AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET"

Transkriptio

1 1 Forssan ammatti instituutti Tekniikka ja liikenne AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Autoalan perustutkinto Autotekniikan koulutusohjelma (ajoneuvoasentaja) hyväksytty kyha

2 2 OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET Ammatillinen peruskoulutus ja sen tarkoitus Sen mukaan mitä laissa ammatillisesta koulutuksesta (L 630/98 2, 5 ) ja Valtioneuvoston päätöksessä (VnP 213/1999) on säädetty, ammatillisen peruskoulutuksen tulee antaa opiskelijalle laaja alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin ja erikoistuneemman osaamisen ja työelämän edellyttämän ammattitaidon yhdellä tutkinnon osa alueella siten, että hän voi tutkinnon suoritettuaan sijoittua työelämään, suoriutua alansa vaihtelevista tehtävistä myös muuttuvissa oloissa sekä kehittää ammattitaitoaan läpi elämän. Yhteistyöllä elinkeinoelämän ja työpaikkojen kanssa tulee varmistaa, että koulutus vastaa työelämän ammattitaitovaatimuksia. Koulutuksen tulee edistää työllistymistä ja mahdollisuuksia ryhtyä itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi. Näiden perusteiden mukaisesti suoritettu ammatillinen peruskoulutus sijoittuu Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioiden päätöksen ammatillisen koulutuksen todistusten vertailtavuudesta (85/368/ETY) ja opetusministeriön suosituksen Suomen ammatillisen koulutuksen sijoittamisesta ( /330/97) mukaan EY:n luokituksen tasolle 3. Koulutuksen tulee kannustaa opiskelijaa harrastuksiin ja persoonallisuuden kehittämiseen sekä tukea jatko opintovalmiuksia tarjoamalla hänelle monipuolisia vapaasti valittavia opintoja. Koulutuksessa tulee luoda avoin ja myönteinen oppimisympäristö, jossa elämäntaidot vahvistuvat ja opiskelijasta kehittyy vastuuntuntoinen ja velvollisuuksistaan huolehtiva kansalainen ja työyhteisön jäsen. Opetuksessa tulee kiinnittää huomiota oppimisvalmiuksiltaan ja tavoitteiltaan erilaisiin opiskelijoihin sekä tarvittaessa kehittää tukitoimia yhteistyössä kotien ja koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Opiskelijan myönteistä yksilöllistä kehitystä ja tervettä itsetuntoa tulee tukea. Koulutuksen tulee edistää demokratiaa, miesten ja naisten tasa arvoa kaikilla yhteiskunnan aloilla ja yleistä tasa arvoa työelämässä ja yhteiskunnassa.

3 3 Yhteiset painotukset ja kaikille yhteinen ydinosaaminen Yhteiset painotukset Koulutuksen tulee tuottaa valmiuksia, jotka lisäävät kaikilla aloilla tarvittavaa ammattisivistystä ja kansalaisvalmiuksia ja joiden avulla opiskelijat pystyvät seuraamaan yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuvia muutoksia ja toimimaan muuttuvissa oloissa. Koulutuksen tulee antaa opiskelijoille valmiuksia * kansainvälisyyteen * kestävän kehityksen edistämiseen * teknologian ja tietotekniikan hyödyntämiseen * yrittäjyyteen * laadukkaaseen ja asiakaslähtöiseen toimintaan * kuluttajaosaamiseen * työsuojeluun ja terveyteen. Kansainvälisyyteen kasvun tavoitteena tulee olla, että opiskelija tulee toimeen monikulttuurisessa ympäristössä, on suvaitsevainen ja kielitaitoinen sekä eri kulttuureita tunteva voidakseen osallistua opiskelijavaihtoon ja sijoittua kansainvälistyville työmarkkinoille. Kestävän kehityksen edistämisen tavoitteena tulee olla, että opiskelija tuntee kestävän kehityksen periaatteet ja motivoituu toimimaan niiden puolesta opiskelussa, työssä ja kansalaisena. Hän tuntee ympäristömyönteiset työ ja toimintatavat ja toimii niiden mukaisesti sekä tunnistaa erityisesti oman alansa ympäristövaikutukset. Hän arvostaa luonnon monimuotoisuutta ja ymmärtää kestävän kehityksen taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia ulottuvuuksia sekä osaa toimia niiden edistämiseksi. Teknologian ja tietotekniikan hyödyntämisen tavoitteena tulee olla, että opiskelijalla on tietoyhteiskunnassa tarvittavat perusvalmiudet sekä edellytykset tieto ja viestintätekniikan sekä teknologian monipuoliselle hyödyntämiselle työssä ja kansalaisena. Opiskelija ymmärtää teknologian kehityksen vaikutukset omaan alaansa ja sen tulevaisuuteen ja osaa soveltaa uutta tekniikkaa työssään. Yrittäjyyden tavoitteena tulee olla, että opiskelijasta kehittyy tulostavoitteinen, oma aloitteinen, tunnollinen, rohkea, kekseliäs ja työtään arvostava työntekijä ja ammatinharjoittaja tai yrittäjä. Laadukkaan ja asiakaslähtöisen toiminnan tavoitteena tulee olla, että opiskelija osaa ammattialalla tarvittavat ja yleisimmin käytössä olevat laadun hallinnan menetelmät. Hän osaa toimia noudattaen asetettuja laatutavoitteita. Hän osaa ottaa huomioon asiakkaiden odotukset ja yksilölliset tarpeet sekä hallita erilaiset asiakaspalvelutilanteet. Kuluttajaosaamisen tavoitteena tulee olla, että opiskelija osaa ottaa huomioon kuluttajalainsäädännön velvoitteet ja osaa toimia työssä ja kansalaisena kuluttajien oikeuksien, velvollisuuksien ja vastuun mukaisesti. Opiskelija osaa toimia kuluttajana ja työntekijänä tuotantoa, työllisyyttä ja kansantaloutta edistävästi.

4 4 Työsuojelusta ja terveydestä huolehtimisen ja niiden edistämisen tavoitteena tulee olla, että opiskelija osaa pitää huolta omasta terveydestään ja ylläpitää työ ja toimintakykyään. Hän osaa alansa työsuojelumääräykset ja ohjeet ja noudattaa niitä. Hän osaa kehittää itselleen turvallisen ja terveellisen, ergonomisen ja viihtyisän työympäristön. Hän osaa suojautua työhön ja työympäristöönsä liittyviltä vaaroilta ja terveyshaitoilta ja torjua niitä. Kaikille yhteinen ydinosaaminen Koulutuksen tavoitteena tulee olla, että opiskelijalle kehittyy seuraavia kaikilla aloilla tarvittavia valmiuksia: * oppimistaidot * ongelmanratkaisutaidot * vuorovaikutus ja viestintätaidot * yhteistyötaidot * eettiset ja esteettiset taidot. Oppimistaitojen kehittymiseksi koulutuksen tulee tuottaa opiskelijalle valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja halu itsensä kehittämiseen. saatava valmiudet arvioida omaa oppimistaan ja osaamistaan sekä suunnitella opiskeluaan. Hänen on saatava valmiudet hankkia, jäsentää ja arvioida tietoa sekä soveltaa aiemmin opittua elämän muuttuvissa tilanteissa. Ongelmanratkaisutaitojen kehittymiseksi koulutuksen tulee tuottaa opiskelijalle valmiuksia toimia työssään ja ongelmallisissa tilanteissa joustavasti, innovatiivisesti ja uutta luovasti. Vuorovaikutus ja viestintätaitojen kehittymiseksi koulutuksen tulee tuottaa opiskelijalle valmiuksia selviytyä erilaisissa työelämän vuorovaikutustilanteissa. saatava valmiudet käyttää suullista ja kirjallista viestintää sekä tietotekniikkaa erilaisissa vuorovaikutusja viestintätilanteissa ja selvitä neuvottelutilanteista. Yhteistyötaitojen kehittymiseksi koulutuksen tulee tuottaa opiskelijalle valmiudet ottaa huomioon toiset ihmiset ja toimia joustavasti erilaisten ihmisten kanssa ja tiimien jäsenenä. Hänen tulee osata tunnistaa omia ja toisten tunnetiloja ja ottaa niitä rakentavasti huomioon toiminnassaan. Eettisten ja esteettisten taitojen kehittymiseksi koulutuksen tulee tuottaa opiskelijalle sellaiset valmiudet, että hän osaa käsitellä ja ratkaista eettisiä ongelmia sekä tiedostaa omat arvonsa ja ottaa ne huomioon toiminnassaan. Hän osaa noudattaa ammattietiikkaa sekä osaa toimia vastuullisesti, oikeudenmukaisesti ja tehtyjen sopimusten mukaisesti. Hän ymmärtää ja osaa edistää ympäristön kauneusarvoja ja viihtyisyyttä osana ammattikulttuuria.

5 5 Autoalan perustutkinnon tavoitteet Autoalan perustutkinnon yleistavoitteena on, että tutkinnon suorittaneilla on oltava laaja alaiset valmiudet toimia kaikissa autoalan osaamista vaativissa yleistehtävissä kuten autoalan teknisiä tietoja vaativissa asiakaspalvelutehtävissä sekä autoalan teknisissä tehtävissä eri elinkeinoelämän toimialoilla. Tutkinnon suorittaneen tulee osata toimia erilaisissa ympäristöissä ja muuttuvissa oloissa laaja alaisen autoalan osaamisen ansiosta. Hänellä on oltava yleistä teknistä osaamista, hyvät yhteistyö ja kommunikaatiotaidot, kielitaitoa, tietoteknistä ja talouden kannattavuuden osaamista sekä eriytyneempää alan osaamista. Hänen on osattava toimia joustavasti ja luovuutta käyttäen tilanteiden ja asiakkaiden vaatimalla tavalla. Hänen on osattava ottaa toiminnassaan huomioon keskeinen yritystoimintaan liittyvä lainsäädäntö ja kestävän kehityksen periaatteet ja osattava toimia niiden edellyttämällä tavalla. Lisäksi autoalan perustutkinnon suorittaneella on oltava valitsemansa koulutusohjelman ja muun valinnaisuuden perusteella sellainen työelämän vaatima ammattitaito, että hänellä on mahdollisuus työllistyä koulutusohjelman mukaisiin tehtäviin. Tutkinnon suorittaneella on oltava yritystoiminnassa tarvittavat perusvalmiudet ammatinharjoittajana toimimiseen autoalan ammattitaitoa vaativassa tehtävässä. Autoalan perustutkinnon suorittaneen on osattava palvella asiakkaita eri tilanteissa heidän tarpeidensa ja odotustensa mukaisesti ja hyviä käytöstapoja noudattaen. Hänen on osattava ottaa huomioon kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet työssään ja kansalaisena. Hänen on osattava huolehtia asiakkaiden ja omasta turvallisuudesta. Hänen on pyrittävä toiminnassaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti parhaaseen mahdolliseen suoritukseen. Hänellä on oltava oma aloitteisuutta, luovuutta, innovatiivisuutta ja rohkeutta tehdä itsenäisiä ratkaisuja työntekijänä tai ammatinharjoittajana. Autoalan perustutkinnon suorittaneen on osattava noudattaa työsuojelumääräyksiä ja ohjeita sekä osattava ottaa toiminnassaan huomioon keskeinen työsuhdetta koskeva lainsäädäntö sekä keskeiset seikat oman alansa työehtosopimuksista. Hänen on osattava huolehtia omasta terveydestään sekä työ ja toimintakyvystään. Autoalan perustutkinnon suorittaneen on osattava kohdata ja palvella eri kulttuureista tulevia asiakkaita. Hänen on osattava toimia valitsemissaan työtehtävissä kansainvälisissä ympäristöissä, lähinnä EU:n alueella ja lähialueilla. Hänen on osattava toimia työssään ympäristöä säästävästi. Hänen on osattava käyttää valitsemansa koulutusohjelman tehtävissä niiden tarvitsemia tietoteknisiä välineitä ja menetelmiä. Hänellä on oltava valmiudet tarvitsemansa tiedon hankkimiseen ja vuorovaikutukseen uusinta tieto ja viestintätekniikkaa käyttäen. Hänen on osattava tehdä yhteistyötä yksi ja monikulttuurisessa työympäristössä. Autoalan perustutkinnon suorittaneella on oltava kyky arvioida omaa oppimistaan ja osaamistaan, suunnitella omaa opiskeluaan ja asettaa oppimisen tavoitteita. Hänen on osattava arvioida ja jäsentää tietoa. Hänen on osattava toimia joustavasti ja luovasti uusissa ja erilaisissa tilanteissa sekä kyettävä ratkaisemaan työssään ongelmatilanteita.

6 6 Autoalan perustutkinnon suorittaneen on osattava toimia autoalan ammattieettisten periaatteiden mukaisesti; vastuullisesti, oikeudenmukaisesti ja noudattaa mm. tehtyjä sopimuksia, asiakkaita ja työnantajaa koskevaa vaitiolovelvollisuus, tietosuoja ja kuluttajalainsäädäntöä. Hänen on osattava käsitellä eettisiä ongelmia ja ratkaista ne yleisesti hyväksyttävällä tavalla. Hänen on osattava käyttäytyä suvaitsevasti ja tasa arvoisesti toisia ihmisiä kohtaan. Hänen on osattava ottaa toiset ihmiset huomioon käyttäytymällä työpaikan edellyttämällä tavalla ja huolehtimalla työpaikan viihtyisyydestä ja yleisestä siisteydestä. Hänen tulee hyväksyä työtoverien ja asiakkaiden erilaiset tunteet sekä hallita omat tunteensa palveluja muissa vuorovaikutustilanteissa. Hänen on osattava vaalia suomalaista kulttuuriperintöä sekä arvostaa omaa ammattiaan ja osattava sekä oltava valmis jatkuvasti kehittämään itseään ja työtään. Ajoneuvotekniikan koulutusohjelman suorittaneen on osattava toimia asiakaspalvelu ja autoalan asennustaitoja vaativissa tehtävissä. Hänen on osattava diagnosoida, huoltaa ja korjata ajoneuvoja sekä palvella asiakkaita. Hänen on osattava etsiä ja käyttää teknisiä tietoja sekä ylläpitää taitojaan. Hänen on osattava toimia työryhmän jäsenenä.

7 7 AUTOALAN PERUSTUTKINNON OPINTOJEN MUODOSTUMINEN 2.1. Autoalan perustutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostumisesta on määrätty valtioneuvoston päätöksessä (VnP 213/1999), tutkinnon laajuudesta, koulutusohjelmista ja tutkintonimikkeistä opetusministeriön päätöksessä (5/011/1999), opintojen laajuudesta asetuksessa ammatillisesta koulutuksesta (A 811/98, 2 ), opintojen hyväksilukemisesta ja opiskeluajasta laissa ammatillisesta koulutuksesta ( L 630/98, 30, 31 ) AUTOALAN PERUSTUTKINTO 120 OV YHTEISET OPINNOT Pakolliset opintokokonaisuudet Valinnaiset opintokokonaisuudet 20 OV 16 ov 4 ov AMMATILLISET OPINNOT Opintoihin sisältyy työssäoppimista vähintään 20 ov TUTKINNON YHTEISET AMMATILLISET OPINNOT KOULUTUSOHJELMITTAIN ERIYTYVÄT AMMATILLISET OPINNOT OPPILAITOKSEN OPINTOKOKONAISUUDET AMMATILLISIIN OPINTOIHIN SISÄLTYVÄT VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 90 ov 21 OV 70 OV 0 10 OV 10 OV VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 OV Tutkintoon sisältyy opinto ohjausta 1,5 ov ja opinnäytetyö 2 ov Opetussuunnitelman liitteenä on opintojen muodostumis ja näyttösuunnitelmat arviointitasoineen.

8 8 AMMATILLISET OPINTOKOKONAISUUDET 90 OV 1. Autoalan perustaidot 21 ov Valittu Autoalan tuntemus ja asiakaspalvelu 1,5 ov Autoalan yleistaidot 1 ov Sähkötekniikan perustaidot 2 ov Metallitöiden perustaidot ja tulityöt 5 ov Mekatroniikan perustaidot 1,5 ov Ajoneuvolainsäädäntö ja huoltotöiden perusteet 4 ov Auton rakenteen tuntemus 6 ov Yhteensä 21 ov 2. Huoltotekniikka 20 ov Perushuollon suorittaminen 3 ov Moottorin kunnon määrittäminen mittaamalla 2 ov Alusta, jarru ja ohjauslaitteiden toiminta 3 ov Alusta, jarru ja ohjauslaitteiden kunnostus 6 ov Tehonsiirtolaitteiden rakenne, toiminnot ja huolto 4 ov Hydrauliikka ja pneumatiikkajärjestelmien huolto 2 ov Yhteensä 20 ov 3. Diagnostiikka 23 ov Ajoneuvojen vianhaku 7 ov Sytytys ja polttonestelaitteiden huolto 16 ov Yhteensä 23 ov 4. Moottorin korjaus 5 ov Moottorin kunnon määritys 1,5 ov Moottorin säätötoimenpiteet 1,5 ov Moottorin korjaus 2 ov Yhteensä 5 ov 5. Ajoneuvojen sähkövarusteiden testaus ja korjaus 5 ov Sähkövarusteiden korjaustyöt 5 ov 6. Autokorintyöt 5 ov Pienten kolari ja korroosiovaurioiden korjaus 3 ov Autokorin varusteiden korjaus 2 ov Yhteensä 5 ov 7. Oppilaitoksen omat opintokokonaisuudet 0 10 ov Pienkoneiden huolto ja korjaus 2 ov Kuorma auton alusta ja hallintalaitteiden korjaus 7 ov Kuorma auton alusta ja hallintalaitteiden rakenne ja kunto 3 ov Kuorma auton alusta ja hallintalaitteiden kunnostus 4 ov Yhteensä 9 ov 8. Opinnäytetyö 2 ov 2 ov Yhteensä ammatilliset 90 ov

9 9 10. Vapaasti valittavia opintoja 10 ov Elektroniikka 2 ov Polttonestelaitteet 1 ov Auton hifi kurssi 1 ov Auton varustelukurssi 1 ov Auton virittäminen 1 ov Sähkö ja käyntijärjestelmät 1 ov ABS jarrut 1 ov Moottoriurheilu 1 ov Auton ostaminen 1 ov ym. ym. OPINTOJEN TAVOITTEET, KESKEISET SISÄLLÖT JA ARVIOINTIKRITEERIT Ammatillisten opintojen ja työssäoppimisen tavoitteet, keskeiset sisällöt ja arviointi Tutkinnon yhteiset ammatilliset opinnot 20 ov Autoalan perustaidot 20 ov Autoalan tuntemus ja asiakaspalvelu 1 ov ymmärrettävä autoalan työt palvelutyöksi ja osattava viestittää sitä omalla olemuksellaan ja toiminnallaan. tiedettävä autoalan tuotteet ja palvelut sekä niiden tarvitsema laatutaso asiakkaan näkökulmasta. Hänen on tunnistettava yrityksensä sisäiset ja ulkoiset asiakasryhmät ja ymmärrettävä vuorovaikutus ja palvelutilanteissa vaikuttavat tekijät. Hänen on suoriuduttava autoalan keskeisistä asiakaspalvelutilanteista kohteliaasti asiakasta tyydyttävällä tavalla. Hänen on ymmärrettävä asiakastyytyväisyyden merkitys yrityksen toiminnalle ja kyettävä keskustelemaan asiakkaan kanssa työstä erilaisia vaihtoehtoja esiin tuoden, asiakkaan tarpeet huomioon ottaen. Hänen on suhtauduttava samanarvoisesti eri kansallisuuteen, rotuun, uskontoon ja ikäryhmiin kuuluviin asiakkaisiin. osattava tarvittaessa palvella asiakastaan toisella kotimaisella tai jollakin vieraalla kielellä välttävästi. Hänen on tunnettava valmistettavaan tuotteeseen tai palveluun liittyvät asiakkaan ja kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet sekä osattava ottaa ne huomioon työssään. Hänen on tiedettävä autoalan yleisimmät lainsäädännön perusasiat ja työajat sekä noudatettava niitä. Keskeinen sisältö on autoalan tunteminen sekä asiakaspalvelutilanteen hoitaminen

10 10 ymmärrettävä autoalan työt palvelutyöksi sekä osattava toimia ja käyttäytyä asiakaslähtöisesti oltava palvelualtis ja toimia kohteliaasti, tasapuolisesti sekä rehellisesti tunnettava kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet sekä autoalan yleisimmät lainsäädännön perusasiat tiedettävä autoalan tuotteet ja palvelut tunnettava yrityksensä sisäiset ja ulkoiset asiakasryhmät sekä autotalon kustannusrakenteen syntyminen käsitettävä oman työnsä osuus autotalon toiminnassa pystyttävä työskentelemään itsenäisesti sekä ryhmän jäsenenä kyettävä erottamaan, koska tuotteen tai palvelun laatu on riittävä osattava toimia asiakaslähtöisesti, palvelualttiisti, eettisesti oikein sekä rehellisesti. tiedettävä, mitkä seikat aiheuttavat yrityksessä kustannuksia, sekä ymmärrettävä oman työnsä osuus autotalon toimintaan tunnistettava autoalan ongelmajätteet sekä osattava niiden lajittelu osattava huolehtia työympäristön siisteydestä kyettävä erottamaan, koska tuotteen tai palvelun laatu on riittävä asiakkaan kannalta noudatettava sovittuja työaikoja kyettävä työskentelemään työryhmän jäsenenä kyettävä erottamaan, koska tuotteen tai palvelun laatu on riittävä Autoalan yleistaidot 1 ov Opiskelijalla on oltava kokonaiskuva tietotekniikasta ja sen merkityksestä yhteiskunnassa. Hänen on tiedettävä atk laitteiden ja ohjelmistojen käyttötavoista sekä toiminnan periaatteista ja hallittava alan perussanasto. Opiskelija on tunnistettava mikrotietokoneen laitteet ja niiden tärkeimmät osat. osattava käyttää itsenäisesti mikrotietokonetta ja hallita laitteiston käyttöön liittyvät perusasiat, kuten mm. ohjelmien käynnistäminen ja sulkeminen, käyttöliittymän ja sen eri osien hallinta sekä muuttaminen omia tarpeita vastaaviksi. Opiskelija on hallittava tiedon ylläpito sekä osattava käyttää käyttöjärjestelmän yleisimpiä apuohjelmia. Keskeinen sisältö on tietokoneen peruskäyttö ja tiedon hallinta osattava tehdä yksinkertaisia sähkö, metalli, hydrauliikka ja pneumatiikkatöitä ohjeita noudattaen. osattava käyttää autoalan peruskoneita laitteita ja työkaluja sekä tehdä niillä alan perustöitä. Hänen on osattava työskennellä työturvallisesti ja osattava suojavälineiden oikea käyttö. tiedettävä autoalalla käytettävien tavallisimpien aineiden ja kemikaalien työturvallisuus, ympäristönsuojelu ja paloturvallisuustekijät, sekä osattava lukea käyttöturvallisuustiedotteita. tunnettava autoalalla syntyvät ongelmajätteet, kierrätyksen periaate sekä osattava toimia sen mukaan.

11 11 osattava hankkia tarvittavat perustiedot ja taidot työnsä suorittamiseksi sekä yksilöllisten voimavarojensa, sosiaalisten vuorovaikutustaitojensa sekä itseohjautuvuutensa kehittämiseksi. huomioitava vastuullisen työtavan mukaisesti toiset ja itsensä. Hänen on tiedettävä työkykyyn vaikuttavia tekijöitä, osattava pitää sitä yllä. Hänen on tiedettävä päihteiden vaikutus työkykyyn ja niiden tuomat riskit. tunnettava autoalan yleisimmät työjärjestelyt ja työajat sekä palkkausmallit. selvittävä ammatissa eteen tulevista laskutehtävistä, kuten esimerkiksi pintaalaan, tilavuuksiin, prosentteihin ja aikaan liittyvistä tehtävistä. hallittava fysikaalisia ja kemiallisia ilmiöitä niin laajasti kuin autoalan työt edellyttävät. osattava lukea ja itsenäisesti tehdä tavanomaiset työpiirustukset, osaluettelot ja työvaihekaaviot erilaisilla menetelmillä. Keskeinen sisältö on autoalan yleistaidot omattava perustiedot sähköisistä viestintämenetelmistä sekä kyettävä käyttämään työtehtävässään tarvittavia atk ohjelmistoja osattava tehdä yksinkertaisia sähkö ja metallitöitä ohjeita noudattaen sekä kykenee lukemaan sähkö, hydrauliikka ja pneumatiikkakaavioita tunnettava autoalalla käytössä olevat peruskoneet, laitteet ja työkalut sekä tehdä niillä alan perustöitä tarvittaessa ohjeistoa noudattaen osattava työskennellä työturvallisesti ottaen huomioon myös toiset henkilöt osattava suojavälineiden oikea käyttö osattava lajitella autoalan ongelmajätteet osattava hankkia työssään tarvittavia tietoja myös sähköisiä viestimiä apuna käyttäen osattava tehdä yksinkertaisia sähkö ja metallitöitä ohjeita noudattaen osattava työskennellä työturvallisesti ottaen huomioon myös toiset henkilöt osattava suojavälineiden oikea käyttö osattava lajitella autoalan ongelmajätteet noudatettava annettuja työaikoja Sähkötekniikan perustaidot 2 ov

12 12 tiedettävä sähkötekniikan peruslait ja pystyttävä suorittamaan yksinkertaisia sähköteknisiä tarkasteluja ja laskuja. tunnettava sähköturvallisuusmääräyksiä ja osattava huolehtia näiltä osin työpaikkansa työsuojelusta ja ympäristönsuojelusta. Hänen on tunnettava ajoneuvokaluston yleisimmät sähköjärjestelmät ja laitteet sekä niiden toimintaperiaatteet. Hänen on tunnettava sähkölaitteiden turvallisuusmääräykset autoalan työntekijän kannalta ja osattava ottaa ne huomioon työssään. Hänen on ymmärrettävä tapaturmavaara sähkölaitteiden käsittelyssä ja asennuksissa ja osattava noudattaa sähkölaitteiden yhteydessä oikeita ja turvallisia työtapoja. Keskeinen sisältö on sähkötekniikan perustaidot osattava tehdä yksinkertaisia sähkötöitä ohjeita noudattaen sekä kykenee lukemaan sähkökaavioita tunnettava sähkötekniikan peruslait sekä ajoneuvokaluston yleisimmät sähköjärjestelmät ja laitteet sekä niiden toiminta periaatteet ymmärrettävä tapaturmavaara sähkölaitteiden käsittelyssä ja osattava noudattaa sähkölaitteiden yhteydessä oikeita ja turvallisia työtapoja osattava tehdä jokamiehen sähkötyöt mm. sähköpistokkeen vaihto ymmärrettävä tapaturmavaara sähkölaitteiden käsittelyssä ja osattava noudattaa sähkölaitteiden yhteydessä oikeita ja turvallisia työtapoja osattava tehdä jokamiehen sähkötyöt mm. sähköpistokkeen vaihto ymmärrettävä tapaturmavaara sähkölaitteiden käsittelyssä ja osattava noudattaa sähkölaitteiden yhteydessä oikeita ja turvallisia työtapoja noudatettava sovittuja työaikoja Metallitöiden perustaidot ja tulityöt 5 ov hallittava metallialan perustyöt, kuten sahaus, poraus, kierteitys, piirottaminen, hionta, polttoleikkaus ja lämpökäsittely, ja osattava käyttää turvallisesti metallialan tyypillisimpiä käsityökoneita. Opiskelija on oltava perehtynyt alalla yleisimmin käytettyihin liitosmenetelmiin. Hän on osattava tehdä yksinkertaisia korjaushitsauksia ja juotoksia sekä tarkastaa omaa ja muiden hitsausta silmämääräisesti. Hänen on osattava käyttää taloudellisesti raaka ja lisäaineita. Hän on noudatettava kaikissa töissään palo ja työturvallisuusmääräyksiä. tiedettävä eri hitsausmenetelmien soveltuvuus autoalan eri osa alueille. osattava tehdä pitäviä liitoksia ruuviliitoksilla, niittaamalla, saumaamalla ja liimaamalla. Keskeinen sisältö on metallitöiden perustaidot

13 13 tunnettava tulityömenetelmät ja työvälineet. Hän on osattava suorittaa tilapäisen tulityöpaikan luonteen edellyttämät turvatoimet, kuten tulityöpaikan puhdistus, ympäröivien tilojen tarkastus, kipinöiden putoamisen ja lämmön johtuminen estäminen, palavien rakenteiden suojaaminen sekä palavien kaasujen turvallinen säilytys ja käyttö. osattava huolehtia tulityön aikaisesta ja jälkeisestä tulityövartioinnista. tunnettava alkusammutusmenetelmät ja osattava tehdä alkusammutus käsisammuttimella ja tukahduttamalla sammutuspeitteellä. tiedettävä, miten on toimittava erilaisissa vaaratilanteissa. Hänellä on oltava valmius suorittaa tulityökortti. Keskeinen sisältö on tulitöiden valmistelu ja valvonta tunnettava yleisimmät ajoneuvoissa ja päällirakenteissa käytettävät metallit ja muut rakenneaineet sekä niiden ominaisuudet ja käyttökohteet. osattava valita kohteeseen sopiva hitsausmenetelmä sekä osattava suorittaa ja arvioida se. Hänen osattava valita käyttökohteeseen parhaiten soveltuva materiaali. Hänen on osattava korjata ajoneuvojen metallirakenteita ja tiedettävä korjauskappaleiden muotoilun ja hitsauskiinnityksen perusteet ja huomioitava ne korjaustöissä sekä osattava suorittaa työssään tarvittavia lasku ja teknisiä piirrostehtäviä. Keskeinen sisältö on metallirakenteiden korjaus osattava suorittaa metallialan perustöitä sekä tunnettava tyypillisimmät metallialan raaka aineet osattava tehdä yksinkertaisia korjaushitsauksia ja saavuttaa silmämääräisesti katsoen hyväksyttävä hitsaussauma palo ja työturvallisesti tunnettava tulityömenetelmät ja työvälineet sekä tunnettava erilaiset alkusammutusvälineet ja niiden käyttötarkoitukset sekä osattava soveltaa niitä töissään tunnettava yleisimmät ajoneuvoissa ja päällirakenteissa käytettävät metallit ja muut rakenneaineet sekä niiden käyttökohteet suorittaa hitsaus kohteeseen sopivalla hitsausmenetelmällä ja arvioida sen onnistuminen silmämääräisesti osattava korjata ajoneuvojen metallirakenteita ja tiedettävä korjauskappaleiden muotoilun ja hitsauskiinnityksen perusteet ja huomioitava ne korjaustöissä sekä suorittaa työ turvallisesti Arviointi tyydyttävä taso tunnistettava yleisimmissä metallitöissä käytettävät laitteet ja materiaalit osattava tehdä metallitöihin kuuluva perustyö osattava hitsata silmämääräisesti hyväksyttävä hitsausliitos hitsauslaitteella tiedettävä tulitöihin liittyvät vaatimukset ja osattava soveltaa niitä töissään

14 14 osattava mig/mag hitsaus sillä tasolla, että suoriutuu tämän kokonaisuuden edellyttämistä tehtävistä noudatettava työskennellessään työturvallisuusohjeita osattava käyttää henkilösuojaimia oikein noudatettava sovittuja työaikoja osattava metallin muokkauksen perusteisiin liittyvät tehtävät ja käyttää ko. laitteita Mekatroniikan perustaidot 1 ov tiedettävä hydrauliikan ja pneumatiikan ero teoriassa ja käytännössä. Hänen on tunnettava mekatroniikkakomponentteja ja pystyttävä kokoamaan niistä ohjeen mukainen, toimiva laite. pystyttävä tunnistamaan yksinkertainen virheellinen toiminta tai rikkoutunut osa. Hän on osattava korjata yksinkertaisia vikoja. osattava liittää kokonaisuuteen sähköinen ohjaus. Hänen on osattava suorittaa yksinkertaisia huoltotöitä hydraulisille ja pneumaattisille koneille ja laitteille. osattava hydrauliikkaa, pneumatiikkaa ja elektronisesti ohjattuja järjestelmiä niin, että hän pystyy käyttämään ohjeiden mukaisesti tavanomaisia toimilaitteita. Keskeinen sisältö on mekatroniikkatöiden perustaidot osattava koota yksinkertainen mekatroniikan toimiva laite ohjeistuksen avulla osattava suorittaa yksinkertaisia huoltotöitä hydraulisille ja pneumaattisille koneille ja laitteille. osattava koota opastettuna käytettävissä olevista mekatroniikkaosista yksinkertainen, toimiva kokonaisuus noudatettava annettuja työaikoja

15 15 Ajoneuvolainsäädäntö ja huoltotöiden perusteet 4 ov tunnettava ajoneuvolainsäädännön sisältökohdat sekä vuosittaisten katsastustarkastusten sisältö. tiedettävä, mitä kuuluu ajoneuvojen päivittäisiin sekä kausihuoltoihin, sekä osattava suorittaa perushuoltoja huomioiden ergonomian ja työn laadun. Hänen on osattava tiedottaa asiakkaalle ajoneuvon tarvitsemista mahdollisista lisätöistä. Hänen on tunnistettava ajoneuvon asennus ja huoltotöissä työturvallisuuden kannalta merkittävät kohteet ja toiminnot sekä tiedettävä, miten välttää vaaratilanteet. Keskeinen sisältö on ajoneuvolainsäädännön tuntemus sekä huoltotöiden perustaidot tunnettava pääpiirteissään ajoneuvolainsäädännön katsastusta koskevat määräykset sekä kyettävä suorittamaan itsenäisesti ajoneuvolle määräysten mukainen katsastustarkastus tunnettava ajoneuvolainsäädännön katsastusta koskevat määräykset pääpiirtein noudatettava annettuja työaikoja Auton rakenteen tuntemus 6 ov Hänen on tunnettava auton kokonaisrakennetta siten, että hän ymmärtää auton toiminnan teknisenä laitteena ja tietää alalla tarvittavan sanaston kyetäkseen neuvomaan asiakasta sekä paikallistamaan ja tunnistamaan vikoja. Hänen on tunnettava polttomoottorin toimintatapa sekä moottorissa energiaa muuttava palamistapahtuma mm. pakokaasupäästöjen mittaamisen perusteella tehtävää analyysiä varten. osattava tunnistaa ja lajitella ajoneuvojen materiaaleja ja ongelmajätteitä sekä tunnettava niihin liittyvä lainsäädäntö. Keskeinen sisältö on auton rakenteen tuntemus

16 16 tunnettava auton kokonaisrakennetta siten, että hän ymmärtää auton toiminnan teknisenä laitteena ja osaa pääpirteissään alan teknisen sanaston osattava tunnistaa ja lajitella ajoneuvojen materiaaleja ja ongelmajätteitä tunnettava auton perusrakenteen osat noudatettava annettuja työaikoja osattava lajitella autoalan ongelmajätteitä Koulutusohjelmittain eriytyvät ammatilliset opinnot 70 ov Ajoneuvotekniikan koulutusohjelma PAKOLLISET AMMATILLISET OPINNOT 40 OV Huoltotekniikka 20 ov Perushuollon suorittaminen 3 ov osattava ajoneuvojen yleisimpien moottorien, sähkö ja polttonestelaitteiden, alusta, jarru, ja ohjauslaitteiden, voimansiirron sekä korin ja rungon perus ja määräaikaishuoltotyöt. Hänen on osattava käyttää testauslaitteita mittausten ja säätöjen suorittamiseen ajoneuvon merkkikohtaisiin ohjearvoihin, huomioiden lainsäätäjien raja arvot. Hänen on osattava tehdä korjauksia kuluttajansuojalakia noudattaen ottaen huomioon asiakkaan toiveet, työn laatu ja ympäristönsuojeluvaatimukset. Hänen on pystyttävä informoimaan asiakasta tekemistään havainnoista sekä keskustelemaan erilaisista korjausvaihtoehdoista. Hänen on osattava käyttäytyä asiakaspalvelutilanteissa. Keskeinen sisältö on perushuollon suorittaminen osattava ajoneuvojen yleisimpien moottorien, sähkö ja polttonestelaitteiden, alusta, jarru, ja ohjauslaitteiden, voimansiirron sekä korin ja rungon perus ja määräaikaishuoltotyöt käyttäen ohjekirjoja

17 17 kyettävä tekemään huollot kuluttajansuojan edellyttämää huolellisuutta noudattaen osattava ottaa huoltotöissä huomioon asiakkaan toiveet sekä arvioida oman työnsä laatua osattava suorittaa ajoneuvon perushuolto ergonomisesti ja työturvallisesti osattava käyttää ohjekirjoja osattava tehdä perushuollon kuluttajansuojan edellyttämää huolellisuutta noudattaen osattava ottaa huoltotyössä huomioon asiakkaan toiveet osattava suorittaa huoltotyön turvallisesti myös ajoneuvonostimella noudatettava sovittuja työaikoja osattava suorittaa ajoneuvon perushuolto ergonomisesti ja työturvallisesti osattava suoritta erilaiset huoltotyöt työturvallisesti sekä huomioiden ajoneuvon suojaustarve Moottorin kunnon määrittäminen mittaamalla 2 ov tunnettava ajoneuvojen yleisimmät moottorirakenteet ja niiden toiminta. Hänen on pystyttävä määrittämään moottorin kunnon ulkopuolisten mittausten perusteella sekä saattamaan moottorin mittausten jälkeen uudelleen käyntikuntoiseksi. Keskeinen sisältö on moottorin kunnon määrittäminen ulkopuolisin mittauksin pystyttävä määrittämään moottorin kunto ulkopuolisten mittausten avulla. tunnettava jakopyörästön merkityksen moottorin toiminnalle osattava kytkeä moottorin testauslaitteen

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma. Varastopalvelujen koulutusohjelma

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma. Varastopalvelujen koulutusohjelma KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 1 (6) LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien autoalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA 2006 TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma 120 ov hyväksytty kyha

Lisätiedot

KONE JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA. Valmistustekniikan koulutusohjelma Koneistaja Levyseppähitsaaja

KONE JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA. Valmistustekniikan koulutusohjelma Koneistaja Levyseppähitsaaja 0 KONE JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Valmistustekniikan koulutusohjelma Koneistaja Levyseppähitsaaja Perustuu OPH:n valtakunnallisiin tutkinnon perusteisiin 1.8.2006 sekä kone ja metallialan

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA 2006 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUSHALLINNON KOULUTUSOHJELMA 120 ov

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA. Autotekniikan koulutusohjelma Ajoneuvoasentaja

AUTOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA. Autotekniikan koulutusohjelma Ajoneuvoasentaja AUTOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA Autotekniikan koulutusohjelma Ajoneuvoasentaja Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Voimaantulo 1.8.2009 Näyttötoimikunta

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov Liiketalous ja kauppa OPETUSSUUNNITELMA 2006 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov hyväksytty kyha 26.9.2006 83 SISÄLTÖ I OSA OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA INFORMAATIO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

Lisätiedot

SÄHKÖALAN PERUSTUTKINTO

SÄHKÖALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET SÄHKÖALAN PERUSTUTKINTO AUTOMAATIOTEKNIIKAN JA KUNNOSSAPIDON KOULUTUSOHJELMA, ASENTAJA ELEKTRONIIKAN JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN

Lisätiedot

PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO

PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO MAALAUSALAN KOULUTUSOHJELMA MAALARI LATTIANPÄÄLLYSTÄJÄ TEOLLISEN PINTAKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, autoalan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, autoalan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. AUTOALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 AUTOALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN... 5 1.4 TUTKINNON

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AJONEUVOASENTAJA OPETUSSUUNNITELMA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AJONEUVOASENTAJA OPETUSSUUNNITELMA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Pohjolankatu 4-6, PL 12 57201 SAVONLINNA puh. (015) 550 6000 (vaihde) fax. (015) 550 6215 www.samiedu.fi AUTOALAN PERUSTUTKINTO AJONEUVOASENTAJA

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto 2010

Autoalan perustutkinto 2010 1 Autoalan perustutkinto 2010 Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Autokorikorjauksen koulutusohjelma, autokorinkorjaaja Automaalauksen koulutusohjelma, automaalari Moottorikäyttöisten pienkoneiden

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA Laadittu 31.5.2010 Lehtori Jaakko Huhtala Hyväksytty 10.6.2010 Rehtori Sirkku Purontaus Dynasty päätös 10.6.2010 päätös nro 45 Lain

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Voimaantulo

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO. Auton huoltaminen 30 ov

AUTOALAN PERUSTUTKINTO. Auton huoltaminen 30 ov VANTAAN KAUPUNKI AUTOALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelma Auton huoltaminen 30 ov VANTAAN KAUPUNKI KÄSITELTY NEUVOTTELUKUNNASSA: Opetussuunnitelman laatija täyttää seuraavat kohdat perustuen neuvottelukunnan

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto 2014

Autoalan perustutkinto 2014 0 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Autoalan perustutkinto 2014 Autokorinkorjauksen osaamisala, autokorinkorjaaja Automaalauksen osaamisala, automaalari Automyynnin osaamisala, automyyjä Autotekniikan

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Autoalan perustutkinto

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Autoalan perustutkinto Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja

Opetussuunnitelma. Autoalan perustutkinto Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Opetussuunnitelma Autoalan perustutkinto Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Hyväksytty 1.0/13.8.2009 Ammatillisen peruskoulutuksen johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/1.8.2012 2 (109) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET OPETUSHALLITUS 1999 Opetushallitus Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN

Lisätiedot

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO, TALONRAKENTAJA TALONRAKENTAJAN KOULUTUSOHJELMA

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO, TALONRAKENTAJA TALONRAKENTAJAN KOULUTUSOHJELMA RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO, TALONRAKENTAJA TALONRAKENTAJAN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 2 Rakennusalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon valtakunnalliset

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. YLEISTÄ LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNOSTA... 4 1.1 LOGISTIIKKA-ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 ALAN ARVOT... 5 1.3 ALAN OSAAMISTARPEET... 5 1.4 TUTKINNON TAVOITTEET...

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 Sisällysluettelo 1 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN

Lisätiedot

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2012 jälkeen alkavassa

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 AUTOMAATIOTEKNIIKAN JA KUNNOSSAPIDON KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOASENTAJA KUNNOSSAPITOASENTAJA VALMISTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONEENASENTAJA KONEISTAJA LEVYSEPPÄHITSAAJA

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 16.4.2015 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Autoalan

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala

Tekniikan ja liikenteen ala Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma/osaamisala SÄHKÖASENTAJA AUTOMAATIOASENTAJA Tämä opetussuunnitelma

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot