YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy Tulosraportti ja liitteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2008. Tulosraportti ja liitteet"

Transkriptio

1 YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2008 Tulosraportti ja liitteet

2 YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2008 Tulosraportti ja liitteet YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta

3 YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta Opastinsilta 6 A Helsinki puhelin (09) faksi (09) Lisätietoja: Raimo Valtanen, puhelin Kansikuva: YTV / Tiina Mäkinen Valopaino Oy Helsinki 2009

4 Tiivistelmäsivu Julkaisija: YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta Tekijät: Taloustutkimus Oy, Pauliina Aho Päivämäärä Julkaisun nimi: YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2008, Tulosraportti ja liitteet Rahoittaja / Toimeksiantaja: YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta Tiivistelmä: Matkustajat ovat tyytyväisiä YTV:n bussiliikenteen palveluun. Kokonaisarvosana asteikolla 1-5 oli syksyn tutkimuksessa kaikilla linjoilla keskimäärin 3,88. Tulos on aiempaa parempi, sillä se oli vuosi sitten 3,85. Parhaimman kokonaisarvosanan sai Keravan sisäinen liikenne (ka 4,12). Seutuliikenteen kokonaisarvosana on 3,90, Vantaan sisäisen liikenteen 3,85 ja Espoon sisäisen liikenteen 3,84. Kokonaisarvosana on parantunut Vantaan sisäisessä liikenteessä ja seutuliikenteessä. Syksyyn 2007 verrattuna tulos on parantunut tyytyväisyydessä kuljettajien ajotapaan ja bussien liikennöintiin täsmällisesti aikataulun mukaan. Paras bussiliikenteen laadun ominaisuus on kuljettajien ystävällisyys (ka 3,85). Suurista liikennöitsijöistä Veolian tulos on parantunut ja on nyt 3,90 (vuosi sitten 3,80). Myös Concordian tulos on hieman parantunut ja on 3,87 (vuosi sitten 3,84). Helsingin Bussiliikenteen arvosana on heikoin (3,79) ja likimain sama kuin vuosi sitten. Pienillä liikennöitsijöillä (Pohjolan Liikenne, Åbergin linja, Etelä-Suomen linjaliikenne ja Westendin linja) kokonaisarvosanat vaihtelivat välillä 3,86 4,10. Pohjolan Liikenteen tulos on heikentynyt edellissyksystä selvästi. Aiemmin Pohjolan Liikenne vastasi vain yhdestä tutkimukseen kuuluvasta linjasta. Nyt kohteita on useampia, ja yhtiö on palkannut uusia kuljettajia, mikä selittänee osaltaan tuloksen heikkenemistä. Kaikki YTV:n bussiliikenteen sopimuskohteet kuuluvat kannustejärjestelmään, jossa kohteille on määritelty kokonaisarvosanaan ja kuljettajaa koskeviin kysymyksiin perustuva laatuarvosanan tavoitetaso. Laatuarvosanan tulokset olivat heikompia kuin keväällä 2008, ja osa linjoista oli edelleen selvästi tavoitetason alapuolella. Tavoitetasoa on tilapäisesti laskettu niillä linjoilla, jotka kärsivät ruuhkaviivytyksistä ja erityisesti Mannerheimintien työmaiden aiheuttamista häiriöistä. Seutuliikenteessä puolet kohteista saavutti tavoitetason. Espoon sisäisessä liikenteessä alle puolet kohteista ylitti tavoitetason. Vantaan sisäisessä liikenteessä puolet kohteista ylitti tavoitetason. Pääkaupunkiseudun lippuvalikoima vastaa hyvin matkustajien tarpeita (ka 4,19). Tulos on hieman edellissyksyä heikompi. Matkakorttia pidetään erittäin helppokäyttöisenä (ka 4,62). Tulos on pysynyt samana vuosittain. Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen saama yleisarvosana on hyvää tasoa (ka 3,89). Tulos on sama kuin syksyllä Tyytyväisimpiä pääkaupunkiseudun joukkoliikenteeseen ovat Keravan sisäisen liikenteen matkustajat. Linjojen reitit sopivat hyvin matkustajien tekemille matkoille (ka 4,45). Tulos on edellisvuoden tasolla. Odottamisolosuhteet pysäkeillä ovat matkustajien mielestä nyt hieman paremmat kuin syksyllä 2007 (arvosana 3,92, ennen 3,85). Tyytyväisimpiä ovat seutuliikenteen matkustajat. Matkantekoa pidetään kohtalaisen nopeana ja sujuvana. Tulos on edellisvuotta parempi. Paras tulos on Keravan sisäisessä liikenteessä. Yhdeksän kymmenestä matkustajasta on sitä mieltä, että matkat sujuvat hyvin ilman järjestyshäiriöitä. Kaksi kolmasosaa vastaajista kokee, että joukkoliikennevälineen vaihtaminen sujuu vähintään melko hyvin. Sujuvinta vaihtaminen on seutuliikenteessä. Avainsanat: joukkoliikenne, bussiliikenne, asiakastyytyväisyys Sarjan nimi ja numero: YTV:n julkaisuja 1/2009 ISSN ISBN (nid.) Sivuja: 113 Kieli: Suomi ISBN (pdf) YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta PL 521, Helsinki, puhelin (09) , faksi (09)

5 Sammandragssida Utgivare: Huvudstadsregionens samarbetsdelegation Författare: Taloustutkimus Oy, Pauliina Aho Datum Publikationens titel: Kundbelåtenhetsundersökning i SAD:s busstrafik, hösten 2008 Finansiär / Uppdragsgivare: Huvudstadsregionens samarbetsdelegation SAD Sammandrag: Kunderna är nöjda med servicenivån på SAD:s busstrafik. Helhetsvitsordet på skalan 1-5 var i höstens undersökning på alla linjer i genomsnitt 3,88. Resultatet har förbättrats, för för ett år sedan var det 3,85. Kervos interna trafik fick det bästa helhetsvitsordet (4,12). Helhetsvitsordet för regiontrafiken är 3,90, Vandas interna trafik 3,85 och Esbos interna trafik 3,84. Helhetsvitsordet har förbättrats i Vandas interna trafik och regiontrafiken. Jämfört med hösten 2007 har resultaten för chaufförernas körsätt och busstrafikens punktlighet förbättrats. Chaufförernas vänlighet (3,85 i genomsnitt) fick bästa kvalitetsvitsord. Av de stora trafikbolagen har Veolias resultat förbättrats och är nu 3,90 (året innan 3,80). Även Concordias resultat har förbättrats något (nu 3,87, året innan 3,84). Helsingin Bussiliikenne har det sämsta vitsordet (3,79), vilket är ungefär samma som året innan. Helhetsvitsorden för de mindre bolagen (Pohjolan Liikenne, Åbergin linja, Etelä-Suomen linjaliikenne och Westendin linja) varierade mellan 3,86 4,10. Resultatet för Pohjolan Liikenne har försämrats tydligt jämfört med föregående höst. Tidigare var Pohjolan Liikenne ansvarig för bara en linje som ingick i utredningen. Nu fanns flera objekt med och bolaget hade anställt nya chaufförer, vilket till en del kan förklara försämringen av resultatet. Alla avtalsobjekten i SAD:s busstrafik hör till ett bonussystem, där man för varje objekt har fastställt målnivån för ett kvalitetsvitsord som baserar sig på helhetsvitsordet samt frågor som rör chauffören. Kvalitetsvitsorden var sämre än på våren 2008, och en del av linjerna var fortvarande under målnivån. Målnivån har tillfälligt sänkts på de linjer som speciellt drabbas av trafikstockningarna och speciellt av byggena vid Mannerheimvägen. I regiontrafik nådde hälften av objekten målnivån. I Esbos interna trafik överskred under hälften av objekten målnivån. I Vandas interna trafik översked hälften av objekten målnivån. Huvudstadsregionens biljettsortiment motsvarar väl resenärernas behov (4,19 i genomsnitt). Resultatet är lite sämre än föregående höst. Resekort anses mycket lätthanterligt (4,62 i genomsnitt). Resultatet har årligen hållits på samma nivå. Det allmänna vitsordet för huvudstadsområdets kollektivtrafik är bra (3,89). Resultatet är samma som på hösten De allra mest nöjda är resenärerna i Kervos interna trafik. Linjernas rutter passar väl för resenärernas resor (4,45 i genomsnitt). Resultatet är på samma nivå som föregående år. Förhållandena på hållplatsen där man väntar på bussen är lite bättre än på hösten 2007 (vitsord 3,92, tidigare 3,85). Mest nöjda är resenärerna i regiontrafik. Resandet är för det mesta snabbt och smidigt. Resultatet är bättre än året innan. Kervos interna trafik har bästa resultat. Nio av tio resenärer anser att resorna sker bra utan ordningsproblem. Två tredjedelar av respondenterna anser att byte av kollektivtrafikmedel sker åtminstone ganska bra. Smidigast går bytena i regiontrafik. Nyckelord: busstrafik, kundbelåtenhet, upplevd kvalitet Publikationsseriens titel och nummer: SAD publikationer 1/2009 ISSN: ISBN (nid.) Sidantal: 113 Språk: Finska ISBN (pdf) Huvudstadsregionens samarbetsdelegation PB 521, Helsingfors, telefon (09) , telefax (09)

6 Abstract page Published by: YTV Helsinki Metropolitan Area Council Author: Taloustutkimus Oy, Pauliina Aho Date of publication Title of publication: YTV bus transport customer satisfaction services, autumn 2008 Financed by / Commissioned by: YTV Helsinki Metropolitan Area Council Abstract: The passengers are satisfied with the service in the YTV's bus transportation. With a scale from 1 to 5, the average overall grade given to all lines was 3.88 in the autumn survey. The results have improved, since a year ago the average grade was The best overall grade was given to Kerava internal services (average 4.12). The overall grade is 3.90 for regional services, 3.85 for Vantaa internal services, and 3.84 for Espoo internal services. The overall grade has improved within Vantaa internal services as well as in regional services. Compared to autumn 2007, the results have improved in the satisfaction with the drivers way of driving and the promptness of operating. The best grades were given to drivers friendliness (av. 3.85). Of the big traffic contractors, Veolia improved its result (3.90) from the last year, when it was Concordia s result (3.87) has also slightly improved (a year ago it was 3.84). Helsingin bussiliikenne got the lowest grade (3.79), which is approximately the same as a year ago. The overall grades for small contractors (Pohjolan Liikenne, Åbergin linja, Etelä-Suomen linjaliikenne, Westendin linja) varied between 3.86 and The grade given to Pohjolan Liikenne has significantly decreased since the last autumn. Pohjolan Liikenne used to operate only in one line belonging to the survey. Now they operate more lines and the company has hired new drivers, which may in part explain the weaker result. The YTV bus services are under a bonus system in which a target level has been determined for each service based on the overall score and questions concerning the drivers. The grades given to the quality of bus services decreased from spring 2008, and part of the lines remained under the target level. The target level has been temporarily brought down on those lines that suffer from delays caused by traffic jams and especially by construction sites on Mannerheimintie. In regional services half of the lines achieved the target level. In Espoo's internal traffic less than half of the lines exceeded the target level. In Vantaa internal traffic over half of the lines exceeded the target level. The variety of tickets in the metropolitan area meets the passengers needs well (av. 4.19). This grade has slightly decreased since last autumn. The regional travel card is found very easy to use (av. 4.62). This result has remained on the same level from year to year. The overall grade given to the public transport in the metropolitan area is on a good level (av. 3.89). The result is same as in autumn The passengers who are most satisfied with the public transport in the metropolitan area are users of Kerava internal services. The routes are considered suitable for passengers needs (av. 4.45). The result is on the last year s level. The passengers now find the waiting conditions at the bus stops better than in autumn 2007 (the grade 3.92, used to be 3.85). The regional service passengers are most satisfied. Travelling is considered fairly fast and fluent. This result is better than a year ago. The best result is in Kerava internal services. Nine out of ten respondents think that the journeys go at least fairly well without disturbances. Two-thirds of the respondents consider changing public transport conveyance goes at least fairly well. Transfers are the smoothest on regional services. Keywords: public transport, bus transport, customer satisfaction Publication Series title and number: YTV publications 1/2009 ISSN: ISBN (nid.) Pages: 113 Language: Finnish ISBN (pdf) YTV Helsinki Metropolitan Area Council, Box Helsinki, phone , fax

7

8 Sisällysluettelo Johdanto...9 Tutkimusmenetelmä ja kohderyhmä...9 Tutkimusaineisto Haastattelut Bussiliikenteen laadun ominaisuudet Kuljettajat palvelevat asiakkaita ystävällisesti Kuljettajan kyky antaa matkustamiseen liittyviä neuvoja Kuljettajien ajotapa on miellyttävä ja sujuva Bussit liikennöivät täsmällisesti aikataulun mukaan Bussit ovat siistejä Matkustusmukavuus (sisätilojen varustus) on hyvä Kokonaisarvosana Kokonaisarvosanat paremmuusjärjestyksessä Tavoitetasoon perustuvat laatukannusteet Laatukannuste syksyn 2002 jälkeen alkaneissa sopimuskohteissa Tyytyväisyys linjan matkustustekijöihin Linjan reitti Odottamisolosuhteet Matkanteon nopeus ja sujuvuus Järjestyshäiriöt Vaihtaminen Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen yleiset kysymykset Lippuvalikoimat Matkakortin helppokäyttöisyys Yleisarvosana pääkaupunkiseudun joukkoliikenteelle Vastaajien taustatiedot Sukupuoli Ikä Ammatti Asuinpaikka Bussien täyttöaste Maksutapa Matkustususeus Matkan tarkoitus...40

9

10 9 Johdanto Tutkimus on tehty YTV:n tilauksesta. Tutkimuksen tavoitteena on seurata seutuliikenteen sekä Espoon, Vantaan ja Keravan sisäisen liikenteen laatua, joka muodostuu kolmesta osatekijästä: palvelun laadusta, liikennöinnin laadusta ja teknisestä laadusta. Näitä osatekijöitä on mitattu tässä tutkimuksessa eri asiakastyytyväisyyttä kuvastavien tekijöiden ja yleistyytyväisyyden avulla. Lisäksi matkustajilla on ollut mahdollisuus vapaamuotoisesti kertoa myönteisiä ja kielteisiä kokemuksiaan käyttämiltään bussivuoroilta. Tutkimuksessa oli mukana kysymyksiä, jotka koskivat YTV:n tuottamia palveluja ja pääkaupunkiseudun joukkoliikennettä yleensä. Tutkimusmenetelmä ja kohderyhmä Tiedot kerättiin seutuliikenteen sekä Espoon, Vantaan ja Keravan busseissa Kenttätyöaikana oli junissa poikkeusliikenne teknisistä ongelmista johtuen. Tällä oli vaikutusta myös bussiliikenteeseen. Tästä syystä tehdyt haastattelut eivät ole mukana aineistossa. Näitä korvaavat haastattelut tehtiin Haastattelutyöhön osallistui kaikkiaan 21 Taloustutkimus Oy:n haastattelijaa. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat seutuliikenteessä sekä Espoon, Vantaan ja Keravan sisäisessä liikenteessä matkustavat vähintään 15-vuotiaat henkilöt. Tutkimukseen osallistuvat valittiin satunnaisesti bussin matkustajista, kuitenkin niin, ettei yhdestä bussista (lähdöstä) saanut osallistua kymmentä henkilöä enempää. Haastattelija jakoi lomakkeet valituille matkustajille, jotka itse täyttivät lomakkeen ja palauttivat sen haastattelijalle ennen bussista poistumistaan. Tutkimus tehtiin 75 kohteessa. Kohde voi olla yksi linja tai useamman linjan yhdistelmä. Tutkimus toteutettiin ajallisesti hajautettuna niin, että kussakin tutkitussa kohteessa on tehty haastatteluja tasaisesti koko tutkimusajankohdan ajan. Tutkimusaineisto Haastatteluja tehtiin yhteensä kappaletta. Haastattelut jakautuvat seuraavasti: Seutuliikenne Espoon sisäinen liikenne Vantaan sisäinen liikenne Keravan sisäinen liikenne 6717 kappaletta 2825 kappaletta 1739 kappaletta 100 kappaletta Aineiston atk-käsittely on tehty Taloustutkimus Oy:n laitteistolla ja ohjelmistoilla.

11 10 1 Haastattelut Alla olevissa kuvissa on havainnollistettu tutkimusnäytteen rakennetta. Niistä ilmenee haastattelujen määrä liikennöitsijöittäin ja haastatteluajan suhteen. Liikennöitsijöittäin eniten haastatteluja tehtiin Concordia Bussilla Kaksi muuta suurta ovat Veolia ja Helsingin Bussiliikenne Pääosa haastatteluista on tehty aamu- ja iltapäiväruuhkien aikaan Haastattelut liikennöitsijöittäin Haastateltuja yhteensä kpl Concordia Bus 4580 Veolia (ent. Connex) 2753 Hgin Bussiliikenne 2264 Westendin Linja 770 Pohjolan Liikenne 734 Etelä-Suomen Linjaliikenne 179 Åbergin linja kpl 400 Haastattelut kellonajan mukaan Haastateltuja yhteensä kpl kpl

12 11 2 Bussiliikenteen laadun ominaisuudet Vastaajia pyydettiin arvioimaan YTV:n bussiliikenteen palvelun laatua kuuden eri tekijän välityksellä sekä antamaan liikennöitsijälle palvelusta kokonaisarvosana. Vastaajia pyydettiin arvioimaan kutakin ominaisuutta sen mukaan missä määrin ominaisuudet sopivat linjan palveluun?. (Kysymysmuoto muutettiin keväällä Kysymysmuoto oli aiemmin: kuinka hyvin ominaisuus sopii tälle linjalle.) Vastausvaihtoehdot olivat: 1 = erittäin huonosti, 2 = melko huonosti, 3 = keskinkertaisesti, 4 = melko hyvin ja 5 = erittäin hyvin. Vastatessaan matkustajaa pyydettiin ajattelemaan juuri sitä linjaa, jolla hän kyseisellä hetkellä matkusti. Arvioitavat osatekijät olivat seuraavat: 1 Kuljettajat palvelevat asiakkaita ystävällisesti 2 Kuljettajat osaavat kysyttäessä antaa matkustamiseen liittyviä neuvoja 3 Kuljettajan ajotapa on miellyttävä ja sujuva 4 Bussit liikennöivät täsmällisesti aikataulun mukaan (aiemmin: Liikenne hoidetaan täsmällisesti aikataulun mukaan) 5 Bussit ovat siistejä (aiemmin: Bussi on sisältä ja ulkoa siisti) 6 Matkustusmukavuus (sisätilojen varustus) on hyvä (kysytty keväästä 2007 lähtien) Näiden osatekijöiden lisäksi vastaajat antoivat liikennöitsijäkohtaisen kokonaisarvion linjan liikenteen hoidosta niin ikään viisiportaisella asteikolla. Varsinaisen laadun arvioinnin lisäksi vastaajilla oli mahdollisuus avoimin terveisin antaa palautetta liikennöitsijälle.

13 Kuljettajat palvelevat asiakkaita ystävällisesti Arvio kuljettajien ystävällisyydestä kokonaisuudessaan on pysynyt syksyn 2007 tasolla Keravan ja Vantaan saamat arvosanat paranivat, Espoon arvosana heikkeni Parhaimmat arviot saivat Etelä-Suomen Linjaliikenne, Westendin Linja ja Åbergin linja Edellissyksyyn verrattuna eniten parani Etelä-Suomen Linjaliikenteen tulos Pohjolan Liikenteen tulos heikkeni eniten syksyyn 2007 verrattuna Kuljettajat palvelevat asiakkaita ystävällisesti Syksy 2006 Kaikki (n=11050) 3,93 3,84 3,85 Seutu (n=6502) Espoo (n=2748) Vantaa (n=1702) Kerava (n=98) 3,95 3,85 3,86 3,87 3,87 3,79 3,88 3,77 3,87 4,11 4,24 4,59 Concordia Bus (n=4458) Veolia (ent. Connex) (n=2673) Hgin Bussiliikenne (n=2192) Etelä-Suomen Linjaliikenne (n=173) Pohjolan Liikenne (n=708) Westendin Linja (n=749) Åbergin linja (n=97) 3,89 3,83 3,84 3,92 3,81 3,86 3,83 3,79 3,76 4,14 4,09 4,21 4,10 4,01 3,77 4,10 4,02 4,06 4,12 3,99 4, Erittäin Melko Keskinkertaisesti Melko Erittäin huonosti huonosti hyvin hyvin

14 Kuljettajan kyky antaa matkustamiseen liittyviä neuvoja Arvio kuljettajien kyvystä antaa matkustamiseen liittyviä neuvoja pysyi edellissyksyn tasolla Keravan ja Vantaan tulokset paranivat, Espoon tulos heikkeni Liikennöitsijöistä parhaimmat arviot saivat Etelä-Suomen Linjaliikenne, Westendin linja ja Åbergin linja Viime syksyyn verrattuna tulokset paranivat eniten Etelä-Suomen Linjaliikenteellä ja Veolialla Pohjolan Liikenteen tulos heikkeni eniten Kuljettajat osaavat kysyttäessä antaa matkustamiseen liittyviä neuvoja Syksy 2006 Kaikki (n=8790) 3,82 3,69 3,71 Seutu (n=5075) Espoo (n=2211) Vantaa (n=1420) Kerava (n=84) 3,81 3,69 3,70 3,84 3,75 3,69 3,75 3,57 3,70 4,47 3,95 4,24 Concordia Bus (n=3626) Veolia (ent. Connex) (n=2180) Hgin Bussiliikenne (n=1665) Etelä-Suomen Linjaliikenne (n=136) Pohjolan Liikenne (n=550) Westendin Linja (n=559) Åbergin linja (n=74) 3,82 3,67 3,67 3,75 3,65 3,75 3,73 3,68 3,63 3,98 3,82 4,02 4,05 3,93 3,65 4,05 3,89 3,96 4,00 3,80 3, Erittäin Melko Keskinkertaisesti Melko Erittäin huonosti huonosti hyvin hyvin

15 Kuljettajien ajotapa on miellyttävä ja sujuva Tyytyväisyys kuljettajien ajotapaan kokonaisuudessaan on hieman parantunut syksyyn 2007 verrattuna Keravan ja Vantaan arvosanat paranivat, Espoon saama arvosana heikkeni Liikennöitsijöistä parhaimmat arviot saivat Etelä-Suomen Linjaliikenne, Åbergin linja ja Westendin Linja Edellissyksyyn verrattuna Etelä-Suomen Linjaliikenteen arvio parani eniten, myös isojen liikennöitsijöiden tulokset paranivat aiempaan verrattuna Eniten tulos heikkeni Pohjolan Liikenteellä ja Åbergin linjalla Kuljettajien ajotapa on miellyttävä ja sujuva Syksy 2006 Kaikki (n=11069) 3,79 3,68 3,71 Seutu (n=6538) Espoo (n=2752) Vantaa (n=1684) Kerava (n=95) 3,79 3,70 3,72 3,78 3,70 3,67 3,76 3,57 3,70 4,00 4,15 4,47 Concordia Bus (n=4453) Veolia (ent. Connex) (n=2679) Hgin Bussiliikenne (n=2207) Etelä-Suomen Linjaliikenne (n=173) Pohjolan Liikenne (n=712) Westendin Linja (n=748) Åbergin linja (n=97) 3,79 3,67 3,72 3,74 3,66 3,69 3,70 3,66 3,68 3,97 3,90 3,99 4,00 3,86 3,64 3,93 3,78 3,80 3,95 3,94 3, Erittäin Melko Keskinkertaisesti Melko Erittäin huonosti huonosti hyvin hyvin

16 Bussit liikennöivät täsmällisesti aikataulun mukaan Kysymysmuotoa on muutettu keväällä 2007 aiemmasta, joka oli liikenne hoidetaan täsmällisesti aikataulun mukaan Tyytyväisyys on parantunut syksystä 2007 Eniten parani Vantaan saama arvosana, myös seutuliikenteen arvio on aiempaa parempi Liikennöitsijöistä parhaimmat arviot saivat Westendin Linja, Åbergin linja ja Etelä-Suomen Linjaliikenne Edellissyksyyn verrattuna Åbergin linjaa ja Pohjolan Liikennettä lukuun ottamatta liikennöitsijöiden saamat arviot paranivat Pohjolan Liikenteen saama arvio heikkeni selvästi Bussit liikennöivät täsmällisesti aikataulun mukaan* Syksy 2006 Kaikki (n=10924) 3,82 3,71 3,78 Seutu (n=6393) Espoo (n=2734) Vantaa (n=1699) Kerava (n=98) 3,86 3,75 3,84 3,76 3,63 3,62 3,68 3,64 3,81 3,84 3,89 4,31 Concordia Bus (n=4424) Veolia (ent. Connex) (n=2642) Hgin Bussiliikenne (n=2161) Etelä-Suomen Linjaliikenne (n=171) Pohjolan Liikenne (n=702) Westendin Linja (n=728) Åbergin linja (n=96) 3,81 3,62 3,73 3,77 3,76 3,90 3,72 3,66 3,72 3,93 3,77 3,91 3,53 3,98 4,32 4,04 3,90 4,01 4,19 4,02 3, Erittäin Melko Keskinkertaisesti Melko Erittäin huonosti huonosti hyvin hyvin *) Syksyllä 2006 kysymys muotoa: "Liikenne hoidetaan täsmällisesti aikataulun mukaan"

17 Bussit ovat siistejä Kysymysmuotoa on muutettu keväällä 2007 aiemmasta, joka oli bussi on sisältä ja ulkoa siisti Tyytyväisyys bussien siisteyteen on edellissyksyn tasoa Tulos on parantunut Vantaalla, Keravan sisäisessä liikenteessä tulos on aiempaa heikompi Liikennöitsijöistä parhaimmat arviot saivat Etelä-Suomen Linjaliikenne, Åbergin linja ja Westendin Linja Eniten edellissyksystä ovat parantuneet Åbergin linjan ja Veolian tulokset Pohjolan liikenteen, Etelä-Suomen Linjaliikenteen ja Helsingin Bussiliikenteen tulokset ovat aiempaa heikommat Bussit ovat siistejä* Syksy 2006 Kaikki (n=11159) 3,72 3,75 3,76 Seutu (n=6592) Espoo (n=2768) Vantaa (n=1700) Kerava (n=99) 3,80 3,83 3,82 3,57 3,68 3,68 3,59 3,49 3,60 4,26 4,47 4,20 Concordia Bus (n=4496) Veolia (ent. Connex) (n=2691) Hgin Bussiliikenne (n=2224) Etelä-Suomen Linjaliikenne (n=176) Pohjolan Liikenne (n=723) Westendin Linja (n=751) Åbergin linja (n=98) 3,66 3,67 3,67 3,70 3,65 3,73 3,65 3,80 3,77 4,30 4,29 4,14 3,95 4,21 3,86 3,95 4,05 4,07 4,06 4,00 4, Erittäin Melko Keskinkertaisesti Melko Erittäin huonosti huonosti hyvin hyvin *) Syksyllä 2006 kysymys muotoa: "Bussi on sisältä ja ulkoa siisti"

18 Matkustusmukavuus (sisätilojen varustus) on hyvä Matkustusmukavuus (sisätilojen varustus) on hyvä Kaikki (n=11055) 3,70 3,72 Seutu (n=6530) Espoo (n=2749) Vantaa (n=1680) Kerava (n=96) 3,73 3,74 3,71 3,72 3,54 3,64 4,20 4,01 Concordia Bus (n=4450) Veolia (ent. Connex) (n=2667) Hgin Bussiliikenne (n=2211) Etelä-Suomen Linjaliikenne (n=172) Pohjolan Liikenne (n=715) Westendin Linja (n=744) Åbergin linja (n=96) 3,69 3,70 3,64 3,68 3,70 3,69 4,09 3,95 4,05 3,89 3,81 3,85 3,90 3,99 Matkustusmukavuutta selvitettiin ensimmäisen kerran keväällä 2007 Matkustusmukavuus koetaan yhtä hyväksi kuin syksyllä 2007 Vantaan saama arvosana parani, Keravan tulos heikkeni Liikennöitsijöistä parhaimmat tulokset ovat Åbergin linjalla, Etelä-Suomen Linjaliikenteellä, Pohjolan Liikenteellä ja Westendin Linjalla Åbergin linjan, Westendin linjan ja Veolian tulokset paranivat syksystä 2007 Pohjolan Liikenteen ja Etelä-Suomen Linjaliikenteen tulokset heikkenivät edellissyksyyn verrattuina Erittäin Melko Keskinkertaisesti Melko Erittäin huonosti huonosti hyvin hyvin

19 Kokonaisarvosana Kysymys on muutettu keväällä 2007 muotoon kokonaisarvosana liikennöitsijälle tämän linjan liikenteen hoidosta (aiemmin kokonaisarvosana tämän linjan liikennöitsijälle ) Kokonaisarvosana on parantunut syksystä 2007 Vantaan ja seutuliikenteen tulokset ovat aiempaa parempia Liikennöitsijöistä parhaimmat arviot saivat Etelä-Suomen Linjaliikenne, Westendin Linja ja Åbergin linja Edellissyksyyn verrattuna Westendin Linjan, Veolian ja Concordia Busin saamat arviot paranivat Eniten heikkenivät Pohjolan Liikenteen ja Åbergin linjan tulokset Kokonaisarvosana liikennöitsijälle tämän linjan liikenteen hoidosta* Syksy 2006 Kaikki (n=10881) 3,88 3,85 3,88 Seutu (n=6395) Espoo (n=2700) Vantaa (n=1687) Kerava (n=99) 3,90 3,87 3,90 3,85 3,86 3,84 3,83 3,72 3,85 4,36 4,09 4,12 Concordia Bus (n=4379) Veolia (ent. Connex) (n=2638) Hgin Bussiliikenne (n=2162) Etelä-Suomen Linjaliikenne (n=175) Pohjolan Liikenne (n=701) Westendin Linja (n=733) Åbergin linja (n=93) 3,88 3,84 3,87 3,86 3,80 3,90 3,77 3,80 3,79 4,15 4,10 4,10 4,10 4,19 3,86 4,07 4,00 4,08 4,08 4,17 4, Erittäin Melko Keskinkertaisesti Melko Erittäin huonosti huonosti hyvin hyvin *) Syksyllä 2006 kysymys muotoa: "Kokonaisarvosana tämän linjan liikennöitsijälle"

20 Kokonaisarvosanat paremmuusjärjestyksessä Kokonaisarvosana Seutulinjat 1/2 Syksy 2006 Kaikki (n=6395) 501 (n=81) 111 (n=103) 550 Jokeri (n=311) 873 (n=75) 112 (n=97) 158 (n=86) 160 (n=73) 516 (n=76) 615, 615T (n=124) 194, 195 (n=154) 504 (n=78) (n=215) 105 (n=93) 530 (n=95) 213 (n=88) 143, 145 (n=131) 165 (n=77) 738 (n=73) 110 (n=113) 154, 156 (n=180) 519, 520 (n=150) (n=137) 270 (n=99) 503 (n=99) 633 (n=84) 132 (n=119) 315, 321 (n=111) 623 (n=88) 3,90 4,32 4,20 4,14 4,13 4,11 4,08 4,07 4,07 4,06 4,05 4,05 4,03 4,02 4,00 3,98 3,96 3,96 3,96 3,95 3,94 3,94 3,94 3,93 3,92 3,92 3,90 3,90 3,90

21 20 Kokonaisarvosana Seutulinjat 2/2 Syksy (n=131) 731 (n=115) 248 (n=83) 730 (n=83) 106 (n=105) 205 (n=95) 147 (n=118) 324, 532 (n=146) 109 (n=131) 732 (n=75) 206, 212 (n=109) 102, 103 (n=203) 345 (n=76) 474 (n=88) 539 (n=57) 363, 364 (n=104) 3,89 3,89 3,88 3,88 3,87 3,87 3,86 3,86 3,85 3,85 3,84 3,83 3,82 3,82 3,82 3,81 415, 451, 514, 535 (n=137) 613 (n=81) , 518 (n=223) 506 (n=101) 231 (n=80) (n=156) 512 (n=110) 611 (n=100) 734 (n=90) 505 (n=106) 510 (n=98) 452, 453 (n=184) 3,81 3,81 3,81 3,79 3,78 3,77 3,74 3,73 3,70 3,64 3,59 3,47

22 21 Kokonaisarvosana Espoon sisäiset linjat 1/2 Syksy 2006 Kaikki (n=2700) 57 (n=59) 86 (n=56) 3,84 4,05 4,04 23 (n=80) 4,03 85 (n=40) 4,03 2, 4 (n=120) 4,00 5 (n=68) 3,97 65 (n=58) 3,95 46 (n=98) 3,94 35 (n=81) 3,93 10 (n=84) 3,87 13 (n=72) 3,86 11 (n=88) 3,85 3 (n=60) 3,85 43 (n=106) 3,85 12, 14 (n=191) 3,84

23 22 Kokonaisarvosana Espoon sisäiset linjat 2/2 Syksy (n=114) 82 (n=57) 15 (n=105) 3,82 3,82 3,80 19 (n=83) 3,80 20, 26 (n=134) 3,80 24, 25 (n=111) 3,80 22 (n=63) 3,79 27 (n=101) 3,79 87 (n=38) 3,79 28 (n=80) 3,78 31 (n=115) 3,78 51 (n=35) 3,74 16 (n=51) 3,73 21, 29 (n=177) 3,73 52 (n=56) 3,71 42 (n=119) 3,55

24 23 Kokonaisarvosana Vantaan sisäiset linjat Syksy 2006 Kaikki (n=1687) 75 (n=29) 30 (n=48) 77 (n=60) 36 (n=45) 67, 73 (n=59) (n=183) 68, 69, 83 (n=110) 87 (n=49) 43 (n=44) 51 (n=89) 71, 72 (n=147) 50 (n=98) 60, 63 (n=116) 44, 46 (n=56) (n=170) 61* (n=104) 62 (n=87) 35 (n=48) 70 (n=110) 45 (n=35) 3,85 4,21 4,17 4,13 4,07 3,97 3,92 3,91 3,88 3,86 3,85 3,85 3,81 3,80 3,77 3,77 3,77 3,74 3,67 3,67 3,54 *) verrattuna vanhaan V61 (lentokenttä-mellunmäki)

25 24 Kokonaisarvosana Keravan sisäiset linjat Syksy 2006 Kaikki (n=99) 5 (n=73) 4,12 4,25 8 (n=26) 3,77

26 25 3 Tavoitetasoon perustuvat laatukannusteet 3.1 Laatukannuste syksyn 2002 jälkeen alkaneissa sopimuskohteissa YTV:n järjestämässä bussiliikenteessä on kilpailukierrokselta 2001/2 alkaen ollut käytössä laatuarvosanan tavoitetasoon perustuva laatukannustejärjestelmä, johon kuuluvat nyt kaikki seutuliikenteen sekä Vantaan ja Espoon sisäisen liikenteen sopimukset. Laatuarvosana lasketaan linjakohtaisen kokonaisarvosanan ja kuljettajaa koskevien kysymysten perusteella painotettuna keskiarvona (kokonaisarvosana 50 %, kuljettajan asiakaspalvelu 20 %, ajotapa 20 %, neuvonta 10 %). Tavoitetaso on määritelty kohdekohtaisesti suunnitellun palvelutason ja aikaisempien tutkimustulosten perusteella. Tavoitetason ylittävästä laatuarvosanasta maksetaan bonusta enintään 3 % kohteen korvaussummasta. Tavoitetason alittaminen edellyttää liikennöitsijältä korjaavia toimenpiteitä ja vakavissa tapauksissa voidaan määrätä sanktioita. Laatuarvosanan tulokset olivat heikompia kuin keväällä 2008, ja osa linjoista oli edelleen selvästi tavoitetason alapuolella. Tavoitetasoa on tilapäisesti laskettu niillä linjoilla, jotka erityisesti kärsivät ruuhkaviivytyksistä ja työmaiden järjestelyistä, erityisesti Mannerheimintiellä aiheutuneista. Seutuliikenteessä puolet kohteista saavutti tavoitetason ja seitsemän kohdetta jäi selvästi alle tavoitetason. Tavoitetasosta eniten jääneet kohteet ovat pääasiassa Vantaan suunnan seutulinjoja. Espoon sisäisessä liikenteessä tulokset ovat heikentyneet: alle puolet kohteista saavutti tavoitetason, ja kolme kohdetta jäi selvästi tavoitteestaan. Vantaan sisäisessä liikenteessä arvosanat ovat kohonneet ja puolet kohteista ylitti tavoitetason, tulos jäi vakavasti tavoitetason alle vain yhdessä kohteessa. Keskimääräinen laatuarvosanaan perustuva bonus seudulla on nyt vain 0,26 %. Sanktioita liikennöitsijöille määrätään enemmän kuin kevään 2008 tutkimuksen perusteella.

27 26 Kohteiden laatuarvosanat ja tavoitetasot 1/2 n=kaikki vastaajat syksy 2008 Kaikki Seutukohteet (n=6717) Kevät 2007 Kevät 2008 Tavoitetaso S102, S103 (n=215) S105 (n=101) S106, S110 (n=231) S109 (n=140) S111 (n=110) S112 (n=103) S120-S122 (n=222) S132 (n=120) S143, S145 (n=138) S147 (n=122) S150 (n=142) S154, S156 (n=188) S158, S160 (n=170) S165, E65 (n=140) S194, S195 (n=163) S205* (n=101) S206, S212 (n=118) S213 (n=91) S231, S248, S270 (n=283) S315, S321 (n=114) S324, S532 (n=153) S345 (n=81) S360-S364, S539 (n=335) 3,84 3,80 3,96 3,86 3,80 4,10 3,97 3,92 3,86 3,84 3,80 3,83 3,85 3,96 3,88 4,00 3,81 3,84 3,99 3,83 3,82 3,85 3,77 3,72 * merkityllä linjalla on syksyn 2008 ajaksi laskettu tavoitetasoa

YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2008

YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2008 YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2008 YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2008 YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta

Lisätiedot

YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy Tulosraportti ja liitteet

YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy Tulosraportti ja liitteet YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2009 Tulosraportti ja liitteet YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2009 Tulosraportti ja liitteet YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta

Lisätiedot

HSL:n seudullisen bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy Tulosraportti ja liitteet.

HSL:n seudullisen bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy Tulosraportti ja liitteet. 1 25.1.2011 HSL:n seudullisen bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2010 Tulosraportti ja liitteet www.hsl.fi HSL:n seudullisen bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2010 Tulosraportti

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015 19 2015 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015 Laatukannusteet HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015 Liiteosio: Laatukannusteet HSL Helsingin seudun liikenne

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2011

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2011 9 2012 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2011 Liiteosio: laatukannusteet 1 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2011 Liiteosio: laatukannusteet HSL Helsingin

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2012

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2012 3 2013 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2012 Liiteosio: laatukannusteet HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2012 Liiteosio: laatukannusteet HSL Helsingin

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015 16 2015 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015 Tulosraportti HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015 Tulosraportti HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

30.12.2011. www.hsl.fi

30.12.2011. www.hsl.fi 36 30.12.2011 Lippulajitutkimus Kirkkonummen bussiliikenteessä 2010 www.hsl.fi Lippulajitutkimus Kirkkonummen bussiliikenteessä 2010 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2011

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2011 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2011 Sisällysluettelo Tulosten yhteenveto Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 90 Kohteen tulos diagrammina Kohde 2: linja 8 Kohteen tulos diagrammina

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 3:2011

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 3:2011 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 3:2011 Sisällysluettelo Tulosten yhteenveto Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 90 Kohteen tulos diagrammina Kohde 2: linja 8 Kohteen tulos diagrammina

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy

toy taloustutkimus oy toy taloustutkimus oy SIPOON KUNNAN MIELIPIDE- KYSELY Marraskuu 2006 Jari Pajunen / Tuomo Turja 21.11.2006 Sipoon kunta Sipoon kunnan mielipidekysely SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 1.1 Tutkimuksen tarkoitus...

Lisätiedot

YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2009

YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2009 YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 29 YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 29 YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON McMath student s name Age Grade Getting to school School day Favorite subjects Least favorite subjects Electives

Lisätiedot

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013 Irlanninsusikoiran luonnekysely A survey of the temperament of Irish wolfhounds koiran omistajille ja kasvattajille 213 for dog owners and breeders in 213 Teksti / author: Jalostustoimikunta / breeding

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Helsingin joukkoliikenne kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa 2010

Helsingin joukkoliikenne kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa 2010 16 3.9.2010 Helsingin joukkoliikenne kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa 2010 www.hsl.fi Helsingin joukkoliikenne kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa 2010 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun

Lisätiedot

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 811122P (5 op.) 12.12.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 5.11.2013 16:44 / 1 Minimum

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Lippulajitutkimus runkolinjalla 550 ja Keravan seutulinjoilla 2014

Lippulajitutkimus runkolinjalla 550 ja Keravan seutulinjoilla 2014 17 2015 Lippulajitutkimus runkolinjalla 550 ja Keravan seutulinjoilla 2014 Lippulajitutkimus runkolinjalla 550 ja Keravan seutulinjoilla 2014 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Voisitko auttaa minua? Avun pyytäminen Puhutko englantia? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Can you help me, please? Do you speak English? Puhutteko _[kieltä]_? Tiedustelu henkilöltä

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Can you help me, please? Avun pyytäminen Do you speak English? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Voisitko auttaa minua? Puhutko englantia? Do you speak _[language]_? Tiedustelu henkilöltä

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009 Sisällysluettelo Sivu Tulosten yhteenveto 1 Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 90 2 Kohteen tulos diagrammina 3 Kohde 2: linja 8 4 Kohteen tulos

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

,0 Yes ,0 120, ,8

,0 Yes ,0 120, ,8 SHADOW - Main Result Calculation: Alue 2 ( x 9 x HH120) TuuliSaimaa kaavaluonnos Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

( ,5 1 1,5 2 km

( ,5 1 1,5 2 km Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Varjostus "real case" h/a 1 h/a 8 h/a 20 h/a 4 5 3 1 2 6 7 8 9 10 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

KESÄLIIKENNE - SOMMARTRAFIKEN

KESÄLIIKENNE - SOMMARTRAFIKEN KESÄLIIKENNE - SOMMARTRAFIKEN Kesäkuussa 2014 bussit liikennöivät viime kesän aikataulujen mukaan. Heinäkuun alussa bussivuorojen määrä vähenee. Bussit liikennöivät 1.7. - 10.8.2014 alla olevien aikataulujen

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

33 Lähiulkoilukerta Aluetyyppi, etäisyys Visit closetohome Type of area, distance distance 0,5 h > 0,5 h % ulkoilukerroista / of visits Ulkoiluharrastus / Outdoor activity Kuntokävely, kävelylenkkeily

Lisätiedot

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 22.12.2014 11:33 / 1 Minimum

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Calculation: N117 x 9 x HH141 Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 13.6.2013 19:42 / 1 Minimum

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.9.269

Lisätiedot

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto EILC KOKEMUKSIA LAPISTA HAKEMUS BUDJETTI JÄRJESTÄVÄTAHO & VASTUU TYÖNJAKO KIELENOPETUS OHJELMA JA PALJON KOKEMUKSIA

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016 Tietoisku 11/2016 Sisällys 1. Asuntokuntien koko pysyi samana 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Kansalaisten näkemykset sekä julkisen liikenteen ja pyöräilyn innovaatiot

Kansalaisten näkemykset sekä julkisen liikenteen ja pyöräilyn innovaatiot Kansalaisten näkemykset sekä julkisen liikenteen ja pyöräilyn innovaatiot Venla Virkamäki Tutkija Suomen ympäristökeskus 27.1.2014 Tulevaisuuden liikenne- ja innovaatiopolitiikka -seminaari FIPTrans kyselytutkimus

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 QUESTIONNAIRE: FSD2209 STUDENT EXCHANGE EXPERIENCES OF UNIVERSITY

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen Naisnäkökulma sijoittamiseen 24.3.2007 Vesa Puttonen Miten sukupuolella voi olla mitään tekemistä sijoittamisen kanssa??? Naiset elävät (keskimäärin) pidempään kuin miehet Naiset saavat (keskimäärin) vähemmän

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 Tietoisku 2/2010 Kuva: Ee-mailin toimitus Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 lopussa Suomessa asui 217 700 ulkomaalaistaustaista,

Lisätiedot

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145 OX2 9 x N131 x HH145 Rakennuskanta Asuinrakennus Lomarakennus Liike- tai julkinen rakennus Teollinen rakennus Kirkko tai kirkollinen rak. Muu rakennus Allas Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG VE1 SHADOW - Main Result Calculation: 8 x Nordex N131 x HH145m Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please

Lisätiedot

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Voisitko auttaa minua? Asking for help Puhutko englantia? Asking if a person speaks English Puhutteko _[kieltä]_? Asking if a person speaks a certain language En puhu _[kieltä]_. Clarifying

Lisätiedot

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 81122P (4 ov.) 30.5.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a , Tuulivoimahanke Layout 9 x N131 x HH145 Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 km 2 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

Travel services. Departure search - search result. 1 of 7 19.6.2007 13:11. Return journey Helsinki-Vantaa Airport - Turku

Travel services. Departure search - search result. 1 of 7 19.6.2007 13:11. Return journey Helsinki-Vantaa Airport - Turku 1 of 7 19.6.2007 13:11 Travel services Departure search - search result Return journey -Vantaa Airport - Turku Turku bus station - -Vantaa Airport International terminal Days of operation Dep. Bay Arr.

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

Garden Furniture. Puutarhakalusteita

Garden Furniture. Puutarhakalusteita Garden Furniture Puutarhakalusteita Painekyllästetyt Impregnated PEFC/02-31-113 Pepe-puutarhakalusteet ovat lähes 40 vuoden ajan ilahduttaneet asiakkaita niin Suomessa kuin ympäri Eurooppaakin, päämarkkina-alueina

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto. Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2011

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto. Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2011 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsinki Suunnittelee 212:2 Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 211 Autokanta kasvoi Vuoden 211 lopussa Helsingissä oli rekisteröitynä yhteensä lähes 28

Lisätiedot

Alueen asukkaiden käsitykset kampuksesta

Alueen asukkaiden käsitykset kampuksesta Alueen asukkaiden käsitykset kampuksesta Myllypuron alueen asukkaiden keskuudessa kerättävien aineistojen kerääminen ja jäsentely. Mielenkiinnon kohteina myllypurolaisten käsitykset kampuksesta ja sen

Lisätiedot

Kokoelmien arviointi

Kokoelmien arviointi Kokoelmien arviointi Sisältö Kokoelmia koskevan laatusuosituksen esittely Parkki-projektin kokemukset JASKAN kokemukset Kv-malleja ryhmätyö Kokoelmia koskeva laatusuositus Kunnan ikä- ja kielijakauma,

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, Suomenlinnan lauttaliikenne kesä 2013

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, Suomenlinnan lauttaliikenne kesä 2013 22 2013 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, Suomenlinnan lauttaliikenne kesä 2013 Tulosraportti HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, Suomenlinnan lauttaliikenne kesä 2013

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Helsingin seudun joukkoliikenne kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa 2013

Helsingin seudun joukkoliikenne kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa 2013 17 2013 Helsingin seudun joukkoliikenne kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa 2013 Helsingin seudun joukkoliikenne kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa 2013 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun

Lisätiedot

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24 Hallituspohja 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät

Lisätiedot

Time spent reading magazines NRS 2012

Time spent reading magazines NRS 2012 Time spent reading magazines NRS 2012 Time spent reading magazines Researched in NRS Consumer 2012 survey through an internet questionnaire A customised form: only the magazines which the respondent had

Lisätiedot

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8 2004 Statistics Uusimaa Helsinki Region Area and population 3 Demographic changes 4 Housing 5 Municipal economy 6 Sectoral employment 7 Labour and work self-sufficiency 8 Unemployment 9 Transport 10 Age

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Fysiosporttis asiakaskysely 2011

Fysiosporttis asiakaskysely 2011 Fysiosporttis asiakaskysely 2011 1.11.2011 Toteutimme fysioterapia-asiakkaillemme asiakaskyselyn ajalla 15.9.-31.10.2011. Vastauksia kerättiin: 1) paperikyselyllä hoitojakson yhteydessä, 2) sähköisesti

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2011

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2011 9 2012 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2011 Tulosraportti HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2011 Tulosraportti HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin

Lisätiedot

Rakennukset Varjostus "real case" h/a 0,5 1,5

Rakennukset Varjostus real case h/a 0,5 1,5 Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Varjostus "real case" h/a 1 h/a 8 h/a 20 h/a 1 2 3 5 8 4 6 7 9 10 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA Tietoisku 3/2015 Arja Munter Palveluliiketoimi Kaupunkitieto Tilastokeskuksen vieraskielisten asumista koskevat tiedot ovat vuoden 2012 lopun tietoja. Tuolloin Espoossa

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 Tietoisku 13/2008 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten yksin eläjiä 2. Lapsettomia pareja entistä enemmän 3. Viidennes lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä 4. Kielikirjo perheissä

Lisätiedot

Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen

Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen Tarja Nikula Soveltavan kielentutkimuksen keskus tarja.nikula@jyu.fi Kiinnostuksen kohteena Luokkahuonevuorovaikutus vieraalla kielellä englannin kielen

Lisätiedot

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 3, viikko 39

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 3, viikko 39 Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 3, viikko 39 H3t1, Exercise 3.1. H3t2, Exercise 3.2. H3t3, Exercise 3.3. H3t4, Exercise 3.4. H3t5 (Exercise 3.1.) 1 3.1. Find the (a) standard form, (b) slack form of the

Lisätiedot

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KOKKOLA- PIETARSAARI

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KOKKOLA- PIETARSAARI ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KOKKOLA- PIETARSAARI VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 77 vastaajaa (tilanne 25.11.2015) Koko organisaation osalta 32 vastausta Oman matkustuksen osalta 45 vastausta Yritykseni/organisaationi

Lisätiedot