KAHVILA-RAVINTOLA MINTUN UUDISTAMISSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAHVILA-RAVINTOLA MINTUN UUDISTAMISSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 KAHVILA-RAVINTOLA MINTUN UUDISTAMISSUUNNITELMA Kati Jääskeläinen Sanna Vilkkilä Opinnäytetyö Kesäkuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Tekijä(t) JÄÄSKELÄINEN Kati VILKKILÄ Sanna Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 62 Luottamuksellisuus Julkaisun kieli suomi Salainen saakka Työn nimi KAHVILA-RAVINTOLA MINTUN UUDISTAMISSUUNNITELMA Koulutusohjelma Palvelutuotannon ja -johtamisen koulutusohjelma Työn ohjaaja SACHSE Mika Toimeksiantaja(t) Restonomipalvelut, Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutusyksikkö Tiivistelmä Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Jyväskylän ammattikorkeakoulun matkailu-, ravitsemisja talousalan Restonomipalveluille. Tavoitteena oli suunnitella uusi kahvilakonsepti Kahvilaravintola Mintulle. Opinnäytetyön pääpaino oli kahvilatoiminnan kokonaisuuden suunnittelussa ja raportointiosuus koottiin päiväkirjamerkintöjä apuna käyttäen. Opinnäytetyö koostuu ryhmähaastattelusta, ongelmien kartoittamisesta, kahvilatilan ja tuotteiden suunnittelusta, työskentely- ja asiakaspalvelutilanteiden kuvailusta ja kustannusarviosta. Työhön liitettiin tuotekansio ohjeineen ja niiden käyttö sekä keittiön ja salin suunnitelma. Sisustuksesta tehtiin oma liitteensä. Pohjapiirustusten avulla luonnosteltiin keittiön ja kahvilasalin ratkaisut. Ryhmähaastatteluilla selvitettiin asiakkaiden tuotetoiveita ja näiden pohjalta uudistettiin kahvilatuotevalikoimaa. Tuloksena oli kahvila Mintun toimintakokonaisuus remontista, rahoitussuunnitelman ja tuotekehityksen kautta asiakaspalvelutapahtumien kuvailuun. Kahvila Mintussa tärkeintä ei ollut vain syöminen ja juominen, vaan myös ulkoisilla tekijöillä (sisustus, kalusteet, tunnelma) oli merkitystä, vaikka asiakkaiden aikataulu päivän aikana olisikin kiireinen. Tämä työ on apuna uudistamisprosessin aloituksessa ja läpi viemisessä. Kokonaisuutena työn päätehtävänä on konseptin muutossuunnitelma. Uudistettu ja tarkennettu liikeidea, segmentoinnin tarkentaminen ja uusi ilme tuovat Restonomipalveluille hyötyä, koska uudistukset antavat vaikutelman eteenpäin menevästä yrityksestä. Avainsanat (asiasanat) kahvilat, ravintolasuunnittelu, tilasuunnittelu, tuotekehitys, Restonomipalvelut, ruokalistasuunnittelu, asiakaspalvelu Muut tiedot Opinnäytetyö sisältää kaksi erillistä liitekansiota, tuotekansion (84 sivua) ja sisustussuunnitelman (8 sivua).

3 JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION School of Tourism and Services Management Author(s) JÄÄSKELÄINEN, Kati VILKKILÄ, Sanna Type of Publication Dissertation Pages 62 Confidential Language finnish Title NEW CONCEPT FOR THE CAFÉ RESTAURANT MINTTU Until Degree Programme Degree Programme in Service Management Tutor SACHSE, Mika Assigned by Restonomipalvelut / School of Tourism and Services Management Abstract The dissertation was assigned by Jyväskylä Polytechnic, School of Tourism and Services Management, Restonomipalvelut. The purpose was to plan a new concept for the Café Restaurant Minttu. The main focus of the study was to plan the café operations in their entirety. The report consists of diary entries, group interviews charting the problems, product and facility development, description of working and customers service situations and cost estimate. The dissertation includes a product folder with recipes and another folder including kitchen and dining room interior design. The design of the kitchen and the dining room is based on the old original layout. The product and customer service concept were renewed. It was found out that the main issue for the customers at the Café Restaurant Minttu was not just eating and having a cup of coffee. Fitting, furnishing and atmosphere were also considered as remarkable factors for the customers, despite their busy timetable. With the help of this dissertation the new concept for the café restaurant Minttu can be started and put into practice. The new and more precise business idea, customer segmentation and the new appearance will benefit Restonomipalvelut as of the modernization will show to customers that the company is a modern organisation. Keywords cafés, product development, space planning, restaurant planning, Restonomipalvelut, menu planning, customer service Miscellaneous The dissertation includes two folders: recipes (84 pages) and interior design (8 pages).

4 SISÄLTÖ 1 1 JOHDANTO SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHTIA Kahvila-ravintola Mintun liikeidea ja visio Ongelmat nykyisessä kahvila-ravintola Mintussa Asiakkaiden segmentointi Ryhmähaastattelut KAHVILAN SUUNNITTELUTYÖ Keittiön pohjaratkaisu Kahvilasalin pohjaratkaisu ja yleisilme Mintun sisäinen mainonta TUOTTEIDEN SUUNNITTELU Kahvilatuotteet Teemaviikot TYÖSKENTELY- JA PALVELUTILANTEET Mintun kahvilatoiminta työntekijän kannalta Mintun kahvilatoiminta asiakkaan kannalta Palvelutilanteet KUSTANNUSARVIO JA TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ Uudistuksen rahoitustarve Toimintaohjeet suunnitelman aloittamiseen Mintun tulevaisuuden näkymiä...35

5 2 7 POHDINTA...36 LÄHTEET...39 LIITTEET...41 Liite 1. Kahvilakalusteet...41 Liite 2. Mintun salaattikierto...42 Liite 3. Teemaviikot vuodessa...43 Liite 4. Vuoden 2004 tulosbudjetti...44 Liite 5. Vuosien tulosbudjetit...48 Liite 6. Uudistamissuunnitelman aloittamisohjeet...51 KUVIOT KUVIO 1. Alkuperäinen pohjapiirustus...6 KUVIO 2. Vaihtoehdot 1 ja KUVIO 3. Keittiön kolmiulotteinen kuva...14 KUVIO 4. Kahvilan kolmiulotteinen kuva...17 KUVIO 5. Mainospohjamallit...20 KUVIO 6. Laitejärjestys...27 TAULUKOT TAULUKKO 1. Fast food -tuotteiden tarjonta...24 TAULUKKO 2. Investointiarviot...31 TAULUKKO 3. Ruokamyyntien kasvun arvio...32 TAULUKKO 4. Kertaostot kuukausittain vuonna

6 3 1 JOHDANTO Tämän työn tavoitteena on tehdä Kahvila-ravintola Mintun konseptin uudistamissuunnitelma. Kahvila-ravintola Minttu (myöhemmin työssä Minttu) on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun matkailu-, ravitsemis- ja talousalan toimipiste Mankolassa. Se sijaitsee Mannilan kaupunginosassa 3,5 kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta. Työn toimeksiantajana on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun Restonomipalvelut. Mintun toiminta on koettu joiltain osin vanhanaikaiseksi ja kokonaisuuteen tarvitaan uutta ilmettä. Työhön sisältyvät liikeidean tarkentaminen ja ryhmähaastattelu lähes päivittäin Mintussa käyville asiakkaille. Haastattelutuloksia käytetään suunnittelun apuna. Tärkeä kokonaisuus on toimintaympäristön suunnittelu, jossa on mukana alusta lähtien eri yhteistyökumppaneita. Toimeksiantoon kuuluu myös kustannusarvioiden, laskelmien ja budjetin teko. Työssä selvitetään, mitä eri asioita kahvilan muutostöissä pitää ottaa huomioon. Päätehtävänä on tehdä uudistamissuunnitelma, jonka avulla uusi konsepti voidaan ottaa käyttöön. Huomioitavia asioita ovat keittiön ja asiakaspalvelun toimivuuteen liittyvät ratkaisut. Tärkeä osa työtä ovat kahvilatuotteiden suunnittelu ja perusvalikoiman kokoaminen, joissa näkyvät ajanhenkisyys ja nykypäiväisyys. Lisäksi Mintun tuleva i- suuden näkymiä kartoitetaan. Suunnitelman tekijät ovat itse työskennelleet ja olleet asiakkaina Mintussa. Tällä on jonkin verran vaikutusta työssä ilmeneviin näkökulmiin ja ratkaisuihin. Merkittävä osa opinnäytetyötä on käytännön suunnittelua ja palavereita, jolloin lähdekirjallisuuden käyttö ei ole painottunut. Eri projektien kautta työhön koottiin kaksi liitekansiota, joista selviävät sisustussuunnitelma ja kahvilatuotteet. Raportin jälkeen liitteenä kuusi on uudistamissuunnitelman aloittamisohjeet. Työhön on liitetty otteita päiväkirjasta, jota pidettiin työn käytännön osuuden edetessä.

7 4 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHTIA 2.1 Kahvila-ravintola Mintun liikeidea ja visio Toimeksiantajan toiveesta työ aloitettiin vision määrittelemisestä ja liikeidean tarkentamisesta. Liikeidea on koko toiminnan perusta, jonka pohjalta kahvilan toiminta syntyy. Vanha liikeidea on kokonaisuudessaan seuraavanlainen: Kahvila-ravintola Minttu toimii Mankolan kokous- ja juhlapalvelujen tilausravintolana, jolloin sillä on täydet anniskeluoikeudet. Kahvila-ravintola Minttu tarjoaa Mankolassa toimivien oppilaitosten opiskelijoille ja henkilöstölle sekä muille asiakkaille, erityisesti Mankolan kokousja juhlapalvelujen asiakkaille, kahvilapalveluja sekä a la carte -tyyppisiä lounasruokapalveluja. Kahvila-ravintola Mintussa on 40 asiakaspaikkaa sekä ala-aula asiakastilanaan. (Restonomipalvelut, toiminnanohjauskäsikirja ) Vanha liikeidea ei kertonut riittävästi toiminnasta. Suunniteltiin uusi, eritelty liikeidea, joka helpotti koko uuden konseptin kehittämistä. Visiossa tarkastellaan tulevaisuuden näkymiä pitkällä aikavälillä. Vision avulla kahvilan toiminta ohjautuu tulevaisuutta kohti. Alkuperäistä liikeideaa tarkennettiin seuraavien kysymysten avulla: mitä, miten, kenelle ja millainen mielikuva Mintun toiminnasta halutaan luoda. Seuraavassa on uudistettu ja tarkennettu liikeidea: Mitä: Tarjota asiakkaille kahvilapalveluita ja vaihtoehto perinteiselle Rosmariinin lounastarjonnalle (Rosmariini on lounasravintola Mankolan toimipisteessä). A la carte -tyyppisiä lounasruokapalveluita ei ole tarkoitus jatkaa vaan tilalle tulee kahvilatuo t- teita. Tulevaisuudessakin tarjonta pidetään erillään Rosmariinin lounasruoasta. Mahdolliset pienimuotoiset kahvitus-, kokous- ja ruokailutilaisuudet otetaan huomioon tilan käytössä. Miten: Tarkoitus on luoda lisää viihtyisyyttä, jotta asiakkaat voivat nauttia kahvilan palveluista miellyttävässä ympäristössä. Asiakaspaikkoja on 40 sekä lisäksi ala-aulan tilat. Vuodenajat näkyvät sisustuksissa pienillä yksityiskohdilla. Vaihtelemalla verhoja ja liinoja tuodaan uutta ilmettä kahvilaan. Tavoitteena on, että asiakkaan on joka kerta helppoa tulla kahvilaan, tuntea olonsa tervetulleeksi ja viihtyä kahvilasalissa. Vakioiduilla tuotteilla saadaan tasalaatuisuutta. Teemat ja muunneltavuus tuovat vaihtelua ja monipuolisuutta tarjontaan.

8 Kenelle: Mankolassa toimivien oppilaitosten opiskelijoille, opettajille ja muulle he n- kilöstölle, kokous- ja juhlapalveluasiakkaille sekä muille vieraille. 5 Mielikuva: Uudistuva kahvila luo mielikuvan eteenpäin menevästä ja nykyaikaisesta Restonomipalvelusta. Tuote- ja hintapäätöksissä otetaan huomioon eri asiakassegmenttien tarpeet. Tasalaatuisuus näkyy myös mainoksissa ja viestinnässä. Visio: Restonomipalveluiden visiona on olla haluttu oppimisympäristö, jossa käytäntö kohtaa tietopuolisen opetuksen. Tavoitteena on tuottaa laadukkaita ja innovatiivisia ravintola- ja kokouspalveluja. (Restonomipalvelu, toiminnanohjauskäsikirja ) Kahvila-ravintola Mintun visio on muuttaa toimintaympäristöään erilaisten teemojen mukaan, mutta tietyt tuotteet pysyvät ympäri vuoden teemojen rinnalla. Teemat voivat olla vuodenaikojen mukaisia (kuten syksyn satoa) tai eri maiden tuoteuutuuksia. Ajanhenkisyys ja innovatiivisuus näkyvät kehityksessä ja toiminnassa koko ajan. Tulevaisuudessa Minttu tarjoaa lähialueen asukkaille tasokkaita kahvila- ja ruokapalveluita. 2.2 Ongelmat nykyisessä kahvila-ravintola Mintussa Restonomipalveluiden päällikkö Iris Mäkisen mukaan uudistamisessa tärkeitä kohtia ovat palvelutiskin toimivuus, asiakaspalvelun parantaminen, tuotteiden uudistaminen ja monipuolistaminen (Mäkinen 2002). Minttu on pysynyt samanlaisena monia vuosia, joten näkyvää ja kokonaisvaltaista nykyaikaistamista tarvitaan. Ruoasta tulisi enemmänkin take away ja fast food -tyylistä. Esimerkiksi salaatit, panninit ja toastit. Tuotteista tehtäisiin selkeä lista ja hinnasto, joka on näkyvillä kaikille. Käyttöön otettaisiin vakioidut ruokaohjeet, jotta tasainen laatu säilyisi. Tällä hetkellä kahvilasalin käyttö keskittyy pääasiassa lounasajan muutamaan tuntiin. Usein asiakkailla on aikaa vain muutama minuutti ja tauot sattuvat yhtäaikaisesti monille ryhmille. Kahvilan toiminta on tämän vuoksi ajoittain hektistä, mutta monesti kahvilasali on silti tyhjillään. Tilaa pidetään palaveripaikkana eikä kahvilana, joten tavallisesti asiakkaat menevät aulan tiloihin ostokset tehtyään, vaikka kahvilasalissa olisikin tilaa. Moni kokee aulan tilan epämukavana, varsinkin silloin, kun on paljon asiakkaita ja asiakkaat istuvat ahtautuneina aulan ikkunalaudoilla. Kuviossa yksi keskellä alhaalla oleva ovi on kahvion sisäänkäynti, joka tekee kahvilasalista erillisen ja

9 yksityisen tilan ala-aulaan nähden. Vasemmassa alakulmassa näkyvä ovi on kiinni, eivätkä asiakkaat pääse kulkemaan kahvilaan sitä kautta. 6 KUVIO 1. Alkuperäinen pohjapiirustus Yksi ongelma on se, että Mintun keittiö on selkeästi erillään kahviopisteestä. Keittiön ovi on kuviossa yksi vasemmassa reunassa puolittain näkyvänä. Ruoanvalmistus keskittyy kokonaan keittiöön. Asiakkaan tilattua ruoan tarjoilija joutuu kulkemaan edestakaisin kassan ja keittiön väliä kahvilasalin poikki. Kassa on kuviossa yksi oikealla alhaalla. Askelmäärä päivän aikana on turhan suuri. Asiakkaat jäävät usein yksin saliin, kun tarjoilija on keittiön puolella ilmoittamassa asiakkaiden tilauksia. Samalla asiakkaiden odotusaika kasvaa, palvelu hidastuu ja palvelun laatu kärsii. Vakituista henkilökuntaa on yleensä paikalla yksi. Koska Minttu on oppimisympäristö, muu henkilökunta koostuu pääasiallisesti harjoittelijoista ja esimiesopiskelijoista.

10 7 Heidän määränsä ei ole vakio, vaan se vaihtelee sen mukaan, kuinka opinnot etenevät. Työntekijöiden ja harjoittelijoiden perehdyttäminen on vaihtelevaa ja se näkyy myös palvelun laadussa. Sitoutumista työhön tarvitaan enemmän. Tämä vaikuttaa koko kahvilan prosesseihin, kuten asiakaspalveluun, työtapoihin ja asenteisiin. Asiakkaan kannalta linjasto ei toimi tarpeeksi nopeasti. Asiakkailla on usein kiire, koska tauot ovat päivän aikana lyhyitä ja useilla ryhmillä samaan aikaan. Vitriinituotteet eivät useinkaan ole selkeästi esillä. Tuotteista puuttuu tuoteselostus, mikä hidastaa ostopäätöksen tekemistä ja jonon etenemisestä. Osa tuotteista loppuu liian usein kesken ja asiakkaat kokevat palvelun huonona. Tämän vuoksi jotkut asiakkaista kääntyvät pois ja jättävät ostokset tekemättä. Usein tuotevalikoima on melko yksipuolinen ja vaihtelevuutta on harvemmin. Mainontaan tulee kiinnittää huomiota ja tehdä yhtenäiset mainospohjat. Työntekijöille aiheuttaa ongelmia tuotteiden hinnoittelutapa, koska siitä ei ole selkeää ohjetta. Täysin sama tuote voi olla eri hintainen eri päivinä. Toisinaan eri kokoiset ja hintaiset tuotteet ovat myynnissä kaikki samaan hintaan. Asiakkaille tämä antaa huonon vaikutelman toiminnasta. Nykyisessä Mintussa kahvin keittäminen vie paljon aikaa, jolloin muut palvelut voivat jäädä vähemmälle. Kahvi keitetään samaan tapaan kuin kotitalouksissa, pannu kerrallaan. Laatu voi olla vaihtelevaa, jos kahvijauhetta annostellaan väärin tai kahvi on ollut kauan pannussa. Kahvin tulee olla tuoretta, eikä sitä laiteta termoskannuihin. Joskus asiakas saattaa joutua odottelemaan uutta kahvia. Monesti jono pysähtyy maksun ja kahvin oton yhteydessä, koska ne on sijoitettu niin lähelle toisiaan. Kassakoneen paikka pitää miettiä uudestaan. Jono pysähtyy helposti, eikä kassatoiminta ole sujuvaa. Kassan yhteydessä tuotteita on paljon esillä ja asiakas joutuu tekemään monta asiaa samaan aikaan, esimerkiksi maksamisen ja muiden ostosten valitsemisen. 2.3 Asiakkaiden segmentointi Markkinoiden segmentointi tarkoittaa kokonaismarkkinoiden jakamista ja ryhmittelyä toisistaan erottuviin pienempiin osiin. Segmentointi on tullut yksilöllistymisen myötä yhä vaikeammaksi. Samat ihmiset haluavat monia asioita ja vaihtavat mieltymyksiään. Vanhassa liikeideassa asiakasryhmiä ei oltu määritelty tarkasti, joten oli tarpeen sel-

11 8 vittää asiakasrakennetta. Oleellista oli löytää sopivat markkinoinnin kohderyhmät. Asiakassegmentoinnilla haluttiin parantaa käyttöön otettavan uuden konseptin tulosta ja kannattavuutta. (Markkinoiden segmentointi 2003.) Segmentoinnin tärkeimpiä syitä on muun muassa se, että asiakkaat ja heidän kulutustottumuksensa, tarpeensa ja odotuksensa ovat erilaisia. Kahvila Mintun on helpompi saavuttaa tavoitteensa pienemmillä segmenteillä kuin kokonaismarkkinoilla ts. ei kannata markkinoida tuotteita kaikille mahdollisille asiakkaille. Segmentoinnin avulla säästetään keskittämällä voimavarat vain kannattaville alueille, asiakkaiden tarpeet sekä Mintun markkinointitoimenpiteet voidaan sovittaa hyvin yhteen. Ongelmia segmentoinnissa voi tulla, jos valitaan kannattamaton tai liian suppea segmentti, keskitytään liikaa yhteen tai asiakassegmenttien tavoittaminen on liian kallista. Aikaisemmin mainitun vision kannalta Mintun segmentointia kannattaa käydä myöhemmin uudelleen läpi ja tarkentaa. Näin saadaan kohdennettua palveluita tehokkaammin. Alkuselvitysten perusteella tultiin siihen johtopäätökseen, että Mintussa on aikaisemmin otettu huomioon enemmän opettajat kuin opiskelijat. Saattaa olla, että joiltain osin on vaikea saavuttaa opiskelijoiden kiinnostus muuttuvaan ympäristöön, kuitenkin halutaan tarjota myös enemmän opiskelijoiden tarpeisiin vastaavia palveluita. Tarkoituksena on pystyä palvelemaan mahdollisimman onnistuneesti asiakkaita. Hankimme vuoden 2002 asiakastietoja toimistosihteeri Seija Muhoselta opintotoimistosta. Tietojen perusteella jaottelimme segmentit, jotka jakaantuvat neljään osaan: 1. Opiskelijat. Päiväopiskelijoita on 518, joista naisia 332 ja miehiä 186. Aikuisopiskelijoita on yhteensä 133, joista naisia 124 ja miehiä 9. Ikäjakauma päiväopiskelijoissa on vuotta, aikuisopiskelijat ovat vanhempia. Aikuisopiskelijat ovat pääsääntöisesti työssäkäyviä ja he opiskelevat iltaisin ja viikonloppuisin. Erikoistumisopinnoissa on yhteensä 72, joista naisia 52 ja miehiä 20. Näissä erikoistumisopinnoissa opiskelijat kokoontuvat kaksi kertaa kuukaudessa. 2. Henkilöstöön kuuluu 58 henkilöä, joista 48 naista ja 10 miestä. Tähän joukkoon kuuluu esimerkiksi opettajia ja toimistotyöntekijöitä. Henkilökunnasta suurin osa on tiloissa päivittäin. Ikäjakaumaltaan suurin osa on keski-ikäisiä. 3. Yksittäiset vieraat ovat yleensä lähialueen asukkaita tai ohikulkijoita, joita päivittäin käy muutamia. Suurin osa on eläkeläisiä.

12 9 4. Kokous- ja juhlapalveluiden asiakkaat, joita käy tiloissa tilausten mukaan viikoittain. Osa ryhmistä kokoontuu säännöllisesti, esim. kaksi kertaa kuukaudessa. Tässä segmentissä ikäjakauma on erittäin vaihteleva. Yhteistä opiskelijoille ja henkilökunnalle on se, että he käyvät lähes päivittäin Mankolassa. Aikataulut päivän aikana ovat melko samoja (tauot, ruokatunnit), jolloin kahvilatoiminta on melko hektistä. Erottavia tekijöitä näillä kahdella asiakasryhmällä ovat rahan käyttö ja varallisuus, jotka vaikuttavat ostopäätöksiin. Opiskelijat eivät ole olleet kiinnostuneita A la carte -ruoista. Hintataso on lisäksi saattanut vaikuttaa kiinnostukseen. Kaksi ensimmäistä asiakassegmenttiä ovat määrällisesti suurimmat. Yksittäiset vieraat ja kokousasiakkaat käyvät yleensä satunnaisesti ja ostokäyttäytyminen on yksilökohtaista. Siihen vaikuttaa kokouspalvelujen käyttö, esimerkiksi kuuluvatko kokouskahvi ja lounas kokouksen tai luennon hintaan. Osa asiakkaista ostaa ruoka-annoksia mukaan melko säännöllisesti. Näiden kahden viimeisen segmentin varallisuus ja kulutustottumukset ovat erilaisia kuin opiskelijoilla. Tärkein asiakasryhmänä ovat opiskelijat ja se näkyy kahvilan tuotevalikoimassa ja hinta-laatusuhteessa. Kaikki asiakassegmentit pyritään kuitenkin ottamaan huomioon tasalaatuisesti. Tuotevalikoimassa ruoan täyttävyys ja terveellisyys on katsottu merkittäväksi asiaksi. Koska ensimmäisen ja toisen segmentin asiakkaista suuri osa on naisia, se otetaan tuotevalikoimassa huomioon mm. kevytvaihtoehdoilla. Opiskelijoita muistetaan tuotteiden hinnoittelussa. Ympäristössä huomioidaan viihtyisyys ja luodaan rennompi ilmapiiri, joka poikkeaa tavanomaisesta kouluilmapiiristä. Samalla kahvila toimii tavaramerkkinä ja ravintola-alan koulussa yhtenä esimerkkinä kahvilatoiminnasta. 2.4 Ryhmähaastattelut Selvitimme, millaisia muutosehdotuksia tämän hetkisillä asiakkailla on kahvilatoimintaan. Kyselyjen avulla saimme pohjatietoa asiakkaiden toiveista palvelun parantamiseksi ja yleisilmeen luomiseksi. Samalla liikeidean tarkennus voitiin viimeistellä. Haastatteluissa pyrittiin saamaan selville mahdollisimman erilaisten asiakkaiden toiveita. Yhteensä haastattelimme noin 60 henkilöä. Tähän otantaan kuului opettajia ja eri vaiheissa olevia opiskelijoita.

13 10 Ryhmähaastattelu vaikutti sopivalta tavalta kerätä tietoa. Ryhmähaastattelun lähtökohtana on vuorovaikutus osallistujien kesken, jolloin haastattelijoiden rooli muuttuu verratessa kahdenkeskiseen haastatteluun. Tehtävä on keskustelun aikaansaaminen, jolloin haastattelijan kuuluu huolehtia siitä, että keskustelu pysyy valituissa teemoissa ja että kaikilla osanottajilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Ryhmähaastattelulla on erityistä merkitystä silloin, kun halutaan yhteinen kanta johonkin ajankohtaiseen kysymykseen. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 61.) Ryhmähaastattelun etuja on, että saadaan nopeasti tietoa samanaikaisesti usealta vastaajalta. Samalla se usein tulee halvemmaksi kuin saman määrän haastattelu yksilöhaastatteluna. Haittana voi olla, etteivät kaikki, jotka on kutsuttu haastatteluun, välttämättä tulekaan paikalle. Ryhmädynamiikka ja erityisesti valtahierarkia vaikuttavat siihen, kuka puhuu ryhmässä ja mitä sanotaan. Tällöin haastattelijan täytyy muistaa, että kaikki voivat osallistua keskusteluun ja pyytää hiljaisiakin mukaan. (Emt. 63.) Haastatteluissa teimme muistiinpanoja ja pyysimme palautetta lisäksi kirjallisena. Tällöin hiljaisemmat haastateltavat pystyivät osallistumaan kyselyyn. Kyselylomaketta ei suunniteltu erikseen, vaan muistiinpanojen avulla tiedot koottiin yhdeksi kokonaisuudeksi. Valmistumassa olevien opiskelijoiden haastattelu oli noin kello 18 opinnäytetyön ohjaavissa opinnoissa. Jaoimme haastateltavat neljään ryhmään (noin 5 henkilöä ryhmässään). Aiheina olivat pohjapiirustus, ruokalista, kahvilatuotteet sekä sisustus. Kahvilapisteestä nousi esille, että Mintun täytyisi olla nykyistä kahvilamaisempi, avarampi ja viihtyisämpi. Ehdotettiin, että kahvilaa laajennettaisiin infoon, joka sijaitsee nykyistä kahvilaa vastapäätä. Infossa olevat toiminnot siirrettäisiin muualle. Kahvilan oven (katso kuvio 1) oikealla puolella oleva seinä kaadettaisiin pois kulmatiskiksi. Ruokalista ja kahvilatuotteet saisivat joidenkin mielestä pysyä samana eikä niihin tehtäisi mitään muutoksia. Kahvilaan tulisi saada salaatteja ja patonkeja, ei a la carte - ruokaa eikä lämpimiä ruokia. Ehdotettiin, että a-oikeudet olisivat kokoaikaiset ja tehtäisiin takapihalle terassi. Nuorekasta ruokaa, tuotteet eivät pääse esille. Tuotteiden teko pitkin päivää, nyt tuotteet valmistetaan aamulla ja ne seisovat myynnissä illan pikkutunneille asti.

14 Sisustukseltaan Minttu olisi avara, rento, pehmeillä väreillä sisustettu, ei ruokalamainen. Valaistukseen pitäisi kiinnittää huomiota enemmän ja värejä vaihtelemalla tuotaisiin tunnelmaa eri vuoden aikojen mukaan. 11 Toinen haastattelu tehtiin Liikunta ja ravitsemus -kurssilla kello Teimme kyselyn opiskelijoille ryhmähaastatteluna. Keräsimme lisäksi ehdotuksia kirjallisesti, jotta mahdollisimman moni mielipide tulisi otettua huomioon. Kysyimme samoja asioita kuin aikaisemminkin eli pohjapiirustusta, ruokalistaa, kahvilatuotteita sekä sisustusta. Pohjapiirustusta ei kommentoitu suuremmin, vaan enemmän keskityttiin sisustukseen. Sisustuksesta tuli ilmi, että Minttuun haluttaisiin sohvia ja nojatuoleja. Edelleen tulivat esille rento ilmapiiri ja lämpimät värit. Sisustukseen voitaisiin tuoda lisää kukkia ja valaistukseen täytyisi kiinnittää huomiota. Väliaikamusiikilla ja päivän lehdillä saataisiin kotoisuutta aikaan. Rentoa ja kotoista. Punertavat lämpöiset värit. Ruokalistaan toivottiin vaihtelevuutta. Ruokalistalla tulisi olla erilaisia ruokaisia salaatteja (opiskelijahintaan). Osa haastatelluista toivoi, että ruoka voisi olla enemmän lounastyyppistä, mutta raaka-ainevalinnat olisivat erilaisia kuin Rosmariinissa. Toivottiin joitakin pikkulämpimiä, kuten pannineja. Tuotteiden valmistus keskittyisi koko päivälle, jolloin tuotteet olisivat tuoreempia, koska tällä hetkellä valmistus painottuu aamuun. Kahviautomaatti tulisi nopeuttamaan kahvijonon kulkua. Hinnoittelussa pitäisi ottaa huomioon opiskelijat. Halpuus houkuttaa, HINNAT! Ruokalistaan voisi sisällyttää erilaisia ruokaisia salaatteja, joiden hinta olisi myös opiskelijalle sopiva. Kahvioon olisi kiva saada jotain pikkulämpimiä, esim. paninit tai ne voisivat olla ruokalistalla. Kolmas haastattelu oli opettajien kokouksessa kello Esittelimme suunnitelmia tulevasta Mintusta. Pyysimme opettajilta mielipiteitä kirjallisesti ruokatuotteiden ja palvelutiskin suunnittelun avuksi. Paikalla oli noin 20 opettajaa, joista kuusi vastasi kyselyymme. Vastanneiden määrään vaikuttivat kokousajan muuttami-

15 nen ja kiireinen aikataulu. Vastauksia ei kerätty saman tien kuten muissa haastatteluissa, mikä saattoi vaikuttaa lopulliseen vastausmäärään. 12 Keskeisimmät esille tulleet asiat olivat, että toivottiin kevyempää ruokaa, kokonaisuudessaan vaihtelevuutta enemmän ruokatarjontaan ja jotain perinteisestä ruoasta poikkeavaa. Ehdotettiin, että Jyväskylän keskustan läheisyydessä olevan Restonomipalveluiden ravintolan RAVINTOLAIDEAn kalusteet tuotaisiin Minttuun ja RAVINTO- LAIDEAan ostettaisiin uudet kalusteet. Ilmeeseen haluttiin nuorekkuutta ja raikkautta. Vuodenaikojen mukaan vaihtaisimme sisutuksen värejä liinoilla ja verhoilla. Ei perinteisiä vaan uutta, trendikkäitä raaka-aineita. Ruokalistalle vähäkalorisia vaihtoehtoja eli ei kermaa keittoihin tai salaattikastikkeisiin, ei öljyä tai majoneesia. Tuotevalikoimaan pikkulämpimät hyvä lisä. Nyt tuotevalikoima vähän mielikuvitukseton. Haastatteluista saimme vihjeitä siihen, mihin suuntaan lähdemme kehittämään tuotteita ja kahvilaympäristöä. Erikoiskahvit ovat saaneet suuren suosion suomalaisissa kahviloissa. Ryhmähaastattelujen perusteella erikoiskahveja ei suuremmin kaivattu. Kahvila Mintun uudistuksessa näitä ei tule tuotevalikoimaan, koska aikaisemmin erikoiskahveilla ei ole ollut kysyntää, eikä kahden erilaisen kahvikoneen ylläpitäminen ole kannattavaa. Monilla haastatelluilla oli samoja ajatuksia uudistamisesta kuin meilläkin tuotevalikoimaan ja sisustukseen liittyvissä asioissa. Avokeittiö, kassakone keskelle siten että asiakasvirrat tulee molemmilta suunnilta. Lisää lämpöä tekstiileillä ja väreillä. Ilmeeseen nuorekkuutta ja raikkautta, Minttu on aulan helmi! Yksinkertainen väritys= helppo yhdistää värejä. Näiden haastattelujen lisäksi havainnoimme itse asiakkaita ostotilanteissa ja palvelun eri vaiheissa. Kiinnitimme huomion käyttäytymiseen ja siihen kuinka asiakkaat antoivat palautetta tai keskustelivat ruoan laadusta. Kokonaisuudessaan saimme hyvän käsityksen siitä, millaisia tuotteita kaivattaisiin enemmän.

16 3 KAHVILAN SUUNNITTELUTYÖ 13 Kahvilan suunnittelutyö alkoi pohjapiirustusten tutkimisesta. Olimme valmistautuneet arkkitehdin tapaamiseen ja suunnitelleet kaksi erilaista versiota keittiöpisteen pohjapiirustuksista, vaihtoehdon 1 ja vaihtoehdon 2. KUVIO 2. Vaihtoehdot 1 ja 2 Molemmissa vaihtoehdoissa uutta on L-muotoinen kulmatiski. Vaihtoehdossa yksi L- muotoisen tiskin lisäksi siivouskomero puretaan pois, jolloin tila on suurempi ja antaa samalla enemmän mahdollisuuksia ruoanvalmistukseen. Näin tilasta tulee avokeittiö, jolloin ei olla riippuvaisia Mintun keittiön käyttömahdollisuuksista. Mielestämme vaihtoehto yksi olisi ihanteellisin ja toisi selkeän muutoksen. Molemmissa versioissa hiljaisina hetkinä yksi henkilö pystyisi palvelemaan asiakkaita, koska ei tarvitsisi poistua tilasta ja jättää asiakkaita yksin. Torstaina tapasimme arkkitehti Jukka Lehtosen, jonka kanssa kävimme läpi ehdotuksemme. Keittiötilan kannalta ihanteellisin ratkaisu ei ole mahdollista toteuttaa. Parhaimmaksi toteutukseksi tuli Mintun kahviotilan pohjapiirustuksen pysyminen ennallaan, mutta linjaston ja salin muutokset tullaan tekemään. Arkkitehti lupasi suunnitella meille tammikuun alkuun muutamia luonnoksia vaihtoehdosta 2 työtä varten, joita lähdetään viemään eteenpäin. (Lehtonen 2002.) Mintun keittiössä valmistetaan isompitöiset ruoat. Pääasiallinen toiminta pysyisi snack / pikaruokatyylisenä ilman suuren keittiön apua.

17 14 Suunnittelun apuna käytimme Jyväskylän ammattikorkeakoulun matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla toteutettua TILAPA työkalua ( Kiinteistön tilojen laadun kehittäminen tukipalvelujen näkökulmasta ). Sieltä voi hakea eri hakukriteerit määrittelemällä palve luissa olevia tilakortteja. Tilakorteissa käydään kohta kohdalta läpi suunnittelun eri vaiheissa huomioitavia asioita, esimerkiksi kuivavarastoon liittyvät kys y- mykset tai ruoanvalmistusvaiheet. (Keittiötilat ja ruokasali ) Keittiötilat ja ruokasali kortista otsikon alta muoto ja koko löytyi sopivia kysymyksiä työhömme, kuten ruuan valmistus: Voivatko materiaalit ja työskentely kulkea mahdollisimman loogisesti ja hygieenisesti (esikäsittely, sekoittaminen, muotoilu, kypsennys)? Astioiden pesu- ja säilytystilan kortista: Onko astianpesutilassa mahdollisuus toimia niin, että puhdas ja likainen tila on erillään? (Keittiötilat ja ruokasali ) Kortit sisälsivät paljon kysymyksiä, joista poimimme työhön sopivat kohdat. 3.1 Keittiön pohjaratkaisu Keittiön työtilojen suunnittelussa lähtökohtana oli toimeksiantajan toiveesta jo olemassa olevien laitteiden hyödyntäminen. Uusien investointien teko on epätodennäköistä, joten kahvilatuotteiden suunnittelussa huomioimme laitekapasiteetin tarkkaan. Raaka-aineiden säilyvyys, tuotteiden esivalmistus- ja säilytysmahdollisuudet sekä hävikin minimointi tuli ottaa huomioon. KUVIO 3. Keittiön kolmiulotteinen kuva

18 15 Kahvilan toimintojen keskittäminen samaan pisteeseen linjaston kanssa avokeittiöksi helpottaa asiakaspalvelua ja ruoanvalmistusta. Kuviossa kolme näkyvä lasivitriini ei todellisuudessa ole niin pitkä kuin kuva osoittaa (kulma jää vapaaksi). Oikeassa reunassa oleva lasiseinä on noin kaksi kertaa pidempi kuvassa kuin todellisuudessa. Nurkassa näkyvä tiskikone (pöydänaluskone) olisi paras ratkaisu tilan käytön kannalta, mutta tällä hetkellä Mintussa on saman levyinen kupukone, joka vie tilan lattiasta kattoon. Yksittäinen linjaston kulkua nopeuttava tekijä on kahvikone. Kahvikone keittää tarvittavan määrän kahvia sen mukaan miten kahvia otetaan. Näin säästetään henkilökunnan aikaa muuhun toimintaan, koska kahvipannuja ei tarvitse vaihdella. Kassan siirtäminen ennen kahvikonetta voisi ratkaista jonon seisahtamisongelman. Maksu on jo suoritettu ennen kuin kahvi otetaan. Kahvin ottamiseen jää aikaa, eikä jonoa kerry tämän vuoksi. Asiakas voi tehdä ruokatilaukset suoraan keittiöhenkilökunnalle linjaston alkupäässä. Keittiöhenkilökunnan työskentely samassa pisteessä auttaa yhteistyötä sekä salin he n- kilökunnan että asiakkaiden kanssa. Nykypäivänä asiakkaat haluavat nähdä ruoanva l- mistustapahtuman ja sosiaalinen kanssakäyminen myös kokin kanssa luo tunnelmaa. Mintun alkuperäisessä keittiössä tehdään vain välttämättömät esivalmistelut, kuten hampurilaispihvien paisto sekä salaattien valmistus ja pakkaaminen. Koska keittiön käyttö vähenee Mintun osalta, sitä voidaan käyttää opetuskeittiönä. Mintun kahvilatuotteiden esivalmistelut tehdään sovittuna aikana joka päivä esimerkiksi kello 7-10 välillä. Kun suunnitelma on otettu käyttöön, asia täytyy tarkastaa. Muina aikoina keittiö voi olla muussa hyötykäytössä. Koska uudistetussa Mintussa ruoanvalmistus tapahtuu nykyisessä kahvion tilassa, ilmastoinnin riittävyys tuli selvittää. Pääteltiin, että ilmastointi saattaa olla ongelmallinen, koska tälläkin hetkellä kokemusten mukaan se ei ole riittävä. Pelkästään astianpesukoneen aiheuttama kosteus ei haihdu yön aikana nykyisen ilmastoinnin avulla, jos ovet ovat kiinni. Ruoanvalmistustilaan tarvitaan tehokkaampi ilmastointi rasvan kertymisen vuoksi. Ilmanvaihdon tärkeimmät tehtävät ammattikeittiössä ovat poistaa ruoanvalmistus- ja astianpesuprosesseissa syntyvät lämpö-, kosteus- ja epäpuhtauskuormat sekä toteuttaa hyvän sisäilmasto-olosuhteet työpisteessä kaikissa käyttötilanteissa. Huuvan (vertaa

19 16 kotikeittiön liesituuletin) tarkoituksena on estää keittiölaitteiden aiheuttamien kuormien leviäminen huonetilaan. Se asennetaan keittiölaitteiden yläpuolelle sellaiselle korkeudelle, että työntekijä pystyy työskentelemään sen alla. Huuvassa tulee olla riittävästi ilmatilaa, jotta se pystyy poistamaan myös äkilliset kuormat (esimerkiksi uunin avaamisen aiheuttama lämpökuorma). Ammattikeittiössä poistettava ilma on usein rasvaista. Rasvanerotuksen tarkoituksena on vähentää rasvan kulkeutumista kanavistoon. Tämä parantaa paloturvallisuutta ja vähentää ympäristön paikallista likaantumista. (Heinonen, Heinonen & Salminen 1999, 14, 17, 19.) Edellä mainittujen kriteerien mukaan työtä lähdettiin viemään eteenpäin. Selvitimme ilmastoinnin kulkua kiinteistönhoitaja Pentti Laitisen kanssa ja selvisi, että siivouskomeron ja myyntitilan ilmastoinnit ovat erilliset ja erilaiset. Ruoanvalmistustilojen ja WC-tilojen ilmastointi ei voi olla sama hygienian kannalta. Tämän selvityksen jälkeen vahvistui, että keittiön tilan muoto pidetään ennallaan. Siivouskomeroa ei olisi voitu purkaa, koska jouduttaisiin rakentamaan uudet ilmastointikanavat molempia tiloja varten. Samalla selvisi, että täytyy yhteyttä ottaa palotarkastajaan, jotta saamme selville palohälyttimen tyypin. (Laitinen 2003.) Paloturvallisuussyistä ravitsemisliikkeen valmistuskeittiö on varustettava jäteilmakanavalla, joka on rakenteeltaan sellainen, että se kestää rikkoontumatta seinämän sisäpintaan kertyneen rasvakerroksen voimakkaankin palamisen (ns. rasvahormi). Tarvittava kanavarakenne tulee selvittää rakennusvalvontavirastosta. Kanava on varustettava riittävällä määrällä palonkestäviä puhdistusluukkuja. Keittiötilaan on sijoitettava vähintään yksi käsisammutin ja sammutuspeite. (Ravitsemisliikkeiden suunnitteluohjeita 2003.) Palotarkastajalta selvitettiin, onko Mintussa savutunnistin vai lämpötunnistin, mikä vaikuttaa siihen, millaista ruoanvalmistusta Mintussa voidaan tehdä: Tapasimme palotarkastaja Jouni Nurmisen. Mintun palohälytin on sopiva sellaisenaan. Ruoanvalmistukseen tarvitsemme erillisen rasvasuodattimen, samalla ilmastointiin/hormiin tarvitaan paloilmaisimet. Paloviranomaisen toimesta katsotaan paikka sammuttimelle ja sammutin peitolle. (Nurminen 2003.) Uudistusta suunniteltaessa päädyttiin siihen, että ruoanvalmistukseen saadaan monipuolisuutta kaasuliedellä. Kaasu antaa mahdollisuuksia nopeaan ruoan valmistukseen.

20 Soitimme kaasuyrittäjälle Kaasu-Matille ja sovimme tapaamisen. Saimme arvion kaasutyön kustannuksista: 17 Työ tulee maksamaan enintään 2930 euroa, sisältää alv:n. Työhön kuuluu lopputarkastuksineen 2 x 33 litraiset kaasupullot, putkien vetäminen, pullokaappi ja sulkuventtiilit. Tarkastus ja kokeilu kuuluvat hintaan. Putken pituus tulee olemaan noin 30 metriä. Pullokaapit sijoitettaisiin ulos takapihalle, siten etteivät ne näkyisi suoraan kahvilaan. (Kaasu Matti 2003.) Ruoanvalmistustilan valaistuksessa täytyy huomioida sen tehokkuus työntekijöille ilman, että se häiritsee asiakkaita. Valot tulee sijoittaa tasojen yläpuolella olevien kaappien alle. Pienet upotettavat kohdevalaisimet ovat huomaamattomammat asiakkaille kuin perinteiset keittiön loisteputkivalaisimet. Jos loisteputkivalaisimet asennetaan, ne tulee varjostaa siten, etteivät ne häikäise kahvilasalissa istuvia asiakkaita. 3.2 Kahvilasalin pohjaratkaisu ja yleisilme Alkuperäisen pohjapiirustuksen perusteella linjaston muuttaminen purkamalla seinää kahvilasalin puolelta saadaan rakennettua L-muotoinen kulmatiski (kuviossa neljä). Silloin asiakkaiden kulkusuunta on myötäpäivään, jolloin kulku tulee suoraan kahvilasaliin. Näkymä saliin avartuu ja yhdistää tilaa aulan kanssa. Lisäksi kulmatiski parantaa palvelua, koska tuotteita saadaan enemmän esille. KUVIO 4. Kahvilan kolmiulotteinen kuva

HOTELLI- RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, kokin osaamisala

HOTELLI- RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, kokin osaamisala HOTELLI- RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, kokin osaamisala OPISKELIJAN NIMI: Tämä arviointikaavake on tarkoitettu opiskelijan itsearvioimistaitojen vahvistamiseen ja työpaikkaohjaajan käyttöön:

Lisätiedot

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI 4. TUTKINNON OSA LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Lounasruokien valmistus 2/5 A Aistinvarainen (raaka-aineista) Ajoitus, aikataulu Alkuperä (raaka-aineen)

Lisätiedot

Keittäjä 1.1.2015. TAUSTATIEDOT Tehtävän nimike

Keittäjä 1.1.2015. TAUSTATIEDOT Tehtävän nimike 1.1.2015 TAUSTATIEDOT Tehtävän nimike Keittäjä Työpaikka (fyysisen työympäristön kuvaus) Huutjärven koulukeskuksen keskuskeittiö sekä muut koulukeittiöt Pyhtäällä YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ Tehtävän tarkoitus

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Sivu 1 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO TUTKINNON OSA: LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Sivu 2 LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Tutkinnon suorittaja Tutkintotilaisuuden paikka Tutkintotilaisuuden aika

Lisätiedot

Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 25.11.2014

Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 25.11.2014 Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 1 Yhteenveto Kanavagolf Vääksy Oy:n asiakaskysely järjestettiin sähköisenä kyselynä 29.10.- 9.11.2014 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin määräaikaan mennessä 103

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 1 TAVOITTEET HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Kun suoritat hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon, sinä: - osaat palvella suomalaisia ja ulkomaisia asiakkaita - osaat tehdä

Lisätiedot

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT (135 osp) Kaikille pakollinen tutkinnon osa (30 osp) Asiakaspalvelun osaamisala / tarjoilija (60 osp)

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT (135 osp) Kaikille pakollinen tutkinnon osa (30 osp) Asiakaspalvelun osaamisala / tarjoilija (60 osp) HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN SISÄLTÖ Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto (180 osp) koostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osp),

Lisätiedot

Case Helsinki - päiväkotien siirtyminen luomuun

Case Helsinki - päiväkotien siirtyminen luomuun Case Helsinki - päiväkotien siirtyminen luomuun 20 / 20 -seminaari 21.3.2013, Pro Luomu ja EkoCentria Ruokapalvelupäällikkö Aulikki Johansson Koulu- ja päiväkotipalvelut Palmia catering-palvelut aulikki.johansson@palmia.fi

Lisätiedot

Ikäjakauma 3 % 1 % alle 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 -> ikävuodet

Ikäjakauma 3 % 1 % alle 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 -> ikävuodet Kysely SKAL:n jäsenille 5.1.26/MV Toukokuussa SKAL:n jäsenlehdessä (nro 4/6) olleen kyselyn avulla pyrittiin selvittämään liikenteen ammattilaisten työnaikaisia ravitsemus- ja liikuntatottumuksista sekä

Lisätiedot

Taitaja 2015 - semifinaalit Ravintolapalvelu, tarjoilija Edustuslounas Tuomari: YHTEENSÄ MAX 10

Taitaja 2015 - semifinaalit Ravintolapalvelu, tarjoilija Edustuslounas Tuomari: YHTEENSÄ MAX 10 Taitaja 05 - semifinaalit Kilpailijanumero 3 4 5 6 7 8 9 0 Kattaus, valmiin pöydän pist. arvionti 3 - pöytäliinan asettelu, liina riippuu tasaisesti, saumat suorat sekä pöydässä että apupöydässä, buffetliinoitus

Lisätiedot

Myynnin sertifikaatti Palveluprosessin visualisointi Jonna Rothberg-Mikkonen 20.2.2015

Myynnin sertifikaatti Palveluprosessin visualisointi Jonna Rothberg-Mikkonen 20.2.2015 Myynnin sertifikaatti Palveluprosessin visualisointi Jonna Rothberg-Mikkonen 20.2.2015 Case: Hyvän Olon viikonloppu kurssilaisen palvelupolku Vierumäellä VIERUMÄKI KOTISIVUT www.vierumaki.fi - Paljon informaatiota

Lisätiedot

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Ravintolapalveluverkoston Hyvää Pataa - tapaaminen 7.6.2010 Merja Salminen/Design LiMe Oy Mikä on laatujärjestelmä

Lisätiedot

AKO Länsi-Uusimaa Mystery Shopping. Matkailualan selvitysten julkistamistilaisuus 19.11.2009 Janne Myyry TNS-Gallup Oy

AKO Länsi-Uusimaa Mystery Shopping. Matkailualan selvitysten julkistamistilaisuus 19.11.2009 Janne Myyry TNS-Gallup Oy AKO Länsi-Uusimaa Mystery Shopping Matkailualan selvitysten julkistamistilaisuus 19.11.2009 Janne Myyry TNS-Gallup Oy Mitä tehtiin? Selvitettiin Länsi-Uudeltamaalta mukaan valittujen ravintoloiden (45

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

Sisältö. Frami F Frami B Kokoustarjoilut

Sisältö. Frami F Frami B Kokoustarjoilut Frami 31.10.2012 Sisältö Frami F Frami B Kokoustarjoilut 2 Toiminta Aukioloajat Aamiainen 7:30 alkaen Kahvio 7:30 16:00 Lounas 10:30 13:00 (tarvittaessa pidempään) Opiskelijaryhmien jaksottaminen vähentää

Lisätiedot

Yliopistojen erilliset palautteet. Webropol kyselyn tulokset. RAPORTTI 2 Uudet värit portaaliin Testipäivä: 26.9.2011 sekä kysely Webropolissa

Yliopistojen erilliset palautteet. Webropol kyselyn tulokset. RAPORTTI 2 Uudet värit portaaliin Testipäivä: 26.9.2011 sekä kysely Webropolissa Palvelukonsortion johtoryhmän kokous 3-2011- 3.10.2011 RAPORTTI 2 Uudet värit portaaliin Testipäivä: 26.9.2011 sekä kysely Webropolissa Yliopistojen erilliset palautteet Helsingin yliopisto LIITE R1 Turun

Lisätiedot

LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä

LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä Ruokapalvelut osana elintarvikeketjua Suomessa nautitaan julkisissa ruokapalveluissa n. 380 miljoonaa ateriaa vuodessa, joihin hankitaan

Lisätiedot

Arkea & Lagerblad Foods. Tuotekehitysyhteistyö. Paula Juvonen 1.4.2014

Arkea & Lagerblad Foods. Tuotekehitysyhteistyö. Paula Juvonen 1.4.2014 Arkea & Lagerblad Foods Tuotekehitysyhteistyö Paula Juvonen 1.4.2014 Arkea asiakkaan kanssa 2.4.2014 1 Arkea (Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy) Aloitti toimintansa 1.1.2012 Omistajana Turun kaupunki ja

Lisätiedot

Ajankohtaista ruokapalvelusta / Säästötoimenpiteet ja niiden vaikutus Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 17.11.2014

Ajankohtaista ruokapalvelusta / Säästötoimenpiteet ja niiden vaikutus Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 17.11.2014 Ajankohtaista ruokapalvelusta / Säästötoimenpiteet ja niiden vaikutus Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 17.11.2014 Ruokapalvelun Ruokapalvelun taloudelliseen tilanteeseen johtaneita syitä ja toimenpiteitä

Lisätiedot

POROA VAI BURGERIA. Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi?

POROA VAI BURGERIA. Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi? POROA VAI BURGERIA Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi? Suomalainen ruokaperinne Kropsua, hapanleipää, karjalanpaistia

Lisätiedot

Järvenpää-talo. Kaaren Kytömaa Emma Heikkinen Marina Muñoz Thien Nguyen. www.laurea.fi

Järvenpää-talo. Kaaren Kytömaa Emma Heikkinen Marina Muñoz Thien Nguyen. www.laurea.fi Järvenpää-talo Kaaren Kytömaa Emma Heikkinen Marina Muñoz Thien Nguyen www.laurea.fi Opasteet ja Ulkotilat Ulkotilat Esteetön sisäänkäynti Pysäköinti sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä 2 LI-paikkaa

Lisätiedot

Suunnitelmissa mukana mm. näiden yhteistyökumppaniemme tuotteita.

Suunnitelmissa mukana mm. näiden yhteistyökumppaniemme tuotteita. Suunnitelmissa mukana mm. näiden yhteistyökumppaniemme tuotteita. Sisustussuunnitelmasi Hei, Kiitos sisustustilauksestasi, makuuhuoneesi uutta ilmettä oli kiva suunnitella. Lähdin suunnitelmassani kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA 17.11.2015 AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA SELVITYKSEN TULOKSIA ARA:N ERITYISRYHMÄ- KOHTEIDEN TILAMITOITUS SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ramboll Management Consulting toteutti yhdessä Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

Kia Koponen. Muotoilun ko / Sisustusarkkitehtuuri KQ12S1SA Metropolia AMK. Malmin pyöräkeskus Projekti 1: Kiintokaluste VIISTE 22/05/2014

Kia Koponen. Muotoilun ko / Sisustusarkkitehtuuri KQ12S1SA Metropolia AMK. Malmin pyöräkeskus Projekti 1: Kiintokaluste VIISTE 22/05/2014 Kia Koponen Muotoilun ko / Sisustusarkkitehtuuri KQ12S1SA Metropolia AMK Malmin pyöräkeskus Projekti 1: Kiintokaluste VIISTE 22/05/2014 Malmin monet kasvot Malmi ennen 1950 Malmi 1980-89 Uusi ja tuleva

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä.

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä. MIELIKUVAT JA DESIGN MANAGEMENT Psykologisia perusteita Ihmiselle on ainoa totuus se, jonka hän uskoo todeksi eli siis mielikuva asiasta, eikä ole merkitystä pitääkö tämä asia paikkansa vai ei. Ostopäätöstilanteessa

Lisätiedot

Kestävät elintarvikehankinnat ruokapalvelujen kilpailuttamisessa. Hankintafoorumi 10.4.2014

Kestävät elintarvikehankinnat ruokapalvelujen kilpailuttamisessa. Hankintafoorumi 10.4.2014 Kestävät elintarvikehankinnat ruokapalvelujen kilpailuttamisessa Hankintafoorumi 10.4.2014 Sisältö Palvelujen hankkiminen kunnassa Kuntastrategia Hankintaprosessi ISS Palvelut esimerkkinä palveluyrityksestä:

Lisätiedot

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI Juha Sarviaho Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa Yritysilmeen luominen ja tuotemerkin kehittäminen Muutokset toimintaympäristössä

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Sodankylän kunnan keskuskeittiöhanke

Sodankylän kunnan keskuskeittiöhanke Sodankylän kunnan keskuskeittiöhanke Hankkeen taustaa Kunnanvaltuuston päätös rakentaa Sodankylään uusi keskuskeittiö Tavoitteena löytää uusi, kannattavampi ja tehokkaampi toimintatapa Uuteen keskuskeittiöön

Lisätiedot

OSTOAPU PAX & KOMPLEMENT. Liukuovelliset vaatekaapit & sisusteet

OSTOAPU PAX & KOMPLEMENT. Liukuovelliset vaatekaapit & sisusteet OSTOAPU PAX & KOMPLEMENT Liukuovelliset vaatekaapit & sisusteet SUOMI Lisätietoja takuuvihkosessa TURVALLISUUS Kaapit on kiinnitettävä seinään. Erilaisiin seinämateriaaleihin tarvitaan erilaiset kiinnikkeet.

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

RUOKAPALVELUILLA LISÄARVOA MATKAILUYRITYKSILLE

RUOKAPALVELUILLA LISÄARVOA MATKAILUYRITYKSILLE RUOKAPALVELUILLA LISÄARVOA MATKAILUYRITYKSILLE Matkailu- ja ravitsemisala Ruokatuotannon lehtori Sinikka Määttälä Savonia-ammattikorkeakoulu TAUSTAA Matkailuyritysten asiakkaat vaativat entistä parempaa

Lisätiedot

4.4.10 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut

4.4.10 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut 4.4.10 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut Ammattitaitovaatimukset valmistautuu ruokailupalvelutilanteisiin ja tekee esivalmisteluja valmistaa toimintaympäristöön ja vuodenaikoihin sopivia aterioita

Lisätiedot

Suomi luonnollisen hyvinvoinnin lähde

Suomi luonnollisen hyvinvoinnin lähde Suomi luonnollisen hyvinvoinnin lähde Hyvinvointimatkailun kehittämisstrategia 2014-2018 Otteita tutkimuksesta Suomi hyvinvointimatkailun kohdemaana (Itä-Suomen yliopisto) Liisa Renfors 04.12.2014 Haikon

Lisätiedot

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista.

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista. PROFILOINNIN TYÖKALUT Yrityksen kaikilla merkeillä täytyy olla yhtenäinen linja. Visuaalinen kokonaisuus: symbolit, merkit, tunnukset, tunnusvärit, typografia muodostavat yhden eheän erottuvan linjan,

Lisätiedot

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS)

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS) Businessteeman yrittäjyyspaja 2013 CrossBorder Citizen Scientists (CBCS) TERVETULOA! Elena Ruskovaara LUT 1 Yrityspajan ohjelmaa ja teemoja Suunnitellaan pienryhmissä kuvitteellinen rajan pinnassa toimiva

Lisätiedot

Vaaleaa unelmaa. Lopputyö kevät 2015 Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos ARI 12 Maria Rantanen

Vaaleaa unelmaa. Lopputyö kevät 2015 Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos ARI 12 Maria Rantanen Lopputyö kevät 2015 Kohde ja asiakas Tampereella, Kaukajärven rannalla 90-luvulla rakennetun omakotitalon rantasaunan takkahuone Tila on vähän yli 10m² Talvella minimikäytöllä, mutta saatetaan kuitenkin

Lisätiedot

Menestyksesi reseptit

Menestyksesi reseptit Menestyksesi reseptit Tammi-huhtikuu 2014 Fazer Leipomoiden ammattilaisasiakkaiden kokonaisuus on saanut oman ilmeen ja nimen, Fazer Pro. Fazer Pro herkullisia leipomotuotteita ja uusia ratkaisuja ammattilaisille

Lisätiedot

Leipomotuotteiden modulaarinen esillepano

Leipomotuotteiden modulaarinen esillepano Leipomotuotteiden modulaarinen esillepano Läpinäkyvä ja joustava. LEIPOMOTUOTTEIDEN MODULAARINEN ESILLEPANO Vastustamattoman houkutteleva esillepano! Leipomotuotteiden modulaarinen esillepano läpinäkyvä

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Sodankylän kunnan keskuskeittiöhanke

Sodankylän kunnan keskuskeittiöhanke Hankkeen taustaa Kunnanvaltuuston päätös rakentaa Sodankylään uusi keskuskeittiö Tavoitteena löytää uusi, kannattavampi ja tehokkaampi toimintatapa Uuteen keskuskeittiöön keskitetään koko kunnan aterioiden

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Fazer Food Services Kouluruokatutkimus 2015

Fazer Food Services Kouluruokatutkimus 2015 1 Fazer Food Services Kouluruokatutkimus 2015 Tutkimuksen tavoite ja toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, minkälaista kouluruokailua lapset eri puolella Suomea ja eri ikäryhmissä toivovat. Miten

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

09.02.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA

09.02.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 09.02.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinto: Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: A LA CARTE tarjoilu, 20 osp, valinnainen t.o. ARVIOINNIN KESKEISET

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Oulun seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa ja ammattiopistossa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN ANTTI ISOKANGAS 26.4.2013

VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN ANTTI ISOKANGAS 26.4.2013 VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN ANTTI ISOKANGAS 26.4.2013 PÄIVÄN TAVOITE ON RAKENTAA VENÄLÄISILLE MATKAILIJOILLE SUUNNATTU TUOTTEISTETTU PALVELU. TUOTTEISTAMISEN LÄHTÖKOHTA UUDENMAAN MATKAILUUN Suomi on

Lisätiedot

JUUSTOT IRTOPAKASTETUT. K = kananmunaton S = soijaton P = pähkinätön G = gluteeniton LI = lisäaineeton. Sulata ennen tarjoilua

JUUSTOT IRTOPAKASTETUT. K = kananmunaton S = soijaton P = pähkinätön G = gluteeniton LI = lisäaineeton. Sulata ennen tarjoilua IRTOPAKASTETUT JUUSTOT IRTOPAKASTETUT JUUSTOT Helppoutta, edullisuutta ja korkeaa laatua! Oletko jo tutustunut irtopakastettujen juustojen moniin etuihin? Pidämme niitä erinomaisena vaihtoehtona perinteisiin

Lisätiedot

Hygieniavaatimukset lasten ruokailussa. Virpi Rossi Johtava ympäristöterveystarkastaja Jyväskylän kaupunki 11.2.2014 Karoliina Väisänen lehtori JAMK

Hygieniavaatimukset lasten ruokailussa. Virpi Rossi Johtava ympäristöterveystarkastaja Jyväskylän kaupunki 11.2.2014 Karoliina Väisänen lehtori JAMK Hygieniavaatimukset lasten ruokailussa Virpi Rossi Johtava ympäristöterveystarkastaja Jyväskylän kaupunki 11.2.2014 Karoliina Väisänen lehtori JAMK 14.2.2014 Ilmoitettu elintarvikehuoneisto Päiväkotien

Lisätiedot

LASTEN KOULURUOKAKAMPANJA

LASTEN KOULURUOKAKAMPANJA LASTEN KOULURUOKAKAMPANJA Suomen Lasten Parlamentti Me olemme Suomen Lasten Parlamentin hallituksesta. 9-13 -vuotiaat lapset ympäri Suomea vaikuttavat joka viikko sellaisissa asioissa, jotka itse kokevat

Lisätiedot

OSTOPOLKUJA. Päivittäistavarakaupassa. Copyright 33 Company 2015

OSTOPOLKUJA. Päivittäistavarakaupassa. Copyright 33 Company 2015 OSTOPOLKUJA Päivittäistavarakaupassa SUURI SUOMALAINEN SHOPPER-TUTKIMUS OSTAJAPROFIILIT OSTOMISSIOT OSTOPAIKAT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Millaisia ostajatyyppejä Suomessa on? Miksi he menevät kauppaan? Missä

Lisätiedot

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Johdanto Tarkoituksenamme on parantaa Konebox.fi-verkkokaupan nettisivuja. Ensivaikutelman perusteella sivusto tuntuu todella kömpelöltä ja ahdistavalta. Sivu on

Lisätiedot

MALLISTO AUTOTALLIT JA KATOKSET MALLISTO

MALLISTO AUTOTALLIT JA KATOKSET MALLISTO MALLISTO AUTOTALLIT JA KATOKSET MALLISTO GARAAS AUTOTALLIT GARAAS AUTOTALLIT Garaas elementtiautotalli on valmiiksi mietitty ratkaisu autotallin rakentamista suunnittelevalle. Mallistomme tallit tarjoavat

Lisätiedot

Luomu- ja kasvisruoan käytön lisäämisen halukkuus päiväkodeissa. Eeva Ipatti ja Outi Jalovaara 3.6.2010

Luomu- ja kasvisruoan käytön lisäämisen halukkuus päiväkodeissa. Eeva Ipatti ja Outi Jalovaara 3.6.2010 Luomu- ja kasvisruoan käytön lisäämisen halukkuus päiväkodeissa Eeva Ipatti ja Outi Jalovaara 3.6.2010 Tutkimuksen kulku Ensin tehtiin alustava kysely sellaisiin päiväkoteihin, joissa luomu- ja kasviruokaa

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

Luomun kuluttajabarometri 2015. Anne Kallinen Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Luomun kuluttajabarometri 2015. Anne Kallinen Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Luomun kuluttajabarometri 2015 Anne Kallinen Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Luomuelintarvikkeiden aktiivikäyttäjiä entistä enemmän ja käyttö säännöllisempää 2012 2015 13 23 14 37 32 Aktiivit Käyttäjät

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPPOJEN PARHAAT KÄYTÄNNÖT MAAILMALTA

VÄHITTÄISKAUPPOJEN PARHAAT KÄYTÄNNÖT MAAILMALTA VÄHITTÄISKAUPPOJEN PARHAAT KÄYTÄNNÖT MAAILMALTA Teksti Annika Hirvi Kuvat: GIA-kilpailu 2007 Julkisivu Riviera Maisonin myymälän ilme ulkoapäin on mahtava: talo talon sisällä, erittäin erikoinen ratkaisu.

Lisätiedot

Opetushallitus Hakaniemenkatu 2, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin (09) 774 775, faksi (09) 7747 7865, etunimi.sukunimi@oph.fi, www.oph.

Opetushallitus Hakaniemenkatu 2, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin (09) 774 775, faksi (09) 7747 7865, etunimi.sukunimi@oph.fi, www.oph. Opetushallitus Hakaniemenkatu 2, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin (09) 774 775, faksi (09) 7747 7865, etunimi.sukunimi@oph.fi, www.oph.fi Utbildningsstyrelsen Hagnäsgatan 2, PB 380, 00531 Helsingfors, telefon

Lisätiedot

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus Asiakas ja tavoite Heikieli on vuonna 2015 perustettu yhden hengen asiantuntijayritys, joka tarjoaa käännös- ja oikolukupalveluita englannista ja saksasta suomeksi. Freelance-kääntäjiä on Suomessa paljon,

Lisätiedot

KOUKUN HELMEN KOTIATERIAPALVELU

KOUKUN HELMEN KOTIATERIAPALVELU KOUKUN HELMEN KOTIATERIAPALVELU Palveluksessanne 31.1.2014 2009 Tampereen Ateria KOUKUN HELMI Koukun Helmen keittiössä ammattitaitoinen henkilökuntamme valmistaa suurella sydämellä maukkaita aterioita

Lisätiedot

Nutrime-älylinjasto. terveellisempiä palveluja ruokailijoille. Katarina Furstenborg / 18.3.14

Nutrime-älylinjasto. terveellisempiä palveluja ruokailijoille. Katarina Furstenborg / 18.3.14 Nutrime-älylinjasto innovaatiolla uusia, terveellisempiä palveluja ruokailijoille Katarina Furstenborg / 18.3.14 Konsepti Tulevaisuuden buffet-yksikköön on ensimmäistä kertaa historiassa integroitu älykäs

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta

Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta Ryhmäraportti Jenni Kämäri, Anne Laitinen, Anssi Louet, Päivi Mäkimartti, Katri Åström Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Tradenomi (AMK) KEMI/TORNIO 2012

Lisätiedot

Toteutuvatko suolasuositukset joukkoruokailussa? 8.2.2011 www.sodexo.fi Sodexo - Jokaisesta päivästä parempi Sodexo edistää omalta osaltaan suomalaisten terveyttä Annamme asiakkaille mahdollisuuden syödä

Lisätiedot

VALITSE AINA PARASTA JA ONNISTUT.

VALITSE AINA PARASTA JA ONNISTUT. VALITSE AINA PARASTA JA ONNISTUT. CAFE SOFTLIN - TUNNELMIEN TEKIJÄT Tekevät esillepanosta ja tarjoilusta houkuttelevia Viimeistelevät tarjoilun ilmeen ja täydentävät kahvilasi tunnelmaa CAFE-SOFTLIN -

Lisätiedot

Valmisruoan arvostus ja arvot eri kuluttajaryhmissä

Valmisruoan arvostus ja arvot eri kuluttajaryhmissä Elintarvikealan yrittäjyyden hankeseminaari 6.11.-7.11. 2007, Pori Valmisruoan arvostus ja arvot eri kuluttajaryhmissä Terri Kupiainen, MTT Taustaa: Valmisruoka on moniulotteinen ja epäyhtenäisesti määritelty

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa 1.7.2011 Suomen yliopistokirjastojen neuvosto lähetti huhti-toukokuussa 2011 yliopistokirjastoille kyselyn Sosiaalisen median

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA Liiketalous ja tietojenkäsittely Huittinen Liiketalous Taloushallinto 2005 1

Lisätiedot

Luonnollisen läheltä

Luonnollisen läheltä Luonnollisen läheltä Se tulee läheltä. MAITOKOLMION MAITO ON AITOA LÄHIMAITOA Maitokolmion maito tuotetaan lähitiloilla melkein naapurissa. Se kerätään viikon jokaisena päivänä, pakataan ja lähetetään

Lisätiedot

Hettichin liukuovijärjestelmät

Hettichin liukuovijärjestelmät Sulavaa liikkuvuutta Hettichin liukuovijärjestelmät Mitä mieltä asiakkaat ovat liukuovista ja millaisia vaatimuksia he asettavat niille? Hettichin markkinatutkimus selvittelee näitä kysymyksiä. Tulokset

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Kilpailija valmistaa yksilötyönä kaksi drinkkiä seuraavasti: Kilpailusuoritus arvioidaan seuraavien kriteereiden mukaisesti:

Kilpailija valmistaa yksilötyönä kaksi drinkkiä seuraavasti: Kilpailusuoritus arvioidaan seuraavien kriteereiden mukaisesti: TEHTÄVÄKUVAUS Osio: A Baarityöskentely Kilpailija valmistaa yksilötyönä kaksi drinkkiä seuraavasti: Drinkki A: kolme kappaletta Drinkki B: kaksi kappaletta Tuomari antaa kilpailijalle suulliset ohjeet

Lisätiedot

Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 2.vuosi

Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 2.vuosi Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 2.vuosi Suurtalouden ruokatuotanto 20 ov Työtehtävät ja -tilanteet, joiden avulla opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytöt toteutetaan Näytön keskeinen

Lisätiedot

Tehostettu ruokavalio. 25.9.2014 Kaija Mäkelä, ravitsemispäällikkö Sofia Eklund, ravitsemusterapeutti

Tehostettu ruokavalio. 25.9.2014 Kaija Mäkelä, ravitsemispäällikkö Sofia Eklund, ravitsemusterapeutti Tehostettu ruokavalio 25.9.2014 Kaija Mäkelä, ravitsemispäällikkö Sofia Eklund, ravitsemusterapeutti Hyvä ravitsemustila on terveyden, toipumisen ja hyvinvoinnin edellytys. Sairaus altistaa vajaaravitsemuksen

Lisätiedot

TAIKINA- LEIVONNAN TAIKAA

TAIKINA- LEIVONNAN TAIKAA TAIKINA- LEIVONNAN TAIKAA Tuoreita ideoita tarjontaan JÄTÄ OMA KÄDEN- JÄLKESI Houkuttele asiakkaat tuoreen leivän tuoksulla ja omalla erottuvalla tyylilläsi VAASAN taikinaleivontatuotteiden avulla kuka

Lisätiedot

Mitä on ruokakulttuuri. - kuluttajan silmin?

Mitä on ruokakulttuuri. - kuluttajan silmin? itä on ruokakulttuuri - kuluttajan silmin? toiminnanjohtaja Tiina Lampisjärvi Finfood Suomen Ruokatieto ry Kulttuurin Kaukametsä -seminaari Onko ruoka kulttuuria? 7. 8.9.008 istä tuntee vahvan ruokakulttuurin?

Lisätiedot

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Haluamme palvella asiakkaitamme Espoo Catering -liikelaitos järjestää Espoon kaupungin ateriapalvelut. Palveluhenkiset alan ammattilaiset tuottavat

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

Taloustutkimuksen Horeca-rekisteri 2011

Taloustutkimuksen Horeca-rekisteri 2011 Taloustutkimuksen Horeca-rekisteri 2011 24.2.2012 Marko Perälahti/ Vilja Kumpusalo-Sanna Kodin ulkopuolella valmistettujen aterioiden määrä oli 889 miljoonaa vuonna 2011 Taloustutkimuksen Horeca-rekisterissä2011

Lisätiedot

Tule ja tutustu Porin uuteen, vanhaan Kauppahalliin! UUDISTUNUT PORIN KAUPPAHALLI. Jo vuodesta 1927

Tule ja tutustu Porin uuteen, vanhaan Kauppahalliin! UUDISTUNUT PORIN KAUPPAHALLI. Jo vuodesta 1927 Tule ja tutustu Porin uuteen, vanhaan Kauppahalliin! UUDISTUNUT PORIN KAUPPAHALLI Jo vuodesta 1927 PORIN PISIN PALVELUTISKI! Café Nestor Kahvitupa Viva la Coffee Ullan Pakari Lounaspiste Kanttura Ravintola

Lisätiedot

Säilytystilaa kodin kaikkiin tiloihin.

Säilytystilaa kodin kaikkiin tiloihin. Ideakuvastosta saat vinkkeä miten voit rakentaa kodin säilytystilat toimiviksi ja ilmeeltään yhtenäisiksi. Mitä pienempi asunto, sitä tärkeämpää on osata ottaa kaikki tila käyttöön. Mallisto on erittäin

Lisätiedot

Museon avain Satakunnan Museo

Museon avain Satakunnan Museo Museon avain Satakunnan Museo Tuotteistettava palvelu: MUSEON AVAIN yritysten ja yhteisöjen vuosikortti sisäänpääsy museon neljään toimipisteeseen (myös vierasryhmän kanssa) viisi opastuskierrosta kokoustilojen

Lisätiedot

MIEHET TAVARATALON ASIAKKAINA

MIEHET TAVARATALON ASIAKKAINA MIEHETTAVARATALONASIAKKAINA AnttilaOy:nvalikoimankehittäminen HeliHeikkinen Opinnäytetyö Huhtikuu2011 Vaatetusalankoulutusohjelma Kulttuuriala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Julkaisunlaji Opinnäytetyö Päivämäärä

Lisätiedot

Paperiteollisuuden perustutkinto

Paperiteollisuuden perustutkinto Paperiteollisuuden perustutkinto Ammatti-osaamisen näyttö erikoispäällystys ja laminointi opintokokonaisuudesta Kuva: Janne Hietanummi: Valkeakosken ammattiopisto Taustaa Ammattiosaamisen näyttö suoritettiin

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

Tunnelmanlähde. Geberit Monolith

Tunnelmanlähde. Geberit Monolith Tunnelmanlähde. Geberit Monolith Ihmisille, joilla on luonnetta. Ja niille, jotka nauttivat hyvistä asioista. Haluatko vahvan, raikkaan tunteen uuteen kylpyhuoneeseesi. Geberit Monolith saniteettimoduuleilla

Lisätiedot

MINNO Innovaatioprojekti 2015 Loppukatselmus. Team Kameleontti Hansakallion aistihuone 30.10.2015

MINNO Innovaatioprojekti 2015 Loppukatselmus. Team Kameleontti Hansakallion aistihuone 30.10.2015 MINNO Innovaatioprojekti 2015 Loppukatselmus Team Kameleontti Hansakallion aistihuone 30.10.2015 Mikä MINNO on? - Minno on työkalu Metropolian innovaatioprojekteja varten - Minno toimii yhteistyössä opiskelijoiden,

Lisätiedot

TULISIJAT. Nautinnollisiin hetkiin

TULISIJAT. Nautinnollisiin hetkiin TULISIJAT Nautinnollisiin hetkiin NOVELTY TAKKA KOTA Novelty takan moderni ja hillitty design sopii moneen tilaan. Novelty takka luovuttaa lämmön nopeasti. Takan päällä olevassa vuolukivilaatassa on reikiä

Lisätiedot

Tähän mikä tahansa kuva Kata, laitatko kaikki Etusivun kuvat valmiiksi!

Tähän mikä tahansa kuva Kata, laitatko kaikki Etusivun kuvat valmiiksi! Tähän mikä tahansa kuva Kata, laitatko kaikki Etusivun kuvat valmiiksi! KOULURUOKA-AGENTIT: OPPILAAT MUKAAN KEHITTÄMÄÄN KOULURUOKAILUA 3.11.2015 ATERIA 2015 MINTTU VIRKKI, RUOKATIETO YHDISTYS RY. MENUSSAMME

Lisätiedot

Sähkönsäästökampanja kouluissa kevät 2011. Kauniaisten kaupunki Pirjo Korpinen

Sähkönsäästökampanja kouluissa kevät 2011. Kauniaisten kaupunki Pirjo Korpinen Sähkönsäästökampanja kouluissa kevät 2011 Keskuskeittiö Villa Bredan keittiö Kaupungintalon keittiö Puhdistuspalvelut - 24 kiinteistön puhdistuspalvelut, 43298 m 2-87 % tuotetaan ostopalveluna Biojätteen

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta tarjoilijan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta tarjoilijan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta tarjoilijan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen

Lisätiedot

Hyönteisverkko. Nauti raikkaasta ilmasta päivin öin

Hyönteisverkko. Nauti raikkaasta ilmasta päivin öin Hyönteisverkko Nauti raikkaasta ilmasta päivin öin Allergiaystävällinen verkko Onko sinulla tai jollakin perheesi jäsenellä allergioita? Luxaflex hyönteisverkko on tässä tapauksessa hyvä valinta. Olemme

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Rauman nuorten työpaja

Rauman nuorten työpaja Rauman nuorten työpaja Projektidokumentaatio Työssäoppiminen 24.11. -12.12.2014 Susa Räikkälä AVAT 2014-2015 Sisältää : Kirjastokuvaus Kiitoskortti Painikkeet Joulumyyjäisten esite Ntp-Logo Uutiset Yhteenveto

Lisätiedot

Kallistettava paistinpannu

Kallistettava paistinpannu Electrolux Thermaline sarja on suunniteltu erittäin kovaan käyttöön. Thermaline sarja soveltuu erinomaisesti sairaaloihin, keskuskeittiöihin sekä hotelleihin. Sarja sisältää laajan valikoiman tuotteita,

Lisätiedot

SATO StudioKoti, Raikukuja - Lisäselvityksiä lautakunnalle. 25.8.2015 StudioKoti, Raikukuja

SATO StudioKoti, Raikukuja - Lisäselvityksiä lautakunnalle. 25.8.2015 StudioKoti, Raikukuja SATO StudioKoti, Raikukuja - Lisäselvityksiä lautakunnalle Lisäselvityksiä esitetyt kysymykset Lautakunnan esittämät lisäkysymykset: Yleisten tilojen hoito, kuka hoitaa? Keitä talossa tulee asumaan (ulkolaisia

Lisätiedot