SELOSTUS Selostus koskee päivättyä Kohmalan osayleiskaavakarttaa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SELOSTUS 3.10.2014. Selostus koskee 3.10.2014 päivättyä Kohmalan osayleiskaavakarttaa."

Transkriptio

1 KOHMALAN KYLÄ OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA RANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ilmakuva alueesta Kaavan käsittelyvaiheet ja päätökset: Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu kaavoituskatsauksessa Tekninen lautakunta OAS, , Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto DNO: TEKE 520 / PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Selostus koskee päivättyä Kohmalan osayleiskaavakarttaa. Kaavan laatija: Nokian kaupunki, tekninen keskus, kaavoitusyksikkö, kaavoitusarkkitehti Jorma Hakola 1

2 1.2 Kaava alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Taivalkunnan tien molemmin puolin Kohman ja Klemolan talojen kohdalla Nokian virran ja Teernijärven välissä. Alueen pinta-ala on noin 70 ha. Siitä maata on reilut 50 hehtaaria josta kaupungin omistuksessa on noin 40 ha ja yksityisessä omistuksessa noin 10 ha. 1.3 Kaavan tarkoitus ja tavoitteet Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi. Suunnittelun lähtökohtana on Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030, jossa on osoitettu uusi noin asukkaan pientaloalue Teernijärven pohjoispuolelle Taivalkunnantien varteen. Rakennesuunnitelman tavoitteena on tämän alueen rakentuminen luvulla. Rakennesuunnitelmalla ei ole oikeusvaikutusta, eikä se ohjaa kaavoitusta siten kuin maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset kaavat. Kasvu tuo mukanaan tarpeita muun muassa lähialueen koulu- ja päiväkotipalveluille. Maankäytön muutos ohjataan pääosin kaupungin omistamalle metsämaalle. Alueen maankäytön suunnittelussa otetaan huomioon myös alueelle jo nykyisinkin kohdistuvat toiminnot. 2

3 Nykyisen rantaosayleiskaavan alueelta tämän yleiskaavan alueeseen sisältyy kaksi kiinteistöä, jotka rantayleiskaavassa muodostavat loma-asuntopaikan ja asuinpientalon rakennuspaikan. Ne ovat mukana siitä syystä, että rantayleiskaava ei niiden kohdalla ulotu aivan rantaan saakka, ja kummastakin kiinteistöstä on siksi jäänyt rantaan pieni suikale, joka on keskustaajaman osayleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Muutoksessa rakennuspaikat on tarkoitus ulottaa rantaan saakka. 1.4 Selostuksen sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava alueen sijainti Kaavan tarkoitus ja tavoitteet Selostuksen sisällysluettelo Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista LÄHTÖKOHDAT Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Kulttuuriympäristö ja muinaisjäänteet Rakennettu ympäristö Ympäristöhäiriöt Suunnittelutilanne OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Osayleiskaavan suunnittelun tarve... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osalliset Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Koosteet lausunnoista ja mielipiteistä sekä vastaukset (kaavaluonnos) Kaavaehdotus Kaavaehdotuksen tarkistus... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 4.4 Viranomaisyhteistyö OSAYLEISKAAVALUONNOKSEN KUVAUS Kaavan rakenne ja mitoitus

4 5.2 Palvelut Aluevaraukset Kaavan vaikutukset Kaavan vaikutukset kaupunkirakenteeseen ja sosiaaliset vaikutukset Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Kaavan vaikutukset ja ympäristön häiriötekijät Kaavan vaikutukset kulttuuriympäristöön ja muinaisjäännöksiin OSAYLEISKAAVAN TOTEUTUS LIITTEET Tilastolomake Osallistumis- ja arviointisuunnitelma... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Nokian kaupungin Kohmalan alueen luontoselvitys, Luontoselvitys M. Ranta 2013, Kohmalan oyk, Nokia, maaperän arseenin taustapitoisuustutkimus, Ramboll 2013 Nokia Kohmala osayleiskaava Kulttuuriympäristöselvitys, Anna Lyyra-Seppänen 2013 Nokia, Kohmala osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi, Mikroliitti Oy Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista - Rakennesuunnitelma 2030, 2009 (Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä) - Nokian kulttuuriympäristöohjelma 2001(Pirkanmaan ympäristökeskus) - Pirkanmaan historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset 2002 (Pirkanmaan maakuntamuseo) - Pirkanmaan kiinteät muinaisjäännökset 2005 ( Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan maakuntamuseo) - Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi; Ehdotus maakunnallisiksi maisema-alueiksi 2013 (Pirkanmaan liitto) - Nokian kaupunki nopeusmittaukset / Toukokuu 2010 (Destia) - Tampereen sisääntuloväylien liikenteellinen tarkastelu Nokialla. VT11 ja VT 12, 2011 (Pirkanmaan ELY-keskus, Nokian kaupunki) - Liikennemääräkartta 2012 (Pirkanmaan ELY-keskus) - Nokian keskustaajaman liikennesuunnitelma 1998, (Tielaitos, Tiehallinto, Nokian kaupunki, Hämeen tiepiiri) - Kantatie 41 toimenpideselvitys välillä Lamminperä Maatiala, 1989 (insinööritoimisto LTT Oy, TVL Hämeen piiri, Nokian kaupunki) - Nokian kaupungin maapoliittinen ohjelma 2005, (Nokian kaupunki) - Liito-oravan elinympäristöjen mallitus ja ennakointi Tampereen kaupunkiseudulla 2010 (Suomen ympäristökeskus) 4

5 - Tampereen seudun taajamageologinen kartoitus- ja kehittämishanke (TAATA), I vaiheen loppuraportti 2009 (GTK) - Tampereen seudun taajamien taustapitoisuudet ja kohonneiden arseenipitoisuuksien vaikutus maankäyttöön, 2009 (GTK) - Naapurina voimajohto (Fingrid) - Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa (Fingrid) - Voimajohtojen sähkö- ja magneettikentät, (Tampereen teknillinen yliopisto) Sähkö- ja magneettikenttien viranomaisohjeet tarkentuvat, Tiedote 304/2003 (Sosiaali- ja terveysministeriö) 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Alueen yleiskuvaus Alueen rakennetut osat koostuvat Kohman ja Klemolan tilakeskuksista sekä Teernijärven rannassa olevista kahdesta loma-asunnosta ja yhdestä pientalosta. Alueella asuu viisi henkilöä. Alue on rakentamattomilta osiltaan lähinnä talousmetsää ja peltoa. Maaperä on metsäalueilla moreenia ja pieneltä osin kalliota. Pellot ovat liejusavea ja silttiä. Maastonmuodot ovat kumpuilevaa pudoten jyrkemmin Nokian virtaan. Alueen halki kulkee voimajohtolinja. Metsäalueella on hieman jokamiehen oikeuteen perustuvaa virkistyskäyttöä. 3.2 Luonnonympäristö Alueella sijaitsevien kahden talon pihapiirin ulkopuoliset osat koostuvat metsämaasta ja peltoalueesta. Metsät rajoittuvat Nokian virtaan, Teernijärveen ja talojen peltoihin. Alueen läpi kulkee länsi itä suuntaisesti sähkölinjakäytävä. Alue on muutoin loivapiirteistä mutta Nokian virran rantarinne on jyrkkä. Luonnonolot Alueen korkeusasema vaihtelee siten, että Klemolan talon kohdalta kaakkoon on alueen korkein harjanne tasossa +110 m Mpy. Teernijärvi on tasossa + 87,1 Mpy ja Nokian virta 77,2 m Mpy. Metsäalueiden maaperä on moreenia ja pellot liejusavea. Kasvillisuus Suunnittelualueen kasvillisuutta kuvataan Kohmalan alueen luontoselvityksessä (Luontoselvitys M. Ranta 2013). Alue on enimmäkseen kangasmetsää ja peltoa. Selvityksessä todetaan että Ympäristöhallinnon Hertta- tietojärjestelmässä ei ole merkintöjä maankäytönsuunnittelun kannalta erityistä huomiota vaativista kasvi- tai eläinlajeista tai suojelualueista. 5

6 Luontoarvot Suunnittelualueella on luontoselvityksen mukaan kaksi erityiskohdetta. Kohmanlahden rannassa oleva metsälain 10 :n mukainen tuore lehto ja Teernijärven rannan tuntumassa oleva metsäkuvio jossa esiintyy pähkinäpensasta luonnonsuojelulain kriteerit täyttävästi (yli 20 kpl hehtaarilla). Kohde ei selvityksen mukaan täytä luonnontilaisen luonnonsuojelulailla suojellun luontotyypin eikä luonnontilaisen metsälailla suojeltujen arvokkaiden elinympäristöjen vaatimuksia. Pirkanmaan ELY -keskus teki tarkastuskäynnin pähkinäpensaikossa ja päätyi esittämään sitä suojelualueeksi. Alueelta ei löydetty luontoselvityksen mukaan merkkiäkään liito-oravasta. 6

7 Liito-oravan elinympäristöjen mallitus ja ennakointi Tampereen kaupunkiseudulla 2010 (Suomen ympäristökeskus) julkaisun mukaan alueen metsät ovat liito-oravalle mahdollisesti soveltuvia Kulttuuriympäristö ja muinaisjäänteet Museoviraston muinaisjäännösrekisterissä (2014) ei ole kohteita kaava-alueella. Pirkanmaan kiinteät muinaisjäännökset (2005) selvityksen mukaan alueella ei ole muinaisjäännöksiä. Lähimmät kohteet ovat Mattila, Kuirinmäki ja Hintsa kaava-alueen koillispuolella. Nokian kulttuuriympäristöohjelman (2001) mukaan virran ranta-alue peltoineen on maakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä ja Kohman tilakeskus kylän mahdollisesti vanhin tila. Mikroliitti Oy:n tekemän arkeologisen selvityksen (2013) mukaan kaava-alueelta löydettiin kolme muinaisjäännöskohdetta. Mattilan pellosta löytyi hieman kvartsi-iskoksia. Kohmalan kylätontti sijoittuu Kohmalan tilakeskuksen ja Taivalkunnan tien väliin. Kolmantena kohteena sähkölinjan pohjoispuolelta pellon reunasta löytyi pii-iskos ja hioin. Kaksi ensimmäistä kohdetta selvitys luokittelee rauhoitusluokkaan kaksi mutta kolmatta ei luokitella suojelukohteeksi. Lisäksi kylätontin ympäristöstä löydettiin vanhoja rakenteita kahden rakennuksen perustukset, kivinavetan alaosa, uunin jäännös, kaksi kiviaitaa, viljelyröykkiö ja kuoppajäännös. Rakenteita ei ole luokiteltu muinaisjäännöksiksi. Inventoinnissa havaitut muinaisjäännökset 1 Kohmala (historiallinen asuinpaikka, rauhoitusluokka 2), 2 Mattilanpelto (kivikautinen asuinpaikka, rauhoitusluokka 2), 3 Kohma (kivikautinen löytöpaikka, ei suojelukohde). 7

8 Kohmalan kulttuuriympäristöselvityksen (Anna Lyyra Seppänen 2013) mukaan kaavaalueella ilmenevät rakennusperiteiset ja maisemalliset arvot. Talonpoikaiseen maankäyttöön ja asutukseen perustuva maisema ei ole paljoa muuttunut keskiaikaisesta alkuvaiheestaan. Maanomistuksen ja elinkeinojen jatkuessa samana maiseman perusrakenne on säilynyt viljelyaukeiden, tilakeskusten, metsän ja Nokian virran muodostamana kokonaisuutena saaden modernisaation uuden kerrostuman Melon voimalasta ja Sähkölinjoista. Kohman tilakeskus 1-9, arvoluokka 1, konehallit (ei numeroa) arvoluokka 3 8

9 Klemolan talo, arvoluokka 2 Kaava-alueen maisemarakenne selvityksen mukaan, vanha kyläasutus (punainen, ei suositella muutoksia), maisemapellot (keltainen, kestää vähäisiä muutoksia), metsäalue (sininen, kestää muutoksia), ranta-alueet (ei suositella muutoksia), merkittävät näkymät (nuolet). Selvitys suosittaa että tulevassa maankäytössä Kohmalan keskiaikainen kylän paikka säilyisi maiseman keskiössä niin että Kohman ja Klemolan tilakeskusten ympärille jäisi riittävästi väljyyttä. Selvityksen mukaan Taivalkunnan tien varsi kestää maisemallisesti vain vähän muutoksia ja alueen pohjoisosan pelloilta Nokian virralle olevaa ainoaa näköyhteyttä ei 9

10 tulisi peittää. Uusia sähkölinjoja ei tulisi rakentaa muuta kuin olemassa olevan linjan yhteyteen. Alueen eteläosan metsäalueet sietävät enemmän muutosta ja rakentamista. Teernijärven rantaosuus todetaan soveltuvaksi vapaa-ajan asutukseen ja virkistykseen. Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnin mukaan kulttuurimaiseman ydinalue on Nokianvirta, jolla on ollut ratkaiseva merkitys alueen asuttamisessa. Nokian virran Maakunnallisesti arvokas maisema-alue (Mk 2007) on alla kuvassa mustalla katkoviivalla ja ehdotus maakunnalliseksi Pyhäjärven Nokianvirran - Kuloveden maisema-alueeksi 2013 (Pirkanmaan liitto) on vihreällä viivalla. 3.4 Rakennettu ympäristö Väestön rakenne Alueella asuu (lokakuu 2014) 5 asukasta. Yhdyskuntarakenne Alueella on kaksi taloa Kohmala ja Klemola sekä Teernijärven rannassa yksi pientalo ja kaksi loma-asuntoa. Palvelut Alueella ei ole palveluja. Työpaikat Alueen asukkaat käyvät työssä pääsääntöisesti alueen ulkopuolella. 10

11 Virkistys Alueen metsiä käytetään jokamiehen oikeuden mukaiseen virkistymiseen. Liikenneväylät Liikennemääräkartta 2012 (Pirkanmaan ELY-keskus) mukaan alueen halki kulkevalla Taivalkunnan tiellä on 920 ajoneuvoa vuorokaudessa. Vuoteen 2030 liikennemäärän on arvioitu kasvavan noin 15 %. Alla Sotkan eritasoliittymä kaava-alueen itäpuolella, Kantatie 41 Toimenpideselvitys välillä Lamminperä Maatiala (Insinööritoimisto LTT, TVL Hämeen piiri, Nokian kaupunki). Liittymän ja Taivalkunnantien osuus on linjattu peltoaukean kautta. Tampereen sisääntuloväylien liikenteellinen tarkastelu Nokialla VT (Ramboll Finlad Oy) mukainen Sotkan liittymä. 11

12 Joukkoliikenne Nykyisellään Taivalkunnantie toimii myös joukkoliikenteen käyttämänä väylänä. Siellä ajaa vuorokaudessa vajaa kymmenen vuoroa. Kevyt liikenne Siuro Kullaanvuori jäteveden siirtolinjan yhteyteen samaan maastokäytävän on suunniteltu sijoitettavan Taivalkunnantien kevyenliikenteen väylä. Tekninen huolto Alueella ei ole vesi tai jätevesihuoltoa. Siuron jätevedet tullaan johdattamaan Kullaanvuoren puhdistamoon ja siirtolinja on suunniteltu kulkevan Taivalkunnan tien varressa. 3.5 Ympäristöhäiriöt Maaperän haitta-ainepitoisuudet Alueelta laaditun arseeniselvityksen mukaan lähes koko Nokian alueella arseenipitoisuudet ovat VNa 214/2007 mukaista kynnysarvoa (5 mg/kg) suuremmat. Koska Pirkanmaan arseeniprovinssin arseenipitoisuudet ovat luontaisesti muuta Suomea korkeammat, on Geologian tutkimuskeskus suositellut kynnysarvon sijasta käytettäväksi pohjamoreenin taustapitoisuutta 25 mg/kg (SSTP, suurin suositeltu taustapitoisuus). Nokian alueella moreenin arseenipitoisuutta 25 mg/kg voidaan pitää sellaisena pitoisuutena, joka ei aiheuta terveys- tai ympäristöriskejä. Kaikki tutkimuksissa todetut arseenipitoisuudet alittivat edellä mainitun pitoisuusarvon. Selvityksen mukaan alueelle voidaan kaavoittaa ja rakentaa ilman tarkempia lisäselvityksiä. Kaivetut maa-ainekset voidaan käyttää kohteessa ilman erillisiä selvityksiä ja lupia kohteen maankäytöstä riippumatta. Maa-ainesten alueelta pois kuljettamisessa on huomioitava, että vastaanottopaikka soveltuu kyseiselle arseenipitoisuudelle. Rajoituksia voi olla mm. vas- 12

13 taanottopaikan ympäristöluvassa. Maa-ainesten kuljetusta ja vastaanottoa maanvastaanottoalueille ja rakennuspaikoille Nokian alueella voidaan pitää hyväksyttävänä ilman erillisiä selvityksiä tai ilmoituksia, ellei vastaanottopaikan mahdollisessa ympäristöluvassa muuta mainita. Samoin muualla Eteläisen Pirkanmaan arseeni-provinssin alueella maa-ainesten toimitus maankaatopaikoille voidaan tehdä ilman erillisiä selvityksiä, ellei vastaanottopaikan ympäristöluvassa muuta mainita. Maa-aineksia voidaan toimittaa myös rakennuspaikoille Etelä-Pirkanmaan arseeniprovinssin alueella, mikäli ne eivät sijaitse pohjavesialueella. Ennen massojen kuljetusta on hyvä olla yhteydessä Pirkanmaan ELY-keskukseen. Kalliota louhittaessa ei tarvitse erikseen selvittää kallion arseenipitoisuutta. Liikennemelu Sallitun päiväliikenteen melutason ohjearvo maksimin (55 db) etäisyys Taivalkunnan tien keskilinjasta (60 km /h) on alle 20 metriä. Vuoteen 2030 mennessä liikenteen kasvun myötä etäisyys kasvaa hieman yli 20 metrin. Kaava-alueen sisäinen liikenne on niin vähäistä että se ei aiheuta meluntorjuntatarvetta. Kohdissa missä tie kulkee ympäröivää maastoa korkeammalla melu voi levitä huomattavasti kauemmaksi. Liikennemäärien kasvun perusteella, tarkemmat meluselvitykset melusuojauksen tarpeen arviointia varten Taivalkunnantiellä tulevat ajankohtaisiksi asemakaavoitusvaiheessa. Voimalinjat Osayleiskaava-alueella sijaitsee valtakunnallinen 110 kv:n voimajohto, joita varten on muodostettu metriä leveä johtoalue kaava-alueen poikki. Johtoalueilla on voimassa rakentamisrajoitus. Lisäksi alueella ei saa harjoittaa sellaista toimintaa josta voi olla vaaraa johdon käytölle tai kunnossapitämiselle. Voimajohtoja risteävien liikennejärjestelyjen suunnittelua koskee Tiehallinnon ohje Sähköjohdot ja yleiset tiet, 2001, (TIEH ). Kaikista voimajohtoalueita koskevista suunnitelmista tulee pyytää lausunnot voimajohtojen omistajilta. Voimajohtojen etäisyys rakentamisesta tarkennetaan asemakaavoituksessa. Siirtoviemäri 13

14 Siuro - Kullaanvuori paineviemärin linjaus kaava-alueella kulkee Taivalkunnantie eteläpuolella. Pirkanmaan maakuntamuseo on lausunnossaan todennut että linja kulkee Kohman historiallisen kylätontin kohdalta mutta että viemärin saa rakentaa, sillä ehdolla että kaivutyöt tehdään arkeologin valvonnassa. Lisäksi museo huomauttaa että pumppaamot ja muut mahdolliset rakenteet tulee sijoittaa niin että ne eivät heikennä maisemallisia arvoja. 3.6 Suunnittelutilanne Alueella on voimaan tullut Pirkanmaan 1. maakuntakaava. Suunnittelualue on maakuntakaavassa määritelty alueen itäpuolella pääosin taajamatoimintojen alueeksi (A). Alueen pohjoisosa sijoittuu maakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle. Kaavassa aluetta halkoo voimalinja ja voimalinjan yhteystarve merkinnät. Maakuntakaavaote 14

15 Nokian kaava-alue (55) Tampereen seudun rakennesuunnitelmassa Rakennesuunnitelma on Tampereen kaupunkiseudun seutustrategian (2005) ja Paras - kaupunkiseutusuunnitelman (2007) mukainen hanke, jonka tavoitteena on lisätä maankäytön ohjausta ja kasvun tasapainoa Tampereen kaupungin ja sen kehyskuntien välillä. Seutuhallitus päätti kokouksessaan käynnistää Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman 2030 uudistamisen. Uudistuksen valmistelussa otetaan huomioon samaan aikaan laadittava maakuntakaava Rakennesuunnitelmassa alueelle on osoitettu noin 1000 asukkaan pientaloalue hyväksytty Nokian keskustaajaman osayleiskaava kattaa koko suunnittelualueen lukuun ottamatta Melon voimalaan johtavan tien ja Nokian virran välistä osaa. Siinä suunnittelualue on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M) ja pellot sekä virran ranta maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi alueen osaksi ja Kohman talo kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi rakennukseksi. Keskustaajaman osayleiskaava 2010 yllä, ranta-alueiden osayleiskaava alla 15

16 Ranta-alueiden osayleiskaavassa Melolle johtavan tien ja Nokian virran välinen alueen osa on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi. Rantaosayleiskaavan muutos kahden rakennuspaikan osalta sisällytetään tähän kaavatyöhön kaavateknisistä syistä. Osa kiinteistöistä on eri kaava-alueella erilaisella merkinnällä ja ne halutaan korjata yhtenäisiksi. Lähin asemakaavoitettu alue 5 kaupunginosa on suunnittelualueesta 400 metriä koilliseen. 16

17 4 OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Osayleiskaavan suunnittelun tarve Taustaa Taivalkunnan suunta on ollut pitkään yksi kaupungin tulevaisuuden kasvusuunnista. Kasvusuunta on huomioitu Pirkanmaan maakuntakaavassa (hyv ) aiempien selvitysten mukaisena hyväksytyssä keskustaajaman osayleiskaavassa alue on vielä maa- ja metsätalousaluetta. Seutuhallituksen käsittelemä Tampereen kaupunkiseudun rakennemalli 2030 esittää Taivalkunnantien suunnan yhtenä Nokian kasvusuunnista. Viidennen kaupunginosan Ruskeepään alueen länsipuolella Nokian kaupungilla on maata vasta Kohmalassa. Väliin jäävät Ns. Mattilan pellot ovat aktiivisessa viljelyskäytössä ja ne ovat merkittävän osa Nokianvirran maisema-aluetta. Näistä syistä Taivalkunnan kasvusuunnan toteutus joudutaan aloittamaan Kohmalasta. Nokian keskustaajaman liikennesuunnitelma 1998 esittää alueen tieverkoston ja sen liittymisen Turuntiehen. Kohmalan osayleiskaava-alue tukeutuu Taivalkunnantiehen mutta liittyy myöhemmässä vaiheessa esitettyyn yhdystiehen. Kaava-alueen toteuttamisen kannalta on tarkoituksenmukaista rajata kaava-alue pääosin kaupungin omistamalle maalle koska Kohmalan ja Ruskeepään välissä olevan peltoalueen merkintä ei tulisi merkittävästi poikkeamaan Keskustaajaman osayleiskaavassa osoitetusta. Koska Kahtalammin eritasoliittymä on jo merkitty Keskustaajaman osayleiskaavaan, ei sen jatkosuunnittelu edellytä osayleiskaavan laajentamista sinne asti. Nokian keskustan osayleiskaava 2010, Kasvu- ja tiivistämis- ja saneerausalueiden tarkistus 1997 (Kaavoitus- ja arkkitehtipalvelu Mattila Oy) selvityksen esittämät kasvualueet on alla. 17

18 Yllä Nokian keskustaajaman liikennesuunnitelma 1998 (Tielaitos, Tiehallinto, Nokian kaupunki), tavoiteverkko Ruskeepään - Kohman alueella. Vaalean vihreällä on merkitty taajaman laajennusalueet. Uudet poikittaistiet Sotkasta Taivalkunnantielle ja Taivalkunnantieltä Melon kautta Nokianvirran yli on merkitty vihreällä. Tampereen kaupunkiseudun rakennemallin esittämät kasvualueet (Kohmalan nr. 55). Kaupungin maanomistus alla viivoitettuna. 18

19 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osayleiskaavan vireille tulosta on ilmoitettu päivätyssä Nokian kaupungin kaavoituskatsauksessa. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman Tekninen lautakunta merkitsi tiedoksi ja se oli nähtävillä Osalliset Osallisiksi määriteltiin osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa: Viranomaiset: Nokian kaupungin hallintokunnat ja Pirkanmaan liitto Pirkanmaan ELY -keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo ja Museovirasto (vesialueet) Maanomistajat: Kaava-alueen ja siihen rajoittuvan alueen maan- tai käyttöoikeudenomistajat Kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa: Tällaisia ovat mm. kaavan vaikutusalueen asukkaat sekä alueella toimivat yritykset, elinkeinonharjoittajat ja mahdolliset yritysten työntekijät sekä yhdistykset Kaavan valmisteluvaiheen vuorovaikutus (MRA 30 ): Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Koosteet lausunnoista ja mielipiteistä sekä vastaukset (kaavaluonnos) Kaavaehdotus 19

20 4.4 Viranomaisyhteistyö MRL 66.2 :n ja MRA 18 :n mukainen valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Pirkanmaan ELY -keskuksessa. 5 OSAYLEISKAAVALUONNOKSEN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne ja mitoitus Nokian kaupungin asutus päättyy keskustaajaman osayleiskaavassa Luhtatien tasalla. Kohmalan osayleiskaava-alueen ja asemakaavoitetun alueen väliin jää 0,5 km yksityisessä omistuksessa olevaa peltoaukeaa. Osayleiskaava-alue tukeutuu Taivalkunnantiehen jonka eteläpuolelle osoitetaan Kohmalan tilakeskuksen kiertävä sisäinen kokoojakatu. Uusi asutus sijoittuu pääasiassa Taivalkunnantien eteläpuolelle. Nokianvirran ja Teernijärven rannat osoitetaan pääasiassa virkistysalueiksi ja maa- ja metsätalouskäyttöön. Alueen halki kulkevalle voimalinjalle osoitetaan johtolinja ja suojavyöhyke. Alueen läpi osoitetaan paikalliset virkistysreitit ja Taivalkunnantien varteen kevyen liikenteen väylä. Kohman ja Klemolan tilakeskuksille osoitetaan kulttuurihistoriallisesti merkittävän kohteen merkinnät ja alueella olevat muinaismuistot merkitään. Alueella asuu nyt viisi asukasta. Alueen on rakennemallin mukaisesti suunniteltu kasvavan noin tuhannella asukkaalla. Asutus sijoittuu pientaloihin. Rantaan osoitetaan kaksi lomarakennuksen rakennuspaikkaa ja yksi pysyvä asuinpaikka Ranta-alueiden osayleiskaavan mukaisesti niin että ne käsittävät kiinteistöt kokonaan. 5.2 Palvelut Alueelle ei osoiteta palveluja pienen väestöpohjan vuoksi. 5.3 Aluevaraukset Kaava-alueen kokonaispinta-ala on noin 73 hehtaaria. Asuinalueita osoitetaan 23,9 hehtaaria josta uutta rakentamatonta pientalovaltaista asuinaluetta on 20,6 ha ja maatilojen talouskeskusta 3,0 ha ja loma-asuntoaluetta 0,5 ha. Rakentamattomiksi tarkoitettuja virkistysalueita osoitetaan 3,5 hehtaaria. Vesialuetta osoitetaan 20,6 hehtaaria ja maa- ja metsätalousaluetta osoitetaan 24,3 ha. Lisäksi alueella osoitetaan periaatteellinen tieverkosto sekä johtoalueet. Alueelta osoitetaan suojelukohteena kaksi kulttuurihistoriallisia arvoja sisältävää rakennusta, Kohman tilakeskus (päärakennus ja aitta suojavyöhykkeineen) sekä Klemolan talo ja 20

21 kaksi muinaismuistoaluetta sekä Luonnonsuojelulain mukainen pähkinäpensaslehto 1,8 ha ja yksi luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas alue. Kaava-alueesta 27 ha osoitetaan maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Tämä yleiskaava on MRL 72 :n ensimmäisen momentin mukainen yleiskaava jota voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena rantaan rajoittuvilla rakennuspaikoilla. Alueelle annetaan yleismääräykset rantarakentamiselle ja vesihuollolle sekä arseenipitoisille ylijäämämaille. 5.4 Kaavan vaikutukset Kaavan vaikutukset kaupunkirakenteeseen ja sosiaaliset vaikutukset Kohmalan osayleiskaavan ympäristövaikutuksia arvioitaessa voidaan todeta että osayleiskaava ei aiheuta alueella ympäristövaikutuksia. Mahdollinen maankäytön muutos osayleiskaava-alueella edellyttää joko suunnittelutarveratkaisua, niin kuin tälläkin hetkellä tai asemakaavan laatimista. Suunnittelutarveratkaisua harkittaessa osayleiskaavalla on rajoittava vaikutus koska sen perusteella ei uusia rakennuspaikkoja tulla myöntämään ja vanhoillakin rakennuspaikoilla voidaan evätä alueelle sijoittumasta sellaista toimintaa joka ei ole osayleiskaavan mukaista. Vanhoilla rakennuspaikoilla rakentamisen tehokkuuskin jää pienemmäksi kuin sitten kun alue asemakaavoitetaan. Osayleiskaavan päätarkoitus on ohjata myöhempää asemakaavoitusta. Vasta asemakaava mahdollistaa maankäytön muutoksen jolla voi olla konkreettisia vaikutuksia maankäyttöön. Tulevan asemakaavoituksen aikataulu alueella on noin 10 vuotta. Asemakaavoitus toteutetaan vaiheittain. Samalla kun osayleiskaavassa osoitetaan tuleva yleispiirteinen maankäyttö, voidaan olemassa olevien selvitysten pohjalta harkita tarvitaanko tarkempia kulttuurihistoriallisia tai muita selvityksiä asemakaavoituksen yhteydessä. Tulevassa asemakaavoituksessa huomioidaan että alueen väestömäärä kasvaa nykyisestä muutamasta asukkaasta lähes 1000 asukkaaseen. Uusien omakotirakentajien myötä alueen väestörakenne tulee olemaan nuorempaa kuin Nokialla keskimäärin. Alueen laajeneminen tuo käyttäjiä päiväkodeille ja kouluille sekä kaupallisille palveluille. Alueen rakentuminen lisää liikennemääriä Taivalkunnantiellä. Asemakaavoituksessa joudutaan ottamaan huomioon liikenteen aiheuttamien häiriöiden kasvu. Uusi asutuksen liitetään Nokia Kullaanvuori siirtoviemärilinjaan ja vesijohtoon. Asemakaavoituksessa on syytä kiinnittää huomiota Uuden asutuksen ja maakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen rajapintaan Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Asutuksen kasvu kohdistuu lähinnä kangasmetsäalueisiin. Seudun näyttävin maisemaelementti Nokian virran ranta jää virkistyskäyttöön. Lisäksi luontoselvityksessä osoitetut kohteet, pähkinäpensaslehto ja Kohmalanlahden rantalehto, jätetään rakentamisen ulkopuolelle katkeamattoman viherverkoston osana. 21

22 Liito-oravasta ei ole alueella havaintoja vaikka alueella on sille mahdollisesti soveltuvaa elinpiiriä. Alueen rakentuminen vaikuttaa siten että vain osa lajille soveltuvasta alueen pinta-alasta voi kehittyä sen kannalta suotuisaan suuntaan. Lisääntyvä väestö aiheuttaa virkistysalueiden kulumista, joten luonnossa liikkumista ohjataan rakennetuille väylille Kaavan vaikutukset ja ympäristön häiriötekijät Alueen suurimmat ympäristön häiriötekijät ovat liikenne alueen pääväylällä Taivalkunnantiellä. Alueen jatkosuunnittelussa on mahdollista vähentää häiriöitä minimoimalla liikenteen tarvetta, kehittämällä kevyenliikenteenväyliä sekä huomioimalla tarvittaessa tilavaraukset mahdollisille alueelta syntyvistä ylijäämämaista rakennettaville meluvalleille. Koska liikennemelu on vielä kohtuullisen vähäistä, tarkemmat selvitykset suojauksen tarpeesta on jäävät asemakaavoituksen yhteyteen. Selvityksen mukaan alueen maaperän arseenipitoisuuden ovat normaalin vaihteluvälin rajoissa joten ylijäämämassoja voidaan hyödyntää kiinteistökohtaisesti esimerkiksi meluvalleissa. Rakentamisaikaisia häiriöitä syntyy muun muassa räjäytys- ja maansiirtotöistä. Ne ovat kuitenkin ajoittaisia ja tilapäisiä. Voimajohtojen läheisyydessä esiintyvät sähkö- ja magneettikentät eivät ylitä EU:n suositusarvoja suoja-alueiden ulkopuolella. Suoja-alueilla asumista on rajoitettu jo nykyisin sähköturvallisuussyistä. Suoja-alueiden läheisyyteen asuntoja kaavoitettaessa olisi hyvä kuitenkin ottaa kentät huomioon, koska ihmiset ovat huolestuneita kenttien mahdollisista terveyshaitoista. Huolestumiseen ei tutkimustulosten kokonaistarkastelun valossa ole syytä. Ihmisten tutkimustuloksista riippumatta tuntemien epäilysten takia uusia voimajohtoja suunniteltaessa pyritään kuitenkin siihen, ettei niitä rakenneta esimerkiksi asuntojen, päiväkotien, leikkikenttien tai koulujen läheisyyteen. Alueen rakentaminen lisää hulevesiä. Toteutussuunnittelussa on syytä huolehtia riittävästä mitoituksesta hulevesien hallinnassa. Hulevesien hallinnassa käytetään yleensä olemassa olevia luonnonväyliä ja kosteikkoja joita joudutaan tarvittaessa kehittämään Kaavan vaikutukset kulttuuriympäristöön ja muinaisjäännöksiin Alueelta laaditun arkeologisen selvityksen (2013) mukaan kaava-alueelta määriteltiin kaksi muinaisjäännöskohdetta. Mattilan pellosta löytyi hieman kvartsi-iskoksia ja Kohmalan kylätontti todettiin sijoittuvan Kohmalan tilakeskuksen ja Taivalkunnan tien väliin. Kohteet selvitys luokittelee rauhoitusluokkaan kaksi. Lisäksi kylätontin ympäristöstä löydettiin vanhoja rakenteita kahden rakennuksen perustukset, kivinavetan alaosa, uunin jäännös, kaksi kiviaitaa, viljelyröykkiö ja kuoppajäännös. Rakenteita ei ole luokiteltu muinaisjäännöksiksi. Kaavalla varmistetaan että maankäyttö huomioi muinaisjäännökset jatkosuunnittelussa. Kohmalan kulttuuriympäristöselvityksen (Anna Lyyra Seppänen 2013) mukaan kaavaalueella ilmenevät rakennusperiteiset ja maisemalliset arvot. Talonpoikaiseen maankäyttöön ja asutukseen perustuva maisema ei ole paljoa muuttunut keskiaikaisesta alkuvaiheestaan. Maanomistuksen ja elinkeinojen jatkuessa samana maiseman perusrakenne on säilynyt viljelyaukeiden, tilakeskusten, metsän ja Nokian virran muodostamana kokonaisuutena 22

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

HARJUNIITYN OSAYLEISKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS 5.10.2010

HARJUNIITYN OSAYLEISKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS 5.10.2010 HARJUNIITYN OSAYLEISKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS 5.10.2010 Kartta alueen sijainnista Kaavan käsittelyvaiheet ja päätökset: Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu kaavoituskatsauksessa 16.10.2008 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava. Työ: 26026. Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013

EURAJOEN KUNTA. Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava. Työ: 26026. Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013 EURAJOEN KUNTA Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26026 Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010

Lisätiedot

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Tampere / J. Mäkelä 27.8.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ja rajaus. Tässä suunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on ALANURMON

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin (03) 888

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1.

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1. KOKEMÄEN KAUPUNKI LUONNOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PITKÄJÄRVEN 107 KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS: OSAKORTTELI

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (Peräpellontien katualue) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26016 Turku, 4.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

ALOITE Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupunki.

ALOITE Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupunki. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (8) Päiväys 1.2.2013 LAIHIANRANNAN ASEMAKAAVA 41 LAIHIA ALOITE Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupunki. Tekninen toimi Kaavoitus PL 38,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa.

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa. NOKIAN KAUPUNKI 12-KAUPUNGINOSA VIIKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 ASEMAKAAVA: Heinikon yritysalueen laajennus (Uusi-Kuruntien ja rautatien välinen alue)

1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 ASEMAKAAVA: Heinikon yritysalueen laajennus (Uusi-Kuruntien ja rautatien välinen alue) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 ASEMAKAAVA: Heinikon yritysalueen laajennus (Uusi-Kuruntien ja rautatien välinen alue) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Heinikon

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

Båssastranden asemakaava

Båssastranden asemakaava Båssastranden asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue osoitettu yhtenäisellä punaisella viivalla. Lähivaikutusalue osoitettu sinisellä katkoviivalla.

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201 Kydön asemakaavalaajennus ja -muutos, korttelit 738 ja 738B Aluerajaus kunnanhallituksen päätös ei mittakaavassa Kohde ja suunnittelualue Hakija / Suunnittelutehtävä ja tavoite Alue sijoittuu osin Tammelan

Lisätiedot

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311 ILMAJOKI NIEMELÄN ALUE Asemakaavan muutos Ahonkylän kunnanosa kortteli 14 LÄHTÖTIEDOT 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Ilmajoki Kunnanosa: Ahonkylä Kaava-alue: Niemelän alue Korttelit:

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KYTÖNIITYNTIE, POLTTOAINEEN JAKELUASEMAN ASEMA- KAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI KYTÖNIITYNTIE, POLTTOAINEEN JAKELUASEMAN ASEMA- KAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA Hyväksytty 29.5.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI KYTÖNIITYNTIE, POLTTOAINEEN JAKELUASEMAN ASEMA- KAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo,

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 3.3.2015 / SAMMIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.3.2015

Liite / Ymp.ltk 3.3.2015 / SAMMIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.3.2015 Liite / Ymp.ltk 3.3.2015 / SAMMIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.3.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2015 1. SUUNNITTELUALUE Muutosalue sijaitsee Sammin

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 21.3.2013 NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

Vireilletulo: kaavoituskatsaus Kaavaluonnos: 3.3.2015 Kaavaehdotus: 22.9.2015 Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto:

Vireilletulo: kaavoituskatsaus Kaavaluonnos: 3.3.2015 Kaavaehdotus: 22.9.2015 Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto: SAMMI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KUMOAMINEN Ranta-asemakaavan kumoaminen koskee liikennealuetta sekä matkailupalvelujen aluetta ja metsätalousaluetta SELOSTUS Vireilletulo: kaavoituskatsaus Kaavaluonnos:

Lisätiedot

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.9.2009, 12.1.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Koiviston ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635)

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI 1 RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 26.11.2007 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne 635 Kylä: Vehkajärvi 461 Tila:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Aluerajaus kunnanhallituksen päätös 18.2.2013 OAS-vaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 luonnosvaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 ehdotusvaiheen nähtävillä

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 1(5) MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 PROJ. NRO 247 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURPEENSALMEN ETELÄPUOLEN OSAYLEISKAAVA NASTOLAN KIRKONKYLÄ, OSAYLEISKAAVA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Villähteen Kukkasen ja Pikku-Kukkasen järvien

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 1 (5) KONTIOLAHDEN LEHMO 1.3.2014 KAAVOITUS 2 (5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan laajuuteen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä...3 2. Aloite...3 3. Suunnittelualue...3 4. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet...3

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

RANTA-HOVIN ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-HOVIN ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA RANTA-HOVIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 71, MAA-JA METSÄTALOUSALUE JA LÄHIVIRKISTYSALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 4.3.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HAUTAUSMAA-ALUE. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HAUTAUSMAA-ALUE. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HAUTAUSMAA-ALUE ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06) 828 9111 Faksi

Lisätiedot

KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS

KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Nokian kaupunki, Asko Riihimäki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.12.2013 KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS KOHMALAN OSAYLEISKAAVA-ALUE

Lisätiedot

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 16.5.2012. Tark. 29.5.2013 ja 6.6.2014

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.11.2013 (tark. 01.04.2014) JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 2

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.11.2013 (tark. 01.04.2014) JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 2 KOKEMÄEN KAUPUNKI EHDOTUS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.11.2013 (tark. 01.04.2014) JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PITKÄJÄRVEN 107 KAUPUNGINOSAN

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015 Zi-1c 1 OSÄLLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SAPPIONMETSÄN RANTÄKAAVAN MUUTTAMINEN ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015 OÄS Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK ASEMAKAAVA: Elovainion yritysalueen laajennus (Yhdystien pohjoispuoli)

1 (5) YMPLTK ASEMAKAAVA: Elovainion yritysalueen laajennus (Yhdystien pohjoispuoli) 1 (5) LIITE 6 YLÖJÄRVI YMPLTK. 12.12.2011 ASEMAKAAVA: Elovainion yritysalueen laajennus (Yhdystien pohjoispuoli) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelun alue sijaitsee Elovainion

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut KAAVASELOSTUS Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 12.04.2016 2 Kaavaselostuksen sisällysluettelo: 1 Perus- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työn tavoitteena on

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYNÄMÄEN KUNTA 1.1 KATTELUKSEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E27437 PÄIVÄYS: 8.1. 2015, TARK. 4.9. 2015 Sweco Ympäristö Oy MYNÄMÄEN KUNTA Katteluksen

Lisätiedot

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA NOKIA Tilat: Vesmala 536-410-1-7 Perämetsä 536-410-1-31 (osa tilasta) VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 2.12.2015 Teernijärvi RANTA-ASEMAKAAVA RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 167-AK1501 PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.3.2015 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot