Tiedonkäsittelyalan tarvikkeiden huoltovarmuusselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiedonkäsittelyalan tarvikkeiden huoltovarmuusselvitys"

Transkriptio

1 Tiedonkäsittelyalan tarvikkeiden huoltovarmuusselvitys Puolustustaloudellinen suunnittelukunta Tietojärjestelmäjaosto Tiedonkäsittelytoimikunta

2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen tausta ja tavoitteet 2. Kartoitusmenetelmä 3. Tarvikeryhmät 4. Kyselyyn osallistuneiden yritysten perustietoja 4.1. Tarviketukkukaupat 4.2. Tiedonkäsittelylaitteiden maahantuojat ja huoltoyritykset 4.3. Tiedonkäsittelyn palveluyritykset 5. Tallennustarvikkeet 5.1. Muistipiirit 5.2. Kovalevyt 5.3. Magneettinauhat 5.4. Levykkeet 5.5. CD-R/RW tallenteet 5.6. DVD-R/RW tallenteet 5.7. ID-kortit 5.8. Yhteenveto 6. Tulostustarvikkeet 6.1. Mustekasetit 6.2. Värijauhekasetit, henkilökohtaiset tulostimet 6.3. Värijauhekasetit, verkkotulostimet 6.4. Värijauhekasetit, monitoimitulostimet 6.5. Värijauhekasetit, massatulostimet 6.6. Värinauhat 6.7. Yhteenveto 7. Lomakkeet 7.1. Perinteiset lomakkeet 7.2. Viivakooditarralomakkeet 7.3. Tarralomakkeet 7.4. Yhteenveto 8. Palveluoperaattoreiden vastuut asiakkaiden atk-tarvikkeista 9. Huoltovarmuuden yleisarvio 10. Toimenpidesuosituksia

3 Tiedonkäsittelyalan tarvikkeiden huoltovarmuusselvitys 1. Selvityksen tausta ja tavoitteet Puolustustaloudellisen suunnittelukunnan (PTS) tietojärjestelmäjaoston tiedonkäsittelytoimikunta asetti keväällä 2002 työryhmän selvittämään yhteiskunnan haavoittuvuutta tiedonkäsittelytoimintaan liittyvien tarvikkeiden osalta. Työryhmän puheenjohtajaksi nimitettiin Seppo Sauvala Huoltovarmuuskeskuksesta sekä jäseniksi Reino Mörsky IBM:ltä ja Sami Näykki Hanselista. Edellinen vastaava selvitys Atk-tarvikkeiden huoltovarmuus tehtiin vuonna 1998, johon soveltuvin osin perustuen myös tämä selvitys suunniteltiin ja toteutettiin. Tavoitteena oli kartoittaa huoltovarmuuden kannalta kriittiset tiedonkäsittelyn tarvikkeet, verrata nykytilannetta vuonna 1998 arvioituun tilanteeseen sekä esittää ajatuksia ja näkökulmia havaittujen ongelmien ratkaisemiseksi. Tiedonkäsittelyn tarvikkeiksi määriteltiin kulutustarvikkeet, joita tarvitaan tietojärjestelmiä käytettäessä. Tiedonkäsittelylaitteiden ja -järjestelmien varaosia ei tähän selvitykseen otettu mukaan. Projekti käynnistettiin keväällä Projektin loppuraportti julkistettiin marraskuussa samana vuonna 2. Kartoitusmenetelmä Kartoitus tehtiin kirjekyselynä, joka lähetettiin 37 yritykselle. Kysely lähetettiin organisaatioille, jotka toimivat tarviketukkukaupan, tiedonkäsittelyn laitteiden maahantuonnin sekä huollon ja tiedonkäsittelyn palveluliiketoiminnan alueilla. Kyselylomake oli laadittu niin, että esitetyille kysymyksille oli etukäteen laadittu valmiit vastausvaihtoehdot. Myös vapaalle kommentoinnille oli varattu mahdollisuus. Lomakkeen suunnittelussa keskityttiin mahdollisimman yksiselitteisiin kysymyksiin ja lomakkeen selkeyteen. Lomake postitettiin valittujen yrityksien toimitusjohtajille. 1/ 11

4 3. Tarvikeryhmät Selvitykseen mukaan otetut tarvikeryhmät oli jaettu kolmeen eri luokkaan; tallennus- ja tulostustarvikkeisiin sekä lomakkeisiin. Tallennustarvikkeet muodostuivat muistipiireistä, kovalevyistä, magneettinauhoista, levykkeistä, optisista CD R/RW- ja DVD-R/RW-levyistä sekä muisti- ja älykorteista. Tulostustarvikkeissa mukana olivat muste- sekä värijauhekasetit erilaisissa käyttöympäristöissä. Tulostustarvikkeet jaoteltiin kyselyssä tulostintyypin mukaan. Niitä olivat henkilökohtaiset -, verkko-, monitoimi- sekä massatulostimet. Lomakeryhmän kyselyssä mukana olivat tarra- ja viivakooditarralomakkeiden lisäksi myös perinteiset lomakkeet. 4. Kyselyyn osallistuneiden yritysten perustietoja Kysely lähetettiin 37 yritykselle ja vastaukset saatiin 22 yritykseltä. Organisaatiot oli jaoteltu kolmeen toimialaan; tarviketukkukauppaan, tiedonkäsittelyn laitteiden maahantuojiin ja huoltoyrityksiin sekä tiedonkäsittelyn palveluyrityksiin. Vastausprosentti oli 59 %. Vastaukset saatiin 10 tarviketukkukaupalta, 11 laitemaahantuojalta/huoltoyritykseltä sekä seitsemältä tiedonkäsittelyn palveluyritykseltä. Eräillä yrityksillä oli toimintaa kahdella tai kolmella eri toimialalla, josta syystä tuloksiin vaikuttavien vastausten lukumäärä on tässä raportissa suurempi kuin selvitykseen vastanneiden yritysten lukumäärä. Selvitykseen osallistuneiden yritysten nimiä ei tässä raportissa julkaista. 4.1 Tarviketukkukaupat Suuria yli 90 m liikevaihdon yrityksiä oli neljä ja loput olivat edellisiin verrattuna suhteellisen pieniä yrityksiä, joiden liikevaihdon keskiarvo oli noin 10 m. Tämän selvityksen mukaisesti neljän suurimman tarviketukkukaupan osuus markkinoista on yli 90 %. Vaikka selvitys ei kokonaan tarviketukkukaupan sektoria kata ja eräiden yritysten liikevaihdosta ei ole erotettu tarvikekaupan osuutta antaa selvitys kuitenkin selkeän osoituksen markkinoiden tilanteesta. Muutama suuri yritys dominoi tiedonkäsittelyn tarvikkeiden tuontia ja kauppaa. 4.2 Tiedonkäsittelylaitteiden maahantuojat ja huoltoyritykset Tässä ryhmässä oli edustettuina laitemaahantuojien osalta pääasiassa suuria alalla kauan toimineita yrityksiä, joilla on myös omiin järjestelmiinsä kohdistuvaa huoltotoimintaa. Laitemaahantuojien lukumäärä on viime vuosina vähentyneet johtuen alalla tapahtuneis- 2/ 11

5 ta fuusioista, ja niiden osuus tarvikekaupassa on vähentynyt merkittävästi verrattuna esim luvun lopun tilanteeseen. Syynä on yritysten keskittyminen vain ydinosaamiseensa ja sen kehittämiseen. 4.3 Tiedonkäsittelyn palveluyritykset Palveluoperaattoreista vastauksen antoivat lähes kaikki merkittävimmät kotimaiset alan toimijat. Tältä osin voidaan kyselyn tulosta pitää maamme koko tiedonkäsittelyn palveluliiketoimintaa koskevana. 5. Tallennustarvikkeet Kyselylomakkeessa pyydettiin yrityksiä ilmoittamaan, mikä on heidän tuotevalikoimissaan olevien atk-tarvikkeiden omien kotimaisten varastojen riittävyys normaalikysynnällä? Riittävyys pyydettiin ilmoittamaan tuoteryhmäkohtaisesti myydyimpien tuotteiden osalta painotettuna keskiarvona. Lisäksi pyydettiin ilmoittamaan tuotteiden valmistusmaa sekä välivarastopaikka, mistä tuotteet toimitetaan Suomeen. Tähän kysymykseen vastanneet yritykset olivat pääsääntöisesti tiedonkäsittelyn tarvikkeiden maahantuojia. Joidenkin tuotteiden osalta saatiin vastauksia myös laitteiden maahantuojilta. Seuraava kaavio esittää vastauksen antaneiden yritysten varastotilannetta normaalikysynnällä. Yritysten lukumäärä ja tallennustarvikkeiden kotimaisten varastojen riittävyys Yritysten lukumäärä Ei varastoja Suomessa 1 kk 2-3 kk kk Muistipiirit Kovalevyt Magneettinauhat Levykkeet CD-R/RW-tallenteet DVD-R/RW-tallenteet ID-kortit Kotimaiset varastot 1. Tallennustarvikkeiden riittävyys 3/ 11

6 5.1 Muistipiirit Vastaukset muistipiirien osalta saatiin kahdeksalta yritykseltä, joista kahdella ei ollut varastoja Suomessa. Viisi yritystä ilmoitti varastoissaan olevan tuotteita enintään 1 kk:n kulutusta vastaavan määrän. Yhdellä yrityksistä oli enintään 2-3 kk:n kulutuksen kattava määrä tuotteita paikallisessa varastossaan. Muistipiirien valmistajayritykset sijaitsivat pääosin Aasiassa. Taiwan, Korea ja Hong Kong mainittiin yleisimmin valmistajayritysten sijaintipaikkoina. Välivarastoja oli Saksassa, Ranskassa, Ruotsissa, Hollannissa ja Belgiassa. 5.2 Kovalevyt Vastaukset saatiin kahdeksalta yritykseltä, joista kahdella ei ollut varastoja Suomessa. Viisi yritystä ilmoitti varastoissaan olevan enintään 1 kk:n ja yhdellä yrityksistä oli enintään 2-3 kk:n kulutusta vastaavat määrät tuotteita varastoissaan. Kovalevyjen valmistajat sijaitsivat pääosin Aasiassa. Taiwan, Korea ja Singapore mainittiin yleisimmin yritysten sijaintipaikkoina. Välivarastoja oli Saksassa, Ranskassa, Hollannissa ja Belgiassa. 5.3 Magneettinauhat Vastaukset saatiin viideltä yritykseltä, joista yhdellä ei ollut varastoja Suomessa. Yksi yritys ilmoitti tuotteita olevan enintään 1 kk:n ja kolmella yrityksellä oli 2 3 kk:n kulutusta vastaavat määrät magneettinauhoja paikallisissa varastoissaan. Tuottajayritykset sijaitsivat USA:ssa, Saksassa ja Kiinassa. Välivarastointia oli vain kahdessa Euroopan maassa, Ruotsissa ja Belgiassa. 5.4 Levykkeet Vastaukset saatiin kuudelta yritykseltä, joista yhdellä ei ollut varastoja Suomessa. Kolme yrityksistä ilmoitti varastoissaan olevan enintään 1 kk:n ja kahdella yrityksellä oli 2-3 kk:n kulutusta vastaavat määrät tuotteita varastoissaan. Tuottajayritykset sijaitsivat Saksassa, Ranskassa ja Belgiassa sekä Aasiassa. Välivarastointia oli kahdessa Euroopan maassa, Ruotsissa ja Belgiassa. 5.5 CD-R/RW tallenteet Vastaukset saatiin seitsemältä yritykseltä, joista yhdellä ei ollut varastoja Suomessa. Yksi yrityksistä ilmoitti varastoissaan olevan enintään 1 kk:n ja lopuilla viidellä yrityksistä oli 2-3 kk:n kulutusta vastaavat määrät tuotteita varastoissaan. 4/ 11

7 Tuottajayrityksiä oli Koreassa, Taiwanissa, Saksassa ja Belgiassa sekä välivarastoja Ruotsissa, Belgiassa ja Hollannissa. 5.6 DVD-R/RW tallenteet Vastaukset saatiin kuudelta yritykseltä, joista yhdellä ei ollut varastoja Suomessa. Kolme yrityksistä ilmoitti varastoissaan olevan enintään 1 kk:n ja kahdella yrityksellä oli 2-3 kk:n kulutusta vastaavat määrät tuotteita paikallisissa varastoissaan. Tuottajayrityksiä sijaitsi Koreassa, Taiwanissa, Saksassa ja Hollannissa. Välivarastointia oli Ruotsissa, Belgiassa ja Hollannissa. 5.7 ID-kortit Vastauksen antoi kaksi yritystä, joilla oli 1 kk:n ja 12 kk:n kulutusta vastaavat määrät tuotteita varastoissaan. Tuottajayrityksiä oli lukuisia sijoittuen pääasiassa Kauko-Itään. Tuotteiden välivarastoja oli Ruotsissa ja Saksassa. 5.8 Yhteenveto Tukkukaupat ja tarvikkeiden maahantuojayritykset ovat joutuneet optimoimaan toimintansa koska, kilpailutilanne markkinoilla sekä nopeat tuotesukupolvien muutossyklit aiheuttavat nopeasti epäkurantiksi muuttuvia varastotuotteita. Tarvikkeiden valmistajien normaalitilanteen tuotantokyky ja logististen järjestelmien tehokkuus ovat mahdollistaneet paikallisten toimittajien optimoimaan paikalliset varastonsa erittäin pieniksi. Joissakin tapauksissa varastoja ei ole Suomessa lainkaan vaan toimitukset tulevat suoraan suuremmista välivarastointipaikoista, jotka yleisimmin sijaitsevat Ruotsissa tai Keski-Euroopassa. Mitään suuria ongelmia valmistusmaissa ei voi tapahtua ilman, että se ei näkyisi tuotteiden niukkuutena markkinoilla ja samalla niiden hinnoissa. Taiwanissa vuonna 2000 tapahtunut voimakas maanjäristys aiheutti välittömästi hintapiikin muistipiirien markkinoilla ja joitakin viikkoja kestävän pulan tuotteista ja muista Taiwanissa valmistettavista elektroniikan komponenteista. Välivarastointipaikat sijaitsevat EU-maissa, jolloin toimitaan ns. sisämarkkinoilla, joten mahdolliset boikotit maatamme kohtaan eivät liene kovin todennäköisiä. Välivarastojen toimituskapasiteetit em. tuotteiden osalta ovat tuskin sen suurempia kuin paikallistenkaan varastojen, joten valmistusmaiden häiriöt näkyvät verrattain pian tuotteiden niukkuutena markkinoilla ja hintojen nousuna. 5/ 11

8 6. Tulostustarvikkeet Tulostustarvikkeet olivat muste- tai jauhekasetteja sekä värinauhoja. Alla olevassa kuvassa on esitetty kotimaisten varastojen riittävyys normaalikysynnällä. Kotimaiset Kotimaiset varastot varastot 2. Tulostustarvikkeiden riittävyys 6.1 Mustekasetit Vastaukset saatiin kahdeksalta yritykseltä, joista yhdellä ei ollut varastoja Suomessa. Neljä yrityksistä ilmoitti heillä olevan enintään 1 kk:n, kahdella yrityksellä oli 2-3 kk:n ja yhdellä 4-6 kk:n kulutusta vastaavat määrät tuotteita varastoissaan. Tuotteiden valmistajia on verrattain paljon sijoittuen maantieteellisesti ympäri maailmaa. Välivarastoja oli useissa Euroopan maissa. 6.2 Värijauhekasetit, henkilökohtaiset tulostimet Vastaukset saatiin yhdeksältä yritykseltä, joista yhdellä ei ollut varastoja Suomessa. Neljä yrityksistä ilmoitti varastoissaan olevan enintään 1 kk:n, kahdella yrityksellä oli 2-3 kk:n ja yhdellä 4-6 kuukauden kulutusta vastaavat määrät tuotteita varastoissaan. Yksi yritys ilmoitti varastoissaan olevan 12 kk:n kulutusta vastaavan määrän tuotteita. Tuotteiden valmistajia on verrattain paljon sijoittuen maantieteellisesti ympäri maailmaa. Välivarastoja oli useissa Euroopan maissa. 6/ 11

9 6.3 Värijauhekasetit, verkkotulostimet Vastaukset saatiin kymmeneltä yritykseltä, joista yhdellä ei ollut varastoja Suomessa. Neljä yrityksistä ilmoitti varastoissaan olevan enintään 1 kk:n, kolmella yrityksellä oli 2-3 kk:n ja yhdellä 4-6 kuukauden kulutusta vastaavat määrät tuotteita. Yhdellä yrityksellä oli 12 kuukauden kulutusta vastaava määrä tuotteita paikallisessa varastossaan. Tuotteiden valmistajia on verrattain paljon sijoittuen maantieteellisesti ympäri maailmaa. Välivarastoja oli useissa Euroopan maissa. 6.4 Värijauhekasetit, monitoimitulostimet Vastaukset saatiin yhdeksältä yritykseltä, joista yhdellä ei ollut varastoja Suomessa. Viisi yrityksistä ilmoitti varastoissaan olevan enintään 1 kk:n ja lopuilla kolmella yrityksellä oli 2-3 kk:n kulutusta vastaavat määrät tuotteita paikallisissa varastoissaan. Tuotteiden valmistajia on verrattain paljon sijoittuen maantieteellisesti ympäri maailmaa. Välivarastoja oli useissa Euroopan maissa. 6.5 Värijauhekasetit, massatulostimet Vastaukset saatiin yhdeksältä yritykseltä, joista kahdella ei ollut varastoja Suomessa. Neljä yrityksistä ilmoitti varastoissaan olevan enintään 1 kk:n, kahdella yrityksellä oli 2-3 kk:n ja yhdellä 4-6 kk:n kulutusta vastaavat määrät tuotteita paikallisissa varastoissaan. Tuotteiden valmistajia on verrattain paljon sijoittuen maantieteellisesti ympäri maailmaa. Välivarastoja oli Ruotsissa, Saksassa ja Hollannissa. 6.6 Värinauhat Ainostaan yksi yritys ilmoitti toimittavansa maahan värinauhoja. Paikallisessa varastossa on 2-3 kk:n kulutusta vastaava määrä värinauhoja. Värinauhoja käyttäviä matriisi- ja erikoiskirjoittimia todennäköisesti käytetään vain tietyissä erikoissovelluksissa, josta johtuen markkinat ovat verrattain pienet. 6.7 Yhteenveto Tallennustarvikkeisiin verrattuna on maahantuojilla ja tukkukaupoilla pienemmät paikalliset varastot kirjoitintarvikkeissa. Tämä voi johtua siitä, että kirjoittimissa on nopeampi tuotesykli sekä erilaisia kirjoittimia ja niiden versioita on niin paljon, että ei ole mahdollisuuksia pitää suurempia varastoja. 7/ 11

10 7. Lomakkeet Yritysten lukumäärä ja lomakkeiden kotimaisten varastojen riittävyys Yritysten lukumäärä Lomakkeet Viivakooditarralomakeet Tarralomakkeet 1 kk 2-3 kk 4-6 kk kk Kotimaiset Kotimaiset varastot varastot 3. Lomakkeiden riittävyys 7.1 Lomakkeet Perinteisten painettujen lomakkeiden osalta vastaukset saatiin neljältä yritykseltä. Joista yhdellä oli enintään 1 kk:n, kahdella oli 2-3 kk:n ja yhdellä yrityksellä 12 kk:n kulutusta vastaavat määrät tuotteita paikallisissa varastoissaan. Valmistus tapahtuu pääosin Suomessa, mutta myös tuontia on jonkin verran. 7.2 Viivakooditarralomakkeet Viivakooditarralomakkeiden osalta vastaukset saatiin kolmelta yritykseltä. Joilla oli enintään 1 kk:n, 2-3 kk:n ja 12 kk:n kulutusta vastaavat määrät tuotteita paikallisissa varastoissaan. Valmistusta on saatujen vastausten mukaan Suomessa ja Englannissa. 7.3 Tarralomakkeet Tarralomakkeiden osalta vastaukset saatiin kolmelta yritykseltä. Joista kahdella oli enintään 1 kk:n ja yhdellä yrityksellä 4-6 kk:n kulutusta vastaavat määrät tuotteita paikallisissa varastoissaan. 8/ 11

11 Valmistusmaiksi ilmoitettiin Suomi, Englanti ja Saksa. 7.4 Yhteenveto Perinteinen lomaketuotanto on menossa pääasiassa pelkistettyyn tilaus, tuotanto, toimitus toimintamalliin. Tästä oli osoituksena eräät kommentit vastauksissa. Valmistus tapahtuu pääosin kotimaassa, joten tuotannon omavaraisuus on näiden tuotteiden osalta hyvä. Viivakooditarralomakkeita käytetään kaupan- ja logistiikan järjestelmissä. Niiden kysyntä on tasaista ja normaaliaikoina ennustettavaa. Viivakooditarra- ja tarralomakkeiden tilapäistä niukkuutta todennäköisesti esiintyy syystä tai toisesta syntyvien kysyntäpiikkien aikana. Tilannetta kuitenkin helpottaa kotimaassa tapahtuva valmistus. 8. Palveluoperaattoreiden vastuut asiakkaiden atk-tarvikkeista Tiedonkäsittelyn palveluoperaattoreista vastaukset saatiin kahdeksalta yritykseltä. Palveluoperaattoreille esitettiin kolme kysymystä. Ensimmäisessä kysyttiin onko palveluoperaattorilla sopimusvastuu asiakkaidensa tiedon-käsittelyn tarvikkeiden toimituksista. Kysymyksessä ei eritelty tarvikkeita. Vastausta pyydettiin prosenttilukuna asiakaskannasta. Viidellä operaattorilla ei ollut sopimusta tarviketoimituksista asiakkailleen. Lopuilla kolmella yrityksellä vastuu tarviketoimituksista oli 20%, 40% ja 80% asiakaskannastaan. Viimeinen luku ei todennäköisesti pidä paikkaansa vaan kysymyksessä on luultavammin virheellinen kysymyksen tulkinta. Toisessa kysymyksessä pyydettiin tietoa kuinka monen edellisen kysymyksen sopimusasiakkaan kanssa on sopimusehto myös mahdollisten kriisitilanteiden varalle. Vastaukset olivat ennakko-odotusten mukaisia. Yhdelläkään palveluoperaattorilla ei ollut sopimusehtoa tarviketoimituksista kriisitilanteissa. Kolmantena kysymyksenä pyydettiin arviota palveluoperaattorin kyvystä ylläpitää sopimusasiakkaidensa tiedonkäsittely-ympäristöjä kyselyssä eriteltyjen tiedonkäsittelyn tarvikkeiden osalta. Yhdelläkään yrityksellä ei ollut valmiuksia tämänkaltaiseen toimintaan. Eräs palveluoperaattori antoi omaan toimintaansa kohdistuvan arvion tiedonkäsittelyn tarvikkeiden riittävyydestä. Magneettinauhoja yrityksellä on 7-9 kk:n, levykkeitä ja CD- R/RW-tallenteita 2-3 kk:n, tulostimien muste- ja jauhekasetteja 4-6 kk:n ja lomakkeita sekä tarralomakkeita 2-4 kk:n kulutusta vastaavat määrät. Kyseisen yrityksen toimintavalmius on tältä osin keskimääristä parempi selvityksessä ilmoitettujen paikallisten varastojen tuotemääriin verrattuna. 9/ 11

12 Tämä ei kuitenkaan palvelutuottajan ja asiakkaan kokonaistilannetta paranna jos asiakkaan tilanne on tarvikkeiden riittävyyden suhteen ei ole vähintään yhtä hyvä kuin palvelutuottajalla. 9. Huoltovarmuuden yleisarvio Tiedonkäsittelyn ulkoistaminen on selvästi jättänyt atk-tarvikkeet asiakasyritysten ja järjestelmien loppukäyttäjien omalle vastuulle. Normaaliaikana kun selviä toimintaa rajoittavia tai keskeyttäviä uhkia ei ole näkyvissä paikalliset tarvikkeiden maahantuojat eivät pidä varastoissaan kuin minimimäärän tuotteita. Logistiset järjestelmät ja tuottajayritysten tehokkuus ja joustava tuotantokapasiteetti ovat mahdollistaneet jatkuvan (rullaavan) varastojen täydennyksen paikallisen jakeluyrityksen oman arvion ja toimintatapansa mukaisesti. Paikallisten toimijoiden omat materiaalijärjestelmät, jotka on integroitu valmistajien järjestelmiin mahdollistavat tuotekohtaiset automaattitilaukset suoraan valmistajilta paikallisen varastotilanteen ja järjestelmään rakennetun kulutusennustejärjestelmän mukaisesti. Tämä toimintatapa on tehokas, vähentää epäkurantteja tuotteita toimittajan varastossa sekä minimoi varastoon sitoutuneen pääoman. Tiettyjen tarvikkeiden osalta valmistus on keskittynyt Aasiaan. Kriisitilanteet siellä vaikuttavat todennäköisesti näiden tuotteiden hintoihin ja saatavuuteen Euroopan välivarastoinnista huolimatta. Vaikkakin välivarastot sijaitsevat nykyisin vakaassa Keski- Euroopassa ei näiden varastojen kapasiteetti ole tiettävästi mitoitettu valmistajamaiden pitkille tuotantokeskeytyksille. Toisaalta kansainvälinen talous on verrattain joustavaa. Tuottajayrityksillä on toimintaa monissa maissa ympäri maailmaa. Korvaavia tuotantoyksikköjä voidaan nopeasti perustaa muihin maanosiin ja maihin. Suomen kannalta tilanne on silti ongelmallinen. Tavaratoimitukset saadaan maahan lentoteitse Keski-Euroopan maista muutamassa tunnissa, joten kriisitilanteet joissa kuljetukset Ruotsista ja Keski-Euroopasta vielä toimivat eivät ole tässä valossa hankalia. Siinä tapauksessa, että kuljetukset eivät toimi tai kuljetuskapasiteettia on käytössä niukasti on perusteltu vaara, että jotkin tiedonkäsittelyn tarvikkeet loppuvat koska omaa valmistusta lomaketuotantoa lukuunottamatta ei ole. Värijauhekasettien uudelleenkierrätystä harjoitetaan jo Suomessa mutta sen tuotantomäärät ovat verrattain pieniä eikä sillä pystytä kriisitilanteessa ratkaisemaan koko maahan syntyvää niukkuutta koska värijauhemateriaali on myös tuontitavaraa. Edelliseen tiedonkäsittelyn tarvikkeiden huoltovarmuusselvitykseen verrattuna huoltovarmuuden tasossa ei vaikuta tapahtuneen parannusta. Oletettavasti tilanne on joidenkin tuotteiden osalta huonontunut. Numeropohjaista vertailua ei voitu tässä yhteydessä tehdä, koska edellisessä raportissa ei ollut esitetty numeropohjaisia arvioita kotimaisten tarvikevarastojen riittävyydestä. 10/ 11

13 10. Toimenpidesuosituksia Yritystasolla voidaan varautua esimerkiksi määrittämällä ja standardisoimalla yritysten kirjoitinvalikoima sellaiseksi, että käytössä on vain muutamia kirjoitintyyppejä. Tällöin yritykset voivat itse varautua kohtuullisilla kustannuksilla koska tarvikevalikoima pysyy suppeana ja tarvikevaraston kiertonopeus normaalitilanteessa nopeana. Samaa toimintatapaa voidaan soveltuvasti käyttää myös muihin tiedonkäsittelyalan tarvikkeisiin. Yritysten valmiuspäälliköille tulisi tiedottaa tiedonkäsittelyn tarvikkeiden merkityksestä kriisiajan toiminnan kannalta. Heidän tulisi ottaa asia huomioon oman yrityksensä valmiussuunnittelussa, tiedostaa asian merkitys ja myös informoida asiasta yrityksen ylimmälle johdolle sekä tarvikkeiden hankinnoista vastuussa oleville henkilöille. Tiedonkäsittelyn palveluyritykset voisivat selvittää asiakkaidensa kiinnostuksen tarvikkeiden huoltovarmuuden parantamisesta ja tehdä kriittisimmistä tarvikkeista maahantuojien ja asiakkaiden kanssa yhteiskäyttöisiä paikallisia varastoja. Toiminta voisi perustua asiakkaiden ennustamiin tarvikemääriin ja/tai pitempiaikaisiin hankintasopimuksiin maahantuojien kanssa. Asian käytännön järjestäminen edellyttää yrityksiltä oman huoltovarmuus- ja haavoittuvuusanalyysin tekoa sekä myös taloudellisia panostuksia. 11/ 11

14 Tiedonkäsittelyalan tarvikkeiden huoltovarmuusselvitys Tätä julkaisua voi tilata osoitteesta: Huoltovarmuuskeskus Pohjoinen Makasiinikatu 7 A Helsinki Puh. (09) Helsinki 2003

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 423 ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY SUOMALAISEN ENERGIAINTENSIIVISEN TEOLLISUUDEN NÄKEMYKSIÄ EU:N PÄÄSTÖKAUPASTA JA POHJOISMAISISTA ENERGIAMARKKINOISTA

Lisätiedot

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Ohjelmistoala Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun

Lisätiedot

Kuntien tietotekniikkakartoitus 2013

Kuntien tietotekniikkakartoitus 2013 Elisa Kettunen, Tuomas Jalava Kuntien tietotekniikkakartoitus 2013 Kuntien tietotekniikan tunnusluvut, organisointi, toiminnan kehittäminen ja haasteet Helsinki 2014 Sisällys 1 Yhteenveto...3 2 Johdanto...7

Lisätiedot

Pohjoiskarjalaisten pienten ja keskisuurten yritysten Venäjäyhteistyöpotentiaali

Pohjoiskarjalaisten pienten ja keskisuurten yritysten Venäjäyhteistyöpotentiaali SPATIA Raportteja 4/2008 Pohjoiskarjalaisten pienten ja keskisuurten yritysten Venäjäyhteistyöpotentiaali ja tukitarpeet Kristiina Korhonen Riitta Kosonen Tiinamari Sivonen Pasi Saukkonen Alue- ja kuntatutkimuskeskus

Lisätiedot

CRM/ERP RAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI. Liiketalous / Kotka

CRM/ERP RAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI. Liiketalous / Kotka Liiketalous / Kotka TUTKIMUSRAPORTTI CRM/ERP RAPORTTI SELVITYS KYMENLAAKSOLAISTEN YRITYSTEN ASIAKASHALLINTA- JA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TILANTEESTA Heidi Hölttä Leena Piispanen Kati Raikunen Laura

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Venäjä-osaamisen luonne

Venäjä-osaamisen luonne W Olli-Matti Mikkola Katia Bloigu Päivi Karhunen Venäjä-osaamisen luonne ja merkitys kansainvälisissä suomalaisyrityksissä W-460 W-460 Olli-Matti Mikkola Katia Bloigu Päivi Karhunen Venäjä-osaamisen luonne

Lisätiedot

LOGISTIIKKASELVITYS 2014. Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics

LOGISTIIKKASELVITYS 2014. Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics LOGISTIIKKASELVITYS 2014 Tomi Solakivi & Lauri Ojala & Sini Laari & Harri Lorentz & Juuso Töyli & Jarmo Malmsten & Noora Viherlehto Sarja/Series KR-1:2014 Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics

Lisätiedot

HUOLTOVARMUUSKESKUS VUOSIKERTOMUS

HUOLTOVARMUUSKESKUS VUOSIKERTOMUS HUOLTOVARMUUSKESKUS VUOSIKERTOMUS 2 0 01 YLIJOHTAJAN KATSAUS 2001 SISÄLLYS Ylijohtajan katsaus 3 Toiminta-ajatus 4 Tavoitteet 6 Talous 7 Perushuolto-osasto 8 Teollisuustuotanto-osasto 10 Energiaosasto

Lisätiedot

KAASUA SATAKUNTA Selvitys nesteytetyn maakaasun (LNG) liiketoimintamahdollisuuksista Satakunnassa. Minna Alhosalo Ari Karppinen

KAASUA SATAKUNTA Selvitys nesteytetyn maakaasun (LNG) liiketoimintamahdollisuuksista Satakunnassa. Minna Alhosalo Ari Karppinen KAASUA SATAKUNTA Selvitys nesteytetyn maakaasun (LNG) liiketoimintamahdollisuuksista Satakunnassa Minna Alhosalo Ari Karppinen Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön julkaisusarja A Publication

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan kaasujärjestelmän lyhyen aikavälin häiriönsietokyvystä

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan kaasujärjestelmän lyhyen aikavälin häiriönsietokyvystä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2014) 654 final/2 CORRIGENDUM This document corrects document COM(2014)654 final of 16.10.2014 Concerns all language versions. Factual corrections pertaining to Table

Lisätiedot

Markkinakatsaus 4a/2010. Katsaus postipalvelumarkkinoihin. Markkinakatsaus 4a/2010

Markkinakatsaus 4a/2010. Katsaus postipalvelumarkkinoihin. Markkinakatsaus 4a/2010 Markkinakatsaus 4a/2010 Katsaus postipalvelumarkkinoihin 2010 Markkinakatsaus 4a/2010 Markkinakatsaus 4a/2010 - Katsaus postipalvelumarkkinoihin 2010 13.12.2010 Viestintävirasto 2010 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi

Lisätiedot

HUOLTOVARMUUDEN TAVOITTEIDEN TARKISTAM NEN HUOLTOVARMUUTTA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA HALLINTO 3

HUOLTOVARMUUDEN TAVOITTEIDEN TARKISTAM NEN HUOLTOVARMUUTTA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA HALLINTO 3 TARKISTAMISTYÖRYHMÄ HUOLTOVARMUUDEN TAVOITTEIDEN TARKISTAM NEN HUOLTOVARMUUTTA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA HALLINTO 3 HUOLTOVARMUUDEN TAVOITTEITA KOSKEVAT KESKEISET TEKIJÄT JA TOIMENPITEET HUOLTOVARMUUDEN

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Ohjelmistoala Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Ohjelmistoala Toimialaraportti 17/2005 Marko Ylikorpi Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Metsänhoitolaitteiden kansainvälinen markkinapotentiaali ja teknologian kaupallistaminen

Metsänhoitolaitteiden kansainvälinen markkinapotentiaali ja teknologian kaupallistaminen ISBN 978-951-40-2268-5 (PDF) ISSN 1795-150X Metsänhoitolaitteiden kansainvälinen markkinapotentiaali ja teknologian kaupallistaminen Heidi Hallongren ja Juho Rantala www.metla.fi Metlan työraportteja /

Lisätiedot

Wood Academy: kyselytutkimus. Kysely puu- ja rakennusalan yrittäjille

Wood Academy: kyselytutkimus. Kysely puu- ja rakennusalan yrittäjille Wood Academy: kyselytutkimus Kysely puu- ja rakennusalan yrittäjille Melina Maunula 18.1.2013 Sisällysluettelo 1 KYSELYN TOTEUTUS... 1 1.1 Kyselyn valmistelu... 1 1.2 Kyselyn rakenne... 1 1.3 Lomakkeen

Lisätiedot

Huonekaluteollisuus. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Huonekaluteollisuus. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Huonekaluteollisuus Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun

Lisätiedot

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys Agropolis Oy 31.12.2009 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1. Tausta 4 2. Tavoitteet 5 3. Toteutus 5 4. Tulokset 6 4.1 Yrityskenttä 6 4.2 Toimialan rakenne 7

Lisätiedot

SELVITYS PK-YRITYSTEN TIETOTEKNIIKAN JA SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN TARPEISTA

SELVITYS PK-YRITYSTEN TIETOTEKNIIKAN JA SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN TARPEISTA Selvitys pk-yritysten tietotekniikan ja sähköisen liiketoiminnan tarpeista 0 SELVITYS PK-YRITYSTEN TIETOTEKNIIKAN JA SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN TARPEISTA Helsingin seudun kauppakamari Taitto ja ulkoasu:

Lisätiedot

Teräspalvelutoiminnan tulevaisuus Suomessa

Teräspalvelutoiminnan tulevaisuus Suomessa VTT TIEDOTTEITA 2510 Palvelutarjooman laajuus Kansainvälistyminen Toimitusketjun kokonaistehokkuus Jyrki Poikkimäki, Katri Valkokari & Juha-Pekka Antila Teräspalvelutoiminnan tulevaisuus Suomessa VTT

Lisätiedot

Keskusteluaiheita Discussion papers

Keskusteluaiheita Discussion papers TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B FIN-00120 Helsinki Finland ETLAELINKEINOELÄMÄN Tel. +358-9-609 900 Telefax +358-9-601 753 http://www.etla.fi Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit Qualitative methods of demand forecasting for innovative products Kandidaatintyö

Lisätiedot

Tuotannonohjaus pk-konepajateollisuuden alihankintaprosessissa

Tuotannonohjaus pk-konepajateollisuuden alihankintaprosessissa ESPOO 2003 VTT TIEDOTTEITA 2225 Kai Häkkinen Tuotannonohjaus pk-konepajateollisuuden alihankintaprosessissa Käytäntöjä suomalaisessa pk-konepajateollisuudessa vuonna 2003 VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES

Lisätiedot

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma Noora Sikiö Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

MUISTIO. Lainvalmisteluosasto 15.5.2014 YRITYSTEN VÄLISET PITKÄT MAKSUAJAT. 1 Johdanto

MUISTIO. Lainvalmisteluosasto 15.5.2014 YRITYSTEN VÄLISET PITKÄT MAKSUAJAT. 1 Johdanto MUISTIO Lainvalmisteluosasto 15.5.2014 YRITYSTEN VÄLISET PITKÄT MAKSUAJAT 1 Johdanto Suomessa on yritysten välisissä kauppa- yms. sopimuksissa perinteisesti ollut sopimusvapaus sen suhteen, minkä ajan

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä VALTIONEUVOSTON KANSLIA Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 20/2004 Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä

Lisätiedot

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Loppuraportti 31.12.2010 Työterveyslaitos Minna Savinainen, Panu Oksa, Merja Perkiö-Mäkelä, Marja Viluksela SISÄLTÖ 1 TAUSTA...3 2 TAVOITTEET...5

Lisätiedot

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut 2010 Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja 1 Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut Tavoitteena menestyvä

Lisätiedot

SELVITYS KANSAINVÄLISTEN PÄÄOMANLIIKKEIDEN VAKAUTTA EDISTÄVISTÄ TOIMISTA

SELVITYS KANSAINVÄLISTEN PÄÄOMANLIIKKEIDEN VAKAUTTA EDISTÄVISTÄ TOIMISTA TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET RESEARCH REPORTS 1/2001 ISSN 1455-7614 ISBN 951-804-185-7 SELVITYS KANSAINVÄLISTEN PÄÄOMANLIIKKEIDEN VAKAUTTA EDISTÄVISTÄ TOIMISTA VALTIOVARAINMINISTERIÖ HELSINKI 2001 ESIPUHE

Lisätiedot

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Jälkiarviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009 gg Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden

Lisätiedot