1 (28) FINGRID OYJ Y-tunnus FINGRID OYJ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 (28) FINGRID OYJ 11.2.2002. Y-tunnus 1072894-3 FINGRID OYJ"

Transkriptio

1 FINGRID OYJ (28) Y-tunnus FINGRID OYJ TILINPÄÄTÖS

2 FINGRID OYJ 2 (28) Sivu Sisällysluettelo 2 Hallituksen toimintakertomus 3-6 Konsernituloslaskelma 7 Konsernitase 8-9 Konsernin rahoituslaskelma 10 Konsernin tunnusluvut 11 Emoyhtiön tuloslaskelma 12 Emoyhtiön tase Emoyhtiön rahoituslaskelma 15 Tilinpäätöksen liitetiedot Hallituksen voitonjakoehdotus 27 Päiväys ja allekirjoitus 27 Tilinpäätösmerkintä 27 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 28

3 3 (28) HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2001 Fingridin asema sähkömarkkinoilla on saanut osapuolten laajan hyväksynnän ja kansainväliset vertailututkimukset ovat osoittaneet toimintamallin tehokkuuden. Toimintavuoden aikana uusittiin kaikki keskeiset liiketoimintasopimukset. Uusien kantaverkkosopimusten hintataso on sopimuskauden alussa nimellisesti vuoden 2000 tasolla, ja koko sopimuskauden hinnoittelu perustuu reaalisesti vuoden 2002 hintatasoon. Sähkökaupan osapuolten toimintamahdollisuuksia lisäävät verkkoinvestoinnit jatkuivat sekä läntisten naapurimaiden että Venäjän suuntaan. Alueellisten tehtävien uusi toimintamalli otettiin käyttöön suunnitellun mukaisesti. Tähän liittyen Fingrid Verkko Oy:n operatiivinen toiminta päättyi tammikuun lopussa. Euroopan järjestelmävastuullisten verkko-organisaatioiden yhteistyöjärjestö ETSO pääsi yhteisymmärrykseen ensi vaiheen järjestelmästä eurooppalaisen sähkömarkkina-alueen luomisessa. Pohjoismaisessa yhteistyössä yhtiön tavoitteet eivät kaikilta osin toteutuneet. Vuoden 2001 aikana Fingrid sai myös ensimmäiset toimeksiannot kantaverkkoliiketoimintaan liittyvässä ulkomaisessa konsulttitoiminnassa. Fingrid sähkömarkkinoilla Fingrid siirsi vuonna 2001 verkossaan sähköä noin 60 terawattituntia. Siirretyn sähkön määrä pysyi edellisen vuoden tasolla. Vuosi 2001 ennakoi tehotilanteen kiristymistä Pohjoismaissa. Tehon tarve pohjoismaisella markkina-alueella ylitti helmikuussa aiemmat huippuarvot. Suomen järjestelmään tästä ei kuitenkaan aiheutunut ongelmia. Sähkönsiirto Suomen ja läntisten naapurimaiden välillä vaihteli vuoden alkupuolen viennistä loppuvuoden ajoittain runsaaseenkin tuontiin. Siirtorajoituksia Suomen ja Ruotsin välillä oli erittäin vähän. Rajoitusten vähäisyys johtui Fingridin verkon siirtokykyä vahvistaneen sarjakompensointi-investoinnin valmistumisesta. Pohjoismaiset järjestelmävastuulliset kantaverkko-organisaatiot vahvistivat Nordelyhteistyötään. Maiden läpi tapahtuvan sähkönsiirron korvausperiaatteista sovittiin vuodelle Nordelin käynnistämiä merkittäviä kehittämishankkeita ovat siirtorajoitusten hallinnan periaatteet, pohjoismaisen siirtoverkon kehittämissuunnitelma sekä säädön ja käyttöreservien ylläpidon yhteistyön tiivistäminen. Useita vuosia jatkuneet neuvottelut Fingridin osakkuudesta vuoden 2002 alussa perustetussa Nord Pool Spot -yhtiössä eivät johtaneet toimintavuoden aikana sellaiseen ratkaisuun, joka olisi taannut osakkaille tasapuoliset vaikutusmahdollisuudet. Siten Fingrid ei ole omistajana tässä fyysisen sähkön pörssikauppaa harjoittavassa yhtiössä. Fingridin osakkuustavoite on kuitenkin ennallaan.

4 4 (28) Vuoden lopulla ETSO sopi rajasiirtojen ensimmäisen vaiheen tariffijärjestelyistä, joilla korvataan verkko-organisaatioille sähkön kauttakulusta aiheutuneet kustannukset. Voimaantulon edellytyksenä on kuitenkin maakohtainen hyväksyntä. Verkkoinvestoinnit Verkkoon investoitiin vuonna 2001 yhteensä 33 miljoonaa euroa (37 milj. euroa vuonna 2000). Fingrid jatkoi vuoden aikana markkinoiden toimivuutta edistävien investointien toteuttamista. Kantaverkon pohjois-eteläsuuntaista siirtokykyä lisäävä investointi valmistui kesäkuussa. Kolmannen 400 kilovoltin rajayhteyden rakentaminen Venäjälle käynnistyi loppuvuodesta. Hanke valmistuu vuoden 2002 lopulla ja lisää sähkön tuontimahdollisuutta Venäjältä noin 400 megawattia. Nykyisten Venäjän-yhteyksien koko siirtokapasiteetti on ollut markkinoiden varaama. Sähkönkäytön kasvun edellyttämistä investoinneista tärkeimpinä käynnistyivät Tornion seudulle tehtävä 400 kilovoltin asematäydennys siihen liittyvine voimajohtoineen sekä uuden 400/110 kilovoltin muuntoaseman rakentaminen Kymenlaaksoon. Alumiinipylväissä ilmenneiden korroosio-ongelmien vuoksi Fingrid päätti vaihtaa 700 kilometrin pituisen 400 kilovoltin johto-osuuden alumiiniset pylväät teräspylväiksi, yhteensä 1100 kappaletta. Investointi on suuruudeltaan noin 30 miljoonaa euroa, ja se toteutetaan usean vuoden aikana. Lisäksi Fingrid päätti uusia kolme lähes puoli vuosisataa vanhaa 400 kilovoltin kytkinlaitosta. Taloudellinen tulos Konsernin liikevaihto oli 242 miljoonaa euroa (236 milj. euroa vuonna 2000). Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 33 miljoonaa euroa (36 milj. euroa). Tilikauden voitoksi muodostui 23 miljoonaa euroa (25 milj. euroa). Vaikka tulos hieman laski, se oli tyydyttävä. Taseen loppusumma oli miljoonaa euroa (1.337 milj. euroa). Sijoitetun pääoman tuotto oli 6,9 % ja oman pääoman tuotto 14,4 %. Omavaraisuusaste oli 16,1 % ilman pääomalainoja ja 28,7 % pääomalainat huomioon otettuna. Bruttoinvestoinnit vuonna 2001 olivat 44 miljoonaa euroa. Tutkimukseen ja tuotekehitykseen käytettiin miljoona euroa eli 0,4 % liikevaihdosta. Konsernin emoyhtiön Fingrid Oyj:n liikevaihto oli 209 miljoonaa euroa (216 milj. euroa) ja voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja 31 miljoonaa euroa (36 milj. euroa). Rahoitus Yhtiön rahoitustilanne oli koko tarkastelukauden hyvä. Nettorahoituskulut olivat 52 miljoonaa euroa (52 milj. euroa). Nettovelan keskikorko, pääomalainat mukaan lukien, oli

5 5 (28) 5,32 % (5,22 %). Konsernin liiketoiminnan kassavirta investoinneilla vähennettynä oli 25 miljoonaa euroa, mikä mahdollisti korollisten nettovelkojen vähentämisen 17 miljoonalla eurolla (46 milj. euroa). Korolliset velat olivat vuoden lopussa 859 miljoonaa euroa (863 milj. euroa), josta pitkäaikaisia 609 ja lyhytaikaisia 250 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi konsernilla oli 168 miljoonaa euroa (168 milj. euroa) pääomalainoja. Vapaita pitkäaikaisia luottolupauksia oli tilikauden lopussa käytettävissä 391 miljoonaa euroa. Rahoitusarvopaperit, rahat ja pankkisaamiset olivat vuoden lopussa 64 miljoonaa euroa (52 milj. euroa). Koron- ja valuutanvaihtosopimuksia sekä termiinejä oli vastaavasti miljoonaa euroa (1.120 milj. euroa). Niissä oli vastapuoliin liittyvää riskiä 11 miljoonaa euroa (11 milj. euroa). Lyhytaikaisen rahoitustarpeen kattamiseksi yhtiöllä on 600 miljoonan dollarin kansainvälinen yritystodistusohjelma ja 150 miljoonan euron kotimainen yritystodistusohjelma. Pitkäaikainen rahoitus on järjestetty pääosin 750 miljoonan dollarin kansainvälisen joukkovelkakirjalainaohjelman avulla. Lisäksi yhtiöllä on pitkäaikaiset lainat Euroopan Investointipankista ja Pohjoismaiden Investointipankista sekä kansainvälisen pankkiryhmän järjestämä valmiusluotto. Kansainväliset luottoluokituslaitokset Moody's Investors Service ja Standard & Poor's Ratings Services vahvistivat huhtikuussa Fingridin lyhyt- ja pitkäaikaisen luottokelpoisuusluokituksen, P-1/Aa3 (Moody's) ja A-1+/AA- (Standard & Poor's). Molemmat luokituslaitokset arvioivat Fingridin tulevaisuudennäkymät vakaiksi. Henkilöstö ja palkitsemisjärjestelmät Fingridin palveluksessa oli vuoden lopussa 204 henkilöä. Vuotta aiemmin vastaava luku oli 261. Henkilöstön määrän pienentyminen oli seurausta uuteen toimintamalliin siirtymisestä, johon liittyi paikalliskäytön ja telekunnossapidon toimintojen ulkoistaminen. Toimen vaativuuteen perustuvien palkkausjärjestelmien lisäksi käytössä ovat aloite-, kannuste- ja laatupalkkiojärjestelmät. Hallitus Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 23. maaliskuuta Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin toimitusjohtaja Tapio Kuula, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi ylijohtaja Taisto Turunen ja toiseksi varapuheenjohtajaksi toimitusjohtaja Timo Rajala. Hallituksen jäseniksi valittiin johtaja Timo Karttinen, hallitusneuvos Timo Pekkarinen, energiajohtaja Pertti Simola ja hallituksen puheenjohtaja Pertti Voutilainen. Hallitus hyväksyi joulukuussa hyvään hallinnointitapaan liittyvät toimintaperiaatteet (Corporate Governance), jotka perustuvat Keskuskauppakamarin ja Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton julkisten osakeyhtiöiden hallinnoinnista antamaan soveltamisohjeeseen. Hallitus päättää konsernin keskeisistä toimintaperiaatteista, strategioista ja merkittävimmistä investoinneista sekä hyväksyy vuosittaisen toimintasuunnitelman ja talousarvion. Hallitus valitsee yhtiön toimitusjohtajan, hyväksyy yhtiön perusorganisaation, johtoryhmän kokoonpanon sekä päättää johdon palkkausperiaatteista.

6 6 (28) Hallitus nimesi keskuudestaan kaksi työryhmää, tarkastustyöryhmän ja palkitsemistyöryhmän. Tarkastustyöryhmään kuuluvat kaikki hallituksen jäsenet. Sen tehtävänä on valvoa yhtiön taloudellista raportointia, yhtiön toimintaan liittyviä riskejä sekä yhtiön sisäisen ja ulkoisen valvonnan tehokkuutta. Palkitsemistyöryhmän muodostavat hallituksen puheenjohtaja sekä ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja. Palkitsemistyöryhmä hyväksyy hallituksen vahvistamien periaatteiden mukaisesti toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkkauksen. Riskienhallinta Fingridin riskienhallintapolitiikan tavoitteena on hallita riskeihin liittyvät vahingot kustannustehokkaiden toimenpiteiden avulla. Vuosittain tehtävän riskikartoituksen perusteella vuoden 2001 riskienhallintaohjelmaan sisältyi seitsemän erillistä hanketta. Niistä saatiin vuoden aikana päätökseen neljä: sähköasemadokumenttien hallinta, häviösähkön hankinta, verkkopalvelun vahingonkorvausehdot ja osaamisen varmistaminen. Muiden hankkeiden osalta työ jatkuu. Yhtiö suojaa liiketoimintaan ja tase-eriin liittyvät valuuttariskit. Korkoriskien hallinnassa pyritään vakauttamaan rahoituskustannukset tariffiajanjakson aikana, ja häviösähkön hankintaan liittyvien riskien hallinnassa noudatetaan samaa periaatetta. Toimitusjohtajan alaisuudessa työskentelevä sisäinen tarkastaja valvoo mm. yhtiön ohjeiden noudattamista. Sisäinen tarkastaja raportoi havainnoistaan hallitukselle kerran vuodessa. Ympäristöasiat Fingridin ISO standardia mukaileva ympäristöjärjestelmä valmistui, ja sitä koskeva henkilöstön koulutus ja perehdytys saatiin päätökseen. Hallituksen hyväksymän Fingridyhtiöiden ympäristöpolitiikan mukaisia ympäristökatselmuksia tehtiin yhteensä yhdeksälle muuntoasemalle. Vuoden aikana saatiin päätökseen yksi ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja yksi sähkömarkkinalain edellyttämä ympäristöselvitys. Tulevaisuuden näkymät Alkaneen vuoden liikevaihdon odotetaan kehittyvän vakaasti. Kotimaisessa toimintaympäristössä on odotettavissa toimialaa koskevia muutoksia. Sähkömarkkinalakia ollaan muuttamassa. Energiamarkkinavirasto selvittää Fingridin hinnoittelun kohtuullisuutta. Tulevat energiantuotantovaihtoehdot ovat ratkaisuvaiheessa. Fingrid pyrkii vaikuttamaan siihen, että sen edellytykset tehokkaaseen toimintaan säilyvät edelleen hyvinä. Fingrid pyrkii myös tulevaisuudessa vaikuttamaan aktiivisesti Euroopan sähkömarkkinoiden kehittämiseen ja pohjoismaisen markkina-alueen toimintamallien yhtenäistämiseen.

7 7 (28) KONSERNITULOSLASKELMA Liitetieto LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät - - VOITTO ENNEN VEROJA Tuloverot Laskennallisen verovelan muutos TILIKAUDEN VOITTO

8 8 (28) KONSERNITASE VASTAAVAA Liitetieto PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 11 Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet 12 Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Voimajohdot Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset 13 Osuudet osakkuusyrityksissä Muut sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Materiaalivarastot Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt Pitkäaikaiset saamiset Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Muut saamiset Siirtosaamiset 16, Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset

9 9 (28) KONSERNITASE VASTATTAVAA Liitetieto OMA PÄÄOMA 18 Osakepääoma Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Pääomalaina PAKOLLISET VARAUKSET VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen vieras pääoma 22, 23 Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoituslaitoksilta Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Velat omistusyhteysyrityksille Muut velat Siirtovelat

10 10 (28) KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta: Myynnistä saadut maksut Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Saadut osingot liiketoiminnasta 0 0 Maksetut välittömät verot Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta (netto) Liiketoiminnan rahavirta (A) Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin 9 0 Myönnetyt lainat 0 0 Lainasaamisten takaisinmaksut Saadut osingot investoinneista 1 1 Investointien rahavirta (B) Rahoituksen rahavirta: Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta (C) Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa LISÄTIETOJA: Rahoituslaskelmassa esiintyvät rahavarat muodostuvat seuraavista tase-eristä: Rahat ja pankkisaamiset Pankin velkakirjat Sijoitustodistukset Yritystodistukset Valtion obligaatiot

11 11 (28) KONSERNIN TUNNUSLUVUT ) Toiminnan laajuus Liikevaihto milj. 75,3 226,3 234,6 235,5 241,6 Investoinnit, brutto milj ,6 83,2 105,1 39,3 43,5 - liikevaihdosta % 1 548,4 36,7 44,8 16,7 18,0 Tutkimus- ja kehitystoiminnan menot milj. 0,4 0,7 0,5 0,9 1,0 - liikevaihdosta % 0,5 0,3 0,2 0,4 0,4 Henkilöstö keskimäärin Henkilöstö tilikauden lopussa Kannattavuus Liikevoitto milj. 37,1 98,3 96,6 88,0 84,8 - liikevaihdosta % 49,3 43,4 41,2 37,4 35,1 Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja milj. 22,7 48,1 41,4 35,5 32,8 - liikevaihdosta % 30,2 21,2 17,6 15,1 13,6 Sijoitetun pääoman tuotto % 3,2 1) 8,2 7,7 7,1 6,9 Oman pääoman tuotto % 15,0 1) 31,9 22,4 16,9 14,4 Rahoitus ja taloudellinen asema Omavaraisuusaste (ilman pääomalainoja) % 9,4 12,6 13,4 14,9 16,1 Omavaraisuusaste (sis. pääomalainat) % 22,0 23,4 25,8 27,5 28,7 Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake ) Oma pääoma/osake Osakkeiden lukumäärä A-sarjan osakkeet kpl B-sarjan osakkeet kpl Yhteensä kpl ) Yhtiön taloudellista kehitystä ja taloudellista asemaa kuvaavissa vuoden 1997 tunnusluvuissa on otettava huomioon seuraavaa: Yhtiöllä on ollut operatiivista toimintaa vasta alkaen. Tunnuslukujen laskennassa on käytetty taseen loppusummana ja osakkeiden lukumääränä tilinpäätöksen lukuja. TUNNUSLUKUJEN YLEISET LASKENTAPERUSTEET tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja + korko- ja muut rahoituskulut Sijoitetun pääoman tuotto % = x 100 taseen loppusumma - korottomat velat (keskim. vuoden aikana) tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja - tilikauden verot Oman pääoman tuotto % = x 100 oma pääoma (ilman pääomalainoja keskim. vuoden aikana) oma pääoma (ilm. pääomalainoja / sis. pääomalainat) Omavaraisuusaste % = x 100 taseen loppusumma - saadut ennakot tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja - tilikauden verot Tulos/osake = osakkeiden keskimääräinen lukumäärä oma pääoma (ilman pääomalainoja) Oma pääoma/osake = osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä

12 12 (28) EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA Liitetieto LIIKEVAIHTO , ,11 Liiketoiminnan muut tuotot , ,82 Materiaalit ja palvelut , ,33 Henkilöstökulut , ,51 Poistot ja arvonalentumiset , ,74 Liiketoiminnan muut kulut , ,43 LIIKEVOITTO , ,92 Rahoitustuotot ja -kulut , ,56 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,36 Satunnaiset erät , ,52 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA , ,84 Tilinpäätössiirrot , ,46 Tuloverot , ,84 TILIKAUDEN VOITTO , ,54

13 13 (28) EMOYHTIÖN TASE VASTAAVAA Liitetieto PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 11 Liikearvo , ,01 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,50 Aineelliset hyödykkeet 12 Maa- ja vesialueet , ,39 Rakennukset ja rakennelmat , ,08 Koneet ja kalusto , ,51 Voimajohdot , ,10 Muut aineelliset hyödykkeet , ,61 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,15 Sijoitukset 13 Osuudet saman konsernin yrityksistä , ,84 Osuudet omistusyhteysyrityksistä , ,28 Muut osakkeet ja osuudet , , , ,96 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,61 Vaihto-omaisuus Materiaalivarastot , ,85 Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt , , , ,85 Pitkäaikaiset saamiset Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä , ,00 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , , , ,78 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,54 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,36 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,88 Muut saamiset , ,32 Siirtosaamiset 16, , , , ,23 Rahoitusarvopaperit , ,08 Rahat ja pankkisaamiset , , , , , ,06

14 14 (28) EMOYHTIÖN TASE VASTATTAVAA Liitetieto OMA PÄÄOMA 18 Osakepääoma , ,55 Ylikurssirahasto , ,55 Edellisten tilikausien voitto , ,06 Tilikauden voitto , ,54 Pääomalaina , , , ,38 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ , ,69 PAKOLLISET VARAUKSET 20 0, ,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma 22, 23 Joukkovelkakirjalainat , ,59 Lainat rahoituslaitoksilta , ,38 Siirtovelat , , , ,97 Lyhytaikainen vieras pääoma Joukkovelkakirjalainat , ,03 Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Saadut ennakot ,08 0,00 Ostovelat , ,49 Velat saman konsernin yrityksille , ,79 Muut velat , ,43 Siirtovelat , , , , , , , ,06

15 15 (28) EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta: Myynnistä saadut maksut , ,43 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut , ,33 Maksut liiketoiminnan kuluista , ,82 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,94 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista , ,41 Saadut korot liiketoiminnasta , ,62 Maksetut välittömät verot , ,33 Rahavirta ennen satunnaisia eriä , ,82 Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta (netto) 0, ,28 Liiketoiminnan rahavirta (A) , ,10 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,46 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot , ,29 Investoinnit muihin sijoituksiin 8 713,36 0,00 Myönnetyt lainat 0,00 0,00 Lainasaamisten takaisinmaksut , ,96 Saadut korot investoinneista 0,00 0,00 Saadut osingot investoinneista 1 017, ,23 Investointien rahavirta (B) , ,98 Rahoituksen rahavirta: Lyhytaikaisten lainojen nostot 0, ,98 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut ,74 0,00 Pitkäaikaisten lainojen nostot , ,82 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut , ,68 Saadut konserniavustukset ,87 0,00 Maksetut konserniavustukset ,39 0,00 Maksetut osingot ja muu voitonjako , ,62 Rahoituksen rahavirta (C) , ,50 Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) , ,38 Rahavarat tilikauden alussa , ,72 Rahavarat tilikauden lopussa , ,34 LISÄTIETOJA: Rahoituslaskelmassa esiintyvät rahavarat muodostuvat seuraavista tase-eristä: Rahat ja pankkisaamiset , ,51 Konsernitilisaamiset 0, ,75 Pankin velkakirjat 0, ,00 Sijoitustodistukset , ,08 Yritystodistukset ,93 0,00 Valtion obligaatiot 0, , , ,34

16 16 (28) TILlNPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätös käsittää emoyhtiö Fingrid Oyj:n lisäksi yhtiön 100-prosenttisesti omistamat tytäryhtiöt Fingrid Verkko Oy:n, Fingrid System Oy:n ja Fingrid Varavoima Oy:n. Osakkuusyrityksinä on yhdistelty EL-EX Sähköpörssi Oy (omistus 50 %), Porvoon Alueverkko Oy (omistus 33,3 %) sekä Asunto-Osakeyhtiö Lappeentie 22 (omistus 29,8 %). Konsolidointiperiaatteet Konsernin sisäiset liiketapahtumat, vaihto- ja käyttöomaisuushyödykkeiden sisäiset katteet, sisäiset saamiset ja velat sekä sisäinen voitonjako eliminoidaan. Konserniyhtiöiden keskinäisen osakeomistuksen eliminoinnissa käytetään hankintamenomenetelmää. Osakkuusyritykset yhdistellään konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä. Konsernin omistuksen mukainen osuus osakkuusyritysten tilikauden tuloksista esitetään tuloslaskelmassa omana eränään rahoitustuotoissa ja -kuluissa. Korolliset velat Konsernin pitkäaikaiset korolliset velat muodostuvat rahoituslaitoslainoista sekä kansainvälisen (Debt Issuance Programme) että kotimaisen joukkovelkakirjalainaohjelmien alla liikkeeseen lasketuista velkakirjoista. Lyhytaikaiset korolliset velat koostuvat kansainvälisen yritystodistusohjelman (Euro Commercial Paper Programme) alla liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista sekä pitkäaikaisten lainojen ja joukkovelkakirjalainojen lyhytaikaisesta osuudesta. Velkaohjelmien puitteissa liikkeeseen lasketut velkakirjat ovat sekä euro että ulkomaan valuutan määräisiä. Konsernilla on sekä kiinteä- että vaihtuvakorkoista velkaa ja velkakirjoja, joissa on korkorakennelmia. Korko jaksotetaan velan juoksuajalle. Velkakirjan mahdollinen yli- tai alihinta jaksotetaan kyseisen velkakirjan juoksuajalle. Korko- ja valuuttajohdannaiset Koron- ja valuutanvaihtosopimuksia sekä valuuttatermiinejä on käytetty rahoituspolitiikan mukaisesti konsernin tase-erien korkoja valuuttariskin sekä kaupallisen valuuttavirran suojaamiseen. Johdannaissopimukset kirjataan samoja kirjanpidon kirjausperiaatteita noudattaen kuin tase-erät, joita johdannaiset suojaavat. Koron- ja valuutanvaihtosopimusten korkovirrat jaksotetaan niiden juoksuajalle ja ne kirjataan tuloslaskelmaan korkotuottoihin ja -kuluihin. Tasetta suojaavien termiinien korkoosuus jaksotetaan niiden voimassaoloajalle ja kirjataan rahoitustuottoihin ja -kuluihin. Sähköjohdannaiset Konserni suojaa häviösähköhankintansa joko kahdenvälisillä sopimuksilla tai pörssijohdannaisilla. Näistä sopimuksista aiheutuvilla hintaeroilla oikaistaan häviösähköhankinnan ostoja tuloslaskelmassa. Ulkomaan valuutan määräiset erät Ulkomaan valuutan määräiset kaupalliset tapahtumat ja rahoituserät kirjataan tapahtumapäivänä vallitsevan Euroopan Keskuspankin keskikurssiin. Tase-erät ja niiden suojaukset arvostetaan tilinpäätöksessä Euroopan Keskuspankin julkaisemaan tilinpäätöspäivän keskikurssiin. Eräpäivänä tase-eristä ja niitä vastaavista suojauksista aiheutuvat kurssierot kirjataan rahoitustuottoihin ja -kuluihin. Kaupallisen valuuttavirran suojaamiseen käytetyistä johdannaisista syntyvät kurssierot kirjataan sopimuksen eräpäivänä oikaisemaan vastaavaa erää tuloslaskelmassa. Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus aktivoidaan välittömään hankintamenoon. Suunnitelmapoistot lasketaan tasapoistoina käyttöomaisuuden taloudellisen pitoajan perusteella. Tilivuoden aikana käyttöönotetun käyttöomaisuuden poistot lasketaan hankekohtaisesti käyttöönottokuukausien mukaan. Poistoajat ovat seuraavat: Liikearvo 20 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot: Johtoalueiden käyttöoikeudet vuotta Muut käyttöoikeudet taloudellisen käyttöajan mukaan, enintään 10 vuotta Atk-järjestelmät, käytönvalvonta 15 vuotta Atk-järjestelmät, muut 5 vuotta Rakennukset ja rakennelmat Sähköasemien rakennukset ja erilliset rakennukset 40 vuotta Sähköasemien rakennelmat ja koneet 30 vuotta Kaasuturpiinivoimalaitosten rakennukset ja rakennelmat 20 vuotta Erilliset rakennelmat 15 vuotta Koneet ja kalusto Kaasuturpiinivoimalaitokset 20 vuotta Koneet ja kalusto 5-10 vuotta Voimajohdot Voimajohdot 400 kv 40 vuotta Tasasähköjohdot 40 vuotta Voimajohdot kv 30 vuotta Voimajohtojen (400 kv) alumiinipylväät 20 vuotta Liikearvon poistoaika on 20 vuotta, koska kantaverkkoliiketoiminta on luonteeltaan pitkäaikaista liiketoimintaa, jonka tuotot kertyvät usean vuosikymmenen ajan.

17 17 (28) Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus esitetään FIFO-periaatteen mukaisesti hankintamenon, sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. Rahat, pankkisaamiset ja arvopaperit rahoitusomaisuudessa Rahat, pankkisaamiset sisältävät käteiset varat ja pankkitilit. Rahoitusarvopaperit ovat sijoitus- ja yritystodistuksia. Markkinanoteeratut arvopaperit ja niihin rinnastettavat varat arvostetaan alkuperäiseen hankintahintaan tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. Laskennalliset verovelat ja -saamiset Konsernitilinpäätöksessä laskennalliset verovelat ja -saamiset lasketaan vain jaksotuseroista ja esitetään netotettuna taseessa. Erillisyhtiöissä laskennallisia verovelkoja ja -saamisia ei kirjata tulosvaikutteisesti. Pakolliset varaukset Pakollisina varauksina esitetään taseessa menoja, joihin on sitouduttu tai joiden toteutumista on pidettävä varmana tai todennäköisenä. Pakollisten varausten muutokset esitetään tuloslaskelmassa asianomaisten kulujen ryhmässä. Tutkimus- ja kehitysmenot Tutkimus- ja kehitysmenot käsitellään vuosikuluina. Vertailukelpoisuus Lyhytaikaisen velan erittely on tarkennettu. Vastaava muutos on tehty edellisen vuoden vertailulukuihin. 2. Liikevaihto toimialoittain ja markkina-alueittain Fingrid-konsernin lähes koko liikevaihto on syntynyt kantaverkkoliiketoiminnasta. Konsernin markkina-alue on pääasiallisesti Suomi. Konserni Emoyhtiö 3. Materiaalit ja palvelut, Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos, lisäys (-) tai vähennys (+) Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkopuoliset palvelut Yhteensä Henkilöstökulut, Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut tuloslaskelmassa Johdon palkat ja palkkiot: Toimitusjohtajat Hallituksen jäsenet Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin Toimihenkilöitä Työntekijöitä Henkilöstö vuoden lopussa Suunnitelman mukaiset poistot, Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Voimajohdot Yhteensä Liiketoiminnan muut kulut, Vuokrat Vieraat urakat, työsuoritukset ym Muut Yhteensä

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS FINGRID OYJ FINGRID OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.2006-31.12.2006 2 (66) SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus 3-8 Tunnusluvut 9-10 Hallituksen voitonjakoehdotus

Lisätiedot

FINGRID OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

FINGRID OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS FINGRID OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.2006 31.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus 4 6 Tunnusluvut 7 Hallituksen voitonjakoehdotus 8 2. Tilinpäätös Konsernitilinpäätös

Lisätiedot

FINGRID OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.2007-31.12.2007

FINGRID OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.2007-31.12.2007 1 (59) FINGRID OYJ FINGRID OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.2007-31.12.2007 2 (59) SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus 3-8 Tunnusluvut 9 Hallituksen voitonjakoehdotus

Lisätiedot

FINGRID OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.2011-31.12.2011

FINGRID OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.2011-31.12.2011 1 (62) FINGRID OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.2011-31.12.2011 2 (62) SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. Toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus 3 Tunnusluvut 13 Hallituksen voitonjakoehdotus 15 2.

Lisätiedot

! "! # % % % #'' ( ) " % & % *''+!,-. +

! ! # % % % #'' ( )  % & % *''+!,-. + ! "#$ "%#&'& ! "! #$!% & # % % % #'' ( ) " % & #'' % ( % " % *''+!,-. + !!"# "$ % & ' % ( ) % ) ' *+, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '*233 *224$++, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '+++, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '++/,! '*224,

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Pohjolan Voima tilinpäätös

Pohjolan Voima tilinpäätös 09 Pohjolan Voima tilinpäätös Sisältö Tilinpäätös 2009 3 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätösperusteet 6 Tuloslaskelman liitetiedot 8 Taseen liitetiedot 11 Osake-erittely 24 Ehdotus vuosituloksen

Lisätiedot

Hallituksen 1.1.2013 31.12.2013. Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS. Hallituksen toimintakertomus... 68. Tunnusluvut... 76 2.

Hallituksen 1.1.2013 31.12.2013. Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS. Hallituksen toimintakertomus... 68. Tunnusluvut... 76 2. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.2013 31.12.2013 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS Hallituksen toimintakertomus......... 68 Tunnusluvut................... 76 2. TILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE 4 KONSERNI LYHYESTI 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 8 KONSERNITULOSLASKELMA

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS SISÄLLYSLUETTELLO Toimitusjohtajan katsaus... 2 Efore konserni... 4 Oma osaaminen ja aito kumppanuus tulevaisuuden takuina... 6 Tuotteet...7 Hallituksen toimintakertomus... 8 Hallinto...12 Tuloslaskelma...13

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIVUODELTA 2003 YLEISTÄ Tilivuonna 2003 yhtiössä tapahtui olennaisia muutoksia. Vuosia jatkunut talouskriisiksi syventynyt muutosprosessi

Lisätiedot

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 Tilivuosi lyhyesti 2004 2003 Liikevaihto 10.311 te 9.932 te Liikevoitto 519 te - 34 te Tulos ennen satunnaisia eriä 433 te - 75 te Tulos ennen satunnaisia eriä./. verot 277

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma Tilinpäätös Elisa Vuosikertomus 2012 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Liite 2012 2011 Liikevaihto 1 1 374,1 1 165,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -0,2-0,2

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate-

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Vuosikertomus 1999 Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Perlos riaaliteknologian hallintaan. Perlos on maailman johtavia tarkkuutta vaativien

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB 1 (21) T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002. Toimintakertomus 2-3. Yhtiön tuloslaskelma 4. Yhtiön tase 5. Yhtiön rahoituslaskelma 6

OY SINEBRYCHOFF AB 1 (21) T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002. Toimintakertomus 2-3. Yhtiön tuloslaskelma 4. Yhtiön tase 5. Yhtiön rahoituslaskelma 6 1 (21) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002 sivu Toimintakertomus 2-3 Yhtiön tuloslaskelma 4 Yhtiön tase 5 Yhtiön rahoituslaskelma 6 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot 7-21

Lisätiedot

Telecommunications & Industrial Electronics

Telecommunications & Industrial Electronics Solutions for Telecommunications & Industrial Electronics Sisältö Toiminta kertomus 2 Konserni: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa 4 5 6 Emoyhtiö: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA SISÄLTÖ 3 4 9 10 12 13 14 16 17 26 28 33 34 35 36 39 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA EMOYHTIÖN

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys vuonna 2012... 3 Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen

Lisätiedot

Power on Land and at Sea. Vuosikertomus 2002

Power on Land and at Sea. Vuosikertomus 2002 Power on Land and at Sea Vuosikertomus 2002 TILINPÄÄTÖS 2002 Sisältö Tilinpäätös 2002 3 Wärtsilä lyhyesti 4 Viisivuotiskatsaus 5 Tunnuslukujen laskentakaavat 6 Hallituksen toimintakertomus 14 Konsernin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖs 2007-2008

TILINPÄÄTÖs 2007-2008 TILINPÄÄTÖs 2007-2008 Sisällysluettelo Konsernitilinpäätös, IFRS Hallituksen toimintakertomus... 3 Tunnusluvut... 5 Konsernin tuloslaskelma, IFRS...7 Konsernin tase, IFRS... 8 Konsernin rahavirtalaskelma,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2002

TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2002 TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.22 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus...2 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 27 Konsernin tuloslaskelma...29 Konsernin tase...3 Konsernin rahoituslaskelma... 31 Finnair Oyj:n

Lisätiedot