisöjen tukea on kehitetty o Kansalaistoiminta on kehittynyt o Päihdehaitat ovat vähentyneet Tuottaako hankkeen toteutustapa toimivia malleja päiväkeskus- ja asuinaluetyöhön? o Miten mallit on koettu? o Tiedostavatko toimijat, että he toimivat tietyn mallin mukaan? o Miten ne ovat pilotoinnin aikana kehittyneet? o Miten mallien sisältöjä on noudatettu? o Mikä malleissa toimii ja mikä ei? o Mikä määrittää sen, että millaista mallia lähdetään hyödyntämään? Miten selkeä rajanveto mallien välillä on ja miten se toimii käytännössä? o Millaisia resurssivaatimuksia malleilla on ja miten niihin on pystytty vastaamaan? 6

10 Syntyykö hankepaikkakunnille yhteistyötä sidosryhmien ja kansalaisten välille päihdehaittojen vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi? o Millaista yhteistyötä on syntynyt ja mitkä asiat on todettu helpottavan tai vaikeuttavan yhteistyötä? Miten päiväkeskustoiminta on saatu juurrutettua osaksi paikkakunnan palveluja? o Miten jatkovuodelta pois jääneet paikkakunnat ovat pärjänneet hankkeen jälkeen? o Jos jatkoa ei ole syntynyt, niin mitä syitä taustalta löytyy? o Mitä paikkakunnilla on tehty juurruttamisen edellyttämiseksi? o Millaiset asiat edistävät tai vaikeuttavat juurtumista paikallistasolla? o Kansalaistoiminnan merkitys ja rooli osana päiväkeskustoimintaa voiko toiminta jatkua kansalaistoiminnan pohjalta? Näiden edellä mainittujen arviointikysymysten sisällä tarkastellaan hankkeen vaikuttavuutta sekä lyhyen että pitkän aikavälin näkökulmista. Ensimmäisen asteen vaikuttavuus eli hankkeen tulokset käsittävät seuraavien asioiden arvioinnin: Alueellisten osahankkeiden käynnistyminen Verkostojen ja yhteistyön luominen Uusien toimintamallien perustaminen Uusien toimijoiden aktivointi Toisen asteen vaikuttavuus eli kestävät pitkän ajan vaikutukset käsittävät lisäksi seuraavien asioiden arvioimisen: Vaikutukset toiminnan piirissä olevien asiakkaiden elämään Vaikutukset lähi-/ asuinyhteisöön Yhteistyön lisääntyminen ja sitoutuneisuus, eli jatkuvuuden takeet Hankkeen ensimmäisen asteen vaikuttavuutta arvioitiin kartoittamalla hankepaikkakunnilla hankkeen toimesta aikaansaadut uudet toimintatavat, rakenteet ja yhteistyömuodot. Toisen asteen vaikuttavuutta lähestyttiin hankkeen väliraportissa kuvattujen eri paikkakuntien omista tarpeista ja kiinnostuksen kohteista nousseiden kehittämisteemojen kautta. Toisen asteen vaikuttavuuden arvioinnissa vertailtiin eri paikkakuntien kokemuksia kehittämisteemojen mukaisista toimintamalleista, joita ovat aktivoiva malli, lähipalvelu-malli, verkos- 7

11 tomalli sekä kansalaistoiminnan malli. Erityisenä arvioinnin tarkastelu-näkökulmana olivat eri mallien toteuttamisedellytykset ja kansalaisjärjestön rooli niiden luomisessa. 3.1 Vaikuttavuuden arvioinnin osa-alueet Paasion (2006) mukaan vaikuttavuuden arvioinnissa on viisi vaihetta, joihin tulee kyetä vastaamaan: tarvekartoitus, toimintalogiikan selvittäminen, prosessien kuvaaminen, vaikuttavuuden osoittaminen sekä kustannusvaikuttavuuden estimoiminen. Tarvearvioinnissa kyse on kohderyhmän todellisuuden analyysi, ei siis heitä ympäröivän palvelujärjestelmän tai organisaatioiden analyysi (Paasio 2006; Rossi et al. 1999). Kohderyhmän sisällä tarpeet voivat olla erilaisia ja ne voivat vaihdella alueittain. Tarvearvioinnin lähtökohtana on, että toimijoilla tulee olla selkeä ymmärrys siitä, mikä on se taustalla oleva todellinen alueellinen tai paikallinen tarve, johon toimintaa kehitetään. Konkreettinen esimerkki Paasiota (2006) mukaillen: Päihteiden väärinkäyttö on yhteiskunnallinen ongelma. Jotta asialle voidaan tehdä jotain, on meidän ensin määriteltävä, mitä päihteiden väärinkäytöllä tarkoitetaan ja millaisia taustatekijöitä ilmiöön liittyy. On aivan eri asia puhua päihdeongelmasta yksilön kriisinä kuin esimerkiksi yhtenä palvelujärjestelmän ehkäisytoiminnan kohteena. Ymmärrys ilmiöstä vaikuttaa siihen, millaiset syyseuraus -ketjut kehitetään ja miten ilmiöön vaikuttamista arvioidaan. Toimintalogiikka luo kuvan siitä, miten hanketoimijat ovat aikoneet vastata edellä esitettyyn tarpeeseen. Hanketoimijoilla tulee olla mahdollisimman yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mikä on heidän alueelleen ja kohderyhmälleen paras toimintatapa ja -malli. Toimintamallien tulee olla kriittisesti pohdittuja ja niihin liittyvät syy-seuraussuhteet tulee olla ymmärrettyjä ja perusteltuja. Toisin sanoen toimijoilla tulee olla tieto tai vahva uskomus siitä, että suunniteltu toiminta vastaa kohderyhmän tarpeeseen. Prosessi kuvaa sen konkreettisen työn, jota alkuperäiseen tarpeeseen vastaamiseksi olisi toimintalogiikan mukaan tullut tehdä. Prosessikuvauksen pohjana on edellisessä kappaleessa esitetty toimintalogiikka. Prosessikuvauksella tarkastellaan, kuinka hyvin konkreettinen työ on vastannut toimintalogiikassa esitettyä mallia - eli toisin sanoen, onko tehty niin kuin on suunniteltu? Suunnitelmallisuuden noudattaminen on edellytyksenä sille, että alkuperäistä toimintalogiikkaa ja sen vastaavuutta alueen tarpeeseen voidaan arvottaa. Mikäli konkreettinen toiminta eroaa suunnitellusta, niin silloin se ei enää vastaa alkuperäistä 8

12 toimintalogiikkaa, joka pohjautuu alueen tarpeeseen. Tällöin tarve-toimintalogiikkaprosessi -ketju katkeaa, eikä vaikuttavuutta voida uskottavasti arvioida. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei toimintaa voisi - tai jopa pitäisi - muuttaa, mikäli työn edetessä huomataan, että toimintalogiikka ei ole loppuun asti ajateltu tai joko alkuperäinen tarve on muuttunut tai ympäröivä muu konteksti sitä edellyttää. Tarpeelliset muutokset tulee tehdä, mutta niiden perustelut tulee olla selvät ja auki kirjoitetut. Vaikuttavuuden arvioinnissa tulee pystyä poluttamaan tehty työ akselilla tarvetoimintalogiikka-prosessi-vaikutus-vaikuttavuus. Jokaisella osa-alueella tulee olla selkeä syy-seuraussuhde keskenään, joka arvioinnissa pyritään todentamaan. Toisin sanoen tietyn tarpeen tulee johtaa tiettyyn toimintalogiikkaan ja siitä seuraavan prosessin tulee rakentua sen pohjalle. Kustannusvaikuttavuus on kustannusten tunnistamista ja analysointia suhteessa kohderyhmälle aikaansaatuihin (hyvinvointi-)muutoksiin ja niihin käytettyihin resursseihin. Kustannusvaikuttavuusanalyyseissä vaaditaan vain kustannusten muuttamista rahaksi, ei vaikutusten (Sjöblom 2000). Vaikutukset voidaan ilmaista muina suureina. Kustannusvaikuttavuuden selvittäminen edellyttäisi, että on olemassa vaihtoehtoisia menetelmiä tulosten saavuttamiseksi ja että näiden kustannukset on muutettavissa vertailukelpoiseen muotoon. Kustannusvaikuttavuuden arviointiin ei tässä arvioinnissa ollut riittävästi resursseja. 3.2 Menetelmät, aineistot ja analysointi Kesäkuussa 2007 valmistuneen arvioinnin väliraportti muodosti tiedollisen pohjan ja rakenteellisen rungon tälle loppuraportille. Väliraportin aineisto koostui lähinnä hanketoimijoiden tuottamasta laadullisesta sekä määrällisestä aineistosta, joita hankittiin kahdella haastattelukierroksella sekä erilaisten päiväkirjojen muodossa. Päiväkirjojen kautta hankkeen koordinoinnista sekä alueiden toiminnasta vastaavat henkilöt tuottivat kattavan määrän kuvailevaa aineistoa työn etenemisestä, onnistumisista ja vaikeuksista. keskeisen aineiston muodostivat hankkeessa tehdyt ohjausryhmien jäsenten (12 ohjausryhmää), projektityöntekijöiden (n=10) sekä paikallisten toimijoiden haastattelut. Sininauhaliiton sisäinen koordinaatio suoritti haastattelut keväällä 2006 ja ne toistettiin keväällä Menetelmänä oli puolistrukturoitu haastattelu. Haastatteluissa selvitettiin monipuolisesti kunkin osahankkeen merkitystä ja vaikutuksia asiakaskunnalle, asuinyhteisölle ja lähiympäristölle, kansalaistoiminnan viriämiselle ja yhteistyön lujittamiselle paikallisella tasolla. Loppuarviointia varten ulkoisen arvioinnin suorittaja täydensi olemassa olevaa tutkimusaineistoa 9

13 haastattelemalla sekä vuonna 2007 päättäneiden alueiden että vuoden 2008 kevääseen jatkaneiden alueiden projektihenkilöstön (n=11) ja osan jatkoalueiden ohjausryhmän jäsenistä (n=20). Paikkakuntakohtaisten aineistojen tutkimusmenetelmänä käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Tekstimateriaalista nostettiin esiin avainasiat, ne klusteroitiin ja näin syntyneille luokille luotiin kattavat käsitteet. Aluksi luokittelukriteerinä käytettiin SWOTanalyysia, jonka pohjalta löytyivät toiminnan vahvuudet. Näistä nostettiin esiin vaikutukset. Heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet yhdessä muodostavat toiminnan haasteet. Paikkakunta-analyysit painottuivat toteutuneen toiminnan vaikuttavuuteen. Määrällistä aineistoa oli paljon ja se oli toimijoiden puolesta jo valmiiksi koodattu matriiseihin. Määrällinen aineisto perustui paikallistoimijoiden viikkopäiväkirjoissaan tuottamaan numeeriseen arviointiin siitä, kuinka he olivat omasta mielestään kokeneet työn ja siihen sidoksissa olevat tekijät. Määrällinen aineisto sisälsi myös laadullisia kysymyksiä, jotka olivat luokittelujen kautta muutettu määrälliseen muotoon. Ulkoisen arvioinnin tehtäväksi jäi tilastollisten ajojen tekeminen aineistosta. Tilastoaineisto oli Excel-muodossa, joten tästä syystä aineisto ajettiin läpi Tixel -tilasto-ohjelmalla. 10

14 4 Kuvaus hankkeen etenemisestä M20-hanke käynnistyi vuonna Aloitusvuoden työ oli pääasiassa yhteistyöhön mukaan tulevien paikkakuntien etsimistä sekä neuvottelujen käymistä näiden kanssa. Paikkakuntakohtaiset neuvottelut M20-hankeyhteistyöstä aloitettiin maaliskuussa 2004 Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen, kuntien sekä hankeyhteistyöhön tulevien muiden toimijoiden kanssa. Neuvotteluja hankeyhteistyöstä käytiin yhteensä 26 paikkakunnalla: Mikkelissä, Leppävirralla, Joensuussa, Haminassa, Virroilla, Kauhajoella, Uudessakaarlepyyssä, Haukiputaalla, Sodankylässä, Kajaanissa, Lapinlahdella, Forssassa, Haminassa, Uudessakaupungissa, Porissa, Ikaalisissa, Jämijärvellä, Parkanossa, Ilmajoella, Lahdessa, Vaasassa ja Äänekoskella, sekä myöhemmin vuonna 2005 vielä Joroisissa, Saarijärvellä, Jämsässä ja Muuramessa. Ensimmäisen neuvottelukierroksen jälkeen hankeyhteistyöneuvotteluja jatkettiin vuoden 2004 aikana Mikkelissä, Leppävirroilla, Haminassa, Virroilla, Kauhajoella, Uudessakaarlepyyssä, Haukiputaalla, Sodankylässä, Forssassa, Haminassa, Uudessakaupungissa, Ikaalisissa, Jämijärvellä, Äänekoskella ja Parkanossa sekä myöhemmin vuoden 2005 aikana vielä Joroisissa, Hämeenkyrössä, Muuramessa, Saarijärvellä ja Jämsässä. Lopulta Virroilla, Mikkelissä ja Haukiputaalla hankeyhteistyö ei käynnistynyt neuvotteluista huolimatta. Niillä paikkakunnilla, joilla neuvottelut tuottivat tulosta, hanketoimijat pääsivät luomaan tarkemmin toiminnan sisältöjä ja malleja sekä aktivoimaan kansalaisia toimintaan. Alla olevassa kuviossa 1 on esitetty M20-osahankkeet ja niissä mukana olleet kunnat. 11

15 Kuvio 1. M20-osahankkeet ja niissä mukana olleet kunnat. Varsinainen M20-hankkeen sisällöllinen toiminta käynnistyi vaiheittain sen mukaan, miten neuvottelut paikkakuntien kanssa sujuivat. Kevään ja kesän 2004 aikana työ saatiin käyntiin Leppävirralla, Uudessakaarlepyyssä, Forssassa, Haminassa ja Äänekoskella. Näiden lisäksi toiminta saatiin käyntiin syksyn aikana vielä Uudessakaupungissa, Sodankylässä ja Ikaalisissa. Kaiken kaikkiaan vuoden 2004 aikana toiminta saatiin käynnistettyä yhteensä kahdeksalla paikkakunnalla. Kevään 2005 aikana onnistuneet neuvottelut käytiin vielä 12

16 Hangossa ja Kauhajoella. Osalla jo mukana olevista maakunnista toimintaa laajennettiin uusiin kuntiin. Ikaalisten työ laajeni Parkanoon ja Satakunnan maakunnan puolelle, Jämijärvelle. Leppävirran työ laajeni Joroisiin ja Uudenkaarlepyyn työ kunnan sisällä Jepuan kylälle. Hankepaikkakunnille perustettiin toiminnan alkaessa päiväkeskuksia päihteiden käyttäjille. Paikkakuntakohtainen toiminta organisoitui Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen kautta siten, että Sininauhaliitto koordinoi hankekokonaisuutta. Paikalliset jäsenjärjestöt palkkasivat paikkakunnille osittain hankerahoituksella sekä osittain kuntien rahoituksella projektityöntekijöitä ohjaamaan ja organisoimaan aluekohtaista toimintaa. Kunnat osoittivat sitoutumistaan antamalla päiväkeskustoimintaa varten omia tilojansa käyttöön. Päihdehaittojen ehkäisy- ja vähentämistyötä lähdettiin levittämään päiväkeskuksista käsin lähimmille asuinalueille. Toiminta käynnistyi hyvin, sillä lähes kaikilta paikkakunnilta kansalaisia ja vapaaehtoisia tuli toimintaan mukaan. Työnjako jäsenjärjestöjen ja kuntien välillä toimi niin, että järjestö vastasi hankkeen toimintaohjelman etenemisestä, toteutuksesta ja raportoinnista ja kunta osoitti toimintaan tarvittavat toimitilat ja moniammatillisen verkoston palvelut omien tehtäviensä puitteissa. Kaiken kaikkiaan vuoden 2004 ja kevään 2005 aikana toiminta saatiin käynnistymään 12 maakunnassa ja 17 paikkakunnalla: Pohjois-Savosta mukana oli Leppävirta, Etelä- Savosta Joroinen, Pohjanmaalta Uusikaarlepyy, Kanta-Hämeestä Forssa, Kymenlaaksosta Hamina, Uudeltamaalta Hanko, Keski-Suomesta Äänekoski ja Suolahti, Varsinais- Suomesta Uusikaupunki, Lapista Sodankylä, Etelä-Pohjanmaalta Kauhajoki, Teuva, Isojoki ja Karijoki, Pirkanmaalta Ikaalinen ja Parkano sekä näihin vielä Satakunnan puolelta Jämijärvi. Seuraavissa kappaleissa on käyty läpi maakunnittain toiminnan käynnistymistä, sen sisältöjä sekä onnistumisen kokemuksia toimijoiden sekä hankejohdon näkökulmasta. Alueiden läpikäyminen jakautuu siten, että kappaleessa 4.1 esitellään osahankkeet, jotka toimivat vuoden 2007 kevääseen asti. Kappaleessa 4.2 on esitelty osahankkeet, jotka aloittivat hanketoiminnan yhtä aikaa muiden kanssa, mutta jotka saivat alkuperäisen hankerahoituksen päättymisen jälkeen vuoden jatkorahoituksen Raha-automaattiyhdistykseltä. Jatkorahoitusta saaneita osahankkeita oli yhteensä viisi kappaletta. Aineistona aluekuvauksissa käytettiin M20-hankkeen sisäisen arvioinnin, arviointipäällikkö Nina K. Hyttisen, keräämiä ja analysoimia aineistoja sekä näiden pohjalta tehtyjä koonti- 13

17 asiakirjoja. Ulkoinen arviointi on tuonut lisäinformaatiota alueisiin arvioimalla toiminnan juurtumismahdollisuuksia sekä jatkovuoden merkitystä kokonaisuudelle. Pohjois-Savo tekee koonnan osalta poikkeuksen, sillä Leppävirta ja Joroinen käsitellään omina kokonaisuuksinaan. Tämä johtuu siitä, että kumpikin alue toimii omina itseohjautuvina kokonaisuuksinaan. Muissa maakunnissa, joissa on kaksi tai useampia kuntia mukana toiminnassa, yksi kunta on vastannut kokonaisuuden toiminnasta. Tämän vuoksi ne on käsitelty yksittäisenä alueena toimineet osahankkeet Kanta-Häme, Forssa Forssan Katukirkko ry ja Forssan kaupunki perustivat M20-hankkeessa Korkeavahan asuinalueelle päiväkeskustyyppistä toimintaa tarjoavan olohuoneen. Alueen valintaa perusteltiin sillä, että se oli kyseisellä hetkellä Forssan ongelmallisin asuinalue päihdehaittojen suhteen. Päiväkeskuksen tarkoituksena oli mahdollistaa alueen asukkaiden kohtaaminen ja arkielämän asioiden tuettu hoitaminen. Päiväkeskus muodosti tukipisteen, josta käsin toimintaa organisoitiin koko asuinalueelle. Forssan toiminnassa puhuttiin ns. sosiaalisesta isännöinnistä. Forssan vuokra-asunto Oy tuki hanketta antamalla toimintaa varten tilat asuinalueelta. Päiväkeskuksen tilat eivät mahdollistaneet työtoimintoja, joten yhteistyötä tehtiin jo olemassa olevien tai perusteilla olevien toimintojen kanssa. Näitä olivat mm. työvalmennussäätiön, Karhukoti ry:n ja kaupungin toiminnat. Edellä mainittujen toimijoiden ohella mukana oli Forssan A-klinikka. Forssan sosiaalitoimi antoi Forssan Katukirkolle avustusta hankkeen paikallisen projektityöntekijän palkkaamiseksi siten, että M20-hankkeesta tuli työntekijän palkkaukseen puolet ja Forssan sosiaalitoimi maksoi toisen puolen. Tavoitteet ja kohderyhmä Forssassa paikalliset tavoitteet asetettiin seuraavalla tavalla: 1) päihteiden käytön ennaltaehkäisy ja vähentäminen kohderyhmässä, 2) asuinalueen rauhoittuminen ja normalisoituminen, 3) verkottuminen julkisen sektorin kanssa päihdeongelman hoidossa sekä 4) kohderyhmän sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeen väheneminen. Kohderyhmän muodostivat asuinalueen heikko-osaiset ja syrjäytyneet, päihde- ja moniongelmaiset sekä asunnottomat. 14

18 Toiminta Toimintaa toteutettiin osallistujien ehdoilla, johon kuului retkiä, ruokailua ja koulutusta. Tärkeiksi toimintatavoiksi koettiin aito kuunteleminen, keskustelu, sielunhoito ja vertaistuki. Kotikäyntien avulla pyrittiin tavoittamaan sellaisia, jotka eivät jostain syystä kyenneet tulemaan päiväkeskukseen. Asiakaskäyntejä oli noin 3500 vuodessa. Asiakasrakenne päiväkeskuksessa säilyi lähes muuttumattomana koko toiminnan ajan. Vakituisia kävijöitä oli noin 30, pääosin yksinäisiä keski-iän ylittäneitä miehiä (noin 80 %). Nuoria (noin 25-vuotiaita) kävijöitä oli noin 10 % ja naisia 10 %. Naisia oli kuntouttavassa työssä enemmän. Nuoret olivat usein sekakäyttäjiä ja heillä oli opiskelut kesken. Monilla miehillä elämä oli kriisiytynyt, päihteiden käyttö oli runsasta ja siitä johtui myös asunnottomuus. Näille henkilöille asumisen tukemiseen kuului vuokrasopimus, jossa sitoutetaan sääntöihin ja tukitoimiin. Asukasta myös autettiin pysymään sopimuksessa. Odotetut vaikutukset Forssan toiminnalle olivat asiakkaiden voimaantuminen (empowerment), kansalaistoiminnan ja vertaistuen aktivoituminen sekä voimaannuttavan yhteisöllisyyden luominen asuinalueelle. Koetut vahvuudet Toiminnan tuloksellisuuden osalta Forssan hankkeesta koettiin nousseen esille kolme vahvuutta, joilla uskottiin olevan myös vaikuttavuutta. Nämä olivat aktivoiva päiväkeskusmalli, toimiva yhteistyöverkosto ja sitoutunut kansalaistoiminta. Viimeisimpänä vaikutuksena päiväkeskustyössä oli edellisessä kappaleessa mainittu asumisen tukeminen. Ruokailumahdollisuus osoittautui tärkeäksi tukimuodoksi. Toiminnan haasteeksi koettiin vapaaehtoisten pitäminen työssä mukana. Toiminnan vahvuuksina toimijat kokivat perustetun aktivoivan päiväkeskusmallin, hyvin toimivat yhteistyöverkostot sekä toimintaan sitoutuneet vapaaehtoistoimijat (kansalaistoiminta). Vapaaehtoisia oli toiminnassa mukana 15. Aktivoivan päiväkeskusmallin todettiin toimivan hyvin. Toimijat totesivat haastatteluissa, että päihdeongelmaisten olot ja elämänhallinta parantuivat toiminnan myötä. Myös terveydenhuollossa nähtiin, että asiakkaiden kunto oli kohentunut ja hoitojaksot olivat lyhentyneet. Fyysisen kunnon todettiin parantuneen ruokahuollon kautta, taloudelliset asiat olivat selkiytyneet ja velkajärjestelyihin saatiin ohjattua ihmisiä. Asiakkaille tärkeimmäksi toimintamuodoksi muodostui ruokailu. Myös vaatehuollon todettiin sitouttavan kävijöitä. Muutokset etenkin ulkoisessa olemuksessa to- 15

19 dettiin näkyvän hyvin nopeasti. Toimintaan hyvin kiinnittyneitä oli reilu 20. Nämä tulivat aamukahdeksalta ja lähtivät puoli neljä. Koetut vaikutukset Asiakaskunnan voimaantuminen näkyi raitistumisina. Pitkiä raittiuksia oli monella, jopa vuodenkin jaksoja. Osa jatkoi juomista, mutta kotikäyntityöllä saatiin juomaputkia lyhyemmiksi. Nuorissa luottamuksen rakentaminen koettiin erityisen tärkeäksi. Toimijoiden mukaan heistä näki, että he kuntoutuisivat vielä hyvin. Monet asiakkaat tsemppasivat ja halusivat näyttää, että olivat luottamuksen arvoisia. A-klinikan katkaisuhoitoa käytettiin aikaisempaa enemmän, mutta toimijat uskovat sen olevan pois esimerkiksi erityissairaanhoidosta. Läheisiltä ja omaisilta tuli palautetta, että kävijät kokivat toiminnan tärkeänä ja saivat sisältöä elämään päiväkeskustoiminnan kautta. Asuinalueen rauhoittuminen oli yksi paikallisista tavoitteista, joka myös toimijoiden mukaan toteutui hyvin. Positiivista palautetta tuli mm. isännöitsijältä sekä vanhustenkotiyhdistykseltä. Aluksi alueen toimijoilla oli ennakkoluuloja M20-työtä kohtaan, mutta se väistyi nopeasti työn käynnistyttyä. Muutoksista huolimatta alueella todettiin edelleen olevan huono maine ja tarvitaan pitkä aika ennen kuin asenteet muuttuvat. Asiakkaiden asumiskykyä vahvistettiin ja tämän johdosta asunnottomuuden todettiin vähentyneen. Asunnon saamisen myötä oma vastuu ja turvallisuus lisääntyivät. Itse tehdyt remontit vähensivät rikkomishaluja. Tässä mielessä osallistaminen tällaiseen kunnostamistyöhän koettiin hyvin kannattavana. Toimiva yhteistyöverkosto koettiin yhdeksi hankkeen vahvuudeksi. Hanke verkottui hyvin alueen avaintoimijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneita olivat mm. kunnan sosiaalitoimi, isännöitsijä, A-klinikka, työvoimaviranomaiset, seurakunnat, kaupunki, Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä, kotisairaanhoito, oppilaitokset, yhdistykset, yritykset ja poliisi. Yhteistyömuotoja oli monenlaisia ja ne saivat paljon kiitosta. Kaupungin sosiaalitoimen kanssa tehtiin asiakasyhteistyötä ja tätä varten järjestettiin myös molemminpuolista koulutusta. Kouluttajina oli asiantuntijoita eri organisaatioista. Isännöitsijä toimi tiiviissä yhteistyössä tukiasumisasioissa. Yritykset ja yhdistykset lahjoittivat tavaroita ja ruokaa sekä tukivat toimintaa. Myös yksityiset ihmiset toivat vaatteita ja tavaroita kiertoon. Seurakunnat olivat vahvasti yhteistyössä mukana ja näkivät työn tärkeänä. Poliisi kävi joskus päiväkeskuksessa ja heidän kanssaan tehtiin hälytysyhteistyötä. 16

20 Kaupunki otti hankkeen edetessä yhä suuremman roolin ja myös taloudellista vastuuta. A- klinikalta kävi sairaanhoitaja työparina kotikäyntityössä (8h/kk) ja heidän kanssaan tehtiin myös katkaisuyhteistyötä. Kirkon diakoniatyöntekijän kanssa oli mm. kotikäyntityötä. Seurakunnat vastasivat viikkohartaudesta. Forssan Asunnot Oy antoi toimitilat käyttöön vastikkeetta ja oli avainasemassa käsiteltäessä asumisen tukemista. Kaikki yhteistyötahot poliisia lukuun ottamatta sitoutuivat hyvin toimintaan. Toimijoiden arvioiden mukaan poliisi ei halua olla liian näkyvästi mukana tällaisessa hanketoiminnassa. Yhteistyön tärkein anti oli toimijoiden mukaan hankkeen kautta löydetyt synergiaedut. Tämä näkyi mm. siinä, että päiväkeskuksessa toimivien työntekijöiden kanssa voitiin konsultoida asiakasasioissa. Yhteydenotot päiväkeskukseen lisääntyivät työn edetessä. Myös tieto saatavilla olevista tukiasunnoista levisi. Kaiken kaikkiaan yhteistyö eri toimijoiden kanssa koettiin antaneen Forssan osahankkeelle toiminnan edellytykset. Kansalaistoimintaan sitoutuneiden vapaaehtoisten koettiin helpottaneen hankkeen toteuttamista. Vapaaehtoisille järjestettiin koulutustapahtuma kerran kuukaudessa. Niissä oli keskimäärin 15 osallistujaa. Koulutuksen koettiin vahvistaneen kansalaistoimintaa lisäämällä vapaaehtoistoimijoiden tietoisuutta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Vapaaehtoisten tärkeyttä työn onnistumisessa lisäsi se, että he tulivat erilaisista elämänpiireistä ja taustoista. Asiakkaat saivat näin laajemman kontaktin erilaisiin ihmisiin ja löysivät tukihenkilöitä. Katukirkkoyhdistykseen oli vuosien varrella muodostunut noin 40 hengen aktiivinen vapaaehtoisten joukko, joten toiminta päiväkeskuksessa oli helppo aloittaa. Sitoutuneita vapaaehtoisia päiväkeskuksessa oli henkilöä. Alkuaktiivisuus kuitenkin laantui hieman ja sen johdosta esiintyi vaihtuvuutta. Koetut haasteet Forssassa toiminnan haasteet liittyivät asiakasryhmien tavoittamiseen ja siihen, että asiakasryhmien väliset tarpeet vaihtelivat paljon. Kaikkia asiakasryhmiä ei millään tavoitettu. Nuoret, laitoshoitoa tarvitsevat, vanhukset ja mielenterveysongelmaiset tarvitsevat kaikki hieman erilaista apua. Naisilla ei Forssan päiväkeskuksessa ollut henkistä sijaa riittävästi ja he olisivat tarvinneet oman paikan. Vähiten työstä koettiin hyötyneen sellaiset päihteidenkäyttäjät, jotka olivat työelämässä ja joilla oli perhettä. Poliisilla ei koettu olleen resursseja tarvittavaan yhteydenpitoon. 17

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Hanke- ja arviointiraportti Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Kirjoittajat Sininauhaliitto Virpi Kujala Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Eevan perhe projektin rahoitus Raha-automaattiyhdistys 2002-2005

Lisätiedot

Seniori-projekti 2005-2008

Seniori-projekti 2005-2008 Seniori-projekti 2005-2008 Loppuraportti Taina Heino Eija Myllymäki Tuija Rinne Mari Tuomainen Tyynelän Kehittämiskeskus 2 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Projektin tausta ja lähtökohdat... 3 3 Projektin tavoitteet

Lisätiedot

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen VIRTAHEVON LAPSET LAPSILÄHTÖISEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISHANKE 2008 2010 LOPPURAPORTTI 1. Johdanto 2. Lapsilähtöisen päihdetyön kehittämishankkeen taustaa 3. Hankkeen

Lisätiedot

Espoon Ankkuri -projektin loppuarviointi

Espoon Ankkuri -projektin loppuarviointi Espoon Ankkuri -projektin loppuarviointi Syyskuu 2009 1 Arpa Sininauhaliiton Arviointipalvelut Nina K. Hyttinen Helsinki 2009 2 Tiivistelmä Espoon Ankkuri -hankkeen loppuarviointi. Nina K. Hyttinen, Arpa

Lisätiedot

RAY:n avustaman ehkäisevän päihdetyön nykytilan arviointi

RAY:n avustaman ehkäisevän päihdetyön nykytilan arviointi Avustustoiminnan raportteja 17 Wennberg Mikko, Oosi Olli, Alavuotunki Kaisa, Soikkeli Markku RAY:n avustaman ehkäisevän päihdetyön nykytilan arviointi Yleisestä tiedon jakamisesta vuorovaikutukseen ja

Lisätiedot

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi Johanna Suihko Sisältö 1 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n perustaminen... 4 1.1 Yhdistymistä valmistelevat järjestöt... 4 1.1.1 Elämä On

Lisätiedot

Leena Lähdesmäki ja Jaana Sinisalo

Leena Lähdesmäki ja Jaana Sinisalo JOPO -projekti Raportteja 11/2007 Palveluohjausmenetelmän kehittämishanke alaikäisten päihdetyöhön Keski-Suomen alueella 2003-2007 Loppuraportti Leena Lähdesmäki ja Jaana Sinisalo Vartin kuunteleminen

Lisätiedot

M20. -hanke. Uusia sisältöjä päihdetyön raameihin! Lue lisää aiheesta sivu 2-3. Sininauhaliitto - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto 3/2004

M20. -hanke. Uusia sisältöjä päihdetyön raameihin! Lue lisää aiheesta sivu 2-3. Sininauhaliitto - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto 3/2004 3/2004 Sininauhaliitto - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto KUVA: AAKE HUURRESALO M20 -hanke Uusia sisältöjä päihdetyön raameihin! Lue lisää aiheesta sivu 2-3 Sitoutuneita vierellä kulkijoita

Lisätiedot

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Ikä-ESKO ILOA JA OSALLISUUTTA IKÄIHMISTEN ARKEEN Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kirjoittajat: Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kannen suunnittelu ja taitto: Lea Virolainen Valokuvat:

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet esiin!

Oppimisvaikeudet esiin! Avustustoiminnan raportteja 26 Olli Oosi, Nita Korhonen Oppimisvaikeudet esiin! RAY:n Oppimisvaikeusohjelman arviointi Avustustoiminnan raportteja 26 Olli Oosi, Nita Korhonen Oppimisvaikeudet esiin! RAY:n

Lisätiedot

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014 Loppuraportti SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2! 2 TAUSTA & TARVE... 2! 3 TAVOITTEET & KOHDERYHMÄT... 4! 3.1 Pää- ja osatavoitteet... 4! 3.2 Kohderyhmät... 4! 4 TOIMINTAMUODOT & TUOTOKSET...

Lisätiedot

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003. Arviointitutkimus

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI VÄÄRTIT 2000-2003. Arviointitutkimus ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003 Arviointitutkimus Martta Laakso Opinnäytetyö, kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

Jyvällä-projekti 2006 2009. Arja Heikura Projektinpäällikkö

Jyvällä-projekti 2006 2009. Arja Heikura Projektinpäällikkö Jyvällä-projekti 2006 2009 Arja Heikura Projektinpäällikkö JYVÄLLÄ 2006 2009 tiivistelmä Jyvällä on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama projekti. Se käynnistyi toukokuussa 2006 ja kokonaisuudessaan se

Lisätiedot

Arvioinnin kartalla. matka teoriasta käytäntöön

Arvioinnin kartalla. matka teoriasta käytäntöön M e r v i A a l t o - K a l l i o P a u l a S a i k k o n e n P i r j o K o s k i n e n - O l l o n q v i s t Arvioinnin kartalla matka teoriasta käytäntöön TERVEYDEN EDISTÄMISEN KESKUS CENTRET FÖR HÄLSOFRÄMJANDE

Lisätiedot

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 ESLH-2006-03839/So-62 Loppuraportti 11.9.2008 Arto Honkala Taina Kultanen Satu Kujala Laila Mäki-Kerttula

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

V ehkäisevän päihdetyön hanke. Lappeenrannan yläkouluilla vuosina 2006-2008. Elämäni Sankari ry Lappeenrannan kaupunki / raittiustoimisto

V ehkäisevän päihdetyön hanke. Lappeenrannan yläkouluilla vuosina 2006-2008. Elämäni Sankari ry Lappeenrannan kaupunki / raittiustoimisto LOPPURAPORTTI V ALITSEN V ehkäisevän päihdetyön hanke Lappeenrannan yläkouluilla vuosina 2006-2008 Elämäni Sankari ry Lappeenrannan kaupunki / raittiustoimisto TEHDÄÄN JA VALITAAN YHDESSÄ! SUUNNITTELU

Lisätiedot

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia.. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..10 4. PROJEKTIN TOTEUTUMINEN..11 4.1. Yhteistyö työterveyksien,

Lisätiedot

Lain mukaan mennään, mutta siellä ollaan meidän puolella

Lain mukaan mennään, mutta siellä ollaan meidän puolella Lain mukaan mennään, mutta siellä ollaan meidän puolella Aktivoiva talousohjaus -projektin (2005 2009) loppuraportti Sari Ovaskainen Tuula Immonen Krista Ihalainen 2 SISÄLLYS 1 Johdanto...3 2 Tiivistelmä...4

Lisätiedot

TUETTUA ASUMISTA SANOITTAMASSA: Työntekijöiden näkemyksiä tuetusta asumisesta asumisyksikkö Wärttinässä

TUETTUA ASUMISTA SANOITTAMASSA: Työntekijöiden näkemyksiä tuetusta asumisesta asumisyksikkö Wärttinässä TUETTUA ASUMISTA SANOITTAMASSA: Työntekijöiden näkemyksiä tuetusta asumisesta asumisyksikkö Wärttinässä HELSINGIN YLIOPISTO Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityö S24 Sosiaalityön

Lisätiedot

Työmieli-hankkeen arviointiraportti

Työmieli-hankkeen arviointiraportti Työmieli-hankkeen arviointiraportti ajanjaksolta: huhtikuu 2010 - toukokuu 2011 Hanna Hannukainen Sisällys 1. Aluksi... 2 2. Työmieli-hanke lyhyesti... 3 3. Arvioinnin lähtökohdat ja arvioinnin kokonaisuus...

Lisätiedot

Asiakas verkoston keskipisteenä:

Asiakas verkoston keskipisteenä: Asiakas verkoston keskipisteenä: Hyviä käytäntöjä syrjäytymisen ja syrjinnän ehkäisemisen ESR-hankkeissa Hyvät käytännöt Eila Hietaniemi ASIAKAS VERKOSTON KESKIPISTEENÄ: HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ SYRJÄYTYMISEN

Lisätiedot

PORKKANAPESÄN VERKOSTOISSA - Porkkanapesä-projektin (1998-2002) merkitys ja yhteistyöverkostojen toimivuus Pormestarinluodossa

PORKKANAPESÄN VERKOSTOISSA - Porkkanapesä-projektin (1998-2002) merkitys ja yhteistyöverkostojen toimivuus Pormestarinluodossa PORKKANAPESÄN VERKOSTOISSA - Porkkanapesä-projektin (1998-2002) merkitys ja yhteistyöverkostojen toimivuus Pormestarinluodossa Sari Klink Maarit Katajisto Opinnäytetyö Opinnäytetyö Syksy 2002 Syksy 2002

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 Kaijus Varjonen Ryhmätoimintojen koordinaattori Aikuisten sosiaalipalvelut SISÄLLYSLUETTELO KIITOKSET TIIVISTELMÄ 1 MIKÄ ON ESPOON KIPINÄ? 1 1.1 KIPINÄ- KLUBIT

Lisätiedot

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 Loppuraportti Matalan kynnyksen neuvontapisteen toimintamalli Yhteistoiminnan malli Leena Ruskomaa Sisällys Esipuhe. 3 Johdanto...

Lisätiedot

Johdanto... 3 Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke (2008 2011) osana Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa... 4

Johdanto... 3 Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke (2008 2011) osana Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa... 4 Sivu 0 / 64 Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke 2008 2011 NUORTEN ASUNNOTTOMUUDEN EHKÄISEMINEN Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman 2008-2011 osahanke Loppuraportti 15.6.2012 Nuorisoasuntoliitto

Lisätiedot

Päivä kerrallaan ihmisenä ihmiselle

Päivä kerrallaan ihmisenä ihmiselle Avustustoiminnan raportteja 6 Martti Sirpa - Rostila Ilmari - Suikkanen Asko Päivä kerrallaan ihmisenä ihmiselle Päivä- ja työtoiminnan hyviä käytäntöjä ja kehittämistarpeita 2003 RAY:n avustustoiminnan

Lisätiedot

Jyvällä -projekti 2006-2009

Jyvällä -projekti 2006-2009 Jyvällä -projekti 2006-2009 Tyynelän Kehittämiskeskuksen osahankkeen loppuraportti Laura Pöyhönen Mari Tuomainen & Kirsi Purhonen (toim.) 1 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 1 TYYNELÄN KEHITTÄMISKESKUKSEN

Lisätiedot

Sosiaalipäivystys Kehittämishankkeen prosessievaluaatio

Sosiaalipäivystys Kehittämishankkeen prosessievaluaatio Arja-Tuulikki Wilén Sosiaalipäivystys Kehittämishankkeen prosessievaluaatio Loppuraportti 2006 No:29 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kotka Kymenlaakson ammattikorkeakoulu SOSIAALIPÄIVYSTYS Kehittämishankkeen

Lisätiedot