Haapamäen yhteiskoulun peruskorjaus Kuva: Tero Mäkelä. KEURUUN KAUPUNKI Tilinpäätös 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haapamäen yhteiskoulun peruskorjaus Kuva: Tero Mäkelä. KEURUUN KAUPUNKI Tilinpäätös 2013"

Transkriptio

1 Haapamäen yhteiskoulun peruskorjaus Kuva: Tero Mäkelä KEURUUN KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Valtuusto

2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu A. TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ 1 B. TOIMINTAKERTOMUS 2 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Kaupunginjohtajan katsaus Kaupungin taloudellinen kehitys Selostus sisäisen valvonnan järjestämisestä Luottamushenkilöorganisaatio Kaupungin hallinto 6 2. TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Perusturvalautakunta Sivistyslautakunta Opistolautakunta Vapaa-ajan lautakunta Tekninen lautakunta Rakennuslautakunta Keurusselän ympäristölautakunta KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ 46 C. ULKOISET TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Tase ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 50 D. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA MUUT TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Talousarvion toteutuminen (käyttötalous ja tuloslaskelma) Talousarvion investointiosan toteutuminen Talousarvion rahoituslaskelman toteutuminen Liikelaitosten vaikutus kaupungin talouteen Liikelaitosten vaikutus tuloslaskelmaan Liikelaitosten vaikutus taseeseen Liikelaitosten vaikutus rahoituslaskelmaan 62 E. KONSERNITILINPÄÄTÖS Keuruu-konserni Konsernin tuloslaskelma Konsernitase Konsernin rahoituslaskelma Konserniyhteisöjen tavoitteiden toteutuminen 68 F. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 75 G. KEURUUN VESI LIIKELAITOKSEN TILINPÄÄTÖS 76 H. KEURUUN VUOKRA-ASUNNOT LIIKELAITOKSEN TILINPÄÄTÖS 84 I. KIRJANPITOKIRJAT JA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajeista Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilintarkastusmerkintä 93

3 KEURUUN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS A. Lainsäädäntö ja tilinpäätöksen sisältö A. TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Tilinpäätöstä koskeva lainsäädäntö Kunnan tilinpäätöksestä säädetään kirjanpitolaissa ja kuntalaissa. Kuntalain säädökset koskevat kunnan tilikautta, tilinpäätöksen käsittelyä ja sisältöä, konsernitilinpäätöksen laadintaa sekä tilinpäätöksen allekirjoittamista. Kirjanpitolaki määrää kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä yksityiskohtaisemmin. Kauppa- ja teollisuusministeriön alaisen kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa lisäksi sitovia ohjeita kirjanpidon järjestämisestä ja tilinpäätöksen laatimisesta. Kuntalain mukaan kunnan tilinpäätös koostuu seuraavista osista: tase tuloslaskelma rahoituslaskelma tilinpäätöksen liitetiedot talousarvion toteutumisvertailu toimintakertomus konsernitilinpäätös Kuntalain mukaan kunnan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä eli tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä. Laatimisella tarkoitetaan sitä, että tilinpäätös on hallituksen allekirjoittama. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Tilinpäätös on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Toimintakertomuksessa on esitettävä mm. selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on annettava myös tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Vuoden 2013 tilinpäätös Vuoden 2013 tilinpäätösasiakirja on rakenteeltaan ja ulkoasultaan edellisvuoden kaltainen. Tilinpäätösasiakirja jakaantuu osiin (A-H) seuraavasti. A-osassa on selvitetty tilinpäätöstä koskeva lainsäädäntö ja tilinpäätöksen sisältö. Toimintakertomus (B-osa) muodostaa oman kokonaisuuden. Sen lopussa (kohta 3. sivulla 46) on kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käyttämiseksi. Asiakirjan C-osa sisältää tilinpäätöksen ulkoiset laskelmat eli tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman. D-osa sisältää talousarvion toteutumisvertailut sekä laskelmat liikelaitosten vaikutuksesta tuloslaskelmaan, taseeseen ja rahoituslaskelmaan. E-osa sisältää konsernitilinpäätöksen. Liikelaitosten erillistilinpäätökset on esitetty G- ja H-osissa. Lopussa (I-osa) on allekirjoitus ja tilintarkastusmerkintä.

4 KEURUUN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS B. Toimintakertomus B. TOIMINTAKERTOMUS 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus HYVÄ TALOUSVUOSI 2013 Tilikaudelta kertyi ylijäämää Tulos on 2,9 M enemmän kuin edellisvuonna ja 2,7 M budjetoitua parempi. Tästä 1,9 M aiheutui siitä, että rahaa käytettiin vähemmän kuin mihin oli lupa. Ansio tästä kuuluu kaikille kaupungin työntekijöille ja viranhaltijoille. Taseessa on kertynyttä ylijäämää ( ) yhteensä Vuoden 2000 suurta alijäämää (-4 M ) alettiin kattaa vuonna Tässä onnistuttiin hyvin, koska vuosien tulos on yhteensä Vuonna 2013 investoitiin voimakkaasti. Bruttoinvestoinnit olivat 9,4 M e. Investoinneista johtuen lainamäärä kasvoi, mutta selvästi vähemmän kuin mihin talousarviossa oli varauduttu. Noin puolet investoinneista kohdistui Haapamäen taajamaan. Vuosina on investoitu yhteensä 72,7 M. Suurin osa on maksettu tulorahoituksella, mutta erityisesti vuosina 2012 ja 2013 myös vahvasti lainarahoituksella. Lainojen osuus rahoituksesta on ollut 20% edellä mainitulla jaksolla. Kunta- ja palvelustrategiassa olevien kehittämisohjelmien mukaisissa toimenpiteissä asuinympäristön, palveluiden ja palvelurakennuksien laatutason nosto eteni hyvin. Uusien työpaikkojen synnyttämisessä tarvitsemme lisää onnistumisia. Timo Louna kaupunginjohtaja

5 KEURUUN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS B. Toimintakertomus 1.2. Kaupungin taloudellinen kehitys Keuruun kaupungin taloudellinen tilanne parani selvästi edellisvuodesta. Tilikauden tulos jäi selvästi plussalle. Myös vuodet olivat selvästi plussalla, yhteensä noin 7,7 milj.. Vuonna 2012 tulos kääntyi alijäämäiseksi (-1,7 milj. ). Negatiivinen kehitys saatiin käännettyä vuonna 2013, jolloin tulos oli 1,3 milj. ylijäämäinen. Erityisesti suhdannetilanne ja valtionosuusleikkaukset huomioiden tulos on hyvä. Keuruun kaupungin taseessa vuoden 2013 lopussa oli noin 5,9 milj. kertynyttä ylijäämää. Hyvä tulos aiheutui siitä, että käyttötalouden nettomenot (toimintakate) kasvoivat selvästi vähemmän kuin verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet). Toimintakatteen kasvu oli 1,0 milj., kun verorahoitus kasvoi 3,6 milj.. Vuosi 2013 toteutui selvästi talousarviota paremmin. Toimintatuotot toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti, mutta toimintakulut alittivat talousarvion n. 2,0 milj. Verotulot ylittivät talousarvion 0,2 milj. ja valtionosuudet 0,5 milj.. Vuosikatteeksi muodostui 4,5 milj.. Parannusta edellisvuoteen oli 2,7 milj.. Tilikauden ylijäämä liikelaitoksineen oli ( v. 2012) ja ilman liikelaitoksia ( v. 2012). Keuruun Vesi liikelaitoksen tulos oli ( v. 2012) ja Vuokra-asunnot liikelaitoksen ( v. 2012). Kumulatiivinen ylijäämä vuoden 2013 lopussa oli Vuosikate asukasta kohti kasvoi 164 eurosta 432 euroon. Vuosikate kattoi poistoista 138,6 %. Vastaava luku edellisvuonna oli 57,1 %. Kaupunki investoi voimakkaasti vuonna Bruttoinvestoinnit olivat 9,4 milj., mistä liikelaitosten osuus 0,6 milj.. Suurin yksittäinen kohde oli Haapamäen koulukeskus, jonka osuus investoinneista oli 3,9 milj.. Vuonna 2013 valmistuneen Seiponranta-palvelutalon osuus oli 0,7 milj.. Muihin talonrakennuskohteisiin käytettiin yhteensä n. 1,5 milj.. Katuverkkoon, liikuntapaikkoihin ja vastaaviin kohteisiin investointiin 2,1 milj.. Keuruun Vesi liikelaitoksen investoinnit olivat 0,5 milj. ja Keuruun vuokra-asunnot liikelaitoksen 0,1 milj.. Investointeihin saatiin avustuksina rahoitusosuuksia 1,2 milj.. Investoinneista rahoitettiin tulorahoituksella 5,0 milj. (53 %), avustuksilla 1,2 milj (14 %), omaisuuden myynnillä 0,1 milj. (1%) lainamäärän kasvulla 3,1 milj. (32%). Taseen tunnusluvuista omavaraisuusaste heikkeni 51,0 %:sta 49,7 %:iin. Lainakanta asukasta kohti kasvoi :sta :oon. Konsernin omavaraisuusaste parani 34,4 %:sta 34,6 %:iin ja konsernilainojen määrä asukasta kohti kasvoi :sta :oon. Kaupungin taseen loppusumma oli ja konsernitaseen loppusumma ,64. Konsernin ylijäämä oli ,45. Vuonna 2012 konsernin tuloslaskelma oli ,16 alijäämäinen. Yleisenä havaintona voidaan todeta, että Keuruun kaupungin talous kohentui vuonna Edellisvuonna syntynyt alijäämä saatiin lähes katettua. Keskeisten tunnuslukujen kehitys Tuloslaskelman tunnusluvut: Tilikauden yli-/alijäämä, Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, % 24,9 24,3 24,8 24,9 21,5 20,7 22,0 21,9 21,7 21,2 Vuosikate /asukas Vuosikate % poistoista 138,6 57,1 130,0 214,6 215,7 159,6 115,4 105,6 82,4 66,4 Taseen tunnusluvut: Omavaraisuusaste, % 49,7 51,0 58,7 59,0 55,7 54,5 54,4 56,7 57,8 59,0 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 55,0 53,8 45,2 43,6 46,3 47,0 49,3 46,6 46,2 46,2 Lainakanta, /as Kertynyt yli-/alijäämä vuoden lopussa, Rahoituslaskelman tunnusluvut: Investointien tulorahoitus-% 54,3 9,6 72,6 141,4 74,9 62,3 41,0 52,2 49,6 58,8 Pääomamenojen tulorahoitus-% 42,2 8,5 46,6 73,4 45,6 39,7 27,9 32,8 30,4 37,0 Kassan riittävyys, pv 5,3 5,9 7,2 5,0 6,9 11,2 16,9 14,2 9,9 15,0 Konsernitilinpäätöksen tunnusluvut: Konsernin omavaraisuusaste, % 34,6 34,4 37,3 36,3 39,3 41,2 41,7 42,2 45,5 47,7 Konsernin lainat /asukas Konsernin tulos, Konsernin vuosikate /asukas

6 KEURUUN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS B. Toimintakertomus 1.3. Selostus sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä Ohjeistus Sisäiseen valvontaan ja konsernivalvontaan liittyviä määräyksiä sisältyy seuraaviin asiakirjoihin: ohje sisäisen valvonnan järjestämisestä organisaatiosääntö konserniohje Poikkeamat Sisäisen valvonnan osalta ei ole ilmennyt olennaisia poikkeamia. Sisäinen tarkastus Erillistä sisäistä tarkastustoimintaa ei ole järjestetty. Varojen käytön valvonta Laskujen hyväksymismenettely Kunkin toimielin vahvistaa vuosittain laskujen hyväksyjät. Ostolaskut käsitellään sähköisesti. Laskun tiliöi ja sen oikeellisuuden tarkastaa vastaanottaja. Laskun hyväksyjä hyväksyy laskun. Hankinnat Toimintasäännössä on määritelty euromääräiset hankintavaltuudet viranhaltijoille: kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat , tulosalueen esimies ja tulosyksikön esimies Raportointi Tulosaluekohtainen talousarvion toteutumisvertailu annetaan pääsääntöisesti kaupunginhallitukselle kuukausittain. Lisäksi laaditaan puolivuosiraportit, joissa arvioidaan talousarvion ja talousarvioon kirjattujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumista vuositasolla. Jälkimmäisessä puolivuotisraportissa esitettävät tavoitteiden toteutumat ilmoitetaan toimintakertomuksessa. Tytäryhteisöt raportoivat puolivuosittain. Päätösten laillisuuden valvonta Viranhaltijapäätökset saatetaan ko. toimielimen tiedoksi niin, että toimielimellä on mahdollisuus käyttää ottooikeutta tarvittaessa. Toimintasäännön mukaan asian ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja. Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunta, lautakunnan puheenjohtaja ja ko. vastuualueen johtaja. Riskienhallinta Omaisuusriskejä hallitaan vakuuttamalla. Vakuutusten omavastuut on määritelty siten, että pienehköt vahingot jäävät kaupungin vastuulle, mutta vahingot, joilla on olennaista vaikutusta kaupungin talouteen, ovat vakuutusturvan piirissä. Tämä pitää vakuutusmaksut kohtuullisina. Kaupungilla on vastuuvakuutus, joka kattaa toiselle osapuolelle aiheutuvat vahingot siinä tapauksessa, että kaupunki virheellisen menettelyn vuoksi on korvausvelvollinen. Keuruun kaupunkia ja kaupungin viranhaltijaa vastaan on meneillään 2 oikeudenkäyntiä. Yksityishenkilön viranhaltijaa vastaan nostama syyte hylättiin käräjäoikeudessa. Tuomiosta on valitettu hovioikeuteen. Samaan asiaan liittyy kaupunkia vastaan nostettu vahingonkorvauskanne, jota ei ole vielä käsitelty käräjäoikeudessa.

7 KEURUUN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS B. Toimintakertomus 1.4. Luottamushenkilöorganisaatio Kaupungin varsinaiset luottamustoimielimet 2013 ilman varajäseniä Kaupunginvaltuusto (35 jäsentä) Oinonen Lauri, pj. Korkeala Mervi Pohjonen Antero Saarinen Sari, I vpj Kosonen Timo Rahkonen Kyösti Träff Henry, II vpj. Kotimäki Ilari Rautanen Milla Haapala Onni III vpj. Kukkamo Helena Ritola Markku Ahonen Merja Kuusimäki Kalle Ruusila Liisa Asunmaa Kaija Kässi-Jokinen Saara Röppänen Joonas Heinonen Petri Laurila Leena Salkinoja Jonna alkaen Jämsä Simo Nieminen Anssi Hämeenniemi Eva saakka Kaijanmäki Timo Nissinen Mika Santaniemi Jussi Kajosmäki Maija Oksanen Harri Sipponen Hellevi Kakkuri Ari Paappanen Tapio Tuominen Petri Kankimäki Heikki Pihlainen Jouko Vaissi Juho Kaupunginhallitus (9 jäsentä) Laurila Leena, pj Ruusila Liisa Rautanen Milla Oksanen Harri, I vpj. Ahonen Merja Vaissi Juho Tuominen Petri, II vpj. Kuusimäki Kalle Santaniemi Jussi Keskusvaalilautakunta (5 jäsentä) Ruusila Unto, pj. Kostamo Inkeri Tuominen Timo Kajarinne Pekka, vpj Huttunen Katriina Tarkastuslautakunta (5 jäsentä) Paappanen Tapio, pj. Salkinoja Jonna Vesterinen Kari Kässi-Jokinen Saara, vpj. Viitanen Raimo Perusturvalautakunta (7 jäsentä) Kajosmäki Maija, pj. Kivelä Hanneli Röppänen Joonas Kaijanmäki Timo, vpj. Länkinen Marja Potapoff Antti Vuolle-Apiala Kastehelmi Sivistyslautakunta (7 jäsentä) Kosonen Timo, pj. Pohjonen Antero Hämeenniemi Eva saakka Korkeala Mervi, vpj. Kujala Kati Annala Antti alkaen Asunmaa Kaija Rahkonen Kyösti Opistolautakunta (Keuruun edustajat) Kukkamo Helena, pj. Vesilahti Anneli Riikonen Tuomo Viitanen Raimo Koskinen Riitta Vapaa-ajan lautakunta (7 jäsentä) Nissinen Mika pj. Tartia Tia Moisio Maria saakka Pohjola Olavi, vpj. Nieminen Anssi Nurminen Kaarina alkaen Rannikko Auli Kekkonen Jouko Tekninen lautakunta (7 jäsentä) Kankimäki Heikki, pj. Kässi-Jokinen Saara Rapo Markku Kakkuri Ari, vpj. Mäkiaho Tarmo Sipponen Hellevi Uusoksa Aila Rakennuslautakunta (7 jäsentä) Heinonen Petri, pj. Pellinen Riitta alkaen Junnonen Esa Rautava Kari, vpj. Kiiski Jukka Länkinen Marja Leppä-Aho Kirsi saakka Kuusela Maaret Keurusselän ympäristölautakunta (Keuruun edustaja) Kukkamo Helena Ympäristönsuojelujaosto (Keuruun edustajat) Pihlainen Jouko, pj. Kukkamo Helena Vuolle-Apiala Kastehelmi

8 KEURUUN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS B. Toimintakertomus Kaupunginvaltuuston valitsemat edustajat muissa luottamuselimissä 2013 ilman varajäseniä Käräjäoikeuden lautamiehet Ahonen Merja Huuskola Mika Paappanen Tapio Kiinteistötoimitusten uskotut miehet Murtomäki Esko Rusila Keijo Annala Antti Kakkuri Ari Huuskola Mika Kajosmäki Maija Sisä-Suomen poliisilaitos/poliisin neuvottelukunta Rautava Kari Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto Kosonen Timo Ritola Markku Ahonen Merja saakka Träff Henry alkaen Sastamalan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto Kässi-Jokinen Saara Viitanen Raimo Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuusto Sipponen Hellevi Länkinen Marja Potapoff Antti Keski-Suomen liiton maakuntavaltuusto Oinonen Lauri Oksanen Harri Haapala Onni 1.5. Kaupungin hallinto Keuruun kunnan katsotaan tuleen perustetuksi vuonna Vuoden 1969 alusta Keuruuseen on kuulunut entinen Pihlajaveden kunta. Kaupungiksi Keuruu tuli Keuruun paikallishallinto on peräisin luvulta, ensin seurakunnan hoitamana ja 1800-luvulta kunnan vastuulla. Keuruun kaupunki sijaitsee läntisessä Keski-Suomen maakunnassa. Naapurikuntina ovat Mänttä-Vilppula, Virrat, Ähtäri, Multia, Petäjävesi ja Jämsä. Keuruun maapinta-ala on 1.260,65 km 2, vesipinta-ala noin 170,71 km 2, yhteensä 1.431,36 km 2. Asukkaita Keuruulla oli vuoden 2013 alussa ja vuoden lopussa asukasta. Vuoden 2013 tuloveroprosentti oli Kiinteistöveroprosentit olivat 1,00 % yleinen, 0,40 % vakituiset asuinrakennukset, 1,00 % muut asuinrakennukset, rakentamattomat rakennuspaikat 1,00 % ja 0,40 % yleishyödyllisten yhteisöjen omistamat rakennukset. Hallinnolliset yhteydet Sisä-Suomen poliisilaitos Keski-Suomen käräjäoikeus Keski-Suomen verovirasto Keski-Suomen maanmittaustoimisto Keski-Suomen metsäkeskus Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Länsi-Suomen Sotilaslääni Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (työsuojeluhallinto) Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Keski-Suomen liitto Sisä-Suomen maistraatti Valtuusto Vuonna 2013 valtuusto kokoontui 7 kertaa ja piti valtuuston seminaareja 4 kertaa aiheista: Kuntarakennelaki luonnos ja Sote-uudistus, Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö kuntajakolain (1698/2009) erityisen selvityksen asettamisesta, Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista, Talousarvio 2014 seminaari. Valtuusto käsitteli muun muassa seuraavia asioita: Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien, kaupunginhallituksen ja lautakuntien valinnat toimikaudeksi Takauksen myöntäminen Keulink Kiinteistöt Oy:n lainalle (liittyen Varissaaressa sijaitsevan teollisuusalueen rakennusten peruskorjaustarpeeseen ja sitä kautta uusien työpaikkojen luomiseen Keuruulle). Lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta Jukojärven-Pohjoisjärven osayleiskaavan hyväksyminen Ketvelniemen asemakaavan muutoksen hyväksyminen

9 KEURUUN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS B. Toimintakertomus Rakennusjärjestyksen 2013 uudistaminen Lausunto kuntajakolain (1698/2009) 4 luvun mukaisen erityisen selvityksen asettamisesta. (Kuntien kuuleminen. Perustui Jyväskylän esitykseen VM:lle erityisestä kuntajakoselvityksestä) Lasten ja nuorten Keuruu III kehittämisohjelman päivittäminen Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista Kuntarakennelain mukainen selvitysvelvollisuus kuntien yhdistymisestä ja selvitysalueesta / ilmoittaminen VM:lle mennessä Keuruun kaupungin äänestysaluejaon vahvistaminen alkaen. 2. TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Seuraavassa tarkastellaan talousarviossa asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista tulosalueittain eli valtuuston asettamalla tasolla. Kunkin tulosalueen alussa on lyhyt kuvaus tulosalueen toiminnasta. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen kertoo talousarvion tulosaluekohtaisen määrärahan ja tuloarvion toteutuman. Taloudellisten tavoitteiden osalta on ilmoitettu joulukuussa 2012 hyväksytyn talousarvion mukaiset menot ja tulot, vuonna 2013 tehdyt talousarvion muutokset sekä muutoksilla korjattu talousarvio. Varsinaisten menojen ja tulojen alapuolella on informaatiotietona ilmoitettu ko. tulosalueen suunnitelmanmukaiset poistot (sumu-poistot) sekä nettomenot (toimintakate) asukasta kohti. Jos lautakunnalla on useampi kuin yksi tulosalue, lautakunnan yhteissummat on ilmoitettu ennen tulosalueita. Kukin toimielin (kaupunginhallitus ja lautakunnat) sisältävät yhden tai useampia tulosalueita. Kunkin tulosalueen nimi ja numero on merkitty kursivoituna kehykseen, kuten esimerkiksi Vaalit (111000) Mikäli toimielimellä on enemmän kuin yksi tulosalue, toimielimen kaikkien tulosalueiden menojen ja tulojen yhteissummat on esitetty omassa taulukossaan ennen tulosaluekohtaista erittelyä. Käyttötalous yhteensä Ta 2013 Ta:n Ta Tp 2013 Poikkeama Toteut.-% ilman liikelaitoksia muutokset muutokset Tulot ,9 Menot ,4 Netto ,5 Nettomenot /asukas ,5 Poistot ja arvonalentumiset , Keskusvaalilautakunta Vaalit (111000) Toiminnan kuvaus: Vuonna 2013 ei järjestetty vaaleja. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen: Vaalit Ta 2013 Ta:n Ta Tp 2013 Poikkeama Toteut.-% muutokset muutokset Tulot Menot ,0 Netto ,0 Nettomenot /asukas ,0 Poistot ja arvonalentumiset 0

10 KEURUUN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS B. Toimintakertomus 2.2. Tarkastuslautakunta Tilintarkastus (115100) Toiminnan kuvaus: Kuntalain 71 :n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tilintarkastusyhteisönä on toiminut BDO Audiator Oy. Vastuullisena tilintarkastajana JHTT, HTM Jarmo Jäspi kevään 2013 (4 tarkastuspäivää, 2 kokousta). Syyskauden 2013 alusta vastuullisena tilintarkastajana on toiminut JHTT Erkka Ollila (4 tarkastuspäivää, 3 kokousta). Avustavana tarkastajana on toiminut tarkastaja Tarmo Hartikka (3 tarkastuspäivää). Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden 2013 aikana 12 kertaa. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen: Tilintarkastus Ta 2013 Ta:n Ta Tp 2013 Poikkeama Toteut.-% muutokset muutokset Tulot Menot ,7 Netto ,7 Nettomenot /asukas ,7 Poistot ja arvonalentumiset 0

11 KEURUUN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS B. Toimintakertomus 2.3. Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ta 2013 Ta:n Ta Tp 2013 Poikkeama Toteut.-% yhteensä muutokset muutokset Tulot , Menot ,1 Netto ,7 Nettomenot /asukas ,7 Poistot ja arvonalentumiset Valtuusto ja kaupunginhallitus (121000) Toiminnan kuvaus: Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. Valtuusto kokoontui vuoden aikana 7 kertaa, ja kaupunginhallitus kokoontui vuoden aikana 22 kertaa. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen: Valtuusto ja kaupungin- Ta 2013 Ta:n Ta Tp 2013 Poikkeama Toteut.-% hallitus muutokset muutokset Tulot ,0 Menot ,5 Netto ,7 Nettomenot /asukas ,7 Poistot ja arvonalentumiset Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen: Tavoite Toteutuma Syy poikkeamaan Hallitukselle ja valtuustolle lainsäädännössä määrättyjen päätösten tekeminen Toteutunut Kaupungin kehityssuuntien määrittäminen (valtuusto) Valtuuston käsittelemien asioiden valmistelu (hallitus) Valtuuston päätösten toimeenpano (hallitus) Kaupungin hallinnon ja muun operatiivisen toiminnan johtaminen (hallitus) Toteutunut Toteutunut Toteutunut Toteutunut

12 KEURUUN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS B. Toimintakertomus Kehittäminen (122000) Tulosalueen kuvaus: Keuruun kaupunki osti palveluita Kehittämisyhtiö KeuLink Oy:ltä eurolla. KeuLink Kiinteistöt Oy vastasi lähes kaikkien kaupunki-konsernin yritystilojen hallinnosta. Keuruun markkinointi oli pääasiassa matkailun ja muiden palveluiden markkinointia yhdessä yrityksien kanssa (Keurusselän seudun yhteismarkkinointi) sekä yleismarkkinointia virkatyönä. KeuLink Oy markkinoi Keuruuta yritysten sijoittumiskohteena kaupungin rahoittamana. Rahoitimme Keski-Suomen liiton toimintaa eurolla, joista jäsenmaksu oli euroa ja kehittämisrahastomaksu euroa. Tulosalue sisältää myös metsätalouden tulot ja menot. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen: Kehittäminen Ta 2013 Ta:n Ta Tp 2013 Poikkeama Toteut.-% muutokset muutokset Tulot ,6 Menot ,2 Netto ,6 Nettomenot /asukas ,6 Poistot ja arvonalentumiset 0 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen: Tavoite Toteutuma Syy poikkeamaan Uusien työpaikkojen saaminen Keuruulle Vajaat 100 uutta työpaikkaa Talous- ja tietohallintopalvelut (123000) Toiminnan kuvaus: Tulosalue kattaa lähinnä seuraavat toiminnot: taloussuunnittelu, rahoitus, laskentatoimi, tietohallinto, edunvalvonta, verotuskustannukset ja lakipalvelut. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Talous- ja tietohallinto- Ta 2013 Ta:n Ta Tp 2013 Poikkeama Toteut.-% palvelut muutokset muutokset Tulot ,8 Menot ,8 Netto ,4 Nettomenot /asukas ,4 Poistot ja arvonalentumiset

13 KEURUUN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS B. Toimintakertomus Henkilöstöpalvelut (124000) Toiminnan kuvaus: Tulosalue sisältää hallintopalvelut, yhteispalvelupisteen, henkilöstöpalvelut, työsuojelun, työpaikkaruokailun, työterveyshuollon, virkistystoiminnan sekä yhteistoiminnan Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen: Henkilöstöpalvelut Ta 2013 Ta:n Ta Tp 2013 Poikkeama Toteut.-% muutokset muutokset Tulot ,7 Menot ,6 Netto ,3 Nettomenot /asukas ,3 Poistot ja arvonalentumiset -718 Talousarvion poikkeama tuloissa aiheutui arvioitua suuremmista työterveyshuollon menoista, jotka näkyvät sisäisinä tuloina henkilöstöpalveluissa. Menojen poikkeamaa selittävät arvioitua pienemmät menot työsuojelun palkka- ja koulutuskustannuksissa (työsuojelupäällikön tehtävä ollut avoin heinäkuusta 2012 lähtien) ja virkistystoiminnassa (liikuntaetuja käytetty arvioitua vähemmän). Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen: Tavoite Toteutuma Syy poikkeamaan Ylläpidetään avointa tiedonvälitystä ja parannetaan tiedonkulkua (mm. kotisivujen/intranetin uudistaminen) Uusien kotisivut arvioitiin valmistuvan mennessä, ja extranet huhtikuussa Uudistamistyö toteutettiin oman työn ohessa. Joustava ja ystävällinen asiakaspalvelu Työkyvyn tukemisen malli jokaisen työyksikön arkipäivän työkaluksi Henkilöstöraportoinnin/dokumenttien hallinnan (Dynasty) kehittäminen ja muiden henkilöstöhallinnon esimiestyötä helpottavien työkalujen käytön laajentaminen ja käyttäjien kouluttaminen (Kuntarekry, Webtallennus). Sähköisten lomakkeiden käytön lisääminen ja käyttäjien koulutus Edistetään henkilöstön ja työnantajan vuorovaikutusta Toteutunut Toteutunut Toteutunut osittain Jatkuva prosessi Muu keskushallinto ja varaukset (126000) Toiminnan kuvaus: Tulosalueelle on kirjattu mm. yhteispalvelupisteen tulot ja menot, käyttöomaisuuden myyntivoitot ja tappiot, varhaiseläkemaksut ja eläkemenoperusteiset eläkevakuutusmaksut siltä osin kuin niitä ei ole voitu kohdistaa muille tulosalueille. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen: Muu keskushallinto ja Ta 2013 Ta:n Ta Tp 2013 Poikkeama Toteut.-% varaukset muutokset muutokset Tulot ,3 Menot ,2 Netto ,6 Nettomenot /asukas ,6 Poistot ja arvonalentumiset

14 KEURUUN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS B. Toimintakertomus Maaseututoimen hallinto ja kehittäminen (131000) Toiminnan kuvaus: Vuoden 2013 alusta Jämsän, Keuruun, Kuhmoisten, Multian, Mänttä-Vilppulan, Petäjäveden, Ruoveden ja Virtain kaupunkien/kuntien maaseutuhallinto on hoidettu yhteistoiminta-alueena. Keuruun kaupunki toimii yhteistoiminta-alueen isäntäkuntana. Toimialan tehtävänä on hoitaa kuntien järjestettäväksi määrätty lakisääteinen maaseutuhallinto ja kuntien päättämät maaseudun kehittämisohjelmaan perustuvat maaseudun kehittämistehtävät sekä tuottaa niihin liittyvät palvelut. Keskeisimpiä maaseutuhallinnon tehtäviä ovat: Maatalouden tukijärjestelmiin liittyvät tehtävät Maatalouden luopumistuki- ja eläkejärjestelmiin liittyvät tehtävät Sato- ja riistavahinkoihin liittyvät tehtävät Hukkakauralakiin perustuvat tehtävät Peruslohkorekisteriin liittyvät tehtävät Tukioikeusrekisteriin liittyvät tehtävät Eläintenpitäjärekisteriin liittyvät tehtävät Valmiussuunnitelmat ( VAP viljelijät ) Muut mahdolliset maaseutuhallinnon tehtävät Yhteistoiminta-alueella on yhteensä maatilaa. Tukipäätöksiä tehtiin 6453 kpl ja maatalouden tukea maksettiin yhteensä Maaseutuhallinnon tehtäviä hoitaa 8 viranhaltijaa sekä lisäksi ostopalveluna 0,6 viranhaltijaa. Toiminta on toteutettu lähipalvelun periaatteella siten, että jokaisessa yhteistoimintaalueen kunnassa on joko kokoaikainen tai määräajoin avoinna oleva toimipiste. Tilastolukuja kunnittain: Kunta Aktiiviset maatilat vuonna 2013 kpl Kuntien kautta maksettu maataloustuki Jämsä Keuruu Kuhmoinen Multia Mänttä-Vilppula Petäjävesi Ruovesi Virrat Yhteensä Yhteistoiminta-alueen toiminnan ja talouden seurantaa varten perustettu yhteistoimintaryhmä kokoontui kaksi kertaa. Ryhmän puheenjohtajana toimii Kalle Hankamäki Jämsästä ja varapuheenjohtajana Juha Koro Virroilta. Vuoden 2013 aikana valmisteltiin koko yhteistoiminta-aluetta koskeva maaseudun kehittämisohjelma vuosille Kaikki alueen kunnat hyväksyivät ohjelman. Toiminta, josta aiheutuvia kustannuksia ei jaeta yhteistoiminta-alueen kuntien kesken: Keuruun kaupunki osallistui Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toteutukseen maksamalla kuntarahoitusosuutta paikalliselle toimintaryhmälle Vesuri ryhmä ry:lle. K-M Peltomarjat Osuuskunnalle on myönnetty kehittämisavustusta marjanviljelyn laadunhallinta koulutukseen. Kylien ja kylätoiminnan sekä koko Keuruun elinvoimaisuuden kehittämistä on toteutettu kaupungin hallinnoiman Kylävoimaa hankkeen avulla. Hankkeen toiminta-aika on

15 KEURUUN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS B. Toimintakertomus Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen: Maaseututoimen hallinto Ta 2013 Ta:n Ta Tp 2013 Poikkeama Toteut.-% ja kehittäminen muutokset muutokset Tulot ,9 Menot ,0 Netto ,4 Nettomenot /asukas ,4 Poistot ja arvonalentumiset -707 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen: Tavoite Toteutuma Syy poikkeamaan Viljelijätukien käsittely ja maksatus maaseutuviraston aikataulujen mukaisesti Toteutui Henkilöstön yhteistyön vahvistaminen ja menettelytapojen yhtenäistäminen Asiakaspalvelujen saatavuuden turvaaminen Toteutui Palkat harmonisoitiin, yhteisiä palavereita säännöllisesti Toteutui Kunnissa toimivat lähipalvelupisteet Lomituspalvelut (133000) Toiminnan kuvaus: Toiminnan tehtävänä on lomituspalvelulain tarkoittamien maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen järjestäminen Keuruun paikallisyksikköön kuuluvien kuntien/kaupunkien alueella sekä siihen liittyvien hallintotehtävien hoitaminen. Keuruun kaupunki on tehnyt Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela) kanssa toimeksiantosopimuksen, jonka perusteella Keuruun kaupunki järjestää maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelut Jyväskylän, Jämsän, Keuruun, Multian, Muuramen, Mänttä-Vilppulan ja Petäjäveden alueella. Palvelujen piirissä oli tällä alueella 309 maatalousyrittäjää, lisäksi yksi turkistuottaja. (Jyväskylä 75, Jämsä 56, Keuruu 72, Multia 26, Muurame 13, Mänttä-Vilppula 30, Petäjävesi 38). Vuosilomapäiviä lomitettiin 7.502, sijaisapupäiviä ja maksullisen lomittaja-avun tunteja edellisten päivien lisäksi tehtiin tuntia ja täysin maksullisen lomittaja-avun tunteja 58. Maatalousyrittäjistä 283 kuului kunnallisen lomituspalvelun piiriin ja 27 yrittäjää itsejärjestetyn piiriin. Henkilöstöä oli lomitustoiminnassa lomituspäällikkö, 0,6 lomituspalvelusihteeri, 2,5 johtavaa maatalouslomittajaa, vakinaisessa työsuhteessa olevia maatalouslomittajia 48 ja määräaikaisia 8. Lisäksi vuoden aikana oli lomituksia tehnyt tilapäisesti 111 henkilöä sekä 5 lomituspalveluyrittäjää. Lomituspäivän hinta oli toiminta-alueella 155 euroa. Ilman matkakuluja päivän hinta oli 139 euroa. Maksullisen lomittaja-avun tuntihintaa tuettiin kuntien taholta seuraavilla määrärahoilla: Jyväskylä 0,00, Jämsä 1.542, Keuruu 3.896, Multia 1.386, Muurame 2.722, Mänttä-Vilppula 901 ja Petäjävesi Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen: Lomituspalvelut Ta 2013 Ta:n Ta Tp 2013 Poikkeama Toteut.-% muutokset muutokset Tulot ,2 Menot ,5 Netto ,1 Nettomenot /asukas ,1 Poistot ja arvonalentumiset

16 KEURUUN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS B. Toimintakertomus Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen: Tavoite Toteutuma Syy poikkeamaan Palvelusuunnitelmien tekeminen 90 Tavoite on toteutunut maatilalle Maatalousyrittäjien sijaisapulomitusten toteutuma 95 % Tavoite on toteutunut Lomituspäivän nettohinta 162 /pv Tavoite on toteutunut Kaavoituspalvelut (135000) Toiminnan kuvaus: Kaavoituspalveluiden tehtävä Toimialan tehtävänä on maa- ja kaavoituspolitiikan keinoin edistää kaupungin kestävää ja pitkäjänteistä yhdyskuntarakenteen kehittämistä. Toimiala vastaa: 1. maan hankinnasta ja luovutuksesta 2. maankäytön suunnittelusta 3. paikkatiedoista ja kartta-aineistoista 4. mittaustehtävistä Valtuusto hyväksyi vuonna 2013 Jukojärven-Pohjoisjärven osayleiskaavan, Ketvelniemen asemakaavan muutoksen, Häkki-Liukon ja Leinolan ranta-asemakaavamuutokset. Myytiin omakotitontteja 5, kerrostalotontteja 2, teollisuustontteja 2, omakotitalotonttien lisäalueita 41, teollisuustontin lisäalueita 1. Mittaustoimintojen yhteenvetona voidaan todeta, että ulkopuolisille tehdyt palvelut, ovat edelleen lisääntyneet edellisvuosista. Organisaation sisäiset palvelut, ovat vastaavasti hieman vähentyneet. Pohjakartan täydennysmittauksia on suoritettu päivitettäessä digitaalista kartta-aineistoa. EUREF-FIN ja N2000 järjestelmiin siirtyminen, työllisti tarkistusmittauksineen. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen: Kaavoituspalvelut Ta 2013 Ta:n Ta Tp 2013 Poikkeama Toteut.-% muutokset muutokset Tulot ,1 Menot ,8 Netto ,8 Nettomenot /asukas ,8 Poistot ja arvonalentumiset Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen: Tavoite Toteutuma Syy poikkeamaan Kaavoituksen ja maapolitiikan keinoin edistetään uusien työpaikka-alueiden syntymistä, joka osaltaan vaikuttaa työpaikkojen määrän positiiviseen kehitykseen Tavoite on toteutunut siten, että Jukojärven- Pohjoisjärven yleiskaavassa on myös yritystontteja. Yritystonttivaranto vastaa muutoin kysyntään. Kaavoituksen ja maapolitiikan keinoin edistetään kysynnän mukaisten asumismuotojen toteuttamista siten, että sillä tuetaan infrastruktuurin ja palveluiden hyväksikäyttöä sekä niiden kehittämistä Tavoite on toteutunut siten, että Jukojärven- Pohjoisjärven yleiskaavassa ja Ketvelniemen asemakaavassa on huomattava määrä uusia asuntotontteja.

17 KEURUUN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS B. Toimintakertomus 2.4. Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Ta 2013 Ta:n Ta Tp 2013 Poikkeama Toteut.-% yhteensä muutokset muutokset Tulot , Menot ,4 Netto ,0 Nettomenot /asukas ,0 Poistot ja arvonalentumiset Sosiaalitoimen hallinto (141000) Toiminnan kuvaus: Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki oli valmistelussa ja tilanne oli valtakunnallisesti haasteellinen. Keuruun kaupunki antoi lausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista. Raportin esityksiä kritisoitiin monin kohdin. Perusturvalautakunta kokoontui 13 kertaa (218 :ää). Muutoksenhakuja viranhaltijapäätöksiin tuli perusturvalautakuntaan 11 (9 v.2012) koskien vammaispalvelua, toimeentulotukea, vanhusten palveluasumista ja omaishoidon tukea. Perusturvalautakunnan vuosille nimeämät Keuruun vammaisneuvosto, Keuruun vanhusneuvosto sekä Keuruun ja Multian yhteinen kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä kokoontuivat suunnitellusti. Lastensuojelu oli valtakunnallisesti lehdistössä paljon esillä, mikä kertoi alan kehittämistarpeista. Keuruun perusturvalautakunta antoi syyskuussa lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle sekä Toimiva lastensuojelu selvitysryhmän loppuraportista että lastensuojelun laatusuositusesityksestä. Keuruulla lastensuojelun määrällinen kehitys (lastensuojeluilmoitukset, avohuollon asiakkaat) selkeästi taittui, joskin huostaanottoja ja kiireellisiä sijoituksia tehtiin edellisvuosia enemmän. Keuruu oli aluehallintoviraston seurannassa lastensuojelulain määräaikojen toteutumisesta. Vuoden lopussa perusturvalautakunta saattoi todeta, että kaikki v saapuneet lastensuojeluilmoitukset ja lastensuojelutarpeen selvitykset käsiteltiin määräajoissa. Uusi kehitysvammaisten 15 asuntoa käsittävä asumisyksikkö sai ARA:lta myönteisen avustus- ja korkotukilainavarauksen. Asumisyksikön arkkitehtisuunnittelusta on vastannut Suunnittelutalo S. Anttila Oy. Tavoitteena on, että asumisyksikkö valmistuu v loppuun mennessä. Talousarviossa 2013 oli perusturvan strategisena kehittämiskohteena nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen sekä uuden työttömyyden hoidon mallin suunnittelu kuntakokeiluna vuosina yhteistyössä TE-toimiston ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Valtakunnallinen taantuma johti kuitenkin siihen, että työttömyysaste kasvoi ollen vuoden 2013 lopussa koko maassa 12,6 %, Keski-Suomessa 16,9 % ja Keuruulla 14,6%. Keuruu on mukana hallitusohjelman mukaisessa pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen tähtäävässä kuntakokeilussa ajalla Tieto Keuruun TE-toimiston sulkeutumisesta keväällä 2014 ja valtakunnallisen työvoimanpalvelukeskusuudistuksen suunnittelusta toisaalta keskittivät Työkanava -hankkeen toimintaa paikallistasolle toisaalta antoivat uutta viitekehystä kehittämistoiminnalle. Nuorten EK5- hanke päättyi keväällä, mutta EK5-starttipaja hanke jatkoi työtä 1.8 alkaen pyrkien toteuttamaan nuorisotakuun tavoitteita. Perusturvalautakunta vahvisti Keuruun Yrittäjät ry:n kanssa yhteistyösopimuksen nuorten kesätyökamppanjan toteuttamiseksi. Vuosi 2013 oli vanhuspalveluille merkittävä sekä valtakunnallisesti että keuruulaisten kannalta. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista astui voimaan Suomen Kuntaliitto ja sosiaali- ja terveysministeriö antoivat myös laatusuosituksen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Perusturvalautakunta linjasi marraskuussa lain tulevaa paikallista toteuttamista. Perusturvan strategisena tavoitteena vuodelle 2013 oli vanhuspalveluiden palvelurakenteen muutoksen sisäänajo ja siihen liittyen palvelutalo Seiponrannan käyttöönotto. Palvelutalo Seiponranta vastaanotettiin Kuusamakodin ja Punaportin pienkodin toiminta päättyi tammikuun lopussa. Hoivaosasto Tarhialan paikkamäärä vakiintui 31:een toukokuun loppuun mennessä. Kesäkuussa perusturvalautakunta arvioi Raportti palvelutalo Seiponrannan käynnistymisestä pohjalta uuden palvelutalon toimintaa ja palvelurakenteen muutosta. Kokonaisuutena muutoksen todettiin onnistuneen hyvin. Palvelutalo Seiponrantaan haasteeksi jää henkilöstön lisäys. Palvelutalo Seiponrannan vihkiäisjuhla pidettiin , juhlapuhujana oli peruspalveluministeri Susanna Huovinen.

18 KEURUUN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS B. Toimintakertomus Keuruun Vanhaintukisäätiön Tuurilakodin muuttui vuoden 2013 alusta ympärivuorokautiseksi, tehostetun palveluasumisen yksiköksi. Vanhusten tehostettua palveluasumista varten oli käytössä uusi palveluseteliohje. Keuruun Vanhaintukisäätiön kanssa hyväksyttiin puitesopimus palvelusetelikäytännöstä. Yksityisen palvelukoti ElsaMarian toiminta päättyi marraskuussa. Perusturvalautakunta vahvisti lääkehoitosuunnitelman sekä nimesi työryhmän valmistelemaan vanhus- ja vammaispalveluihin suunnitelmaa laadunhallinnasta ja asukasturvallisuudesta. Yksityisten sosiaalipalveluntuottajien valvontatarkastukset toteutettiin ja käsiteltiin perusturvalautakunnassa. Uusia yksityisiä sosiaalipalvelujen tuottajia rekisteröitiin Avi:n rekisteriin neljä ja kaupungin rekisteriin kaksi. Perusturvalautakunta vahvisti vuodelle 2014: Lastensuojelun perhehoidon toimintaohjeen, Kehitysvammaisten perhehoidon toimintaohjeen, Vammaispalvelulain ja asetuksen soveltamisohjeet, Omaishoidon tuen toimintaohjeen, Palvelusetelin toimintaohjeen / kotipalvelu-kotisairaanhoito, Palvelusetelin toimintaohjeen / vanhusten tehostettu palveluasuminen. Keuruun kaupunginhallitus perusturvalautakunnan esityksestä ei hyväksynyt Keski-Suomen sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön valmistelemaa Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa v Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen: Sosiaalitoimen hallinto Ta 2013 Ta:n Ta Tp 2013 Poikkeama Toteut.-% muutokset muutokset Tulot ,6 Menot ,3 Netto ,3 Nettomenot /asukas ,3 Poistot ja arvonalentumiset -579 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen: Tavoite Toteutuma Syy poikkeamaan Toimivat palvelut ja ajantasaiset strategiat; uudistetaan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma sekä kotouttamisja maahanmuutto-ohjelma, laaditaan hyvinvointikertomus Lasten ja nuorten Keuruu päivitettiin ltk 18.6., Keuruun mielenterveys- ja päihdetyön suunnitelma valmistui ltk 24.9, sähköisen hyvinvointikertomuksen luonnos valmistui Kotouttamis- ja maahanmuuttosuunnitelmaa ei ehditty päivittää Vammaisten asumisyksikön suunnittelu, mikäli rahoitus järjestyy Työttömyyden vähentäminen työllisyyspalveluja kehittämällä Hallittu, positiivinen vanhuspalvelujen palvelurakenteen muutos ja palvelutalo Seiponrannan käyttöönotto Asiakaslähtöisyyden / asiakkaan osallisuuden lisääminen Aran avustusvarauspäätös 13.2, tekninen toimi käynnisti suunnittelun syksyllä, kh käsitteli tonttivaihtoehtoja päätyen Einari Vuorelan tien vaihtoehtoon Perusturvalautakunnan käsittelyt 22.1 ja Loppuraportti Palvelutalo Seiponrannan käynnistymisestä. Muutos toteutui hyvin. Otettu huomioon palvelusuunnitelmissa ja strategioissa Koko maassa kuten Keuruulla työttömyystilanne heikkeni. Kuitenkin työllisyyskatsauksen mukaan palveluissa Keski-Suomessa 5,2%, Keuruulla 6,3%.

19 KEURUUN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS B. Toimintakertomus Sosiaalityö (143000) Toiminnan kuvaus: Sosiaalityössä työskenneltiin lapsiperhe- ja aikuissosiaalityön tiimeissä. Erityisnuorisotyöntekijän virkanimike muutettiin palveluohjaajaksi. Kelpoisuusehdot täyttäviä sosiaalityöntekijöitä ei saatu lastensuojelun avoimiin sosiaalityöntekijöiden virkoihin. Lastensuojeluilmoituksia ja pyyntöjä lastensuojelutarpeen selvittämisestä jätettiin 173, yhteensä 111:ta lapsesta eli vähemmän kuin edellisenä vuonna (233/137 v. 2012). Lastensuojelutarpeen selvityksiä tehtiin 47. Lastensuojelun avohuollon asiakkaina oli vuoden aikana 159 lasta tai nuorta (171 v. 2012). Lastensuojelun perhetyön piirissä oli 30 perhettä (78 lasta), joista 10 uutta. Lapsiperheiden kotipalvelua sai kolme perhettä. Huostaanottoja tehtiin kolme ja lapsen kiireellisiä sijoituksia viisi. Vuoden lopussa huostassa oli 13 lasta ja avohuollollisesti tai muuten sijoitettuna neljä lasta. Jälkihuollossa oli 14 lasta tai nuorta. Sosiaalipäivystys ostettiin Jyväskylän kaupungin sosiaalipäivystysyksiköltä, minkä etupäivystäjänä toimii edelleen kriisikeskus Mobile. Isyyden selvityksiä tehtiin 26 (35 v. 2012). Lasten huolto- ja tapaamisoikeus sopimuksia vahvistettiin 73 (85 v. 2012) ja elatussopimuksia 79 (89 v.2012). Keuruun perhetyön käsikirja valmistui Lapset ja perhe Kaste-hankkeen tuella. Lasten ja nuorten Keuruu lll - kehittämisohjelma päivitettiin vuosille Keuruun mielenterveys- ja päihdesuunnitelma v laadittiin osana Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Arjen mieli hanketta paikallisen yhteistyöryhmän tukemana. Päihdekuntoutuksessa oli vuoden aikana kahdeksan henkilöä (549 vrk) ja päihdehuollon asumispalveluyksiköissä 12 henkilöä (1184 vrk). Ystäväntupa ry:n, Haapamäen Katulähetys ry:n ja Keuruun A-killan toimintaa tuettiin toiminta-avustuksin. Keuruulla toimeentulotukea (sisältää kuntouttavan työtoiminnan toimintarahan ja matkakorvauksen) maksettiin hiemaan vähemmän kuin edellisenä vuonna. Toimeentulotuen piirissä oli vuoden aikana 526 taloutta (528 v. 2012) ja tukeen käytettiin noin 0,98 m (0,99 m v. 2012). Keskustan viikoittaista palveluliikennettä, Puikkaria, käytti keskimäärin 25 henkilöä/päivä (22 v. 2012). Vaikeavammaisten kuljetuspalveluja käytti vuoden aikana 167 henkilöä (184 v ), joista yli 65-vuotiaita 125. Henkilökohtaista apua myönnettiin 26 henkilölle. Kehitysvammahuollon piirissä oli 89 asiakasta. Kehitysvammaisten uuden asumisyksikön suunnittelu alkoi. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen: Sosiaalityö Ta 2013 Ta:n Ta Tp 2013 Poikkeama Toteut.-% muutokset muutokset Tulot ,5 Menot ,8 Netto ,4 Nettomenot /asukas ,4 Poistot ja arvonalentumiset Sosiaalityön tulosalueen toimintatuotot eivät toteutuneet, koska toimeentulotukeen käytettiin suunniteltua vähemmän ja vastaavasti valtionosuus, mitä saadaan 50 % menoihin, väheni. Arvioitua pienemmät menot johtuivat lastensuojelun satunnaisvaihteluista eli sijoituksia vasta loppuvuodesta sekä vammaispalvelun asiakaspalvelujen ostojen ja avustusten sekä toimeentulotuen vähäisemmästä tarpeesta/käytöstä. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen: Tavoite Toteutuma Syy poikkeamaan Vammaisstrategian toteutus: kehittyvä palveluohjaus, aktiivinen vammaisneuvosto, Vammaispalveluopas päivitettiin, uusia toimintamuotoja aloitettiin toimivat yhteistyökäytännöt Vammaisten asumisyksikön suunnit- Suunnittelu alkoi syksyllä. telu Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma yhteistyötahojen kanssa Päihde ja mielenterveyssuunnitelma vuosille valmistui.

20 KEURUUN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS B. Toimintakertomus Työllisyyspalvelut (143900) Toiminnan kuvaus Työllisyyspalvelut tulosalueella on määrätietoisesti kehitetty pitkäaikaistyöttömien työllisyyden hoitoa ja aktivointia työllisyyspalveluiden ja kuntakokeiluhankkeen yhteistyönä. Kehittämistyön pohjalta Keuruulla on hyvät mahdollisuudet jatkaa ja onnistua vajaakuntoisten ja pitkäaikaistyöttömien työllisyyden hoidossa tulevaisuudessa. Navikan puuosaston turvallisuutta parannettiin kunnostamalla koneiden käynnistys-, sammutus- ja hätäkatkaisutoiminnot ajanmukaisiksi. Tekstiiliosastojen sekä kuntouttavan työtoiminnan salit siivottiin, remontoitiin ja maalattiin, pöytien pintalevyt uusittiin sekä kohdevalaistusta lisättiin. Varasto- ja säilytystilaa vuokrattiin hieman lisää, jolloin saleihin saatiin lisättyä liikkumistilaa ja hätäpoistumistiet vapaiksi. EK5-Starttipajan nuorille järjestyi oma huone Navikan tiloihin. Nuorten toiminnot koordinoidaan kokoontumistilasta käsin koko Navikkaa hyödyntäen. Navikan oppimisympäristöt tunnistettiin. Palkkatukityöllistäminen Kaupungin eri yksiköissä tarjoutui 54 palkkatukityöpaikkaa (57 v.2012). Yhteensä palkkatukityössä työllistyi 75 eri henkilöä v (53 v. 2012). Palkkatukien hakeminen muuttui TE-hallinnon uudistamisen myötä sähköiseksi ja on toiminut moitteettomasti, päätökset ovat pääsääntöisesti tulleet 4-8 pv sisällä. Kuntouttava työtoiminta Työtoimintapäiviä toteutui kpl ( kpl v. 2012). Työtoiminnassa oli ka 97,5 henkilöä/kk (ka 83 henkilöä/kk v. 2012). Kuntouttavaan työtoimintaan osallistui 180 eri henkilöä (yht. 159 eri henkilöä v.2012). Kaupunki maksoi passiivituen kuntaosuutta keskimäärin 94 henkilöstä/kk (ka.110 henkilöstä/kk v. 2012). Vaikka kuntouttavan työtoiminnan volyymi hieman kasvoi, tilannetta vaikeutti yli 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden määrän kasvu. Työharjoittelu, työkokeilu ja työelämävalmennus Kuntouttavan työtoiminnan lisäksi muihin työllistämistoimenpiteisiin osallistui 50 eri henkilöä ( 57 v.2012). Työllisyyspalveluiden asiakkaiden urasiirtymät 1. Passiivituelta aktivoituminen kuntouttavaan työtoimintaan tms.: 383 siirtymää (Mukana kelan listalta aktivoidut ja Työkanavahankkeen 12 kk työttömänä olleet asiakkaat, mukaan laskettu myös asiakkaat, jotka ovat olleet välillä pois toiminnasta ja palanneet siihen takaisin.) 2. Aktivoitumisesta parempaan työtoimintakykyyn: 214 sopimuksen uusimista (kuty / työkokeilu) 3. Työtoiminnasta opiskeluun, palkkatuki- tai muuhun työhön: 37 henkilöä (16 hlöä v.2012) 4. Palkkatukityöstä perus- tai ansiosidonnaiselle pv-rahalle, 55 henkilöä (43 hlöä v.2012) opiskeluun, uuteen työhön tai eläkkeelle: Työllistymistä edistävä koulutus Kaupungin palveluksessa palkkatuetussa oppisopimuskoulutuksessa oli 13 henkilöä (13 henkilöä v. 2012). Nuoria alle 29 v. eri työllistämistoimenpiteissä oli 67 henkilöä (91 hlöä v. 2012), joista 13 henkilöä (57 hlöä v. 2012) sijoittui eteenpäin. Navikka - toimintakeskus tarjosi työtä ja työtoimintaa 41 osatyökykyiselle henkilölle (49 henkilölle v. 2012). Hankkeet ja kehittäminen Työllisyyspalveluissa nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyteen pureutuvaa toimintaa kehitetään pääosin hankkeiden avulla kuitenkin tiiviissä yhteistyössä perustoimintojen kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustus Pohjanmaan Ely-keskuksen myöntämänä saatiin v nuorten työpajatoimintaan, avustus käytettiin EK5-hankkeeseen. Hankkeessa yksilöohjaaja keskittyi alle 29- vuotiaiden nuorten työllistymisen tukemiseen Navikka-toimintaympäristössä ja musiikkipajassa. EK5-hanke päättyi huhtikuussa Jatkohakemus starttipajalle jätettiin lokakuussa Jatkohakemukselle saatiin myöntö v ja uusi EK5-Starttipaja jatkoi elokuusta 2013 lukien Navikassa nuorten toimintojen kehittämistä starttipajamallilla. Vuoden lopussa alle 25-vuotiaita oli työttömänä työnhakijana 84. Keuruu hyväksyttiin hallitusohjelman mukaiseen pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen tähtäävään kuntakokeiluun, jota toteutetaan Keuruun Työkanava hankkeen tarkoituksena on pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen ja uuden työllisyydenhoidon toimintamallin luominen Keuruulle. Hankkeeseen on palkattu projektipäällikkö, urasuunnittelija, koulutuskoordinaattori, työnsuunnittelija ja yrityskoordinaattori. Hankkeen menoihin saadaan 75 % työllisyyspoliittista avustusta. Työkanava hankkeessa on kehitetty mm. kevennetty aktivointisuunnitelmamalli, pitkäaikaistyöttömien info, välityömarkkinatapaamisia, yh-

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Haapamäen peruskorjattu ja laajennettu koulukeskus Kuva: Tero Mäkelä. KEURUUN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014

Haapamäen peruskorjattu ja laajennettu koulukeskus Kuva: Tero Mäkelä. KEURUUN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Haapamäen peruskorjattu ja laajennettu koulukeskus Kuva: Tero Mäkelä KEURUUN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO A. TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtymähallitus 20 20.03.2013 Yhtymävaltuusto 8 23.05.2013 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 79/02.02.02/2013 Yh 20 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnanhallitus 123 16.04.2013 Sotkamon kunnan tilinpäätös 2012 KHALL 123 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015

Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015 Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015 Tarkastuslautakunta 29.3.2016 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2015 Tarkastuksessa on käyty läpi

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009 Ulkoinen tarkastus Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala 1 Kuntaorganisaation valvontajärjestelmä OMAEHTOINEN VALVONTA ULKOINEN VALVONTA valtuuston alainen Tavoitteiden arviointi JHTT tilintarkastus

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TILINTARKASTUSMUISTIO VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN TARKASTUKSESTA

TILINTARKASTUSMUISTIO VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN TARKASTUKSESTA Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Raision kaupunki Tilintarkastus 2015 TILINTARKASTUSMUISTIO VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN TARKASTUKSESTA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2015 1 (7) Kaupunginhallitus, 125, 30.03.2015 Kaupunginhallitus, 207, 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto, 67, 15.06.2015 67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus,

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

Ruokolahden kunnan tilintarkastus

Ruokolahden kunnan tilintarkastus Ruokolahden kunnan tilintarkastus 18.6.2015 Ulla-Maija Tuomela, JHTT, KHT BDO Audiator Oy Tilintarkastuksen sisältö Lakisääteisen tilintarkastuksen laajuus on 8 tilintarkastuspäivää vuodessa tarkastuksessa

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 17.6.2016 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2015 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,4 % (-18) -0,6 % (-60) -0,9 % (-13)

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 98 30.3.2015 Asianro 356/02.02.01/2015 59 Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Lisätiedot

Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen

Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen Viranomainen No 2/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 17 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

K-S sote sekä aluehallinnon. valmistelu. Palvelutuotantoryhmä Keuruu Perusturvajohtaja Riitta Vanhanen

K-S sote sekä aluehallinnon. valmistelu. Palvelutuotantoryhmä Keuruu Perusturvajohtaja Riitta Vanhanen Tervetuloa Sydän-Suomen saarikaupunkiin! K-S sote sekä aluehallinnon Palvelutuotantoryhmä Keuruu 19.5.2016 Riitta Vanhanen valmistelu Palvelutuotantoryhmä Keuruu 19.5.2016 Perusturvajohtaja Riitta Vanhanen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Sari Korento kehittämispäällikkö Taloutta koskevat muutosehdotukset Talousarvio ja suunnitelma 111 Talousarviossa

Lisätiedot

Tiedoksitulleet 1/7 13.08.2014. Tiedoksitulleet. Keuruun yleinen aineisto. Avauspvmväli 20.06.2014-15.08.2014

Tiedoksitulleet 1/7 13.08.2014. Tiedoksitulleet. Keuruun yleinen aineisto. Avauspvmväli 20.06.2014-15.08.2014 Tiedoksitulleet 1/7 Tiedoksitulleet Hakuehto Arvo OTSIKKO Tiedoksitulleet Aineisto Keuruun yleinen aineisto Yksikkö Hallintopalvelut Avauspvmväli 20.06.2014-15.08.2014 Järjestys Numero Keuruun kaupunki

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Kh 18.3.2012 53 LIITE 15 YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Hyväksytty: Voimaantulo: 1 YLEISTÄ 1.1 Määrittelyt Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan ja yhden tai useamman muun yhteisön muodostamaa taloudellista

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 KAUPUNGINHALLITUS VALTUUSTO JA KAUPUNGINHALLITUS (121000)

KEURUUN KAUPUNKI TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 KAUPUNGINHALLITUS VALTUUSTO JA KAUPUNGINHALLITUS (121000) KEURUUN KAUPUNKI TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 1 VALTUUSTO JA (121000) Tulot 2 030 Menot -264 010 Toimintakate -261 980 Valtuusto (121020) Menot -79 170 Toimintakate -79 170 Kaupunginhallitus (121020)

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

Kuntayhtymän tasekirja vuodelta 2013 on liitteenä.

Kuntayhtymän tasekirja vuodelta 2013 on liitteenä. Yhtymähallitus 23 27.03.2014 Yhtymävaltuusto 3 21.05.2014 Vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 51/02.02.02/2014 Yh 27.03.2014 23 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen

Lisätiedot

Kuntalain taloutta koskevat muutokset

Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Anneli Heinonen Kehittämispäällikkö Kuntalain muutos 15.6.2012/325 HE 24/2012 vp. HaVM 9/2012 vp Lähtökohta kuntalain uudistamiselle hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Rautavaara-Savotta: Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaara-Savotta: Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 83 11.04.2016 Rautavaara-Savotta: Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 11.04.2016 83 Kuntalain 113 :n mukaan/tilinpäätös: Kunnan tilikausi on kalenterivuosi.

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Ritva-Liisa Ahoniemi, Paula Muotka, Rainer Määttä, Pentti Reponiemi

Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Ritva-Liisa Ahoniemi, Paula Muotka, Rainer Määttä, Pentti Reponiemi Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ke 19.6.2013 klo 16-16.30 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Matti Varis Katja Muotka Jari

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 2/2014 1. Tiistai 18.3.2014 klo 17.30-19.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 2/2014 1. Tiistai 18.3.2014 klo 17.30-19.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 18.3.2014 klo 17.30-19.30 Kunnantoimiston uusi kokoushuone

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.4.2015 45 Korvaa 18.6.2013 80 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki 2 Perusturvalautakunnan toimialan delegointi / lastensuojelun

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014 1 Kokousaika Ti 27.5.2014 klo 14.00 15:45 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari Malila Kari Kurkela Outi, vj. Poissa Eira Birgitta Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607 Kokousaika 7.12.2015 klo 17.00 21.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012

HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012 LEHDISTÖTIEDOTE julkaisuvapaa 21.3.2012 HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Vuonna 2012 Haminan elinkeinoelämässä tapahtui merkittäviä muutoksia. E18 Haminan kehätien rakentaminen

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo.

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo. Kaupunginhallitus 182 01.06.2015 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015 597/11.110/2015 KH 01.06.2015 182 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133,

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Varsinainen jäsen Toivo Sääskilahti Kirsi Saaranen Tuula Koskela Esa Karppinen Juha Kilpeläinen

Varsinainen jäsen Toivo Sääskilahti Kirsi Saaranen Tuula Koskela Esa Karppinen Juha Kilpeläinen TARKAST USLAUT AKUNTA 1 ARVIOINT IKERT OMUS VUODELT A 2011 1. Tarkastuslautakunta Ranuan kunnan tarkastuslautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet valtuustokaudella 2009-2012 ovat: Varsinainen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. 1 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutos: 1.1.2007 Muutos: 8.12.2008 Voimaantulo: 1.1.2009 Muutos: 15.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 18.5.2015 klo 14.00-16.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot