LAADUKAS JA TULOKSELLINEN HYVINVOINTIA KEHITTÄVÄ PALVELU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAADUKAS JA TULOKSELLINEN HYVINVOINTIA KEHITTÄVÄ PALVELU"

Transkriptio

1 LAADUKAS JA TULOKSELLINEN HYVINVOINTIA KEHITTÄVÄ PALVELU Näkökulmia ostajalle ja myyjälle JULKAISIJA ACTPRO TRAINING TOOLS ASIANTUNTIJAT Hanna-Maria Hult Tomi Leskinen A C T P R O - F I N L A N D S I V U / 1 6

2 HYVÄ LUKIJA, Wellbeing Professionals Forum - WPF 2012 tapahtuma antoi kimmokkeen tälle julkaisulle. Tapahtuman keskustelut voisi tiivistää hyvinvointitoimialan kehittämisen ja palveluiden myynnin edistämisen kannalta tärkeisiin asioihin - hyvinvointiosaamista kehittävien palveluiden laatuun ja tuloksellisuuteen. Yhtenä WPF tapahtuman järjestäjistä ActPRO lupasi tuottaa vapaasti ladattavan materiaalin hyvinvointipalvelun laadun rakentamiseen ja kuvaamiseen. Edessäsi oleva julkaisu antaa näkökulmia organisaatioille tarjottavien hyvinvointiohjelmien ja palveluiden kehittämiselle. Se antaa raameja asiakkaan kanssa yhteistyössä rakennettavalle palvelun laadulle ja auttaa palveluntuottajaa huomioimaan tekijöitä, joiden avulla voidaan kuvata oman palvelutuotteen laatua. ActPRO:n kehittämät työkalut syntyvät hyvinvoinnin asiantuntijoiden ammattiosaamisesta sekä lukuisissa organisaatioissa tehdyn työn kokemuspohjaisena tuloksena. Tässä julkaisussa esitetyt asiat ovat malleja ja runkoja omien pohdintojen tueksi. Sen avulla voi konkretisoida sekä nopeuttaa omaa ajatustyötä ja se antaa raamit kokonaisuuden hahmottamiselle. Käytä ActPRO Laadukas ja tuloksellinen hyvinvointia kehittävä palvelu - julkaisua vapaasti kokonaisuudessaan tai soveltuvin osin oman työsi tukena. Tarvittaessa voit myös lisensoida asiakastyöskentelyyn tarkoitettuja kattavia fasilitointityökaluja. Asiantuntija- ja koulutuspalvelumme ovat käytössäsi halutessasi tukea oman osaamisesi kehittämiseen tai toimenpiteiden ja mallien suunnitteluun. Verkkopalvelussamme voit lukea lisää konseptistamme sekä tutustua lisenssituotteisiimme ja tarjoamiimme palveluihin. Hanna-Maria Hult Kehityspäällikkö ActPRO Tomi Leskinen Toimitusjohtaja ActPRO A C T P R O - F I N L A N D S I V U / 1 6

3 SISÄLLYSLUETTELO ORGANISAATIO YHTEISTYÖ PALVELUNTUOTTAJA LAADUN RAKENTAMINEN ON YHTEISTYÖTÄ SIVU 2 TUOTTEISTUS SIVUT 3-4 OSAAMISEN KUVAAMINEN SIVUT 5-6 TARVEKARTOITUS JA KOKONAISKUVA SIVUT 7-9 TAVOITTEEN ASETTAMINEN SIVUT PALVELUPROSESSI SIVU 12 ARVIOINTI SIVUT KOULUTUKSIA SIVU 15 ACTPRO PALVELUNTUOTTAJALLE SIVU 16 A C T P R O - F I N L A N D S I V U 1 / 1 6

4 LAADUN RAKENTAMINEN ON YHTEISTYÖTÄ Laadulla voi olla selkeitä objektiivisia määritteitä, mutta usein se on myös melko subjektiivinen näkemys tuotteesta tai palvelusta. Tunne laadusta muodostuu paljolti käsityksestä, vastasiko tarjottu asia ostajan/käyttäjän odotuksia. Subjektiivisuuden vuoksi on tärkeää, että palveluntuottajan ja organisaation välillä muodostuu yhteisymmärrys hyvinvointipalvelun laadusta ja sitä määrittävistä tekijöistä. Tässä julkaisussa esitellään yhteistyössä rakennettavan hyvinvointipalvelun laadun rakentamisen eri vaiheita ja osaalueita. Tarkastelun kohteena olevat osa-alueet on kohdennettu vastuunjaon mukaisesti palveluntuottajalle, palvelua ostavalle organisaatiolle ja edellä mainittujen yhteistyössä rakennettaville osa-alueille. Organisaatiolle suunnatun hyvinvointipalvelun laatu luodaan yhdessä asiakkaan kanssa. ORGANISAATIO YHTEISTYÖ PALVELUNTUOTTAJA TARVEKARTOITUS TAVOITE TUOTTEISTAMINEN Palvelun laadun rakentaminen ei oikeastaan eroa mielekkään ja tuloksellisen työsuhteen luomisesta; työn suorittaja kuvailee mm. osaamistaan ja tapaansa tehdä työtä, kun taas työnantaja puolestaan kuvailee tehtävän vaatimuksia, toimintaympäristöä ja toimenpiteitä, joilla mahdollistaa hyvän työn suorittamisen. Lopputuloksena molemmilla osapuolilla on motivoiva yhteinen tavoite. Sen saavuttamiseksi molempien on tehtävä osuutensa joko työn suorittamisena tai työn onnistumisen mahdollistajana. KOHDENTAMINEN KOKONAISKUVA LAADUN KUVAAMINEN ARVIOINTI PALVELUPROSESSI OSAAMISEN KUVAAMINEN A C T P R O - F I N L A N D S I V U 2 / 1 6

5 PALVELUNTUOTTAJA - TUOTTEISTUS ON LAADUN RAKENTAMISTA TIEDÄ, MITÄ OLET MYYMÄSSÄ - TUOTTEISTAMINEN TUKEE MIELEKÄSTÄ MYYNTITYÖTÄ JA OSTAMISTA Kirkasta itsellesi, mitä olet asiakkaalle myymässä; mikä on oma palvelutuotteesi. Hyvällä tuotteistuksella autat asiakasta ostamaan. Selkeä tuotteistus ei sulje pois palvelun räätälöintiä asiakkaalle sopivaksi. E s i m e r k k i t u o t t e i s t u k s e s t a : L a t a a A c t P R O S u u n n i t t e l u t y ö k a l u j a p a l v e l u e s i t e w w w. a c t p r o. f i - s i v u i l t a k o h d a s t a l a d a t t a v a m a t e r i a a l i Palvelutuotteen nimi Palvelun kohderyhmä Palvelun tavoite Palvelun tarve Palvelun sisältö Palvelun tuottamiseen tarvittava asiantuntemus Palvelun tuottajat Palvelun onnistumisen mittarit Palvelun hinta A C T P R O - F I N L A N D S I V U 3 / 1 6

6 PALVELUNTUOTTAJA - TUOTTEISTUS ON LAADUN RAKENTAMISTA TIEDÄ, MITÄ OLET MYYMÄSSÄ - TUOTTEISTAMINEN TUKEE MIELEKÄSTÄ MYYNTITYÖTÄ JA OSTAMISTA Kirkasta itsellesi, mitä olet asiakkaalle myymässä; mikä on oma palvelutuotteesi. Hyvällä tuotteistuksella autat asiakasta ostamaan. Selkeä tuotteistus ei sulje pois palvelun räätälöintiä asiakkaalle sopivaksi. E s i m e r k k i t u o t t e i s t u k s e s t a : L a t a a A c t P R O S u u n n i t t e l u t y ö k a l u j a p a l v e l u e s i t e w w w. a c t p r o. f i - s i v u i l t a k o h d a s t a l a d a t t a v a m a t e r i a a l i Kokonaisvaltainen hyvinvointiohjelma organisaatioiden toimintakyvyn ja henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiseen. Ohjelman avulla rakennetaan organisaation ja yksilön motivaatiota sekä osaamista ylläpitää ja kehittää hyvinvointiaan. Osaamista kehitetään yksilö- ja ryhmävalmennuksissa konkreettisia harjoituksia sisältävien ActPRO Training työkalujen ja valmentajan tietotaidon avulla. Valmentajina toimivat kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin eri osa-alueiden asiantuntijat. Ohjelman onnistumista mitataan mm. jokaisen valmennuskerran jälkeen pyydettävällä asiakaspalautteella. Kattavan hyvinvointiohjelman (12 kk) hinta organisaatiolle on /hlö/kk. A C T P R O - F I N L A N D S I V U 4 / 1 6

7 PALVELUNTUOTTAJA - OSAAMISEN KUVAAMINEN OSAAMISESTA ON HYVÄ TEHDÄ NÄKYVÄÄ. MITEN KUVAAT OSAAMISTA ELI TEKEMISEN LAATUA KONKREETTISIN ESIMERKEIN? Miten kuvailisit YRITYKSENNE ydinosaamista? Mihin perustuu yrityksenne erinomaisuus, joka tekee teistä halutun palveluntuottajana/tai erottaa teidät toisista? Asiantuntemus Palveluprosessit Menetelmät ja työkalut Miten kuvailisit ASIANTUNTIJOIDENNE osaamista/ammattitaitoa? Koulutus- ja kokemustausta Työprosessien, menetelmien ja työkalujen hallinta Vuorovaikutus- ja esiintymistaidot Ominaisuudet Kohderyhmän/toimintaympäristön tuntemus Asiantuntijamme ovat huippuammattilaisia. Mikä erottaa huipun hyvästä? Asiantuntijamme ovat innostavia puhujia. Mitä he tekevät saadakseen innostusta aikaan? Asiantuntijamme ovat hyviä puhujia. Mikä tekee hyvän puhujan? Toimimme asiakaslähtöisesti. Miten tämä konkretisoituu ja näkyy erilaisissa tilanteissa? Asiantuntijamme tulevat hyvin toimeen erilaisten ihmisten, odotusten ja tarpeiden kanssa. Miten he toimivat, että tämä toteutuu ja osallistujat kokevat tulleensa palvelluksi? Asiantuntijoillamme on asenne kohdallaan. Miten tämän asenteen voi kiteyttää ja miten se näkyy? A C T P R O - F I N L A N D S I V U 5 / 1 6

8 PALVELUNTUOTTAJA - OSAAMISEN KUVAAMINEN MINKÄLAISISTA TEKIJÖISTÄ RAKENNAT OMAN MENESTYMISEN JA KILPAILUVALTTISI? Työkokemus Koulutus Persoona Työskentelymenetelmät Kielitaito Markkinointi- ja myyntiosaaminen Työkalut ja materiaalit Palveluprosessi Maantieteellinen toiminta-alue/liikkuvuus Hinnoittelu Palvelutarjonta Yksilövalmennukset Osa laajempaa tiimiä tai verkostoa Laaja-alainen osaaminen Ryhmävalmennukset Itsenäinen palveluntuottaja Syvällinen erityisosaaminen Etävalmennukset Skaalautuva palvelutuotanto Tuotteistaminen Maine Kontaktit ja suosittelijat Liiketoimintaosaaminen Konsultointiosaaminen Projektinjohtotaidot ja menetelmät Räätälöidyt palvelut Muita tekijöitä, mitä? A C T P R O - F I N L A N D S I V U 6 / 1 6

9 ORGANISAATIO - LAADUN RAKENTAMINEN TARVEKARTOITUS MINKÄLAISEN TIEDON PERUSTEELLA KERROT PALVELUNTARJOAJALLE ORGANISAATION TARPEISTA? MIKÄ TIETO ON OLENNAISTA? Henkilöstö- ja työtyytyväisyyskyselyt Kehityskeskustelut Terveyskyselyt ja työterveyshuollon tuottama tieto Henkilöstön subjektiivinen arvio hyvinvoinnista ja kehitystarpeista Johdon arvio organisaation toimintakyvystä ja kehitystarpeista Poissaolot ja ennenaikaiset poistumiset työelämästä Työtapaturmat Organisaation tuloksellisuutta kuvaavat luvut Organisaation arvot Muu, mikä? Hyvinvointipalvelun ja laajemman hyvinvointiohjelman laadun sekä tuloksellisuuden yksi merkittävä lähtökohta on palvelujen kohdentaminen ja mitoittaminen tarpeiden mukaisiksi. Organisaation edustajan tärkeä tehtävä on joko itsenäisesti tai palveluntuottajan avulla kartoittaa kohderyhmän tarpeet. Lisäksi tärkeää on luoda kuva siitä kokonaisuudesta, johon hyvinvointipalvelut liitetään. Tällöin huomioidaan esim. organisaation tavoitteet ja nykytila sisältäen merkittävät kehitys-/muutoshankkeet sekä muut tarjottavat koulutus- ja tukipalvelut. L i s ä ä n ä k ö k u l m i a a s i a a n? L a t a a A c t P R O O r g a n i s a a t i o n S t r a t e g i n e n t o i m i n t a k y k y m a l l i w w w. a c t p r o. f i s i v u i l t a k o h d a s t a l a d a t t a v a m a t e r i a a l i A C T P R O - F I N L A N D S I V U 7 / 1 6

10 ORGANISAATIO - LAADUN RAKENTAMINEN - TARVEKARTOITUS KOKONAISKUVA LINKITTÄÄ PALVELUT TAVOITTEISIIN Rakenna palveluntuottajan kanssa mm. kuvassa mainituista tekijöistä kokonaiskuva. Kuvan tarkoituksena on auttaa palveluntuottajaa hahmottamaan ajatuksenne hyvinvoinnin merkityksestä organisaatiossanne. Se myös auttaa palveluntuottajaa rakentamaan oma palvelunsa siten, että se huomioi ja tukee meneillään olevia tai tulevia muita toimintoja. Kuvaa organisaation nykytilanne ja tavoitteet YRITYKSEN YDINTOIMINTA JA TAVOITTEET Muutoshankkeet ja -tarpeet Kehityshankkeet/-tarpeet ja projektit Miten mahdollistetaan henkilöstön hyvinvointi ja organisaation toimintakyky tavoitteiden saavuttamiseen sekä kehitys- ja muutoshankkeiden onnistuminen? HRD Koulutusohjelmat ja -tarjonta Henkilöstön arviointi- ja kehitystyökalut sekä menetelmät HR Työsuojelu Työterveys Virkistysja kerhotoiminta Hyvinvointiohjelma Työhyvinvoinnin kehittäminen Muut palvelut A C T P R O A C T P R O - F I N L A N D S I V U 8 / 1 6

11 ORGANISAATIO - LAADUN RAKENTAMINEN - TARVEKARTOITUS ORGANISAATION NYKYTILA JA TAVOITE - MISSÄ OLEMME NYT? MINNE HALUAMME? Lähde: ActPRO Strateginen toimintakyky -malli Jokainen hoitaa hyvinvointia tavallaan Reagoidaan ongelmiin Ei koeta tarvetta erityiseen panostukseen Virkistystapahtumia Osallistaa ja aktivoi osan henkilöstöä Ei vaadi johdon/esimiesten vahvaa panosta Hyvinvointi työssä osataan kuvata organisaation eri tasoilla Yhteinen kieli ja termit Motivaatio Sitoutuminen Hyvinvointia johdetaan Systemaattisuus Kohdentaminen Seuranta Osallistaa koko organisaation Hyvinvointiosaaminen kasvaa ja kehittyy Vastuun kantavat johto, esimiehet, yksilö ja työyhteisö Toteutus työsuhteen elinkaaressa ja HR vuosikellossa Todennettava kilpailuetu ja arvo Hyvinvointi ei ole huomion kohteena tai puheenaiheena organisaatiossa Hyvinvointia tuetaan kampanjoilla, tapahtumilla ja erillisillä projekteilla Hyvinvointi on tunnistettu ja nimetty tärkeä strateginen tekijä ja/tai arvo Hyvinvointitoimenpiteet ovat linjattu organisaation strategiaan ja arvoihin Hyvinvointiohjelma toteutuu osana yrityksen arkea KÄYTTÄMÄTÖN VOIMAVARA MÄÄRITETTY JA KONKREETTINEN OHJATTAVA JA ENNAKOITAVA UUDISTUVA VOIMAVARA A C T P R O - F I N L A N D S I V U 9 / 1 6

12 YHTEISTYÖ TAVOITTEEN ASETTAMINEN OHJAA PALVELUN LAATUA TAVOITTEET YLLÄPITÄVÄT MOTIVAATIOTA JA OHJAAVAT Tavoitteiden asettamista voi pohtia erottelemalla tekeminen tuloksesta ja tulos asian palkitsevuudesta. Oman organisaation tavoitteita asetettaessa voi pohtia, mikä on riittävä taso motivoivien ja toimintaa ohjaavien tavoitteiden kuvaamiselle. Motivoivat ja toimintaa ohjaavat tavoitteet ovat merkityksellisiä, konkreettisia ja realistisia. Tavoitteeksi asetetaan useimmiten asioita, joiden saavuttamisen voi todentaa. Esim. Hyvinvointiohjelma muutokset arjen toiminnassa Tavoitteen merkitys voi olla myös tietynlaisen toiminnan ylläpitäminen. Tällöin tavoitteeksi asetettu asia voi olla lyhyellä aikavälillä vaikea todentaa, mutta se toimii usein vahvana arvopohjaisena motivaattorina ja suunnan näyttäjänä. Esim. Hyvinvointiohjelma hyvä työelämä ja kestävä kehitys tuleville sukupolville PALKITSEVUUS HYVÄ TYÖELÄMÄ TAVOITE/TULOS MUUTOKSET ARJESSA TEKEMINEN HYVINVOINTIOHJELMA Riittääkö toiminnan ohjaamiseksi pelkkä asian palkitsevuus? Palkitseeko ja ylläpitääkö toimintaa pelkkä saavutettu tulos? Riittääkö se, että vain tehdään hyvin? A C T P R O A C T P R O - F I N L A N D S I V U 10 / 1 6

13 YHTEISTYÖ TAVOITTEEN ASETTAMINEN OHJAA PALVELUN LAATUA MINKÄLAISIA ODOTUKSIA JA TAVOITTEITA ASETATTE PALVELULLE? MINKÄLAISET TAVOITTEET OVAT REALISTISIA? TEKEMINEN Yksilö- ja ryhmävalmennukset Sähköiset valmennusmenetelmät Toimenpiteiden määrä ja saatavuus Hyvinvointiohjelman kesto Toimenpiteet asiantuntijatapaamisten välillä Itsenäisesti tehtävät harjoitukset TAVOITE / TULOS Onko asetettu tavoite ja toivottu tulos suhteessa tekemiseen? PALKITSEVUUS Mikä tekee tavoitteesta aidosti palkitsevan? A C T P R O Mielenkiinnon herätys Uusia oivalluksia Uusia metodeja Uusia taitoja Aktiivista taitojen harjoittelua Muutoksia yksilön toimintatavoissa Muutoksia yhteisön toimintatavoissa Muutoksista pysyviä rutiineja Sairaspoissaolojen vähentyminen Työurien pidentäminen A C T P R O A C T P R O - F I N L A N D S I V U 11 / 1 6

14 PALVELUNTUOTTAJA - PALVELUPROSESSIN KUVAAMINEN SELKEÄSTI KUVATTU PALVELUPROSESSI KONKRETISOI ASIAKKAALLE, MITÄ HÄN ON OSTAMASSA. Selkeä palveluprosessi auttaa myös sopimaan työnjaosta palveluntuottajan ja organisaation välillä. Palveluprosessin kuvaamisen yhteydessä on hyvä näyttää, millaisia työkaluja ja materiaaleja prosessin eri vaiheissa käytetään. Sisällöllisesti ja visuaalisesti selkeät materiaalit tukevat vaikutelmaa palvelun laadusta. Valmiita materiaaleja on myös vaivatonta ja nopeata räätälöidä asiakkaan toiveiden mukaisiksi. TAPA TOIMIA JA MATERIAALI PALVELUPROSESSI TAPA TOIMIA JA MATERIAALI Palveluntuottajan työkalut Tarvekartoitus HR- /johto- /ohjausryhmä -työpajat Työkalut suunnittelun fasilitointiin Hyvinvointiohjelman suunnittelu, tavoite ja palveluiden kohdentaminen Arviointi Raportointi Raportointimenetelmä Raportointikoostepohjat Henkilöstötilaisuudet, intra, sähköposti jne. Tiedotusmateriaalipohjat Hyvinvointiohjelman brändäys Onlinevarausjärjestelmä Muut varausmenettelyt Pilottiprojekti Tiedottaminen Henkilöstön ilmoittautuminen ja palveluiden varaaminen Palveluiden toteuttaminen: Testit Yksilö- ja ryhmävalmennus Etävalmennus Testausmenetelmät ja -työkalut Työskentelymenetelmät ja -välineet Työskentelytilat Etävalmennus- ja kommunikaatiovälineet Tuote-/palvelukuvaukset osallistujille Esitieto-/kartoituslomakkeet Palautemenetelmä ja -kysymykset A C T P R O A C T P R O - F I N L A N D S I V U 12 / 1 6

15 YHTEISTYÖ ARVIOINTI LAATUA VOIDAAN ARVIOIDA MONESTA NÄKÖKULMASTA Laadun arvioinnin karkea jako voidaan tehdä välittömiin mittareihin ja vaikuttavuuden mittaamiseen. Välittömät mittarit ovat asioita, joita voidaan arvioida heti, kun palvelu on tuotettu. Palvelun toteutus toteutettiinko palvelu sovitulla tavalla ja oliko palvelu sujuvaa? Hyödynnä yhdessä sovittua palveluprosessin ja työnjaon kuvausta Asiakaskokemus - Mitä palautetta loppuasiakkaat antoivat? Kerää palaute osallistujilta Asetettiinko palvelulle muita välittömiä tavoitteita? Miten nämä toteutuivat? Vaikuttavuutta voidaan mitata vasta pidemmällä aikavälillä. Tällöin siihen vaikuttavat useat eri tekijät. Vaikuttavuutta mitattaessa tulee myös muistaa toimenpiteiden laajuus ja määrä suhteessa odotettuun vaikuttavuuteen. Minkälaista vaikuttavuutta odotettiin suhteessa lähtötilanteeseen ja tehtyihin toimenpiteisiin sekä käytettävissä olevaan aikaan? Saavutettiinko asetetut tavoitteet? Näkökulmia tuloksellisuuden mittaamiseen organisaatioissa Ei mitata toiminta puhtaasti arvopohjaista ei sulje pois toiminnan suunnitelmallisuutta ja palveluiden kohdentamista Mitataan esimerkiksi henkilöstön subjektiivista näkemystä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tilasta tyytyväisyyttä työhön tai työnantajaan näkökulmana mahdollisuus hyödyntää hyvinvointia ja toimintakykyä kehittäviä palveluita poissaoloja, työkyvyttömyyttä ja työturvallisuutta A C T P R O - F I N L A N D S I V U 13 / 1 6

16 YHTEISTYÖ PALVELUPROSESSIN ARVIOINTI PALVELUPROSESSIN VÄLITTÖMIÄ MITTAREITA Heikko Erinomainen Ei voida arvioida TARVEKARTOITUS JA SUUNNITTELU Työkalut ja menetelmät Ohjaus ja tuki TIEDOTTAMINEN Materiaali Ajoitus Kanavat HENKILÖSTÖN ILMOITTAUTUMINEN JA PALVELUN VARAAMINEN Varausjärjestelmä Varausmenettely PALVELUIDEN TOTEUTTAMINEN Materiaali Tuote-/palvelukuvaukset osallistujille Esitieto-/kartoituslomakkeet Koulutusmateriaali Palautemenetelmä ja kysymykset Työkalut ja menetelmät Työskentelymenetelmät ja välineet Etävalmennus- ja kommunikaatiovälineet Testausmenetelmät ja työkalut Työskentelytilat Asiantuntijat Käytös Aikataulujen noudattaminen Ammattitaito ARVIOINTI JA RAPORTOINTI Raportointimenetelmä Raportointikoostepohjat PROJEKTINHALLINTA Palveluiden organisointi Yhteydenpito ja tilannetiedotus Yhteyshenkilön tavoitettavuus Asiakastietojen tallentaminen ja säilytys Laskutus A C T P R O - F I N L A N D S I V U 14 / 1 6

17 ESIMERKKEJÄ AIHEESEEN LIITTYVISTÄ ACTPRO KOULUTUKSISTA Organisaation strateginen hyvinvointi ja toimintakyky -malli työkalupaketti asiantuntijalle Mitä on organisaation strateginen hyvinvointi ja toimintakyky? Mitä strategisella toimintakyvyllä tavoitellaan? Miten rakennamme tahtotilan sekä toimintamallit ylläpitää ja kehittää strategista toimintakykyä? Mikä on organisaation strategisen toimintakyvyn nykytila? Mitä tulisi ensisijaisesti kehittää organisaation toimintakyvyn turvaamiseksi ja sen tavoitteiden saavuttamiseksi? 3 TUNTIA 450 /HLÖ Hyvinvointiohjelman projektointi ja hallinta työkalupaketti asiantuntijalle Miten kootaan modulaarinen ja helposti räätälöitävä hyvinvointiohjelman kokonaisuus Hinnoittelu Kannattavuus Resursointi Projektin ja hankkeen hallinnan perusteet 3 TUNTIA 450 /HLÖ Oman palvelutuotteen muotoilut ja viestintä työkalupaketti asiantuntijalle Oman palvelutuotteen sisältö ja tarkoitus Palvelunkuvaus Asiakaslupaus Hinnoittelu Brändi 3 TUNTIA 450 /HLÖ Koulutuksia pidetään avoimina pienryhmäkoulutuksina ja tilauskoulutuksina. Koulutuksen hinta sisältää moduulikohtaisen sähköisen materiaalin. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero. Hinnat voimassa toistaiseksi sitoumuksetta. Katso myös muut koulutukset ammattilaisille sivuilta kohdasta ActPRO Tilaisuudet ja koulutukset. Ota yhtettä tai puhelimitse ja sovi itsellesi sopiva koulutusaika. A C T P R O - F I N L A N D S I V U 15 / 1 6

18 ACTPRO PALVELUNTUOTTAJILLE ACTPRO Palveluntarjoajien on mahdollista liittyä osaksi ActPRO verkostoa ja tuottaa palveluita itsenäisesti ActPRO Konseptin työkaluja apuna käyttäen. Konseptin työkalut rakentavat eri palveluntuottajien yhteensopivuutta asiakkaan näkökulmasta. Vahvasti tuotteistettu palvelutuotanto mahdollistaa myös yhteistyön eri toimittajien välillä. Monitoimittajaympäristö voi toimia samoilla palvelumalleilla, tehdä myyntiä ja tuotantoa yhdessä haluamassaan mittakaavassa. Työkaluilla voi myös tehdä täysin itsenäistä palveluntuotantoa ja hyödyntää niitä osana omaa tarjoamaa. ACTPRO SALES AND PROJECT MANAGEMENT Toimintakykyä ja hyvinvointia rakentavan hyvinvointiohjelman tavoitteet ja painopisteet ja perustelut. Myynnin ja projektinhallinnan työkalut ja mallit. ACTPRO FOR COACHING AND TRAINING Valmentavat työkalut ja valmennusprosessi yksilö- ja ryhmävalmennukseen lähi- ja etävalmennuksena. ACTPRO INFRA Tekninen ympäristö palvelutuotantoon. Tehokkaat sähköposti- ja valmennussovellukset, etävalmennus ja varausjärjestelmät. Suomalainen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittämisen asiantuntijaorganisaatio. Kehitämme, koulutamme ja lisensoimme ammattilaisille valmentavia työkaluja ja menetelmiä. Valmennuskonseptimme ja lisensoitujen asiantuntijoiden verkosto mahdollistaa monipuolisen palvelutuotannon kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin eri osa-alueilla. Työluja on käytetty palvelutuotannon pohjana mm. seuraavissa organisaatioissa: Accenture, Fingrid, Luottokunta, TDC ja Varova. Missiomme on lisätä yksilöiden sekä organisaatioiden osaamista ja motivaatiota saavuttaa kestävää hyvinvointia sekä vahvaa toimintakykyä. ActPRO:on rooli ja visio on olla hyvinvointia rakentavien konseptien arvostetuin kehittäjä ja siten osa laadukkaan palvelutuotannon mahdollistavaa ekosysteemiä. Todistettu Hyväksytty Toimitettu Asiakaspalaute 4.6/5 A C T P R O - F I N L A N D S I V U 16 / 1 6

KONKREETTINEN TAVOITE OHJAA. Motivaatio ja osaaminen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittämiseen. Varhaisen välittämisen toimintakulttuuri

KONKREETTINEN TAVOITE OHJAA. Motivaatio ja osaaminen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittämiseen. Varhaisen välittämisen toimintakulttuuri Motivaatio ja osaaminen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittämiseen Varhaisen välittämisen toimintakulttuuri ActPRO Tomi Leskinen 15.3.2013 KONKREETTINEN TAVOITE OHJAA MIKSI? Motivaatio MITÄ? Fokusointi

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

SimLab prosessisimulointi

SimLab prosessisimulointi SimLab prosessisimulointi Visualisointi Visualisointi kokonaiskuva kokonaiskuva prosessista prosessista yli yli rajapintojen rajapintojen Perustana Perustana prosessin prosessin mallinnus mallinnus ja

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Arvot ja eettinen johtaminen

Arvot ja eettinen johtaminen Arvot ja eettinen johtaminen Erika Heiskanen +358 40 7466798 erika.heiskanen@juuriharja.fi Juuriharja Consulting Group Oy Eettinen strategia Eettinen johtaminen Eettinen kulttuuri Valmennamme kestävään

Lisätiedot

LAADUKAS MATKAILUTUOTE

LAADUKAS MATKAILUTUOTE LAATUJÄRJESTELMÄT JA LAADUKAS MATKAILUTUOTE Kajaani 9.2.2010 2010 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80

Lisätiedot

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill Niemi, Petri. 2006. Kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen kuvaus ja arviointi. Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan lisensiaatintutkimus.

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa Osaamisen hallinta ja kehittäminen tiedot kokemus kontaktit taidot henkinen ja fyysinen energia motivaatio henkilökohtaiset taidot arvot ja asenteet Yksilön osaaminen Lähde. Otala 2002 Osaaminen Tieto

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO, JET20 KENELLE Kokeneille, tulosvastuullisille ja/tai kehittämisvastuussa oleville päälliköille

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Toiminnan seuranta ja vaikuttavuuden arviointi

Toiminnan seuranta ja vaikuttavuuden arviointi Toiminnan seuranta ja vaikuttavuuden arviointi Perhekeskus palvelumallina seminaari 28. 29.8.2008 Nina K. Hyttinen Seuranta ja arviointi perhekeskustoiminnan tukena Miksi seurantaa ja arviointia? Dokumentoitu

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kaupan alan osaajaksi! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2017 Kenelle Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia

Lisätiedot

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE Aikuisten ohjaus ja neuvontatyö, 30 op ERKKERI on aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevän henkilöstön ohjausosaamista sekä moniammatillista verkostotyötä

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin:

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin: Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla alan yrityksen ohjelmapalveluissa lyhytkestoisen

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Johtamisen suurimpia haasteita Jatkuva uudistuminen ja nopea muutos Lisääntyvä monimutkaisuus Innovatiivisuuden ja luovuuden vaatimukset

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL

Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL 1 Hankekohelluksesta ketterään ja kokeilevaan toimintatapojen kehittämiseen Hankesuunnittelu, -arviointi ja -raportointi on usein

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

Strategisen työhyvinvoinnin kehittämishanke

Strategisen työhyvinvoinnin kehittämishanke Strategisen työhyvinvoinnin kehittämishanke 2011-2014 Kaiku-hankkeiden teemapäivä / Hotelli Seurahuone Marianne Turja 4/6/2014 KEHITTÄMISHANKKEEN PÄÄKOHDAT Tavoitteena kokonaisvaltainen hyvinvointijohtaminen,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAUPUNKISTRATEGIAN LAADINNAN ASIANTUNTIJATUKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAUPUNKISTRATEGIAN LAADINNAN ASIANTUNTIJATUKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAUPUNKISTRATEGIAN LAADINNAN ASIANTUNTIJATUKI BDO 13.5.2016 Johdanto Kiitämme mahdollisuudesta tarjota BDO:n asiantuntijuutta sekä projektikokemusta Kankaanpään kaupungille. Tässä

Lisätiedot

Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus

Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Paikalliset opetussuunnitelmat Voidaan ottaa käyttöön 1.8.2015, on viimeistään otettava käyttöön 1.8.2016. Paikallisten opetussuunnitelmien

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 1 JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 Long-range planning does not deal with the future decisions, but with

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä 27.1.2017 (c) Kari I. Mattila 1 STRATEGISEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

Läpäisyhankkeet ja ammatillisen koulutuksen kehittäminen

Läpäisyhankkeet ja ammatillisen koulutuksen kehittäminen Läpäisyhankkeet ja ammatillisen koulutuksen kehittäminen Läpäisyn tehostamisohjelman työseminaari Tallink Silja Line 6.5.2013 Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus - yksikön päällikkö, opetusneuvos

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Valmisteluvaihe ja tausta Tiedotus Osallistaminen Pilotointiprosessin toteutus Itsearviointi-istunnot Tietojen koonti ja syöttö Mitä maksoi? Hyödyt: Organisaatiolle

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 EVIVA Ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-aika TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällysluettelo Tavoite ja päämäärä... 2 EVIVA toimintaohjelman hallinto... 2 Päätoimenpiteet 2015... 2 Arviointi ja seuranta

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Valtion työsuojeluhenkilöstön verkostoitumispäivä 7.10.2014 Työhyvinvointi- ja työsuojelupäällikkö Marianne Turja, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Marianne.Turja@evira.fi

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Hyvinvointialan ICT-projekti. Hoiva-ICT Arja Ranta-aho Projektipäällikkö IT-Mind Oy

Hyvinvointialan ICT-projekti. Hoiva-ICT Arja Ranta-aho Projektipäällikkö IT-Mind Oy Hyvinvointialan ICT-projekti Hoiva-ICT 18.01.2012 Arja Ranta-aho Projektipäällikkö IT-Mind Oy HOIVA - ICT Ydinajatus Tietotekniikan ja sähköisen liiketoiminnan välineillä tuodaan lisäarvoa hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Yritys AB Oy Verkostokäsikirja (7) VERKOSTOKÄSIKIRJA

Yritys AB Oy Verkostokäsikirja (7) VERKOSTOKÄSIKIRJA Yritys AB Oy Verkostokäsikirja 01.01.2012 1(7) VERKOSTOKÄSIKIRJA Yritys AB Oy Verkostokäsikirja 01.01.2012 2(7) 1 VERKOSTON TARKOITUS JA TEHTÄVÄT... 3 2 VERKOSTOKUMPPANIT... 3 3 YRITYS AB OY JA VERKOSTOKUMPPANIN

Lisätiedot

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen Staran strategia 2011-2012 - onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät 31.10. - 1.11.2011 Timo Martiskainen Toiminta-ajatus Tuotamme rakennusalan, ympäristönhoidon

Lisätiedot

Viestintä 2.0 yliopistossa. Marja Jokinen

Viestintä 2.0 yliopistossa. Marja Jokinen Viestintä 2.0 yliopistossa Marja Jokinen 15.3.2016 Yliopiston uudistuminen haastaa viestinnän joka rintamalla - Uusi strategia - Uusi johto - Uusi organisaatio - Uusi brändi 11 15.3.2016 Lisää

Lisätiedot

Aloitustilaisuus

Aloitustilaisuus Uute Uutta tekemässä 2015-2018 Muutoksen ja hyvinvoinnin johtaminen Pohjois-Suomen seurakunnissa Aloitustilaisuus 26.10.2015 Miltä työssä näyttää nyt? Mitä työelämässä tapahtuu juuri nyt? Miten käy työhyvinvoinnille?

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku

Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku 12.4.2014 mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen 1 Kiinnostavia teemoja Tuottaja kysymys Asiakkaan valinnanoikeus Mikko Martikainen

Lisätiedot

Turku, 14.11.2013 Jouni Kangasniemi, OKM

Turku, 14.11.2013 Jouni Kangasniemi, OKM Osaava Forum IV Turku, 14.11.2013 Jouni Kangasniemi, OKM Osaava ohjelman toiminta perustuu rakentavaan hämminkiin (constructive confusion) ei ole valmiiksi suunniteltua toteutusta Osaava on toiminnallinen

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Johtamisen kehitysloikka

Johtamisen kehitysloikka Johtamisen kehitysloikka Mikä? VIA Leadership in Action -kehitysohjelma keskittyy oman vastuualueen kehittämiseen operatiivisesta ja strategisesta näkökulmasta. Ihmisten johtamisen haasteisiin vastaaminen

Lisätiedot

CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen

CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen IT2012 30.10.2012 Strategiaprosessi 2020: Asiakaslupauksemme EI muutu TOIMINTA- AJATUKSEMME Rakennamme yhdessä asiakkaamme kanssa tavoiteohjattuja ja tehokkaita organisaatioita

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖN TEKIJÄT TERO LUOKKANEN JA SINI OTTELIN OPINNÄYTETYÖN OHJAAJAT: LEHTORI, TUTKINTOVASTAAVA RAIJA RAJALA,

Lisätiedot

Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS:

Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS: Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS: www.metsahyvinvointi.fi/johtamisakatemia/ 1 Ihmisten motivaatio ja osaaminen ratkaisevat sen, kuinka hyvin

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

Perustehtävä kirkkaaksi, prosessit toimiviksi asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen Case Tampereen Ateria

Perustehtävä kirkkaaksi, prosessit toimiviksi asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen Case Tampereen Ateria Perustehtävä kirkkaaksi, prosessit toimiviksi asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen Case Tampereen Ateria Kjy, ravintolapalveluverkoston tapaaminen 27.11.2008 tj. Tarja Alatalo Esityksen sisältö

Lisätiedot

Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus.

Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus. Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus. Mitä strategia tarkoittaa? Kuka tarvitsee strategiaa? Strategiatyön tavoitteet

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN OSAAMISEN JOHTAMINEN. organisaation toimintakyvyn vahvistamista ja varmistamista osaamispohjan avulla

OSAAMISEN JOHTAMINEN OSAAMISEN JOHTAMINEN. organisaation toimintakyvyn vahvistamista ja varmistamista osaamispohjan avulla OSAAMISEN JOHTAMINEN OSAAMISEN JOHTAMINEN Anita Keskinen 4.2.2008 organisaation toimintakyvyn vahvistamista ja varmistamista osaamispohjan avulla sisältää kaiken sellaisen tarkoituksellisen toiminnan,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI ASIAKKAAT SIDOSRYHMÄT TIETOJÄRJESTELMÄ- PALVELUT TEHTÄVÄT JA PALVELUT MITTARIT KÄSITTEET TIEDOT ROOLIT JA VASTUUT JOHTAMISEN PROSESSIT KYVYKKYYDET

Lisätiedot

Yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö. Elon työhyvinvointipalvelut 1

Yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö. Elon työhyvinvointipalvelut 1 Yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö Elon työhyvinvointipalvelut 1 Työterveyshuollon tavoitteet edistää työntekijöiden työ- ja toimintakykyä ennaltaehkäistä sairauksia tukea työympäristön ja työyhteisön

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Tulosohjausverkoston tapaaminen

Tulosohjausverkoston tapaaminen Tulosohjausverkoston tapaaminen Oikeusrekisterikeskus Ritva-Liisa Raatikainen 24.2.2015 Tulevaisuustyön tavoitteet Vahvistaa johtoryhmän yhteistä kokonaisnäkemystä ORK:n visiosta, strategisista tavoitteista

Lisätiedot

Miksi metsänomistaja myisi energiapuuta?

Miksi metsänomistaja myisi energiapuuta? Miksi metsänomistaja myisi energiapuuta? BIOSERV hanke Metsätutkimuslaitos 1 Energiapuukaupan toimintaympäristö metsänomistajan näkökulmasta, tilannekuvaus v1.0 luontojärjestöt energiateollisuus metsäteollisuus

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

Ohjelmajohtamisen kehittäminen

Ohjelmajohtamisen kehittäminen Ohjelmajohtamisen kehittäminen Valtuuston strategiaseminaari, Hotelli Korpilampi Ohjelmajohtaja Päivi Hoverfält Mitä on ohjelmajohtaminen? Ohjelmajohtaminen on tapa organisoida ja johtaa merkittäviä muutoksia

Lisätiedot

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Uudistuva esiopetus ja näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa OPETUSHALLITUS 25.9.2013 1 Kirjoittamaan voi oppia sitten kun hampaat putoaa Esiopetus uudistuu Esiopetuksen

Lisätiedot

TEKLiideri Teknisen Kaupan johtamisohjelma syksy yhteistyössä

TEKLiideri Teknisen Kaupan johtamisohjelma syksy yhteistyössä TEK Teknisen Kaupan johtamisohjelma syksy 2016 TEKn tavoitteet TEK on kohdennettu johtajille ja esimiehille, jotka haluavat uudistua ja kehittää johtamistaan uudelle tasolle. valmentaa esimiehiä tehokkaasti

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiatyön suunnittelusta

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiatyön suunnittelusta Työkalupakki mallin esittelysivu esittelysivu Mihin asioihin tulisi ottaa kantaa Sisältö Muutoksen johtaminen Nykytila Toimenpiteet Suunnan Organisoituminen aloittaminen Rakenne Seuranta ja Strategia ja

Lisätiedot

OSAAN ONNISTUN OLEN KIINNOSTAVA!

OSAAN ONNISTUN OLEN KIINNOSTAVA! OSAAN ONNISTUN OLEN KIINNOSTAVA! Osaamisen kehittäminen 2014 2015 Tampereen kaupunginkirjasto Paula Rautaharkko, Susanna Lampola-Autio Tampereen kaupunginkirjaston perustehtävä: Kirjasto avaa ovet sivistykseen,

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

EU-tietosuoja-asetuksen toimeenpanon tukeminen Verkkokoulutus ja työpajat JUHTA Tuula Seppo erityisasiantuntija

EU-tietosuoja-asetuksen toimeenpanon tukeminen Verkkokoulutus ja työpajat JUHTA Tuula Seppo erityisasiantuntija EU-tietosuoja-asetuksen toimeenpanon tukeminen Verkkokoulutus ja työpajat JUHTA 7.2.2017 Tuula Seppo erityisasiantuntija EU-tietosuoja-asetus Astuu voimaan 25.5.2018 Edellyttää koko henkilöstön ja henkilötietoja

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot