Osa 4 Projektinhallinnan menetelmiä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osa 4 Projektinhallinnan menetelmiä"

Transkriptio

1 Osa 4 Projektinhallinnan menetelmiä

2

3 Luku 11 Projektinhallinnan metodologiat Jos et tiedä päämäärääsi, mikä tahansa polku vie sinut sinne. Vanha sioux-intiaanien sananlasku Johdanto Uusien sovellusten kehityksessä perinteisesti käytetyt työkalut ja tekniikat ovat onnistuneet vain osittain, ja kehittäjät kokevat vieläkin työssään huomattavia ongelmia. Ohjelmat ovat edelleen huonolaatuisia, sovelluskehitys ruuhkautuu, aikataulut eivät pidä, budjetit ylittyvät, projektinhallinta ja kustannusarviointi on surkeaa ja projekteja perutaan luvattoman paljon. Monet it-alan johtajat ovat jo nostaneet kätensä pystyyn ja luopuneet toivosta, että tilanne muuttuisi paremmaksi. Luovuttamisen sijaan it-organisaatioiden pitäisi kuitenkin ryhtyä arvioimaan kypsyviä metodologioita ja niihin liittyviä projektinhallintatyökaluja, jotta projektien tuottavuus paranisi. Yritysten tulisi omaksua ja toteuttaa integroituja metodologioita, joita on jo runsaasti saatavilla mutta joita käytetään tai edes ymmärretään kovin vähän. Tylsästä nimestään huolimatta metodologia on varsin hyödyllinen lisä projektinhallinnan työkalupakkiin.

4 Projektinhallinnan metodologiat Kun metodologiat 1970-luvun alussa ilmaantuivat, niiden arvostelijat pilkkasivat niiden sisältävän vähän metodeja, liikaa logioita. Toteamuksessa on tuolloin saattanut olla jotain perääkin, mutta se ei enää pidä paikkansa 1990-luvun lopun ja uuden vuosituhannen alun nopeassa tuotantosyklissä, koska metodologiat ovat kypsyneet ja ne on yleisesti hyväksytty. Metodologiat eivät ole ainoastaan it-alan työkaluja, vaan niitä on onnistuneesti sovellettu monilla eri aloilla. Metodologioita ovat käyttäneet esimerkiksi insinööritieteet: sähkö-, koneenrakennus- ja rakennustekniikka lääketiede: sairaanhoito, patologia, farmakologia, gerontologia yleinen tutkimustyö: tiedon keruu ja analysointi, tilastotiede avaruustiede: avaruusjärjestelmien kehittäminen, navigointi, avaruuslentojen telemetria armeija: taisteluvälineet, logistiikka, tiedustelu oikeustiede: oikeustieteen opetus teollisuus: tehdasjärjestelmien kehitys ja käyttö kasvatustiede: opetusmenetelmät. It-johtajien pitäisi esittää itselleen joitakin keskeisiä kysymyksiä siitä, miten toimia nykyisessä nopeassa tuotantosyklissä ja mitä työkaluja, menetelmiä ja tekniikoita pitäisi käyttää. Ennen kaikkea tarvitaan tehokkaita keinoja parantaa tuottavuutta. Jokaisessa yrityksessä, joka haluaa parantaa ja tehostaa projektitoimintaansa, on syytä pohtia seuraavia kysymyksiä: 1. Mitkä ovat minun organisaationi ulottuvilla olevat sovelluskehityksen vallitsevat trendit, jotka lisäävät tuottavuutta merkittävästi eli vähintään 30 %? 2. Mitä kypsiä ja toimiviksi todistettuja metodologioita, projektinhallintatyökaluja ja toistettavia prosesseja on saatavilla tuottavuustavoitteen saavuttamiseksi? 3. Miten organisaationi hyötyy metodologiasta? 4. Miten valitsen ja toteutan metodologian? 5. Kuinka voin vakuuttaa ylimmän johdon siitä, että kyseessä ei ole pelkkä vippaskonsti, muotisana tai hopealuoti?

5 11. Projektinhallinnan metodologiat Kuinka mittaan tuottavuutta täsmällisesti? 7. Osaavatko loppukäyttäjät ja projektitiimini käyttää metodologiaa? 8. Mitä koulutusta tarvitsen menestyäkseni? Mitä metodologia tarkoittaa, ja miksi sellaista pitäisi käyttää? Metodologia määritellään joukoksi toistettavia prosesseja, jotka sisältävät projektikohtaisia menetelmiä, sääntöjä ja suuntaviivoja hallittavien, organisaatiolle arvoa tuottavien ja laadukkaiden sovellusjärjestelmien rakentamiseksi. Määritelmän tärkein ilmaus on toistettava prosessi eli projektien toteuttaminen samalla tavalla. Metodologiaa voisi myös ajatella karttana, joka opastaa projektin määränpäähänsä. Metodologia lisää organisaation arvoa ja tuottavuutta kuvailemalla toistettavan joukon prosesseja ja menettelytapoja järjestelmien rakentamiseksi. Metodologiat ovat yhdistymässä projektin- ja prosessinhallinta- sekä muihin tekniikoihin ja tarjoavat näin keinon käsitellä monia nykyisiä sovelluskehityksen ongelmia. Metodologioiden rakenteet Useimmat metodologiat koostuvat neljästä peruskomponentista: 1. Suuntaviivat: määrätyt toimenpiteet, jotka ovat välttämättömiä menestyksekkäälle ohjelmistokehitykselle. Suuntaviivat sisältävät neuvoja ja suosituksia toiminnasta. 2. Menetelmät: yksityiskohtaiset prosessikuvaukset, jotka tukevat toimintaa koko ohjelmistokehityksen elinkaaren ajan. Menetelmät auttavat projektin tuotteiden valmistamisessa. 3. Työkalut: erityisesti sellaiset projektinhallintatyökalut, jotka on yhdistetty aiempien projektien kokemuksia hyödyntävään metodologiaan. Useimmat metodologiat eivät ole riippuvaisia sovelluskehityksen perustana käytetystä ohjelmistosta. Metodologiaa voidaan siis käyttää minkä tahansa ohjelmointikielen kanssa, perinteisistä, yli 30 vuotta vanhoista COBOL-järjestelmistä neljännen sukupolven kieliin (4GL), CASE-työkaluihin ja oliojärjestelmiin. 4. Mallit: Uudelleenkäytettävät dokumentit ja tarkistuslistat, joista saa neuvoja ja apua.

6 Projektinhallinnan metodologiat Metodologian tulisi myös pystyä tarjoamaan monia eri reittejä projektin toteuttamiseksi, jotta se tukisi nykyisten tietojärjestelmien yhä monimutkaisemmiksi muuttuvia rakenteita. Erilaisia reittejä tai menetelmiä ovat esimerkiksi seuraavat: työasema/palvelin-sovellus valmisohjelmiston valinta nopea sovelluskehitys pienet projektit verkkoasemapohjainen kehitys tieto- tai strateginen suunnittelu perinteisten järjestelmien kehittäminen järjestelmien välisten rajapintojen ja siltojen rakentaminen siirtymisen suunnittelu iterointi ja prototyypit intranet- ja yhteistyöprojektit internetpohjaiset projektit. Miksi metodologiaa kannattaa käyttää? Jos sovelluskehitysprosessissa käytetään standardilähestymistapaa tai metodologiaa, voidaan saavuttaa merkittäviä etuja ja tuotannonlisäyksiä. Projektinhallinta hyötyy metodologian käytöstä seuraavilla tavoilla: 1. Yritysjohto voi suojella sijoitustaan varmistamalla, että projektia tukevat tekijät on tarkasti määritelty ja että ne todennäköisesti myös toimivat. Metodologioiden yhtenä tuotteena on usein taloudellinen perustelu (business case) eli asiakirja, joka määrittelee mm. projektin talouden, hyödyt, kustannukset ja tarvittavat resurssit. Se varmistaa, että projektin tavoitteet asetetaan yrityksen liiketoimintarpeiden mukaan. Business case -asiakirjaa päivitetään jatkuvasti projektin elinkaaren aikana, jotta se kuvaisi uuden järjestelmän jatkuviin ja kertaluonteisiin kustannuksiin ja etuihin vaikuttavia muutoksia. 2. Johto ja käyttäjät tietävät etukäteen, mitä he voivat odottaa kultakin projektilta.

7 11. Projektinhallinnan metodologiat 141 Kun kukin työkokonaisuus - oli kyseessä sitten vaihe, osaprojekti tai tehtävä - valmistuu, niin kehitetään tietyt standardivaihetuotteet ja työtuotteet, jotka selittävät valmiiksi saatua työtä ja tehtyjä päätöksiä. Näitä työtuotteita käytetään seuraavan työkokonaisuuden resursseina, ja johto voi niiden avulla varmistaa, että kaikki työ on tehty kunnolla. Ennaltasovituissa hyväksymispisteissä, joita kutsutaan myös välietapeiksi, johto ja käyttäjät antavat tehdylle työlle hyväksyntänsä ja varmistavat projektin tavoitteiden toteutumisen. 3. Tulokset ovat korkealaatuisia. Laatuvaatimukset ja niiden todentaminen ovat olennainen osa mitä tahansa hyvää metodologiaa. Metodologian tulisi tarjota tarkistuslistoja ja malleja laatuvaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Nämä työtuotteet auttavat määrittämään, miten hyvin järjestelmä toimii ja vastaa projektin alkuperäisiä vaatimuksia, ja keskittyvät järjestelmän käytettävyyteen, ylläpidettävyyteen, joustavuuteen ja luotettavuuteen. Näin kehitystiimi voi suunnitella tarvittavat laatuominaisuudet järjestelmään. Laatukatselmukset tai -auditoinnit antavat johdolle puolueettoman arvion tehdyn työn tasosta. Katselmukset ja auditoinnit varmistavat, että sovittuja kehitysprosesseja noudatetaan, että riskit tunnistetaan, niistä tiedotetaan ja ne hallitaan ja että projekti pyrkii pysymään sille määritellyssä laajuudessa ja tavoitteissa. Yleensä metodologian mukaan rakennetut sovellukset ovat laadukkaampia kuin ilman metodologiaa rakennetut. 4. Yllätykset, kuten kustannusten ylitykset, laajuuden muutokset, käyttöönoton myöhästyminen ja muut riskit, voidaan minimoida. Metodologiat sisältävät riskienarviointi ja -valvontamenettelyjä projektiriskien lieventämiseksi. Projektisuunnitelmissa määritetään aloitus- ja valmistumisajat projektin aikana tehtäville töille. Suunnitelmissa annetaan suuntaviivat projektin johtamiselle, ja niiden perusteella on helppo seurata projektin edistymistä ja ottaa potentiaaliset viivytykset tai ylitykset huomioon etukäteen, jotta niitä voidaan ryhtyä korjaamaan. Kun käytössä on metodologia, yllätyksiä ei todennäköisesti tapahdu, tai paremminkin niitä ei saa tapahtua. 5. Kaikkien projektien edistymistiedot ovat helposti saatavilla. Hyviin metodologiatuotteisiin on usein sulautettu tai yhdistetty projektin

8 Projektinhallinnan metodologiat hallintaohjelmistoja, minkä ansiosta projektitiimin jäsenet voivat laatia tehtäviensä arvioidut päättymisajat sisältäviä ajankäyttöraportteja. Näitä raportteja ja projektin työohjelmaa tai -suunnitelmaa käyttäen projektipäällikkö pystyy tarkasti toteamaan projektin tilanteen. Projektipäällikön tilannearviot dokumentoidaan ylimmälle johdolle säännöllisesti (viikottain tai joka toinen viikko) annettaviin edistymisraportteihin. 6. Tuottavuus paranee. Metodologioiden käytön omaksuvat organisaatiot huomaavat sovelluskehityksen tuottavuuden lisääntyvän merkittävästi. Lisäys on selvien toimintaohjeiden ansiota: enää ei vedetä hatusta tai käytetä mutu-menetelmää, mikä tavallisesti kuluttaa paljon projektinhallinnan ja projektitiimien tehokasta työaikaa. 7. Viestintä paranee. Metodologia luo standardit, joita kaikki voivat noudattaa, ja asettaa selvät ja yhteisesti sovitut odotukset. Metodologia määrittää, mitkä tehtävät suoritetaan, milloin ja missä järjestyksessä ne suoritetaan, miten ne suoritetaan sekä miten prosessista tiedotetaan ja miten sitä hallitaan. Metodologiat integroidaan usein projektinhallinnan ohjelmistotyökaluihin ja prosessinhallintatekniikoihin, minkä tuloksena syntyy hyödyllinen väline projektin toteutukseen. Kirjoittajan ennuste Metodologioiden johdonmukainen ja jatkuva käyttö voi parantaa organisaatioiden enemmistön sovelluskehityksen ja projektinhallinnan tuottavuutta vähintäänkin 30 %. Kokemus on osoittanut, että kaikkein tuottavimmat projektit käyttävät yleensä neljännen sukupolven kieliä tai muita sovelluskehittimiä sekä kohtalaisen tiukkaa metodologiaa. Tämän lähestymistavan valinneet ovat lisänneet tuottavuuttaan jopa 70 %:lla. Eri tutkimusorganisaatiot, kuten Gartner Group, Meta ja Giga Information Group, arvioivat, että jopa 70 % kaikista yrityksistä ei lainkaan käytä standardia metodologiaa. Niiden käyttämät menetelmät eivät ole suunnitelmallisia tai ne eivät käytä mitään menetelmiä. Tilanne on huolestuttava ja osoittaa, miten torjuvasti metodologioiden käyttöön vieläkin suhtaudutaan. Sen sijaan metodologian omaksuneet yritykset voivat odottaa huomattavaa sovelluskehityksen tuottavuuden lisäystä.

9 11. Projektinhallinnan metodologiat 143 Metodologiatuotteet Taulukkoon 11-1 on koottu muutamia metodologiatuotemarkkinoiden tärkeimpiä toimijoita. Taulukko 11-1 Esimerkkejä metodologiatuotteista Tuote Process SUMMIT Map METHOD/1 Surveyor Key-Advise Navigator Architect Valmistaja Engineer Platinum Price Waterhouse Coopers Protellicess Andersen Consulting (nykyisin Accenture) Bachman Sterling Software Ernst & Young JMC SE/Companion SECA Osa näistä metodologioista on kaupallisesti saatavana erillisinä tuotteina. Muut tulevat tuotteen valmistajan tarjoamien konsulttipalveluiden kylkiäisinä, eikä niitä voi ostaa erikseen. Tämän lisäksi muita metodologioita voidaan sisällyttää projektinhallintatyökaluihin erikseen valittavina lisäosina, kuten ABT Corporationin tuotteissa. Case-esimerkki: Kroger Company Kroger Company on Yhdysvaltojen suurin elintarvikkeiden vähittäismyyjä kokonaisvuosimyynnillä mitattuna. Barney Kroger perusti Krogerin vuonna 1883 Cincinnatissa, Ohiossa, missä sen pääkonttori edelleen sijaitsee. Sen missio on pysyä johtavana elintarvikkeiden, lääke-, terveys-, ja hygieniatuotteiden sekä sesonkitavaroiden jakelijana ja myyjänä. Lisäksi se haluaa säilyttää äskettäin saavuttamansa johtoaseman myös päätoimialastaan poikkeavien palvelujen, kuten vakuutusten ja muiden rahoituspalveluiden, tarjoajana.

10 Projektinhallinnan metodologiat Kroger on kasvanut Barneyn ensimmäisestä ruokatavarakaupasta jättiyritykseksi. Vuoden 1997 lopussa Krogerilla oli Yhdysvalloissa elintarvikeliikettä, jotka toimivat seitsemällä eri nimellä 24 osavaltiossa, ja 816 lähikauppaa kuuden eri liikemerkin alla 15 osavaltiossa. Elintarvikeliikkeet ovat Krogerin liiketoiminnan ydin, ja niiden myynti muodostaa yli 93 % yrityksen kokonaismyynnistä. Lähikaupat ja 36 tuotantolaitosta tuottavat loput seitsemisen prosenttia. Työntekijöitä on yhteensä yli Huima kasvu on ollut mahdollista sekä myymälöissä että tietojärjestelmissä tehtyjen innovatiivisten ratkaisujen ansiosta. Tietohallinnon ylin johto päätti ottaa käyttöön metodologian ja ryhtyi kouluttamaan koko 250 hengen vahvuista tietohallintoaan, harjoittelijoista ylimpiin johtajiin. Kroger asetti metodologian käytölle seuraavat tavoitteet: Hankitaan ennustettava ja toistettava prosessi, joka on järjestelmällinen mutta kuitenkin joustava ja jossa on useita kehitysreittejä. Luodaan yhdenmukainen tapa suunnitella, kustannusarvioida ja aikatauluttaa projekteja. Kerätään analyysin ja suunnittelun tuotteet yhteiseen, projektidokumentaation tallentamista ja standardien käytön edistämistä varten luotuun tietovarastoon. Metodologian käyttöönoton jälkeen tuottavuus on lisääntynyt merkittävästi, ja toimitettujen järjestelmien laatu on parantunut, vaikka toimintaympäristö on monimutkainen ja jatkuvasti muuttuva. Krogerin tietohallintopäällikkö Larry Braun tekee yhteenvedon kokemuksista näin: Metodologian avulla kehittäjämme pystyvät tuottamaan laadultaan aiempaa tasaisempia tuloksia lyhyemmässä ajassa. Metodologia ei ole pelkkä kehitysprosessi. Se on osa Krogerin kulttuuria. Ryhdyttyään käyttämään metodologiaa Kroger on kyennyt pitämään yllä mm. seuraavia sen avulla saavuttamiaan etuja: Kaikki suuret järjestelmät on toimitettu aikataulun mukaisesti. Järjestelmien suunnittelu ja parannukset tehdään nopeammin, ja tulokset ovat ennustettavia ja toistettavia.

11 11. Projektinhallinnan metodologiat 145 Projektien kustannusarviot ja aikataulut vastaavat tarkasti todellista budjettia ja kestoa. Kehittäjät kommunikoivat tehokkaammin yhteisten prosessien ja työkalujen ansiosta. Johtopäätökset Metodologiat ovat olleet kiistellyimpiä ja vähiten käytettyjä keinoja parantaa itorganisaation ohjelmistokehityksen laatua ja tuottavuutta. Väittely on oman käsitykseni mukaan jatkunut jo yli 25 vuoden ajan. Metodologian käytön periaatteet ovat niin yksinkertaisia, etteivät ne juurikaan selityksiä kaipaa. Älä keksi uudelleen jotakin jo kertaalleen tehtyä, vaan rakenna uusia järjestelmiä ja toimintoja samoista elementeistä, joilla on jo rakennettu testattuja ja käytännössä toimiviksi todistettuja järjestelmiä ja toimintoja. Käytä ja paranna toistettavia prosesseja aina, kun se on mahdollista. Vertailut nykyaikaisiin teollisen valmistuksen menetelmiin ovat ilmeisiä ja oikeaan osuvia, ja onkin selvää, että systemaattiset ja toistettavat prosessit ovat olennaisen tärkeitä sekä ohjelmistotehtaalle että teknisille menetelmille (kuten oliosuunnittelu) ohjelmistotehdas-lähestymistavan luomisessa. Miksi sitten niin harvoilla it-organisaatioilla on käynnissä olevia ja menestyviä metodologiahankkeita? En ole vieläkään keksinyt tähän kysymykseen täydellistä ja tyydyttävää vastausta. Tilannetta voisi verrata säännölliseen liikunnan harrastamiseen. Kaikki tietävät, että liikkuminen kannattaa. Liikunnan tuomat hyödyt ovat ilmiselviä, näkyviä ja terveellisiä, ne on dokumentoitu ja ne tunnetaan, niiden saavuttaminen ei kestä kovin kauan, eikä liikunnan välttämiselle ole juuri lainkaan päteviä syitä. Silti monet meistä välttelevät liikuntaa. Jotkut ihmiset eivät liiku lainkaan, koska liikunnan harrastaminen edellyttää rutiinien muuttamista ponnistelua ja kurinalaisuutta ainakin aluksi kivunsietokykyä, oli kipu sitten miten lievää tahansa. Metodologian käyttöönotto on melkein kuin kuntoilu, vaikeinta on sen aloittaminen ja säännöllinen jatkaminen. Tuloksia ei synny ilman tuskaa.

12 Projektinhallinnan metodologiat Kirjallisuutta Avison, D.E. and Fitzgerald, G. Information Systems Development: Methodologies, Techniques and Tools. Books Britain, Martin, James and Leben, Joe. Strategic Information Planning Methodologies. Prentice Hall, Olle, T. William. Information Systems Methodologies: A Framework for Understanding. John Wiley & Sons, Purba, Sanjiv. How to Manage a Successful Software Project: Methodologies, Techniques, Tools. John Wiley & Sons, 1995.

Osa 2 Projektinhallinnan periaatteet

Osa 2 Projektinhallinnan periaatteet Osa 2 Projektinhallinnan periaatteet Luku 2 Projektipäällikön perustaidot Vaan älä pelkää suuruutta. Toiset ovat syntyneet suuruuteen, toiset hankkivat suuruuden ja toisille suuruus tyrkytetään. William

Lisätiedot

Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy

Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy 2 Systeemityö 2/2006 Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy Julkaisija Systeemityöyhdistys Sytyke ry Puhelinvastaus- ja sihteeripalvelu VT Oy Susanna Koskinen Henrikintie 7 A, 00370

Lisätiedot

Luku 15 Muita projektinhallinnan menetelmiä

Luku 15 Muita projektinhallinnan menetelmiä Luku 15 Muita projektinhallinnan menetelmiä Johdanto Luvussa 15 tarkastellaan muutamia monista muista projektinhallinnan menetelmistä. Tämä luku on pikainen katsaus käsiteltävien menetelmien tyyliin, lähestymistapaan

Lisätiedot

Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä. Riku Venno

Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä. Riku Venno Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä Riku Venno Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu-tutkielma Ohjaaja: Pirkko

Lisätiedot

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI ww.mue25.net ARVIOINTI JA RAPORTOINTI TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. The Projektia koordinoi

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto DIPLOMITYÖ TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN Lappeenrannassa 23. toukokuuta 2007 Antti Reinikka Konstunkaari

Lisätiedot

PROJEKTISALKUN JOHTAMISEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT

PROJEKTISALKUN JOHTAMISEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT Karoliina Niiranen PROJEKTISALKUN JOHTAMISEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 14.5.2014 Tekijä(t) Karoliina Niiranen

Lisätiedot

IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013

IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013 Ville Mäkynen, Pietari Pöntinen IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013 Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tuotantotalous Insinöörityö 15.1.2014 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko

Lisätiedot

Graafisen käyttöliittymän suunnittelu ja käytettävyys tietojärjestelmän kehittämisessä. Tietojärjestelmän kehittäminen kurssin raportti

Graafisen käyttöliittymän suunnittelu ja käytettävyys tietojärjestelmän kehittämisessä. Tietojärjestelmän kehittäminen kurssin raportti Graafisen käyttöliittymän suunnittelu ja käytettävyys tietojärjestelmän kehittämisessä Tietojärjestelmän kehittäminen kurssin raportti TURUN YLIOPISTO Informaatioteknologian laitos Tietojärjestelmätiede

Lisätiedot

Projektinhallinta ketterässä sovelluskehityksessä

Projektinhallinta ketterässä sovelluskehityksessä Projektinhallinta ketterässä sovelluskehityksessä Pirjo Penttonen Pro gradu -tutkielma Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietojenkäsittelytiede Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, Luonnontieteiden ja metsätieteiden

Lisätiedot

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille Kandidaatintyö Olli Huotari Ohjelmistoliiketoiminnan laboratorio Espoo 2008 TEKNILLINEN

Lisätiedot

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan TOMI raportti 3 Matti Möttönen & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin

Lisätiedot

CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa

CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa Sillman, Laura 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa Laura Sillman Tietojenkäsittelyn

Lisätiedot

PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos

PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos Outi Pulkka PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos Opinnäytetyö Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Joulukuu 2014 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Training. Strategian muodostaminen. Liiketoiminnan kehittäminen. www.strategy train.eu

Training. Strategian muodostaminen. Liiketoiminnan kehittäminen. www.strategy train.eu Strategy Train Moduuli IV Luku 8 Tekijät Koulutus materiaalia verkossa Small Enterprise Strategic Development Training Strategian muodostaminen Liiketoiminnan kehittäminen Rumyana Grozeva (REDA) www.strategy

Lisätiedot

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA Niko Pylkkänen LuK-tutkielma Tietojenkäsittelytiede Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos Syyskuu 2005 KUOPION YLIOPISTO, informaatioteknologian ja

Lisätiedot

MIKKO AHO KONFIGURAATIONHALLINTA AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ- PROJEKTEISSA Diplomityö

MIKKO AHO KONFIGURAATIONHALLINTA AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ- PROJEKTEISSA Diplomityö MIKKO AHO KONFIGURAATIONHALLINTA AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ- PROJEKTEISSA Diplomityö Tarkastaja: Professori Hannu Koivisto Tarkastaja ja aihe hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8.4.2009 II TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Korkean teknologian B-to-B - tuotteen lanseeraus

Korkean teknologian B-to-B - tuotteen lanseeraus TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Korkean teknologian B-to-B - tuotteen lanseeraus Yrityksen johtaminen Pro gradu tutkielma Kesäkuu 2014 Ohjaaja: Helena Forsman Heikki Ojanen TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

JIT-tuotannonohjausmenetelmän soveltaminen autoteollisuudessa

JIT-tuotannonohjausmenetelmän soveltaminen autoteollisuudessa 29.3.2011 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS20A9000 Kandidaatintyö ja seminaari Toimitusketjun johtaminen JIT-tuotannonohjausmenetelmän soveltaminen autoteollisuudessa Just-in-Time

Lisätiedot

SOVELLUSALUEMALLINNUS OHJELMISTOTUOTANNON TUKENA

SOVELLUSALUEMALLINNUS OHJELMISTOTUOTANNON TUKENA Risto Moilanen SOVELLUSALUEMALLINNUS OHJELMISTOTUOTANNON TUKENA Tietotekniikan pro gradu -tutkielma Ohjelmistotekniikan linja 28.11.2006 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Tekijä: Risto Moilanen

Lisätiedot

Projektinhallinta Project Management

Projektinhallinta Project Management 8.1.2010 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Projektinhallinta Project Management Kandidaatintyö Kimmo Heinonen TIIVISTELMÄ Tekijät: Kimmo Heinonen

Lisätiedot

Pro Gradu -tutkielma. Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet

Pro Gradu -tutkielma. Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet Pro Gradu -tutkielma Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet Jaakko Pelkonen Jyväskylän Yliopisto Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi

Lisätiedot

HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS

HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS Satu Toija HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS Case: Yritys X Liiketalous ja matkailu 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Satu Toija Opinnäytetyön nimi HR-järjestelmien kartoitus

Lisätiedot

LAATU JA TESTAUS Laadun arvo näkyy 1/2013

LAATU JA TESTAUS Laadun arvo näkyy 1/2013 LAATU JA TESTAUS Laadun arvo näkyy 1/2013 LAATU JA TESTAUS Sivu 1 Sisällysluettelo JULKAISIJA Testauksen osaamisyhteisö (TestausOSY) TOIMITUSKUNTA Jussi Ahonen Marko Lappalainen Antti-Pekka Marjamäki Agnieszka

Lisätiedot

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ Mika Hirsimäki Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma Ylempi AMK TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojärjestelmäosaamisen

Lisätiedot

Projektinhallinnan työkalut osana yrityksen liiketoimintaa. Antti Kantola

Projektinhallinnan työkalut osana yrityksen liiketoimintaa. Antti Kantola Projektinhallinnan työkalut osana yrityksen liiketoimintaa Antti Kantola Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma Ohjaaja: Timo Poranen Syyskuu 2013 Tampereen

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurin ja palveluarkkitehtuurin menetelmät ja välineet

Kokonaisarkkitehtuurin ja palveluarkkitehtuurin menetelmät ja välineet Timo Itälä, Juha Mykkänen, Hannu Virkanen, Tuija Tiihonen, Kari Hiekkanen, Irmeli Luukkonen, Ilkka Sammelvuo, Ilkka Melleri, Yong Han Kokonaisarkkitehtuurin ja palveluarkkitehtuurin menetelmät ja välineet

Lisätiedot

Projektisalkun hallinta tietohallinnon prosessina. Jouni Remes

Projektisalkun hallinta tietohallinnon prosessina. Jouni Remes Projektisalkun hallinta tietohallinnon prosessina Jouni Remes Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 30.3.2013 Tekijä tai tekijät Jouni Remes

Lisätiedot

LAUMAN JOHTAMINEN HÄMÄRÄSSÄ TYÖKALUPAKKI RISKIENHALLINTAAN PROJEKTIYHDISTYKSEN JÄSENEDUT

LAUMAN JOHTAMINEN HÄMÄRÄSSÄ TYÖKALUPAKKI RISKIENHALLINTAAN PROJEKTIYHDISTYKSEN JÄSENEDUT 1/2011 TYÖKALUT JA MENETELMÄT 14 LAUMAN JOHTAMINEN HÄMÄRÄSSÄ 30 TYÖKALUPAKKI RISKIENHALLINTAAN 48 SCOPE MANAGEMENT 79 PROJEKTIYHDISTYKSEN JÄSENEDUT SISÄLLYSLUETTELO TOIMINNANJOHTAJALTA 4 Palvelut monipuolistuvat

Lisätiedot

TUOMO HAKANEN PROJEKTINHALLINNAN JA KUSTANNUSSEURANNAN KEHITTÄMINEN TEOLLISUUDEN ALIHANKKIJAYRITYKSESSÄ

TUOMO HAKANEN PROJEKTINHALLINNAN JA KUSTANNUSSEURANNAN KEHITTÄMINEN TEOLLISUUDEN ALIHANKKIJAYRITYKSESSÄ TUOMO HAKANEN PROJEKTINHALLINNAN JA KUSTANNUSSEURANNAN KEHITTÄMINEN TEOLLISUUDEN ALIHANKKIJAYRITYKSESSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Petri Suomala Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknistaloudellisen

Lisätiedot