KAHVILA-RAVINTOLA MINTUN UUDISTAMISSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAHVILA-RAVINTOLA MINTUN UUDISTAMISSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 KAHVILA-RAVINTOLA MINTUN UUDISTAMISSUUNNITELMA Kati Jääskeläinen Sanna Vilkkilä Opinnäytetyö Kesäkuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Tekijä(t) JÄÄSKELÄINEN Kati VILKKILÄ Sanna Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 62 Luottamuksellisuus Julkaisun kieli suomi Salainen saakka Työn nimi KAHVILA-RAVINTOLA MINTUN UUDISTAMISSUUNNITELMA Koulutusohjelma Palvelutuotannon ja -johtamisen koulutusohjelma Työn ohjaaja SACHSE Mika Toimeksiantaja(t) Restonomipalvelut, Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutusyksikkö Tiivistelmä Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Jyväskylän ammattikorkeakoulun matkailu-, ravitsemisja talousalan Restonomipalveluille. Tavoitteena oli suunnitella uusi kahvilakonsepti Kahvilaravintola Mintulle. Opinnäytetyön pääpaino oli kahvilatoiminnan kokonaisuuden suunnittelussa ja raportointiosuus koottiin päiväkirjamerkintöjä apuna käyttäen. Opinnäytetyö koostuu ryhmähaastattelusta, ongelmien kartoittamisesta, kahvilatilan ja tuotteiden suunnittelusta, työskentely- ja asiakaspalvelutilanteiden kuvailusta ja kustannusarviosta. Työhön liitettiin tuotekansio ohjeineen ja niiden käyttö sekä keittiön ja salin suunnitelma. Sisustuksesta tehtiin oma liitteensä. Pohjapiirustusten avulla luonnosteltiin keittiön ja kahvilasalin ratkaisut. Ryhmähaastatteluilla selvitettiin asiakkaiden tuotetoiveita ja näiden pohjalta uudistettiin kahvilatuotevalikoimaa. Tuloksena oli kahvila Mintun toimintakokonaisuus remontista, rahoitussuunnitelman ja tuotekehityksen kautta asiakaspalvelutapahtumien kuvailuun. Kahvila Mintussa tärkeintä ei ollut vain syöminen ja juominen, vaan myös ulkoisilla tekijöillä (sisustus, kalusteet, tunnelma) oli merkitystä, vaikka asiakkaiden aikataulu päivän aikana olisikin kiireinen. Tämä työ on apuna uudistamisprosessin aloituksessa ja läpi viemisessä. Kokonaisuutena työn päätehtävänä on konseptin muutossuunnitelma. Uudistettu ja tarkennettu liikeidea, segmentoinnin tarkentaminen ja uusi ilme tuovat Restonomipalveluille hyötyä, koska uudistukset antavat vaikutelman eteenpäin menevästä yrityksestä. Avainsanat (asiasanat) kahvilat, ravintolasuunnittelu, tilasuunnittelu, tuotekehitys, Restonomipalvelut, ruokalistasuunnittelu, asiakaspalvelu Muut tiedot Opinnäytetyö sisältää kaksi erillistä liitekansiota, tuotekansion (84 sivua) ja sisustussuunnitelman (8 sivua).

3 JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION School of Tourism and Services Management Author(s) JÄÄSKELÄINEN, Kati VILKKILÄ, Sanna Type of Publication Dissertation Pages 62 Confidential Language finnish Title NEW CONCEPT FOR THE CAFÉ RESTAURANT MINTTU Until Degree Programme Degree Programme in Service Management Tutor SACHSE, Mika Assigned by Restonomipalvelut / School of Tourism and Services Management Abstract The dissertation was assigned by Jyväskylä Polytechnic, School of Tourism and Services Management, Restonomipalvelut. The purpose was to plan a new concept for the Café Restaurant Minttu. The main focus of the study was to plan the café operations in their entirety. The report consists of diary entries, group interviews charting the problems, product and facility development, description of working and customers service situations and cost estimate. The dissertation includes a product folder with recipes and another folder including kitchen and dining room interior design. The design of the kitchen and the dining room is based on the old original layout. The product and customer service concept were renewed. It was found out that the main issue for the customers at the Café Restaurant Minttu was not just eating and having a cup of coffee. Fitting, furnishing and atmosphere were also considered as remarkable factors for the customers, despite their busy timetable. With the help of this dissertation the new concept for the café restaurant Minttu can be started and put into practice. The new and more precise business idea, customer segmentation and the new appearance will benefit Restonomipalvelut as of the modernization will show to customers that the company is a modern organisation. Keywords cafés, product development, space planning, restaurant planning, Restonomipalvelut, menu planning, customer service Miscellaneous The dissertation includes two folders: recipes (84 pages) and interior design (8 pages).

4 SISÄLTÖ 1 1 JOHDANTO SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHTIA Kahvila-ravintola Mintun liikeidea ja visio Ongelmat nykyisessä kahvila-ravintola Mintussa Asiakkaiden segmentointi Ryhmähaastattelut KAHVILAN SUUNNITTELUTYÖ Keittiön pohjaratkaisu Kahvilasalin pohjaratkaisu ja yleisilme Mintun sisäinen mainonta TUOTTEIDEN SUUNNITTELU Kahvilatuotteet Teemaviikot TYÖSKENTELY- JA PALVELUTILANTEET Mintun kahvilatoiminta työntekijän kannalta Mintun kahvilatoiminta asiakkaan kannalta Palvelutilanteet KUSTANNUSARVIO JA TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ Uudistuksen rahoitustarve Toimintaohjeet suunnitelman aloittamiseen Mintun tulevaisuuden näkymiä...35

5 2 7 POHDINTA...36 LÄHTEET...39 LIITTEET...41 Liite 1. Kahvilakalusteet...41 Liite 2. Mintun salaattikierto...42 Liite 3. Teemaviikot vuodessa...43 Liite 4. Vuoden 2004 tulosbudjetti...44 Liite 5. Vuosien tulosbudjetit...48 Liite 6. Uudistamissuunnitelman aloittamisohjeet...51 KUVIOT KUVIO 1. Alkuperäinen pohjapiirustus...6 KUVIO 2. Vaihtoehdot 1 ja KUVIO 3. Keittiön kolmiulotteinen kuva...14 KUVIO 4. Kahvilan kolmiulotteinen kuva...17 KUVIO 5. Mainospohjamallit...20 KUVIO 6. Laitejärjestys...27 TAULUKOT TAULUKKO 1. Fast food -tuotteiden tarjonta...24 TAULUKKO 2. Investointiarviot...31 TAULUKKO 3. Ruokamyyntien kasvun arvio...32 TAULUKKO 4. Kertaostot kuukausittain vuonna

6 3 1 JOHDANTO Tämän työn tavoitteena on tehdä Kahvila-ravintola Mintun konseptin uudistamissuunnitelma. Kahvila-ravintola Minttu (myöhemmin työssä Minttu) on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun matkailu-, ravitsemis- ja talousalan toimipiste Mankolassa. Se sijaitsee Mannilan kaupunginosassa 3,5 kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta. Työn toimeksiantajana on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun Restonomipalvelut. Mintun toiminta on koettu joiltain osin vanhanaikaiseksi ja kokonaisuuteen tarvitaan uutta ilmettä. Työhön sisältyvät liikeidean tarkentaminen ja ryhmähaastattelu lähes päivittäin Mintussa käyville asiakkaille. Haastattelutuloksia käytetään suunnittelun apuna. Tärkeä kokonaisuus on toimintaympäristön suunnittelu, jossa on mukana alusta lähtien eri yhteistyökumppaneita. Toimeksiantoon kuuluu myös kustannusarvioiden, laskelmien ja budjetin teko. Työssä selvitetään, mitä eri asioita kahvilan muutostöissä pitää ottaa huomioon. Päätehtävänä on tehdä uudistamissuunnitelma, jonka avulla uusi konsepti voidaan ottaa käyttöön. Huomioitavia asioita ovat keittiön ja asiakaspalvelun toimivuuteen liittyvät ratkaisut. Tärkeä osa työtä ovat kahvilatuotteiden suunnittelu ja perusvalikoiman kokoaminen, joissa näkyvät ajanhenkisyys ja nykypäiväisyys. Lisäksi Mintun tuleva i- suuden näkymiä kartoitetaan. Suunnitelman tekijät ovat itse työskennelleet ja olleet asiakkaina Mintussa. Tällä on jonkin verran vaikutusta työssä ilmeneviin näkökulmiin ja ratkaisuihin. Merkittävä osa opinnäytetyötä on käytännön suunnittelua ja palavereita, jolloin lähdekirjallisuuden käyttö ei ole painottunut. Eri projektien kautta työhön koottiin kaksi liitekansiota, joista selviävät sisustussuunnitelma ja kahvilatuotteet. Raportin jälkeen liitteenä kuusi on uudistamissuunnitelman aloittamisohjeet. Työhön on liitetty otteita päiväkirjasta, jota pidettiin työn käytännön osuuden edetessä.

7 4 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHTIA 2.1 Kahvila-ravintola Mintun liikeidea ja visio Toimeksiantajan toiveesta työ aloitettiin vision määrittelemisestä ja liikeidean tarkentamisesta. Liikeidea on koko toiminnan perusta, jonka pohjalta kahvilan toiminta syntyy. Vanha liikeidea on kokonaisuudessaan seuraavanlainen: Kahvila-ravintola Minttu toimii Mankolan kokous- ja juhlapalvelujen tilausravintolana, jolloin sillä on täydet anniskeluoikeudet. Kahvila-ravintola Minttu tarjoaa Mankolassa toimivien oppilaitosten opiskelijoille ja henkilöstölle sekä muille asiakkaille, erityisesti Mankolan kokousja juhlapalvelujen asiakkaille, kahvilapalveluja sekä a la carte -tyyppisiä lounasruokapalveluja. Kahvila-ravintola Mintussa on 40 asiakaspaikkaa sekä ala-aula asiakastilanaan. (Restonomipalvelut, toiminnanohjauskäsikirja ) Vanha liikeidea ei kertonut riittävästi toiminnasta. Suunniteltiin uusi, eritelty liikeidea, joka helpotti koko uuden konseptin kehittämistä. Visiossa tarkastellaan tulevaisuuden näkymiä pitkällä aikavälillä. Vision avulla kahvilan toiminta ohjautuu tulevaisuutta kohti. Alkuperäistä liikeideaa tarkennettiin seuraavien kysymysten avulla: mitä, miten, kenelle ja millainen mielikuva Mintun toiminnasta halutaan luoda. Seuraavassa on uudistettu ja tarkennettu liikeidea: Mitä: Tarjota asiakkaille kahvilapalveluita ja vaihtoehto perinteiselle Rosmariinin lounastarjonnalle (Rosmariini on lounasravintola Mankolan toimipisteessä). A la carte -tyyppisiä lounasruokapalveluita ei ole tarkoitus jatkaa vaan tilalle tulee kahvilatuo t- teita. Tulevaisuudessakin tarjonta pidetään erillään Rosmariinin lounasruoasta. Mahdolliset pienimuotoiset kahvitus-, kokous- ja ruokailutilaisuudet otetaan huomioon tilan käytössä. Miten: Tarkoitus on luoda lisää viihtyisyyttä, jotta asiakkaat voivat nauttia kahvilan palveluista miellyttävässä ympäristössä. Asiakaspaikkoja on 40 sekä lisäksi ala-aulan tilat. Vuodenajat näkyvät sisustuksissa pienillä yksityiskohdilla. Vaihtelemalla verhoja ja liinoja tuodaan uutta ilmettä kahvilaan. Tavoitteena on, että asiakkaan on joka kerta helppoa tulla kahvilaan, tuntea olonsa tervetulleeksi ja viihtyä kahvilasalissa. Vakioiduilla tuotteilla saadaan tasalaatuisuutta. Teemat ja muunneltavuus tuovat vaihtelua ja monipuolisuutta tarjontaan.

8 Kenelle: Mankolassa toimivien oppilaitosten opiskelijoille, opettajille ja muulle he n- kilöstölle, kokous- ja juhlapalveluasiakkaille sekä muille vieraille. 5 Mielikuva: Uudistuva kahvila luo mielikuvan eteenpäin menevästä ja nykyaikaisesta Restonomipalvelusta. Tuote- ja hintapäätöksissä otetaan huomioon eri asiakassegmenttien tarpeet. Tasalaatuisuus näkyy myös mainoksissa ja viestinnässä. Visio: Restonomipalveluiden visiona on olla haluttu oppimisympäristö, jossa käytäntö kohtaa tietopuolisen opetuksen. Tavoitteena on tuottaa laadukkaita ja innovatiivisia ravintola- ja kokouspalveluja. (Restonomipalvelu, toiminnanohjauskäsikirja ) Kahvila-ravintola Mintun visio on muuttaa toimintaympäristöään erilaisten teemojen mukaan, mutta tietyt tuotteet pysyvät ympäri vuoden teemojen rinnalla. Teemat voivat olla vuodenaikojen mukaisia (kuten syksyn satoa) tai eri maiden tuoteuutuuksia. Ajanhenkisyys ja innovatiivisuus näkyvät kehityksessä ja toiminnassa koko ajan. Tulevaisuudessa Minttu tarjoaa lähialueen asukkaille tasokkaita kahvila- ja ruokapalveluita. 2.2 Ongelmat nykyisessä kahvila-ravintola Mintussa Restonomipalveluiden päällikkö Iris Mäkisen mukaan uudistamisessa tärkeitä kohtia ovat palvelutiskin toimivuus, asiakaspalvelun parantaminen, tuotteiden uudistaminen ja monipuolistaminen (Mäkinen 2002). Minttu on pysynyt samanlaisena monia vuosia, joten näkyvää ja kokonaisvaltaista nykyaikaistamista tarvitaan. Ruoasta tulisi enemmänkin take away ja fast food -tyylistä. Esimerkiksi salaatit, panninit ja toastit. Tuotteista tehtäisiin selkeä lista ja hinnasto, joka on näkyvillä kaikille. Käyttöön otettaisiin vakioidut ruokaohjeet, jotta tasainen laatu säilyisi. Tällä hetkellä kahvilasalin käyttö keskittyy pääasiassa lounasajan muutamaan tuntiin. Usein asiakkailla on aikaa vain muutama minuutti ja tauot sattuvat yhtäaikaisesti monille ryhmille. Kahvilan toiminta on tämän vuoksi ajoittain hektistä, mutta monesti kahvilasali on silti tyhjillään. Tilaa pidetään palaveripaikkana eikä kahvilana, joten tavallisesti asiakkaat menevät aulan tiloihin ostokset tehtyään, vaikka kahvilasalissa olisikin tilaa. Moni kokee aulan tilan epämukavana, varsinkin silloin, kun on paljon asiakkaita ja asiakkaat istuvat ahtautuneina aulan ikkunalaudoilla. Kuviossa yksi keskellä alhaalla oleva ovi on kahvion sisäänkäynti, joka tekee kahvilasalista erillisen ja

9 yksityisen tilan ala-aulaan nähden. Vasemmassa alakulmassa näkyvä ovi on kiinni, eivätkä asiakkaat pääse kulkemaan kahvilaan sitä kautta. 6 KUVIO 1. Alkuperäinen pohjapiirustus Yksi ongelma on se, että Mintun keittiö on selkeästi erillään kahviopisteestä. Keittiön ovi on kuviossa yksi vasemmassa reunassa puolittain näkyvänä. Ruoanvalmistus keskittyy kokonaan keittiöön. Asiakkaan tilattua ruoan tarjoilija joutuu kulkemaan edestakaisin kassan ja keittiön väliä kahvilasalin poikki. Kassa on kuviossa yksi oikealla alhaalla. Askelmäärä päivän aikana on turhan suuri. Asiakkaat jäävät usein yksin saliin, kun tarjoilija on keittiön puolella ilmoittamassa asiakkaiden tilauksia. Samalla asiakkaiden odotusaika kasvaa, palvelu hidastuu ja palvelun laatu kärsii. Vakituista henkilökuntaa on yleensä paikalla yksi. Koska Minttu on oppimisympäristö, muu henkilökunta koostuu pääasiallisesti harjoittelijoista ja esimiesopiskelijoista.

10 7 Heidän määränsä ei ole vakio, vaan se vaihtelee sen mukaan, kuinka opinnot etenevät. Työntekijöiden ja harjoittelijoiden perehdyttäminen on vaihtelevaa ja se näkyy myös palvelun laadussa. Sitoutumista työhön tarvitaan enemmän. Tämä vaikuttaa koko kahvilan prosesseihin, kuten asiakaspalveluun, työtapoihin ja asenteisiin. Asiakkaan kannalta linjasto ei toimi tarpeeksi nopeasti. Asiakkailla on usein kiire, koska tauot ovat päivän aikana lyhyitä ja useilla ryhmillä samaan aikaan. Vitriinituotteet eivät useinkaan ole selkeästi esillä. Tuotteista puuttuu tuoteselostus, mikä hidastaa ostopäätöksen tekemistä ja jonon etenemisestä. Osa tuotteista loppuu liian usein kesken ja asiakkaat kokevat palvelun huonona. Tämän vuoksi jotkut asiakkaista kääntyvät pois ja jättävät ostokset tekemättä. Usein tuotevalikoima on melko yksipuolinen ja vaihtelevuutta on harvemmin. Mainontaan tulee kiinnittää huomiota ja tehdä yhtenäiset mainospohjat. Työntekijöille aiheuttaa ongelmia tuotteiden hinnoittelutapa, koska siitä ei ole selkeää ohjetta. Täysin sama tuote voi olla eri hintainen eri päivinä. Toisinaan eri kokoiset ja hintaiset tuotteet ovat myynnissä kaikki samaan hintaan. Asiakkaille tämä antaa huonon vaikutelman toiminnasta. Nykyisessä Mintussa kahvin keittäminen vie paljon aikaa, jolloin muut palvelut voivat jäädä vähemmälle. Kahvi keitetään samaan tapaan kuin kotitalouksissa, pannu kerrallaan. Laatu voi olla vaihtelevaa, jos kahvijauhetta annostellaan väärin tai kahvi on ollut kauan pannussa. Kahvin tulee olla tuoretta, eikä sitä laiteta termoskannuihin. Joskus asiakas saattaa joutua odottelemaan uutta kahvia. Monesti jono pysähtyy maksun ja kahvin oton yhteydessä, koska ne on sijoitettu niin lähelle toisiaan. Kassakoneen paikka pitää miettiä uudestaan. Jono pysähtyy helposti, eikä kassatoiminta ole sujuvaa. Kassan yhteydessä tuotteita on paljon esillä ja asiakas joutuu tekemään monta asiaa samaan aikaan, esimerkiksi maksamisen ja muiden ostosten valitsemisen. 2.3 Asiakkaiden segmentointi Markkinoiden segmentointi tarkoittaa kokonaismarkkinoiden jakamista ja ryhmittelyä toisistaan erottuviin pienempiin osiin. Segmentointi on tullut yksilöllistymisen myötä yhä vaikeammaksi. Samat ihmiset haluavat monia asioita ja vaihtavat mieltymyksiään. Vanhassa liikeideassa asiakasryhmiä ei oltu määritelty tarkasti, joten oli tarpeen sel-

11 8 vittää asiakasrakennetta. Oleellista oli löytää sopivat markkinoinnin kohderyhmät. Asiakassegmentoinnilla haluttiin parantaa käyttöön otettavan uuden konseptin tulosta ja kannattavuutta. (Markkinoiden segmentointi 2003.) Segmentoinnin tärkeimpiä syitä on muun muassa se, että asiakkaat ja heidän kulutustottumuksensa, tarpeensa ja odotuksensa ovat erilaisia. Kahvila Mintun on helpompi saavuttaa tavoitteensa pienemmillä segmenteillä kuin kokonaismarkkinoilla ts. ei kannata markkinoida tuotteita kaikille mahdollisille asiakkaille. Segmentoinnin avulla säästetään keskittämällä voimavarat vain kannattaville alueille, asiakkaiden tarpeet sekä Mintun markkinointitoimenpiteet voidaan sovittaa hyvin yhteen. Ongelmia segmentoinnissa voi tulla, jos valitaan kannattamaton tai liian suppea segmentti, keskitytään liikaa yhteen tai asiakassegmenttien tavoittaminen on liian kallista. Aikaisemmin mainitun vision kannalta Mintun segmentointia kannattaa käydä myöhemmin uudelleen läpi ja tarkentaa. Näin saadaan kohdennettua palveluita tehokkaammin. Alkuselvitysten perusteella tultiin siihen johtopäätökseen, että Mintussa on aikaisemmin otettu huomioon enemmän opettajat kuin opiskelijat. Saattaa olla, että joiltain osin on vaikea saavuttaa opiskelijoiden kiinnostus muuttuvaan ympäristöön, kuitenkin halutaan tarjota myös enemmän opiskelijoiden tarpeisiin vastaavia palveluita. Tarkoituksena on pystyä palvelemaan mahdollisimman onnistuneesti asiakkaita. Hankimme vuoden 2002 asiakastietoja toimistosihteeri Seija Muhoselta opintotoimistosta. Tietojen perusteella jaottelimme segmentit, jotka jakaantuvat neljään osaan: 1. Opiskelijat. Päiväopiskelijoita on 518, joista naisia 332 ja miehiä 186. Aikuisopiskelijoita on yhteensä 133, joista naisia 124 ja miehiä 9. Ikäjakauma päiväopiskelijoissa on vuotta, aikuisopiskelijat ovat vanhempia. Aikuisopiskelijat ovat pääsääntöisesti työssäkäyviä ja he opiskelevat iltaisin ja viikonloppuisin. Erikoistumisopinnoissa on yhteensä 72, joista naisia 52 ja miehiä 20. Näissä erikoistumisopinnoissa opiskelijat kokoontuvat kaksi kertaa kuukaudessa. 2. Henkilöstöön kuuluu 58 henkilöä, joista 48 naista ja 10 miestä. Tähän joukkoon kuuluu esimerkiksi opettajia ja toimistotyöntekijöitä. Henkilökunnasta suurin osa on tiloissa päivittäin. Ikäjakaumaltaan suurin osa on keski-ikäisiä. 3. Yksittäiset vieraat ovat yleensä lähialueen asukkaita tai ohikulkijoita, joita päivittäin käy muutamia. Suurin osa on eläkeläisiä.

12 9 4. Kokous- ja juhlapalveluiden asiakkaat, joita käy tiloissa tilausten mukaan viikoittain. Osa ryhmistä kokoontuu säännöllisesti, esim. kaksi kertaa kuukaudessa. Tässä segmentissä ikäjakauma on erittäin vaihteleva. Yhteistä opiskelijoille ja henkilökunnalle on se, että he käyvät lähes päivittäin Mankolassa. Aikataulut päivän aikana ovat melko samoja (tauot, ruokatunnit), jolloin kahvilatoiminta on melko hektistä. Erottavia tekijöitä näillä kahdella asiakasryhmällä ovat rahan käyttö ja varallisuus, jotka vaikuttavat ostopäätöksiin. Opiskelijat eivät ole olleet kiinnostuneita A la carte -ruoista. Hintataso on lisäksi saattanut vaikuttaa kiinnostukseen. Kaksi ensimmäistä asiakassegmenttiä ovat määrällisesti suurimmat. Yksittäiset vieraat ja kokousasiakkaat käyvät yleensä satunnaisesti ja ostokäyttäytyminen on yksilökohtaista. Siihen vaikuttaa kokouspalvelujen käyttö, esimerkiksi kuuluvatko kokouskahvi ja lounas kokouksen tai luennon hintaan. Osa asiakkaista ostaa ruoka-annoksia mukaan melko säännöllisesti. Näiden kahden viimeisen segmentin varallisuus ja kulutustottumukset ovat erilaisia kuin opiskelijoilla. Tärkein asiakasryhmänä ovat opiskelijat ja se näkyy kahvilan tuotevalikoimassa ja hinta-laatusuhteessa. Kaikki asiakassegmentit pyritään kuitenkin ottamaan huomioon tasalaatuisesti. Tuotevalikoimassa ruoan täyttävyys ja terveellisyys on katsottu merkittäväksi asiaksi. Koska ensimmäisen ja toisen segmentin asiakkaista suuri osa on naisia, se otetaan tuotevalikoimassa huomioon mm. kevytvaihtoehdoilla. Opiskelijoita muistetaan tuotteiden hinnoittelussa. Ympäristössä huomioidaan viihtyisyys ja luodaan rennompi ilmapiiri, joka poikkeaa tavanomaisesta kouluilmapiiristä. Samalla kahvila toimii tavaramerkkinä ja ravintola-alan koulussa yhtenä esimerkkinä kahvilatoiminnasta. 2.4 Ryhmähaastattelut Selvitimme, millaisia muutosehdotuksia tämän hetkisillä asiakkailla on kahvilatoimintaan. Kyselyjen avulla saimme pohjatietoa asiakkaiden toiveista palvelun parantamiseksi ja yleisilmeen luomiseksi. Samalla liikeidean tarkennus voitiin viimeistellä. Haastatteluissa pyrittiin saamaan selville mahdollisimman erilaisten asiakkaiden toiveita. Yhteensä haastattelimme noin 60 henkilöä. Tähän otantaan kuului opettajia ja eri vaiheissa olevia opiskelijoita.

13 10 Ryhmähaastattelu vaikutti sopivalta tavalta kerätä tietoa. Ryhmähaastattelun lähtökohtana on vuorovaikutus osallistujien kesken, jolloin haastattelijoiden rooli muuttuu verratessa kahdenkeskiseen haastatteluun. Tehtävä on keskustelun aikaansaaminen, jolloin haastattelijan kuuluu huolehtia siitä, että keskustelu pysyy valituissa teemoissa ja että kaikilla osanottajilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Ryhmähaastattelulla on erityistä merkitystä silloin, kun halutaan yhteinen kanta johonkin ajankohtaiseen kysymykseen. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 61.) Ryhmähaastattelun etuja on, että saadaan nopeasti tietoa samanaikaisesti usealta vastaajalta. Samalla se usein tulee halvemmaksi kuin saman määrän haastattelu yksilöhaastatteluna. Haittana voi olla, etteivät kaikki, jotka on kutsuttu haastatteluun, välttämättä tulekaan paikalle. Ryhmädynamiikka ja erityisesti valtahierarkia vaikuttavat siihen, kuka puhuu ryhmässä ja mitä sanotaan. Tällöin haastattelijan täytyy muistaa, että kaikki voivat osallistua keskusteluun ja pyytää hiljaisiakin mukaan. (Emt. 63.) Haastatteluissa teimme muistiinpanoja ja pyysimme palautetta lisäksi kirjallisena. Tällöin hiljaisemmat haastateltavat pystyivät osallistumaan kyselyyn. Kyselylomaketta ei suunniteltu erikseen, vaan muistiinpanojen avulla tiedot koottiin yhdeksi kokonaisuudeksi. Valmistumassa olevien opiskelijoiden haastattelu oli noin kello 18 opinnäytetyön ohjaavissa opinnoissa. Jaoimme haastateltavat neljään ryhmään (noin 5 henkilöä ryhmässään). Aiheina olivat pohjapiirustus, ruokalista, kahvilatuotteet sekä sisustus. Kahvilapisteestä nousi esille, että Mintun täytyisi olla nykyistä kahvilamaisempi, avarampi ja viihtyisämpi. Ehdotettiin, että kahvilaa laajennettaisiin infoon, joka sijaitsee nykyistä kahvilaa vastapäätä. Infossa olevat toiminnot siirrettäisiin muualle. Kahvilan oven (katso kuvio 1) oikealla puolella oleva seinä kaadettaisiin pois kulmatiskiksi. Ruokalista ja kahvilatuotteet saisivat joidenkin mielestä pysyä samana eikä niihin tehtäisi mitään muutoksia. Kahvilaan tulisi saada salaatteja ja patonkeja, ei a la carte - ruokaa eikä lämpimiä ruokia. Ehdotettiin, että a-oikeudet olisivat kokoaikaiset ja tehtäisiin takapihalle terassi. Nuorekasta ruokaa, tuotteet eivät pääse esille. Tuotteiden teko pitkin päivää, nyt tuotteet valmistetaan aamulla ja ne seisovat myynnissä illan pikkutunneille asti.

14 Sisustukseltaan Minttu olisi avara, rento, pehmeillä väreillä sisustettu, ei ruokalamainen. Valaistukseen pitäisi kiinnittää huomiota enemmän ja värejä vaihtelemalla tuotaisiin tunnelmaa eri vuoden aikojen mukaan. 11 Toinen haastattelu tehtiin Liikunta ja ravitsemus -kurssilla kello Teimme kyselyn opiskelijoille ryhmähaastatteluna. Keräsimme lisäksi ehdotuksia kirjallisesti, jotta mahdollisimman moni mielipide tulisi otettua huomioon. Kysyimme samoja asioita kuin aikaisemminkin eli pohjapiirustusta, ruokalistaa, kahvilatuotteita sekä sisustusta. Pohjapiirustusta ei kommentoitu suuremmin, vaan enemmän keskityttiin sisustukseen. Sisustuksesta tuli ilmi, että Minttuun haluttaisiin sohvia ja nojatuoleja. Edelleen tulivat esille rento ilmapiiri ja lämpimät värit. Sisustukseen voitaisiin tuoda lisää kukkia ja valaistukseen täytyisi kiinnittää huomiota. Väliaikamusiikilla ja päivän lehdillä saataisiin kotoisuutta aikaan. Rentoa ja kotoista. Punertavat lämpöiset värit. Ruokalistaan toivottiin vaihtelevuutta. Ruokalistalla tulisi olla erilaisia ruokaisia salaatteja (opiskelijahintaan). Osa haastatelluista toivoi, että ruoka voisi olla enemmän lounastyyppistä, mutta raaka-ainevalinnat olisivat erilaisia kuin Rosmariinissa. Toivottiin joitakin pikkulämpimiä, kuten pannineja. Tuotteiden valmistus keskittyisi koko päivälle, jolloin tuotteet olisivat tuoreempia, koska tällä hetkellä valmistus painottuu aamuun. Kahviautomaatti tulisi nopeuttamaan kahvijonon kulkua. Hinnoittelussa pitäisi ottaa huomioon opiskelijat. Halpuus houkuttaa, HINNAT! Ruokalistaan voisi sisällyttää erilaisia ruokaisia salaatteja, joiden hinta olisi myös opiskelijalle sopiva. Kahvioon olisi kiva saada jotain pikkulämpimiä, esim. paninit tai ne voisivat olla ruokalistalla. Kolmas haastattelu oli opettajien kokouksessa kello Esittelimme suunnitelmia tulevasta Mintusta. Pyysimme opettajilta mielipiteitä kirjallisesti ruokatuotteiden ja palvelutiskin suunnittelun avuksi. Paikalla oli noin 20 opettajaa, joista kuusi vastasi kyselyymme. Vastanneiden määrään vaikuttivat kokousajan muuttami-

15 nen ja kiireinen aikataulu. Vastauksia ei kerätty saman tien kuten muissa haastatteluissa, mikä saattoi vaikuttaa lopulliseen vastausmäärään. 12 Keskeisimmät esille tulleet asiat olivat, että toivottiin kevyempää ruokaa, kokonaisuudessaan vaihtelevuutta enemmän ruokatarjontaan ja jotain perinteisestä ruoasta poikkeavaa. Ehdotettiin, että Jyväskylän keskustan läheisyydessä olevan Restonomipalveluiden ravintolan RAVINTOLAIDEAn kalusteet tuotaisiin Minttuun ja RAVINTO- LAIDEAan ostettaisiin uudet kalusteet. Ilmeeseen haluttiin nuorekkuutta ja raikkautta. Vuodenaikojen mukaan vaihtaisimme sisutuksen värejä liinoilla ja verhoilla. Ei perinteisiä vaan uutta, trendikkäitä raaka-aineita. Ruokalistalle vähäkalorisia vaihtoehtoja eli ei kermaa keittoihin tai salaattikastikkeisiin, ei öljyä tai majoneesia. Tuotevalikoimaan pikkulämpimät hyvä lisä. Nyt tuotevalikoima vähän mielikuvitukseton. Haastatteluista saimme vihjeitä siihen, mihin suuntaan lähdemme kehittämään tuotteita ja kahvilaympäristöä. Erikoiskahvit ovat saaneet suuren suosion suomalaisissa kahviloissa. Ryhmähaastattelujen perusteella erikoiskahveja ei suuremmin kaivattu. Kahvila Mintun uudistuksessa näitä ei tule tuotevalikoimaan, koska aikaisemmin erikoiskahveilla ei ole ollut kysyntää, eikä kahden erilaisen kahvikoneen ylläpitäminen ole kannattavaa. Monilla haastatelluilla oli samoja ajatuksia uudistamisesta kuin meilläkin tuotevalikoimaan ja sisustukseen liittyvissä asioissa. Avokeittiö, kassakone keskelle siten että asiakasvirrat tulee molemmilta suunnilta. Lisää lämpöä tekstiileillä ja väreillä. Ilmeeseen nuorekkuutta ja raikkautta, Minttu on aulan helmi! Yksinkertainen väritys= helppo yhdistää värejä. Näiden haastattelujen lisäksi havainnoimme itse asiakkaita ostotilanteissa ja palvelun eri vaiheissa. Kiinnitimme huomion käyttäytymiseen ja siihen kuinka asiakkaat antoivat palautetta tai keskustelivat ruoan laadusta. Kokonaisuudessaan saimme hyvän käsityksen siitä, millaisia tuotteita kaivattaisiin enemmän.

16 3 KAHVILAN SUUNNITTELUTYÖ 13 Kahvilan suunnittelutyö alkoi pohjapiirustusten tutkimisesta. Olimme valmistautuneet arkkitehdin tapaamiseen ja suunnitelleet kaksi erilaista versiota keittiöpisteen pohjapiirustuksista, vaihtoehdon 1 ja vaihtoehdon 2. KUVIO 2. Vaihtoehdot 1 ja 2 Molemmissa vaihtoehdoissa uutta on L-muotoinen kulmatiski. Vaihtoehdossa yksi L- muotoisen tiskin lisäksi siivouskomero puretaan pois, jolloin tila on suurempi ja antaa samalla enemmän mahdollisuuksia ruoanvalmistukseen. Näin tilasta tulee avokeittiö, jolloin ei olla riippuvaisia Mintun keittiön käyttömahdollisuuksista. Mielestämme vaihtoehto yksi olisi ihanteellisin ja toisi selkeän muutoksen. Molemmissa versioissa hiljaisina hetkinä yksi henkilö pystyisi palvelemaan asiakkaita, koska ei tarvitsisi poistua tilasta ja jättää asiakkaita yksin. Torstaina tapasimme arkkitehti Jukka Lehtosen, jonka kanssa kävimme läpi ehdotuksemme. Keittiötilan kannalta ihanteellisin ratkaisu ei ole mahdollista toteuttaa. Parhaimmaksi toteutukseksi tuli Mintun kahviotilan pohjapiirustuksen pysyminen ennallaan, mutta linjaston ja salin muutokset tullaan tekemään. Arkkitehti lupasi suunnitella meille tammikuun alkuun muutamia luonnoksia vaihtoehdosta 2 työtä varten, joita lähdetään viemään eteenpäin. (Lehtonen 2002.) Mintun keittiössä valmistetaan isompitöiset ruoat. Pääasiallinen toiminta pysyisi snack / pikaruokatyylisenä ilman suuren keittiön apua.

17 14 Suunnittelun apuna käytimme Jyväskylän ammattikorkeakoulun matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla toteutettua TILAPA työkalua ( Kiinteistön tilojen laadun kehittäminen tukipalvelujen näkökulmasta ). Sieltä voi hakea eri hakukriteerit määrittelemällä palve luissa olevia tilakortteja. Tilakorteissa käydään kohta kohdalta läpi suunnittelun eri vaiheissa huomioitavia asioita, esimerkiksi kuivavarastoon liittyvät kys y- mykset tai ruoanvalmistusvaiheet. (Keittiötilat ja ruokasali ) Keittiötilat ja ruokasali kortista otsikon alta muoto ja koko löytyi sopivia kysymyksiä työhömme, kuten ruuan valmistus: Voivatko materiaalit ja työskentely kulkea mahdollisimman loogisesti ja hygieenisesti (esikäsittely, sekoittaminen, muotoilu, kypsennys)? Astioiden pesu- ja säilytystilan kortista: Onko astianpesutilassa mahdollisuus toimia niin, että puhdas ja likainen tila on erillään? (Keittiötilat ja ruokasali ) Kortit sisälsivät paljon kysymyksiä, joista poimimme työhön sopivat kohdat. 3.1 Keittiön pohjaratkaisu Keittiön työtilojen suunnittelussa lähtökohtana oli toimeksiantajan toiveesta jo olemassa olevien laitteiden hyödyntäminen. Uusien investointien teko on epätodennäköistä, joten kahvilatuotteiden suunnittelussa huomioimme laitekapasiteetin tarkkaan. Raaka-aineiden säilyvyys, tuotteiden esivalmistus- ja säilytysmahdollisuudet sekä hävikin minimointi tuli ottaa huomioon. KUVIO 3. Keittiön kolmiulotteinen kuva

18 15 Kahvilan toimintojen keskittäminen samaan pisteeseen linjaston kanssa avokeittiöksi helpottaa asiakaspalvelua ja ruoanvalmistusta. Kuviossa kolme näkyvä lasivitriini ei todellisuudessa ole niin pitkä kuin kuva osoittaa (kulma jää vapaaksi). Oikeassa reunassa oleva lasiseinä on noin kaksi kertaa pidempi kuvassa kuin todellisuudessa. Nurkassa näkyvä tiskikone (pöydänaluskone) olisi paras ratkaisu tilan käytön kannalta, mutta tällä hetkellä Mintussa on saman levyinen kupukone, joka vie tilan lattiasta kattoon. Yksittäinen linjaston kulkua nopeuttava tekijä on kahvikone. Kahvikone keittää tarvittavan määrän kahvia sen mukaan miten kahvia otetaan. Näin säästetään henkilökunnan aikaa muuhun toimintaan, koska kahvipannuja ei tarvitse vaihdella. Kassan siirtäminen ennen kahvikonetta voisi ratkaista jonon seisahtamisongelman. Maksu on jo suoritettu ennen kuin kahvi otetaan. Kahvin ottamiseen jää aikaa, eikä jonoa kerry tämän vuoksi. Asiakas voi tehdä ruokatilaukset suoraan keittiöhenkilökunnalle linjaston alkupäässä. Keittiöhenkilökunnan työskentely samassa pisteessä auttaa yhteistyötä sekä salin he n- kilökunnan että asiakkaiden kanssa. Nykypäivänä asiakkaat haluavat nähdä ruoanva l- mistustapahtuman ja sosiaalinen kanssakäyminen myös kokin kanssa luo tunnelmaa. Mintun alkuperäisessä keittiössä tehdään vain välttämättömät esivalmistelut, kuten hampurilaispihvien paisto sekä salaattien valmistus ja pakkaaminen. Koska keittiön käyttö vähenee Mintun osalta, sitä voidaan käyttää opetuskeittiönä. Mintun kahvilatuotteiden esivalmistelut tehdään sovittuna aikana joka päivä esimerkiksi kello 7-10 välillä. Kun suunnitelma on otettu käyttöön, asia täytyy tarkastaa. Muina aikoina keittiö voi olla muussa hyötykäytössä. Koska uudistetussa Mintussa ruoanvalmistus tapahtuu nykyisessä kahvion tilassa, ilmastoinnin riittävyys tuli selvittää. Pääteltiin, että ilmastointi saattaa olla ongelmallinen, koska tälläkin hetkellä kokemusten mukaan se ei ole riittävä. Pelkästään astianpesukoneen aiheuttama kosteus ei haihdu yön aikana nykyisen ilmastoinnin avulla, jos ovet ovat kiinni. Ruoanvalmistustilaan tarvitaan tehokkaampi ilmastointi rasvan kertymisen vuoksi. Ilmanvaihdon tärkeimmät tehtävät ammattikeittiössä ovat poistaa ruoanvalmistus- ja astianpesuprosesseissa syntyvät lämpö-, kosteus- ja epäpuhtauskuormat sekä toteuttaa hyvän sisäilmasto-olosuhteet työpisteessä kaikissa käyttötilanteissa. Huuvan (vertaa

19 16 kotikeittiön liesituuletin) tarkoituksena on estää keittiölaitteiden aiheuttamien kuormien leviäminen huonetilaan. Se asennetaan keittiölaitteiden yläpuolelle sellaiselle korkeudelle, että työntekijä pystyy työskentelemään sen alla. Huuvassa tulee olla riittävästi ilmatilaa, jotta se pystyy poistamaan myös äkilliset kuormat (esimerkiksi uunin avaamisen aiheuttama lämpökuorma). Ammattikeittiössä poistettava ilma on usein rasvaista. Rasvanerotuksen tarkoituksena on vähentää rasvan kulkeutumista kanavistoon. Tämä parantaa paloturvallisuutta ja vähentää ympäristön paikallista likaantumista. (Heinonen, Heinonen & Salminen 1999, 14, 17, 19.) Edellä mainittujen kriteerien mukaan työtä lähdettiin viemään eteenpäin. Selvitimme ilmastoinnin kulkua kiinteistönhoitaja Pentti Laitisen kanssa ja selvisi, että siivouskomeron ja myyntitilan ilmastoinnit ovat erilliset ja erilaiset. Ruoanvalmistustilojen ja WC-tilojen ilmastointi ei voi olla sama hygienian kannalta. Tämän selvityksen jälkeen vahvistui, että keittiön tilan muoto pidetään ennallaan. Siivouskomeroa ei olisi voitu purkaa, koska jouduttaisiin rakentamaan uudet ilmastointikanavat molempia tiloja varten. Samalla selvisi, että täytyy yhteyttä ottaa palotarkastajaan, jotta saamme selville palohälyttimen tyypin. (Laitinen 2003.) Paloturvallisuussyistä ravitsemisliikkeen valmistuskeittiö on varustettava jäteilmakanavalla, joka on rakenteeltaan sellainen, että se kestää rikkoontumatta seinämän sisäpintaan kertyneen rasvakerroksen voimakkaankin palamisen (ns. rasvahormi). Tarvittava kanavarakenne tulee selvittää rakennusvalvontavirastosta. Kanava on varustettava riittävällä määrällä palonkestäviä puhdistusluukkuja. Keittiötilaan on sijoitettava vähintään yksi käsisammutin ja sammutuspeite. (Ravitsemisliikkeiden suunnitteluohjeita 2003.) Palotarkastajalta selvitettiin, onko Mintussa savutunnistin vai lämpötunnistin, mikä vaikuttaa siihen, millaista ruoanvalmistusta Mintussa voidaan tehdä: Tapasimme palotarkastaja Jouni Nurmisen. Mintun palohälytin on sopiva sellaisenaan. Ruoanvalmistukseen tarvitsemme erillisen rasvasuodattimen, samalla ilmastointiin/hormiin tarvitaan paloilmaisimet. Paloviranomaisen toimesta katsotaan paikka sammuttimelle ja sammutin peitolle. (Nurminen 2003.) Uudistusta suunniteltaessa päädyttiin siihen, että ruoanvalmistukseen saadaan monipuolisuutta kaasuliedellä. Kaasu antaa mahdollisuuksia nopeaan ruoan valmistukseen.

20 Soitimme kaasuyrittäjälle Kaasu-Matille ja sovimme tapaamisen. Saimme arvion kaasutyön kustannuksista: 17 Työ tulee maksamaan enintään 2930 euroa, sisältää alv:n. Työhön kuuluu lopputarkastuksineen 2 x 33 litraiset kaasupullot, putkien vetäminen, pullokaappi ja sulkuventtiilit. Tarkastus ja kokeilu kuuluvat hintaan. Putken pituus tulee olemaan noin 30 metriä. Pullokaapit sijoitettaisiin ulos takapihalle, siten etteivät ne näkyisi suoraan kahvilaan. (Kaasu Matti 2003.) Ruoanvalmistustilan valaistuksessa täytyy huomioida sen tehokkuus työntekijöille ilman, että se häiritsee asiakkaita. Valot tulee sijoittaa tasojen yläpuolella olevien kaappien alle. Pienet upotettavat kohdevalaisimet ovat huomaamattomammat asiakkaille kuin perinteiset keittiön loisteputkivalaisimet. Jos loisteputkivalaisimet asennetaan, ne tulee varjostaa siten, etteivät ne häikäise kahvilasalissa istuvia asiakkaita. 3.2 Kahvilasalin pohjaratkaisu ja yleisilme Alkuperäisen pohjapiirustuksen perusteella linjaston muuttaminen purkamalla seinää kahvilasalin puolelta saadaan rakennettua L-muotoinen kulmatiski (kuviossa neljä). Silloin asiakkaiden kulkusuunta on myötäpäivään, jolloin kulku tulee suoraan kahvilasaliin. Näkymä saliin avartuu ja yhdistää tilaa aulan kanssa. Lisäksi kulmatiski parantaa palvelua, koska tuotteita saadaan enemmän esille. KUVIO 4. Kahvilan kolmiulotteinen kuva

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI 4. TUTKINNON OSA LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Lounasruokien valmistus 2/5 A Aistinvarainen (raaka-aineista) Ajoitus, aikataulu Alkuperä (raaka-aineen)

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Sivu 1 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO TUTKINNON OSA: LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Sivu 2 LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Tutkinnon suorittaja Tutkintotilaisuuden paikka Tutkintotilaisuuden aika

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA 17.11.2015 AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA SELVITYKSEN TULOKSIA ARA:N ERITYISRYHMÄ- KOHTEIDEN TILAMITOITUS SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ramboll Management Consulting toteutti yhdessä Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

POROA VAI BURGERIA. Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi?

POROA VAI BURGERIA. Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi? POROA VAI BURGERIA Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi? Suomalainen ruokaperinne Kropsua, hapanleipää, karjalanpaistia

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat TERRA

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat TERRA Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat syyskuu 2015 TERRA FI1179(2) Tavoitteet ja toteutus Sodexon asiakastyytyväisyystutkimuksen päätavoitteina on: - seurata asiakkaidemme tyytyväisyyttä - tunnistaa

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat. Nova

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat. Nova Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat syyskuu 2015 Nova FI1184(1) Tavoitteet ja toteutus Sodexon asiakastyytyväisyystutkimuksen päätavoitteina on: - seurata asiakkaidemme tyytyväisyyttä - tunnistaa

Lisätiedot

LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä

LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä Ruokapalvelut osana elintarvikeketjua Suomessa nautitaan julkisissa ruokapalveluissa n. 380 miljoonaa ateriaa vuodessa, joihin hankitaan

Lisätiedot

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS)

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS) Businessteeman yrittäjyyspaja 2013 CrossBorder Citizen Scientists (CBCS) TERVETULOA! Elena Ruskovaara LUT 1 Yrityspajan ohjelmaa ja teemoja Suunnitellaan pienryhmissä kuvitteellinen rajan pinnassa toimiva

Lisätiedot

Perhejuhlapalvelut 20 osp

Perhejuhlapalvelut 20 osp Perhejuhlapalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: Opiskelija toimii vierastarjoilun ja perhejuhlan kahvitilaisuuden suunnittelu-, valmistus- ja tarjoilutehtävissä. Tehtäviin

Lisätiedot

Sisältö. Frami F Frami B Kokoustarjoilut

Sisältö. Frami F Frami B Kokoustarjoilut Frami 31.10.2012 Sisältö Frami F Frami B Kokoustarjoilut 2 Toiminta Aukioloajat Aamiainen 7:30 alkaen Kahvio 7:30 16:00 Lounas 10:30 13:00 (tarvittaessa pidempään) Opiskelijaryhmien jaksottaminen vähentää

Lisätiedot

OSTOAPU PAX & KOMPLEMENT. Liukuovelliset vaatekaapit & sisusteet

OSTOAPU PAX & KOMPLEMENT. Liukuovelliset vaatekaapit & sisusteet OSTOAPU PAX & KOMPLEMENT Liukuovelliset vaatekaapit & sisusteet SUOMI Lisätietoja takuuvihkosessa TURVALLISUUS Kaapit on kiinnitettävä seinään. Erilaisiin seinämateriaaleihin tarvitaan erilaiset kiinnikkeet.

Lisätiedot

Lounasruokien valmistus 40 osp. Ammattitaitovaatimukset

Lounasruokien valmistus 40 osp. Ammattitaitovaatimukset Lounasruokien valmistus 40 osp Ammattitaitovaatimukset vastaanottaa, varastoi ja säilyttää raaka-aineita ja muita tarvikkeita käsittelee ja käyttää eri jalostusasteella olevia elintarvikkeita valmistaa

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta

Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta Ryhmäraportti Jenni Kämäri, Anne Laitinen, Anssi Louet, Päivi Mäkimartti, Katri Åström Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Tradenomi (AMK) KEMI/TORNIO 2012

Lisätiedot

09.02.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA

09.02.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 09.02.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinto: Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: A LA CARTE tarjoilu, 20 osp, valinnainen t.o. ARVIOINNIN KESKEISET

Lisätiedot

Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen 30 osp. Ammattitaitovaatimukset

Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen 30 osp. Ammattitaitovaatimukset Majoitus- ja ravitsemispalveluissa 30 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja valmistaa toimipaikan tuotteita ja palveluja myyntiä varten pitää huolta myytävien tuotteiden laadusta

Lisätiedot

Kilpailija valmistaa yksilötyönä kaksi drinkkiä seuraavasti: Kilpailusuoritus arvioidaan seuraavien kriteereiden mukaisesti:

Kilpailija valmistaa yksilötyönä kaksi drinkkiä seuraavasti: Kilpailusuoritus arvioidaan seuraavien kriteereiden mukaisesti: TEHTÄVÄKUVAUS Osio: A Baarityöskentely Kilpailija valmistaa yksilötyönä kaksi drinkkiä seuraavasti: Drinkki A: kolme kappaletta Drinkki B: kaksi kappaletta Tuomari antaa kilpailijalle suulliset ohjeet

Lisätiedot

Toteutuvatko suolasuositukset joukkoruokailussa? 8.2.2011 www.sodexo.fi Sodexo - Jokaisesta päivästä parempi Sodexo edistää omalta osaltaan suomalaisten terveyttä Annamme asiakkaille mahdollisuuden syödä

Lisätiedot

Päivitetty Rauman normaalikoulu

Päivitetty Rauman normaalikoulu Laadun kehittäminen arvioinnin perusteella: Seurannan ja arvioinnin tavoitteena on löytää kehittämiskohteet Kehittämistoimet suunnitellaan Toteuttamisen toimenpiteistä ja ajankohdasta sovitaan Kunkin osa-alueen

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

TAIKINA- LEIVONNAN TAIKAA

TAIKINA- LEIVONNAN TAIKAA TAIKINA- LEIVONNAN TAIKAA Tuoreita ideoita tarjontaan JÄTÄ OMA KÄDEN- JÄLKESI Houkuttele asiakkaat tuoreen leivän tuoksulla ja omalla erottuvalla tyylilläsi VAASAN taikinaleivontatuotteiden avulla kuka

Lisätiedot

<e.g. must, essential, conditional> Käyttötapaukset Kurssin malli käyttötapauksille: Tila < List of users and the other systems that interacts directly with a system>

Lisätiedot

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 25.10.2011 Janne Rautiainen TH11K Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 2 / 7 5.9.2012 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ensimmäinen ohjauskerta... 4 2.1 Ravintoanamneesi... 4 2.2

Lisätiedot

Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 2.vuosi

Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 2.vuosi Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 2.vuosi Suurtalouden ruokatuotanto 20 ov Työtehtävät ja -tilanteet, joiden avulla opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytöt toteutetaan Näytön keskeinen

Lisätiedot

RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Alkusanat Kuvapankki

RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Alkusanat Kuvapankki GRAAFINEN OHJEISTUS RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Tähän ohjeeseen on koottu RATA-SM -sarjan ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä käytettävien materiaalien ulkoasua koskevat ohjeet. Tärkeää on muistaa

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille

SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille 1 (5) VASTAUSOHJE Täytetty lomake pyydetään palauttamaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen: esteeton.espoo@espoo.fi Tämän lomakkeen tarkoituksena

Lisätiedot

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija Kahvilapalvelut 15 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja tuotteita ja huolehtii niiden laadusta käyttää ja puhdistaa kahvilan suosittelee, myy ja tarjoilee kahvilan ruoka- ja juomatuotteita

Lisätiedot

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Haluamme palvella asiakkaitamme Espoo Catering -liikelaitos järjestää Espoon kaupungin ateriapalvelut. Palveluhenkiset alan ammattilaiset tuottavat

Lisätiedot

KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE

KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE Hyvä NY-yrittäjä! NY-aluemessut järjestetään tiistaina 2.2. klo 12-17 Kajaanin Prismassa. NYyritysten tulee osallistua messuille, osallistuminen messuille kuuluu

Lisätiedot

Kielellinen selviytyminen

Kielellinen selviytyminen BILBAO Kulttuurit kohtaavat Bilbaossa ollessani havaitsin täysin erilaisen päivärytmin. Päivät ovat todella pitkiä, sillä ihmiset viihtyvät myöhään ulkona viettäen aikaa perheen ja ystäviensä kanssa. Myös

Lisätiedot

KAIHDIN UUTISET AJATTOMAT SÄLEKAIHTIMET YLLÄTTÄVÄT RULLAKAIHTIMET MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN LAMELLIT SUOJAAVAT MARKIISIT TAKUULLA KOTIMAINEN!

KAIHDIN UUTISET AJATTOMAT SÄLEKAIHTIMET YLLÄTTÄVÄT RULLAKAIHTIMET MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN LAMELLIT SUOJAAVAT MARKIISIT TAKUULLA KOTIMAINEN! ULVILAN KAIHDIN OY TIEDOTUSLEHTI KESÄ 2016 www.ulvilankaihdin.fi AJATTOMAT SÄLEKAIHTIMET YLLÄTTÄVÄT RULLAKAIHTIMET MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN LAMELLIT SUOJAAVAT MARKIISIT TAKUULLA KOTIMAINEN! SÄLEKAIHTIMET

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa - opiskelijan näkökulman kulma 6.11.2006 Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

KAUPPASI PARAS KALAKAVERI

KAUPPASI PARAS KALAKAVERI KAUPPASI PARAS KALAKAVERI www.jokisenevaat.fi JOKISEN EVÄÄT ON LUOTETTAVA KUMPPANI KALATISKISI HOVIHANKKIJAKSI Yhteistyö kanssamme tarjoaa sinulle suuren määrän etuja ja palveluja, jotka helpottavat työtäsi

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

S Ihminen ja tietoliikennetekniikka. Syksy 2005, laskari 1

S Ihminen ja tietoliikennetekniikka. Syksy 2005, laskari 1 Syksy 2005, laskari 1 Sisältö Tarvekartoituksen periaatteet Tutkimusmenetelmät Raportin laatiminen Tehtävä Kirjaa ylös: mitä tarvekartoituksen menetelmiä tunnet? Mitä hyötyjä tai haasteita tiedät niihin

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Kenguru Ecolier, ratkaisut (1 / 5) 4. - 5. luokka

Kenguru Ecolier, ratkaisut (1 / 5) 4. - 5. luokka 3 pisteen tehtävät Kenguru Ecolier, ratkaisut (1 / 5) 1. Missä kenguru on? (A) Ympyrässä ja kolmiossa, mutta ei neliössä. (B) Ympyrässä ja neliössä, mutta ei kolmiossa. (C) Kolmiossa ja neliössä, mutta

Lisätiedot

Kuluttajien ostopäätöksiin vaikuttavat tekijät. Hannu Tuuri

Kuluttajien ostopäätöksiin vaikuttavat tekijät. Hannu Tuuri Kuluttajien ostopäätöksiin vaikuttavat tekijät Hannu Tuuri 1. JOHDANTO Tutkimus on osa Palvelevat puuyritykset hanketta, jota on rahoitettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Kyseessä on Suomen

Lisätiedot

Z-hylly Kaikki näkyvästi esillä! Takaa tuotteiden joustavan esillepanon.

Z-hylly Kaikki näkyvästi esillä! Takaa tuotteiden joustavan esillepanon. Z-hylly Kaikki näkyvästi esillä! Takaa tuotteiden joustavan esillepanon. KESSEBÖHMERIN Z-HYLLY Zby Kesseböhmer TUOTTEIDEN NÄKYVÄ JA JOUSTAVA ESILLEPANO Z-hylly: kätevä monitaituri. Z-hylly vie vähän tilaa

Lisätiedot

Näytön arviointi arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja tai työpaikkaohjaajat ja opettaja

Näytön arviointi arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja tai työpaikkaohjaajat ja opettaja Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot 15 osp Ammattitaitovaatimukset tekee tilauksia tuotantokeittiöön vastaanottaa ruoka-aineita, ruokia ja tarvikkeita kuumentaa tai valmistaa tarvittaessa ruokia tai lisäkkeitä

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen.

Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen. JOHDANTO Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen. Mallin tarkoituksena on antaa seuraaville toimintapäivän tekijöille ideoita

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Henkilöstöravintola Kapyysin talous- ja toimintaraportti

Henkilöstöravintola Kapyysin talous- ja toimintaraportti 1781/02.02.02/2016 Henkilöstöravintola Kapyysin talous- ja toimintaraportti 1/2016 Niina Isberg Ruokapalvelut Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu 2015 4490 Kabyssen kök 29.1.2016 muuttujat Tot 2015 TA-% TP

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014

LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014 LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014 SISÄLTÖ: ASUKASKYSELYN TOTEUTUS ASUKASKYSELYN TAVOITE JA AIHEPIIRIT ASUKASKYSELYN SISÄLTÖ ASUKSKYSELYN TULOS ASUKASKYSELYN ANALYYSIKARTAT ASUKASKYSELYN TOTEUTUS Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Kesätyökysely työnantajille 2012 Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Tutkimuksen toteutus Mitä tutkittiin? Tavoitteena selvittää työnantajien käytäntöjä kesätyöntekijöiden

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

PETRA -hanke. Ruokapalveluyritysten prosesseja petraamalla tuottavuutta ja hyvinvointia hanke Loppuseminaari

PETRA -hanke. Ruokapalveluyritysten prosesseja petraamalla tuottavuutta ja hyvinvointia hanke Loppuseminaari PETRA -hanke Ruokapalveluyritysten prosesseja petraamalla tuottavuutta ja hyvinvointia hanke Loppuseminaari 29.11.2016 Merja Ylönen Hanke Ruokapalveluyritysten prosesseja petraamalla tuottavuutta ja hyvinvointia

Lisätiedot

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin.

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin. Nefa-Jyväskylä Ry. Esityslista Historian ja etnologian laitos 6/2014 Historica PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto nefa-hallitus@lists.jyu.fi 7.5.2014 Hallituksen kokous Aika: 7.5.2014 Klo 16.00 Paikka: Yliopiston

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Tuorekalaketjun logistiikka

Tuorekalaketjun logistiikka Tuorekalaketjun logistiikka Nina Urala, Riikka Mononen Kuulas Research Agency Oy Kalafoorumi 12.4.2011 Raportin sisältö 1. Selvityksen tausta 2. Selvityksen tavoite 3. Selvityksen toteutus 4. Logistiikkakartat

Lisätiedot

Palvelutiskit, kalusteet

Palvelutiskit, kalusteet Palvelutiskit, kalusteet Suomen rakentamismääräyskokoelman osa F1 Kalusteista määrätään F1:ssä seuraavaa: Rakennuksen pääasiallisen käytön mukaisten tilojen sekä niiden kiinteän kalustuksen, varusteiden

Lisätiedot

Esimerkkikysymyksiä: Tulitko pyörällä kouluun? Syötkö lähes päivittäin koulussa välipalan? Käytkö päivittäin välitunnilla ulkona?

Esimerkkikysymyksiä: Tulitko pyörällä kouluun? Syötkö lähes päivittäin koulussa välipalan? Käytkö päivittäin välitunnilla ulkona? 1 Idealaboratorio on työpaja, jossa nuoret pääsevät itse ideoimaan koulun toimintakulttuuria. Työpaja on suunniteltu 15-60 hengelle ja ideointi tapahtuu 4-5 oppilaan ryhmissä. 60-90 minuuttia kestävän

Lisätiedot

Esteetön PowerPoint-esitys

Esteetön PowerPoint-esitys ESKEn esteettömyyssuunnistus 4.12.2015 Esteetön PowerPoint-esitys ( SAFA Kirsti Pesola, tekn.lis. (arkkitehti johtaja, Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE puh (09) 613 191 tai 050 594 2553 kirsti.pesola@invalidiliitto.fi

Lisätiedot

Ruokahävikin vähentäminen ravitsemispalveluissa

Ruokahävikin vähentäminen ravitsemispalveluissa Ruokahävikin vähentäminen ravitsemispalveluissa Ravintolafoorumi 2016 Kirsi Silvennoinen kirsi.silvennoinen@luke.fi @UglyFruitAndVeg Taustaa: Foodspill-tutkimus 2010 2012 Hankkeessa selvitettiin ruokahävikkiä

Lisätiedot

Kotitehtävän tarkastus

Kotitehtävän tarkastus Kotitehtävän tarkastus Tarkistetaan edellisen tunnin kotitehtävä Kuidun saanti Ruuanvalmistus Tehtävä Keskustele parisi kanssa Kuka teidän perheessä kokkaa yleensä? Kuka päättää mitä syödään? Onko ruoka

Lisätiedot

Liite A: Kyselylomake

Liite A: Kyselylomake 1/4 2/4 3/4 4/4 Liite B: Kyselyyn liitetty viesti 1/1 Hei, olen Saija Vuorialho Helsingin yliopiston Fysikaalisten tieteiden laitokselta. Teen Pro gradu tutkielmaani fysiikan historian käytöstä lukion

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

Portfolio / Santtu Rantanen

Portfolio / Santtu Rantanen Portfolio / Santtu Rantanen 2 Santtu Rantanen Muotoilija Puuseppä Luovahulluus@gmail.com Luovahulluus.googlepages.com +358 40 7262 262 Pohjoinen Liipolankatu 13 A15 15500 Lahti 4 Ennen muotolijaksi ryhtymistä

Lisätiedot

Luomun kuluttajabarometri 2015

Luomun kuluttajabarometri 2015 Luomun Pasi Saarnivaara 25.9.2015 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy / Luomun Luomun kiinnostavuus Kuinka paljon sinua kiinnostaa? TOTAL 2015 (n=00) TOTAL 20 (n=43) 0% 20% 40% 60% 80% 0% Luomu eli luonnonmukainen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA 2016-2017 Valmennusohjelman tavoite o Valmennusohjelman tavoitteena on kehittää nykyistä sekä tuotteistaa uutta palvelu-

Lisätiedot

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla)

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma NIMI NIMINEN

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

Suomi 2A. Tiistai

Suomi 2A. Tiistai Suomi 2A Tiistai 14.2.2017 Tänään Sanatyypit Mennään! Rektio (verbi + sana) Mutta ensin Kotitehtävät: imperfekti, pikkusanat, matkailusanat, sanatyypit:kysymyksiä? Infoa Info: Suomi 2B Suomi 2B 28.2.-6.4.2017

Lisätiedot

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä?

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä? Tehtävät 1 ravintoon liittyvät tehtävät 1 4 Opiskelijaelämä ja ruokailu Pohdi, miten ruokailusi on muuttunut opintojen aloittamisen jälkeen. 2 Oma ruokarytmini Millainen on oma ruokarytmisi? Oletko huomannut

Lisätiedot

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KESKINÄISEN YHTEISTYÖN MERKITYS GERONTOLOGISEN SOSIAALITYÖN KENTÄLLÄ

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KESKINÄISEN YHTEISTYÖN MERKITYS GERONTOLOGISEN SOSIAALITYÖN KENTÄLLÄ SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KESKINÄISEN YHTEISTYÖN MERKITYS GERONTOLOGISEN SOSIAALITYÖN KENTÄLLÄ Tuija Vidgren 23.2.2015 GeroMetro verkosto (Socca) Käytäntötutkimuksen päivässä esittelemässä vanhustyöhön liittyviä

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet 23A Kohdemarkkinointi

Markkinoinnin perusteet 23A Kohdemarkkinointi Markkinoinnin perusteet 23A00110 29.9.2015 Kohdemarkkinointi Sonja Lätti, KTM Emma Mäenpää, KTM Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Kohdemarkkinoinnin perusajatus Usein vaikeaa tai

Lisätiedot

SAVUSILAKKAKULINARISTIN MATKASSA

SAVUSILAKKAKULINARISTIN MATKASSA Illalla pääni kun tyynyyn pistin väsyneet kädet rinnalle ristin pyysin Herralta isolta ett suojelisi myrskytuulen vihoilta samalla vielä, aivan kuin salaa pyysin ett saisin sopivasti kalaa ei niin paljon

Lisätiedot

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Heli Rantanen, projektipäällikkö heli.k.rantanen@hel.fi 6Aika Avoin asiakkuus ja osallisuus Helsingin kaupunki HELSINKI 310 ASIAKASPALVELUMALLI KÄYTTÄJÄ-

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kokin koulutusohjelma Kokki

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kokin koulutusohjelma Kokki HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kokin koulutusohjelma Kokki Näyttötoimikunta hyväksynyt 22.9.2010 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 28.9.2010 Voimaantulo 1.8.2010

Lisätiedot

Räätälöimällä julkiseen keittiöön avaintekijöitä lähi-innovaatioihin Kouvola

Räätälöimällä julkiseen keittiöön avaintekijöitä lähi-innovaatioihin Kouvola Räätälöimällä julkiseen keittiöön avaintekijöitä lähi-innovaatioihin Kouvola 7.4.2016 / Hanna-Maija Väisänen & Leena Viitaharju 8.4.2016 1 Esityksen sisältö: Tausta Miten innovaatio voi saada alkunsa?

Lisätiedot

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä 27.1.2017 (c) Kari I. Mattila 1 STRATEGISEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

Thl.fi konseptointi 2. työpaja

Thl.fi konseptointi 2. työpaja MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi +358 40 740 1711 TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 Thl.fi konseptointi 2. työpaja 28/8/2012 Agenda Työpajasta Varsinaiset työt Status ja taustamateriaali

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO

KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO Shake-projektin Innosessio, Manu Rantanen 9.2.2017 Manu Rantanen/ Ruralia-instituutti 23.1.2017

Lisätiedot

Ruokamaa Pohjanmaaseminaari. - Matriket Österbottenseminarium

Ruokamaa Pohjanmaaseminaari. - Matriket Österbottenseminarium Ruokamaa Pohjanmaaseminaari - Matriket Österbottenseminarium ruokakulttuuriasiamies/ ombusdsman för matkultur Anni-Mari Syväniemi Maaseutuyrittäjyyyslinja/ 1 Ruoka ei ratkaise kaikkea, mutta ilman ruokaa

Lisätiedot

PROJEKTIDOKUMENTAATIO OONA KARHUNEN

PROJEKTIDOKUMENTAATIO OONA KARHUNEN PROJEKTIDOKUMENTAATIO OONA KARHUNEN Emilia Ketola Eurajoen kristillinen opisto Avat 2015-2016 1 Projekti... 3 1.1 Asiakas ja kartoitus... 3 1.2 Asiakastapaaminen ja suunnittelu... 3 1.3 Toteutus... 5 1.4

Lisätiedot

Uusi Kia Molempien parhaat puolet. Vastuullisuus ei ole koskaan ollut näin tyylikästä ja jännittävää. Uusi Kia Niro on aivan uudenlainen hybridi-crossover, joka todistaa, että voit saada kaiken tinkimättä

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia

Tekninen lautakunta Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia NAANTALIN KAUPUNKI Tekninen lautakunta MAKSULUETTELO Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia Maksun nimi Maksuluokka, veloitusperuste, päätöksentekijä Nykyinen yksikköhinta (tai

Lisätiedot

Luova lava lapsille-leirit. Järjestäjän opas. Suomen Nuorisoseurat ry

Luova lava lapsille-leirit. Järjestäjän opas. Suomen Nuorisoseurat ry Luova lava lapsille-leirit Järjestäjän opas Suomen Nuorisoseurat ry Sisällys Nuorisoseuratoiminta... 3 Luova lava lapsille -päiväleirit... 4 Hetki Taiteilijana-esitykset... 5 Leirien ohjaajat... 6 Leirien

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

VIRIKEAINEISTO mukautettua arviointia varten

VIRIKEAINEISTO mukautettua arviointia varten VIRIKEAINEISTO mukautettua arviointia varten Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, 180 osp Kokin osaamisala Työryhmä: Mirja Alhonen, Seija Hakala, Ritva Jokela, Nina Routi, Päivi Tanner,

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus 1 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus Omavalvontasuunnitelmassa pyritään kuvailemaan elintarvikehuoneiston toimintaa mahdollisimman

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Taloyhtiön varautuminen asukkaiden ikääntymiseen seminaari, Oulu 23.05.2016 Pasi Orava Pohjois-Suomen paikallisasiamies Suomen Vuokranantajat ry www.vuokranantajat.fi

Lisätiedot