Tiedonkäsittelyalan tarvikkeiden huoltovarmuusselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiedonkäsittelyalan tarvikkeiden huoltovarmuusselvitys"

Transkriptio

1 Tiedonkäsittelyalan tarvikkeiden huoltovarmuusselvitys Puolustustaloudellinen suunnittelukunta Tietojärjestelmäjaosto Tiedonkäsittelytoimikunta

2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen tausta ja tavoitteet 2. Kartoitusmenetelmä 3. Tarvikeryhmät 4. Kyselyyn osallistuneiden yritysten perustietoja 4.1. Tarviketukkukaupat 4.2. Tiedonkäsittelylaitteiden maahantuojat ja huoltoyritykset 4.3. Tiedonkäsittelyn palveluyritykset 5. Tallennustarvikkeet 5.1. Muistipiirit 5.2. Kovalevyt 5.3. Magneettinauhat 5.4. Levykkeet 5.5. CD-R/RW tallenteet 5.6. DVD-R/RW tallenteet 5.7. ID-kortit 5.8. Yhteenveto 6. Tulostustarvikkeet 6.1. Mustekasetit 6.2. Värijauhekasetit, henkilökohtaiset tulostimet 6.3. Värijauhekasetit, verkkotulostimet 6.4. Värijauhekasetit, monitoimitulostimet 6.5. Värijauhekasetit, massatulostimet 6.6. Värinauhat 6.7. Yhteenveto 7. Lomakkeet 7.1. Perinteiset lomakkeet 7.2. Viivakooditarralomakkeet 7.3. Tarralomakkeet 7.4. Yhteenveto 8. Palveluoperaattoreiden vastuut asiakkaiden atk-tarvikkeista 9. Huoltovarmuuden yleisarvio 10. Toimenpidesuosituksia

3 Tiedonkäsittelyalan tarvikkeiden huoltovarmuusselvitys 1. Selvityksen tausta ja tavoitteet Puolustustaloudellisen suunnittelukunnan (PTS) tietojärjestelmäjaoston tiedonkäsittelytoimikunta asetti keväällä 2002 työryhmän selvittämään yhteiskunnan haavoittuvuutta tiedonkäsittelytoimintaan liittyvien tarvikkeiden osalta. Työryhmän puheenjohtajaksi nimitettiin Seppo Sauvala Huoltovarmuuskeskuksesta sekä jäseniksi Reino Mörsky IBM:ltä ja Sami Näykki Hanselista. Edellinen vastaava selvitys Atk-tarvikkeiden huoltovarmuus tehtiin vuonna 1998, johon soveltuvin osin perustuen myös tämä selvitys suunniteltiin ja toteutettiin. Tavoitteena oli kartoittaa huoltovarmuuden kannalta kriittiset tiedonkäsittelyn tarvikkeet, verrata nykytilannetta vuonna 1998 arvioituun tilanteeseen sekä esittää ajatuksia ja näkökulmia havaittujen ongelmien ratkaisemiseksi. Tiedonkäsittelyn tarvikkeiksi määriteltiin kulutustarvikkeet, joita tarvitaan tietojärjestelmiä käytettäessä. Tiedonkäsittelylaitteiden ja -järjestelmien varaosia ei tähän selvitykseen otettu mukaan. Projekti käynnistettiin keväällä Projektin loppuraportti julkistettiin marraskuussa samana vuonna 2. Kartoitusmenetelmä Kartoitus tehtiin kirjekyselynä, joka lähetettiin 37 yritykselle. Kysely lähetettiin organisaatioille, jotka toimivat tarviketukkukaupan, tiedonkäsittelyn laitteiden maahantuonnin sekä huollon ja tiedonkäsittelyn palveluliiketoiminnan alueilla. Kyselylomake oli laadittu niin, että esitetyille kysymyksille oli etukäteen laadittu valmiit vastausvaihtoehdot. Myös vapaalle kommentoinnille oli varattu mahdollisuus. Lomakkeen suunnittelussa keskityttiin mahdollisimman yksiselitteisiin kysymyksiin ja lomakkeen selkeyteen. Lomake postitettiin valittujen yrityksien toimitusjohtajille. 1/ 11

4 3. Tarvikeryhmät Selvitykseen mukaan otetut tarvikeryhmät oli jaettu kolmeen eri luokkaan; tallennus- ja tulostustarvikkeisiin sekä lomakkeisiin. Tallennustarvikkeet muodostuivat muistipiireistä, kovalevyistä, magneettinauhoista, levykkeistä, optisista CD R/RW- ja DVD-R/RW-levyistä sekä muisti- ja älykorteista. Tulostustarvikkeissa mukana olivat muste- sekä värijauhekasetit erilaisissa käyttöympäristöissä. Tulostustarvikkeet jaoteltiin kyselyssä tulostintyypin mukaan. Niitä olivat henkilökohtaiset -, verkko-, monitoimi- sekä massatulostimet. Lomakeryhmän kyselyssä mukana olivat tarra- ja viivakooditarralomakkeiden lisäksi myös perinteiset lomakkeet. 4. Kyselyyn osallistuneiden yritysten perustietoja Kysely lähetettiin 37 yritykselle ja vastaukset saatiin 22 yritykseltä. Organisaatiot oli jaoteltu kolmeen toimialaan; tarviketukkukauppaan, tiedonkäsittelyn laitteiden maahantuojiin ja huoltoyrityksiin sekä tiedonkäsittelyn palveluyrityksiin. Vastausprosentti oli 59 %. Vastaukset saatiin 10 tarviketukkukaupalta, 11 laitemaahantuojalta/huoltoyritykseltä sekä seitsemältä tiedonkäsittelyn palveluyritykseltä. Eräillä yrityksillä oli toimintaa kahdella tai kolmella eri toimialalla, josta syystä tuloksiin vaikuttavien vastausten lukumäärä on tässä raportissa suurempi kuin selvitykseen vastanneiden yritysten lukumäärä. Selvitykseen osallistuneiden yritysten nimiä ei tässä raportissa julkaista. 4.1 Tarviketukkukaupat Suuria yli 90 m liikevaihdon yrityksiä oli neljä ja loput olivat edellisiin verrattuna suhteellisen pieniä yrityksiä, joiden liikevaihdon keskiarvo oli noin 10 m. Tämän selvityksen mukaisesti neljän suurimman tarviketukkukaupan osuus markkinoista on yli 90 %. Vaikka selvitys ei kokonaan tarviketukkukaupan sektoria kata ja eräiden yritysten liikevaihdosta ei ole erotettu tarvikekaupan osuutta antaa selvitys kuitenkin selkeän osoituksen markkinoiden tilanteesta. Muutama suuri yritys dominoi tiedonkäsittelyn tarvikkeiden tuontia ja kauppaa. 4.2 Tiedonkäsittelylaitteiden maahantuojat ja huoltoyritykset Tässä ryhmässä oli edustettuina laitemaahantuojien osalta pääasiassa suuria alalla kauan toimineita yrityksiä, joilla on myös omiin järjestelmiinsä kohdistuvaa huoltotoimintaa. Laitemaahantuojien lukumäärä on viime vuosina vähentyneet johtuen alalla tapahtuneis- 2/ 11

5 ta fuusioista, ja niiden osuus tarvikekaupassa on vähentynyt merkittävästi verrattuna esim luvun lopun tilanteeseen. Syynä on yritysten keskittyminen vain ydinosaamiseensa ja sen kehittämiseen. 4.3 Tiedonkäsittelyn palveluyritykset Palveluoperaattoreista vastauksen antoivat lähes kaikki merkittävimmät kotimaiset alan toimijat. Tältä osin voidaan kyselyn tulosta pitää maamme koko tiedonkäsittelyn palveluliiketoimintaa koskevana. 5. Tallennustarvikkeet Kyselylomakkeessa pyydettiin yrityksiä ilmoittamaan, mikä on heidän tuotevalikoimissaan olevien atk-tarvikkeiden omien kotimaisten varastojen riittävyys normaalikysynnällä? Riittävyys pyydettiin ilmoittamaan tuoteryhmäkohtaisesti myydyimpien tuotteiden osalta painotettuna keskiarvona. Lisäksi pyydettiin ilmoittamaan tuotteiden valmistusmaa sekä välivarastopaikka, mistä tuotteet toimitetaan Suomeen. Tähän kysymykseen vastanneet yritykset olivat pääsääntöisesti tiedonkäsittelyn tarvikkeiden maahantuojia. Joidenkin tuotteiden osalta saatiin vastauksia myös laitteiden maahantuojilta. Seuraava kaavio esittää vastauksen antaneiden yritysten varastotilannetta normaalikysynnällä. Yritysten lukumäärä ja tallennustarvikkeiden kotimaisten varastojen riittävyys Yritysten lukumäärä Ei varastoja Suomessa 1 kk 2-3 kk kk Muistipiirit Kovalevyt Magneettinauhat Levykkeet CD-R/RW-tallenteet DVD-R/RW-tallenteet ID-kortit Kotimaiset varastot 1. Tallennustarvikkeiden riittävyys 3/ 11

6 5.1 Muistipiirit Vastaukset muistipiirien osalta saatiin kahdeksalta yritykseltä, joista kahdella ei ollut varastoja Suomessa. Viisi yritystä ilmoitti varastoissaan olevan tuotteita enintään 1 kk:n kulutusta vastaavan määrän. Yhdellä yrityksistä oli enintään 2-3 kk:n kulutuksen kattava määrä tuotteita paikallisessa varastossaan. Muistipiirien valmistajayritykset sijaitsivat pääosin Aasiassa. Taiwan, Korea ja Hong Kong mainittiin yleisimmin valmistajayritysten sijaintipaikkoina. Välivarastoja oli Saksassa, Ranskassa, Ruotsissa, Hollannissa ja Belgiassa. 5.2 Kovalevyt Vastaukset saatiin kahdeksalta yritykseltä, joista kahdella ei ollut varastoja Suomessa. Viisi yritystä ilmoitti varastoissaan olevan enintään 1 kk:n ja yhdellä yrityksistä oli enintään 2-3 kk:n kulutusta vastaavat määrät tuotteita varastoissaan. Kovalevyjen valmistajat sijaitsivat pääosin Aasiassa. Taiwan, Korea ja Singapore mainittiin yleisimmin yritysten sijaintipaikkoina. Välivarastoja oli Saksassa, Ranskassa, Hollannissa ja Belgiassa. 5.3 Magneettinauhat Vastaukset saatiin viideltä yritykseltä, joista yhdellä ei ollut varastoja Suomessa. Yksi yritys ilmoitti tuotteita olevan enintään 1 kk:n ja kolmella yrityksellä oli 2 3 kk:n kulutusta vastaavat määrät magneettinauhoja paikallisissa varastoissaan. Tuottajayritykset sijaitsivat USA:ssa, Saksassa ja Kiinassa. Välivarastointia oli vain kahdessa Euroopan maassa, Ruotsissa ja Belgiassa. 5.4 Levykkeet Vastaukset saatiin kuudelta yritykseltä, joista yhdellä ei ollut varastoja Suomessa. Kolme yrityksistä ilmoitti varastoissaan olevan enintään 1 kk:n ja kahdella yrityksellä oli 2-3 kk:n kulutusta vastaavat määrät tuotteita varastoissaan. Tuottajayritykset sijaitsivat Saksassa, Ranskassa ja Belgiassa sekä Aasiassa. Välivarastointia oli kahdessa Euroopan maassa, Ruotsissa ja Belgiassa. 5.5 CD-R/RW tallenteet Vastaukset saatiin seitsemältä yritykseltä, joista yhdellä ei ollut varastoja Suomessa. Yksi yrityksistä ilmoitti varastoissaan olevan enintään 1 kk:n ja lopuilla viidellä yrityksistä oli 2-3 kk:n kulutusta vastaavat määrät tuotteita varastoissaan. 4/ 11

7 Tuottajayrityksiä oli Koreassa, Taiwanissa, Saksassa ja Belgiassa sekä välivarastoja Ruotsissa, Belgiassa ja Hollannissa. 5.6 DVD-R/RW tallenteet Vastaukset saatiin kuudelta yritykseltä, joista yhdellä ei ollut varastoja Suomessa. Kolme yrityksistä ilmoitti varastoissaan olevan enintään 1 kk:n ja kahdella yrityksellä oli 2-3 kk:n kulutusta vastaavat määrät tuotteita paikallisissa varastoissaan. Tuottajayrityksiä sijaitsi Koreassa, Taiwanissa, Saksassa ja Hollannissa. Välivarastointia oli Ruotsissa, Belgiassa ja Hollannissa. 5.7 ID-kortit Vastauksen antoi kaksi yritystä, joilla oli 1 kk:n ja 12 kk:n kulutusta vastaavat määrät tuotteita varastoissaan. Tuottajayrityksiä oli lukuisia sijoittuen pääasiassa Kauko-Itään. Tuotteiden välivarastoja oli Ruotsissa ja Saksassa. 5.8 Yhteenveto Tukkukaupat ja tarvikkeiden maahantuojayritykset ovat joutuneet optimoimaan toimintansa koska, kilpailutilanne markkinoilla sekä nopeat tuotesukupolvien muutossyklit aiheuttavat nopeasti epäkurantiksi muuttuvia varastotuotteita. Tarvikkeiden valmistajien normaalitilanteen tuotantokyky ja logististen järjestelmien tehokkuus ovat mahdollistaneet paikallisten toimittajien optimoimaan paikalliset varastonsa erittäin pieniksi. Joissakin tapauksissa varastoja ei ole Suomessa lainkaan vaan toimitukset tulevat suoraan suuremmista välivarastointipaikoista, jotka yleisimmin sijaitsevat Ruotsissa tai Keski-Euroopassa. Mitään suuria ongelmia valmistusmaissa ei voi tapahtua ilman, että se ei näkyisi tuotteiden niukkuutena markkinoilla ja samalla niiden hinnoissa. Taiwanissa vuonna 2000 tapahtunut voimakas maanjäristys aiheutti välittömästi hintapiikin muistipiirien markkinoilla ja joitakin viikkoja kestävän pulan tuotteista ja muista Taiwanissa valmistettavista elektroniikan komponenteista. Välivarastointipaikat sijaitsevat EU-maissa, jolloin toimitaan ns. sisämarkkinoilla, joten mahdolliset boikotit maatamme kohtaan eivät liene kovin todennäköisiä. Välivarastojen toimituskapasiteetit em. tuotteiden osalta ovat tuskin sen suurempia kuin paikallistenkaan varastojen, joten valmistusmaiden häiriöt näkyvät verrattain pian tuotteiden niukkuutena markkinoilla ja hintojen nousuna. 5/ 11

8 6. Tulostustarvikkeet Tulostustarvikkeet olivat muste- tai jauhekasetteja sekä värinauhoja. Alla olevassa kuvassa on esitetty kotimaisten varastojen riittävyys normaalikysynnällä. Kotimaiset Kotimaiset varastot varastot 2. Tulostustarvikkeiden riittävyys 6.1 Mustekasetit Vastaukset saatiin kahdeksalta yritykseltä, joista yhdellä ei ollut varastoja Suomessa. Neljä yrityksistä ilmoitti heillä olevan enintään 1 kk:n, kahdella yrityksellä oli 2-3 kk:n ja yhdellä 4-6 kk:n kulutusta vastaavat määrät tuotteita varastoissaan. Tuotteiden valmistajia on verrattain paljon sijoittuen maantieteellisesti ympäri maailmaa. Välivarastoja oli useissa Euroopan maissa. 6.2 Värijauhekasetit, henkilökohtaiset tulostimet Vastaukset saatiin yhdeksältä yritykseltä, joista yhdellä ei ollut varastoja Suomessa. Neljä yrityksistä ilmoitti varastoissaan olevan enintään 1 kk:n, kahdella yrityksellä oli 2-3 kk:n ja yhdellä 4-6 kuukauden kulutusta vastaavat määrät tuotteita varastoissaan. Yksi yritys ilmoitti varastoissaan olevan 12 kk:n kulutusta vastaavan määrän tuotteita. Tuotteiden valmistajia on verrattain paljon sijoittuen maantieteellisesti ympäri maailmaa. Välivarastoja oli useissa Euroopan maissa. 6/ 11

9 6.3 Värijauhekasetit, verkkotulostimet Vastaukset saatiin kymmeneltä yritykseltä, joista yhdellä ei ollut varastoja Suomessa. Neljä yrityksistä ilmoitti varastoissaan olevan enintään 1 kk:n, kolmella yrityksellä oli 2-3 kk:n ja yhdellä 4-6 kuukauden kulutusta vastaavat määrät tuotteita. Yhdellä yrityksellä oli 12 kuukauden kulutusta vastaava määrä tuotteita paikallisessa varastossaan. Tuotteiden valmistajia on verrattain paljon sijoittuen maantieteellisesti ympäri maailmaa. Välivarastoja oli useissa Euroopan maissa. 6.4 Värijauhekasetit, monitoimitulostimet Vastaukset saatiin yhdeksältä yritykseltä, joista yhdellä ei ollut varastoja Suomessa. Viisi yrityksistä ilmoitti varastoissaan olevan enintään 1 kk:n ja lopuilla kolmella yrityksellä oli 2-3 kk:n kulutusta vastaavat määrät tuotteita paikallisissa varastoissaan. Tuotteiden valmistajia on verrattain paljon sijoittuen maantieteellisesti ympäri maailmaa. Välivarastoja oli useissa Euroopan maissa. 6.5 Värijauhekasetit, massatulostimet Vastaukset saatiin yhdeksältä yritykseltä, joista kahdella ei ollut varastoja Suomessa. Neljä yrityksistä ilmoitti varastoissaan olevan enintään 1 kk:n, kahdella yrityksellä oli 2-3 kk:n ja yhdellä 4-6 kk:n kulutusta vastaavat määrät tuotteita paikallisissa varastoissaan. Tuotteiden valmistajia on verrattain paljon sijoittuen maantieteellisesti ympäri maailmaa. Välivarastoja oli Ruotsissa, Saksassa ja Hollannissa. 6.6 Värinauhat Ainostaan yksi yritys ilmoitti toimittavansa maahan värinauhoja. Paikallisessa varastossa on 2-3 kk:n kulutusta vastaava määrä värinauhoja. Värinauhoja käyttäviä matriisi- ja erikoiskirjoittimia todennäköisesti käytetään vain tietyissä erikoissovelluksissa, josta johtuen markkinat ovat verrattain pienet. 6.7 Yhteenveto Tallennustarvikkeisiin verrattuna on maahantuojilla ja tukkukaupoilla pienemmät paikalliset varastot kirjoitintarvikkeissa. Tämä voi johtua siitä, että kirjoittimissa on nopeampi tuotesykli sekä erilaisia kirjoittimia ja niiden versioita on niin paljon, että ei ole mahdollisuuksia pitää suurempia varastoja. 7/ 11

10 7. Lomakkeet Yritysten lukumäärä ja lomakkeiden kotimaisten varastojen riittävyys Yritysten lukumäärä Lomakkeet Viivakooditarralomakeet Tarralomakkeet 1 kk 2-3 kk 4-6 kk kk Kotimaiset Kotimaiset varastot varastot 3. Lomakkeiden riittävyys 7.1 Lomakkeet Perinteisten painettujen lomakkeiden osalta vastaukset saatiin neljältä yritykseltä. Joista yhdellä oli enintään 1 kk:n, kahdella oli 2-3 kk:n ja yhdellä yrityksellä 12 kk:n kulutusta vastaavat määrät tuotteita paikallisissa varastoissaan. Valmistus tapahtuu pääosin Suomessa, mutta myös tuontia on jonkin verran. 7.2 Viivakooditarralomakkeet Viivakooditarralomakkeiden osalta vastaukset saatiin kolmelta yritykseltä. Joilla oli enintään 1 kk:n, 2-3 kk:n ja 12 kk:n kulutusta vastaavat määrät tuotteita paikallisissa varastoissaan. Valmistusta on saatujen vastausten mukaan Suomessa ja Englannissa. 7.3 Tarralomakkeet Tarralomakkeiden osalta vastaukset saatiin kolmelta yritykseltä. Joista kahdella oli enintään 1 kk:n ja yhdellä yrityksellä 4-6 kk:n kulutusta vastaavat määrät tuotteita paikallisissa varastoissaan. 8/ 11

11 Valmistusmaiksi ilmoitettiin Suomi, Englanti ja Saksa. 7.4 Yhteenveto Perinteinen lomaketuotanto on menossa pääasiassa pelkistettyyn tilaus, tuotanto, toimitus toimintamalliin. Tästä oli osoituksena eräät kommentit vastauksissa. Valmistus tapahtuu pääosin kotimaassa, joten tuotannon omavaraisuus on näiden tuotteiden osalta hyvä. Viivakooditarralomakkeita käytetään kaupan- ja logistiikan järjestelmissä. Niiden kysyntä on tasaista ja normaaliaikoina ennustettavaa. Viivakooditarra- ja tarralomakkeiden tilapäistä niukkuutta todennäköisesti esiintyy syystä tai toisesta syntyvien kysyntäpiikkien aikana. Tilannetta kuitenkin helpottaa kotimaassa tapahtuva valmistus. 8. Palveluoperaattoreiden vastuut asiakkaiden atk-tarvikkeista Tiedonkäsittelyn palveluoperaattoreista vastaukset saatiin kahdeksalta yritykseltä. Palveluoperaattoreille esitettiin kolme kysymystä. Ensimmäisessä kysyttiin onko palveluoperaattorilla sopimusvastuu asiakkaidensa tiedon-käsittelyn tarvikkeiden toimituksista. Kysymyksessä ei eritelty tarvikkeita. Vastausta pyydettiin prosenttilukuna asiakaskannasta. Viidellä operaattorilla ei ollut sopimusta tarviketoimituksista asiakkailleen. Lopuilla kolmella yrityksellä vastuu tarviketoimituksista oli 20%, 40% ja 80% asiakaskannastaan. Viimeinen luku ei todennäköisesti pidä paikkaansa vaan kysymyksessä on luultavammin virheellinen kysymyksen tulkinta. Toisessa kysymyksessä pyydettiin tietoa kuinka monen edellisen kysymyksen sopimusasiakkaan kanssa on sopimusehto myös mahdollisten kriisitilanteiden varalle. Vastaukset olivat ennakko-odotusten mukaisia. Yhdelläkään palveluoperaattorilla ei ollut sopimusehtoa tarviketoimituksista kriisitilanteissa. Kolmantena kysymyksenä pyydettiin arviota palveluoperaattorin kyvystä ylläpitää sopimusasiakkaidensa tiedonkäsittely-ympäristöjä kyselyssä eriteltyjen tiedonkäsittelyn tarvikkeiden osalta. Yhdelläkään yrityksellä ei ollut valmiuksia tämänkaltaiseen toimintaan. Eräs palveluoperaattori antoi omaan toimintaansa kohdistuvan arvion tiedonkäsittelyn tarvikkeiden riittävyydestä. Magneettinauhoja yrityksellä on 7-9 kk:n, levykkeitä ja CD- R/RW-tallenteita 2-3 kk:n, tulostimien muste- ja jauhekasetteja 4-6 kk:n ja lomakkeita sekä tarralomakkeita 2-4 kk:n kulutusta vastaavat määrät. Kyseisen yrityksen toimintavalmius on tältä osin keskimääristä parempi selvityksessä ilmoitettujen paikallisten varastojen tuotemääriin verrattuna. 9/ 11

12 Tämä ei kuitenkaan palvelutuottajan ja asiakkaan kokonaistilannetta paranna jos asiakkaan tilanne on tarvikkeiden riittävyyden suhteen ei ole vähintään yhtä hyvä kuin palvelutuottajalla. 9. Huoltovarmuuden yleisarvio Tiedonkäsittelyn ulkoistaminen on selvästi jättänyt atk-tarvikkeet asiakasyritysten ja järjestelmien loppukäyttäjien omalle vastuulle. Normaaliaikana kun selviä toimintaa rajoittavia tai keskeyttäviä uhkia ei ole näkyvissä paikalliset tarvikkeiden maahantuojat eivät pidä varastoissaan kuin minimimäärän tuotteita. Logistiset järjestelmät ja tuottajayritysten tehokkuus ja joustava tuotantokapasiteetti ovat mahdollistaneet jatkuvan (rullaavan) varastojen täydennyksen paikallisen jakeluyrityksen oman arvion ja toimintatapansa mukaisesti. Paikallisten toimijoiden omat materiaalijärjestelmät, jotka on integroitu valmistajien järjestelmiin mahdollistavat tuotekohtaiset automaattitilaukset suoraan valmistajilta paikallisen varastotilanteen ja järjestelmään rakennetun kulutusennustejärjestelmän mukaisesti. Tämä toimintatapa on tehokas, vähentää epäkurantteja tuotteita toimittajan varastossa sekä minimoi varastoon sitoutuneen pääoman. Tiettyjen tarvikkeiden osalta valmistus on keskittynyt Aasiaan. Kriisitilanteet siellä vaikuttavat todennäköisesti näiden tuotteiden hintoihin ja saatavuuteen Euroopan välivarastoinnista huolimatta. Vaikkakin välivarastot sijaitsevat nykyisin vakaassa Keski- Euroopassa ei näiden varastojen kapasiteetti ole tiettävästi mitoitettu valmistajamaiden pitkille tuotantokeskeytyksille. Toisaalta kansainvälinen talous on verrattain joustavaa. Tuottajayrityksillä on toimintaa monissa maissa ympäri maailmaa. Korvaavia tuotantoyksikköjä voidaan nopeasti perustaa muihin maanosiin ja maihin. Suomen kannalta tilanne on silti ongelmallinen. Tavaratoimitukset saadaan maahan lentoteitse Keski-Euroopan maista muutamassa tunnissa, joten kriisitilanteet joissa kuljetukset Ruotsista ja Keski-Euroopasta vielä toimivat eivät ole tässä valossa hankalia. Siinä tapauksessa, että kuljetukset eivät toimi tai kuljetuskapasiteettia on käytössä niukasti on perusteltu vaara, että jotkin tiedonkäsittelyn tarvikkeet loppuvat koska omaa valmistusta lomaketuotantoa lukuunottamatta ei ole. Värijauhekasettien uudelleenkierrätystä harjoitetaan jo Suomessa mutta sen tuotantomäärät ovat verrattain pieniä eikä sillä pystytä kriisitilanteessa ratkaisemaan koko maahan syntyvää niukkuutta koska värijauhemateriaali on myös tuontitavaraa. Edelliseen tiedonkäsittelyn tarvikkeiden huoltovarmuusselvitykseen verrattuna huoltovarmuuden tasossa ei vaikuta tapahtuneen parannusta. Oletettavasti tilanne on joidenkin tuotteiden osalta huonontunut. Numeropohjaista vertailua ei voitu tässä yhteydessä tehdä, koska edellisessä raportissa ei ollut esitetty numeropohjaisia arvioita kotimaisten tarvikevarastojen riittävyydestä. 10/ 11

13 10. Toimenpidesuosituksia Yritystasolla voidaan varautua esimerkiksi määrittämällä ja standardisoimalla yritysten kirjoitinvalikoima sellaiseksi, että käytössä on vain muutamia kirjoitintyyppejä. Tällöin yritykset voivat itse varautua kohtuullisilla kustannuksilla koska tarvikevalikoima pysyy suppeana ja tarvikevaraston kiertonopeus normaalitilanteessa nopeana. Samaa toimintatapaa voidaan soveltuvasti käyttää myös muihin tiedonkäsittelyalan tarvikkeisiin. Yritysten valmiuspäälliköille tulisi tiedottaa tiedonkäsittelyn tarvikkeiden merkityksestä kriisiajan toiminnan kannalta. Heidän tulisi ottaa asia huomioon oman yrityksensä valmiussuunnittelussa, tiedostaa asian merkitys ja myös informoida asiasta yrityksen ylimmälle johdolle sekä tarvikkeiden hankinnoista vastuussa oleville henkilöille. Tiedonkäsittelyn palveluyritykset voisivat selvittää asiakkaidensa kiinnostuksen tarvikkeiden huoltovarmuuden parantamisesta ja tehdä kriittisimmistä tarvikkeista maahantuojien ja asiakkaiden kanssa yhteiskäyttöisiä paikallisia varastoja. Toiminta voisi perustua asiakkaiden ennustamiin tarvikemääriin ja/tai pitempiaikaisiin hankintasopimuksiin maahantuojien kanssa. Asian käytännön järjestäminen edellyttää yrityksiltä oman huoltovarmuus- ja haavoittuvuusanalyysin tekoa sekä myös taloudellisia panostuksia. 11/ 11

14 Tiedonkäsittelyalan tarvikkeiden huoltovarmuusselvitys Tätä julkaisua voi tilata osoitteesta: Huoltovarmuuskeskus Pohjoinen Makasiinikatu 7 A Helsinki Puh. (09) Helsinki 2003

Kauppakamarien kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin?

Kauppakamarien kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? Kauppakamarien kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 14.8.214 Kauppakamarien kysely Venäjä-pakotteista Kohderyhmä: Suomen 19 kauppakamarin jäsenyritykset Kysely lähetetty:

Lisätiedot

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ 8.12.2015 Leena Hyrylä Esityksen sisältö: Leipomoteollisuuden rakenne Markkinoiden kehitys Taloudellinen tilanne Tulevaisuuden näkymiä Pk-yritysbarometri 2/2015 SWOT PK-toimialabarometri

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta:

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: Kansainvälistymiskartoitus Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: 10.-31.12.2017 Kansainvälistymiskartoitus 2016 Joka toinen vuosi toteutettavan kyselyn tarkoituksena on saada tieto - yritysten kansainvälistymisen

Lisätiedot

Suomen lääkintätekniikan teollisuuden markkinakatsaus. Vuosi

Suomen lääkintätekniikan teollisuuden markkinakatsaus. Vuosi Raportin on laatinut FiHTAn toimeksiannosta Harri Luukkanen, Eco-Intelli Ky, 29.8.. 1 Yhteenveto kokonaiskehityksestä Lääkintälaitteiden vienti jatkuu aikaisemmalla korkealla tasolla Useimmat viennin pääryhmät

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016 Sisältö Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely 1 Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely Vakkamedian uutistoimintaa vajaan kymmenen vuoden ajan hoitanut Matti Jalava suunnittelee toiminnan lopettamista tämän vuoden aikana. Lauantaina 26.2.2005 Vakkamedian

Lisätiedot

Jydacomin ja Buildercomin kansainvälistyminen

Jydacomin ja Buildercomin kansainvälistyminen Jydacomin ja Buildercomin kansainvälistyminen KIVI roadshow 2009 23.04.2009 Juha Aspinen Jyväsdata perustettu 1981 Nimi muutettu Jydacomiksi 2000 Rakennusalan tietojärjestelmätoimittaja ( ERP ) N 700 asiakasta

Lisätiedot

RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2005

RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2005 RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi Sähköverkonhaltijoille (jakelu-, alue- ja kantaverkko) lähetettiin keväällä 2006 kysely,

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Kielitaitotarkastajille lähetetyn kyselyn analyysiraportti

Kielitaitotarkastajille lähetetyn kyselyn analyysiraportti TRAFI//.../ Kielitaitotarkastajille lähetetyn kyselyn analyysiraportti Raportin laatija: Lisätietoja: Kristiina Roivainen asiantuntija, Auditointiosasto kristiina.roivainen@trafi.fi p. 9 3 83 Jukka Hirviranta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/2006

Osavuosikatsaus II/2006 Osavuosikatsaus II/2006 25.7.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Toisen neljänneksen

Lisätiedot

Liikkuminen palveluna seminaari. Älyliikenne

Liikkuminen palveluna seminaari. Älyliikenne Liikkuminen palveluna seminaari Älyliikenne Kuinka materiaalien käsittely tehostuu, arvoketjut Aki Jumppanen Toimitusjohtaja HUB logistics Älyliikenne Älyliikenteen perusajatus on luoda kansallista kilpailukykyä.

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015 13.5.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne 2007-2013 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

VILJAMARKKINAT Kevät 2015. (2015 2020 projisointi) Max Schulman / MTK

VILJAMARKKINAT Kevät 2015. (2015 2020 projisointi) Max Schulman / MTK VILJAMARKKINAT Kevät 2015 (2015 2020 projisointi) Max Schulman / MTK Viljan hintoihin vaikuttavat tekijät Tarjonta ja kysyntä tuotannon ja kulutuksen tasapaino Varastotilanne Valuuttakurssit rahan saanti

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Taivaannaulan jäsenkysely 2013

Taivaannaulan jäsenkysely 2013 Taivaannaulan jäsenkysely 2013 Taivaannaulan toiminta on mahdollisimman avointa. Tämän takia uusi hallitus kartoitti ensimmäisen kerran jäsenistön kantoja yhdistyksen toimintaan. Toteutus Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Kapasiteettikorvausmekanismit. Markkinatoimikunta 20.5.2014

Kapasiteettikorvausmekanismit. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Kapasiteettikorvausmekanismit Markkinatoimikunta 20.5.2014 Rakenne Sähkömarkkinoiden nykytila Hinnnanmuodostus takkuaa Ratkaisuja Fingridin näkemys EU:n nykyiset markkinat EU:n markkinamalli pohjoismainen

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan yritysten näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön, varastojen ja

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

Kestävää kauneutta vuodesta 1862. Sijoitus Invest 11.11.2015 Minna Avellan, sijoittajasuhdepäällikkö

Kestävää kauneutta vuodesta 1862. Sijoitus Invest 11.11.2015 Minna Avellan, sijoittajasuhdepäällikkö Kestävää kauneutta vuodesta 1862 Sijoitus Invest 11.11.2015 Minna Avellan, sijoittajasuhdepäällikkö Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS Valtuussäännökset Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 14 2 momentti

Lisätiedot

tässä selvityksessä sitä, että kyselyyn vastannut

tässä selvityksessä sitä, että kyselyyn vastannut Yksityishammaslääkärityövoima lokakuussa 2005 ANJA EEROLA, TAUNO SINISALO Hammaslääkäriliitto selvitti julkisen ja yksityisen sektorin hammaslääkärien työvoimatilanteen lokakuussa 2005 kahdella kyselyllä,

Lisätiedot

Kääntyykö Venäjä itään?

Kääntyykö Venäjä itään? Heli Simola Suomen Pankki Kääntyykö Venäjä itään? BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.2015 5.6.2015 1 Venäjän ulkomaankaupan kehitystavoitteita Viennin monipuolistaminen Muun kuin energian osuus viennissä 30 %

Lisätiedot

Koneyrittäjät - ajankohtaiskatsaus

Koneyrittäjät - ajankohtaiskatsaus Hakkuu ja metsäkuljetus Haketus ja kuljetus Koneyrittäjät - ajankohtaiskatsaus Tiedotustilaisuus Joensuu 16.10.2015 Simo Jaakkola, varatj. Turvetuotanto Infra 1 Lehdistötilaisuus 16.10.2014 Joensuu Koneyrittäjien

Lisätiedot

TKL -LEX TEKNISEN KAUPAN TIETOPALVELU

TKL -LEX TEKNISEN KAUPAN TIETOPALVELU TKL -LEX TEKNISEN KAUPAN TIETOPALVELU Ennakoivaa säädöstietoa liiketoiminnan tarpeisiin TKL -LEX yritysjohdolle myynnistä vastaaville markkinoinnista vastaaville asiantuntijoille Teknisen kaupan yritysten

Lisätiedot

Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle 2010-luvulla

Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle 2010-luvulla Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle ll 2010-luvulla Hiilitieto ry:n seminaari 18.3.2010 Ilkka Kananen Ilkka Kananen 19.03.2010 1 Energiahuollon turvaamisen perusteet Avointen energiamarkkinoiden toimivuus

Lisätiedot

Suomen pohjoinen ulottuvuus etu Aasian markkinoilla case hunaja. Innotori kick off tilaisuus 20.4.2016

Suomen pohjoinen ulottuvuus etu Aasian markkinoilla case hunaja. Innotori kick off tilaisuus 20.4.2016 Suomen pohjoinen ulottuvuus etu Aasian markkinoilla case hunaja Hunaja luonnollinen makeuttaja Hunaja on maailman vanhin ja luonnonmukaisin makeutusaine, jossa on noin 200 erilaista yhdistettä Hunaja sisältää

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015 26.2.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Vähentynyt. Syksy Syksy Syksy Syksy Syksy Kevät Kevät Kevät Kevät Kevät 2003

Vähentynyt. Syksy Syksy Syksy Syksy Syksy Kevät Kevät Kevät Kevät Kevät 2003 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Miten päähankkijoidenne lukumäärä on viimeisten 6 kuukauden aikana kehittynyt ja miten ennustatte sen seuraavan 6 kuukauden aikana kehittyvän? Vähentynyt Pysynyt ennallaan Lisääntynyt

Lisätiedot

Vähentynyt. Syksy Syksy Syksy Syksy Kevät Kevät Kevät Kevät 2002

Vähentynyt. Syksy Syksy Syksy Syksy Kevät Kevät Kevät Kevät 2002 1 9 Miten päähankkijoidenne lukumäärä on viimeisten 6 kuukauden aikana kehittynyt ja miten ennustatte sen seuraavan 6 kuukauden aikana kehittyvän? Vähentynyt 8 7 6 Pysynyt ennallaan 1 Lisääntynyt Kevät

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 10.8.2006 toimitusjohtaja Tapani Kiiski www.raute.com Kysyntä jatkuu hyvänä Vaneriteollisuuden markkinatilanne hyvä päämarkkina-alueilla lukuunottamatta Pohjois-Amerikkaa.

Lisätiedot

Kappale 6: Raha, hinnat ja valuuttakurssit pitkällä ajalla. KT34 Makroteoria I. Juha Tervala

Kappale 6: Raha, hinnat ja valuuttakurssit pitkällä ajalla. KT34 Makroteoria I. Juha Tervala Kappale 6: Raha, hinnat ja valuuttakurssit pitkällä ajalla KT34 Makroteoria I Juha Tervala Raha Raha on varallisuusesine, joka on yleisesti hyväksytty maksuväline Rahan yksi tehtävä on olla vaihdon väline

Lisätiedot

Asianajajatutkimus 2012. Tiedotustilaisuus 8.11.2012

Asianajajatutkimus 2012. Tiedotustilaisuus 8.11.2012 Asianajajatutkimus 2012 Tiedotustilaisuus 8.11.2012 Yksityishenkilöiden ulottuvilla olevat oikeuspalvelut uhattuina Asianajajakunta kasvaa ja palvelutarjonta lisääntyy, mutta vain pääkaupunkiseudulla ja

Lisätiedot

WÄRTSILÄ OYJ ABP ÅLANDSBANKEN SIJOITTAJAILTA Atte Palomäki, Viestintäjohtaja. Wärtsilä

WÄRTSILÄ OYJ ABP ÅLANDSBANKEN SIJOITTAJAILTA Atte Palomäki, Viestintäjohtaja. Wärtsilä WÄRTSILÄ OYJ ABP ÅLANDSBANKEN SIJOITTAJAILTA 22.10.2015 Atte Palomäki, Viestintäjohtaja 1 Wärtsilän liikevaihto liiketoiminnoittain 1-9/2015 Energy Solutions, 22% Marine Solutions, 33% Services, 45% 2

Lisätiedot

Markkinainstituutio ja markkinoiden toiminta. TTT/Kultti

Markkinainstituutio ja markkinoiden toiminta. TTT/Kultti Markkinainstituutio ja markkinoiden toiminta TTT/Kultti Pyrin valottamaan seuraavia käsitteitä i) markkinat ii) tasapaino iii) tehokkuus iv) markkinavoima. Määritelmiä 1. Markkinat ovat mekanismi/instituutio,

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala -konsernin tilinpäätöstiedote 2011 Hyvä liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä 2011 ja tilauskanta vuoden 2011 lopussa. Koko vuoden 2011 liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I/2006

Osavuosikatsaus I/2006 Osavuosikatsaus I/2006 25.4.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Ensimmäinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Ensimmäisen

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 2007 SKAL:n osio

TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 2007 SKAL:n osio TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 007 SKAL:n osio Taloustutkimus Oy Kesäkuu 007 Kari-Pekka Töyrylä 19.0.007 Katja Louhema Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

TUKI kyselyjen tulokset. Pientä tunnuslukujen tarkastelua TUKI-projektissa (diat 31-35)

TUKI kyselyjen tulokset. Pientä tunnuslukujen tarkastelua TUKI-projektissa (diat 31-35) TUKI kyselyjen tulokset TUKI-projektiin osallistuneiden osastojen (n=7) hoitotyöntekijöiden vastausten kooste 2010 tuloksia ja 2011 tuloksia (diat 2-30) Pientä tunnuslukujen tarkastelua TUKI-projektissa

Lisätiedot

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus OHJE 1 (5) VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET Kyselyn sisältö ja tarkoitus Valmeri-kysely on työntekijöille suunnattu tiivis työolosuhdekysely, jolla saadaan yleiskuva henkilöstön käsityksistä työoloistaan kyselyn

Lisätiedot

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Metsäpirtin multa Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority 2 Helsingin

Lisätiedot

Hitsaustekniikka 16 Tuleeko hitsaava teollisuus säilymään Suomessa?

Hitsaustekniikka 16 Tuleeko hitsaava teollisuus säilymään Suomessa? Hitsaustekniikka 16 Tuleeko hitsaava teollisuus säilymään Suomessa? 14.4.2016/Pertti Lemettinen Esitelmäni sisältö: Kuka olen, mistä tulen. Mitä koneenrakennus- ja metallituoteteollisuudessa on tapahtunut?

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013. 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013. 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Q1 2013: Erittäin vahva alku vuodelle Q1/2013 Q1/2012 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut

Lisätiedot

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö

Lisätiedot

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 213 TIEDOTE 4/214 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Kuopiossa 31.12.212 Tilastokeskuksen keväällä 214 julkaisemien

Lisätiedot

Kasvihuonetuotannon kannattavuus

Kasvihuonetuotannon kannattavuus Kasvihuonetuotannon kannattavuus Tutkija Anu Koivisto, LUKE Esitelmän rakenne 1. Toimialakatsaus 2. Kannattavuus 3. Vakavaraisuus 2 Teppo Tutkija 28.10.2015 1. Toimialakatsaus 3 Teppo Tutkija 28.10.2015

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

Sähkötarvikekaupan trendejä

Sähkötarvikekaupan trendejä Sähkötarvikekaupan trendejä Toimitusjohtaja Tarja Hailikari Sähköteknisen Kaupan Liitto ry Sähkö- ja teleurakoitsijapäivät 19.4.2012 Sähkötarvikekaupan trendejä 1. Globaalitalous/-ohjaus ja omistuksen

Lisätiedot

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009 Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009 Harjoitukset 7 (viikko 13) Tehtävä 1 a) Tapahtuu siirtymä pisteestä A pisteeseen B. Jos TR-käyrä on vaakasuora, niin IS-käyrän siirtyminen oikealle ei

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015 Pirkanmaan yritysbarometri II/215 Lokakuu 215 Markus Sjölund Pirkanmaan yritysbarometri ll/215 Yhteensä 361 vastausta Kysely lähetettiin Pirkanmaalla 1 651:lle Vastausprosentti = 22 Osuus vastaajista Pirkanmaan

Lisätiedot

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Anne Ågren Suomen kielen hallintoalueen kehittäjä Heinäkuu 2014 Sisällysluettelo Tausta, tarkoitus ja toteutus Vastausprosentti Toiminnat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Advisory Corporate Finance. Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla. Tutkimus Syyskuu 2009

Advisory Corporate Finance. Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla. Tutkimus Syyskuu 2009 Advisory Corporate Finance Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Tutkimus Syyskuu 2009 Sisällysluettelo Yhteenveto... 3 Yleistä... 3 Kyselytutkimuksen tulokset... 3 Markkinariskipreemio Suomen

Lisätiedot

Bioöljyjen tuotanto huoltovarmuuden näkökulmasta,

Bioöljyjen tuotanto huoltovarmuuden näkökulmasta, Bioöljyjen tuotanto huoltovarmuuden näkökulmasta, Johtava analyytikko Hannu Hernesniemi Suomesta bioöljyn suurvalta seminaari, Lahti 15.10.2012 15.10.2012 1 Kotimaisen bioöljytuotannon huoltovarmuusvaikutuksia

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS

YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS TIIVISTELMÄ TUTKIMUKSEN KESKEISISTÄ TULOKSISTA 1 Johdanto Ylimmän johdon suorahakupalveluja tarjoavien yritysten

Lisätiedot

Q1 osavuosikatsaus tammi maaliskuu Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen

Q1 osavuosikatsaus tammi maaliskuu Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen Q1 osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2009 Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 1 Keskeistä tammi maaliskuussa 2009 Haastava markkinaympäristö MacGREGORin vakaa suoritus jatkui Huoltoliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Metsäalan strategiset valinnat: varmistelua vai riskeihin varautumista?

Metsäalan strategiset valinnat: varmistelua vai riskeihin varautumista? Metsäalan strategiset valinnat: varmistelua vai riskeihin varautumista? Jakob Donner-Amnell Metsäalan tulevaisuusfoorumi Globalisaatiokehityksen tempoilevuus suuri Yritykset ja julkinen valta panostavat

Lisätiedot

Paperittomaan logistiikkaan on vielä matkaa

Paperittomaan logistiikkaan on vielä matkaa Paperittomaan logistiikkaan on vielä matkaa 12.8.2004 06:01 Logistiikan yhteiset tietojärjestelmät ovat kehittyneet, mutta alalla kärsitään edelleen standardien kirjavuudesta. Logistiset tarpeet eri yrityksissä

Lisätiedot

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Lapissa

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Lapissa Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Lapissa KTM Leena Viitaharju leena.viitaharju@helsinki.fi, 4.11.2014 Rovaniemi Omavarainen Lappi 9.10.2013 1 Yleisenä tavoitteena Suomessa on lähiruoan tuotannon

Lisätiedot

Teollinen Internet tuotantotoiminnassa -seminaari Raahe 13.1.2016 Kimmo Jaakkonen, Absent Oy. Teollinen Internet konepajateollisuudessa

Teollinen Internet tuotantotoiminnassa -seminaari Raahe 13.1.2016 Kimmo Jaakkonen, Absent Oy. Teollinen Internet konepajateollisuudessa Teollinen Internet tuotantotoiminnassa -seminaari Raahe 13.1.2016 Kimmo Jaakkonen, Absent Oy Teollinen Internet konepajateollisuudessa Absent Oy Teollisuuden palveluliiketoimintajärjestelmät Aftersales

Lisätiedot

Uudet tuotteet Aurinkosähkö

Uudet tuotteet Aurinkosähkö Uudet tuotteet Aurinkosähkö Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Oy Aurinkosähköjärjestelmämme Mitä se sisältää 10.10.2014 2 Miksi aurinkosähkö Suomessakin? Ympäristövaikutus, aurinkoenergian päästöt olemattomia

Lisätiedot

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Taloudellinen kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2009

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntö TEM 266:00/2008 TERVEYSPALVELUALAN LIITON LAUSUNTO JULKISISTA HANKINNOISTA ANNETUN LAIN (348/2007) 15 :N MUUTTAMISESTA Vuoden

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma 19.10.2012 Tuula Sokka Algol Chemicals Oy ALGOL: KANSAINVÄLINEN AMMATTILAINEN. Teknisen kaupan ja terveydenhuollon monialakonserni, jolla pitkät

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS.

TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS. TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS. VALMISTAJILLE Suomen ympäristökeskus ylläpitää ympäristöhallinnon ilmapäästötietojärjestelmää,

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät

Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät 26.1.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 25.1.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 25.1.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond,

Lisätiedot

ICT kiinteistöliiketoiminnassa

ICT kiinteistöliiketoiminnassa TÄHÄN VOI LISÄTÄ HALUTUN TEEMATEKSTIN ICT kiinteistöliiketoiminnassa Kiinteistöhallintaohjelmistojen yleiskatsaus Pekka Metsi JP-Talotekniikka Oy Kiinteistöhallinta KIINTEISTÖTIETO- JÄRJESTELMÄT / TOIMINTOMODUULIT

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

MIKÄ ON MUUTTUNUT VERIVALMISTEHUOLTO 2000-LUVULLA

MIKÄ ON MUUTTUNUT VERIVALMISTEHUOLTO 2000-LUVULLA MIKÄ ON MUUTTUNUT VERIVALMISTEHUOLTO 2000-LUVULLA 18.5.2016/M.Sihvola Veripalvelun tilaustoimitusketju plasma ulkomaille Rekrytointi Luovutus Testaus Valmistus Varastointi Jakelu Varastointi Jatkokäsittely

Lisätiedot

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora Henrik Karlsson Ariterm Group Ariterm on suomalais-ruotsalainen lämmitysalan yritys jolla on tuotantoa Saarijärvellä Suomessa ja Kalmarissa Ruotsissa. Aritermin

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

muutokset Päivittäistavarakaupan aamupäivä

muutokset Päivittäistavarakaupan aamupäivä Kansainväliset kaupan sääntelyn muutokset Kaupan sääntelyn kansainvälinen ominaispiirre on sekavuus Kilpailun kannalta tärkeimpiä vähittäiskaupan sääntelyn osa-alueita ovat kaavoitus ja suurmyymälät, erilaiset

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ja talouden tulevaisuus Suomessa vuoteen 2020

Metsäteollisuuden ja talouden tulevaisuus Suomessa vuoteen 2020 Metsäteollisuuden ja talouden tulevaisuus Suomessa vuoteen 2020 Lauri Hetemäki Puu- ja erityisalojen liitto 110 vuotta juhlaseminaari, 14.5.2009, Sibeliustalo, Lahti Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Vähentynyt. Syksy Syksy Syksy Syksy Syksy Kevät Kevät Kevät Kevät 2002

Vähentynyt. Syksy Syksy Syksy Syksy Syksy Kevät Kevät Kevät Kevät 2002 9 Miten päähankkijoidenne lukumäärä on viimeisten 6 kuukauden aikana kehittynyt ja miten ennustatte sen seuraavan 6 kuukauden aikana kehittyvän? Vähentynyt Pysynyt ennallaan 2 Lisääntynyt Kevät 2 Syksy

Lisätiedot

VERKKOTALLENNUS 21.1.2014 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN KESKUSTELUTILAISUUS

VERKKOTALLENNUS 21.1.2014 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN KESKUSTELUTILAISUUS VERKKOTALLENNUS 21.1.2014 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN KESKUSTELUTILAISUUS SISÄLLYS 1. Ratkaisun tavoitteet 2. Oikeudenhaltijan näkökulma 3. Lähettäjäyrityksen näkökulma 4. Verkkotallennuksen tarjoajan

Lisätiedot

Puutuotteiden kasvavat markkinat ja tulevaisuuden asiakasrakenteet

Puutuotteiden kasvavat markkinat ja tulevaisuuden asiakasrakenteet Puutuotteiden kasvavat markkinat ja tulevaisuuden asiakasrakenteet Anna-Kaisa Rämö, Ritva Toivonen, Raija-Riitta Enroth, Erno Järvinen PKM Loppuseminaari Lahti 13.11.2008 TAUSTA & TARKOITUS TAUSTA Suomen

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 % 100 Viennin jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina 2005 2014 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014 4.12.2014, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia 22.8.2012 Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Maatilojen Kehitysnäkymät 2020 Pirkanmaan lähiruoka Maatilojen kehitysnäkymät 2020 tutkimuksen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA Toimintakyky turvallisuuden johtamisessa -arvoseminaari Poliisiammattikorkeakoulu 10.10.014 Seminaarin järjestäjät: Poliisiammattikorkeakoulu, Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan

Lisätiedot

Vanerintuotanto ja kulutus

Vanerintuotanto ja kulutus Vanerintuotanto ja kulutus vuosina 2000, 2005, 2010 ja 2014 (milj. m 3 ) Vanerintuotanto ja kulutus 120,0 100,0 80,0 60,0 Vuosi Tuotanto Kulutus 2000 58,4 59,6 2005 73,3 72,5 2010 81,5 79,4 2014 98,9 94,1

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liiton yhteisökuva Liiton Surveypal-nettitutkimus

Suomalaisen Työn Liiton yhteisökuva Liiton Surveypal-nettitutkimus Suomalaisen Työn Liiton yhteisökuva 2010 Liiton Surveypal-nettitutkimus 27.12.2010 13.1.2011 Henkilöstön palvelukyky JÄSENET 2010 30 37 JÄSENET 2008 32 35 Liiton henkilöstön palvelukyky JÄSENET 2006 JÄSENET

Lisätiedot

Velvoitevarastointi - tarpeellisuus nykypäivän olosuhteissa?

Velvoitevarastointi - tarpeellisuus nykypäivän olosuhteissa? 1(6) Huoltovarmuuskeskus Ylijohtaja Mika Purhonen 22.11.2002 Koulutustilaisuus vastuunalaisille johtajille Lääketietokeskus Oy Velvoitevarastointi - tarpeellisuus nykypäivän olosuhteissa? Valtioneuvoston

Lisätiedot