LAADUKAS JA TULOKSELLINEN HYVINVOINTIA KEHITTÄVÄ PALVELU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAADUKAS JA TULOKSELLINEN HYVINVOINTIA KEHITTÄVÄ PALVELU"

Transkriptio

1 LAADUKAS JA TULOKSELLINEN HYVINVOINTIA KEHITTÄVÄ PALVELU Näkökulmia ostajalle ja myyjälle JULKAISIJA ACTPRO TRAINING TOOLS ASIANTUNTIJAT Hanna-Maria Hult Tomi Leskinen A C T P R O - F I N L A N D S I V U / 1 6

2 HYVÄ LUKIJA, Wellbeing Professionals Forum - WPF 2012 tapahtuma antoi kimmokkeen tälle julkaisulle. Tapahtuman keskustelut voisi tiivistää hyvinvointitoimialan kehittämisen ja palveluiden myynnin edistämisen kannalta tärkeisiin asioihin - hyvinvointiosaamista kehittävien palveluiden laatuun ja tuloksellisuuteen. Yhtenä WPF tapahtuman järjestäjistä ActPRO lupasi tuottaa vapaasti ladattavan materiaalin hyvinvointipalvelun laadun rakentamiseen ja kuvaamiseen. Edessäsi oleva julkaisu antaa näkökulmia organisaatioille tarjottavien hyvinvointiohjelmien ja palveluiden kehittämiselle. Se antaa raameja asiakkaan kanssa yhteistyössä rakennettavalle palvelun laadulle ja auttaa palveluntuottajaa huomioimaan tekijöitä, joiden avulla voidaan kuvata oman palvelutuotteen laatua. ActPRO:n kehittämät työkalut syntyvät hyvinvoinnin asiantuntijoiden ammattiosaamisesta sekä lukuisissa organisaatioissa tehdyn työn kokemuspohjaisena tuloksena. Tässä julkaisussa esitetyt asiat ovat malleja ja runkoja omien pohdintojen tueksi. Sen avulla voi konkretisoida sekä nopeuttaa omaa ajatustyötä ja se antaa raamit kokonaisuuden hahmottamiselle. Käytä ActPRO Laadukas ja tuloksellinen hyvinvointia kehittävä palvelu - julkaisua vapaasti kokonaisuudessaan tai soveltuvin osin oman työsi tukena. Tarvittaessa voit myös lisensoida asiakastyöskentelyyn tarkoitettuja kattavia fasilitointityökaluja. Asiantuntija- ja koulutuspalvelumme ovat käytössäsi halutessasi tukea oman osaamisesi kehittämiseen tai toimenpiteiden ja mallien suunnitteluun. Verkkopalvelussamme voit lukea lisää konseptistamme sekä tutustua lisenssituotteisiimme ja tarjoamiimme palveluihin. Hanna-Maria Hult Kehityspäällikkö ActPRO Tomi Leskinen Toimitusjohtaja ActPRO A C T P R O - F I N L A N D S I V U / 1 6

3 SISÄLLYSLUETTELO ORGANISAATIO YHTEISTYÖ PALVELUNTUOTTAJA LAADUN RAKENTAMINEN ON YHTEISTYÖTÄ SIVU 2 TUOTTEISTUS SIVUT 3-4 OSAAMISEN KUVAAMINEN SIVUT 5-6 TARVEKARTOITUS JA KOKONAISKUVA SIVUT 7-9 TAVOITTEEN ASETTAMINEN SIVUT PALVELUPROSESSI SIVU 12 ARVIOINTI SIVUT KOULUTUKSIA SIVU 15 ACTPRO PALVELUNTUOTTAJALLE SIVU 16 A C T P R O - F I N L A N D S I V U 1 / 1 6

4 LAADUN RAKENTAMINEN ON YHTEISTYÖTÄ Laadulla voi olla selkeitä objektiivisia määritteitä, mutta usein se on myös melko subjektiivinen näkemys tuotteesta tai palvelusta. Tunne laadusta muodostuu paljolti käsityksestä, vastasiko tarjottu asia ostajan/käyttäjän odotuksia. Subjektiivisuuden vuoksi on tärkeää, että palveluntuottajan ja organisaation välillä muodostuu yhteisymmärrys hyvinvointipalvelun laadusta ja sitä määrittävistä tekijöistä. Tässä julkaisussa esitellään yhteistyössä rakennettavan hyvinvointipalvelun laadun rakentamisen eri vaiheita ja osaalueita. Tarkastelun kohteena olevat osa-alueet on kohdennettu vastuunjaon mukaisesti palveluntuottajalle, palvelua ostavalle organisaatiolle ja edellä mainittujen yhteistyössä rakennettaville osa-alueille. Organisaatiolle suunnatun hyvinvointipalvelun laatu luodaan yhdessä asiakkaan kanssa. ORGANISAATIO YHTEISTYÖ PALVELUNTUOTTAJA TARVEKARTOITUS TAVOITE TUOTTEISTAMINEN Palvelun laadun rakentaminen ei oikeastaan eroa mielekkään ja tuloksellisen työsuhteen luomisesta; työn suorittaja kuvailee mm. osaamistaan ja tapaansa tehdä työtä, kun taas työnantaja puolestaan kuvailee tehtävän vaatimuksia, toimintaympäristöä ja toimenpiteitä, joilla mahdollistaa hyvän työn suorittamisen. Lopputuloksena molemmilla osapuolilla on motivoiva yhteinen tavoite. Sen saavuttamiseksi molempien on tehtävä osuutensa joko työn suorittamisena tai työn onnistumisen mahdollistajana. KOHDENTAMINEN KOKONAISKUVA LAADUN KUVAAMINEN ARVIOINTI PALVELUPROSESSI OSAAMISEN KUVAAMINEN A C T P R O - F I N L A N D S I V U 2 / 1 6

5 PALVELUNTUOTTAJA - TUOTTEISTUS ON LAADUN RAKENTAMISTA TIEDÄ, MITÄ OLET MYYMÄSSÄ - TUOTTEISTAMINEN TUKEE MIELEKÄSTÄ MYYNTITYÖTÄ JA OSTAMISTA Kirkasta itsellesi, mitä olet asiakkaalle myymässä; mikä on oma palvelutuotteesi. Hyvällä tuotteistuksella autat asiakasta ostamaan. Selkeä tuotteistus ei sulje pois palvelun räätälöintiä asiakkaalle sopivaksi. E s i m e r k k i t u o t t e i s t u k s e s t a : L a t a a A c t P R O S u u n n i t t e l u t y ö k a l u j a p a l v e l u e s i t e w w w. a c t p r o. f i - s i v u i l t a k o h d a s t a l a d a t t a v a m a t e r i a a l i Palvelutuotteen nimi Palvelun kohderyhmä Palvelun tavoite Palvelun tarve Palvelun sisältö Palvelun tuottamiseen tarvittava asiantuntemus Palvelun tuottajat Palvelun onnistumisen mittarit Palvelun hinta A C T P R O - F I N L A N D S I V U 3 / 1 6

6 PALVELUNTUOTTAJA - TUOTTEISTUS ON LAADUN RAKENTAMISTA TIEDÄ, MITÄ OLET MYYMÄSSÄ - TUOTTEISTAMINEN TUKEE MIELEKÄSTÄ MYYNTITYÖTÄ JA OSTAMISTA Kirkasta itsellesi, mitä olet asiakkaalle myymässä; mikä on oma palvelutuotteesi. Hyvällä tuotteistuksella autat asiakasta ostamaan. Selkeä tuotteistus ei sulje pois palvelun räätälöintiä asiakkaalle sopivaksi. E s i m e r k k i t u o t t e i s t u k s e s t a : L a t a a A c t P R O S u u n n i t t e l u t y ö k a l u j a p a l v e l u e s i t e w w w. a c t p r o. f i - s i v u i l t a k o h d a s t a l a d a t t a v a m a t e r i a a l i Kokonaisvaltainen hyvinvointiohjelma organisaatioiden toimintakyvyn ja henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiseen. Ohjelman avulla rakennetaan organisaation ja yksilön motivaatiota sekä osaamista ylläpitää ja kehittää hyvinvointiaan. Osaamista kehitetään yksilö- ja ryhmävalmennuksissa konkreettisia harjoituksia sisältävien ActPRO Training työkalujen ja valmentajan tietotaidon avulla. Valmentajina toimivat kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin eri osa-alueiden asiantuntijat. Ohjelman onnistumista mitataan mm. jokaisen valmennuskerran jälkeen pyydettävällä asiakaspalautteella. Kattavan hyvinvointiohjelman (12 kk) hinta organisaatiolle on /hlö/kk. A C T P R O - F I N L A N D S I V U 4 / 1 6

7 PALVELUNTUOTTAJA - OSAAMISEN KUVAAMINEN OSAAMISESTA ON HYVÄ TEHDÄ NÄKYVÄÄ. MITEN KUVAAT OSAAMISTA ELI TEKEMISEN LAATUA KONKREETTISIN ESIMERKEIN? Miten kuvailisit YRITYKSENNE ydinosaamista? Mihin perustuu yrityksenne erinomaisuus, joka tekee teistä halutun palveluntuottajana/tai erottaa teidät toisista? Asiantuntemus Palveluprosessit Menetelmät ja työkalut Miten kuvailisit ASIANTUNTIJOIDENNE osaamista/ammattitaitoa? Koulutus- ja kokemustausta Työprosessien, menetelmien ja työkalujen hallinta Vuorovaikutus- ja esiintymistaidot Ominaisuudet Kohderyhmän/toimintaympäristön tuntemus Asiantuntijamme ovat huippuammattilaisia. Mikä erottaa huipun hyvästä? Asiantuntijamme ovat innostavia puhujia. Mitä he tekevät saadakseen innostusta aikaan? Asiantuntijamme ovat hyviä puhujia. Mikä tekee hyvän puhujan? Toimimme asiakaslähtöisesti. Miten tämä konkretisoituu ja näkyy erilaisissa tilanteissa? Asiantuntijamme tulevat hyvin toimeen erilaisten ihmisten, odotusten ja tarpeiden kanssa. Miten he toimivat, että tämä toteutuu ja osallistujat kokevat tulleensa palvelluksi? Asiantuntijoillamme on asenne kohdallaan. Miten tämän asenteen voi kiteyttää ja miten se näkyy? A C T P R O - F I N L A N D S I V U 5 / 1 6

8 PALVELUNTUOTTAJA - OSAAMISEN KUVAAMINEN MINKÄLAISISTA TEKIJÖISTÄ RAKENNAT OMAN MENESTYMISEN JA KILPAILUVALTTISI? Työkokemus Koulutus Persoona Työskentelymenetelmät Kielitaito Markkinointi- ja myyntiosaaminen Työkalut ja materiaalit Palveluprosessi Maantieteellinen toiminta-alue/liikkuvuus Hinnoittelu Palvelutarjonta Yksilövalmennukset Osa laajempaa tiimiä tai verkostoa Laaja-alainen osaaminen Ryhmävalmennukset Itsenäinen palveluntuottaja Syvällinen erityisosaaminen Etävalmennukset Skaalautuva palvelutuotanto Tuotteistaminen Maine Kontaktit ja suosittelijat Liiketoimintaosaaminen Konsultointiosaaminen Projektinjohtotaidot ja menetelmät Räätälöidyt palvelut Muita tekijöitä, mitä? A C T P R O - F I N L A N D S I V U 6 / 1 6

9 ORGANISAATIO - LAADUN RAKENTAMINEN TARVEKARTOITUS MINKÄLAISEN TIEDON PERUSTEELLA KERROT PALVELUNTARJOAJALLE ORGANISAATION TARPEISTA? MIKÄ TIETO ON OLENNAISTA? Henkilöstö- ja työtyytyväisyyskyselyt Kehityskeskustelut Terveyskyselyt ja työterveyshuollon tuottama tieto Henkilöstön subjektiivinen arvio hyvinvoinnista ja kehitystarpeista Johdon arvio organisaation toimintakyvystä ja kehitystarpeista Poissaolot ja ennenaikaiset poistumiset työelämästä Työtapaturmat Organisaation tuloksellisuutta kuvaavat luvut Organisaation arvot Muu, mikä? Hyvinvointipalvelun ja laajemman hyvinvointiohjelman laadun sekä tuloksellisuuden yksi merkittävä lähtökohta on palvelujen kohdentaminen ja mitoittaminen tarpeiden mukaisiksi. Organisaation edustajan tärkeä tehtävä on joko itsenäisesti tai palveluntuottajan avulla kartoittaa kohderyhmän tarpeet. Lisäksi tärkeää on luoda kuva siitä kokonaisuudesta, johon hyvinvointipalvelut liitetään. Tällöin huomioidaan esim. organisaation tavoitteet ja nykytila sisältäen merkittävät kehitys-/muutoshankkeet sekä muut tarjottavat koulutus- ja tukipalvelut. L i s ä ä n ä k ö k u l m i a a s i a a n? L a t a a A c t P R O O r g a n i s a a t i o n S t r a t e g i n e n t o i m i n t a k y k y m a l l i w w w. a c t p r o. f i s i v u i l t a k o h d a s t a l a d a t t a v a m a t e r i a a l i A C T P R O - F I N L A N D S I V U 7 / 1 6

10 ORGANISAATIO - LAADUN RAKENTAMINEN - TARVEKARTOITUS KOKONAISKUVA LINKITTÄÄ PALVELUT TAVOITTEISIIN Rakenna palveluntuottajan kanssa mm. kuvassa mainituista tekijöistä kokonaiskuva. Kuvan tarkoituksena on auttaa palveluntuottajaa hahmottamaan ajatuksenne hyvinvoinnin merkityksestä organisaatiossanne. Se myös auttaa palveluntuottajaa rakentamaan oma palvelunsa siten, että se huomioi ja tukee meneillään olevia tai tulevia muita toimintoja. Kuvaa organisaation nykytilanne ja tavoitteet YRITYKSEN YDINTOIMINTA JA TAVOITTEET Muutoshankkeet ja -tarpeet Kehityshankkeet/-tarpeet ja projektit Miten mahdollistetaan henkilöstön hyvinvointi ja organisaation toimintakyky tavoitteiden saavuttamiseen sekä kehitys- ja muutoshankkeiden onnistuminen? HRD Koulutusohjelmat ja -tarjonta Henkilöstön arviointi- ja kehitystyökalut sekä menetelmät HR Työsuojelu Työterveys Virkistysja kerhotoiminta Hyvinvointiohjelma Työhyvinvoinnin kehittäminen Muut palvelut A C T P R O A C T P R O - F I N L A N D S I V U 8 / 1 6

11 ORGANISAATIO - LAADUN RAKENTAMINEN - TARVEKARTOITUS ORGANISAATION NYKYTILA JA TAVOITE - MISSÄ OLEMME NYT? MINNE HALUAMME? Lähde: ActPRO Strateginen toimintakyky -malli Jokainen hoitaa hyvinvointia tavallaan Reagoidaan ongelmiin Ei koeta tarvetta erityiseen panostukseen Virkistystapahtumia Osallistaa ja aktivoi osan henkilöstöä Ei vaadi johdon/esimiesten vahvaa panosta Hyvinvointi työssä osataan kuvata organisaation eri tasoilla Yhteinen kieli ja termit Motivaatio Sitoutuminen Hyvinvointia johdetaan Systemaattisuus Kohdentaminen Seuranta Osallistaa koko organisaation Hyvinvointiosaaminen kasvaa ja kehittyy Vastuun kantavat johto, esimiehet, yksilö ja työyhteisö Toteutus työsuhteen elinkaaressa ja HR vuosikellossa Todennettava kilpailuetu ja arvo Hyvinvointi ei ole huomion kohteena tai puheenaiheena organisaatiossa Hyvinvointia tuetaan kampanjoilla, tapahtumilla ja erillisillä projekteilla Hyvinvointi on tunnistettu ja nimetty tärkeä strateginen tekijä ja/tai arvo Hyvinvointitoimenpiteet ovat linjattu organisaation strategiaan ja arvoihin Hyvinvointiohjelma toteutuu osana yrityksen arkea KÄYTTÄMÄTÖN VOIMAVARA MÄÄRITETTY JA KONKREETTINEN OHJATTAVA JA ENNAKOITAVA UUDISTUVA VOIMAVARA A C T P R O - F I N L A N D S I V U 9 / 1 6

12 YHTEISTYÖ TAVOITTEEN ASETTAMINEN OHJAA PALVELUN LAATUA TAVOITTEET YLLÄPITÄVÄT MOTIVAATIOTA JA OHJAAVAT Tavoitteiden asettamista voi pohtia erottelemalla tekeminen tuloksesta ja tulos asian palkitsevuudesta. Oman organisaation tavoitteita asetettaessa voi pohtia, mikä on riittävä taso motivoivien ja toimintaa ohjaavien tavoitteiden kuvaamiselle. Motivoivat ja toimintaa ohjaavat tavoitteet ovat merkityksellisiä, konkreettisia ja realistisia. Tavoitteeksi asetetaan useimmiten asioita, joiden saavuttamisen voi todentaa. Esim. Hyvinvointiohjelma muutokset arjen toiminnassa Tavoitteen merkitys voi olla myös tietynlaisen toiminnan ylläpitäminen. Tällöin tavoitteeksi asetettu asia voi olla lyhyellä aikavälillä vaikea todentaa, mutta se toimii usein vahvana arvopohjaisena motivaattorina ja suunnan näyttäjänä. Esim. Hyvinvointiohjelma hyvä työelämä ja kestävä kehitys tuleville sukupolville PALKITSEVUUS HYVÄ TYÖELÄMÄ TAVOITE/TULOS MUUTOKSET ARJESSA TEKEMINEN HYVINVOINTIOHJELMA Riittääkö toiminnan ohjaamiseksi pelkkä asian palkitsevuus? Palkitseeko ja ylläpitääkö toimintaa pelkkä saavutettu tulos? Riittääkö se, että vain tehdään hyvin? A C T P R O A C T P R O - F I N L A N D S I V U 10 / 1 6

13 YHTEISTYÖ TAVOITTEEN ASETTAMINEN OHJAA PALVELUN LAATUA MINKÄLAISIA ODOTUKSIA JA TAVOITTEITA ASETATTE PALVELULLE? MINKÄLAISET TAVOITTEET OVAT REALISTISIA? TEKEMINEN Yksilö- ja ryhmävalmennukset Sähköiset valmennusmenetelmät Toimenpiteiden määrä ja saatavuus Hyvinvointiohjelman kesto Toimenpiteet asiantuntijatapaamisten välillä Itsenäisesti tehtävät harjoitukset TAVOITE / TULOS Onko asetettu tavoite ja toivottu tulos suhteessa tekemiseen? PALKITSEVUUS Mikä tekee tavoitteesta aidosti palkitsevan? A C T P R O Mielenkiinnon herätys Uusia oivalluksia Uusia metodeja Uusia taitoja Aktiivista taitojen harjoittelua Muutoksia yksilön toimintatavoissa Muutoksia yhteisön toimintatavoissa Muutoksista pysyviä rutiineja Sairaspoissaolojen vähentyminen Työurien pidentäminen A C T P R O A C T P R O - F I N L A N D S I V U 11 / 1 6

14 PALVELUNTUOTTAJA - PALVELUPROSESSIN KUVAAMINEN SELKEÄSTI KUVATTU PALVELUPROSESSI KONKRETISOI ASIAKKAALLE, MITÄ HÄN ON OSTAMASSA. Selkeä palveluprosessi auttaa myös sopimaan työnjaosta palveluntuottajan ja organisaation välillä. Palveluprosessin kuvaamisen yhteydessä on hyvä näyttää, millaisia työkaluja ja materiaaleja prosessin eri vaiheissa käytetään. Sisällöllisesti ja visuaalisesti selkeät materiaalit tukevat vaikutelmaa palvelun laadusta. Valmiita materiaaleja on myös vaivatonta ja nopeata räätälöidä asiakkaan toiveiden mukaisiksi. TAPA TOIMIA JA MATERIAALI PALVELUPROSESSI TAPA TOIMIA JA MATERIAALI Palveluntuottajan työkalut Tarvekartoitus HR- /johto- /ohjausryhmä -työpajat Työkalut suunnittelun fasilitointiin Hyvinvointiohjelman suunnittelu, tavoite ja palveluiden kohdentaminen Arviointi Raportointi Raportointimenetelmä Raportointikoostepohjat Henkilöstötilaisuudet, intra, sähköposti jne. Tiedotusmateriaalipohjat Hyvinvointiohjelman brändäys Onlinevarausjärjestelmä Muut varausmenettelyt Pilottiprojekti Tiedottaminen Henkilöstön ilmoittautuminen ja palveluiden varaaminen Palveluiden toteuttaminen: Testit Yksilö- ja ryhmävalmennus Etävalmennus Testausmenetelmät ja -työkalut Työskentelymenetelmät ja -välineet Työskentelytilat Etävalmennus- ja kommunikaatiovälineet Tuote-/palvelukuvaukset osallistujille Esitieto-/kartoituslomakkeet Palautemenetelmä ja -kysymykset A C T P R O A C T P R O - F I N L A N D S I V U 12 / 1 6

15 YHTEISTYÖ ARVIOINTI LAATUA VOIDAAN ARVIOIDA MONESTA NÄKÖKULMASTA Laadun arvioinnin karkea jako voidaan tehdä välittömiin mittareihin ja vaikuttavuuden mittaamiseen. Välittömät mittarit ovat asioita, joita voidaan arvioida heti, kun palvelu on tuotettu. Palvelun toteutus toteutettiinko palvelu sovitulla tavalla ja oliko palvelu sujuvaa? Hyödynnä yhdessä sovittua palveluprosessin ja työnjaon kuvausta Asiakaskokemus - Mitä palautetta loppuasiakkaat antoivat? Kerää palaute osallistujilta Asetettiinko palvelulle muita välittömiä tavoitteita? Miten nämä toteutuivat? Vaikuttavuutta voidaan mitata vasta pidemmällä aikavälillä. Tällöin siihen vaikuttavat useat eri tekijät. Vaikuttavuutta mitattaessa tulee myös muistaa toimenpiteiden laajuus ja määrä suhteessa odotettuun vaikuttavuuteen. Minkälaista vaikuttavuutta odotettiin suhteessa lähtötilanteeseen ja tehtyihin toimenpiteisiin sekä käytettävissä olevaan aikaan? Saavutettiinko asetetut tavoitteet? Näkökulmia tuloksellisuuden mittaamiseen organisaatioissa Ei mitata toiminta puhtaasti arvopohjaista ei sulje pois toiminnan suunnitelmallisuutta ja palveluiden kohdentamista Mitataan esimerkiksi henkilöstön subjektiivista näkemystä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tilasta tyytyväisyyttä työhön tai työnantajaan näkökulmana mahdollisuus hyödyntää hyvinvointia ja toimintakykyä kehittäviä palveluita poissaoloja, työkyvyttömyyttä ja työturvallisuutta A C T P R O - F I N L A N D S I V U 13 / 1 6

16 YHTEISTYÖ PALVELUPROSESSIN ARVIOINTI PALVELUPROSESSIN VÄLITTÖMIÄ MITTAREITA Heikko Erinomainen Ei voida arvioida TARVEKARTOITUS JA SUUNNITTELU Työkalut ja menetelmät Ohjaus ja tuki TIEDOTTAMINEN Materiaali Ajoitus Kanavat HENKILÖSTÖN ILMOITTAUTUMINEN JA PALVELUN VARAAMINEN Varausjärjestelmä Varausmenettely PALVELUIDEN TOTEUTTAMINEN Materiaali Tuote-/palvelukuvaukset osallistujille Esitieto-/kartoituslomakkeet Koulutusmateriaali Palautemenetelmä ja kysymykset Työkalut ja menetelmät Työskentelymenetelmät ja välineet Etävalmennus- ja kommunikaatiovälineet Testausmenetelmät ja työkalut Työskentelytilat Asiantuntijat Käytös Aikataulujen noudattaminen Ammattitaito ARVIOINTI JA RAPORTOINTI Raportointimenetelmä Raportointikoostepohjat PROJEKTINHALLINTA Palveluiden organisointi Yhteydenpito ja tilannetiedotus Yhteyshenkilön tavoitettavuus Asiakastietojen tallentaminen ja säilytys Laskutus A C T P R O - F I N L A N D S I V U 14 / 1 6

17 ESIMERKKEJÄ AIHEESEEN LIITTYVISTÄ ACTPRO KOULUTUKSISTA Organisaation strateginen hyvinvointi ja toimintakyky -malli työkalupaketti asiantuntijalle Mitä on organisaation strateginen hyvinvointi ja toimintakyky? Mitä strategisella toimintakyvyllä tavoitellaan? Miten rakennamme tahtotilan sekä toimintamallit ylläpitää ja kehittää strategista toimintakykyä? Mikä on organisaation strategisen toimintakyvyn nykytila? Mitä tulisi ensisijaisesti kehittää organisaation toimintakyvyn turvaamiseksi ja sen tavoitteiden saavuttamiseksi? 3 TUNTIA 450 /HLÖ Hyvinvointiohjelman projektointi ja hallinta työkalupaketti asiantuntijalle Miten kootaan modulaarinen ja helposti räätälöitävä hyvinvointiohjelman kokonaisuus Hinnoittelu Kannattavuus Resursointi Projektin ja hankkeen hallinnan perusteet 3 TUNTIA 450 /HLÖ Oman palvelutuotteen muotoilut ja viestintä työkalupaketti asiantuntijalle Oman palvelutuotteen sisältö ja tarkoitus Palvelunkuvaus Asiakaslupaus Hinnoittelu Brändi 3 TUNTIA 450 /HLÖ Koulutuksia pidetään avoimina pienryhmäkoulutuksina ja tilauskoulutuksina. Koulutuksen hinta sisältää moduulikohtaisen sähköisen materiaalin. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero. Hinnat voimassa toistaiseksi sitoumuksetta. Katso myös muut koulutukset ammattilaisille sivuilta kohdasta ActPRO Tilaisuudet ja koulutukset. Ota yhtettä tai puhelimitse ja sovi itsellesi sopiva koulutusaika. A C T P R O - F I N L A N D S I V U 15 / 1 6

18 ACTPRO PALVELUNTUOTTAJILLE ACTPRO Palveluntarjoajien on mahdollista liittyä osaksi ActPRO verkostoa ja tuottaa palveluita itsenäisesti ActPRO Konseptin työkaluja apuna käyttäen. Konseptin työkalut rakentavat eri palveluntuottajien yhteensopivuutta asiakkaan näkökulmasta. Vahvasti tuotteistettu palvelutuotanto mahdollistaa myös yhteistyön eri toimittajien välillä. Monitoimittajaympäristö voi toimia samoilla palvelumalleilla, tehdä myyntiä ja tuotantoa yhdessä haluamassaan mittakaavassa. Työkaluilla voi myös tehdä täysin itsenäistä palveluntuotantoa ja hyödyntää niitä osana omaa tarjoamaa. ACTPRO SALES AND PROJECT MANAGEMENT Toimintakykyä ja hyvinvointia rakentavan hyvinvointiohjelman tavoitteet ja painopisteet ja perustelut. Myynnin ja projektinhallinnan työkalut ja mallit. ACTPRO FOR COACHING AND TRAINING Valmentavat työkalut ja valmennusprosessi yksilö- ja ryhmävalmennukseen lähi- ja etävalmennuksena. ACTPRO INFRA Tekninen ympäristö palvelutuotantoon. Tehokkaat sähköposti- ja valmennussovellukset, etävalmennus ja varausjärjestelmät. Suomalainen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittämisen asiantuntijaorganisaatio. Kehitämme, koulutamme ja lisensoimme ammattilaisille valmentavia työkaluja ja menetelmiä. Valmennuskonseptimme ja lisensoitujen asiantuntijoiden verkosto mahdollistaa monipuolisen palvelutuotannon kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin eri osa-alueilla. Työluja on käytetty palvelutuotannon pohjana mm. seuraavissa organisaatioissa: Accenture, Fingrid, Luottokunta, TDC ja Varova. Missiomme on lisätä yksilöiden sekä organisaatioiden osaamista ja motivaatiota saavuttaa kestävää hyvinvointia sekä vahvaa toimintakykyä. ActPRO:on rooli ja visio on olla hyvinvointia rakentavien konseptien arvostetuin kehittäjä ja siten osa laadukkaan palvelutuotannon mahdollistavaa ekosysteemiä. Todistettu Hyväksytty Toimitettu Asiakaspalaute 4.6/5 A C T P R O - F I N L A N D S I V U 16 / 1 6

Vahva toimintakyky on kilpailuetu. Suunnittelutyökalu

Vahva toimintakyky on kilpailuetu. Suunnittelutyökalu Vahva toimintakyky on kilpailuetu. Suunnittelutyökalu 1 SISÄLTÖ HYVINVOINTI ON OSAAMISTA 4 ACTPRO-KONSEPTIN TUOTTEET 5 ORGANISAATION STRATEGINEN TOIMINTAKYKY 6 Esimies hyvinvoinnin johtajana valmennus

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto Invalidiliiton Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliitto Invalidiliiton hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton julkaisuja M.9., 2009 ISBN 978-952-5548-28-0 ISSN 1457-8298 Kuvat: Timo Porthan Ulkoasu ja taitto:

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA

AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA Tampereen teknillinen yliopisto Tampere 2013 teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Johdanto 4 2. Määritelmä ja käsitteet 4 3. Tuotteen tarkastuslista 10 4. Hinnoittelu 10 5. Myynti 17 6. Markkinointi ja viestintä 19 7. Tuotteistamismalli 20 8. Tekijöiden

Lisätiedot

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Oppaan kirjoittamisesta on vastannut Kuntaliiton kokoama työryhmä Tony Hagerlund,

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003 Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 6 Nykytilan haasteet 9 Ohjausmalli

Lisätiedot

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Sisällysluettelo Johdanto Miksi museopalveluita kannattaa tuotteistaa? 2 2 Museotyön

Lisätiedot

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA Opintokeskus Kansalaisfoorumi Kristillinen Opintokeskus TJS Opintokeskus Vihreä Sivistys ja Opintokeskus ViSiO Helsinki 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1 NÄIN PÄÄSET JÄLJILLE...

Lisätiedot

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Hannu Pursio Maikki Kropsu 2 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TARKOITUS

Lisätiedot

Myyntihenkilöstön rekrytoinnin kehittäminen Yritys Oy:ssä

Myyntihenkilöstön rekrytoinnin kehittäminen Yritys Oy:ssä Myyntihenkilöstön rekrytoinnin kehittäminen Yritys Oy:ssä Vatka-Horttanainen Satu 2011 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Myyntihenkilöstön rekrytoinnin kehittäminen Yritys Oy:ssä Satu

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Arvioinnin kartalla. matka teoriasta käytäntöön

Arvioinnin kartalla. matka teoriasta käytäntöön M e r v i A a l t o - K a l l i o P a u l a S a i k k o n e n P i r j o K o s k i n e n - O l l o n q v i s t Arvioinnin kartalla matka teoriasta käytäntöön TERVEYDEN EDISTÄMISEN KESKUS CENTRET FÖR HÄLSOFRÄMJANDE

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA 15.1.2010 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO 5 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen OSAAMISTA KEHITTÄMÄÄN! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Oppaan sisällön on tuottanut

Lisätiedot

TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI 30.5.2005-31.5.2007

TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI 30.5.2005-31.5.2007 HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI 30.5.2005-31.5.2007 Ritva Harjula JULKAISIJA: HÄMEENLINNAN PERUSTURVAKESKUS RAPORTTI 2/2007

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Forssan seudun terveydenhuollon ky. Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Loppuraportti 16.4.2008

Lisätiedot

ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ

ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ Yrityksen johtaminen Kandidaattitutkielma Marraskuu 2012

Lisätiedot