LAADUKAS JA TULOKSELLINEN HYVINVOINTIA KEHITTÄVÄ PALVELU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAADUKAS JA TULOKSELLINEN HYVINVOINTIA KEHITTÄVÄ PALVELU"

Transkriptio

1 LAADUKAS JA TULOKSELLINEN HYVINVOINTIA KEHITTÄVÄ PALVELU Näkökulmia ostajalle ja myyjälle JULKAISIJA ACTPRO TRAINING TOOLS ASIANTUNTIJAT Hanna-Maria Hult Tomi Leskinen A C T P R O - F I N L A N D S I V U / 1 6

2 HYVÄ LUKIJA, Wellbeing Professionals Forum - WPF 2012 tapahtuma antoi kimmokkeen tälle julkaisulle. Tapahtuman keskustelut voisi tiivistää hyvinvointitoimialan kehittämisen ja palveluiden myynnin edistämisen kannalta tärkeisiin asioihin - hyvinvointiosaamista kehittävien palveluiden laatuun ja tuloksellisuuteen. Yhtenä WPF tapahtuman järjestäjistä ActPRO lupasi tuottaa vapaasti ladattavan materiaalin hyvinvointipalvelun laadun rakentamiseen ja kuvaamiseen. Edessäsi oleva julkaisu antaa näkökulmia organisaatioille tarjottavien hyvinvointiohjelmien ja palveluiden kehittämiselle. Se antaa raameja asiakkaan kanssa yhteistyössä rakennettavalle palvelun laadulle ja auttaa palveluntuottajaa huomioimaan tekijöitä, joiden avulla voidaan kuvata oman palvelutuotteen laatua. ActPRO:n kehittämät työkalut syntyvät hyvinvoinnin asiantuntijoiden ammattiosaamisesta sekä lukuisissa organisaatioissa tehdyn työn kokemuspohjaisena tuloksena. Tässä julkaisussa esitetyt asiat ovat malleja ja runkoja omien pohdintojen tueksi. Sen avulla voi konkretisoida sekä nopeuttaa omaa ajatustyötä ja se antaa raamit kokonaisuuden hahmottamiselle. Käytä ActPRO Laadukas ja tuloksellinen hyvinvointia kehittävä palvelu - julkaisua vapaasti kokonaisuudessaan tai soveltuvin osin oman työsi tukena. Tarvittaessa voit myös lisensoida asiakastyöskentelyyn tarkoitettuja kattavia fasilitointityökaluja. Asiantuntija- ja koulutuspalvelumme ovat käytössäsi halutessasi tukea oman osaamisesi kehittämiseen tai toimenpiteiden ja mallien suunnitteluun. Verkkopalvelussamme voit lukea lisää konseptistamme sekä tutustua lisenssituotteisiimme ja tarjoamiimme palveluihin. Hanna-Maria Hult Kehityspäällikkö ActPRO Tomi Leskinen Toimitusjohtaja ActPRO A C T P R O - F I N L A N D S I V U / 1 6

3 SISÄLLYSLUETTELO ORGANISAATIO YHTEISTYÖ PALVELUNTUOTTAJA LAADUN RAKENTAMINEN ON YHTEISTYÖTÄ SIVU 2 TUOTTEISTUS SIVUT 3-4 OSAAMISEN KUVAAMINEN SIVUT 5-6 TARVEKARTOITUS JA KOKONAISKUVA SIVUT 7-9 TAVOITTEEN ASETTAMINEN SIVUT PALVELUPROSESSI SIVU 12 ARVIOINTI SIVUT KOULUTUKSIA SIVU 15 ACTPRO PALVELUNTUOTTAJALLE SIVU 16 A C T P R O - F I N L A N D S I V U 1 / 1 6

4 LAADUN RAKENTAMINEN ON YHTEISTYÖTÄ Laadulla voi olla selkeitä objektiivisia määritteitä, mutta usein se on myös melko subjektiivinen näkemys tuotteesta tai palvelusta. Tunne laadusta muodostuu paljolti käsityksestä, vastasiko tarjottu asia ostajan/käyttäjän odotuksia. Subjektiivisuuden vuoksi on tärkeää, että palveluntuottajan ja organisaation välillä muodostuu yhteisymmärrys hyvinvointipalvelun laadusta ja sitä määrittävistä tekijöistä. Tässä julkaisussa esitellään yhteistyössä rakennettavan hyvinvointipalvelun laadun rakentamisen eri vaiheita ja osaalueita. Tarkastelun kohteena olevat osa-alueet on kohdennettu vastuunjaon mukaisesti palveluntuottajalle, palvelua ostavalle organisaatiolle ja edellä mainittujen yhteistyössä rakennettaville osa-alueille. Organisaatiolle suunnatun hyvinvointipalvelun laatu luodaan yhdessä asiakkaan kanssa. ORGANISAATIO YHTEISTYÖ PALVELUNTUOTTAJA TARVEKARTOITUS TAVOITE TUOTTEISTAMINEN Palvelun laadun rakentaminen ei oikeastaan eroa mielekkään ja tuloksellisen työsuhteen luomisesta; työn suorittaja kuvailee mm. osaamistaan ja tapaansa tehdä työtä, kun taas työnantaja puolestaan kuvailee tehtävän vaatimuksia, toimintaympäristöä ja toimenpiteitä, joilla mahdollistaa hyvän työn suorittamisen. Lopputuloksena molemmilla osapuolilla on motivoiva yhteinen tavoite. Sen saavuttamiseksi molempien on tehtävä osuutensa joko työn suorittamisena tai työn onnistumisen mahdollistajana. KOHDENTAMINEN KOKONAISKUVA LAADUN KUVAAMINEN ARVIOINTI PALVELUPROSESSI OSAAMISEN KUVAAMINEN A C T P R O - F I N L A N D S I V U 2 / 1 6

5 PALVELUNTUOTTAJA - TUOTTEISTUS ON LAADUN RAKENTAMISTA TIEDÄ, MITÄ OLET MYYMÄSSÄ - TUOTTEISTAMINEN TUKEE MIELEKÄSTÄ MYYNTITYÖTÄ JA OSTAMISTA Kirkasta itsellesi, mitä olet asiakkaalle myymässä; mikä on oma palvelutuotteesi. Hyvällä tuotteistuksella autat asiakasta ostamaan. Selkeä tuotteistus ei sulje pois palvelun räätälöintiä asiakkaalle sopivaksi. E s i m e r k k i t u o t t e i s t u k s e s t a : L a t a a A c t P R O S u u n n i t t e l u t y ö k a l u j a p a l v e l u e s i t e w w w. a c t p r o. f i - s i v u i l t a k o h d a s t a l a d a t t a v a m a t e r i a a l i Palvelutuotteen nimi Palvelun kohderyhmä Palvelun tavoite Palvelun tarve Palvelun sisältö Palvelun tuottamiseen tarvittava asiantuntemus Palvelun tuottajat Palvelun onnistumisen mittarit Palvelun hinta A C T P R O - F I N L A N D S I V U 3 / 1 6

6 PALVELUNTUOTTAJA - TUOTTEISTUS ON LAADUN RAKENTAMISTA TIEDÄ, MITÄ OLET MYYMÄSSÄ - TUOTTEISTAMINEN TUKEE MIELEKÄSTÄ MYYNTITYÖTÄ JA OSTAMISTA Kirkasta itsellesi, mitä olet asiakkaalle myymässä; mikä on oma palvelutuotteesi. Hyvällä tuotteistuksella autat asiakasta ostamaan. Selkeä tuotteistus ei sulje pois palvelun räätälöintiä asiakkaalle sopivaksi. E s i m e r k k i t u o t t e i s t u k s e s t a : L a t a a A c t P R O S u u n n i t t e l u t y ö k a l u j a p a l v e l u e s i t e w w w. a c t p r o. f i - s i v u i l t a k o h d a s t a l a d a t t a v a m a t e r i a a l i Kokonaisvaltainen hyvinvointiohjelma organisaatioiden toimintakyvyn ja henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiseen. Ohjelman avulla rakennetaan organisaation ja yksilön motivaatiota sekä osaamista ylläpitää ja kehittää hyvinvointiaan. Osaamista kehitetään yksilö- ja ryhmävalmennuksissa konkreettisia harjoituksia sisältävien ActPRO Training työkalujen ja valmentajan tietotaidon avulla. Valmentajina toimivat kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin eri osa-alueiden asiantuntijat. Ohjelman onnistumista mitataan mm. jokaisen valmennuskerran jälkeen pyydettävällä asiakaspalautteella. Kattavan hyvinvointiohjelman (12 kk) hinta organisaatiolle on /hlö/kk. A C T P R O - F I N L A N D S I V U 4 / 1 6

7 PALVELUNTUOTTAJA - OSAAMISEN KUVAAMINEN OSAAMISESTA ON HYVÄ TEHDÄ NÄKYVÄÄ. MITEN KUVAAT OSAAMISTA ELI TEKEMISEN LAATUA KONKREETTISIN ESIMERKEIN? Miten kuvailisit YRITYKSENNE ydinosaamista? Mihin perustuu yrityksenne erinomaisuus, joka tekee teistä halutun palveluntuottajana/tai erottaa teidät toisista? Asiantuntemus Palveluprosessit Menetelmät ja työkalut Miten kuvailisit ASIANTUNTIJOIDENNE osaamista/ammattitaitoa? Koulutus- ja kokemustausta Työprosessien, menetelmien ja työkalujen hallinta Vuorovaikutus- ja esiintymistaidot Ominaisuudet Kohderyhmän/toimintaympäristön tuntemus Asiantuntijamme ovat huippuammattilaisia. Mikä erottaa huipun hyvästä? Asiantuntijamme ovat innostavia puhujia. Mitä he tekevät saadakseen innostusta aikaan? Asiantuntijamme ovat hyviä puhujia. Mikä tekee hyvän puhujan? Toimimme asiakaslähtöisesti. Miten tämä konkretisoituu ja näkyy erilaisissa tilanteissa? Asiantuntijamme tulevat hyvin toimeen erilaisten ihmisten, odotusten ja tarpeiden kanssa. Miten he toimivat, että tämä toteutuu ja osallistujat kokevat tulleensa palvelluksi? Asiantuntijoillamme on asenne kohdallaan. Miten tämän asenteen voi kiteyttää ja miten se näkyy? A C T P R O - F I N L A N D S I V U 5 / 1 6

8 PALVELUNTUOTTAJA - OSAAMISEN KUVAAMINEN MINKÄLAISISTA TEKIJÖISTÄ RAKENNAT OMAN MENESTYMISEN JA KILPAILUVALTTISI? Työkokemus Koulutus Persoona Työskentelymenetelmät Kielitaito Markkinointi- ja myyntiosaaminen Työkalut ja materiaalit Palveluprosessi Maantieteellinen toiminta-alue/liikkuvuus Hinnoittelu Palvelutarjonta Yksilövalmennukset Osa laajempaa tiimiä tai verkostoa Laaja-alainen osaaminen Ryhmävalmennukset Itsenäinen palveluntuottaja Syvällinen erityisosaaminen Etävalmennukset Skaalautuva palvelutuotanto Tuotteistaminen Maine Kontaktit ja suosittelijat Liiketoimintaosaaminen Konsultointiosaaminen Projektinjohtotaidot ja menetelmät Räätälöidyt palvelut Muita tekijöitä, mitä? A C T P R O - F I N L A N D S I V U 6 / 1 6

9 ORGANISAATIO - LAADUN RAKENTAMINEN TARVEKARTOITUS MINKÄLAISEN TIEDON PERUSTEELLA KERROT PALVELUNTARJOAJALLE ORGANISAATION TARPEISTA? MIKÄ TIETO ON OLENNAISTA? Henkilöstö- ja työtyytyväisyyskyselyt Kehityskeskustelut Terveyskyselyt ja työterveyshuollon tuottama tieto Henkilöstön subjektiivinen arvio hyvinvoinnista ja kehitystarpeista Johdon arvio organisaation toimintakyvystä ja kehitystarpeista Poissaolot ja ennenaikaiset poistumiset työelämästä Työtapaturmat Organisaation tuloksellisuutta kuvaavat luvut Organisaation arvot Muu, mikä? Hyvinvointipalvelun ja laajemman hyvinvointiohjelman laadun sekä tuloksellisuuden yksi merkittävä lähtökohta on palvelujen kohdentaminen ja mitoittaminen tarpeiden mukaisiksi. Organisaation edustajan tärkeä tehtävä on joko itsenäisesti tai palveluntuottajan avulla kartoittaa kohderyhmän tarpeet. Lisäksi tärkeää on luoda kuva siitä kokonaisuudesta, johon hyvinvointipalvelut liitetään. Tällöin huomioidaan esim. organisaation tavoitteet ja nykytila sisältäen merkittävät kehitys-/muutoshankkeet sekä muut tarjottavat koulutus- ja tukipalvelut. L i s ä ä n ä k ö k u l m i a a s i a a n? L a t a a A c t P R O O r g a n i s a a t i o n S t r a t e g i n e n t o i m i n t a k y k y m a l l i w w w. a c t p r o. f i s i v u i l t a k o h d a s t a l a d a t t a v a m a t e r i a a l i A C T P R O - F I N L A N D S I V U 7 / 1 6

10 ORGANISAATIO - LAADUN RAKENTAMINEN - TARVEKARTOITUS KOKONAISKUVA LINKITTÄÄ PALVELUT TAVOITTEISIIN Rakenna palveluntuottajan kanssa mm. kuvassa mainituista tekijöistä kokonaiskuva. Kuvan tarkoituksena on auttaa palveluntuottajaa hahmottamaan ajatuksenne hyvinvoinnin merkityksestä organisaatiossanne. Se myös auttaa palveluntuottajaa rakentamaan oma palvelunsa siten, että se huomioi ja tukee meneillään olevia tai tulevia muita toimintoja. Kuvaa organisaation nykytilanne ja tavoitteet YRITYKSEN YDINTOIMINTA JA TAVOITTEET Muutoshankkeet ja -tarpeet Kehityshankkeet/-tarpeet ja projektit Miten mahdollistetaan henkilöstön hyvinvointi ja organisaation toimintakyky tavoitteiden saavuttamiseen sekä kehitys- ja muutoshankkeiden onnistuminen? HRD Koulutusohjelmat ja -tarjonta Henkilöstön arviointi- ja kehitystyökalut sekä menetelmät HR Työsuojelu Työterveys Virkistysja kerhotoiminta Hyvinvointiohjelma Työhyvinvoinnin kehittäminen Muut palvelut A C T P R O A C T P R O - F I N L A N D S I V U 8 / 1 6

11 ORGANISAATIO - LAADUN RAKENTAMINEN - TARVEKARTOITUS ORGANISAATION NYKYTILA JA TAVOITE - MISSÄ OLEMME NYT? MINNE HALUAMME? Lähde: ActPRO Strateginen toimintakyky -malli Jokainen hoitaa hyvinvointia tavallaan Reagoidaan ongelmiin Ei koeta tarvetta erityiseen panostukseen Virkistystapahtumia Osallistaa ja aktivoi osan henkilöstöä Ei vaadi johdon/esimiesten vahvaa panosta Hyvinvointi työssä osataan kuvata organisaation eri tasoilla Yhteinen kieli ja termit Motivaatio Sitoutuminen Hyvinvointia johdetaan Systemaattisuus Kohdentaminen Seuranta Osallistaa koko organisaation Hyvinvointiosaaminen kasvaa ja kehittyy Vastuun kantavat johto, esimiehet, yksilö ja työyhteisö Toteutus työsuhteen elinkaaressa ja HR vuosikellossa Todennettava kilpailuetu ja arvo Hyvinvointi ei ole huomion kohteena tai puheenaiheena organisaatiossa Hyvinvointia tuetaan kampanjoilla, tapahtumilla ja erillisillä projekteilla Hyvinvointi on tunnistettu ja nimetty tärkeä strateginen tekijä ja/tai arvo Hyvinvointitoimenpiteet ovat linjattu organisaation strategiaan ja arvoihin Hyvinvointiohjelma toteutuu osana yrityksen arkea KÄYTTÄMÄTÖN VOIMAVARA MÄÄRITETTY JA KONKREETTINEN OHJATTAVA JA ENNAKOITAVA UUDISTUVA VOIMAVARA A C T P R O - F I N L A N D S I V U 9 / 1 6

12 YHTEISTYÖ TAVOITTEEN ASETTAMINEN OHJAA PALVELUN LAATUA TAVOITTEET YLLÄPITÄVÄT MOTIVAATIOTA JA OHJAAVAT Tavoitteiden asettamista voi pohtia erottelemalla tekeminen tuloksesta ja tulos asian palkitsevuudesta. Oman organisaation tavoitteita asetettaessa voi pohtia, mikä on riittävä taso motivoivien ja toimintaa ohjaavien tavoitteiden kuvaamiselle. Motivoivat ja toimintaa ohjaavat tavoitteet ovat merkityksellisiä, konkreettisia ja realistisia. Tavoitteeksi asetetaan useimmiten asioita, joiden saavuttamisen voi todentaa. Esim. Hyvinvointiohjelma muutokset arjen toiminnassa Tavoitteen merkitys voi olla myös tietynlaisen toiminnan ylläpitäminen. Tällöin tavoitteeksi asetettu asia voi olla lyhyellä aikavälillä vaikea todentaa, mutta se toimii usein vahvana arvopohjaisena motivaattorina ja suunnan näyttäjänä. Esim. Hyvinvointiohjelma hyvä työelämä ja kestävä kehitys tuleville sukupolville PALKITSEVUUS HYVÄ TYÖELÄMÄ TAVOITE/TULOS MUUTOKSET ARJESSA TEKEMINEN HYVINVOINTIOHJELMA Riittääkö toiminnan ohjaamiseksi pelkkä asian palkitsevuus? Palkitseeko ja ylläpitääkö toimintaa pelkkä saavutettu tulos? Riittääkö se, että vain tehdään hyvin? A C T P R O A C T P R O - F I N L A N D S I V U 10 / 1 6

13 YHTEISTYÖ TAVOITTEEN ASETTAMINEN OHJAA PALVELUN LAATUA MINKÄLAISIA ODOTUKSIA JA TAVOITTEITA ASETATTE PALVELULLE? MINKÄLAISET TAVOITTEET OVAT REALISTISIA? TEKEMINEN Yksilö- ja ryhmävalmennukset Sähköiset valmennusmenetelmät Toimenpiteiden määrä ja saatavuus Hyvinvointiohjelman kesto Toimenpiteet asiantuntijatapaamisten välillä Itsenäisesti tehtävät harjoitukset TAVOITE / TULOS Onko asetettu tavoite ja toivottu tulos suhteessa tekemiseen? PALKITSEVUUS Mikä tekee tavoitteesta aidosti palkitsevan? A C T P R O Mielenkiinnon herätys Uusia oivalluksia Uusia metodeja Uusia taitoja Aktiivista taitojen harjoittelua Muutoksia yksilön toimintatavoissa Muutoksia yhteisön toimintatavoissa Muutoksista pysyviä rutiineja Sairaspoissaolojen vähentyminen Työurien pidentäminen A C T P R O A C T P R O - F I N L A N D S I V U 11 / 1 6

14 PALVELUNTUOTTAJA - PALVELUPROSESSIN KUVAAMINEN SELKEÄSTI KUVATTU PALVELUPROSESSI KONKRETISOI ASIAKKAALLE, MITÄ HÄN ON OSTAMASSA. Selkeä palveluprosessi auttaa myös sopimaan työnjaosta palveluntuottajan ja organisaation välillä. Palveluprosessin kuvaamisen yhteydessä on hyvä näyttää, millaisia työkaluja ja materiaaleja prosessin eri vaiheissa käytetään. Sisällöllisesti ja visuaalisesti selkeät materiaalit tukevat vaikutelmaa palvelun laadusta. Valmiita materiaaleja on myös vaivatonta ja nopeata räätälöidä asiakkaan toiveiden mukaisiksi. TAPA TOIMIA JA MATERIAALI PALVELUPROSESSI TAPA TOIMIA JA MATERIAALI Palveluntuottajan työkalut Tarvekartoitus HR- /johto- /ohjausryhmä -työpajat Työkalut suunnittelun fasilitointiin Hyvinvointiohjelman suunnittelu, tavoite ja palveluiden kohdentaminen Arviointi Raportointi Raportointimenetelmä Raportointikoostepohjat Henkilöstötilaisuudet, intra, sähköposti jne. Tiedotusmateriaalipohjat Hyvinvointiohjelman brändäys Onlinevarausjärjestelmä Muut varausmenettelyt Pilottiprojekti Tiedottaminen Henkilöstön ilmoittautuminen ja palveluiden varaaminen Palveluiden toteuttaminen: Testit Yksilö- ja ryhmävalmennus Etävalmennus Testausmenetelmät ja -työkalut Työskentelymenetelmät ja -välineet Työskentelytilat Etävalmennus- ja kommunikaatiovälineet Tuote-/palvelukuvaukset osallistujille Esitieto-/kartoituslomakkeet Palautemenetelmä ja -kysymykset A C T P R O A C T P R O - F I N L A N D S I V U 12 / 1 6

15 YHTEISTYÖ ARVIOINTI LAATUA VOIDAAN ARVIOIDA MONESTA NÄKÖKULMASTA Laadun arvioinnin karkea jako voidaan tehdä välittömiin mittareihin ja vaikuttavuuden mittaamiseen. Välittömät mittarit ovat asioita, joita voidaan arvioida heti, kun palvelu on tuotettu. Palvelun toteutus toteutettiinko palvelu sovitulla tavalla ja oliko palvelu sujuvaa? Hyödynnä yhdessä sovittua palveluprosessin ja työnjaon kuvausta Asiakaskokemus - Mitä palautetta loppuasiakkaat antoivat? Kerää palaute osallistujilta Asetettiinko palvelulle muita välittömiä tavoitteita? Miten nämä toteutuivat? Vaikuttavuutta voidaan mitata vasta pidemmällä aikavälillä. Tällöin siihen vaikuttavat useat eri tekijät. Vaikuttavuutta mitattaessa tulee myös muistaa toimenpiteiden laajuus ja määrä suhteessa odotettuun vaikuttavuuteen. Minkälaista vaikuttavuutta odotettiin suhteessa lähtötilanteeseen ja tehtyihin toimenpiteisiin sekä käytettävissä olevaan aikaan? Saavutettiinko asetetut tavoitteet? Näkökulmia tuloksellisuuden mittaamiseen organisaatioissa Ei mitata toiminta puhtaasti arvopohjaista ei sulje pois toiminnan suunnitelmallisuutta ja palveluiden kohdentamista Mitataan esimerkiksi henkilöstön subjektiivista näkemystä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tilasta tyytyväisyyttä työhön tai työnantajaan näkökulmana mahdollisuus hyödyntää hyvinvointia ja toimintakykyä kehittäviä palveluita poissaoloja, työkyvyttömyyttä ja työturvallisuutta A C T P R O - F I N L A N D S I V U 13 / 1 6

16 YHTEISTYÖ PALVELUPROSESSIN ARVIOINTI PALVELUPROSESSIN VÄLITTÖMIÄ MITTAREITA Heikko Erinomainen Ei voida arvioida TARVEKARTOITUS JA SUUNNITTELU Työkalut ja menetelmät Ohjaus ja tuki TIEDOTTAMINEN Materiaali Ajoitus Kanavat HENKILÖSTÖN ILMOITTAUTUMINEN JA PALVELUN VARAAMINEN Varausjärjestelmä Varausmenettely PALVELUIDEN TOTEUTTAMINEN Materiaali Tuote-/palvelukuvaukset osallistujille Esitieto-/kartoituslomakkeet Koulutusmateriaali Palautemenetelmä ja kysymykset Työkalut ja menetelmät Työskentelymenetelmät ja välineet Etävalmennus- ja kommunikaatiovälineet Testausmenetelmät ja työkalut Työskentelytilat Asiantuntijat Käytös Aikataulujen noudattaminen Ammattitaito ARVIOINTI JA RAPORTOINTI Raportointimenetelmä Raportointikoostepohjat PROJEKTINHALLINTA Palveluiden organisointi Yhteydenpito ja tilannetiedotus Yhteyshenkilön tavoitettavuus Asiakastietojen tallentaminen ja säilytys Laskutus A C T P R O - F I N L A N D S I V U 14 / 1 6

17 ESIMERKKEJÄ AIHEESEEN LIITTYVISTÄ ACTPRO KOULUTUKSISTA Organisaation strateginen hyvinvointi ja toimintakyky -malli työkalupaketti asiantuntijalle Mitä on organisaation strateginen hyvinvointi ja toimintakyky? Mitä strategisella toimintakyvyllä tavoitellaan? Miten rakennamme tahtotilan sekä toimintamallit ylläpitää ja kehittää strategista toimintakykyä? Mikä on organisaation strategisen toimintakyvyn nykytila? Mitä tulisi ensisijaisesti kehittää organisaation toimintakyvyn turvaamiseksi ja sen tavoitteiden saavuttamiseksi? 3 TUNTIA 450 /HLÖ Hyvinvointiohjelman projektointi ja hallinta työkalupaketti asiantuntijalle Miten kootaan modulaarinen ja helposti räätälöitävä hyvinvointiohjelman kokonaisuus Hinnoittelu Kannattavuus Resursointi Projektin ja hankkeen hallinnan perusteet 3 TUNTIA 450 /HLÖ Oman palvelutuotteen muotoilut ja viestintä työkalupaketti asiantuntijalle Oman palvelutuotteen sisältö ja tarkoitus Palvelunkuvaus Asiakaslupaus Hinnoittelu Brändi 3 TUNTIA 450 /HLÖ Koulutuksia pidetään avoimina pienryhmäkoulutuksina ja tilauskoulutuksina. Koulutuksen hinta sisältää moduulikohtaisen sähköisen materiaalin. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero. Hinnat voimassa toistaiseksi sitoumuksetta. Katso myös muut koulutukset ammattilaisille sivuilta kohdasta ActPRO Tilaisuudet ja koulutukset. Ota yhtettä tai puhelimitse ja sovi itsellesi sopiva koulutusaika. A C T P R O - F I N L A N D S I V U 15 / 1 6

18 ACTPRO PALVELUNTUOTTAJILLE ACTPRO Palveluntarjoajien on mahdollista liittyä osaksi ActPRO verkostoa ja tuottaa palveluita itsenäisesti ActPRO Konseptin työkaluja apuna käyttäen. Konseptin työkalut rakentavat eri palveluntuottajien yhteensopivuutta asiakkaan näkökulmasta. Vahvasti tuotteistettu palvelutuotanto mahdollistaa myös yhteistyön eri toimittajien välillä. Monitoimittajaympäristö voi toimia samoilla palvelumalleilla, tehdä myyntiä ja tuotantoa yhdessä haluamassaan mittakaavassa. Työkaluilla voi myös tehdä täysin itsenäistä palveluntuotantoa ja hyödyntää niitä osana omaa tarjoamaa. ACTPRO SALES AND PROJECT MANAGEMENT Toimintakykyä ja hyvinvointia rakentavan hyvinvointiohjelman tavoitteet ja painopisteet ja perustelut. Myynnin ja projektinhallinnan työkalut ja mallit. ACTPRO FOR COACHING AND TRAINING Valmentavat työkalut ja valmennusprosessi yksilö- ja ryhmävalmennukseen lähi- ja etävalmennuksena. ACTPRO INFRA Tekninen ympäristö palvelutuotantoon. Tehokkaat sähköposti- ja valmennussovellukset, etävalmennus ja varausjärjestelmät. Suomalainen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittämisen asiantuntijaorganisaatio. Kehitämme, koulutamme ja lisensoimme ammattilaisille valmentavia työkaluja ja menetelmiä. Valmennuskonseptimme ja lisensoitujen asiantuntijoiden verkosto mahdollistaa monipuolisen palvelutuotannon kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin eri osa-alueilla. Työluja on käytetty palvelutuotannon pohjana mm. seuraavissa organisaatioissa: Accenture, Fingrid, Luottokunta, TDC ja Varova. Missiomme on lisätä yksilöiden sekä organisaatioiden osaamista ja motivaatiota saavuttaa kestävää hyvinvointia sekä vahvaa toimintakykyä. ActPRO:on rooli ja visio on olla hyvinvointia rakentavien konseptien arvostetuin kehittäjä ja siten osa laadukkaan palvelutuotannon mahdollistavaa ekosysteemiä. Todistettu Hyväksytty Toimitettu Asiakaspalaute 4.6/5 A C T P R O - F I N L A N D S I V U 16 / 1 6

KONKREETTINEN TAVOITE OHJAA. Motivaatio ja osaaminen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittämiseen. Varhaisen välittämisen toimintakulttuuri

KONKREETTINEN TAVOITE OHJAA. Motivaatio ja osaaminen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittämiseen. Varhaisen välittämisen toimintakulttuuri Motivaatio ja osaaminen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittämiseen Varhaisen välittämisen toimintakulttuuri ActPRO Tomi Leskinen 15.3.2013 KONKREETTINEN TAVOITE OHJAA MIKSI? Motivaatio MITÄ? Fokusointi

Lisätiedot

WPI MODUULIPOHJAINEN KOULUTUS

WPI MODUULIPOHJAINEN KOULUTUS WPI MDUULIPHJAINEN KULUTUS Rakenna oma koulutusohjelma ja aikataulu Koulutus on rakennettu siten, että sen voi joustavasti suorittaa jaksoissa itselle sopivassa aikataulussa. Yksilöllistä koulutusohjelmaa

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

4event yrityksenä. Perustamisvuosi 2001. Löydä energinen ja vireä elämä. Liikevaihto n. 1,5 milj. Vakituinen henkilöstö 14 henkilöä

4event yrityksenä. Perustamisvuosi 2001. Löydä energinen ja vireä elämä. Liikevaihto n. 1,5 milj. Vakituinen henkilöstö 14 henkilöä 4event yrityksenä Perustamisvuosi 2001 Löydä energinen ja vireä elämä Liikevaihto n. 1,5 milj. Vakituinen henkilöstö 14 henkilöä Osaajaverkostossa 140 henkilöä 1300 erillistä ohjelmaa / vuosi Valtakunnallisuus

Lisätiedot

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala 1 Vetovoimaisia työpaikkoja yhdistäviä tekijöitä: ü Henkilöstön saanti helppoa ü Henkilöstön

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hanke Kansanopiston kehittämissuunnitelma Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hankkeessa ryhmä kansanopistoja laati

Lisätiedot

LÄHIOPETUSMODUULI - 1 PVÄ - VALMENTAVA TYÖSKENTELY LÄHIOPETUSMODUULI - 1 PVÄ - STRATEGINEN HYVINVOINTI ORGANISAATIOISSA HYVINVOINTIVALMENNUS LIIKUNTA

LÄHIOPETUSMODUULI - 1 PVÄ - VALMENTAVA TYÖSKENTELY LÄHIOPETUSMODUULI - 1 PVÄ - STRATEGINEN HYVINVOINTI ORGANISAATIOISSA HYVINVOINTIVALMENNUS LIIKUNTA WPI MODUUIPOJINEN KOUUUS WPI ealth & Wellness Coach asiantuntijakoulutukset - rakenna oma koulutusohjelma ja aikataulu Yksittäisille koulutusjaksoille voi osallistua täydentämään omaa osaamistaan, vaikka

Lisätiedot

Valio Olo:n juuret ovat Valion arvoissa: Vastuu hyvinvoinnista

Valio Olo:n juuret ovat Valion arvoissa: Vastuu hyvinvoinnista Risto Hietala 10.11.2009 Miksi Valio Olo? Valio Olo:n juuret ovat Valion arvoissa: Vastuu hyvinvoinnista Valio-konsernin visio 2015 määrittää vahvasti Valion tahtotilaa Valio on alansa johtava brändi Suomessa

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville

Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville Jarna Savolainen Asiantuntija, Työhyvinvoinnin palvelut Finnsec-messut 13.10.2011 Työhyvinvoinnin tinkimätön rakentaja

Lisätiedot

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Onnistunut tapahtuma 12.11.2008 Mika Lehtinen toimitusjohtaja Expology Oy Associated Partner of the Esityksen tavoitteet Miksi mitattavien tavoitteiden

Lisätiedot

Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen

Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen Marjaana Suutarinen / 7.11.2013 Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen Strategisen työhyvinvoinnin sisältö Työhyvinvointistrategiassa yhdistyvät Työ- ja ympäristöturvallisuus Työterveys ja työhyvinvointi

Lisätiedot

Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli

Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli Opas ja työkirja työ- ja yksilövalmennuspalveluiden tuotteistamiseen Reetta Pietikäinen Palvelutori-hanke Päivitetty 3/08: ULA Pietarsaari Mitä tuotteistaminen

Lisätiedot

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ Paasitorni 17.12.2013 Opetusneuvos Anu Räisänen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAATUTYÖRYHMÄ 2012 (1) 1 Koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Minna Kohmo, Henki-Tapiola 30.11.2011 23.11.2011 1 Tämä on Tapiola Noin 3 000 tapiolalaista palvelee noin 960 000 kuluttaja-asiakasta 63 000 yrittäjää 60 000 maa- ja metsätalousasiakasta

Lisätiedot

KEHITTÄJÄ RATKAISIJA REKRYTOIJA

KEHITTÄJÄ RATKAISIJA REKRYTOIJA KEHITTÄJÄ RATKAISIJA REKRYTOIJA SUORITUKSEN JOHTAMINEN JA PALKITSEMINEN Uusi Osaaja 2 Kick off seminaari 17.11.2011 Anne Haggrén, Virvo Oy 16.11.2011 www.virvo.fi 2 MENESTYS YMPÄRISTÖ YRITYS, ORGANISAATIO

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä

Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä Hanna-Riina Vuontisjärvi Projektipäällikkö/ Palvelumuotoilija Lapin yliopisto, Taiteiden Tiedekunta hanna-riina.vuontisjarvi@ulapland.fi Mitä palvelumuotoilija

Lisätiedot

Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella. JohtamisWirtaa 10.5.2011

Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella. JohtamisWirtaa 10.5.2011 Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella JohtamisWirtaa 10.5.2011 Työpaja 2, haasteet ja ratkaisut Riikka Laine-Tolonen (Nordea) Tapani Pöllänen (Sales Energy) Valmentava esimies Strategia ja visio

Lisätiedot

Kehittämisen omistajuus

Kehittämisen omistajuus Kehittämisen omistajuus Kuntaliitto 18.4.2013 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa hanke (KUNTAKEHTO) Pasi-Heikki Rannisto Kehityspäällikkö, HT Tampereen Palveluinnovaatiokeskus (TamSI) Kehittämistyön

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Suvi von Becker Miksi yhdessä tekeminen? Johtoporras: Ymmärrys valuu kuin vesi hanhen selästä Ovat niin hankalia, asennevamma. Eikö sana kuulu vai eikö se mene perille?

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Human@Work Human@Work auttaa asiakkaitaan rakentamaan innostavasta yrityskulttuurista kestävää kilpailuetua palveluliiketoimintaan.

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA

TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA Jan Gustafsson Henkilöstöjohtaja Paroc Group Paroc Pähkinänkuoressa 2 25.11.2014 Paroc Group Oy Parocin Asiakkaat Monipuolinen asiakaskuntamme koostuu

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

SimLab prosessisimulointi

SimLab prosessisimulointi SimLab prosessisimulointi Visualisointi Visualisointi kokonaiskuva kokonaiskuva prosessista prosessista yli yli rajapintojen rajapintojen Perustana Perustana prosessin prosessin mallinnus mallinnus ja

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

LAADUKAS MATKAILUTUOTE

LAADUKAS MATKAILUTUOTE LAATUJÄRJESTELMÄT JA LAADUKAS MATKAILUTUOTE Kajaani 9.2.2010 2010 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

Miksi 1080 kannattaa tehdä?

Miksi 1080 kannattaa tehdä? Liiketoiminta 1080 Miksi 1080 kannattaa tehdä? Kirkastettu kokonaiskuva yrityksen tavoitteista, strategiasta & ohjausjärjestelmästä Selkeä näkemys yrityksen strategiaohjauksen kehitysalueista Erottuva,

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 AKL 4.4.2014 Tiedolla johtaminen Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 Hieman taustaa Itsestäni : Kenneth Ekström 050-5700605 Usean vuodan kokemus autoalasta Eri tehtäviä vähittäiskaupassa Eri organisaatioissa

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

TYÖ- JA TOIMINTAKYKYÄ SEKÄ TYÖLLISTYMISEN EDELLYTYKSIÄ KARTOITTAVA PALVELU / INTENSIIVINEN KARTOITUSJAKSO

TYÖ- JA TOIMINTAKYKYÄ SEKÄ TYÖLLISTYMISEN EDELLYTYKSIÄ KARTOITTAVA PALVELU / INTENSIIVINEN KARTOITUSJAKSO Liite 2 sääntökirjaan Palvelukokonaisuuden nimi TYÖ- JA TOIMINTAKYKYÄ SEKÄ TYÖLLISTYMISEN EDELLYTYKSIÄ KARTOITTAVA PALVELU / INTENSIIVINEN KARTOITUSJAKSO Säädösperusta Sosiaalihuoltolaki 17.9.1982/710

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen

Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen Pedagogisen johtamisen hankkeen johtoryhmän jäsen Ritva Ylitervo ja AMKEn kehittämispäällikkö

Lisätiedot

ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia. FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy

ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia. FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy 1 . KAIKKI MUUTTUU Ansaintalogiikka on muuttumassa tavaroiden saatavuuden

Lisätiedot

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Ravintolapalveluverkoston Hyvää Pataa - tapaaminen 7.6.2010 Merja Salminen/Design LiMe Oy Mikä on laatujärjestelmä

Lisätiedot

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Karl-Magnus Spiik Ky Räätälöity ilmapiirimittari 1 RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Ilmapiirimittarin vahvuus on kysymysten räätälöinti ko. ryhmän tilannetta ja tarpeita vastaavaksi. Mittaus voi olla yritys-,

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS Tsr/R.Tajakka 1 1) PALVELUALUEUUDISTUKSEN TAUSTAT JA TAVOITTEET 2 Mitkä ovat uudistuksen tavoitteet? Asiakkaan (ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden) näkökulman entistäkin

Lisätiedot

Millaiset reunaehdot uusin johtamistutkimus antaa johtamiselle?

Millaiset reunaehdot uusin johtamistutkimus antaa johtamiselle? Kilpailuylivoimaa johtamisen avulla 1.6.2010 Mitkä ovat oikeita kysymyksiä? Millaiset reunaehdot uusin johtamistutkimus j antaa johtamiselle? Väitöstutkimuksen tarkoitus TUTKIMUSKYSYMYS: Onko löydettävissä

Lisätiedot

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista Tavoitetaso Nykytaso Haastateltavan kommentit 1 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky oman maakunnan alueella 4 4 4 2 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky valtakunnallisilla markkinoilla 4 5 3 Lisää markkinointia

Lisätiedot

HoivaRekry uusi pelinavaus Palmeniassa vv.2008-2010. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

HoivaRekry uusi pelinavaus Palmeniassa vv.2008-2010. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia HoivaRekry uusi pelinavaus Palmeniassa vv.2008-2010 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Haaste HoivaRekry -hankkeessa Työn tuottavuuden parantaminen uudella toimintamallilla Henkilöstöresurssien uusi

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 EVIVA Ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-aika TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällysluettelo Tavoite ja päämäärä... 2 EVIVA toimintaohjelman hallinto... 2 Päätoimenpiteet 2015... 2 Arviointi ja seuranta

Lisätiedot

ParTy. Parempi Työyhteisö -ilmapiirikysely. Luotettava väline työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen

ParTy. Parempi Työyhteisö -ilmapiirikysely. Luotettava väline työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen ParTy Parempi Työyhteisö -ilmapiirikysely Luotettava väline työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen Parempi työyhteisö ilmapiirikysely Työyhteisön tilaa voi arvioida ja kehittää rakentavasti

Lisätiedot

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT Vakanssi: Palvelualuejohtaja Perustehtävä: Johtaa ja kehittää palvelualuettaan/palvelualueitaan kokonaisvaltaisesti ja strategian mukaisesti koko

Lisätiedot

Toiminnan seuranta ja vaikuttavuuden arviointi

Toiminnan seuranta ja vaikuttavuuden arviointi Toiminnan seuranta ja vaikuttavuuden arviointi Perhekeskus palvelumallina seminaari 28. 29.8.2008 Nina K. Hyttinen Seuranta ja arviointi perhekeskustoiminnan tukena Miksi seurantaa ja arviointia? Dokumentoitu

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Strateginen johtaminen edellyttää henkilöstöjohtamisen

Strateginen johtaminen edellyttää henkilöstöjohtamisen Strateginen johtaminen edellyttää henkilöstöjohtamisen mittaamista Uudista ja Uudistu Vaihtuva johtajuus 2011 Vahingossa Hyvä? Taru From 28.9.2011 HR4 Solutions Oy 2011 HR4 Solutions Oy - 28.9.2011 ESITYKSEN

Lisätiedot

Innovaatioilmaston muutostalkoot Inno-barometri 2011-14. 3.12.2014 Ruoholahti

Innovaatioilmaston muutostalkoot Inno-barometri 2011-14. 3.12.2014 Ruoholahti Innovaatioilmaston muutostalkoot Inno-barometri 2011-14 3.12.2014 Ruoholahti Organisaation innovaatiokyvykkyys = TIEDOT + TAIDOT = OSAAMINEN * ALUSTAT Innovaatioilmasto ja -kulttuuri Tahtotila ja tavoitteet

Lisätiedot

vaikuttavuutta. Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hankkeen

vaikuttavuutta. Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hankkeen A) Hankkeen tavoitteena on, että Iisalmen seudun TE-toimiston alueella sijaitsevat työpajat ja tuotannolliset työkeskukset alkavat yhdessä tuotteistaa pajayksiköissä valmentautuville tai kouluttautuville

Lisätiedot

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki KEHITTÄMISKESKUS OY 28. 29.2.2012 Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki Pertti Melonen, toimitusjohtaja, Pro HR Consulting Oy Erkki Rajala,

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE 8 ASIAA, JOTKA KANNATTAA HUOMIOIDA, KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA 8 ASIAA, JOKTA KANNATTAA HUOMIOIDA KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA Olen kerännyt

Lisätiedot

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Organisaatioiden haasteita Työelämän laadun rakentuminen Työhyvinvointi, tuottavuus ja

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin HENRY Foorumi 2012 Lisa Forss Liiketoimintajohtaja, Taitoprofiilit/StaffEdu Oy 1 Taitoprofiilit/StaffEdu Oy Koulutuspalveluita työhallinnolle

Lisätiedot

Esiintymisvalmennus. Hissipuhe kuntoon!

Esiintymisvalmennus. Hissipuhe kuntoon! Esiintymisvalmennus Hissipuhe kuntoon! Koko valmennus toteutettiin learning by doing -metodilla. Teoria täydensi omaksumista, mutta harjoitukset ja palaute olivat pääasia. Kolmen tunnin jälkeen oli nähtävissä

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tulevaisuuden kunnalliset palvelut perustuvat kestävään tuottavuuskehitykseen ja vastuulliseen työelämään. Tämä tarkoittaa työelämän

Lisätiedot

Strategia, toimintasuunnitelmat ja johtaminen. Varpu Ylhäinen

Strategia, toimintasuunnitelmat ja johtaminen. Varpu Ylhäinen Strategia, toimintasuunnitelmat ja johtaminen Varpu Ylhäinen Lyhyt katsaus strategiaan ja strategiajohtamiseen Klubin toimintasuunnitelma 2013-2014 Johtaminen Fasilitointijohtaminen 6.11.2013 Varpu Ylhäinen

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus ryhmässä. Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus yksilöllisesti

Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus ryhmässä. Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus yksilöllisesti et Työpaikkaselvitys Terveystarkastukset Työkykyä ylläpitävä toiminta Työfysioterapeutin ergonomiatoiminta Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus Ergonomiaselvitys Kuuluu teema-alueisiin: Työpaikkaselvitys

Lisätiedot

Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin

Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin 26.10.2011 Otto Söderlund Partner Magenta Advisory on suomalainen sähköisen liiketoiminnan asiantuntija jolla on vahva

Lisätiedot

Tiedottaja osaamisen kehittäjänä

Tiedottaja osaamisen kehittäjänä Tiedottaja osaamisen kehittäjänä Uudistuvan ja uudistavan tiedottajaroolin haasteisiin vastaaminen Johtava konsultti, VTT Helena Lemminkäinen www.kevicon.fi Osaamisvaateet muuttumassa Tiedottajasta fasilitaattoriksi

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 1 JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 Long-range planning does not deal with the future decisions, but with

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2014-2018

Henkilöstöstrategia 2014-2018 Henkilöstöstrategia 2014-2018 Liite 2: Tausta-aineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Perustehtävämme ja arvoperustamme 3 2. Henkilöstövisiomme 2018 ja strategiset tavoitteemme 4 3.

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 12. kesäkuuta 2009

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 12. kesäkuuta 2009 OHJAAJUUS 20 OV Oman työn tavoitteellinen suunnittu ja toteuttaminen sosiaalisista ja kasvatuksellisista lähtökohdista Tuloksellinen toiminta Oman työn kehittäminen Oman persoonan tunteminen ja käyttäminen

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Verkko-opetuksen laadun arvioinnin kehittäminen Kuopion yliopiston Avoimessa yliopistossa. 12.10.2006 Tiina Pyrstöjärvi

Verkko-opetuksen laadun arvioinnin kehittäminen Kuopion yliopiston Avoimessa yliopistossa. 12.10.2006 Tiina Pyrstöjärvi Verkko-opetuksen laadun arvioinnin kehittäminen Kuopion yliopiston Avoimessa yliopistossa 12.10.2006 Tiina Pyrstöjärvi Pilotin tavoitteena edistää opiskelijan oppimista verkko-opetuksen laadunhallintaa

Lisätiedot

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO Kokei le!?! A B C Avoimen hallinnon ja vuoropuhelun edistäjä LOGO Otakantaa.fi on oikeusministeriön kehittämä avoimen valmistelun vuorovaikutuskanava. Ota käyttöön päätöksenteon valmistelun ja johtamisen

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin kehittäjien valmennuskoulutus organisaation sisällä

Työhyvinvoinnin kehittäjien valmennuskoulutus organisaation sisällä Työhyvinvoinnin kehittäjien valmennuskoulutus organisaation sisällä Tuulia Paane-Tiainen 2015 Henkilöstö- ja opetuspalvelut Osaamisen kehittäminen Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Käsitemäärittelyä Strateginen

Lisätiedot

Kantaverkkopäivä 3.9.2014. Hotelli Holiday Inn Pasila

Kantaverkkopäivä 3.9.2014. Hotelli Holiday Inn Pasila Kantaverkkopäivä 3.9.2014 Hotelli Holiday Inn Pasila Ohjelma klo 12.30 Ilmoittautuminen ja kahvi klo 13.00 Asiakkaat ja Fingrid Jukka Ruusunen, toimitusjohtaja, Fingrid Oyj klo 13.30 klo 14.00 Saavuttaako

Lisätiedot

Ifin suunnitelmallinen työkykyjohtaminen ja sen tulokset Työoikeusseminaari 25.9.2015 Marketta Helokunnas

Ifin suunnitelmallinen työkykyjohtaminen ja sen tulokset Työoikeusseminaari 25.9.2015 Marketta Helokunnas Ifin suunnitelmallinen työkykyjohtaminen ja sen tulokset Työoikeusseminaari 25.9.2015 Marketta Helokunnas Miksi työkykyjohtaminen ylipäätään on entistä tärkeämpää? Eläkeikä nousee - työurat pitenevät Muutokset

Lisätiedot

HENRY Foorumi 2010 Taitoprofiilit Oy/Saana Rantsi

HENRY Foorumi 2010 Taitoprofiilit Oy/Saana Rantsi Aiemmin hankitun n osaamisen tunnistaminen HENRY Foorumi 2010 Taitoprofiilit Oy/Saana Rantsi Osaamisen tunnistamisesta Osaamisen hallinta muuttuvassa toimintaympäristössä i i ä Tilanteen ja tavoitteiden

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI TAVOITTEET Leppävaaran sosiaaliohjaajat (Espoo, lastensuojelun avopalvelut)

Lisätiedot

Taltioni osuuskunta. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö ehealth-palvelujen kehittämisessä

Taltioni osuuskunta. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö ehealth-palvelujen kehittämisessä Taltioni osuuskunta Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö ehealth-palvelujen kehittämisessä Painopiste Sairaudenhoidosta terveydenedistämiseen Taltioni Potilastiedot Taltioni Ennaltaehkäisy Akuutti

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Kuntaratkaisut Kuntamarkkinat 14. 15.9.2011 Mika Silvennoinen Miia Vahlsten

Kuntaratkaisut Kuntamarkkinat 14. 15.9.2011 Mika Silvennoinen Miia Vahlsten Kuntaratkaisut Kuntamarkkinat 14. 15.9.2011 Mika Silvennoinen Miia Vahlsten WSOYpro Oy on Suomen suurin painettujen ja sähköisten oppimateriaalien sekä työelämäpalveluiden tuottaja. Alan johtavana toimijana

Lisätiedot

18.4.2012 Eija Rissanen, Tukeva-työvalmennussäätiö Pirjo Oksanen, Kuopion kaupunki

18.4.2012 Eija Rissanen, Tukeva-työvalmennussäätiö Pirjo Oksanen, Kuopion kaupunki 18.4.2012 Eija Rissanen, Tukeva-työvalmennussäätiö Pirjo Oksanen, Kuopion kaupunki Vuodenvaihteessa - väkiluku 97 433 - Työttömyys 10,7 % (4 958 henkilöä) 2/12 10,5 % (4882 henkilöä) - Nuorisotyöttömyys

Lisätiedot

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO Tehoa toimintaan Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO HR-tehtävistä 2/3 on perusrutiineja Ulkoistamalla henkilöstöhallinnon rutiinit voitte merkittävästi parantaa yrityksenne

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot