MUSTASAAREN KUNTA Sepänkylän asemakaavan muutos Korttelit 223 ja 225 sekä niihin liittyvät virkistys-, liikenne-, erityis- ja katualueet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUSTASAAREN KUNTA Sepänkylän asemakaavan muutos Korttelit 223 ja 225 sekä niihin liittyvät virkistys-, liikenne-, erityis- ja katualueet"

Transkriptio

1 KAAVASELOSTUS LUONNOS BBS1.SLU MUSTASAAREN KUNTA Sepänkylän asemakaavan muutos Korttelit 223 ja 225 sekä niihin liittyvät virkistys-, liikenne-, erityis- ja katualueet

2 1 1. PERUSTIEDOT 1.1. Tunnistetiedot Asemakaavan selostus, joka koskee päivättyä kaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 223 ja 225 sekä niihin liittyviä virkistys-, liikenne- ja katualueita. Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 223 ja 225 sekä niihin liittyvät virkistys-, liikenne-, erityis- ja katualueet Kaava-alueen sijainti ja laajuus Suunnittelualue sijaitsee Sepänkylän keskustassa Keskustien molemmin puolin. Alue rajautuu pohjoisessa Markkinakujaan ja idässä Toritiehen. Alueella sijaitsee hotelli- ja liikerakennuksia sekä kunnan virastotalo. Alueen pinta-ala on noin 2,9 ha. KUVA 1. Alueen sijainti 1.3. Kaavan nimi ja tarkoitus Asemakaavan nimi on SEPÄNKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että mahdollistetaan nelikerroksisen laajennusosan rakentaminen olemassa olevien hotelli- ja liikerakennusten yhteyteen kortteliin 223 sekä osoitetaan samaan kortteliin paikoitus kahteen tasoon sekä kulku alueelle kortteleille 224 ja 225 kuuluvan autopaikoitusalueen kautta. Aloitteen asemakaavoituksesta on tehnyt Oy Vallonia Ab.

3 Sisällysluettelo 1. PERUSTIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti ja laajuus Kaavan nimi ja tarkoitus Sisällysluettelo Liiteasiakirjat Muut kaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Suunnittelutilanne ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Asemakaavan tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Kaavan vaikutukset Kaavamerkinnät ja -määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS... 19

4 Liiteasiakirjat 1.6. Muut kaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali 2002 Sepänkylän osayleiskaava Parkeringsutredning för Smedsby centrum, Korsholms kommun, Oy Talentek Ab Sepänkylän keskustan runkosuunnitelma, Tulevaisuuden Sepänkylä, Sito, White ja WSP Hotelli Vallonia 4:n asemapiirros, Oy Rakennussuunnittelu AK-Plan.

5 4 2. TIIVISTELMÄ 2.1. Kaavaprosessin vaiheet Mustasaaren kaavoitusjaosto päätti vuonna 2007 asemakaavan laatimisesta alueelle. Kaavoituksen vireilletulosta ilmoitettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedottamalla ja asettamalla se nähtäville alkuvuodesta Kaavaluonnos asetetaan nähtäville lokakuussa Kaavaehdotus asetettiin kuussa valmisteluaineistoineen virallisesti nähtäville. Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan kuussa Asemakaava Korttelin 223 tonttia on laajennettu Keskustien suuntaan ja tehokkuusluku on muutettu e = 1.50:een. Kortteliin 224 liittyvän LPA-alueen poikki on merkitty ohjeellinen ajoyhteys (ajo) Markkinakujalta Keskustielle Jaarlenpolun kautta ja puiston (VP) läpi. Kortteliin 225 liittyvän puiston (VP) eteläosa on liitetty hallinto- ja virastorakennusten korttelialueeseen ja korttelin 225 rakennusoikeutta on lisätty Asemakaavan toteuttaminen Alue on rakennettua ympäristöä. Uudis- ja täydennysrakentaminen tapahtuu alueella tarpeen mukaan kaavan saatua lainvoiman. 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1. Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Kaava-alue sijaitsee Sepänkylän keskustassa Keskustien molemmin puolin. Alue rajautuu pohjoisessa Markkinakujaan ja idässä Toritiehen. Suunnittelualueella sijaitsee kunnan virastotalo ja Hotelli Vallonia.

6 5 KUVA 2. Ote ilmakuvasta, hotellirakennukset etualalla Luonnonympäristö Luonnonolot Suunnittelualue on rakennettua keskustaympäristöä. Maaperä GTK:n maaperätietojen perusteella alueen maaperä on hiekkamoreenia. KUVA 3. Maaperäkartta alueelta. Lähde: GTK, luettu Paikkatietoikkuna.fi palvelusta.

7 Rakennettu ympäristö Yhdyskuntarakenne Alue on osa Sepänkylän liikekeskustaa. Rakennettu ympäristö ja rakennuskanta Korttelissa 223 sijaitsee hotelli- ja liikerakennuksia ja korttelissa 225 kunnan virastotalo. Lähiympäristössä on liikerakennuksia sekä kerrostaloja. KUVA 4. Taajamakuva Keskustieltä. Lähde: Google Street View KUVA 5. Näkymä Keskustien ja Markkinatien kulmasta. Kuvasta käy ilmi Vallonian korttelin punatiilinen yleisilme.

8 7 Alueelta ei ole todettu kiinteitä muinaisjäännöksiä. Taajamakuva Sepänkylän alueen taajamakuva on hiukan hajanainen ja sitä hallitsevat kauppaliikkeet ja niiden paikoitusalueet. Taajamakuva kaipaisi tiivistämistä, jotta se viestittäisi kunnan keskustasta. Suunnittelualueen taajamakuvaa hallitsee Vallonian kortteli 223, joka on rakentunut yhtenäistä rakentamistapaa noudattaen punatiilisenä ja aumakattoisena kokonaisuutena. Palvelut Suunnittelualue sijaitsee aivan Sepänkylän keskustassa ja sen välittömästä läheisyydestä löytyvät kunnan merkittävimmät julkiset ja kaupalliset palvelut. Korttelissa 223 sijaitsevat Hotelli Vallonian toiminnot ravintoloineen. Lisäksi katutasossa on useita erityyppisiä palveluita sekä toimistotiloja. Virkistys Alue sijaitsee keskellä tehokkaasti rakennettua keskustatyyppistä kaupunkirakennetta ja näin ollen varsinaisia virkistysalueita ei alueella ole. Liikenne Alue rajautuu pohjoisessa Markkinakujaan ja idässä Toritiehen. Alueen poikki kulkee Keskustie, eteläpuolella Valloniantie ja pohjoispuolella Markkinatie. Suunnittelualueen pohjoispuolella, noin 100 metrin päässä kulkee Kokkolantie (vt 8), jolle ollaan rakentamassa uutta linjausta Sepänkylän pohjoispuolelle. Keskustien varressa on kevyen liikenteen väylä molemmilla puolilla katua. Tekninen huolto Alue on vesi-, viemäri- ja kaukolämpöverkoston piirissä. Tekniset verkostot on esitetty kuvassa.

9 8 KUVA 6. Tekniset verkostot. Punainen kaukolämpö, sininen vesijohto, oranssi viemäri, vihreä kuitukaapeli Maanomistus Suunnittelualue on Mustasaaren kunnan ja yksityisten omistuksessa Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava Mustasaaren kunta kuuluu Pohjanmaan liiton toimialueeseen. Ympäristöministeriö on vahvistanut Pohjanmaan maakuntakaavan Maakuntakaavassa suunnittelualue kuuluu kaupunkikehittämisen vyöhykkeeseen (kk-1, Vaasan kaupunkiseutu). Sepänkylän keskusta on merkitty keskustatoimintojen alueeksi (C). Valtatielle 8 on merkitty maakuntakaavassa uusi linjaus Sepänkylän pohjoispuolelle.

10 9 KUVA 7. Ote maakuntakaavasta Yleiskaava Kaavoitettavalla alueella on voimassa kunnanvaltuuston vuonna 2002 hyväksymä Sepänkylän osayleiskaava. KUVA 8. Ote yleiskaavasta

11 10 Osayleiskaavassa (oikeusvaikutteinen) suunnittelualueelle on osoitettu lähipalvelujen aluetta (PL), julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta (PY) sekä yleistä pysäköintialuetta (LP). Alue sijoittuu keskustatoimintojen alueelle (C). Keskustien varteen on merkitty kevyen liikenteen reitti kadun molemmin puolin. Myös Jaarlenpolulle on merkitty kevyen liikenteen reitti. Sepänkylän osayleiskaavan tarkistus on vireillä. Asemakaava Suunnittelualueella ovat voimassa seuraavat asemakaavat: Sepänkylän rakennuskaavan muutos (kortteli 225) vahvist Sepänkylän rakennuskaavan muutos (kortteli 223) vahvist Voimassa olevassa asemakaavassa kortteli 223 on osoitettu liike- ja toimistorakennusten (K) korttelialueeksi ja kortteli 225 hallinto- ja virastorakennusten (YH) korttelialueeksi. Lisäksi suunnittelualueelle on merkitty autopaikkojen korttelialue (LPA), puistoa (VP), yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue (ET) ja katualueita. Korttelin 223 alueen kerrosluvuksi on merkitty III ja tehokkuusluvuksi e = 1,0. KUVA 9. Ote asemakaavayhdistelmästä

12 11 Rakennusjärjestys Mustasaaren kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan Kaavoituspäätös Kaavoitusjaosto päätti Sepänkylän asemakaavan muuttamisesta Pohjakartta Kaavoituksen pohjakartta on ajantasainen. Pohjakartan on laatinut Mustasaaren kunta. Sepänkylän keskustan runkosuunnitelma Sepänkylän keskustaan on laadittu runkosuunnitelma vuonna Suunnitelman taustalla on uuden ohikulkutien rakentaminen Sepänkylän pohjoispuolelle. Ohikulkutien rakentamisen myötä Sepänkylän halki kulkeva nykyinen Kokkolantie (vt 8) muuttuu paikallisliikennettä ja keskustaasiointia palvelevaksi pääkaduksi. Runkosuunnitelman laatimisen yhteydessä on tehty ideasuunnitelma, jota käytetään kaavoituksen ja tarkemman jatkosuunnittelun (mm. rakennustapaohjeet) pohjana. Ideasuunnitelmassa on esitetty ydinkeskustan toimintojen yhdistämistä mm. kevyen liikenteen yhteyksiä parantamalla ja korttelirakennetta tiivistämällä. KUVA 10. Ote Sepänkylän runkosuunnitelmasta. Uudisrakennukset on merkitty valkoisella. Vallonian lisärakennukset on suunniteltu toteutuvan kahdessa erillisessä osassa, joista toinen kuusikerroksinen.

13 12 KUVA 11. Ote runkosuunnitelman havainnekuvasta. Kuvassa näkyy myös kunnan virastotalon ja Keskustien väliin osoitettu kolmikerroksinen rakennusmassa. Keskustie on suunnitelmassa esitetty bulevardimaisesti reunustettavaksi puurivein. KUVA 12. Oy Rakennussuunnittelu AK Planin laatima Vallonian laajennusosan asemapiirros, Vallonia 4 (päivätty ).

14 13 Rakennussuunnitelma Oy Rakennussuunnittelu AK-Plan on laatinut vuonna 2012 kortteliin 223 suunnitelmia uuden nelikerroksisen hotellirakennuksen sijoittamisesta alueelle (kuva 12). 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1. Asemakaavan suunnittelun tarve Kaavoitustyöhön ryhdyttiin tarpeesta muuttaa asemakaavaa siten, että mahdollistetaan nelikerroksisen laajennusosan rakentaminen olemassa olevien hotelli- ja liikerakennusten yhteyteen kortteliin 223. Samalla osoitetaan paikoitus kahteen tasoon korttelissa Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kaavoitusjaosto päätti asemakaavan muuttamisesta Kaavoitustyö aloitettiin syksyllä Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Kaavoitustyötä varten laadittiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa osallisiksi määriteltiin alueen ja lähialueen maanomistajat ja yrittäjät, lähialueen asukkaat ja rajanaapurit, vaikutusalueen maanomistajat, kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, kaavoitusjaosto, tekninen lautakunta, rakennus- ja valvontalautakunta, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan museo, Pohjanmaan pelastuslaitos, Oy Vallonia Ab ja mahdolliset muut yritykset ja yhteisöt sekä muut osalliseksi ilmoittautuvat. Selostuksen liiteaineistona on osallistumisja arviointisuunnitelma Vireilletulo Asemakaavan muutos tuli vireille osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedottamisen yhteydessä Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Kaavaprosessin osallistumisessa ja vuorovaikutuksessa käydään läpi alla luetellut vaiheet (päivämäärät täydennetään toteutuman mukaan): Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on tiedotettu ja se on ollut MRA 30 :n mukaisesti nähtävillä Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin mielipidettä. Alueelta laadittiin asemakaavaluonnos, joka asetettiin nähtäville yhdessä päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman kanssa.... väliseksi ajaksi. Kaavaehdotus on ollut MRA 27 :n mukaisesti julkisesti nähtävillä.... välisen ajan. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan.. esittää asemakaavaa kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

15 14 Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan... Kaavaehdotuksesta pyydetään tarvittavat lausunnot Viranomaisyhteistyö Viranomaisyhteistyö on hoidettu lausuntomenettelyllä Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kunnan asettamat tavoitteet Kunnan tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että mahdollistetaan nelikerroksisen laajennusosan rakentaminen olemassa olevien hotelli- ja liikerakennusten yhteyteen kortteliin 223 sekä osoittaa paikoitus kahteen tasoon korttelin sisälle. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Maakuntakaava Maakuntakaavassa suunnittelualue kuuluu kaupunkikehittämisen vyöhykkeeseen ja Sepänkylän keskusta on merkitty keskustatoimintojen alueeksi (C). Asemakaavalla tuetaan Sepänkylän keskustan kehittämistä. Yleiskaava Osayleiskaavassa (oikeusvaikutteinen) suunnittelualueelle on osoitettu lähipalvelujen aluetta (PL), julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta (PY) sekä yleistä pysäköintialuetta (LP). Alue sijoittuu keskustatoimintojen alueelle (C). Asemakaavamuutos noudattaa yleiskaavan linjauksia. Sepänkylän osayleiskaavan tarkistus on vireillä. Asemakaava Asemakaavamuutos koskee kortteleiden 223 ja 225 rajauksia, rakennusoikeutta ja kaava-alueen liikennejärjestelyjä. Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Pysäköintialueiden määrä on ollut liian vähäinen alueella etenkin Vallonian majoituspalvelua ajatellen. Tavoitteena on korttelin 223 majoituskapasiteetin lisäämisen lisäksi saada korttelin välittömään läheisyyteen lisää pysäköintipaikkoja Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Alustavat luonnosvaihtoehdot Asemakaavan tavoitteena on mm. mahdollistaa Vallonian kortteliin 223 pysäköinnin järjestäminen kahteen tasoon, joihin kumpaankin tulisi noin 40 autopaikkaa. Autojen kulun järjestäminen alempaan tasoon on tarkoitus hoitaa nykyisen kevyenliikenteen alikulun kautta. Paikoituksen liikenteen

16 15 järjestelyt todettiin aivan Mustasaaren ydinkeskustassa haasteelliseksi ja niistä tutkittiin kahta erilaista vaihtoehtoa ja niiden toiminnallisuutta ja liikenneturvallisuutta vertailtiin seuraavasti: VE 1 Plussat/miinukset - Kulku maanpäälliselle kannelle Vallonintien kautta + - Kulku maanalaiseen paikoitukseen Keskustieltä korttelin 225 kautta - VE 2 Plussat/miinukset - Kulku maanpäälliselle kannelle Toritien kautta - - Kulku maanalaiseen paikoitukseen Keskustieltä korttelien 224 ja 225 LPA-alueen kautta + VE 1 VE 2 KUVA 13. Havainnekuva liikenne- ja pysäköintijärjestelyistä korttelissa 223. Kuvassa on esitetty maanpäällinen pysäköintitaso. Sen kulmissa punaisella värillä on osoitettu porrashuoneet, joista on kulku alemmalle pysäköintitasolle. Vertailun perustelu: Kulku maanpäälliselle pysäköinnille kyetään järjestämään huomattavasti turvallisemmin vähän liikennöidyn Vallonintien kautta kuin Markkinatien kautta, jossa liittymä sijaitsee aivan Mustasaaren sisäisen liikenteen vilkkaimman risteyksen Markkinatien ja Vallonintien tuntumassa. Kulku maanalaiselle pysäköintitasolle on sujuvampi LPA-alueen kautta kuin tiukasti kaartuvan suoraan Keskustieltä tulevan kulun kautta. Jälkimmäisessä on myös enemmän korkeuseroa ja etenkin talvella vaihtoehdon toimiminen olisi kyseenalaista. Keskustien varteen jätetään tilavaraus katualueelle kevyenliikenteen väylän rakentamiseksi korotettuna kadun varteen. Asemakaavan mukainen ratkaisu on yhdistelmä edellä olleista vaihtoehdoista (valitut ratkaisut merkitty vertailuun plussalla).

17 16 Kaavaluonnos Alueelta laadittiin lähtötietojen sekä työryhmässä esitettyjen tavoitteiden ja kannanottojen perusteella luonnos Luonnoksessa korttelin 223 liikerakennusten korttelialuetta (K) on levennetty Keskustien suuntaan. Kerrosluvun määrittämisessä on huomioitu maastolliset olosuhteet ja toteutunut rakennuskanta. Kortteliin 225 liittyvän puiston (VP) eteläosa on liitetty hallintoja virastorakennusten korttelialueeseen. Kortteliin 224 liittyvän LPA-alueen poikki on merkitty ohjeellinen ajoyhteys (ajo) Markkinakujalta Keskustielle Jaarlenpolun kautta ja puiston (VP) läpi. 5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1. Kaavan rakenne Mitoitus Kaava-alueelle sijoittuu yksi liikerakennusten tontti sekä yksi hallinto- ja virastorakennusten tontti. Kaavalla osoitetaan tonteille lisärakentamista. Kaavan toteutuessa kokonaisuudessaan arvioidaan alueelle sijoittuvan uusia työpaikkoja noin 28 kappaletta, jos mitoitusperusteena käytetään 1 työpaikka 30 toimisto-krsm 2 kohti ja 1 työpaikka 80 liike-krsm 2 kohti. Majoituskerrosalan ei lasketa tuovan uusia työpaikkoja, koska kyseessä on nykyisen toiminnon laajennus, joka voidaan hoitaa nykyisiä resursseja tehostamalla Palvelut Alue tukeutuu Sepänkylän keskustan palveluihin Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Ympäristön laadulle asettaa vaatimuksia erityisesti kevyen liikenteen ja pysäköintipaikkojen järjestäminen Aluevaraukset Alueelle on osoitettu hallinto- ja virastorakennusten (YH) korttelialuetta, liike- ja toimistorakennusten (KL) korttelialuetta sekä autopaikkojen (LPA) korttelialuetta, puistoa (VP), yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta (ET) sekä katualueita Korttelialueet Hallinto- ja virastorakennusten korttelialue YH Korttelin 225 tontti 1 on varattu hallinto- ja virastorakennusten korttelialueeksi (YH). - Korttelialueella saa rakentaa enintään III-kerroksisia rakennuksia. - Tontin rakennusoikeus on krsm 2. - Tontin keskelle on merkitty maanalaista johtoa varten varattu alueen osa kaukolämpöputkelle (L).

18 17 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue K Kortteli 223 on varattu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K). - Tontilla saa rakentaa pääosin enintään III-kerroksisia rakennuksia. Tontin kaakkoisosaan on merkitty alueen osa, jossa saa rakentaa enintään IV-kerroksisia rakennuksia. - Tehokkuusluku on e = 1.50, mikä merkitsee noin 8050 krsm 2 rakennusoikeutta. - Tontin keskelle on merkitty maanalaista johtoa varten varattu alueen osa kaukolämpöputkelle (L). - Tontin länsiosaan on merkitty maanalainen tila, jonne saa sijoittaa pysäköintitilaa (ma-p). - Tontin länsiosa on osoitettu pysäköimispaikaksi (p). - Kortteliin 223 on Markkinatietä ja Keskustietä vasten merkitty katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. Autopaikkojen korttelialue LPA Korttelin 224 osa on varattu autopaikkojen korttelialueeksi (LPA). - Alueen poikki on merkitty ohjeellinen ajoyhteys (ajo). - Alueen länsiosaan on merkitty maanalaista johtoa varten varattu alueen osa kaukolämpöputkelle (L). - Alue on osoitettu korttelien 224 ja 225 käyttöön Muut alueet Puisto VP Keskustien varressa on säilytetty puistoa (VP). Alueen poikki on merkitty ohjeellinen ajoyhteys (ajo) Jaarlenpolulta Keskustielle. Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue ET Korttelin 223 eteläpuolella on säilytetty yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue (ET). Katualueet Aiemman kaavan Keskustien katualuetta on liitetty kortteliin 223. Jaarlenpolku on osoitettu jalankululle ja polkupyöräilylle varattuna katuna/tienä. Keskustien ali on merkitty alikulku (a) Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Yhdyskuntarakenne Alueen rakentaminen täydentää alueen nykyistä rakennetta ja maankäytöllistä kehitystä. Asemakaava mahdollistaa keskustarakenteen tiivistämisen alueella. Täydennysrakentaminen on osayleiskaavan mukaista. Suunnittelualue sijaitsee yhdyskuntarakenteen kannalta edullisesti. Taajamakuva Alueen rakentaminen kehittää taajamakuvaa rakennetumman ympäristön suuntaan. Alueen täydennysrakentaminen ei muuta oleellisesti alueen taa-

19 18 jamakuvaa. Täydennysrakentaminen sijoittuu korttelin 223 tontin sisäosiin ja on pääosin vähäistä. Kaavassa on annettu rakennustapaa ohjaavia määräyksiä, joilla pyritään sopeuttamaan uudisrakentaminen olemassa olevaan rakennuskantaan. Palvelut Alueen täydennysrakentaminen täydentää Mustasaaren keskustan palveluja. Työpaikat, elinkeinotoiminta Kaava mahdollistaa toteutuessaan keskusta-alueen työpaikkojen määrän lisäämisen. Virkistys Alueella ei sijaitse virkistyspalveluita. Liikenne Täydennysrakentaminen lisää liikennettä alueella. Alueen liikenneturvallisuutta parantavat kevyen liikenteen väylät Keskustien varressa. Korttelissa 223 pysäköintipaikkoja jää uudisrakentamisen jälkeen 73 kappaletta ja uusia toteutetaan kadun varteen n. 80 paikkaa kahteen tasoon. Ajo kortteliin 223 maanalaiseen paikoitustasoon osoitetaan korttelin 224 LPA-alueen kautta ja Keskustien alitse. Tekninen huolto Alue on liitetty teknisiin verkostoihin. Ympäristön häiriötekijät Kaavan toteutuminen nostaa jonkun verran Keskustien liikennemäärää, mutta liikennemelun taso jää kuitenkin niin vähäiseksi, että sillä ei ole merkittävää vaikutusta alueen maankäyttöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Maisema Alueen yleisilme muuttuu rakennetumpaan suuntaan. Luonnonolot Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta luonnonoloihin eikä alueen maaperään Kaavamerkinnät ja -määräykset Kaavassa on annettu määräyksiä, jotka koskevat rakentamistapaa ja autopaikkojen määrää. - Rakennukset tulee korttelissa 223 rakentaa julkisivumateriaalin, värityksen ja kattomuodon suhteen olemassa olevien rakennusten kanssa yhtenäistä rakennustapaa noudattaen. - Uudisrakennusten suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota katutason julkisivun suunnitteluun.

20 19 - Korttelissa 223 saa rakentaa kokonaisrakennusoikeuden rajoittamatta maanalaista pysäköintitilaa. Mahdolliset maanpäälliset rakenteet kuten porrashuoneet tulee rakentaa julkisivumateriaalin ja värityksen suhteen olemassa olevien rakennusten kanssa yhtenäistä rakennustapaa noudattaen. - Jokaiselle rakennuspaikalle tai erikseen sille määrätylle pysäköintialueelle on osoitettava autopaikkoja majoitustiloille vähintään 1 autopaikka / majoitushuone ja liikehuoneistoille ja toimistoille vähintään 1 autopaikka kutakin kerrosalan 50 m 2 kohti, kuitenkin vähintään 2 autopaikkaa liikettä kohti Nimistö Nimistö on säilytetty ennallaan. 6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Asemakaava alkaa toteutua sen jälkeen, kun kaava on saanut lainvoiman. Toteutumisen seurannasta vastaa Mustasaaren kunta. Seinäjoella Liisa Märijärvi-Vanhanen Osastopäällikkö Kaupunki- ja aluesuunnittelu Kimmo Kautto Projektipäällikkö PÖYRY FINLAND OY Seinäjoen aluetoimisto Kampusranta 9 C Seinäjoki BBS1.SLU

TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue

TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue ASEMAKAAVAN SELOSTUSLUONNOS 16X160803.AK2 Kvalt... 23.10.2013 TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue Kortteli 241 TEUVAN KUNTA 1 1 PERUSTIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 20 tiloja 214-406-3-42, 214-406-3-236 ja 214-406-3-1074 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy MULTIAN KUNTA AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 25073- Kaavaselostus Ehdotusvaihe 15.6.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Multian kunta I P11270 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Kirkkonummi TINANPUISTO

Kirkkonummi TINANPUISTO ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS Kunta Kaavan nimi Kirkkonummi TINANPUISTO Masalan keskustan asemakaavojen muutokset koskevat osaa korttelista 2027 sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Hommaksen asemakaavan

Lisätiedot

Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos

Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos 20 A-21 Asuinrakennusten korttelialue. Asuinrakennuksiin on rakennettava harjakatto. Kaksikerroksisten rakennusten kattokaltevuus tulee olla 1:2

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 MYNÄMÄEN KUNTA Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus Työ: 24624 Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 136,143, 1006, osaa korttelista

Lisätiedot

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Lapinjärvi 8.6.2004 muutettu 28.9.2004 1 16679 LAPINJÄRVEN KUNTA INGERMANINKYLÄ SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 28.9.2004 Vireilletulo Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

SUOMUSSALMI SUOMUSSALMEN KUNTA ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201. 2.10.2012 luonnosvaihe

SUOMUSSALMI SUOMUSSALMEN KUNTA ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201. 2.10.2012 luonnosvaihe SUOMUSSALMI ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201 Asemakaavan muutos koskee korttelin 201 tontteja 5 ja 6 2.10.2012 luonnosvaihe SUOMUSSALMEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos I nähtävillää 31.10 2.12.2013 Luonnos II nähtävillä Ehdotus nähtävillä

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

RASINKYLÄ (0214) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus

RASINKYLÄ (0214) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus 1 KOTKA 17. SUTELA RASINKYLÄ (0214) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 19.11.2014 12.6.2015 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Rasinkylä (0214)

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS.

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS. YLIVIESKA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Keskustan (1.) kaupunginosan kortteli 34, osa kortteleista 32 ja 41, torialue sekä katu- ja puistoalueet Ehdotusvaihe 1/2015 Vireille Teknisten palveluiden lautakunta

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 69:059

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 69:059 LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 69. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 104 TONTTIEN 2 JA 5 JA KORTTELIN 106 TONTIN 1 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Lisätiedot

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA MUHOKSEN KUNTA ASEMAKAAVAN SELOSTUS PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA Asemakaavan muutos koskee Päivärinteen asemakaavan itäosan virkistys-, maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavalla muodostetaan korttelit

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI S-MARKET VAAJAKOSKI 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI S-MARKET VAAJAKOSKI 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS S-MARKET VAAJAKOSKI KAAVATUNNUS 71:011 KAAVAN PÄIVÄYS 29.11.2011

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv.

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos nähtävillä 30.10 2.12.2013 Ehdotus nähtävillä Hyv. FCG

Lisätiedot