Citric Acid Anhydrous Fine Granular

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Citric Acid Anhydrous Fine Granular 700 0483087"

Transkriptio

1 . AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi : Citric Acid Anhydrous Fine Granular 700 Aineen ja/tai seoksen käyttötapa : Elintarvikelisäaine Farmaseuttisten tuotteiden ainesosa Hygieniatuotteiden ainesosa Valmistaja : S.A. Citrique Belge N.V. Pastorijstraat 249 BE-3300 Tienen Puhelin : Telefax : Hätäpuhelinnumero : Sähköpostiosoite : Vastaava/toimittava henkilö 2. VAARAN YKSILÖINTI GHS-luokitus Silmä-ärsytys, Luokka 2 H39: Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta (67/548/ETY, 999/45/EY) Ärsyttävä R36: Ärsyttää silmiä. Lisävaarat ja -ohjeet Pölyräjähdysvaara. 3. KOOSTUMUS JA/TAI AINESOSIA KOSKEVAT TIEDOT Synonyymit Tuotteen lyhyt kuvaus Molekyylikaava : 2-Hydroxy-,2,3-propanetricarboxylic acid : aineella : C6-H8-O7 Vaaraa aiheuttavat aineosat Kemiallinen nimi CAS-Nro. EY-Nro. Rekisteröintin umero sitruunahappo Varoitusmerkki, R- lausekkeet ja muut tiedot aineosasta GHS-luokitus Pitoisuus [%] Xi; R36 Eye Irrit. 2; H39 >= 99,8 / 8 MSDS_FI / FI

2 4. ENSIAPUTOIMENPITEET Erityiset ohjeet Hengitys Ihokosketus Roiskeet silmiin Nieleminen : Siirrettävä pois vaarallistelta alueelta. Näytettävä tätä käyttöturvallisuustiedotetta hoitavalle lääkärille. : Siirrettävä raittiiseen ilmaan, mikäli henkilö on hengittänyt pölyä tai ylikuumentamisen tai polton aiheuttamia savukaasuja. Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat. : Riisu saastuneet vaatteet ja kengät välittömästi. Roiskeet huuhdeltava saippualla ja runsaalla vedellä. : Huuhdo silmä(t) välittömästi runsaalla vedellä. Poistettava piilolasit. Suojaa terve silmä. Silmä pidettävä kunnolla auki huuhtelun aikana. Yhteydenotto erikoislääkäriin, mikäli silmien ärsytys jatkuu. : Puhdista suu vedellä ja juo jälkeenpäin runsaasti vettä. Ei saa antaa maitoa eikä alkoholipitoisia juomia. Tajuttomalle henkilölle ei saa koskaan antaa mitään suun kautta. Hakeuduttava lääkärin hoitoon. 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET Sopivat sammutusaineet Erityiset palomiesten suojavarusteet Lisätietoja : Vesi Vaahto : Tulipalossa käytettävä paineilmalaitetta. : Saastunut sammutusvesi on kerättävä erilleen eikä sitä saa laskea viemäriin. Tulipalon jäännöksien ja saastuneen sammutusveden jatkokäsittely on hoidettava paikallisten viranomaisten määräysten mukaan. Ota pölyräjähdyksen vaara huomioon. 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ Henkilökohtaiset suojatoimet Ympäristöön kohdistuvien : Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta. Vältettävä pölyn muodostusta. Vältettävä pölyn hengittämistä. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. : Yritettävä estää aineen pääsy viemäreihin tai vesistöihin. 2 / 8 MSDS_FI / FI

3 vahinkojen estäminen Puhdistusohjeet Erityisiä varotoimenpiteitä koskien ympäristöä ei vaadita. : Kerättävä talteen ja hävitettävä siten, että pölyä ei pääse muodostumaan. Lakaistaan talteen ja lapioidaan. 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI Käsittely Turvallisen käsittelyn ohjeet Palo-ja räjähdyssuojaus : Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Henkilökohtainen suojaus, katso kohta 8. Tupakoinnin, syömisen ja juomisen tulee olla kiellettyä käyttöalueella. : Vältettävä pölyn muodostusta. Järjestettävä sopiva imutuuletus tiloihin, joissa voi muodostua pölyä. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Varastointi Turvallisuusvaatimukset varastolle ja säiliöille Muut tiedot : Säilytettävä kuivana ja tiiviisti suljettuna. : Hajoamista ei tapahdu, mikäli tuotetta varastoidaan ja käytetään ohjeiden mukaisesti. Varastointilämpötila : 0-30 C 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖN SUOJAIMET Altistuksen raja-arvot Ei sisällä aineita, joille on annettu enimmäispitoisuusrajoja. Ei sisällä aineita, joille on annettu enimmäispitoisuusrajoja. Tekniset toimenpiteet Katso tekniset mitat osiosta 7. Henkilökohtaiset suojaimet Hengityselinten suojaus Käsien suojaus Silmiensuojaus : Mikäli muodostuu pölyä tai aerosolia, on käytettävä hyväksytyllä suodattimella varustettua hengityslaitetta. : Käsinemateriaali: esim. nitriilikumi Otettava huomioon tämän tuotteen vaaraominaisuudet ja mahdolliset työpaikan erikoisolosuhteet valittaessa sopivan tyyppisiä suojahansikkaita. : Sivusuojilla varustetut suojalasit 3 / 8 MSDS_FI / FI

4 Ihonsuojaus / Kehon suojaus Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita : Kehon suojaus valitaan työpaikalla olevan vaarallisen aineen määrän ja pitoisuuden mukaan. : Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Kädet pestävä ennen taukoja ja työpäivän jälkeen. 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET Olomuoto Muoto Väri Haju : rakeinen, jauhe : väritön - valkoinen : hajuton Käyttöturvallisuustiedot Leimahduspiste Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Paloluku laskeutuneelle pölylle Pölyräjähdysluokka Pölyn/ilmaseoksen minimisyttymislämpötila Jauhetilavuuden ominaisvastus : ca. 345 C ( suljettu kuppi) : ei helposti syttyvää : (ca. 20 C) : St(H) (Jauhettu näyte, Testatun näytteen mediaaniarvo 0,027 mm, Menetys kuivattaessa 0,2 %; Arvo määritettiin muokatussa Hartmannin putkessa.) : >= 470 C (Testatun näytteen mediaaniarvo 0,027 mm) määritetty BAM-uunissa : ca. 2E+ Ohmm (Koe suoritettu käyttäen samankaltaista tuotetta., Testatun näytteen mediaaniarvo 0,33 mm, Menetys kuivattaessa 0,3 %) Materiaali voi kerätä staattista varausta ja aiheuttaa siten sähkösytytyksen. Minimisyttymisenergia : mj (Jauhettu näyte, Testatun näytteen mediaaniarvo 0,027 mm, Menetys kuivattaessa 0,2 %, EN 382) Pölyn/ilmaseoksen minimisyttymisenergia (MIE) riippuu pölyn partikkelikoosta, vesisisällöstä ja lämpötilasta. Mitä hienompaa ja kuivempaa pöly on, sitä pienempi on MIE. : Yleinen huomio: Ilmoitetut pölyn räjähdysominaisuudet koskevat vain tätä tuotetta ja vaihtelevat näytteen parametrien mukaan. Itsesyttymislämpötila : Itsesyttymistä ei havaittu Grewerin uunissa alle sulamispisteen olevissa lämpötiloissa. 4 / 8 MSDS_FI / FI

5 Molekyylipaino : 92,2 g/mol ph Hajoamisvakio : ca.,8 (ca. 50 g/l, 25 C) : pka 3,3 (25 C) : pka 4,76 (25 C) : pka 6,4 (25 C) Sulamispiste/sulamisalue : ca. 53 C ( OECD TG 02) Kiehumispiste/kiehumisalue : > 75 C Ei voitu määrittää hajoamisen takia. Tiheys :,665 g/cm3. (ajan 8 C; OECD TG 09) Vesiliukoisuus Jakaantumiskerroin: n- oktanoli/vesi Liukoisuus muihin liuottimiin : ca. 750 g/l (20 C) : -,72 ( 20 C ) : Etanoli: liukenee Dietyylieetteri: osittain liukeneva Kloroformi: liukenematon 0. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS Vältettävät olosuhteet Vältettävät materiaalit Lämpöhajoaminen Vaaralliset reaktiot : Kuumuus. : Vahvat hapot ja vahvat emäkset Voimakkaat hapettimet : Hajoaa kuumennettaessa. Eksotermisen vaaran mahdollisuus : Pöly voi muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa. : Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa.. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT Välitön myrkyllisyys suun kautta : LD50 (hiiri): mg/kg : LD50 (rotta): mg/kg Ihon ärsytys : Ärsyttää ihoa lievästi (kani, OECD TG 404, 72 h) 5 / 8 MSDS_FI / FI

6 Silmien ärsytys : Ärsyttää silmiä voimakkaasti (kani, OECD TG 405, 72 h) Toistuvasta annostuksesta johtuva myrkyllisyys : NOAEL (Suun kautta, rotta) : 200 mg/kg/päivä Krooninen myrkyllisyystutkimus (2 vuotta) Syöpää aiheuttavat vaikutukset Genotoksisuus in vitro : Eläinkokeet eivät osoittaneet syöpää aiheuttavia vaikutuksia. (rotta, suun kautta) : ei mutageeninen (Ames-testi) Genotoksisuus in vivo : ei genotoksinen (rotta) Lisääntymiselle vaarallinen : Indikaatioita lisääntymishaittavaikutuksille ei tunneta. Teratogeenisuus Lisätietoja : ei teratogeeninen ei embryotoksinen (useita lajeja ) : Saattaa ärsyttää hengityselimiä. 2. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE Myrkyllisyys eliöille Myrkyllisyys kalalle : Leuciscus idus (Kultasäynävä) LC50 (96 h) > mg/l Myrkyllisyys Daphnialle ja muille veden selkärangattomille. Myrkyllisyys leville : Daphnia magna (vesikirppu) EC50 (72 h) ca. 20 mg/l : Scenedesmus quadricauda (viherlevä) EC0 (7 d) 640 mg/l Myrkyllisyys bakteereille : Pseudomonas putida EC50 > mg/l Tietoja aineen eliminoitumisesta (pysyvyys ja hajoavuus) Biologinen hajoavuus : Helposti biologisesti hajoava. 98 % (2 d) (OECD TG 302B) 6 / 8 MSDS_FI / FI

7 3. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT Tuote Likaantunut pakkaus : Jätettä ei saa päästää viemäriin. Ei saa liata lampia, vesistöjä tai ojia kemikaalilla tai käytetyllä säiliöllä. Ylijäämät ja ei kierrätettävät liuottimet on tarjottava hyväksytylle jätteenkäsittelylaitokselle. : Hävitettävä kuten käyttämätön tuote. Tyhjiä säiliöitä ei saa käyttää uudelleen. 4. KULJETUSTIEDOT ADR Ei vaarallisia aineita IATA Ei vaarallisia aineita IMDG Ei vaarallisia aineita RID Ei vaarallisia aineita Ei vaarallisuusluokitusta kuljetusmääräysten mukaan. 5. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT GHS-varoitusmerkit Varoitusmerkki(merkit) : Huomiosanalla : Varoitus Vaaralausekkeet : H39 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Turvalausekkeet : Ehkäisy: P264 P280 Toimenpiteet: P305 + P35 + P338 Pese iho huolellisesti käsittelyn jälkeen. Käytä suojakäsineitä/silmiensuojainta/kasvonsuoj ainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: 7 / 8 MSDS_FI / FI

8 P337 + P33 Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. EY-direktiivien mukaiset merkinnät 67/548/ETY Varoitusmerkki(merkit) : Xi Ärsyttävä R-lausekkeet : R36 Ärsyttää silmiä. S-lausekkeet : S26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. 6. MUUT TIEDOT R-lausekkeiden koko teksti, joihin viitataan kohdissa 2 ja 3 R36 Ärsyttää silmiä. Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit. H39 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä. 8 / 8 MSDS_FI / FI

000000000001104770 Versio 1 Muutettu viimeksi 11.03.2008 Päiväys 27.11.2008. : Puhdistusaine Vain ammattikäyttöön.

000000000001104770 Versio 1 Muutettu viimeksi 11.03.2008 Päiväys 27.11.2008. : Puhdistusaine Vain ammattikäyttöön. 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi : TR 12 Tunnistusnumero : 61470 Aineen ja/tai valmisteen käyttötapa : Puhdistusaine Vain ammattikäyttöön.

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.1 Muutettu viimeksi 30.04.2010 Päiväys 22.11.2010

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.1 Muutettu viimeksi 30.04.2010 Päiväys 22.11.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.1 Muutettu viimeksi 30.04.2010 Päiväys 22.11.2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi : PFenoliftaleiini

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 23.03.2010 Päiväys 07.12.2010

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 23.03.2010 Päiväys 07.12.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 23.03.2010 Päiväys 07.12.2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi : SHopeanitraatti

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 31.03.2010 Päiväys 01.11.2010

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 31.03.2010 Päiväys 01.11.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 31.03.2010 Päiväys 01.11.2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi : Propionihappo

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 112167E Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 114500E Aineen

Lisätiedot

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A6943E 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A7725M 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi PPP100 GRAFF POISTO 1.1.2 Tunnuskoodi 3565 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Versio 3.4 Muutettu viimeksi 2014-07-22

Versio 3.4 Muutettu viimeksi 2014-07-22 AlphaPlus C20-24 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi : AlphaPlus C20-24 EY-Nro.Rekisteröintinumero Kemiallinen nimi Alpha Olefin Fraction,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Turvalausekkeet P260

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Turvalausekkeet P260 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 303766, 306397 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Versio 3.5 Muutettu viimeksi 2014-05-29. : Valmistus Valmista ja käytä välituotteena

Versio 3.5 Muutettu viimeksi 2014-05-29. : Valmistus Valmista ja käytä välituotteena AlphaPlus 1-Butene KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi : AlphaPlus 1-Butene EY-Nro.Rekisteröintinumero Kemiallinen nimi CAS-No. EC-No.

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Bayer CropScience KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

Bayer CropScience KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti K-OTHRINE SC 25 1/11 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi K-OTHRINE SC 25 Valmisteen tunnuskoodi 06520596 (UVP) 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Versio 18.0 Muutettu viimeksi 02.02.2015 Päiväys 10.02.2015 : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX

Versio 18.0 Muutettu viimeksi 02.02.2015 Päiväys 10.02.2015 : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Rekisteröintinumero Aineen nimi : : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX : fenoli Aine nro. : 203-632-7

Lisätiedot

AlphaPlus 1-Octadecene (C18H36)

AlphaPlus 1-Octadecene (C18H36) AlphaPlus 1-Octadecene (C18H36) KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi : AlphaPlus 1-Octadecene (C18H36) EY-Nro.Rekisteröintinumero Kemiallinen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 31. REACHrekisteröintinumero 01211945504446

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2103 EAN 6414400022441 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi R5060 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 01-2119471330-49

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.10207 EAN 6414504108430 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Desipower Alkoholi-12 80 % KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Desipower Alkoholi-12 80% 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 8 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 15657 EAN 5000204771749 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot