LUJITEMUOVIRAKENTEISTEN PURJELENTOKONEIDEN RAKENNEKORJAUSTEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUJITEMUOVIRAKENTEISTEN PURJELENTOKONEIDEN RAKENNEKORJAUSTEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS"

Transkriptio

1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Sovelletun mekaniikan laitos JARNO RUOTSALAINEN LUJITEMUOVIRAKENTEISTEN PURJELENTOKONEIDEN RAKENNEKORJAUSTEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 3. marraskuuta Työn valvoja: Työn ohjaaja: Professori Olli Saarela DI Jarkko Aakkula

2 i TEKNILLINEN KORKEAKOULU Diplomityön tiivistelmä Tekijä: Jarno Ruotsalainen Työn nimi: Lujitemuovirakenteisten purjelentokoneiden rakennekorjausten suunnittelu ja toteutus Päivämäärä: Tiedekunta: Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Sivumäärä: Laitos: Sovelletun mekaniikan laitos Professuuri: Kul-34 Lentotekniikka Työn valvoja: Professori Olli Saarela Työn ohjaaja: Diplomi-insinööri Jarkko Aakkula Purjelentokoneiden lujitemuoveista valmistetut rakenteet vaurioituvat helposti esimerkiksi iskukuormien seurauksena. Rakennevauriot korjataan normaalisti paikkalaminoimalla. Lujitekerrokset märkälaminoidaan korjattavalle alueelle, jossa vaurion reunat on viistetty. Tyypilliset rakennevauriot korjataan purjelentokonevalmistajien korjausohjeiden mukaisesti. Lisäksi on olemassa yleisohjeita, jotka on tarkoitettu tarkentamaan valmistajien ohjeita. Tämän diplomityön tarkoituksena oli arvioida eri korjausmenetelmien toimivuutta ja käytettävyyttä käytännön korjauksissa. Työn tavoitteena oli todentaa korjausohjeiden mukaisten korjausmenetelmien oikeellisuus sekä selvittää parhaiten käytännössä toimivat korjausmenetelmät. Työssä tutkittiin sekä laskennallisesti että kokeellisesti vauriokorjauksen viistoutusparametrien vaikutusta korjauksen lujuuteen. Viistemenetelmistä tarkasteltiin hiottua suoraa viistettä ja revittyä porrasviistettä. Lisäksi kokeellisesti tutkittiin korjauksen muiden tekijöiden, kuten pinnankarheuden, vaikutusta. Tutkimuksessa käytettiin referenssilaminaattina PIK-20 -purjelentokoneen rungon kuorilaminaattia. Tutkimus aloitettiin tekemällä kirjallisuusselvitys lujitemuoveista ja niiden vauriokorjauksista. Erityisesti huomiota kiinnitettiin korjausohjeiden yhteneväisyyksiin ja eroavaisuuksiin. Laskennallisessa osuudessa määritettiin korjauksiin tarvittavat viistepituudet käyttämällä erilaisia analyysimenetelmiä. Tulosten oikeellisuus varmistettiin vetokokeilla. Sekä laskennallisesti että vetokokeista saatujen tulosten perusteella havaittiin useiden korjausohjeiden olevan optimistisia. Monet ohjeiden mukaiset viistepituudet ovat riittämättömiä palauttamaan rakenteelle sen alkuperäisen lujuuden. Vetokokeissa havaittiin myös pinnankarheudella olevan suuri merkitys liima-aineen ja liimattavan pinnan väliseen tartuntaan ja siten myös koko korjauksen lujuuteen. Työssä tutkittiin laskennallisesti ja kokeellisesti myös PIK-20 -purjelentokoneen perärungon vaurioitumista yhdistetyn taivutus-vääntö -kuormituksen seurauksena sekä syntyneen vaurion korjausmahdollisuuksia. Rungon rakennetta mallinnettiin lieriönmuotoisella koekappaleella, joka koestettiin taivuttamalla sitä vääntövarren kautta. Runkorakenne petti lommahtamalla. Vaurioituneen koekappaleen korjauksessa sovellettiin purjelentokoneiden käytännön korjauksissa käytettävää korjausmenetelmää. Kokeiden perusteella havaittiin, ettei korjaus heikennä alkuperäistä rakennetta vaikka se palauttaisi laminaatin vetomurtolujuudesta vain 50 %. Varmuusmarginaali murtolujuuteen on suuri, joten murtolujuuden pienentyessäkin kriittisenä pettämistapana säilyy epästabiliteetti. Korjauksen seurauksena rakenteen todellinen kuormankantokyky kasvaa, koska korjauspaikka lisää laminaatin paksuutta ja sen seurauksena epästabiliteetin aiheuttava kriittinen kuormitus kasvaa. Avainsanat: PIK-20 -purjelentokone, vauriokorjaus, suora viiste, revitty porrasviiste

3 ii HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Abstract of Master s Thesis Author: Jarno Ruotsalainen Title of the thesis: Design and implementation of structural repair for sailplanes made of reinforced plastic Date: 3 November 2009 Faculty: Faculty of Engineering and Architecture Number of pages: Department: Department of Applied Mechanics Professorship: Kul-34 Aeronautical Engineering Supervisor: Professor Olli Saarela Instructor: Jarkko Aakkula, M.Sc. (Tech.) Sailplanes made of reinforced plastic are easily impact damaged. Structural damages are normally repaired with composite patches. Repair plies are laminated on the repairable area with a wet lay-up technique. The edges of the damages are beveled. Typical structural damages are repaired according to the sailplane manufacturers repair manuals. General instructions have also been published to standardize and define the repair instructions. The purpose of this master s thesis was to evaluate the functionality and usability of the practical repairs. The aim of the research was to verify the used repair techniques and to determine the best repair methods. The taper parameters of damage repair were studied with both theoretical and experimental methods in this research. The studied beveling methods were sanded scarf joint and ripped stepped-lap joint. The effect of surface roughness on the strength of the repair was also studied. The reference laminate in this research was the fuselage laminate of the PIK-20 sailplane. A literature survey on damage repairs was also made. Attention was especially paid to similarities and differences of the repair manuals. In the theoretical part the required length of the bevel was calculated by using different analysis methods. The calculation results were validated with tensile tests. According to the results of theoretical and experimental analyses, the instructions of repair manuals are inadequate. In all cases, the ultimate strength of a repair was smaller than the strength of the original laminate. The surface roughness was also noticed to have great effect on the ultimate strength of repairing. It affects the adhesion between the adhesive and repairable laminate. The failure of PIK-20 sailplane s fuselage, caused by both bending and torsion loads, and the possibility of repairing the fuselage were also studied experimentally. The structure of the fuselage was modeled with a cylindrical specimen that was bent through the torsion bar. The failure mode of the fuselage structure was discovered to be instability. The damaged specimen was repaired by using repairing and beveling techniques which are used in practical repairs. The result of the fuselage test was that the damage will not decrease the strength of the original structure even if the ultimate tensile strength of the repaired laminate is 50 percent of the ultimate tensile strength of the original structure laminate. That is because the margin of safety to the fracture load is major. Even if the ultimate fracture strength decreases about 50 percent, the failure mode of the repaired structure is still instability. Keywords: PIK-20 sailplane, damage repair, scarf joint, ripped stepped-lap joint

4 iii ALKULAUSE Diplomityö tehtiin Teknillisen korkeakoulun Kevytrakennetekniikan laboratoriossa Ilmailuhallinnon tilauksesta. Haluan kiittää mielenkiintoisesta työn aiheesta ja ohjeista matkan varrella professori Olli Saarelaa sekä Ilmailuhallintoa ja etenkin DI Jyrki Laitilaa. Lisäksi kiitän DI Jarkko Aakkulaa työn ohjauksesta ja DI Patrik Söderströmiä työn kommentoinnista. Erityiskiitos kuuluu myös DI Hannu Korhoselle tarjotusta avusta ja vinkeistä koskien purjelentokoneiden käytännön korjauksia. Kiitos kuuluu myös koko Kevytrakennetekniikan laboratorion henkilökunnalle. Suurimmat kiitokset kuuluvat kihlatulleni Miralle. Olet ollut suurena apuna ja tukena tämän työn ja opintojeni loppuun viemisessä. Kiitos! Espoo Jarno Ruotsalainen

5 iv SISÄLLYSLUETTELO DIPLOMITYÖN TIIVISTELMÄ...i ABSTRACT OF MASTER S THESIS...ii ALKULAUSE...iii SISÄLLYSLUETTELO...iv 1. JOHDANTO TUTKIMUKSEN TAVOITE JA ETENEMINEN LUJITEMUOVIT LENTOKONEISSA KÄYTTÖKOHTEET MATERIAALIT Matriisiaineet Lujitteet RAKENNETAVAT JA VALMISTUSTEKNIIKAT LUJITEMUOVIEN VAURIOITUMINEN KERROKSEN VAURIOITUMINEN Matriisisäröt Kuitumurtuma LAMINAATIN PETTÄMINEN Matriisisäröt Delaminaatio Kuitujen murtuminen ja laminaatin pettäminen LAMINAATIN ISKUNKESTÄVYYS VAURIOTARKASTUKSET Visuaalinen tarkastus Äänitarkastus Muita tarkastusmenetelmiä LUJITEMUOVILAMINAATIN KORJAAMINEN KORJAUKSEN SUUNNITTELU LUJUUDELLISET VAATIMUKSET Suora viiste Porrastettu viiste Kerrosten ladontajärjestys KORJAUSMENETELMÄT ERI RAKENTEILLE Kuorilaminaatti Kerroslevyrakenne ERITYYPPISTEN LAMINAATTIEN KORJAAMINEN Yksikerroksinen laminaatti Yhdensuuntaislaminaatti Kahden yhdensuuntaiskudoksen laminaatti...20

6 v Tasavaltainen kudos -laminaatti KORJAUSPAIKAN JÄLKIKOVETUS VAATIMUKSET KORJAUSOLOSUHTEILLE NYKYPÄIVÄN PURJELENTOKONEET YLEISTÄ PURJELENTOKONEISTA RAKENTEISIIN KOHDISTUVAT KUORMITUKSET Siipi Runko Ohjainpinnat MATERIAALIT Matriisiaineet Lujitteet RAKENNETAVAT JA VALMISTUSTEKNIIKAT Siipi Runko Vakaimet ja ohjainpinnat PURJELENTOKONEIDEN KORJAAMINEN PURJELENTOKONEIDEN KORJAUSMENETELMIÄ Hiottu suora viiste Repimällä porrastettu viiste Kerrosten ladontajärjestys PIK-20:N RUNKOLAMINAATIN KORJAAMINEN KORJAUSPAIKAN JÄLKIKOVETUS VAATIMUKSET KORJAUSOLOSUHTEILLE KORJAUKSEN LASKENNALLINEN TUTKIMUS YLEISTÄ LASKENTAMENETELMISTÄ Komposiitin rakenne Lujitekerroksen mikromekaaniset laskentamallit Lujitekerroksen makromekaniikka Kuitulujitetun laminaatin makromekaniikka Murtokriteerit MATERIAALIARVOT Kerrostaso Laminaattitaso VIISTEEN MITOITTAMINEN Yleistä Suora viiste Yhdensuuntaislujitteista koostuvan laminaatin jäykkyyssuhde Porrastettu viiste PIK-20:n runkolaminaatin korjaaminen suoralla viisteellä PIK-20:n runkolaminaatin korjaaminen porrastetulla viisteellä Yhteenveto viistepituuksista KORJAUKSEN KOKEELLINEN TUTKIMUS KOKEELLISEN OSION SUUNNITTELU...51

7 vi Tutkittavat parametrit Materiaalit Ladonta ja kerroskoot Koekappaleet Koesuunnitelma PERUSLAMINAATTIEN VALMISTUS Laminointi Jälkikovetus Koesarjojen leikkaus KORJAUKSEN VIISTEEN TYÖSTÖ Hiottu suora viiste Repimällä porrastettu viiste KORJAUSPAIKAN LAMINOINTI JÄLKIKOVETUS KOEKAPPALEIDEN VALMISTUS Leikkaus Kiinnitysvahvikkeiden liimaus Viimeistely KOESTUS Koejärjestelyt Koeproseduuri KOEKAPPALEIDEN VAURIOITUMINEN Suora viiste Repimällä porrastettu viiste TULOKSET Hiottu viiste Repimällä porrastettu viiste TULOSTEN TARKASTELU HIOTTU VIISTE REPIMÄLLÄ PORRASTETTU VIISTE PINNANKARHEUDEN VAIKUTUS ALIPAINEKOVETUKSEN VAIKUTUS PIK-20:N RUNGON VAURIOKORJAUS RUNKORAKENTEEN PETTÄMINEN KOESUUNNITELMA Koekappaleiden suunnittelu Muotin suunnittelu Koejärjestelyiden suunnittelu MUOTIN VALMISTUS Malli Muotin laminointi Liimaliparereunus Muotin viimeistely KOEKAPPALEIDEN VALMISTUS Koekappaleen puolikkaiden valmistus Puolikkaiden yhteenliimaus...82

8 vii Viimeistely Päätyvahvikkeiden laminointi ja kiinnityskappaleiden kiinnitys VAURIOITUNEEN KOEKAPPALEEN KORJAAMINEN Vaurioituneen alueen poistaminen ja tukeminen Viistoutus Korjauspaikan laminointi KOESTUS Koejärjestelyt Koeproseduuri TULOKSET Ehjä koekappale Korjattu koekappale Koekappaleen 1 tulostarkastelut Paksumpi koekappale JOHTOPÄÄTÖKSET KORJAUSMENETELMIEN TOIMIVUUS PARANNUSEHDOTUKSET VAURIOKORJAUKSIIN JATKOTUTKIMUSTARPEET YHTEENVETO...98 LÄHTEET...99 LIITE A. KORJAUSPARAMETREJA JA -MENETELMIÄ...A-1 LIITE B. PIK-20:N RUNKORAKENTEEN PETTÄMINEN...B-1 LIITE C. PAKSUN RUNKORAKENTEEN PETTÄMINEN...C-1 LIITE D. KOEJÄRJESTELYIDEN TYÖPIIRUSTUKSET...D-1

9 Johdanto 1 1. JOHDANTO Purjelentokoneet olivat ensimmäisiä ilma-aluksia, joissa alettiin laajasti käyttää rakennemateriaaleina kuitulujitettuja muoveja. Tietotaidon lisääntyessä myös käyttökohteet ja mahdollisuudet ovat lisääntyneet ja monipuolistuneet. Lujitemuovien käytön lisääntymisen myötä myös tyypilliset vauriot ovat muuttuneet ja siten myös tarvittavat korjausmenetelmät. Purjelentokoneisiin voi syntyä rakennevaurioita esimerkiksi maastolaskujen seurauksena. Vauriot ovat tyypillisesti paikallisia iskuvaurioita. Rakenteiden integraalisuuden takia ne korjataan normaalisti paikkalaminoimalla. Purjelentokoneiden valmistajat ovat julkaisseet omat korjausohjeensa, joiden mukaisesti kaikki kyseisen valmistajan koneisiin tehtävät korjaukset tulisi suorittaa. Lujitemuovirakenteiden tyypillisiä vauriokorjauksia varten on laadittu myös yleisohjeita, jotka on tarkoitettu tarkentamaan ja yhtenäistämään valmistajien ohjeistuksia. Korjausohjeet kuitenkin eroavat suuresti toisistaan ja niiden oikeellisuutta sekä toimivuutta onkin vaikea arvioida. Korjauksen mitoituksen perusteena oleva teoreettinen tausta on harvoin esitetty. Tässä työssä tutkitaan rakennekorjauksen eri parametrien vaikutusta korjauksen lujuuteen. Tutkimus aloitetaan tekemällä kirjallisuusselvitys purjelentokoneiden vauriokorjauksiin kehitetyistä korjausohjeista. Erityisesti pyritään selvittämään ohjeiden yhteneväisyydet ja eroavaisuudet. Lisäksi kirjallisuusosuudessa tehdään yleiskatsaus nykypäivän purjelentokoneiden rakenteisiin sekä tutustutaan yleisellä tasolla kuitulujitettuihin muoveihin, niiden vaurioitumiseen ja korjaamiseen. Tutkimuksen toisessa osassa tutkitaan eri parametrien vaikutusta korjauksen lujuuteen sekä laskennallisesti että kokeellisesti. Tarkastelun kohteena on PIK-20 - purjelentokoneen takarungon laminaattirakenne. Työn lopussa tarkastellaan esimerkkitapauksena PIK-20 -purjelentokoneen rungon takaosan vaurioitumista ja mahdollisuuksia vaurion korjaamiseen. Tarkasteltava tilanne mallintaa niin sanottua telemark -laskeutumista, jossa koneella on horisontaali- ja vertikaalinopeuksien lisäksi myös pyörimisnopeutta pystyakselinsa ympäri. Pyörimisliikkeen pysähtyessä vakaimien hitausvoima aiheuttaa runkokuoreen taivutusmomentin lisäksi vääntömomentin.

10 Tutkimuksen tavoite ja eteneminen 2 2. TUTKIMUKSEN TAVOITE JA ETENEMINEN Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida purjelentokoneiden korjausohjeissa esitettyjen menetelmien toimivuutta ja käytettävyyttä käytännön vauriokorjauksissa. Työn tavoitteena on todentaa korjausohjeiden mukaisten korjausmenetelmien oikeellisuus sekä selvittää parhaiten käytännössä toimivat korjausmenetelmät. Tutkimuksen etenemistä kuvaava lohkokaavio on esitetty kuvassa 2.1. Tutkimuksen aluksi kartoitetaan olemassa olevia korjausohjeita ja etsitään niiden yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Tarkoituksena on myös löytää mahdolliset tutkimukset ja testit, joihin korjausohjeet perustuvat. Samalla tehdään katsaus purjelentokoneen rakenteisiin sekä teoriaan lujitemuovien ja vauriokorjausten takana. Kun eri lähteiden ohjeiden yhteneväisyydet ja eroavaisuudet on löydetty, valitaan työssä tarkemmin tutkittavat korjausparametrit. Kirjallisuusselvitys purjelentokoneiden korjausohjeiden yhtäläisyyksistä ja eroavaisuuksista Kirjallisuusselvitys purjelentokoneista ja niissä käytetyistä lujitemuovirakenteista Lujitemuovirakenteiden vauriokorjausmenetelmien kartoitus Koesuunnitelma ja tutkittavien parametrien valinta Vauriokorjauksen lujuuden kokeellinen määrittäminen Vauriokorjauksen lujuuden laskennallinen määrittäminen Tulosten käsittely ja analysointi Esimerkki: PIK-20:n perärungon vauriokorjaus Vauriokorjausmenetelmien analysointi Tutkimuksen johtopäätökset ja yhteenveto Kuva 2.1. Tutkimuksen eteneminen.

11 Tutkimuksen tavoite ja eteneminen 3 Työn toisessa osassa tutkitaan laskennallisesti valittujen parametrien vaikutusta korjauksen lujuuteen. Tarkoituksena on määrittää korjauspaikan geometrian kriittiset parametrit siten, että korjausliitos kestää saman kuormituksen kuin ehjä peruslaminaatti. Määritettyjen parametrien todenmukaisuus selvitetään myös vetokokeilla ja tuloksia verrataan laskennallisesti saatuihin. Kokeellisessa osassa selvitetään myös korjausproseduurin vaikutusta korjauksen lujuuteen ja verrataan proseduureja kirjallisuudesta löydettyihin ohjeisiin. Laskennallisten ja kokeellisten tulosten perusteella arvioidaan eri korjausmenetelmien toimivuutta ja käytettävyyttä käytännön vauriokorjauksissa. Tarkempaan tarkasteluun otetaan PIK-20 -purjelentokoneen rungon takaosan pettäminen yhdistetyn taivutus-vääntö -kuormituksen seurauksena. Kokeellisessa tarkastelussa koekappaleet valmistetaan purjelentokoneen perärunkoa vastaaviksi ja niille tehdään kuormituskokeita. Tarkoituksena on mallintaa todellisessa telemark - laskeutumisessa esiintyvää yhdistettyä kuormitustilaa ja sen seurauksena pettävää rungon kuorirakennetta. Vaurioituneet koekappaleet korjataan mahdollisuuksien mukaan aikaisemmissa tutkimuksissa hyviksi todennetuilla menetelmillä ja paikkalaminaatin parametreilla. Korjauksen jälkeen koekappaleet koestetaan uudestaan ja mitattuja murtoarvoja verrataan ehjän koekappaleen mittaustuloksiin. Tulosten vertailemisen perusteella tehdään johtopäätökset ja arviot korjauksen toimivuudesta ja käytettävyydestä vaurioituneelle perärungolle.

12 Lujitemuovit lentokoneissa 4 3. LUJITEMUOVIT LENTOKONEISSA Kuitulujitettujen muovien käytölle on lentokoneteollisuudessa kaksi pääasiallista syytä. Niiden keveyden ja lujuusominaisuuksien avulla tavoitellaan painonsäästöä, joka on oleellista lentokoneen suorituskykyä ja taloudellisuutta ajatellen. Toinen syy on tuotantokustannuksien alentaminen. Merkittäviin kustannussäästöihin on päästy vasta, kun materiaalit ja valmistusmenetelmät ovat kehittyneet tarpeeksi. Nykyään muovikomposiittirakenteilla voidaan saavuttaa %:n paino- ja kustannussäästöt, kun vertailukohtana on vastaava alumiininen rakenne. /Saarela 2007/ Myös muita lujitemuovien ominaisuuksia voidaan hyödyntää lentokonerakenteissa. Lujitemuoviset pintarakenteet saadaan perinteisiä pintarakenteita sileämmiksi, mikä tarkoittaa lentokoneissa pienempää ilmanvastusta. Etenkin purjelentokoneissa tätä ominaisuutta on hyödynnetty jo vuosikymmenien ajan KÄYTTÖKOHTEET Lujitemuoveja alettiin käyttää lentokonerakenteissa 1930-luvulla. Käyttökohteina olivat sekundääriset rakenteet. Pienkoneiden kantavia rakenteita alettiin valmistaa lujitemuoveista jo varhain luvulta lähtien kaikki suorituskykyiset purjelentokoneet ovat olleet lujitemuovirakenteisia. Nykypäivänä suurin osa pienkoneista valmistetaan lujitemuovista. Parantuneet materiaaliominaisuudet ja halventuneet raaka-aineiden hinnat ovat tehneet lujitemuovin käytön entistä houkuttelevammaksi. /Baker 2004/ /Saarela 2007/ Matkustajalentokoneissa lujitemuovirakenteet ovat yleistyneet hitaimmin. Rakenteiden tiukat turvallisuusvaatimukset ovat varmasti osasyy. Matkustajalentokoneissa lujitemuoveja alettiin käyttää muotosuojien ja luukkujen ohella myös ohjainpinnoissa. Tämän jälkeen lujitemuovit yleistyivät pyrstörakenteissa, moottorisuojissa ja potkureiden lavoissa. Viime vuosina käyttökohteiksi ovat tulleet myös primäärirakenteet. Esimerkiksi kehitysvaiheessa olevissa Airbus 350XWB- ja Boeing 787 -matkustajalentokoneissa siipi- ja runkorakenteet on tarkoitus valmistaa lujitemuovista. Näissä koneissa lujitemuovien osuus nouseekin jo noin puoleen rakennepainosta. /Saarela 2007/ 3.2. MATERIAALIT Lujitemuovit koostuvat matriisiaineesta ja lujitekuiduista. Matriisiaineen tehtävä on sitoa lujitekuidut toisiinsa. Lentokonerakenteissa käytetään aina jatkuvia lujitekuituja. Tällöin rakenteen mekaaninen suorituskyky saadaan maksimoitua. Lujitteita käytetään yhdensuuntaiskerroksina, kudoksina ja moniaksiaalilujitteina.

13 Lujitemuovit lentokoneissa 5 Lujitteiden osuus lujitemuovilaminaatissa riippuu paljon käytetystä valmistusmenetelmästä. Yleensä lujitteiden osuus koko laminaatista on lentokonerakenteissa tilavuusprosenttia. /Saarela 2007/ /Tsai 1988/ Matriisiaineet Lujitemuovien muoviosana käytetään pääsääntöisesti kertamuoveja. Ne ovat synteettisiä orgaanisia polymeerejä, jotka silloittumis- eli kovettumisreaktiossa kovettuvat nestemäisestä hartsista kiinteäksi aineeksi. Nimensä mukaisesti kertamuoveja ei voida lämmön avulla muovata uudelleen tai kierrättää. /Korhonen 2007/ /Peters 1998/ Lentokoneteollisuudessa käytetyimmäksi matriisimuoviksi on noussut epoksi. Tämä siksi, että epoksilla on hyvä lämmönkestävyys, pieni kovettumiskutistuma, hyvät mekaaniset ominaisuudet ja sitkeys. Lisäksi sen ominaisuuksia voidaan säädellä lähtöaineita muuttamalla. Epoksi voidaan kovettaa usealla eri kovetteella tai niiden yhdistelmällä. Kovete muodostaa noin 30 % kovettuneen hartsin verkkorakenteesta, joten sen ominaisuudet vaikuttavat voimakkaasti kovettuneen hartsin ominaisuuksiin. Tästä syystä kovetetta on annosteltava juuri oikeassa suhteessa. /Korhonen 2007/ /Peters 1998/ Epoksi sopii hyvin myös liima-aineeksi, koska sitä on helppo käsitellä ja sen kastelevuus on hyvä monelle eri materiaalille. Epoksilla voidaan liimata lujitemuovien lisäksi myös metallirakenteita. Yleensä käytettäessä epoksipohjaisia liimakalvoja liimasauman paksuudeksi saadaan 0,1-0,2 mm. Tällöin myös liitoksen tehokkuus on parhaimmillaan. Pastaliimoilla saadaan noin 0,5 mm paksuisia liimasaumoja, mutta tällöin liitoksen efektiivinen teho verrattuna liimakalvoihin on huonompi. Liimana käytettäessä epoksien kohdalla täytyy huomioida niiden käyttölämpötilarajoitukset ja heikko kestävyys kohtisuoraan vaikuttavia repiviä kuormia vastaan. /Lubin 1969/ Lujitteet Kertamuoveja lujitetaan kuiduilla ja täyteaineilla, koska lujittamattoman muovin lujuus ja jäykkyys eivät riitä teknisiin ja rakenteellisiin sovelluksiin. Lujitteiden pääasiallinen tehtävä on kantaa komposiittiin kohdistuvat kuormitukset. Kaupallisesti ja teollisesti merkittävin lujite on lasikuitu, jonka osuus kokonaislujitetuotannosta on yli 95 %. Lasikuitulaatuja on useampia. Yleisin tyyppi, noin 99 % kaikesta valmistetusta lasikuidusta, on E-lasia. Sen sähköiset ja mekaaniset ominaisuudet sekä kemiallinen kestävyys ovat hyvät. Lentokoneteollisuutta varten on kehitetty myös S- ja R-lasit, joiden lujuusominaisuudet ovat E-lasia parempia, mutta korkea hinta rajoittaa niiden käyttöä. /Lee 1993/ /Saarela 2007/ Lentokoneteollisuudessa käytetään lujitemateriaaleina myös hiili- ja aramidikuituja. Etenkin hiilikuidun käyttö on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina. Se on kevyempää, jäykempää ja lujempaa kuin lasikuitu. Hiilikuitua käytetäänkin

14 Lujitemuovit lentokoneissa 6 erityisesti painokriittisimmissä kohteissa sekä kohteissa, joissa tarvitaan erityistä jäykkyyttä tai lujuutta. Aramidikuidut tunnetaan paremmin kauppanimellä Kevlar. Aramidikuitu on lasi- ja hiilikuituja kevyempää ja oleellisin ero on sen suuri vetomurtovenymä ja tekstiilimäinen kuiturakenne. Kimmokerroin on korkeahko ja asettuu lasi- ja hiilikuitujen väliin. Huonoihin ominaisuuksiin kuuluvat esimerkiksi alhainen puristuslujuus ja huonohko tartunta matriisimuoviin. Aramidikuituja käytetään niiden iskunkestävyyden takia siiven ja vakaimien johtoreunojen lujitemateriaalina. /Lee 1993/ /Saarela 2007/ 3.3. RAKENNETAVAT JA VALMISTUSTEKNIIKAT Lujitemuoviset lentokoneosat ovat useimmiten levymäisiä tai kotelomaisia rakenteita. Kaaret ja pituusjäykisteet jäykistävät tarvittaessa levyjä ja koteloiden pintapaneeleita. Kerroslevyrakenteita käytetään paikoissa, joissa tarvitaan suurta taivutusjäykkyyttä pienellä massan lisäyksellä. Integroitujen kokonaisuuksien takia on pystytty vähentämään liitoksia. Näin on saavutettu myös paino- ja kustannussäästöjä. /Teng 2001/ Ensimmäiset lujitemuoviset lentokonerakenteet valmistettiin märkälaminoimalla. Sittemmin ovat yleistyneet prepreg-laminointi ja autoklaavikovetus, joka on pitkään ollut lentokoneenrakennuksen standardimenetelmä. Viime vuosina erilaiset injektiotekniikat ovat yleistyneet nopeasti. Myös muita menetelmiä käytetään jossain määrin lentokonerakenteiden valmistuksessa. Esimerkiksi erilaisten säiliöiden ja putkien valmistukseen käytetään kuitukelausta. /Soutis 2005/ /Teng 2001/

15 Lujitemuovien vaurioituminen 7 4. LUJITEMUOVIEN VAURIOITUMINEN Lujitemuovirakenteiden kuorimaisuudesta johtuen niiden mekaaninen käyttäytyminen määräytyy laminaatin taso-ominaisuuksista. Laminaatin tasoominaisuudet riippuvat kerrosten ominaisuuksista ja kuitujen suuntautumisesta eri kerroksissa. Kuitujen suuntautumisen takia laminaatin ominaisuudet ja pettämistapa riippuvat kuormitussuunnasta. Lujitemuoveissa kuidut kantavat pääosan kuitujen suuntaisista kuormista. Hartsin tehtävä on pitää kuidut halutussa suunnassa. Kuiduilla ei ole metalleille tuttua plastista muodonmuutosominaisuutta, vaan niiden jännitysvenymäkuvaaja on lähes lineaarinen murtokuormaan asti ja kerroksen pettäminen tapahtuu äkillisesti. Tässä luvussa selvitetään aluksi laminaatin yhden kerroksen vaurioitumismuodot, jonka jälkeen tarkastellaan koko laminaatin mahdollisia pettämismuotoja ja laminaatin iskunkestävyyttä. Lopuksi selvitetään laminaateille yleisimmin käytetyt vauriotarkastusmenetelmät KERROKSEN VAURIOITUMINEN Matriisisäröt Matriisiaineeseen syntyy säröjä kuormitustason kasvaessa kuituja vastaan kohtisuorassa suunnassa. Säröt kasvavat kunnes ne kohtaavat rajapinnan, kuten kuidun. Jos särö pääsee kasvamaan liian pitkäksi, leikkausjännitys voi aiheuttaa kuidun ja hartsin tartunnan pettämisen, jonka jälkeen särö jatkaa kasvamista kuidun suuntaan. Jos lasi- tai hiilikuitu on asianmukaisesti pintakäsitelty, liimasidos niiden ja epoksin välillä on niin suuri, ettei särö siinä etene. /Talreja 1987/ Vaikka käsinlaminoinnissa käytettyjen hartsien murtovenymät ovat melko suuria, pieniä säröjä syntyy matriisiaineeseen jo hyvin alhaisella venymätasolla. Pienet säröt eivät kuitenkaan sellaisenaan alenna kerroksen lujuutta tai jäykkyyttä. Kuormitustason kasvaessa säröt eivät varsinaisesti kasva, vaan pieniä säröjä tulee lisää. Lopulta pienet säröt yhtyvät ja kun on saavutettu optimaalista kuitujärjestystä vastaava venymätaso, on koko kerros säröytynyt. /Adams 1997/ /Korhonen 2007/ Laminoitaessa syntyneet ilmahuokoset tai huonosti kastuneet kuidut nopeuttavat säröjen syntymistä, koska ne toimivat valmiina alkusäröinä. Koska lasikuidulla on suurempi murtovenymä kuin jäykällä hiilikuidulla, tapahtuu lasikuitulujitetuissa kerroksissa enemmän matriisiaineen säröilyä ennen kuitujen murtumista. /Armstrong 1998/

16 Lujitemuovien vaurioituminen Kuitumurtuma Kerros pettää kuitujen suuntaan tapahtuvassa kuormituksessa, kun ehjät kuidut eivät enää pysty kantamaan kaikkea kuormaa. Yleensä kuidun katkeaminen tapahtuu kuidun heikoimmassa kohdassa tai paikallisen jännityshuipun, kuten matriisisärön kärjen kohdalla. Kuitulujitetun kerroksen todellinen murtovenymä on usein pienempi kuin kuidulle mitattu murtovenymä. Yhdensuuntaiskerroksessa murtovenymä pienentyy tyypillisesti % ja se johtuu kuitujen epätasaisesta kuormittumisesta. Kudoksissa tapahtuu edelleen vastaava murtovenymän pienentyminen johtuen kudonnan aiheuttamasta kuitujen mutkaisuudesta. /Korhonen 2007/ 4.2. LAMINAATIN PETTÄMINEN Laminaatin lopullinen pettäminen riippuu useasta eri tekijästä. Kerroksien ominaisuuksien lisäksi merkittäväksi tekijäksi muodostuu kerrosten suuntaus laminaatissa. Näin ollen samoista materiaaleista voidaan kerrossuuntia ja ladontajärjestystä vaihtelemalla valmistaa useita eri tavoin käyttäytyviä laminaatteja Matriisisäröt Vetokuormituksessa laminaatin jännitysvenymäkuvaaja on epälineaarinen, johtuen laminaatin sisäisestä säröilystä. Säröily alkaa ensin laminaatin 90 -kerroksissa ja sen jälkeen +45 /-45 -kerroksissa, kun niiden vetolujuudet ylittyvät. Säröt ulottuvat kyseisen kerroksen paksuuden läpi ja niitä esiintyy koko laminaatin leveydellä. Säröily lisää 0 suuntaan olevien kerrosten kuormitusta. Kun kerroksen säröilyä aiheuttava kuormitustaso on saavutettu, kasvaa säröjen määrä nopeasti. /Saarela 2007/ Puristuskuormituksessa laminaatin käyttäytyminen on lineaarisempaa, koska laminaatin 90 - ja +45 /-45 -kerrokset kantavat puristuskuormaa paremmin kuin vetokuormaa. Leikkauskuormituksessa +45 /-45 -kerrokset kantavat pääosan kuormasta ja matriisin säröily alkaakin ensimmäisenä 0 - ja 90 -kerroksissa. /Saarela 2007/ /Teng 2001/ Delaminaatio Delaminaatio tarkoittaa laminaatin kahden kerroksen irtoamista toisistaan. Kerrosten välistä delaminaatiota aiheuttavat muun muassa poikittaiset säröt matriisissa. Kerroksien poikittaissäröjen kärkien alueella vaikuttavat jännityskeskittymät voivat aiheuttaa suoraan kerrosten välistä delaminaatiota tai kuormituksen suuntaisia pitkittäissäröjä kriittisiin kerroksiin, jonka jälkeen delaminaatioita ilmenee molempien särötyyppien kärkien alueella. Delaminaatiota voi tapahtua myös laminaatin vapaassa reunassa. /Harris 2003/

17 Lujitemuovien vaurioituminen Kuitujen murtuminen ja laminaatin pettäminen Vetokuormituksessa syntyvät matriisisäröt lisäävät kriittisten kerrosten kuormitusta, joka aiheuttaa kiihtyvää kuitujen katkeamista. Kuitujen katkeaminen onkin lopulta laminaatin pettämisen kannalta kriittinen vauriotyyppi. Laminaatti pettää vetokuormituksessa, kun 0 -kerroksien ehjät kuidut eivät enää pysty kantamaan koko kuormaa, jolloin tapahtuu laajamittainen kuitujen katkeaminen. Puristuskuormituksessa lopullinen laminaatin pettäminen tapahtuu, kun 0 -kerrokset ovat kuormittuneet äärilujuuteensa. Laminaatin pettäminen aiheutuu usein kuitujen taittumisesta eli mikronurjahduksesta. Leikkauskuormituksessa ristikkäiset +45 /-45 -kerrokset kantavat kuormaa tehokkaasti kuormittuen omissa pääsuunnissaan vedolla ja puristuksella. Laminaatti pettää, kun +45 /-45 -kerroksien kuidut pettävät. /Saarela 2007/ 4.3. LAMINAATIN ISKUNKESTÄVYYS Toisin kuin metallit, laminaatit ovat haurautensa takia erittäin alttiita iskuvaurioille. Iskukuormien lisäksi suuret normaalikuormat voivat aiheuttaa laminaattiin paikallisia vaurioita. Laminaatin iskunkestävyys riippuu materiaali- ja laminaattiominaisuuksien lisäksi laminaatin koosta ja tuentatavasta. Tuentatapa on merkittävä, kun iskevän esineen nopeus on suhteellisen pieni, eli kun isku taivuttaa laminaattia ennen pinnan rikkoutumista. Iskevän esineen nopeuden kasvaessa laminaatin koon ja tuennan merkitys vähenee. Iskuvaurioon vaikuttavat tietenkin myös iskevän kappaleen massa, koko ja muoto. /Saarela 2007/ Kuvassa 4.1 on kuvattu laminaatin iskuvaurion riippuvuutta iskuenergian suuruudesta. Jos laminaattiin kohdistuva isku on suhteellisen matalaenerginen, syntyy tyypillisesti matriisin sisäistä säröilyä ja delaminoitumista. Laminaatin pinta ei juuri vaurioidu. Kerrosvaurioita syntyy voimakkaampien iskujen vaikutuksesta. Kerrosvaurioita esiintyy yleensä ensin vastakkaisella puolella, johon isku kohdistuu. Vaurio näkyy iskupinnallakin, kun isku on tarpeeksi voimakas. Pahimmassa tapauksessa isku läpäisee koko laminaatin. /Saarela 2007/

18 Lujitemuovien vaurioituminen 10 Kuva 4.1. Laminaatin vauriotyyppi riippuu iskuenergian suuruudesta. /Saarela 2007/ Kertamuovit, kuten epoksi, ovat tyypillisesti kestomuoveja hauraampia ja siten vaurioherkempiä. Kertamuovienkin sitkeyttä pystytään parantamaan huomattavasti seosaineilla. Matriisimuovin ominaisuuksien lisäksi laminaatin iskunkestävyyteen vaikuttaa lujitekuidun jäykkyys. Yleensä iskuvaurio alentaa laminaatin puristuslujuutta huomattavasti. Hyvin pieni vaurio, jota ei iskupinnalla välttämättä edes huomata, voi alentaa puristuslujuuden jopa puoleen ehjän laminaatin lujuusarvosta. Tämän takia lujitemuovirakenteet tulee tarkastaa huolellisesti vaurioiden varalta, jos niiden päälle tippuu esimerkiksi työkalu tai rakenteeseen kohdistuu mikä tahansa muu iskukuorma. /Saarela 2007/ 4.4. VAURIOTARKASTUKSET Lujitemuovien vauriotarkastukset tehdään ainetta rikkomattomin menetelmin. Tavoitteena on havaita ja mitata rakennetta heikentävät viat rikkomatta rakennetta. Yleisesti menetelmistä käytetään englanninkielisten termien lyhenteitä NDT (Non- Destructive Testing) ja NDI (Non-Destructive Inspection). NDT-menetelmillä on tarkoitus etsiä lujitemuovisista rakenteista esimerkiksi huokoisuutta, matriisisäröjä, kuitujen katkeamisia, kuitu/matriisi -sidosvaurioita ja kerrostenvälisiä delaminaatioita. Kaikkia vikatyyppejä ei pystytä havaitsemaan ja mittaamaan yhdellä tietyllä menetelmällä, joten usein joudutaan käyttämään useaa eri menetelmää Visuaalinen tarkastus Visuaalinen tarkastus on yleisin käytetty lujitemuovisten rakenteiden tarkastusmenetelmä. Yksinkertaisuudestaan huolimatta menetelmä sopii lujitemuoveille hyvin, eikä sen tehokkuutta sovi vähätellä. Haittapuolena on tarkastuksen subjektiivinen luonne.

19 Lujitemuovien vaurioituminen 11 Visuaalinen tarkastus sopii hyvin valoa läpäisevien laminaattien, kuten maalaamattomien lasikuitulaminaattien tarkastamiseen. Vioista voidaan havaita muun muassa halkeamat, ilmakuplat, hartsirikkaat ja -köyhät alueet sekä delaminaatiot. Valoa läpäisemättömissä laminaateissa voidaan havaita vain pintaan asti ulottuvat vauriot. Ydinaineen ja pintalaminaatin liimauksen vauriot näkyvät usein pinnan muodonmuutoksina. Jos liimausvaurio on suurella alalla, voi sen havaita paikallisesti painelemalla rakenteen pintaa. /Korhonen 2007/ /Saarela 2007/ Äänitarkastus Äänitarkastuksessa etsitään vikoja havainnoimalla rakenteen äänivastetta kuulotaajuudella. Yksinkertaisin ja yleisin menetelmä on koputuskoe, jossa rakennetta koputetaan sopivan painoisella esineellä, esimerkiksi kolikolla. Ehjän rakenteen koputusääni on kirkas ja terävä, kun vauriokohdissa ääni on matalampi ja soinniton. Koputuskoetta käytetään erityisesti delaminaatioiden etsimiseen. Suhteellisen pienetkin delaminaatiot pystytään havaitsemaan koputusmenetelmällä. Haittapuolena on tarkastuksen hitaus ja visuaalisen tarkastuksen tapaan kokeen subjektiivisuus. /Saarela 2007/ Muita tarkastusmenetelmiä Yksi yleisesti käytetty menetelmä lujitemuovien tarkastamiseen on ultraäänitarkastus. Ultraäänitarkastuksessa mitataan joko takaisin heijastuvaa tai rakenteen läpäisevää signaalia. Signaalin takaisinheijastuksia aiheuttavat sekä kappaleen rajapinnat että sisäiset epäjatkuvuuskohdat, kuten vauriot. Parhaiten ultraäänitarkastus soveltuu laminaattitason suuntaisten vikojen havaitsemiseen. Vioista voidaan havaita muun muassa huokoisuus, säröt ja delaminaatiot. Menetelmän erottelukyky on riippuvainen käytetyn ultraääniaallon taajuudesta ja luotaimen koosta. /Saarela 2007/ Muita vähemmän käytettyjä ainetta rikkomattomia tarkastusmenetelmiä ovat esimerkiksi radio- ja termografia. Radiografisista menetelmistä yleisin on röntgentarkastus. Tarkastuksessa rakennetta säteilytetään ja läpäisevästä säteilystä muodostetaan kuva filmille. Röntgentarkastuksessa käytetään matalaenergisiä säteitä, koska lujitekuidut ja matriisiaineet ovat säteilyn suhteen hyvin läpinäkyviä. Röntgentarkastuksilla havaitaan helpoiten paksuussuunnassa olevat isokokoiset viat, kuten kerroslevyn kennossa oleva vesi. Delaminaatioiden havaittavuus on huono. Röntgensäteiden lisäksi myös neutroni- ja gammasäteitä käytetään jonkin verran. /Saarela 2007/ Termisissä tarkastuksissa vikoja etsitään mittaamalla laminaatin pinnan lämpötilajakaumaa. Kappaleen pintaa lämmitetään erillisellä lämpölähteellä ja samalla seurataan pinnan lämpötilajakaumaa. Jos rakenne on ehjä, myös sen lämmönjohtavuusominaisuudet ovat paikasta riippumattomat. Vikakohdissa lämmönjohtavuus eroaa muusta rakenteesta ja pintalämpötiloihin syntyy paikallisia eroavaisuuksia. /Saarela 2007/

20 Lujitemuovilaminaatin korjaaminen LUJITEMUOVILAMINAATIN KORJAAMINEN Tässä luvussa esitetään yleisiä lujitemuovirakenteiden korjaamiseen liittyviä menetelmiä ja ohjeita. Ensin tarkastellaan korjauksen suunnittelun vaiheita ja korjauksille asetettuja lujuudellisia vaatimuksia. Tämän jälkeen käsitellään tyypillisten lujitemuovirakenteiden korjaamista ja korjausproseduurin muita vaiheita. Yleisten lujitemuovirakenteiden korjausohjeiden korjausparametreja on taulukoituna liitteessä A KORJAUKSEN SUUNNITTELU Suunniteltaessa vaurioituneen lujitemuovirakenteen korjaamista on syytä ymmärtää lujitemuovien perusteet, koska korjauksen tarkoituksena on palauttaa rakenteelle sen alkuperäinen lujuus ja jäykkyys. Korjauksen paikkarakenne tulisi suunnitella siten, että se pystyy välittämään rakenteeseen kohdistuvat kuormitukset. Tästä syystä on tunnettava alkuperäisen rakenteen ja käytettävien materiaalien ominaisuudet. Lisäksi on otettava huomioon korjauslaminoinnin mahdolliset puutteet lujitesisällön ja valmistusolosuhteiden osalta. Korjausolosuhteet saadaan harvoin vastaamaan koneen tai rakenteen valmistusolosuhteita. /EASA 2008/ /Saarela 2007/ Korjaustöihin ryhdyttäessä on oltava täysi varmuus laminaatissa käytettyjen lujitekudoksien laadusta, määrästä ja kuitukerroksien suunnista. Tarvittaessa tiedot tulee selvittää hiomalla laminaattia hiekkapaperilla tai polttamalla pienestä laminaatista irtileikatusta osasta hartsi pois, jolloin kuidut ja niiden suunnat tulevat selvästi näkyviin. Koepalan polttaminen toimii hyvin vain lasikuitulaminaateilla. Korjausta ja sen geometriaa suunniteltaessa on syytä edetä systemaattisesti. Kuvassa 5.1 on esitetty esimerkkiprosessi korjauksen ja paikan geometrian suunnitteluun. /RAAF 1995/

Renkaiden epätasapainon, ilmanpaineen ja muotovirheiden vaikutus raskaan kaluston energiankulutukseen

Renkaiden epätasapainon, ilmanpaineen ja muotovirheiden vaikutus raskaan kaluston energiankulutukseen AALTO YLIOPISTON TEKNILLINEN KORKEAKOULU Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Koneenrakennustekniikan laitos Timo Naskali Renkaiden epätasapainon, ilmanpaineen ja muotovirheiden vaikutus raskaan

Lisätiedot

Suomalaisten ikkunoiden

Suomalaisten ikkunoiden ESPOO 2005 VTT TIEDOTTEITA 2285 Sälekaihtimien tyyppi Lasien paksuudet Puhtaanapito Sälekaihtimien asennus ja käyttö Ikkunoiden käyttö Huolto Käyttö Käyttäjä Suunnittelijat Eristyslasin lasiväli Ei osittaista

Lisätiedot

ILKKA KERÄNEN LEIKKAUSPARAMETRIEN VAIKUTUS LÄPÄISYYN JA LEIKKAUSJÄLKEEN PEHMEIDEN AINEIDEN VESISUIHKULEIKKAUKSESSA. Diplomityö

ILKKA KERÄNEN LEIKKAUSPARAMETRIEN VAIKUTUS LÄPÄISYYN JA LEIKKAUSJÄLKEEN PEHMEIDEN AINEIDEN VESISUIHKULEIKKAUKSESSA. Diplomityö ILKKA KERÄNEN LEIKKAUSPARAMETRIEN VAIKUTUS LÄPÄISYYN JA LEIKKAUSJÄLKEEN PEHMEIDEN AINEIDEN VESISUIHKULEIKKAUKSESSA Diplomityö Tarkastaja: professori Kari T. Koskinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Hydrauliikan-

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Tutkimus teräksen EN 1.4512 rajamuovattavuudesta Advanced Strain Analysis Päivi Juntunen Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelman opinnäytetyö Konetekniikka Insinööri(AMK)

Lisätiedot

Diplomi insinööri Tapio Koisaari

Diplomi insinööri Tapio Koisaari TEKNILLINEN KORKEAKOULU Konetekniikan osasto Juha Nyholm Raskaan kaluston aerodynamiikan kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi insinöörin tutkintoa varten. Espoo

Lisätiedot

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Sähkötekniikan laitos Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Matti Koivisto Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa Diplomityö, joka

Lisätiedot

3D-TULOSTETTUJEN KAPPALEIDEN MEKAANISET OMINAISUUDET

3D-TULOSTETTUJEN KAPPALEIDEN MEKAANISET OMINAISUUDET 3D-TULOSTETTUJEN KAPPALEIDEN MEKAANISET OMINAISUUDET LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ala Muovitekniikka Opinnäytetyö Syksy 2014 Emmi Hakala Lahden ammattikorkeakoulu Muovitekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

MIKKO PELTOMAA BETONI-TERÄS -LIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU EUROKOODIEN MUKAAN

MIKKO PELTOMAA BETONI-TERÄS -LIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU EUROKOODIEN MUKAAN MIKKO PELTOMAA BETONI-TERÄS -LIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU EUROKOODIEN MUKAAN Diplomityö Tarkastajat: prof. Ralf Lindberg TkT Vesa Järvinen TkL Olli Saarinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Lentoyhtiön liikenneohjelman järjestely polttoaineen jakelun häiriintyessä

Lentoyhtiön liikenneohjelman järjestely polttoaineen jakelun häiriintyessä TEKNILLINEN KORKEAKOULU Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Sovelletun mekaniikan laitos Antti Saikkonen Lentoyhtiön liikenneohjelman järjestely polttoaineen jakelun häiriintyessä Diplomityö,

Lisätiedot

JONI EIHOLA KAIVOSLASTAAJAN HYÖTYSUHTEEN TARKASTELU JA TUOT- TOSÄÄTÖISEN PUMPPUOHJAUKSEN TESTAUS. Diplomityö

JONI EIHOLA KAIVOSLASTAAJAN HYÖTYSUHTEEN TARKASTELU JA TUOT- TOSÄÄTÖISEN PUMPPUOHJAUKSEN TESTAUS. Diplomityö JONI EIHOLA KAIVOSLASTAAJAN HYÖTYSUHTEEN TARKASTELU JA TUOT- TOSÄÄTÖISEN PUMPPUOHJAUKSEN TESTAUS Diplomityö Tarkastaja: professori Kalevi Huhtala Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan

Lisätiedot

Koivun rumpukuorintaan vaikuttavat tekijät talvella

Koivun rumpukuorintaan vaikuttavat tekijät talvella 0 Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Säätötekniikan laboratorio Diplomityö Koivun rumpukuorintaan vaikuttavat tekijät talvella Oulussa 11.2.2013 Tekijä: Mikko Kalaoja Työn valvoja: Ari Isokangas, TkT

Lisätiedot

Ketterän ohjelmistokehitysmenetelmän määrittely, vertailu ja käyttäjäkysely

Ketterän ohjelmistokehitysmenetelmän määrittely, vertailu ja käyttäjäkysely Janne Huttunen Ketterän ohjelmistokehitysmenetelmän määrittely, vertailu ja käyttäjäkysely Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 11.12.2006

Lisätiedot

Offset-painojäljen laikkuisuuden mittaus konenäkömenetelmillä

Offset-painojäljen laikkuisuuden mittaus konenäkömenetelmillä LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOTEKNIIKAN OSASTO Offset-painojäljen laikkuisuuden mittaus konenäkömenetelmillä Diplomityön aihe on hyväksytty Lappeenrannan teknillisen yliopiston Tietotekniikan

Lisätiedot

KARI MUSTALAHTI VESIKUITUSUSPENSION VIRTAUSOMINAISUUKSIEN MITTAUS. Diplomityö

KARI MUSTALAHTI VESIKUITUSUSPENSION VIRTAUSOMINAISUUKSIEN MITTAUS. Diplomityö KARI MUSTALAHTI VESIKUITUSUSPENSION VIRTAUSOMINAISUUKSIEN MITTAUS Diplomityö Tarkastajat: professori Reijo Karvinen, yliopistonlehtori Seppo Syrjälä ja tutkijatohtori Matti Lindstedt Tarkastajat ja aihe

Lisätiedot

SAKARI NURMI MASSIIVIRAKENTEEN SISÄPUOLISEN LISÄLÄMMÖNERISTÄMISEN VAIKUTUS RAKENTEEN KOSTEUSTEKNISEEN TOIMINTAAN

SAKARI NURMI MASSIIVIRAKENTEEN SISÄPUOLISEN LISÄLÄMMÖNERISTÄMISEN VAIKUTUS RAKENTEEN KOSTEUSTEKNISEEN TOIMINTAAN SAKARI NURMI MASSIIVIRAKENTEEN SISÄPUOLISEN LISÄLÄMMÖNERISTÄMISEN VAIKUTUS RAKENTEEN KOSTEUSTEKNISEEN TOIMINTAAN Diplomityö Tarkastajat: tutkimusjohtaja Juha Vinha ja professori Ralf Lindberg Tarkastajat

Lisätiedot

FOKUSOIMATTOMAN IONISUIHKUN KÄYTTÖ MIKROANALYTIIKAN NÄYTTEENKÄSITTELYSSÄ

FOKUSOIMATTOMAN IONISUIHKUN KÄYTTÖ MIKROANALYTIIKAN NÄYTTEENKÄSITTELYSSÄ FOKUSOIMATTOMAN IONISUIHKUN KÄYTTÖ MIKROANALYTIIKAN NÄYTTEENKÄSITTELYSSÄ Pro gradu -tutkielma Turun Yliopisto Fysiikan ja tähtitieteen laitos Materiaalitiede 2012 LuK Jere Manni Tarkastajat: FL Jyrki Juhanoja

Lisätiedot

Äkillisistä vahingoista rakennuksille aiheutuneiden vaurioiden korjaaminen palveluntarjoajan liiketoimintaprosessina

Äkillisistä vahingoista rakennuksille aiheutuneiden vaurioiden korjaaminen palveluntarjoajan liiketoimintaprosessina Joonas Hiltunen Äkillisistä vahingoista rakennuksille aiheutuneiden vaurioiden korjaaminen palveluntarjoajan liiketoimintaprosessina Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

Frans Laivonen PUUTAVARAKUORMAIMEN HYTIN KUSTANNUSRAKENTEEN SELVITTÄMINEN

Frans Laivonen PUUTAVARAKUORMAIMEN HYTIN KUSTANNUSRAKENTEEN SELVITTÄMINEN Frans Laivonen PUUTAVARAKUORMAIMEN HYTIN KUSTANNUSRAKENTEEN SELVITTÄMINEN Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma 2012 PUUTAVARAKUORMAIMEN HYTIN KUSTANNUSRAKENTEEN SELVITTÄMINEN Laivonen, Frans Satakunnan

Lisätiedot

Laajakaista-absorbentti

Laajakaista-absorbentti Denis Siponen Laajakaista-absorbentti VTT, Rakennus- ja Yhdyskuntatekniikka Ilmatekniikka ja Akustiikka Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa

Lisätiedot

Liikelentokoneen maahantuonti ja käyttöönotto

Liikelentokoneen maahantuonti ja käyttöönotto TEKNILLINEN KORKEAKOULU Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Sovelletun mekaniikan laitos Aki Väistö Liikelentokoneen maahantuonti ja käyttöönotto Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkistettavaksi

Lisätiedot

POTKURILASKENNAN VALIDOINTI JA GEOMETRIAN SIIRTO CFD-LASKENNAN TARPEISIIN

POTKURILASKENNAN VALIDOINTI JA GEOMETRIAN SIIRTO CFD-LASKENNAN TARPEISIIN 1 Opinnäytetyö (AMK) Kone- ja tuotantotekniikka Laiva- ja venetekniikka 2015 Janne Juvasmaa POTKURILASKENNAN VALIDOINTI JA GEOMETRIAN SIIRTO CFD-LASKENNAN TARPEISIIN 2 OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

Kattorakenteiden tuuletus- ja kosteusongelmien korjaaminen

Kattorakenteiden tuuletus- ja kosteusongelmien korjaaminen Roope Sell Kattorakenteiden tuuletus- ja kosteusongelmien korjaaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Rakennustekniikka Insinöörityö 19.08.2013 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika

Lisätiedot

Online-topografiamittauksen hyödyntäminen LWCpaperikoneella

Online-topografiamittauksen hyödyntäminen LWCpaperikoneella Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Kuitu- ja partikkelitekniikan laboratorio Diplomityö Online-topografiamittauksen hyödyntäminen LWCpaperikoneella Oulussa 4.1.2013 Tekijä: Juho Seppänen Työn valvoja:

Lisätiedot

Ilmatiiveys ja vuotokohdat pientaloissa

Ilmatiiveys ja vuotokohdat pientaloissa Energia- ja LVI-tekniikan koulutusohjelma Heikki Jussila Ilmatiiveys ja vuotokohdat pientaloissa Diplomityö, joka on jätetty tarkistettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten. Helsinki 31.3.2015 Valvoja:

Lisätiedot

Miika Hirsimäki KERROSTALOYHTIÖN JULKISIVUKORJAUS JA ULKOSEINIEN LISÄERISTÄMINEN

Miika Hirsimäki KERROSTALOYHTIÖN JULKISIVUKORJAUS JA ULKOSEINIEN LISÄERISTÄMINEN Miika Hirsimäki KERROSTALOYHTIÖN JULKISIVUKORJAUS JA ULKOSEINIEN LISÄERISTÄMINEN KERROSTALOYHTIÖN JULKISIVUKORJAUS JA ULKOSEINIEN LISÄERISTÄMINEN Miika Hirsimäki Opinnäytetyö Kevät 2013 Rakennustekniikan

Lisätiedot

HITSATTAVAN KONSTRUKTION LAADUN JA RAKENTEEN KEHITTÄMINEN LYÖNTIPAALUTUSKONEESSA

HITSATTAVAN KONSTRUKTION LAADUN JA RAKENTEEN KEHITTÄMINEN LYÖNTIPAALUTUSKONEESSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma Aki Riikonen HITSATTAVAN KONSTRUKTION LAADUN JA RAKENTEEN KEHITTÄMINEN LYÖNTIPAALUTUSKONEESSA Työn tarkastajat:

Lisätiedot

JONI ORRE UUSIUTUVAT MATERIAALIT ELEKTRONIIKAN TUOTESUUNNIT- TELUSSA. Diplomityö

JONI ORRE UUSIUTUVAT MATERIAALIT ELEKTRONIIKAN TUOTESUUNNIT- TELUSSA. Diplomityö JONI ORRE UUSIUTUVAT MATERIAALIT ELEKTRONIIKAN TUOTESUUNNIT- TELUSSA Diplomityö Tarkastajat: Johanna Virkki & Leena Ukkonen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Kolmiakselisen kiihtyvyysanturin tuotantotestauksen optimointi

Kolmiakselisen kiihtyvyysanturin tuotantotestauksen optimointi TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta MIKES TKK Mittaustekniikka Laurén Janne Kolmiakselisen kiihtyvyysanturin tuotantotestauksen optimointi Diplomityö, joka

Lisätiedot

ARTO KÖLIÖ BETONILÄHIÖIDEN JULKISIVUJEN TEKNINEN KORJAUSTARVE. Diplomityö

ARTO KÖLIÖ BETONILÄHIÖIDEN JULKISIVUJEN TEKNINEN KORJAUSTARVE. Diplomityö ARTO KÖLIÖ BETONILÄHIÖIDEN JULKISIVUJEN TEKNINEN KORJAUSTARVE Diplomityö Tarkastajat: professori Matti Pentti, erikoistutkija Jukka Lahdensivu Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto. Krista Lehtomaa

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto. Krista Lehtomaa TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Krista Lehtomaa MARKKINOINTIAIHEISEN MOBIILIN KUVAVIESTINNÄN TOIMIVUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT PÄÄTELAITTEIDEN KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA Diplomityö, joka on jätetty

Lisätiedot