SÄHKÖISTEN JÄRJESTELMIEN HYÖDYNTÄMINEN AMMATTIKEITTIÖIDEN OMAVALVONNASSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄHKÖISTEN JÄRJESTELMIEN HYÖDYNTÄMINEN AMMATTIKEITTIÖIDEN OMAVALVONNASSA"

Transkriptio

1

2 Teija Taskinen SÄHKÖISTEN JÄRJESTELMIEN HYÖDYNTÄMINEN AMMATTIKEITTIÖIDEN OMAVALVONNASSA Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 38 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Mikkeli 2008

3 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports PL 181, Mikkeli Puhelin (015) Tekijä ja Mikkelin ammattikorkeakoulu Kannen kuva: Aki Loponen ISBN (nid.) ISBN (pdf) ISSN Ulkoasu: Mainostoimisto ILME Ky Kannen ja sisällön painatus: Juvenes Print-Tampereen Yliopistopaino Oy

4 KUVAILULEHTI Päivämäärä Julkaisusarja ja nro A:Tutkimuksia ja raportteja 38 Tekijät Teija Taskinen Nimeke Sähköisten järjestelmien hyödyntäminen ammattikeittiöiden omavalvonnassa Tiivistelmä Elintarviketalouden laatutietojärjestelmien kehittämiseksi laadittu tavoiteohjelman, ELATI , tavoitteena on parantaa elintarviketalouden tuottavuutta ja kilpailukykyä hyödyntämällä tieto- ja viestintäteknologiaa. Tähän kokonaisuuteen liittyen Sähköisten järjestelmien hyödyntäminen ammattikeittiöiden omavalvonnassa hankkeen tavoitteena oli selvittää miten erityyppiset ammattikeittiöt hyödyntävät sähköisiä tietojärjestelmiä omavalvontatietojen keräämisessä, tuotteiden jäljitettävyydessä sekä valvontaviranomaiskontakteissa ja miten tietotekniikka tukee elintarviketurvallisuuden toteutumista keittiöissä. Hankkeessa tehtiin ammattikeittiöille suunnattu kysely. Kyselyyn saatiin vastauksia 108 keittiöstä. Suurin osa vastanneista keittiöistä toimi julkisella sektorilla. Hankkeena aikana tehtiin myös haasteluja, ja haastateltavina oli ammattikeittiöiden, valvontaviranomaisten sekä ohjelmisto- ja laitetoimittajien edustajia. Haastattelut tehtiin pääosin puhelimitse. Selvityksen tulokset osoittivat, että kokonaisvaltaisesti ammattikeittiöiden omavalvonnan tarpeet täyttävää ohjelmistoa ei ollut markkinoilla. Omavalvontaa tukevat sähköiset järjestelmät liittyivät yleisimmin lämpötilojen hallintaan ja seurantaan. Omavalvontaa tukevia sähköisiä järjestelmiä käytettiin ammattikeittiöissä vielä melko vähän, mutta kiinnostusta järjestelmien hankintaan oli. Järjestelmien hankintaa estäviä ja hidastavia tekijöitä olivat järjestelmien kalleus sekä tiedon ja muiden resurssien (aika, osaaminen) puute. Tietoa omavalvontaa tukevista sähköisistä järjestelmistä ei osattu etsiä, tieto oli hajallaan ja vaikeasti vertailtavissa ja tietotekninen osaaminen saattoi olla vähäistä. Ammattikeittiöiden resurssit ja mahdollisuudet toimia sähköisten kanavien välityksellä vaihtelivat paljon. Omavalvontatietoja toimitettiin valvontaviranomaiselle sähköisesti vielä hyvin vähän. Selvityksen perusteella vaikuttaa, että sähköisiä järjestelmiä voidaan tulevaisuudessa hyödyntää entistä enemmän myös valvontaviranomaiskontakteissa. Se kuitenkin edellyttää alan toimijoiden yhteistesti tekemää tiedonvälityksen rajapintamäärittelyä sekä viranomaiskäytäntöjen ja dokumenttien yhtenäistämistä. Omavalvonnasta, olemassa olevista hyvistä käytännöistä ja omavalvontaa tukevista sähköisistä järjestelmistä tarvitaan kuitenkin kootusti lisätietoa ja tarpeiden mukaan räätälöityä koulutusta keittiöiden henkilökunnalle. Avainsanat (asiasanat) elintarvikevalvonta, elintarviketalous, ammattikeittiöt, laadunvalvonta, omavalvonta, atk-ohjelmat, laatujärjestelmät Sivumäärä 28 s. + liit. 2 s. Muita tietoja Kieli Suomi ISBN (nid.) ISBN (pdf) URN:ISBN: ISSN Luokitukset YKL UDK ;

5 DESCRIPTION Date Publication series and NO A: Research Reports Author Teija Taskinen Name of the work Exploiting electronic systems when collecting in-house control data in professional kitchens Abstract The project called Sähköisten järjestelmien hyödyntäminen ammattikeittiöiden omavalvonnassa aimed at finding out how different kinds of professional kitchens, canteens, hospital kichens, restaurants, exploited electronic systems when collecting in-house control data, clarifying food traceability or when contacting food supervision authorities. Also the impact of information technology on food safety and the usability of technological systems were studied. There were 108 professional kitchens which answered the survey. The study also involved several interviews with supervisors of professional kitchens, food supervision authorities and suppliers of technological in-house control systems. The results showed that there was not an in-house control system which could meet all the needs of professional kitchens. The systems were mostly dealing with temperature control. The use of technological systems was quite rare still interest in using them seems to be increasing. The main reasons for not investing in these systems were the costs of systems, lack of information, time and know-how. The possibilities and interest to use technological systems varied quite a lot in different types of professional kitchens. Technology was seldom used in passing in-house control data to food supervision authorities. Technological systems could have a bigger role also when contacting authorities. However, interface specification and harmonization of practices and documents of authorities should to be done in collaboration with all the parties. Also, the best practices of in-house control and more information of different systems should systematically shared. Customized training for the staff of professional kitchens would as well be needed. Keywords food supervision, food economy, catering, quality control, computer software, quality systems Pages 28 p.+ app. 2 p. Remarks Language Finnish ISBN (nid.) ISBN (pdf) URN:ISBN: ISSN Classifications YKL UDK ;

6 SISÄLTÖ 1 TAUSTAA Ammattikeittiö osana ruokaketjua Elintarviketalouden sähköisiä järjestelmiä kehitetään suunnitelmallisesti AMMATTIKEITTIÖIDEN OMAVALVONTA Omavalvonta osana ruokatuotantoprosessia Elintarvikkeiden jäljitettävyys on osa omavalvontaa AMMATTIKEITTIÖIDEN OMAVALVONTAA TUKEVIA SÄHKÖISIÄ JÄRJESTELMIÄ Ruokatuotannon suunnitteluun ja ohjaukseen tarkoitetut ohjelmistot Lämpötilan hallintaan liittyviä järjestelmiä Valmistuslaitteiden HACCP-toimintoja SÄHKÖISTEN JÄRJESTELMIEN HYÖDYNTÄMINEN JOHTOPÄÄTÖKSIÄ Nykytilanteen kuvaus Jatkokehityksen tarpeita ja haasteita Ehdotukset jatkotoimenpiteiksi...26 LÄHTEET...27 LIITTEET Linkkejä omavalvontamalleihin 2 Elintarviketeollisuuden toimittajajäljitettävyyden kehitysportaat

7 1 TAUSTAA Ammattikeittiö osana ruokaketjua Ruokaketju pellolta pöytään on muuttunut monimutkaiseksi, laajaksi verkostoksi, jossa on paljon eri toimijoita. Myös ammattikeittiöissä ruokaketjun muutokset näkyvät: elintarvikkeiden ja aterioiden tuotanto ja kuljetus keskittyvät, erikoistuminen lisääntyy, julkisten ammattikeittiöiden koko kasvaa ja ruokaa tarjotaan yhä suuremmalle asiakasmäärälle. Esimerkiksi vuonna 2007 Suomen ammattikeittiöissä valmistettiin 797 miljoonaa ateriaa. Valmistettujen aterioiden määrä nousi edellisvuodesta 1,9 % samalla kun keittiöiden lukumäärä laski 1,4 %. (AC Nielsen 2007.) Ammattikeittiöiden omavalvonnan tavoitteena on taata ruokatuotannon turvallisuus. Omavalvonnan suunnittelua ja toteuttamista ammattikeittiöissä ohjaa elintarvikelaki (23/2006) sekä sosiaali- ja terveysministeriön antama asetus (905/2007) elintarvikehuoneistojen hygieniasta. Lakia ja asetusta sovelletaan elintarvikkeisiin ja niiden käsittelyolosuhteisiin, elintarvikealan toimijoihin sekä elintarvikevalvontaan kaikissa elintarvikkeiden tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa. Elintarvikealan toimijan velvollisuus on laatia kirjallinen, valvontaviranomaisen hyväksymä omavalvontasuunnitelma, jota on noudatettava, ja jonka toteuttamisesta on pidettävä kirjaa. Elintarvikkeiden ja ruokatuotannon lisäksi omavalvonta ammattikeittiöissä voi sisältää myös alkoholin ja tupakan omavalvontaa. Kunnan valvontaviranomainen valvoo alueellisen elintarvikevalvonnan toteutumista. Valvontaviranomaisten tehtävänä on myös neuvoa elintarvikealan toimijoita. Informaatio- ja laiteteknologian kehittyminen ja lisääntyminen ammattikeittiöissä vaikuttaa toimintatapoihin ja käytäntöihin. Sähköisiä järjestelmiä voidaan ammattikeittiöissä käyttää esimerkiksi raaka-aineiden tilaamiseen, raakaainevaraston hallintaan, resepti- ja ruokalistasuunnitteluun tai ravintoainelaskentaan. Myös tavarantoimittajien kilpailuttamiseen, ostolaskujen käsittelyyn, tuotannonsuunnitteluun, työvuorolistojen suunnitteluun, kassatoimintoihin,

8 2 myyntiin ja laskutukseen sekä hinnoitteluun ja kustannusten seurantaan on olemassa ohjelmistoja tai ohjelmistojen osia. Monissa toiminnoissa, kuten raakaaineiden tilaamisessa hyödynnetään erilaisia internet-sivustoja. Ammattikeittiöissä on mahdollista käyttää omavalvontaa tukevia sähköisiä järjestelmiä. Tarjolla on esimerkiksi kylmälaitteiden lämpötilojen mittaukseen, valvontaan ja ohjaukseen ohjelmistoja, joiden avulla voidaan lämpötilojen mittauksia ja niistä tehtäviä kirjauksia ja raportointia automatisoida. Myös ruoan valmistusprosessista voidaan nykyaikaisten valmistuslaitteiden avulla kerätä tuotantoprosessin omavalvontaa ja jäljitettävyyttä kuvaavia tietoja, kuten ruoan valmistaja, valmistusajankohta ja jakelureitti. Omavalvontatietoja voidaan koota ohjelmistoihin joko syöttämällä tietoja näppäimistöllä tai tiedonsiirtolinkkien avulla. 1.2 Elintarviketalouden sähköisiä järjestelmiä kehitetään suunnitelmallisesti Elintarviketalouden laatutietojärjestelmien kehittämiseen on laadittu tavoiteohjelma (ELATI) vuosille Laatutietojärjestelmien kehittämisen tavoitteena on parantaa elintarviketalouden tuottavuutta ja kilpailukykyä hyödyntämällä tieto- ja viestintäteknologian myötä uusia tehokkaampia toimintatapoja ja tuottamalla kustannussäästöjä yhteisesti tai yhteistyönä toteutettavien tietojärjestelmähankkeiden avulla. Tavoiteohjelman painopistealueita ovat: 1. Omavalvontaa ja viranomaisvalvontaa tukevat järjestelmät 2. Yhteistä laatua todentavat tiedot 3. Tietotekniikalla tuetut hyvät käytännöt Painopistealueille on määritelty tavoitteet ja luotu viitteellinen kehitysportaikko kehitystyön konkretisoimiseksi. (Maa- ja metsätalousministeriö 2005.)

9 3 Omavalvontaa ja viranomaisvalvontaa tukevien tietojärjestelmien kehittämisen tavoitteena ELATI ohjelmassa ovat: toimialakohtaiset, parhaisiin käytäntöihin perustuvat, viranomaisten kanssa yhteistyössä laaditut ohjeet omavalvonnan toteuttamisesta viranomaisten toimialakohtaisiin ohjeisiin yhteensopivat ohjeet omavalvonnan valvonnasta tietotekniikan ja yhteiskäyttöisten tietojärjestelmien hyödyntäminen omavalvonnassa elintarvikevalvonnan sähköisen tiedonvälityksen ja asioinnin kehittäminen, omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan yhteen toimivuuden edellytysten luominen elintarvikevalvonnan riskiperusteista kohdentamista tukevien tietojärjestelmien kehittäminen (Maa- ja metsätalousministeriö 2005.) Valvontaviranomaiset keräävät ja välittävät tietoa sähköisten kanavien kautta. Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) sähköisiä järjestelmiä käytetään perusrekistereiden ylläpitoon, valvontaan tai laboratorioiden tiedonhallintaan. Parhaillaan ollaan tekemässä laajoja tietohallinnon strategisia linjauksia ja kehittämishankkeita, joiden tavoitteena on yhtenäistää sähköisiä palveluja, rakentaa Eviralle yksi sähköisen asioinnin portaali sekä yhtenäistää järjestelmäratkaisujen arkkitehtuurilinjauksia sekä käsitteistöjä, koodeja ja sanastoja. (Eskola 2008, ) Myös kuntien elintarvikevalvonnan tiedonkeruuta kehitetään. Kehittämishankkeiden tavoitteena on helpottaa ja nopeuttaa elintarvikevalvonnan tiedonkeruuta, jolloin kuntien valvontaviranomaisilla jää enemmän aikaa varsinaiseen valvonta- ja neuvontatyöhön. Nykyään tiedonkeruu tapahtuu pääosin manuaalisesti; tiedot tallennetaan tietojärjestelmään, josta tulostetaan keskushallinnolle lähetettävät raportit. Tavoitteena on päästä tilanteeseen, jossa tiedot kerätään sähköisesti organisaation eri portailla (kunta, alue ja keskushallinto) ja kerättyjä tietoja voidaan siirtää tietojärjestelmien ja viranomaisten välillä. (Suominen 2008, ) Kuntien tai kuntayhtymien ympäristö-

10 4 terveysvalvonnassa käytetään pääasiassa kolmea eri tiedonkeruujärjestelmää (TerveKuu, YtBoss ja Tarkastaja). Niiden lisäksi käytetään myös muita sovelluksia, kuten esimerksi Excel, Access, paperikortistot tai muut omat sovellukset. (Suominen ym. 2005, ) Elintarvikealan toimijat kehittävät myös sähköistä tiedonkeruuta ja niihin liittyviä järjestelmiä. Esimerkiksi Päivittäistavarakauppa ry (PTY) on laatinut myymälöiden omavalvontaa varten ohjeistuksen, joka helpottaa niin omavalvontatyötä myymälöissä kuin yhteistyötä valvontaviranomaisten kanssa. Päivittäistavarakaupan omavalvonnan ja viranomaisyhteistyön kehittämistä on tehty yhdessä Eviran ja kuntien valvontaviranomaisten kanssa. Omavalvontaohjeistusta, joka perustuu alan parhaisiin käytänteisiin, täydentää omavalvonnan tietopankki. Sen avulla tehostetaan omavalvonnan tiedonkeruuta ja raportointia. Vuoden 2008 aikana on tavoitteena saada myös valvontaviranomaiset tietopankin käyttäjiksi, jolloin valvontaviranomaiset voivat tutustua myymälöiden ajantasaisiin omavalvontatietoihin etukäteen tai tehdä nk. etätarkastuksia. Alkutuotannon sähköisiä järjestelmiä kehitetään jatkuvasti. Kotieläin- ja kasvintuotantotilojen tiedonkeruuta ja raportointia kehitetään. Kertyviä tietoja on koottu tietopankkikokonaisuuksiksi (esimerkiksi lohkotietopankki, kotieläintietojärjestelmät, taloustietopankki ja laatu- ja ympäristömittarit), joista yritykset voivat saada toimintaansa kuvaavia raportteja ja tunnuslukuja. (Seppänen 2008, ) Nautaeläinten terveydenhuoltoon on kehitetty oma seurantajärjestelmä (Naseva), ja terveysluokitelluista sikaloista kerätään tietoja Sikava terveysluokitusjärjestelmään (Kortesniemi 2008, 42-43). Elintarviketeollisuudessa on eri elintarvikeketjujen jäljitettävyysjärjestelmiä. Ammattikeittiöiden sähköisen tiedonvälityksen tilaa valvontaviranomaisten ja ammattikeittiöiden välillä, olemassa olevia omavalvontaa tukevia sähköisiä järjestelmiä ja käytäntöjä ei ole selvitetty. Sähköisten järjestelmien hyödyntäminen ammattikeittiöiden omavalvonnassa hankkeen, jota rahoitti Maa- ja metsätalousministeriö/ Elintarviketalouden laatustrategia, tavoitteena oli:

11 5 1. selvittää, miten toimintatavoiltaan erityyppiset ammattikeittiöt toteuttavat omavalvontaa ja hyödyntävät sähköisiä tietojärjestelmiä omavalvontatietojen keräämisessä, tuotteiden jäljitettävyydessä sekä valvontaviranomaiskontakteissa ja miten tietotekniikka tukee elintarviketurvallisuutta tukevia käytäntöjä keittiössä. 2. selvittää erilaisten, ammattikeittiöille suunnattujen sähköisten tietojärjestelmien hyödynnettävyyttä omavalvonnassa ja elintarvikkeiden jäljitettävyydessä. Hankkeen aikana tehtiin kysely ammattikeittiöille, tutustuttiin markkinoilla oleviin sähköisiin järjestelmiin ja välineisiin sekä haasteltiin valvontaviranomaisia ja sähköisten järjestelmien toimittajia. Hankkeen toteuttajana oli Mikkelin ammattikorkeakoulu. Hankkeen tuloksia on koottu tähän raporttiin. Hankkeen ohjausryhmän jäsenet ovat ohjanneet ja kommentoineet raportin sisältöä. Ohjausryhmän jäseninä olivat: Ahokas, Sinikka Gröhn, Pirkko Huhtala, Marjut Fieandt, Eeva Keinänen, Leila Penttilä, Pirjo- Liisa Söderström, Merja Palmia Mikkelin ammattikorkeakoulu Suurtalousalan yhteistyöjärjestö FIDA ry Evira Palmia Tike Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

12 2 AMMATTIKEITTIÖIDEN OMAVALVONTA Omavalvonta osana ruokatuotantoprosessia Ruokapalvelujen tuottaminen on monivaiheinen tuotanto- ja palveluprosessi, jonka toteuttamiseksi tarvittavia tietoja ja tehtyjä suunnitelmia tarkennetaan koko prosessin ajan. Ruokatuotantoprosessi voidaan esittää viidestä pääprosessista ja niihin liittyvistä osaprosesseista koostuvana kokonaisuutena. (Kuvio 1.) Kuvio on yksinkertaistettu kuvaus ruokatuotantoprosessin etenemisestä, koska ammattikeittiöissä on samanaikaisesti käynnissä useita prosesseja eri vaiheissaan. Saman päivän aikana voidaan sopia seuraavien tilaisuuksien yksityiskohdista, tilata seuraavan viikon raaka-aineita, valmistaa päivän aterioita, tarkistaa edellisen viikon taloudellista tulosta tai vaikkapa omavalvontakirjausten toteutumista. KUVIO 1. Ammattikeittiöiden ruokatuotantoprosessit. Mallin laatinut Pertti Harju. Lähde: Taskinen 2007, 20

13 7 Omavalvonta on kiinteä osa ruokatuotantoprosessia. Suurin osa omavalvontaan liittyvistä tiedoista kerätään ruokatuotannon toteutuksen aikana. Silloin mitataan ja dokumentoidaan esimerkiksi raaka-aineiden ja valmistettujen tuotteiden laatuun (aistinvarainen, mikrobiologinen) ja niiden säilytyksen, valmistuksen, kuljetuksen ja tarjoilun aikaisiin lämpötiloihin sekä valmistusprosessin etenemiseen ja valmistus- ja käsittelypintojen puhtauteen liittyviä tietoja ja otetaan näytteitä valmistetuista ruokaeristä. Ammattikeittiön omavalvontasuunnitelma ohjaa valvontaa, tiedonkeruuta ja sen dokumentointia. Elintarvikelaki (23/2006, 20 ) edellyttää, että toiminnan harjoittaja laatii kirjallisen suunnitelman omavalvonnasta ja pitää sen ajantasaisena, noudattaa tehtyä suunnitelmaa ja pitää omavalvonnan toteuttamisesta kirjaa. Omavalvontasuunnitelmassa määritellään valvottavat kohteet, valvontatiheys ja tavat sekä tulosten dokumentointitavat ja toimintaohjeistus poikkeamatilanteita varten. Vaikka omavalvontasuunnitelmien tekoon on olemassa valmiita esimerkkimalleja (ks. liite 1), on omavalvontasuunnitelman perustuttava jokaisen keittiön toiminnan kriittisten kohteiden tunnistamiseen ja niiden valvontaan. Omavalvonnan kirjanpidon tulee sisältää sen todentamiseksi tarpeelliset tallenteet omavalvonnan toteuttamisesta, siihen liittyvistä mittauksista, tutkimuksista ja selvityksistä sekä suoritetuista korjaavista toimenpiteistä ja ilmoituksista viranomaisille (Sosiaali- ja terveysministeriön antama asetus 905/2007, 5 ). Omavalvontaan liittyviä tietoja, kuten lämpötilojen mittaustuloksia tai raaka-aineiden vastaanottotarkistuksen merkintöjä, voidaan kirjata käsin seurantalomakkeille ja arkistoida joko sellaisenaan tai sähköisessä muodossa. Tietoja voidaan tallentaa myös suoraan sähköisessä muodossa tietokantoihin. Asetus ei edellytä omavalvontakirjanpidon sähköistämistä. Omavalvontatietojen keräämisen, raportoinnin ja tallentamisen apuna voidaan käyttää myös erilaisia sähköisiä järjestelmiä, mittauslaitteita tai ohjelmistoja. Kuviossa 2 on kuvattu, minkä tyyppisiä omavalvontatietoja voidaan ammattikeittiöissä sähköisten ohjelmistojen tai järjestelmien avulla siirtää, tuottaa tai tallentaa.

14 8 Omavalvontasuunnitelma - valvottavat kohteet -valvontatiheys - valvontatavat (aistivarainen, mittaaminen, näytteenotto jne.) - tulosten kirjausohjeet - ohjeet poikkeamatilanteista Ruokatuotannon kokonaissuunnittelu - omavalvontasuunnitelman tekeminen ja päivittäminen - Tiedot käytettävistä raaka-aineista ja niiden toimittajista - Valmistettavien ruokatuotteiden tiedot: raaka-aineet, valmistus- ja käsittelyohjeet Ruokatuotevalikoiman hallinta - ruokalistasuunnittelu - raaka-aine toimittajien kilpailutus - tuotekehitys - Omavalvontasuunnitelman mukaiset kirjaukset Ruokatuotannon toteutuksen suunnittelu - ruokatuotannon resurssien määrittäminen - raaka-aineiden tilaaminen - tuotantosuunnitelman tekeminen Ruokatuotannon toteutus - valmistus, jakelu ja tarjoilu - raaka-aineiden vastaanotto - raaka-ainevaraston hallinta Aistivaraisen arvioinnin tulokset - ruokanäytteet - puhtausnäytteet Lämpötilamittaukset (tilat, valmistus, tarjoilu, kuljetus) - valmistusprosessin tiedot Ruokatuotannon seuranta KUVIO 2. Ohjelmistojen tai järjestelmien kautta sähköisesti siirrettäviä tai kuljetettavia omavalvontatietoja

15 2.2 Elintarvikkeiden jäljitettävyys on osa omavalvontaa 9 Elintarvikelain (23/2006, 17 ) jäljitettävyyttä koskevan vaatimuksen mukaan elintarvikealan toimijalla on oltava tiedot käytetyistä elintarvikkeista ja järjestelmä, jonka avulla riittävällä tarkkuudella yhdistää tiedot saapuneista ja lähteneistä eristä toisiinsa. Järjestelmäksi riittää tietojen tallentaminen paperidokumentteina. Yleisen jäljitettävyysvaatimuksen (178/2002/EY) mukaan elintarvikealan toimijan tulee tietää, keneltä hän on hankkinut kaikki käyttämänsä raaka-aineet ja lisäaineet, kenelle hän on edelleen toimittanut valmistamansa tuotteet ja niiden hankkimis- ja toimittamisajankohdat. Näiden tietojen selvittäminen on pakollista kaikille toimijoille. Tuotteen loppukäyttäjää (kuluttajaa) ei tarvitse tunnistaa. (Elintarviketurvallisuusvirasto 2006.) Jäljitettävyysasetus ei edellytä ns. sisäistä jäljitettävyyttä, eli esimerkiksi tietojen yhdistämistä tulevien tuote-erien ja niistä valmistettujen tuotteiden välille. Asetuksessa ei vaadita kirjaamaan eriä niin, että kävisi ilmi, miten ne on yrityksen sisällä hajotettu tai yhdistetty uusien erien tai erityistuotteiden luomiseksi. Jäljitettävyydestä annetun asetuksen tulkintaohjeissa todetaan kuitenkin, että elintarvikealan toimijoita olisi rohkaistava kehittämään omaan toimintaansa (elintarvikejalostus, varastointi, jakelu jne.) sopivia sisäisiä jäljitysjärjestelmiä. Jäljitettävyyden yksityiskohtaisuudesta voi toimija itse päättää elintarvikeyrityksen luonteen ja koon mukaisesti. Sisäisen jäljitettävyyden hyötynä pidetään parempaa mahdollisuutta rajata ongelmatilanteissa markkinoilta poisvedettävien tuotteiden määrää. Naudanlihan, luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden, tuoreen kalan, muuntogeenisistä orgasmeista peräisin olevien aineisosien ja pakkausmateriaalien jäljitettävyydestä on erityslainsäädäntö. (Evira 2006.) Vähittäiskaupassa ja teollisuudessa elintarvikkeiden jäljitettävyyttä selvittäneen työryhmän loppuraportissa jäljitettävyys jaetaan kohdistumisensa perusteella kolmeen luokkaan: - kykyyn tietää tuotteeseen käytetyt kaikki ainesosat ja pakkausmateriaalit tavarantoimittajan tarkkuudella (toimittajajäljitettävyys)

16 10 - kykyyn voida seurata aineisosien ja materiaalien tekemistä tuotteeksi (prosessijäljitettävyys tai sisäinen jäljitettävyys) ja - kykyyn tuntea tuotteiden toimittaminen jakeluketjun seuraavalle osapuolelle tai pisimmillään tuotteen lopulliselle käyttäjälle asti (asiakasjäljitettävyys) Raportissa todetaan, että jäljitettävyys toteutuu suomalaisessa kaupassa ja teollisuudessa EU:n yleisen elintarvikeasetuksen mukaisesti. Tavarantoimittajajäljitettävyys ja asiakasjäljitettävyys toimivat sekä kaupassa että teollisuudessa, koska tuotteisiin käytettyjen ainesosien ja pakkausmateriaalien toimittajat sekä asiakkaat, joille tavaraa on toimitettu, ovat tiedossa. Loppukuluttajaa eli vähittäismyymälän asiakasta ei tarvitse tunnistaa. Vaikka sisäistä jäljitettävyyttä ei EU:n yleisen elintarvikeasetuksen mukaan edellytetä, tarve jäljittää valmistuksessa käytetyt raaka-aine-erät esimerkiksi takaisinvetotilanteiden helpottamisen takia voi lisätä kiinnostusta sisäisen jäljitettävyyden kehittämiseen. Sisäisten jäljitettävyysjärjestelmien lisääntyminen edellyttää kuitenkin mahdollisuutta rakentaa järjestelmät kustannustehokkaasti. (Päivittäistavarakauppa & Elintarviketeollisuusliitto 2005, 8-9.) Jäljitettävyyttä selvittänyt työryhmä laati viisiaskelmaisen kehitysportaikon teollisuuden ja kaupan toimittaja- ja asiakasjäljitettävyyden ja sisäisen jäljitettävyyden kehittämiseksi (liite 2). Kehitysportaikon ensimmäinen taso täyttää lainsäädännön vaatimukset. Tällä tasolla voidaan asiakkaat, tuotteet ja tuotemäärät poimia kuormakirjoista, laskuista ja/ lähetyslistoista ja myyntierät ja lavat on merkitty EAN-koodeilla. Tasolla 2, jolla monet teollisuusyritykset jo ovat, tuote- ja asiakastiedot tallentuvat järjestelmiin ja myyntierissä on tuotteen tiedot viivakoodilla ja selväkielisenä. Rullakoissa tai laatikoissa ei ole tunnisteita. Kolmella seuraavalla kehitysportaalla edetään erätietojen tallentamiseen ja yhdistämiseen tunnisteiden avulla, sekä tuotteiden tietojen lukemiseen sähköisesti uusien teknologioiden avulla. (Päivittäistavarakauppa & Elintarviketeollisuusliitto 2005, 9-14.)

17 11 Ammattikeittiöistä ei elintarvikkeiden jäljitettävyyden toteutumista ole kattavasti selvitetty. Elintarvikkeiden kulkuun liittyvää tietoa tallentuu saapuvista tuotteista muun muassa tilauslistoihin, rahti- ja kuormakirjoihin, laskuihin ja toimittajien todistuksiin. Keittiöt saavat tavaratoimituksen yhteydessä lähetyslistan tai kuormakirjan, johon on kirjattu tuotteen nimi, nimikenumero, EANkoodi sekä tilattu ja toimitettu raaka-ainemäärä. (Tuikkanen & Riihikoski 2005, ) Lähetyslistat arkistoidaan usein sellaisenaan laskuntarkistusta varten. Arkistoiduista lähetyslistoista voidaan tarvittaessa tarkistaa tuotteen toimittamiseen liittyviä yksityiskohtia. Jos käytettävissä on sähköinen varastojärjestelmä, lähetyslistan tiedot voidaan siirtää kirjaamalla ne koneelle ( näpyttämällä tiedot tai lukulaitteella) tai automaattisesti tavarantoimittajan ja ruokatuotantojärjestelmien välityksellä. 3 AMMATTIKEITTIÖIDEN OMAVALVONTAA TUKEVIA SÄHKÖISIÄ JÄRJESTELMIÄ 3.1 Ruokatuotannon suunnitteluun ja ohjaukseen tarkoitetut ohjelmistot Aromi-ohjelmisto: Aromi-ohjelmisto palvelee keittiöiden tuotanto-, varasto-, osto-, myynti - ja laatuprosesseja sekä toiminnan ohjausta ja seurantaa. Aromi-ohjelmisto koostuu moduuleista, joita asiakas voi hankkia omien tarpeidensa mukaisesti. (Ravitsemisliiketoiminnan palvelut 2007.) Aromi-ohjelmistoon liittyvää omavalvontaosioita päivitetään (Laakso 2007). Jamix -tuoteperhe Jamix Oy tarjoaa ammattikeittiöille ja henkilöstöravintoloille ohjelmistoja, joiden avulla voidaan tehdä ja hallita reseptiikkaa ja raaka-ainevarastoa, hoitaa juhlapalvelun toimintoja, tarjoiluntilauksia ja tilavarauksia tai tuotteiden jakelua. Ohjelmistoja myydään toisistaan erillisinä osina (Aterix, Varax, Juhlax,

18 Tilax, Caterix). (Jamix 2007.) Ammattikeittiöiden omavalvontaan ei ole erillistä ohjelmistoa. 12 Aivo Aivo-tuoteperheessä tarjotaan neljää erillistä ohjelmistoa, joiden avulla voidaan suunnitella, tuottaa, toimittaa ja laskuttaa ateriapalveluita (Aivo 2000), arvioida henkilön ravinnonsaantia sekä suunnitella ruokavalioita (Diet 32), tehdä elintarviketilauksia (eorder) ja ateriatilauksia (Aivo Tilaus). Omavalvontaan ei ohjelmistoissa huomioida erikseen. (Aivo 2008.) Kassajärjestelmien taustaohjelmistot Kassajärjestelmien taustaohjelmistot tuottavat ja keräävät myynnin seurantaan liittyviä tietoja. Kassajärjestelmien taustaohjelmistoissa voi olla osioita, joiden avulla hallitaan esimerkiksi myyntituotteita ja raaka-ainevarastoa, tehdään reseptiikkaa, hoidetaan laskutusta tai ostotilauksia. Taustaohjelmistoja ovat mm. Casio Hospitality, Catherine, Uniwell, Winposs. (ks.esimerkiksi Suoraan omavalvontatietojen keräämiseen liittyviä ominaisuuksia ei näissä taustaohjelmistoissa ole tarjolla. HACCPdoc/ Larscon Järjestelmään kerätään omavalvontatietoja syöttämällä niitä tietokoneen näppäimistöltä tai siirtämällä tietoja siirtotiedostojen avulla. Järjestelmässä voidaan muodostaa erilaisia raportteja, joista tärkein, omavalvontatase, kuvaa omavalvonnan kokonaistilannetta. Omavalvontataseesta nähdään tapahtumien määrät kuukausi- tai vuositasolla, poikkeamien osuus, käsiteltyjen poikkeamien määrä sekä vertailutiedot edellisiin kuukausiin. Tiedot voi saada numeerisina ja graafisina dokumentteina. Muita raportteja voidaan poimia eri hakutekijöillä (esim. lämpötila- tai hygieniaraportti). Myös yrityksen eri toimipaikkojen tietoja voidaan vertailla. (Omavalvonta tietojärjestelmänä 2008.)

19 3.2 Lämpötilan hallintaan liittyviä järjestelmiä 13 Comple- langaton omavalvontajärjestelmä (Euracon) Comple -omavalvontajärjestelmä mittaa ja kirjaa lämpötilat automaattisesti tietokoneelle. Järjestelmässä voi olla mukana jopa 100 langatonta lämpötilalähetintä ja useita keittiöitä. Lämpötilojen etävalvonta on mahdollista internetin tai intranetin kautta. Järjestelmään voidaan kytkeä kylmäkaappeja, pakastimia, pakastealtaita, huoneistoja ja työpisteitä. Myös kuljetettavien aterioiden lämpötiloja voidaan seurata. Langattomien lähettimien lisäksi järjestelmään voidaan liittää myös langattomia käsilämpötilamittareita tai radiolähettimiä. Järjestelmä tekee tiedonkeruuohjelman avulla raportteja lämpötilatiedoista, ja siihen liittyy hälytystoiminto, joka antaa hälytyksen haluttuun gsm-numeroon (tai sähköpostiosoitteeseen), jos haluttu kohteen lämpötila poikkeaa tavoitelämpötilasta. (Langaton Comple Omavalvontajärjestelmä 2008.) Valvontaviranomaiset voivat seurata reaaliaikaisesti keittiössä valvottavien kohteiden lämpötiloja järjestelmän kautta. Tietojen näyttäminen on sopimuksenvaraista eli niin sovittaessa valvontaviranomaiselle annetaan IP-osoite, josta tiedot ovat saatavilla. Järjestelmän raportointitoimintoa kehitetään parhaillaan. Kehittämistyön tuloksena valvontaviranomaiset saavat haluamaltaan ajalta raportteja, joissa poikkeamat asetetuista lämpötilojen raja-arvoista on helposti havaittavissa. (Lukkari 2007.) Dieta BlueBox BlueBox järjestelmä tallentaa lämpötilatietoja kaikista ammattikeittiölaitteista (uunit, padat, tarjoilukalusteet, kylmälaitteet, astianpesu), joihin on asennettu mittausanturit. Järjestelmä on toimittajariippumaton, joten eri toimittajien laitteita voidaan kytkeä järjestelmään. Kerätyt lämpötilatiedot voidaan tallentaa tietokoneelle esimerkiksi kahden kuukauden ajaksi. Järjestelmään kuuluu keittiöön asennettava suurikokoinen näyttö (tai näyttöjä), josta lämpötilatiedot ovat kaikkien työntekijöiden nähtävillä. Näyttötaulussa vilkkuva lukema kertoo lämpötilan raja-arvon ylittymisestä tai alittumisesta. Hälytystietoja voi-

20 14 daan lähettää myös matkapuhelimeen tarvittaessa. Useita yksiköitä sisältävät järjestelmät voidaan kytkeä osaksi asiakkaan omaa tietoverkkoa tai itsenäiseksi tietoverkoksi (BlueBox Net). BlueBox järjestelmän avulla voidaan seurata myös ruokaerän jäähdytyksen etenemistä. (BlueBox 2008.) Porkka XWEB omavalvontajärjestelmä Porkka XWEB on suunniteltu kylmälaitteiden omavalvontaan ja ohjaukseen. Järjestelmä toimii internetin tai intranetin välityksellä, ja on käytettävissä myös matkapuhelimen välityksellä. Sen avulla on mahdollista reaaliaikaisesti ohjata, valvoa, säätää ja seurata laitteita. Järjestelmä on saatavana langallisena tai langattomana. Se tallentaa laitteiden lämpötilatietoja sisäiseen muistiin ja lähettää hälytystietoja tarvittaessa. Järjestelmään voidaan liittää valvottavaa kohdetta. Ohjelmistoratkaisuja on saatavana eritasoisina. Taustaohjelmistossa on mahdollisuus graafiseen käyttöliittymään ja esimerkiksi valokuvien käyttöön. (Porkka Menu 2007, Kahrola 2008.) WatchForFOOD WatchForFOOD on raaka-aineiden ja laitteiden jatkuvaan ja automaattiseen lämpötilan valvontaan tarkoitettu järjestelmä. Keittiössä on näyttöpaneeli, josta reaaliaikaiset lämpötilatiedot ovat nähtävillä. Järjestelmään kuuluu automaattinen raportointi sekä hälytykset haluttuun gsm-numeroon. Lämpötilamittauksia tehdään kiinteän mittausjärjestelmän, käsimittausten ja liikuteltavan mittausjärjestelmän (tallentavat mittausnapit) avulla. Tallentavia mittausnappeja voidaan käyttää esimerkiksi ruoankuljetusten lämpötilavalvontaan. (Tästä ei omavalvonta 2008.) E MONITORING MANAGEMENT (EMM) EMM on ammattikeittiöiden lämpötilojen automaattinen seurantaan suunniteltu kevyt järjestelmä, johon voidaan liittää energianseuranta. Järjestelmä kerää lämpötilatietoja kylmälaitteista, joihin on asennettu mittausanturit, ja muodostaa tiedoista raportteja. Järjestelmän lämpötilanvalvontaan voidaan kytkeä myös astianpesukone. Järjestelmään voidaan liittää hälytystoiminto, joka tekee hälytyksen halututtuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai gsm-

Jäljitettävyyden luominen tuotteisiin ja tuotantoon

Jäljitettävyyden luominen tuotteisiin ja tuotantoon FOODWEST OY Jäljitettävyyden luominen tuotteisiin ja tuotantoon Origo - Alkuperä jäljitettävissä Foodwest Oy 7.1.2013 JÄLJITETTÄVYYDEN LUOMINEN TUOTTEISIIN JA TUOTANTOON 1 JÄLJITETTÄVYYDEN TARKOITUS Jäljitettävyysjärjestelmän

Lisätiedot

Metos IoLiving. Kattava lämpötilanseurantajärjestelmä.

Metos IoLiving. Kattava lämpötilanseurantajärjestelmä. Metos IoLiving Kattava lämpötilanseurantajärjestelmä helpottamaan keittiön työtäsi vaivatonta elintarviketurvallisuuden omavalvontaa varmistamisessa www.metos.com Metos IoLiving Helposti heti käyttöön

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus 1 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus Omavalvontasuunnitelmassa pyritään kuvailemaan elintarvikehuoneiston toimintaa mahdollisimman

Lisätiedot

Projektin yhteenveto

Projektin yhteenveto Projektin yhteenveto 18.11.2013 1 Elintarvikemyymälöiden sähköisen omavalvontatietopankin hyödyntäminen elintarvikevalvonnassa Janne Lundén, elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto, Eläinlääketieteellinen

Lisätiedot

Tietojen standardoinnin merkitys tietojärjestelmien integroinnissa

Tietojen standardoinnin merkitys tietojärjestelmien integroinnissa Tietojen standardoinnin merkitys tietojärjestelmien integroinnissa Pirjo-Liisa Penttilä Kehityspäällikkö ELATI ELATI- seminaarit 24.9.2008 Elintarviketalouden laatutietojärjestelmä verkosto ELATI ELATI

Lisätiedot

Omavalvonnan tietopankki elintarvikevalvontaviranomaisten työvälineenä. Anna Salminen

Omavalvonnan tietopankki elintarvikevalvontaviranomaisten työvälineenä. Anna Salminen Omavalvonnan tietopankki elintarvikevalvontaviranomaisten työvälineenä Anna Salminen 12.10.2016 Päivittäistavarakauppa ry Päivittäistavarakauppa ry (PTY) on päivittäistavarakaupan ja Foodservicetukkukaupan

Lisätiedot

Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa. Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut

Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa. Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut Kuka valvoo ruokaa? Elintarvikelaki ohjaa ruokahuoltoa. Kunnan terveystarkastajat valvovat elintarvikehygieniaa. (iva tarkastus)

Lisätiedot

Hämeenlinna

Hämeenlinna Hämeenlinna 24.5.2016 MIKÄ OIVA? Valtakunnallista uutta elintarvikevalvonnan tietojen julkistamisjärjestelmää kutsutaan Oivaksi. Valvontatietojen julkistaminen perustuu elintarvikelakiin (23/2006). MIKÄ

Lisätiedot

Arviointiasteikko: A = hyvä, B = tyydyttävä, C = välttävä, D = huono

Arviointiasteikko: A = hyvä, B = tyydyttävä, C = välttävä, D = huono 1 Tarkastuksen suorittajan nimi: Tarkastuksen päivämäärä: Laitoksen nimi: tulee esitäytettynä KUTI 1 -tietona Hyväksymisnumero: tulee esitäyt. KUTI 1 -tietona Läsnä: 1 Yleistä 1.1 Tilojen sijoittelu (ristikontaminaation

Lisätiedot

Omavalvontakäytäntöjen kehittämistarpeet

Omavalvontakäytäntöjen kehittämistarpeet Omavalvontakäytäntöjen kehittämistarpeet 29.3.2012 Minna Dammert Nykytilaanalyysejä Kehityshankkeita Apua tuotteistamiseen Keittiösuunnittelua COACHingverkosto Koulutusta valmennusta Esimiestyötä Apua

Lisätiedot

Tarkastuksen aihe: Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus Selvitys aterioiden kuljetusolosuhteista ja kuljetettavien aterioiden laadusta Kohdetiedot

Tarkastuksen aihe: Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus Selvitys aterioiden kuljetusolosuhteista ja kuljetettavien aterioiden laadusta Kohdetiedot Liite 1 Sivu 1 /6 TARKASTUSKERTOMUS Tarkastuksen aihe: Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus Selvitys aterioiden kuljetusolosuhteista ja kuljetettavien aterioiden laadusta Kohdetiedot Tarkastuksen suorittaja

Lisätiedot

ERITYISRUOKAVALIOPROJEKTI 2012

ERITYISRUOKAVALIOPROJEKTI 2012 3.5.2013 ERITYISRUOKAVALIOPROJEKTI 2012 Gluteenittomuusväitteiden valvonnan projektiyhteenveto Hämeenlinnan ympäristöterveydenhuolto Sanna Tuomi terveystarkastaja Viranomaispalvelut Wetterhoffinkatu 2

Lisätiedot

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta RAPORTTI 3/2006 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRASTO Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Johdanto... 1 2. Elintarvikekioskien omavalvontasuunnitelma...

Lisätiedot

A7-0276/185

A7-0276/185 2.10.2013 A7-0276/185 Tarkistus 185 Lorenzo Fontana EFD-ryhmän puolesta Mietintö A7-0276/2013 Linda McAvan Tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistaminen, esittämistapa ja myynti COM(2012)0788

Lisätiedot

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ylitarkastaja Mia Piipari Elintarvikehygieniayksikkö 6.3.2012 Uudistunut elintarvikelaisäädäntö Elintarvikelaki (23/2006) muutos 352/2011

Lisätiedot

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila 20.10.2016 Jaana Elo KoKo Palvelut EU-tasoinen lainsäädäntöä Neuvoston asetus 834 /2007 Neuvosto ja parlamentti: periaatteet ja tavoitteet

Lisätiedot

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Vierasainevalvontaprosessi OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Evira/843/0411/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä X.X.2014 Tuoteturvallisuus Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja

Lisätiedot

Kohti Kesää -tietopäivä - Jyväskylä Jussi Pullola, Vere Oy

Kohti Kesää -tietopäivä - Jyväskylä Jussi Pullola, Vere Oy D I G I T A L P I L O T S Kohti Kesää -tietopäivä - Jyväskylä 10.5.2016 - Jussi Pullola, Vere Oy Digitalisaatio kaikilla mausteilla! Näkemyksiä siitä, miten palvelua ja tulosta voidaan parantaa digiannoksilla

Lisätiedot

Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva?

Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva? Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva? Toimijan omavalvonta Viranomaisvalvonta Kuluttajat 16.10.2014 Toimijan omavalvonta Lähtökohta: Toimiva omavalvontasuunnitelma Toimija varmistaa vaatimusten toteutumisen

Lisätiedot

Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus. 26.8.2015 Tuulikki Lehto

Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus. 26.8.2015 Tuulikki Lehto Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus 26.8.2015 Tuulikki Lehto Evira / VALO / TUTU / RATI Elintarvikkeesta annettavat tiedot Pakatut tuotteet

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET)

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET) KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET) Tämä ohje koskee kalastajia, jotka toimittavat kalastustuotteita alle 5000 kg vuodessa suoraan kuluttajille tai paikalliseen

Lisätiedot

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2 Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje Päivitetty 20.9.2012 Sisällys YLEISTÄ... 2 KÄYTTÖ MYYMÄLÖIDEN VÄLISTEN TAVARANSIIRTOJEN YHTEYDESSÄ... 2 PÄÄLLE LAITETTAVAT ASETUKSET... 2 ASIAKKAALLE

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Rysätie 11, PL 2415, 02070 Espoon Kaupunki

Toimipaikan osoite Rysätie 11, PL 2415, 02070 Espoon Kaupunki ESPOON KAUPUNKI TARKASTUSKERTOMUS 1(5) 1. TOIMIJAN JA TOIMIPAIKAN TIEDOT Toimijan nimi (Yrityksen nimi) Espoon kaupunki/sotet Toimijan osoite PL 2415, 02260 Espoo Laskutusosoite Y-tunnus 0101263-6 Puhelin

Lisätiedot

Evira 5.5.2014 JÄLJITETTÄVYYS. Jussi Peusa, Tuoteturvallisuusyksikkö, Evira

Evira 5.5.2014 JÄLJITETTÄVYYS. Jussi Peusa, Tuoteturvallisuusyksikkö, Evira Evira 5.5.2014 JÄLJITETTÄVYYS Jussi Peusa, Tuoteturvallisuusyksikkö, Evira jäljitettävyys kyky/mahdollisuus seurata raaka-aineen/elintarvikkeen liikkumista läpi määriteltyjen/eriteltyjen toimitus-/tuotanto-

Lisätiedot

Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi

Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi Vastuuhenkilö Pirjo Korpela Sivu/sivut 1 / 7 Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi 1. Johdanto 2. Ohjeen soveltamisala 3. Määritelmät 4. Vastuu kuljetustoiminnasta 5.

Lisätiedot

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI 4. TUTKINNON OSA LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Lounasruokien valmistus 2/5 A Aistinvarainen (raaka-aineista) Ajoitus, aikataulu Alkuperä (raaka-aineen)

Lisätiedot

Supply Chain Module 1

Supply Chain Module 1 2.5.2016 Supply Chain Module 1 1. Määritelmä 2. Kuinka vähittäiskaupan ketju toimii? 3. Mitä toimenpiteitä teet kaupassa? 3.1. Perusvarastonvalvonta/ Check-in ja Check-out toiminnot (Vastaanotto ja Palautukset)

Lisätiedot

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Ajankohtaista laboratoriorintamalla, Helsinki 13.10.2010 Elintarvikkeiden mikrobiologiset

Lisätiedot

Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu 22.2.2016

Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu 22.2.2016 Ympäristöterveyskeskus YHTEENVETO Terveydensuojelu 22.2.2016 KALAN JÄLJITETTÄVYYS MYYNTITISKEISSÄ 2015 Johdanto Kalan jäljitettävyys myyntitiskeissä 2015 oli Kanta- ja Päijät-Hämeen valvontayksiköiden

Lisätiedot

- Big Data Forum Finland Jari Salo, TIEKE

- Big Data Forum Finland Jari Salo, TIEKE - Big Data Forum Finland 30.8.2016 Jari Salo, TIEKE Suomessa Big Data Forum Finland BiFF Big Data Forum Finland (BiFF) tuottaa ja välittää Big Dataosaamista yritysten-, tutkimus- ja oppilaitosten välillä

Lisätiedot

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen 1 Pankkitositteen tietojen kohdentaminen Johdanto Pankkitapahtumien (tiliotteen) tietojen linkitys kirjanpitoon (maksutapahtumien kohdistus laskuihin) voi joskus olla työlästä (jos maksutapahtuman tiedot

Lisätiedot

Kasvisten laatujärjestelmien ajankohtaispäivä

Kasvisten laatujärjestelmien ajankohtaispäivä Kasvisten laatujärjestelmien ajankohtaispäivä 23.11.2016 Asiantuntija Merja Söderström Päivittäistavarakauppa ry Päivittäistavarakauppa ry (PTY) on päivittäistavarakaupan ja Foodservice-tukkukaupan edunvalvoja

Lisätiedot

Toimituksen laskuttaminen erissä

Toimituksen laskuttaminen erissä 1 Toimituksen laskuttaminen erissä Johdanto Laskutus voidaan toimitusprojekteissa sopia monella eri tavalla: Ennakkoon maksetut toimitukset ( esim. nettikauppa), Ennakkomaksu ( käsiraha), ja loppusumma

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

OHJE ELINTARVIKEVARASTOILLE / -TUKUILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAA- TIMISEKSI

OHJE ELINTARVIKEVARASTOILLE / -TUKUILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAA- TIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE ELINTARVIKEVARASTOILLE / -TUKUILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAA- TIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä elintarvikkeiden

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Elintarvikevalvontatietojen valtakunnallinen tietojärjestelmä (KUTI)

Elintarvikevalvontatietojen valtakunnallinen tietojärjestelmä (KUTI) Elintarvikevalvontatietojen valtakunnallinen tietojärjestelmä (KUTI) Tiina Vuolteenaho Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus 20.4.2010 Sisältö Ympäristöterveydenhuollon valvontatietojärjestelmähankkeen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN ARVIOINTILOMAKE LIITE 2 Hoitologistikko. Osasto/Esimies: Työntekijä: Tarkistus pvm:

HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN ARVIOINTILOMAKE LIITE 2 Hoitologistikko. Osasto/Esimies: Työntekijä: Tarkistus pvm: HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN ARVIOINTILOMAKE LIITE 2 Hoitologistikko Osasto/Esimies: Työntekijä: Tarkistus pvm: Arviointikriteerit/ohjeet ei yhtään kokemusta tehtävästä 0 noviisi, uusi tehtävässä 1 kohtuullinen

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Tuorekasvisten jäljitettävyys Suomessa

Tuorekasvisten jäljitettävyys Suomessa Tuorekasvisten Suomessa Pekka Siiskonen, Anne Piirainen Sari Iivonen, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti Ruralia-instituutti / Sari Iivonen/ Tuorekasvisten 14.2.2014 1 Ruoan alkuperän todentaminen

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS2.4 Migraatiovaatimukset 1/10 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2/10 SISÄLLYS

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat Tommi Karttaavi 13.5.2008 JHS-järjestelmä (historiaa) Valtioneuvoston päätös valtionhallinnon sisäisistä standardeista 7.9.1977 Valtiovarainministeriö vahvisti valtionhallinnon

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Espoon koulutuskuntayhtymä Omnia

Espoon koulutuskuntayhtymä Omnia TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (6) Espoo Catering -liikelaitos hankkii lihaa, lihatuotteita ja valmisruokia tuotantokeittiöille tällä hetkellä noin kahden miljoonan euron arvosta vuodessa. Hintaliitteestä (liite

Lisätiedot

Alueellisen ja valtakunnallisen arkkitehtuurin yhteensovittaminen

Alueellisen ja valtakunnallisen arkkitehtuurin yhteensovittaminen Alueellisen ja valtakunnallisen arkkitehtuurin yhteensovittaminen Yrjö Koivusalo tietohallintapäällikkö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Kansallinen vs. alueellinen arkkitehtuuri Onko yhteensovittaminen

Lisätiedot

Paikalliset innovaatiot Avain julkisen keittiön toimittajaksi

Paikalliset innovaatiot Avain julkisen keittiön toimittajaksi Paikalliset innovaatiot Avain julkisen keittiön toimittajaksi Julkisten ruokapalvelujen hankinnat-foorumi, Hyvinkää 18.5.2016 Ruralia-instituutti / Leena Viitaharju & Hanna-Maija Väisänen 20.5.2016 1 Esityksen

Lisätiedot

Mikrobiologiseen seurantaan ja valvontaan (MIBS) liittyvien tutkimustulosten toimittaminen Eviraan. Taija Rissanen

Mikrobiologiseen seurantaan ja valvontaan (MIBS) liittyvien tutkimustulosten toimittaminen Eviraan. Taija Rissanen Mikrobiologiseen seurantaan ja valvontaan (MIBS) liittyvien tutkimustulosten toimittaminen Eviraan Taija Rissanen KUTI 2 B projekti, MIBS osuus Tavoitteena luoda mm. riskinarviointia ja epidemiologista

Lisätiedot

Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi?

Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi? Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi? Salon kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Hornintie 2-4, 24800 Halikko, terveystarkastaja p. 02 778 4608, marjo.harkonen@salo.fi Tarvittavat ilmoitukset/hakemukset

Lisätiedot

Elintarvikealan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori

Elintarvikealan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Elintarvikealan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 25.5.2016 Johtokunta 16.6.2016 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

Ruoka-alan alueellinen kehittäminen, esimerkkinä Etelä-Savo. Riitta Kaipainen Ruoka-Kouvola IV kumppanuuspöytäkokoontuminen 2.9.

Ruoka-alan alueellinen kehittäminen, esimerkkinä Etelä-Savo. Riitta Kaipainen Ruoka-Kouvola IV kumppanuuspöytäkokoontuminen 2.9. Riitta Kaipainen Ruoka-Kouvola IV kumppanuuspöytäkokoontuminen 2.9.2015 Ruralia-instituutti / Riitta Kaipainen 3.9.2015 1 Elintarvikealaan kohdistuvien kehittämislinjauksien historiaa Etelä-Savossa: -

Lisätiedot

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill Niemi, Petri. 2006. Kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen kuvaus ja arviointi. Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan lisensiaatintutkimus.

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

Konepajatekniset mittaukset ja kalibroinnit

Konepajatekniset mittaukset ja kalibroinnit Veli-Pekka Esala - Heikki Lehto - Heikki Tikka Konepajatekniset mittaukset ja kalibroinnit T E K N I N E N T I E D O T U S 3 2 0 0 3 A L K U S A N A T Tarkoitus Tämä tekninen tiedotus on tarkoitettu käytettäväksi

Lisätiedot

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen, THL Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari, Lahti 16.11.2016 Esityksen

Lisätiedot

Projektin yhteenveto

Projektin yhteenveto Projektin yhteenveto 26.9.2013 1 Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden lämpötilahallinta elintarvikemyymälöissä Janne Lundén, elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto, Eläinlääketieteellinen

Lisätiedot

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö/uula- hanke

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö/uula- hanke Sosiaalipäivystyksen valtakunnalliset päivät 1.9.2011 Maarit Pirttijärvi j Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö/uula- hanke www.sosiaalijaterveyspalvelut.fi Virtuaalisen sosiaali-

Lisätiedot

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Vuoristo-yhtiöt Oy, 0115993-7

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Vuoristo-yhtiöt Oy, 0115993-7 LÄHETTÄJÄ Porvoon kaupunki Tekniikankaari 1 A 06100 PORVOO Tarkastuskertomus Elintarvikevalvonta VASTAANOTTAJA Kartanoravintola Haikon kartanon pääkeittiö Vuoristo-yhtiöt Oy Haikkoontie 114 06400 PORVOO

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1368/2011 elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1368/2011 elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta Sivu 1/7 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1368/2011 elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään elintarvikelain (23/2006) nojalla:

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Interfacing Product Data Management System

Interfacing Product Data Management System Interfacing Product Data Management System Tekijä: Työn valvoja: Mats Kuivalainen Timo Korhonen Esitelmän sisältö Työn suorituspaikka - Ideal Product Data Oy Käsitteitä Työn tavoitteet Työn tulokset 1/5

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Eviran ohje 16021/2. Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta

Eviran ohje 16021/2. Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta Eviran ohje 16021/2 Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta Vastuuhenkilö Carmela Hellsten Sivu/sivut 1 / 9 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 2 2 Lainsäädäntöä... 2 3 Aidon perinteisen tuotteen nimitys... 2 4 Tilojen

Lisätiedot

LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä

LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä Ruokapalvelut osana elintarvikeketjua Suomessa nautitaan julkisissa ruokapalveluissa n. 380 miljoonaa ateriaa vuodessa, joihin hankitaan

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN Liite nro: 3 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuolto ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN 2006 TOTEUTUMINEN 2 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21. 3 2007 69 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä

Lisätiedot

Makuaakkoset-diplomi päiväkotiruokailuun

Makuaakkoset-diplomi päiväkotiruokailuun Makuaakkoset-diplomi päiväkotiruokailuun Makuaakkoset-diplomi on päiväkodeille myönnettävä tunnustus ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän päiväkotiruokailun edistämisestä.

Lisätiedot

Valvontaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö 6.5.2008 3451/923/2008

Valvontaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö 6.5.2008 3451/923/2008 AJANKOHTAISKIRJE 1(4) Valvontaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö 6.5.2008 3451/923/2008 Ensisaapumistoimijat VASTUU ENSISAAPUMISVALVONNASTA SIIRTYY EVIRALLE 1.5.2008

Lisätiedot

Automatisoinnilla tehokkuutta mittaamiseen

Automatisoinnilla tehokkuutta mittaamiseen Automatisoinnilla tehokkuutta mittaamiseen Finesse seminaari 22.3.2000 Päivi Parviainen 1 Miksi automatisoida? Mittaamisen hyödyt ohjelmistokehityksen ajantasainen seuranta ja hallinta tuotteen laadun

Lisätiedot

Ruoka-apuohjeesta. Parhaat käytännöt ruoka-aputoiminnassa Pirjo Korpela Evira

Ruoka-apuohjeesta. Parhaat käytännöt ruoka-aputoiminnassa Pirjo Korpela Evira Ruoka-apuohjeesta Parhaat käytännöt ruoka-aputoiminnassa Pirjo Korpela Evira Miksi ohje tehtiin? Hyväntekeväisyysjärjestöt valittivat, että ruokaapuun annetaan vähittäismyynnistä pääasiassa vain leipää

Lisätiedot

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Tähän esitteeseen on koottu vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan tukipalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen 1 Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen Johdanto Maksujen kirjaaminen Odoo ssa on selväpiirteinen toimenpide, ja sen avulla voi myös seurata yrityksen tuloksen kehittymistä on-line. Erääntyneiden maksujen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 (5) 23 Reinin Liha Oy:n elintarvikelain 56 :n mukaisen väliaikaisen käyttökiellon purkua koskeva päätös HEL 2014-007565 T 11 02 00 Päätös Toimija Kohde Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun

Lisätiedot

Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016

Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016 Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016 Polycon Oy toteutti helmikuussa 2016 palse.fi -portaalin käyttäjille kohdistetun kyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää palveluntuottajien kokemuksia

Lisätiedot

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Projektin tilanne Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Tehtyä työtä Syksyn mittaan projektiryhmä on kuvannut tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuurin tavoitetilan

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Liikkuvat elintarvikehuoneistot ja kotivalmistus Oivassa. Ympäristöterveyden valtakunnalliset koulutuspäivät Kotka Pirjo Korpela Evira

Liikkuvat elintarvikehuoneistot ja kotivalmistus Oivassa. Ympäristöterveyden valtakunnalliset koulutuspäivät Kotka Pirjo Korpela Evira Liikkuvat elintarvikehuoneistot ja kotivalmistus Oivassa Ympäristöterveyden valtakunnalliset koulutuspäivät 18.5.2016 Kotka Pirjo Korpela Evira Liikkuvat elintarvikehuoneistot Elintarvikelaki 6 kohta 18a

Lisätiedot

Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin A-P Ollila 1

Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin A-P Ollila 1 Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin 12.12.2011 A-P Ollila 1 Taustaa Tiedon merkitys yhteiskunnassa ja viranomaisten toiminnassa korostuu kaiken aikaa. Viranomaisten

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 2.vuosi

Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 2.vuosi Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 2.vuosi Suurtalouden ruokatuotanto 20 ov Työtehtävät ja -tilanteet, joiden avulla opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytöt toteutetaan Näytön keskeinen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA Terveydensuojelujaosto 43 16.06.2015 MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA TERVSJST 16.06.2015 43 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

Tutkimustietojen sähköinen siirto viranomaisjärjestelmiin. Taija Rissanen

Tutkimustietojen sähköinen siirto viranomaisjärjestelmiin. Taija Rissanen Tutkimustietojen sähköinen siirto viranomaisjärjestelmiin Taija Rissanen Tilanne tällä hetkellä Tiedonsiirron koodistotyö vielä osin kesken Evirassa/Mitpassa Näytteenottotapahtumien luominen, näytetietojen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 (5) 29 Elintarvikelain 55 :n mukaisen määräyksen antaminen Nimet Yildizaydin:lle HEL 2014-008718 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarvikehuoneisto Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus 21/2015 Elintarviketurvallisuusosasto 26.08.2015 Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus 21/2015 Elintarviketurvallisuusosasto 26.08.2015 Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 25 Elintarvikelain 55 :n mukaisen määräyksen antaminen Medina Foods Oy:lle HEL 2015-008610 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarvikehuoneisto Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2015 sattuneista onnettomuuksista. 1.1.2011

Lisätiedot

Räätälöimällä julkiseen keittiöön avaintekijöitä lähi-innovaatioihin Kouvola

Räätälöimällä julkiseen keittiöön avaintekijöitä lähi-innovaatioihin Kouvola Räätälöimällä julkiseen keittiöön avaintekijöitä lähi-innovaatioihin Kouvola 7.4.2016 / Hanna-Maija Väisänen & Leena Viitaharju 8.4.2016 1 Esityksen sisältö: Tausta Miten innovaatio voi saada alkunsa?

Lisätiedot

ELATI-SEMINAARI Eviran puheenvuoro LIMS-YLVA projekti: -ajatuksia standardoinnista ja luokittelusta

ELATI-SEMINAARI Eviran puheenvuoro LIMS-YLVA projekti: -ajatuksia standardoinnista ja luokittelusta ELATI-SEMINAARI Eviran puheenvuoro LIMS-YLVA projekti: -ajatuksia standardoinnista ja luokittelusta 1 LIMS-YLVA sanastot ja standardit Sisältö Eviran LIMS-YLVA hanke Sanasto LIMS-YLVA hankkeessa Standardit

Lisätiedot

PIENMEIJERIPÄIVÄT Hämeenlinna 14.11.2014 Sanna Tuomi Terveystarkastaja. Hämeenlinnan kaupunki

PIENMEIJERIPÄIVÄT Hämeenlinna 14.11.2014 Sanna Tuomi Terveystarkastaja. Hämeenlinnan kaupunki PIENMEIJERIPÄIVÄT Hämeenlinna 14.11.2014 Sanna Tuomi Terveystarkastaja Hämeenlinnan kaupunki 13.11.2014 Mikä on Oiva? Oiva-järjestelmä on Eviran määräämä tapa julkaista valvontatiedot. Valvontatietojen

Lisätiedot

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Haluamme palvella asiakkaitamme Espoo Catering -liikelaitos järjestää Espoon kaupungin ateriapalvelut. Palveluhenkiset alan ammattilaiset tuottavat

Lisätiedot

APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET

APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET JOHDANTO Apteekin tulee varautua sähköisen reseptin toiminnassa mahdollisesti ilmeneviin häiriötilanteisiin. Koko apteekin henkilökunnan

Lisätiedot

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu.

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu. 1 Investointien hallinta ja poistot Investointien (esimerkiksi koneet ja laitteet, maa-alueet ja kiinteistöt) hallinta Odoo kirjanpidossa tehdään "Omaisuuden hallinta" moduulin alaisuudessa. Siellä voidaan

Lisätiedot