KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 197/26/EY, 31 artikla mukainen KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Kuvaus Uunin puhdistaja. 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Yritys Chemisphere UK Ltd Osoite Unit 4 No 3 Richmond Road Trafford Park Manchester M17 1RE UK Web Puhelin Faksi Vastaava/toimittava henkilö KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Luokitus /45/EY C; R35 Symbolit: C: Syövyttävä. Tärkeimmät vaarat 2.2 Merkinnät Symbolit C: Syövyttävä. Sivu 1/6 R-lausekkeet S-lausekkeet R35 - S1/2 - Säilytettävä lukitussa tilassa ja lasten ulottumattomissa. S26 - Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S28 - Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä Vesi. S36/37/39 - Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja silmien- tai kasvonsuojainta. S45 - Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista). S62 - Jos kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

2 Sivu 2/6 3.2 Seokset 67/548/EEC / 1999/45/EC Kemiallinen nimi Index-Nro CAS-nro EY-Nro REACH Registration Conc. Luokitus Number (%w/w) Sodium hydroxide (Natriumhydroksidi) % C; R35 KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Hengitys Joutuminen silmään Ihokosketus Nieleminen Siirrä altistunut henkilö raikkaaseen ilmaan. Pidä uhri lämpimänä ja levossa. Käänny lääkärin puoleen, jos ärsytys tai oireet jatkuvat. Huuhtele välittömästi runsaalla vedellä 15 minuuttia silmät avoinna. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Toimita uhri lääkäriin. Poista saastuneet vaatteet. Huuhdo pois välittömästi käyttäen runsaasti saippuaa ja vettä. Käänny lääkärin puoleen, jos ärsytys tai oireet jatkuvat. EI saa oksennuttaa. Juo 1-2 lasia vettä. Jos uhri on tajuton, tarkista hengitys ja anna tarvittaessa tekohengitystä. Jos uhri on tajuton ja hengittää normaalisti, siirrä hänet elvytysasentoon. Siirrettävä sairaalaan mahdollisimman pian. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Hengitys Joutuminen silmään Ihokosketus Nieleminen Saattaa ärsyttää hengityselimiä. Vakavan silmävaurion vaara. Nieleminen saattaa polttaa hengitysteitä. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 5.1 Sammutusaineet Oireiden mukainen käsittely. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Käytä palo-olosuhteisiin soveltuvaa sammutusainetta. Palamisen yhteydessä syntyy ärsyttävää, myrkyllistä ja epämiellyttävää savua. Käytä happilaitetta ja suojavaatetusta. KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Käytettävä sopivia suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Tyhjennä alue välittömästi. Suurissa vuototapauksissa:. Älä päästä tuotetta viemäriin. Vähäisissä vuototapauksissa:. Huuhtele viemäriin runsaalla vedellä. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet 6.4 Viittaukset muihin kohtiin KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Imeytettävä inerttiin, huokoiseen aineeseen. Siirrä sopivaan, etiketillä varustettuun astiaan hävitettäväksi. Puhdista likaantunut alue kauttaaltaan runsaalla vedellä. Henkilökohtaiset suojaimet, kts. kohta 8. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Käytettävä sopivia suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Ota huomioon käyttöohjeen käsittelyä koskevat ohjeet tuotteen käsittelyn,

3 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet kuljetuksen ja jakelun aikana. Pakkauksen käsittelyssä ja avaamisessa on noudatettava varovaisuutta. Huolehdi riittävästä ilmastoinnista työskentelyalueella. ÄLÄ sekoita muihin tuotteisiin. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet 7.3 Erityinen loppukäyttö Säilytettävä lukitussa tilassa ja lasten ulottumattomissa. Säilytettävä tiivisti suljettuna viileässä paikassa. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Uunin puhdistus. KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat Sivu 3/ Altistumisen raja-arvot Sodium hydroxide (Natriumhydroksidi) HTP-arvot 8 h ppm: - HTP-arvot 8 h mgm3: 2 HTP-arvot 15 min ppm: - HTP-arvot 15 min mgm3: - HTP-arvot Hetkellinen ppm: - HTP-arvot Hetkellinen mgm3: - Huomautus: Altistumisen ehkäiseminen Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilönsuojaimet Huolehdi riittävästä ilmastoinnista työskentelyalueella. Käytettävä sopivia suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

4 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot 9.2 Muut tiedot Olomuoto Geeli Väri Punainen Haju Mieto ph 12.3 Sulamispiste tietoja ei ole käytettävissä Jäätymispisteen tietoja ei ole käytettävissä Kiehumispiste tietoja ei ole käytettävissä Leimahduspiste Ei sovellettavissa. Haihtumisnopeus tietoja ei ole käytettävissä Syttymisrajat Ei sovellettavissa. Vapour Flammability Ei sovellettavissa. Höyrynpaine tietoja ei ole käytettävissä Höyryn tiheys tietoja ei ole käytettävissä Suhteellinen tiheys 1.14 (Water = 2 C) Rasvaliukoisuus tietoja ei ole käytettävissä Jakaantumiskerroin tietoja ei ole käytettävissä Itsesyttymislämpötila Ei sovellettavissa. Viskositeetti tietoja ei ole käytettävissä Räjähdysvaarallinen Ei sovellettavissa. Hapettuva Ei sovellettavissa. Liukoisuus Liukenee veteen Johtavuus tietoja ei ole käytettävissä Pintajännitys tietoja ei ole käytettävissä Kaasuryhmä Ei sovellettavissa. Benzene Content Ei sovellettavissa. Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) Lisätietoja Lyijypitoisuus Ei sovellettavissa. Ei sovellettavissa. Lisätietoja ei ole saatavilla. Sivu 4/6 KOHTA 1: Stabiilisuus ja reaktiivisuus 1.2 Kemiallinen stabiilisuus 1.5 Yhteensopimattomat materiaalit 1.6 Vaaralliset hajoamistuotteet KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Akuutti myrkyllisyys ihosyövyttävyys/ihoärsytys vakava silmävaurio/silmä-ärsytys aspiraatiovaara Tietoa myrkyllisyydestä Stabiili alle normaaliolosuhteissa. Voimakkaat hapot. Voimakkaasti hapettavat aineet. Palamisen yhteydessä syntyy ärsyttävää, myrkyllistä ja epämiellyttävää savua. Terveydelle haitallista nieltynä. tietoja ei ole käytettävissä

5 KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 12.1 Myrkyllisyys tietoja ei ole käytettävissä 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Biologisesti helposti hajoava Biokertyvyys Ei aiheuta biologista kertyvyyttä Liikkuvuus maaperässä Liukenee veteen PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset tietoja ei ole käytettävissä Muut haitalliset vaikutukset Myrkyllistä vesieliöille. Myrkyllistä eläimille. Sivu 5/6 KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat Yleistä Hävittäminen Pakkauksen hävittäminen Lisätietoja KOHTA 14: Kuljetustiedot Varoitusmerkit Hävitä paikalliset, alueelliset ja kansalliset määräykset mukaisesti. Ei saa tyhjentää viemäriin; tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti. Tyhjät pakkaukset voidaan puhdistaa vedellä. Tyhjät pakkaukset voidaan viedä hävitettäviksi tai kierrättää. Hävitys kotitalousjätteen seassa ei ole sallittua YK-numero UN Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi EPÄORGAANINEN SYÖVYTTÄVÄ NESTE, EMÄKSINEN, N.O.S. (Sodium Hydroxide) 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka ADR/RID 8 Lisäriski - IMDG 8 Lisäriski - IATA 8 Lisäriski Pakkausryhmä Pakkausryhmä II 14.5 Ympäristövaarat Ympäristövaarat No

6 14.5 Ympäristövaarat Haitallisuus meriympäristölle 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle No Varoitus! Syövyttävä aine Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti ADR/RID HI 8 Tunnel Category IMDG EmS-koodi IATA Ei sovellettavissa. (E) Pakkausohje(rahtikuljetus) 855 Maksimimäärä Pakkausohje (matkustajakuljetus) Maksimimäärä F-A S-B 3 L L Sivu 6/6 KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö Asetukset 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi KOMISSION ASETUS (EU) N:o 453/21, annettu 2 päivänä toukokuuta 21, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 197/26 (REACH) muuttamisesta, Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/15/EY ja 2/21/EY kumoamisest. Varoitus ainetta ei ole vielä täydellisesti tutkittu. KOHTA 16: Muut tiedot Muut tiedot Riskilausekkeet kappaleessa 3 Lisätietoja R35 - Tässä käyttöturvallisuustiedotteessa oleva tieto on tarkoitettu ainoastaan opastamaan tuotteen turvallisessa käytössä, varastoinnissa ja käsittelyssä. Tämä tieto on parhaan tietämyksemme ja uskomme mukaan oikeaa tietoa julkaisupäivänä olematta kuitenkaan takuuna sen oikeellisuudesta. Nämä tiedot koskevat vain tiettyä materiaalia eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä muiden materiaalien kanssa tai jossakin muussa prosessissa.

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Heti KalkkiPois KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Heti KalkkiPois 1.1.2 Tunnuskoodi 32.12091 1.2

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 18-10

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 18-10 Tarkistus 23/03/2012 Laadintapäiväys 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7111.930 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

SNOWCLEAN SKUMAVFETTNING ECO

SNOWCLEAN SKUMAVFETTNING ECO Sivu 1 (7) KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käytä

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 46 SE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 46 SE Biosafe HO 46 SE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 46 SE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 01.11.2012 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Biosafe HO 46

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 63135,63136,63137,3101357 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe RF 10W

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe RF 10W Biosafe RF 10W Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe RF 10W KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 08.11.2012 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Biosafe RF 10W 1.2

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 424426,424429,3101403 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE JD PLUS 50 II 15W-40

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE JD PLUS 50 II 15W-40 Tarkistus 07.07.2014 Laadintapäiväys 01 1 / KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 105100 REACH rekisteröintihuomautukset

Lisätiedot

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste CLEWER CL-20

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste CLEWER CL-20 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.2.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.15731752

Lisätiedot

: Fairy Sensitive Käsitiskiaine

: Fairy Sensitive Käsitiskiaine Julkaisupäivä: 25/06/2012 Päivitetty: Versio: 1.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kemialliset tyyppi Kauppanimi Tuotekoodi : Seos : Fairy Sensitive

Lisätiedot

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi ph - Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 8129,8174,3100284 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Supercolor 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Supercolor 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2103 EAN 6414400022441 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KIILTO 77 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI. Ärsyttää ihoa.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KIILTO 77 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI. Ärsyttää ihoa. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T2119 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2139 EAN 6414400021390 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60200,60201,3101304 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Turvalausekkeet P260

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Turvalausekkeet P260 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 303766, 306397 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7069,T7069.001 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60073,3102831,3105097 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.10207 EAN 6414504108430 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 27.2.2015 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.15735261,

Lisätiedot