KHALL 248 Valmistelija: kunnansihteeri Kirsti Lehtinen, p. (08) , ,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KHALL 248 Valmistelija: kunnansihteeri Kirsti Lehtinen, p. (08) 887 4101, 040 7191 098, kirsti.lehtinen@haukipudas.fi"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Arviointikertomus /31/315/2009 KHALL 248 Valmistelija: kunnansihteeri Kirsti Lehtinen, p. (08) , , Tarkastuslautakunnan on KuntaL 71 :n 2 momentin mukaan valmisteltava valtuuston pää tettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi tava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset ta voitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Saman lainkohdan 3 momentin mukaan, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteu tumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toi menpideohjelman riittävyyttä. Valtuusto käsitteli vuoden 2008 arviointikertomuksen ja 1. kävi keskustelun arviointikertomuksen pohjalta vuo den 2008 toiminnallisista ta voitteista ja niiden toteuttamisesta, 2. merkitsi tarkastuslautakunnan antaman arviointikertomuksen tiedoksi, 3. päätti, että vuoden 2010 toiminnallisten tavoitteiden asettamisessa ja vuodelta 2009 annettavassa toimintakertomuksessa otetaan huomioon arviointikertomuksessa esitetyt parannusehdotukset, 4. päätti pyytää vastuualueita käsittelemään arviointikertomuk sen vuo delta 2008 toimieli missään ja raportoimaan tästä valtuustolle loka kuun 2009 loppuun mennessä. Lautakunnat ovat antaneet arviointikertomuksesta seuraavat vastaukset: Perusturvalautakunta Arviointikertomuksessa kiinnitetään huomiota sairaanhoitopiirin kustannuskehitykseen ja kus tannusten vaikeaan ennustettavuuteen. Erikoissairaanhoidon kus tannukset nousivat vuonna ,4 % verrattuna vuoteen PPSHP:n uuden laskutusjärjestelmän käyttöönotto alkuvuodesta 2008 aiheutti omat ongelmansa. Pitkiä hoitojaksoja laskutettiin vasta koko jakson loputtua, lisäksi osa käynneistä ja hoitojaksoista lasku tettiin vasta selvästi jälkikäteen tarkastusajojen seurauksena. Näin ollen PPSHP:n kuukausittaiset lasku tukset vaihtelivat erittäin run saasti vuoden aikana ja tekivät ennusta misen vaikeaksi. Arviointikertomuksessa todetaan psykiatrisen sairaanhoidon osalta, että "Vuonna 2007 psy kiatrisen sairaanhoidon hoitopäivien määrä väheni, mutta nyt tarkas teluvuonna psykiatrisen hoidon hoitopäivien määrä on kääntynyt jäl leen kasvuun. Suuntaus on huolestuttava, sil-

2 lä pitkiä erikoissairaan hoidon hoitojaksoja voidaan ehkäistä puuttumalla perusterveyden huollossa mahdollisimman nopeasti psyykkisiin ja sosiaalisiin ongel miin." Erikoissairaanhoidon kustannusten hallitseminen on osoittautunut vaikeaksi. Haukiputaan kunta on aktiivisesti osallistunut monin tavoin kehitystyöhön, jonka tavoitteena on erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yh teistyön hiominen edelleen hoidonporrastuksen varmistamiseksi ja kustannusten hillitsemiseksi. Kehitystyö jatkuu aktiivisena vuonna 2009 ja Erityisesti on käynnistetty tiivis yhteistyö psykiatrian klinikan kanssa. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon tarpeen vähene miseen pyritään mm. tehostamalla mielenterveysasiakkaiden päivä- ja työtoimintaa. Hoitoonpääsyn osalta tarkastuslautakunta toteaa mm.: "Hoitoa on voitu antaa hoitotakuulain mukaisissa aikarajoissa, mutta suuhygienian osalta ei kaikkia ole voitu kohtuullisessa ajassa hoitaa." Perusturvalautakunta toteaa, että hoitoon pääsy on voitu turvata kansanterveyslain 15 b :n mukaisesti. Suun terveydenhuollossa on vuosille ase tettu tavoitteeksi saada kiireettömät jatkohoitoajat 6 vk:n kuluessa. Tämä ei ole kaikissa tapauksissa toteutunut, eikä myöskään tar peen. Potilaiden hoito on voitu toteuttaa hoitosuunnitelmien mukai sesti mm. kehittämällä työnjakoa edelleen sekä jaksottamalla hoitoja tarkoituksenmukaisesti (Yhtenäiset hoidon perusteet, STM, 2009:5). Vuoden 2010 tavoitteita tarkistetaan näiltä osin ajanmukaisiksi. Sosiaalityön osalta tarkastuslautakunta toteaa, että "toimeentulotukihakemuksia ei voitu käsi tellä vaaditussa viidessä työpäivässä, vaan tavoiteaika oli parilla päi vällä ylittynyt. Perusturvalautakunta toteaa, että vaikka tavoiteaika on ylittynyt, on kuitenkin pysytty lain vaatiman 7 vrk:n rajoissa ja so siaalityöntekijän vastaanotolle akuutin asian yhteydessä on asiakas päässyt pääsääntöisesti saman päivän tai seuraavan päivän aikana. Sosiaalitoimistossa on edelleen tehostettu sisäistä työnjakoa vuoden 2009 aikana niin, että toimeentulotukihakemukset voidaan käsitellä viivytyksettä. Arviointikertomuksessa todetaan, että "Seudullista sosiaalipäivystystä on kehitetty vuoden ai kana ja päivystystyö on vakiintunut." Sosiaalipäivystyksen osalta on todettava, että seudullinen sosiaalipäivystys siinä muodossa kun se on toteutunut vuodesta 2004 lähtien, lakkasi Oulun kau pungin perustaessa oman sosiaalipäivystyksensä. Oulun seudun muut kunnat (Hailuoto, Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Liminka, Lu mijoki, Muhos, Oulunsalo, Tyrnävä) ovat järjestäneet läh tien seudullisen sosiaalipäivystyksen yhdessä. Sosiaalipäivystykses sä ensimmäinen päivystäjä ostetaan Merikratos Lastensuojelu Oy:ltä ja toinen on kuntien virkatyötä. Päivähoidon osalta korjauksena arviointikertomustekstiin todetaan, että alkuvuonna 2008 lo petti yksi yksityinen päiväkoti toimintansa ja kolme yksityistä päivä kotia aloitti vuoden aikana toimintansa. Näistä kolmesta päiväkodis ta yksi on lopettanut toimintansa

3 Päivähoidon järjestämi nen on edelleenkin haasteellista vuonna Vanhustenhuollon osalta on arviointikertomuksessa todettu, että "näyttää siltä, että vanhus ten hoito on hyvin järjestetty ja ikääntyvien määrän kasvuun on rea goitu." Perusturvalautakunta toteaa, että vanhusväestön määrän kasvu ja siitä johtuva palvelutarpeen kasvu tulee olemaan todella suuri haaste. Tähän tulee varautua kehittämällä aktiivisesti sekä työ menetelmiä että palvelurakennetta. Tarkastuslautakunta kritisoi arviointikertomuksessa, että "uudistumista ja työkykyä on arvioitu lähinnä työhyvinvoinnin näkökulmasta (Tyhy ja sairauspoissaolo), mutta ei ollut asetettu numeerisia tavoitearvoja, vaikka niitä voidaan löytää." Perusturvalautakunta tulee jatkossa kiinnittämään huomiota numeeristen tavoitteiden asettamiseen em. asiassa. Sivistyslautakunta Arviointikertomuksen mukaan Lisäksi oli vuoden aikana koulujen kerhotoiminnan kehittämishanke. Tämä näkyikin kerhotoiminnan kasvuna vuoden oppilaasta tarkasteluvuoden 163 oppilaaseen. Kyseisessä kohdassa on syytä korjata oppilasmäärän kasvu 143 oppilaasta 163 oppilaaseen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Sivistyspalvelut sai valtiolta erityisvaltionosuutta syys lukukaudella 2008 alkaneeseen koulujen kerhotoimintaan. Tätä ennen kunnassa ei ole useaan vuoteen järjestetty kyseistä koulujen kerhotoimintaa. Tekninen lautakunta Tarkastuslautakunnan mielestä teknisten palvelujen tuloskorttien tavoitetaso on konkreetti nen, mutta toteutumisen arviointi on jäänyt varsin yleiselle tasolle, eikä BSC-menetelmään liittyvää työskentelymallia mielletä täysin omaksi. Tarkastuslautakunta on arvioinut uuden hankintalain toteutumaa. Periaatteena on ollut, että hankintapäätökset tehdään halvimman tarjouksen perusteella. Tämä lisää tarjouksen laadun arvioinnin tarvetta ja edellyttää ehdottoman yksiselitteisiä tarjouspyyntöjä. Myös sivu-urakoiden alistamissopi musten teossa tulee olla tarkka niin vastuuvakuutusten kattamisessa kuin vakuutuksien voimassaoloajan tarkastamisessa. Rakennusura koissa laatukriteerit voidaan kohdistaa tarjoajiin. Lopullinen laatu syntyy työn laadun kautta. Tekninen lautakunta antaa vuoden 2008 arviointikertomuksesta seuraavan lausunnon: Vuoden 2010 tuloskorttien tavoitteitten toteutumista tullaan arvioimaan yksityiskohtaisemmin. Vuoden 2010 henkilöstösuunnitelmassa on esitetty toimistoinsinöörin palkkaamista raken nustoimeen. Toimistoinsinöörin tehtävinä tuli-

4 sivat olemaan mm. han kintoihin perehtyminen hankintalain kannalta ja sopimusjuridiikka. Valmistelija: kunnankamreeri Marjukka Manni nen, p. (08) tai , Keskushallinto ja hallintopalvelut Kunnan vuoden 2008 tilinpäätös oli erittäin hyvä. Osa tuotoista kertyi kertaluonteisista eristä, kuten Haukiputaan Energian myynnistä tulou tunut 878 t myyntivoitto. Maanmyyntivoitot ovat toki kertaluonteinen erä, mutta itseasiassa ne olivat vuoden 2008 tilinpäätöksessä noin 500 t, joka on noin puolet pienempi määrä kuin myyntitulot vuosilta 2005, 2006 ja Verotulot kasvoivat Hau ki pu taalla (10,7 %) maan keskiarvoa (7,6 %) hiukan paremmin. Osa täs tä kas vusta (noin 500 t ) johtui veroprosentin korotuksesta, mutta muu osa (noin 1 M ) johtui veropohjan (väestökasvu ja tulota so) pa rantumises ta. Yh teisöverotulot laskivat 2,2 %. Samasta syystä ja yh teisöverotulojen varsin vaatimattomasta osuudesta johtuen näyttää siltä, että vuo den 2009 ve rotulot tulevat olemaan maan keskiarvoa ja Kuntaliiton alku vuo den ennustetta (-0,5 % Haukiputaan luvuilla, -2,7 % maan keski arvo) parempia. Verotulot tulevat kasvamaan vuonna 2009 vähin tään 1,5 % verrattuna vuoden 2008 verotuloihin. Verotulot tulevat siis toteutumaan olosuhteisiin nähden hyvänä ja kunnan menokehys on pitänyt varsin hy vin, minkä vuoksi tar kas tuslau ta kunnan esittämä talousarvion aukai semi nen ei ole ol lut pe rusteltua vuoden 2009 osalta. Vuoden 2008 taloussuunnitelmaa jouduttiin vuoden aikana tarkastamaan ensimmäisen välitilinpäätöstarkastelun jälkeen kesäkuun alussa. Ta lous ar vio teh tiin käy tet tä vis sä ole van tie don mu kaan ja si tä valmistellessa ylitystarpeet eivät ol leet tie dos sa. Vas tuu aluei den ylitysar viot ja lisä mää rä ra ha pyynnöt olivat yh teensä 2,631 M. Niitä myön nettiin sum masta noin puolet eli 1,315 M, joka riitti koko toimintakertomusvuodelle. Talouden kehitys on ollut vuosina 2008 ja 2009 erittäin poikkeuksellinen. Jopa parhaiden ennustuslaitosten ennusteet ovat olleet toisiinsa nähden hyvin poikkeavia ja ne ovat muuttuneet poikkeuksellisen paljon kuluvan aikajakson kuluessa. Toimintakertomuksessa on pyrit ty ana ly soimaan käytettävissä olevaa ennustemateriaalia käytettävissä ole van tietotaidon, resurssien ja osaamisen puitteissa ja soveltaen si tä Haukiputaan kunnan tilanteeseen kertoen ja ottaen huomioon kaikki tiedossa olevat epävarmuustekijät. Kuntalain 69 :n mu kaan: "Jos kun nan ta sees sa on kat ta ma ton ta alijää mää, toi minta ker to muk sessa on teh tä vä sel koa ta lou den ta sapaino tuksen toteu tumi sesta tilikaudella sekä voi massa ole van talous suunnitel man ja toi menpi deohjelman riittä vyy destä ta lou den tasapai nottami seksi." Haukiputaan kunnan tilinpäätöksen

5 mukaan kertyneet edellisten tilikausien ali jäämät ovat yhteensä 10,136 miljoonaa euroa ja vuoden 2008 ylijää män jälkeen alijäämää on mahdollista lyhentää 5,6 miljoonaan euroon, jonka ansiosta kunta on pystynyt jopa puolittamaan alijäämänsä kahden tilinpäätöksen aikana. Tämä on varsin poikkeuksellinen teko ja aikataulu on nopeampi kuin mitä alkuperäisessä talouden tasapainotta mis oh jel massa suun niteltiin. Vuoden 2009 tilinpäätös tulee olemaan 1,5-2,5 M yli jää mäinen riippuen purettavien investointivarausten määrästä. Vuo den 2010 ja 2011 taloustilanne tulee olemaan huo mattavasti kahta edel lista vuotta tiukempi, mutta laskelmien mukaan alijäämät saa daan katettua viimeistään vuoden 2012 tilinpäätökses sä. Tavoittee na on kuitenkin edelleenkin syytä pitää vuotta Tarkastuslautakunta toteaa, että kunnan maksuvalmius on poikkeuksellisen heikko. Tunnusluvun pienuus johtuu osittain kun nas sa kautta aikain käytössä olleesta käytännöstä, jossa kassan ko ko on mi ni moitu tilinpäätöshetkellä, eikä sen pitämistä suurena pi detä tarkoi tuk senmukaisena niin kauan, kun kunnan lainataakka kasvu kunnassa on suhteellisen suuri ja toisaalta kassalainaa on saatavis sa jousta vasti kilpailukykyiseen hintaan. Tämän mahdollisuu den tur vaamiseksi kunnalla on kuntatodistuksia sekä Sampopankin et tä Kun tara hoituksen järjestelmässä sekä luotollisia sekkitilejä. Haukiputaan kunta täyttää edelleenkin vuosien 2008 ja 2009 tunnusluvuilla muut kriisikunnan tunnusmerkit vuo si ka tetta ja lai namäärää /asu kas lukuunottamatta. On hyvä huomata, että ko. tunnusluvut lasketaan kuntien keskimääräisistä luvuista eli ne tulevat muuttumaan erityisesti vuodelle 2009 johtuen monien kuntien alijäämäisistä tuloksista ja varsin nopeasti kertyneestä velkataakasta. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota aiheesta siihen, että sisäisen valvonnan ohje on edelleen päivityksen alla. Se tullaan päivittämään ja ottamaan käyttöön vuoden 2010 aikana. Tämänhetkinenkin oh jeistus ja käytännöt ovat lainmukaiset ja riittävät, mutta turhan moni tahoiset ja -mutkaiset. Sisäistä tarkastusta pyritään myös vahvistamaan raportointijärjestelmän teknisiä valmiuksia parantamalla ja tä mä prosessi on syytä saada valmiiksi ennen ohjeistuksen päivitystä. Haukiputaan kunnan poisto-ohjelma on lainmukainen sekä valtuuston ja ti lintarkastajien hyväksymä. Poistoajat ovat pääsääntöisesti määritelty lain sallimien minimien ja maksimien keskivälille. Kir jan pito lau ta kun nan kun ta jaok sen oh jeis tuksen mu kai nen ra por tointi on tilin pää tös mate riaa lin liitetiedoissa. Elinkeinostrategian valmistelu on aloitettu Haukiputaan Kehityksen hallituksen, toimitusjohtajan ja kehityspäällikön toimesta. Sen valmistelu pysäytettiin ja sovittiin, että odotetaan kuntastrategian valmistumista, jotta elinkeinostrategia osaltaan tukisi ja tukeutuisi koko kunnan strategiaan. Valmistelu jatkuu nyt, kun kuntastrategia on hyväksytty. Myös virkamieskunta ja toimitusjohtajat ovat tyytyväisiä vuorovaiku-

6 tuksen lisääntymiseen kuntakonsernissa. Sitä on myös jatkokehi tet ty nimeämällä laajennettu johtoryhmä sekä yhtenäistämällä ta lousraportointia ja -suunnittelua. Samoin maankäytön toteuttamisohjelman (MATO) on todettu lisänneen vuorovaikutusta, yhteissuunnitte lua ja koor di naa tiota kun nan ta sa painoisessa kehittämisessä. Ohjelma valmistunee aikataulussa. Tarkastuslautakunta toteaa aiheellisesti, että "Kunnassa on tehty orga ni saa tio muu tok sia. Ve si lai tos pe rus tet tiin vuonna 2005 kunnalli sena liike lai tokse na. Tontti lai tos aloitti itsenäisenä netto budjetoi tuna tulos aluee na. Muu tos proses siin tulisi aina liittää muu toksen vai kutta vuuden ar viointi asiak kaiden, muiden hallintokuntien, talouden ja toi mijoiden omasta näkö kulmas ta. Esi merkiksi vahtimes tareiden siirtä minen hal lintopal velui den or ganisaa tioon vuoden 2006 kesällä olisi nyt ajan kohtaista arvioida." Arviointi tehtänee, kun toiminta on riittävän vakiintunutta. Esimerkiksi vah ti mestaritoiminta on elänyt vielä kohtalaisen paljon, jonka vuoksi ar vioinnin tekeminen ei vielä ole ollut järkevää tai ajankohtaista. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus antaa edellä olevat arviointikertomukseen 2008 annetut raportit valtuuston tiedoksi. Kunnanhallitus päätti, että kunnankamreeri on läsnä tämän asian käsittelyn ajan. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen.

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 76 19.08.2014 Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu 570/02.02.00/2014 YLK 76 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Kuntalain mukaan

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Aika: 27.05.2014 klo 19:00-20:40 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 106 Kokouksen järjestäytyminen 3 107 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1 Aika 09.06.2014 klo 18:00 Paikka Karkkilasali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Virolahden kunnanhallitus 54 30.03.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 12 19.05.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 15 26.05.2015 Virolahden kunnanhallitus 110 08.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Aika: 08.06.2015 klo 19:30-21:15 Paikka: n istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 33 Kokouksen ärestäytyminen 4 34 Vuoden 2014 tilinpäätöksen käsittely 5 35 Vuoden

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 18:00-20:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 94 Vuoden 2013 tilinpäätöksen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 Kaupunginhallitus 22.09.2014 AIKA 22.09.2014 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 229 Maanmyyntitarjous

Lisätiedot

Kunnantalon valtuustosali

Kunnantalon valtuustosali PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2013 287 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 18.12.2013 klo 10:00-14:20 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Widnäs Helena 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot