SÄHKÖISTEN JÄRJESTELMIEN HYÖDYNTÄMINEN AMMATTIKEITTIÖIDEN OMAVALVONNASSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄHKÖISTEN JÄRJESTELMIEN HYÖDYNTÄMINEN AMMATTIKEITTIÖIDEN OMAVALVONNASSA"

Transkriptio

1

2 Teija Taskinen SÄHKÖISTEN JÄRJESTELMIEN HYÖDYNTÄMINEN AMMATTIKEITTIÖIDEN OMAVALVONNASSA Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 38 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Mikkeli 2008

3 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports PL 181, Mikkeli Puhelin (015) Tekijä ja Mikkelin ammattikorkeakoulu Kannen kuva: Aki Loponen ISBN (nid.) ISBN (pdf) ISSN Ulkoasu: Mainostoimisto ILME Ky Kannen ja sisällön painatus: Juvenes Print-Tampereen Yliopistopaino Oy

4 KUVAILULEHTI Päivämäärä Julkaisusarja ja nro A:Tutkimuksia ja raportteja 38 Tekijät Teija Taskinen Nimeke Sähköisten järjestelmien hyödyntäminen ammattikeittiöiden omavalvonnassa Tiivistelmä Elintarviketalouden laatutietojärjestelmien kehittämiseksi laadittu tavoiteohjelman, ELATI , tavoitteena on parantaa elintarviketalouden tuottavuutta ja kilpailukykyä hyödyntämällä tieto- ja viestintäteknologiaa. Tähän kokonaisuuteen liittyen Sähköisten järjestelmien hyödyntäminen ammattikeittiöiden omavalvonnassa hankkeen tavoitteena oli selvittää miten erityyppiset ammattikeittiöt hyödyntävät sähköisiä tietojärjestelmiä omavalvontatietojen keräämisessä, tuotteiden jäljitettävyydessä sekä valvontaviranomaiskontakteissa ja miten tietotekniikka tukee elintarviketurvallisuuden toteutumista keittiöissä. Hankkeessa tehtiin ammattikeittiöille suunnattu kysely. Kyselyyn saatiin vastauksia 108 keittiöstä. Suurin osa vastanneista keittiöistä toimi julkisella sektorilla. Hankkeena aikana tehtiin myös haasteluja, ja haastateltavina oli ammattikeittiöiden, valvontaviranomaisten sekä ohjelmisto- ja laitetoimittajien edustajia. Haastattelut tehtiin pääosin puhelimitse. Selvityksen tulokset osoittivat, että kokonaisvaltaisesti ammattikeittiöiden omavalvonnan tarpeet täyttävää ohjelmistoa ei ollut markkinoilla. Omavalvontaa tukevat sähköiset järjestelmät liittyivät yleisimmin lämpötilojen hallintaan ja seurantaan. Omavalvontaa tukevia sähköisiä järjestelmiä käytettiin ammattikeittiöissä vielä melko vähän, mutta kiinnostusta järjestelmien hankintaan oli. Järjestelmien hankintaa estäviä ja hidastavia tekijöitä olivat järjestelmien kalleus sekä tiedon ja muiden resurssien (aika, osaaminen) puute. Tietoa omavalvontaa tukevista sähköisistä järjestelmistä ei osattu etsiä, tieto oli hajallaan ja vaikeasti vertailtavissa ja tietotekninen osaaminen saattoi olla vähäistä. Ammattikeittiöiden resurssit ja mahdollisuudet toimia sähköisten kanavien välityksellä vaihtelivat paljon. Omavalvontatietoja toimitettiin valvontaviranomaiselle sähköisesti vielä hyvin vähän. Selvityksen perusteella vaikuttaa, että sähköisiä järjestelmiä voidaan tulevaisuudessa hyödyntää entistä enemmän myös valvontaviranomaiskontakteissa. Se kuitenkin edellyttää alan toimijoiden yhteistesti tekemää tiedonvälityksen rajapintamäärittelyä sekä viranomaiskäytäntöjen ja dokumenttien yhtenäistämistä. Omavalvonnasta, olemassa olevista hyvistä käytännöistä ja omavalvontaa tukevista sähköisistä järjestelmistä tarvitaan kuitenkin kootusti lisätietoa ja tarpeiden mukaan räätälöityä koulutusta keittiöiden henkilökunnalle. Avainsanat (asiasanat) elintarvikevalvonta, elintarviketalous, ammattikeittiöt, laadunvalvonta, omavalvonta, atk-ohjelmat, laatujärjestelmät Sivumäärä 28 s. + liit. 2 s. Muita tietoja Kieli Suomi ISBN (nid.) ISBN (pdf) URN:ISBN: ISSN Luokitukset YKL UDK ;

5 DESCRIPTION Date Publication series and NO A: Research Reports Author Teija Taskinen Name of the work Exploiting electronic systems when collecting in-house control data in professional kitchens Abstract The project called Sähköisten järjestelmien hyödyntäminen ammattikeittiöiden omavalvonnassa aimed at finding out how different kinds of professional kitchens, canteens, hospital kichens, restaurants, exploited electronic systems when collecting in-house control data, clarifying food traceability or when contacting food supervision authorities. Also the impact of information technology on food safety and the usability of technological systems were studied. There were 108 professional kitchens which answered the survey. The study also involved several interviews with supervisors of professional kitchens, food supervision authorities and suppliers of technological in-house control systems. The results showed that there was not an in-house control system which could meet all the needs of professional kitchens. The systems were mostly dealing with temperature control. The use of technological systems was quite rare still interest in using them seems to be increasing. The main reasons for not investing in these systems were the costs of systems, lack of information, time and know-how. The possibilities and interest to use technological systems varied quite a lot in different types of professional kitchens. Technology was seldom used in passing in-house control data to food supervision authorities. Technological systems could have a bigger role also when contacting authorities. However, interface specification and harmonization of practices and documents of authorities should to be done in collaboration with all the parties. Also, the best practices of in-house control and more information of different systems should systematically shared. Customized training for the staff of professional kitchens would as well be needed. Keywords food supervision, food economy, catering, quality control, computer software, quality systems Pages 28 p.+ app. 2 p. Remarks Language Finnish ISBN (nid.) ISBN (pdf) URN:ISBN: ISSN Classifications YKL UDK ;

6 SISÄLTÖ 1 TAUSTAA Ammattikeittiö osana ruokaketjua Elintarviketalouden sähköisiä järjestelmiä kehitetään suunnitelmallisesti AMMATTIKEITTIÖIDEN OMAVALVONTA Omavalvonta osana ruokatuotantoprosessia Elintarvikkeiden jäljitettävyys on osa omavalvontaa AMMATTIKEITTIÖIDEN OMAVALVONTAA TUKEVIA SÄHKÖISIÄ JÄRJESTELMIÄ Ruokatuotannon suunnitteluun ja ohjaukseen tarkoitetut ohjelmistot Lämpötilan hallintaan liittyviä järjestelmiä Valmistuslaitteiden HACCP-toimintoja SÄHKÖISTEN JÄRJESTELMIEN HYÖDYNTÄMINEN JOHTOPÄÄTÖKSIÄ Nykytilanteen kuvaus Jatkokehityksen tarpeita ja haasteita Ehdotukset jatkotoimenpiteiksi...26 LÄHTEET...27 LIITTEET Linkkejä omavalvontamalleihin 2 Elintarviketeollisuuden toimittajajäljitettävyyden kehitysportaat

7 1 TAUSTAA Ammattikeittiö osana ruokaketjua Ruokaketju pellolta pöytään on muuttunut monimutkaiseksi, laajaksi verkostoksi, jossa on paljon eri toimijoita. Myös ammattikeittiöissä ruokaketjun muutokset näkyvät: elintarvikkeiden ja aterioiden tuotanto ja kuljetus keskittyvät, erikoistuminen lisääntyy, julkisten ammattikeittiöiden koko kasvaa ja ruokaa tarjotaan yhä suuremmalle asiakasmäärälle. Esimerkiksi vuonna 2007 Suomen ammattikeittiöissä valmistettiin 797 miljoonaa ateriaa. Valmistettujen aterioiden määrä nousi edellisvuodesta 1,9 % samalla kun keittiöiden lukumäärä laski 1,4 %. (AC Nielsen 2007.) Ammattikeittiöiden omavalvonnan tavoitteena on taata ruokatuotannon turvallisuus. Omavalvonnan suunnittelua ja toteuttamista ammattikeittiöissä ohjaa elintarvikelaki (23/2006) sekä sosiaali- ja terveysministeriön antama asetus (905/2007) elintarvikehuoneistojen hygieniasta. Lakia ja asetusta sovelletaan elintarvikkeisiin ja niiden käsittelyolosuhteisiin, elintarvikealan toimijoihin sekä elintarvikevalvontaan kaikissa elintarvikkeiden tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa. Elintarvikealan toimijan velvollisuus on laatia kirjallinen, valvontaviranomaisen hyväksymä omavalvontasuunnitelma, jota on noudatettava, ja jonka toteuttamisesta on pidettävä kirjaa. Elintarvikkeiden ja ruokatuotannon lisäksi omavalvonta ammattikeittiöissä voi sisältää myös alkoholin ja tupakan omavalvontaa. Kunnan valvontaviranomainen valvoo alueellisen elintarvikevalvonnan toteutumista. Valvontaviranomaisten tehtävänä on myös neuvoa elintarvikealan toimijoita. Informaatio- ja laiteteknologian kehittyminen ja lisääntyminen ammattikeittiöissä vaikuttaa toimintatapoihin ja käytäntöihin. Sähköisiä järjestelmiä voidaan ammattikeittiöissä käyttää esimerkiksi raaka-aineiden tilaamiseen, raakaainevaraston hallintaan, resepti- ja ruokalistasuunnitteluun tai ravintoainelaskentaan. Myös tavarantoimittajien kilpailuttamiseen, ostolaskujen käsittelyyn, tuotannonsuunnitteluun, työvuorolistojen suunnitteluun, kassatoimintoihin,

8 2 myyntiin ja laskutukseen sekä hinnoitteluun ja kustannusten seurantaan on olemassa ohjelmistoja tai ohjelmistojen osia. Monissa toiminnoissa, kuten raakaaineiden tilaamisessa hyödynnetään erilaisia internet-sivustoja. Ammattikeittiöissä on mahdollista käyttää omavalvontaa tukevia sähköisiä järjestelmiä. Tarjolla on esimerkiksi kylmälaitteiden lämpötilojen mittaukseen, valvontaan ja ohjaukseen ohjelmistoja, joiden avulla voidaan lämpötilojen mittauksia ja niistä tehtäviä kirjauksia ja raportointia automatisoida. Myös ruoan valmistusprosessista voidaan nykyaikaisten valmistuslaitteiden avulla kerätä tuotantoprosessin omavalvontaa ja jäljitettävyyttä kuvaavia tietoja, kuten ruoan valmistaja, valmistusajankohta ja jakelureitti. Omavalvontatietoja voidaan koota ohjelmistoihin joko syöttämällä tietoja näppäimistöllä tai tiedonsiirtolinkkien avulla. 1.2 Elintarviketalouden sähköisiä järjestelmiä kehitetään suunnitelmallisesti Elintarviketalouden laatutietojärjestelmien kehittämiseen on laadittu tavoiteohjelma (ELATI) vuosille Laatutietojärjestelmien kehittämisen tavoitteena on parantaa elintarviketalouden tuottavuutta ja kilpailukykyä hyödyntämällä tieto- ja viestintäteknologian myötä uusia tehokkaampia toimintatapoja ja tuottamalla kustannussäästöjä yhteisesti tai yhteistyönä toteutettavien tietojärjestelmähankkeiden avulla. Tavoiteohjelman painopistealueita ovat: 1. Omavalvontaa ja viranomaisvalvontaa tukevat järjestelmät 2. Yhteistä laatua todentavat tiedot 3. Tietotekniikalla tuetut hyvät käytännöt Painopistealueille on määritelty tavoitteet ja luotu viitteellinen kehitysportaikko kehitystyön konkretisoimiseksi. (Maa- ja metsätalousministeriö 2005.)

9 3 Omavalvontaa ja viranomaisvalvontaa tukevien tietojärjestelmien kehittämisen tavoitteena ELATI ohjelmassa ovat: toimialakohtaiset, parhaisiin käytäntöihin perustuvat, viranomaisten kanssa yhteistyössä laaditut ohjeet omavalvonnan toteuttamisesta viranomaisten toimialakohtaisiin ohjeisiin yhteensopivat ohjeet omavalvonnan valvonnasta tietotekniikan ja yhteiskäyttöisten tietojärjestelmien hyödyntäminen omavalvonnassa elintarvikevalvonnan sähköisen tiedonvälityksen ja asioinnin kehittäminen, omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan yhteen toimivuuden edellytysten luominen elintarvikevalvonnan riskiperusteista kohdentamista tukevien tietojärjestelmien kehittäminen (Maa- ja metsätalousministeriö 2005.) Valvontaviranomaiset keräävät ja välittävät tietoa sähköisten kanavien kautta. Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) sähköisiä järjestelmiä käytetään perusrekistereiden ylläpitoon, valvontaan tai laboratorioiden tiedonhallintaan. Parhaillaan ollaan tekemässä laajoja tietohallinnon strategisia linjauksia ja kehittämishankkeita, joiden tavoitteena on yhtenäistää sähköisiä palveluja, rakentaa Eviralle yksi sähköisen asioinnin portaali sekä yhtenäistää järjestelmäratkaisujen arkkitehtuurilinjauksia sekä käsitteistöjä, koodeja ja sanastoja. (Eskola 2008, ) Myös kuntien elintarvikevalvonnan tiedonkeruuta kehitetään. Kehittämishankkeiden tavoitteena on helpottaa ja nopeuttaa elintarvikevalvonnan tiedonkeruuta, jolloin kuntien valvontaviranomaisilla jää enemmän aikaa varsinaiseen valvonta- ja neuvontatyöhön. Nykyään tiedonkeruu tapahtuu pääosin manuaalisesti; tiedot tallennetaan tietojärjestelmään, josta tulostetaan keskushallinnolle lähetettävät raportit. Tavoitteena on päästä tilanteeseen, jossa tiedot kerätään sähköisesti organisaation eri portailla (kunta, alue ja keskushallinto) ja kerättyjä tietoja voidaan siirtää tietojärjestelmien ja viranomaisten välillä. (Suominen 2008, ) Kuntien tai kuntayhtymien ympäristö-

10 4 terveysvalvonnassa käytetään pääasiassa kolmea eri tiedonkeruujärjestelmää (TerveKuu, YtBoss ja Tarkastaja). Niiden lisäksi käytetään myös muita sovelluksia, kuten esimerksi Excel, Access, paperikortistot tai muut omat sovellukset. (Suominen ym. 2005, ) Elintarvikealan toimijat kehittävät myös sähköistä tiedonkeruuta ja niihin liittyviä järjestelmiä. Esimerkiksi Päivittäistavarakauppa ry (PTY) on laatinut myymälöiden omavalvontaa varten ohjeistuksen, joka helpottaa niin omavalvontatyötä myymälöissä kuin yhteistyötä valvontaviranomaisten kanssa. Päivittäistavarakaupan omavalvonnan ja viranomaisyhteistyön kehittämistä on tehty yhdessä Eviran ja kuntien valvontaviranomaisten kanssa. Omavalvontaohjeistusta, joka perustuu alan parhaisiin käytänteisiin, täydentää omavalvonnan tietopankki. Sen avulla tehostetaan omavalvonnan tiedonkeruuta ja raportointia. Vuoden 2008 aikana on tavoitteena saada myös valvontaviranomaiset tietopankin käyttäjiksi, jolloin valvontaviranomaiset voivat tutustua myymälöiden ajantasaisiin omavalvontatietoihin etukäteen tai tehdä nk. etätarkastuksia. Alkutuotannon sähköisiä järjestelmiä kehitetään jatkuvasti. Kotieläin- ja kasvintuotantotilojen tiedonkeruuta ja raportointia kehitetään. Kertyviä tietoja on koottu tietopankkikokonaisuuksiksi (esimerkiksi lohkotietopankki, kotieläintietojärjestelmät, taloustietopankki ja laatu- ja ympäristömittarit), joista yritykset voivat saada toimintaansa kuvaavia raportteja ja tunnuslukuja. (Seppänen 2008, ) Nautaeläinten terveydenhuoltoon on kehitetty oma seurantajärjestelmä (Naseva), ja terveysluokitelluista sikaloista kerätään tietoja Sikava terveysluokitusjärjestelmään (Kortesniemi 2008, 42-43). Elintarviketeollisuudessa on eri elintarvikeketjujen jäljitettävyysjärjestelmiä. Ammattikeittiöiden sähköisen tiedonvälityksen tilaa valvontaviranomaisten ja ammattikeittiöiden välillä, olemassa olevia omavalvontaa tukevia sähköisiä järjestelmiä ja käytäntöjä ei ole selvitetty. Sähköisten järjestelmien hyödyntäminen ammattikeittiöiden omavalvonnassa hankkeen, jota rahoitti Maa- ja metsätalousministeriö/ Elintarviketalouden laatustrategia, tavoitteena oli:

11 5 1. selvittää, miten toimintatavoiltaan erityyppiset ammattikeittiöt toteuttavat omavalvontaa ja hyödyntävät sähköisiä tietojärjestelmiä omavalvontatietojen keräämisessä, tuotteiden jäljitettävyydessä sekä valvontaviranomaiskontakteissa ja miten tietotekniikka tukee elintarviketurvallisuutta tukevia käytäntöjä keittiössä. 2. selvittää erilaisten, ammattikeittiöille suunnattujen sähköisten tietojärjestelmien hyödynnettävyyttä omavalvonnassa ja elintarvikkeiden jäljitettävyydessä. Hankkeen aikana tehtiin kysely ammattikeittiöille, tutustuttiin markkinoilla oleviin sähköisiin järjestelmiin ja välineisiin sekä haasteltiin valvontaviranomaisia ja sähköisten järjestelmien toimittajia. Hankkeen toteuttajana oli Mikkelin ammattikorkeakoulu. Hankkeen tuloksia on koottu tähän raporttiin. Hankkeen ohjausryhmän jäsenet ovat ohjanneet ja kommentoineet raportin sisältöä. Ohjausryhmän jäseninä olivat: Ahokas, Sinikka Gröhn, Pirkko Huhtala, Marjut Fieandt, Eeva Keinänen, Leila Penttilä, Pirjo- Liisa Söderström, Merja Palmia Mikkelin ammattikorkeakoulu Suurtalousalan yhteistyöjärjestö FIDA ry Evira Palmia Tike Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

12 2 AMMATTIKEITTIÖIDEN OMAVALVONTA Omavalvonta osana ruokatuotantoprosessia Ruokapalvelujen tuottaminen on monivaiheinen tuotanto- ja palveluprosessi, jonka toteuttamiseksi tarvittavia tietoja ja tehtyjä suunnitelmia tarkennetaan koko prosessin ajan. Ruokatuotantoprosessi voidaan esittää viidestä pääprosessista ja niihin liittyvistä osaprosesseista koostuvana kokonaisuutena. (Kuvio 1.) Kuvio on yksinkertaistettu kuvaus ruokatuotantoprosessin etenemisestä, koska ammattikeittiöissä on samanaikaisesti käynnissä useita prosesseja eri vaiheissaan. Saman päivän aikana voidaan sopia seuraavien tilaisuuksien yksityiskohdista, tilata seuraavan viikon raaka-aineita, valmistaa päivän aterioita, tarkistaa edellisen viikon taloudellista tulosta tai vaikkapa omavalvontakirjausten toteutumista. KUVIO 1. Ammattikeittiöiden ruokatuotantoprosessit. Mallin laatinut Pertti Harju. Lähde: Taskinen 2007, 20

13 7 Omavalvonta on kiinteä osa ruokatuotantoprosessia. Suurin osa omavalvontaan liittyvistä tiedoista kerätään ruokatuotannon toteutuksen aikana. Silloin mitataan ja dokumentoidaan esimerkiksi raaka-aineiden ja valmistettujen tuotteiden laatuun (aistinvarainen, mikrobiologinen) ja niiden säilytyksen, valmistuksen, kuljetuksen ja tarjoilun aikaisiin lämpötiloihin sekä valmistusprosessin etenemiseen ja valmistus- ja käsittelypintojen puhtauteen liittyviä tietoja ja otetaan näytteitä valmistetuista ruokaeristä. Ammattikeittiön omavalvontasuunnitelma ohjaa valvontaa, tiedonkeruuta ja sen dokumentointia. Elintarvikelaki (23/2006, 20 ) edellyttää, että toiminnan harjoittaja laatii kirjallisen suunnitelman omavalvonnasta ja pitää sen ajantasaisena, noudattaa tehtyä suunnitelmaa ja pitää omavalvonnan toteuttamisesta kirjaa. Omavalvontasuunnitelmassa määritellään valvottavat kohteet, valvontatiheys ja tavat sekä tulosten dokumentointitavat ja toimintaohjeistus poikkeamatilanteita varten. Vaikka omavalvontasuunnitelmien tekoon on olemassa valmiita esimerkkimalleja (ks. liite 1), on omavalvontasuunnitelman perustuttava jokaisen keittiön toiminnan kriittisten kohteiden tunnistamiseen ja niiden valvontaan. Omavalvonnan kirjanpidon tulee sisältää sen todentamiseksi tarpeelliset tallenteet omavalvonnan toteuttamisesta, siihen liittyvistä mittauksista, tutkimuksista ja selvityksistä sekä suoritetuista korjaavista toimenpiteistä ja ilmoituksista viranomaisille (Sosiaali- ja terveysministeriön antama asetus 905/2007, 5 ). Omavalvontaan liittyviä tietoja, kuten lämpötilojen mittaustuloksia tai raaka-aineiden vastaanottotarkistuksen merkintöjä, voidaan kirjata käsin seurantalomakkeille ja arkistoida joko sellaisenaan tai sähköisessä muodossa. Tietoja voidaan tallentaa myös suoraan sähköisessä muodossa tietokantoihin. Asetus ei edellytä omavalvontakirjanpidon sähköistämistä. Omavalvontatietojen keräämisen, raportoinnin ja tallentamisen apuna voidaan käyttää myös erilaisia sähköisiä järjestelmiä, mittauslaitteita tai ohjelmistoja. Kuviossa 2 on kuvattu, minkä tyyppisiä omavalvontatietoja voidaan ammattikeittiöissä sähköisten ohjelmistojen tai järjestelmien avulla siirtää, tuottaa tai tallentaa.

14 8 Omavalvontasuunnitelma - valvottavat kohteet -valvontatiheys - valvontatavat (aistivarainen, mittaaminen, näytteenotto jne.) - tulosten kirjausohjeet - ohjeet poikkeamatilanteista Ruokatuotannon kokonaissuunnittelu - omavalvontasuunnitelman tekeminen ja päivittäminen - Tiedot käytettävistä raaka-aineista ja niiden toimittajista - Valmistettavien ruokatuotteiden tiedot: raaka-aineet, valmistus- ja käsittelyohjeet Ruokatuotevalikoiman hallinta - ruokalistasuunnittelu - raaka-aine toimittajien kilpailutus - tuotekehitys - Omavalvontasuunnitelman mukaiset kirjaukset Ruokatuotannon toteutuksen suunnittelu - ruokatuotannon resurssien määrittäminen - raaka-aineiden tilaaminen - tuotantosuunnitelman tekeminen Ruokatuotannon toteutus - valmistus, jakelu ja tarjoilu - raaka-aineiden vastaanotto - raaka-ainevaraston hallinta Aistivaraisen arvioinnin tulokset - ruokanäytteet - puhtausnäytteet Lämpötilamittaukset (tilat, valmistus, tarjoilu, kuljetus) - valmistusprosessin tiedot Ruokatuotannon seuranta KUVIO 2. Ohjelmistojen tai järjestelmien kautta sähköisesti siirrettäviä tai kuljetettavia omavalvontatietoja

15 2.2 Elintarvikkeiden jäljitettävyys on osa omavalvontaa 9 Elintarvikelain (23/2006, 17 ) jäljitettävyyttä koskevan vaatimuksen mukaan elintarvikealan toimijalla on oltava tiedot käytetyistä elintarvikkeista ja järjestelmä, jonka avulla riittävällä tarkkuudella yhdistää tiedot saapuneista ja lähteneistä eristä toisiinsa. Järjestelmäksi riittää tietojen tallentaminen paperidokumentteina. Yleisen jäljitettävyysvaatimuksen (178/2002/EY) mukaan elintarvikealan toimijan tulee tietää, keneltä hän on hankkinut kaikki käyttämänsä raaka-aineet ja lisäaineet, kenelle hän on edelleen toimittanut valmistamansa tuotteet ja niiden hankkimis- ja toimittamisajankohdat. Näiden tietojen selvittäminen on pakollista kaikille toimijoille. Tuotteen loppukäyttäjää (kuluttajaa) ei tarvitse tunnistaa. (Elintarviketurvallisuusvirasto 2006.) Jäljitettävyysasetus ei edellytä ns. sisäistä jäljitettävyyttä, eli esimerkiksi tietojen yhdistämistä tulevien tuote-erien ja niistä valmistettujen tuotteiden välille. Asetuksessa ei vaadita kirjaamaan eriä niin, että kävisi ilmi, miten ne on yrityksen sisällä hajotettu tai yhdistetty uusien erien tai erityistuotteiden luomiseksi. Jäljitettävyydestä annetun asetuksen tulkintaohjeissa todetaan kuitenkin, että elintarvikealan toimijoita olisi rohkaistava kehittämään omaan toimintaansa (elintarvikejalostus, varastointi, jakelu jne.) sopivia sisäisiä jäljitysjärjestelmiä. Jäljitettävyyden yksityiskohtaisuudesta voi toimija itse päättää elintarvikeyrityksen luonteen ja koon mukaisesti. Sisäisen jäljitettävyyden hyötynä pidetään parempaa mahdollisuutta rajata ongelmatilanteissa markkinoilta poisvedettävien tuotteiden määrää. Naudanlihan, luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden, tuoreen kalan, muuntogeenisistä orgasmeista peräisin olevien aineisosien ja pakkausmateriaalien jäljitettävyydestä on erityslainsäädäntö. (Evira 2006.) Vähittäiskaupassa ja teollisuudessa elintarvikkeiden jäljitettävyyttä selvittäneen työryhmän loppuraportissa jäljitettävyys jaetaan kohdistumisensa perusteella kolmeen luokkaan: - kykyyn tietää tuotteeseen käytetyt kaikki ainesosat ja pakkausmateriaalit tavarantoimittajan tarkkuudella (toimittajajäljitettävyys)

16 10 - kykyyn voida seurata aineisosien ja materiaalien tekemistä tuotteeksi (prosessijäljitettävyys tai sisäinen jäljitettävyys) ja - kykyyn tuntea tuotteiden toimittaminen jakeluketjun seuraavalle osapuolelle tai pisimmillään tuotteen lopulliselle käyttäjälle asti (asiakasjäljitettävyys) Raportissa todetaan, että jäljitettävyys toteutuu suomalaisessa kaupassa ja teollisuudessa EU:n yleisen elintarvikeasetuksen mukaisesti. Tavarantoimittajajäljitettävyys ja asiakasjäljitettävyys toimivat sekä kaupassa että teollisuudessa, koska tuotteisiin käytettyjen ainesosien ja pakkausmateriaalien toimittajat sekä asiakkaat, joille tavaraa on toimitettu, ovat tiedossa. Loppukuluttajaa eli vähittäismyymälän asiakasta ei tarvitse tunnistaa. Vaikka sisäistä jäljitettävyyttä ei EU:n yleisen elintarvikeasetuksen mukaan edellytetä, tarve jäljittää valmistuksessa käytetyt raaka-aine-erät esimerkiksi takaisinvetotilanteiden helpottamisen takia voi lisätä kiinnostusta sisäisen jäljitettävyyden kehittämiseen. Sisäisten jäljitettävyysjärjestelmien lisääntyminen edellyttää kuitenkin mahdollisuutta rakentaa järjestelmät kustannustehokkaasti. (Päivittäistavarakauppa & Elintarviketeollisuusliitto 2005, 8-9.) Jäljitettävyyttä selvittänyt työryhmä laati viisiaskelmaisen kehitysportaikon teollisuuden ja kaupan toimittaja- ja asiakasjäljitettävyyden ja sisäisen jäljitettävyyden kehittämiseksi (liite 2). Kehitysportaikon ensimmäinen taso täyttää lainsäädännön vaatimukset. Tällä tasolla voidaan asiakkaat, tuotteet ja tuotemäärät poimia kuormakirjoista, laskuista ja/ lähetyslistoista ja myyntierät ja lavat on merkitty EAN-koodeilla. Tasolla 2, jolla monet teollisuusyritykset jo ovat, tuote- ja asiakastiedot tallentuvat järjestelmiin ja myyntierissä on tuotteen tiedot viivakoodilla ja selväkielisenä. Rullakoissa tai laatikoissa ei ole tunnisteita. Kolmella seuraavalla kehitysportaalla edetään erätietojen tallentamiseen ja yhdistämiseen tunnisteiden avulla, sekä tuotteiden tietojen lukemiseen sähköisesti uusien teknologioiden avulla. (Päivittäistavarakauppa & Elintarviketeollisuusliitto 2005, 9-14.)

17 11 Ammattikeittiöistä ei elintarvikkeiden jäljitettävyyden toteutumista ole kattavasti selvitetty. Elintarvikkeiden kulkuun liittyvää tietoa tallentuu saapuvista tuotteista muun muassa tilauslistoihin, rahti- ja kuormakirjoihin, laskuihin ja toimittajien todistuksiin. Keittiöt saavat tavaratoimituksen yhteydessä lähetyslistan tai kuormakirjan, johon on kirjattu tuotteen nimi, nimikenumero, EANkoodi sekä tilattu ja toimitettu raaka-ainemäärä. (Tuikkanen & Riihikoski 2005, ) Lähetyslistat arkistoidaan usein sellaisenaan laskuntarkistusta varten. Arkistoiduista lähetyslistoista voidaan tarvittaessa tarkistaa tuotteen toimittamiseen liittyviä yksityiskohtia. Jos käytettävissä on sähköinen varastojärjestelmä, lähetyslistan tiedot voidaan siirtää kirjaamalla ne koneelle ( näpyttämällä tiedot tai lukulaitteella) tai automaattisesti tavarantoimittajan ja ruokatuotantojärjestelmien välityksellä. 3 AMMATTIKEITTIÖIDEN OMAVALVONTAA TUKEVIA SÄHKÖISIÄ JÄRJESTELMIÄ 3.1 Ruokatuotannon suunnitteluun ja ohjaukseen tarkoitetut ohjelmistot Aromi-ohjelmisto: Aromi-ohjelmisto palvelee keittiöiden tuotanto-, varasto-, osto-, myynti - ja laatuprosesseja sekä toiminnan ohjausta ja seurantaa. Aromi-ohjelmisto koostuu moduuleista, joita asiakas voi hankkia omien tarpeidensa mukaisesti. (Ravitsemisliiketoiminnan palvelut 2007.) Aromi-ohjelmistoon liittyvää omavalvontaosioita päivitetään (Laakso 2007). Jamix -tuoteperhe Jamix Oy tarjoaa ammattikeittiöille ja henkilöstöravintoloille ohjelmistoja, joiden avulla voidaan tehdä ja hallita reseptiikkaa ja raaka-ainevarastoa, hoitaa juhlapalvelun toimintoja, tarjoiluntilauksia ja tilavarauksia tai tuotteiden jakelua. Ohjelmistoja myydään toisistaan erillisinä osina (Aterix, Varax, Juhlax,

18 Tilax, Caterix). (Jamix 2007.) Ammattikeittiöiden omavalvontaan ei ole erillistä ohjelmistoa. 12 Aivo Aivo-tuoteperheessä tarjotaan neljää erillistä ohjelmistoa, joiden avulla voidaan suunnitella, tuottaa, toimittaa ja laskuttaa ateriapalveluita (Aivo 2000), arvioida henkilön ravinnonsaantia sekä suunnitella ruokavalioita (Diet 32), tehdä elintarviketilauksia (eorder) ja ateriatilauksia (Aivo Tilaus). Omavalvontaan ei ohjelmistoissa huomioida erikseen. (Aivo 2008.) Kassajärjestelmien taustaohjelmistot Kassajärjestelmien taustaohjelmistot tuottavat ja keräävät myynnin seurantaan liittyviä tietoja. Kassajärjestelmien taustaohjelmistoissa voi olla osioita, joiden avulla hallitaan esimerkiksi myyntituotteita ja raaka-ainevarastoa, tehdään reseptiikkaa, hoidetaan laskutusta tai ostotilauksia. Taustaohjelmistoja ovat mm. Casio Hospitality, Catherine, Uniwell, Winposs. (ks.esimerkiksi Suoraan omavalvontatietojen keräämiseen liittyviä ominaisuuksia ei näissä taustaohjelmistoissa ole tarjolla. HACCPdoc/ Larscon Järjestelmään kerätään omavalvontatietoja syöttämällä niitä tietokoneen näppäimistöltä tai siirtämällä tietoja siirtotiedostojen avulla. Järjestelmässä voidaan muodostaa erilaisia raportteja, joista tärkein, omavalvontatase, kuvaa omavalvonnan kokonaistilannetta. Omavalvontataseesta nähdään tapahtumien määrät kuukausi- tai vuositasolla, poikkeamien osuus, käsiteltyjen poikkeamien määrä sekä vertailutiedot edellisiin kuukausiin. Tiedot voi saada numeerisina ja graafisina dokumentteina. Muita raportteja voidaan poimia eri hakutekijöillä (esim. lämpötila- tai hygieniaraportti). Myös yrityksen eri toimipaikkojen tietoja voidaan vertailla. (Omavalvonta tietojärjestelmänä 2008.)

19 3.2 Lämpötilan hallintaan liittyviä järjestelmiä 13 Comple- langaton omavalvontajärjestelmä (Euracon) Comple -omavalvontajärjestelmä mittaa ja kirjaa lämpötilat automaattisesti tietokoneelle. Järjestelmässä voi olla mukana jopa 100 langatonta lämpötilalähetintä ja useita keittiöitä. Lämpötilojen etävalvonta on mahdollista internetin tai intranetin kautta. Järjestelmään voidaan kytkeä kylmäkaappeja, pakastimia, pakastealtaita, huoneistoja ja työpisteitä. Myös kuljetettavien aterioiden lämpötiloja voidaan seurata. Langattomien lähettimien lisäksi järjestelmään voidaan liittää myös langattomia käsilämpötilamittareita tai radiolähettimiä. Järjestelmä tekee tiedonkeruuohjelman avulla raportteja lämpötilatiedoista, ja siihen liittyy hälytystoiminto, joka antaa hälytyksen haluttuun gsm-numeroon (tai sähköpostiosoitteeseen), jos haluttu kohteen lämpötila poikkeaa tavoitelämpötilasta. (Langaton Comple Omavalvontajärjestelmä 2008.) Valvontaviranomaiset voivat seurata reaaliaikaisesti keittiössä valvottavien kohteiden lämpötiloja järjestelmän kautta. Tietojen näyttäminen on sopimuksenvaraista eli niin sovittaessa valvontaviranomaiselle annetaan IP-osoite, josta tiedot ovat saatavilla. Järjestelmän raportointitoimintoa kehitetään parhaillaan. Kehittämistyön tuloksena valvontaviranomaiset saavat haluamaltaan ajalta raportteja, joissa poikkeamat asetetuista lämpötilojen raja-arvoista on helposti havaittavissa. (Lukkari 2007.) Dieta BlueBox BlueBox järjestelmä tallentaa lämpötilatietoja kaikista ammattikeittiölaitteista (uunit, padat, tarjoilukalusteet, kylmälaitteet, astianpesu), joihin on asennettu mittausanturit. Järjestelmä on toimittajariippumaton, joten eri toimittajien laitteita voidaan kytkeä järjestelmään. Kerätyt lämpötilatiedot voidaan tallentaa tietokoneelle esimerkiksi kahden kuukauden ajaksi. Järjestelmään kuuluu keittiöön asennettava suurikokoinen näyttö (tai näyttöjä), josta lämpötilatiedot ovat kaikkien työntekijöiden nähtävillä. Näyttötaulussa vilkkuva lukema kertoo lämpötilan raja-arvon ylittymisestä tai alittumisesta. Hälytystietoja voi-

20 14 daan lähettää myös matkapuhelimeen tarvittaessa. Useita yksiköitä sisältävät järjestelmät voidaan kytkeä osaksi asiakkaan omaa tietoverkkoa tai itsenäiseksi tietoverkoksi (BlueBox Net). BlueBox järjestelmän avulla voidaan seurata myös ruokaerän jäähdytyksen etenemistä. (BlueBox 2008.) Porkka XWEB omavalvontajärjestelmä Porkka XWEB on suunniteltu kylmälaitteiden omavalvontaan ja ohjaukseen. Järjestelmä toimii internetin tai intranetin välityksellä, ja on käytettävissä myös matkapuhelimen välityksellä. Sen avulla on mahdollista reaaliaikaisesti ohjata, valvoa, säätää ja seurata laitteita. Järjestelmä on saatavana langallisena tai langattomana. Se tallentaa laitteiden lämpötilatietoja sisäiseen muistiin ja lähettää hälytystietoja tarvittaessa. Järjestelmään voidaan liittää valvottavaa kohdetta. Ohjelmistoratkaisuja on saatavana eritasoisina. Taustaohjelmistossa on mahdollisuus graafiseen käyttöliittymään ja esimerkiksi valokuvien käyttöön. (Porkka Menu 2007, Kahrola 2008.) WatchForFOOD WatchForFOOD on raaka-aineiden ja laitteiden jatkuvaan ja automaattiseen lämpötilan valvontaan tarkoitettu järjestelmä. Keittiössä on näyttöpaneeli, josta reaaliaikaiset lämpötilatiedot ovat nähtävillä. Järjestelmään kuuluu automaattinen raportointi sekä hälytykset haluttuun gsm-numeroon. Lämpötilamittauksia tehdään kiinteän mittausjärjestelmän, käsimittausten ja liikuteltavan mittausjärjestelmän (tallentavat mittausnapit) avulla. Tallentavia mittausnappeja voidaan käyttää esimerkiksi ruoankuljetusten lämpötilavalvontaan. (Tästä ei omavalvonta 2008.) E MONITORING MANAGEMENT (EMM) EMM on ammattikeittiöiden lämpötilojen automaattinen seurantaan suunniteltu kevyt järjestelmä, johon voidaan liittää energianseuranta. Järjestelmä kerää lämpötilatietoja kylmälaitteista, joihin on asennettu mittausanturit, ja muodostaa tiedoista raportteja. Järjestelmän lämpötilanvalvontaan voidaan kytkeä myös astianpesukone. Järjestelmään voidaan liittää hälytystoiminto, joka tekee hälytyksen halututtuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai gsm-

Metos IoLiving. Kattava lämpötilanseurantajärjestelmä.

Metos IoLiving. Kattava lämpötilanseurantajärjestelmä. Metos IoLiving Kattava lämpötilanseurantajärjestelmä helpottamaan keittiön työtäsi vaivatonta elintarviketurvallisuuden omavalvontaa varmistamisessa www.metos.com Metos IoLiving Helposti heti käyttöön

Lisätiedot

Jäljitettävyyden luominen tuotteisiin ja tuotantoon

Jäljitettävyyden luominen tuotteisiin ja tuotantoon FOODWEST OY Jäljitettävyyden luominen tuotteisiin ja tuotantoon Origo - Alkuperä jäljitettävissä Foodwest Oy 7.1.2013 JÄLJITETTÄVYYDEN LUOMINEN TUOTTEISIIN JA TUOTANTOON 1 JÄLJITETTÄVYYDEN TARKOITUS Jäljitettävyysjärjestelmän

Lisätiedot

KAIKKI MITÄ TARVITAAN LÄMPÖTILOJEN OMAVALVONTAAN

KAIKKI MITÄ TARVITAAN LÄMPÖTILOJEN OMAVALVONTAAN KAIKKI MITÄ TARVITAAN LÄMPÖTILOJEN OMAVALVONTAAN Langatonta mittaustekniikkaa Nokeval Kotimaista osaamista ja luotettavuutta OVA LÄMPÖTILOJEN OMAVALVONTA Nokeval on kehittänyt langattoman lämpötilan mittausjärjestelmän

Lisätiedot

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonnan säädökset Elintarvikelain 23/2006 mukaisesti kaikilla elintarvikealan toimijoilla on oltava

Lisätiedot

PTY:n omavalvonnan tietopankki

PTY:n omavalvonnan tietopankki PTY:n omavalvonnan tietopankki ELATI III seminaari 20.4.2010 Johtaja Ilkka Nieminen Päivittäistavarakauppa ry 20.4.2010 1 Päivittäistavarakauppa ry (PTY) Päivittäistavarakaupan alalla toimivien yhteisöjen

Lisätiedot

Metos IoLiving. Kattava lämpötilanseurantajärjestelmä.

Metos IoLiving. Kattava lämpötilanseurantajärjestelmä. Metos IoLiving Kattava lämpötilanseurantajärjestelmä helpottamaan keittiön työtäsi vaivatonta elintarviketurvallisuuden omavalvontaa varmistamisessa www.metos.com Metos IoLiving Helposti heti käyttöön

Lisätiedot

Yhteiskäyttöisen Aromi-tietojärjestelmän käyttöön tarvittavat roolit ja niiden keskeisimmät tehtävät

Yhteiskäyttöisen Aromi-tietojärjestelmän käyttöön tarvittavat roolit ja niiden keskeisimmät tehtävät Siilinjärven kunta Aromi-yhteiskäytön politiikan liite 1 24.11.2014 Savon koulutuskuntayhtymä Yhteiskäyttöisen Aromi-tietojärjestelmän käyttöön tarvittavat roolit ja niiden keskeisimmät tehtävät Rooli

Lisätiedot

ELATI-tavoiteohjelman esittely. Pirjo-Liisa Penttilä Kehityspäällikkö Maa- ja metsätalousministeriön Tietopalvelukeskus Tike

ELATI-tavoiteohjelman esittely. Pirjo-Liisa Penttilä Kehityspäällikkö Maa- ja metsätalousministeriön Tietopalvelukeskus Tike ELATI-tavoiteohjelman esittely Pirjo-Liisa Penttilä Kehityspäällikkö Maa- ja metsätalousministeriön Tietopalvelukeskus Tike Elintarviketalouden laatutietojärjestelmäverkosto ELATI Suomen elintarviketalouden

Lisätiedot

Projektin yhteenveto

Projektin yhteenveto Projektin yhteenveto 18.11.2013 1 Elintarvikemyymälöiden sähköisen omavalvontatietopankin hyödyntäminen elintarvikevalvonnassa Janne Lundén, elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto, Eläinlääketieteellinen

Lisätiedot

Pienimuotoisen maidonjalostuksen hyvät käytännöt & Pienmeijeriopas

Pienimuotoisen maidonjalostuksen hyvät käytännöt & Pienmeijeriopas Pienimuotoisen maidonjalostuksen hyvät käytännöt & Pienmeijeriopas Pienmeijeripäivät Johanna Aho, Hämeen ammatti-instituutti Sivu 2 Hyvät käytännöt toiminnassa Parantavat ja kehittävät - yrityksen tuotteiden

Lisätiedot

Tilannekatsaus laboratorioita koskettaviin tiedonkeruujärjestelmiin. Juhana Laine

Tilannekatsaus laboratorioita koskettaviin tiedonkeruujärjestelmiin. Juhana Laine Tilannekatsaus laboratorioita koskettaviin tiedonkeruujärjestelmiin Juhana Laine 2.10.2014 Elintarvikevalvonnan tiedonkeruun sähköistämisen tilanne KUTI/RS ym. KUTI 4: muut viranomaiset KUTI 7/VTO: sanalliset

Lisätiedot

OIVA -valvontatietojen julkistaminen. Elintarviketurvallisuusvirasto Valvontaosasto

OIVA -valvontatietojen julkistaminen. Elintarviketurvallisuusvirasto Valvontaosasto OIVA -valvontatietojen julkistaminen Elintarviketurvallisuusvirasto 1 Mikä Oiva? Valtakunnallista uutta elintarvikevalvonnan tietojen julkistamisjärjestelmää kutsutaan Oivaksi. Valvontatietojen julkistaminen

Lisätiedot

Kylmäjärjestelmien etävalvonta

Kylmäjärjestelmien etävalvonta Kylmäjärjestelmien etävalvonta Palvelumme on reaaliaikainen, jonka avulla asiakkaamme kaupan ja kylmäalalla saavat reaaliaikaista tietoa etäkohteista. Mikäli kohteissa tapahtuu jotain poikkeuksellista,

Lisätiedot

Jäljitettävyyden valvontaprojekti v. 2015

Jäljitettävyyden valvontaprojekti v. 2015 EVO-projekti 2015 Jäljitettävyyden valvontaprojekti v. 2015 Ylitarkastaja Jussi Peusa, Evira jussi.peusa@evira.fi Miksi? EU: Elintarvikeketjun rikollisuuden vastustaminen elintarvikkeiden koostumukseen

Lisätiedot

Vähittäismyyntitoiminta (elintarvikehuoneiston minimivaatimukset)

Vähittäismyyntitoiminta (elintarvikehuoneiston minimivaatimukset) Esitteessä kerrotaan keskeisimmät askelmerkit elintarvikkeiden vähittäismyyntitoiminnan aloittamiseen. Kaikissa kysymyksissä sinua palvelevat oman alueesi Aitoja makuja -jäsenet sekä kuntasi elintarvikevalvontaviranomainen.

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus 1 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus Omavalvontasuunnitelmassa pyritään kuvailemaan elintarvikehuoneiston toimintaa mahdollisimman

Lisätiedot

Omavalvonta helpoksi Napsa-omavalvonnan seurantajärjestelmällä

Omavalvonta helpoksi Napsa-omavalvonnan seurantajärjestelmällä Omavalvonta helpoksi Napsa-omavalvonnan seurantajärjestelmällä Loimaalainen Trulli Oy on tuonut markkinoille tuotteen, joka helpottaa elintarvike-alan omavalvontaa, mutta sopii joustavuutensa ansiosta

Lisätiedot

Jäljitettävyyden valvontaprojekti v. 2015

Jäljitettävyyden valvontaprojekti v. 2015 EVO-projekti 2015 Jäljitettävyyden valvontaprojekti v. 2015 Ylitarkastaja Jussi Peusa, Evira jussi.peusa@evira.fi Tässä esityksessä Käydään läpi pääpiirteittäin miksi kyseinen projekti mitä tavoitellaan

Lisätiedot

TRE:572/ /2017

TRE:572/ /2017 1 (5) Watami Sushi Watami Sushi Oy Suvantokatu 10 33100 TAMPERE TRE:572/06.10.01/2017 WATAMI SUSHI OY:N KUULEMINEN ELINTARVIKELAIN 55 :N MUKAISESTA MÄÄRÄYKSESTÄ JA 68 :N MUKAISESTA UHKASAKOSTA Toimija

Lisätiedot

Tietojen standardoinnin merkitys tietojärjestelmien integroinnissa

Tietojen standardoinnin merkitys tietojärjestelmien integroinnissa Tietojen standardoinnin merkitys tietojärjestelmien integroinnissa Pirjo-Liisa Penttilä Kehityspäällikkö ELATI ELATI- seminaarit 24.9.2008 Elintarviketalouden laatutietojärjestelmä verkosto ELATI ELATI

Lisätiedot

Elintarvikekuljetusten omavalvonta/arviointi sivu 1 (7) Pukeutumiseen ja työvaatteisiin liittyvät ohjeet: Mistä ohjeet löytyvät, noudatetaanko niitä?

Elintarvikekuljetusten omavalvonta/arviointi sivu 1 (7) Pukeutumiseen ja työvaatteisiin liittyvät ohjeet: Mistä ohjeet löytyvät, noudatetaanko niitä? Elintarvikekuljetusten omavalvonta/arviointi sivu 1 (7) Omavalvonnan arviointilomake Elintarvikealan toimijan nimi: Osoite: Puhelinnumero: Arvioinnin päivämäärä ja osallistujat: Arviointiraportin laatija

Lisätiedot

Oivatarkastus. Ympäristöpalvelut Helmi Haapavesi Oulainen Siikalatva Pyhäntä Vihanti

Oivatarkastus. Ympäristöpalvelut Helmi Haapavesi Oulainen Siikalatva Pyhäntä Vihanti Oivatarkastus Ympäristöpalvelut Helmi Haapavesi Oulainen Siikalatva Pyhäntä Vihanti Aikataulu Ympäristöpalvelut Helmessä Ympäristöpalvelut Helmen alueella Oivatarkastukset aloitetaan vähittäismyynnistä

Lisätiedot

Henkilökunnan määrä ja heidän mahdolliset vastuualueensa. Lisäksi kuvataan rakennus/huoneisto, sen sijainti ja ympäristö

Henkilökunnan määrä ja heidän mahdolliset vastuualueensa. Lisäksi kuvataan rakennus/huoneisto, sen sijainti ja ympäristö Myymälän omavalvontasuunnitelma Päiväys: Laatija: YMPÄRISTÖPALVELUT Toiminta-alue: Akaa, Urjala, Valkeakoski Elintarvikelain (23/2006) mukaan jokaisessa elintarvikealan yrityksessä tulee olla omavalvontasuunnitelma.

Lisätiedot

Hämeenlinna

Hämeenlinna Hämeenlinna 24.5.2016 MIKÄ OIVA? Valtakunnallista uutta elintarvikevalvonnan tietojen julkistamisjärjestelmää kutsutaan Oivaksi. Valvontatietojen julkistaminen perustuu elintarvikelakiin (23/2006). MIKÄ

Lisätiedot

Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa. Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut

Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa. Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut Kuka valvoo ruokaa? Elintarvikelaki ohjaa ruokahuoltoa. Kunnan terveystarkastajat valvovat elintarvikehygieniaa. (iva tarkastus)

Lisätiedot

Elintarvikkeiden valmistaminen ja pakkaamattomien eläinperäisten elintarvikkeiden myyminen. Mahdollisuuksia: Miten pääsen alkuun?

Elintarvikkeiden valmistaminen ja pakkaamattomien eläinperäisten elintarvikkeiden myyminen. Mahdollisuuksia: Miten pääsen alkuun? Esitteessä kerrotaan keskeisimmät askelmerkit elintarvikkeiden vähittäismyyntitoiminnan aloittamiseen. Kaikissa kysymyksissä sinua palvelevat oman alueesi Aitoja makuja -jäsenet sekä kuntasi elintarvikevalvontaviranomainen.

Lisätiedot

LUOMU Nyt! 27.9.2011 Joensuu Jaana Elo

LUOMU Nyt! 27.9.2011 Joensuu Jaana Elo LUOMU Nyt! Joensuu 1 Elintarviketurvallisuusorganisaatio 2 Jäljitettävyys ja luotettavuus läpi koko ketjun Miksi lakia piti taas muuttaa? 3 Kuka nyt valvoo mitäkin Kuntien elintarvikevalvonta Markkinavalvonta

Lisätiedot

SALAATTIA ITSEPALVELUNA projektin tulokset

SALAATTIA ITSEPALVELUNA projektin tulokset SALAATTIA ITSEPALVELUNA projektin tulokset Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelmaan kuuluva projekti, 2015 PROJEKTIN TOTEUTUS o Projekti toteutettiin normaalien perustarkastusten eli Oiva-tarkastusten

Lisätiedot

OMAVALVONTAOHJE LANNOITEVALMISTEALAN TOIMIJOILLE

OMAVALVONTAOHJE LANNOITEVALMISTEALAN TOIMIJOILLE Esittelijä Torniainen Sivu/sivut 1 / 5 OMAVALVONTAOHJE LANNOITEVALMISTEALAN TOIMIJOILLE 1 Mitä on omavalvonta Omavalvonta on toimijan omaa toimintaa, jolla varmistetaan markkinoille saatettavien lannoitevalmisteiden

Lisätiedot

Omavalvontakäytäntöjen kehittämistarpeet

Omavalvontakäytäntöjen kehittämistarpeet Omavalvontakäytäntöjen kehittämistarpeet 29.3.2012 Minna Dammert Nykytilaanalyysejä Kehityshankkeita Apua tuotteistamiseen Keittiösuunnittelua COACHingverkosto Koulutusta valmennusta Esimiestyötä Apua

Lisätiedot

ERITYISRUOKAVALIOPROJEKTI 2012

ERITYISRUOKAVALIOPROJEKTI 2012 3.5.2013 ERITYISRUOKAVALIOPROJEKTI 2012 Gluteenittomuusväitteiden valvonnan projektiyhteenveto Hämeenlinnan ympäristöterveydenhuolto Sanna Tuomi terveystarkastaja Viranomaispalvelut Wetterhoffinkatu 2

Lisätiedot

Tarkastuksen aihe: Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus Selvitys aterioiden kuljetusolosuhteista ja kuljetettavien aterioiden laadusta Kohdetiedot

Tarkastuksen aihe: Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus Selvitys aterioiden kuljetusolosuhteista ja kuljetettavien aterioiden laadusta Kohdetiedot Liite 1 Sivu 1 /6 TARKASTUSKERTOMUS Tarkastuksen aihe: Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus Selvitys aterioiden kuljetusolosuhteista ja kuljetettavien aterioiden laadusta Kohdetiedot Tarkastuksen suorittaja

Lisätiedot

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Terveyskeskuksen valmistavan keittiön muuttaminen jakelukeittiöksi Nykyinen keittiö on suunniteltu jakelukeittiöksi terveyskeskuksen perusparannushankkeessa

Lisätiedot

Omavalvonnan tietopankki elintarvikevalvontaviranomaisten työvälineenä. Anna Salminen

Omavalvonnan tietopankki elintarvikevalvontaviranomaisten työvälineenä. Anna Salminen Omavalvonnan tietopankki elintarvikevalvontaviranomaisten työvälineenä Anna Salminen 12.10.2016 Päivittäistavarakauppa ry Päivittäistavarakauppa ry (PTY) on päivittäistavarakaupan ja Foodservicetukkukaupan

Lisätiedot

Kalastustuotteiden omavalvonta

Kalastustuotteiden omavalvonta Kalastustuotteiden omavalvonta ETL Lars-Olof Lindroth Larscon Oy 1 Aluksi Luento on vuorovaikutteinen Kysykää jos joku asia kaivelee mieltä Toivon aktiivista osallistumista ja tavoitteellista keskustelua

Lisätiedot

Arviointiasteikko: A = hyvä, B = tyydyttävä, C = välttävä, D = huono

Arviointiasteikko: A = hyvä, B = tyydyttävä, C = välttävä, D = huono 1 Tarkastuksen suorittajan nimi: Tarkastuksen päivämäärä: Laitoksen nimi: tulee esitäytettynä KUTI 1 -tietona Hyväksymisnumero: tulee esitäyt. KUTI 1 -tietona Läsnä: 1 Yleistä 1.1 Tilojen sijoittelu (ristikontaminaation

Lisätiedot

Riskiperusteinen elintarvikehuoneiston tarkastaminen. Anne Fagerlund Elintarvikehygieniayksikkö, Evira

Riskiperusteinen elintarvikehuoneiston tarkastaminen. Anne Fagerlund Elintarvikehygieniayksikkö, Evira Riskiperusteinen elintarvikehuoneiston tarkastaminen Anne Fagerlund Elintarvikehygieniayksikkö, Evira Anne Fagerlund 18.1.2012 Valvonta-asetus (EY) N:o 882/2004, 3 art. Virallisen valvonnan järjestämistä

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 28 Elintarvikelain 55 :n mukainen määräys, Spicetown Oy HEL 2016-009416 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarvikehuoneisto Elintarviketurvallisuuspäällikön määräys Määräaika

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA KOUVOLAN KAUPUNKI Terveysvalvonta OMAVALVONTASUUNNITELMA (Ravintolat, kahvilat, kioskit, pubit) 2015 Kouvolan kaupunki Terveysvalvonta Puhelin: Valtakatu 33 020 61 511 45700 KUUSANKOSKI Versio: 27.1.2015

Lisätiedot

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA LMQ -ohjelmisto Kenelle miten miksi? LogMaster Oy 2007-2009 LMQ miksi? 1. KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN Johtamisen välineet tapahtumien kirjaaminen

Lisätiedot

Näytteenoton dokumentoinnin ja jäljitettävyyden merkitys

Näytteenoton dokumentoinnin ja jäljitettävyyden merkitys Näytteenoton dokumentoinnin ja jäljitettävyyden merkitys Taija Rissanen, Evira Jäljitettävyys ja dokumentointi Näytteenoton syitä monia: toimijoiden valvonta ruokamyrkytysepäily, muu epäily kansallisen

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Standardoidutu tapa integroida sovelluksia Internetin kautta avointen protokollien ja rajapintojen avulla. tekniikka mahdollista ITjärjestelmien liittämiseen yrityskumppaneiden

Lisätiedot

YHTEENVETO ELINTARVIKKEIDEN SUOLAPITOISUUKSIEN VALVONTASELVITYKSESTÄ

YHTEENVETO ELINTARVIKKEIDEN SUOLAPITOISUUKSIEN VALVONTASELVITYKSESTÄ YHTEENVETO ELINTARVIKKEIDEN SUOLAPITOISUUKSIEN VALVONTASELVITYKSESTÄ JOHDANTO Valtakunnallisesta valvonnan tilasta saadaan tietoa vuosittaisen valvontatietojen keruujärjestelmän kautta, valtakunnallisten

Lisätiedot

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ylitarkastaja Mia Piipari Elintarvikehygieniayksikkö 6.3.2012 Uudistunut elintarvikelaisäädäntö Elintarvikelaki (23/2006) muutos 352/2011

Lisätiedot

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta RAPORTTI 3/2006 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRASTO Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Johdanto... 1 2. Elintarvikekioskien omavalvontasuunnitelma...

Lisätiedot

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 on osa laajempaa kunnille ja kuntayhtymille lähetettävää tietotekniikkakartoitusta. Kysely koskee kunnallisia perusopetuksen

Lisätiedot

Miten työn uudelleen organisoimisella kehitettiin ruokatuotetta ja löydettiin samalla työergonomiaa parantavia ratkaisuja?

Miten työn uudelleen organisoimisella kehitettiin ruokatuotetta ja löydettiin samalla työergonomiaa parantavia ratkaisuja? Miten työn uudelleen organisoimisella kehitettiin ruokatuotetta ja löydettiin samalla työergonomiaa parantavia ratkaisuja? Tuottava ja tehokas ammattikeittiö 1.3.2016 28.2.2018 Hankkeen tavoitteena kehittää

Lisätiedot

LISÄMYYNTIÄ TAKEAWAYLLA.

LISÄMYYNTIÄ TAKEAWAYLLA. LISÄMYYNTIÄ TAKEAWAYLLA www.fredmangroup.com HALUATKO VARMISTAA TAKEAWAY-RUOKIEN TURVALLISUUDEN? LISÄMYYNTIÄ TAKEAWAYSTA? VÄHENTÄÄ RUOKAHÄVIKKIÄ? SEURATA VALMISTAMIENNE TAKEAWAY- TUOTTEIDEN KATETTA PILKUNTARKASTI?

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Servinet Communication Oy. Servinet Communication Oy

Servinet Communication Oy. Servinet Communication Oy Servinet Communication Oy Servinet Communication Oy Tarjoamme sähköisen asioinnin palveluja, joiden avulla erilaiset yritykset ja niiden tietojärjestelmät voivat asioida keskenään sähköisesti. Tavoitteena

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA. Yrityksen nimi Laitosnumero Omavalvontasuunnitelman hyväksyjä. Hyväksymisaika

OMAVALVONTASUUNNITELMA. Yrityksen nimi Laitosnumero Omavalvontasuunnitelman hyväksyjä. Hyväksymisaika 1/5 OHJEISTETTU MALLIPOHJA OMAVALVONTASUUNNITELMA Yrityksen nimi Laitosnumero Omavalvontasuunnitelman hyväksyjä Hyväksymisaika Hukkanen Tuija Juotasniemi Pentti Oikarinen Helena 2006/2007 2/5 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Luomun käyttäjän käsikirja

Luomun käyttäjän käsikirja Luomun käyttäjän käsikirja on koottu Viesti luomusta oikein hankkeessa avuksi ammattikeittiöille ja kaupan alalle luomun varmentamiseen ja viestintään. Käsikirja on helppokäyttöinen opas, josta tarvittavat

Lisätiedot

Elintarvikealan perustutkinto www.kpedu.fi 1.8.2009

Elintarvikealan perustutkinto www.kpedu.fi 1.8.2009 ELINTARVIKKEIDEN PAKKAAMINEN 10 OV pakkaa elintarvikkeita ja käsittelee pakkausmateriaaleja ottaen huomioon pakkaamiseen liittyvät ympäristönäkökohdat ja elintarvikepakkausten tehtävät seuraa pakattavan

Lisätiedot

Kasvintuotannon elintarvikehygienia

Kasvintuotannon elintarvikehygienia Kasvintuotannon elintarvikehygienia Neuvo 2020 Seinäjoki 3.12 / Vaasa (sv) 5.12 / Järvenpää 10.12 Evira / Elintarvikehygieniayksikkö 1 Ylitarkastaja Noora Tolin Esityksen sisältö Kaikelle elintarvikkeiden

Lisätiedot

Lähiruoka tuo leivän moneen hämäläispöytään

Lähiruoka tuo leivän moneen hämäläispöytään Lähiruoka tuo leivän moneen hämäläispöytään Lähde: HY Ruralia-instituutti; Ruokatuotannon aluetaloudellisen vaikuttavuuden selvitys Hämeessä, 2012 MTK Häme Ohjelmapäällikkö Päivi Rönni Lähiruoka on.. MTK:n

Lisätiedot

Oivahymy-pilotin kokemukset ja jatkosuunnitelmat. 24.-25.1.2012 Elintarvikevalvonnan valtakunnalliset koulutuspäivät Tampere Ulla Poutiainen, SULO

Oivahymy-pilotin kokemukset ja jatkosuunnitelmat. 24.-25.1.2012 Elintarvikevalvonnan valtakunnalliset koulutuspäivät Tampere Ulla Poutiainen, SULO Oivahymy-pilotin kokemukset ja jatkosuunnitelmat 24.-25.1.2012 Elintarvikevalvonnan valtakunnalliset koulutuspäivät Tampere, SULO Oivahymy Tausta Mitä pilotissa tehtiin Kokemukset pilotista Jatkosuunnitelmat

Lisätiedot

Jäljitettävyysjärjestelmän hyödyt

Jäljitettävyysjärjestelmän hyödyt Miksi viljan jäljitettävyysjärjestelmää tarvitaan? Jäljitettävyysjärjestelmän hyödyt Ari Ronkainen MTT 28.11.2013 Agroteknologiaverkosto Viljaketju Vastuullisuus Viljelijä Ostaja Teollisuus, Prosessoija

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

Tuotepistokokeet ja WS1 Sinfos-tuotetietopankin asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset. Susanna Ståhlberg GS1 Finland Oy

Tuotepistokokeet ja WS1 Sinfos-tuotetietopankin asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset. Susanna Ståhlberg GS1 Finland Oy Tuotepistokokeet ja WS1 Sinfos-tuotetietopankin asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset Susanna Ståhlberg GS1 Finland Oy Tuotepistokokeet Mitä ovat tuotepistokokeet? Jokaiselta tuotetietopankin tavarantoimittajajäseneltä

Lisätiedot

PALAUTE- JA SEURANTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖIHIN

PALAUTE- JA SEURANTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖIHIN PALAUTE- JA SEURANTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖIHIN Arvioinnin ja kehittämisen yhteensovittamisen ohjausryhmän kokous 18.9.2009 Opetushallitus Erja Kotimäki Oulun seudun ammattiopisto

Lisätiedot

OIVA valvontatietojen julkistaminen

OIVA valvontatietojen julkistaminen OIVA valvontatietojen julkistaminen Oiva- asteikko 2 Miten luet Oivaraporttia Tarkastettavat asiat koottu 18 ryhmään vähittäismyynti ja tarjoilu 1. Omavalvontasuunnitelma 2. Tilojen ja välineiden soveltuvuus,

Lisätiedot

Yhden megan laajakaista kaikille

Yhden megan laajakaista kaikille Yhden megan laajakaista kaikille Yhden megan laajakaista kaikille Kuluttajalla ja yrityksellä on 1.7.2010 alkaen oikeus saada yhden megan laajakaistaliittymä vakituiseen asuinpaikkaan tai yrityksen sijaintipaikkaan.

Lisätiedot

Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva?

Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva? Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva? Toimijan omavalvonta Viranomaisvalvonta Kuluttajat 16.10.2014 Toimijan omavalvonta Lähtökohta: Toimiva omavalvontasuunnitelma Toimija varmistaa vaatimusten toteutumisen

Lisätiedot

Riskiperusteisuuden suuntaviivat/tasot valvonnassa

Riskiperusteisuuden suuntaviivat/tasot valvonnassa Riskiperusteisuuden suuntaviivat/tasot valvonnassa Auli Vaarala Elintarvikehygieniayksikkö,Evira Valtakunnalliset elintarvikevalvonnan koulutuspäivät Riskien huomioiminen Elintarvikelaki 6a (352/2011)

Lisätiedot

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila 20.10.2016 Jaana Elo KoKo Palvelut EU-tasoinen lainsäädäntöä Neuvoston asetus 834 /2007 Neuvosto ja parlamentti: periaatteet ja tavoitteet

Lisätiedot

ELINTARVIKKEIDEN ENSISAAPUMISVALVONTA

ELINTARVIKKEIDEN ENSISAAPUMISVALVONTA KESKUSTELU- JA TIEDOTUSTILAISUUS ENSISAAPUMISESTA JA ELINTARVIKEKULJETUKSISTA 6.9.2007 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Joni Haapanen SÄÄDÖKSET Elintarvikelaki

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

Hyvää Suomesta- Saarioisilta. 21.3.2013 Mirja Lonka

Hyvää Suomesta- Saarioisilta. 21.3.2013 Mirja Lonka Hyvää Suomesta- Saarioisilta 21.3.2013 Mirja Lonka Saarioinen yrityksenä Saarioinen Oy on kotimainen, yksityisessä omistuksessa oleva elintarvikealan yritys. Vuonna 1957 käynnistettiin Saarioinen Oy:n

Lisätiedot

HOTELLI- RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, kokin osaamisala

HOTELLI- RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, kokin osaamisala HOTELLI- RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, kokin osaamisala OPISKELIJAN NIMI: Tämä arviointikaavake on tarkoitettu opiskelijan itsearvioimistaitojen vahvistamiseen ja työpaikkaohjaajan käyttöön:

Lisätiedot

Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta

Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta Ravintolisäseminaari Helsingin yliopiston pieni juhlasali Ravintolisätoimijan velvollisuudet (1) - toiminta Elintarvikealan toimijan on noudatettava

Lisätiedot

Älykkään vesihuollon järjestelmät

Älykkään vesihuollon järjestelmät Älykkään vesihuollon järjestelmät Älykkään vesihuollon järjestelmät fcgsmart.fi Älykäs vesihuolto 6. Organisaatio, johtaminen ja asiakaspalvelu 5. Tiedon yhdistäminen ja analysointi 4. Tiedon hallinta

Lisätiedot

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI 4. TUTKINNON OSA LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Lounasruokien valmistus 2/5 A Aistinvarainen (raaka-aineista) Ajoitus, aikataulu Alkuperä (raaka-aineen)

Lisätiedot

Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus. 26.8.2015 Tuulikki Lehto

Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus. 26.8.2015 Tuulikki Lehto Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus 26.8.2015 Tuulikki Lehto Evira / VALO / TUTU / RATI Elintarvikkeesta annettavat tiedot Pakatut tuotteet

Lisätiedot

Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi

Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi Vastuuhenkilö Pirjo Korpela Sivu/sivut 1 / 7 Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi 1. Johdanto 2. Ohjeen soveltamisala 3. Määritelmät 4. Vastuu kuljetustoiminnasta 5.

Lisätiedot

Mitä kaupan, ammattikeittiöiden ja terveystarkastajien tulee tietää luomusta?

Mitä kaupan, ammattikeittiöiden ja terveystarkastajien tulee tietää luomusta? Mitä kaupan, ammattikeittiöiden ja terveystarkastajien tulee tietää luomusta? Uuden luomutiedon tuottaminen -hanke Pilot-koulutus 4.11.2013 Tietoa hankkeesta Uuden luomutiedon tuottaminen ja levittäminen

Lisätiedot

GreenViewer tilannekatsaus työpaikkani vihreydestä

GreenViewer tilannekatsaus työpaikkani vihreydestä GreenViewer tilannekatsaus työpaikkani vihreydestä 2009 Yhteistyössä Sivu 1 / 8 - Sisältö - 1. Yleistä tutkimuksesta... 3 1.1. Yleistä... 3 2. Tulokset... 4 Sivu 2 / 8 1. Yleistä tutkimuksesta 1.1. Yleistä

Lisätiedot

Evira 5.5.2014 JÄLJITETTÄVYYS. Jussi Peusa, Tuoteturvallisuusyksikkö, Evira

Evira 5.5.2014 JÄLJITETTÄVYYS. Jussi Peusa, Tuoteturvallisuusyksikkö, Evira Evira 5.5.2014 JÄLJITETTÄVYYS Jussi Peusa, Tuoteturvallisuusyksikkö, Evira jäljitettävyys kyky/mahdollisuus seurata raaka-aineen/elintarvikkeen liikkumista läpi määriteltyjen/eriteltyjen toimitus-/tuotanto-

Lisätiedot

Valvojasta valmentajaksi kala-alan valvonnassa. Inka Heikkinen Elintarviketarkastaja, ETM Kuopion kaupunki, ympäristöterveydenhuolto

Valvojasta valmentajaksi kala-alan valvonnassa. Inka Heikkinen Elintarviketarkastaja, ETM Kuopion kaupunki, ympäristöterveydenhuolto Valvojasta valmentajaksi kala-alan valvonnassa Elintarviketarkastaja, ETM Kuopion kaupunki, ympäristöterveydenhuolto Kuopion ympäristöterveydenhuolto Toimialue Kuopion kaupunki Asukasluku 118 000 Kuntaliitokset:

Lisätiedot

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Ajankohtaista laboratoriorintamalla, Helsinki 13.10.2010 Elintarvikkeiden mikrobiologiset

Lisätiedot

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET)

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET) KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET) Tämä ohje koskee kalastajia, jotka toimittavat kalastustuotteita alle 5000 kg vuodessa suoraan kuluttajille tai paikalliseen

Lisätiedot

Maija-Liisa Välimäki Eeva-Liisa Laakso. Ruokaa hygieenisesti

Maija-Liisa Välimäki Eeva-Liisa Laakso. Ruokaa hygieenisesti Maija-Liisa Välimäki Eeva-Liisa Laakso Ruokaa hygieenisesti o p e t u s h a l l i t u s Sisältö Käyttäjälle... 6 Näin käytät kirjaa... 7 Hygienian perusteita... 8 Mitä on hygieniaosaaminen?... 10 Säilytä

Lisätiedot

Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu 22.2.2016

Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu 22.2.2016 Ympäristöterveyskeskus YHTEENVETO Terveydensuojelu 22.2.2016 KALAN JÄLJITETTÄVYYS MYYNTITISKEISSÄ 2015 Johdanto Kalan jäljitettävyys myyntitiskeissä 2015 oli Kanta- ja Päijät-Hämeen valvontayksiköiden

Lisätiedot

OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN

OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN Oiva- infopäivät elintarvikealan toimijoille Kesäkuu 2013 Kalajoen kaupunki Ympäristöterveydenhuolto / terveystarkastajat Tarkastettavat asiat koottu 18 ryhmään (elintarvikkeiden

Lisätiedot

Edellyttääkö laatusertifikaattien hyödyntäminen lainsäädännön muutosta?

Edellyttääkö laatusertifikaattien hyödyntäminen lainsäädännön muutosta? Edellyttääkö laatusertifikaattien hyödyntäminen lainsäädännön muutosta? Laatusertifikaatit osaksi elintarvikevalvontaa? Eläinlääkintöneuvos Marjatta Rahkio Laatusertifikaattien hyödyntäminen 1. Laatusertifikaattien

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Tavoite selvittää Elintarvikealan pk-yritysten nykytila ja tulevaisuuden näkymät Toimintaympäristötutkimuksia tehty n 4 vuoden välein Edelliset 2004

Lisätiedot

Seurantalomake 2.1 Tuotteiden vastaanottotarkastukset KYLMÄ- JA PAKASTETUOTTEIDEN VASTAANOTTOTARKASTUKSET

Seurantalomake 2.1 Tuotteiden vastaanottotarkastukset KYLMÄ- JA PAKASTETUOTTEIDEN VASTAANOTTOTARKASTUKSET Seurantalomake 2.1 Tuotteiden vastaanottotarkastukset KYLMÄ- JA PAKASTETUOTTEIDEN VASTAANOTTOTARKASTUKSET Päiväys Elintarvikkeen nimi Lämpötila ºC Huomautuksia, jatka tarvittaessa kääntöpuolelle. Seurantalomake

Lisätiedot

Omavalvonta. Elintarvikelain muutos -seminaari I 13.9.2011 Auli Vaarala Elintarvikehygieniayksikkö Evira

Omavalvonta. Elintarvikelain muutos -seminaari I 13.9.2011 Auli Vaarala Elintarvikehygieniayksikkö Evira Omavalvonta Elintarvikelain muutos -seminaari I 13.9.2011 Auli Vaarala Elintarvikehygieniayksikkö Evira 1 Elintarvikelain (23/2006) muutos (352/2011), voimaan 1.9.2011 Lakimuutoksen tavoitteena on mm.

Lisätiedot

EVO-hanke 2012: Lisäainevalvonnan opastavat tarkastukset perehdytystä lisäainevalvontaan

EVO-hanke 2012: Lisäainevalvonnan opastavat tarkastukset perehdytystä lisäainevalvontaan EVO-hanke 2012: Lisäainevalvonnan opastavat tarkastukset perehdytystä lisäainevalvontaan Valtakunnalliset elintarvikevalvonnan koulutuspäivät Tampereella 24.-25.1.2012 Kirsi-Helena Kanninen (kirsi-helena.kanninen@evira.fi,

Lisätiedot

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Vierasainevalvontaprosessi OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Evira/843/0411/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä X.X.2014 Tuoteturvallisuus Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunnan digitalisointi projekti. Erityisasiantuntija Elisa Kettunen

Tulevaisuuden kunnan digitalisointi projekti. Erityisasiantuntija Elisa Kettunen Tulevaisuuden kunnan digitalisointi 2018-2019 -projekti Erityisasiantuntija Elisa Kettunen Lähtöasetelma: kuntien tietohallinnon ruuhkavuodet Kuntien tietohallinnon resurssit vähenevät samaan aikaan kun

Lisätiedot

Sivutuotteiden valvonta kala-alanlaitoksissa. lainsäädännöstä koottua

Sivutuotteiden valvonta kala-alanlaitoksissa. lainsäädännöstä koottua Sivutuotteiden valvonta kala-alanlaitoksissa lainsäädännöstä koottua Tuula Lundén Ylitarkastaja Elintarvikehygieniayksikkö 1 2 Kalasivutuotteet: arvioita määristä Perkuusivutuotteet - 12 milj kg/ v Jalostusteollisuuden

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

OHJE ELINTARVIKEVARASTOILLE / -TUKUILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAA- TIMISEKSI

OHJE ELINTARVIKEVARASTOILLE / -TUKUILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAA- TIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE ELINTARVIKEVARASTOILLE / -TUKUILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAA- TIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä elintarvikkeiden

Lisätiedot

ONNISTU HANKINNASSASI JULKISTEN HANKINTOJEN AMMATTITAITOA ORGANISAATIOSI HYÖDYKSI

ONNISTU HANKINNASSASI JULKISTEN HANKINTOJEN AMMATTITAITOA ORGANISAATIOSI HYÖDYKSI ONNISTU HANKINNASSASI JULKISTEN HANKINTOJEN AMMATTITAITOA ORGANISAATIOSI HYÖDYKSI Ju-Ha Consulting Oy 8.11.2017 www.juhaconsulting.fi 1 Vastuulliset elintarvikehankinnat Ruokapalveluhankinnat mahdollisuus

Lisätiedot

Elintarvikevalvonta ELINTARVIKELAIN 55 :N MUKAISEN MÄÄRÄYKSEN ANTAMINEN WATAMI SUSHI OY:LLE

Elintarvikevalvonta ELINTARVIKELAIN 55 :N MUKAISEN MÄÄRÄYKSEN ANTAMINEN WATAMI SUSHI OY:LLE 1 (5) Watami Sushi Watami Sushi Oy Suvantokatu 10 33100 TAMPERE TRE:572/06.10.01/2017 ELINTARVIKELAIN 55 :N MUKAISEN MÄÄRÄYKSEN ANTAMINEN WATAMI SUSHI OY:LLE Toimija Watami Sushi Watami Sushi Oy Suvantokatu

Lisätiedot

Jäljitettävyys elintarvikkeiden valmistuksessa ja tukkukaupassa. Luomuvalvonta, Tarja Vanninen

Jäljitettävyys elintarvikkeiden valmistuksessa ja tukkukaupassa. Luomuvalvonta, Tarja Vanninen Jäljitettävyys elintarvikkeiden valmistuksessa ja tukkukaupassa Luomuvalvonta, Tarja Vanninen 30.1.2018 Mitä lainsäädäntö sanoo jäljitettävyydestä 178/2002/EY yleinen elintarvikeasetus art. 18 : kaikki

Lisätiedot

A7-0276/185

A7-0276/185 2.10.2013 A7-0276/185 Tarkistus 185 Lorenzo Fontana EFD-ryhmän puolesta Mietintö A7-0276/2013 Linda McAvan Tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistaminen, esittämistapa ja myynti COM(2012)0788

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Rysätie 11, PL 2415, 02070 Espoon Kaupunki

Toimipaikan osoite Rysätie 11, PL 2415, 02070 Espoon Kaupunki ESPOON KAUPUNKI TARKASTUSKERTOMUS 1(5) 1. TOIMIJAN JA TOIMIPAIKAN TIEDOT Toimijan nimi (Yrityksen nimi) Espoon kaupunki/sotet Toimijan osoite PL 2415, 02260 Espoo Laskutusosoite Y-tunnus 0101263-6 Puhelin

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Toimintaympäristötutkimuksia tehty n 4 vuoden välein Edelliset 2004 ja 2008 Sähköinen kysely Tukena Ruoka-Suomi teemaryhmä ja Aitojamakuja.fi Kohderyhmänä

Lisätiedot