KESTOVAIPPAOHJAUS- MATERIAALI PERHEVALMENNUKSEEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESTOVAIPPAOHJAUS- MATERIAALI PERHEVALMENNUKSEEN"

Transkriptio

1 MiaMikaela Astikainen KESTOVAIPPAOHJAUS MATERIAALI PERHEVALMENNUKSEEN Tuotekehitystyö Kerimäen äitiys ja lastenneuvolalle Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Toukokuu 2009

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Koulutusohjelma ja suuntautuminen Hoitotyön koulutusohjelma, Terveydenhoitotyö MiaMikaela Astikainen Nimeke Kestovaippaohjausmateriaali perhevalmennukseen Tuotekehitystyö Kerimäen äitiys ja lastenneuvolalle Tiivistelmä Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa ohjausmateriaali kestovaipoista Kerimäen äitiys ja lastenneuvolan käyttöön perhevalmennuksessa. Työn kohteena olivat neuvolassa työskentelevät terveydenhoitajat. Aikaisempaa kirjallista tietoa kestovaipoista oli käytettävissä hyvin vähän ja lähteinä käytettiin paljon toissijaista lähdeaineistoa. Huolimatta siitä, että internetlähteitä kestovaipoista on paljon, ei niitä haluttu ensisijaisesti käyttää tässä työssä. Työn menetelmänä käytettiin tuotekehitysprosessia, joka jakaantui neljään vaiheeseen: ideointiin, kehittely ja testausvaiheeseen, tuotteistamiseen ja lanseeraamiseen eli markkinoille tuomiseen. Tuloksena syntyi suunniteltu kestovaippaohjausmateriaali. Tuote lisää Kerimäen äitiys ja lastenneuvolan terveydenhoitajien mahdollisuuksia ympäristövastuulliseen hoito ja ohjaustyöhön. Asiasanat (avainsanat) Kestovaipat, ohjaus, perhevalmennus, tuotekehitys. Sivumäärä Kieli URN 15 s. + 2 liit. suomi URN:NBN:fi:mamkopinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Ohjaavan opettajan nimi Leena Uosukainen Opinnäytetyön toimeksiantaja ItäSavon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis Author(s) MiaMikaela Astikainen Name of the bachelor's thesis Degree programme and option Degree programme in Nursing, Public Health Nursing. Guidance material about reuseable diapers to be used in family preparation Product development work for Kerimäki maternity and child health centre. Abstract The purpose of this bachelor s thesis was to develop a guidance material about reuseable diapers for Kerimäki maternity and child health centre to be used in family preparation. The object of this work were the public health nurses working in the health centre. There was very little previous literature at hand about reuseable diapers and therefore secondary source material was used. Despite the fact that there is a lot of material of reuseable diapers in the internet, it wasn t wanted to be used as a primary source in this work. The method of this work was a product development process. The process can be separated into four stages: the idea, elaboration and testing, product creation and launching. As a result the guidance material about reuseable diapers was made. The product increases the possibilities of the public health nurses of the health centre to do environmentally responsible work in nursing. Subject headings, (keywords) Reuseable diapers, guidance, family preparation, product development. Pages Language URN 15 p. + 2 app. Finnish URN:NBN:fi:mamkopinn Remarks, notes on appendices Tutor Leena Uosukainen Bachelor s thesis assigned by ItäSavon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

4 SISÄLTÖ JOHDANTO OPINNÄYTETYÖN TAUSTAA KESTOVAIPPAKOKONAISUUDEN KOOSTAMINEN Imuosat Sisävaipat ja kuivaliinat Vaippakuori PERHEEN OHJAUS JA TUKEMINEN ÄITIYSNEUVOLATYÖSSÄ Ohjaussuhde Perhekeskeinen toimintatapa Perhevalmennus Ryhmäohjaus perhevalmennuksen menetelmänä Perhevalmennuksen sisältö Kerimäen äitiys ja lastenneuvolassa TUOTEKEHITYSPROSESSI Ideointi Kehittely ja testaus Tuotteistaminen Lanseeraus KESTOVAIPPAOHJAUSMATERIAALIN SISÄLTÖ Vaippamateriaalit ja kokonaisuudet Vaippojen pesu ja huolto Vaippojen hankinta ja kustannukset OPINNÄYTETYÖN EETTISYYTEEN JA LUOTETTAVUUTEEN LIITTYVÄT KYSYMYKSET Käyttäjätieto Vastuullisuus ja moraaliset kysymykset tuotekehityksessä Lähteiden käyttö ja kieliasu POHDINTA LÄHTEET LIITTEET

5 JOHDANTO Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa materiaali kestovaippaohjaukseen perhevalmennuksen yhteyteen neuvolaan. Materiaali, jossa mm. esitellään erilaisia vaippavaihtoehtoja, käsitellään vaippojen huoltoa ja niiden hankkimista, tulee lastenneuvolan terveydenhoitajien käyttöön osaksi ohjaustoimintaa. Kestovaippaohjausmateriaalin tuottaminen on tärkeää, koska neuvolan henkilökunnalla ei välttämättä ole tarvittavaa tietotaitoa kestovaipoista ja niiden käytöstä, jotta he voisivat itsenäisesti rakentaa asiakkaidensa odotuksia vastaavaa materiaalia ohjausta varten. Tietoa kestovaipoista on paljon esim. Internetissä, mutta pienten lasten vanhemmat eivät välttämättä osaa hakea juuri omalle perheelleen sopivaa tietoa ja käyttää sitä. (Astikainen 2009, 20). Työn menetelmänä käytetään tuotekehitysprosessia, joka jakautuu neljään vaiheeseen: ideointi, kehittely ja testaus, tuotteistamiseen ja lanseeraus (Bergström & Leppänen 2003, 89). Prosessissa yhteistyökumppanina toimii Kerimäen lastenneuvola, johon kestovaippaohjausmateriaali on tarkoitus lanseerata.

6 2 OPINNÄYTETYÖN TAUSTAA 2 Tein sairaanhoitajaopintojeni opinnäytetyönä tutkimuksen vanhempien kiinnostuksesta kestovaippaohjausta kohtaan ja sain hyvin rohkaisevia tutkimustuloksia. Vanhemmat olivat kiinnostuneita saamaan kestovaippaohjausta neuvolasta ja toivoivat tietoa mm. erilaisista vaippakokonaisuuksista, vaippojen pesusta ja huollosta sekä vaippojen hankinnasta ja niiden aiheuttamista kustannuksista perheelle. Kestovaippaohjauksen antajaksi toivottiin terveydenhoitajan lisäksi toista kestovaipat lapselleen valinnutta vanhempaa. Ohjauksen ajankohdaksi toivottiin eniten raskausaikaa ja ohjausmuodoksi ryhmäohjausta. (Astikainen 2009, 22, ) Tällä perusteella perhevalmennus on oiva kanava tuoda esille tietoa kestovaipoista. Tämä tuotekehitystyö tehtiin tutkimukseni pohjalta, vastaten neuvolan asiakkaiden, vaippaikäisten lasten vanhempien tarpeeseen. 3 KESTOVAIPPAKOKONAISUUDEN KOOSTAMINEN Kestovaippoja on paljon erilaisia. Perhe voi valita lapselleen yksiosaisen helppovaipan, niin kutsutun all in one vaipan (Kestovaippaopas 2007, 6), jossa on kaikki vaippaan tarvittavat osat: imuosa, sisäeristysosa ja ulkoeristysosa tai koostaa eri osista itselleen sopivan vaipan. (Niemelä 2007, 92 93; Gylden (toim.) ) 3.1 Imuosat Vaipan imuosa voi olla esim. harsovaippa. Taiteltava harsovaippa on edullinen, monikäyttöinen ja nopeasti kuivuva vaippa. Harsovaippa on käytetyin vastasyntyneen vauvan vaippa, koska se pitää maitokakan hyvin sisällään, mutta harson voi taitella vaipaksi myös isommalle lapselle. (Niemelä 2007, 94; Peltonen (toim.) 2001, 197.) Imuosana voi käyttää myös erityisen imukykyistä hamppua tai bambua. (Niemelä 2007, 94.)

7 3.2 Sisävaipat ja kuivaliinat 3 Sisävaipat ovat muotoon ommeltuja, vaipan mallisia vaippoja, jotka istuvat sellaisenaan hyvin lapsen päällä. Muotoon ommeltua vaippaa ei tarvitse taitella ja se sisältää imuosan. (Niemelä 2007, 96.) Sisävaippa voi olla myös taskuvaippa, jonka sisään imuosa taitellaan (Kestovaipan rakenne 2009; Behm & Rahkonen 2007, 85). Sisävaipan materiaali voi olla esimerkiksi froteeta, flanellia tai mikrokuitufleecea. Vaippoja valmistetaan myös bambusta tai hampusta. (Niemelä 2007, 97.) Kuivaliina pitää kestovaipan pintakuivana (Behm & Rahkonen 2007, 48), mutta päästää kosteuden imeytymään vaipan sisään. Kuivaliina myös vähentää vaipan tahraantumista ja vaippa on helpommin huuhdeltavissa. Kuivaliinoja on pestäviä kankaisia ja paperisia kertakäyttöisiä. Silkkiset kuivaliinat ovat hyviä ärtyneelle iholle silkin hoitavien ominaisuuksien ansiosta. (Kestovaippaopas 2007, 7.) 3.3 Vaippakuori Sisävaipan tai imuosan päälle puetaan vaippakuori, joka pitää kosteuden vaipan sisällä, jotta se ei pääse vaatteille. Vaippakuori voi olla kosteussulullinen polyuretaanilaminoitu vaippakuori, mutta kuorena voi käyttää myös merino tai hahtuvavillasta valmistettuja vaippahousuja. Villa imee kosteuden sisäänsä, mutta tuntuu silti kuivalta ja lämpimältä lapsen ihoa vasten. (Niemelä 2007, 97, 99; Kestovaippaopas 2007, 6.) 4 PERHEEN OHJAUS JA TUKEMINEN ÄITIYSNEUVOLATYÖSSÄ 4.1 Ohjaussuhde Ohjaustilanne perustuu hoitajan ja asiakkaan vuorovaikutukseen. Ohjaussuhteen keskeisiä tekijöitä ovat hoitajan suhde asiakkaaseen, asiakkaan suhde hoitajaan sekä heidän yhteinen suhde toisiinsa. Jotta ohjaussuhde voi toimia, pitää hoitajalla ja asiakkaalla olla halu toimia yhdessä, heidän odotuksensa ohjauksen suhteen tulee olla yhteneväiset ja molemmilla pitää olla uskoa auttamisen mahdollisuuteen. (Kyngäs ym. 2007, 48.)

8 4 Vuorovaikutteisessa ohjaussuhteessa hoitaja tunnistaa asiakkaan erityisluonteen ja osaa osoittaa asiakkaalleen arvostusta, hyväksymistä, lämpöä ja kiinnostusta asiakasta ja hänen asioitaan kohtaan. Hyvässä ohjaussuhteessa hoitaja ymmärtää ja rohkaisee asiakasta ja osoittaa luottamusta. Asiakkaalla on turvallinen olo ohjaustilanteessa. (Kyngäs ym. 2007, 48.) 4.2 Perhekeskeinen toimintatapa Jotta terveydenhoitaja voi tehdä perhekeskeistä hoitotyötä, hänen on tunnettava perheen rakenne ja sen sosiaaliset verkostot, perheen elämäntilanne ja vanhempien yhteistoiminnan sujuvuus. Terveydenhoitaja ottaa huomioon jokaisen perheenjäsenen terveyden ja huolenaiheet sekä tapaa aika ajoin koko perheen yhdessä. Terveydenhoitajan toiminta suuntautuu perheen tarpeiden ja toiveiden perusteella. (Paavilainen 2007, 367; Ivanoff ym. 2004, ) Kotikäynnit ovat neuvolan keskeinen koko perhettä koskeva toimintatapa ja työmenetelmä (Paavilainen 2007, 366 ; Ivanoff ym. 2004, 29). Kotikäynnillä terveydenhoitaja näkee perheen elinympäristön. Suositusten mukaan ensimmäinen kotikäynti tulisi olla jo raskausaikana ja seuraavat pian lapsen syntymän jälkeen. Kotikäynnillä terveydenhoitajalla on tilaisuus tavata koko perhe, jos sen kaikki jäsenet ovat kotona käynnin aikana. (Paavilainen 2007, 366.) Neuvolat tarjoavat vanhemmille ja perheille vertaisryhmiä. Vertaisryhmät voidaan koota elämäntilanteen mukaan esim. isäryhmäksi, imetysryhmäksi tai parisuhderyhmäksi. Vertaistuki on vanhemmille voimaannuttavaa. (Paavilainen 2007, 366; Ivanoff ym. 2004, 24). Pienryhmätoiminta lisäksi lähentää terveydenhoitajaa ja asiakkaita, koska pienessä ryhmässä asiakkaan ja terveydenhoitajan (asiantuntijan) välinen valtaero pienenee, kun ryhmään osallistuvat itse ovat toimijoina. Erityisesti nuoret vanhemmat kaipaavat pienryhmätoimintaa. (Paavilainen 2007, ) Terveydenhoitajalla on työssään apuna erilaisia lomakkeita (Ivanoff ym. 2004, 32), jotka tukevat perheiden kanssa käytävää keskustelua. Terveydenhoitajalla on käytössää esim. vanhemmuuden roolikartta, parisuhteen roolikartta ja voimavaralomake.

9 5 Lomakkeet ovat kaikille perheille samanlaisia, jolloin ei synny leimaamista. Lomake voi toimia interventiona, jolloin arkojen asioiden puheeksiotto on helpompaa. (Paavilainen 2007, 367.) 4.3 Perhevalmennus Perhevalmennuksen tarkoituksena on valmistaa äitejä ja isiä sekä mahdollisia sisaruksia vauvan odotukseen, syntymään ja syntymän jälkeiseen aikaan. Käsite perhevalmennus otettiin Suomessa käyttöön 1980 luvulla, jolloin haluttiin korostaa, että vauvan tulo on koko perhettä koskeva asia. Aikaisemmin puhuttiin äitiys ja synnytysvalmennuksesta. (VehviläinenJulkunen 1999, 169; Ivanoff ym. 2004, 29.) Perhevalmennuksen päätavoitteet ovat mahdollisimman onnistunut synnytyskokemus, äidin luottamus itseensä ja terveydenhuoltojärjestelmään, vanhempien innostus löytää voimavaroja omasta ympäristöstään, vanhempien oppiminen ja omiin asioihin vaikuttaminen uudessa elämäntilanteessa sekä vanhempien raskaudenaikaisen terveydenhoidon ja perhevalmennuksen merkityksen ymmärtäminen. (Koski (toim.) 2007, 22.) Äidit haluaisivat keskustella perhevalmennuksessa mm. parisuhteesta ja vanhemmuudesta, raskaudenajan terveydenhoidosta, raskauden aikaisista tunteista, varhaisesta vuorovaikutuksesta ja synnytyskokemuksesta, lapsivuodeajasta ja imetyksestä, vauvaperheen arjesta ja vuorovaikutuksesta vauvan kanssa. (Koski (toim.) 2007, 22.) Perhevalmennus edistää vanhemman ja lapsen välistä positiivista suhdetta, auttaa äitiä selviytymään synnytyksestä ja antaa tukea vanhemmuuteen kasvussa. Perheet kuitenkin toivovat perhevalmennukseen enemmän ajankohtaista tietoa muun muassa lapsen hoidosta. Ohjausmenetelmien toivotaan lisäävän omatoimisuutta ja muiden samassa elämäntilanteessa olevien vanhempien tapaamista. Perhevalmennuksen menetelmiä onkin kehitetty ryhmätoiminnan suuntaan. (VehviläinenJulkunen 1999, ) Ryhmäohjaus perhevalmennuksen menetelmänä Perhevalmennusryhmä koostuu vertaisryhmästä, jonka jäsenet ovat samankaltaisessa elämäntilanteessa. Ryhmän vetäjänä voi olla ohjaaja, yleensä terveydenhoitaja, tai oh

10 6 jaajapari. Perhevalmennusryhmät ovat yleensä pieniä, jolloin jokaisella osallistujalla on mahdollisuus aktiivisuuteen. Terveydenhoitajan tulee olla avoin ja herkkä ryhmän ilmapiirin muutoksille, jotta jokainen ryhmän jäsen voi tuntea itsensä hyväksytyksi ja kunnioitetuksi. Ryhmätilanteiden eteenpäin ohjaaminen on haasteellista, mutta valmistaa ohjaajaa tuleviin ryhmätilanteisiin. (Koistinen 2007, 436.) Ryhmäohjaus mahdollistaa vertaistuen ja monissa tilanteissa siinä saavutetaan parempia tuloksia kuin yksilöohjauksessa. Vanhemmat saavat ryhmissä toisiltaan vinkkejä ja tukea oman perheen arkeen. Vertaisryhmässä solmitut ihmissuhteet laajentavat perheen sosiaalista verkostoa. Sosiaalinen tuki vahvistaa vanhempien jaksamista ja vanhemmuuden laatua, jonka avulla he voivat paremmin selviytyä perhettä stressaavista tilanteista. Pärjäämisen tunne tuo luottamusta omaan vanhemmuuteen ja lisää herkkyyttä lapsen hoidossa. (Koistinen 2007, 437.) Perhevalmennuksen sisältö Kerimäen äitiys ja lastenneuvolassa Kerimäen neuvola käyttää samaa perhevalmennusrunkoa kuin muutkin Sosterin alueen neuvolat. Perhevalmennusrunko on tehty yhteistyössä muiden kuntien kanssa. (Malinen 2009.) Perhevalmennusryhmä kokoontuu neljä kertaa ennen synnytystä ja kerran synnytyksen jälkeen. Valmennukseen ovat tervetulleita molemmat vanhemmat. (Perhevalmennus 2008.) Ensimmäisellä kokoontumiskerralla valmennukseen osallistuvat tekevät ryhmätöitä toistensa kanssa tavoitteena ryhmäytyä ja saada vertaistukea synnytyksen jälkeiseen aikaan. (Malinen 2009.) Aiheina käsitellään vanhemmuutta ja varhaista vuorovaikutusta vauvan kanssa (Perhevalmennus 2008). Toisen kokoontumiskerran aiheena on synnytys (Perhevalmennus 2008). Synnytystä käsitellään ryhmän toiveiden mukaan. Kerimäen neuvolalla on synnytykseen liittyvää materiaalia esim. kivunlievityksestä ja synnytyksen kulusta. (Malinen 2009.) Synnytykseen liittyen puhutaan myös imetyksestä ja lapsivuodeajasta. Kolmannella kokoontumiskerralla jatketaan näistä aiheista. (Perhevalmennus 2008.)

11 7 Neljännen ryhmäkokoontumisen vetää lastenneuvolan terveydenhoitaja, jonka kanssa ryhmä käsittelee vauvan hoitoon liittyviä kysymyksiä (Perhevalmennus 2008). Kerimäellä on ollut tapana pyytää ryhmään mukaan tälle kerralle juuri synnyttänyt äiti vauvoineen kertomaan arjesta vauvan kanssa. Valmennusryhmässä on vieraillut myös esim. imetysryhmää vetävä äiti. (Malinen 2009.) 5 TUOTEKEHITYSPROSESSI 5.1 Ideointi Tuotekehitysprosessi etenee neljässä vaiheessa. Ensimmäinen vaihe on ideointi ja ideoinnin arviointi. Ideointivaiheessa on hyvä olla paljon ideoita, joista valitaan parhaat. Ideoita voidaan saada esim. asiakkailta. Hyvä idea on myös vastaus asiakkaidensa tarpeisiin. Idean menestymismahdollisuudet ja kustannukset arvioidaan. (Bergström & Leppänen 2003, 89.) Idea kestovaippaohjauksen materiaalista perhevalmennukseen tuli jo sairaanhoitajatutkinnon opinnäytetyön teon aikana työn ohjaavalta opettajalta. Tutkimuksessa saatu hyvä palaute kestovaippaohjauksen mahdollisuutta kohtaan innosti lähteä tekemään jotain konkreettista ja käsin kosketeltavaa kestovaippaohjausta kaipaavien hyväksi. Kustannukset pidetään mahdollisimman pieninä. Tämä tarkoittaa esim. sitä, että tietotekniikkaa hyödynnetään mahdollisimman paljon. Ympäristöystävällisen hengen mukaisesti ei ole järkevää kuluttaa ylimääräistä paperimateriaalia, kun voidaan käyttää Power Point ohjelmalla valmisteltua esitystapaa. 5.2 Kehittely ja testaus Kehittely ja testausvaiheessa tuotteesta tehdään mallikappale, jonka ominaisuuksia testataan. Tällaisia ominaisuuksia ovat esim. käyttöominaisuudet ja ulkonäkö. Mallikappale testataan aidoissa oloissa. (Bergström & Leppänen 2003, 89.) Mallikappale esitettiin tietotekniikkaa hyväksi käyttäen, jolloin säästyi energiaa ja materiaalia.

12 8 Mallikappale ohjausmateriaalista tehtiin Microsoft Word ohjelmalla ja muokattiin esitysmuotoon Microsoft Power Point ohjelmalla testausta varten. Kuvituksena käytettiin Clip Art kuvia ja itse otettuja valokuvia vaipoista. Itse otettuihin kuviin päädyttiin tekijänoikeussyistä. Materiaalin tekstin lähteinä käytettiin Kestovaippainfon, Kestovaippayhdistys ry:n, ekokauppa Ekolon ja Kangastukun Internetsivuja, Jätelaitosyhdistyksen julkaisemaa Kestovaippaopasta sekä teoksia Kantoliina ja kestovaippa. Hyvinvointia vauvalle, äidille ja ympäristölle (Niemelä 2007) ja Hoidatko minua? Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö (Ivanoff ym. 2004). Vaippojen hankintakustannuksia kartoitettiin Kestovaippaoppaan avulla, mutta vaippojen hintoja selvitettiin myös satunnaisotoksilla eri kestovaippoja myyvistä Internetkaupoista. Tuotemerkkejä kerättiin empiirisesti Savonlinnan seudun marketeista ja pesupähkinöiden ominaisuuksissa lähteenä käytettiin Samu pesupähkinöiden tuoteselostetta. Testaus tapahtui neuvolassa testiryhmän kanssa. Testiryhmänä toimi Kerimäen äitiysneuvolan perhevalmennusryhmä, johon osallistui ensimmäistä lastaan odottavia äitejä yksin tai puolisoineen. Ryhmän vetäjinä toimivat kaksi äitiys ja lastenneuvolan terveydenhoitajaa, joista toinen oli opinnäytetyön työelämän yhteyshenkilö. Testausta varten materiaalia jouduttiin huomattavasti supistamaan rajallisen ajan vuoksi, mutta testaus oli kuitenkin mielestäni aito tilanne, koska materiaalista läpikäydyt asiat ennalta suunniteltiin ja sovittiin yhteistyössä testiryhmän kanssa. 5.3 Tuotteistaminen Tuotteistaminen tarkoittaa mm. tuotteen nimen ja pakkauksen sekä markkinointiviestinnän suunnittelua. (Bergström & Leppänen 2003, 89.) Tuotteistaminen tapahtui pitkälti jo testausvaiheessa. Tuotetta kuitenkin muokattiin vielä jonkin verran tämän jälkeen. Muokkauksen kohteena oli lähinnä yksityiskohtia liittyen tekstin ja kuvien esteettisyyteen, kuten kuvien ja tekstin sijoittelu symmetrisesti. Testauksessa saatu palaute oli hyvin niukkaa, mutta kuitenkin positiivista. Palautetta pyydettiin suullisesti perhevalmennusryhmään osallistuneilta ja paikalla olleelta äitiysneuvolan terveydenhoitajalta. Materiaali koettiin riittäväksi, sopivan pituiseksi ja selkeäksi. Terveydenhoitajalta saadun palautteen mukaan materiaali soveltuu hyvin ohjausmateriaaliksi. Testauksessa mukana ollut terveydenhoitaja oli yllättävän avoin

13 9 kestovaippaohjaukselle. Tämä voi johtua siitä, että hän oli toiminut terveydenhoitajana useita kymmeniä vuosia, jo silloin, kun kertakäyttövaippoja ei ollut kaikkien saatavilla ja terveydenhoitajan työtehtäviin kuului opastaa vanhempia harsovaippojen käytössä. (Malinen 2009.) Koska testauksessa käytettiin vain osaa materiaalin sisällöstä, voi materiaali kokonaisuudessaan olla liian pitkä käytettäväksi sellaisenaan ellei kestovaippaohjaukselle varata yhtä kokonaista perhevalmennuskertaa. Testauksessa aikaa käytettiin materiaalin esittelyyn, testiryhmän kysymyksiin ja palautekeskusteluun yhteensä noin kolmekymmentä minuuttia. Materiaali rakennettiinkin niin, että siitä voidaan valita käsiteltäväksi eri kokonaisuuksia esim. ryhmän toiveiden mukaan. Jokainen aiheosaalue sijoitettiin omalle sivulleen, jotka voidaan irrottaa kokonaisuudesta yksittäin käsiteltäviksi (Liite 1.). Valmis tuote muokattiin Microsoft Word ohjelmalla lopulliseen muotoonsa ja siirrettiin Microsoft Power Point ohjelmalle, muokattiin ja tallennettiin muistitikulle käyttöä varten. Aikaisemmin tarkoituksena oli tulostaa materiaali kalvoille, mutta ekologisista syistä päädyttiin edellä kuvattuun ratkaisuun. Samalle muistitikulle tallennettiin saatekirje, jossa käsiteltiin materiaalin käyttöön liittyviä seikkoja (Liite 2.). 5.4 Lanseeraus Tuotteistamisen jälkeen tuote lanseerataan eli se tuodaan markkinoille. Tuotetta tehdään tunnetuksi esim. mainonnalla ja esittelyillä. Lanseerauksen jälkeenkin tuotetta voidaan kehitellä ja parannella. (Bergström & Leppänen 2003, 89.) Valmis ohjausmateriaali lanseerattiin työn yhteistyökumppanina toimineeseen neuvolaan. 6 KESTOVAIPPAOHJAUSMATERIAALIN SISÄLTÖ Tutkimuksen mukaan vanhemmat kaipaavat eniten tietoa kestovaippojen materiaaleista ja erilaisista vaippakokonaisuuksista, vaippojen pesusta ja huollosta sekä niiden hankinnasta ja kustannuksista. Vaipoilta halutaan hyvää imukykyä, toimivuutta ja mu

14 kavuutta käytössä. Vanhemmat haluavat ohjausta siihen, mikä vaippa sopisi juuri heidän lapselleen. (Astikainen 2009, 20 21, 25.) 10 Erityishuomioitavina asioina materiaalissa käsiteltiin lapsen ihon hoitoa kestovaippojen käytön yhteydessä sekä mahdollista herkistymistä tai allergisoitumista vaippojen materiaaleille. Lapset voivat herkistyä esimerkiksi villan sisältämälle lanoliinille, jolloin villavaippahousuja ei voi käyttää (Kestovaippaopas 2007, 15). Ihonhoidon käsittelyn yhteydessä esiteltiin silkkiset hoitoliinat. Silkillä on ihoa hoitava vaikutus ja liina pitää kosteuden poissa vaipan pinnasta. Riisipaperi on kertakäyttöinen vaihtoehto hoitoliinalle. (Kestovaippaopas 2007, 7.) 6.1 Vaippamateriaalit ja kokonaisuudet Materiaalissa esiteltiin yleisimmät vaippamateriaalit, jotka lienevät puuvillaharso, frotee, flanelli, hamppu ja bambu (Kestovaippaopas 2007, 6; Sanasto 2009). Vaippakokonaisuuksista esiteltiin harsovaippa, muotoon ommellut sisävaippa ja taskuvaippa, polyuretaanilaminoitu kuorivaippa, villavaippahousut, allinone vaippa sekä hoitoliina. Nämä ovat yleisimpiä ja kokoamisen puolesta yksinkertaisia vaippoja (Kestovaippaopas 2007, 6; Kestovaipan rakenne 2009) ja sen vuoksi hyvät vaihtoehdot ensimmäistä kertaa kestovaippoja käyttävälle perheelle. Vaippojen erilaiset kiinnitysvaihtoehdot esiteltiin. Esitellyt vaipat voidaan kiinnittää tarroilla, neppareilla tai näpsyllä, joka on juuri kestovaippojen kiinnitystä varten kehitetty kiinnityssysteemi (Kestovaippaopas 2007, 6; Sanasto 2009). 6.2 Vaippojen pesu ja huolto Vanhemmat haluavat ohjausta kestovaippojen pesuun ja huoltoon, jotta vaipat kestäisivät käytössä ja olisivat pitkäikäisiä. Ekologisuus vaippojen huoltoasioissa kiinnostaa vanhempia. (Astikainen 2009, 25.) Vaippojen pesuun liittyvistä asioista käytiin läpi vaipoille sopivat pesulämpötilat, sopivat pesuaineet ja kuivatus. Vaippojen huollossa kiinnitettiin huomiota likaisten vaippojen säilytykseen. Ekologista pesuvaihtoehdoista esiteltiin biohajoava pesuaine ja pesupähkinät sekä annettiin vinkkejä ympäristöä ja vaippoja säästäviin pyykin

15 11 pesutottumuksiin. Ohjeet pidettiin mahdollisimman yksinkertaisina, kuitenkin muutama vaihtoehto esitellen, jotta ohjattaville ei tulisi tunnetta, että muistettavaa ja huomioonotettavia asioita olisi hirvittävän paljon. Tällainen voi vähentää vanhempien motivaatiota lähteä kokeilemaan kestovaippoja (Astikainen 2009, 19 20). 6.3 Vaippojen hankinta ja kustannukset Ohjausmateriaalissa kerrottiin, mistä kestovaippoja voi ostaa ja paljonko niiden hankkiminen maksaa. Vaippojen jälleenmyyjistä esiteltiin muutamia satunnaisotoksella painottaen Savonlinnan seudulla tai sitä lähinnä toimivia jälleenmyyjiä. Käytettyinä kestovaippoja voi ostaa esim. tuttavilta tai kirpputoreilta (Kestovaippaopas 2007, 12). Vaippojen pesu ja huoltokustannukset esitettiin myös ja kuinka paljon vaippoja tarvitsee hankkia lasta kohden. Niitä varten, jotka haluavat valmistaa kestovaippansa itse, materiaalissa kerrottiin, mitä tarvikkeita vaippojen valmistamiseen tarvitaan ja mistä vaippojen valmistamiseen saa kaavoja, ompelu ja neuleohjeita. Kierrätysmateriaalin käytön mahdollisuudet esitettiin. 7 OPINNÄYTETYÖN EETTISYYTEEN JA LUOTETTAVUUTEEN LIITTYVÄT KYSYMYKSET 7.1 Käyttäjätieto Kehitettävän tuotteen käyttäjätieto saatiin sairaanhoitajatutkinnon opinnäytetyön tutkimustuloksista. Siksi tämä tuotekehitysprosessi ei edellyttänyt käyttäjätutkimusta. On hyvä kuitenkin miettiä, millaista vastuuta käytettävissä oleva käyttäjätieto merkitsee tuotekehitysprosessissa. Käyttäjätiedon tuottaminen ei ole saanut aiheuttaa tutkittaville haittaa, tutkittavilla on täytynyt olla mahdollisuus tutkimuksesta kieltäytymiseen tai osallistumisen keskeyttämiseen, tutkittavien on täytynyt ymmärtää mihin he osallistuvat ja tutkijan on pitänyt tutkittavilta saamansa tiedon luottamuksellisena, eikä ole vääristellyt tutkimustuloksia. (Hyysalo 2006, )

16 7.2 Vastuullisuus ja moraaliset kysymykset tuotekehityksessä 12 Tuotekehityksen vastuullisuus ja moraaliset kysymykset sisältävät tiedon tuotteen ominaisuuksista ja tulevasta käytöstä. Tuote voi vaikuttaa esim. ympäristöön, hyvinvointiin tai työpaikalla koettuun yhteisöllisyyteen. Tuotteen luomat yhteensopimattomat edut ovat yksi tuotekehityksen eettinen kysymys. (Hyysalo 2006, 282, 284.) Kestovaippaohjaukselle on kysyntää ja se on hyödyksi lapsiperheille, mutta joudutaanko ohjaukseen käytettävät resurssit nipistämään jostain muusta yhtä tärkeästä terveydenhoitajan toiminnasta? Tuotteen ekologiset vaikutukset voivat tuntua vähäpätöisiltä, mutta kun niitä tarkastellaan lähemmin ne voivat olla suurempia, mitä on ajateltu (Hyysalo 2006, 285). Kestovaippaohjausmateriaalin tuottamisessa käytettiin hyväksi mahdollisimman paljon tietotekniikkaa, jonka avulla voitiin kuluttaa mahdollisimman vähän materiaalia. Valmis tuote tallennettiin muistitikulle ja annettiin yhteistyöneuvolan käyttöön. Tuote itsessään on ekologinen, koska se edistää ekologista tietoisuutta neuvolan asiakkaiden tai ainakin neuvolan perhevalmennukseen osallistuneiden keskuudessa ja antaa neuvolan terveydenhoitajille uuden kanavan ympäristövastuulliseen hoitotyöhön. Tekemällä tuotteesta toimiva ja helposti käytettävissä oleva ennakoidaan todennäköiset sosiaaliset ja psykologiset seuraukset. Toimimaton tuote aiheuttaa käyttäjälleen ajan tuhlaantumista ja mielipahaa. Muutoksen aikaansaamiseksi tehty tuote todennäköisesti aiheuttaa vain muutosvastarintaa, jos se ei toimi odotetulla ja halutulla tavalla. (Hyysalo 2006, ) 7.3 Lähteiden käyttö ja kieliasu Opinnäytetyön teksti on aina tekijän tulkinta erilaisista aineistoista ja lähteistä. Tämän vuoksi tulisi pyrkiä objektiivisuuteen käytettävissä olevan aineiston ja lähteiden suhteen. Objektiivisuutta on esim. se, että tekstin lähteet valitaan ja tulkitaan huolellisesti. (Hirsjärvi ym. 2007, ) Tavallisin lähteistä lainaamisen muoto on tiivistävä referointi. Tässä kirjoittaja käyttää lähteen tietoa omaan tarkoitukseensa, mutta kertoo sen tekstissä omin sanoin. Koke

17 13 maton kirjoittaja ja lähteiden käyttäjä, jonka tietomäärä saattaa olla pieni, saattaa tiivistävällä referoinnilla antaa tekstin lukijalle puoliraakaa lähdemateriaalia, joka hipoo suoraa lainaamista. Käytetyn lähteen asiasisältöä ei olla tällöin täysin ymmärretty tai on pelätty tiedon vääristymistä, jos sitä lähdetään tulkitsemaan vapaammin omassa tekstissä. (Hirsjärvi ym. 2007, 340.) Opinnäytetyön kirjoittajan on hillittävä persoonallisuuttaan, jos sen on taipumus näkyä tekstissä. Lukijalla tulee olla rauha kiinnittää huomionsa itse asiaan ja tehdä omat tulkintansa ja päättelynsä ilman, että huomio kiinnittyy opinnäytetyön kirjoittajaan tai hänen käyttämäänsä kieleen. Sanavalintojen tulee olla neutraaleja. Esimerkiksi affektiset, kirjoittajan tunteita kuvaavat ilmaisut eivät ole tieteellistä kieltä. (Hirsjärvi ym. 2007, 293.)

18 8 POHDINTA 14 Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa kestovaippaohjausmateriaali Kerimäen äitiys ja lastenneuvolalle perhevalmennuksessa käytettäväksi. Menetelmänä käytettiin tuotekehitysprosessia, jonka lopputuloksena materiaali syntyi. Tuotekehitysprosessi työn menetelmäksi oli hyvä valinta. Prosessin neljä vaihetta palvelivat hyvin käyttäjäänsä ja johtivat miellyttävään lopputulokseen. Työn tekeminen vaiheittain helpotti kokonaisuuteen liittyvien yksityiskohtien huomioonottoa. Materiaalin esitysmuodoksi suunniteltiin aluksi kalvoja, mutta myöhemmin kalvojen käyttö tuntui vanhanaikaiselta ja Kerimäen neuvolan kanssa yhteistyössä ollessa kävi ilmi, että siellä ei käytetä kalvoja perhevalmennuksessa, joten tästä esitysmuodosta luovuttiin. Tilalle otettiin muistitikku, jolle materiaali tallennettiin Microsoft Power Point ohjelmalla. Muistitikun käyttö kalvojen sijaan myös myötäilee työn ekologista henkeä. Kalvot olisivat myös maksaneet oman summansa, kun taas muistitikku saatiin ilmaiseksi eräästä hoitoalan ammattiliitosta. Esitystavan muuttamisella oli siis ekologisia ja taloudellisia vaikutuksia. Kestovaippaohjausmateriaali lisää Kerimäen äitiys ja lastenneuvolan terveydenhoitajien mahdollisuuksia ympäristövastuulliseen hoito ja ohjaustyöhön. Yhteiskunnallisesti ympäristövastuullisuus on tärkeää kaikilla aloilla ja työpaikoilla tällaisena aikana, kun jokainen meistä joutuu miettimään valintojensa ekologisuutta ja ympäristöystävällisyyttä ilmastonmuutoksen läsnä ollessa. Lähteiden objektiivisen käytön kohdalla jäätiin miettimään lähteiden valinnan osuutta etsittäessä kirjallista materiaalia kestovaipoista. Kirjallista materiaalia kestovaipoista on hyvin vähän ja se johti myös sellaisten lähteiden käyttöön, jota muuten ei olisi käytetty ammattikorkeakoulutasoisessa opinnäytetyössä. Internetissä on paljon tietoa kestovaipoista ja Internetiä käytettiinkin paljon lähteenä sairaanhoitaja tutkinnon opinnäytetyössä, josta tämä terveydenhoitajatutkinnon työ on suora johdannainen. Nyt Internetlähteisiin ei haluttu turvautua, koska haluttiin paneutua kirjallisiin lähteisiin aivan jo mielenkiinnosta millaista lähdemateriaalia löytyisi esim. toissijaisista teoksista, jotka käsittelevät lastenhoitoa.

19 15 Ohjausmateriaalin rinnalle olisi vielä haluttu tuottaa opas sen käyttöön terveydenhoitajia varten. Rajallinen aika kuitenkin supisti oppaan yhden sivun mittaiseksi saatteeksi materiaalin yhteyteen. Tuotteen jatkokehittelynä ehdotetaankin siis kestovaippaohjausoppaan tuottamista.

20 LÄHTEET 16 Astikainen, Mia Kestovaippaohjauksen tarve vanhempien toiveita ja odotuksia. Savonlinna: Mikkelin ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Behm, Jukka & Rahkonen, Pekka Taskuvaippa ja vauvaradio. Lapsiperheen sanakirja. Jyväskylä: Gummerus. Bergström, Seija & Leppänen, Arja Markkinoinnin maailma. Helsinki: Edita. Gyldén, Outi (toim.) Suomalainen vauvakirja. Keuruu: WSOY. Hirsjärvi, Sirkka, Remes, Pirkko & Sajavaara, Paula Tutki ja kirjoita. Keuruu: Tammi. Hyysalo, Sampsa Käyttäjätieto ja käyttäjätutkimuksen menetelmät. Helsinki: Edita. Ivanoff, Päivi, Kitinoja, Helli, Palo, Raija, Riusku, Aija & Vuori, Anne Hoidatko minua? Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö. Porvoo: WSOY. Kestovaippaopas Jätelaitosyhdistys ry. Kestovaipan rakenne Kestovaippayhdistys ry. WWW sivut. Päivitetty Luettu Koski, Pirjo (toim.) Monikulttuurinen perhevalmennus. Helsinki: Edita. Koistinen, Paula Työtapoja ja menetelmiä neuvolatyöhön. Teoksessa Neuvolatyön käsikirja. Hämeenlinna: Tammi. Kyngäs, Helvi, Kääriäinen, Marja, Poskiparta, Marita, Johansson, Kirsi, Hirvonen, Eila & Renfors, Timo Ohjaaminen hoitotyössä. WSOY. Malinen, Raija Henkilökohtainen tiedonanto Terveydenhoitaja. Itä Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Malinen, Raija Sähköpostikeskustelu Terveydenhoitaja. ItäSavon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Niemelä, Minni Kantoliina ja kestovaippa. Hyvinvointia vauvalle, äidille ja ympäristölle. Karisto oy: Helmi Kustannus. Paavilainen, Riitta Perhe neuvolassa. Teoksessa Neuvolatyön käsikirja. Hämeenlinna: Tammi. Peltonen, Leeni (toim.) Suuri vauvakirja. WSOY. Perhevalmennus ItäSavon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.

21 17 Sanasto Kestovaippainfo. WWW sivut. Päivitetty Luettu VehviläinenJulkunen Perheen tukeminen raskauden aikana. Teoksessa Perhe hoitotyössä teoria, tutkimus ja käytäntö. Porvoo: WSOY.

22 18 LIITE 1. Kestovaippaohjausmateriaali (1) KESTOVAIPAT VALMISTUSMATERIAALIT PUUVILLAHARSO * KEVYT, KUIVUU NOPEASTI * SOPII ESIM. HARSOVAIPPOIHIN FROTEE * KÄYTETÄÄN ESIM. PYYHKEISSÄ * SOPII ESIM. IMUMATERIAALIKSI FLANELLI * PEHMEÄPINTAINEN * KÄYTETÄÄN ESIM. YÖASUISSA * SOPII ESIM. IMUMATERIAALIKSI BAMBU * ERITTÄIN IMUKYKYINEN * ANTIBAKTEERINEN * LÄMPIMÄLLÄ ILMALLA VIILEÄ, KYLMÄLLÄ ILMALLA LÄMMIN PÄÄLLÄ HAMPPU * ERITTÄIN IMUKYKYINEN * ANTIBAKTEERINEN * KESTÄVÄ MATERIAALI HARSOVAIPPA PUUVILLAHARSOA KÄYTTÖVALMIS SELLAISENAAN, EI TARVITSE IMUOSAA TAI TAITTELUA VAATII KUORIVAIPAN TAI VILLAVAIPPAHOUSUT KOSTEUSSULUKSI. VAATII KUORIVAIPAN TAI VILLAVAIPPAHOUSUT KOSTEUSSULUKSI KIINNITETÄÄN NÄPSYLLÄ, TARROILLA TAI NEPPAREILLA. KIINNITETÄÄN NÄPSYLLÄ (PAITSI PÖTKÖVAIPPA, JONKA KUORIVAIPPA PITÄÄ PAIKALLAAN). MATERIAALIT VAIHTELEVAT SELÄN PUOLELLA TÄYTTÖAUKKO, JOSTA IMUOSA (ESIM. PÖTKÖKSI TAITELTU HARSO) PUJOTETAAN VAIPAN SISÄÄN SAATAVISSA KOSTEUSSULULLA TAI ILMAN, JOLLOIN VAIPPA VAATII KOSTEUSSULUKSEEN KUORIVAIPAN TAI VILLAVAIPPAHOUSUT KIINNITETÄÄN TARROILLA TAI NEPPAREILLA VILLAVAIPPAHOUSUT MATERIAALIT VAIHTELEVAT TAITELLAAN SUORAKAITEEN MUOTOISEKSI PÖTKÖKSI, KOLMIOKSI TAI VAIPAN MUOTOON ORIGAMI TAITOKSELLA. TASKUVAIPPA MUOTOON OMMELTU SISÄVAIPPA 100% VILLAA PUETAAN HARSOVAIPAN, SISÄVAIPAN TAI KOSTEUSSULUTTOMAN TASKUVAIPAN PÄÄLLE PITÄMÄÄN KOSTEUS VAIPAN SISÄLLÄ SAATAVISSA LYHYT TAI PITKÄLAHKEISINA KIINNITETÄÄN VYÖTÄRÖNAUHALLA TAI RESORIT PITÄVÄT KUOREN PAIKALLAAN JOTKUT LAPSET ALLERGISOITUVAT VILLALLE, JOLLOIN VILLAISIA TEKSTIILEJÄ EI VOI KÄYTTÄÄ KUORIVAIPPA POLYURETAANILAMINOITUA (PUL) KANGASTA PUETAAN HARSOVAIPAN, SISÄVAIPAN TAI KOSTEUSSULUTTOMAN TASKUVAIPAN PÄÄLLE PITÄMÄÄN KOSTEUS VAIPAN SISÄLLÄ KIINNITETÄÄN TARROILLA TAI NEPPAREILLA HOITO JA KUIVALIINAT SILKKIÄ, POLYESTERIÄ, FLEECEÄ TAI KUITUPAPERIA. KANKAISET LIINAT OVAT PESTÄVIÄ, KUITUPAPERISET KERTAKÄYTTÖISIÄ. LIINA PITÄÄ KOSTEUDEN POISSA VAIPAN PINNASTA JA HELPOTTAA VAIPPOJEN HUOLTOA. ASETETAAN VAIPAN SISÄÄN LAPSEN IHOA VASTEN. SILKILLÄ ON IHOA HOITAVA VAIKUTUS.

23 LIITE 1. Kestovaippaohjausmateriaali (2) 19 ALLINONE (AIO) VAIPPA MATERIAALIT VAIHTELEVAT. SISÄLTÄÄ SISÄ JA KUORIVAIPAN ELI ON NS. HELPPOVAIPPA, JOKA PUETAAN KUIN KERTAKÄYTTÖINEN VAIPPA. JOISSAKIN MALLEISSA SISÄKANKAALLA EI OLE KUIVALIINAN OMINAISUUKSIA, JOLLOIN KUIVALIINAA VOI HALUTESSAAN KÄYTTÄÄ ERIKSEEN. PESU JA HUOLTO PESU 60 ASTEESSA RIITTÄÄ. JOS VAUVALLA ON INFEKTIO VAIPPA ALUEELLA, VAIPAT PESTÄÄN ASTEESSA. KUORIVAIPPOJA EI TARVITSE PESTÄ JOKAISEN KÄYTÖN JÄLKEEN. PULKUORELLE RIITTÄÄ HUUHTELU JA KUIVAUS. VILLAHOUSUT KUIVATAAN JA TUULETETAAN. KAKKAISET KUORET PESTÄÄN AINA. VAIPAT KUIVATETAAN NARULLA TAI KUIVAURUMMUSSA, JOS VAIPAN MATERIAALI SEN SALLII. KIINNITETÄÄN TARROILLA TAI NEPPAREILLA. NOUDATA AINA VAIPAN VALMISTAJAN PESU JA KUIVATUSOHJEITA. PESUAINEET LIKAISTEN VAIPPOJEN SÄILYTYS KESTOVAIPPOJEN PESUAINEEN TULISI SISÄLTÄÄ ALLE 5% SAIPPUAA. LIIKA SAIPPUA VOI TUKKIA VAIPAN KUIDUT JA SEN IMUKYKY HEIKKENEE. PESUAINE EI SAA SISÄLTÄÄ ZEOLIITTIA. ZEOLIITTI HEIKENTÄÄ VAIPAN IMUKYKYÄ. KOSTEUSSULULLISIIN VAIPPOIHIN EI SAA KÄYTTÄÄ VALKAISUAINETTA. VALKAISUAINE HEIKENTÄÄ KOSTEUSSULUN RAKENNETTA. HUUHTELUAINETTA EI TULE KÄYTTÄÄ. HUUHTELUAINE HEIKENTÄÄ VAIPAN IMUKYKYÄ. VAIPPOJA PEHMENTÄMÄÄN VOI KÄYTTÄÄ ETIKKAA HUUHTELUAINELOKEROSSA TAI KUIVATTAA VAIPAT KUIVAUSRUMMUSSA. HAJUSTEETTOMAT PESUAINEET SOPIVAT VAUVAN HERKÄLLE IHOLLE KÄYTÖN JÄLKEEN KAKKAISET VAIPAT HUUHDELLAAN. PISSAVAIPAT EIVÄT TARVITSE HUUHTELUA. JOS VAIPAN KANSSA KÄYTTÄÄ HOITOLIINAA, RIITTÄÄ YLEENSÄ PELKÄN LIINAN HUUHTELU. HUUHDELLUT VAIPAT SÄILYTETÄÄN ILMAVASTI PYYKKIKORISSA TAI LIOTETAAN VEDESSÄ ESIM. ÄMPÄRISSÄ. VETTÄ ON HYVÄ OLLA SEN VERRAN, ETTÄ VAIPAT PEITTYVÄT. HAJUJEN MUODOSTUMISTA EHKÄISEMÄÄN VOI LIOTUSVEDESSÄ KÄYTTÄÄ ETIKKAA TAI ILMASÄILYTYKSESSÄ OLEVIIN VAIPPOIHIN TIPUTTAA MUUTAMAN TIPAN ETEERISTÄ ÖLJYÄ. LIKAISIA VAIPPOJA EI OLE HYVÄ SÄILYTTÄÄ YLI 3 VRK HOMEHTUMISRISKIN VUOKSI. VILLAVAIPPAHOUSUJEN PESU JA HUOLTO PESTÄÄN VILLANPESUAINEELLA KÄSIN 30 ASTEESSA TAI VILLANPESUOHJELMALLA KONEESSA. MUOTOILLAAN KOSTEANA JA KUIVATETAAN TASON, ESIM. PYYKINKUIVAUSTELINEEN, PÄÄLLÄ. KÄSITELLÄÄN SILLOIN TÄLLÖIN LANOLIINILLA, JOTTA NIIDEN KOSTEUDENPITO SÄILYY. LANOLIINIA MYYVÄT ESIM. KESTOVAIPPOJEN JÄLLEENMYYJÄT. EKOLOGINEN PYYKKIHUOLTO PYYKINPESUAINEITA ON SAATAVILLA BIOHAJOAVINA ESIM. ECOVER TUOTESARJASSA. PESUPÄHKINÄT OVAT LUONNONTUOTE, JOTKA VOIDAAN KÄYTÖN JÄLKEEN LAITTAA BIOJÄTTEESEEN TAI KOMPOSTOIDA. * PESUPÄHKINÄT ERITTÄVÄT 40 ASTEEN LÄMPÖTILASTA ALKAEN PESUVETEEN SAPOIINIA, JOKA PESEE PYYKIN PUHTAAKSI JA PEHMEÄKSI. * PESUPÄHKINÖITÄ MYY KERIMÄELLÄ KULTAINEN MERIDIAANI, KITKANTIE 4. ZEOLIITITTOMASTA PESUAINEESTA EI KERRY JÄÄMIÄ PESUKONEESEEN, JOLLOIN PESUKONEEN KÄYTTÖIKÄ PIDENTYY. VAIPPAPYYKIN KUIVATTAMINEN NARULLA SÄÄSTÄÄ ENERGIAA. VAIPPOJEN PESU ALHAISIMMASSA NIILLE SOPIVASSA LÄMPÖTILASSA JA LINKOAMINEN MAX. 800 KPM SÄÄSTÄÄ VAIPPOJA JA ENERGIAA. HUUHTELUAINEEN SIJASTA VAIPPOJEN PESUSSA VOI KÄYTTÄÄ 23 RKL ETIKKAA HUUHTELUAINELOKEROSSA. MISTÄ KESTOVAIPPOJA VOI OSTAA? SAVONLINNASSA KESTOVAIPPOJA MYYVÄT CITYMARKET (MUUMI, PIKKU PIIA ) PRISMA (MUUMI ) MUITA JÄLLEENMYYJIÄ / VALMISTAJIA ITÄSUOMESSA BABYSTYLE OY, TASAVALLANKATU 22, KUOPIO IITU, HAAPANIEMENKATU 12, KUOPIO LASTENPUOTI POTITO, KATAJAKATU 12, LAPPEENRANTA LASTENTARVIKE OY, VOIMATIE 8, JOENSUU LASTENTARVIKE OY, SAVONKATU 24, KUOPIO LASTENTARVIKE OY, RATAKATU 28, LAPPEENRANTA LASTENTARVIKE OY, MAAHERRANKATU 14, MIKKELI PIENTEN VUOKSI, LAPPEENTIE 22, IMATRA SAMPSUKKA, HARAKKAKELLONTIE 9, JOENSUU TILKKUNEKKU, LÖNNROTINKATU 13 A 14, KUOPIO TIRSOKAS TMI, SAKSALANRAITTI 8 A 4, MIKKELI NETTIKAUPAT KÄYTETTYJÄ VAIPPOJA KANNATTAA KYSELLÄ YSTÄVILTÄ, TUTUILTA JA SUKULAISILTA JA KATSELLA KIRPPUTOREILTA SEKÄ NETTIKIRPPUTOREILTA PALJONKO KESTOVAIPAT MAKSAVAT? HARSOT: 1,90 3,00 /KPL, KUVIOLLISET ENEMMÄN MUOTOON OMMELTU SISÄVAIPPA: 15,50 19,90 /KPL TASKUVAIPPA: 13,40 22,50 /KPL ALLINONE: 17,50 23 /KPL KUORIVAIPPA: 10,40 28,50 /KPL VILLAVAIPPAHOUSUT: 11,00 24,90 /KPL PESTÄVÄ HOITO TAI KUIVALIINA: 1,80 2,50 /KPL KERTAKÄYTTÖINEN KUIVALIINA ( KPL): 4,50 6,50 HANKINTAKUSTANNUKSET YHTÄ LASTA KOHDEN: , PESUKUSTANNUKSET: 123 KERTAKÄYTTÖISTEN VAIPPOJEN HANKINTAKUSTANNUKSET YHTÄ LASTA KOHDEN

24 LIITE 1. Kestovaippaohjausmateriaali (3) 20 KUINKA PALJON VAIPPOJA TARVITAAN? KESTOVAIPPOJA KANNATTAA OSTAA ALUKSI VAIN MUUTAMIA JA KOKEILLA MIKÄ MALLI JA VAIPPAKOKONAISUUS ON OMALLE VAUVALLE SOPIVA JA MUKAVA KÄYTTÄÄ. VINKKEJÄ SOPIVAN VAIPAN VALINTAAN VOI KYSYÄ KESTOVAIPPAYHDISTYS RY:N TUKIHENKILÖILTÄ JOTTA VAIPPAPYYKKIÄ EI TARVITSISI PESTÄ JOKA PÄIVÄ, KANNATTAA VAIPPOJA HANKKIA 23 PÄIVÄN TARPEIKSI. PÄIVÄSSÄ SISÄVAIPPOJA JA ALLINONE:JA KULUU KESKIMÄÄRIN 7 KAPPALETTA, VASTASYNTYNEELLÄ ENEMMÄN, TAAPEROLLA VÄHEMMÄN. KUORIVAIPPOJA KULUU NOIN 3 KAPPALETTA PÄIVÄSSÄ. KESTOVAIPPOJEN RINNALLA VOI KÄYTTÄÄ KERTAKÄYTTÖVAIPPOJA, KUNNES KESTOVAIPPOJEN KÄYTTÖ SUJUU ONGELMITTA. KESTOVAIPPOJEN VALMISTAMINEN ITSE VAIPPOIHIN TARVITTAVIA KANKAITA VOI OSTAA KANGASKAUPOISTA (ESIM. EUROKANGAS) TAI KESTOVAIPPOJEN JÄLLEENMYYJILTÄ, JOIDEN VALIKOIMIIN KUULUU KESTOVAIPPAKANKAITA. KANGASKAUPAT MYYVÄT MYÖS MUITA VAIPPOIHIN TARVITTAVIA MATERIAALEJA KUTEN KOSTEUSSULKUKANGASTA, TARRANAUHAA, NEPPAREITA, KUMINAUHAA, KANTTINAUHAA JNE. VILLAVAIPPAHOUSUIHIN SOPIVAA PEHMEÄÄ HAHTUVALANKAA MYYVÄT JOTKUT KESTOVAIPPOJEN JÄLLEENMYYJÄT, MUTTA LANGAKSI KÄYVÄT KAIKKI KIERTÄMÄTTÖMÄT, HUOVUTTUVAT VILLALANGAT (ESIM. NOVITAN HUOPANEN LANKA, CITYMARKET). VAIPPAKAAVOJA JA NEULEOHJEITA VILLAVAIPPAHOUSUJEN NEULOMISEEN LÖYTYY ESIM. KESTOVAIPPAYHDISTYS RY:N JA KESTOVAIPPAINFON INTERNET SIVUILTA JA KÄSITYÖLEHDISTÄ. VAIPPOJEN VALMISTAMISEEN VOI KÄYTTÄÄ KIERRÄTYSMATERIAALEJA KUTEN KÄYTETTYJÄ LAKANOITA JA PYYHKEITÄ SEKÄ VANHOJA VAATTEITA. VAIPPAALUEEN IHON HOITO VAIPPA VAIHDETAAN RIITTÄVÄN USEIN, JOTTA MÄRKÄ VAIPPA EI HAUDO IHOA JA IHO PYSYY EHJÄNÄ. VAIPANVAIHDON YHTEYDESSÄ TEHDÄÄN ALAPESU VEDELLÄ TAI KOSTEILLA PESULAPUILLA PYYHKIMÄLLÄ. IHO JA TAIPEET TAPUTELLAAN HUOLELLISESTI KUIVIKSI. JOS IHO PUNOITTAA, SE RASVATAAN PERUSVOITEELLA JA TAIPEISIIN LAITETAAN TALKKIA. VAIPPAIHOTTUMA (PUNAINEN, NÄPPYLÄINEN, KARKEA, JOPA VETISTÄVÄ IHO) VOI JOHTUA YLIHERKKYYDESTÄ TEKSTIILIEN HUUHTELU, PESU TAI VÄRIAINEILLE, LIIAN HARVASTA VAIPANVAIHTOVÄLISTÄ, VÄKEVÄSTÄ VIRTSASTA, RIPULISTA, UUDESTA RUOKAAINEESTA TAI HIIVASIENESTÄ. * HUOLELLINEN ALAPESU JA KUIVAUS * ILMAKYLVYT ILMAN VAIPPAA JA HOUSUJA * PERUSVOIDE KOSTEUTTAA IHOA * SINKKIVOIDE MUODOSTAA IHON PINTAAN SUOJAAVAN KALVON * VAIKEISIIN TAPAUKSIIN 1% HYDROKORTISONIVOIDE * SILKKINEN HOITOLIINA HOITAA ÄRTYNYTTÄ IHOA

25 LIITE 2. Saatekirje (1) 21 Kerimäellä Hyvä kestovaippaohjausmateriaalin käyttäjä! Tämä terveydenhoitaja (AMK) opinnäytetyönä tuotettu tuotekehitystyö on tehty Kerimäen äitiys ja lastenneuvolan käyttöön perhevalmennuksen yhteyteen edistämään terveydenhoitajien ympäristövastuullista ohjaustoimintaa. Alla muutama vinkki materiaalin käyttöön ja kuinka se parhaiten palvelee neuvolan asiakkaita. Materiaalia on useammasta osaalueesta ja kokonaan läpikäytynä saattaa viedä huomattavasti aikaa. Materiaalia voidaan käyttää myös osittain. Perhevalmennusryhmän kanssa kannattaa keskustella ja yhdessä suunnitella, mitä osaalueita käydään läpi, mistä valmennukseen osallistuvat ovat kiinnostuneita. Kestovaippaohjauksen on perustuttava vapaaehtoisuuteen, joten paras ajankohta ohjaukselle voisi olla jonkin kokoontumiskerran lopussa tai omana ylimääräisenä kertana, jolloin niiden, joita kestovaipat eivät kiinnosta, ei tarvitse pakosta osallistua ohjaukseen. Vanhemmat arvostavat kestovaippaohjausta antavan henkilön omakohtaista kokemusta kestovaipoista (Astikainen 2009). Jos itselläsi ei ole kokemusta kestovaippojen käytöstä, voit tarvittaessa pyytää ohjaustilanteeseen mukaan esim. Kestovaippayhdistys ry:n tukihenkilön tai tuntemasi kestovaippoja lapsellaan

26 LIITE 2. Saatekirje (2) 22 käyttävän vanhemman. Myös kestovaippojen jälleenmyyjiä voi pyytää esittelemään tuotteitaan. Vanhemmat toivovatkin ohjaustilanteeseen kestovaippoja nähtäväksi. Varaa ohjaustilanteeseen aikaa vapaalle keskustelulle. Kestovaippaohjaustilanne voi luoda vanhemmille hyvän vertaistukikanavan kestovaippojen käytössä. Ohjauksen iloa kestovaippojen parissa! t. Mia Astikainen, terveydenhoitajaopiskelija

VAUVAUVAN KESTOVAIPPOJEN PIKAOPAS

VAUVAUVAN KESTOVAIPPOJEN PIKAOPAS VAUVAUVAN KESTOVAIPPOJEN PIKAOPAS Muistan kuinka itse reilut viisi vuotta sitten pyörin netissä etsimässä tietoa kestovaipoista. Olo oli toivoton. Kaiken tietotulvan keskellä ajattelin, ettei meillä ikinä

Lisätiedot

******************************************************************************** ALL IN ONE (AIO) vaipat 4 kpl:

******************************************************************************** ALL IN ONE (AIO) vaipat 4 kpl: KESTOVAIPPAPAKETTI M-koko 1 (8) VAIPPAPAKETTI M-koko, KG n.6-10 Sisältö: 4 kpl All in one (AIO) vaippoja 2 kpl Taskuvaippoja 1 kpl Sisävaippoja 3 kpl Sisätaskuvaippoja 19 kpl Imuja 1 kpl Harsovaippoja

Lisätiedot

******************************************************************************** ALL IN ONE (AIO) vaipat 4 kpl:

******************************************************************************** ALL IN ONE (AIO) vaipat 4 kpl: KESTOVAIPPAPAKETTI L-koko 1 (10) VAIPPAPAKETTI L-koko, KG 10 Sisältö: 4 kpl All in one (AIO) vaippoja 5 kpl Taskuvaippoja 21 kpl Imuja 2 kpl Sisätaskuvaippoja 2 kpl Sisävaippa 1 kpl Harkkahousuja 1 kpl

Lisätiedot

Parts of my Pop-in... 7 8a

Parts of my Pop-in... 7 8a A C 5 B Parts of my Pop-in... 5 6 0 D 9 7 8a 8b FI TÄRKEÄÄ! SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE VASTAISEN VARALLE How to Pop-in Huomioitavaa Älä koskaan käytä huuhteluaineita Älä koskaan käytä biologisia pesuaineita Älä

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin toiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille

Lisätiedot

Innostu kestovaipoista!

Innostu kestovaipoista! Innostu kestovaipoista! 1 Tämän oppaan on tuottanut Jätelaitosyhdistys ry. Takakannessa luetellut jätelaitokset ovat toimineet oppaan rahoittajina. Lisäksi opas on saanut rahoitusta YTV:n jätteen synnyn

Lisätiedot

Päihteet ja vanhemmuus

Päihteet ja vanhemmuus Miten auttaa päihderiippuvaista äitiä ja lasta 14.3.2016 Pirjo Selin Vastaava sosiaalityöntekijä Avopalveluyksikkö Aino Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry www.ksetu.fi Päihteet ja vanhemmuus Päihdeäiti

Lisätiedot

NUORTEN ERITYISTUKEA TARVITSEVIEN ODOTTAVIEN ÄITIEN TUKEMISEN TOIMINTAMALLEJA. Marita Väätäinen Sanna Vähätiitto Oulun kaupunki

NUORTEN ERITYISTUKEA TARVITSEVIEN ODOTTAVIEN ÄITIEN TUKEMISEN TOIMINTAMALLEJA. Marita Väätäinen Sanna Vähätiitto Oulun kaupunki NUORTEN ERITYISTUKEA TARVITSEVIEN ODOTTAVIEN ÄITIEN TUKEMISEN TOIMINTAMALLEJA Marita Väätäinen Sanna Vähätiitto Oulun kaupunki Siskot-ryhmän taustaa Siskot -projekti on Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Mukavuutta, jonka ansaitset

Mukavuutta, jonka ansaitset Viiden, erityisen pehmeän ja ilmavan puuvillaneliön setti. Puuvillaneliöt on valmistettu korkealaatuisesta eurooppalaisesta flanellista ja harsosta (100% puuvillaa). Kevyitä ja ilmavia, valmistettu luonnollisesta

Lisätiedot

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 1 Perhetyö Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 10.10.2012 Hanna Hirvonen, lastentarhanopettaja 2 MIKÄ ON PERHEIDEN VILLIINA? Ylikartanon päiväkodin avoimia varhaiskasvatuspalveluja tarjoava ryhmä

Lisätiedot

Lataa Meille tulee vauva (50 kpl) Lataa

Lataa Meille tulee vauva (50 kpl) Lataa Lataa Meille tulee vauva (50 kpl) Lataa ISBN: 9789523025608 Sivumäärä: 96 sivua Formaatti: PDF Tiedoston koko: 11.46 Mb Meille tulee vauva -opaskirjanen on tarkoitettu kaikille lasta odottaville vanhemmille.

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

NEUVOLAN PERHETYÖ KAARINASSA

NEUVOLAN PERHETYÖ KAARINASSA NEUVOLAN PERHETYÖ KAARINASSA Neuvolan perhetyö Kaarinassa Vuonna 2014 neuvolan perhetyö on vakiinnuttanut paikkansa osana ennaltaehkäisevää palvelujärjestelmää. Neuvolan perhetyössä toimii kaksi perheohjaajaa

Lisätiedot

Opas uuteen vaippakulttuuriin

Opas uuteen vaippakulttuuriin Opas uuteen vaippakulttuuriin 1 Oppaan on tuottanut Jätelaitosyhdistys ry vastuullisen julkisen jätehuoltopalvelun puolesta. Jätelaitosyhdistys Opastinsilta 2 A 00520 Helsinki Puh. (09) 2780 0771 www.jly.fi

Lisätiedot

Hanna Mäkiaho CEO. Susanna Sillanpää Director of Customer Relations and Sales. Sarita Taipale Director of Development

Hanna Mäkiaho CEO. Susanna Sillanpää Director of Customer Relations and Sales. Sarita Taipale Director of Development Family Support House Oy 0 Mobiilipohjaisia sovelluksia perheiden tukemiseen 0 Työvälineitä ammattilaisille 0 Pelejä perheille 0 Vuorovaikutuksen vahvistaminen 0 Vanhemmuuden tukeminen 0 Ennaltaehkäisevä

Lisätiedot

Miten sinä voit? Miten

Miten sinä voit? Miten VANHEMMUUSVALMENNUS 6 KK & 2- VUOTISRYHMÄNEUVOLOISSA (VAVA) 30.8.2017 Teologi-toimittaja, vanhemmuusvalmennuksen kouluttaja ja ohjaaja Tellervo Uljas Miten Miten sinä voit? MIKÄ VAVA? Porvoon ketterä kokeilu:

Lisätiedot

Monitoimijainen perhevalmennus

Monitoimijainen perhevalmennus Monitoimijainen perhevalmennus Ulla Lindqvist Projektipäällikkö, VTL, KM Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun hanke ulla.j.lindqvist@hel.fi Monitoimijainen perhevalmennus on esimerkki Perhekeskus toiminnasta,

Lisätiedot

Ryhmäneuvola isille ja puolivuotiaille vauvoille. Piia Murto

Ryhmäneuvola isille ja puolivuotiaille vauvoille. Piia Murto Ryhmäneuvola isille ja puolivuotiaille vauvoille Piia Murto 30.11.2017 1 Taustaa Ryhmäneuvola isille ja vauvoille on toteutunut Nortamon Perhekeskuksessa maaliskuusta 2016 lähtien Malli syntyi kehittämistyönä

Lisätiedot

KOGNITIIVISET DEPRESSIOKOULUMALLISET RYHMÄT NEUVOLASSA

KOGNITIIVISET DEPRESSIOKOULUMALLISET RYHMÄT NEUVOLASSA KOGNITIIVISET DEPRESSIOKOULUMALLISET RYHMÄT NEUVOLASSA Projektityöntekijä Sirpa Kumpuniemi Sateenvarjo-projekti Rovaniemi 4.2.2009 Taustaa Synnytyksen jälkeistä masennusta 10-15 % synnyttäneistä Vanhemman

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 Varhaiskasvatussuunnitelma Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 1. AVOIMEN VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT Avoimet varhaiskasvatuspalvelut kunnassa on jaettu kolmeen päätaajamaan kirkonkylään, Rajamäkeen ja

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio.

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. SYNNYTYSKESKUSTELU Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. Synnytyskeskustelu käydään lapsivuodeosastoilla ennen perheen kotiutumista ja tähän hetkeen on

Lisätiedot

TERVETULOA PERHE- VALMENNUKSEEN!

TERVETULOA PERHE- VALMENNUKSEEN! TERVETULOA PERHE- VALMENNUKSEEN! Perhevalmennuksen tavoitteena on tukea ja vahvistaa vanhempia heidän hoito- ja kasvatustehtävässään jotta arki vauvan kanssa sujuisi hyvin. Valmennus toteutetaan vuorovaikutteisesti

Lisätiedot

Lataa Neuvolatyön käsikirja. Lataa

Lataa Neuvolatyön käsikirja. Lataa Lataa Neuvolatyön käsikirja Lataa ISBN: 9789512656387 Sivumäärä: 525 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 24.78 Mb Neuvolatyön käsikirjaan on koottu sekä äitiys- että lastenneuvolatyön keskeiset sisällöt. Lisäksi

Lisätiedot

Miksi osallistuisin perhevalmennukseen?

Miksi osallistuisin perhevalmennukseen? Miksi osallistuisin perhevalmennukseen? Opas esikoista odottaville vanhemmille Emma Baqiri, Jenna Jarhio & Niina Laaksonen Kuva 1 Mitä perhevalmennus on? Neuvolan tarjoamaa moniammatillista toimintaa lähinnä

Lisätiedot

PYYKKIPÄIVÄ LAPSIPERHEESSÄ Hanna Pikkarainen

PYYKKIPÄIVÄ LAPSIPERHEESSÄ Hanna Pikkarainen PYYKKIPÄIVÄ LAPSIPERHEESSÄ Hanna Pikkarainen LAPSIPERHEESSÄ PESTÄÄN PYYKKIÄ USEIN Esityksestä saat vinkkejä, miten saat vauvan pyykin puhtaaksi voit toimia vastuullisesti ja ekologisesti. HARKITSE Tee

Lisätiedot

Kestovaippojen käyttö ei varsinaisesti ole uutta, vaan tuotekehittelyn avulla on muokattu perinteinen ja vanha tapa nykyaikaan helpommin soveltuvaksi.

Kestovaippojen käyttö ei varsinaisesti ole uutta, vaan tuotekehittelyn avulla on muokattu perinteinen ja vanha tapa nykyaikaan helpommin soveltuvaksi. Kestovaippaopas 1 Kestovaippojen käyttö ei varsinaisesti ole uutta, vaan tuotekehittelyn avulla on muokattu perinteinen ja vanha tapa nykyaikaan helpommin soveltuvaksi. Jan-Erik Enestam, ympäristöministeri

Lisätiedot

VAIPANVAIHTO. Muista aina tukea kunnolla vauvan päätä, ellei vauva sitä vielä kannattele kunnolla!

VAIPANVAIHTO. Muista aina tukea kunnolla vauvan päätä, ellei vauva sitä vielä kannattele kunnolla! VAIPANVAIHTO Muista aina tukea kunnolla vauvan päätä, ellei vauva sitä vielä kannattele kunnolla! HUOM! Tätä ohjetta ei toisteta joka välissä, tässä on asiasta yleishuomautus. 0. Milloin vaihdetaan? Kun

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

KOKEMUKSIA ISÄRYHM RYHMÄN INTEGROIMISESTA OSAKSI PERHEVALMENNUSTA MÄNTSM

KOKEMUKSIA ISÄRYHM RYHMÄN INTEGROIMISESTA OSAKSI PERHEVALMENNUSTA MÄNTSM 10. maaliskuuta 2009 Miessakit ry KOKEMUKSIA ISÄRYHM RYHMÄN INTEGROIMISESTA OSAKSI PERHEVALMENNUSTA MÄNTSM NTSÄLÄSSÄ Ilmo Saneri Isyyden tueksi hanke Jarna Elomaa Neuvolatoiminnan vastaava Mäntsälä Annankatu

Lisätiedot

OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS

OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS OSALLISUUDEN JA YHTEISÖLLISYYDEN VAHVISTAMINEN JA TUKEMINEN RYHMÄMUOTOISILLA TOIMINNOILLA v AVOIMET RYHMÄTOIMINNOT Avoin päiväkoti ja alueelliset perheryhmät Isä lapsi toiminta

Lisätiedot

Rovaniemen lapset ja perheet

Rovaniemen lapset ja perheet Rovaniemen lapset ja perheet Koko väestö 58 825 ( 31.12.2007) Perheet yhteensä 15 810 Lapsiperheet, % perheistä 43,7 Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä 23,0 (SOTKAnet) Lapsia 0 6 vuotiaat 4495 ( 2007),

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

TIEDON TARVE HETI 24/7 Jouni Tuomi FT, yliopettaja

TIEDON TARVE HETI 24/7 Jouni Tuomi FT, yliopettaja TIEDON TARVE HETI 24/7 Jouni Tuomi FT, yliopettaja v i i s a a t v a l i n n a t v i i s a s v a n h e m m u u s v i i s a a t v a i m o t v i r k e ä t v a u v a t Mitä ja miksi? Ahtiainen H. & Muola

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Päivitetty 1.5.2016 / Marja Leena Nurmela Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin

Lisätiedot

Äiti on tärkeä. Katja Koskinen kätilö, imetyskouluttaja, IBCLC

Äiti on tärkeä. Katja Koskinen kätilö, imetyskouluttaja, IBCLC Äiti on tärkeä Katja Koskinen kätilö, imetyskouluttaja, IBCLC Äitiys on Vaistonvaraista Opittua Muuttuvaa Yksilöllistä Osa naisen elämää osa naiseutta Millainen äiti olen? mielikuvat äitiydestä oma äitisuhde

Lisätiedot

Voimaantuva vanhemmuus - Opas odottaville ja pienten lasten vanhemmille

Voimaantuva vanhemmuus - Opas odottaville ja pienten lasten vanhemmille Voimaantuva vanhemmuus - Opas odottaville ja pienten lasten vanhemmille Opas on kehitetty Laurea ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä syksyllä 2012 Tekijät: Tia Luoto ja Mira Ponkilainen Sisällys Esipuhe

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Laaja terveystarkastus Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon 2012, THL.

Laaja terveystarkastus Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon 2012, THL. Laaja terveystarkastus Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon 2012, THL. Miten lähisuhdeväkivallan puheeksi ottaminen näkyy ohjeistuksessa THL:n ja Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Raskausajan tuen polku

Raskausajan tuen polku Raskausajan tuen polku Hyvinvointiarviointi ja kotikäynti parityöskentelynä Hyvinvointia lapsiperheille TUKEVAlla yhteistyöllä - seminaari 11.2.2010 Oulu, terveydenhoitaja, Koskelan neuvola Lähtökohta

Lisätiedot

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen 28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen Monikulttuurinen työpaikka? Mitä se merkitsee? Onko työyhteisömme valmis siihen? Olenko minä esimiehenä valmis siihen?

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Tervetuloa synnyttämään!

Tervetuloa synnyttämään! 1 Tervetuloa synnyttämään! Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Tampereen yliopistollinen sairaala Naistentautien ja synnytysten vastuualue Hyvät vanhemmat! 2 Tässä vihkosessa saatte tietoa synnytykseen liittyvistä

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä - Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Sosiaaliset tilanteet Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Nimesi:

Lisätiedot

VANHEMMUUSVALMENNUS 6 KK & 2-VUOTIS- RYHMÄNEUVOLOISSA (VAVA)

VANHEMMUUSVALMENNUS 6 KK & 2-VUOTIS- RYHMÄNEUVOLOISSA (VAVA) VANHEMMUUSVALMENNUS 6 KK & 2-VUOTIS- RYHMÄNEUVOLOISSA (VAVA) 22.9.2017 Teologi-toimittaja, vanhemmuusvalmennuksen kouluttaja ja ohjaaja Tellervo Uljas Miten Miten sinä voit? MIKÄ VAVA? Porvoon ketterä

Lisätiedot

FamilyBoost. Vanhemmuuden voimalähde

FamilyBoost. Vanhemmuuden voimalähde FamilyBoost on suomalainen verkkosivusto, joka tarjoaa luotettavaa ja helposti omaksuttavaa perhepsykologista tietoa sekä psykologien luotsaamia verkkokursseja lapsiperheiden vanhemmille. Haluaisitko olla

Lisätiedot

Liian pieni lapsi Keskosperheen tukeminen ja vanhemmuuden haasteet. Vauvaperhetyöntekijä/sh Outi Manninen 13.03.2015

Liian pieni lapsi Keskosperheen tukeminen ja vanhemmuuden haasteet. Vauvaperhetyöntekijä/sh Outi Manninen 13.03.2015 Liian pieni lapsi Keskosperheen tukeminen ja vanhemmuuden haasteet Vauvaperhetyöntekijä/sh Outi Manninen 13.03.2015 Kasvu äidiksi Nainen siirtyy vauvan myötä äitiystilaan (Stern) Pystynkö pitämään pienen

Lisätiedot

TYÖKALUJA, TIETOA JA UUDENLAISTA NÄKÖKULMAA - RASKAANA OLEVIEN JA SYNNYTTÄNEIDEN ÄITIEN KOKEMUKSIA ILOA VARHAIN- RYHMISTÄ

TYÖKALUJA, TIETOA JA UUDENLAISTA NÄKÖKULMAA - RASKAANA OLEVIEN JA SYNNYTTÄNEIDEN ÄITIEN KOKEMUKSIA ILOA VARHAIN- RYHMISTÄ TYÖKALUJA, TIETOA JA UUDENLAISTA NÄKÖKULMAA - RASKAANA OLEVIEN JA SYNNYTTÄNEIDEN ÄITIEN KOKEMUKSIA ILOA VARHAIN- RYHMISTÄ Terveydenhoitaja Reetta Koskeli ja sairaanhoitaja Noora Kapanen 27.9.2011 OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen.

LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen. PUIMALA: Asiakaslähtöinen palvelu kunnassa LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen. Mitä tarkoittaa asiakaslähtöinen

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on vuonna 1920 perustettu kansalaisjärjestö edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Pääotsikko PERHEEN TUKEMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA. RASKAUDEN AIKANA Alaotsikko 29.2.2012

Pääotsikko PERHEEN TUKEMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA. RASKAUDEN AIKANA Alaotsikko 29.2.2012 1 PERHEEN TUKEMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA Pääotsikko RASKAUDEN AIKANA Alaotsikko 29.2.2012 Marita Väätäinen, terveydenhoitaja Esittelijä Oulun kaupunki Koskelan neuvola 2 Laaja terveystarkastus äitiysneuvolassa

Lisätiedot

Baby&Mama Uutuudet! Myllymuksut

Baby&Mama Uutuudet! Myllymuksut Baby&Mama Uutuudet! Myllymuksut Myllymuksujen bambukankaat ovat turvallisia ja myrkyttömiä. Bambu kasvaa 100% luonnonmukaisesti. Bambua kasvatetaan erillisillä ekomaatiloilla, viljelyä valvotaan tarkoin

Lisätiedot

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Imatra 10.10.2012 Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Liisa Ollikainen Espoo Yleistietoa Espoosta www.espoo.fi Suomen toiseksi suurin kaupunki Pinta-ala, 528 km², asukkaita >250

Lisätiedot

ISÄKSI KASVAMASSA ISÄN JA VAUVAN VÄLINEN SUHDE

ISÄKSI KASVAMASSA ISÄN JA VAUVAN VÄLINEN SUHDE ISÄKSI KASVAMASSA ISÄN JA VAUVAN VÄLINEN SUHDE Tieto isäksi tulemisesta Isän ja vauvan välinen suhde saa alkunsa jo silloin kun pariskunta suunnittelee vauvaa ja viimeistään silloin kun isä saa tiedon

Lisätiedot

TSI TASKUVAIPPA. Kokojen keskimääräiset kilorajat:

TSI TASKUVAIPPA. Kokojen keskimääräiset kilorajat: TSI TASKUVAIPPA Kokojen keskimääräiset kilorajat: S= 3,5-6kg, M= 6-9kg, L= 9-13kg Luethan ohjeen läpi ennen kuin aloitat. Tämä ohje on suunniteltu tavallista ompelukonetta käyttävälle. Halutessasi voit

Lisätiedot

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1 Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille 19.2.2014 1 Linkki-toiminta Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n Murkkuneuvola hanke (RAY-rahoitus 2011-2015) Tavoitteet: 1. 12-18 vuotiaiden lasten

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTEN JAKSAMISESTA HUOLEHTIMINEN

VAPAAEHTOISTEN JAKSAMISESTA HUOLEHTIMINEN VAPAAEHTOISTEN JAKSAMISESTA HUOLEHTIMINEN Perusedellytys vapaaehtoistoiminnalle VAPAAEHTOINEN ITSE (1/2) Vapaaehtoistoiminnan tarkoitus on tuoda iloa ihmisten elämään, myös vapaaehtoiselle itselleen. Mukaan

Lisätiedot

VANHEMMAN NEUVO VERTAISTUKIRYHMÄT Rovaniemellä kevät 2012

VANHEMMAN NEUVO VERTAISTUKIRYHMÄT Rovaniemellä kevät 2012 VANHEMMAN NEUVO VERTAISTUKIRYHMÄT Rovaniemellä kevät 0 Palautteen yhteenveto Marja Leena Nurmela/ Tukeva -hanke.5.0 Vanhemman neuvo vertaistukiryhmät Rovaniemellä keväällä 0 Päiväryhmä 8...4.0, kokoontumisia

Lisätiedot

Siivoustekstiilien huolto ja lajittelu

Siivoustekstiilien huolto ja lajittelu Siivoustekstiilien huolto ja lajittelu Tuotteiden huolto - merkinnät Tuotteiden hoito-ohjemerkinnät tulee tarkastaa ennen ensimmäistä pesua 60 max.95 Maksimipesulämpötila 95 C (ei suositus) Yleinen merkintä

Lisätiedot

PESUMERKINTÖJEN ABC. Vaatteen hoito- ohjeiden lisäksi on muistettava pesuaineen annosteluohjeet sekä pyykin lajittelu.

PESUMERKINTÖJEN ABC. Vaatteen hoito- ohjeiden lisäksi on muistettava pesuaineen annosteluohjeet sekä pyykin lajittelu. PESUMERKINTÖJEN ABC Jokaisesta vaatteesta löytyvä pesumerkintä kertoo, miten voi parhaiten välttää vaatteen kutistumisen, venymisen, nyppyyntymisen ja värien lähdön. Ennen pyykinpesua kannattaa siis uhrata

Lisätiedot

Monitoimijainen perhevalmennus

Monitoimijainen perhevalmennus Monitoimijainen perhevalmennus Olipa kerran kunta Perhevalmennus kaipasi uudistusta. Tarve tuli sekä ASIAKKAILTA että henkilökunnalta erilaiset tavat työskennellä neuvoloissa ja työntekijöillä vanhentuneet

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lapsen oikeudet LOS:ssa Lapsella on oikeus: Suojeluun Osallistumiseen ja vaikuttamiseen Osuuteen yhteiskunnan voimavaroista

Lisätiedot

Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa

Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa Projekti 1.9.2009-31.10.2011 Tavoitteet: 1. Perhettä voidaan tukea psykososiaalisissa ongelmissa lähellä ja nopeasti 2. Neuvolan palveluvalikko laajenee ja työskentely

Lisätiedot

Vauva mielessä- Raskausajan päiväkirja

Vauva mielessä- Raskausajan päiväkirja Vauva mielessä- Raskausajan päiväkirja Lyhyesti projektista: Folkhälsans Förbund on yhteistyössä TYKS:in ja Turun yliopiston tutkijoiden ja kliinikoiden kanssa kehittänyt raskausajan päiväkirjan jota on

Lisätiedot

Klikkaa itsellesi virtuaalinen isyyspakkaus!

Klikkaa itsellesi virtuaalinen isyyspakkaus! Klikkaa itsellesi virtuaalinen isyyspakkaus! Onneksi olkoon odottava isä! Missä olit kun kuulit että sinusta tulee isä? Mitä toiveita / odotuksia / haaveita / pelkoja sinulla on lapseen liittyen? Millainen

Lisätiedot

Tietoa ja työvälineitä vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistamiseksi

Tietoa ja työvälineitä vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistamiseksi Tietoa ja työvälineitä vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistamiseksi Tuovi Hakulinen Dosentti, TtT, Tutkimuspäällikkö 31.5.2017 Tuovi Hakulinen Työpaja 6. Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

Kiintymyssuhteen vahvistaminen päihdeongelmaisessa perheessä. Marja Nuortimo Rovaniemi 2.11.2007 2.11.2007 1

Kiintymyssuhteen vahvistaminen päihdeongelmaisessa perheessä. Marja Nuortimo Rovaniemi 2.11.2007 2.11.2007 1 Kiintymyssuhteen vahvistaminen päihdeongelmaisessa perheessä Marja Nuortimo Rovaniemi 2.11.2007 2.11.2007 1 1. Yleistä Pidä kiinni-projektista, Talvikista ja Tuuliasta 2. Äiti ja perhe päihdekuntoutuksessa

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta. Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari

Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta. Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari Laaja 4-vuotistarkastus Opinnäytetyömme teoria pohjautuu laajaan 4- vuotistarkastukseen

Lisätiedot

Muistot omasta lapsuudesta saattavat herätä Millaisia vanhempia sinun äitisi ja isäsi olivat?

Muistot omasta lapsuudesta saattavat herätä Millaisia vanhempia sinun äitisi ja isäsi olivat? Raskauden alussa mielen täyttävät raskauden fyysiset muutokset ja ajatukset itse raskaudesta tunteellisuus huoli lapsen menettämisestä stressaantuminen väsymys Muistot omasta lapsuudesta saattavat herätä

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku p. 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisätiedot

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen Neuvolapäivät 2017

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen Neuvolapäivät 2017 Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen Neuvolapäivät 2017 Jukka Mäkeä, lastenpsykiatri, lasten psykoterapeutti Erityisasiantuntija, Lapset, nuoret ja perheet yksikkö, THL Miksi Vanhemmuus on yhteiskunnan

Lisätiedot

Neuvolan laajoihin terveystarkastuksiin valmistautuminen esitietolomakkeiden avulla

Neuvolan laajoihin terveystarkastuksiin valmistautuminen esitietolomakkeiden avulla Neuvolan laajoihin terveystarkastuksiin valmistautuminen esitietolomakkeiden avulla Tuovi Hakulinen Tutkimuspäällikkö, Dosentti (Terveyden edistäminen) 9.11.2017 Tuovi Hakulinen 1 Laajat terveystarkastukset

Lisätiedot

Valtakunnalliset lastensuojelupäivät. Näkökulmia sosiaaliseen markkinointiin. CASE: Perheaikaa.fi verkkopalvelu /

Valtakunnalliset lastensuojelupäivät. Näkökulmia sosiaaliseen markkinointiin. CASE: Perheaikaa.fi verkkopalvelu / Valtakunnalliset lastensuojelupäivät CASE: Perheaikaa.fi verkkopalvelu / Näkökulmia sosiaaliseen markkinointiin Kari Lankinen Kehitysjohtaja, TM Juulia Ukkonen Projektikoordinaattori, kätilö, BSc Health

Lisätiedot

ADOPTIOLAPSI PÄIVÄHOIDOSSA

ADOPTIOLAPSI PÄIVÄHOIDOSSA ADOPTIOLAPSI PÄIVÄHOIDOSSA Adoptioperheet ry www.adoptioperheet.fi 5.9.2013 Sanna Mäkipää, TtM, terveydenhoitaja Tmi Capacitas Familia www.capacitasfamilia.fi Luennon aiheita Adoptoitu lapsi aloittaa päivähoidon

Lisätiedot

VERTAISTUKEA JA PALVELUJA

VERTAISTUKEA JA PALVELUJA Satu Rautio-Hämäläinen VERTAISTUKEA JA PALVELUJA Esite Uuraisilla asuville neuvolapalvelujen käyttäjille Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyö Toukokuu 2010 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

Äidit irti synnytysmasennuksesta ÄIMÄ ry

Äidit irti synnytysmasennuksesta ÄIMÄ ry Äidit irti synnytysmasennuksesta ÄIMÄ ry Äidit irti synnytysmasennuksesta ÄIMÄ ry Perustettu vuonna 1998 Valtakunnallinen vertaistukiyhdistys Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistys Mielenterveyden keskusliiton

Lisätiedot

Laajennettu perhevalmennus Kaarinassa

Laajennettu perhevalmennus Kaarinassa Laajennettu perhevalmennus Kaarinassa Toiminta vakiintunut Kehittämistyön tuloksena vuodesta 2008 alkaen laajennettu perhevalmennus on koskenut kaikkia kaarinalaisia ensisynnyttäjiä 2 Miten perhevalmennus

Lisätiedot

Työkaarityökalulla tuloksia

Työkaarityökalulla tuloksia Työkaarityökalulla tuloksia Asiantuntija Tarja Räty, TTK Työkaariajattelu työpaikan arjessa miten onnistumme yhdessä? Kehittämisen edellytyksiä Työkaarimallin käytäntöön saattamista Työura- ja kehityskeskustelut

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä

Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä Mitä tämä vihko sisältää? 1. Kuka minä olen? 4 2. Miten aloitimme palvelusuunnitelman tekemisen? 5 3. Miten suunnittelin palvelujani ennen palvelusuunnitelmakokousta?

Lisätiedot

Luomu- ja kasvisruoan käytön lisäämisen halukkuus päiväkodeissa. Eeva Ipatti ja Outi Jalovaara 3.6.2010

Luomu- ja kasvisruoan käytön lisäämisen halukkuus päiväkodeissa. Eeva Ipatti ja Outi Jalovaara 3.6.2010 Luomu- ja kasvisruoan käytön lisäämisen halukkuus päiväkodeissa Eeva Ipatti ja Outi Jalovaara 3.6.2010 Tutkimuksen kulku Ensin tehtiin alustava kysely sellaisiin päiväkoteihin, joissa luomu- ja kasviruokaa

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1. Nuorten työpajatoiminta 2. Etsivä nuorisotyö 3. Monialainen yhteistyö 2 1. Nuorten työpajat Nuorten työpajoilla

Lisätiedot

Vammaisen lapsen perheen tuki yleispalveluissa Imatran hyvinvointineuvolan toimintamalli

Vammaisen lapsen perheen tuki yleispalveluissa Imatran hyvinvointineuvolan toimintamalli Vammaisen lapsen perheen tuki yleispalveluissa Imatran hyvinvointineuvolan toimintamalli Luota muhun konferenssi 15.5.2014 Toimialajohtaja Tiina Kirmanen Imatra Asukkaita n. 28 300 Synnytyksiä n. 220 vuodessa

Lisätiedot

FT Katja Koski 2 lapsen äiti. Miniopas, jolla pääset alkuun uhmaikäisen kiukkupussin muuttamisesta todelliseksi enkeliksi.

FT Katja Koski 2 lapsen äiti. Miniopas, jolla pääset alkuun uhmaikäisen kiukkupussin muuttamisesta todelliseksi enkeliksi. FT Katja Koski 2 lapsen äiti SELÄTÄ UHMA Miniopas, jolla pääset alkuun uhmaikäisen kiukkupussin muuttamisesta todelliseksi enkeliksi. Arkea Ilman Taistelua Millaista arkesi olisi, jos sinun ei tarvisi

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOKEMUKSIA HYVINVOINTITIEDON KERUUSTA LAAJOISSA 4- VUOTISTERVEYSTARKASTUKSISSA, Oulu, Kempele, Liminka.

LAPSIPERHEIDEN KOKEMUKSIA HYVINVOINTITIEDON KERUUSTA LAAJOISSA 4- VUOTISTERVEYSTARKASTUKSISSA, Oulu, Kempele, Liminka. LAPSIPERHEIDEN KOKEMUKSIA HYVINVOINTITIEDON KERUUSTA LAAJOISSA 4- VUOTISTERVEYSTARKASTUKSISSA, Oulu, Kempele, Liminka. Salmi Sirpa ja Jurmu Tiina Opinnäytetyö, syksy 2012 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Vanhempainvapaan joustomalli

Vanhempainvapaan joustomalli Vanhempainvapaan joustomalli Väestöliiton ehdotus perhevapaajärjestelmään Vanhempainvapaan kokonaiskesto: Yhteensä 16 kk. Tämä koostuu: Äidin osuudesta: - ennen lapsen syntymää 1 kk - lapsen syntymän jälkeen

Lisätiedot

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 13.9.2012 Tuovi Hakulinen-Viitanen 1 Säännölliset tapaamiset

Lisätiedot

Lataa Odottavan äidin käsikirja. Lataa

Lataa Odottavan äidin käsikirja. Lataa Lataa Odottavan äidin käsikirja Lataa ISBN: 9789516563285 Sivumäärä: 434 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 24.63 Mb Odottavan äidin käsikirja on lapsen hankkimista suunnitteleville ja raskaana oleville tarkoitettu

Lisätiedot

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan Janakkala- Hattulan perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Janakkalan neuvola Lapsi 4 vuotta Arvoisat vanhemmat Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan terveydenhoitajalle / 201 klo. Käynti on osa

Lisätiedot

VARHAINEN VUOROVAIKUTUS. KYMPPI-hanke 2007-2011 Turun ammattikorkeakoulu Terveys-AIKO Kätilöopiskelijat Kati Korhonen & Jenni Rouhiainen

VARHAINEN VUOROVAIKUTUS. KYMPPI-hanke 2007-2011 Turun ammattikorkeakoulu Terveys-AIKO Kätilöopiskelijat Kati Korhonen & Jenni Rouhiainen VARHAINEN VUOROVAIKUTUS KYMPPI-hanke 2007-2011 Turun ammattikorkeakoulu Terveys-AIKO Kätilöopiskelijat Kati Korhonen & Jenni Rouhiainen Varhainen vuorovaikutus on jatkumo, joka alkaa jo raskausaikana ja

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot