Vuoden 2002 insinööritöitä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuoden 2002 insinööritöitä"

Transkriptio

1 / JH Vuoden 2002 insinööritöitä Tämän pienimuotoisen tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, missä laajuudessa insinööritöistä löytyy tietoa ston tietokannoista. Aura-tietokannan yhdistelmähaulla työt löytyvät helposti. Aluksi kannattaa valita yhdistelmähaku ja tämän jälkeen täyttää tarvittavat kentät: Haku rajattiin vuonna 2002 julkaistuihin töihin ja Sepänkadun kokoelmiin. Haun tulokset saa talletettua tekstimuodossa, kuten tässä on tehty. Joissakin töissä on mukana tiivistelmä, osata töitä se jostain syystä puuttuu. Haku anntoi tuloksena myös muutaman teknikkotyön, ne on poistettu seuraavasta listauksesta. Myös salaiset työt puuttuvat ston tietokannoista. Työt ovat seuraavassa ilmeisen satunnaisessa järjestyksessä:

2 Linnansuu, Jussi Ajanottokello Jussi Linnansuu 36, [17] lehteä 31 cm Tiivistelmä Amkk-stot: Tua kellot suunnittelu valmistus atk-ohjelmat suunnittelu Tiivistelmä: Tässä insinöörityössä esitellään PIC16F84 mikrokontrollerilla toteutetun ajanottokellon suunnittelua ja toteutusta. Työssä käsitellään varsinaista ohjelmakoodia, I2C-väylän toimintaa ja siihen liitettyjä mikropiirejä, virrankulutukseen vaikuttavia seikkoja sekä pohditaan ajanoton tarkkuuteen vaikuttavia asioita. Mikrokontrollerin ohjelmointi toteutettiin assemblerilla. Ohjelmiston kehitystyökaluna on käytetty Microchipin MBLAB-nimistä ohjelman kehitystyökalua, jossa on kääntäjä, editori, debuggeri ja simulaattori. Varsinainen ohjelmointilaite on itse suunniteltu ja rakennettu.

3 Aspelin, Mikko Alfaram Oy:n laatujärjestelmä Mikko Aspelin 34, [39] lehteä 31 cm laatujärjestelmät laadunvalvonta laadunvarmistus

4 Hautamäki, Rina Automaattisen RF-testausympäristön laatuanalyysi Rina Hautamäki 81 lehteä 31 cm Tiivistelmä testaus testaus järjestelmät testaus laatu matkapuhelimet RF-mittaus Sig Sixma automaatio Tiivistelmä: Työn tarkoituksena oli tutkia automaattisen RF-mittausjärjestelmän laatuun vaikuttavia tekijöitä ja tehdä ohjeistus NMP:n tuotekehityksessä sijaitsevan mittapaikan laadun määrittämiseksi. Kyseisessä mittapaikassa testataan WCDMA-järjestelmässä toimivia kolmannen sukupolven matkapuhelimia ja testausmenettely on määritelty 3G:n teknisissä spesifikaatioissa (3GPP TS ). Työssä on perehdytty NMP:n automaattiseen RF-mittapaikan toimintaan ja kalibrointiin sekä 3G:n RF-testeihin. Mittausjärjestelmän analysointiin soveltuvina työkaluina on esitelty Gage R&R ja DoE, joiden toteutukseen on käytetty Minitab-ohjelmistoa. Työssä tutustutaan myös mittausjärjestelmän analysointiin liittyvään tilastomatematiikkaan kuten Gage R&R:n pohjana olevaan varianssianalyysiin. Vaikka ohjeistus on tehty yhdelle mittapaikalle, työhön on pyritty kokoamaan tietoa testausjärjestelmien tutkimisesta ja laadun määrityksestä siten, että työtä voitaisiin laajemmaltikin soveltaa muiden jo olemassa olevien ja tulevaisuudessa perustettavien mittapaikkojen tutkinnassa.

5 Leppä, Timo Beauware-käyttöliittymä kauneudenhoitoalan yrityksille Timo Leppä 60, [10] lehteä 31 cm Amkk-stot: Tua atk-ohjelmat suunnittelu käyttöliittymät tietokonegrafiikka suunnittelu tietokannat C++

6 Rivinius, Lars Cable modem PCB Lars Rivinius iv, 35, [10] lehteä 31 cm Tiivistelmä piirilevyt kaapeliverkot kaapelitelevisio modeemit tuotekehittely Tiivistelmä: Työn tarkoituksena oli suunnitella kaapelimodeemin piirilevy, jota käytetään pääasiassa hotellibisneksessä TV-järjestelmään kuuluvassa Set-Top-Boxissa. Suunnittelun lähtökohtana oli yrityksessä jo käytössä oleva kaapelimodeemi. Tätä käytössä olevaa kaapelimodeemia muutettiin vastaamaan paremmin uudistunutta tekniikka ja standardisointia. Tämä työ käsittelee kaapelimodeemijärjestelmän perusteita ja toimintaympäristöä, suunnittelutyön etenemistä lähtien tarpeiden ja spesifikaatioiden määrittelystä ja komponenttien valinnasta valmiiseen piirilevyn layoutiin. Yhteenveto sisältää tulevaisuuden suunnitelmat tuotteen kehittämisestä sarjatuotantoon kelpaavaksi.

7 Leppänen, Mika Design reuse with mentor graphics' board architect tool Mika Leppänen 43, [10] lehteä kuv. 31 cm Tiivistelmä AMK-opinnäytetyö Turun ammattikorkeakoulu tietoliikennetekniikka Amkk-stot: Tua piirilevyt suunnittelu Tiivistelmä: Tässä työssä tutkittiin piirilevysuunnittelun uudelleenkäytettävien lohkojen sekä funktionaalisten varianttien toimintaa Board Architect ohjelmassa. Tarkoituksena oli tutkia miten ohjelma toimii ja miten se soveltuu Nokian suunnitteluympäristöön. Tarkoituksena oli myös tehdä lista tarvittavista muutoksista ja lisäominaisuuksista ohjelmiston valmistajalle, Mentor Graphicsille, jotta ohjelma voitaisiin ottaa käyttöön Nokialla. Aluksi perehdyttiin erilaisiin piirilevysuunnittelun uudelleenkäytön muotoihin ja niistä saataviin hyötyihin piirilevysuunnittelussa. Työssä tutustuttiin laajasti myös Board Architect ohjelmaan ja erityisesti sen piirilevysuunnittelun uudelleenkäyttöä tukeviin ominaisuuksiin. Työssä käydään läpi uudelleenkäytettävän lohkon suunnittelu-, käyttöönotto- ja ylläpitoprosessi ja kerrotaan mitä ongelmia saattaa tulla eteen prosessin aikana. Tulosten perusteella todettiin, että Board Architect toimii kohtalaisesti. Ohjelmasta ja dokumenteista löytyi ainoastaan muutama virhe. Ohjelmaa ei kuitenkaan voida ottaa Nokialla käyttöön ennen kuin siihen on saatu tarvittavat lisäominaisuudet, ja ohjelmasta löydetyt virheet on korjattu.

8 Vainio, Kati Diagnostisen hammasröntgenkuvantamisohjelmiston tietokantaversio Kati Vainio 36 lehteä 31 cm Tiivistelmä tietokantaohjelmat kehittäminen OMT++ Tiivistelmä: Tämän insinöörityön tarkoituksena oli toteuttaa diagnostisen hammasröntgenkuvan-tamisohjelmiston vanhan potilas- ja kuvatietokannan siirto uuteen DICOM-standardin mukaiseen tietokantarakenteeseen. Uuden tietokannan suunnittelu oli kesken tätä työtä tehtäessä, joten tietokantakonversion prototyyppiä varten toteutettiin mallitietokanta, jonka avulla konversiotyökalun tarkoituksenmukainen toiminta voitiin todentaa. Prototyypin OMT++-menetelmään perustuvassa suunnittelussa ja toteutuksessa noudatettiin Instrumentarium Oyj Imagingin tuotekehityksen laatujärjestelmän mukaista ohjelmistotuotantoprosessia. Valmiin prototyypin toiminta rajattiin insinöörityötä varten siten, että se siirtää tiedot asiakastyöaseman tietokannasta palvelimen tietokantaan lähiverkon yli. Tarvittavat tietokantamoottorit, ajurit ja ODBC-yhteys olivat käytettävissä. Vanha tietokanta oli eheä. Toteutetun sovelluksen tuli olla itsenäinen ohjelma omalla käyttöliittymällään.

9 Saarni, Marko Digitaalisen kolmitaajuuspuhelimen antennisovellus Marko Saarni 44, [32] lehteä 31 cm Tiivistelmä matkapuhelimet matkapuhelimet antennit GSM antennit DCS antennit Tiivistelmä: Antennisuunnittelu tarjoaa radioteknisesti mielenkiintoisen haasteen. Matkapuhelinkäyttöön tarkoitetun antennin spesifikaatioita ja muita vaatimuksia esittäviä osapuolia on useita ja jotkut näiden vaatimuksista ovat toisensa poissulkevia. Tämä johtaa siihen, että suunniteltu antenni muodostaa aina kompromissin eri tahojen intressien välille.tässä työssä suunniteltiin ja rakennettiin kolmella (GSM400, GSM900 ja DCS1800) taajuusalueella toimiva ns. triple-band-antenni. Tarkoituksena oli saada aikaan sähköisesti mahdollisimman hyvin toimiva ja fyysisesti pienikokoinen antenni. Työn tuloksena saatiin valmistettua koesarja, jonka antennit toimivat halutuilla taajuusalueilla melko hyvin. Pienen jatkokehittelyn myötä tässä työssä kehitetty antenni voisi olla kaupallisenkin tuotteen antenniratkaisu.

10 Hammarberg, Herman Digital camera simulation software Herman Hammarberg 34, [40] lehteä 31 cm Amkk-stot: Tua atk-ohjelmat digitaalikamerat TCP/IP COM ATL

11 Korppi-Tommola, Matias Drive2day car sharing service for mobile devices Matias Korppi-Tommola 40, [23] lehteä kuv. 31 cm Amkk-stot: Tua WAP WML matkaviestinpalvelut suunnittelu mobiilipalvelut

12 Ghebregziabher, Tewolde Andemariam DVB-T Architecture and Data Transmission Tewolde Andemariam Ghebregziabher 55, [3] lehteä 31 cm Tiivistelmä digitaalitekniikka digitaalitelevisio DVB ADSL LAN Tiivistelmä: The purpose of this thesis work was to understand, analyze and test the performance of a DVB return channel through ADSL/LAN for different set-top boxes under the DVB-IP pilot project. But due to the hardware limitations to undertake the testing, this thesis work has to be modified to emphasize more on the theory of DVB-T architecture and data transmission. The visibility of ADSL/LAN as a return channel in DVB-T systems has also been covered along with the hardware and software components required for DVB-IP network system. This thesis work illustrates how DVB-T architecture and standards are implemented and how this could workout with ADSL/LAN as a return channel. Finally, the pros and cons of ADSL as a return channel as compared to the other forms of return channels in use today has been discussed. Future research recommendations are also noted.

13 Hallio, Juhani DVB-T measurements system Juhani Hallio 78, [5] lehteä 31 cm Amkk-stot: Tua digitaalitelevisio televisiojärjestelmät digitaalitekniikka

14 Lehtinen, Miikka DVB-T sisävastaanotto Miikka Lehtinen 82 lehteä 31 cm Amkk-stot: Tua radioaallot laajakaistaverkot mittaus DVB-T

15 Närhi, Matti EnVision-Instrumentin lopputestausprosessin kehittäminen Matti Närhi 35, [12] lehteä 31 cm Tiivistelmä instrumentit testaus testaus järjestelmät mittaustekniikka mittaus teknologia Tiivistelmä: Tämän insinöörityön tarkoituksena oli varmistaa, että kaikkien asiakkaille lähetettävien EnVision-instrumenttien toimituskokonaisuus on mahdollisimman valmis heidän IT-ympäristöönsä. Asennetut ohjelmistot ja komponentit testataan kokonaisuutena ennen toimitusta. Asennus saa kestää kolme tuntia, jonka jälkeen EnVision-instrumenteille tehdään asiakaslopputestit tilatuilla mittausteknologioilla. EnVision-instrumenttien asiakasasennusten laatu paranee ja helpottuu, kun työn tulosten mukainen asennus ja testausjärjestelmä on täysimittaisesti käytössä.

16 Pasi, Sami Gigabit Ethernet -lähiverkkoprojekti Sami Pasi 52, [8] lehteä 31 cm Tiivistelmä Ethernet lähiverkot tietoliikenneverkot Tiivistelmä: Yleiskaapelointi on vakiinnuttanut asemansa hyvänä, pitkäaikaisena, joustavana ja edullisena kaapelointiratkaisuna kiinteistössä. Yleiskaapelointia käytetään yleisesti toimitilakiinteistöjen tietoliikennekaapelointina ja aivan viime vuosina sen periaatteita on ryhdytty soveltamaan myös asuinkiinteistöissä. Näitä yleiskaapeloinnin ratkaisuja käytettiin ollessani töissä YIT Primatel Oy:ssä. Tämän työn tarkoituksena oli tutkia tämänhetkistä tilannetta yleiskaapeloinnin standardoinnissa ja suunnitella lähiverkko, joka on joustava, edullinen, pitkäikäinen ja pystyy 1Gb/s siirtonopeuksiin. Nämä vaadittavat ominaisuudet kattava järjestelmä oli Avayan kehittämä yleiskaapelointijärjestelmä Systimax SCS GigaSPEED. Kyseinen yleiskaapelointijärjestelmä soveltuu datan, puheen, kuvan, turvajärjestelmien ja taloautomaatiojärjestelmien tiedonsiirtoon.

17 Kotilainen, Heidi Henkilöstöjohtamisen motivaatiokannusteet Heidi Kotilainen 58, [13] lehteä 31 cm AMK-opinnäytetyö Turun ammattikorkeakoulu tietoliikenneosasto Amkk-stot: Tua henkilöstöjohtaminen palkitseminen motivaatio

18 Toivonen, Juha Hätäevakuointijärjestelmän kuulutuskojeen monitorointi Juha Toivonen 36, [4] lehteä 31 cm väestönsuojelu evakuointi äänitekniikka tarkkailu valvontajärjestelmät hälytysjärjestelmät kuulutuskojeet hätäevakuointi monitorointi

19 Anttila, Veli-Matti Instrumenttituotannossa käytettävän lämpökaapin kalibrointimenettelyn suunnittelu ja käyttöönotto Veli-Matti Anttila 32, [23] lehteä 31 cm Tiivistelmä instrumentit x tuotanto kalibrointi mittaus suunnittelu lämpökaapit Tiivistelmä: Työn tarkoituksena oli suunnitella ja ottaa käyttöön Singaporessa Wallac Oy:n tuotannossa käytettävän lämpökaapin kalibrointia varten sopiva menettely. Suunnittelun perustana käytettiin jo olemassa olevaa järjestelmää, jota käytetään Turussa valmistusvaiheessa olevien instrumenttien testaukseen. Uusi kalibroinnissa käytettävä laitteisto haluttiin saada tosin hieman halvemmalla sekä helppokäyttöisempänä kuin vertailulaitteisto. Työssä käytettiin ruotsalaisen Intab Oy:n valmistamaa 16-kanavaista AAC-2 dataloggeria sekä kymmentä K-tyypin termoparia. Tämä yhdistelmä on halvempi ja helppokäyttöisempi mutta epätarkempi kuin Turussa käytettävä laitteisto, jossa käytetään tarkkoja pt-100-antureita. Hankitun laitteiston kokonaismittausvirhe on 0,9 `C, ja se alittaa kalibrointispesifikaatioiden määrämän virherajan. Suurin sallittu virhe on määrätty kolmasosaan 4 `C:n vaihtelualueesta.

20 Sahlsten, Osku Integrated stereo audio amplifier in mobile phone Osku Sahlsten 61, [11] lehteä kuv. 31 cm Amkk-stot: Tua vahvistimet matkapuhelimet handsfree

21 Leppäkorpi, Janne Integroidun audiokoodekin automaattitestausjärjestelmä Janne Leppäkorpi 37 lehteä 31 cm Amkk-stot: Tua matkapuhelimet mittausmenetelmät automaatiojärjestelmät testaus audiokoodekki

22 Helkearo, Mika Integroitujen CATV-piirien suorituskykyvertailu Mika Helkearo 71, [18] lehteä 31 cm Tiivistelmä vahvistinpiirit CATV-piirit Tiivistelmä: Insinöörityön tarkoituksena oli kartoittaa markkinoilla olevien integroitujen CATV-vahvistinpiirien suorituskykyä tekemällä suorituskykyvertailu tuntemattomista piireistä ja ottamalla vertailuun muutama tuttu piiri mukaan. Näin saataisiin piirien ominaisuuksista tietoa, jonka perusteella nykyisin käytössä olevia piirejä voitaisiin tarvittaessa korvata muilla piireillä. Piireille rakennettiin oma testausalusta tai käytettiin valmistajan toimittamaa. Erityistä huomiota pyrittiin kiinnittämään siihen, että kaikkien piirien osalta olo-suhteet pysyivät muuttumattomina. Kutakin piiriä oli testissä mukana kolme yksilöä. Kustakin yksilöstä mitattiin CSO- ja CTB-kertymäsäröt, kohinaluvut, heijastusvaimennukset ja taajuus-vasteet. Lisäksi tutkittiin kunkin piirityypin palautumiskykyä RF-ylikuormitus-tilanteen jälkeen. Tuntemattomista piireistä löytyi muutama todella hyvä piiri, jotka olivat suorituskyvyltään nyt käytössä olevien tasoisia tai parempia. Osassa piireistä varsinkin CSO-säröetäisyydet olivat käyttökelvottoman huonoja. Osa mittauksista epäonnistui viallisen yksilön tai mittauspaikan olosuhteiden muuttumisen vuoksi, vaikka tämä pyrittiinkin estämään.

23 Jeromaa, Kimmo IP-pohjaisen virtuaalisen yksityisverkon tekniikka (IP-VPN) Kimmo Jeromaa 55, [4] lehteä 31 cm protokollat tietoturva tietosuoja tietoliikenneverkot IP-VPN VPN IPSec

24 Rajala, Marko IPv6-verkon toteutus ja käytettävyys Marko Rajala 75 lehteä 31 cm Tiivistelmä tietoliikenneverkot Internet protokollat autokonfigurointi IPv6 Tiivistelmä: Internetin suuren suosion myötä on ilmestynyt useita ongelmia, joiden takia on suunniteltu uuden sukupolven Internet-protokolla. Myös verkossa olevien päätelaitteiden huima kehitys on asettanut verkkotekniikalle omat vaatimuksensa, joihin IPv6-protokollan on tarkoitus vastata protokollatasolla. Nykyisten IP-osoitteiden loppumisongelmaan IPv6-protokolla tuo ratkaisun suurentamalla osoiteavaruutta 32-bittisestä 128-bittiseksi. Tietoturvan kehittäminen on ollut uuden protokollan yksi keskeisin tavoite. IPv6:n suunnittelussa on otettu myös huomioon reaaliaikaliikenteen asettamat vaatimukset. Tämän työn tavoitteena oli tutkia IPv6-protokollan toimintaa ja sen mukanaan tuomia ratkaisuja erilaisiin ongelmiin. Työssä on keskitytty tarkemmin 6to4-tunnelointimenetelmään, jota pystyy kokeilemaan jokainen, jolla on maailmanlaajuisesti uniikki IPv4-osoite sekä IPv6:ta tukeva käyttöjärjestelmä. Lisäksi tutkittin erilaisia toteutustapoja, jotka koskivat IPv6-verkkoa. Tavoitteet toteutettiin tutkimalla lähdemateriaalia sekä rakentamalla yksinkertainen testiverkko.

25 Keihäs, Juha Isotooppituotannon laadunvalvontaohjelmiston kehittäminen Juha Keihäs 43, [17] lehteä kuv. 31 cm Tiivistelmä laadunvalvonta atk-järjestelmät Tiivistelmä: Isotooppituotanto Wallac OY:ssä valmistaa kalibrointistandardeja gamma- ja nestetuikelaskimien kalibrointia varten. Tämän insinöörityöntyön tarkoituksena oli suunnitella ja luoda isotooppituotannolle uusi yhtenäinen laadunvalvontaohjelmisto. Ohjelmiston tarkoituksena on automatisoida nykyisin manuaalisesti tehtyjä laskentarutiineja. Ohjelmiston käyttöliittymän tulee olla selkeä. Laadunvalvonnan parametrien muuttamisen tulee olla yksinkertaista. Ohjelmistolle luotiin Visual Basicilla käyttöliittymä, josta kutsutaan automatisoituja Microsoft Excel- Ja Microsoft Word-työkirjoja. Lisäksi vanhoja laatuohjelmia hyödynnetään osassa ohjelmistoa. Ohjelmistolle asetetut ensisijaiset tavoitteet saavutettiin. Tämä insinöörityö sisältää perustietoa radioaktiivisuudesta sekä nestetuike- ja gammalaskennasta. Työn pääpaino on uuden laadunhallintaohjelmiston toimintojen selvittämisessä.

26 Koivisto, Mika Juotospastapainokoneen käyttööotto Mika Koivisto 77, [3] lehteä 31 cm Tiivistelmä juotto juotto koneet Six Sigma piirilevyt valmistus elektroniikka valmistus Tiivistelmä: Tilastollinen prosessin hallinta on avainasemassa, kun aiotaan parantaa tuotteen tai prosessin laatua ja vähentää vaihtelevuutta. Tämä tarkoittaa prosessin mittaamista tuotteen sijasta. Elektroniikkatuotannossa pastanpainon onnistuminen vaikuttaa paljon tuotteen virheettömyyteen. Tässä työssä perehdyttiin pastanpainokoneen käyttöönottoon, testilevyn suunnitteluun, testilevyn ja stensiilin teettämiseen, pastanpainon analysoimiseen tilastollisella prosessintarkkailulaitteistolla sekä pastanpainokoneen painojäljen parantamiseen ja vakauttamiseen käyttämällä Six Sigma -menetelmää. Turun AMK:lle hankittiin pastanpainokone, joka asennettiin demolaitteistoksi laboratorioon. Laboratorioon asennettiin myös painojäljentarkastuslaite ja kuljetin. Testiajoja varten koneeseen suunniteltiin testilevy ja stensiili, jotka teetettiin ulkopuolisilla yrityksillä. Linjan toiminta selvitettiin koneiden ohjekirjoihin perehtymällä sekä suorittamalla koeajoja. Painojälkeä tarkkailtiin tilastollisen prosessin hallinnan kanssa. Jäljen optimointiin käytettiin Six Sigma -menetelmää, joka sisältää useita tilastomatemaattisia työkaluja. Laitteisto saatiin koottua ja toimimaan laboratorioon harjoittelua varten. Painokoneen painojälki saatiin säädettyä sopivan tarkaksi ja vakaaksi. Six Sigma -menetelmään kuuluvan koesuunnittelun avulla saatiin selville muutama parametri, joilla on selvää merkitystä painojälkeen. Jos painoprosessia halutaan vielä parantaa, tulisi Six Sigmaa käyttää laajemmin ja mielellään koulutetun Six Sigma -asiantuntijan opastuksella.

27 Haaristo, Antero Kaapelimodeemin dowlink-taajuuden muuttaminen Antero Haaristo 24, [5] lehteä 31 cm Amkk-stot: Tua kaapeliverkot televisioverkot vahvistimet kaapelimodeemit

28 Lehtoväre, Kai Kontrolleriyksiköiden liikennöintitestaus Kai Lehtoväre 43, [9] lehteä kuv. 31 cm liikennöinti testaus transponderiyksikkö kontrolleriyksiköt

29 Sällinen, Markus The KVM and dynamic updating Markus Sällinen 32, [2] lehteä 31 cm Abstract atk-ohjelmat päivitys Java virtuaalikone Tiivistelmä: The purpose of this thesis was to explore Sun's reference implementation of the KVM and to find out if it is possible to modify the KVM so that dynamic updating would be possible. This thesis is divided into two parts: the first part about J2ME and the other part about dynamic updating. The first part about J2ME was jointly written with Juhani Väihkönen who did his thesis "Modeling KVM with UML" at the same time. The results and tests show that it is possible to dynamically update classes with a certain kind of overhead and a larger use of memory. There is still a lot to do to make the modified KVM useful. It is possible to convert the existing objects to the new class at update but these results are not presented in this thesis.

30 Vaarainen, Petri Laivatäryttimien taajuusmuuttajien ohjaus ja täryttimien toiminnan analysointi Petri Vaarainen 36, [10] lehteä 31 cm laivat laivat täryttimet laivatäryttimet taajuusmuuttajat ohjelmointi

31 Silventoinen, Toni Langattoman lähiverkon tietoturvaongelmat ja -ratkaisut Toni Silventoinen 51 lehteä 31 cm Tiivistelmä lähiverkot tietoturva WLAN Tiivistelmä: Työni tarkoituksena oli esittää langattoman lähiverkon IEEE standardin tietoturvaongelmia ja mahdollisia parannuskeinoja niihin. Insinöörityössä käytettiin apuna www-sivuja, www-keskustelupalstoja, erikoislehtiä ja WLAN-kurssin oppimateriaalia. Insinöörityöstäni ilmenee, että langattomat lähiverkot ovat turvattomia, vaikka WEP-salausta käytettäisiin datan salaukseen. Lisäksi autentikointitavat ovat riittämättömiä, MAC-osoite-suodatin ja SSID eivät ole riittäviä tietoturvaratkaisuja. Langattomat lähiverkot tarvitsevat parempia tietoturvamenetelmiä. Tietoturvaratkaisut ovat kalliita investointeja, mutta verkkoon murtautujan tai liikesalaisuuksien salakuuntelijan aiheuttamat vahingot voivat tulla vieläkin kalliimmiksi.

32 Sainio, Antti Laskutus IP-verkoissa Antti Sainio 35 lehteä 31 cm Amkk-stot: Tua verkkopalvelut laskutus tietoliikenneverkot IP-laskutus

33 Lehtonen, Pauli Limitations of Ethernet in Campus Networks Pauli Lehtonen iv, 50 lehteä 31 cm Amkk-stot: Tua lähiverkot tiedonsiirto Ethernet Internet opiskelija-asunnot LAN VLAN

34 Koski, Toni Linux ATM-palomuuri Toni Koski 41 lehteä kuv. 31 cm Amkk-stot: Tua Linux tietoturva ATM-tekniikka tietoliikenneverkot palomuurit

35 Töykkälä, Juha Maalauslinjan automatisointi Juha Töykkälä 58, [28]lehteä kuv. 31 cm Tiivistelmä AMK-opinnäytetyö Turun ammattikorkeakoulu tietoliikennetekniikka automaatio pintakäsittely Tiivistelmä: Tämä insinöörityö on tehty Okmatek Oy:ssä automaatiosuunnittelusta, -asennuksista ja logiikan ohjelmointitehtävistä syksyllä Työn tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa automaattinen laudanmaalauslinja Vampulassa sijaitsevalle puutavaran pintakäsittelyyn erikoistuneelle yritykselle, Okmatek Oy:lle. Maalauslinja automatisoitiin tuotantotason nostamiseksi. Uudella Linjalla varmistetaan myös maalatun laudan hyvä ja tasainen laatu. Linja automatisoitiin suunnittelemalla ja toteuttamalla automaattinen laudanladontakone, jonka tehtävänä on syöttää lautanipusta lautaa maalauskoneelle. Ladontakoneen liikkeet automatisoitiin erilaisin toimilaittein. Liikkeitä seurataan ja ohjataan ohjelmoitavan logiikan avulla. Ladontakoneen automatisointiprojekti jaettiin eri vaiheisiin. Vaiheet toteutettiin projektisuunnitelman mukaisesti. Laitteiston testauksien perustella linjan automatisoinnilla saavutetaan haluttu tulos. Työn aikataulun mukaisesti yritys ottaisi käyttöönsä uuden automatisoidun maalauslinjan vuoden 2002 joulukuussa.

36 Roslöf, Mauritz Matkapuhelimen energiahallintapiirin testaaminen Mauritz Roslöf 44 lehteä 31 cm Erikoistyö Turun ammattikorkeakoulu tietotekniikka matkapuhelimet mittaus järjestelmät testaus oskillaattorit jännite varauspumput regulaattorit

37 Aitamurto, Kimmo MHP-sovellus digitaalisessa televisiossa Kimmo Aitamurto 59 lehteä 31 cm digitaalitelevisio digitaalitekniikka MHP-sovellus

38 Väihkönen, Juhani Modeling the KVM with the UML Juhani Väihkönen 36 lehteä 31 cm Tiivistelmä Amkk-stot: Tua KVM UML mallintaminen kuvantaminen atk atk-ohjelmat kehittäminen Tiivistelmä: KVM on tarkoitettu ajamaan Javalla tehtyjä ohjelmia pienissä PDA-laitteissa joissa muistia ja prosessoritehoa on rajoitetusti. Tämän päättötyön tarkoituksena oli tutkia KVM:n sisäisiä rakenteita ja mallintaa niitä UML-kielellä. Projektin päätarkoitus oli muunnella KVM siten, että sitä voisi päivittää dynaamisesti. Varsinainen päivitys on esitelty Insinööri Markus Sällisen päättötyössä, jonka nimi on "The KVM and dynamic updating". Kaikki UML-kaaviot tähän päättötyöhön tehtiin Prosa/om UML Modeler-ohjelmalla, jonka versio oli Mallinnus tehtiin tutkimalla KVM:n lähdekoodia ja testaamalla sitä Microsoft Visual C++ -ohjelmalla. Myös erilaiseen KVM:ää ja UML:ää käsittelevään llisuuteen paneuduttiin. Tuloksena syntyi monia UML-kaaviota KVM:n sisäisistä rakenteista ja paljon tietoa UML-mallinnuksesta. Tässä työssä käsitellään alussa lyhyesti UML-kieli ja KVM:n rakenne. Lopussa esitellään varsinainen työ eli mallinnus ja UML-kaaviot.

39 Salonen, Jukka Monikansallisen yrityksen asiakastietokannan määrittely, segmentointiperusteet sekä raportointiprosessit Jukka Salonen 54, [8] lehteä 31 cm Tiivistelmät tietokannat asiakaspalvelu markkinointiviestintä kansainväliset yritykset asiakkuudenhallinta Tiivistelmä: Tämä opinnäytetyö tehtiin Teleste Oyj:lle keväällä Päätavoitteena oli selvittää ja analysoida niitä asiakkuudenhallinnan tekijöitä, jotka tukevat Telesten markkinoinnin tehokkuutta. Tämän lisäksi pyrkimyksenä oli kehittää asiakasluokittelua CRM -järjestelmää varten ja eri mahdollisuuksia käyttää tietokannasta haettavia tietoja markkinoinnin suorittamiseen. Lähtökohtana oli teorian kautta selvittää, miten Telesten markkinoinnissa voitaisiin käyttää tietokantaa mahdollisimman tehokkaasti hyödyksi. Työn alussa kerrotaan Teleste -konsernista ja esitellään CRM -järjestelmä ja kerrotaan, mitä hyötyjä sen avulla voidaan saavuttaa. Lisäksi selvitetään asiakkuuteen liittyviä kysymyksiä. Näiden jälkeen tulee projektiosuus, jossa keskitytään Telesten markkinoinnin kehittämiseen tietokannan avulla.

40 Laine, Jukka Muistioptimointi 32-bittisissä sulautetuissa järjestelmissä Jukka Laine 70 lehteä kuv. 31 cm Amkk-stot: Tua sulautettu tietotekniikka muistit tuotekehitys sulautetut järjestelmät

41 Helttula, Jouni Näytön RF-siedon testaus konenäön avulla Jouni Helttula 32, [1] lehteä kuv. 31 cm Amkk-stot: Tua näytöt konenäkö häiriöt testit RF-kentät

42 Ekman, Alex Paraisten Puhelimen xdsl-dataverkon suunnittelu ja rakentaminen Alex Ekman 27, [14] lehteä 31 cm tietoliikenneverkot laajakaistaverkot Parainen laajakaistaverkot suunnittelu XDSL

43 Solismaa, Jaakko Passiiviset optiset verkot Jaakko Solismaa 39, [13] lehteä 31 cm Tiivistelmä tietoliikenneverkot PON-verkot optiset verkot Tiivistelmä: Työn teettäjänä oli Auria Turun Puhelin Oy ja sen R&D-osasto. Työn aiheena oli passiiviset optiset verkot (Passive Optical Networks eli PON), jotka ovat liitäntäverkon alueella sijaitsevia optisia täyden palvelun tietoliikenneverkkoja. Työssä onkin tutkittu pääasiassa PON-verkkojen perusrakennetta sekä kahta PON-standardia, jotka ovat vanhempi, ATM:ään perustuva APON sekä uudempi, vielä kehitteillä oleva Ethernetiin perustuvaa EPON-standardi. Työn loppuosassa on myös laskettu, kuinka paljon tällaisen PON-verkkoratkaisun investoinnit maksaisivat, kun vertailukohteena on käytetty perinteistä pisteestä pisteeseen -menetelmällä toteutettua optista verkkoa. Passiiviset optiset verkot ovat tekniikaltaan käyttövalmiita tietoliikenneverkkoja. On kuitenkin vielä joitakin osa-alueita, kuten protokollat, joita on syytä tarkastella vielä myöhemmin uudestaan. Kaupalliselta kannalta PON-verkkojen rakentaminen voi jo nyt olla kannattavaa.

44 Kirkkala, Sami Projektin dokumentaation hallintajärjestelmä Sami Kirkkala 72, [41] lehteä 31 cm Tiivistelmä AMK-opinnäytetyö Turun ammattikorkeakoulu tietoliikennetekniikka projektinhallinta dokumentaatio Tiivistelmä: Ohjelmistokehityskeskus on Turun alueen korkeakoulujen yhteinen tutkimuskeskus. Tarkoituksena oli tuottaa Ohjelmistokehityskeskukselle toimintajärjestelmää tukeva säännöstö, jonka avulla määritellään projektille perustettava kansiosto.ohjelmistotyö on pääasiassa dokumenttien tuottamista. Dokumentteja ovat niin lähdekoodit kuin muutkin projektinhallintaan liittyvät dokumentit. Laadukkaiden dokumenttien tuottaminen on kuitenkin käytännössä ohjelmistoprojektin heikompia kohtia.dokumentaation hallintajärjestelmä ohjeistaa projektikoordinaattoria ja muita projektiryhmän jäseniä dokumenttien järjestelmälliseen hallintaan. Työssä huomioitiin ensisijaisesti ISO 9001:2000 -version vaatimukset dokumenttien sijoittelusta ja versionhallinnasta. Versionhallinta on tärkeä osa dokumentaation hallintaa. Versionhallinnan tulee huolehtia vanhojen versioiden säilyttämisestä ja tarpeen tullen palauttamisesta. Versionhallinta tarjoaa todisteita laatujärjestelmän vaatimusten mukaisesta toiminnasta. Lähdekoodien versionhallinta hoidetaan CVS-ohjelmistolla ja muiden dokumenttien versionhallinta manuaalisesti.tavoitteena oli tuottaa selkeä, helposti ymmärrettävä ja yksikäsitteinen säännöstö. Säännöstön tuli kattaa seuraavat dokumentit: Projektikansion ja hakemistojen perustamisen ohjeistus. Hakemistojen nimeämisen ohjeistaminen projektin vaiheiden mukaisesti. Tiedostojen nimeämisen ja sijoittamisen säännöt. Versionhallinnan ohjeistaminen.

45 Anttila, Mika Sadetintietokanta ja yhteys kotisivuille Mika Anttila Julkaistu: [Turku] Turun teknillinen oppilaitos , [27] lehteä 31 cm Opinnäytetyö Erikoistyö Turun teknillinen oppilaitos tietoliikenneosasto Amkk-stot: Tua atk-ohjelmat tietokantaohjelmat Access WWW-sivut kastelulaitteet sadettimet

46 Kuusisto, Tero Sähköinen varastointitietokanta Tero Kuusisto 34 lehteä 31 cm Amkk-stot: Tua tietokantaohjelmat ohjelmointi Internet SQL ASP varastonpito

47 Kari, Juhani Sinuscan-ultraäänimittalaitteiston elektroniikan suunnittelu Juhani Kari 58, [7] lehteä 31 cm Opinnäytetyö Erikoistyö Turun ammattikorkeakoulu tietoliikenneosasto Amkk-stot: Tua infrapunatekniikka ultraäänitutkimus Sinuscan tietoliikennetekniikka elektroniikkalaitteet elektroniikka suunnittelu

48 Koskinen, Ville SyncML:n yhteentoimivuuden testaus Ville Koskinen 42, [1] lehteä 31 cm Amkk-stot: Tua protokollat matkapuhelimet testaus tiedonsiirto yhteensopivuus SyncML

49 Männistö, Kirsi Taistelunjohtojärjestelmän työaseman tietoliikenneliitynnät Kirsi Männistö 44, [3] lehteä 31 cm Amkk-stot: Tua tietoliikennetekniikka sotatekniikka lähiverkot Ethernet tutka sota-alukset taistelunjohtojärjestelmät

50 Maunula, Markus Talotekniikan kunnossapitosovellus voimalaitosympäristöön Markus Maunula 44 lehteä 31 cm Tiivistelmä atk-ohjelmat kunnossapito tiedonhallinta talotekniikka elinkaari Tiivistelmä: Tämän insinöörityön tarkoituksena oli kehittää voimalaitosympäristöön talotekniikan toimintoihin keskittyvä kunnossapidon tiedonhallintasovellus, jossa on helppokäyttöinen käyttöliittymä. Työ toteutettiin teollisuudessa syntyneeseen tarpeeseen saada kiinteistöalueen elinkaariaikaisen teknisen tietouden, dokumentaation ja kunnossapidon hallinnan hoitava ohjelmisto. Tavoitteena oli perehtyä talotekniikan ja kunnossapidon toimintoihin sekä teollisuuskiinteistöjä koskevaan elinkaariajatteluun ja huolto-mallin tuomiseen teollisuuskiinteistöihin. Työ toteutettiin ALMA Software Oy:n toimeksiantona yhteistyössä YIT Huber Oy:n kanssa. Kohdeympäristönä oli Kokkolan Voima Oy:n lämpövoimalaitos. Lopputulokseksi saatiin BuildALMA-ohjelmistotyökalu, jolla voidaan hallita kaikkea kiinteistön ja talotekniikan teknistä dokumentaatiota.

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Käytettävyys ja käyttäjätutkimus Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Teron luennot Ke 15.2 miniluento Ti 28.2 viikkotehtävän anto (T,M) To 1.3 Tero paikalla (tehtävien tekoa) Ti 6.3

Lisätiedot

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Päiväys Tekijä 22.03.02 Ville Vaittinen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tärkeimmät lyhenteet... 3 2. Konfiguraationhallinnan tärkeimmät välineet... 4 2.1

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. järjestelmätyöt: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. järjestelmätyöt: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (7) Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla tieto- ja tietoliikennealan yrityksissä erilaisissa työkokonaisuuksissa ja tehtävissä sekä

Lisätiedot

Valppaan asennus- ja käyttöohje

Valppaan asennus- ja käyttöohje Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.9 16.2.2006 Tuukka Laakso Korjattu versio 0.1 Antti Kettunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Valppaan asennus...3 2.1 Valppaan kääntäminen...3 2.2 Valmiiksi

Lisätiedot

Langattomien verkkojen tietosuojapalvelut

Langattomien verkkojen tietosuojapalvelut Langattomien verkkojen tietosuojapalvelut Sisältö Työn tausta & tavoitteet Käytetty metodiikka Työn lähtökohdat IEEE 802.11 verkkojen tietoturva Keskeiset tulokset Demonstraatiojärjestelmä Oman työn osuus

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

SMART BUSINESS ARCHITECTURE

SMART BUSINESS ARCHITECTURE SMART BUSINESS ARCHITECTURE RAJATTOMAN VERKON ALUSTA Mihail Papazoglou, järjestelmäasiantuntija Agenda Markkinatrendit Miksi Smart Business Architecture? LAN Security Yhteenveto 2010 Cisco Systems, Inc.

Lisätiedot

Loppuraportti. Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto. Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Versio

Loppuraportti. Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto. Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Versio 1 Loppuraportti Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu Versio 1.0 15.1.2006 2 Sisällys Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Dokumentin tarkoitus...

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Sinulle on toimitettu valmiiksi asennettu HYPER V ympäristö. Tehtäväsi on asentaa tarvittavat virtuaalikoneet, sekä konfiguroida ne ja verkkolaitteet, tehtävän mukaisesti.

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

Suorituskyvyn varmistaminen sovelluskehityksen eri vaiheissa Paavo Häkkinen, Presales Teamleader Compuware Finland

Suorituskyvyn varmistaminen sovelluskehityksen eri vaiheissa Paavo Häkkinen, Presales Teamleader Compuware Finland Suorituskyvyn varmistaminen sovelluskehityksen eri vaiheissa Paavo Häkkinen, Presales Teamleader Compuware Finland Epäonnistuminen ei ole vaikeaa Approximately 40% of mission-critical mainframe projects

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

Ohjelmistotuotteen hallinnasta

Ohjelmistotuotteen hallinnasta Ohjelmistotuotteen hallinnasta Luennon tavoitteista Luennon sisällöstä Motivointia Lähteinä: Haikala ja Märijärvi, Ohjelmistotuotanto Royce, Software Project Management, A Unified Framework 1 Tavoitteista

Lisätiedot

On-line mittausten kunnonvalvonta vedenpuhdistusprosessissa PROJEKTISUUNNITELMA

On-line mittausten kunnonvalvonta vedenpuhdistusprosessissa PROJEKTISUUNNITELMA On-line mittausten kunnonvalvonta vedenpuhdistusprosessissa PROJEKTISUUNNITELMA Tomi Lukkarinen AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan Projektisuunnitelma 2 (11) Sisältö 1. Tehtävänkuvaus... 4 1.1

Lisätiedot

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_HS.doc Päiväys: Projekti: AgileElephant Versio: V0.3

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_HS.doc Päiväys: Projekti: AgileElephant Versio: V0.3 AgilElephant SEPA Diary Petri Kalsi 55347A Heikki Salminen 51137K Tekijä: Petri Kalsi Omistaja: ElectricSeven Aihe: PK&HS Sivu 1 / 7 Dokumenttihistoria Revisiohistoria Revision päiväys: 29.11.2004 Seuraavan

Lisätiedot

WWW-sivut HTML-kielellä esitettyä hypertekstiaineistoa

WWW-sivut HTML-kielellä esitettyä hypertekstiaineistoa WWW ja tietokannat WWW-sivut HTML-kielellä esitettyä hypertekstiaineistoa tekstiä, kuvia, hyperlinkkejä Staattiset sivut kirjoitettu kerran, muuttaminen käsin ongelmana pysyminen ajantasalla Ylläpito hankalaa,

Lisätiedot

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY Pilvi EASY Tiedostopalvelin: Tiedostojen tallennukseen ja jakamiseen soveltuva monipuolinen järjestelmä EASY Pilvipalvelin: Täysiverinen, skaalautuva käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Määrittelydokumentti NJC2 Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti ( ov) Projektiryhmä Eero Anttila Olli

Lisätiedot

A14-11 Potilaan mittaustiedon siirtäminen matkapuhelimeen

A14-11 Potilaan mittaustiedon siirtäminen matkapuhelimeen 1 AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt A14-11 Potilaan mittaustiedon siirtäminen matkapuhelimeen Projektisuunnitelma Tommi Salminen, Hanna Ukkola, Olli Törmänen 19.09.2014 1 Projektin

Lisätiedot

29.11.2015. Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301. Storage. Storage - trendit. 5 opintopistettä. Petri Nuutinen

29.11.2015. Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301. Storage. Storage - trendit. 5 opintopistettä. Petri Nuutinen Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301 5 opintopistettä Petri Nuutinen 5 opintopistettä Petri Nuutinen Storage Storage hallinnassa tärkeää saatavuus laajentaminen turvaaminen optimointi Storagen

Lisätiedot

Tietotekniikan Sovellusprojektit

Tietotekniikan Sovellusprojektit Tietotekniikan Sovellusprojektit Jukka-Pekka Santanen Tietotekniikan laitos 16.2.2010 Tavoitteena taitoja ja kokemusta projektimuotoisesta työtavasta ja ryhmätyöstä, projektin hallinnasta ja johtamisesta,

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

TITANIC TEMPPU, vaan ei karille

TITANIC TEMPPU, vaan ei karille TITANIC TEMPPU, vaan ei karille Mikko Mäkelä Tuomo Rintamäki 17/10/10 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Metropolia- ammattikorkeakoulusta Suomen suurin ammattikorkeakoulu, joka aloitti

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Käyttöohje Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset 0.1

Lisätiedot

IQ3XCITE JÄRJESTELMÄ

IQ3XCITE JÄRJESTELMÄ IQ3XCITE JÄRJESTELMÄ IQ3xcite-järjestelmän esittely Tämän päivän rakennusten hallinnointi ja valvonta on aina vain kehittyneempää. Rakennusautomaatiojärjestelmä tulee räätälöidä jokaisen asiakkaan tarpeiden

Lisätiedot

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010)

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 19.5.2010) 2 (3) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

T Testiraportti - järjestelmätestaus

T Testiraportti - järjestelmätestaus T-76.115 Testiraportti - järjestelmätestaus 18. huhtikuuta 2002 Confuse 1 Tila Versio: 1.0 Tila: Päivitetty Jakelu: Julkinen Luotu: 18.04.2002 Jani Myyry Muutettu viimeksi: 18.04.2002 Jani Myyry Versiohistoria

Lisätiedot

Convergence of messaging

Convergence of messaging Convergence of messaging Testaussuunnitelma The Converge Group: Mikko Hiipakka Anssi Johansson Joni Karppinen Olli Pettay Timo Ranta-Ojala Tea Silander Helsinki 20. joulukuuta 2002 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla Tervetuloa mukaan Sisällysluettelo yleistä... 3 MY KNX... 3 Kirjaudu KNX organisaation kotisivulle... 4 Partnerluettelo... 5

Lisätiedot

T SEPA - STAATTISET MENETELMÄT Tuomas Tolvanen, 55382U Timo Töyry, 58578B

T SEPA - STAATTISET MENETELMÄT Tuomas Tolvanen, 55382U Timo Töyry, 58578B T-76.5158 SEPA - STAATTISET MENETELMÄT Tuomas Tolvanen, 55382U Timo Töyry, 58578B T-76.5158 SEPA - Pariohjelmointi 2 (7) VERSION HALLINTA Versio Päivä Tekijä Kuvaus 0.1 5.12.2006 Tuomas Tolvanen Ensimmäinen

Lisätiedot

Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta

Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta Tervetuloa kurssille! 2 Kurssin yleisinfo Kurssin tausta Katsaus luentoihin Aloitusluennon agenda Luennoitsijoiden esittely Harjoitustyön läpikäynti Muut käytännön

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 11, 7.12.

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 11, 7.12. Ohjelmistojen mallintaminen Luento 11, 7.12. Viime viikolla... Oliosuunnittelun yleiset periaatteet Single responsibility eli luokilla vain yksi vastuu Program to an interface, not to concrete implementation,

Lisätiedot

SIMULOINTIYMPÄRISTÖJEN SOVELTAMINEN OPETUKSESSA SIMULOINNILLA TUOTANTOA KEHITTÄMÄÄN-SEMINAARI TIMO SUVELA

SIMULOINTIYMPÄRISTÖJEN SOVELTAMINEN OPETUKSESSA SIMULOINNILLA TUOTANTOA KEHITTÄMÄÄN-SEMINAARI TIMO SUVELA SOVELTAMINEN OPETUKSESSA SIMULOINNILLA TUOTANTOA KEHITTÄMÄÄN-SEMINAARI 2.12. TIMO SUVELA KUKA OLEN? Timo Suvela lehtori, sähkö- ja automaatiotekniikka (timo.suvela@samk.fi, 044-7103275) Nykyisyys SAMK:iin

Lisätiedot

TVP 2003 kevätkurssi. Kertaus Otto Alhava

TVP 2003 kevätkurssi. Kertaus Otto Alhava TVP 2003 kevätkurssi Kertaus Kysymyksiä ja vastauksia 1) Mistä saa kurssin puuttuvat kalvot? ks. kurssin kotisivu ensi perjantaina! 2) Miten valmistautua tenttiin? (=Miten hahmotan kurssin sisällön paremmin?)

Lisätiedot

Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2

Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2 Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2 Monimutkaisuus: Mahdoton ymmärtää kaikki ohjelman tilat Uusien toimintojen lisääminen voi olla vaikeaa Ohjelmista helposti vaikeakäyttöisiä Projektiryhmän sisäiset kommunikointivaikeudet

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Laajakaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) METSÄKONESIMULAATTORI Pyydämme tarjoustanne Tampereen ammattikorkeakoulun metsäja konetekniikan opetukseen tulevasta a) metsäkonesimulaattorista ja b) puunkorjuuketjun toimintojen

Lisätiedot

Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia. Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure

Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia. Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure 2 Mitä on regressiotestaus ja miksi sitä tehdään? Kun ohjelmistoon tehdään muutoksia kehityksen tai ylläpidon

Lisätiedot

Linux. 00 Keskeiset piirteet. Unix ja Linux Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Vesa Ollikainen (muokannut M.Mäki-Uuro) Kysymyksiä

Linux. 00 Keskeiset piirteet. Unix ja Linux Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Vesa Ollikainen (muokannut M.Mäki-Uuro) Kysymyksiä Linux 00 Keskeiset piirteet Tux-pingviinin kuva: Larry Ewing, Simon Budig ja Anja Gerwinski Kysymyksiä 1. Mikä Linux on? 2. Kuinka Linux syntyi ja kehittyy? 3. Mitkä ovat Linuxin vahvuudet? 2 1 Linux on

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

Simulation and modeling for quality and reliability (valmiin työn esittely) Aleksi Seppänen

Simulation and modeling for quality and reliability (valmiin työn esittely) Aleksi Seppänen Simulation and modeling for quality and reliability (valmiin työn esittely) Aleksi Seppänen 16.06.2014 Ohjaaja: Urho Honkanen Valvoja: Prof. Harri Ehtamo Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio, testausraportti, 22.4.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 22.4.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 22.4.2002 Matti

Lisätiedot

Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa

Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa Diplomityöseminaari Ville Pursiainen Aalto-yliopiston tietotekniikkapalvelut Valvoja: Prof Patric Östergård, Ohjaajat: DI Jari Kotomäki, DI Tommi Saranpää 7.10.2016

Lisätiedot

TKK 100 vuotta -merkki

TKK 100 vuotta -merkki TKK 100 vuotta -merkki jari laiho design studio WHO ARE YOU oy Merkin esittely TKK Viestintä elementit TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä

Lisätiedot

A11-02 Infrapunasuodinautomatiikka kameralle

A11-02 Infrapunasuodinautomatiikka kameralle A11-02 Infrapunasuodinautomatiikka kameralle Projektisuunnitelma AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Lassi Seppälä Johan Dahl Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1. Projektityön tavoite

Lisätiedot

Kokemuksia Lappeenrannan kaupungin BACnet integraatiosta

Kokemuksia Lappeenrannan kaupungin BACnet integraatiosta Tervetuloa webinaariin Kokemuksia Lappeenrannan kaupungin BACnet integraatiosta Puhuja: Pertti Vainikka Granlund Saimaa Oy Chat: Harri Korpijaakko Trend Control Systems Jarkko Ruonala Vaisala Teemu T.

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Ti LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi. X Window System. Jukka Lankinen

Ti LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi. X Window System. Jukka Lankinen Ti5316800 LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi X Window System Jukka Lankinen 2007-2008 Sisällys Esitys vastaa seuraaviin kysymyksiin: Mikä on X Window System? Minkälainen X on? Mistä sen saa? Miten X:ää käytetään?

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot

Automatisoinnilla tehokkuutta mittaamiseen

Automatisoinnilla tehokkuutta mittaamiseen Automatisoinnilla tehokkuutta mittaamiseen Finesse seminaari 22.3.2000 Päivi Parviainen 1 Miksi automatisoida? Mittaamisen hyödyt ohjelmistokehityksen ajantasainen seuranta ja hallinta tuotteen laadun

Lisätiedot

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Kari Wirman 7.11.2013 Kari Wirman 21.11.2013 Kari Wirman, ICT-pooli Tieto Tieto on nyky-yhteiskunnan

Lisätiedot

Liikehavaintojen estimointi langattomissa lähiverkoissa. Diplomityöseminaari Jukka Ahola

Liikehavaintojen estimointi langattomissa lähiverkoissa. Diplomityöseminaari Jukka Ahola Liikehavaintojen estimointi langattomissa lähiverkoissa Diplomityöseminaari Jukka Ahola ESITYKSEN SISÄLTÖ Työn tausta Tavoitteen asettelu Johdanto Liikehavaintojen jakaminen langattomassa mesh-verkossa

Lisätiedot

Tuotantokoneen langaton etädiagnostiikka

Tuotantokoneen langaton etädiagnostiikka Tuotantokoneen langaton etädiagnostiikka Esa Salminen esa@ac.tut.fi Jari Seppälä Puh. (03) 3115 2967, telefax (03) 3115 2340, jari.seppala@tut.fi Mikko Salmenperä Puh. (03) 3115 4203, telefax (03) 3115

Lisätiedot

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa Uutta Remote Support Platform for SAP Business One Asiakirjaversio: 1.0 2012-10-08 Kaikki maat Typografiset merkintätavat Kirjasintyyli Esimerkki Näytöstä lainatut sanat tai merkit. Näitä ovat kenttien

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

Teknologiaa kouluun -projekti

Teknologiaa kouluun -projekti Teknologiaa kouluun -projekti 01/2012 Tiina Partanen & Jouni Kinnunen 2 Teknologiaa kouluun -projekti n omien opettajien ideoima opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämisprojekti Projektin tavoitteena

Lisätiedot

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko LOPPURAPORTTI 1(11) Ratkaisun kuvaus Käytetyt tiedostot Tietuerakenteet Onnistuin

Lisätiedot

ESET CYBER SECURITY Mac Pikaopas. Lataa tämän asiakirjan uusin versio napsauttamalla tätä

ESET CYBER SECURITY Mac Pikaopas. Lataa tämän asiakirjan uusin versio napsauttamalla tätä ESET CYBER SECURITY Mac Pikaopas Lataa tämän asiakirjan uusin versio napsauttamalla tätä ESET Cyber Security tarjoaa huippuluokan suojauksen tietokoneellesi haittaohjelmia vastaan. Alun perin palkitussa

Lisätiedot

T-76.5158 SEPA päiväkirja

T-76.5158 SEPA päiväkirja T-76.5158 SEPA päiväkirja Ryhmä 14 Automatisoitu yksikkötestaus Mikko Luukkonen, 60549T Lauri Helkkula, 62820H Matti Eerola, 60686A Versiohistoria Versio Pvm Tekijä(t) Kuvaus 0.3 25.11.2007 Luukkonen,

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN NÄYTTÖSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN NÄYTTÖSUUNNITELMA HENKILÖKOHTAINEN NÄYTTÖSUUNNITELMA Jani Niemi Eurajoen kristillinen opisto Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto 1 JOHDANTO...1 2 VERKKOVIESTINNÄN SUUNNITTELU JA ILMAISU...2 2.1 Käsikirjoitusprosessi...2

Lisätiedot

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA CM-Systems Oy tutkimuksen tausta ja tavoite tulos ja kehitetty ratkaisu ohjelmiston kuvaus projektinhallintaan erikoistunut ohjelmisto- ja konsulttiyritys,

Lisätiedot

Navistools Standard. Navistools

Navistools Standard. Navistools Navistools Standard Navistools on Naviswork pohjainen Asset management sovellus, jota käytetään laitoksen, infrakohteen tai rakennuksen elinkaarenaikasen tiedonhallintaan, suunnittelusta työmaavaiheen

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

PLA-32820 Mobiiliohjelmointi. Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2016/

PLA-32820 Mobiiliohjelmointi. Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2016/ PLA-32820 Mobiiliohjelmointi Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2016/ 1. Luento 2 Suoritus vaatimukset Kurssin sisältö Kirjallisuus Mobiiliohjelmointi Mobiililaitteita...

Lisätiedot

C++ Ohjelmoijan käsikirja. Johdanto

C++ Ohjelmoijan käsikirja. Johdanto Johdanto C++ Ohjelmoijan käsikirja Johdanto Tervetuloa Inside C++-kirjan pariin. Tämä on opaskirja standardi C++:n käyttöön. Käsittelemme kirjassa kaikki syntaksin, kieliopin, olio-ohjelmoinnin ja standardikirjastojen

Lisätiedot

CVS. Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen

CVS. Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen CVS Versionhallintajärjestelmä Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen Käytetään komentoriviltä, myös graafisia käyttöliittymiä saatavilla CVS Kaikki tiedostot

Lisätiedot

TIETOLIIKENNEVERKKOJEN OPISKELU TTY:llä

TIETOLIIKENNEVERKKOJEN OPISKELU TTY:llä ma 13.12. klo 16-18 sali TB220 TIETOLIIKENNEVERKKOJEN OPISKELU TTY:llä Tilaisuus verkkotekniikasta kiinnostuneille Joulukuu 2010 Matti Tiainen matti.tiainen@tut.fi Mitähän ihmettä tuokin kurssi pitää sisällään?

Lisätiedot

VHDL/Verilog/SystemC. Jukka Jokelainen 20.10.2009

VHDL/Verilog/SystemC. Jukka Jokelainen 20.10.2009 VHDL/Verilog/SystemC Jukka Jokelainen 20.10.2009 Sisältö Mitä ihmettä on hardwaren ohjelmointi? VHDL Verilog SystemC Analogiaelektroniikan yhdistäminen digitaaliseen maailmaan Yhteenveto ja pohdintaa Hardwaren

Lisätiedot

TIES530 TIES530. Moniprosessorijärjestelmät. Moniprosessorijärjestelmät. Miksi moniprosessorijärjestelmä?

TIES530 TIES530. Moniprosessorijärjestelmät. Moniprosessorijärjestelmät. Miksi moniprosessorijärjestelmä? Miksi moniprosessorijärjestelmä? Laskentaa voidaan hajauttaa useammille prosessoreille nopeuden, modulaarisuuden ja luotettavuuden vaatimuksesta tai hajauttaminen voi helpottaa ohjelmointia. Voi olla järkevää

Lisätiedot

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21204 Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Työn yleiset järjestelyt 14.9.2015 2 Valmistautuminen Ilmoittaudu kurssille Lue harjoitustyön nettisivut

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

Hoito-ohjeet internetiin potilaiden, ammattilaisten ja kansalaisten saataville

Hoito-ohjeet internetiin potilaiden, ammattilaisten ja kansalaisten saataville Hoito-ohjeet internetiin potilaiden, ammattilaisten ja kansalaisten saataville Heljä Lundgrén-Laine Kehittämisylihoitaja, VSSHP 17.10.2016 Potilasohjaus-Symposium TAUSTAA UUDISTUKSELLE Ongelmia vanhassa

Lisätiedot

Kirjastojärjestelmien tulevaisuudesta. PIKI-yhteistyö 10 vuotta Tuula Haavisto, kirjastopalvelujohtaja, Tampere

Kirjastojärjestelmien tulevaisuudesta. PIKI-yhteistyö 10 vuotta Tuula Haavisto, kirjastopalvelujohtaja, Tampere Kirjastojärjestelmien tulevaisuudesta PIKI-yhteistyö 10 vuotta 31.10.2012 Tuula Haavisto, kirjastopalvelujohtaja, Tampere Kirjastojärjestelmät toissapäivänä 70-luvulla aivan ensimmäiset järjestelmät hoitivat

Lisätiedot

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Palvelupäällikkö Timo Karppanen Käsiteltävät asiat Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtion jaettu tuotantoympäristö

Lisätiedot

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Lepolan Puutarha Oy pilotoi TTY:llä kehitettyä automaattista langatonta sensoriverkkoa Turussa 3 viikon ajan 7.-30.11.2009. Puutarha koostuu kokonaisuudessaan 2.5

Lisätiedot

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä?

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Sisällys Lukijalle 3 Mitä pilvipalveluilla tarkoitetaan? 4 Toiminnanohjausjärjestelmä pilvessä 5 Miksi siirtyä pilvipalveluihin? 6

Lisätiedot

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op. FT Ari Viinikainen

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op. FT Ari Viinikainen TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op FT Ari Viinikainen Tietokoneen rakenne Keskusyksikkö, CPU Keskusmuisti Aritmeettislooginen yksikkö I/O-laitteet Kontrolliyksikkö Tyypillinen Von Neumann

Lisätiedot

Σ!3674. Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems

Σ!3674. Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems = Advanced Test Automation for Complex Software- Intensive Systems Pääteemana kompleksisten ja erittäin konfiguroitavien softaintensiivisten

Lisätiedot

Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12

Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12 Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12 Tuotenumero: 412107 59,00 (+ alv 10%) normaalihinta 44,25 (+ alv 10%) jäsenhinta Tähän Tietotekniset järjestelmät -kirjasarjaan kuuluvaan ST-käsikirjaan on koottu käytännön

Lisätiedot

WEBINAARI 24.11.2015

WEBINAARI 24.11.2015 WEBINAARI 24.11.2015 Analytiikan hyödyntäminen markkinoinnissa Petri Mertanen, Super Analytics - @mertanen Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod WEBINAARIN ISÄNNÄT

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testausraportti Smartmeeting opponointi

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testausraportti Smartmeeting opponointi Testausraportti Smartmeeting opponointi Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Testitapaukset Smartmeeting...4 2.1 Yritä kirjautua järjestelmään väärällä salasanalla...4 2.2 Lisää uusi käyttäjä...4 2.3 Lisää

Lisätiedot

ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1

ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1 Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? May 11, 2016 Slide 1 ABB i-bus KNX taloautomaatio May 11, 2016 Slide 2 KNX on maailman ainoa avoin standardi kotien ja rakennusten

Lisätiedot

käyttötapaukset mod. testaus

käyttötapaukset mod. testaus käyttötapaukset Jari Ojasti Nokia email : jari.ojasti@nokia.com puh : 040 5926 312 Kartta hyväksyntä määrittely suunnittelu suunnittelu mod. testaus integrointi sys. testaus Ylläpito koodaus (toteutus)

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. Koskelo. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testaussuunnitelma. Koskelo. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testaussuunnitelma Koskelo Helsinki 16.12.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Tom Bertell Johan

Lisätiedot

dokumentin aihe Dokumentti: Testausraportti_I1.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant

dokumentin aihe Dokumentti: Testausraportti_I1.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant AgilElephant Testausraportti I1 Tekijä: Petri Kalsi Omistaja: ElectricSeven Aihe: Testausraportti Sivu 1 / 5 Dokumentti Historia Muutoshistoria Revision Numero Revision Päiväys Yhteenveto muutoksista Revision

Lisätiedot

Turvallisuus koneautomaatiossa

Turvallisuus koneautomaatiossa Turvallisuus koneautomaatiossa Uusittu konedirektiivi ja sen soveltaminen Koneen valmistajan velvollisuudet Kone- ja pienjännitedirektiivin soveltaminen Koneyhdistelmä Koneen dokumentit ja CE -merkintä

Lisätiedot

HOJ J2EE & EJB & SOAP &...

HOJ J2EE & EJB & SOAP &... HOJ J2EE & EJB & SOAP &... Ville Leppänen HOJ, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2012 p.1/18 Missä mennään... 1. Johdanto (1h) 2. Säikeet (2h) 3. Samanaikaisuudesta (2h) 4. Hajautetuista sovelluksista

Lisätiedot