Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA 3/ (11) YHTEISEN KIRKKONEUVON KOKOUS Aika Torstaina 29. päivänä maaliskuuta 2012 klo Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo puheenjohtaja Rasimus Risto varapuheenjohtaja Heijala Marke Janhunen Ritva Mynttinen Anne Mänttäri Leena Nykänen Marjatta Parvinen Vesa Smeds Sakari Soininen Kari Suutari Tero Yli-Kankahila Matti Rikala Tuula Viljakainen Hannele Huovila Juhani Marttila Marko Sipponen Päivi Ylikangas Kimmo Blom Laura Hernesaho Virpi Komulainen Markku Lonka Riitta Reijo Jukka Leskinen Anni Valapuro Kirsi Terttu Halmeen varajäsen yht. kirkkovalt. pj yht. kirkkovalt. varapj. Anjalankosken seurakunnan kirkkoherra Valkealan seurakunnan kirkkoherra Elimäen seurakunnan kirkkoherra Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra viestintäpäällikkö talouspäällikkö yhteisen seurakuntatyön johtaja vt. hallintojohtaja kiinteistöpäällikkö tiedottaja, kutsuttuna toimistosihteeri, sihteeri Poissa Halme Terttu

2 ESITYSLISTA 3/ (11) 38 Kokouksen avaus 39 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kymmenen jäsentä. KL 7:4,1 mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Jäsenten lisäksi kokouskutsu on lähetettävä niille henkilöille, joilla KJ 9:3 ja KJ 10:11 sekä ohjesäännön 3 :n nojalla on oikeus olla läsnä kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen. Puheenjohtajan päätösesitys: Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Ohjesäännön 7 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan. Sovitun käytännön mukaan aakkosjärjestyksessä seuraavat tarkastajat olisivat Sakari Smeds ja Kari Soininen. Puheenjohtajan päätösesitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Sakari Smeds ja Kari Soininen. Tarkastusajankohdaksi esitetään tiistai klo , Kuusankosken seurakuntakeskus, III krs, toimistosihteerin työhuone. 41 Työjärjestyksen hyväksyminen Ohjesäännön 5 :n mukaan yhteinen kirkkoneuvosto päättää asioiden käsittelyjärjestyksen. Kunkin asian esittelee viranhaltija, jonka tehtäväksi esittely on annettu seurakuntayhtymän asianomaisessa johtosäännössä tai erillisellä määräyksellä. Puheenjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen. Esittelijän ja esittelijän sijaisen puuttuessa kokouksesta esittelijänä toimii yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja.

3 ESITYSLISTA 3/ (11) 42 Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano Kirkkolain 10 luvun 6 :ssä säädetään kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonnasta seuraavaa: Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa olivat esillä seuraavat täytäntöönpanoa edellyttävät asiat: 1) Lausunto Kirkkohallitukselle Elimäen kirkkotarhan muistolehtosuunnitelmasta 2) Virkojen lakkauttaminen 3) Rivitalokiinteistön myynti, Valkeala 4) Eveliina Hasun eroanomus yhteisen kirkkovaltuuston varajäsenyydestä Puheenjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto 1) Toteaa, että yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa päätökset syntyivät laillisessa järjestyksessä. 2) Päättää, että päätökset pannaan täytäntöön ottaen huomioon kirkkolain 25 luvun 1 :n säännökset täytäntöönpanosta. 43 Kouvolan seurakuntayhtymän viestintästrategia Kouvolan seurakuntayhtymän viestintästrategiaa lähdettiin työstämään suunnitelman mukaan vuoden 2011 syyskaudella. Viestintästrategian suunnittelun ja toteuttamisen teki Anni Leskinen AMK-opinnäytetyönään yhdessä seurakuntayhtymän viestintäpalvelujen kanssa (liite 1). Tehtävänannossa korostuivat sen pohjautuminen Kouvolan seurakuntayhtymän strategiaan, jolloin viestintä tukee osaltaan strategian toteutumista ja asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Lisäksi viestintästrategiassa on määritelty organisaation strategiset linjaukset, viestinnän resurssit, päätavoitteet sekä käytännön viestinnän toimet. Olennaista on myös viestinnän tulosten mittaaminen ja arviointi, jotta valittuja menetelmiä pystytään arvioimaan ja kehittämään edelleen. Viestintästrategian perimmäisenä tarkoituksena on toimia punaisena lankana suunniteltaessa koko organisaation toteuttamaa operatiivista viestintää sekä selkiyttää viestinnän eri tasojen vastuita sekä suoristaa ja helpottaa viestintään liittyviä haasteita. Painopisteiksi lähivuosien suunnittelukaudelle on valittu erityisesti, jäsenyyden vahvistamiseen, sosiaalisen median käyttöön ja ympäristön huomioon ottaviin viestintään kohdentaminen. Strategiaa päivitetään painopisteiden osalta kokonaisstrategiaa tukien kolmen vuoden välein. Viestintästrategiaa on tarkoitus esitellä ja opastaa seurakuntien vierailuilla, osana kokonaista strategiatyötä sekä kehityskeskusteluja. Lisäksi viestintäpalvelut antavat

4 ESITYSLISTA 3/ (11) käytännön ohjeita ja neuvoja viestinnän toteuttamisessa sekä luovat sitä tukevaa ja vahvistavaa valmista materiaalipohjaa. Yhteisen seurakuntatyön johtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee esitetyn viestintästrategian ja hyväksyy sen Kouvolan seurakuntayhtymän viestinnän työskentelyn perustaksi. 44 Vastaus aloitteeseen Palvelevan puhelimen ja Perheasiain neuvottelukeskuksen toimintojen yhdistämiseksi Valtuutettu Marja-Leena Vainio esitti Kouvolan seurakuntayhtymän valtuuston valtuustoaloitteessaan, että Kouvolan seurakuntayhtymässä käynnistetään neuvottelut perheneuvonnan ja palvelevan puhelimen toimintojen yhdistämisestä. Asia lähetettiin valmisteluun yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa , 18. Valmistelussa perheasiainneuvottelukeskuksen johtokunta on todennut , 8: Perheneuvonnan johtokunta päätti yksimielisesti kommentoida yhteiselle kirkkoneuvostolle Marja-Leena Vainion aloitetta seuraavasti: Perheneuvonta ja Palveleva Puhelin ovat kirkon eri työmuotoja. Perheneuvonnan johtokunnan näkemyksen mukaan näitä työmuotoja ei tule yhdistää. Kouvolan seurakuntayhtymän perheneuvonta ei pysty jo nyt vajailla henkilöstöresursseilla hoitamaan Palvelevan Puhelimen tehtäviä. Yhteisen seurakuntatyön johtaja käymässään keskustelussa Palvelevan puhelimen vastaavan työntekijän Tuula Orrelan kanssa, on saanut tiedoksi saatettavaksi seuraavaa: Vuoden 2015 kesällä vastaava työntekijä on eläkkeelle siirtymisen vuoksi jäämässä tehtävästä. Tällöin olisi myös tärkeää, että yhdistettävän tai työnkuvaan liitettävän Palvelevan puhelimen osalta jatkavan henkilön panoksesta ainakin 50 % olisi kohdistettavissa Palvelevan puhelimen vapaaehtoisten koulutuksen, tehtävienjaon ja muun hallinnollisen työn tukemiseen toiminnan jatkumisen turvaamiseksi. Yhteisen seurakuntatyön johtajan päätösesitys: Marja-Leena Vainion valtuustoaloite sisältää monia rakentavia näkökohtia, joita on syytä edistää. Nykyisillä voimavaroilla ja molempien toimintojen menestyksellisen hoitamisen kannalta toimintoja ei ole tarkoituksenmukaista yhdistää tällä hetkellä. Valmisteltaessa vuoden 2015 talousarviota asia on kuitenkin syytä huomioida ja löytää tarkoituksenmukainen tapa valtuustoaloitteen hyvien päämäärien toteuttamiseksi. 45 Vastaus valtuustoaloitteeseen lapsityön järjestämisen tuomisesta yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi Valtuutettu Arto Sahamies jätti 23 valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen koskien lapsityön organisaation järjestämistä ns. yhtymämallin mukaisesti yhteisen

5 ESITYSLISTA 3/ (11) kirkkovaltuuston kokouksessa Yhteinen kirkkoneuvosto lähetti asian kokouksessaan , 17, seurakuntaneuvostojen lausunnoille saatesanoin ja liitemateriaalein: Yhteinen kirkkoneuvosto lähettää yhteisen kirkkoneuvoston / 131 päätöksen sekä lapsityön muutosorganisaation raportin liitteineen seurakuntaneuvostoille käsiteltäväksi ja kannanottoa varten aloitteeseen. Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää seurakuntaneuvostoja kuvaamaan vuosina tapahtuneen kehityksen lapsityön osalta. Seurakuntaneuvostojen tulee antaa lausuntonsa yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen mennessä. Kokouksessaan yhteinen kirkkoneuvosto päättää lausuntojen pohjalta toimenpiteistään yhteiselle kirkkovaltuustolle. Kouvolan seurakuntayhtymän seurakuntien lausunnot ovat toimitettu määräaikaan mennessä (liite 2). Yhteisen seurakuntatyön johtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan ilmaisi, että lapsityötä jatketaan yhtymän seurakuntien omina työmuotoina. Kuluvaan kokoukseen pyydetyt seurakuntaneuvostojen lausunnot ja työn järjestäytyminen seurakunnissa osoittavat, ettei seurakuntien kesken löydy myös yksimielisyyttä lapsityön järjestämiseksi seurakuntayhtymän yhteisenä työmuotona. Lisäksi on ilmaistu, että lapsityön käytännön työskentelyn toteuttamiseksi on tarkoituksenmukaista lapsityön aseman tarkastelu seuraavan kerran uuden valtuustokauden alussa Tämän pohjalta yhteinen kirkkoneuvosto päättää toimenpiteistään ja sen sisällöstä yhteistä kirkkovaltuustoa kohtaan huomioiden yhteisen kirkkovaltuuston roolin asiassa. 46 Kouvolan seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2011 Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja kirkkojärjestyksen 9 luvun 6 :ssä tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilintarkastuskertomus on laadittava toukokuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättää yhteinen kirkkovaltuusto kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen sisältävä tasekirja on liitteenä 3. Kirkkojärjestyksen 9 luvun 6 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista seurakunnan talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa tai liitetiedoissa. KJ 15:9,3 ja taloussäännön 24 :n mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen yhteinen kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö. Jos tilinpäätöksen allekirjoittaja on esittänyt

6 ESITYSLISTA 3/ (11) eriävän mielipiteen tilinpäätöksestä, on tätä koskeva lausuma sisällytettävä siihen hänen vaatimuksestaan. Tilintarkastajat tekevät merkintänsä tasekirjaan allekirjoitusten jälkeen. Vuoden 2011 toimintatuotot olivat euroa ja toimintakulut euroa. Toimintakate (toimintatuottojen ja -kulujen erotus) oli euroa ja euroa edellisvuotta parempi. Henkilöstökulut sisältäen sivukulut ja oikaisuerät olivat yhteensä 12,3 milj. euroa ja toteutuivat 96,6 prosenttisesti. Lisäksi muita henkilöstökuluja toimintavuonna oli euroa, joista matkakorvaukset sekä majoitus- ja ravitsemuspalvelut olivat suurin menoerä ja toiseksi suurin työterveyshuollon kustannukset. Verotulot olivat kokonaisuudessaan euroa, joista kirkollisverojen osuus oli euroa ja yhteisöverojen euroa. Verotulot toteutuivat talousarvioon verrattuna 100,2 prosenttisesti ja olivat euroa arviota suuremmat. Edelliseen vuoteen verrattuna kokonaisverotulot kasvoivat euroa johtuen lähinnä yhteisöverojen tuotosta (19 prosenttia), mikä oli hyvä. Yhteisöverotulot kasvoivat koko maassa 18 prosenttia. Kirkollisverotuloa kertyi 225,37 euroa (220,59 euroa vuonna 2010) jäsentä kohden. Seurakuntamaksut kirkon keskusrahastoon olivat 4,8 prosenttia, verotuskulut 1,9 prosenttia ja toimintakate 86,8 prosenttia kokonaisverotuloista. Vuosikate oli euroa, mikä ei riittänyt poistojen euroa kattamiseen. Investointimenot olivat yhteensä euroa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin euroa. Varainhoitoyhtiöihin sijoitettuja rahastovaroja purettiin toimintavuonna euroa. Tilikauden tulos oli euroa. Laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta on 65,7 milj. euroa. Pankkilainoja oli jäljellä euroa. Omavaraisuusaste (oman pääoman osuus kokonaispääomasta) oli 90 prosenttia. Seurakuntayhtymän rahavarat pienenivät euroa. Rahavarat olivat yhteensä 2,9 milj. euroa. Edessä olevat vuodet tulevat olemaan haasteellisia. Uusia lainoja ei ole suunniteltu. Toteutunut vuosikate euroa oli talousarvioon nähden ennakoitua parempi. Kokonaisuudessaan yhtymän ja seurakuntien toimintayksiköt ja työalat suhtautuivat säästötarpeisiin vakavasti ja hankintoja tehtiin tarkkaan harkiten. Henkilöstökulut alittuivat euroa. Sijaisia palkattiin harkiten ja vakansseja jätettiin täyttämättä. Henkilöstökulujen oikaisuerissä tuottoylitys euroa johtuu pääosin sellaisista henkilöstökorvauksista, joita ei voida ennakoida (mm. kelakorvaukset). Verotulot ylittyivät hiukan. Poistot euroa olivat euroa suuremmat kuin talousarviossa johtuen pääosin Kiinteistö Oy Kukkuramäeltä siirtyneiden rakennusten poistoista. Satunnaiset tuotot, joihin on kirjattu seurakuntayhtymän kiinteistöjen myyntivoitot, ylittyivät euroa. Seurakuntayhtymä myi kiinteistöjä enempi kuin oli arvioitu. Tilikaudesta muodostui ylijäämäinen. Yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee tilinpäätöksen ja päättää vastuuvapaudesta kokouksessaan Vt. hallintojohtajan päätösesitys: 1. Tilinpäätös vuodelta 2011 hyväksytään 2. Yhteinen kirkkoneuvosto allekirjoittaa tilinpäätöksen

7 ESITYSLISTA 3/ (11) 3. Tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille lausuntoa varten 4. Tilinpäätös esitetään yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi 5. Yhteiselle kirkkovaltuustolle esitetään toimintakertomukseen sisältyvä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. 6. Yhteiselle kirkkovaltuustolle esitetään, että valtuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilikaudelta Hautainhoitorahaston tilinpäätös vuodelta 2011 Hautausmaiden yleiset alueet hoidetaan verovaroin. Verovaroja ei saa käyttää yksittäisten hautojen hoitoon. Hautaoikeuden haltijan kanssa voidaan sopia, että seurakuntayhtymä hoitaa hautaa määräajan maksua vastaan. Hoitomaksut sijoitetaan hautainhoitorahastoon, jonka varoilla kyseiset haudat hoidetaan. Hautainhoitorahaston kirjanpito hoidetaan erillisenä osakirjanpitona. Tilinpäätös sisältyy seurakuntayhtymän tilinpäätökseen (liite 3). Rahaston taseen loppusumma siirretään tilinpäätöksessä seurakuntayhtymän taseen toimeksiantojen varoihin ja pääomiin. Hautainhoitorahaston toimintatuotot vuonna 2011 olivat euroa, toimintakulut euroa ja rahoitus-tuotot netto euroa. Tulos oli ,59 euroa ylijäämäinen. Yhden haudan hoitokustannus oli keskimäärin 63,60 euroa. Laskennalliset haudanhoitovastuut olivat euroa. Rahaston varat olivat euroa. Määräaikaissopimusten alikatteisuus oli euroa. Vt. hallintojohtajan päätösesitys: 1. Hautainhoitorahaston tilinpäätös vuodelta 2011 hyväksytään 2. Yhteiselle kirkkovaltuustolle esitetään, että hautainhoitorahaston tulos ,59 euroa siirretään hautainhoitorahaston taseen edellisten tilikausien ylijäämä -tilille. 3. Yhteiselle kirkkovaltuustolle esitetään, että valtuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilikaudelta Henkilöstökertomus 2011 Suuremmissa seurakuntatalouksissa on tarkoituksenmukaista laatia vuosittain henkilöstön tilaa kuvaava sanallinen ja tunnusluvuista koostuva henkilöstökertomus ns. henkilöstötilinpäätös. Henkilöstökertomus on asiakirja, jonka laatiminen seurakunnille ja seurakuntayhtymille on vapaaehtoista.

8 ESITYSLISTA 3/ (11) Parhaimmillaan henkilöstökertomus hyödyntää niin työnantajaa kuin henkilöstöäkin. Tilinpäätöksen tarkoituksena on antaa eväitä työyhteisön kehittämiseen, toiminnan suunnitteluun ja arviointiin liittyvään päätöksentekoon. Kouvolan seurakuntayhtymän henkilöstökertomukseen on kerätty henkilöstöhallinnon tietojärjestelmästä henkilöstön rakennetta, tilaa ja henkilöstöinvestointeja kuvaavia tunnuslukuja. Lisäksi on jonkin verran muita omia laskelmia käytetty hyödyksi. Henkilöstökertomuksessa esitetyissä lukumäärissä ovat mukana kaikki ne henkilöt, joiden palvelussuhde on voimassa Henkilöstökertomus on liitteenä 4, josta yhteistyötoimikunta on antanut seuraavan lausunnon: Yhteistyötoimikunta pitää henkilöstökertomusta hyvin laadittuna. Se antaa hyvän kuvan Kouvolan seurakuntayhtymän henkilöstön tilasta. Henkilöstöpalvelun johtokunta, , 23: Hyväksyttiin henkilöstökertomus 2011 (liite 4) ja päätettiin lähettää se yhteisen kirkkoneuvoston kautta yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi. Vt. hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee Kouvolan seurakuntayhtymän henkilöstökertomuksen 2011 tiedokseen saatetuksi ja lähettää sen edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi Henkilöstöasia. Henkilöstöasia. 51 Henkilöstöasia. 52 Tietohallintopäällikön viran täyttäminen Yhteinen kirkkoneuvosto päätti , 12, laittaa tietohallintopäällikön viran julkiseen hakuun tietohallintopäällikkö Jari Harjulan irtisanouduttua tehtävästään. Kouvolan seurakuntayhtymä hallinnoi IT-aluekeskusta, johon kuuluu 28 seurakuntataloutta. Tietohallintopäällikön tehtävät ovat monipuoliset, koska ITaluekeskus huolehtii IT-alueyhteistyön edellyttämistä tietoteknisistä käytännön perustoiminnoista sekä kirkon monista tietohallinnon muutoshankkeista, joita ovat mm. Kirjuri ja Kipa. Tietohallintopäällikön tehtävänä on mm. - huolehtia IT-aluekeskuksen johtamisesta, suunnittelusta ja kehittämisestä - toimia IT-aluekeskuksen henkilökunnan esimiehenä (12)

9 ESITYSLISTA 3/ (11) - valmistella Kouvolan IT-aluekeskuksen johtokunnan asiat ja esitellä ne johtokunnan kokouksissa sekä panna päätökset toimeen - vastata laite- ja ohjelmistohankinnoista sekä niiden kilpailutuksesta hankintavaltuuksien puitteissa - vastata, että sopimusseurakunnat saavat riittävästi tietoa IT-aluekeskuksen suunnitelmista ja toimista - toimia IT-aluekeskuksen yhdyshenkilönä kirkkohallituksen tietohallintoyksikköön - hoitaa muut kirkkoneuvoston ja esimiehen määräämät tehtävä Tehtävän hoitamisessa tulee toimia ammattimaisesti noudattaen kirkkolakia, kirkkohallituksen ohjeita ja määräyksiä sekä julkista hankintalakia. Hakuilmoitus IT-aluekeskuksen tietohallintopäällikön virasta on ollut Kouvolan Sanomissa , Kotimaalehdessä ja Helsingin Sanomissa Lisäksi hakuilmoitus on julkaistu kokonaisuudessaan seurakuntayhtymän kotisivuilla, kirkon rekrytointisivuilla sekä oikotie -rekrytointipalveluissa. Viran hakuaika päättyi klo 13 mennessä. Hakijoista virkaan määräaikaan mennessä oli 28. Kouvolan seurakuntayhtymän viraston johtosäännön mukaan tietohallintopäällikön pätevyysvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto ja tietojärjestelmien hyvä tuntemus. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 701 mukaan (peruspalkka 1.3. alkaen 4073,35 euroa/kk), minkä lisäksi maksetaan vuosisidonnaista palkanosaa (enintään 15 %), joka perustuu valitun henkilön työkokemukseen. Viranhaltijan tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Virkaan valitulla on kuuden kuukauden koeaika. Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Hakemuksista on laadittu yhteenveto (liite 6), josta ilmenee mm. hakijoiden koulutus ja aikaisempi työkokemus sekä mahdollisesti muita tietoja, joista on hyötyä tehtävän hoitamisessa. Lista on laadittu hakemusten saapumisaikajärjestyksessä. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa , 32, valittiin työryhmä, jonka tehtävänä oli valita haastateltavat, suunnitella haastatteluprosessin rekrytointiohjeiden mukaisesti. Haastattelutyöryhmään valittiin seuraavat henkilöt: Irmeli Hakkarainen, It-aluekeskuksen johtokunnan puheenjohtaja, Sakari Smeds varahenkilönä Leena Manttäri, Marke Heijala varahenkilönä Marjatta Nykänen, Keijo Gärdström, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, Riitta Lonka, vt. hallintojohtaja, Satu Tuulaniemi, It-aluekeskuksen ammattilainen, järjestelmäasiantuntija. Lisäksi työryhmään valittiin Tuula Rikala, yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja. Työryhmän puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Sakari Smeds. Työryhmä kutsui haastatteluun hakemusten perusteella kuusi seuraava hakijaa: Petri Laatunen, Jyrki Lahti, Juha Lautala, Sami Pyykkö, Pekka Vesanto, Jaakko Vuolasto. Hakijoista kolmea haastateltiin 9.3. ja seuraava haastattelu on Haastatteluun kutsuttavat hakijat valittiin arvioimalla hakijoiden pätevyyttä, esimiesosaamista, työhistoriaa ja kokemusta muutosprosessien läpiviemisessä.

10 ESITYSLISTA 3/ (11) Vt. hallintojohtajan päätösesitys: Haastattelutyöryhmä valmistelee tietohallintopäällikön valintaesityksen kokoukseen. 53 Seurakuntayhtymän toimistotilojen suunnittelutoimikunnan perustaminen Kouvolan seurakuntayhtymä aloitti toimintansa Seurakuntayhtymän toimistotilat sijoitettiin ja peruskorjattiin tuolloin pääasiassa Kouvolan ja Kuusankosken seurakuntakeskuksiin. Kuusankosken seurakuntakeskukseen sijoitettiin mm. hallinto-, henkilöstö-, talous- ja viestintäpalvelut. Kouvolan seurakuntakeskukseen sijoitettiin keskusrekisteri, kiinteistöpalvelut sekä hautaus- ja puistopalvelut. Tietohallintopalvelut jakautuvat molempiin seurakuntakeskuksiin. Seurakuntayhtymässä on kolmen vuoden aikana henkilöstöä jäänyt eläkkeelle ja eläköityminen tulee edelleen jatkumaan. Näistä syistä toimistotiloja on jäänyt tyhjilleen, koska tehtäviä ei ole täytetty. Lisäksi organisaatiota ja rakenteita tullaan seurakuntayhtymässä uudistamaan, mikä vaikuttaa toimistotiloissa uudelleenjärjestelyjä. Kouvolan seurakuntayhtymän hallinnoima IT-aluekeskus toimii tällä hetkellä vuokratiloissa Kuusankosken keskustassa liikerakennuksessa. Lisäksi on käynnistynyt muitakin palveluja, jotka vaativat toimintaan tiloja. Toimistotiloja tulee tarkastella uudelleen koko yhtymän toiminnan rakenteet, organisaatio sekä taloudelliset seikat huomioiden sekä tehdä tarvittavat muutokset. Seurakuntayhtymän tarvitsemat tilat tulee suhteuttaa kiinteistöstrategiaan siten, että yhtymän tarvitsemia tiloja tullaan myös vähentämään ja keskittämään. Toimistotilojen suunnittelutoimikunnan tehtävä on organisoida seurakuntayhtymän toimistotilat uudelleen todellisten tilatarpeiden mukaan ja huomioiden taloudelliset resurssit. Suunnittelutoimikunta tekee esityksen seurakuntayhtymän organisaation tilajärjestelyistä yhteiselle kirkkoneuvostolle syyskuun loppuun mennessä. Kiinteistöpäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää perustaa seurakuntayhtymän toimistotilojen suunnittelutoimikunnan organisoimaan toimistotilat uudelleen huomioiden todelliset tilatarpeet ja taloudelliset resurssit. Suunnittelutoimikuntaan nimetään yhteisen kirkkoneuvoston pj., kirkkoherra Keijo Gärdström, kirkkoherra Kimmo Ylikangas, vt. hallintojohtaja Riitta Lonka, yhteisen seurakuntatyön johtaja Markku Komulainen, kiinteistöpäällikkö Jukka Reijo, rakennusmestari Jari Kokkonen sekä uusi tietohallintopäällikkö. Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää puheenjohtajaksi Keijo Gärdströmin ja varapuheenjohtajaksi Kimmo Ylikankaan sekä sihteeriksi kiinteistöpalvelujen vs. toimistosihteeri Riikka Markkulan. Yhteinen kirkkoneuvosto antaa suunnittelutoimikunnalle tehtäväksi saattaa esitys valmiiksi syyskuun loppuun mennessä.

11 ESITYSLISTA 3/ (11) 54 Ilmoitusasiat 55 Muut mahdolliset asiat 56 Muutoksenhaku ja kokouksen päätös Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen (liite 7), joka liitetään pöytäkirjaan ja päättää kokouksen.

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 2/2012 1 (5) YHTEISEN KIRKKONEUVON KOKOUS Aika Torstaina 23. päivänä helmikuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo puheenjohtaja

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 (12) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja (varapuheenjohtaja)

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja (varapuheenjohtaja) ESITYSLISTA 6/2012 1 (11) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja

Lisätiedot

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (15) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (18) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27 Paikka Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola Läsnä Huovila Juhani,

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 (23) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 10. päivänä kesäkuuta 2010 klo 17.00 18.38 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (15) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

Yhteinen kirkkoneuvosto 17.4.2012 51. Sammatin seurakuntatalo, Pappilantie 1, 09220 Sammatti Tiistaina 17.4.2012 kello 18.00

Yhteinen kirkkoneuvosto 17.4.2012 51. Sammatin seurakuntatalo, Pappilantie 1, 09220 Sammatti Tiistaina 17.4.2012 kello 18.00 Yhteinen 17.4.2012 51 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Sammatin seurakuntatalo, Pappilantie 1, 09220 Sammatti Tiistaina 17.4.2012 kello 18.00 Juhani Korte, puheenjohtaja Seppo Iivonen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 18. päivänä joulukuuta 2008 klo 17.00 19.50 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston istuntosali

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 3/2014 11.3.2014 55 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Muut läsnäolevat Virasto, 2 krs:n neuvotteluhuone, Laurinkatu 40, 08100 Lohja Tiistaina 11.3.2014 kello 17.30 Juhani Korte, puheenjohtaja

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 1(26) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 10.5.2012 ASIALISTA 1/2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 1(26) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 10.5.2012 ASIALISTA 1/2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 1(26) ASIALISTA 1/2012 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 4 Kokouksen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29) Aika: Keskiviikko 29.5.2013 kello 16.30-18.55 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja 22.02.2012 16:15

Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja 22.02.2012 16:15 i pöytäkirja 22.02.2012 16:15 Kokouksessa läsnäolijat ja pöytäkirjan hyväksyminen... 1 Järjestäytymisasiat... 2 Ilmoitusasiat... 4 Hautainhoitorahaston tilinpäätöksen hyväksyminen vuodelta 2011, YKV...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.3.2013 klo 18.32 21.55 PAIKKA: Vanhankirkon alasali, Kirkkotie 2 Liite Asia 95 KOKOUKSEN AVAUS 124 96 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 Aika tiistai 11.6.2013 klo 18-20.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika lauantai 25.4.2015 klo 12.00 13.10 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23) Muut Varsinaiset

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2014 2/2014 11.2.2014 20 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Muut läsnäolevat Seurakuntakeskus, Sali, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja Tiistaina 11.2.2014 kello 17.30 Juhani Korte, puheenjohtaja

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (45) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.5.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (45) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.5.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (45) SISÄLLYSLUETTELO 4 / 2009 ======================== 80 s. 4 KOKOUKSEN AVAUS 81 s. 4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 82 s. 4 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 24.3.2015 klo 18:00-21.20 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) ASIALISTA 7 / 2012 107 Kokouksen avaus 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 109 Pöytäkirjantarkastajien valinta 110 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot