ennakointi ja verkostoituminen että komissio järjestää laajoja kuulemistilaisuuksia.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ennakointi ja verkostoituminen että komissio järjestää laajoja kuulemistilaisuuksia."

Transkriptio

1 EU-PÄÄTÖKSENTEKO Johtaja Pasi Moisio: Edunvalvonnan tukipylväät: ennakointi ja verkostoituminen Brysselissä arvioidaan olevan kaikkiaan lobbaria. Heidän tehtävänä on yrittää vaikuttaa EU:n päätöksiin. Liikenteen lainsäädännöstä noin 80 prosenttia päätetään Brysselissä. Siksi siellä myös kuljetusalalla on pysyvä toimipiste ja edunvalvoja. TEKSTI JA KUVAT: SAARA REMES Pasi Moisiolle suomalaisen kuljetus-ja logistiikkasektorin edunvalvonnasta Brysselissä on kertynyt jo melkoinen määrä kokemusvuosia. Vuonna 1998 hän SKAL:n edunvalvojana jalkautui Suomesta joka kuukausi noin viikon ajaksi Brysseliin. Viimeiset vuodet Moisio on asunut siellä pysyvästi ja edustaa EU-asioissa nyt myös Linja-autoliittoa, Autoliikenteen Työantajaliittoa ja Suomen Yrittäjiä. OIKEA-AIKAISUUS JA ETUPAINOTTEISUUS Moision mukaan EU-edunvalvontatyön kaksi keskeistä ohjenuoraa ovat oikea-aikaisuus ja etupainotteisuus. On tunnettava paljon oikeita ihmisiä ja aistittava herkällä korvalla jo sitä vaihetta, kun komission virkamiehet valmistelevat säädöksiä. Säädösvalmistelussa on vuosien mittaan tapahtunut selkeä muutos. Avoimuus valmisteilla olevista asioista on lisääntynyt. Avoimuuden yhtenä merkkinä on, että komissio järjestää laajoja kuulemistilaisuuksia. Koen myös, että komission virkamiesten luokse ovet ovat tulleet avoimiksi. Omia näkemyksiä voi esittää myös kasvotusten, Pasi Moisio kertoo. Verkottuminen ja verkostot ovat lobbarin tärkeitä työvälineitä. Vaikuttamisen tärkeitä tukipylväitä ovat vakiintuneet verkostot, jonkin tärkeäksi koetun asian ympärille syntyvä eri maiden verkosto ja luonnollisesti myös ihmisten henkilökohtainen tunteminen. Pitää löytää kumppaneita ja olla rohkea esittämään omat näkemyksensä. Ei saa tulla missään vaiheessa tunnetta, että 5,4 miljoonasta asukkaasta koostuvan pienen maan hartijat eivät riitä vastaamaan koko 510 miljoonaisen EU-väestön ja maiden hyvinkin erilaisiin näkemyksiin. Suomalaisia kuunnellaan, kun asioille on perusteet. Eurooppalainen edunvalvonta on mitä suurimmassa määrin yhteistyötä. Asiasta riippuen on löydettävä samoinajattelevat liittolaiset. Konkreettisena esimerkkinä liikennekysymyksissä ovat vaikkapa ajo-ja lepoajat. Yhtenevät maantieteelliset olosuhteet ovat se tekijä, jossa liittolaiset ja verkottujat löytyvät. SOPURATKAISU SUOMALAISPONNISTUKSIN Moision haastattelupäivän aamuna tuli tieto parlamentin liikennevaliokunnan äänestyksestä, jolla raskaan kaluston mittaja massadirektiiviä muutettiin. Direktiivin alkuperäinen ja ainoa tavoite oli bussien ja rekkojen aerodynamiikan parantaminen polttoainekulutuksen ja päästöjen vähentämiseksi. Direktiivin käsittelyn aikana eri maiden muunlaiset intohimot pääsivät valloilleen. Direktiiviesitys kääntyi kiistaksi siitä, voiko isoja moduulirekkoja käyttää rajat ylittävässä liikenteessä. Parlamentin liikennevaliokunnan maaliskuun 18. päivän äänestyksessä Suomelle ja muille Pohjoismaille tärkeä asia suurempien ajoneuvoyhdistelmien sallimisesta rajanylittävässä liikenteessä ratkesi myönteiseen kompromissiin. Tässä yhteydessä par- 22 BUSSIAMMATTILAINEN 2 14

2 Aistit avoimina Pasi Moisio toistaa useaan kertaan, kuinka tärkeää on päästä asioihin vaikuttamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Avainsanoja ovat havainnointi ja reagointi. Paras edunvalvonnallinen tulos syntyy, kun saa esimerkiksi verkoston kautta vihjeen komission liikenteen pääosastolla valmisteilla olevasta säädöksestä. On mentävä asiaa valmistelevan virkamiehen puheille mieluusti vielä niin varhain, että yhtään riviä ei ole kirjoitettu. Ammattipätevyysdirektiivin uudistaminen on hyvä esimerkki tulevasta. Tiedossa on, että komissio on sitä avaamassa ja tekemässä ensi vuoden aikana muutosehdotuksia. Me, LAL:n, SKAL:n ja ALT:n kanssa olemme tuomassa komissiolle omat näkemyksemme ja hyviksi kokemamme käytännöt jo nyt, Pasi jatkaa. Senkin jälkeen, kun jokin esitys on edennyt komissiosta jäsenmaihin ja EUparlamenttiin, voidaan Moision mukaan tehdä vielä paljon. Liikenneasiat menevät parlamentin liikennevaliokuntaan. Siellä yksittäinen valiokunnan jäsen saa raportin kirjoitettavakseen. Silloin alkaa vaikuttamistyö sinne suuntaan, kansallisen edunvalvonnan tärkeyttä unohtamatta. p Säädösvalmistelussa on vuosien mittaan tapahtunut selkeä muutos. Avoimuus valmisteilla olevista asioista on lisääntynyt, Pasi Moisio sanoo. lamentin liikennevaliokunta äänesti myös 2-akselisten bussien 19,5 tonnin kokonaispainon puolesta. Liikennevaliokunnan tekemä päätös menee parlamentin täysistunnon hyväksyttäväksi huhtikuun puolivälissä. Asian käsittely jatkuu kevään aikana vielä myös jäsenmaiden kesken, neuvostotasolla. Vaikka alkuasetelmat mitta- ja massadirektiivissä olivat vaikeat, on liikennevaliokunnan äänestyspäätös hyvä esimerkki siitä, että rakentavalla ja perustellulla edunvalvonnalla ja verkostoyhteistyöllä Suomi voi ratkaisevasti vaikuttaa EU-päätöksiin, Pasi Moisio sanoo. Moisio kiittää saavutetusta tuloksesta suomalaisia meppejä. Tulos osoittaa, kuinka tärkeää on liikenneasioihin perehtyneiden henkilöiden olemassaolo Europan parlamentissa ja muissa EU-elimissä. Tarvitaan sellaisia henkilöitä, jotka katsovat ja ajavat kansallista etua. Erityiskiitokset saavutetusta mittaja massadirektiivin neuvottelutuloksesta Moisio antaa liikennevaliokunnan jäsenelle, Petri Sarvamaalle. Hän toimi asiassa oman poliittisen ryhmänsä esittelijänä. Yhteistyön voima Suomella on 13 euroedustajaa eli meppiä europarlamentin 751 jäsenestä. Lukumäärältään pienestä edustuksesta huolimatta heillä on erittäin suuri merkitys edunvalvonnassa. Europarlamenttivaalit käydään toukokuun 25. päivänä. Suomalaismeppien lukumäärä on jatkossakin 13. Kuljetusalan näkökulmasta toivon parlamenttiin valittavan vaaleissa meppejä, jotka olisivat kiinnostuneita liikenteen ja yrittäjyyden kysymyksistä pitäen sisällään kuluttajasuoja-, ympäristö-sekä työ-ja sosiaalilainsäädäntöasiat. Olipa valittavan mepin valiokunta mikä hyvänsä, on tärkeää, että kaikki puhaltavat suomalaisina vaikuttajina ja päättäjinä yhteen hiileen. Moisio kiittelee myös Suomen EUedustustoa ja sen panosta bussi-ja tavaraliikenteen edunvalvontaan. Teen heidän kanssaan yhteistyötä lähes päivittäin. Iso merkitys on myös sillä, että työpisteeni sijaitsee Brysselissä Elinkeinoelämän Keskusliiton, EK:n toimitiloissa. Verkostoituminen on voimaa, Pasi kiteyttää. BUSSIAMMATTILAINEN

3 EU-PÄÄTÖKSENTEKO Erityisasiantuntija Päivä Wood, Suomen pysyvä edustusto Euroopan Unionissa: Hyvät kontaktit ja asiaperusteet ajavat Suomen etua Suomen pysyvä EU-edustusto Brysselissä on yksi ulkoasianministeriön lähetystöistä, joka osallistuu EU-asioiden valmisteluun Suomen hallituksen kannan mukaisesti. Edustuston virkamiehet valmistelevat Europan unionin neuvostossa tehtäviä päätöksiä. He myös edustavat Suomea neuvostossa eri tasoilla käytävissä neuvotteluissa. Maantieliikenteen ja merenkulun asioista edustustossa on vuodesta 2011 alkaen vastannut Päivi Wood. Neuvostossa käsiteltävien asioiden osalta, joita ovat mm. direktiivi- ja asetusehdotukset, Päivi Wood tekee tiivistä yhteistyötä liikenneministeriön kanssa. Asioiden valmistelun lähtökohtana on se, että eduskuntaa informoidaan oikea-aikaisesti. EU-asioiden käsittely eduskunnassa noudattaa määrättyä kaavaa. Valtioneuvosto antaa eduskunnan käsiteltäväksi kaikki sellaiset ehdotukset, jotka käsitellään Euroopan Unionissa, jos ne muutoin kuuluisivat eduskunnan toimialaan (lainsäädäntöasiat) ns. U-kirjeillä. Nämä kirjeet käsitellään valtioneuvoston yleisistunnossa ja ne sisältävät komission ehdotuksen sisällön ja vaikutusten kuvauksen sekä alustavan valtioneuvoston kannan. Ns. E-kirje annetaan eduskunnalle asioista, jotka muuten katsotaan niin merkittäviksi, että eduskunnan on syytä käsitellä ne. Niiden sisältö vastaa pitkälle U-kirjettä. Molemmat kirjeet käsitellään asianomaisissa eduskunnan erityisvaliokunnissa ja suuressa valiokunnassa, joka antaa kirjettä koskevasta asiasta eduskunnan lausunnon. USKO OMAAN ASIAAN Omien hartioiden leveyteen on uskottava, kun neuvotellaan uusista säädöksistä. Suomen 7 ääntä yhteensä 352 äänen neuvostossa ei saa viedä uskoa kuulluksi tulemisesta. On luotava hyvät suhteet kaikkiin jäsenmaihin ja verkotuttava niiden jäsenmaiden kanssa, joilla kyseiseen asiaan on samanlaiset tavoitteet, Päivi Wood korostaa. Woodin mukaan on ymmärrettävä myös eri maiden näkemyksiä. Pelkällä tyrmäyksellä ei asioita edistetä. On pystyttävä perustelemaan ja ehdottamaan ratkaisuja, joiden avulla Suomen kantaa saadaan vietyä eteenpäin. On tiedostettava, että jäsenmaiden olosuhteet ovat hyvinkin erilaiset. Esimerkiksi liikennekulttuuri on jäsenmaissa hyvin erilainen, jolloin tulisi miettiä tarkkaan, mistä kannattaa säätää lailla ja missä asioissa tilannetta voidaan parantaa pehmeämmin keinoin, kuten valistuksella, kansalli- sella tasolla. Tällaisissa tilanteissa on hyvä tuoda perustelut esiin rakentavasti neuvotteluissa, niin että eri jäsenmaiden neuvottelijat pystyvät paremmin hahmottamaan tilannetta eri osissa Eurooppaa. Työssäni olen tullen vakuuttuneeksi, että Suomi pystyy vaikuttamaan ja Suomen etua on puolustettava terveen itsekkäästi. On kunnioitettava toisten erilaisia näkemyksiä, mutta uskottava omaan asiaan. Suomen kannan läpi saaminen säädösvalmistelussa tuo onnistumisen tunnetta, Päivi Wood sanoo. 24 BUSSIAMMATTILAINEN 2 14

4 Mitä Euroopan parlamentti tekee? Euroopan parlamentin vaalit toimitetaan kaikissa 28 jäsenmaassa toukokuuta Suomesta valitaan yhteensä 13 meppiä 751 jäsentä käsittävään Euroopan parlamenttiin. Mepit työskentelevät eurooppalaisissa puolueryhmissä, joita on nykyisessä parlamentissa seitsemän. Uusi parlamentti aloittaa työskentelynsä heinäkuussa Viimeisin EU-perussopimus, Lissabonin sopimus, lisäsi voimaantullessaan 2009 Euroopan parlamentin valtaoikeuksia. Parlamentti on nyt tasavertainen lainsäätäjä neuvoston kanssa useimmilla aloilla. Suurin osa EU-lainsäädännöstä päätetään parlamentin ja neuvoston yhteistyöllä. Lainsäätämisen lisäksi Euroopan parlamentilla on tärkeä rooli valvoa Euroopan komissiota ja muita toimielimiä sekä varmistaa niiden demokraattinen toiminta. Parlamentin tehtäviin kuuluu myös komission kokoonpanon hyväksyminen. Lisäksi parlamentti päättää osaltaan EU:n budjetista. Bussiammattilainen kysyi muutamalta eurovaaliehdokkaalta liikennepolitiikkaan liittyviä kysymyksiä. Kysely lähetettiin useiden puolueiden edustajille, mutta määräaikaan mennessä siihen vastasivat seuraavilla sivuilla esiintyvät kuusi ehdokasta. BUSSIAMMATTILAINEN

5 EUROVAALIT Eri puolueiden muutamalle eurovaaliehdokkaalle Bussiammattilainen esitti seuraavat kysymykset: 1. Jos tulet valituksi EU-parlamenttiin, millaisena näet liikenteen kysymykset asteikolla 1-5? Perusteet valitsemallesi asteikolle! 2. Ajaisitko tulevana meppinä Suomivai Eurooppa- politiikkaa? 3. Millaisena ja miten näet Suomen mahdollisuudet vaikuttaa eurooppalaisessa päätöksenteossa yritys-, liikenne-ja koko ammattiliikennettä koskevaan lainsäädäntöön? Millaisia yleisiä tavoitteita suomalaisten tulee asettaa? 4. Kaipaako yrittäjyys lisää EU-tasoista lainsäädäntöä ja sääntelyä? MIRJA VEHKAPERÄ Keskustan ehdokas, kansanedustaja vuodesta 2007 lähtien, liikenneja viestintävaliokunnan sekä ympäristövaliokunnan jäsen 1) Vastaukseni on 4. Euroopan unionin alueella on ihmisten, tavaroiden ja palveluiden liikkumisvapaus. Yhteinen tavoitteemme ovat sujuvat ja toimivat liikenne- ja logistiikkaketjut. Kolmella edellisellä rahoituskaudella ( ) Suomi on saanut 315 miljoonaa euroa Euroopan liikenneverkon (TEN-T) rahoitustukea. Tukea myönnettiin edellä olevien vuosien aikana yhteensä 13,8 miljardia euroa lähes 2000 liikennehankkeelle. Suomi on pitkien etäisyyksien maa, harvaan asuttu ja kuljetusvirtamme ovat varsin ohuet. Aion lobata Suomen tärkeiden liikennehankkeiden rahoituksen puolesta. Katseet kääntyvät pohjoiseen. Arktinen politiikka ja pohjoiset liikenneyhteydet on päätettävä tulevalla vaalikaudella. Kannatan pohjoismaiden yhteistyöllä rakennettavaa Jäämeriyhteyttä Suomeen. Euroopan unionin on mahdollistettava alueellisen kuljetustuen maksaminen jatkossakin. Tasoon tarvitaan korotus. Liikenteen uusissa polttoaineissa meillä on osaamista ja vientipotentiaalia. Joukkolii- kenteen järjestämiseen tarvitsemme oman kansallisen mallimme. 2) Teen töitä Suomen etua ajaen ja parempaa Euroopppaa rakentaen. Suomen erityispiirteet on näyttävä päätöksenteossa. Tarvitaan vähemmän, mutta parempaa sääntelyä. 3) Vaikuttamme yhdessä. Meppien, etujärjestöjen ja valtioneuvoston on oltava hereillä ja etujoukoissa vaikuttamassa lainsäädännön valmistelussa. Erityisesti meidän on puolustettava kotimaista työtä. Byrokratian karsiminen on ykköstavoitteita. Kilpailu ammattiautoilualalla on jo kansainvälistä. Kilpailu tulisi reguloida niin, että suomalaiset aidot yrittäjät pärjäävät kilpailussa. Emme salli kermankuorintaa ulkomailta esimerkiksi bussiliikenteeseen. 4) Mielestäni ei. Työnteon esteiden poistaminen, kansallisen liikkumavaran käyttäminen sekä byrokratian karsiminen ovat kannatettavia asioita. Yrittäjyydellä on suuri merkitys nuorisotyöttömyyden kitkemisessä koko unionin alueella. Euroopan unionin on oltava pieni pienissä asioissa ja suuri suurissa. SIRPA PIETIKÄINEN Kokoomuksen ehdokas, europarlamentin jäsen, sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan varapuheenjohtaja, talousja raha-asioiden valiokunnan varajäsen, naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan varajäsen sekä rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisin erityisvaliokunnan varajäsen 1) Ehdottomasti 5. Liikenne ja logistiikka ovat se rakenne, millä sisämarkkinat pyörivät. Verkkojen Eurooppa eli TEN-T-hankkeella pyritään yhdistämään maantiet, rautatiet, lentoreitit ja vesiväylät aidon yhteisen sisäliikenneverkoston luomiseksi. Vaikka aloite on ehdottomasti oikeansuuntainen, panokset siihen ovat vaatimattomia verrattuna tarpeeseen. Meillä pitäisi olla aidosti rajat ylittävää liikennettä esimerkiksi rautateillä ja lennoilla single sky-hankeen myötä. Palveluiden yhteensopivuus on myös tärkeää säilyttää. Useat tulevaisuuden haasteet vaikuttavat joukkoliikenteen kehittämisen tärkeyteen: ruuhkat, kaupunkiliikenteen kehittyminen, väestön ikääntyminen ja ilmastonmuutos puhuvat toimivan eurooppalaisen joukkoliikenteen puolesta. Itsekin aloitan ja päätän matkani Brysseliin tai Strasbourgiin aina Paunun bussilla Hämeenlinnan asemalta, bussi on tässä suhteessa paljon omalla autolla yksin ajamista parempi ratkaisu. Liikenneratkaisut määrittävät sen, voidaanko lisätä joukkoliikennettä. 2) Olen aidosti asiallasi eli yritän rakentaa ihmisille parempaa tulevaisuutta. Jotta saisimme tehtyä tasapainoisempi talouskasvua sekä parempaa hyvinvointia, on otettava eri alojen ja alueiden erityispiirteet huomioon olosuhteet Kreikan vuoristossa ovat kovin erilaiset kuin Pohjanmaan lakeuksilla. Suomalaisena tunnen Suomen olosuhteet parhaiten, joten on teen sellaisia ratkaisuja, joilla ihmiset saavat kyytinsä parhaiten täällä. Suomen pitkät etäisyydet ovat meillä erityisen tärkeä piirre, mitä on tärkeää pitää yllä eurooppalaisessa päätöksenteossa. 3) Asiaa esittäessäni kukaan ei ole koskaan kysynyt minulta mistä maasta minä tulen. Ihmistä kuunnellaan, jos hän osaa asiansa, rakentaa hyvät verkostot ja tulee toimeen myös eri lailla ajattelevien kanssa. Arvostettuja ihmisten kanssa toimeentulevia meppejä tulee myös pienistä maista - eihän asioita voi myydä vain siksi, että me Suomessa tai vaikka me Turussa teemme näin ja siksi teidänkin pitäisi. 26 BUSSIAMMATTILAINEN 2 14

6 Asiat pitää osata avata: miksi ne ovat tärkeitä ja hyväksi näin neuvotteluyhteydetkin avautuvat. Vaikuttamismahdollisuudet ovat hyvät ja liikenneasioita päätetään monessa eri valiokunnassa. Toimin itse sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan ensimmäisenä varapuheenjohtajana, minkä ensisijaisena tehtävänä on parantaa juuri eurooppalaisten sisämarkkinoiden toimintaa. Valiokunnallani on liikennevaliokunnan kanssa jaettu kompetenssi monessa liikenneaiheessa, esimerkiksi matkustajien oikeuksista, yritysliikenteestä tai ammattiliikenteestä, näiden aiheiden parissa olen ollut itsekin raportöörinä matkustajien oikeuksista. Tavoitteita asetettaessa on tärkeää pitää mielessä maamme maantieteelliset erityispiirteet ja markkinoiden erilaisuus. Väestön vähyys ja pitkät välimatkat toisinaan hyvinkin haastavissa sääolosuhteissa asettavat suomalaiset liikennealan toimijat erilaiseen tilanteeseen keskieurooppalaisista kumppaneistaan. 4) Yrittäjyys ei kaipaa niinkään enemmän tai vähemmän sääntelyä, vaan parempaa sääntelyä. PK-sektori on Euroopalle tärkeä, koska se työllistää valtaosan työvoimasta ja muodostaa suurimman osan yrityksistä. Uudet innovaatiot syntyvät pienyrityksissä ja alueelliset pk-yritykset näyttelevät merkittävää osaa työllistäessään paikallisesti. Turhan sääntelyn karsiminen on ollut olennainen osa komission refit-hanketta. Pienet yritykset edellä sääntelyä pyritään yksinkertaistamaan ja saamaan sääntelystä sekä suhteellista että selkeää. Tavoitteenmukaisuus on ollut avainsana. Yrittäjyyden edellytyksiä on parannettava ja yritysvaikutusten arviointia on tehtävä pienet yritykset edellä. Pk-yrityksiä on kuultava paremmin arvioitaessa lainsäädännön vaikutuksia niiden toimintaan ja samaten niiden rahoitusmahdollisuuksia on parannettava. SAMPO TERHO Perussuomalaisten ehdokas, Europan parlamentin jäsen vuodesta 2011, talousvaliokunnan jäsen, puolustus-ja turvallisuusasioiden alivaliokunnan jäsen, ulkoasioidenja työllisyysvaliokunnan varajäsen 1) Liikenteen kysymykset ovat Suomen kaltaisessa laajassa ja EU:n laidalla olevassa maassa tärkeitä, sillä logistiikkakustannuksemme ovat jo muutoinkin korkeammat kuin monilla muilla mailla ja olemme riippuvaisia viennistä. On olennaista nähdä liikenne-järjestelmä kokonaisuutena ja tässä on edetty oikeaan suuntaan.pidän selontekomenettelyä myös hyvänä toimintatapana, koska siinä jokainen hallitus linjaa selkeästi liikennepolitiikan linjat ja toteutettavat hankkeet. Liikenteessä on otettava huomioon Suomen pitkät etäisyydet, elinkeinoelämän tarpeet, huoltovarmuus ja kansallinen etumme. Liikenteen toimijoita ei pidä asettaa toisiaan vastaan ja eikä patenttiratkaisua koko maahan ole. Liikenteeseen laitettu raha pitää nähdä investointina, ei pelkkänä kulueränä. Annan asteikolla arvon 4. 2) Liittovaltiokehitys on monilta osin johtamassa tilanteeseen, joka ei ota huomioon Suomen sijaintia, erityisolosuhteita ja logistiikan kustannuksia. Komissio ei useinkaan huomioi Suomen erityispiirteitä. One size fits all -ajattelu ei sovi liikenteeseenkään ja tästä esimerkkinä ovat olleet esim. SKAL:n esille ottamat rajat ylittävän rekkaliikenteen ongelmat, lennonjohtoomme kohdistuvat EU:sta tulevat säästöpaineet tai vaikkapa neljännen rautatiepaketin ehdotukset, jotka eivät palvele Suomen kansallista etua. Suomi ei ole maantieteellisesti kiinni Manner-Euroopassa. Suomen tulee satojen miljoonien nettomaksajamaana täysimääräisesti hyödyntää TEN-tuet ja varmistettava, että komission sääntelyehdotukset eivät halvaannuta mitään liikennemuotoa. 3) Tärkeää on vaikuttaa jo siihen, millaisia linjauksia komissio tekee. Tähän on mahdollisuus vain rajatusti. Komissioon vaikuttamisen lisäksi tarvitaan kaikkien suomalaisten meppien yhteistyötä ja valtioneuvoston koko valmistelukoneiston tuki. Kun eduskuntaa informoidaan ja asioihin otetaan siellä kantaa, on kansanedustajilla ja liikenteen järjestöillä oltava riittävä aika perehtyä asiaan. Valtioneuvoston kanta tulee valmistella siten, että asiasta riippuen etujärjestöjen ääni kuuluu. Suomen tulee pitää kiinni elintärkeistä eduistaan ja neuvostossa on oltava tiukkana. Mallioppilaan rooli kannattaa hylätä. Suomen yleistavoite tulee liikenteessä ja kaikessa muussakin olla selkeä: kansallinen etumme. 4) Olen europarlamentissa pääsääntöisesti vastustanut sääntelyn lisäämistä. Suomea erottaa monista muista maista se, että valvonta on meillä tiukkaa. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa yltiöpäinen pykälänikkarointi ja tunnollisuus vahingoittaa meitä suomalaisia. Niiden yhteydenottojen perusteella, joita olen yrittäjiltä tai maanviljelijöiltä saanut, juurikaan lisäsääntelyä EU-tasolla ei todellakaan tarvita. Enemmänkin sääntelyä tulisi purkaa. BUSSIAMMATTILAINEN

7 EUROVAALIT MIKAEL PENTIKÄINEN Keskustan ehdokas, yrittäjä, toimittaja, Helsingin Sanomien päätoimittaja vuoteen 2013 saakka. 1) 5 eli tärkein. Suomi on sivussa Euroopan valtaväyliltä sekä iso ja harvaanasuttu maa. maa. Liikenne ja sitä tukeva infrastruktuuri on keskeinen Suomen kilpailukyvyn lähde ja tasapainoisen elämän edellytys. Siksi se on erittäin keskeinen asia suomalaisille. 2) Ajaisin sekä Suomi- että Eurooppapolitiikkaa. Suomen etua pitää aina puolustaa, mutta sitä tehdään monesti parhaiten tekemällä hyvää Eurooppa-politiikkaa. Kun Eurooppa voi hyvin, siellä on rauha ja vakaus, sen talous kasvaa ja se tarjoaa avoimia markkinoita, Suomikin voi menestyä. 3) Suomella on erittäin hyvät mahdollisuudet vaikuttaa. Kun osaavat mepit tekevät hyvää yhteistyötä keskenään, muiden parlamentin jäsenten kanssa, komission kanssa sekä Suomen hallituksen kanssa, tulokset voivat olla hyviä. Erittäin tärkeää on jatkuva vuoropuhelu alan yrittäjien ja toimijoiden kanssa. Pitää lukea aikaa ja olla ajoissa liikkeellä. Tavoitteena on, että Suomi on erinomainen ympäristö harjoittaa yritystoimintaa liikenteen parissa. Sitä haluan osaltani edistää. 4) Yrittäjyys kaipaa hyvää sääntelyä - sellaista, joka avaa markkinoita ja edistää liiketoimintaa. Huonoa lainsäädäntöä - sellaista, joka vaikeuttaa liiketoimintaa ja tuo turhaa sääntelyä - pitää purkaa. Yleisesti ottaen tarvitaan selvästi enemmän sääntelyn purkua kuin lisäämistä. Sääntelyn rintamallakin pitää tehdä vähemmän mutta parempaa. PETRI SARVAMAA Kokoomuksen ehdokas, Europarlamentin jäsen, liikenne- ja matkailuvaliokunta, talousarvion valvontavaliokunta, maatalousvaliokunnan varajäsen. 1) Antaisin arvosanan 4, sillä liikenne on Suomen kannalta erityisen tärkeä. Olemme käytännössä eristyksissä muusta Euroopasta ja erityisolosuhteiden huomioon ottaminen päätöksenteossa on äärimmäisen tärkeää. On välttämätöntä olla mukana päättämässä ja niissä neuvottelupöydissä, joissa näistä keskustellaan. 2) Nämä kaksi eivät sulje toisiansa pois, Suomi on olennainen osa Eurooppaa. Mepin tehtävä on ajaa edustamiensa kansalaisten etua ja koen, että sen tekisin parhaiten ajamalla politiikkaa, jossa Suomella on keskeinen rooli päätöksenteossa. 3) Suomella ja yksittäisellä mepilläkin on ehdottomasti mahdollisuus vaikuttaa päätöksenteossa. Hyvänä esimerkkinä toimii esimerkiksi juuri äänestetty parlamentin itävaltalaismepin ehdotus rekkojen massoista ja mitoista käsittelevän direktiivin uusimisesta, joka olisi kieltänyt yli 40 tonnisten rekkoja rajojenylityksen EU:n alueella, eli niiden joilla pääsääntöisesti Suomi ja Ruotsi liikennöivät. Tämä olisi vaikuttanut Suomen vientiin merkittävästi - negatiivisella tavalla - joten tässä hereillä olemalla ja muut neuvottelijat vakuuttamalla pystyimme muokkaamaan esityksen sellaiseen muotoon, että jo olemassa olevat sopimukset rajojenylityksistä saavat jatkua entisellään. Suomalaisten meppien tulisi parlamentissa tiedostaa ne tärkeimmät, lakia säätävät valiokunnat ja olla mukana neuvottelemassa, kun esimerkiksi Suomen liikennealaa koskevia päätöksiä käsitellään. Suomen pohjoinen sijainti tuo monia erikoisolosuhteita, joiden suhteen on täysin meidän etu olla mukana niissä neuvottelupöydissä, sillä jos me emme aja Suomen asiaa, kuka ajaa? 4) Lisäsäätelyn ei tulisi olla itseisarvo, vaan sen laatu. Yrittäjyyteen tulisi kannustaa ja yrittäjiä avustaa lainsäädännön avulla, ei haitata sitä. Yhteismarkkinoilla toimiessamme tietty sääntelyn määrä on tarpeellista, jotta saamme liiketoiminnasta yhteensopivaa ja vertailukelpoista ympäri Euroopan Unionia, mutta en todellakaan kannusta lisäsäätelyä, jos siihen ei ole nimenomaista tarvetta. MERJA KYLLÖNEN Vasemmistoliiton ehdokas, kansanedustaja vuodesta 2007, ex-liikenneministeri 1) Liikenne jakaa ykkössijan työelämäkysymysten kanssa, eli näen nämä kaksi asiaa niinä vahvuusalueina, joissa minulla olisi erityisesti annettavaa meppinä. 2) Suomen meppi olisin. 3) Edunvalvontaa on syytä tiivistää yli liikennesektoreiden rajojen. Oma unelmani on, että joku kaunis päivä meilläkin niin kumipyörät, raiteet, meriala, kuin lentoliikennekin yhtenä rintamana ajaisivat yhteisiä asioita. Pienemmälläkin maalla on isommat mahdollisuudet, kun joukkueena haetaan ratkaisuja, joilla Suomen kilpailukyky ja työllisyys tulevat huomioiduksi. Suomen olosuhteet ja pohjoisen erityistarpeet pitää olla aina mielessä, kun asioista päätetään ja häpeilemättä näitä asioita on uskallettava viedä eteenpäin. Etupainotteinen lähestymistapa on tarpeen, eli ollaan aina liikkeellä jo ennen kuin asioita edes aletaan valmistella - jo silloin kun kuuluu vasta pienet kuiskaukset siitä, mitä voisi olla tulossa. 4) Sääntelyä alkaa olla enemmän kuin tarpeeksi. Olen enemmän sillä linjalla, että säätelyä pitäisi uskaltaa tarkastella kriittisestikin ja miettiä onko kaikkeen tarvettakaan. EU:n lainsäädännössä voitaisiin keskittyä isoihin linjoihin ja jättää tilaa omalle kansalliselle harkintavallalle enemmän 28 BUSSIAMMATTILAINEN 2 14

Liikenneasiat EU:ssa Päätöksenteko ja siihen vaikuttaminen on verkostoitumista ja jalkatyötä

Liikenneasiat EU:ssa Päätöksenteko ja siihen vaikuttaminen on verkostoitumista ja jalkatyötä Päätöksenteko ja siihen vaikuttaminen on verkostoitumista ja jalkatyötä Brysselissä päätetään ja vaikutetaan nyt, huomenna ja aina siitä eteenpäin Maantiekuljetusalat kuuluvat palveluihin, joiden vapaa

Lisätiedot

VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY. Metsäteollisuuden EU-linjaukset

VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY. Metsäteollisuuden EU-linjaukset VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY Metsäteollisuuden EU-linjaukset 1 EUROOPAN UNIONI on Suomelle tärkeä. EU-jäsenyyden myötä avautuneet sisämarkkinat antavat viennistä elävälle Suomelle ja suomalaisille

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Euroopan parlamentti päätöksenteko ja vaikuttaminen. Syksy 2013 Pekka Nurminen Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimisto

Euroopan parlamentti päätöksenteko ja vaikuttaminen. Syksy 2013 Pekka Nurminen Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimisto Euroopan parlamentti päätöksenteko ja vaikuttaminen Syksy 2013 Pekka Nurminen Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimisto Parlamentti: Poliittinen (äänestäjien) intressi: - 754 jäsentä + kroaatit 12 vaaleissa

Lisätiedot

Vaikuttamisen ABC Case STTK. Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä Turku

Vaikuttamisen ABC Case STTK. Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä Turku Vaikuttamisen ABC Case STTK Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä 28.9.2014 Turku Mikä STTK? Palkansaajakeskusjärjestö Tehtävänä parantaa toimihenkilöiden taloudellista ja henkistä hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

Euroopan kansalaisten teemavuosi ) Veera Parko, valtioneuvoston EU-sihteeristö

Euroopan kansalaisten teemavuosi ) Veera Parko, valtioneuvoston EU-sihteeristö Euroopan kansalaisten teemavuosi 2013 1) Veera Parko, valtioneuvoston EU-sihteeristö Kansalaisten teemavuoden taustalla Vuosi Euroopan parlamentin vaaleihin 20 vuotta EU-kansalaisuuden luomisesta (Maastricht)

Lisätiedot

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013 EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta Pekka Nurminen Kevät 2013 Mikä EU on? 27 kohta 28 - jäsenvaltion ja noin 500 miljoonan kansalaisen yhteisö Ei liittovaltio, vaan valtioiden liitto mutta EU:ssa

Lisätiedot

9.9.2011. Eduskunta Liikenne- ja viestintävaliokunta Valtiovarainvaliokunnan liikennejaos ja verojaos HYVÄ TIE PAREMPI TALOUSKASVU JA TYÖLLISYYS

9.9.2011. Eduskunta Liikenne- ja viestintävaliokunta Valtiovarainvaliokunnan liikennejaos ja verojaos HYVÄ TIE PAREMPI TALOUSKASVU JA TYÖLLISYYS MOOTTORILIIKENTEEN KESKUSJÄRJESTÖ PL 50, Nuijamiestentie 7, 00401 Helsinki puh 020 7756 809 tai 040 570 9070 faksi 020 7756 819 sähköposti molike@taksiliitto.fi 9.9.2011 Eduskunta Liikenne- ja viestintävaliokunta

Lisätiedot

Tieliikenteen hinnoittelu-uudistusten valmistelu EU:ssa. Liikenne- ja viestintävaliokunta Ylitarkastaja Pyry Takala

Tieliikenteen hinnoittelu-uudistusten valmistelu EU:ssa. Liikenne- ja viestintävaliokunta Ylitarkastaja Pyry Takala Tieliikenteen hinnoittelu-uudistusten valmistelu EU:ssa Liikenne- ja viestintävaliokunta 12.9.2017 Ylitarkastaja Pyry Takala 1 Käsittelyvaihe EU:ssa Euroopan komissio antoi toukokuussa 2017 ehdotuksensa

Lisätiedot

Ympäristölainsäädäntö lainsäädäntöprosessien seuranta ja niihin vaikuttaminen

Ympäristölainsäädäntö lainsäädäntöprosessien seuranta ja niihin vaikuttaminen Ympäristölainsäädäntö lainsäädäntöprosessien seuranta ja niihin vaikuttaminen 1.10.2010 Sisältö Ympäristösäätelyä useilta tahoilta EU:n lainsäädännön perusteet EU:n toimielimet (3) EU:n päätöksenteko Säädösten

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset

Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset Kysymys: Puolue 170 = Itsenäisyyspuolue 171 = Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 172 = Suomen Keskusta 173 = Kansallinen Kokoomus 174 = Köyhien Asialla

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Teiden merkitys Suomen kilpailukyvylle

Teiden merkitys Suomen kilpailukyvylle Suomen kilpailukyvylle Jaakko Rahja; dipl.ins. ja toimitusjohtaja Suomen Tieyhdistys pyrkii siihen, että; päätöksentekijät tulevat vakuuttuneiksi teiden ja katujen tärkeästä merkityksestä tieliikenteen

Lisätiedot

Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä. Yrittäjänpäivä Naantali Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät

Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä. Yrittäjänpäivä Naantali Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä Yrittäjänpäivä Naantali 5.9.2017 Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät 1 Kunta syntyy uudelleen Sote-palvelu- ja maakuntauudistus muuttavat Suomea Kuntien rooli

Lisätiedot

VALKOINEN KIRJA EUROOPAN TULEVAISUUDESTA. Pohdintaa ja skenaarioita: EU27

VALKOINEN KIRJA EUROOPAN TULEVAISUUDESTA. Pohdintaa ja skenaarioita: EU27 VALKOINEN KIRJA EUROOPAN TULEVAISUUDESTA Pohdintaa ja skenaarioita: EU27 1 Kun juhlimme Rooman sopimusten 60-vuotispäivää, 27 jäsenvaltion yhdentyneen Euroopan on aika luoda näkemys tulevaisuudestaan.

Lisätiedot

Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita.

Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita. Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita. 1. Miten laki ja perustuslaki säädetään Suomessa 3 4 p. 5 6 p. Hallitus valmistelee ja antaa

Lisätiedot

Europarlamenttivaalit

Europarlamenttivaalit Europarlamenttivaalit 25.5.2014 Vaalijärjestelyt Parlamentin toiminta ja tehtävät Äänestysaktiivisuus 1 Europarlamenttivaalit Järjestetään joka 5. vuosi Parlamentti on ainoa unionin toimielin, jonka kokoonpanosta

Lisätiedot

Vaikuttaminen päättäjän näkökulmasta: mitä, miten milloin Sari Essayah Kansanedustaja ; Euroopan parlamentin jäsen

Vaikuttaminen päättäjän näkökulmasta: mitä, miten milloin Sari Essayah Kansanedustaja ; Euroopan parlamentin jäsen Vaikuttaminen päättäjän näkökulmasta: mitä, miten milloin 26.5.2016 Sari Essayah Kansanedustaja 2003-2007; 2015- Euroopan parlamentin jäsen 2009-2014 Vaikuttaminen EU:n päätöksentekoon Vaikuttaminen kansalliseen

Lisätiedot

8795/2/16 REV 2 ADD 1 team/rir/ts 1 DRI

8795/2/16 REV 2 ADD 1 team/rir/ts 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0141 (COD) 8795/2/16 REV 2 ADD 1 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: AGRI 253 PHYTOSAN 10 AGRILEG 65 CODEC 634 PARLNAT

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Ohessa lähetetään perustuslain 97 :n mukaisesti selvitys, joka koskee Euroopan parlamentin kokoonpanoa vuoden 2014 vaalien jälkeen.

Ohessa lähetetään perustuslain 97 :n mukaisesti selvitys, joka koskee Euroopan parlamentin kokoonpanoa vuoden 2014 vaalien jälkeen. Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS2013-00389 VNEUS Parko Veera(VNK) 16.05.2013 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen U/E-tunnus: EUTORI-numero:

Lisätiedot

Hallituksen esitys Pariisin sopimuksen hyväksymisestä ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys Pariisin sopimuksen hyväksymisestä ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Hallituksen esitys Pariisin sopimuksen hyväksymisestä ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Liikenne- ja viestintävaliokunta 14.10.2016 Johtava asiantuntija Ari Herrala,

Lisätiedot

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2010/2291(ACI) 2.3.2011 MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentin ja komission välisen toimielinten sopimuksen tekemisestä

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat MEP Sirpa Pietikäinen Julkiset hankinnat Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 3. heinäkuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta perussopimus-, työjärjestys-

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries

Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries 1 Menestyvien yritysten Suomi 2 Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä Eeva Raevaara, tasa-arvoyksikkö EU:n tasa-arvoinstituutti European Institute for Gender Equality (EIGE) 1990-luvun lopulla Ruotsi teki aloitteen instituutin

Lisätiedot

MIKSI MAANTIEKULJETUKSET OVAT KILPAILUKYKYISIÄ?

MIKSI MAANTIEKULJETUKSET OVAT KILPAILUKYKYISIÄ? MIKSI MAANTIEKULJETUKSET OVAT KILPAILUKYKYISIÄ? Luosto Classic Business Forum LIIKENNE JA LOGISTIIKKA Sodankylä 7.8.2015 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Sakari Backlund SKAL ja maanteiden tavaraliikenne

Lisätiedot

Anne Niemi. Osaava ja pätevä ja mukava

Anne Niemi. Osaava ja pätevä ja mukava eduskuntaan 2015 Hyvä ystävä, tule kanssani yhteiselle matkallemme tekemään Suomesta parempi paikka yrittää, tehdä työtä ja pitää huoli kaikista. Muutos parempaan alkaa nyt. Seuraa Annea Ota yhteyttä minuun.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11170/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat EF 162 ECON 638 UEM 230 SURE

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 2008/2245(INI) 24.2.2009 TARKISTUKSET 1-16 Mietintöluonnos Anna Záborská (PE418.282v01-00) naisten ja miesten välisen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.11.2016 COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 sekä asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY)

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LPY Murto Risto Eduskunta Suuri valiokunta Liikenne- ja viestintävaliokunta

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LPY Murto Risto Eduskunta Suuri valiokunta Liikenne- ja viestintävaliokunta Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM2008-00136 LPY Murto Risto 30.04.2008 Eduskunta Suuri valiokunta Liikenne- ja viestintävaliokunta Viite Asia EU; liikenne; Komisssion suositus neuvostolle komission

Lisätiedot

Poliittinen riski Suomessa. Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset

Poliittinen riski Suomessa. Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset Poliittinen riski Suomessa Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset 16.10.2014 Taustaa tutkimuksesta Aula Research Oy toteutti syys-lokakuussa kyselytutkimuksen poliittisesta riskistä Suomessa Tutkimus

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 12.3.2015 2015/2011(BUD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta budjettivaliokunnalle lisätalousarvioesityksestä nro 1 vuoden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, ETA:n rahoitusjärjestelmää

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 10.5.2010 2008/0196(COD) LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet Pysyvät painopisteaiheet (sivut 6-8) korvataan seuraavasti: Painopisteaiheet Vuoden

Lisätiedot

Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa

Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa Miksi alueiden komitea? Annetaan alue- ja paikallishallinnolle mahdollisuus vaikuttaa EU:n lainsäädännön

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) 13883/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO MITKÄ TAVAT VAIKUTTAA EU:N TULEVAISUUTTA

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2019(BUD) Lausuntoluonnos László Surján. PE v01-00

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2019(BUD) Lausuntoluonnos László Surján. PE v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Aluekehitysvaliokunta 18.4.2011 2011/2019(BUD) TARKISTUKSET 1-13 László Surján (PE462.573v01-00) vuoden 2012 talousarvioesitystä käsittelevän kolmikantakokouksen neuvotteluvaltuuksista

Lisätiedot

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto SUOMEKSI Tietoa Unionenista Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto Jäsenistöömme kuuluu muun muassa projektipäälliköitä, insinöörejä, toimihenkilöitä, ekonomisteja, IT-asiantuntijoita, teknisiä

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

SUOMI JA EU:N ITÄMERI- STRATEGIA

SUOMI JA EU:N ITÄMERI- STRATEGIA SUOMI JA EU:N ITÄMERI- STRATEGIA Erja Tikka, Itämeri-suurlähettiläs Ulkoasiainministeriö Hallituksen Itämeri-selonteko 2009 Ympäristö - rehevöitymisen vähentäminen - ympäristömyrkyt, merenkulun päästöt,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en) 13992/17 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

EU-koheesiopolitiikan valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset

EU-koheesiopolitiikan valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset EU-koheesiopolitiikan 2020+ valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset Maakunnan yhteistyöryhmä 20.2.2017 Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja EU:n budjetin rakenne tehtäväalueittain 2014-2020

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2149(INI) Lausuntoluonnos Franz Obermayr (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2149(INI) Lausuntoluonnos Franz Obermayr (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/2149(INI) 23.6.2017 TARKISTUKSET 1-13 Franz Obermayr (PE602.824v01-00) perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta kansallisten parlamenttien

Lisätiedot

OECD 2OO4 TUKEVA POHJA PÄÄTÖKSENTEOLLE JA VÄLINE GLOBALISAATIOKEHITYKSEN ANALYYSIIN JA HALLINTAAN JORMA JULIN 5.5.2004 OECD! 30 JÄSENTÄ - SLOVAKIA HYVÄKSYTTIIN VIIMEISENÄ JOULUKUUSSA 2000! LÄHES PARIKYMMENTÄ

Lisätiedot

KOHTI KAIKENIKÄISTEN EUROOPPALAISTA

KOHTI KAIKENIKÄISTEN EUROOPPALAISTA FI IKÄSYRJINNÄN TORJUMINEN EU:SSA JA KANSALLISESTI Ikäsyrjintä on koko yhteiskuntaa koskeva monitahoinen kysymys. Sen tehokas torjuminen on vaikea tehtävä. Ei ole yhtä ainoaa keinoa, jolla tasa-arvo eri

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden

Lisätiedot

Matkailulla on hyvät kasvuedellytykset: Tartutaan niihin strategisella ohjelmalla

Matkailulla on hyvät kasvuedellytykset: Tartutaan niihin strategisella ohjelmalla Matkailulla on hyvät kasvuedellytykset: Tartutaan niihin strategisella ohjelmalla 3 matkailuviestiämme Matkailu on eräs maailman nopeimmin kasvavista aloista ja sillä on kasvuedellytyksiä Suomessa Suomi

Lisätiedot

Ampuma-asedirektiivin lainsäädäntöprosessi (versio 2.0) Firearms United ja GRA

Ampuma-asedirektiivin lainsäädäntöprosessi (versio 2.0) Firearms United ja GRA Ampuma-asedirektiivin lainsäädäntöprosessi (versio 2.0) Firearms United ja GRA Komission esitys Komissio antoi esityksensä pian Pariisin vuoden 2015 Marraskuun terrori-iskun jälkeen samanaikaisesti: Neuvosto

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM2011-02468 ASA-30 Salmi Iivo 08.12.2011 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Viite Asia EU; E-kirje Euroopan Unionin ja Latinalaisen Amerikan ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liikenneyhteisösopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liikenneyhteisösopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.6.2017 COM(2017) 324 final 2017/0132 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS liikenneyhteisösopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

Lisätiedot

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetuksiksi (Palvelussuhteen lopullista päättymistä koskevat erityistoimenpiteet Euroopan yhteisöjen komissiossa, Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

Suomen logistinen kilpailukyky ja sen parantamisen mahdollisuudet. Finnmobile Vaikuttajafoorumi Ylijohtaja Minna Kivimäki

Suomen logistinen kilpailukyky ja sen parantamisen mahdollisuudet. Finnmobile Vaikuttajafoorumi Ylijohtaja Minna Kivimäki Suomen logistinen kilpailukyky ja sen parantamisen mahdollisuudet Finnmobile Vaikuttajafoorumi 8.11.2012 Ylijohtaja Minna Kivimäki Lähtökohdat tulevaisuuden liikennepolitiikalle Hallitusohjelman suuntaviivat

Lisätiedot

Parempi työelämä uudelle sukupolvelle

Parempi työelämä uudelle sukupolvelle Parempi työelämä uudelle sukupolvelle strategia 2013 2016 1 Kannen kuva: Samuli Siirala ISBN 978-952-5628-61-6 2 Visio: Parempi työelämä uudelle sukupolvelle Akavan opiskelijat ovat olemassa jotta uusi

Lisätiedot

5581/16 ADD 1 team/sl/si 1 DGE 2B

5581/16 ADD 1 team/sl/si 1 DGE 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0027 (COD) 5581/16 ADD 1 EHDOTUS NEUVOSTON PERUSTELUIKSI Asia: TELECOM 7 DATAPROTECT 6 CYBER 4 MI 37 CSC

Lisätiedot

Elinkeinoelämän näkökulma suomalaisen infran tulevaisuuteen

Elinkeinoelämän näkökulma suomalaisen infran tulevaisuuteen Elinkeinoelämän näkökulma suomalaisen infran tulevaisuuteen Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala Elinkeinoelämän keskusliitto EK Infrapoliittinen iltapäivä 6.3.2012 Elinkeinoelämän näkökulmia infrastruktuuriin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA 1 YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA KAUPPAKAMARI Työskentelemme elinvoimaisen Suomen puolesta. Suomi ilman hyvinvoivia yrityksiä on Suomi ilman hyvinvointia. Keskuskauppakamari ja 19 alueellista kauppakamaria,

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla?

Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla? Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla? Liikennepoliittiset teemat Ari-Pekka Manninen Liikennepolitiikan päämäärä ja uuden ajan liikennepolitiikka Liikennepolitiikan päämäärä on

Lisätiedot

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 PALTAMON YRITTÄJIEN JA YRITTÄJÄJÄRJESTÖN YHTEISTYÖ TYÖVOIMATALON KANSSA Kysely postitettu 27.10.2010 Kyselyn saanut n. 111 yritystä (n=111) Yhteistyössä Kainuun Yrittäjien kanssa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.10.2017 COM(2017) 564 final 2017/0246 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä

Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä Miten Suomi säilyttää kilpailukykynsä muuttuvassa maailmassa? Digitalisaatio Kaupungistuminen ja älykäs maaseutu Teknologinen kehitys Ilmastonmuutos Suomesta

Lisätiedot

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma Eduskunnan talousvaliokunta 19.2.2016 Erja Fagerlund TEM/ innovaatio ja elinkeino-osasto Kilpailukyky

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

EU:n ja Suomen ympäristöpolitiikka. Liisi Klobut / Kansainvälisten ja EU-asiain yksikkö 23.9.2010 1

EU:n ja Suomen ympäristöpolitiikka. Liisi Klobut / Kansainvälisten ja EU-asiain yksikkö 23.9.2010 1 EU:n ja Suomen ympäristöpolitiikka Liisi Klobut / Kansainvälisten ja EU-asiain yksikkö 1 EU:n ja Suomen ympäristöpolitiikka Suomen ympäristöpolitiikka on tänä päivänä vahvasti EU-politiikkaa, sillä lähes

Lisätiedot

Ajatuksia pohjoisesta kasvuvyöhykkeestä

Ajatuksia pohjoisesta kasvuvyöhykkeestä Ajatuksia pohjoisesta kasvuvyöhykkeestä Helsingin kilpailukyky Helsinki is placed second overall in the Top 25 European cities of fdi s European City of the Future 2014/15 rankings. Helsinki on maailman

Lisätiedot

Ketkä ovat täällä tänään? Olen. 13 1. Nainen. 16 2. Mies

Ketkä ovat täällä tänään? Olen. 13 1. Nainen. 16 2. Mies Ketkä ovat täällä tänään? Olen 13 1. Nainen 16 2. Mies 1 Taustatiedot Ketkä ovat täällä tänään? Ikä 5 1. < 25 1 6 8 6 3 2. < 35 3. < 45 4. < 55 5. < 65 6. 65 tai yli 2 7 3 5 1 9 Olen Ammatti 4 1. opiskelemassa

Lisätiedot

Ajankohtaiset asiat EU:ssa. 29.10.2014 Niina Pautola-Mol Neuvotteleva virkamies VNEUS

Ajankohtaiset asiat EU:ssa. 29.10.2014 Niina Pautola-Mol Neuvotteleva virkamies VNEUS Ajankohtaiset asiat EU:ssa 29.10.2014 Niina Pautola-Mol Neuvotteleva virkamies VNEUS Ajankohtaiset haasteet EU:ssa Heikko talouskasvu Korkea työttömyys, erityisesti nuorisotyöttömyys Investointien vähäisyys

Lisätiedot

CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014

CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014 CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014 valtiosihteeri Risto Artjoki/ ylijohtaja Heimo Hanhilahti MMM 12.2.2014 Tampere ja 18.2.2014 Oulu Valmistelun

Lisätiedot

Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko

Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko Elokuu 2012 * Puolue, jota edustan: Kansallinen Kokoomus Suomen Sosialidemokraattinen Perussuomalaiset Suomen Keskusta Vasemmistoliitto Vihreä liitto Suomen

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2015-00446 VNEUS Hulkko Johanna(VNK) 29.06.2015 JULKINEN Asia Talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistaminen Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn

Lisätiedot

SEURA TUTKI. Valioyksilöitä

SEURA TUTKI. Valioyksilöitä SEURA TUTKI Valioyksilöitä muoto 16 SEURA 46/2013 Vaalivankkureita kiskotaan jo lähtöasemiin. Seura selvitti, mitä 13 euroedustajaamme ovat saaneet aikaan tällä vaalikaudella. Teksti Mikael Vehkaoja Kuva

Lisätiedot

Elinkeinokalatalouden kehittäminen 2014-2020

Elinkeinokalatalouden kehittäminen 2014-2020 Elinkeinokalatalouden kehittäminen 2014-2020 - Kalastajien tiedotus- ja koulutusristeily 5.2.2014, Turku Risto Lampinen maa- ja metsätalousministeriö 1 Keskeisiä tulevia muutoksia Hallinnon strategiat

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507.

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 17.4.2013 PE510.492v01-00 TARKISTUKSET 1-22 Sharon Bowles (PE507.945v01-00) sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta rahoituspalvelualalla

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2014 COM(2013) 848 final 2013/0414 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS siviilikäyttöön tarkoitettua maailmanlaajuista satelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskevan yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

Metsähallitusta koskeva lainsäädäntöuudistus Maaseutuoikeuden seuran kevätseminaari 27.4.2016 hallitusneuvos Vilppu Talvitie, MMM

Metsähallitusta koskeva lainsäädäntöuudistus Maaseutuoikeuden seuran kevätseminaari 27.4.2016 hallitusneuvos Vilppu Talvitie, MMM Metsähallitusta koskeva lainsäädäntöuudistus Maaseutuoikeuden seuran kevätseminaari 27.4.2016 hallitusneuvos Vilppu Talvitie, MMM Metsähallitus Metsähallitus hallinnoi ja hoitaa valtion omistamaa maa-

Lisätiedot

Pohdintaa ja skenaarioita Euroopan tulevaisuudesta

Pohdintaa ja skenaarioita Euroopan tulevaisuudesta Pohdintaa ja skenaarioita Euroopan tulevaisuudesta Vesa-Pekka Poutanen Talouspoliittinen neuvonantaja Euroopan komission Suomen-edustusto ------------- Kuntamarkkinat 13.9.2017 1 2 EUROOPAN TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Logistiikan kilpailukyky - uudet asiat ja niiden hintalaput

Logistiikan kilpailukyky - uudet asiat ja niiden hintalaput Logistiikan kilpailukyky - uudet asiat ja niiden hintalaput Vienti- ja tuontilogistiikan haasteet seminaari, Tampereen Messu- ja urheilukeskus, 13.10.2011, Metsäteollisuus ry 2 Metsäteollisuusko auringonlaskun

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Pohjoinen periferia ja Arktinen ohjelma 2014-2020 (NPA) Paula Mikkola

Pohjoinen periferia ja Arktinen ohjelma 2014-2020 (NPA) Paula Mikkola Pohjoinen periferia ja Arktinen ohjelma 2014-2020 (NPA) Paula Mikkola Suomen kansallinen kontaktihenkilö (Fin-RCP) Ohjelma-alueen yhteiset erityispiirteet 1) Syrjäinen, harvaan asuttu ja osittain arktinen

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

Yrittäjyyden avulla Suomi nousuun SKAL-seminaari 12.6.2014 Jussi Järventaus Suomen Yrittäjät

Yrittäjyyden avulla Suomi nousuun SKAL-seminaari 12.6.2014 Jussi Järventaus Suomen Yrittäjät 1 Yrittäjyyden avulla Suomi nousuun SKAL-seminaari 12.6.2014 Jussi Järventaus Suomen Yrittäjät 2 Miksi yrittäjyys? Talouden vaurastuminen lähtee yrityksistä Yritysten talous, liiketoiminta ja investoinnit

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot