KAHVILA-RAVINTOLA MINTUN UUDISTAMISSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAHVILA-RAVINTOLA MINTUN UUDISTAMISSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 KAHVILA-RAVINTOLA MINTUN UUDISTAMISSUUNNITELMA Kati Jääskeläinen Sanna Vilkkilä Opinnäytetyö Kesäkuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Tekijä(t) JÄÄSKELÄINEN Kati VILKKILÄ Sanna Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 62 Luottamuksellisuus Julkaisun kieli suomi Salainen saakka Työn nimi KAHVILA-RAVINTOLA MINTUN UUDISTAMISSUUNNITELMA Koulutusohjelma Palvelutuotannon ja -johtamisen koulutusohjelma Työn ohjaaja SACHSE Mika Toimeksiantaja(t) Restonomipalvelut, Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutusyksikkö Tiivistelmä Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Jyväskylän ammattikorkeakoulun matkailu-, ravitsemisja talousalan Restonomipalveluille. Tavoitteena oli suunnitella uusi kahvilakonsepti Kahvilaravintola Mintulle. Opinnäytetyön pääpaino oli kahvilatoiminnan kokonaisuuden suunnittelussa ja raportointiosuus koottiin päiväkirjamerkintöjä apuna käyttäen. Opinnäytetyö koostuu ryhmähaastattelusta, ongelmien kartoittamisesta, kahvilatilan ja tuotteiden suunnittelusta, työskentely- ja asiakaspalvelutilanteiden kuvailusta ja kustannusarviosta. Työhön liitettiin tuotekansio ohjeineen ja niiden käyttö sekä keittiön ja salin suunnitelma. Sisustuksesta tehtiin oma liitteensä. Pohjapiirustusten avulla luonnosteltiin keittiön ja kahvilasalin ratkaisut. Ryhmähaastatteluilla selvitettiin asiakkaiden tuotetoiveita ja näiden pohjalta uudistettiin kahvilatuotevalikoimaa. Tuloksena oli kahvila Mintun toimintakokonaisuus remontista, rahoitussuunnitelman ja tuotekehityksen kautta asiakaspalvelutapahtumien kuvailuun. Kahvila Mintussa tärkeintä ei ollut vain syöminen ja juominen, vaan myös ulkoisilla tekijöillä (sisustus, kalusteet, tunnelma) oli merkitystä, vaikka asiakkaiden aikataulu päivän aikana olisikin kiireinen. Tämä työ on apuna uudistamisprosessin aloituksessa ja läpi viemisessä. Kokonaisuutena työn päätehtävänä on konseptin muutossuunnitelma. Uudistettu ja tarkennettu liikeidea, segmentoinnin tarkentaminen ja uusi ilme tuovat Restonomipalveluille hyötyä, koska uudistukset antavat vaikutelman eteenpäin menevästä yrityksestä. Avainsanat (asiasanat) kahvilat, ravintolasuunnittelu, tilasuunnittelu, tuotekehitys, Restonomipalvelut, ruokalistasuunnittelu, asiakaspalvelu Muut tiedot Opinnäytetyö sisältää kaksi erillistä liitekansiota, tuotekansion (84 sivua) ja sisustussuunnitelman (8 sivua).

3 JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION School of Tourism and Services Management Author(s) JÄÄSKELÄINEN, Kati VILKKILÄ, Sanna Type of Publication Dissertation Pages 62 Confidential Language finnish Title NEW CONCEPT FOR THE CAFÉ RESTAURANT MINTTU Until Degree Programme Degree Programme in Service Management Tutor SACHSE, Mika Assigned by Restonomipalvelut / School of Tourism and Services Management Abstract The dissertation was assigned by Jyväskylä Polytechnic, School of Tourism and Services Management, Restonomipalvelut. The purpose was to plan a new concept for the Café Restaurant Minttu. The main focus of the study was to plan the café operations in their entirety. The report consists of diary entries, group interviews charting the problems, product and facility development, description of working and customers service situations and cost estimate. The dissertation includes a product folder with recipes and another folder including kitchen and dining room interior design. The design of the kitchen and the dining room is based on the old original layout. The product and customer service concept were renewed. It was found out that the main issue for the customers at the Café Restaurant Minttu was not just eating and having a cup of coffee. Fitting, furnishing and atmosphere were also considered as remarkable factors for the customers, despite their busy timetable. With the help of this dissertation the new concept for the café restaurant Minttu can be started and put into practice. The new and more precise business idea, customer segmentation and the new appearance will benefit Restonomipalvelut as of the modernization will show to customers that the company is a modern organisation. Keywords cafés, product development, space planning, restaurant planning, Restonomipalvelut, menu planning, customer service Miscellaneous The dissertation includes two folders: recipes (84 pages) and interior design (8 pages).

4 SISÄLTÖ 1 1 JOHDANTO SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHTIA Kahvila-ravintola Mintun liikeidea ja visio Ongelmat nykyisessä kahvila-ravintola Mintussa Asiakkaiden segmentointi Ryhmähaastattelut KAHVILAN SUUNNITTELUTYÖ Keittiön pohjaratkaisu Kahvilasalin pohjaratkaisu ja yleisilme Mintun sisäinen mainonta TUOTTEIDEN SUUNNITTELU Kahvilatuotteet Teemaviikot TYÖSKENTELY- JA PALVELUTILANTEET Mintun kahvilatoiminta työntekijän kannalta Mintun kahvilatoiminta asiakkaan kannalta Palvelutilanteet KUSTANNUSARVIO JA TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ Uudistuksen rahoitustarve Toimintaohjeet suunnitelman aloittamiseen Mintun tulevaisuuden näkymiä...35

5 2 7 POHDINTA...36 LÄHTEET...39 LIITTEET...41 Liite 1. Kahvilakalusteet...41 Liite 2. Mintun salaattikierto...42 Liite 3. Teemaviikot vuodessa...43 Liite 4. Vuoden 2004 tulosbudjetti...44 Liite 5. Vuosien tulosbudjetit...48 Liite 6. Uudistamissuunnitelman aloittamisohjeet...51 KUVIOT KUVIO 1. Alkuperäinen pohjapiirustus...6 KUVIO 2. Vaihtoehdot 1 ja KUVIO 3. Keittiön kolmiulotteinen kuva...14 KUVIO 4. Kahvilan kolmiulotteinen kuva...17 KUVIO 5. Mainospohjamallit...20 KUVIO 6. Laitejärjestys...27 TAULUKOT TAULUKKO 1. Fast food -tuotteiden tarjonta...24 TAULUKKO 2. Investointiarviot...31 TAULUKKO 3. Ruokamyyntien kasvun arvio...32 TAULUKKO 4. Kertaostot kuukausittain vuonna

6 3 1 JOHDANTO Tämän työn tavoitteena on tehdä Kahvila-ravintola Mintun konseptin uudistamissuunnitelma. Kahvila-ravintola Minttu (myöhemmin työssä Minttu) on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun matkailu-, ravitsemis- ja talousalan toimipiste Mankolassa. Se sijaitsee Mannilan kaupunginosassa 3,5 kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta. Työn toimeksiantajana on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun Restonomipalvelut. Mintun toiminta on koettu joiltain osin vanhanaikaiseksi ja kokonaisuuteen tarvitaan uutta ilmettä. Työhön sisältyvät liikeidean tarkentaminen ja ryhmähaastattelu lähes päivittäin Mintussa käyville asiakkaille. Haastattelutuloksia käytetään suunnittelun apuna. Tärkeä kokonaisuus on toimintaympäristön suunnittelu, jossa on mukana alusta lähtien eri yhteistyökumppaneita. Toimeksiantoon kuuluu myös kustannusarvioiden, laskelmien ja budjetin teko. Työssä selvitetään, mitä eri asioita kahvilan muutostöissä pitää ottaa huomioon. Päätehtävänä on tehdä uudistamissuunnitelma, jonka avulla uusi konsepti voidaan ottaa käyttöön. Huomioitavia asioita ovat keittiön ja asiakaspalvelun toimivuuteen liittyvät ratkaisut. Tärkeä osa työtä ovat kahvilatuotteiden suunnittelu ja perusvalikoiman kokoaminen, joissa näkyvät ajanhenkisyys ja nykypäiväisyys. Lisäksi Mintun tuleva i- suuden näkymiä kartoitetaan. Suunnitelman tekijät ovat itse työskennelleet ja olleet asiakkaina Mintussa. Tällä on jonkin verran vaikutusta työssä ilmeneviin näkökulmiin ja ratkaisuihin. Merkittävä osa opinnäytetyötä on käytännön suunnittelua ja palavereita, jolloin lähdekirjallisuuden käyttö ei ole painottunut. Eri projektien kautta työhön koottiin kaksi liitekansiota, joista selviävät sisustussuunnitelma ja kahvilatuotteet. Raportin jälkeen liitteenä kuusi on uudistamissuunnitelman aloittamisohjeet. Työhön on liitetty otteita päiväkirjasta, jota pidettiin työn käytännön osuuden edetessä.

7 4 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHTIA 2.1 Kahvila-ravintola Mintun liikeidea ja visio Toimeksiantajan toiveesta työ aloitettiin vision määrittelemisestä ja liikeidean tarkentamisesta. Liikeidea on koko toiminnan perusta, jonka pohjalta kahvilan toiminta syntyy. Vanha liikeidea on kokonaisuudessaan seuraavanlainen: Kahvila-ravintola Minttu toimii Mankolan kokous- ja juhlapalvelujen tilausravintolana, jolloin sillä on täydet anniskeluoikeudet. Kahvila-ravintola Minttu tarjoaa Mankolassa toimivien oppilaitosten opiskelijoille ja henkilöstölle sekä muille asiakkaille, erityisesti Mankolan kokousja juhlapalvelujen asiakkaille, kahvilapalveluja sekä a la carte -tyyppisiä lounasruokapalveluja. Kahvila-ravintola Mintussa on 40 asiakaspaikkaa sekä ala-aula asiakastilanaan. (Restonomipalvelut, toiminnanohjauskäsikirja ) Vanha liikeidea ei kertonut riittävästi toiminnasta. Suunniteltiin uusi, eritelty liikeidea, joka helpotti koko uuden konseptin kehittämistä. Visiossa tarkastellaan tulevaisuuden näkymiä pitkällä aikavälillä. Vision avulla kahvilan toiminta ohjautuu tulevaisuutta kohti. Alkuperäistä liikeideaa tarkennettiin seuraavien kysymysten avulla: mitä, miten, kenelle ja millainen mielikuva Mintun toiminnasta halutaan luoda. Seuraavassa on uudistettu ja tarkennettu liikeidea: Mitä: Tarjota asiakkaille kahvilapalveluita ja vaihtoehto perinteiselle Rosmariinin lounastarjonnalle (Rosmariini on lounasravintola Mankolan toimipisteessä). A la carte -tyyppisiä lounasruokapalveluita ei ole tarkoitus jatkaa vaan tilalle tulee kahvilatuo t- teita. Tulevaisuudessakin tarjonta pidetään erillään Rosmariinin lounasruoasta. Mahdolliset pienimuotoiset kahvitus-, kokous- ja ruokailutilaisuudet otetaan huomioon tilan käytössä. Miten: Tarkoitus on luoda lisää viihtyisyyttä, jotta asiakkaat voivat nauttia kahvilan palveluista miellyttävässä ympäristössä. Asiakaspaikkoja on 40 sekä lisäksi ala-aulan tilat. Vuodenajat näkyvät sisustuksissa pienillä yksityiskohdilla. Vaihtelemalla verhoja ja liinoja tuodaan uutta ilmettä kahvilaan. Tavoitteena on, että asiakkaan on joka kerta helppoa tulla kahvilaan, tuntea olonsa tervetulleeksi ja viihtyä kahvilasalissa. Vakioiduilla tuotteilla saadaan tasalaatuisuutta. Teemat ja muunneltavuus tuovat vaihtelua ja monipuolisuutta tarjontaan.

8 Kenelle: Mankolassa toimivien oppilaitosten opiskelijoille, opettajille ja muulle he n- kilöstölle, kokous- ja juhlapalveluasiakkaille sekä muille vieraille. 5 Mielikuva: Uudistuva kahvila luo mielikuvan eteenpäin menevästä ja nykyaikaisesta Restonomipalvelusta. Tuote- ja hintapäätöksissä otetaan huomioon eri asiakassegmenttien tarpeet. Tasalaatuisuus näkyy myös mainoksissa ja viestinnässä. Visio: Restonomipalveluiden visiona on olla haluttu oppimisympäristö, jossa käytäntö kohtaa tietopuolisen opetuksen. Tavoitteena on tuottaa laadukkaita ja innovatiivisia ravintola- ja kokouspalveluja. (Restonomipalvelu, toiminnanohjauskäsikirja ) Kahvila-ravintola Mintun visio on muuttaa toimintaympäristöään erilaisten teemojen mukaan, mutta tietyt tuotteet pysyvät ympäri vuoden teemojen rinnalla. Teemat voivat olla vuodenaikojen mukaisia (kuten syksyn satoa) tai eri maiden tuoteuutuuksia. Ajanhenkisyys ja innovatiivisuus näkyvät kehityksessä ja toiminnassa koko ajan. Tulevaisuudessa Minttu tarjoaa lähialueen asukkaille tasokkaita kahvila- ja ruokapalveluita. 2.2 Ongelmat nykyisessä kahvila-ravintola Mintussa Restonomipalveluiden päällikkö Iris Mäkisen mukaan uudistamisessa tärkeitä kohtia ovat palvelutiskin toimivuus, asiakaspalvelun parantaminen, tuotteiden uudistaminen ja monipuolistaminen (Mäkinen 2002). Minttu on pysynyt samanlaisena monia vuosia, joten näkyvää ja kokonaisvaltaista nykyaikaistamista tarvitaan. Ruoasta tulisi enemmänkin take away ja fast food -tyylistä. Esimerkiksi salaatit, panninit ja toastit. Tuotteista tehtäisiin selkeä lista ja hinnasto, joka on näkyvillä kaikille. Käyttöön otettaisiin vakioidut ruokaohjeet, jotta tasainen laatu säilyisi. Tällä hetkellä kahvilasalin käyttö keskittyy pääasiassa lounasajan muutamaan tuntiin. Usein asiakkailla on aikaa vain muutama minuutti ja tauot sattuvat yhtäaikaisesti monille ryhmille. Kahvilan toiminta on tämän vuoksi ajoittain hektistä, mutta monesti kahvilasali on silti tyhjillään. Tilaa pidetään palaveripaikkana eikä kahvilana, joten tavallisesti asiakkaat menevät aulan tiloihin ostokset tehtyään, vaikka kahvilasalissa olisikin tilaa. Moni kokee aulan tilan epämukavana, varsinkin silloin, kun on paljon asiakkaita ja asiakkaat istuvat ahtautuneina aulan ikkunalaudoilla. Kuviossa yksi keskellä alhaalla oleva ovi on kahvion sisäänkäynti, joka tekee kahvilasalista erillisen ja

9 yksityisen tilan ala-aulaan nähden. Vasemmassa alakulmassa näkyvä ovi on kiinni, eivätkä asiakkaat pääse kulkemaan kahvilaan sitä kautta. 6 KUVIO 1. Alkuperäinen pohjapiirustus Yksi ongelma on se, että Mintun keittiö on selkeästi erillään kahviopisteestä. Keittiön ovi on kuviossa yksi vasemmassa reunassa puolittain näkyvänä. Ruoanvalmistus keskittyy kokonaan keittiöön. Asiakkaan tilattua ruoan tarjoilija joutuu kulkemaan edestakaisin kassan ja keittiön väliä kahvilasalin poikki. Kassa on kuviossa yksi oikealla alhaalla. Askelmäärä päivän aikana on turhan suuri. Asiakkaat jäävät usein yksin saliin, kun tarjoilija on keittiön puolella ilmoittamassa asiakkaiden tilauksia. Samalla asiakkaiden odotusaika kasvaa, palvelu hidastuu ja palvelun laatu kärsii. Vakituista henkilökuntaa on yleensä paikalla yksi. Koska Minttu on oppimisympäristö, muu henkilökunta koostuu pääasiallisesti harjoittelijoista ja esimiesopiskelijoista.

10 7 Heidän määränsä ei ole vakio, vaan se vaihtelee sen mukaan, kuinka opinnot etenevät. Työntekijöiden ja harjoittelijoiden perehdyttäminen on vaihtelevaa ja se näkyy myös palvelun laadussa. Sitoutumista työhön tarvitaan enemmän. Tämä vaikuttaa koko kahvilan prosesseihin, kuten asiakaspalveluun, työtapoihin ja asenteisiin. Asiakkaan kannalta linjasto ei toimi tarpeeksi nopeasti. Asiakkailla on usein kiire, koska tauot ovat päivän aikana lyhyitä ja useilla ryhmillä samaan aikaan. Vitriinituotteet eivät useinkaan ole selkeästi esillä. Tuotteista puuttuu tuoteselostus, mikä hidastaa ostopäätöksen tekemistä ja jonon etenemisestä. Osa tuotteista loppuu liian usein kesken ja asiakkaat kokevat palvelun huonona. Tämän vuoksi jotkut asiakkaista kääntyvät pois ja jättävät ostokset tekemättä. Usein tuotevalikoima on melko yksipuolinen ja vaihtelevuutta on harvemmin. Mainontaan tulee kiinnittää huomiota ja tehdä yhtenäiset mainospohjat. Työntekijöille aiheuttaa ongelmia tuotteiden hinnoittelutapa, koska siitä ei ole selkeää ohjetta. Täysin sama tuote voi olla eri hintainen eri päivinä. Toisinaan eri kokoiset ja hintaiset tuotteet ovat myynnissä kaikki samaan hintaan. Asiakkaille tämä antaa huonon vaikutelman toiminnasta. Nykyisessä Mintussa kahvin keittäminen vie paljon aikaa, jolloin muut palvelut voivat jäädä vähemmälle. Kahvi keitetään samaan tapaan kuin kotitalouksissa, pannu kerrallaan. Laatu voi olla vaihtelevaa, jos kahvijauhetta annostellaan väärin tai kahvi on ollut kauan pannussa. Kahvin tulee olla tuoretta, eikä sitä laiteta termoskannuihin. Joskus asiakas saattaa joutua odottelemaan uutta kahvia. Monesti jono pysähtyy maksun ja kahvin oton yhteydessä, koska ne on sijoitettu niin lähelle toisiaan. Kassakoneen paikka pitää miettiä uudestaan. Jono pysähtyy helposti, eikä kassatoiminta ole sujuvaa. Kassan yhteydessä tuotteita on paljon esillä ja asiakas joutuu tekemään monta asiaa samaan aikaan, esimerkiksi maksamisen ja muiden ostosten valitsemisen. 2.3 Asiakkaiden segmentointi Markkinoiden segmentointi tarkoittaa kokonaismarkkinoiden jakamista ja ryhmittelyä toisistaan erottuviin pienempiin osiin. Segmentointi on tullut yksilöllistymisen myötä yhä vaikeammaksi. Samat ihmiset haluavat monia asioita ja vaihtavat mieltymyksiään. Vanhassa liikeideassa asiakasryhmiä ei oltu määritelty tarkasti, joten oli tarpeen sel-

11 8 vittää asiakasrakennetta. Oleellista oli löytää sopivat markkinoinnin kohderyhmät. Asiakassegmentoinnilla haluttiin parantaa käyttöön otettavan uuden konseptin tulosta ja kannattavuutta. (Markkinoiden segmentointi 2003.) Segmentoinnin tärkeimpiä syitä on muun muassa se, että asiakkaat ja heidän kulutustottumuksensa, tarpeensa ja odotuksensa ovat erilaisia. Kahvila Mintun on helpompi saavuttaa tavoitteensa pienemmillä segmenteillä kuin kokonaismarkkinoilla ts. ei kannata markkinoida tuotteita kaikille mahdollisille asiakkaille. Segmentoinnin avulla säästetään keskittämällä voimavarat vain kannattaville alueille, asiakkaiden tarpeet sekä Mintun markkinointitoimenpiteet voidaan sovittaa hyvin yhteen. Ongelmia segmentoinnissa voi tulla, jos valitaan kannattamaton tai liian suppea segmentti, keskitytään liikaa yhteen tai asiakassegmenttien tavoittaminen on liian kallista. Aikaisemmin mainitun vision kannalta Mintun segmentointia kannattaa käydä myöhemmin uudelleen läpi ja tarkentaa. Näin saadaan kohdennettua palveluita tehokkaammin. Alkuselvitysten perusteella tultiin siihen johtopäätökseen, että Mintussa on aikaisemmin otettu huomioon enemmän opettajat kuin opiskelijat. Saattaa olla, että joiltain osin on vaikea saavuttaa opiskelijoiden kiinnostus muuttuvaan ympäristöön, kuitenkin halutaan tarjota myös enemmän opiskelijoiden tarpeisiin vastaavia palveluita. Tarkoituksena on pystyä palvelemaan mahdollisimman onnistuneesti asiakkaita. Hankimme vuoden 2002 asiakastietoja toimistosihteeri Seija Muhoselta opintotoimistosta. Tietojen perusteella jaottelimme segmentit, jotka jakaantuvat neljään osaan: 1. Opiskelijat. Päiväopiskelijoita on 518, joista naisia 332 ja miehiä 186. Aikuisopiskelijoita on yhteensä 133, joista naisia 124 ja miehiä 9. Ikäjakauma päiväopiskelijoissa on vuotta, aikuisopiskelijat ovat vanhempia. Aikuisopiskelijat ovat pääsääntöisesti työssäkäyviä ja he opiskelevat iltaisin ja viikonloppuisin. Erikoistumisopinnoissa on yhteensä 72, joista naisia 52 ja miehiä 20. Näissä erikoistumisopinnoissa opiskelijat kokoontuvat kaksi kertaa kuukaudessa. 2. Henkilöstöön kuuluu 58 henkilöä, joista 48 naista ja 10 miestä. Tähän joukkoon kuuluu esimerkiksi opettajia ja toimistotyöntekijöitä. Henkilökunnasta suurin osa on tiloissa päivittäin. Ikäjakaumaltaan suurin osa on keski-ikäisiä. 3. Yksittäiset vieraat ovat yleensä lähialueen asukkaita tai ohikulkijoita, joita päivittäin käy muutamia. Suurin osa on eläkeläisiä.

12 9 4. Kokous- ja juhlapalveluiden asiakkaat, joita käy tiloissa tilausten mukaan viikoittain. Osa ryhmistä kokoontuu säännöllisesti, esim. kaksi kertaa kuukaudessa. Tässä segmentissä ikäjakauma on erittäin vaihteleva. Yhteistä opiskelijoille ja henkilökunnalle on se, että he käyvät lähes päivittäin Mankolassa. Aikataulut päivän aikana ovat melko samoja (tauot, ruokatunnit), jolloin kahvilatoiminta on melko hektistä. Erottavia tekijöitä näillä kahdella asiakasryhmällä ovat rahan käyttö ja varallisuus, jotka vaikuttavat ostopäätöksiin. Opiskelijat eivät ole olleet kiinnostuneita A la carte -ruoista. Hintataso on lisäksi saattanut vaikuttaa kiinnostukseen. Kaksi ensimmäistä asiakassegmenttiä ovat määrällisesti suurimmat. Yksittäiset vieraat ja kokousasiakkaat käyvät yleensä satunnaisesti ja ostokäyttäytyminen on yksilökohtaista. Siihen vaikuttaa kokouspalvelujen käyttö, esimerkiksi kuuluvatko kokouskahvi ja lounas kokouksen tai luennon hintaan. Osa asiakkaista ostaa ruoka-annoksia mukaan melko säännöllisesti. Näiden kahden viimeisen segmentin varallisuus ja kulutustottumukset ovat erilaisia kuin opiskelijoilla. Tärkein asiakasryhmänä ovat opiskelijat ja se näkyy kahvilan tuotevalikoimassa ja hinta-laatusuhteessa. Kaikki asiakassegmentit pyritään kuitenkin ottamaan huomioon tasalaatuisesti. Tuotevalikoimassa ruoan täyttävyys ja terveellisyys on katsottu merkittäväksi asiaksi. Koska ensimmäisen ja toisen segmentin asiakkaista suuri osa on naisia, se otetaan tuotevalikoimassa huomioon mm. kevytvaihtoehdoilla. Opiskelijoita muistetaan tuotteiden hinnoittelussa. Ympäristössä huomioidaan viihtyisyys ja luodaan rennompi ilmapiiri, joka poikkeaa tavanomaisesta kouluilmapiiristä. Samalla kahvila toimii tavaramerkkinä ja ravintola-alan koulussa yhtenä esimerkkinä kahvilatoiminnasta. 2.4 Ryhmähaastattelut Selvitimme, millaisia muutosehdotuksia tämän hetkisillä asiakkailla on kahvilatoimintaan. Kyselyjen avulla saimme pohjatietoa asiakkaiden toiveista palvelun parantamiseksi ja yleisilmeen luomiseksi. Samalla liikeidean tarkennus voitiin viimeistellä. Haastatteluissa pyrittiin saamaan selville mahdollisimman erilaisten asiakkaiden toiveita. Yhteensä haastattelimme noin 60 henkilöä. Tähän otantaan kuului opettajia ja eri vaiheissa olevia opiskelijoita.

13 10 Ryhmähaastattelu vaikutti sopivalta tavalta kerätä tietoa. Ryhmähaastattelun lähtökohtana on vuorovaikutus osallistujien kesken, jolloin haastattelijoiden rooli muuttuu verratessa kahdenkeskiseen haastatteluun. Tehtävä on keskustelun aikaansaaminen, jolloin haastattelijan kuuluu huolehtia siitä, että keskustelu pysyy valituissa teemoissa ja että kaikilla osanottajilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Ryhmähaastattelulla on erityistä merkitystä silloin, kun halutaan yhteinen kanta johonkin ajankohtaiseen kysymykseen. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 61.) Ryhmähaastattelun etuja on, että saadaan nopeasti tietoa samanaikaisesti usealta vastaajalta. Samalla se usein tulee halvemmaksi kuin saman määrän haastattelu yksilöhaastatteluna. Haittana voi olla, etteivät kaikki, jotka on kutsuttu haastatteluun, välttämättä tulekaan paikalle. Ryhmädynamiikka ja erityisesti valtahierarkia vaikuttavat siihen, kuka puhuu ryhmässä ja mitä sanotaan. Tällöin haastattelijan täytyy muistaa, että kaikki voivat osallistua keskusteluun ja pyytää hiljaisiakin mukaan. (Emt. 63.) Haastatteluissa teimme muistiinpanoja ja pyysimme palautetta lisäksi kirjallisena. Tällöin hiljaisemmat haastateltavat pystyivät osallistumaan kyselyyn. Kyselylomaketta ei suunniteltu erikseen, vaan muistiinpanojen avulla tiedot koottiin yhdeksi kokonaisuudeksi. Valmistumassa olevien opiskelijoiden haastattelu oli noin kello 18 opinnäytetyön ohjaavissa opinnoissa. Jaoimme haastateltavat neljään ryhmään (noin 5 henkilöä ryhmässään). Aiheina olivat pohjapiirustus, ruokalista, kahvilatuotteet sekä sisustus. Kahvilapisteestä nousi esille, että Mintun täytyisi olla nykyistä kahvilamaisempi, avarampi ja viihtyisämpi. Ehdotettiin, että kahvilaa laajennettaisiin infoon, joka sijaitsee nykyistä kahvilaa vastapäätä. Infossa olevat toiminnot siirrettäisiin muualle. Kahvilan oven (katso kuvio 1) oikealla puolella oleva seinä kaadettaisiin pois kulmatiskiksi. Ruokalista ja kahvilatuotteet saisivat joidenkin mielestä pysyä samana eikä niihin tehtäisi mitään muutoksia. Kahvilaan tulisi saada salaatteja ja patonkeja, ei a la carte - ruokaa eikä lämpimiä ruokia. Ehdotettiin, että a-oikeudet olisivat kokoaikaiset ja tehtäisiin takapihalle terassi. Nuorekasta ruokaa, tuotteet eivät pääse esille. Tuotteiden teko pitkin päivää, nyt tuotteet valmistetaan aamulla ja ne seisovat myynnissä illan pikkutunneille asti.

14 Sisustukseltaan Minttu olisi avara, rento, pehmeillä väreillä sisustettu, ei ruokalamainen. Valaistukseen pitäisi kiinnittää huomiota enemmän ja värejä vaihtelemalla tuotaisiin tunnelmaa eri vuoden aikojen mukaan. 11 Toinen haastattelu tehtiin Liikunta ja ravitsemus -kurssilla kello Teimme kyselyn opiskelijoille ryhmähaastatteluna. Keräsimme lisäksi ehdotuksia kirjallisesti, jotta mahdollisimman moni mielipide tulisi otettua huomioon. Kysyimme samoja asioita kuin aikaisemminkin eli pohjapiirustusta, ruokalistaa, kahvilatuotteita sekä sisustusta. Pohjapiirustusta ei kommentoitu suuremmin, vaan enemmän keskityttiin sisustukseen. Sisustuksesta tuli ilmi, että Minttuun haluttaisiin sohvia ja nojatuoleja. Edelleen tulivat esille rento ilmapiiri ja lämpimät värit. Sisustukseen voitaisiin tuoda lisää kukkia ja valaistukseen täytyisi kiinnittää huomiota. Väliaikamusiikilla ja päivän lehdillä saataisiin kotoisuutta aikaan. Rentoa ja kotoista. Punertavat lämpöiset värit. Ruokalistaan toivottiin vaihtelevuutta. Ruokalistalla tulisi olla erilaisia ruokaisia salaatteja (opiskelijahintaan). Osa haastatelluista toivoi, että ruoka voisi olla enemmän lounastyyppistä, mutta raaka-ainevalinnat olisivat erilaisia kuin Rosmariinissa. Toivottiin joitakin pikkulämpimiä, kuten pannineja. Tuotteiden valmistus keskittyisi koko päivälle, jolloin tuotteet olisivat tuoreempia, koska tällä hetkellä valmistus painottuu aamuun. Kahviautomaatti tulisi nopeuttamaan kahvijonon kulkua. Hinnoittelussa pitäisi ottaa huomioon opiskelijat. Halpuus houkuttaa, HINNAT! Ruokalistaan voisi sisällyttää erilaisia ruokaisia salaatteja, joiden hinta olisi myös opiskelijalle sopiva. Kahvioon olisi kiva saada jotain pikkulämpimiä, esim. paninit tai ne voisivat olla ruokalistalla. Kolmas haastattelu oli opettajien kokouksessa kello Esittelimme suunnitelmia tulevasta Mintusta. Pyysimme opettajilta mielipiteitä kirjallisesti ruokatuotteiden ja palvelutiskin suunnittelun avuksi. Paikalla oli noin 20 opettajaa, joista kuusi vastasi kyselyymme. Vastanneiden määrään vaikuttivat kokousajan muuttami-

15 nen ja kiireinen aikataulu. Vastauksia ei kerätty saman tien kuten muissa haastatteluissa, mikä saattoi vaikuttaa lopulliseen vastausmäärään. 12 Keskeisimmät esille tulleet asiat olivat, että toivottiin kevyempää ruokaa, kokonaisuudessaan vaihtelevuutta enemmän ruokatarjontaan ja jotain perinteisestä ruoasta poikkeavaa. Ehdotettiin, että Jyväskylän keskustan läheisyydessä olevan Restonomipalveluiden ravintolan RAVINTOLAIDEAn kalusteet tuotaisiin Minttuun ja RAVINTO- LAIDEAan ostettaisiin uudet kalusteet. Ilmeeseen haluttiin nuorekkuutta ja raikkautta. Vuodenaikojen mukaan vaihtaisimme sisutuksen värejä liinoilla ja verhoilla. Ei perinteisiä vaan uutta, trendikkäitä raaka-aineita. Ruokalistalle vähäkalorisia vaihtoehtoja eli ei kermaa keittoihin tai salaattikastikkeisiin, ei öljyä tai majoneesia. Tuotevalikoimaan pikkulämpimät hyvä lisä. Nyt tuotevalikoima vähän mielikuvitukseton. Haastatteluista saimme vihjeitä siihen, mihin suuntaan lähdemme kehittämään tuotteita ja kahvilaympäristöä. Erikoiskahvit ovat saaneet suuren suosion suomalaisissa kahviloissa. Ryhmähaastattelujen perusteella erikoiskahveja ei suuremmin kaivattu. Kahvila Mintun uudistuksessa näitä ei tule tuotevalikoimaan, koska aikaisemmin erikoiskahveilla ei ole ollut kysyntää, eikä kahden erilaisen kahvikoneen ylläpitäminen ole kannattavaa. Monilla haastatelluilla oli samoja ajatuksia uudistamisesta kuin meilläkin tuotevalikoimaan ja sisustukseen liittyvissä asioissa. Avokeittiö, kassakone keskelle siten että asiakasvirrat tulee molemmilta suunnilta. Lisää lämpöä tekstiileillä ja väreillä. Ilmeeseen nuorekkuutta ja raikkautta, Minttu on aulan helmi! Yksinkertainen väritys= helppo yhdistää värejä. Näiden haastattelujen lisäksi havainnoimme itse asiakkaita ostotilanteissa ja palvelun eri vaiheissa. Kiinnitimme huomion käyttäytymiseen ja siihen kuinka asiakkaat antoivat palautetta tai keskustelivat ruoan laadusta. Kokonaisuudessaan saimme hyvän käsityksen siitä, millaisia tuotteita kaivattaisiin enemmän.

16 3 KAHVILAN SUUNNITTELUTYÖ 13 Kahvilan suunnittelutyö alkoi pohjapiirustusten tutkimisesta. Olimme valmistautuneet arkkitehdin tapaamiseen ja suunnitelleet kaksi erilaista versiota keittiöpisteen pohjapiirustuksista, vaihtoehdon 1 ja vaihtoehdon 2. KUVIO 2. Vaihtoehdot 1 ja 2 Molemmissa vaihtoehdoissa uutta on L-muotoinen kulmatiski. Vaihtoehdossa yksi L- muotoisen tiskin lisäksi siivouskomero puretaan pois, jolloin tila on suurempi ja antaa samalla enemmän mahdollisuuksia ruoanvalmistukseen. Näin tilasta tulee avokeittiö, jolloin ei olla riippuvaisia Mintun keittiön käyttömahdollisuuksista. Mielestämme vaihtoehto yksi olisi ihanteellisin ja toisi selkeän muutoksen. Molemmissa versioissa hiljaisina hetkinä yksi henkilö pystyisi palvelemaan asiakkaita, koska ei tarvitsisi poistua tilasta ja jättää asiakkaita yksin. Torstaina tapasimme arkkitehti Jukka Lehtosen, jonka kanssa kävimme läpi ehdotuksemme. Keittiötilan kannalta ihanteellisin ratkaisu ei ole mahdollista toteuttaa. Parhaimmaksi toteutukseksi tuli Mintun kahviotilan pohjapiirustuksen pysyminen ennallaan, mutta linjaston ja salin muutokset tullaan tekemään. Arkkitehti lupasi suunnitella meille tammikuun alkuun muutamia luonnoksia vaihtoehdosta 2 työtä varten, joita lähdetään viemään eteenpäin. (Lehtonen 2002.) Mintun keittiössä valmistetaan isompitöiset ruoat. Pääasiallinen toiminta pysyisi snack / pikaruokatyylisenä ilman suuren keittiön apua.

17 14 Suunnittelun apuna käytimme Jyväskylän ammattikorkeakoulun matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla toteutettua TILAPA työkalua ( Kiinteistön tilojen laadun kehittäminen tukipalvelujen näkökulmasta ). Sieltä voi hakea eri hakukriteerit määrittelemällä palve luissa olevia tilakortteja. Tilakorteissa käydään kohta kohdalta läpi suunnittelun eri vaiheissa huomioitavia asioita, esimerkiksi kuivavarastoon liittyvät kys y- mykset tai ruoanvalmistusvaiheet. (Keittiötilat ja ruokasali ) Keittiötilat ja ruokasali kortista otsikon alta muoto ja koko löytyi sopivia kysymyksiä työhömme, kuten ruuan valmistus: Voivatko materiaalit ja työskentely kulkea mahdollisimman loogisesti ja hygieenisesti (esikäsittely, sekoittaminen, muotoilu, kypsennys)? Astioiden pesu- ja säilytystilan kortista: Onko astianpesutilassa mahdollisuus toimia niin, että puhdas ja likainen tila on erillään? (Keittiötilat ja ruokasali ) Kortit sisälsivät paljon kysymyksiä, joista poimimme työhön sopivat kohdat. 3.1 Keittiön pohjaratkaisu Keittiön työtilojen suunnittelussa lähtökohtana oli toimeksiantajan toiveesta jo olemassa olevien laitteiden hyödyntäminen. Uusien investointien teko on epätodennäköistä, joten kahvilatuotteiden suunnittelussa huomioimme laitekapasiteetin tarkkaan. Raaka-aineiden säilyvyys, tuotteiden esivalmistus- ja säilytysmahdollisuudet sekä hävikin minimointi tuli ottaa huomioon. KUVIO 3. Keittiön kolmiulotteinen kuva

18 15 Kahvilan toimintojen keskittäminen samaan pisteeseen linjaston kanssa avokeittiöksi helpottaa asiakaspalvelua ja ruoanvalmistusta. Kuviossa kolme näkyvä lasivitriini ei todellisuudessa ole niin pitkä kuin kuva osoittaa (kulma jää vapaaksi). Oikeassa reunassa oleva lasiseinä on noin kaksi kertaa pidempi kuvassa kuin todellisuudessa. Nurkassa näkyvä tiskikone (pöydänaluskone) olisi paras ratkaisu tilan käytön kannalta, mutta tällä hetkellä Mintussa on saman levyinen kupukone, joka vie tilan lattiasta kattoon. Yksittäinen linjaston kulkua nopeuttava tekijä on kahvikone. Kahvikone keittää tarvittavan määrän kahvia sen mukaan miten kahvia otetaan. Näin säästetään henkilökunnan aikaa muuhun toimintaan, koska kahvipannuja ei tarvitse vaihdella. Kassan siirtäminen ennen kahvikonetta voisi ratkaista jonon seisahtamisongelman. Maksu on jo suoritettu ennen kuin kahvi otetaan. Kahvin ottamiseen jää aikaa, eikä jonoa kerry tämän vuoksi. Asiakas voi tehdä ruokatilaukset suoraan keittiöhenkilökunnalle linjaston alkupäässä. Keittiöhenkilökunnan työskentely samassa pisteessä auttaa yhteistyötä sekä salin he n- kilökunnan että asiakkaiden kanssa. Nykypäivänä asiakkaat haluavat nähdä ruoanva l- mistustapahtuman ja sosiaalinen kanssakäyminen myös kokin kanssa luo tunnelmaa. Mintun alkuperäisessä keittiössä tehdään vain välttämättömät esivalmistelut, kuten hampurilaispihvien paisto sekä salaattien valmistus ja pakkaaminen. Koska keittiön käyttö vähenee Mintun osalta, sitä voidaan käyttää opetuskeittiönä. Mintun kahvilatuotteiden esivalmistelut tehdään sovittuna aikana joka päivä esimerkiksi kello 7-10 välillä. Kun suunnitelma on otettu käyttöön, asia täytyy tarkastaa. Muina aikoina keittiö voi olla muussa hyötykäytössä. Koska uudistetussa Mintussa ruoanvalmistus tapahtuu nykyisessä kahvion tilassa, ilmastoinnin riittävyys tuli selvittää. Pääteltiin, että ilmastointi saattaa olla ongelmallinen, koska tälläkin hetkellä kokemusten mukaan se ei ole riittävä. Pelkästään astianpesukoneen aiheuttama kosteus ei haihdu yön aikana nykyisen ilmastoinnin avulla, jos ovet ovat kiinni. Ruoanvalmistustilaan tarvitaan tehokkaampi ilmastointi rasvan kertymisen vuoksi. Ilmanvaihdon tärkeimmät tehtävät ammattikeittiössä ovat poistaa ruoanvalmistus- ja astianpesuprosesseissa syntyvät lämpö-, kosteus- ja epäpuhtauskuormat sekä toteuttaa hyvän sisäilmasto-olosuhteet työpisteessä kaikissa käyttötilanteissa. Huuvan (vertaa

19 16 kotikeittiön liesituuletin) tarkoituksena on estää keittiölaitteiden aiheuttamien kuormien leviäminen huonetilaan. Se asennetaan keittiölaitteiden yläpuolelle sellaiselle korkeudelle, että työntekijä pystyy työskentelemään sen alla. Huuvassa tulee olla riittävästi ilmatilaa, jotta se pystyy poistamaan myös äkilliset kuormat (esimerkiksi uunin avaamisen aiheuttama lämpökuorma). Ammattikeittiössä poistettava ilma on usein rasvaista. Rasvanerotuksen tarkoituksena on vähentää rasvan kulkeutumista kanavistoon. Tämä parantaa paloturvallisuutta ja vähentää ympäristön paikallista likaantumista. (Heinonen, Heinonen & Salminen 1999, 14, 17, 19.) Edellä mainittujen kriteerien mukaan työtä lähdettiin viemään eteenpäin. Selvitimme ilmastoinnin kulkua kiinteistönhoitaja Pentti Laitisen kanssa ja selvisi, että siivouskomeron ja myyntitilan ilmastoinnit ovat erilliset ja erilaiset. Ruoanvalmistustilojen ja WC-tilojen ilmastointi ei voi olla sama hygienian kannalta. Tämän selvityksen jälkeen vahvistui, että keittiön tilan muoto pidetään ennallaan. Siivouskomeroa ei olisi voitu purkaa, koska jouduttaisiin rakentamaan uudet ilmastointikanavat molempia tiloja varten. Samalla selvisi, että täytyy yhteyttä ottaa palotarkastajaan, jotta saamme selville palohälyttimen tyypin. (Laitinen 2003.) Paloturvallisuussyistä ravitsemisliikkeen valmistuskeittiö on varustettava jäteilmakanavalla, joka on rakenteeltaan sellainen, että se kestää rikkoontumatta seinämän sisäpintaan kertyneen rasvakerroksen voimakkaankin palamisen (ns. rasvahormi). Tarvittava kanavarakenne tulee selvittää rakennusvalvontavirastosta. Kanava on varustettava riittävällä määrällä palonkestäviä puhdistusluukkuja. Keittiötilaan on sijoitettava vähintään yksi käsisammutin ja sammutuspeite. (Ravitsemisliikkeiden suunnitteluohjeita 2003.) Palotarkastajalta selvitettiin, onko Mintussa savutunnistin vai lämpötunnistin, mikä vaikuttaa siihen, millaista ruoanvalmistusta Mintussa voidaan tehdä: Tapasimme palotarkastaja Jouni Nurmisen. Mintun palohälytin on sopiva sellaisenaan. Ruoanvalmistukseen tarvitsemme erillisen rasvasuodattimen, samalla ilmastointiin/hormiin tarvitaan paloilmaisimet. Paloviranomaisen toimesta katsotaan paikka sammuttimelle ja sammutin peitolle. (Nurminen 2003.) Uudistusta suunniteltaessa päädyttiin siihen, että ruoanvalmistukseen saadaan monipuolisuutta kaasuliedellä. Kaasu antaa mahdollisuuksia nopeaan ruoan valmistukseen.

20 Soitimme kaasuyrittäjälle Kaasu-Matille ja sovimme tapaamisen. Saimme arvion kaasutyön kustannuksista: 17 Työ tulee maksamaan enintään 2930 euroa, sisältää alv:n. Työhön kuuluu lopputarkastuksineen 2 x 33 litraiset kaasupullot, putkien vetäminen, pullokaappi ja sulkuventtiilit. Tarkastus ja kokeilu kuuluvat hintaan. Putken pituus tulee olemaan noin 30 metriä. Pullokaapit sijoitettaisiin ulos takapihalle, siten etteivät ne näkyisi suoraan kahvilaan. (Kaasu Matti 2003.) Ruoanvalmistustilan valaistuksessa täytyy huomioida sen tehokkuus työntekijöille ilman, että se häiritsee asiakkaita. Valot tulee sijoittaa tasojen yläpuolella olevien kaappien alle. Pienet upotettavat kohdevalaisimet ovat huomaamattomammat asiakkaille kuin perinteiset keittiön loisteputkivalaisimet. Jos loisteputkivalaisimet asennetaan, ne tulee varjostaa siten, etteivät ne häikäise kahvilasalissa istuvia asiakkaita. 3.2 Kahvilasalin pohjaratkaisu ja yleisilme Alkuperäisen pohjapiirustuksen perusteella linjaston muuttaminen purkamalla seinää kahvilasalin puolelta saadaan rakennettua L-muotoinen kulmatiski (kuviossa neljä). Silloin asiakkaiden kulkusuunta on myötäpäivään, jolloin kulku tulee suoraan kahvilasaliin. Näkymä saliin avartuu ja yhdistää tilaa aulan kanssa. Lisäksi kulmatiski parantaa palvelua, koska tuotteita saadaan enemmän esille. KUVIO 4. Kahvilan kolmiulotteinen kuva

CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi

CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi Kotro Minna-Mari Opinnäytetyö Maaliskuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali

MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali Katariina Alppi Hilkka Lilja Opinnäytetyö Joulukuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Neste Oil K-market liikenneaseman kahvilan kehittäminen asiakaslähtöisemmäksi

Neste Oil K-market liikenneaseman kahvilan kehittäminen asiakaslähtöisemmäksi Neste Oil K-market liikenneaseman kahvilan kehittäminen asiakaslähtöisemmäksi Korhonen, Hanna 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Neste Oil K-market liikenneaseman kahvilan kehittäminen

Lisätiedot

PUB UNITED IDEASTA RAVINTOLAKSI

PUB UNITED IDEASTA RAVINTOLAKSI PUB UNITED IDEASTA RAVINTOLAKSI Tuomo Holmberg Veli-Pekka Kähkönen Opinnäytetyö Toukokuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen kolutusohjelma Ruoka- ja ravintolapalvelut 2011 Jenni Alho ja Jenna Kaskinen CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

MEKSIKOLAISEN ILLANVIETON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

MEKSIKOLAISEN ILLANVIETON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MEKSIKOLAISEN ILLANVIETON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Teija Mäkelä Opinnäytetyö Toukokuu 2004 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 14.06.04 Tekijä(t) MÄKELÄ, Teija

Lisätiedot

KILPAILIJAKARTOITUS JA KESÄDRINKKILISTAN TUOTESUUNNITTELU MYCOFFEE & MYBAR:IIN

KILPAILIJAKARTOITUS JA KESÄDRINKKILISTAN TUOTESUUNNITTELU MYCOFFEE & MYBAR:IIN Outi Virolainen Jarna Ylönen KILPAILIJAKARTOITUS JA KESÄDRINKKILISTAN TUOTESUUNNITTELU MYCOFFEE & MYBAR:IIN Opinnäytetyö Palvelujen tuottamisen ja johtamisen ko Huhtikuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

YDINPROSESSIT M/S Nordic Princess -sisävesiristeilijällä

YDINPROSESSIT M/S Nordic Princess -sisävesiristeilijällä YDINPROSESSIT M/S Nordic Princess -sisävesiristeilijällä Mikko Hildén Iikka Sirén Opinnäytetyö Syyskuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION School of Tourism and Service

Lisätiedot

Palvelumuotoilu myymäläsuunnittelussa

Palvelumuotoilu myymäläsuunnittelussa Palvelumuotoilu myymäläsuunnittelussa Case M-Boxi Muotoilun koulutusohjelma Teollinen muotoilu Opinnäytetyö 27.04.2009 Julia Kuhanen Kulttuurialat TIIVISTELMÄSIVU Koulutusohjelma Muotoilun koulutusohjelma

Lisätiedot

Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA

Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden koulutusohjelma Kevät

Lisätiedot

CASE SISUSTUS SATIINI OY. Tiimiyrittäjänä elämyksellisessä Riviéra Maison -myymälässä

CASE SISUSTUS SATIINI OY. Tiimiyrittäjänä elämyksellisessä Riviéra Maison -myymälässä CASE SISUSTUS SATIINI OY Tiimiyrittäjänä elämyksellisessä Riviéra Maison -myymälässä Heli Saari Anniina Liukkonen Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Yritystoiminnan kehittämisen koulutusala, Tiimiakatemia Liiketalouden

Lisätiedot

MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ

MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ Jouni Forsström Opinnäytetyö Joulukuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma Noora Sikiö Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

Henkilöstöravintola Apollon kokoustarjoilu- ja palvelukonseptin kehittäminen. Sari Fiessinger

Henkilöstöravintola Apollon kokoustarjoilu- ja palvelukonseptin kehittäminen. Sari Fiessinger Henkilöstöravintola Apollon kokoustarjoilu- ja palvelukonseptin kehittäminen Sari Fiessinger Laurea Leppävaara 2009 Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Henkilöstöravintola Apollon kokoustarjoilu-ja

Lisätiedot

HOTELLI YÖPUUN VASTAANOTON PALVELUPROSESSIN KEHITTÄMINEN

HOTELLI YÖPUUN VASTAANOTON PALVELUPROSESSIN KEHITTÄMINEN HOTELLI YÖPUUN VASTAANOTON PALVELUPROSESSIN KEHITTÄMINEN Elina Hänninen Opinnäytetyö Toukokuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

PALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA PHUKETISSA SIJAITSEVAAN RAVINTOLAAN CASE: MIDNIGHT SUN

PALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA PHUKETISSA SIJAITSEVAAN RAVINTOLAAN CASE: MIDNIGHT SUN Petri Flöjt & Jonna Vauhkonen PALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA PHUKETISSA SIJAITSEVAAN RAVINTOLAAN CASE: MIDNIGHT SUN Opinnäytetyö Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Lokakuu 2008 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

COMPOSTA GOURMEESEEN. Ravitsemuspalveluiden kehittämishanke Suomalaisessa rauhanturvajoukossa Eritreassa. Mikko Moisio

COMPOSTA GOURMEESEEN. Ravitsemuspalveluiden kehittämishanke Suomalaisessa rauhanturvajoukossa Eritreassa. Mikko Moisio COMPOSTA GOURMEESEEN Ravitsemuspalveluiden kehittämishanke Suomalaisessa rauhanturvajoukossa Eritreassa Mikko Moisio Opinnäytetyö Huhtikuu 2004 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

MYYNNIN JOHTAMINEN: CASE FRANSMANNI ROVANIEMI

MYYNNIN JOHTAMINEN: CASE FRANSMANNI ROVANIEMI OPINNÄYTETYÖ MIKKO PULJU 2012 MYYNNIN JOHTAMINEN: CASE FRANSMANNI ROVANIEMI MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Matkailun koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Verkkosivujen suunnittelu meksikolaiselle ravintolalle

Verkkosivujen suunnittelu meksikolaiselle ravintolalle Verkkosivujen suunnittelu meksikolaiselle ravintolalle Sini Hakkarainen & Henna Koljonen 2012 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Verkkosivujen suunnittelu meksikolaiselle ravintolalle

Lisätiedot

Myymälä Oppipuodin toiminnan kehittäminen Oulun seudun ammattiopistossa

Myymälä Oppipuodin toiminnan kehittäminen Oulun seudun ammattiopistossa Myymälä Oppipuodin toiminnan kehittäminen Oulun seudun ammattiopistossa Petäjäjärvi, Helvi 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Myymälä Oppipuodin toiminnan kehittäminen Oulun seudun

Lisätiedot

LOUNASRAVINTOLA ROSMARIININ MUUTTAMINEN JOUTSENLIPPURAVINTOLAKSI

LOUNASRAVINTOLA ROSMARIININ MUUTTAMINEN JOUTSENLIPPURAVINTOLAKSI LOUNASRAVINTOLA ROSMARIININ MUUTTAMINEN JOUTSENLIPPURAVINTOLAKSI Heidi Kauppinen Anne Murtoniemi Opinnäytetyö Lokakuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

KOKOUSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN

KOKOUSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö (YAMK) Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma Restonomi (YAMK) 2011 Satu Eskelinen KOKOUSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Radisson Blu Marina Palace 2 OPINNÄYTETYÖ (YAMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Häätuote Hotelli Korpilammelle

Häätuote Hotelli Korpilammelle Häätuote Hotelli Korpilammelle Virtanen Elisa Opinnäytetyö 2014 Tiivistelmä Matkailun koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Elisa Virtanen Raportin nimi Häätuote Hotelli Korpilammelle Ryhmä tai aloitusvuosi

Lisätiedot

RAVINTOLA ROSMARIININ LOUNAIDEN RAVINTOAINELASKELMAT JA NIIDEN VERTAAMINEN YLEISIIN RAVITSEMUSSUOSITUKSIIN

RAVINTOLA ROSMARIININ LOUNAIDEN RAVINTOAINELASKELMAT JA NIIDEN VERTAAMINEN YLEISIIN RAVITSEMUSSUOSITUKSIIN RAVINTOLA ROSMARIININ LOUNAIDEN RAVINTOAINELASKELMAT JA NIIDEN VERTAAMINEN YLEISIIN RAVITSEMUSSUOSITUKSIIN Koivikko Miia Mäkinen Erja Opinnäytetyö Syyskuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

MIELIKUVAT YÖKERHO HELSINKI CLUBIN MENESTYSTEKIJÄNÄ

MIELIKUVAT YÖKERHO HELSINKI CLUBIN MENESTYSTEKIJÄNÄ MIELIKUVAT YÖKERHO HELSINKI CLUBIN MENESTYSTEKIJÄNÄ Anna Lehtinen Opinnäytetyö Toukokuu 2004 Matkailu- ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma MARKKINOINTISUUNNITELMA SVEITSILÄISELLE FINS-TOURS-MATKATOIMISTOLLE

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma MARKKINOINTISUUNNITELMA SVEITSILÄISELLE FINS-TOURS-MATKATOIMISTOLLE POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma Kasurinen Elisa Turunen Niina MARKKINOINTISUUNNITELMA SVEITSILÄISELLE FINS-TOURS-MATKATOIMISTOLLE Opinnäytetyö Toukokuu 2011 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu

Lisätiedot

INTERNETIN MAHDOLLISUUDET MATKAILUN PK-YRITYKSEN MARKKINOINNISSA

INTERNETIN MAHDOLLISUUDET MATKAILUN PK-YRITYKSEN MARKKINOINNISSA INTERNETIN MAHDOLLISUUDET MATKAILUN PK-YRITYKSEN MARKKINOINNISSA Mika Aleksi Vauhkala Toukokuu Opinnäytetyö 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-,

Lisätiedot

KALASTUSMATKAILU LAUKAAN KUUSAANKOSKELLA SEKÄ MUUALLA KESKI-SUOMESSA

KALASTUSMATKAILU LAUKAAN KUUSAANKOSKELLA SEKÄ MUUALLA KESKI-SUOMESSA KALASTUSMATKAILU LAUKAAN KUUSAANKOSKELLA SEKÄ MUUALLA KESKI-SUOMESSA Anna Nurmi Opinnäytetyö Lokakuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

SÄÄSTÖPUROISTA KASVAA SÄÄSTÖVIRTA Energian- ja vedensäästöneuvontaa kotitalouksille

SÄÄSTÖPUROISTA KASVAA SÄÄSTÖVIRTA Energian- ja vedensäästöneuvontaa kotitalouksille SÄÄSTÖPUROISTA KASVAA SÄÄSTÖVIRTA Energian- ja vedensäästöneuvontaa kotitalouksille Marjo Vesalainen Opinnäytetyö Kesäkuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

ASIAKASREKISTERIN PERUSTAMINEN UUDESSA YRITYKSESSÄ

ASIAKASREKISTERIN PERUSTAMINEN UUDESSA YRITYKSESSÄ ASIAKASREKISTERIN PERUSTAMINEN UUDESSA YRITYKSESSÄ Case: Ravintola Himoksen Loimu LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma Kokous-, kongressi- ja kannustematkailu sekä tapahtumamarkkinointi

Lisätiedot