ennakointi ja verkostoituminen että komissio järjestää laajoja kuulemistilaisuuksia.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ennakointi ja verkostoituminen että komissio järjestää laajoja kuulemistilaisuuksia."

Transkriptio

1 EU-PÄÄTÖKSENTEKO Johtaja Pasi Moisio: Edunvalvonnan tukipylväät: ennakointi ja verkostoituminen Brysselissä arvioidaan olevan kaikkiaan lobbaria. Heidän tehtävänä on yrittää vaikuttaa EU:n päätöksiin. Liikenteen lainsäädännöstä noin 80 prosenttia päätetään Brysselissä. Siksi siellä myös kuljetusalalla on pysyvä toimipiste ja edunvalvoja. TEKSTI JA KUVAT: SAARA REMES Pasi Moisiolle suomalaisen kuljetus-ja logistiikkasektorin edunvalvonnasta Brysselissä on kertynyt jo melkoinen määrä kokemusvuosia. Vuonna 1998 hän SKAL:n edunvalvojana jalkautui Suomesta joka kuukausi noin viikon ajaksi Brysseliin. Viimeiset vuodet Moisio on asunut siellä pysyvästi ja edustaa EU-asioissa nyt myös Linja-autoliittoa, Autoliikenteen Työantajaliittoa ja Suomen Yrittäjiä. OIKEA-AIKAISUUS JA ETUPAINOTTEISUUS Moision mukaan EU-edunvalvontatyön kaksi keskeistä ohjenuoraa ovat oikea-aikaisuus ja etupainotteisuus. On tunnettava paljon oikeita ihmisiä ja aistittava herkällä korvalla jo sitä vaihetta, kun komission virkamiehet valmistelevat säädöksiä. Säädösvalmistelussa on vuosien mittaan tapahtunut selkeä muutos. Avoimuus valmisteilla olevista asioista on lisääntynyt. Avoimuuden yhtenä merkkinä on, että komissio järjestää laajoja kuulemistilaisuuksia. Koen myös, että komission virkamiesten luokse ovet ovat tulleet avoimiksi. Omia näkemyksiä voi esittää myös kasvotusten, Pasi Moisio kertoo. Verkottuminen ja verkostot ovat lobbarin tärkeitä työvälineitä. Vaikuttamisen tärkeitä tukipylväitä ovat vakiintuneet verkostot, jonkin tärkeäksi koetun asian ympärille syntyvä eri maiden verkosto ja luonnollisesti myös ihmisten henkilökohtainen tunteminen. Pitää löytää kumppaneita ja olla rohkea esittämään omat näkemyksensä. Ei saa tulla missään vaiheessa tunnetta, että 5,4 miljoonasta asukkaasta koostuvan pienen maan hartijat eivät riitä vastaamaan koko 510 miljoonaisen EU-väestön ja maiden hyvinkin erilaisiin näkemyksiin. Suomalaisia kuunnellaan, kun asioille on perusteet. Eurooppalainen edunvalvonta on mitä suurimmassa määrin yhteistyötä. Asiasta riippuen on löydettävä samoinajattelevat liittolaiset. Konkreettisena esimerkkinä liikennekysymyksissä ovat vaikkapa ajo-ja lepoajat. Yhtenevät maantieteelliset olosuhteet ovat se tekijä, jossa liittolaiset ja verkottujat löytyvät. SOPURATKAISU SUOMALAISPONNISTUKSIN Moision haastattelupäivän aamuna tuli tieto parlamentin liikennevaliokunnan äänestyksestä, jolla raskaan kaluston mittaja massadirektiiviä muutettiin. Direktiivin alkuperäinen ja ainoa tavoite oli bussien ja rekkojen aerodynamiikan parantaminen polttoainekulutuksen ja päästöjen vähentämiseksi. Direktiivin käsittelyn aikana eri maiden muunlaiset intohimot pääsivät valloilleen. Direktiiviesitys kääntyi kiistaksi siitä, voiko isoja moduulirekkoja käyttää rajat ylittävässä liikenteessä. Parlamentin liikennevaliokunnan maaliskuun 18. päivän äänestyksessä Suomelle ja muille Pohjoismaille tärkeä asia suurempien ajoneuvoyhdistelmien sallimisesta rajanylittävässä liikenteessä ratkesi myönteiseen kompromissiin. Tässä yhteydessä par- 22 BUSSIAMMATTILAINEN 2 14

2 Aistit avoimina Pasi Moisio toistaa useaan kertaan, kuinka tärkeää on päästä asioihin vaikuttamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Avainsanoja ovat havainnointi ja reagointi. Paras edunvalvonnallinen tulos syntyy, kun saa esimerkiksi verkoston kautta vihjeen komission liikenteen pääosastolla valmisteilla olevasta säädöksestä. On mentävä asiaa valmistelevan virkamiehen puheille mieluusti vielä niin varhain, että yhtään riviä ei ole kirjoitettu. Ammattipätevyysdirektiivin uudistaminen on hyvä esimerkki tulevasta. Tiedossa on, että komissio on sitä avaamassa ja tekemässä ensi vuoden aikana muutosehdotuksia. Me, LAL:n, SKAL:n ja ALT:n kanssa olemme tuomassa komissiolle omat näkemyksemme ja hyviksi kokemamme käytännöt jo nyt, Pasi jatkaa. Senkin jälkeen, kun jokin esitys on edennyt komissiosta jäsenmaihin ja EUparlamenttiin, voidaan Moision mukaan tehdä vielä paljon. Liikenneasiat menevät parlamentin liikennevaliokuntaan. Siellä yksittäinen valiokunnan jäsen saa raportin kirjoitettavakseen. Silloin alkaa vaikuttamistyö sinne suuntaan, kansallisen edunvalvonnan tärkeyttä unohtamatta. p Säädösvalmistelussa on vuosien mittaan tapahtunut selkeä muutos. Avoimuus valmisteilla olevista asioista on lisääntynyt, Pasi Moisio sanoo. lamentin liikennevaliokunta äänesti myös 2-akselisten bussien 19,5 tonnin kokonaispainon puolesta. Liikennevaliokunnan tekemä päätös menee parlamentin täysistunnon hyväksyttäväksi huhtikuun puolivälissä. Asian käsittely jatkuu kevään aikana vielä myös jäsenmaiden kesken, neuvostotasolla. Vaikka alkuasetelmat mitta- ja massadirektiivissä olivat vaikeat, on liikennevaliokunnan äänestyspäätös hyvä esimerkki siitä, että rakentavalla ja perustellulla edunvalvonnalla ja verkostoyhteistyöllä Suomi voi ratkaisevasti vaikuttaa EU-päätöksiin, Pasi Moisio sanoo. Moisio kiittää saavutetusta tuloksesta suomalaisia meppejä. Tulos osoittaa, kuinka tärkeää on liikenneasioihin perehtyneiden henkilöiden olemassaolo Europan parlamentissa ja muissa EU-elimissä. Tarvitaan sellaisia henkilöitä, jotka katsovat ja ajavat kansallista etua. Erityiskiitokset saavutetusta mittaja massadirektiivin neuvottelutuloksesta Moisio antaa liikennevaliokunnan jäsenelle, Petri Sarvamaalle. Hän toimi asiassa oman poliittisen ryhmänsä esittelijänä. Yhteistyön voima Suomella on 13 euroedustajaa eli meppiä europarlamentin 751 jäsenestä. Lukumäärältään pienestä edustuksesta huolimatta heillä on erittäin suuri merkitys edunvalvonnassa. Europarlamenttivaalit käydään toukokuun 25. päivänä. Suomalaismeppien lukumäärä on jatkossakin 13. Kuljetusalan näkökulmasta toivon parlamenttiin valittavan vaaleissa meppejä, jotka olisivat kiinnostuneita liikenteen ja yrittäjyyden kysymyksistä pitäen sisällään kuluttajasuoja-, ympäristö-sekä työ-ja sosiaalilainsäädäntöasiat. Olipa valittavan mepin valiokunta mikä hyvänsä, on tärkeää, että kaikki puhaltavat suomalaisina vaikuttajina ja päättäjinä yhteen hiileen. Moisio kiittelee myös Suomen EUedustustoa ja sen panosta bussi-ja tavaraliikenteen edunvalvontaan. Teen heidän kanssaan yhteistyötä lähes päivittäin. Iso merkitys on myös sillä, että työpisteeni sijaitsee Brysselissä Elinkeinoelämän Keskusliiton, EK:n toimitiloissa. Verkostoituminen on voimaa, Pasi kiteyttää. BUSSIAMMATTILAINEN

3 EU-PÄÄTÖKSENTEKO Erityisasiantuntija Päivä Wood, Suomen pysyvä edustusto Euroopan Unionissa: Hyvät kontaktit ja asiaperusteet ajavat Suomen etua Suomen pysyvä EU-edustusto Brysselissä on yksi ulkoasianministeriön lähetystöistä, joka osallistuu EU-asioiden valmisteluun Suomen hallituksen kannan mukaisesti. Edustuston virkamiehet valmistelevat Europan unionin neuvostossa tehtäviä päätöksiä. He myös edustavat Suomea neuvostossa eri tasoilla käytävissä neuvotteluissa. Maantieliikenteen ja merenkulun asioista edustustossa on vuodesta 2011 alkaen vastannut Päivi Wood. Neuvostossa käsiteltävien asioiden osalta, joita ovat mm. direktiivi- ja asetusehdotukset, Päivi Wood tekee tiivistä yhteistyötä liikenneministeriön kanssa. Asioiden valmistelun lähtökohtana on se, että eduskuntaa informoidaan oikea-aikaisesti. EU-asioiden käsittely eduskunnassa noudattaa määrättyä kaavaa. Valtioneuvosto antaa eduskunnan käsiteltäväksi kaikki sellaiset ehdotukset, jotka käsitellään Euroopan Unionissa, jos ne muutoin kuuluisivat eduskunnan toimialaan (lainsäädäntöasiat) ns. U-kirjeillä. Nämä kirjeet käsitellään valtioneuvoston yleisistunnossa ja ne sisältävät komission ehdotuksen sisällön ja vaikutusten kuvauksen sekä alustavan valtioneuvoston kannan. Ns. E-kirje annetaan eduskunnalle asioista, jotka muuten katsotaan niin merkittäviksi, että eduskunnan on syytä käsitellä ne. Niiden sisältö vastaa pitkälle U-kirjettä. Molemmat kirjeet käsitellään asianomaisissa eduskunnan erityisvaliokunnissa ja suuressa valiokunnassa, joka antaa kirjettä koskevasta asiasta eduskunnan lausunnon. USKO OMAAN ASIAAN Omien hartioiden leveyteen on uskottava, kun neuvotellaan uusista säädöksistä. Suomen 7 ääntä yhteensä 352 äänen neuvostossa ei saa viedä uskoa kuulluksi tulemisesta. On luotava hyvät suhteet kaikkiin jäsenmaihin ja verkotuttava niiden jäsenmaiden kanssa, joilla kyseiseen asiaan on samanlaiset tavoitteet, Päivi Wood korostaa. Woodin mukaan on ymmärrettävä myös eri maiden näkemyksiä. Pelkällä tyrmäyksellä ei asioita edistetä. On pystyttävä perustelemaan ja ehdottamaan ratkaisuja, joiden avulla Suomen kantaa saadaan vietyä eteenpäin. On tiedostettava, että jäsenmaiden olosuhteet ovat hyvinkin erilaiset. Esimerkiksi liikennekulttuuri on jäsenmaissa hyvin erilainen, jolloin tulisi miettiä tarkkaan, mistä kannattaa säätää lailla ja missä asioissa tilannetta voidaan parantaa pehmeämmin keinoin, kuten valistuksella, kansalli- sella tasolla. Tällaisissa tilanteissa on hyvä tuoda perustelut esiin rakentavasti neuvotteluissa, niin että eri jäsenmaiden neuvottelijat pystyvät paremmin hahmottamaan tilannetta eri osissa Eurooppaa. Työssäni olen tullen vakuuttuneeksi, että Suomi pystyy vaikuttamaan ja Suomen etua on puolustettava terveen itsekkäästi. On kunnioitettava toisten erilaisia näkemyksiä, mutta uskottava omaan asiaan. Suomen kannan läpi saaminen säädösvalmistelussa tuo onnistumisen tunnetta, Päivi Wood sanoo. 24 BUSSIAMMATTILAINEN 2 14

4 Mitä Euroopan parlamentti tekee? Euroopan parlamentin vaalit toimitetaan kaikissa 28 jäsenmaassa toukokuuta Suomesta valitaan yhteensä 13 meppiä 751 jäsentä käsittävään Euroopan parlamenttiin. Mepit työskentelevät eurooppalaisissa puolueryhmissä, joita on nykyisessä parlamentissa seitsemän. Uusi parlamentti aloittaa työskentelynsä heinäkuussa Viimeisin EU-perussopimus, Lissabonin sopimus, lisäsi voimaantullessaan 2009 Euroopan parlamentin valtaoikeuksia. Parlamentti on nyt tasavertainen lainsäätäjä neuvoston kanssa useimmilla aloilla. Suurin osa EU-lainsäädännöstä päätetään parlamentin ja neuvoston yhteistyöllä. Lainsäätämisen lisäksi Euroopan parlamentilla on tärkeä rooli valvoa Euroopan komissiota ja muita toimielimiä sekä varmistaa niiden demokraattinen toiminta. Parlamentin tehtäviin kuuluu myös komission kokoonpanon hyväksyminen. Lisäksi parlamentti päättää osaltaan EU:n budjetista. Bussiammattilainen kysyi muutamalta eurovaaliehdokkaalta liikennepolitiikkaan liittyviä kysymyksiä. Kysely lähetettiin useiden puolueiden edustajille, mutta määräaikaan mennessä siihen vastasivat seuraavilla sivuilla esiintyvät kuusi ehdokasta. BUSSIAMMATTILAINEN

5 EUROVAALIT Eri puolueiden muutamalle eurovaaliehdokkaalle Bussiammattilainen esitti seuraavat kysymykset: 1. Jos tulet valituksi EU-parlamenttiin, millaisena näet liikenteen kysymykset asteikolla 1-5? Perusteet valitsemallesi asteikolle! 2. Ajaisitko tulevana meppinä Suomivai Eurooppa- politiikkaa? 3. Millaisena ja miten näet Suomen mahdollisuudet vaikuttaa eurooppalaisessa päätöksenteossa yritys-, liikenne-ja koko ammattiliikennettä koskevaan lainsäädäntöön? Millaisia yleisiä tavoitteita suomalaisten tulee asettaa? 4. Kaipaako yrittäjyys lisää EU-tasoista lainsäädäntöä ja sääntelyä? MIRJA VEHKAPERÄ Keskustan ehdokas, kansanedustaja vuodesta 2007 lähtien, liikenneja viestintävaliokunnan sekä ympäristövaliokunnan jäsen 1) Vastaukseni on 4. Euroopan unionin alueella on ihmisten, tavaroiden ja palveluiden liikkumisvapaus. Yhteinen tavoitteemme ovat sujuvat ja toimivat liikenne- ja logistiikkaketjut. Kolmella edellisellä rahoituskaudella ( ) Suomi on saanut 315 miljoonaa euroa Euroopan liikenneverkon (TEN-T) rahoitustukea. Tukea myönnettiin edellä olevien vuosien aikana yhteensä 13,8 miljardia euroa lähes 2000 liikennehankkeelle. Suomi on pitkien etäisyyksien maa, harvaan asuttu ja kuljetusvirtamme ovat varsin ohuet. Aion lobata Suomen tärkeiden liikennehankkeiden rahoituksen puolesta. Katseet kääntyvät pohjoiseen. Arktinen politiikka ja pohjoiset liikenneyhteydet on päätettävä tulevalla vaalikaudella. Kannatan pohjoismaiden yhteistyöllä rakennettavaa Jäämeriyhteyttä Suomeen. Euroopan unionin on mahdollistettava alueellisen kuljetustuen maksaminen jatkossakin. Tasoon tarvitaan korotus. Liikenteen uusissa polttoaineissa meillä on osaamista ja vientipotentiaalia. Joukkolii- kenteen järjestämiseen tarvitsemme oman kansallisen mallimme. 2) Teen töitä Suomen etua ajaen ja parempaa Euroopppaa rakentaen. Suomen erityispiirteet on näyttävä päätöksenteossa. Tarvitaan vähemmän, mutta parempaa sääntelyä. 3) Vaikuttamme yhdessä. Meppien, etujärjestöjen ja valtioneuvoston on oltava hereillä ja etujoukoissa vaikuttamassa lainsäädännön valmistelussa. Erityisesti meidän on puolustettava kotimaista työtä. Byrokratian karsiminen on ykköstavoitteita. Kilpailu ammattiautoilualalla on jo kansainvälistä. Kilpailu tulisi reguloida niin, että suomalaiset aidot yrittäjät pärjäävät kilpailussa. Emme salli kermankuorintaa ulkomailta esimerkiksi bussiliikenteeseen. 4) Mielestäni ei. Työnteon esteiden poistaminen, kansallisen liikkumavaran käyttäminen sekä byrokratian karsiminen ovat kannatettavia asioita. Yrittäjyydellä on suuri merkitys nuorisotyöttömyyden kitkemisessä koko unionin alueella. Euroopan unionin on oltava pieni pienissä asioissa ja suuri suurissa. SIRPA PIETIKÄINEN Kokoomuksen ehdokas, europarlamentin jäsen, sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan varapuheenjohtaja, talousja raha-asioiden valiokunnan varajäsen, naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan varajäsen sekä rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisin erityisvaliokunnan varajäsen 1) Ehdottomasti 5. Liikenne ja logistiikka ovat se rakenne, millä sisämarkkinat pyörivät. Verkkojen Eurooppa eli TEN-T-hankkeella pyritään yhdistämään maantiet, rautatiet, lentoreitit ja vesiväylät aidon yhteisen sisäliikenneverkoston luomiseksi. Vaikka aloite on ehdottomasti oikeansuuntainen, panokset siihen ovat vaatimattomia verrattuna tarpeeseen. Meillä pitäisi olla aidosti rajat ylittävää liikennettä esimerkiksi rautateillä ja lennoilla single sky-hankeen myötä. Palveluiden yhteensopivuus on myös tärkeää säilyttää. Useat tulevaisuuden haasteet vaikuttavat joukkoliikenteen kehittämisen tärkeyteen: ruuhkat, kaupunkiliikenteen kehittyminen, väestön ikääntyminen ja ilmastonmuutos puhuvat toimivan eurooppalaisen joukkoliikenteen puolesta. Itsekin aloitan ja päätän matkani Brysseliin tai Strasbourgiin aina Paunun bussilla Hämeenlinnan asemalta, bussi on tässä suhteessa paljon omalla autolla yksin ajamista parempi ratkaisu. Liikenneratkaisut määrittävät sen, voidaanko lisätä joukkoliikennettä. 2) Olen aidosti asiallasi eli yritän rakentaa ihmisille parempaa tulevaisuutta. Jotta saisimme tehtyä tasapainoisempi talouskasvua sekä parempaa hyvinvointia, on otettava eri alojen ja alueiden erityispiirteet huomioon olosuhteet Kreikan vuoristossa ovat kovin erilaiset kuin Pohjanmaan lakeuksilla. Suomalaisena tunnen Suomen olosuhteet parhaiten, joten on teen sellaisia ratkaisuja, joilla ihmiset saavat kyytinsä parhaiten täällä. Suomen pitkät etäisyydet ovat meillä erityisen tärkeä piirre, mitä on tärkeää pitää yllä eurooppalaisessa päätöksenteossa. 3) Asiaa esittäessäni kukaan ei ole koskaan kysynyt minulta mistä maasta minä tulen. Ihmistä kuunnellaan, jos hän osaa asiansa, rakentaa hyvät verkostot ja tulee toimeen myös eri lailla ajattelevien kanssa. Arvostettuja ihmisten kanssa toimeentulevia meppejä tulee myös pienistä maista - eihän asioita voi myydä vain siksi, että me Suomessa tai vaikka me Turussa teemme näin ja siksi teidänkin pitäisi. 26 BUSSIAMMATTILAINEN 2 14

6 Asiat pitää osata avata: miksi ne ovat tärkeitä ja hyväksi näin neuvotteluyhteydetkin avautuvat. Vaikuttamismahdollisuudet ovat hyvät ja liikenneasioita päätetään monessa eri valiokunnassa. Toimin itse sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan ensimmäisenä varapuheenjohtajana, minkä ensisijaisena tehtävänä on parantaa juuri eurooppalaisten sisämarkkinoiden toimintaa. Valiokunnallani on liikennevaliokunnan kanssa jaettu kompetenssi monessa liikenneaiheessa, esimerkiksi matkustajien oikeuksista, yritysliikenteestä tai ammattiliikenteestä, näiden aiheiden parissa olen ollut itsekin raportöörinä matkustajien oikeuksista. Tavoitteita asetettaessa on tärkeää pitää mielessä maamme maantieteelliset erityispiirteet ja markkinoiden erilaisuus. Väestön vähyys ja pitkät välimatkat toisinaan hyvinkin haastavissa sääolosuhteissa asettavat suomalaiset liikennealan toimijat erilaiseen tilanteeseen keskieurooppalaisista kumppaneistaan. 4) Yrittäjyys ei kaipaa niinkään enemmän tai vähemmän sääntelyä, vaan parempaa sääntelyä. PK-sektori on Euroopalle tärkeä, koska se työllistää valtaosan työvoimasta ja muodostaa suurimman osan yrityksistä. Uudet innovaatiot syntyvät pienyrityksissä ja alueelliset pk-yritykset näyttelevät merkittävää osaa työllistäessään paikallisesti. Turhan sääntelyn karsiminen on ollut olennainen osa komission refit-hanketta. Pienet yritykset edellä sääntelyä pyritään yksinkertaistamaan ja saamaan sääntelystä sekä suhteellista että selkeää. Tavoitteenmukaisuus on ollut avainsana. Yrittäjyyden edellytyksiä on parannettava ja yritysvaikutusten arviointia on tehtävä pienet yritykset edellä. Pk-yrityksiä on kuultava paremmin arvioitaessa lainsäädännön vaikutuksia niiden toimintaan ja samaten niiden rahoitusmahdollisuuksia on parannettava. SAMPO TERHO Perussuomalaisten ehdokas, Europan parlamentin jäsen vuodesta 2011, talousvaliokunnan jäsen, puolustus-ja turvallisuusasioiden alivaliokunnan jäsen, ulkoasioidenja työllisyysvaliokunnan varajäsen 1) Liikenteen kysymykset ovat Suomen kaltaisessa laajassa ja EU:n laidalla olevassa maassa tärkeitä, sillä logistiikkakustannuksemme ovat jo muutoinkin korkeammat kuin monilla muilla mailla ja olemme riippuvaisia viennistä. On olennaista nähdä liikenne-järjestelmä kokonaisuutena ja tässä on edetty oikeaan suuntaan.pidän selontekomenettelyä myös hyvänä toimintatapana, koska siinä jokainen hallitus linjaa selkeästi liikennepolitiikan linjat ja toteutettavat hankkeet. Liikenteessä on otettava huomioon Suomen pitkät etäisyydet, elinkeinoelämän tarpeet, huoltovarmuus ja kansallinen etumme. Liikenteen toimijoita ei pidä asettaa toisiaan vastaan ja eikä patenttiratkaisua koko maahan ole. Liikenteeseen laitettu raha pitää nähdä investointina, ei pelkkänä kulueränä. Annan asteikolla arvon 4. 2) Liittovaltiokehitys on monilta osin johtamassa tilanteeseen, joka ei ota huomioon Suomen sijaintia, erityisolosuhteita ja logistiikan kustannuksia. Komissio ei useinkaan huomioi Suomen erityispiirteitä. One size fits all -ajattelu ei sovi liikenteeseenkään ja tästä esimerkkinä ovat olleet esim. SKAL:n esille ottamat rajat ylittävän rekkaliikenteen ongelmat, lennonjohtoomme kohdistuvat EU:sta tulevat säästöpaineet tai vaikkapa neljännen rautatiepaketin ehdotukset, jotka eivät palvele Suomen kansallista etua. Suomi ei ole maantieteellisesti kiinni Manner-Euroopassa. Suomen tulee satojen miljoonien nettomaksajamaana täysimääräisesti hyödyntää TEN-tuet ja varmistettava, että komission sääntelyehdotukset eivät halvaannuta mitään liikennemuotoa. 3) Tärkeää on vaikuttaa jo siihen, millaisia linjauksia komissio tekee. Tähän on mahdollisuus vain rajatusti. Komissioon vaikuttamisen lisäksi tarvitaan kaikkien suomalaisten meppien yhteistyötä ja valtioneuvoston koko valmistelukoneiston tuki. Kun eduskuntaa informoidaan ja asioihin otetaan siellä kantaa, on kansanedustajilla ja liikenteen järjestöillä oltava riittävä aika perehtyä asiaan. Valtioneuvoston kanta tulee valmistella siten, että asiasta riippuen etujärjestöjen ääni kuuluu. Suomen tulee pitää kiinni elintärkeistä eduistaan ja neuvostossa on oltava tiukkana. Mallioppilaan rooli kannattaa hylätä. Suomen yleistavoite tulee liikenteessä ja kaikessa muussakin olla selkeä: kansallinen etumme. 4) Olen europarlamentissa pääsääntöisesti vastustanut sääntelyn lisäämistä. Suomea erottaa monista muista maista se, että valvonta on meillä tiukkaa. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa yltiöpäinen pykälänikkarointi ja tunnollisuus vahingoittaa meitä suomalaisia. Niiden yhteydenottojen perusteella, joita olen yrittäjiltä tai maanviljelijöiltä saanut, juurikaan lisäsääntelyä EU-tasolla ei todellakaan tarvita. Enemmänkin sääntelyä tulisi purkaa. BUSSIAMMATTILAINEN

7 EUROVAALIT MIKAEL PENTIKÄINEN Keskustan ehdokas, yrittäjä, toimittaja, Helsingin Sanomien päätoimittaja vuoteen 2013 saakka. 1) 5 eli tärkein. Suomi on sivussa Euroopan valtaväyliltä sekä iso ja harvaanasuttu maa. maa. Liikenne ja sitä tukeva infrastruktuuri on keskeinen Suomen kilpailukyvyn lähde ja tasapainoisen elämän edellytys. Siksi se on erittäin keskeinen asia suomalaisille. 2) Ajaisin sekä Suomi- että Eurooppapolitiikkaa. Suomen etua pitää aina puolustaa, mutta sitä tehdään monesti parhaiten tekemällä hyvää Eurooppa-politiikkaa. Kun Eurooppa voi hyvin, siellä on rauha ja vakaus, sen talous kasvaa ja se tarjoaa avoimia markkinoita, Suomikin voi menestyä. 3) Suomella on erittäin hyvät mahdollisuudet vaikuttaa. Kun osaavat mepit tekevät hyvää yhteistyötä keskenään, muiden parlamentin jäsenten kanssa, komission kanssa sekä Suomen hallituksen kanssa, tulokset voivat olla hyviä. Erittäin tärkeää on jatkuva vuoropuhelu alan yrittäjien ja toimijoiden kanssa. Pitää lukea aikaa ja olla ajoissa liikkeellä. Tavoitteena on, että Suomi on erinomainen ympäristö harjoittaa yritystoimintaa liikenteen parissa. Sitä haluan osaltani edistää. 4) Yrittäjyys kaipaa hyvää sääntelyä - sellaista, joka avaa markkinoita ja edistää liiketoimintaa. Huonoa lainsäädäntöä - sellaista, joka vaikeuttaa liiketoimintaa ja tuo turhaa sääntelyä - pitää purkaa. Yleisesti ottaen tarvitaan selvästi enemmän sääntelyn purkua kuin lisäämistä. Sääntelyn rintamallakin pitää tehdä vähemmän mutta parempaa. PETRI SARVAMAA Kokoomuksen ehdokas, Europarlamentin jäsen, liikenne- ja matkailuvaliokunta, talousarvion valvontavaliokunta, maatalousvaliokunnan varajäsen. 1) Antaisin arvosanan 4, sillä liikenne on Suomen kannalta erityisen tärkeä. Olemme käytännössä eristyksissä muusta Euroopasta ja erityisolosuhteiden huomioon ottaminen päätöksenteossa on äärimmäisen tärkeää. On välttämätöntä olla mukana päättämässä ja niissä neuvottelupöydissä, joissa näistä keskustellaan. 2) Nämä kaksi eivät sulje toisiansa pois, Suomi on olennainen osa Eurooppaa. Mepin tehtävä on ajaa edustamiensa kansalaisten etua ja koen, että sen tekisin parhaiten ajamalla politiikkaa, jossa Suomella on keskeinen rooli päätöksenteossa. 3) Suomella ja yksittäisellä mepilläkin on ehdottomasti mahdollisuus vaikuttaa päätöksenteossa. Hyvänä esimerkkinä toimii esimerkiksi juuri äänestetty parlamentin itävaltalaismepin ehdotus rekkojen massoista ja mitoista käsittelevän direktiivin uusimisesta, joka olisi kieltänyt yli 40 tonnisten rekkoja rajojenylityksen EU:n alueella, eli niiden joilla pääsääntöisesti Suomi ja Ruotsi liikennöivät. Tämä olisi vaikuttanut Suomen vientiin merkittävästi - negatiivisella tavalla - joten tässä hereillä olemalla ja muut neuvottelijat vakuuttamalla pystyimme muokkaamaan esityksen sellaiseen muotoon, että jo olemassa olevat sopimukset rajojenylityksistä saavat jatkua entisellään. Suomalaisten meppien tulisi parlamentissa tiedostaa ne tärkeimmät, lakia säätävät valiokunnat ja olla mukana neuvottelemassa, kun esimerkiksi Suomen liikennealaa koskevia päätöksiä käsitellään. Suomen pohjoinen sijainti tuo monia erikoisolosuhteita, joiden suhteen on täysin meidän etu olla mukana niissä neuvottelupöydissä, sillä jos me emme aja Suomen asiaa, kuka ajaa? 4) Lisäsäätelyn ei tulisi olla itseisarvo, vaan sen laatu. Yrittäjyyteen tulisi kannustaa ja yrittäjiä avustaa lainsäädännön avulla, ei haitata sitä. Yhteismarkkinoilla toimiessamme tietty sääntelyn määrä on tarpeellista, jotta saamme liiketoiminnasta yhteensopivaa ja vertailukelpoista ympäri Euroopan Unionia, mutta en todellakaan kannusta lisäsäätelyä, jos siihen ei ole nimenomaista tarvetta. MERJA KYLLÖNEN Vasemmistoliiton ehdokas, kansanedustaja vuodesta 2007, ex-liikenneministeri 1) Liikenne jakaa ykkössijan työelämäkysymysten kanssa, eli näen nämä kaksi asiaa niinä vahvuusalueina, joissa minulla olisi erityisesti annettavaa meppinä. 2) Suomen meppi olisin. 3) Edunvalvontaa on syytä tiivistää yli liikennesektoreiden rajojen. Oma unelmani on, että joku kaunis päivä meilläkin niin kumipyörät, raiteet, meriala, kuin lentoliikennekin yhtenä rintamana ajaisivat yhteisiä asioita. Pienemmälläkin maalla on isommat mahdollisuudet, kun joukkueena haetaan ratkaisuja, joilla Suomen kilpailukyky ja työllisyys tulevat huomioiduksi. Suomen olosuhteet ja pohjoisen erityistarpeet pitää olla aina mielessä, kun asioista päätetään ja häpeilemättä näitä asioita on uskallettava viedä eteenpäin. Etupainotteinen lähestymistapa on tarpeen, eli ollaan aina liikkeellä jo ennen kuin asioita edes aletaan valmistella - jo silloin kun kuuluu vasta pienet kuiskaukset siitä, mitä voisi olla tulossa. 4) Sääntelyä alkaa olla enemmän kuin tarpeeksi. Olen enemmän sillä linjalla, että säätelyä pitäisi uskaltaa tarkastella kriittisestikin ja miettiä onko kaikkeen tarvettakaan. EU:n lainsäädännössä voitaisiin keskittyä isoihin linjoihin ja jättää tilaa omalle kansalliselle harkintavallalle enemmän 28 BUSSIAMMATTILAINEN 2 14

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Liikenneasiat EU:ssa Päätöksenteko ja siihen vaikuttaminen on verkostoitumista ja jalkatyötä

Liikenneasiat EU:ssa Päätöksenteko ja siihen vaikuttaminen on verkostoitumista ja jalkatyötä Päätöksenteko ja siihen vaikuttaminen on verkostoitumista ja jalkatyötä Brysselissä päätetään ja vaikutetaan nyt, huomenna ja aina siitä eteenpäin Maantiekuljetusalat kuuluvat palveluihin, joiden vapaa

Lisätiedot

Euroopan kansalaisten teemavuosi ) Veera Parko, valtioneuvoston EU-sihteeristö

Euroopan kansalaisten teemavuosi ) Veera Parko, valtioneuvoston EU-sihteeristö Euroopan kansalaisten teemavuosi 2013 1) Veera Parko, valtioneuvoston EU-sihteeristö Kansalaisten teemavuoden taustalla Vuosi Euroopan parlamentin vaaleihin 20 vuotta EU-kansalaisuuden luomisesta (Maastricht)

Lisätiedot

Vaikuttamisen ABC Case STTK. Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä Turku

Vaikuttamisen ABC Case STTK. Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä Turku Vaikuttamisen ABC Case STTK Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä 28.9.2014 Turku Mikä STTK? Palkansaajakeskusjärjestö Tehtävänä parantaa toimihenkilöiden taloudellista ja henkistä hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Ympäristölainsäädäntö lainsäädäntöprosessien seuranta ja niihin vaikuttaminen

Ympäristölainsäädäntö lainsäädäntöprosessien seuranta ja niihin vaikuttaminen Ympäristölainsäädäntö lainsäädäntöprosessien seuranta ja niihin vaikuttaminen 1.10.2010 Sisältö Ympäristösäätelyä useilta tahoilta EU:n lainsäädännön perusteet EU:n toimielimet (3) EU:n päätöksenteko Säädösten

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, ETA:n rahoitusjärjestelmää

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita.

Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita. Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita. 1. Miten laki ja perustuslaki säädetään Suomessa 3 4 p. 5 6 p. Hallitus valmistelee ja antaa

Lisätiedot

Europarlamenttivaalit

Europarlamenttivaalit Europarlamenttivaalit 25.5.2014 Vaalijärjestelyt Parlamentin toiminta ja tehtävät Äänestysaktiivisuus 1 Europarlamenttivaalit Järjestetään joka 5. vuosi Parlamentti on ainoa unionin toimielin, jonka kokoonpanosta

Lisätiedot

Vaikuttaminen päättäjän näkökulmasta: mitä, miten milloin Sari Essayah Kansanedustaja ; Euroopan parlamentin jäsen

Vaikuttaminen päättäjän näkökulmasta: mitä, miten milloin Sari Essayah Kansanedustaja ; Euroopan parlamentin jäsen Vaikuttaminen päättäjän näkökulmasta: mitä, miten milloin 26.5.2016 Sari Essayah Kansanedustaja 2003-2007; 2015- Euroopan parlamentin jäsen 2009-2014 Vaikuttaminen EU:n päätöksentekoon Vaikuttaminen kansalliseen

Lisätiedot

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet Pysyvät painopisteaiheet (sivut 6-8) korvataan seuraavasti: Painopisteaiheet Vuoden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) 13883/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 2008/2245(INI) 24.2.2009 TARKISTUKSET 1-16 Mietintöluonnos Anna Záborská (PE418.282v01-00) naisten ja miesten välisen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 10.5.2010 2008/0196(COD) LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto SUOMEKSI Tietoa Unionenista Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto Jäsenistöömme kuuluu muun muassa projektipäälliköitä, insinöörejä, toimihenkilöitä, ekonomisteja, IT-asiantuntijoita, teknisiä

Lisätiedot

Poliittinen riski Suomessa. Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset

Poliittinen riski Suomessa. Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset Poliittinen riski Suomessa Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset 16.10.2014 Taustaa tutkimuksesta Aula Research Oy toteutti syys-lokakuussa kyselytutkimuksen poliittisesta riskistä Suomessa Tutkimus

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM2011-02468 ASA-30 Salmi Iivo 08.12.2011 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Viite Asia EU; E-kirje Euroopan Unionin ja Latinalaisen Amerikan ja

Lisätiedot

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma Eduskunnan talousvaliokunta 19.2.2016 Erja Fagerlund TEM/ innovaatio ja elinkeino-osasto Kilpailukyky

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2015-00446 VNEUS Hulkko Johanna(VNK) 29.06.2015 JULKINEN Asia Talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistaminen Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, vuosia 2014

Lisätiedot

EU-koheesiopolitiikan valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset

EU-koheesiopolitiikan valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset EU-koheesiopolitiikan 2020+ valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset Maakunnan yhteistyöryhmä 20.2.2017 Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja EU:n budjetin rakenne tehtäväalueittain 2014-2020

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko

Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko Elokuu 2012 * Puolue, jota edustan: Kansallinen Kokoomus Suomen Sosialidemokraattinen Perussuomalaiset Suomen Keskusta Vasemmistoliitto Vihreä liitto Suomen

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 RANUA... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

Metsähallitusta koskeva lainsäädäntöuudistus Maaseutuoikeuden seuran kevätseminaari 27.4.2016 hallitusneuvos Vilppu Talvitie, MMM

Metsähallitusta koskeva lainsäädäntöuudistus Maaseutuoikeuden seuran kevätseminaari 27.4.2016 hallitusneuvos Vilppu Talvitie, MMM Metsähallitusta koskeva lainsäädäntöuudistus Maaseutuoikeuden seuran kevätseminaari 27.4.2016 hallitusneuvos Vilppu Talvitie, MMM Metsähallitus Metsähallitus hallinnoi ja hoitaa valtion omistamaa maa-

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat 2020 Euregio Karelia seminaari 2.11.2016 Joensuu Euregio Karelia pähkinänkuoressa Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen yhteistyöalue

Lisätiedot

CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014

CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014 CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014 valtiosihteeri Risto Artjoki/ ylijohtaja Heimo Hanhilahti MMM 12.2.2014 Tampere ja 18.2.2014 Oulu Valmistelun

Lisätiedot

Ampuma-asedirektiivin lainsäädäntöprosessi (versio 2.0) Firearms United ja GRA

Ampuma-asedirektiivin lainsäädäntöprosessi (versio 2.0) Firearms United ja GRA Ampuma-asedirektiivin lainsäädäntöprosessi (versio 2.0) Firearms United ja GRA Komission esitys Komissio antoi esityksensä pian Pariisin vuoden 2015 Marraskuun terrori-iskun jälkeen samanaikaisesti: Neuvosto

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 122/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0026(CNS) 2002/0027(CNS) 14. maaliskuuta 2003 * MIETINTÖLUONNOS komission ehdotuksesta

Lisätiedot

Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla?

Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla? Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla? Liikennepoliittiset teemat Ari-Pekka Manninen Liikennepolitiikan päämäärä ja uuden ajan liikennepolitiikka Liikennepolitiikan päämäärä on

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 15.10.2013 2013/0166(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa:

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa: Lausunto 1 (5) Edunvalvonta/TK 20.9.2012 SAK 10670 / 2012 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry PL 157 00531 Helsinki Tunnistenumero: 73707199645-17 Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0092(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0092(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0092(NLE) 9.9.2016 *** SUOSITUSLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja

Lisätiedot

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA Torstai 9.6.2016 Eduskunnan verojaosto kello 10 Eduskunnan talousvaliokunta kello 12 Marja Hanski/TEM Direktiiviehdotus tiettyjen

Lisätiedot

Sirpa Paatero /sd Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Tuula Kulovesi valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä.

Sirpa Paatero /sd Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Tuula Kulovesi valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 109/2010 vp Perjantai 10.12.2010 kello 11.00-12.35 Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Mauri Salo /kesk (1 3, 4 osittain) jäs. Hannu Hoskonen /kesk (1 11, 12 osittain, 13 ) Harri

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2210(INI) 18.3.2015. perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI))

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2210(INI) 18.3.2015. perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI)) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 18.3.2015 2014/2210(INI) MIETINTÖLUONNOS perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI)) Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.6.2016 COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtuman perustamista koskevasta unionin toiminnasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty )

Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty ) Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty 9.1.2017) 1 Nuorisovaltuuston tarkoitus Siilinjärven Nuorisovaltuusto on siilinjärveläisistä nuorista koostuva kunnanhallituksen alainen nuoria koskevien asioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät

Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät Pidetty maanantaina 17.9.2007 Helsingissä Osallistujat: JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Merja LAUNIS Urheilutyönantajat ry Esko RANTO Jalkapallon

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä Kuntalaiskyselyn tulokset Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Taustatiedot: ammatti 3 % 8 % 8 % 3 % 1 % 16 % 25 % 36 % Koululainen Kunnan tai valtion työntekijä Yrittäjä Työtön Opiskelija Töissä yksityisellä

Lisätiedot

Elinkeinoelämä ja Itämeriyhteistyö. Rahoitus ja julkisuus Kansallinen Itämeri-tutkijoiden foorumi 24.10.2013, Forum Marinum, Turku Timo Laukkanen

Elinkeinoelämä ja Itämeriyhteistyö. Rahoitus ja julkisuus Kansallinen Itämeri-tutkijoiden foorumi 24.10.2013, Forum Marinum, Turku Timo Laukkanen Elinkeinoelämä ja Itämeriyhteistyö Rahoitus ja julkisuus Kansallinen Itämeri-tutkijoiden foorumi 24.10.2013, Forum Marinum, Turku Timo Laukkanen Itämeriyhteistyö elinkeinoelämän agendalla Itämeriyhteistyö

Lisätiedot

Forsberg & Raunio: Politiikan muutos.

Forsberg & Raunio: Politiikan muutos. Forsberg & Raunio: Politiikan muutos. Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmaan pyrkivien on lisäksi vastattava aineistokokeen kysymyksiin. Kirjakysymysten maksimipistemäärä on 30 pistettä. Vastaa kysymyksiin

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan

Lisätiedot

SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUEISIIN. Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt

SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUEISIIN. Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUSIIN Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt Jotta vaaleissa kannattaisi äänestää, puolueilla tulee nähdä jokin rooli yhteiskunnan kehittämisessä ja ylläpitämisessä.

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston palvelut

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston palvelut Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston palvelut Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen EU-toimisto perustettiin v. 1998 ja Pohjois-Suomen

Lisätiedot

A8-0317/11

A8-0317/11 18.11.2015 A8-0317/11 11 3 kohta 3. toteaa, että vaikka useammassa maassa toimivien yritysten on entistä vaikeampi noudattaa monia erilaisia verojärjestelmiä, ne pystyvät globalisaation ja digitalisaation

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

Tulevaisuuden näkymiä EU:n maatalouspolitiikassa

Tulevaisuuden näkymiä EU:n maatalouspolitiikassa Maaseutuohjelman 2007-2013 jälkiarviointi politiikan kehittämisen työkaluna Tulevaisuuden näkymiä EU:n maatalouspolitiikassa Hannu TAKKULA 12.2.2016 Tulevaisuuden näkymiä EU:n maatalouspolitiikassa 1)

Lisätiedot

Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: Joutsan kunnanhallitus 8 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 7 19.01.2015 KUNNANHALLITUKSEN VAALI Joutsan kunnanhallitus 12.01.2015 8 Kuntalain 17 :n mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO. EU:n strategiaelin

Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO. EU:n strategiaelin Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO EU:n strategiaelin EUROOPPA-NEUVOSTO STRATEGIAELIN Eurooppa-neuvosto on Euroopan unionin liikkeellepaneva voima. Se määrittelee EU:n suunnan ja poliittiset prioriteetit.

Lisätiedot

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry TAUSTA: DEMOKRATIATUESTA Demokratian tukeminen on rauhan, kehityksen, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien tukemista. Ne toteutuvat

Lisätiedot

Sote-yrittäjyyden asialla. Susanna Kallama elinkeinoasioiden päällikkö Joensuu

Sote-yrittäjyyden asialla. Susanna Kallama elinkeinoasioiden päällikkö Joensuu Sote-yrittäjyyden asialla Susanna Kallama elinkeinoasioiden päällikkö Joensuu 26.1.2017 Pk-yritykset pyörittävät yhteiskuntaa Yritysrakenne Suomessa 2014 0,2% Keskisuuret yritykset 0,2% Suuryritykset (250

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI

EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI EUROOPPA-NEUVOSTO EU:N STRATEGIAELIN Eurooppa-neuvosto on Euroopan unionin liikkeellepaneva voima. Se määrittelee EU:n toiminnan suuntaviivat ja poliittiset painopisteet.

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 12.10.2012 2012/2237(BUD) MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Pyhännän kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jouko Nissinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntö TEM 266:00/2008 TERVEYSPALVELUALAN LIITON LAUSUNTO JULKISISTA HANKINNOISTA ANNETUN LAIN (348/2007) 15 :N MUUTTAMISESTA Vuoden

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.6.2012 COM(2012) 329 final 2012/0159 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS liittymistä valmistelevasta tukivälineestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015.

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. 1. Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan. Teemaseminaari Aki Heiskanen

Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan. Teemaseminaari Aki Heiskanen Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan Teemaseminaari 3.12.2007 Aki Heiskanen Samanlaiset muutokset Huolimatta kunkin maan hyvinvointipalveluiden kansallisista erityispiirteistä eri maissa on

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Liikennekaariluonnos- Seurantaryhmä

Liikennekaariluonnos- Seurantaryhmä Liikennekaariluonnos- Seurantaryhmä 9.6.2016 1 Mistä liikennekaaressa on kyse? Liikennemarkkinoita koskeva tieto digitaaliseksi, avoimeksi ja yhteen toimivaksi Asiakkaalle uusia ja parempia palveluita;

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.9.2015 COM(2015) 463 final 2015/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS yhdenteentoista Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 2 päivänä maaliskuuta 2015

Lisätiedot

KOMMENTTEJA LIIKENNEKAAREN ESITYSLUONNOKSEEN

KOMMENTTEJA LIIKENNEKAAREN ESITYSLUONNOKSEEN 10.5.2016 1 (5) Susanna Tuominen Suomen Yrittäjät Lausuntopyyntö KOMMENTTEJA LIIKENNEKAAREN ESITYSLUONNOKSEEN Yleistä Liikennekaareen sisällytetään kaikki liikennemuodot. Ensimmäisessä vaiheessa on keskitytty

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yksipuolisten tullietuuksien myöntämisestä Moldovalle annetun neuvoston asetuksen

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.7.2014 COM(2014) 438 final 2014/0203 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kansainvälisen oliivineuvoston jäsenneuvostossa esitettävästä Euroopan unionin kannasta, joka koskee oliiviöljyä

Lisätiedot

EU-asioiden valmistelu valtioneuvostossa. Yksikön päällikkö Kirsi Pimiä

EU-asioiden valmistelu valtioneuvostossa. Yksikön päällikkö Kirsi Pimiä EU-asioiden valmistelu valtioneuvostossa Yksikön päällikkö Kirsi Pimiä EU-asioiden kansallinen valmistelu - toimintaperiaate Lähtökohtana asioiden järjestelmällinen yhteensovittaminen Yksittäiset linjaukset

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Esitys hallitukselle Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Kuntaliiton hallitus 20.4.2011 8. Kokoava rakenneuudistus luo selkeän perustan uudelle, jäsentävälle kuntalaille 1. Vuosina 2013-2016

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Matti Kahra / MMM Talousvaliokunnan asiantuntijakuuleminen

Matti Kahra / MMM Talousvaliokunnan asiantuntijakuuleminen U 53/2016 vp - valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous, LULUCF) Matti Kahra / MMM

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI

EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. huhtikuuta 2016 (OR. en) PUBLIC 7093/16 LIMITE PV/CONS 17 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3458. istunto (YLEISET ASIAT), Bryssel,

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

Suurelle valiokunnalle

Suurelle valiokunnalle LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN LAUSUNTO 16/2013 vp Valtioneuvoston kirjelmä komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 4.8.2016 JOIN(2016) 37 final 2016/0241 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Malesian hallituksen

Lisätiedot