HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke ISBN (PDF)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF)"

Transkriptio

1 HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009 Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke ISBN (PDF)

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Haastattelujen toteutus Arviot HOPE-hankkeesta... 5 Odotukset HOPE-hankkeesta... 5 Miten odotuksiin on vastattu?... 6 Mitä pitäisi tapahtua, jotta odotukset täyttyisivät?... 7 Hankkeen onnistumiset... 8 Jatkotoiveet projektille Oppiminen ja opettaminen HOPE-hankkeen tuomat uudet menetelmät Menetelmien kokeilu omassa oppilaitoksessa Kokemuksia omassa oppilaitoksessa Kokeiluja rajoittavia tekijöitä onko niitä? Voimaannuttaminen Tukea on tullut Keskustelukulttuuri Keskustelukulttuurin kehittämisvihjeitä Uusia yrittäjyyteen liittyviä oppimisympäristöjä Tulevaisuudessa opitaan / opetetaan yrittäjyyttä monin tavoin Yrittäjämäinen ajattelutapa oppilaitoksissa Terveisiä muille samoja asioita miettiville Loppuyhteenveto Käytetyt lähteet... 24

3 1. Johdanto Tämä yhteenveto on HOPE Part 2 -hankkeen tuottama raportti, Tilannekatsaus HOPEhankkeesta keväällä Tutkimus on osa HOPE Part 2 -hanketta, jonka avulla on syvennetty HOPE-hankkeen toimia aikavälillä HOPE-yrittäjyyskasvatushanke on kolmen vuoden pituinen hanke, jolle Opetushallitus on myöntänyt ESR-rahoitusta ja valtion rahoitusta noin miljoona euroa. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä hallinnoi hanketta, jossa vetovastuu on Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksella IKATAlla. Yhteistyössä on yli 10 ammatillista oppilaitosta ja kuntayhtymää ympäri Suomea. Lisätietoja hankkeesta löytyy osoitteesta: Raporttiin on koottu keväällä 2009 toteutetun haastattelukierroksen ajatuksia. Haastatteluja ei ole analysoitu syvällisesti tässä vaiheessa, siihen aika ei yksinkertaisesti riittänyt. Tässä yhteenvedossa on tuotu esille erilaisia näkökulmia, mitä keskusteluissa nousi esille. Kun yhteenvedossa puhutaan monikossa, se tarkoittaa, että useammassa keskustelussa on noussut kyseinen asia esille, mutta tässä ei esitellä, kuinka moni ja missä oppilaitoksessa asiasta on keskusteltu. Haastatteluja analysoidaan paremmin lukuvuoden aikana ja tuloksia voidaan lukea Irma Rantosen Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan pro gradu - työstä, toivottavasti jo keväällä Tämä raportti, tutkimushankeryppääseen liittyvä tutkimussuunnitelma, tutkimuksen rekisteriseloste, tutkimuslupapyynnöt ja tuleva pro gradu -työ, julkaistaan HOPE-hankkeen sivuilla osoitteessa: Keskustelut käytiin hyvässä hengessä ja näiden ryhmähaastattelujen perusteella näyttää siltä, että keskustelut myös jatkuvat oppilaitoksissa vilkkaina. Jokainen oppilaitos on omanlaisensa, jokaisella on oma historia ja tavoitteet, myös yksilötasolla, joten yhtä ainutta totuutta haastattelujen takaa ei löydy. Sen sijaan löytyy useita haasteellisia kysymyksiä, joihin oppilaitoksissa etsitään vastauksia. Kiitokset kaikille haastatteluissa mukana olleille! 2. Haastattelujen toteutus Haastattelut toteutettiin ryhmähaastatteluina kevään 2009 aikana niissä oppilaitoksissa, joista opettajia oli mukana HOPE-valmennuksessa. Yhdestä yhteistyöoppilaitoksesta ei keväällä 2009 ollut valmennettavia mukana (tulee kolmanteen vaiheeseen) ja yhden oppilaitoksen opettajat olivat vasta aloittaneet valmennuksen, joten he eivät halunneet mukaan tälle haastattelukierrokselle. Näin haastateltavia ryhmiä muodostui yhteensä kymmenen kappaletta. Kuhunkin haastateltavaan ryhmään kutsuttiin kunkin hankkeessa mukanaolevan oppilaitoksen HOPE-opettajat ja oppilaitoksen johtaja tai isommissa oppilaitoksissa HOPEopettajan esimies. Haastateltavien ryhmien henkilömäärä vaihteli kahdesta seitsemään. Yhteensä haastateltavia oli 40, joista 11 miestä ja 29 naista. Ennen haastatteluja pyydettiin oppilaitoksilta tutkimuslupa. Haastattelujen yhteydessä kukin osallistuja sai päättää, mihin tutkimusosioon haluaa tulla mukaan. Samalla kertaa

4 pyydettiin lupaa tietojen käyttöön tämän haastatteluraportin lisäksi Irma Rantosen pro gradutyöhön, Minna Erkon AMK-lopputyöhön sekä Heli Potinkaran artikkeliin. Nämä muut raportit julkaistaan tutkimussuunnitelmassa esitetyn aikataulun mukaisesti. Haastattelutilanteet olivat myös HOPE-hankkeen yksi tiedonvälityksen ja kehittämistoiminnan muoto. Haastattelun avulla oppilaitoksen johto ja opettajat saivat tilannekatsauksen HOPE-hankkeesta ja molemmat osapuolet saattoivat vaikuttaa siihen, millaiseksi muodostuu hankkeen jatko ja oman oppilaitoksen yrittäjyysoppimisympäristö. Tavoitteena oli synnyttää haastattelutilanteesta tasavertainen keskustelutilanne, josta Heikkinen, Konttinen ja Häkkinen (2007, 58) käyttävät termiä demokraattinen dialogi. Yksi demokraattisen dialogin periaatteista on se, että keskusteluun on saatava osallistua kaikkien, joita käsiteltävä asia koskee. Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (1997, 200) pitävät sopivana haastatteluryhmänä 2-3 henkilöä sen vuoksi, että haastateltavien äänien erotteleminen nauhalta on vaikeaa. Tämä ongelma tiedostettiin ryhmiä suunniteltaessa, mutta oppilaitoksen hankkeeseen osallistuvien jakaminen pienempiin haastatteluryhmiin olisi ollut vastoin demokraattisen dialogin ja HOPE-hankkeen keskustelun virittämisen periaatetta, joten varoituksista huolimatta, päädyttiin isompiin ryhmiin. Haastattelut olivat puolistrukturoituja, millä tarkoitetaan haastattelua, johon kysymysten teemat on mietitty etukäteen ja kysymykset pyritään käsittelemään haastattelutilanteissa samassa järjestyksessä, mutta vastausvaihtoehtoja ei ole ennalta määrätty, vaan haastattelutilanne etenee dialogina haastatteluun osallistuvien kesken (Vrt. esim. Metsämuuronen 2006, 115). Haastattelukysymysten suunnittelu tapahtui yhteistyönä niin, että HOPE Part 2 -hankkeen käynnistämistilaisuudessa mietittiin tutkimuksen tavoitteita ja keskeisimmiksi teemoiksi nousivat muutoksen tekeminen oppilaitosympäristössä, mitä ovat onnistumiset ja haasteet, miten opittu viedään käytäntöön. Tutkimuskoordinaattori Rantonen laati koko tutkimushankeryppään tutkimussuunnitelman, jota käsiteltiin HOPE-hankkeen ohjausryhmässä Tutkimussuunnitelmassa kysymykset esiteltiin laajoina kokonaisuuksina. Kokouksessa pyydettiin ohjausryhmän jäseniä laittamaan sähköpostitse kysymyksiä ja kommentteja ensimmäistä haastattelukierrosta varten. Lisäksi HOPE part 2 -hankkeen työntekijöiltä pyydettiin kommentteja kysymyksiin. Tämän jälkeen Rantonen purki tutkimuskysymykset pienemmiksi kysymyksiksi, jotka käytiin läpi HOPE-hankkeen ja HOPE part 2 -hankkeen projektipäälliköiden kanssa. Kysymykset käännettiin sellaiseen muotoon, että ne tukevat HOPE-hankkeen menetelmiä ja että ne mahdollistavat demokraattisen dialogin. Kysymyksiin pyrittiin sisällyttämään oppimissopimusten 5 kysymystä. Lopuksi kysymykset siivilöitiin Jaana Venkulan (2007) Kysymisen taito -kirjan avulla HOPE-hankkeen tavoitteita vastaaviksi. Haastatteluteemat löytyvät liitteestä 1. Ryhmähaastattelut etenivät yllättävän luonnikkaasti. Suurin osa ryhmistä eteni keskusteluissa teemojen mukaisesti muutaman tarkentavan kysymyksen avulla. Ehkä tehtävänanto oli tarpeeksi epäselvä, Partus-hengen mukainen, jotta ryhmä pääsi syventymään keskusteluun. Teemojen käsittelyssä edettiin aikaisemmin käydyn keskustelun pohjalta. Jos ryh-

5 mässä puhuttiin, että hanke ei anna niinkään uusia menetelmiä vaan uusia ajatuksia, uusien menetelmien käyttöönoton yhteydessä puhuttiin mitä ajatuksia hanke on nostanut esiin ja miten niitä on ajateltu viedä käytäntöön. Tähän raporttiin on pyritty saamaan tätä keskustelua esiin suorien lainausten myötä. Haastattelut nauhoitettiin sähköiseen muotoon ja litteroitiin tekstimuotoon analyysejä varten. Litterointi tehtiin heti haastattelujen jälkeen, joten haastateltavien äänet voitiin erotella tarkasti. Litterointia ei tehty täysin sanatarkasti eikä haastateltavien huokauksia tai naurahduksia merkitty tekstiin, sillä jos jostain yksittäisestä kohdasta tarvitaan tarkempia tietoja, aineisto löytyy sähköisesti tallennettuna äänitearkistosta. 3. Arviot HOPE-hankkeesta Odotukset HOPE-hankkeesta Kunkin haastattelun alussa tehdyn esittelykierroksen aikana kävi ilmi, että haastateltavien joukossa on ns. vanhoja konkareita, jotka ovat olleet oppilaitoksessa töissä parikymmentä vuotta ja osa tunsi itsensä heidän rinnallaan nuorikoiksi, sillä he olivat kuuluneet työyhteisöön vasta muutamia vuosia. Nämä nuorikot eivät välttämättä olleet iältään aivan nuoria, monilla oli työhistoriassaan yritystoimintaa ja muita töitä. Työhistoria vaikutti odotuksiin HOPE-hankkeesta sillä tavalla, että vanhat konkarit toivoivat uusia virikkeitä työhönsä ja halusivat päästä eroon vanhoista rutiineista (ainakin osasta niistä) ja nuorikot puolestaan toivoivat työkaluja opettamiseen. Useilla opettajilla oli vastuualueenaan yrittäjyysopinnot, joten erityisesti yrittäjyyskasvatus kiinnosti heitä, vaikka termi yrittäjyyskasvatus kuvaa heidän mielestään hyvin huonosti sitä, mitä he ajattelevat sen pitävän sisällään. Parempaa termiä ei kuitenkaan haastatteluissa noussut pintaan. Sanoisin lähinnä näin, että kun puhutaan yrittäjyyskasvatuksesta niin määrätyllä osalla ihmisistä on heti negatiivinen asenne siihen. Ei minusta yrittäjää tule, mutta kun kysymys ei olekaan siitä. Pitäisi avartaa katsantokantaa. Kun yrittäjyys tulee uudessakin tutkinnon perusteissa sisälle sinne kaikkiin ammatillisiin kokonaisuuksiin se, että me saatais just työkaluja,... että kuinka me sitten opetetaan ammatillisia opintoja, että se yrittäjyys siellä huomioidaan ja että se tulee sinne sisälle ja opettajan ammattitaito kehittyy niin, että pystytään siellä ammatillisessakin opettamaan sitä yrittäjyyttä. Mä lähdin hakemaan enemmän työkaluja juuri yrittäjyyden opettamiseen, aika hyvin koulutuksesta löytyy juuri asioita asennekasvatukseen. Se on aika radikaali tapa mun mielestä tehdä niitä asioita ja se tehokkaasti vaikuttaa ihmisen asenteisiin. Se on siinä hyvää, koska ne on niitä, jotka on kaikkein vaikeimpia muuttaa, aikuisessa varsinkin. Johtajien ja esimiesten odotukset olivat jo asemankin puolesta laajemmat. He puhuivat oppilaitoksen kehittämisestä, yrittäjyyden ja yrittäjämäisen asenteen tuomisesta ammattiaineiden sisälle. Puhuttiin myös yrittäjäpedagogisen mallin kehittämisestä omaan oppilaitokseen sekä yhteisen haavetilan toteuttamisesta.

6 Jotenkin mäkin ajattelen HOPEn suhteen sitä, että kun meillä opettajia käy tässä koulutuksessa niin lähtisi sellainen innovaatio leviämään juuri tuottamaan uudenlaisia oppimis- ja opetusmenetelmiä. Että rohkeasti uskallettaisiin tehdä asioita eri tavalla siinä opetustyössä ja saattaa ne oppilaat oppimaan ehkä eritavalla tätä yrittäjyyttä kuin mitä perinteisesti koulussa on opittu. Muita odotuksia olivat: Oman työn kehittäminen ja parantaminen Tiimimäisiä toimintatapoja, työkaluja, joita voi hyödyntää käytännössä omassa koulussa Uusia näkökulmia Henkisen pääoman kartuttaminen Verkostoitumista Saadaan tänne samaa tunnelmaa kuin Tiimiakatemiassa Osalla HOPE-opettajista on muita projekteja menossa, joihin HOPE-hanke liittyy, joten projektien välillä nähtiin synergiaetuja. Monet opettajat olivat lähteneet mukaan hankkeeseen ilman suurempia odotuksia. Osa oli saanut tiedon hankkeesta niin viime hetkellä, ettei heillä ollut aikaa tutustua hankkeeseen ennen kuin vastaus osallistumisesta oli jo pitänyt antaa. Osa puolestaan kertoi, että liian suurista odotuksista seuraa suuri pettymys ja he mieluummin menevät uusiin tilanteisiin silmät ja korvat avoimina, jolloin pystyy löytämään ja huomioimaan odottamattomiakin oppeja. Muutamat kertoivat, että heidän odotuksensa ja toiveensa ovat muuttuneet matkan varrella, mitä ei pidetty millään tavoin huonona asiana. Mulla ei ainakaan ollu minkäänlaisia odotuksia. Mä lähdin vähän niinku takki auki ja soitellen sotaan. Ensin oli pitkälle meillä se yrittäjyyskasvatus punaisena lankana, mutta romuttui hyvin äkkiä, päälle liimattu yrittäjyyskasvatus, väkisin rakennettu osuuskunta. Sen jälkeen muodostui odotus sille tasolle, että millainen opettaja mä oon. Millainen ihmiskäsitys mulla on mun oppilaista ja miten mä asennoidun oppilaisiin. Siitä syntyi aika iso filosofinen päättelyketju, joka johtaa siihen, että se vaikuttaa mun työskentelytapoihin ja nyt mä odotan taas uudenlaisia työvälineitä HOPE-hankkeelta. Miten odotuksiin on vastattu? Keskusteluissa oltiin yksimielisiä siitä, että konkreettisia tuloksia ei kannata odottaa näin pian. Hanke on puolivälissä, osa opettajista on vasta aloittanut valmennuksen, kolmannen ryhmän osallistujia ei ole vielä edes tiedossa. Vastausten perusteella prosessi on lähtenyt hyvin käyntiin ja oppilaitoksissa eletään hankkeen suhteen positiivisessa hengessä. En osaa vielä hankkeesta sanoa, musta se on niin kuin upeata, että semmoinen on saatu, siinä ollaan jo pitkällä. Se vaikuttavuus tai se, se tulee vasta matkalla, nyt oikeastaan siinä mielessä haluaa vain nauttia siitä annista, mitä se sitten tuo ja sitten myöhemmin miettiä, että mitä jää käteen. Pieni pettymys oli aluksi, että no, ei tämä nyt ollutkaan sitä, että täältä löytyy joku valmis paketti siihen uuteen OPSiin heitettäväksi. Se on hyvä juttu ollu, että siellä on huomannu

7 sen, miten valtavan isosta asiasta siinä on kysymys, että ei ole syytä olettaakaan, että sieltä löytyisi jotain sellaista pientä sopivaa pakettia, mitä me voidaan heittää ja se homma on sillä hoidossa, vaan tämä on enemmänkin sellainen kokonaisvaltainen ja paljolti asennekasvatuskysymys, että tähän liittyy kaikkea meidän toimintaa ja meidän pitäis sitten osata ottaa se joka hetki huomioon tuolla opiskelijoiden kanssa kun toimitaan. Muutosta on saatu aikaiseksi ja nyt on kova vauhti päällä. Ei mitään muutosta saada tosta noin vain, hetkessä... Kyllä se täytyy kehittyä ja löytää ne toimintatavat, mitkä sopii meille. Kokeilemalla, etsiä niitä... Työkalujakin on tullu jo, mutta tämä on mun mielestä niin vaiheessa vielä, että sen osaa sanoa vasta sitten kun se kokonaisuus on ohi, että vastasiko se sitä. Mutta en mä ainakaan mitään ihmettä lähteny sinne hakemaan, että enemmän se oli sitä uteliaisuutta nähdä ja kokea sitä niitten koulutusjärjestelmää, että miten se toimii. Kyllä mun mielestä on sillä tavalla vastannu odotuksia, että en mä ainakaan pitkin hampain mene sinne tapaamisiin. On ollu mielenkiintoista. Mitä pitäisi tapahtua, jotta odotukset täyttyisivät? Tämä oli vaikea kysymys ja useimmissa ryhmissä vastauksia tähän tuli muussa keskustelussa. Ei tuntunut olevan mitään sellaista ihmetekoa, jonka jälkeen kaikki muuttuisi hyväksi. Monissa ryhmissä nousi esiin uusi opetussuunnitelma, josta pyrittiin luomaan sellainen, että se toisi mahdollisuuksia, ei rajoitteita. Olin viime vuonna tuossa käsi- ja taideteollisuusalan perustutkintotyöryhmässä mukana, eli näitä uusia OPSeja tekemässä, niin oikein konkreettisesti kirkastui se, että pääsee ihan oikeasti vaikuttamaan siihen, miten ne tutkinnon osat saataisiin yrittäjämäiseksi ja projektimalliseksi ja se oli kaikilla tavoitteena ja onneksi ne on tulleetkin. Varmaan sen uuden OPSin tekeminen on ollu yhtenä ja ollaan saatu meidän kaikki opettajat vähän samankaltaista asiaa nyt tekemään. Kyllähän tästä on hirveän isoja hyötyjä saa, jos ajattelen ainakin itte, OPSin miettimiseen, joka ikisestä HOPE-kerrasta on oikeasti saanut jotain asioita ja koko projektin kautta on tullut siihen hirveästi työkaluja. Ehkä opetusjärjestelmää Suomen maassa on hyvin hankala alkaa muuttamaan... Se tapahtuu ajan saatossa, pienistähän ne asiat tietenkin lähtee. Osa opetuksesta voi tietenkin mennä tähän malliin jo vähän päästä ja varsinkin käsityöalalla se on todella hyvä juttu, koska heillä ainoa työllistymismahdollisuus on melkein se yrittäjyys. En usko, että kahden vuoden päästä kaikki opetus on mennyt tiimiyritysmalliin. Olen sen verran realistinen, mutta osa voi. Monissa oppilaitoksissa oli mietitty sitä, että oppilaitosten reagointiaika on liian pitkä. Jos asiakas kyselee tuotteita tai palveluita tai jos suunnitellaan projekteja muiden oppilaitosten tai yritysten kanssa, oppilaitoksessa reagointiaika on useita kuukausia, jopa vuosi ennen kuin työskentely voidaan aloittaa. Tämä koettiin aivan liian pitkäksi ajaksi ja tähän tarvittaisiin muutosta.

8 Usein se on niin, että ulkopuolisen asiakkaan tarve ei ole vuotta etukäteen ennakolta tiedettävissä, vaan se tulee pläts, mulla tulee nyt se tarve ja tarviin sen kahden tai kolmen kuukauden päästä, ihan niin kuin työelämässäkin. Miten me vastaamme siihen tarpeeseen? Ulkopuoliset projektit on sellaisia, että tilanteet muuttuu nopeasti ja meillä on se 6 viikkoa suunniteltu valmiiksi ja yleensä jo vuosi. Ei ole niin helppoa ottaa sitä ulkopuolista projektia, vaikka se olisi mielenkiintoinen. HOPE:ssa tapahtuu koko ajan, tämä on sellainen nopeatempoinen, kun koulumaailma joskus on sellainen pikkaisen... prosessit on pitkiä ja jäyhiä, että suunnitellaan kauhean pitkään ja taas HOPEn aikana: no, idea tuli, pistetään se toteutukseen. Hankkeen onnistumiset Vaikka hankkeen varsinaisia tuloksia maltetaan vielä odottaa, hankkeen nähtiin jo onnistuneen monissa kohdin. Tärkeinä nähtiin mm. tekemisen meininki, yhteistyö muiden oppilaitosten ja yrittäjien kanssa sekä Yrittäjän ja valmentajan parhaat kirjat -kirjallisuusvinkkiopas, josta monet olivat löytäneet innostavia kirjoja. Moni opettaja on saanut rohkeutta ja tukea omille ajatuksilleen. Mä oon saanu rohkeutta. Aikaisemmin on käyny juuri sillä tavoin, että kun on omia ideoita ja on niitä esittäny jonnekin niin ne on latistettu ja lyöty lyttyyn, että näin ei voi tehdä kun ei oo ennenkään tehty. Nyt mä en kysy enää lupaa vaan mä vaan teen... (naurua) Mä ainakin oon saanu tosi paljon vahvistusta niille ajatuksille, mitä mulla on aikaisemmin ollu ja tuntuu nyt sillä tavalla turvalliselta, että on löytänyt sellaisen oman tien ja saanut vahvistusta sille. Vahvistuksen siihen, että mikä on se mun juttu ja tapa toimia. Muita HOPE-hankkeen onnistumisia: Mun mielestä siinä HOPE on onnistunu erinomaisesti, en tiedä, millä ne on saanu niin innokasta väkeä sinne kasattua. En muista olleeni koulutuksessa, missä olis ollu noin täysillä kaikki mukana. On pystynyt hahmottamaan paremmin tämän koko prosessin. Yrittäjämäisesti toimiminen ja valmentajana toimiminen. Ryhmätöiden tapa, mitä me ollaan siellä HOPEssa tehty, ne on tehokasta ja avoimia tehtäviä. Se on hyvin innovatiivinen oppimisympäristö. Sanoisin, että se pistää ihmiset antamaan kaikkensa hyvin. Ja tuo ihmisistä luovuutta esille. Mun mielestä tämmöinen dialogin opettelu on ollu paras anti HOPE-hankkeessa tähän mennessä. Sitä on siellä koulutuksessa harjoiteltu ja mun mielestä saatu huikeita tuloksia. Sitä on opeteltu myös täällä. Ainakin se, että tämä on saanut opettajat innostumaan entisestään tästä asiasta ja toki tarjonnut myöskin resurssit tämän toteuttamiseen. Totta kai oppilaitoskin tähän on resurs-

9 soinu. Mutta HOPEn kautta on saatu sitä apua, ettei tarvitse yksin pohtia näitä asioita. Se resurssi on myös se verkoston suoma mahdollisuus. Kerran sanottiin, että tämä on joku salajuoni kun me puhutaan työasioita kaikki vapaaaikakin. Ei me mitään muuta osata puhuakaan kuin kehittämistä ja tätä kaikkee.. Minä näen, että meillä on onnistuttu sen takia, että meitä on useampia siellä, mutta sellaisia oppilaitoksia on, joista lähtee yksi tai kaksi, kyllä siinä aikamoinen sytyttäjä saa olla... Tämän tyyppiseen koulutukseen pitäis lähteä aina vähän isompi porukka ja mielellään niin, että joku esimiehistä on mukana, ettei se jää opettajien vastuulle tavallaan raivata se tie. Tietysti yksi semmoinen miinuspuoli on se, että normaalielämässä mun sähköposti on eläny aika rauhallista elämää, mutta nyt yhtäkkiä se tulvii HOPE-viestejä ja sieltä sun täältä. Kaiken näköisiltä ihmisiltä, jotka liittyy, niin kuin sinäkin, jollain tavalla HOPEjuttuun. Yhdessä ryhmässä nousi esille erityisesti HOPE Part 2 -hanke: Keskustelua on syntynyt ehkä enemmän tämän kakkoshankkeen aikana, koska se toi semmoista vipinää tähän toimintaan. Siitä halutaan enemmän konkreettista. Se opettajien käyminen siellä HOPE-jutussa, se on vähän henkilökohtaisempaa, mutta tämä on ollu sellainen, että tähän on tullu voimakkaampi veto tähän part 2:een... ja sitten se, että tässä part 2:ssa on ollu tiivis aikataulu, se on vaatinu sellaista paneutumista vähän enemmän siihen ja aikatauluja ja tiukempaa aikataulutusta ja muuta. Oikeastaan se toinen tulee sieltä sisältä päin pikkuhiljaa, mutta tämä tulee voimakkaammin tässä ja nyt. Kun sillä on niin lyhyt se aika niin se pitää tiiviimmin kiinni. On pakko tapahtua jotain. Jatkotoiveet projektille HOPE-hanke menee oikeaan suuntaan. Ryhmissä ei noussut esiin toiveita sen suhteen, mihin suuntaan HOPE-hanketta pitäisi jatkossa viedä. Keskusteluissa todettiin, että Minna Erkko ja Maria Käkelä ovat oivalliset ihmiset vetämään HOPE-hanketta. Sekin nousi esille, että on hyvä, että vetäjiä on kaksi, sillä yksi ihminen ei olisi kyennyt ideoimaan ja viemään tällaista hanketta tällä aikataululla eteenpäin. Myös valmennuspäivien rakenteeseen oltiin tyytyväisiä ja siihen, että valmennus toteutetaan oppilaitosympäristön ulkopuolella. Tällä toteutustavalla omaan työhön saadaan hieman etäisyyttä ja sitä kautta uusia ideoita. Sillai tämä rakenne on mun mielestä ihan hyvä kun näitä menee 3 eri sessiota, alkaa portaittain. Eli kun elämässä tulee aina sellaista, ettei pääse osallistumaan joskus, niin sitten voi sen paikata jossain niistä kolmessa... En ainakaan osaa sanoa, mihin suuntaan sitä pitäis korjata. HOPE mahdollistaa arkiympyröistä poistumisen, näiden opetussessioiden kautta, ja sen, että tosissaan istutaan ja puhutaan ja pohditaan ja tehdään tehtäviä ja tehdään hiukan eri tavalla mitä arjessa tehdään. Se on myös yksi tärkeä juttu, että se ympäristö on pikkuisen erilainen... Ei silti, etteikö kouluympäristö toisaalta olisi, mutta kun se on se arki, että se pysäyttää ja vapauttaa ajatuksia laajemmalle.

10 Jos mä ajattelen jatkoa ja tulevaisuuden odotuksia niin edelleenkin tapaamisia, en tiedä kuinka paljon niitä valmennuksia tai muuta voi olla. En sen enempää ajattele teemoja vaan tapaamisia, koska siellähän ne syntyy ne syttymiset ja muut. Ainut selkeä toive jatkolle liittyy tiedottamiseen. HOPE Part 2 -hanke on tuonut tiedottamiseen lisää tehokkuutta ja HOPE Part 2 -hankkeen järjestämiin Kipinä-päiviin oli ladattu odotuksia, sillä niihin osallistui yleensä myös oppilaitoksen johtoa. Niissä oppilaitoksissa, joissa Kipinä-päiviä oli jo pidetty, niitä pidettiin erittäin onnistuneina. Tiedottamisen avulla toivottiin selkeyttä käsitteisiin ja termeihin. Erityisesti esimiesten puolella oli toiveena saada käsitteitä avatuksi ns. kansan kielelle, jotta hanketta voitaisiin paremmin esitellä päättäjille ja muulle henkilöstölle, jotka eivät välttämättä tunne Tiimiakatemian toimintaa tai Partus-menetelmiä. HOPE tartuttaa Partusta ei välttämättä ole helposti avattavissa, etenkään, jos ei itse ole ollut mukana valmennuksessa. Minä törmään aina silloin tällöin siihen kysymykseen, että mitä HOPE-hanke oikeasti tekee. Että siinä on hankkeella semmoista tiedottamista, että meidän koko henkilöstö tietää, että mistä oikeesti on kyse, ja jos puhutaan sillä meidän kielellä. Jos puhutaan Partusmenetelmistä ja muusta, se ei ole vastaus meidän väelle vaan se pitää kertoa, että mitä nämä on, kuinka ja... Minä oon tuota samaa vähän miettiny, että tämmöisissä yhteisöllisen oppimisen menetelmissä ja vielä tämä Partus-konsepti ja yleensä Tiimiakatemian ja vastaavien yksiköiden lähestymistapa. Siinä on sen verran omaa terminologiaa myöskin ja ehkä hiukan niin erilainen lähestymistapa, että se on tiedotuksellinen haaste suorastaan. Se on aika vaikea sillä tavalla tavalla normaalisti oppilaitoksen näkökulmasta käsitellä ja nähdä. Joissakin ryhmissä mietittiin myös sitä, että mitä tapahtuu HOPE-hankkeen jälkeen. Yksiselitteistä vastausta ei vielä löytynyt. Sehän tässä on, että hanke on hanke. HOPEn juurruttaminen organisaatioon, että myös se, että meillä on nyt 3 opettajaa nyt valmennuksessa, että heittääkö se rooli näin, että valmennussessio jää organisaatiolle, että meillä on tuossa valmentajia, jotka voi sitten viedä eri aloille tätä ideaa ja tavallaan sitä kautta kasvattaa lisää näitä HOPE-valmennettavia, vaikka hanketta enää olekaan. Otetaan se meidän työkaluksi. Mielelläni näkisin HOPE-opettajat jossakin meidän metalli- tai raksatiimissä vetämässä HOPE-osuuskuntapäivää. 4. Oppiminen ja opettaminen Yksi teemoista oli opettaminen ja oppiminen. Haastateltavia pyydettiin kertomaan omia käsityksiään hyvästä oppimisesta ja opettamisesta. Liitteeseen 2. Oppiminen ja opettaminen on koottu esille tulleita ajatuksia. Vastaukset on koottu teemojen alle eri ryhmien keskusteluista. 5. HOPE-hankkeen tuomat uudet menetelmät Useimmissa ryhmissä keskusteltiin siitä, että vaikka HOPE-hankkeelta odotettiin uusia menetelmiä, menetelmät eivät ole hankkeen keskeisin anti vaan yhteiset keskustelut, jotka

11 avaavat ajatuksille uusia uria. Tähän on kuitenkin nostettu sellaisia menetelmiä tai ajatuksia menetelmistä, jotka nousivat keskusteluissa esille. Kai sitä rohkeutta on tullu kokeilla asioita... En osaa sanoa suoraa menetelmää, mitä voisi soveltaa, mutta sellaista luovaa hulluutta kai se on antanut lisää, että uskaltaa hypätä sellaiseen kaaokseen ihan selkeästi ja selvittää kokolailla nopeastikin sen kaaoksen jo. En tiedä uusia, mutta ehkä on oppinu pois vanhoja. Eli semmoinen harhakuva, että kaikkea tarviis opettaa, ehkä se on suurin asia, mitä on oppinu. Tuossa vieläkin oon miettiny, että pitäis tuokin ja tuokin vielä ehtiä opettamaan, mutta nyt oon tullu siihen tulokseen, että sitä pitää vähän miettiä, tarviiko sitä opettaa vai kertoako, että tämmöistäkin on olemassa, että jos jotain kiinnostaa niin se tekee sitä tai, ehkä se poisoppiminen on mulle ollu suurinta. Mä oon herännyt tähän myös, että miksi minä vien liian valmiina niille asioita. Siinä on tapahtunut ajatusmaailmassa muutos. Minä oon antanu tietoa liian paljon ja yrittäny tosiaankin kaikille ehtiä antaa, mutta se että kannustaa siihen, että he itse etsii toisiltaan ja aktiivisesti etsii. Mä oon ainakin omassa työssä havahtunu siihen, että ei mun tartte. Mulle se yksi slogan, jota paljon käytetään, että luota prosessiin. Mä oon samaa metodia harrastanu vuosikaudet, mutta vähän sillai pelonsekaisin tuntein, mitä tästä tulee... Niin olisko multa nyt vähän se pelonsekaisuus jääny siitä pois. Kaverijohtaminen -käsite, mä en tiedä, miten se tarkasti määritellään, mutta mä ajattelen sitä, että se kuinka paljon me voidaan kannustaa opiskelijoita oppimaan toisiltaan ja auttamaan kaveria. Se on aivan käsittämätöntä kun opettaja on täysin riittämätön juoksemaan pikku oravana tuolla salissa paikasta toiseen. Se, että jos sulla on epäselvää joku niin voit sä kysyä naapurilta ja rohkaista sen kaltaiseen asiaan vielä enemmän. Mä tiedän, että toiset ihmiset tekee sen luontaisesti, mutta että se on normaali työskentelytapa, että ryhmä auttaa. Käydä katsomassa enemmän sitä, millaisia ratkaisuja joku toinen on tehny. Ehkä nämä hyvin avoimet tehtävät. Pitää työskennellä jo sen tehtävän eteen hyvin paljon. Se avoimuus tuo hienoja tuotoksia ja ihan erilaisia tuotoksia. Mikään ei ole toista huonompi, ne on vaan ihan erilaisia tuotoksia, erilaisia näkökulmia asioihin. Minusta se on hyvä se ringissä istuminen ja se oppimisympäristön tärkeys, se voi jo aktivoida, vaikka voi tietysti aiheuttaa vastustustakin, jos rikotaan perinteistä järjestystä. Se on ehkä tällä hetkellä semmoinen konkreettisin oppi mitä en nyt ole käytäntöön vienyt, mutta hyväksi havaittu menetelmä. Ja se, ettei ole pöytää siinä edessä, mutta se nyt ei kaikilla tunneilla onnistu, että oppilaat tarvitsee pöydän tehdäkseen muistiinpanoja. Kyllä tämä ringissä istuminen, se on aika paljastava, se vaatii tietyllä mielellä ehkä rohkeuttakin istua siinä ilman sitä pöydän turvaa. Mehän laskettiin viime kerralla, että meillä oli 37 eri menetelmää käytössä kolmen päivän aikana, että näitä identifioitiin näitä menetelmiä, että kyllä niitä löytyi. Kerran listattiin menetelmiä, joita käytettiin sen viikonlopun aikana ja meidän porukka sai aikaiseksi 58 käytettyä menetelmää kahden ja puolen päivän aikana.

12 Mä jotenkin koen sen sillä tavalla, että itte silloin omana opiskeluaikana meillä sattui olemaan silloin semmoinen ryhmä, joka käytti just näitä menetelmiä. Eli nämä menetelmät ei sillä tavalla ole uusia tai outoja. Se riippuu niin paljon siitä porukan aktiivisuudesta, että miten siihen lähdetään mukaan. Kyllä me otettiin hirveän itsenäisesti selvää asioista ja kerrottiin avoimesti toisille, että meillä oli hyvä systeemi siinä. Mutta se just on ongelma, että miten sais just sen oman opiskelijaporukan, mikä on siellä lähtemään mukaan siihen samaan. Jotenkin mä ajattelen, että mulle tämä upposi ja kolahti ihan kertakaikkiaan kerralla se ajattelu, koska väitän näin, että minä olen silloin 90-luvulla silloin aikanaan entisessä elämässä jo toteuttanu, mutta en niin rohkeasti kuin tänä päivänä sitä voi toteuttaa ja olin siellä Jyväskylässä, mistä tämä on lähteny liikenteeseen muutenkin tämä, niin meillä oli tämmöistä yhteistoiminnallista jo silloin. No 15 vuottahan tätä on nyt Partanen yrittäny tätä hommaa viedä, jos ajatellaan, että 15 vuoden päästä meillä toimittais tällä mallilla niin se olis jo aika huippu ajatuksena, mutta toivon, että silloin ollaan jo, joku ryhmä ainakin jo luotsaamassa jo uusia oppeja. Kun puhutaan opettajasta valmentajana, siinä ei ole kahta, se ei ole sähkökytkin, että päällä ja pois vaan se skaala siinä vaihtelee ja joillakin opettajilla on luonnostaan jo semmoinen lähestymistapa ja työn opetuksessa se tulee paljon helpommin se, ammattiaineiden opettaminen, se valahtaa jo herkästi siihen suuntaan, jos opettajalla on siihen taipumuksia jo asetelmasta johtuen. Yhteisissä aineissa voidaan kyllä lasketella menemään vanhaan peruskoulumaiseenkin tyyliin pitkään. Tässä on niin monta monessa. Menetelmien kokeilu omassa oppilaitoksessa Eri oppilaitoksissa on vähän erilaisia näkemyksiä siitä, miten ja milloin uusia menetelmiä otetaan käyttöön. Osa HOPE-opettajista on jo aikaisemminkin käyttänyt hopemaisia menetelmiä, heille HOPE-hanke on tuonut lisää itsevarmuutta omaan työhön. Sanotaan näin, että osa niistä asioista, mitä siellä tuli esiin, niitä on viety jo käytäntöön, ei me ehkä niin epätoivoisia oltukaan kuin keskimäärin ajatellaan, mutta kyllä lisää on tullu mieleen ajatuksia ja ehdottomasti tulee käytäntöön viedä enemmänkin asioita. Osa opettajista on omaksunut nopeasti uusia ajatuksia ja on jo kokeillut erilaisia tapoja omassa oppilaitoksessaan. Nopeasti käytäntöön viejät olivat myös kokeneet muutosvastarintaa, sillä oppilaat eivät olleet oivaltaneet heti uuden oppimistavan etuja. Ainakin minä oon esim. tuo kaverijuttu, kyllä mä oon tietoisesti, että ootko kysyny ensin sieltä lähipiiristä, lähdetään sieltä tutkimaan ja sitten, että ilman muuta olen käytettävissä ja muuta, mutta ettei tule kaikkee, että ope hei, missä on sakset. Tämän kaltaiset kysymykset haluan poistaa kysymyslistalta. On testattu välillä, kaksoisopettajuutena vedetty kaikenlaista. Mutta se kutkuttavin, mikä on heränny, tekee yhä enemmän se, että ei olekaan sen yhden ryhmän sisäinen yhteistyö ja tiimimäiset toimintatavat, että se olis yli alojen menevä tai moniasiantuntijuudesta jollain tavalla on tullu sellainen kytö, että jos siihen saisi muutamia kaupallisen puolen ihmisiä, muutamia puupuolen,... Että olis eri asiantuntijuuksia mukana, mikä toisaalta vaatii meiltä aika paljon keskustelua ja miettimistä, miten me ruvetaan rakentamaan sitä pitkällä tähtäimellä. Kaikkien ei tarvii olla ihan kaikkien alojen asiantuntijoita.

13 Välillä tulee niitä ei-silityksiä selkään kun toiset vastustaa, mutta toisaalta mä näen nekin taas, että niitten kautta sä oikeastaan vahvistat sitä omaa käsitystäsi, koska sä joudut ne jotenkin selittämään. Kolmas opettajien ryhmä oli hitaamman käytäntöön viemisen kannalla ja he halusivat ensin itse sulatella asioita ja soveltaa oppeja omalla tavallaan sitten kun aika on kypsä ja kun heillä on ohjattavanaan sellainen sopiva ryhmä, jonka kanssa uusia asioita voi kokeilla. Mä oon ainakin huomannu sen, että alkuvaiheessa analysoi niitä toimintatapoja, mitkä itsellä on omassa talossa jo on ja haarukoi, että tää on meillä hyvää ja tuota voisi tarkistaa. Sillä tavalla se tässä ihan käytännön työhön menee ja sitten kun saa sitä uskoa ja luottamusta, että tämä on hyvä tapa, tätä kannattaa vaan vahvistaa. Sellainen analyysi siitä olemassa olevasta, sen ainakin oon huomannu ja just nostaa sieltä yhdessä kollegojen kanssa, että tätä kannattaa, tämä on oikea suunta. Kyllähän vois ajatella, että syksyllä, mitä koulutuksia meillä nyt onkin, että sisällyttäisi jonkun tämmöisen jutun niihin. Mulle on tullu semmoinen sekä-että -olo sillä tavalla, että... ne maailmat on erilaiset. Selvästi tulee sellainen olo, että nämä HOPEn lanseeraamat menetelmät, ne sopii johonkin tilanteeseen kuin nenä päähän, että ei tarvitse muuta kuin siitä vaan, mutta sitten taas jossain toisessa tilanteessa se lähtökohta on jo niin erilainen. Esim. kemiassa ei se käy sillai, että opiskelijat ihan liiallisia vapauksia tehdä ja sitten (taustanaurua)... mutta täytyy siteerata Esa Saarista tässä kohtaa kun hän arvioi Tiimiakatemian menetelmiä niin hän sanoi, että se toimii käytönnössä, mutta toimiiko se teoriassa. Sitä teoriaa voisi kehittää siltä kannalta, että missä on sen parhaat sovelluskentät ja mihin se vähän huonommin soveltuu. Semmoista tietoa meillä ei oikein vielä ole. Ei se varmaan tarkoituskaan, että ne viedään sellaisenaan, että jokainen ottaa ne sieltä valmiina mallina. Kun tässä HOPEssakin pitäis lukea kirjoja enemmän kuin mitä lukee, se varmaan sillai hilloontuisi selkäytimeen se ajatus, mitä nämä kaikki kirjat antaa, ei niitä varmaan ole tarkoituskaan, että sitä mallia, mikä sieltä otetaan, että se ei välttämättä juuri sellaisenaan tuoda oppilaitokseen vaan, että se kypsyy tuolla sisällä omaksi menetelmäksi, mikä minulle sopii. Useissa ryhmissä oli puhetta siitä, että pohjatyöt täytyy tehdä huolella kun kokeillaan uusia työskentelytapoja. Pohjatöihin liittyy opiskelijaryhmän turvallisuuden tunteen ja luottamuksen rakentaminen, myös prosessin avaaminen ja oppimaan oppiminen liittyvät tähän. Silloin kun mä oon auskultoinu, meillä oli sellainen ryhmä... oltiin suggestopediasta ja vaihtoehtoisista kauheen kiinnostuneita ja meille järjestettiin silloin luentoja. Mua on kantanu se sieltä asti. Mutta se, että tämmöiset luovat prosessit ja hulluttelut on mahdollisia, ne edellyttää sitä, että on turvallinen pohja. Ei voi mennä uuden ryhmän kanssa tosta vaan ja heittää jotakin ihan hullua, vaan niitten kanssa pitää rakentaa ensin se luottamus ja saada tietyt perusasiat kohdalleen. Ihmisten välinen ja kaikkien itseluottamus ja tämmöinen.

14 Nimenomaan tämä aloitus, mistä puhuttiin, ja se, että avataan tämä, että mitä ollaan tekemässä ja ennen kaikkea miten ollaan tekemässä ja haetaan se innostus ja vauhti ja sitoutuminen siihen, se on hirveän tärkeätä. Kokemuksia omassa oppilaitoksessa Minä olen paljon sitä valmentamisen ideologiaa koettanu tehdä jo aikaisemmin. Nyt on ollu vielä tosi paljon kivempi kun on saanut niitä uusia työkaluja ja sitä innostusta vielä lisää ja sitä varmuutta siihen omaan toimintaan. Oonhan mä paljon tuolla omassa opetuksessa kääntäny sitä enemmän siihen valmentamisen suuntaan ja oon kyllä nähny heti tuloksia siitä, että opiskelijat on innostuneita ja tosi sitoutuneita. Mulla ei oo ollu muutenkaan ikinä ollu kauheesti ongelmia aikuisten kanssa siitä, että mun tunneilla ei olis opiskelijoita, että se on tuo läsnäolo ollu tosi hyvää. Mut se jotenkin se opiskelijan innostaminen semmoinen oman tähden löytäminen ja oman tien löytäminen ja niitten tärkeitten asioiden esiin nostaminen siitä, että mitä ne on just sun kohdalla, mitä sinä haluat oppia tästä asiasta, niin se on kyllä se ja siinä näkee kyllä hyvin tuloksia siitä, että opiskelijat on tosi sitoutuneita. Kun meillä alkaa yksi pilottikoulutus syksyllä niin siinä mun henkilökohtainen haasteeni on, että nämä ihmiset, jotka siihen hakeutuu ottavat vastuun omasta oppimisestaan ja ovat aktiivisia oppijoita, että juuri, että saisi näitä menetelmiä ja sitä henkeä vietyä tähän ja sillä tavalla aktivoitua ihmisiä ihan oikeasti saamaan sitä oppimisen iloa, että ei se ole niin kuin valitettavan usein käy, että tänne tullaan väsyneinä ja ihmetellen, että kai kun mä sinne raahaudun niin kai mä sen tutkinnonkin joskus saan ja sitä odotetaan, että sitä asiaa kaadetaan kurkusta sisään ja se on sillä hyvä, että mitään ei valitettavasti prosessoidu siellä aivopuolella. Tästä halutaan eroon ja minun mielestäni nämä HOPEn välineet ja menetelmät on just tällaiseen hyviä. En minäkään oo ollu siinä kyseisessä pajassa mikään perinteinen opettaja ja se on aika hauskaa ollu huomata, että se on oppilaille aina yhtä suuri järkytys tulla sinne. Yhä enemmän me on uskallettu tavallaan vastuuttaa opiskelijoita ja heidän yhdessäoppimista. Siellä jokainen opettaa tosiaan toistansa ja erilaisia työtehtäviä, työkiertoa siellä ja muuta, mitä normaalissakin työelämässä, mikä tekee hyvää. Me opettajat ollaan oltu siellä yhtenä tiimin jäsenenä, me ollaan sekin myönnetty, että me ei osata kaikkea, että katotaan tai selvitetään yhdessä. Se on selkeästi tullu positiivisena palautteena opiskelijoilta, että he on oppinu ja he ovat valtavasti tykänny kun on tämmöisiä tapahtumien järjestämistä mahdollistettu ja sitten tavallaan opettajat on ollu ihan inhimillisiä, erehtyväisiä ja tehneet vihreitä ja myöntäneet virheet. Kova itsereflektio, mitä on tehty matkan varrella, on ollu hirveän paljastavaa. Sitä on kuvitellu olevansa hirveän hyvä ja täydellinen ihminen. On huomannu, että en olekaan jumalaopettaja vaan ihminenopettaja. Esimerkiksi me puhutaan ideavarkaudesta, se tarkoittaa, että opiskelija tulee luonnosmaisten töiden tai karkeasti tehtyjen esineiden kanssa ja yhtäkkiä näkee sen, että sehän on ihan mieletön juttu, siinä on potentiaalia. Sitä yrittää kannustaa ja innostuu sen ideasta, ja sitä lähteekin ite siinä kannustaessaan kasvattamaan ja sitten oppilas sanookin, että en lähtis tekemään, että mä en jaksa edes jaksa tehdä sitä hommaa. Sä saat kimmokkeen oppilaan työstä ja sä innostut ja koetat innostaa opiskelijaa ja se tulee kuin bumerangi takaisin, että en todellakaan aio tehdä tästä mitään vaan jätän

15 sen tähän. Se on ollu aika karvasta kalkkia, kun näkee sen uinuvan ruusunnupun, jota toinen ei halua kasvattaa. On jotain kokeiluja mitä on ajatellu, että nämä on ajassa ollu jo, oikeastaan kaikista suurimpia pettymyksiä siinä mielessä on se oppilaiden hirvittävä himo perinteiseen opetukseen. Vaikka koettaa löytää innostavia, mahdollisia ja hyvinkin heidän ikäkauteen sopivia ja tämmöisiä juttuja, mutta... Kokeiluja rajoittavia tekijöitä onko niitä? Rajoittavina tekijöinä nähtiin resurssit, lukujärjestykset, moduulisidonnaisuus ja yleensä tilat ja puitteet. Rajoittavat tekijät nähtiin kuitenkin ratkottavaksi tarkoitetuiksi ongelmiksi, joista voidaan selviytyä. Ei OPS rajoita millään tavalla. No, onhan siellä aika rajujakin juttuja tullu esille, ei niitä ihan välttämättä vois noin suoraan toteuttaa, mutta ei kai nyt periaatteessa mitään, kaikkihan on kuitenkin harkittavissa ja ajateltavissa ja ehkä niin kuin enimmäkseen se, että asiat mitä tehdään, pitäis ajatella uudestaan, että miksi niitä tehdään ja kenelle niitä tehdään ja minkä ihmeen takia. Se kai siinä on se hyvä anti. Mutta mikäpä meitä nyt oikeasti sitten rajoittaa, muuta kuin ihmisen kuolevaisuus. Ainahan organisaatiossa on ollu tietyt tavat toimia ja aina kun lähetään tekemään jotain eri tavalla ja varsinkin kun me ollaan tässä HOPEssa ehkä enempi kuuluvia kuin vähempi kuuluvia ihmisiä, niin silloin tulee ehkä semmoista kitkaa kun ei välttämättä me omassa innostuksessamme huomata kertoa mistä kaikesta on kyse ja toisaalta sitten taas kyllähän muutosvastarinta on varsin inhimillistä. Useissa keskusteluissa nousi esiin se, että opettajalla on valta ja vastuu omista oppilasryhmistään. Opettajan käyttämiin menetelmiin ei puututa, ellei kyse ole suoranaisesta virkavirheestä. Kyllä opettajalla on siinä todella iso valta siinä kuinka se opetus hoidetaan. Ei sieltä tuu osaston johtaja, apulaisrehtori, rehtori kattomaan ja sanomaan, että et opeta näin vaan opetat niillä minun menetelmilläni. Mitenkä se ammatillinen, pätevä, hyvä opettaja näkee parhaaksi sen kyseisen asian opettaa, sillä on jonkun pituinen työkokemus ja todennu, että nämä on hyvät tavat. On todellinen haaste saada sinne uusia tapoja läpi ajettua. Kaikki on vain siitä vuoropuhelusta ja sopimisesta ja tämmöisestä kiinni. Kyllä opettaja omassa opetuksessaan, kyllä se herra ja rouva on, kun oven lyö perässään kiinni. Jonkinlaisena rajoitteena voidaan nähdä tuen puuttuminen uuden kokeilulta. Mistä opettaja löytää aikaa ja energiaa itsensä ja opettajuutensa kehittämiseen? Toisaalta itsensä ja oman ammattialansa kehittäminen nähtiin tekijöiksi, joista saa energiaa. Erityisen tärkeäksi nähtiin johdon tuki. Kyllä uuteen opettajuuteen tarvitaan tukea, valmentamiseen ja tämän tyyppiseen. Tukea tarvitaan ja rajan vetämistä, että kun tulee näitä ongelmatilanteita, sillä tavalla, että missä tulee toimia ja päästä yli ja eteenpäin, että meillä on sellaista yhteistä tukea ja foorumia ja selkeästi yhteistä linjaa... Tämmöinen opettajuus tekee paljon avoimemmaksi ja se on

16 tavallaan herkempi tämmöisille ylilyönneille. Toki semmoinen perinteinen, että kun oli ne kalvosulkeiset ja mä en keltään kysy mitään ja mä höpötän ne juttuni puolitoista tuntia ja se siitä, ovi kiinni ja rasti ruutuun tentti jälkeen päin. Sehän ei altista mua mihinkään ja mä voin pysyä siellä ylhäällä. Tämän tyyppinen opettajuus altistaa semmoisille erilaisille ristiriidoille ja nostattaa myös tunteita. Siihen tarvitaan tukea. Täällä on nyt talon johto mukana tässä, mutta jos yrittäisit tuolla taistella kollegoja ja tuulimyllyjä vastaan ja sitten vielä sinne ylöspäin, se olis kaikista työläin homma, mutta nyt puhalletaan kuitenkin sieltä ylhäältäkin samaan hiileen niin se on mukava nähdä, että näin voi toimia. Kokeileminen vaatii myös rohkeutta. Rohkeutta ja uskallusta, se että voi olla pitkä työrupeama ja varmasti on hyvä tällä tavalla opettaa, mutta sitten onko mulla uskallusta lähteä kokeilemaan ite jotain uutta kun tiedän, että tällä tavalla mä sen osaan ainakin varmasti paremmin kuin kukaan mun oppilaista. Kun lähden jollekin vieraammalle, siinä tulee äkkiä semmoinen muutosvastarinta ja se epävarmuus, että oonko mä hyvä siinä. 6. Voimaannuttaminen Seuraava keskustelupätkä varmasti kuvaa parhaiten vastauksia siihen, millaista tukea omaa työtä varten HOPE-opettajat ovat saaneet valmennuksien aikana. Se on se ilmapiiri, mikä on. Positiivinen henki. Yksi tärkeä rooli on vetäjien semmoinen innostus ja usko omaan asiaan, mikä myös tarttuu......luottamus ja vetäjien ammattitaito, valmentajat myös seisoo sen takana. Myös se, että luottamus tuntuu olevan molemminpuolista. Annetaan tilaa kaikille ideoille ja ajatuksille....kun ihmiset kyselee ja kun kerrotaan, että mitä tulee ja mitä on tapahtunut, sitä on vaikea sanoa sanoiksi, mitä siellä on tapahtunut, mistä se voima tulee. Se on se yhdessä tekeminen ja se, että kaikki hyväksytään, kaikki mielipiteet hyväksytään, että siellä ei koskaan tyrmätä ketään. Kaikkien ajattelu on tärkeätä, että yhdessä rakennetaan ne ajatukset ja jokainen kokee varmasti olevansa mukana ja tekevänsä sitä juttua....ja vaikka kritiikkiä tuleekin niin se ei kohdistu henkilöihin vaan siihen johonkin työhön tai ideaan......asiaan ja tapaan tehdä. Voimaannuttamisesta sekin, että miten tämä tuodaan oppilaitoksen sisälle ja tässä tapauksessa tähän omaan tiimiin. Sillä Kipinä-päivällä, joka taas tuli sieltä HOPEn kautta, oli tosi tärkeä rooli. Opettajat, joilla on tämä energialataus ja into päällä, sen innon sytyttäminen täällä muitten keskuudessa, se ei tapahtu ihan tosta vaan, ehkä me päästiin alkuun siinä Kipinä-päivässä.

17 Mä olen kiinnittänyt tähän aikaisemminkin huomiota, että miten voimaannuttavia nämä sessiot on. Vaikka ne on työviikon päälle, perjantai-lauantai, tulee pitkä työviikko, mutta se energiataso, millä te tuutte takaisin, voin oikein kuvitella kuinka te oikein sormet syyhyää, että pääsis taas kirjoittamaan lisää sitä. Kyllä se verkosto on HOPEn rikkaus. Tukea on tullut Tukea on tullut projektin vetäjiltä ja valmennusryhmän muilta jäseniltä heti kun heihin on alkanut tutustua. Myös henkilökohtainen kasvu, näkökulmien aktiivinen hakeminen, etäisyys omaan arkeen tuntuivat voimaannuttavilta. Osallistujilla oli vahva usko siihen, että jos he tukea tarvitsevat, he myös sitä saavat, jos pyytävät. HOPE on mun mielestä, se on voimauttava kokemus, että... se on ihan hirveä prässi aina se 3 päivää, mutta se on erittäin voimauttava, että siitä saa myös jotain. Minä olin aikaisemmin sellainen yksinäinen susi. Nyt olen alkanu miettimään vähän laajemmin asioita. Siinä mielessä on tullu projektista tukea. Että ryhmässähän on voimaa ja silloin pystyy ratkomaan enempi asioita. Mutta tämä on nyt ajatuspohjalla, että edelleen mä oon yksinäinen susi siellä ja kukaan ei tiedä, mitä mä teen. Oppilaitoksen ulkopuolelta tulee koko ajan uusia haasteita ja samaan aikaan jokaisen opettajan oma ammattiala kehittyy. Liitteeseen 3. Mistä saa uutta virtaa? on koottu vinkkejä siihen, miten oppilaitoksessa työskentelevä jaksaa uudistua ja mistä saa uutta virtaa. 7. Keskustelukulttuuri Yksi HOPE-hankkeen tavoite on luoda oppilaitoksissa keskustelevaa kulttuuria. Haastateltavilta kysyttiin ovatko he huomanneet muutosta keskustelukulttuurissa ja millaisia muutokset ovat olleet. Tässä todettiin, että on hyvin vaikea erotella, mikä on HOPE-hankkeen vaikutus ja mikä on esimerkiksi OPS-työn merkitys keskustelun synnyttämisessä. Kyllähän me oppilaitoksessa on ruvettu nyt puhumaan viimeisen vuoden puolen vuoden aikana huomattavasti enemmän kuin ennen. Niin ja varmaan nekin, jotka ei ole HOPEssa, ne on keskustelussa mukana....ja mun mielestä tämä on hauska sen takia, että on tämä OPS-puhe, että kuinka se aukaistaan se paketti, aukaistaanko se keskustelulla vai ei. Sehän on myös kirvoittaja, tulee siementä keskustelun pohjaan. Useimmissa oppilaitoksissa tuntui olevan erittäin keskusteleva kulttuuri jo entuudestaan. Eräässä oppilaitoksessa oli otettu käyttöön ryhmätyönohjaus koko työyhteisölle, mikä todettiin erittäin hyväksi, sillä työnohjauksessa voidaan käsitellä aivan kaikki asiat. Tärkein paikka, missä opettajat keskustelevat itselleen tärkeistä asioista on kahvipöytä tai ruokala, varsinaiset kokoukset puolestaan on varattu lähinnä hallinnollisille asioille. Meidän osastolla on hirveän hyvä struktuuri, työhuoneet on ympärillä ja sitten on keskellä on kahvihuone ja kahvihuonekeskustelua ei voita mikään. Meillä kaikki keskustelut ja ke-

18 hittämiset tapahtuu siellä. Ihmiset on entistä enemmän uteliaita siitä, että mitä tämä on ja tosin ne on vähän allergisia tälle HOPE-sanalle, mutta muutamat sitten sanoo, että totahan me on aina toteutettu ja aiku meillä voiski toteuttaa tuolla lailla. Kyllä siitä pitäis kaikkien tietää enemmän ja sitten just olla tällaisia yhteisiä keskustelun aiheita, että kyllä siitä kuitenkin tulee kaiken näköisistä asioista kahvipöydässä tai ruokapöydässä puhuttua. Sivutaan ainakin välillä näitä asioita. Se on semmoinen paikka, jossa ainakin mä tapaan näitä muita opettajia täällä. Tuntiopettajana ei ole jatkuvasti paikalla, on pitkiäkin välejä, ettei ole ollenkaan paikalla ja sitten on viikon, pari, paikalla ja välillä on yhden päivän paikalla. Sillä tavalla tuntuu, että on helppo keskustella kaikkien kanssa täällä. Me pystytään pienemmässä porukassa miettimään ja kehittämään esim. jotain yhteisten aineitten tai että miten tämä yhteistyökuvio menee, että siellä me yleensä ollaan pienen pöydän ympärillä syömässä ja siinä me monta kertaa tehdään näitä kehityskeskusteluita ja mietitään sitä, että miten nämä asiat voidaan järjestää. Mutta sitten kun on enemmän mukana niin onko se vaikeampaa? Meillä on keskusteleva kulttuuri, meillä on tiimiorganisaatio eli meillä kaikilla koulutusaloilla on oma tiimi ja sitä kautta tätä vuoropuhelua käydään hyvin paljon ja täällä perinteisesti työyhteisö on tiivis ja ollaan tässä talossa aika kompaktissa kokonaisuudessa. Kaikki pyörii suurin piirtein samassa talossa. Se lisää sitä ilman muuta, koska porukat pysyy samassa talossa, näkee toisiaan tauoilla ja monesti yritetään pitää ruokatunti ruokatuntina niin kauhean usein törmätään siihen, että tulee joku palaveri ja mietitään jotain markkinointiasiaa tai muuta. Se on tapa tehdä työtä tässä talossa ja se on ollut jo kauan aikaa. Keskustelukulttuurin kehittämisvihjeitä Jos sellaisen saisi, että kun meidän kokoukset venyy, kun on niin keskustelevaa tämä kulttuuri, jos sinne semmoista ryhdikkyyttä ja vähän jäsentyneisyyttä ja vähän määrätietoisuutta saisi, päämäärätietoisempaa olisi se toiminta kokouksissa joskus. Ehkä sitä dialogin taitoa, mitä HOPEssa on opeteltu, ehkä se voisi olla se anti meidän keskustelukulttuurille. Kyllä paljon puhutaan asioista, mutta ehkä sitä dialogintaitoa vielä... Kyllä mä luulisin, että olis mahkuja kehittää vähän lisää. Onhan meillä viikottaiset tapaamiset, missä koko henkilökunta tapaa toisensa, kahvipöydän epävirallisissa ympyröissä, mutta muuten kieltämättä ollaan aika hajallaan. Ehkä lisää tällaisia keskusteluja, missä puhutaan myös ammatillisista asioista ja oppilaitoksen kehittämisestä, olis ihan hyvä. Koska tällaiset opettajainkokoukset menee tavallaan arkiasioiden pyörittämiseen. Vapaat keskustelut on tärkeitä, niissä se ajatus virtaa ja näkökulmat vaihtuu ja uudet ajatukset syntyy. On se aika- ja resurssikysymyskin, että mistä sen ajan semmoiseen keskusteluun ottaa, missä suut vaahdoten puhutaan työasioista ja innostuneesti. 8. Uusia yrittäjyyteen liittyviä oppimisympäristöjä Oppimisympäristö ymmärrettiin keskusteluissa laajempana kuin fyysisenä ympäristönä, mukaan luettiin mm. sosiaalinen ja pedagoginen ympäristö. Muutokset fyysisessä ympäristössä vaikuttavat suoraan sosiaaliseen ympäristöön, esimerkiksi vapaamuotoisten kontaktien määrä lisääntyy, jos tiloissa on luonnollisia kohtaamispaikkoja.

19 Tärkeänä pidettiin myös erilaisten oppijoiden huomioiminen ympäristöä suunniteltaessa. Osa opiskelijoista tulee suoraan peruskoulusta, osa on pitkälle kouluttautuneita ammatinvaihtajia, osalla voi olla hyvinkin pitkä aika edellisistä opinnoista ja osa on voinut opiskella täysin erilaisessa kulttuuriympäristössä. Yhteisenä tekijänä uusia oppimisympäristöjä mietittäessä oli elinkeinoelämäyhteistyön laajeneminen. Yhteistyötä tehdään aikaisempaa enemmän yritysten ja erilaisten työelämätahojen kanssa. Työelämälähtöisyys on se meidän avainsana, mistä pitäis lähteä tässä koulutuksessa ja ehkä vielä enemmän kuin nuorisopuolen koulutuksessa, nämä ihmiset on jo usein töissä. Se pitäisi huomioida, miten voi opiskella työn ohessa tai perheen ohessa eri tavalla kuin nuorisopuolella. Voishan tässä laajemminkin ajatella, että miksei joku yritys voisi olla osa oppilaitosta. Oppimisympäristö, miksei. Jos yritys lähtee mielestään panostamaan siihen oppimiseen enempi niin miksei se voisi olla kiinteämpi osa oppilaitosta? 9. Tulevaisuudessa opitaan / opetetaan yrittäjyyttä monin tavoin Keskusteluissa nousi vahvasti esille se, että yrittäjyyden opiskeluun ei ole yhtä menetelmää vaan rinnakkain on oltava useita menetelmiä ja oppimisen tapoja. Nähtiin, että tulevaisuudessa jokaisessa tutkinnon osassa opitaan yrittäjyyttä, ei ole erillisiä yrittäjyysopintoja. Painopiste on yrittäjämäisen asenteen omaksumisessa, ei yrittäjäksi opiskelussa. Tavoitteena ei ole kouluttaa yrittäjiä vaan antaa opiskelijoille sellaisia taitoja, joiden avulla he voivat toimia myös yrittäjänä. Näitä taitoja tarvitaan yhtälailla muussa työelämässä, eikä niistä nähty haittaa oman elämän hallitsemisessakaan. Puhuttiin yrittäjämäisestä asenteesta ja sisäisestä yrittäjyydestä. Yrittäjän tarvitsemia ominaisuuksia tai taitoja olivat mm. seuraavat: oma-aloitteisuus itsenäinen tekeminen vastuun ottaminen vastuun kantaminen omasta työstä ja toiminnasta asioista huolehtiminen osaa määritellä toiminnan tavoitteet ja tulokset ja näkee, että mitä siitä on tuloksena pitkäjänteinen tavoitteellisuus pysyä ja toimia yhteistyön merkityksen ymmärtäminen kokonaisprosessin näkeminen alusta loppuun Puhutaan yrittämisestä ja yrittäjyydestä turhan suppeasti. Opiskelijat näkee sen, että jos sä oot yrittäjä, sun pitää ostaa pieni Hiace ja työkaluja perä täyteen. Vaan että se opiskelija näkis sen, että sä oot toisen palveluksessa niin sun pitää olla tavallaan yrittäjä siellä yrityksen sisällä. Että sä lasket ja minimoit hukan ja toimit yrittäjämäisesti siellä sisällä, että ei ole joku isoveli valvomassa siellä takana. Että sitä saatais niihin opiskelijoihin, ettei kaikista tartte tulla yrittäjiä eikä saakaan vaan se löytyisi jokaiselta sisältä semmoinen...

20 Joissakin ryhmissä tosin nousi esiin ajatus, että voisihan ammatillisissa oppilaitoksissa olla myös sellaisia yksiköitä tai oppimisen polkuja, joista valmistuisi suoraan yrittäjäksi....mutta sitten saattaa olla vielä jossain kohtaa semmoinen, että en nyt sanoisi tiimiakatemialainen, mutta sellainen, että se lähtökohta on, että onko ne nyt sitten yrittäjä-artesaaneja vai artesaani-yrittäjiä. Eli ne lähtee heti ensimmäisestä päivästä lähtien rakentamaan sitä yrittämistä. Nähtiin, että yrittäjyys on jatkuva prosessi, näitä taitoja ei opita kerralla vaan kyse on enemmänkin elinikäisestä oppimisesta sen vuoksi olisi tärkeä oppia oppimaan. Ryhmissä mietittiin tapoja, jotka parhaiten soveltuisivat yrittäjyyden tai yrittäjämäisen asenteen oppimiseen ja tärkeimmäksi nousi tekemällä oppiminen ja projektityöt, myös tiimimäiset opetusmenetelmät ja kaksoisopettajuus nähtiin hyviksi tavoiksi. Toimintatapojen myötä opettamisen käsite muuttuu ja opettajista tuleekin enemmän valmentajia, ohjaajia, rinnalla kulkijoita ja perseelle potkijoita. Oikeita caseja ja yritysten kanssa yhteistyössä ja monialaisesti, eli tehdään niin kuin oikeassakin työelämässä, yhdistetään voimavaroja ja tehdään sitten joku projekti loppuun. Me ei opeteta, ei. Varmaan meillä valmennetaan. Se, että oppiminen tapahtuisi projektien kautta. Se on mun nähdäkseni paras tapa oppia yrittäjyyteen. Tekemisen kautta. Mun mielestä ratkaiseva kysymys yrittäjyyden opettamisessa on se, että sä oot riittävä ja osaava, ihan ensimmäisellä viikolla kun sä tulet taloon, että sä oikeasti uskallat ottaa haasteen vastaan. Mitä pitempään mä ajattelen, laitan vakuumiin sen yksilön, että sä et ole vielä valmis, kypsä...nyt en puhu työturvallisuudesta, se on eri asia... Alle on koottu tapoja, joiden avulla opitaan yrittäjyyttä tulevaisuudessa Osuuskunta nousi useimmissa haastatteluissa esille helppona ja turvallisena tapana kokeilla yrittämistä. Osuuskuntien kautta voitaisiin myydä aikaisemmin tilaustöinä tehtyjä tuotteita tai palveluita, mutta osuuskunta voisi olla myös tuotepankki tai verkosto. Saada sellaista eräänlaista yrittäjän tuotepankkia tai verkostoa aikaiseksi, mistä pystytään hakemaan, jos tarvitaan...tai sitten jotakin kontaktia, sitäkin, että joku tietää asioista, keneltä voi kysyä. Sehän on monta kertaa se, että monissa paikoissa tarvitaan sitä, että tietää keneltä kysyy, että pääsee eteenpäin, ettei tarvitse itekseen lyödä päätä seinään. Eikä kaikkea tarvitse ite tehdä, että sieltä löytyisi tekijöitä. Yrityshautomo tai millä nimellä sitä kukin kutsui, jonkinlainen jälkihoito tai tuki aloittavalle yrittäjälle opiskelun jälkeen. Ei sen välttämättä tarvii olla semmoinen kolosseumi se hautomo, missä on kauheen hienot tilat ja puitteet, mutta ne hautomotuet näille lähteä vaikka siitä osuuskunnasta seuraavaan vaiheeseen, ettei ne sitten lähde jonnekin toisaalle. Jos katsotaan näin paikallisesti. Kesäyrittäjätoiminta Virtuaaliyritystoiminta

JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI...

JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI... Sosiaalitaito Elina Syrjänen Elokuu 2008 Sisällys 1. JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI... 3 1.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ... 3 1.2. ARVIOINNIN LÄHTÖKOHDAT... 3 2. MITÄ VARHAINEN PUUTTUMINEN

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan Lönnblad Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan

Lisätiedot

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 - ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

Näkökulmia musiikinopetuksen arkeen

Näkökulmia musiikinopetuksen arkeen Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve Toive Osaraportti 11 Ulla Pohjannoro Näkökulmia musiikinopetuksen arkeen Nuorten musiikkikasvattajien kokemuksia ja tulevaisuusnäkymiä Ulla Pohjannoro Näkökulmia

Lisätiedot

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa Työpapereita 67/2014 Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa KELAN TUTKIMUSOSASTO Kirjoittaja Kristiina

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Parasta osallisuutta. Nuorten Keski-Suomi ry

Parasta osallisuutta. Nuorten Keski-Suomi ry Kädessäsi on Parasta Osallisuutta -julkaisu, jonka sivuille on kerätty tarinoita ja kuvauksia erilaisista keskisuomalaisista toimintaympäristöistä, joissa toteutetaan esimerkillisesti lasten ja nuorten

Lisätiedot

JUHANA KOKKONEN [TOIM.] Tiloissa ja pilvessä. kokemuksia uusien oppimisympäristöjen kehittelystä

JUHANA KOKKONEN [TOIM.] Tiloissa ja pilvessä. kokemuksia uusien oppimisympäristöjen kehittelystä JUHANA KOKKONEN [TOIM.] Tiloissa ja pilvessä kokemuksia uusien oppimisympäristöjen kehittelystä TILOISSA JA PILVESSÄ Attribution 1.0 Finland Toimittaja Toimituskunta Sarjan ulkoasu Taitto Kansi Juhana

Lisätiedot

Jotta yhteistoiminta onnistuisi

Jotta yhteistoiminta onnistuisi Jotta yhteistoiminta onnistuisi Sisältö Mitä tämä kirjanen käsittelee?... 3 Tutustuminen, ja työnohjaus toimintatapana... 6 Ammatillisuus yhteistoiminnassa... 12 Luottamus... 18 Johtajuus... 25 Erilaisuus

Lisätiedot

Haastava nuori ammattia oppimassa

Haastava nuori ammattia oppimassa Haastava nuori ammattia oppimassa Miten toimin nuoruusikäisen kanssa koulussa tai työpaikalla? Pirjo Lehtoranta Outi Reinola Haastava nuori ammattia oppimassa Miten toimin nuoruusikäisen kanssa koulussa

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Sitran selvityksiä 88 Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Systeemi avaruudesta? Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 88 ISBN 978-951-563-907-3 (nid.) ISBN 978-951-563-908-0 (PDF) www.sitra.fi

Lisätiedot

Merkitty Creative Commons-lisenssillä: Nimeä-Epäkaupallinen 1.0 Suomi Lisenssi. Lisää lisenssistä http://creativecommons.org

Merkitty Creative Commons-lisenssillä: Nimeä-Epäkaupallinen 1.0 Suomi Lisenssi. Lisää lisenssistä http://creativecommons.org Merkitty Creative Commons-lisenssillä: Nimeä-Epäkaupallinen 1.0 Suomi Lisenssi. Lisää lisenssistä http://creativecommons.org Riku Siivonen ja Tanja Aitamurto, 2012 Tilaaja: Ossi Kuittinen, Sitra Ulkoasu:

Lisätiedot

"Että olis joku, kelle puhua asioista "

Että olis joku, kelle puhua asioista R I K O S S E U R A A M U S V I R A S T O Rikosseuraamusviraston monisteita 11/2004 "Että olis joku, kelle puhua asioista " Kriminaalihuollon päihdetyön kehittämishankkeen Bikva-arviointi 4.11.2004 1.

Lisätiedot

Creada. Loikka luovaan yrittäjyyteen

Creada. Loikka luovaan yrittäjyyteen Creada Loikka luovaan yrittäjyyteen Creada Loikka luovaan yrittäjyyteen ISSN: 1798-520X ISBN: 978-952-60-3473-7 (Painetun julkaisun ISBN) Julkaisija: Luova Suomi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Pienyrityskeskus

Lisätiedot

Mitä minusta tulee isona?

Mitä minusta tulee isona? Mitä minusta tulee isona? 2 Helsingissä 2014 Taloudellinen tiedotustoimisto TAT Graafinen suunnittelu ja taitto: Matti Ahlgren Kuvat: Matti Ahlgren, Dora Cheffi, Ilmari Huhtala Tekstit: Essi Vesterinen,

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Minkälainen on hyvä kansainvälinen projekti?; Arviointitutkimus opettajien kokemuksista etwinningprojekteissa

Minkälainen on hyvä kansainvälinen projekti?; Arviointitutkimus opettajien kokemuksista etwinningprojekteissa This document is downloaded from HELDA - The Digital Repository of University of Helsinki. Title Minkälainen on hyvä kansainvälinen projekti?; Arviointitutkimus opettajien kokemuksista etwinningprojekteissa

Lisätiedot

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti Palaute kerätty projektiin osallistuneilta yrittäjiltäajalla 27.11. 15.12.2013 Palautetta antoi 26 / 26 yrittäjää, vastausprosentti 100% Koen,

Lisätiedot

Anneli Romana, Soili Keskinen, Esko Keskinen. Tutkimusraportti OIKEUDENMUKAINEN JOHTAMINEN - ARJEN KOKEMUKSIA JA MENETELMIÄ

Anneli Romana, Soili Keskinen, Esko Keskinen. Tutkimusraportti OIKEUDENMUKAINEN JOHTAMINEN - ARJEN KOKEMUKSIA JA MENETELMIÄ Anneli Romana, Soili Keskinen, Esko Keskinen Tutkimusraportti OIKEUDENMUKAINEN JOHTAMINEN - ARJEN KOKEMUKSIA JA MENETELMIÄ LUKIJALLE Kuntien eläkevakuutuksen strategisena tavoitteena on tukea kuntatyöntekijöiden

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Hyvinvoivat Äijät

Päijät-Hämeen Hyvinvoivat Äijät Jarkko Tuominen (toim.) Hyvinvoivat Äijät Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 146 Jarkko Tuominen (toim.) Hyvinvoivat Äijät Lahden

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

Lea Vaitti Aina tarvitsee olla ajan tasalla vanhempien kokemuksia kehitysvammaisen perheenjäsenensä asumispalveluista ja niihin vaikuttamisesta

Lea Vaitti Aina tarvitsee olla ajan tasalla vanhempien kokemuksia kehitysvammaisen perheenjäsenensä asumispalveluista ja niihin vaikuttamisesta Lea Vaitti Aina tarvitsee olla ajan tasalla vanhempien kokemuksia kehitysvammaisen perheenjäsenensä asumispalveluista ja niihin vaikuttamisesta Asuntoja asunnottomille -hanke (2008 2011) Lea Vaitti Aina

Lisätiedot

ISBN 978-952-5991-73-4

ISBN 978-952-5991-73-4 ISBN 978-952-5991-73-4 Julkaisija ja kustantaja: Kuvat: Turun kaupunki/sivistystoimiala Käsityöläiskatu 10 20100 Turku Turun Lyseon lukion valokuvakurssi Taitto ja paino: Turun ammatti-instituutti, painoviestintä,

Lisätiedot

AMMATTINA RYHMÄN OHJAAMINEN - OHJAUSPROSESSI RYHMÄNOHJAAJIEN KOKEMANA JA KERTOMANA

AMMATTINA RYHMÄN OHJAAMINEN - OHJAUSPROSESSI RYHMÄNOHJAAJIEN KOKEMANA JA KERTOMANA AMMATTINA RYHMÄN OHJAAMINEN - OHJAUSPROSESSI RYHMÄNOHJAAJIEN KOKEMANA JA KERTOMANA Marttila Naana; Pokki Kati ja Talvitie-Kella Tuuli Tampereen yliopisto Kasvatustieteen laitos Pro gradu-tutkielma Maaliskuu

Lisätiedot