TEHTÄVÄLUOKITUS. Kh

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEHTÄVÄLUOKITUS. Kh 24.1.2012"

Transkriptio

1 1 TEHTÄVÄLUOKITUS Paltamon kunta Kh

2 2 00. HALLINTOASIAT Hallintoasioiden ohjaus Vaalien järjestäminen kunnallisvaalit, eduskuntavaalit, presidentin vaalit, EU-vaalit, neuvoa antavat kansanäänestykset, nuorisovaltuustovaalit Toimielinten ja luottamuselinten valinta / kokoonpano toimielinten ja luottamuselinten valinta, toimikuntien ja työryhmien valinta, omistajaohjaus 1 Toiminnan suunnittelu, järjestäminen, toteuttaminen ja kehittäminen Perustaminen, lakkauttaminen, yhdistäminen ja yhteistyö kunta/kuntayhtymä, liikelaitos, osakeyhtiö, alueliitokset, kuntaliitokset, yhteispalvelu Hallinnon järjestäminen johto- ja ohjesääntöjen laatiminen ja hyväksyminen, toiminnan ohjeistus Toiminnan suunnittelu ja seuranta strategiat, toimintasuunnitelmat, kehittämisohjelmat Toiminnan arviointi-/kehittämismenettelyt vuosi- ja toimintakertomukset, raportit, arvioinnit, asiakaskyselyt Riskien hallinta riskianalyysit, riskienhallintasuunnitelmat Ohjelma-, hanke-, projektitoiminta kunnan omat hankkeet / projektit, perustaminen, ohjausryhmätyöskentely, hankerahoitus, tiedottaminen, väliraportointi, loppuraportointi 2 Päätöksenteko ja johtaminen Valtuuston päätöksenteko Hallituksen päätöksenteko Toimielinten / luottamuselinten päätöksenteko lautakunnat, toimikunnat, työryhmät, johtokunnat Johtoryhmätyöskentely Viranhaltijain päätöksenteko 3 Tarkastustoimi Tarkastuslautakunta arviointikertomus, tili- ja vastuuvapauden esittäminen, talouden tasapainotta-

3 3 misohjelman toteutumisen arviointi Ulkoinen toiminnan, hallinnon ja talouden valvonta ulkoinen tilintarkastus, entisten lääninhallitusten valvonta (opetus, päiväkodit), opetusministeriön valvonta Sisäinen toiminnan, hallinnon ja talouden valvonta sisäinen valvonta, sisäisen valvonnan yleisohje, sisäisen valvonnan selonteon laadinta, sisäinen tarkastus 4 Kotimainen yhteistyö Kunta-valtio yhteistyö yhteistoiminta, lausuntojen antaminen valtionohjaus Seudullinen ja kuntien välinen yhteistyö kuntayhtymän ja kunnan välinen yhteistoiminta, kuntien yhteistoiminta, seutuyhteistyö Yhteistyö organisaatioiden kanssa jäsenyydet eri yhteisöissä, järjestöt, kylä- ja asukasyhdistykset, yritykset, seurakunnat Muu yleishallinto Hallintoon liittyvä yleinen kirjeenvaihto

4 4 01. HENKILÖSTÖASIAT Henkilöstöasioiden ohjaus Työnantaja- ja henkilöstöpolitiikka henkilöstöpolitiikka ja -strategia, ohjeet Yleiset virka- ja työehtosopimusasiat VES/TES neuvonta, paikallisneuvottelut ja sopiminen, ammattiyhdistysja luottamusmiestoiminta Henkilöstösuunnittelu ja raportointi 1 Palvelusuhdeasiat henkilöstösuunnittelu, henkilöstötilastot, seurantaraportit Palvelusuhteiden hallinta virkojen/toimien perustaminen, muuttaminen ja lakkauttaminen Rekrytointi ja palvelusuhteeseen valitseminen täyttöluvan hakeminen, vakinaiset ja määräaikaiset, väliaikaiset (opettajat), sijaisuudet, vuorotteluvapaan sijaiset, osa-aikalisällä olevan sijaiset, siviilipalvelusmiehet, työharjoittelu, oppisopimus, palkkatukiasiat, työkokeilut Palvelusuhteen aloittaminen viran/toimen vastaanottaminen, työhöntulotarkastus, rikostaustan selvittäminen, työsuhteesta sopiminen, virkamääräykset, työn vaativuuden arviointi, sitoutuminen vaitiolo- ja tietoturvan toteuttamiseen, käyttöoikeudet tietojärjestelmiin, kokemus-/ammattialalisän myöntäminen, kulkuluvat (avaimet) Palvelusuhteen hoitaminen sivutoimen hoitaminen, työajan käyttö, lisä- ja ylitöiden tekeminen, vuosilomat, säästövapaat, virka- ja työvapaat, opintovapaat, vuorotteluvapaat, perhevapaat (äitiys-, vanhempain-, isyys-, hoitovapaa, lapsen sairaus) sairauslomat, työtapaturmat/työmatkatapaturmat, virkamatkat, kehityskeskustelut, työn arviointi, palvelusuhderikkomukset/kurinpitotoimet, päihdeongelmaisen hoitoonohjaus, osa-aikaeläke, määräaikainen työkyvyttömyyseläke = kuntoutustuki, osatyökyvyttömyyseläke, määräaikainen osatyökyvyttömyyseläke kuntoutustukena, lomauttaminen Palvelusuhteen päättyminen irtisanoutuminen, irtisanominen, työsuhteen purkaminen, eläkkeelle siirtyminen (mm. vanhuuseläke, varhennettu vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke, yksilöllinen varhaiseläke) 2 Palkan, palkkioiden ja korvausten maksaminen Palkan, palkkioiden ja palkanlisien perusteiden laskenta kuukausittainen ilmoittaminen (perhepäivähoitajat), jaksotyöstä ilmoittaminen, tuntipalkkaisten palkkatietojen ilmoittaminen, opettajatietolomakkeet, vuorotyölistat, varallaolokorvaukset Palkan, palkkioiden, palkanlisien maksaminen ja luontaisedut palkanlaskenta, henkilökohtainen lisä, vuosisidonnainen osa ja ammattialalisäpalkat, luontaisedut (asut, autot, asunnot, puhelin), työkalukorvaus, luottamus-

5 Matkustus miespalkkiot, kokouspalkkiot, palkkaveloitukset matkojen hallinta, matkustaminen Henkilöstön palkitseminen Osaamisen kehittäminen palkkiovapaat, huomionosoitukset, kunnia- ja ansiomerkit Henkilöstön koulutus ja kehittäminen osaamisen kehittäminen, perehdyttäminen, koulutukseen hakeutuminen, mentorointi, oppisopimuskoulutus Omaehtoisen koulutuksen tukeminen stipendit, koulutusapuraha Työhyvinvoinnin edistäminen Yhteistoiminta-asiat yhteistyötoimikunta, aloitetoiminta, työpaikkakokoukset Työsuojelu ja työturvallisuus työsuojeluvaalit, työsuojelutarkastukset, työhyvinvointi Työterveyshuolto työterveyshuollon järjestäminen (sopimukset, työterveyshuollon toimintasuunnitelmat), työterveystarkastukset, työpaikkaselvitykset, kuntoutus Henkilöstöruokailu Virkistys- ja harrastustoiminta liikunnan ja kulttuurin tukeminen, virkistystoiminta, liikuntaryhmät

6 6 02. TALOUSASIAT, VEROTUS JA OMAISUUDEN HALLINTA Talousasioiden ohjaus Kunnanhallituksen ohjaus Talouspolitiikka talousarvion raamitus ja ohjeistus, talouden tasapainottaminen Kunnanvaltuuston linjaukset ja päätökset verotus (kunnallis- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen), talousarvio ja taloussuunnitelma Konserniohjaus Talouden suunnittelu ja seuranta Verotus Tullitoiminta Talousarvion valmistelu talousarvio, toiminta- ja taloussuunnitelma Talouden seuranta raportointi Valtionverotus Kunnallisverotus Rahoitus ja varainhallinta ansio- ja pääomaverotus, verohuojennusten myöntäminen (verovapautushakemukset), yhteisöverotus, kiinteistöverotus Maksuperusteiden määrääminen ja määräytyminen taksojen ja maksujen määrääminen, jäsenmaksujen ja maksuosuuksien määräytyminen Tuet ja avustukset valtionosuudet ja avustukset (sis. myös harkinnanvaraiset), kuntien yhdistymisavustukset, kunnan itselleen hakemat avustukset, kunnan myöntämät avustukset, yhteistoimintasopimukset Hankerahoitus maakunnallinen kehittämisraha, EU-tuet ja avustukset, kansallinen rahoitus, TE-keskusrahoitus Antolainaus Ottolainaus arava- ja korkotukilainojen käsittely, antolainaus lainan otto Sijoitustoiminta varojen sijoitus (osakesijoitus, omistusosuussijoitus, arvopaperisijoitus),

7 7 rahoitusriskit, rahastojen hallinta, lahjoitusten ja testamenttien hallinta Takauksien ja vakuuksien hallinta takaukset, urakoitsija- ja vuokravakuudet Kirjanpito ja maksuliikenne Pankkipalveluiden hallinta Kirjanpito tilien hallinta, avaus ja lopetus, käyttövaltuudet, hyväksymisoikeudet perustietojen ylläpito, arvonlisäverotilitykset, käyttöomaisuuskirjanpito, tilinpäätöksen laatiminen, konsernitilinpäätöksen laatiminen, ostolaskutus ja ostoreskontra, myyntilaskutus ja myyntireskontra Kassatoiminnot keskuskassatoiminnot, käteiskassojen toiminta Sisäisen pankin toiminta Perintä ja maksukyvyttömyysasiat Omaisuuden hallinta perintä ja jälkiperintä, huoneen- ja maanvuokrien perintä, lainojen perintätoimeksiannot ja palkkojen oikeudellinen takaisinperintä, konkurssiperintä, velkajärjestelyt, yrityssaneeraukset, konkurssit, konkurssivalvonta, ulosottotoimet, pakkohuutokaupat Kiinteän omaisuuden hallinta maakaupat, kiinteistöjen osto ja myynti, luovutukset, vaihdot, vuokraukset, katualueen haltuunotto, etuosto-oikeus Irtaimen ja käyttöomaisuuden hallinta irtaimen ja käyttöomaisuuden osto ja myynti, luovutukset, vuokraukset, vaihdot Perintö- ja lahjoitusasiat Hankintatoimi lahjoitukset, kuolinpesät, testamentit Hankintatoimi palveluiden ja tavaroiden hankinta (avoin menettely, rajoitettu menettely, neuvottelumenettely, kilpailullinen neuvottelumenettely, huutokauppa, suorahankinta) Omien kuljetusten järjestäminen Omien palvelujen ja tuotteiden myynti Palvelujen ja tuotteiden myyntiin liittyvä ohjaus

8 8 03. LAINSÄÄDÄNTÖ JA LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN Kansallisten lakien ja asetusten säätäminen EU-lainsäädäntö Lainsäädännön ja lainsäädännön soveltamisen ohjaus Lainsäädännön soveltaminen Laillisuusvalvonta Henkilöoikeus Oikeudellisten etujen valvonta Oikeudenkäynnit sisäiset riita- ja rikosasiat, organisaation edustaminen oikeusistuimissa Työriitojen sovittelu Vahingonkorvausasiat virkamiesten vahingonkorvausvastuu, omaisuuteen kohdistuvat vahingot (ulkopuolisten aiheuttamat), vahingonkorvaukset ulkopuolisille 04. ULKOPOLITIIKKA JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Kansainvälisten asioiden ohjaus Ulkoasiainhallinta Kehityspolitiikka Maahanmuuttopolitiikka Kansainväliseen toimintaan osallistuminen Jäsenyyksien hoitaminen kansainvälisissä organisaatioissa Kansainvälisten organisaatioiden toimintaan osallistuminen Kansainväliseen yhteistoimintaan osallistuminen ystävyyskuntatoiminta 05. SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO Sosiaalipalvelut Varhaiskasvatus

9 9 kunnallinen päivähoito, yksityinen päivähoito 07. TIEDON HALLINTA JA VIESTINTÄPALVELUT Tiedonhallinnan ja viestintäpalveluiden ohjaus Tiedonhallinnan ja viestinnän kehittäminen ja ohjaus asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje Tiedon hallinta ja tietopalvelu Tietoturva Tietosuoja Sähköisen asioinnin kehittäminen Asiakirjahallinto ja arkistotoimi ohjeet, rekisteröinti ja kirjaaminen, arkistonmuodostussuunnitelmat, tietojärjestelmä- ja henkilörekisteriselosteet, arkistojen luovutukset, arkistojen järjestäminen, asiakirjojen hävittäminen, kuvailut, kotiseutuarkistotoiminta Tietopalvelu Tilastotoimi Viestintä ja tiedottaminen asiakastietojen tarkastus- ja korjaus, asiakirjaluovutukset, lausuntojen ja todistusten antaminen toimialakohtaiset tilastot (esim. peruskoulutilasto, opettajamäärätilasto, oppilastilasto, kielivalintatilasto, oppilasennusteet, tilastotietoja edellisestä vuodesta, läähinhallituksen tunnuslukutilasto) Viestinnän ja tiedottamisen järjestäminen ulkoinen tiedottaminen, virallinen ilmoitustaulu, sisäinen tiedottaminen, markkinointi, kriisiviestintä Suhdetoiminta edustaminen, vierailut, tapahtumien järjestäminen (mm. yhteistoiminta eri järjestöjen kanssa) Julkaisutoiminta kirjat (historiateokset) Tulkki- ja käännöspalvelut Tietojärjestelmien kehittäminen ja ylläpito Tietojärjestelmäpalvelujen ohjaus Tietojärjestelmien käyttäjäoikeuksien hallinta Tietojärjestelmien suunnittelu ja käyttö

10 LIIKENNE Liikenteen suunnittelu ja kehittäminen Liikenteen suunnittelu, kehittäminen, ohjaus ja ylläpito strateginen suunnittelu, liikenneturvallisuus Liikennepalvelut Joukkoliikenteen toiminnallinen suunnittelu ja tuottaminen reittien suunnittelu, joukkoliikennepalvelujen tuottaminen Kuljetusten järjestäminen koululaiskuljetukset, palvelulinjat Satamatoiminta ja aluspalvelut Liikenteen valvonta 09. TURVALLISUUS JA YLEINEN JÄRJESTYS Turvallisuus- ja yleisten järjestysasioiden ohjaus Maanpuolustus Poliisi- ja järjestystoimi Pakkokeinot, rangaistukset ja kriminaalipolitiikka Rajavalvonta Palo- ja pelastustoimi Väestönsuojelu ja poikkeusoloihin varautuminen Valmiussuunnittelu valmiussuunnittelu, evakuointisuunnittelu, väestönsuojelutehtävät

11 MAANKÄYTTÖ, RAKENTAMINEN JA ASUMINEN Maankäytön, rakentamisen ja asumisen ohjaus Maapolitiikan hoito maankäyttötoimikunta, kaavoitussuunnitelmat ja katsaukset Maanhankinta maan ostaminen, etuosto-oikeusmenettely, lunastusmenettely, katualueen haltuunotto, maankäyttösopimusmenettely, maanvaihto Maanluovutus kaavoitettujen tonttien myynti ja vuokraus, muun maan (ei kaavoitettu) luovuttaminen, muun maan myynti ja vuokraus, maan vuokraus kunnalle, alueiden luovuttaminen käytettäväksi Maanmittaus ja maaperätutkimus Kiinteistönmuodostus, tonttijaot, katukorvaukset tontin lohkominen muodostamista varten, yleisen alueen lohkominen, määräalan lohkominen tilaksi, rasitetoimitus, kiinteistörekisterinpitäjän päätöksen teko, erillinen tonttijako, katualueiden haltuunotto, erillisen vesijätön ja muun erillisen alueen tilaksi muodostaminen ja kiinteistöön liittäminen, kiinteistömääritys, osakaskunnan hankkiman alueen liittäminen yhteiseen alueeseen, tilusvaihto, tontinosan lunastaminen ja lohkominen tontiksi, yhteisalueosuuden siirtäminen ja tilaksi muodostaminen, yhteismetsäosuuden siirto Maa- ja kallioperätutkimukset Maastomittaukset ja paikkatietojen hallinta Kaavoitus ilmakuvaus ja kuva, maastomittaukset (rakennus-, saneeraus-, teollisuus-, tie-, vesistömittaukset, johtoverkostomittaukset) Maakuntakaavoitus Kuntien välinen yleiskaavoitus Yleiskaavoitus / osayleiskaavoitus Asemakaavoitus asemakaavan laatiminen, asemakaavan muutos, asemakaavan kumoaminen Rantakaavoitus Rakennuskiellot ja toimenpidekiellot/-rajoitukset Nimistö- ja osoiteasiat Rakentaminen, ylläpito ja käyttö Rakennusvalvonta rakennusjärjestyksen laatiminen, poikkeamislupamenettely, suunnittelutarveratkaisumenettely, rakennuslupamenettely, toimenpideilmoitusmenettely, toimenpidelupamenettely, maisematyölupamenettely, purkamislupamenettely, tilapäistä rakennusta koskeva lupamenettely, kokoontumistila-asiat, maa-aineslupamenettely, rakennusrasitemenettely, rakennusten ympäristön

12 12 jatkuva valvonta, johtojen ja laitteiden sijoittamisluvat Yleisten alueiden suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito maarakentaminen, liikenneväylien suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito (kadut, tiet, sillat, tunnelit, jalkakäytävät, kevyen liikenteen väylät, pyörätiet, erikseen kaavatiet ja yksityistiet), ulkoilu- ja viheralueiden suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito (puistot, leikkipuistot, ulkoilualueet, pihat, torit, koirapuistot, leirintäalueet, ulkoilualueet, urheilupaikat, pallo- ja pelikentät, luonnonsuojelualueet, luontopolut), kunnallistekninen suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito (vesi- ja viemärijohdot, muut johdot ja laitteet) vesialueiden suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito (satama-alueet, ranta-alueet, rantarakenteet; laiturit) maa- ja metsätilojen hoito (harvennukset, istutukset) yleisten alueiden käyttö (käyttölupien myöntäminen) Kiinteistöjen rakentaminen, ylläpito ja käyttö Asuminen suunnittelu (rakenne- ja arkkitehtisuunnittelu, lvi-, sähkö- ja muu erikoissuunnittelu), uudisrakentaminen, korjausrakentaminen (perusparannus, lisärakentaminen, muutorakentaminen) tilatoiminnat (isännöinti, vuokraus, turvapalvelut, rakennusautomaatio) kiinteistönhoito (lämpö-, sähkö- ja vesihuolto, kiinteistön- ja erityislaitehuolto, jätehuolto, teknisten järjestelmien hoito, ulkoalueiden hoito, rakennus-, automaatio, päivystys ja energiaseuranta), kunnossapito Asuntotuotannon ohjaus (liittyy maankäytön toteuttamiseen) Asumisoikeusasiat Asuntojen vuokraus Korjausneuvonta- ja avustusten myöntäminen korjausneuvonta, korjaus. energia- ja hissiavustusten myöntäminen, suhdanneluontoiset avustukset

13 YMPÄRISTÖASIAT Ympäristöasioiden ohjaus Ympäristönsuojelu ympäristösopimusten laadinta, ympäristöasioiden ohjeistaminen, ympäristöohjelman laadinta ja seuranta, ympäristönsuojelun toimenpideohjelmien ja suojelusuunnitelmien laadinta, ympäristönsuojelumääräyksien kokoaminen, ympäristönsuojelumääräyksien antaminen Ympäristönsuojelun lupa- ja ilmoitusasiat muiden lupaviranomaisten lupapäätösten tiedoksiantoon ja täytäntöönpanoon osallistuminen, kunnan myöntämän ympäristöluvan käsittely (päätös, muuttaminen, määräajan pidentäminen, luvan raukeamisesta päättäminen, valituksen käsittely), koeluonteisesta toiminnasta kunnan ympäristöviranomaiselle ilmoittaminen, poikkeuksellisesta tilanteesta kunnan ympäristöviranomaiselle ilmoittaminen, kaikkien ympäristölupien tarkkailu ja seuranta, lausuntojen antaminen viranomaisille niistä ympäristönsuojelullisista asioista tai luvista, jotka ovat vireillä kunnan alueella, pilaantuneen maaperän kunnostamiseen liittyvät asiat Vesistöihin liittyvät lupa- ja ilmoitusasiat muiden lupaviranomaisten lupapäätösten tiedoksiantoon ja täytäntöönpanoon osallistuminen, kunnan myöntämien vesilain mukaisten lupien käsittely (myöntäminen, muuttaminen, määräajan pidentäminen, luvan raukeamisesta päättäminen), ruoppaamisilmoitukset, ilmoitus ruoppausmassojen sijoittamisesta vesialueelle, lupa uittorakennelmien poistamiseen tai muuttamiseen, lupa kuorimattoman puutavaran uittamiseen, ilmoitus veden korkeuden tai -juoksun tilapäisestä muuttamisesta uiton takia, lupa ojitukseen eräissä tilanteissa, lupa pengerryksien kuivatusvesien johtamisesta vesistöön, lupa vesistöön liittyvien tutkimuksien tekemiseen eräissä tapauksissa, kaikkien vesilain mukaisten lupien tarkkailu ja seuranta Vesiliikenteen lupa-asiat muiden lupaviranomaisten lupapäätösten tiedoksiantoon ja täytäntöönpanoon osallistuminen, kunnan myöntämät vesiliikennelain mukaisten kilpailujen tai harjoituksien luvat, kaikkien vesiliikenteeseen liittyvien lupien tarkkailu ja seuranta Maastoliikenteen lupa-asiat muiden lupaviranomaisten lupapäätösten tiedoksiantoon ja täytäntöönpanoon osallistuminen, kunnan myöntämien maastoliikennelain mukaisten lupien käsittely, moottorikelkkareitit (reitin ja reitin haltijan muutoksen hyväksyminen, reitin lakkauttamisesta päättäminen), kunnan myöntämät maastoliikenteeseen liittyvien kilpailujen ja harjoituksien järjestämislupien käsittely, kaikkien maastoliikenteeseen liittyvien lupien tarkkailu ja seuranta Luonnonsuojelun lupa-asiat muiden viranomaisten luonnonsuojelullisten päätösten tiedoksiantoon ja täytäntöönpanoon osallistuminen, yksityismaalla olevan luonnonmuistomerkin rauhoituksesta / lakkauttamisesta päättäminen (LSL 26 ja 28 ), kaikkien luonnonsuojelullisten lupien tarkkailu ja seuranta Vesi- ja jätevesihuollon lupa-asiat kiinteistön vapauttaminen kunnan vesihuoltojärjestelmään liittymisvelvollisuudesta, kiinteistökohtaisen poikkeuksen myöntäminen talousvesien käsittelyyn, luvan käsittely jäteveden johtamiseen toisen ojaan, luvan käsittely viemärin

14 14 rakentamiseen yksityisen tien alitse, pohjaveden ottoluvat, jäteveden käsittelyluvat Jätehuollon lupa-asiat Ympäristöterveydenhuolto (Kainuun maakunta kuntayhtymä) Ympäristövalvonta ja haittojen ehkäisy Ilman laadun seuranta muiden lupaviranomaisten lupapäätösten tiedoksiantoon ja täytäntöönpanoon osallistuminen, ilman laadun lausuntopyyntöjen käsittely (saapuva), ilman laadun seuranta, liikenteen päästöjen seuranta Melu- ja tärinähaittojen valvonta ja ehkäisy meluilmoituksen käsittely, meluselvitykset, melu- ja tärinäkohteiden valvonta, melu- ja tärinäkohteiden mittaaminen Jätehuollon valvonta alueellinen jätehuollon suunnittelu, jätehuollon valvonta Vesisuojelun valvonta ojitusmääräysten rikkomisen tai laiminlyönnin käsittely, pohjavesien valvonta ja vesilainsäädännön yleinen valvonta Yleinen kunnan ympäristön tilan seuranta roskaantuneen alueen puhdistamisesta määrääminen, huomautukset ja oikaisukehotuksen antaminen ympäristörikkomuksissa, uhkasakon tai teettämisuhan asettaminen ympäristörikkomuksissa, ympäristörikoksesta ilmoittaminen Kunnan alueella suoritettavien ympäristönsuojelullisien tutkimuksien toteuttaminen kunnan alueella suoritettavien ympäristönsuojelullisten tutkimusten toteuttaminen, luonnon monimuotoisuus, luonnonsuojelualueet Kunnan alueella tapahtuvan ympäristönsuojelullisen neuvonnan ja ohjauksen järjestäminen kunnan alueella tapahtuvan ympäristönsuojelullisen neuvonnan ja ohjauksen järjestäminen, valistus eli näyttelyt, luontokoulut ja retket sekä muut tapahtumat Maaperän suojelu ja valvonta lumenkaatopaikat ja niiden valvonta, valvontailmoitukset lannan patteroinnista, muu varastointi (sähköpylväät ym.), pilaantuneen maaperän tutkiminen ja kunnostaminen Leirintäalueet leirintäalueista ilmoittaminen Vesi- ja jätevesihuollon valvonta Vesihuollon valvonta talousveden laadun valvonta, vedenottamoiden toiminnan tarkkailu Jätevesihuollon valvonta jätevedenpuhdistamon toiminnan tarkkailu

15 Maisema- ja kulttuuriympäristön suojelu ja hoito Maisema- ja kulttuuriympäristön suojelun ja hoidon ohjaus valtakunnallisiin maisemansuojelu- ja kulttuuriympäristöohjelmien laatimiseen osallistuminen, Natura 2000 hankkeisiin osallistuminen, kansallispuistojen perustamiseen ja suojeluun osallistuminen, luonnonsuojelupuistojen perustamiseen ja suojeluun osallistuminen Muinaismuistojen hoitaminen ja hallinta luonnonmuistomerkin rauhoittamis- ja rauhoittamisen lakkaamispäätöksien tekeminen Kunnan maisema- ja kulttuurikohteiden suojelu ja hoito kunnan maisema- ja kulttuuriympäristön suojelu- ja hoito-ohjelmien laatiminen Kasvuympäristön ja luontotyyppien suojelu maiseman eettisten arvojen suojelu

16 OPETUS- JA SIVISTYSTOIMI Opetus sisältää esi- ja perusopetuksen Opetus- ja sivistystoimen ohjaus Koulutuspoliittinen suunnittelu (periaatelinjaukset) Kouluverkkoselvitys Koulutuksen ja opetuksen suunnittelu lukuvuosisuunnitelmat, opetussuunnitelmat Kokeilu- ja kehittämistoiminta Oppilas- ja opiskelija asiat Oppilasvalinnat ja oppilaaksi otto koulutulokkaan oppilaaksiotto, koulunkäyntilupa, koulunkäyntilupa yhtä vuotta säädettyä aiemmin, koulunkäyntilupa yhtä vuotta säädettyä myöhemmin, kielija kulttuuriryhmien valmistavaan opetukseen ottaminen, erikoisluokalle valinta, oppilaan toteaminen eronneeksi, oppilaan siirto yläkouluun, erityisopetukseen ottaminen/siirto ja purkaminen, yhteishaku, koulunkäyntioikeus vieraaseen kuntaan, koulunkäyntioikeus toiseen koulupiiriin, siirto toiseen kouluun Oppilaan arviointi kirjalliset arvioinnit, itsearviointi, arviointikeskustelut, ehtolaiskuulustelu, arvioinnin uusiminen, arvosanan korottaminen päättötodistukseen, opintojen hyväksilukeminen, osallistumistodistukset Oppilaan opetuksen järjestäminen valitun aineen vaihtaminen toiseksi, aineen opetuksesta vapauttaminen, oppilaan erityiset opetusjärjestelyt, avustajat, koulun ulkopuolella annettava opetus Oppilashuolto Kurinpito aamu- ja iltapäivätoiminta, koulukuljetukset, opintososiaaliset tukitoimet, koulupsykologitoiminta, koulukuraattoritoiminta, kouluruokailu, tukioppilastoiminta kirjallisen varoituksen antaminen, jälki-istunnot, erottaminen Kodin ja koulun välinen yhteistyö vanhempainillat Palkitseminen ja stipendit stipendit, palkinnot Opiskelijavaihto Oppilaskuntatoiminta Oppilaskuntavaalit Harrastustoiminta koulun omat kerhot Opetuksen toteuttaminen Koulutuksen ja opetuksen laadun arviointi

17 Opetustehtävät kokeiden järjestäminen, oppilaan ohjaus, juhlat, tutustumiset, teemaviikot Työelämään tutustuminen TET-harjoittelu Ylioppilastutkinto Kulttuuripalvelut Kulttuuritoimen suunnittelu ja ohjaus Kulttuuritoimi kulttuuritapahtumat, ohjattu toiminta (kurssit, tilaisuudet, tapahtumat, leirit, koulutus, työpajat), Kansalaisopisto kansalaisopiston opetus- ja oppilaskuntatoiminta Kirjastotoiminta aineiston ja kokoelmien ylläpito, lainaustoiminta ja valvonta, kaukolainaus, kirjailijavierailut ja tapahtumat Museotoiminta kokoelmahallinta (kokoelmasuunnitelman ja ohjelman laadinta, esinehankinta, luettelointi, säilytys, esinelaina/näytteille otto, näytteille asettaminen, konseptija sisältösuunnittelu, tekniikka ja logistiikka) konservointi (teosten ja esineiden kunnon vastaanotto- ja lähtötarkistus, mahd. konservointi, pakkaamisen ja kuljetusten valvonta, näyttelyolosuhteiden määrittely ja olosuhdevalvonta näyttelyn aikana, siivous) valokuvaus ja dokumentointi; arkistointi (kuvaaminen näyttelyä, julkaisua ja arkistoa varten, kuvan käsittely ja painatukset, kuvien arkistointi; mediaseuranta ja lehtileikearkistointi museopedagogiikka (museopedagogisen ohjelman laatiminen ja päivittäminen, sisällön tuottaminen, tiedon välittäminen näyttelyinformaatio, opetusmateriaalin laatiminen ja tarjoaminen, opastukset, luennot, työpajat) Musiikki- ja orkesteritoiminta Teatteri-, baletti- ja oopperatoiminta Tivoli- ja eläintarhatoiminta Liikuntatoimi Liikuntatoimen ohjaus lasten liikunta (leirit ja kesäkurssit), nuorten liikunta, työikäisten liikunta (terveys- ja kuntoliikunta), erityisryhmien liikunta, kampanjat ja tapahtumat Liikuntalaitospalvelut liikuntalaitosten toiminta (liikuntasalit, kuntosalit), harjoitus-, ottelu- ja kilpailuvuorovaraukset, kansainvälisten ja kansallisten urheilutapahtumien olosuhteiden luominen Ulkoliikuntapalvelut ulkoliikuntapaikkojen ja alueiden kunnossapito (urheilukeskukset, urheilu- ja pallokentät, ulkoilureitit, kuntoradat, hiihtoladut, uimarannat, ulkoilualueet),

18 18 harjoitus-, ottelu- ja kilpailuvuorovaraukset, kansainväliset ja kansalliset urheilutapahtumat Liikuntatoimen avustukset Lapsi- ja nuorisoasioiden palvelut Nuorisokasvatus Tiedotus ja neuvonta Nuorisotyö alueellinen, sosiaalinen ja monikulttuurinen nuorisotyö Koululaisten kerhotoiminta Leirit ja tapahtumat Työpajatoiminta Palvelujen tukeminen avustukset, nuorisotilojen käyttö ja valvonta 13. TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA 14. ELINKEINO- JA TYÖVOIMAPALVELUT Elinkeino- ja työvoimapalvelujen ohjaus Elinkeino- ja työvoimapolitiikka elinkeinostrategia Elinkeino ja työvoimatoiminnan suunnittelu ja kehittäminen Yritystoiminnan edistäminen Yhteistyö ja yritystoiminnan tukeminen toimitilat, yritystoiminnan tukeminen Matkailun edistäminen matkailustrategia, matkailumainonta, matkailutapahtumat Maaseudun elinkeinotoiminta Maatalous EU- ja kansalliset tuet, tukien valvonta, vahingonkorvaukset, kasvinsuojelu, koulutus ja neuvonta, maatalousyrittäjien laina-, avustus ja muut tukiasiat, tuotannon ohjaus, maatalousyrittäjien luopumistuki, luopumiseläke ja luopumiskorvaus Lomitustoiminta Metsätalous Kalatalous

19 Porotalous Metsästys ja riistatalous Riistanhoito ja metsästyksen säätely Polttoaine- ja energiatuotannon sekä huollon suunnittelu, järjestäminen ja toteuttaminen Polttoaine- ja energiatuotannon sekä huollon ohjaus Polttoaineen- ja energiantuotanto Vesi- ja jätevesihuollon järjestäminen ja toteuttaminen Vesihuollon järjestäminen Jätevesihuollon järjestäminen Jätehuollon järjestäminen ja toteuttaminen Jätehuollon järjestäminen Jätehuollon toteuttaminen Työvoimapalvelut Työvoimapalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Työvoimapalvelujen tuottaminen Työllisyysasioiden hoitaminen

Liite 1 Khall 14.10.2014 SUOMUSSALMEN KUNNAN TEHTÄVÄLUOKITUS

Liite 1 Khall 14.10.2014 SUOMUSSALMEN KUNNAN TEHTÄVÄLUOKITUS Liite 1 Khall 14.10.2014 SUOMUSSALMEN KUNNAN TEHTÄVÄLUOKITUS Kunnanhallitus 14.10.2014 SISÄLLYS 00. HALLINTOASIAT... 1 01. HENKILÖSTÖASIAT... 3 02. TALOUSASIAT, VEROTUS JA OMAISUUDEN HALLINTA... 6 03.

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TEHTÄVÄLUOKITUS

HYRYNSALMEN KUNNAN TEHTÄVÄLUOKITUS HYRYNSALMEN KUNNAN TEHTÄVÄLUOKITUS 19.5.2014 SISÄLLYS 00. HALLINTOASIAT... 1 01. HENKILÖSTÖASIAT... 3 02. TALOUSASIAT, VEROTUS JA OMAISUUDEN HALLINTA... 6 03. LAINSÄÄDÄNTÖ JA LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN...

Lisätiedot

Itä-Savon sairaanhoitopiirin tehtäväluokitus 1.1.2011. Arkistopäällikkö Sari Hulkkonen

Itä-Savon sairaanhoitopiirin tehtäväluokitus 1.1.2011. Arkistopäällikkö Sari Hulkkonen Itä-Savon sairaanhoitopiirin tehtäväluokitus 1.1.2011 Arkistopäällikkö Sari Hulkkonen Tehtäväluokka 00 HALLINTOASIAT 00.00 Hallintoasioiden ohjaus 00.00.01 Toimielinten ja luottamuselinten valinta ja kokoonpano

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15.

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. Voimaantulopäivä 26.3.2015 Sisällysluettelo 1 luku Yleiset määräykset...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt...4

Lisätiedot

ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA

ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja 00. HALLINTO 00.01 TOIMINNAN SUUNNITTELU, JÄRJESTÄMINEN, TOTEUTTAMINEN JA KEHITTÄMINEN 00.01.00 Perustamissopimukset

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Tarkistettu 23.6.2009 Sovelletaan 1.7.2009 lukien Tarkistettu 2.2.2010 Sovelletaan 1.3.2010 lukien Tarkistettu 21.6.2010 Sovelletaan 30.7.2010 lukien Tarkistettu 8.2.2011 Sovelletaan 28.2.2011 lukien Tarkistettu

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO I LUKU 1 YLEISTÄ 1 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 II LUKU 1 HALLINTO-ORGANISAATIO JA RATKAISUVALTA 1 2 YLEISTÄ 1 3 KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 4.2.2008 8 Muutettu kvalt. 28.4.2008 21 Muutettu kvalt. 15.12.2008 71 Muutettu kvalt. 15.2.2010 7 Muutettu 13.12.2010 60 Muutettu 7.11.2011

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Paraisten kaupungin hallintosääntö 1 Sisällysluettelo I YLEISTÄ Sivu 1. luku Yleiset määräykset 2 II KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖT 2. luku Kaupungin organisaatio 2 3. luku Kaupungin monijäsenisten toimielinten

Lisätiedot

EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.2.2013 alkaen Khall 21.1.2013 Valt 28.1.2013 2 Sisällysluettelo I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET sivu 1 Säännön soveltaminen... 1 2 Toimintastrategiat... 1 II luku LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kangasalan valtuusto 13.10.2008 93 13.12.2010 17 12.12.2011 111 10.12.2012 111 4.3.2013 47 9.12.2013 140 17.11.2014 88 2 SISÄLLYS 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Valtuuston 10.12.2012 59 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2013 Muutettu, valtuusto 28.1.2013 20 2 ja 17 osalta, muutos voimaan heti TOIMINTASÄÄNTÖ TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 18.6.2009 43 hyväksymä viimeisin muutos kv 23.4.2013 123 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen 2 Kaupungin toiminta-ajatus II

Lisätiedot

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala II luku KUNNAN ORGANISAATIO 2 Luottamushenkilöorganisaatio 3 Päävastuualueet ja niiden jakaminen toimialueiksi 4 Henkilöstö-

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN

SAVONLINNAN KAUPUNGIN SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Savonlinnan kaupunginvaltuustossa Voimaantulo 1.1.2013 LUONNOS 2 SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ... 4 1 LUKU... 4 Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Pälkäneen kunta Hallintosääntö

Pälkäneen kunta Hallintosääntö Pälkäneen kunta Hallintosääntö Yhteistyötoimikunta 7.12.2011 Kunnanhallitus 7.12.2011 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 Hallintosääntö 2 Sisällysluettelo I Yleistä... 4 1 Säännön soveltamisala... 4 II Organisaatio...

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 02.11. 2009 VOIMASSA 16.11.2009 ALKAEN

KIIKOISTEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 02.11. 2009 VOIMASSA 16.11.2009 ALKAEN KIIKOISTEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 02.11. 2009 VOIMASSA 16.11.2009 ALKAEN Kiikoisten kunnan hallintosääntö SISÄLLYSLUETTELO Sivu LUKU 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 Hallintosäännön soveltaminen

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Voimaantulo 1.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan toimintaa ohjaavat säännökset 2 Toimivallan

Lisätiedot

HALLINTO- JA TOIMINTASÄÄNTÖ

HALLINTO- JA TOIMINTASÄÄNTÖ HALLINTO- JA TOIMINTASÄÄNTÖ - 1 - HAMINAN KAUPUNKI HALLINTO- JA TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU... - 1 - YLEISET MÄÄRÄYKSET... - 1-1 Kaupungin toiminta-ajatus... - 1-2 Hallinto- ja toimintasäännön

Lisätiedot

JHS 145 Palvelutietojen ryhmittely ja osoitteet asiointia varten monta toimialaa kattavissa julkisen sektorin portaaleissa

JHS 145 Palvelutietojen ryhmittely ja osoitteet asiointia varten monta toimialaa kattavissa julkisen sektorin portaaleissa JHS 145 Palvelutietojen ryhmittely ja osoitteet asiointia varten monta toimialaa kattavissa julkisen sektorin portaaleissa Versio: Julkaistu: 2.11.2004 Voimassaoloaika: 31.12.2009 Sisällys 1 Alkusanat...

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 9.3.2015 57 Valtuusto 30.3.2015 8 Sisällysluettelo I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 II LUKU: HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA

Lisätiedot

Kunnanvaltuustossa hyväksytty 15.11.2011 POLVIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

Kunnanvaltuustossa hyväksytty 15.11.2011 POLVIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuustossa hyväksytty 15.11.2011 POLVIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ POLVIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISTÄ 1 1. Säännön soveltamisala 1 II LUKU LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

Lisätiedot

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 luku... 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Kunnan toiminta-ajatus... 4 3 Organisointi

Lisätiedot

Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos. Voimaantulo xx.xx.xxxx. Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x

Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos. Voimaantulo xx.xx.xxxx. Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos Voimaantulo xx.xx.xxxx Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 II LUKU TOIMIELIMET... 1 2 Toimielimet ja

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kunnanhallitus 26.11.2013 9.12.2013 Kunnanvaltuusto 16.12.2013 ALAVIESKAN KUNTA TALOUSARVION LAADINNASSA KÄYTETTYJÄ TUNNUSLUKUJA VÄESTÖ Ikäryhmä 2008 2009 2010

Lisätiedot

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT Kunnanhallituksen johtosääntö Tilintarkastussääntö Sivistystoimen johtosääntö Teknisen toimen johtosääntö Kaustisen seutukunnan lautakunnan (Seutuvaltuusto)

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Kunnanhallitus 8.12.2014 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 Verotulojen kehitys 1000 euroa 2009-2017 8000 7500 7000 6500 6000 5500 5000 4500 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITE

ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITE tulostuspvm 09.12.2010 1/249 Versio Hakuehto Arkistonmuodostaja Suunnitelman tila Versio 1 Raportin otsikko Näytetään otsikot 1 Arvo KIIMINGIN KUNTA Luonnos ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITE LMA 2/249 0 YLEISHALLINTO

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2015 Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Sopimusohjaus ja organisaation johtamisjärjestelmä... 4 3 Päätösvallan siirtäminen...

Lisätiedot