Vuoden 2002 insinööritöitä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuoden 2002 insinööritöitä"

Transkriptio

1 / JH Vuoden 2002 insinööritöitä Tämän pienimuotoisen tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, missä laajuudessa insinööritöistä löytyy tietoa ston tietokannoista. Aura-tietokannan yhdistelmähaulla työt löytyvät helposti. Aluksi kannattaa valita yhdistelmähaku ja tämän jälkeen täyttää tarvittavat kentät: Haku rajattiin vuonna 2002 julkaistuihin töihin ja Sepänkadun kokoelmiin. Haun tulokset saa talletettua tekstimuodossa, kuten tässä on tehty. Joissakin töissä on mukana tiivistelmä, osata töitä se jostain syystä puuttuu. Haku anntoi tuloksena myös muutaman teknikkotyön, ne on poistettu seuraavasta listauksesta. Myös salaiset työt puuttuvat ston tietokannoista. Työt ovat seuraavassa ilmeisen satunnaisessa järjestyksessä:

2 Linnansuu, Jussi Ajanottokello Jussi Linnansuu 36, [17] lehteä 31 cm Tiivistelmä Amkk-stot: Tua kellot suunnittelu valmistus atk-ohjelmat suunnittelu Tiivistelmä: Tässä insinöörityössä esitellään PIC16F84 mikrokontrollerilla toteutetun ajanottokellon suunnittelua ja toteutusta. Työssä käsitellään varsinaista ohjelmakoodia, I2C-väylän toimintaa ja siihen liitettyjä mikropiirejä, virrankulutukseen vaikuttavia seikkoja sekä pohditaan ajanoton tarkkuuteen vaikuttavia asioita. Mikrokontrollerin ohjelmointi toteutettiin assemblerilla. Ohjelmiston kehitystyökaluna on käytetty Microchipin MBLAB-nimistä ohjelman kehitystyökalua, jossa on kääntäjä, editori, debuggeri ja simulaattori. Varsinainen ohjelmointilaite on itse suunniteltu ja rakennettu.

3 Aspelin, Mikko Alfaram Oy:n laatujärjestelmä Mikko Aspelin 34, [39] lehteä 31 cm laatujärjestelmät laadunvalvonta laadunvarmistus

4 Hautamäki, Rina Automaattisen RF-testausympäristön laatuanalyysi Rina Hautamäki 81 lehteä 31 cm Tiivistelmä testaus testaus järjestelmät testaus laatu matkapuhelimet RF-mittaus Sig Sixma automaatio Tiivistelmä: Työn tarkoituksena oli tutkia automaattisen RF-mittausjärjestelmän laatuun vaikuttavia tekijöitä ja tehdä ohjeistus NMP:n tuotekehityksessä sijaitsevan mittapaikan laadun määrittämiseksi. Kyseisessä mittapaikassa testataan WCDMA-järjestelmässä toimivia kolmannen sukupolven matkapuhelimia ja testausmenettely on määritelty 3G:n teknisissä spesifikaatioissa (3GPP TS ). Työssä on perehdytty NMP:n automaattiseen RF-mittapaikan toimintaan ja kalibrointiin sekä 3G:n RF-testeihin. Mittausjärjestelmän analysointiin soveltuvina työkaluina on esitelty Gage R&R ja DoE, joiden toteutukseen on käytetty Minitab-ohjelmistoa. Työssä tutustutaan myös mittausjärjestelmän analysointiin liittyvään tilastomatematiikkaan kuten Gage R&R:n pohjana olevaan varianssianalyysiin. Vaikka ohjeistus on tehty yhdelle mittapaikalle, työhön on pyritty kokoamaan tietoa testausjärjestelmien tutkimisesta ja laadun määrityksestä siten, että työtä voitaisiin laajemmaltikin soveltaa muiden jo olemassa olevien ja tulevaisuudessa perustettavien mittapaikkojen tutkinnassa.

5 Leppä, Timo Beauware-käyttöliittymä kauneudenhoitoalan yrityksille Timo Leppä 60, [10] lehteä 31 cm Amkk-stot: Tua atk-ohjelmat suunnittelu käyttöliittymät tietokonegrafiikka suunnittelu tietokannat C++

6 Rivinius, Lars Cable modem PCB Lars Rivinius iv, 35, [10] lehteä 31 cm Tiivistelmä piirilevyt kaapeliverkot kaapelitelevisio modeemit tuotekehittely Tiivistelmä: Työn tarkoituksena oli suunnitella kaapelimodeemin piirilevy, jota käytetään pääasiassa hotellibisneksessä TV-järjestelmään kuuluvassa Set-Top-Boxissa. Suunnittelun lähtökohtana oli yrityksessä jo käytössä oleva kaapelimodeemi. Tätä käytössä olevaa kaapelimodeemia muutettiin vastaamaan paremmin uudistunutta tekniikka ja standardisointia. Tämä työ käsittelee kaapelimodeemijärjestelmän perusteita ja toimintaympäristöä, suunnittelutyön etenemistä lähtien tarpeiden ja spesifikaatioiden määrittelystä ja komponenttien valinnasta valmiiseen piirilevyn layoutiin. Yhteenveto sisältää tulevaisuuden suunnitelmat tuotteen kehittämisestä sarjatuotantoon kelpaavaksi.

7 Leppänen, Mika Design reuse with mentor graphics' board architect tool Mika Leppänen 43, [10] lehteä kuv. 31 cm Tiivistelmä AMK-opinnäytetyö Turun ammattikorkeakoulu tietoliikennetekniikka Amkk-stot: Tua piirilevyt suunnittelu Tiivistelmä: Tässä työssä tutkittiin piirilevysuunnittelun uudelleenkäytettävien lohkojen sekä funktionaalisten varianttien toimintaa Board Architect ohjelmassa. Tarkoituksena oli tutkia miten ohjelma toimii ja miten se soveltuu Nokian suunnitteluympäristöön. Tarkoituksena oli myös tehdä lista tarvittavista muutoksista ja lisäominaisuuksista ohjelmiston valmistajalle, Mentor Graphicsille, jotta ohjelma voitaisiin ottaa käyttöön Nokialla. Aluksi perehdyttiin erilaisiin piirilevysuunnittelun uudelleenkäytön muotoihin ja niistä saataviin hyötyihin piirilevysuunnittelussa. Työssä tutustuttiin laajasti myös Board Architect ohjelmaan ja erityisesti sen piirilevysuunnittelun uudelleenkäyttöä tukeviin ominaisuuksiin. Työssä käydään läpi uudelleenkäytettävän lohkon suunnittelu-, käyttöönotto- ja ylläpitoprosessi ja kerrotaan mitä ongelmia saattaa tulla eteen prosessin aikana. Tulosten perusteella todettiin, että Board Architect toimii kohtalaisesti. Ohjelmasta ja dokumenteista löytyi ainoastaan muutama virhe. Ohjelmaa ei kuitenkaan voida ottaa Nokialla käyttöön ennen kuin siihen on saatu tarvittavat lisäominaisuudet, ja ohjelmasta löydetyt virheet on korjattu.

8 Vainio, Kati Diagnostisen hammasröntgenkuvantamisohjelmiston tietokantaversio Kati Vainio 36 lehteä 31 cm Tiivistelmä tietokantaohjelmat kehittäminen OMT++ Tiivistelmä: Tämän insinöörityön tarkoituksena oli toteuttaa diagnostisen hammasröntgenkuvan-tamisohjelmiston vanhan potilas- ja kuvatietokannan siirto uuteen DICOM-standardin mukaiseen tietokantarakenteeseen. Uuden tietokannan suunnittelu oli kesken tätä työtä tehtäessä, joten tietokantakonversion prototyyppiä varten toteutettiin mallitietokanta, jonka avulla konversiotyökalun tarkoituksenmukainen toiminta voitiin todentaa. Prototyypin OMT++-menetelmään perustuvassa suunnittelussa ja toteutuksessa noudatettiin Instrumentarium Oyj Imagingin tuotekehityksen laatujärjestelmän mukaista ohjelmistotuotantoprosessia. Valmiin prototyypin toiminta rajattiin insinöörityötä varten siten, että se siirtää tiedot asiakastyöaseman tietokannasta palvelimen tietokantaan lähiverkon yli. Tarvittavat tietokantamoottorit, ajurit ja ODBC-yhteys olivat käytettävissä. Vanha tietokanta oli eheä. Toteutetun sovelluksen tuli olla itsenäinen ohjelma omalla käyttöliittymällään.

9 Saarni, Marko Digitaalisen kolmitaajuuspuhelimen antennisovellus Marko Saarni 44, [32] lehteä 31 cm Tiivistelmä matkapuhelimet matkapuhelimet antennit GSM antennit DCS antennit Tiivistelmä: Antennisuunnittelu tarjoaa radioteknisesti mielenkiintoisen haasteen. Matkapuhelinkäyttöön tarkoitetun antennin spesifikaatioita ja muita vaatimuksia esittäviä osapuolia on useita ja jotkut näiden vaatimuksista ovat toisensa poissulkevia. Tämä johtaa siihen, että suunniteltu antenni muodostaa aina kompromissin eri tahojen intressien välille.tässä työssä suunniteltiin ja rakennettiin kolmella (GSM400, GSM900 ja DCS1800) taajuusalueella toimiva ns. triple-band-antenni. Tarkoituksena oli saada aikaan sähköisesti mahdollisimman hyvin toimiva ja fyysisesti pienikokoinen antenni. Työn tuloksena saatiin valmistettua koesarja, jonka antennit toimivat halutuilla taajuusalueilla melko hyvin. Pienen jatkokehittelyn myötä tässä työssä kehitetty antenni voisi olla kaupallisenkin tuotteen antenniratkaisu.

10 Hammarberg, Herman Digital camera simulation software Herman Hammarberg 34, [40] lehteä 31 cm Amkk-stot: Tua atk-ohjelmat digitaalikamerat TCP/IP COM ATL

11 Korppi-Tommola, Matias Drive2day car sharing service for mobile devices Matias Korppi-Tommola 40, [23] lehteä kuv. 31 cm Amkk-stot: Tua WAP WML matkaviestinpalvelut suunnittelu mobiilipalvelut

12 Ghebregziabher, Tewolde Andemariam DVB-T Architecture and Data Transmission Tewolde Andemariam Ghebregziabher 55, [3] lehteä 31 cm Tiivistelmä digitaalitekniikka digitaalitelevisio DVB ADSL LAN Tiivistelmä: The purpose of this thesis work was to understand, analyze and test the performance of a DVB return channel through ADSL/LAN for different set-top boxes under the DVB-IP pilot project. But due to the hardware limitations to undertake the testing, this thesis work has to be modified to emphasize more on the theory of DVB-T architecture and data transmission. The visibility of ADSL/LAN as a return channel in DVB-T systems has also been covered along with the hardware and software components required for DVB-IP network system. This thesis work illustrates how DVB-T architecture and standards are implemented and how this could workout with ADSL/LAN as a return channel. Finally, the pros and cons of ADSL as a return channel as compared to the other forms of return channels in use today has been discussed. Future research recommendations are also noted.

13 Hallio, Juhani DVB-T measurements system Juhani Hallio 78, [5] lehteä 31 cm Amkk-stot: Tua digitaalitelevisio televisiojärjestelmät digitaalitekniikka

14 Lehtinen, Miikka DVB-T sisävastaanotto Miikka Lehtinen 82 lehteä 31 cm Amkk-stot: Tua radioaallot laajakaistaverkot mittaus DVB-T

15 Närhi, Matti EnVision-Instrumentin lopputestausprosessin kehittäminen Matti Närhi 35, [12] lehteä 31 cm Tiivistelmä instrumentit testaus testaus järjestelmät mittaustekniikka mittaus teknologia Tiivistelmä: Tämän insinöörityön tarkoituksena oli varmistaa, että kaikkien asiakkaille lähetettävien EnVision-instrumenttien toimituskokonaisuus on mahdollisimman valmis heidän IT-ympäristöönsä. Asennetut ohjelmistot ja komponentit testataan kokonaisuutena ennen toimitusta. Asennus saa kestää kolme tuntia, jonka jälkeen EnVision-instrumenteille tehdään asiakaslopputestit tilatuilla mittausteknologioilla. EnVision-instrumenttien asiakasasennusten laatu paranee ja helpottuu, kun työn tulosten mukainen asennus ja testausjärjestelmä on täysimittaisesti käytössä.

16 Pasi, Sami Gigabit Ethernet -lähiverkkoprojekti Sami Pasi 52, [8] lehteä 31 cm Tiivistelmä Ethernet lähiverkot tietoliikenneverkot Tiivistelmä: Yleiskaapelointi on vakiinnuttanut asemansa hyvänä, pitkäaikaisena, joustavana ja edullisena kaapelointiratkaisuna kiinteistössä. Yleiskaapelointia käytetään yleisesti toimitilakiinteistöjen tietoliikennekaapelointina ja aivan viime vuosina sen periaatteita on ryhdytty soveltamaan myös asuinkiinteistöissä. Näitä yleiskaapeloinnin ratkaisuja käytettiin ollessani töissä YIT Primatel Oy:ssä. Tämän työn tarkoituksena oli tutkia tämänhetkistä tilannetta yleiskaapeloinnin standardoinnissa ja suunnitella lähiverkko, joka on joustava, edullinen, pitkäikäinen ja pystyy 1Gb/s siirtonopeuksiin. Nämä vaadittavat ominaisuudet kattava järjestelmä oli Avayan kehittämä yleiskaapelointijärjestelmä Systimax SCS GigaSPEED. Kyseinen yleiskaapelointijärjestelmä soveltuu datan, puheen, kuvan, turvajärjestelmien ja taloautomaatiojärjestelmien tiedonsiirtoon.

17 Kotilainen, Heidi Henkilöstöjohtamisen motivaatiokannusteet Heidi Kotilainen 58, [13] lehteä 31 cm AMK-opinnäytetyö Turun ammattikorkeakoulu tietoliikenneosasto Amkk-stot: Tua henkilöstöjohtaminen palkitseminen motivaatio

18 Toivonen, Juha Hätäevakuointijärjestelmän kuulutuskojeen monitorointi Juha Toivonen 36, [4] lehteä 31 cm väestönsuojelu evakuointi äänitekniikka tarkkailu valvontajärjestelmät hälytysjärjestelmät kuulutuskojeet hätäevakuointi monitorointi

19 Anttila, Veli-Matti Instrumenttituotannossa käytettävän lämpökaapin kalibrointimenettelyn suunnittelu ja käyttöönotto Veli-Matti Anttila 32, [23] lehteä 31 cm Tiivistelmä instrumentit x tuotanto kalibrointi mittaus suunnittelu lämpökaapit Tiivistelmä: Työn tarkoituksena oli suunnitella ja ottaa käyttöön Singaporessa Wallac Oy:n tuotannossa käytettävän lämpökaapin kalibrointia varten sopiva menettely. Suunnittelun perustana käytettiin jo olemassa olevaa järjestelmää, jota käytetään Turussa valmistusvaiheessa olevien instrumenttien testaukseen. Uusi kalibroinnissa käytettävä laitteisto haluttiin saada tosin hieman halvemmalla sekä helppokäyttöisempänä kuin vertailulaitteisto. Työssä käytettiin ruotsalaisen Intab Oy:n valmistamaa 16-kanavaista AAC-2 dataloggeria sekä kymmentä K-tyypin termoparia. Tämä yhdistelmä on halvempi ja helppokäyttöisempi mutta epätarkempi kuin Turussa käytettävä laitteisto, jossa käytetään tarkkoja pt-100-antureita. Hankitun laitteiston kokonaismittausvirhe on 0,9 `C, ja se alittaa kalibrointispesifikaatioiden määrämän virherajan. Suurin sallittu virhe on määrätty kolmasosaan 4 `C:n vaihtelualueesta.

20 Sahlsten, Osku Integrated stereo audio amplifier in mobile phone Osku Sahlsten 61, [11] lehteä kuv. 31 cm Amkk-stot: Tua vahvistimet matkapuhelimet handsfree

21 Leppäkorpi, Janne Integroidun audiokoodekin automaattitestausjärjestelmä Janne Leppäkorpi 37 lehteä 31 cm Amkk-stot: Tua matkapuhelimet mittausmenetelmät automaatiojärjestelmät testaus audiokoodekki

22 Helkearo, Mika Integroitujen CATV-piirien suorituskykyvertailu Mika Helkearo 71, [18] lehteä 31 cm Tiivistelmä vahvistinpiirit CATV-piirit Tiivistelmä: Insinöörityön tarkoituksena oli kartoittaa markkinoilla olevien integroitujen CATV-vahvistinpiirien suorituskykyä tekemällä suorituskykyvertailu tuntemattomista piireistä ja ottamalla vertailuun muutama tuttu piiri mukaan. Näin saataisiin piirien ominaisuuksista tietoa, jonka perusteella nykyisin käytössä olevia piirejä voitaisiin tarvittaessa korvata muilla piireillä. Piireille rakennettiin oma testausalusta tai käytettiin valmistajan toimittamaa. Erityistä huomiota pyrittiin kiinnittämään siihen, että kaikkien piirien osalta olo-suhteet pysyivät muuttumattomina. Kutakin piiriä oli testissä mukana kolme yksilöä. Kustakin yksilöstä mitattiin CSO- ja CTB-kertymäsäröt, kohinaluvut, heijastusvaimennukset ja taajuus-vasteet. Lisäksi tutkittiin kunkin piirityypin palautumiskykyä RF-ylikuormitus-tilanteen jälkeen. Tuntemattomista piireistä löytyi muutama todella hyvä piiri, jotka olivat suorituskyvyltään nyt käytössä olevien tasoisia tai parempia. Osassa piireistä varsinkin CSO-säröetäisyydet olivat käyttökelvottoman huonoja. Osa mittauksista epäonnistui viallisen yksilön tai mittauspaikan olosuhteiden muuttumisen vuoksi, vaikka tämä pyrittiinkin estämään.

23 Jeromaa, Kimmo IP-pohjaisen virtuaalisen yksityisverkon tekniikka (IP-VPN) Kimmo Jeromaa 55, [4] lehteä 31 cm protokollat tietoturva tietosuoja tietoliikenneverkot IP-VPN VPN IPSec

24 Rajala, Marko IPv6-verkon toteutus ja käytettävyys Marko Rajala 75 lehteä 31 cm Tiivistelmä tietoliikenneverkot Internet protokollat autokonfigurointi IPv6 Tiivistelmä: Internetin suuren suosion myötä on ilmestynyt useita ongelmia, joiden takia on suunniteltu uuden sukupolven Internet-protokolla. Myös verkossa olevien päätelaitteiden huima kehitys on asettanut verkkotekniikalle omat vaatimuksensa, joihin IPv6-protokollan on tarkoitus vastata protokollatasolla. Nykyisten IP-osoitteiden loppumisongelmaan IPv6-protokolla tuo ratkaisun suurentamalla osoiteavaruutta 32-bittisestä 128-bittiseksi. Tietoturvan kehittäminen on ollut uuden protokollan yksi keskeisin tavoite. IPv6:n suunnittelussa on otettu myös huomioon reaaliaikaliikenteen asettamat vaatimukset. Tämän työn tavoitteena oli tutkia IPv6-protokollan toimintaa ja sen mukanaan tuomia ratkaisuja erilaisiin ongelmiin. Työssä on keskitytty tarkemmin 6to4-tunnelointimenetelmään, jota pystyy kokeilemaan jokainen, jolla on maailmanlaajuisesti uniikki IPv4-osoite sekä IPv6:ta tukeva käyttöjärjestelmä. Lisäksi tutkittin erilaisia toteutustapoja, jotka koskivat IPv6-verkkoa. Tavoitteet toteutettiin tutkimalla lähdemateriaalia sekä rakentamalla yksinkertainen testiverkko.

25 Keihäs, Juha Isotooppituotannon laadunvalvontaohjelmiston kehittäminen Juha Keihäs 43, [17] lehteä kuv. 31 cm Tiivistelmä laadunvalvonta atk-järjestelmät Tiivistelmä: Isotooppituotanto Wallac OY:ssä valmistaa kalibrointistandardeja gamma- ja nestetuikelaskimien kalibrointia varten. Tämän insinöörityöntyön tarkoituksena oli suunnitella ja luoda isotooppituotannolle uusi yhtenäinen laadunvalvontaohjelmisto. Ohjelmiston tarkoituksena on automatisoida nykyisin manuaalisesti tehtyjä laskentarutiineja. Ohjelmiston käyttöliittymän tulee olla selkeä. Laadunvalvonnan parametrien muuttamisen tulee olla yksinkertaista. Ohjelmistolle luotiin Visual Basicilla käyttöliittymä, josta kutsutaan automatisoituja Microsoft Excel- Ja Microsoft Word-työkirjoja. Lisäksi vanhoja laatuohjelmia hyödynnetään osassa ohjelmistoa. Ohjelmistolle asetetut ensisijaiset tavoitteet saavutettiin. Tämä insinöörityö sisältää perustietoa radioaktiivisuudesta sekä nestetuike- ja gammalaskennasta. Työn pääpaino on uuden laadunhallintaohjelmiston toimintojen selvittämisessä.

26 Koivisto, Mika Juotospastapainokoneen käyttööotto Mika Koivisto 77, [3] lehteä 31 cm Tiivistelmä juotto juotto koneet Six Sigma piirilevyt valmistus elektroniikka valmistus Tiivistelmä: Tilastollinen prosessin hallinta on avainasemassa, kun aiotaan parantaa tuotteen tai prosessin laatua ja vähentää vaihtelevuutta. Tämä tarkoittaa prosessin mittaamista tuotteen sijasta. Elektroniikkatuotannossa pastanpainon onnistuminen vaikuttaa paljon tuotteen virheettömyyteen. Tässä työssä perehdyttiin pastanpainokoneen käyttöönottoon, testilevyn suunnitteluun, testilevyn ja stensiilin teettämiseen, pastanpainon analysoimiseen tilastollisella prosessintarkkailulaitteistolla sekä pastanpainokoneen painojäljen parantamiseen ja vakauttamiseen käyttämällä Six Sigma -menetelmää. Turun AMK:lle hankittiin pastanpainokone, joka asennettiin demolaitteistoksi laboratorioon. Laboratorioon asennettiin myös painojäljentarkastuslaite ja kuljetin. Testiajoja varten koneeseen suunniteltiin testilevy ja stensiili, jotka teetettiin ulkopuolisilla yrityksillä. Linjan toiminta selvitettiin koneiden ohjekirjoihin perehtymällä sekä suorittamalla koeajoja. Painojälkeä tarkkailtiin tilastollisen prosessin hallinnan kanssa. Jäljen optimointiin käytettiin Six Sigma -menetelmää, joka sisältää useita tilastomatemaattisia työkaluja. Laitteisto saatiin koottua ja toimimaan laboratorioon harjoittelua varten. Painokoneen painojälki saatiin säädettyä sopivan tarkaksi ja vakaaksi. Six Sigma -menetelmään kuuluvan koesuunnittelun avulla saatiin selville muutama parametri, joilla on selvää merkitystä painojälkeen. Jos painoprosessia halutaan vielä parantaa, tulisi Six Sigmaa käyttää laajemmin ja mielellään koulutetun Six Sigma -asiantuntijan opastuksella.

27 Haaristo, Antero Kaapelimodeemin dowlink-taajuuden muuttaminen Antero Haaristo 24, [5] lehteä 31 cm Amkk-stot: Tua kaapeliverkot televisioverkot vahvistimet kaapelimodeemit

28 Lehtoväre, Kai Kontrolleriyksiköiden liikennöintitestaus Kai Lehtoväre 43, [9] lehteä kuv. 31 cm liikennöinti testaus transponderiyksikkö kontrolleriyksiköt

29 Sällinen, Markus The KVM and dynamic updating Markus Sällinen 32, [2] lehteä 31 cm Abstract atk-ohjelmat päivitys Java virtuaalikone Tiivistelmä: The purpose of this thesis was to explore Sun's reference implementation of the KVM and to find out if it is possible to modify the KVM so that dynamic updating would be possible. This thesis is divided into two parts: the first part about J2ME and the other part about dynamic updating. The first part about J2ME was jointly written with Juhani Väihkönen who did his thesis "Modeling KVM with UML" at the same time. The results and tests show that it is possible to dynamically update classes with a certain kind of overhead and a larger use of memory. There is still a lot to do to make the modified KVM useful. It is possible to convert the existing objects to the new class at update but these results are not presented in this thesis.

30 Vaarainen, Petri Laivatäryttimien taajuusmuuttajien ohjaus ja täryttimien toiminnan analysointi Petri Vaarainen 36, [10] lehteä 31 cm laivat laivat täryttimet laivatäryttimet taajuusmuuttajat ohjelmointi

31 Silventoinen, Toni Langattoman lähiverkon tietoturvaongelmat ja -ratkaisut Toni Silventoinen 51 lehteä 31 cm Tiivistelmä lähiverkot tietoturva WLAN Tiivistelmä: Työni tarkoituksena oli esittää langattoman lähiverkon IEEE standardin tietoturvaongelmia ja mahdollisia parannuskeinoja niihin. Insinöörityössä käytettiin apuna www-sivuja, www-keskustelupalstoja, erikoislehtiä ja WLAN-kurssin oppimateriaalia. Insinöörityöstäni ilmenee, että langattomat lähiverkot ovat turvattomia, vaikka WEP-salausta käytettäisiin datan salaukseen. Lisäksi autentikointitavat ovat riittämättömiä, MAC-osoite-suodatin ja SSID eivät ole riittäviä tietoturvaratkaisuja. Langattomat lähiverkot tarvitsevat parempia tietoturvamenetelmiä. Tietoturvaratkaisut ovat kalliita investointeja, mutta verkkoon murtautujan tai liikesalaisuuksien salakuuntelijan aiheuttamat vahingot voivat tulla vieläkin kalliimmiksi.

32 Sainio, Antti Laskutus IP-verkoissa Antti Sainio 35 lehteä 31 cm Amkk-stot: Tua verkkopalvelut laskutus tietoliikenneverkot IP-laskutus

33 Lehtonen, Pauli Limitations of Ethernet in Campus Networks Pauli Lehtonen iv, 50 lehteä 31 cm Amkk-stot: Tua lähiverkot tiedonsiirto Ethernet Internet opiskelija-asunnot LAN VLAN

34 Koski, Toni Linux ATM-palomuuri Toni Koski 41 lehteä kuv. 31 cm Amkk-stot: Tua Linux tietoturva ATM-tekniikka tietoliikenneverkot palomuurit

35 Töykkälä, Juha Maalauslinjan automatisointi Juha Töykkälä 58, [28]lehteä kuv. 31 cm Tiivistelmä AMK-opinnäytetyö Turun ammattikorkeakoulu tietoliikennetekniikka automaatio pintakäsittely Tiivistelmä: Tämä insinöörityö on tehty Okmatek Oy:ssä automaatiosuunnittelusta, -asennuksista ja logiikan ohjelmointitehtävistä syksyllä Työn tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa automaattinen laudanmaalauslinja Vampulassa sijaitsevalle puutavaran pintakäsittelyyn erikoistuneelle yritykselle, Okmatek Oy:lle. Maalauslinja automatisoitiin tuotantotason nostamiseksi. Uudella Linjalla varmistetaan myös maalatun laudan hyvä ja tasainen laatu. Linja automatisoitiin suunnittelemalla ja toteuttamalla automaattinen laudanladontakone, jonka tehtävänä on syöttää lautanipusta lautaa maalauskoneelle. Ladontakoneen liikkeet automatisoitiin erilaisin toimilaittein. Liikkeitä seurataan ja ohjataan ohjelmoitavan logiikan avulla. Ladontakoneen automatisointiprojekti jaettiin eri vaiheisiin. Vaiheet toteutettiin projektisuunnitelman mukaisesti. Laitteiston testauksien perustella linjan automatisoinnilla saavutetaan haluttu tulos. Työn aikataulun mukaisesti yritys ottaisi käyttöönsä uuden automatisoidun maalauslinjan vuoden 2002 joulukuussa.

36 Roslöf, Mauritz Matkapuhelimen energiahallintapiirin testaaminen Mauritz Roslöf 44 lehteä 31 cm Erikoistyö Turun ammattikorkeakoulu tietotekniikka matkapuhelimet mittaus järjestelmät testaus oskillaattorit jännite varauspumput regulaattorit

37 Aitamurto, Kimmo MHP-sovellus digitaalisessa televisiossa Kimmo Aitamurto 59 lehteä 31 cm digitaalitelevisio digitaalitekniikka MHP-sovellus

38 Väihkönen, Juhani Modeling the KVM with the UML Juhani Väihkönen 36 lehteä 31 cm Tiivistelmä Amkk-stot: Tua KVM UML mallintaminen kuvantaminen atk atk-ohjelmat kehittäminen Tiivistelmä: KVM on tarkoitettu ajamaan Javalla tehtyjä ohjelmia pienissä PDA-laitteissa joissa muistia ja prosessoritehoa on rajoitetusti. Tämän päättötyön tarkoituksena oli tutkia KVM:n sisäisiä rakenteita ja mallintaa niitä UML-kielellä. Projektin päätarkoitus oli muunnella KVM siten, että sitä voisi päivittää dynaamisesti. Varsinainen päivitys on esitelty Insinööri Markus Sällisen päättötyössä, jonka nimi on "The KVM and dynamic updating". Kaikki UML-kaaviot tähän päättötyöhön tehtiin Prosa/om UML Modeler-ohjelmalla, jonka versio oli Mallinnus tehtiin tutkimalla KVM:n lähdekoodia ja testaamalla sitä Microsoft Visual C++ -ohjelmalla. Myös erilaiseen KVM:ää ja UML:ää käsittelevään llisuuteen paneuduttiin. Tuloksena syntyi monia UML-kaaviota KVM:n sisäisistä rakenteista ja paljon tietoa UML-mallinnuksesta. Tässä työssä käsitellään alussa lyhyesti UML-kieli ja KVM:n rakenne. Lopussa esitellään varsinainen työ eli mallinnus ja UML-kaaviot.

39 Salonen, Jukka Monikansallisen yrityksen asiakastietokannan määrittely, segmentointiperusteet sekä raportointiprosessit Jukka Salonen 54, [8] lehteä 31 cm Tiivistelmät tietokannat asiakaspalvelu markkinointiviestintä kansainväliset yritykset asiakkuudenhallinta Tiivistelmä: Tämä opinnäytetyö tehtiin Teleste Oyj:lle keväällä Päätavoitteena oli selvittää ja analysoida niitä asiakkuudenhallinnan tekijöitä, jotka tukevat Telesten markkinoinnin tehokkuutta. Tämän lisäksi pyrkimyksenä oli kehittää asiakasluokittelua CRM -järjestelmää varten ja eri mahdollisuuksia käyttää tietokannasta haettavia tietoja markkinoinnin suorittamiseen. Lähtökohtana oli teorian kautta selvittää, miten Telesten markkinoinnissa voitaisiin käyttää tietokantaa mahdollisimman tehokkaasti hyödyksi. Työn alussa kerrotaan Teleste -konsernista ja esitellään CRM -järjestelmä ja kerrotaan, mitä hyötyjä sen avulla voidaan saavuttaa. Lisäksi selvitetään asiakkuuteen liittyviä kysymyksiä. Näiden jälkeen tulee projektiosuus, jossa keskitytään Telesten markkinoinnin kehittämiseen tietokannan avulla.

40 Laine, Jukka Muistioptimointi 32-bittisissä sulautetuissa järjestelmissä Jukka Laine 70 lehteä kuv. 31 cm Amkk-stot: Tua sulautettu tietotekniikka muistit tuotekehitys sulautetut järjestelmät

41 Helttula, Jouni Näytön RF-siedon testaus konenäön avulla Jouni Helttula 32, [1] lehteä kuv. 31 cm Amkk-stot: Tua näytöt konenäkö häiriöt testit RF-kentät

42 Ekman, Alex Paraisten Puhelimen xdsl-dataverkon suunnittelu ja rakentaminen Alex Ekman 27, [14] lehteä 31 cm tietoliikenneverkot laajakaistaverkot Parainen laajakaistaverkot suunnittelu XDSL

43 Solismaa, Jaakko Passiiviset optiset verkot Jaakko Solismaa 39, [13] lehteä 31 cm Tiivistelmä tietoliikenneverkot PON-verkot optiset verkot Tiivistelmä: Työn teettäjänä oli Auria Turun Puhelin Oy ja sen R&D-osasto. Työn aiheena oli passiiviset optiset verkot (Passive Optical Networks eli PON), jotka ovat liitäntäverkon alueella sijaitsevia optisia täyden palvelun tietoliikenneverkkoja. Työssä onkin tutkittu pääasiassa PON-verkkojen perusrakennetta sekä kahta PON-standardia, jotka ovat vanhempi, ATM:ään perustuva APON sekä uudempi, vielä kehitteillä oleva Ethernetiin perustuvaa EPON-standardi. Työn loppuosassa on myös laskettu, kuinka paljon tällaisen PON-verkkoratkaisun investoinnit maksaisivat, kun vertailukohteena on käytetty perinteistä pisteestä pisteeseen -menetelmällä toteutettua optista verkkoa. Passiiviset optiset verkot ovat tekniikaltaan käyttövalmiita tietoliikenneverkkoja. On kuitenkin vielä joitakin osa-alueita, kuten protokollat, joita on syytä tarkastella vielä myöhemmin uudestaan. Kaupalliselta kannalta PON-verkkojen rakentaminen voi jo nyt olla kannattavaa.

44 Kirkkala, Sami Projektin dokumentaation hallintajärjestelmä Sami Kirkkala 72, [41] lehteä 31 cm Tiivistelmä AMK-opinnäytetyö Turun ammattikorkeakoulu tietoliikennetekniikka projektinhallinta dokumentaatio Tiivistelmä: Ohjelmistokehityskeskus on Turun alueen korkeakoulujen yhteinen tutkimuskeskus. Tarkoituksena oli tuottaa Ohjelmistokehityskeskukselle toimintajärjestelmää tukeva säännöstö, jonka avulla määritellään projektille perustettava kansiosto.ohjelmistotyö on pääasiassa dokumenttien tuottamista. Dokumentteja ovat niin lähdekoodit kuin muutkin projektinhallintaan liittyvät dokumentit. Laadukkaiden dokumenttien tuottaminen on kuitenkin käytännössä ohjelmistoprojektin heikompia kohtia.dokumentaation hallintajärjestelmä ohjeistaa projektikoordinaattoria ja muita projektiryhmän jäseniä dokumenttien järjestelmälliseen hallintaan. Työssä huomioitiin ensisijaisesti ISO 9001:2000 -version vaatimukset dokumenttien sijoittelusta ja versionhallinnasta. Versionhallinta on tärkeä osa dokumentaation hallintaa. Versionhallinnan tulee huolehtia vanhojen versioiden säilyttämisestä ja tarpeen tullen palauttamisesta. Versionhallinta tarjoaa todisteita laatujärjestelmän vaatimusten mukaisesta toiminnasta. Lähdekoodien versionhallinta hoidetaan CVS-ohjelmistolla ja muiden dokumenttien versionhallinta manuaalisesti.tavoitteena oli tuottaa selkeä, helposti ymmärrettävä ja yksikäsitteinen säännöstö. Säännöstön tuli kattaa seuraavat dokumentit: Projektikansion ja hakemistojen perustamisen ohjeistus. Hakemistojen nimeämisen ohjeistaminen projektin vaiheiden mukaisesti. Tiedostojen nimeämisen ja sijoittamisen säännöt. Versionhallinnan ohjeistaminen.

45 Anttila, Mika Sadetintietokanta ja yhteys kotisivuille Mika Anttila Julkaistu: [Turku] Turun teknillinen oppilaitos , [27] lehteä 31 cm Opinnäytetyö Erikoistyö Turun teknillinen oppilaitos tietoliikenneosasto Amkk-stot: Tua atk-ohjelmat tietokantaohjelmat Access WWW-sivut kastelulaitteet sadettimet

46 Kuusisto, Tero Sähköinen varastointitietokanta Tero Kuusisto 34 lehteä 31 cm Amkk-stot: Tua tietokantaohjelmat ohjelmointi Internet SQL ASP varastonpito

47 Kari, Juhani Sinuscan-ultraäänimittalaitteiston elektroniikan suunnittelu Juhani Kari 58, [7] lehteä 31 cm Opinnäytetyö Erikoistyö Turun ammattikorkeakoulu tietoliikenneosasto Amkk-stot: Tua infrapunatekniikka ultraäänitutkimus Sinuscan tietoliikennetekniikka elektroniikkalaitteet elektroniikka suunnittelu

48 Koskinen, Ville SyncML:n yhteentoimivuuden testaus Ville Koskinen 42, [1] lehteä 31 cm Amkk-stot: Tua protokollat matkapuhelimet testaus tiedonsiirto yhteensopivuus SyncML

49 Männistö, Kirsi Taistelunjohtojärjestelmän työaseman tietoliikenneliitynnät Kirsi Männistö 44, [3] lehteä 31 cm Amkk-stot: Tua tietoliikennetekniikka sotatekniikka lähiverkot Ethernet tutka sota-alukset taistelunjohtojärjestelmät

50 Maunula, Markus Talotekniikan kunnossapitosovellus voimalaitosympäristöön Markus Maunula 44 lehteä 31 cm Tiivistelmä atk-ohjelmat kunnossapito tiedonhallinta talotekniikka elinkaari Tiivistelmä: Tämän insinöörityön tarkoituksena oli kehittää voimalaitosympäristöön talotekniikan toimintoihin keskittyvä kunnossapidon tiedonhallintasovellus, jossa on helppokäyttöinen käyttöliittymä. Työ toteutettiin teollisuudessa syntyneeseen tarpeeseen saada kiinteistöalueen elinkaariaikaisen teknisen tietouden, dokumentaation ja kunnossapidon hallinnan hoitava ohjelmisto. Tavoitteena oli perehtyä talotekniikan ja kunnossapidon toimintoihin sekä teollisuuskiinteistöjä koskevaan elinkaariajatteluun ja huolto-mallin tuomiseen teollisuuskiinteistöihin. Työ toteutettiin ALMA Software Oy:n toimeksiantona yhteistyössä YIT Huber Oy:n kanssa. Kohdeympäristönä oli Kokkolan Voima Oy:n lämpövoimalaitos. Lopputulokseksi saatiin BuildALMA-ohjelmistotyökalu, jolla voidaan hallita kaikkea kiinteistön ja talotekniikan teknistä dokumentaatiota.

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Viestintätekniikan koulutusohjelma Samuel Rinnetmäki WWW-palvelujen tuotantoympäristö Insinöörityö. 28.5.2001 Työn ohjaaja: Työn valvoja: Kielenvalvoja: kehityspäällikkö

Lisätiedot

JUHA HIETANEN IT-KALUSTON JA OHJELMISTOLISENSSIEN HALLINTAJÄR- JESTELMÄ PK-YRITYKSESSÄ. Diplomityö

JUHA HIETANEN IT-KALUSTON JA OHJELMISTOLISENSSIEN HALLINTAJÄR- JESTELMÄ PK-YRITYKSESSÄ. Diplomityö JUHA HIETANEN IT-KALUSTON JA OHJELMISTOLISENSSIEN HALLINTAJÄR- JESTELMÄ PK-YRITYKSESSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Tarja Systä Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

INTRANETIN RAKENTAMINEN YRITYKSELLE

INTRANETIN RAKENTAMINEN YRITYKSELLE INTRANETIN RAKENTAMINEN YRITYKSELLE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ala Tietotekniikka Ohjelmistotekniikka Opinnäytetyö Kevät 2013 Mikko Uronen Lahden ammattikorkeakoulu Tietotekniikka URONEN, MIKKO:

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto DIPLOMITYÖ TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN Lappeenrannassa 23. toukokuuta 2007 Antti Reinikka Konstunkaari

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Microsoft Windows Server 2003 palvelimen asentaminen ja käyttöönotto yrityksessä Postituspojat

Microsoft Windows Server 2003 palvelimen asentaminen ja käyttöönotto yrityksessä Postituspojat Microsoft Windows Server 2003 palvelimen asentaminen ja käyttöönotto yrityksessä Postituspojat Virtanen, Ilkka 2009 Laurea Laurea-ammattikorkeakoulu MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 -PALVELIMEN ASENTAMINEN

Lisätiedot

Web CRM -järjestelmän toteuttaminen Lemonsoft-rajapintaan

Web CRM -järjestelmän toteuttaminen Lemonsoft-rajapintaan Web CRM -järjestelmän toteuttaminen Lemonsoft-rajapintaan Laatu, Ville 2013 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava Web CRM -järjestelmän toteuttaminen Lemonsoftrajapintaan Ville Laatu Tietojenkäsittelyn

Lisätiedot

Verkkokaupan suunnittelu

Verkkokaupan suunnittelu Opinnäytetyö (AMK) Tietotekniikka Internet-tekniikka 2010 Marko Teräspuro Verkkokaupan suunnittelu OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikka Internet-tekniikka Kesäkuu 2010

Lisätiedot

KEHITTYVÄT TIETOLIIKENNEPALVELUT JUNAYMPÄRISTÖSSÄ

KEHITTYVÄT TIETOLIIKENNEPALVELUT JUNAYMPÄRISTÖSSÄ Juha Vartiainen KEHITTYVÄT TIETOLIIKENNEPALVELUT JUNAYMPÄRISTÖSSÄ Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 30.4.2007 Työn valvoja: Työn ohjaaja:

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU. Joni Ranta-Eskola WLANIN RAKENTAMINEN

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU. Joni Ranta-Eskola WLANIN RAKENTAMINEN VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Joni Ranta-Eskola WLANIN RAKENTAMINEN Liiketalous ja matkailu 2003 2 ALKUSANAT Tämä opinnäytetyö on suoritettu Vaasan ammattikorkeakoulussa tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa.

Lisätiedot

LIIKKUVAN TYÖN TOIMINTOANALYYSI Ohjekirja

LIIKKUVAN TYÖN TOIMINTOANALYYSI Ohjekirja LIIKKUVAN TYÖN TOIMINTOANALYYSI Ohjekirja INSINÖÖRITYÖ Mika Huurre Tietotekniikan koulutusohjelma Tiedonhallintatekniikka Hyväksytty.. SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKKA KUOPIO Koulutusohjelma Tietotekniikan

Lisätiedot

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden koulutusohjelma Diplomityö Olli Makkonen WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Työn tarkastaja: Professori Marko

Lisätiedot

TIINA MÄKELÄ SOSIAALINEN MEDIA TUOTTEEN ELINKAARITIEDON HALLINNASSA. Diplomityö

TIINA MÄKELÄ SOSIAALINEN MEDIA TUOTTEEN ELINKAARITIEDON HALLINNASSA. Diplomityö TIINA MÄKELÄ SOSIAALINEN MEDIA TUOTTEEN ELINKAARITIEDON HALLINNASSA Diplomityö Tarkastajat: professori Hannu Jaakkola ja professori Hannu Kärkkäinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan

Lisätiedot

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Ville Hokkanen & Marko Myyryläinen Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.5.2008

Lisätiedot

VIKASIETOINEN VIRTUAALIPALVELINJÄRJESTELMÄ

VIKASIETOINEN VIRTUAALIPALVELINJÄRJESTELMÄ VIKASIETOINEN VIRTUAALIPALVELINJÄRJESTELMÄ Juha Turpeinen Opinnäytetyö Syksy 2010 Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu Oulun seudun ammattikorkeakoulu Tietotekniikan koulutusohjelma,

Lisätiedot

FreeNAS ja RAID. Edullinen vaihtoehto tietojen varmistamiseen kotona ja pienessä yrityksessä. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

FreeNAS ja RAID. Edullinen vaihtoehto tietojen varmistamiseen kotona ja pienessä yrityksessä. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Edullinen vaihtoehto tietojen varmistamiseen kotona ja pienessä yrityksessä Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Riihimäki, 22.3.2012 Joni Kantonen TIIVISTELMÄ Riihimäki Tietotekniikan

Lisätiedot

Loppuraportti: VOTI - Vakioitu operatiivinen työasemainfrastruktuuri TUPO - Pelastustoimen operatiivisten tietojärjestelmien tietoturvapolitiikka

Loppuraportti: VOTI - Vakioitu operatiivinen työasemainfrastruktuuri TUPO - Pelastustoimen operatiivisten tietojärjestelmien tietoturvapolitiikka Loppuraportti: VOTI - Vakioitu operatiivinen työasemainfrastruktuuri TUPO - Pelastustoimen operatiivisten tietojärjestelmien tietoturvapolitiikka Marko Hassinen Juhani Silvennoinen Pelastusopisto Pelastusopiston

Lisätiedot

S60-ohjelmistoalustaisen älypuhelimen Java-ohjelmointi. Älypuhelimen kameran ja GPS-moduulin hallinta.

S60-ohjelmistoalustaisen älypuhelimen Java-ohjelmointi. Älypuhelimen kameran ja GPS-moduulin hallinta. Petja Laitila S60-ohjelmistoalustaisen älypuhelimen Java-ohjelmointi. Älypuhelimen kameran ja GPS-moduulin hallinta. Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Lokakuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä. Riku Venno

Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä. Riku Venno Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä Riku Venno Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu-tutkielma Ohjaaja: Pirkko

Lisätiedot

Testausprosessimalli, yksikkötestaus ja testausympäristön automatisointi Java-ympäristössä

Testausprosessimalli, yksikkötestaus ja testausympäristön automatisointi Java-ympäristössä EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Sara Kapli Testausprosessimalli, yksikkötestaus ja testausympäristön automatisointi Java-ympäristössä Insinöörityö 10.5.2005 Työn ohjaaja: Production

Lisätiedot

Nokia Oyj, valvojana DI Hannu Vuolle

Nokia Oyj, valvojana DI Hannu Vuolle TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Ohjelmistotekniikka Tutkintotyö M-TEST-JÄRJESTELMÄ MATKAPUHELIMEN MULTIMEDIAN KÄYTTÖTAPAUSTESTAUKSESSA Työn ohjaaja Työn teettäjä Tampere 2006

Lisätiedot

AKI KÖSSILÄ LINUX-POHJAISEN LASKENTAPILVEN RAKENTAMINEN. Kandidaatintyö

AKI KÖSSILÄ LINUX-POHJAISEN LASKENTAPILVEN RAKENTAMINEN. Kandidaatintyö AKI KÖSSILÄ LINUX-POHJAISEN LASKENTAPILVEN RAKENTAMINEN Kandidaatintyö Tarkastaja: Tutkija, DI Jari Seppälä 9. toukokuuta 2010 II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Automaatiotekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Kuopio

Projektisuunnitelma Kuopio Projektisuunnitelma Kuopio Kuopio, Projektisuunnitelma, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 13.10.2001 Ossi Jokinen 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Sisäisen katselmoinnin korjaukset.

Lisätiedot

MIKKO AHO KONFIGURAATIONHALLINTA AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ- PROJEKTEISSA Diplomityö

MIKKO AHO KONFIGURAATIONHALLINTA AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ- PROJEKTEISSA Diplomityö MIKKO AHO KONFIGURAATIONHALLINTA AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ- PROJEKTEISSA Diplomityö Tarkastaja: Professori Hannu Koivisto Tarkastaja ja aihe hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8.4.2009 II TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Tietotekniikka Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ CITRIX-TERMINAALIPALVELUJEN PERUSTEET JA HYÖDYT YRITYKSELLE ESIMERKKINÄ AURINKOMATKAT OY Työn tekijä: Sami Sinkko Työn

Lisätiedot

YRITYKSEN TIETOJÄRJESTELMIEN MODERNISOINTI

YRITYKSEN TIETOJÄRJESTELMIEN MODERNISOINTI Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Yrityksen tietoliikenne ja tietoturva 2015 Emmi Aaltonen, Minna Kuittinen YRITYKSEN TIETOJÄRJESTELMIEN MODERNISOINTI Käännöspolku Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK)

Lisätiedot

Mobiilisovelluksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ympäristöjen avulla

Mobiilisovelluksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ympäristöjen avulla Mobiilisovelluksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ympäristöjen avulla Antti Kettunen 12.5.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Avoimen lähdekoodin periaatteella

Lisätiedot

Tuotantokriittisen prosessiverkkoympäristön valvonta

Tuotantokriittisen prosessiverkkoympäristön valvonta Mikko Takala Tuotantokriittisen prosessiverkkoympäristön valvonta Sähkötekniikan korkeakoulu Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 28.5.2012.

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUS. Mikko Hammar ICT-PALVELUHANKINTOJEN ARVIOINTI Tapaus: Tiehallinto

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUS. Mikko Hammar ICT-PALVELUHANKINTOJEN ARVIOINTI Tapaus: Tiehallinto VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUS Mikko Hammar ICT-PALVELUHANKINTOJEN ARVIOINTI Tapaus: Tiehallinto Tuotantotalouden oppiaineen pro gradu tutkielma VAASA 2010 2 ALKUSANAT Tämän tutkimuksen

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto varastojen ja työkalujen hallintaan

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto varastojen ja työkalujen hallintaan LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Toimitusketjun johtaminen DIPLOMITYÖ Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto varastojen ja työkalujen hallintaan Tarkastaja: Professori

Lisätiedot