SELOSTUS Selostus koskee päivättyä Kohmalan osayleiskaavakarttaa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SELOSTUS 3.10.2014. Selostus koskee 3.10.2014 päivättyä Kohmalan osayleiskaavakarttaa."

Transkriptio

1 KOHMALAN KYLÄ OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA RANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ilmakuva alueesta Kaavan käsittelyvaiheet ja päätökset: Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu kaavoituskatsauksessa Tekninen lautakunta OAS, , Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto DNO: TEKE 520 / PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Selostus koskee päivättyä Kohmalan osayleiskaavakarttaa. Kaavan laatija: Nokian kaupunki, tekninen keskus, kaavoitusyksikkö, kaavoitusarkkitehti Jorma Hakola 1

2 1.2 Kaava alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Taivalkunnan tien molemmin puolin Kohman ja Klemolan talojen kohdalla Nokian virran ja Teernijärven välissä. Alueen pinta-ala on noin 70 ha. Siitä maata on reilut 50 hehtaaria josta kaupungin omistuksessa on noin 40 ha ja yksityisessä omistuksessa noin 10 ha. 1.3 Kaavan tarkoitus ja tavoitteet Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi. Suunnittelun lähtökohtana on Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030, jossa on osoitettu uusi noin asukkaan pientaloalue Teernijärven pohjoispuolelle Taivalkunnantien varteen. Rakennesuunnitelman tavoitteena on tämän alueen rakentuminen luvulla. Rakennesuunnitelmalla ei ole oikeusvaikutusta, eikä se ohjaa kaavoitusta siten kuin maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset kaavat. Kasvu tuo mukanaan tarpeita muun muassa lähialueen koulu- ja päiväkotipalveluille. Maankäytön muutos ohjataan pääosin kaupungin omistamalle metsämaalle. Alueen maankäytön suunnittelussa otetaan huomioon myös alueelle jo nykyisinkin kohdistuvat toiminnot. 2

3 Nykyisen rantaosayleiskaavan alueelta tämän yleiskaavan alueeseen sisältyy kaksi kiinteistöä, jotka rantayleiskaavassa muodostavat loma-asuntopaikan ja asuinpientalon rakennuspaikan. Ne ovat mukana siitä syystä, että rantayleiskaava ei niiden kohdalla ulotu aivan rantaan saakka, ja kummastakin kiinteistöstä on siksi jäänyt rantaan pieni suikale, joka on keskustaajaman osayleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Muutoksessa rakennuspaikat on tarkoitus ulottaa rantaan saakka. 1.4 Selostuksen sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava alueen sijainti Kaavan tarkoitus ja tavoitteet Selostuksen sisällysluettelo Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista LÄHTÖKOHDAT Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Kulttuuriympäristö ja muinaisjäänteet Rakennettu ympäristö Ympäristöhäiriöt Suunnittelutilanne OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Osayleiskaavan suunnittelun tarve... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osalliset Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Koosteet lausunnoista ja mielipiteistä sekä vastaukset (kaavaluonnos) Kaavaehdotus Kaavaehdotuksen tarkistus... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 4.4 Viranomaisyhteistyö OSAYLEISKAAVALUONNOKSEN KUVAUS Kaavan rakenne ja mitoitus

4 5.2 Palvelut Aluevaraukset Kaavan vaikutukset Kaavan vaikutukset kaupunkirakenteeseen ja sosiaaliset vaikutukset Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Kaavan vaikutukset ja ympäristön häiriötekijät Kaavan vaikutukset kulttuuriympäristöön ja muinaisjäännöksiin OSAYLEISKAAVAN TOTEUTUS LIITTEET Tilastolomake Osallistumis- ja arviointisuunnitelma... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Nokian kaupungin Kohmalan alueen luontoselvitys, Luontoselvitys M. Ranta 2013, Kohmalan oyk, Nokia, maaperän arseenin taustapitoisuustutkimus, Ramboll 2013 Nokia Kohmala osayleiskaava Kulttuuriympäristöselvitys, Anna Lyyra-Seppänen 2013 Nokia, Kohmala osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi, Mikroliitti Oy Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista - Rakennesuunnitelma 2030, 2009 (Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä) - Nokian kulttuuriympäristöohjelma 2001(Pirkanmaan ympäristökeskus) - Pirkanmaan historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset 2002 (Pirkanmaan maakuntamuseo) - Pirkanmaan kiinteät muinaisjäännökset 2005 ( Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan maakuntamuseo) - Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi; Ehdotus maakunnallisiksi maisema-alueiksi 2013 (Pirkanmaan liitto) - Nokian kaupunki nopeusmittaukset / Toukokuu 2010 (Destia) - Tampereen sisääntuloväylien liikenteellinen tarkastelu Nokialla. VT11 ja VT 12, 2011 (Pirkanmaan ELY-keskus, Nokian kaupunki) - Liikennemääräkartta 2012 (Pirkanmaan ELY-keskus) - Nokian keskustaajaman liikennesuunnitelma 1998, (Tielaitos, Tiehallinto, Nokian kaupunki, Hämeen tiepiiri) - Kantatie 41 toimenpideselvitys välillä Lamminperä Maatiala, 1989 (insinööritoimisto LTT Oy, TVL Hämeen piiri, Nokian kaupunki) - Nokian kaupungin maapoliittinen ohjelma 2005, (Nokian kaupunki) - Liito-oravan elinympäristöjen mallitus ja ennakointi Tampereen kaupunkiseudulla 2010 (Suomen ympäristökeskus) 4

5 - Tampereen seudun taajamageologinen kartoitus- ja kehittämishanke (TAATA), I vaiheen loppuraportti 2009 (GTK) - Tampereen seudun taajamien taustapitoisuudet ja kohonneiden arseenipitoisuuksien vaikutus maankäyttöön, 2009 (GTK) - Naapurina voimajohto (Fingrid) - Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa (Fingrid) - Voimajohtojen sähkö- ja magneettikentät, (Tampereen teknillinen yliopisto) Sähkö- ja magneettikenttien viranomaisohjeet tarkentuvat, Tiedote 304/2003 (Sosiaali- ja terveysministeriö) 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Alueen yleiskuvaus Alueen rakennetut osat koostuvat Kohman ja Klemolan tilakeskuksista sekä Teernijärven rannassa olevista kahdesta loma-asunnosta ja yhdestä pientalosta. Alueella asuu viisi henkilöä. Alue on rakentamattomilta osiltaan lähinnä talousmetsää ja peltoa. Maaperä on metsäalueilla moreenia ja pieneltä osin kalliota. Pellot ovat liejusavea ja silttiä. Maastonmuodot ovat kumpuilevaa pudoten jyrkemmin Nokian virtaan. Alueen halki kulkee voimajohtolinja. Metsäalueella on hieman jokamiehen oikeuteen perustuvaa virkistyskäyttöä. 3.2 Luonnonympäristö Alueella sijaitsevien kahden talon pihapiirin ulkopuoliset osat koostuvat metsämaasta ja peltoalueesta. Metsät rajoittuvat Nokian virtaan, Teernijärveen ja talojen peltoihin. Alueen läpi kulkee länsi itä suuntaisesti sähkölinjakäytävä. Alue on muutoin loivapiirteistä mutta Nokian virran rantarinne on jyrkkä. Luonnonolot Alueen korkeusasema vaihtelee siten, että Klemolan talon kohdalta kaakkoon on alueen korkein harjanne tasossa +110 m Mpy. Teernijärvi on tasossa + 87,1 Mpy ja Nokian virta 77,2 m Mpy. Metsäalueiden maaperä on moreenia ja pellot liejusavea. Kasvillisuus Suunnittelualueen kasvillisuutta kuvataan Kohmalan alueen luontoselvityksessä (Luontoselvitys M. Ranta 2013). Alue on enimmäkseen kangasmetsää ja peltoa. Selvityksessä todetaan että Ympäristöhallinnon Hertta- tietojärjestelmässä ei ole merkintöjä maankäytönsuunnittelun kannalta erityistä huomiota vaativista kasvi- tai eläinlajeista tai suojelualueista. 5

6 Luontoarvot Suunnittelualueella on luontoselvityksen mukaan kaksi erityiskohdetta. Kohmanlahden rannassa oleva metsälain 10 :n mukainen tuore lehto ja Teernijärven rannan tuntumassa oleva metsäkuvio jossa esiintyy pähkinäpensasta luonnonsuojelulain kriteerit täyttävästi (yli 20 kpl hehtaarilla). Kohde ei selvityksen mukaan täytä luonnontilaisen luonnonsuojelulailla suojellun luontotyypin eikä luonnontilaisen metsälailla suojeltujen arvokkaiden elinympäristöjen vaatimuksia. Pirkanmaan ELY -keskus teki tarkastuskäynnin pähkinäpensaikossa ja päätyi esittämään sitä suojelualueeksi. Alueelta ei löydetty luontoselvityksen mukaan merkkiäkään liito-oravasta. 6

7 Liito-oravan elinympäristöjen mallitus ja ennakointi Tampereen kaupunkiseudulla 2010 (Suomen ympäristökeskus) julkaisun mukaan alueen metsät ovat liito-oravalle mahdollisesti soveltuvia Kulttuuriympäristö ja muinaisjäänteet Museoviraston muinaisjäännösrekisterissä (2014) ei ole kohteita kaava-alueella. Pirkanmaan kiinteät muinaisjäännökset (2005) selvityksen mukaan alueella ei ole muinaisjäännöksiä. Lähimmät kohteet ovat Mattila, Kuirinmäki ja Hintsa kaava-alueen koillispuolella. Nokian kulttuuriympäristöohjelman (2001) mukaan virran ranta-alue peltoineen on maakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä ja Kohman tilakeskus kylän mahdollisesti vanhin tila. Mikroliitti Oy:n tekemän arkeologisen selvityksen (2013) mukaan kaava-alueelta löydettiin kolme muinaisjäännöskohdetta. Mattilan pellosta löytyi hieman kvartsi-iskoksia. Kohmalan kylätontti sijoittuu Kohmalan tilakeskuksen ja Taivalkunnan tien väliin. Kolmantena kohteena sähkölinjan pohjoispuolelta pellon reunasta löytyi pii-iskos ja hioin. Kaksi ensimmäistä kohdetta selvitys luokittelee rauhoitusluokkaan kaksi mutta kolmatta ei luokitella suojelukohteeksi. Lisäksi kylätontin ympäristöstä löydettiin vanhoja rakenteita kahden rakennuksen perustukset, kivinavetan alaosa, uunin jäännös, kaksi kiviaitaa, viljelyröykkiö ja kuoppajäännös. Rakenteita ei ole luokiteltu muinaisjäännöksiksi. Inventoinnissa havaitut muinaisjäännökset 1 Kohmala (historiallinen asuinpaikka, rauhoitusluokka 2), 2 Mattilanpelto (kivikautinen asuinpaikka, rauhoitusluokka 2), 3 Kohma (kivikautinen löytöpaikka, ei suojelukohde). 7

8 Kohmalan kulttuuriympäristöselvityksen (Anna Lyyra Seppänen 2013) mukaan kaavaalueella ilmenevät rakennusperiteiset ja maisemalliset arvot. Talonpoikaiseen maankäyttöön ja asutukseen perustuva maisema ei ole paljoa muuttunut keskiaikaisesta alkuvaiheestaan. Maanomistuksen ja elinkeinojen jatkuessa samana maiseman perusrakenne on säilynyt viljelyaukeiden, tilakeskusten, metsän ja Nokian virran muodostamana kokonaisuutena saaden modernisaation uuden kerrostuman Melon voimalasta ja Sähkölinjoista. Kohman tilakeskus 1-9, arvoluokka 1, konehallit (ei numeroa) arvoluokka 3 8

9 Klemolan talo, arvoluokka 2 Kaava-alueen maisemarakenne selvityksen mukaan, vanha kyläasutus (punainen, ei suositella muutoksia), maisemapellot (keltainen, kestää vähäisiä muutoksia), metsäalue (sininen, kestää muutoksia), ranta-alueet (ei suositella muutoksia), merkittävät näkymät (nuolet). Selvitys suosittaa että tulevassa maankäytössä Kohmalan keskiaikainen kylän paikka säilyisi maiseman keskiössä niin että Kohman ja Klemolan tilakeskusten ympärille jäisi riittävästi väljyyttä. Selvityksen mukaan Taivalkunnan tien varsi kestää maisemallisesti vain vähän muutoksia ja alueen pohjoisosan pelloilta Nokian virralle olevaa ainoaa näköyhteyttä ei 9

10 tulisi peittää. Uusia sähkölinjoja ei tulisi rakentaa muuta kuin olemassa olevan linjan yhteyteen. Alueen eteläosan metsäalueet sietävät enemmän muutosta ja rakentamista. Teernijärven rantaosuus todetaan soveltuvaksi vapaa-ajan asutukseen ja virkistykseen. Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnin mukaan kulttuurimaiseman ydinalue on Nokianvirta, jolla on ollut ratkaiseva merkitys alueen asuttamisessa. Nokian virran Maakunnallisesti arvokas maisema-alue (Mk 2007) on alla kuvassa mustalla katkoviivalla ja ehdotus maakunnalliseksi Pyhäjärven Nokianvirran - Kuloveden maisema-alueeksi 2013 (Pirkanmaan liitto) on vihreällä viivalla. 3.4 Rakennettu ympäristö Väestön rakenne Alueella asuu (lokakuu 2014) 5 asukasta. Yhdyskuntarakenne Alueella on kaksi taloa Kohmala ja Klemola sekä Teernijärven rannassa yksi pientalo ja kaksi loma-asuntoa. Palvelut Alueella ei ole palveluja. Työpaikat Alueen asukkaat käyvät työssä pääsääntöisesti alueen ulkopuolella. 10

11 Virkistys Alueen metsiä käytetään jokamiehen oikeuden mukaiseen virkistymiseen. Liikenneväylät Liikennemääräkartta 2012 (Pirkanmaan ELY-keskus) mukaan alueen halki kulkevalla Taivalkunnan tiellä on 920 ajoneuvoa vuorokaudessa. Vuoteen 2030 liikennemäärän on arvioitu kasvavan noin 15 %. Alla Sotkan eritasoliittymä kaava-alueen itäpuolella, Kantatie 41 Toimenpideselvitys välillä Lamminperä Maatiala (Insinööritoimisto LTT, TVL Hämeen piiri, Nokian kaupunki). Liittymän ja Taivalkunnantien osuus on linjattu peltoaukean kautta. Tampereen sisääntuloväylien liikenteellinen tarkastelu Nokialla VT (Ramboll Finlad Oy) mukainen Sotkan liittymä. 11

12 Joukkoliikenne Nykyisellään Taivalkunnantie toimii myös joukkoliikenteen käyttämänä väylänä. Siellä ajaa vuorokaudessa vajaa kymmenen vuoroa. Kevyt liikenne Siuro Kullaanvuori jäteveden siirtolinjan yhteyteen samaan maastokäytävän on suunniteltu sijoitettavan Taivalkunnantien kevyenliikenteen väylä. Tekninen huolto Alueella ei ole vesi tai jätevesihuoltoa. Siuron jätevedet tullaan johdattamaan Kullaanvuoren puhdistamoon ja siirtolinja on suunniteltu kulkevan Taivalkunnan tien varressa. 3.5 Ympäristöhäiriöt Maaperän haitta-ainepitoisuudet Alueelta laaditun arseeniselvityksen mukaan lähes koko Nokian alueella arseenipitoisuudet ovat VNa 214/2007 mukaista kynnysarvoa (5 mg/kg) suuremmat. Koska Pirkanmaan arseeniprovinssin arseenipitoisuudet ovat luontaisesti muuta Suomea korkeammat, on Geologian tutkimuskeskus suositellut kynnysarvon sijasta käytettäväksi pohjamoreenin taustapitoisuutta 25 mg/kg (SSTP, suurin suositeltu taustapitoisuus). Nokian alueella moreenin arseenipitoisuutta 25 mg/kg voidaan pitää sellaisena pitoisuutena, joka ei aiheuta terveys- tai ympäristöriskejä. Kaikki tutkimuksissa todetut arseenipitoisuudet alittivat edellä mainitun pitoisuusarvon. Selvityksen mukaan alueelle voidaan kaavoittaa ja rakentaa ilman tarkempia lisäselvityksiä. Kaivetut maa-ainekset voidaan käyttää kohteessa ilman erillisiä selvityksiä ja lupia kohteen maankäytöstä riippumatta. Maa-ainesten alueelta pois kuljettamisessa on huomioitava, että vastaanottopaikka soveltuu kyseiselle arseenipitoisuudelle. Rajoituksia voi olla mm. vas- 12

13 taanottopaikan ympäristöluvassa. Maa-ainesten kuljetusta ja vastaanottoa maanvastaanottoalueille ja rakennuspaikoille Nokian alueella voidaan pitää hyväksyttävänä ilman erillisiä selvityksiä tai ilmoituksia, ellei vastaanottopaikan mahdollisessa ympäristöluvassa muuta mainita. Samoin muualla Eteläisen Pirkanmaan arseeni-provinssin alueella maa-ainesten toimitus maankaatopaikoille voidaan tehdä ilman erillisiä selvityksiä, ellei vastaanottopaikan ympäristöluvassa muuta mainita. Maa-aineksia voidaan toimittaa myös rakennuspaikoille Etelä-Pirkanmaan arseeniprovinssin alueella, mikäli ne eivät sijaitse pohjavesialueella. Ennen massojen kuljetusta on hyvä olla yhteydessä Pirkanmaan ELY-keskukseen. Kalliota louhittaessa ei tarvitse erikseen selvittää kallion arseenipitoisuutta. Liikennemelu Sallitun päiväliikenteen melutason ohjearvo maksimin (55 db) etäisyys Taivalkunnan tien keskilinjasta (60 km /h) on alle 20 metriä. Vuoteen 2030 mennessä liikenteen kasvun myötä etäisyys kasvaa hieman yli 20 metrin. Kaava-alueen sisäinen liikenne on niin vähäistä että se ei aiheuta meluntorjuntatarvetta. Kohdissa missä tie kulkee ympäröivää maastoa korkeammalla melu voi levitä huomattavasti kauemmaksi. Liikennemäärien kasvun perusteella, tarkemmat meluselvitykset melusuojauksen tarpeen arviointia varten Taivalkunnantiellä tulevat ajankohtaisiksi asemakaavoitusvaiheessa. Voimalinjat Osayleiskaava-alueella sijaitsee valtakunnallinen 110 kv:n voimajohto, joita varten on muodostettu metriä leveä johtoalue kaava-alueen poikki. Johtoalueilla on voimassa rakentamisrajoitus. Lisäksi alueella ei saa harjoittaa sellaista toimintaa josta voi olla vaaraa johdon käytölle tai kunnossapitämiselle. Voimajohtoja risteävien liikennejärjestelyjen suunnittelua koskee Tiehallinnon ohje Sähköjohdot ja yleiset tiet, 2001, (TIEH ). Kaikista voimajohtoalueita koskevista suunnitelmista tulee pyytää lausunnot voimajohtojen omistajilta. Voimajohtojen etäisyys rakentamisesta tarkennetaan asemakaavoituksessa. Siirtoviemäri 13

14 Siuro - Kullaanvuori paineviemärin linjaus kaava-alueella kulkee Taivalkunnantie eteläpuolella. Pirkanmaan maakuntamuseo on lausunnossaan todennut että linja kulkee Kohman historiallisen kylätontin kohdalta mutta että viemärin saa rakentaa, sillä ehdolla että kaivutyöt tehdään arkeologin valvonnassa. Lisäksi museo huomauttaa että pumppaamot ja muut mahdolliset rakenteet tulee sijoittaa niin että ne eivät heikennä maisemallisia arvoja. 3.6 Suunnittelutilanne Alueella on voimaan tullut Pirkanmaan 1. maakuntakaava. Suunnittelualue on maakuntakaavassa määritelty alueen itäpuolella pääosin taajamatoimintojen alueeksi (A). Alueen pohjoisosa sijoittuu maakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle. Kaavassa aluetta halkoo voimalinja ja voimalinjan yhteystarve merkinnät. Maakuntakaavaote 14

15 Nokian kaava-alue (55) Tampereen seudun rakennesuunnitelmassa Rakennesuunnitelma on Tampereen kaupunkiseudun seutustrategian (2005) ja Paras - kaupunkiseutusuunnitelman (2007) mukainen hanke, jonka tavoitteena on lisätä maankäytön ohjausta ja kasvun tasapainoa Tampereen kaupungin ja sen kehyskuntien välillä. Seutuhallitus päätti kokouksessaan käynnistää Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman 2030 uudistamisen. Uudistuksen valmistelussa otetaan huomioon samaan aikaan laadittava maakuntakaava Rakennesuunnitelmassa alueelle on osoitettu noin 1000 asukkaan pientaloalue hyväksytty Nokian keskustaajaman osayleiskaava kattaa koko suunnittelualueen lukuun ottamatta Melon voimalaan johtavan tien ja Nokian virran välistä osaa. Siinä suunnittelualue on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M) ja pellot sekä virran ranta maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi alueen osaksi ja Kohman talo kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi rakennukseksi. Keskustaajaman osayleiskaava 2010 yllä, ranta-alueiden osayleiskaava alla 15

16 Ranta-alueiden osayleiskaavassa Melolle johtavan tien ja Nokian virran välinen alueen osa on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi. Rantaosayleiskaavan muutos kahden rakennuspaikan osalta sisällytetään tähän kaavatyöhön kaavateknisistä syistä. Osa kiinteistöistä on eri kaava-alueella erilaisella merkinnällä ja ne halutaan korjata yhtenäisiksi. Lähin asemakaavoitettu alue 5 kaupunginosa on suunnittelualueesta 400 metriä koilliseen. 16

17 4 OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Osayleiskaavan suunnittelun tarve Taustaa Taivalkunnan suunta on ollut pitkään yksi kaupungin tulevaisuuden kasvusuunnista. Kasvusuunta on huomioitu Pirkanmaan maakuntakaavassa (hyv ) aiempien selvitysten mukaisena hyväksytyssä keskustaajaman osayleiskaavassa alue on vielä maa- ja metsätalousaluetta. Seutuhallituksen käsittelemä Tampereen kaupunkiseudun rakennemalli 2030 esittää Taivalkunnantien suunnan yhtenä Nokian kasvusuunnista. Viidennen kaupunginosan Ruskeepään alueen länsipuolella Nokian kaupungilla on maata vasta Kohmalassa. Väliin jäävät Ns. Mattilan pellot ovat aktiivisessa viljelyskäytössä ja ne ovat merkittävän osa Nokianvirran maisema-aluetta. Näistä syistä Taivalkunnan kasvusuunnan toteutus joudutaan aloittamaan Kohmalasta. Nokian keskustaajaman liikennesuunnitelma 1998 esittää alueen tieverkoston ja sen liittymisen Turuntiehen. Kohmalan osayleiskaava-alue tukeutuu Taivalkunnantiehen mutta liittyy myöhemmässä vaiheessa esitettyyn yhdystiehen. Kaava-alueen toteuttamisen kannalta on tarkoituksenmukaista rajata kaava-alue pääosin kaupungin omistamalle maalle koska Kohmalan ja Ruskeepään välissä olevan peltoalueen merkintä ei tulisi merkittävästi poikkeamaan Keskustaajaman osayleiskaavassa osoitetusta. Koska Kahtalammin eritasoliittymä on jo merkitty Keskustaajaman osayleiskaavaan, ei sen jatkosuunnittelu edellytä osayleiskaavan laajentamista sinne asti. Nokian keskustan osayleiskaava 2010, Kasvu- ja tiivistämis- ja saneerausalueiden tarkistus 1997 (Kaavoitus- ja arkkitehtipalvelu Mattila Oy) selvityksen esittämät kasvualueet on alla. 17

18 Yllä Nokian keskustaajaman liikennesuunnitelma 1998 (Tielaitos, Tiehallinto, Nokian kaupunki), tavoiteverkko Ruskeepään - Kohman alueella. Vaalean vihreällä on merkitty taajaman laajennusalueet. Uudet poikittaistiet Sotkasta Taivalkunnantielle ja Taivalkunnantieltä Melon kautta Nokianvirran yli on merkitty vihreällä. Tampereen kaupunkiseudun rakennemallin esittämät kasvualueet (Kohmalan nr. 55). Kaupungin maanomistus alla viivoitettuna. 18

19 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osayleiskaavan vireille tulosta on ilmoitettu päivätyssä Nokian kaupungin kaavoituskatsauksessa. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman Tekninen lautakunta merkitsi tiedoksi ja se oli nähtävillä Osalliset Osallisiksi määriteltiin osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa: Viranomaiset: Nokian kaupungin hallintokunnat ja Pirkanmaan liitto Pirkanmaan ELY -keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo ja Museovirasto (vesialueet) Maanomistajat: Kaava-alueen ja siihen rajoittuvan alueen maan- tai käyttöoikeudenomistajat Kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa: Tällaisia ovat mm. kaavan vaikutusalueen asukkaat sekä alueella toimivat yritykset, elinkeinonharjoittajat ja mahdolliset yritysten työntekijät sekä yhdistykset Kaavan valmisteluvaiheen vuorovaikutus (MRA 30 ): Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Koosteet lausunnoista ja mielipiteistä sekä vastaukset (kaavaluonnos) Kaavaehdotus 19

20 4.4 Viranomaisyhteistyö MRL 66.2 :n ja MRA 18 :n mukainen valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Pirkanmaan ELY -keskuksessa. 5 OSAYLEISKAAVALUONNOKSEN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne ja mitoitus Nokian kaupungin asutus päättyy keskustaajaman osayleiskaavassa Luhtatien tasalla. Kohmalan osayleiskaava-alueen ja asemakaavoitetun alueen väliin jää 0,5 km yksityisessä omistuksessa olevaa peltoaukeaa. Osayleiskaava-alue tukeutuu Taivalkunnantiehen jonka eteläpuolelle osoitetaan Kohmalan tilakeskuksen kiertävä sisäinen kokoojakatu. Uusi asutus sijoittuu pääasiassa Taivalkunnantien eteläpuolelle. Nokianvirran ja Teernijärven rannat osoitetaan pääasiassa virkistysalueiksi ja maa- ja metsätalouskäyttöön. Alueen halki kulkevalle voimalinjalle osoitetaan johtolinja ja suojavyöhyke. Alueen läpi osoitetaan paikalliset virkistysreitit ja Taivalkunnantien varteen kevyen liikenteen väylä. Kohman ja Klemolan tilakeskuksille osoitetaan kulttuurihistoriallisesti merkittävän kohteen merkinnät ja alueella olevat muinaismuistot merkitään. Alueella asuu nyt viisi asukasta. Alueen on rakennemallin mukaisesti suunniteltu kasvavan noin tuhannella asukkaalla. Asutus sijoittuu pientaloihin. Rantaan osoitetaan kaksi lomarakennuksen rakennuspaikkaa ja yksi pysyvä asuinpaikka Ranta-alueiden osayleiskaavan mukaisesti niin että ne käsittävät kiinteistöt kokonaan. 5.2 Palvelut Alueelle ei osoiteta palveluja pienen väestöpohjan vuoksi. 5.3 Aluevaraukset Kaava-alueen kokonaispinta-ala on noin 73 hehtaaria. Asuinalueita osoitetaan 23,9 hehtaaria josta uutta rakentamatonta pientalovaltaista asuinaluetta on 20,6 ha ja maatilojen talouskeskusta 3,0 ha ja loma-asuntoaluetta 0,5 ha. Rakentamattomiksi tarkoitettuja virkistysalueita osoitetaan 3,5 hehtaaria. Vesialuetta osoitetaan 20,6 hehtaaria ja maa- ja metsätalousaluetta osoitetaan 24,3 ha. Lisäksi alueella osoitetaan periaatteellinen tieverkosto sekä johtoalueet. Alueelta osoitetaan suojelukohteena kaksi kulttuurihistoriallisia arvoja sisältävää rakennusta, Kohman tilakeskus (päärakennus ja aitta suojavyöhykkeineen) sekä Klemolan talo ja 20

21 kaksi muinaismuistoaluetta sekä Luonnonsuojelulain mukainen pähkinäpensaslehto 1,8 ha ja yksi luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas alue. Kaava-alueesta 27 ha osoitetaan maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Tämä yleiskaava on MRL 72 :n ensimmäisen momentin mukainen yleiskaava jota voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena rantaan rajoittuvilla rakennuspaikoilla. Alueelle annetaan yleismääräykset rantarakentamiselle ja vesihuollolle sekä arseenipitoisille ylijäämämaille. 5.4 Kaavan vaikutukset Kaavan vaikutukset kaupunkirakenteeseen ja sosiaaliset vaikutukset Kohmalan osayleiskaavan ympäristövaikutuksia arvioitaessa voidaan todeta että osayleiskaava ei aiheuta alueella ympäristövaikutuksia. Mahdollinen maankäytön muutos osayleiskaava-alueella edellyttää joko suunnittelutarveratkaisua, niin kuin tälläkin hetkellä tai asemakaavan laatimista. Suunnittelutarveratkaisua harkittaessa osayleiskaavalla on rajoittava vaikutus koska sen perusteella ei uusia rakennuspaikkoja tulla myöntämään ja vanhoillakin rakennuspaikoilla voidaan evätä alueelle sijoittumasta sellaista toimintaa joka ei ole osayleiskaavan mukaista. Vanhoilla rakennuspaikoilla rakentamisen tehokkuuskin jää pienemmäksi kuin sitten kun alue asemakaavoitetaan. Osayleiskaavan päätarkoitus on ohjata myöhempää asemakaavoitusta. Vasta asemakaava mahdollistaa maankäytön muutoksen jolla voi olla konkreettisia vaikutuksia maankäyttöön. Tulevan asemakaavoituksen aikataulu alueella on noin 10 vuotta. Asemakaavoitus toteutetaan vaiheittain. Samalla kun osayleiskaavassa osoitetaan tuleva yleispiirteinen maankäyttö, voidaan olemassa olevien selvitysten pohjalta harkita tarvitaanko tarkempia kulttuurihistoriallisia tai muita selvityksiä asemakaavoituksen yhteydessä. Tulevassa asemakaavoituksessa huomioidaan että alueen väestömäärä kasvaa nykyisestä muutamasta asukkaasta lähes 1000 asukkaaseen. Uusien omakotirakentajien myötä alueen väestörakenne tulee olemaan nuorempaa kuin Nokialla keskimäärin. Alueen laajeneminen tuo käyttäjiä päiväkodeille ja kouluille sekä kaupallisille palveluille. Alueen rakentuminen lisää liikennemääriä Taivalkunnantiellä. Asemakaavoituksessa joudutaan ottamaan huomioon liikenteen aiheuttamien häiriöiden kasvu. Uusi asutuksen liitetään Nokia Kullaanvuori siirtoviemärilinjaan ja vesijohtoon. Asemakaavoituksessa on syytä kiinnittää huomiota Uuden asutuksen ja maakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen rajapintaan Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Asutuksen kasvu kohdistuu lähinnä kangasmetsäalueisiin. Seudun näyttävin maisemaelementti Nokian virran ranta jää virkistyskäyttöön. Lisäksi luontoselvityksessä osoitetut kohteet, pähkinäpensaslehto ja Kohmalanlahden rantalehto, jätetään rakentamisen ulkopuolelle katkeamattoman viherverkoston osana. 21

22 Liito-oravasta ei ole alueella havaintoja vaikka alueella on sille mahdollisesti soveltuvaa elinpiiriä. Alueen rakentuminen vaikuttaa siten että vain osa lajille soveltuvasta alueen pinta-alasta voi kehittyä sen kannalta suotuisaan suuntaan. Lisääntyvä väestö aiheuttaa virkistysalueiden kulumista, joten luonnossa liikkumista ohjataan rakennetuille väylille Kaavan vaikutukset ja ympäristön häiriötekijät Alueen suurimmat ympäristön häiriötekijät ovat liikenne alueen pääväylällä Taivalkunnantiellä. Alueen jatkosuunnittelussa on mahdollista vähentää häiriöitä minimoimalla liikenteen tarvetta, kehittämällä kevyenliikenteenväyliä sekä huomioimalla tarvittaessa tilavaraukset mahdollisille alueelta syntyvistä ylijäämämaista rakennettaville meluvalleille. Koska liikennemelu on vielä kohtuullisen vähäistä, tarkemmat selvitykset suojauksen tarpeesta on jäävät asemakaavoituksen yhteyteen. Selvityksen mukaan alueen maaperän arseenipitoisuuden ovat normaalin vaihteluvälin rajoissa joten ylijäämämassoja voidaan hyödyntää kiinteistökohtaisesti esimerkiksi meluvalleissa. Rakentamisaikaisia häiriöitä syntyy muun muassa räjäytys- ja maansiirtotöistä. Ne ovat kuitenkin ajoittaisia ja tilapäisiä. Voimajohtojen läheisyydessä esiintyvät sähkö- ja magneettikentät eivät ylitä EU:n suositusarvoja suoja-alueiden ulkopuolella. Suoja-alueilla asumista on rajoitettu jo nykyisin sähköturvallisuussyistä. Suoja-alueiden läheisyyteen asuntoja kaavoitettaessa olisi hyvä kuitenkin ottaa kentät huomioon, koska ihmiset ovat huolestuneita kenttien mahdollisista terveyshaitoista. Huolestumiseen ei tutkimustulosten kokonaistarkastelun valossa ole syytä. Ihmisten tutkimustuloksista riippumatta tuntemien epäilysten takia uusia voimajohtoja suunniteltaessa pyritään kuitenkin siihen, ettei niitä rakenneta esimerkiksi asuntojen, päiväkotien, leikkikenttien tai koulujen läheisyyteen. Alueen rakentaminen lisää hulevesiä. Toteutussuunnittelussa on syytä huolehtia riittävästä mitoituksesta hulevesien hallinnassa. Hulevesien hallinnassa käytetään yleensä olemassa olevia luonnonväyliä ja kosteikkoja joita joudutaan tarvittaessa kehittämään Kaavan vaikutukset kulttuuriympäristöön ja muinaisjäännöksiin Alueelta laaditun arkeologisen selvityksen (2013) mukaan kaava-alueelta määriteltiin kaksi muinaisjäännöskohdetta. Mattilan pellosta löytyi hieman kvartsi-iskoksia ja Kohmalan kylätontti todettiin sijoittuvan Kohmalan tilakeskuksen ja Taivalkunnan tien väliin. Kohteet selvitys luokittelee rauhoitusluokkaan kaksi. Lisäksi kylätontin ympäristöstä löydettiin vanhoja rakenteita kahden rakennuksen perustukset, kivinavetan alaosa, uunin jäännös, kaksi kiviaitaa, viljelyröykkiö ja kuoppajäännös. Rakenteita ei ole luokiteltu muinaisjäännöksiksi. Kaavalla varmistetaan että maankäyttö huomioi muinaisjäännökset jatkosuunnittelussa. Kohmalan kulttuuriympäristöselvityksen (Anna Lyyra Seppänen 2013) mukaan kaavaalueella ilmenevät rakennusperiteiset ja maisemalliset arvot. Talonpoikaiseen maankäyttöön ja asutukseen perustuva maisema ei ole paljoa muuttunut keskiaikaisesta alkuvaiheestaan. Maanomistuksen ja elinkeinojen jatkuessa samana maiseman perusrakenne on säilynyt viljelyaukeiden, tilakeskusten, metsän ja Nokian virran muodostamana kokonaisuutena 22

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Tampere / J. Mäkelä 27.8.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ja rajaus. Tässä suunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on ALANURMON

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 42 / Ymp.ltk 27.8.2013 / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

HARJUNIITYN OSAYLEISKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS 5.10.2010

HARJUNIITYN OSAYLEISKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS 5.10.2010 HARJUNIITYN OSAYLEISKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS 5.10.2010 Kartta alueen sijainnista Kaavan käsittelyvaiheet ja päätökset: Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu kaavoituskatsauksessa 16.10.2008 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

ALOITE Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupunki.

ALOITE Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupunki. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (8) Päiväys 1.2.2013 LAIHIANRANNAN ASEMAKAAVA 41 LAIHIA ALOITE Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupunki. Tekninen toimi Kaavoitus PL 38,

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201 Kydön asemakaavalaajennus ja -muutos, korttelit 738 ja 738B Aluerajaus kunnanhallituksen päätös ei mittakaavassa Kohde ja suunnittelualue Hakija / Suunnittelutehtävä ja tavoite Alue sijoittuu osin Tammelan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Aluerajaus kunnanhallituksen päätös 18.2.2013 OAS-vaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 luonnosvaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 ehdotusvaiheen nähtävillä

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 26.5.2014 HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 13.5.2015 LUUMÄKI /TAAVETTI LINNALANTIE- UKKO-PEKANKAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osia Linnalantiestä ja Marttilantiestä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa.

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa. NOKIAN KAUPUNKI 12-KAUPUNGINOSA VIIKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa Päivitetty 25.2.2016 TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ TEHTAANKUJA ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Kaava-alue sijaitsee Träskissä Houtskarin Näsbyn eteläpuolella (punainen rengas).

Kaava-alue sijaitsee Träskissä Houtskarin Näsbyn eteläpuolella (punainen rengas). MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 14.10.2015 PARAINEN HOUTSKARI TRÄSK, BRÄNDHOLM RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK ASEMAKAAVA: Elovainion yritysalueen laajennus (Yhdystien pohjoispuoli)

1 (5) YMPLTK ASEMAKAAVA: Elovainion yritysalueen laajennus (Yhdystien pohjoispuoli) 1 (5) LIITE 6 YLÖJÄRVI YMPLTK. 12.12.2011 ASEMAKAAVA: Elovainion yritysalueen laajennus (Yhdystien pohjoispuoli) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelun alue sijaitsee Elovainion

Lisätiedot

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE KIINTEISTÖÄ YRJÖLÄ 635-419-14-3/1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.11.2016 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU LÄHIVIRKISTYSALUE ULVILASSA 5.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO 1. PERUS-

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut KAAVASELOSTUS Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 12.04.2016 2 Kaavaselostuksen sisällysluettelo: 1 Perus- ja

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Alue ja suunnittelun kohde Asemakaavoitus koskee pääosin Säkylän kunnan Isosäkylän kylässä olevaa rantaaluetta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ YLÖSTALONTIE-PELTOMÄENTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

Vireilletulo: kaavoituskatsaus Kaavaluonnos: 3.3.2015 Kaavaehdotus: 22.9.2015 Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto:

Vireilletulo: kaavoituskatsaus Kaavaluonnos: 3.3.2015 Kaavaehdotus: 22.9.2015 Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto: SAMMI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KUMOAMINEN Ranta-asemakaavan kumoaminen koskee liikennealuetta sekä matkailupalvelujen aluetta ja metsätalousaluetta SELOSTUS Vireilletulo: kaavoituskatsaus Kaavaluonnos:

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: 1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien eteläpuoli) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27 L O V I I S A 5.11.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 30 PERNAJA (SÄHKÖKUJAN ALUE, KOSKENKYLÄ) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: KOSKENKYLÄ, PERNAJA Kaupunki: LOVIISA

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 L O V I I S A 10.10.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: LÄNSIPORTTI Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa: 6 Kortteli:

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA 1.6.2011 TAMMELAN KUNTA Lunkaan kylä Kiinteistö Mäkilä RN:o 17:0 Tammelan kunta Kunnanhallitus TAMMELAN KUNTA 2(5) Tunnistetiedot: Kunta: Kaavan nimi: Suunnittelualue: Kaavan laadituttaja: Tammela Pääjärven

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

KONTIORANTA Asemakaavan muutos ja laajentaminen entisellä varuskunnan asuntoalueella Kontiorannassa

KONTIORANTA Asemakaavan muutos ja laajentaminen entisellä varuskunnan asuntoalueella Kontiorannassa KAAVOITUS 1 (5) KONTIORANTA Asemakaavan muutos ja laajentaminen entisellä varuskunnan asuntoalueella Kontiorannassa Päivitetty 1.12.2015 Kuva yleiskartasta KAAVOITUS 2 (5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 8.2.2012 LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 188B Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot