LIIKETOIMINNAN HALLINNOINTISOPIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKETOIMINNAN HALLINNOINTISOPIMUS"

Transkriptio

1 1(10) LIIKETOIMINNAN HALLINNOINTISOPIMUS 1. SOPIMUKSEN SOPIJAPUOLET Liiketoiminnan hallinnoinnista on sovittu seuraavien sopijapuolten kesken: (Y-tunnus ), Mechelininkatu 1a, HELSINKI (jatkossa Culminatum tai yhtiö ) ja Yhteyshenkilö saakka: toimitusjohtaja Marja-Liisa Niinikoski Yhteyshenkilö alkaen: hallituksen varapuheenjohtaja Marja-Leena Rinkineva Uudenmaan liitto (Y-tunnus ), Esterinportti 2 B, HELSINKI (jatkossa hallinnoija ) Yhteyshenkilö: Paula Autioniemi SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS Culminatumin yhtiökokous on hyväksynyt hallituksen linjauksen yhtiön varsinaisen liiketoiminnan päättämisestä mennessä (jatkossa siirtoajankohta ). Liiketoiminnan päättämisen johdosta yhtiön kaikkien työntekijöiden työsopimukset sekä toimitusjohtajan johtajasopimus päättyvät mennessä. Viimeisten yhtiön omasta toimestaan toteuttamien hankkeiden toteuttamisaika päättyy samana ajankohtana. Yhtiö kuitenkin jatkaa olemassaoloaan juridisena henkilönä sekä vastaa kaikista velvoitteistaan ja huolehtii oikeuksistaan osakeyhtiölain ja hyvän hallintokäytännön edellyttämällä tavalla täysimääräisesti. Uudenmaan liitto on Culminatumin suurin osakkeenomistaja noin 25 prosentin osuudella. Uudenmaan liitto toimii rahoittajaviranomaisena sekä myös itse toteuttaa hankkeita muualta saamallaan rahoituksella. Tällä sopimuksella sovitaan Culminatumin liiketoiminnan hallinnoinnin (jatkossa hallinnointitehtävä ) siirtämisestä toteuttavaksi hallinnoijan toimesta yhden vuoden kattavalla ajanjaksolla

2 2(10) 3. HALLINNOIJAN TEHTÄVÄ Hallinnoijan tehtävänä on saattaa päätökseen Culminatumin toteuttamat hankkeet sekä vastata muusta yhtiön juoksevien asioiden hoitamisesta (jatkossa operatiivinen toiminta ). Operatiivinen toiminta koskee sekä Culminatumin yhtiötä sekä sen toteuttamia hankkeita ja yhtiön arkistoa, joka toimitetaan hallinnoijan haltuun. Hallinnointitehtävään ei sisälly aktiivisia toimenpiteitä Culminatumin toiminnan kehittämiseksi tai esimerkiksi hankerahoituksen hankkimiseksi. Sopijapuolet ovat sitoutuneet toimimaan hyvässä yhteistyössä kaikissa tilanteissa toisen sopijapuolen edut ja näkökulman huomioon ottaen. 4. TOIMINTAPERIAATTEET Culminatumin hallitus vastaa yhtiön toimintaa koskevien päätösten tekemisestä yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla. Hallitus päättää yhtiön toimintaan liittyvistä strategisista päätöksistä ja operatiivisen toiminnan yleisistä periaatteista. Hallinnoija toimii tämän sopimuksen mukaisia tehtäviä täyttäessään Culminatumin hallituksen johdon ja valvonnan alla. Hallinnoija avustaa hallitusta päätösten tekemisessä ja niiden täytäntöönpanossa sekä raportoi hallitukselle yhtiön asemasta ja suoritetuista operatiivisista toimenpiteistä hallituksen asettamien suuntaviivojen mukaisesti. Hallinnoija vastaa operatiiviseen toimintaan liittyvien rutiininomaisten päätösten tekemisestä tässä sopimuksessa sovitulla tavalla. Hallinnoija suorittaa edellä mainitut tehtävät parhaaksi katsomallaan tavalla. Hallinnoija vastaa hallinnointitehtävän täyttämisestä huolellisesti, kuten omasta toiminnastaan ja siitä, että sillä on käytettävissään riittävät resurssit ja että hallinnointitehtävä täytetään joutuisasti, toimivasti ja tehokkaasti. 5. VALTUUTTAMINEN JA ASIAINHOITAJAN NIMEÄMINEN Culminatumin hallitus voi valtuuttaa jäsenensä valmistelemaan tämän sopimuksen nojalla hallituksen päätettäväksi tulevista asioista. Sopijapuolet sopivat siitä, että hallinnoija nimeää omasta organisaatiostaan asiainhoitajan, joka koordinoi hallinnointitehtävän toteuttamista hallinnoijan lukuun. Asiainhoitajan nimeäminen tai vaihtaminen edellyttää Culminatumin hallituksen etukäteistä suostumusta. Culminatumin hallitus voi valtuuttaa asiainhoitajan edustamaan yhtiötä yhdessä yhden hallituksen jäsenen kanssa Culminatumin yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Culminatumin hallitus voi koska tahansa peruuttaa suostumuksensa asiainhoitajan nimeämiseksi tai tälle mahdollisesti myönnetyn edellä mainitun edustamisoikeuden. 6. HALLINNOIJAN TEHTÄVÄT Hallinnoija vastaa Culminatumin operatiivisen toiminnan toteuttamisesta edellä kuvatulla tavalla. Siihen sisältyy seuraavia tehtäväkokonaisuuksia, jotka on tarkemmin kuvattu liitteessä 1. Osapuolet voivat yhteisesti sopien milloin tahansa täydentää liitettä 1 sopimuksen voimassaoloaikana.

3 3(10) Hallinnointitehtävään sisältyvät tehtäväkokonaisuudet ovat seuraavat: HALLINNOIJAN TEHTÄVÄKOKONAISUUDET Hanketoiminnan päättämiseen liittyvät tehtävät päättyvien hankkeiden loppuraportointi ja maksatushakemukset (4 kpl) 2. Muiden hankkeiden lisäselvityspyynnöt, maksatusten vastaanotto, niiden edelleenvälittäminen hankepartnereille, saatavien valvonta (x kpl; määrä täsmentyy kesäkuun aikana) Arvioitu työmäärä enintään htp Yhtiön toimintaan liittyvät tehtävät Tehtäviin perehtyminen 5 Hallituksen kokousten ja yhtiökokouksen valmistelu ja järjestäminen 7 Vuoden 2014 tilinpäätöksen laatiminen 10 Kirjanpidon ja taloudellisen tuloksen koostaminen hallituksen 12 kokouksiin Sopimushallinta 3 Lainojen takaisinmaksu osakkaille 1 Arkiston ylläpito 4 Välitilinpäätöksen kaltaisen selvityksen toteuttaminen taloustilanteen mukaisesti Erikseen sovittavat tehtävät Mahdolliset erikseen sovittavat tehtävät, kuten yhtiön mahdolliseen purkamiseen liittyvät tehtävät 9 Yhtiön aseman valmistelu jälkeen 2 Yhteensä (enintään htp) 90 Mikäli Culminatumin yhtiökokous päättää yhtiön purkamisesta, on tähän toimeen liittyvät hallinnoijan tehtävät otettu huomioon arvioidussa enimmäistyömäärässä. 7. PÄÄTÖSTEN TEKEMINEN Hallinnoija voi päättää seuraavista operatiiviseen toimintaan liittyvistä seikoista ilman Culminatumin hallituksen etukäteistä lupaa: Culminatumin hanketoiminnan toteuttaminen: - Kustannusten hakemisesta luopuminen, jos työmäärä ylittää hallinnoijan arvion mukaan siitä saatavan hyödyn ja rahallinen arvo on alle yhden tuhannen (1.000) euroa. - Rahoituksen välittäminen muille osatoteuttajille, jos Culminatum on toiminut hankkeen koordinaattorina (hallinnoijana), mikäli välitettävän rahoituksen suuruus on alle kaksi tuhatta (2.000) euroa ja sen määrä on kiistaton. - Ostopalvelujen hankkimiseen, mikäli ne eivät sisälly tämän sopimukseen ja niiden arvo alittaa tuhat (1.000) euroa, mikäli hankittavat palvelut ovat välttämättömiä hallinnointitehtävän täyttämiseksi. Culminatumin yhtiön toiminnan toteuttaminen: - Yhtiön tavanomaisen operatiivisen toiminnan toteuttaminen mukaan lukien taloushallinto ja arkistointi - Viranomaiselle tehtävien ilmoitusten ja maksujen suorittaminen

4 4(10) - Yhtiön verotukseen liittyvät tehtävät Hallinnoijalla on aina oikeus alistaa tarpeelliseksi katsomansa asia Culminatumin hallituksen päätettäväksi, ellei siitä aiheudu suhteessa asian laatuun yhtiölle kohtuutonta viivytystä tai vahinkoa. Hallinnoijan on pyydettävä Culminatumin hallitukselta kirjallinen lupa seuraavien toimenpiteiden toteuttamiseen: - Rahoituksen välittäminen muille osatoteuttajille, jos Culminatum on toiminut hankkeen koordinaattorina (hankkeen hallinnoijana) ja välitettävän rahoituksen suorittaminen voi vaarantaa yhtiön taloudellisen aseman. - Culminatumille myönnettyjen lainojen takaisin maksamiseen. - Ostopalvelujen hankkimiseen, mikäli ne eivät sisälly tähän sopimukseen ja niiden arvo ylittää tuhat (1.000) euroa. - Tässä sopimuksen sovitun enimmäistyömäärän ylittämiseen tai tähän sopimukseen sisältymättömien tehtävien suorittamiseen. - Matkoihin pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. - Hanketoteuttamiseen tai yhtiön toimintaan liittyvään ulkoiseen viestintään sekä tiedottamiseen yhtiön osakkaille. - Kolmansille tahoille tehtäviin suorituksiin, jos ne eivät ole määrältään, sisällöltään tai jonkin muun seikan johdosta kiistattomia tai eivät perustu tähän sopimukseen tai sen perusteella voimassa oleviin muihin sopimuksiin. - Hallinnoijalle tämän sopimukseen perusteella tulevien suoritusten hyväksymisestä ja maksamisesta. 8. HALLINNOINTI- JA KULUKORVAUSTEN MÄÄRÄYTYMINEN Hallinnoijalle maksetaan tämän suorittamaan asiantuntijatyöhän perustuvaa hallinnointikorvausta, jonka suuruus on viisisataaneljäkymmentä (540) euroa (+alv) henkilötyöpäivältä (7½ tuntia päivässä). Siihen lisätään yleiskustannuksista johtuva 10 % suuruinen kerroin, jolloin hallinnoinnin henkilötyöpäivän kokonaishinta on viisisataayhdeksänkymmentäneljä (594) euroa (+alv). Tähän sopimukseen perustuvien henkilötyöpäivien enimmäismäärä on 90 työpäivää. Täten hallinnointiin liittyvän asiantuntijatyön määrä on enintään euroa (+alv). Henkilötyöpäivän kokonaishintaan sisältyy kaikki hallinnointitehtävän täyttämiseen liittyvät työkustannukset sekä kaikki hallinnoijalle syntyvät muut kustannukset, kuten palkat, vuokra-, toimisto-, neuvottelu-, laite- sekä hallintokulut lukuun ottamatta erikseen sovittuja kulukorvauksia. Hallinnoija on velvollinen pitämään työtuntilistaa tekemistään henkilötyöpäivistä yhden tunnin tarkkuudella erikseen kunkin tehtäviä suorittaneen henkilön sekä hankkeen osalta. Työtuntilistat tulee liittää hallinnoijan Culminatumille toimittamaan laskuun. Asiantuntijatyöhön liittyvien kustannusten lisäksi hallinnoija on oikeus kulukorvaukseen seuraavissa tapauksissa: - Tähän sopimukseen sisältyvistä Culminatumia varten hankituista ostopalveluista syntyvistä kustannuksista, kuten kirjanpito ml. palkanlaskenta, yhtiön ja hankkeiden tilintarkastukset, vakuutusmaksut sekä hallituksen palkkiot, - Hallinnoijan Culminatumin puolesta suorittamista viranomaismaksuista kuten kaupparekisteri-ilmoituksista,

5 5(10) - ja sähköpostiosoitteen ylläpidosta, - hallinnoijalle syntyneistä välttämättömistä matkakustannuksista hankkeiden päättämisen loppuunsaattamiseksi tai yhtiön operatiivisen toiminnan toteuttamiseksi, mutta ei kuitenkaan pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, ellei siihen ole Culminatumin hallitukselta etukäteen saatua lupaa, - hallitus-, yhtiökokous- ja muista Culminatumin puolesta tehtävistä välttämättömistä järjestelyistä syntyneet kustannukset. Syntyneistä kustannuksista tulee pitää luetteloa ja se tulee liittää hallinnoijan Culminatumille toimittamaan laskuun. 9. HALLINNOINTI- JA KULUKORVAUSTEN MAKSAMINEN Hallinnoija laskuttaa tähän sopimukseen perustuvat hallinnointi- ja kulukorvaukset kolmen kuukauden erissä, jotka ovat seuraavat: Maksuehto on 14 päivää netto. Hallinnoija sisällyttää laskuihin voimassa olevan arvonlisäveron määrän, ellei Culminatumin hallitus toisin ilmoita. Culminatumin hallitus päättää hallinnoijan esittäminen laskujen hyväksymisestä ja maksamisesta. 10. YLIMÄÄRÄINEN TYÖ JA LISÄTYÖ Culminatumin hallitus päättää tähän sopimukseen sisältymättömien hallinnointitehtävien täyttämisen kannalta välttämättömien uusien tehtävien (ylimääräinen työ) suorittamisesta. Mikäli niiden laajuus ylittään yhden henkilötyöpäivän, on niistä erikseen sovittava hallinnoijan kanssa. Culminatumin hallitus voi tilata siitä hallinnoijan kanssa erikseen etukäteen sopimalla ylimääräisiä henkilötyöpäiviä (lisätyö), jotka eivät sisälly tämän sopimuksen mukaiseen työmäärään. Kummassakin tapauksessa noudatetaan edellä mainittua henkilötyöpäivän hintaa. 11. SOPIJAPUOLTEN YHTEISET TOIMENPITEET SIIRRON MAHDOLLISTAMISEKSI Sopijapuolet ovat yhteisesti neuvotelleet tämän sopimuksen sisällöstä ja hallinnoija on perehtynyt hallinnointitehtävän sisältöön. Culminatum vastaa kolmansien tahojen kanssa solmittujen päätettäväksi tulevien sopimusten päättämisestä, jotta niiden voimassaolo voi päättyä mennessä. Lisäksi Culminatum vastaa niiden sopimusten voimassaolon jatkamisesta, jotka ovat tarpeen hallinnointitehtävän täyttämiseksi sopimalla siitä tarkemmin hallinnoijan kanssa. Sekä päätettävät että jatkettavat sopimukset on lueteltu tämän sopimuksen liitteessä 2.

6 6(10) Culminatum vastaa liiketoiminnan siirtämisen johdosta tehtävistä viranomaisilmoitusten jättämisestä sekä mahdollisesta muusta tiedottamisesta saakka. Muulla tiedottamisella tarkoitetaan esimerkiksi tiedottamista siirron tapahtumisesta ja uusista yhteystiedoista hankekumppaneille. Tämän jälkeen hallinnoija vastaa siitä tässä sopimuksessa sovitulla tavalla. Culminatum siirtää hallinnointitehtävän toteutuksen hallinnoijalle siirtoajankohtana Siirtoajankohtana hallinnoijalle siirtyy kaikki hallinnointitehtävän liittyvät oikeudet sekä velvollisuudet ja vastuut tässä sopimuksessa sovitulla tavalla. 12. CULMINATUMIN TOIMENPITEET SIIRRON MAHDOLLISTAMISEKSI Siirtoajankohtaan mennessä Culminatum toimittaa hallinnoijalle koko aineiston koskien sekä yhtiön että sen toteuttamia hankkeita, joita hallinnoija tarvitsee hallinnointitehtävän suorittamiseen. Culminatum on velvollinen toimittamaan siirronsaajalle siirtoajankohtaan mennessä mahdollisimman tarkan luettelon (liite 3a), joka perustuu tietoon tai mahdollisimman tarkkaan arvioon yhtiön sekä sen toteutusvastuulla olevien hankkeiden taloudellisesta tilanteesta. Luetteloon tulee sisältyä yksityiskohtaiset tiedot yhtiön taloudellinen asemasta sekä kaikkien hallinnoijan hallinnointivastuulle siirtyvien hankkeiden taloudellisesta asemasta siirtoajankohtana. Culminatum toimittaa yhtiön henkilöstön osalta hallinnoijalle tiedot (liite 3b) heidän työsuhteistaan kuten työ- ja johtajasopimukset, palkat ja lomapalkkavaraukset, jotka tämä tarvitsee maksatushakemusten laatimista tai henkilöstöhallintoa tai muutoin hallinnointitehtävän toteuttamista varten. Edellä mainittujen lisäksi muu hallinnointitehtävän suorittamista varten tarpeellinen aineisto on mainittu liitteessä 3c (liite 3c). Samassa yhteydessä siirtoajankohtana Culminatum luovuttaa hallinnoijalle yhtiön arkiston, joka on ollut hallinnoijan tiloissa jo aikaisemmin joulukuusta 2013 lähtien. Culminatum vastaa siirtoajankohtaan saakka tehtävästä arkistoinnista. Arkiston sisältö on mainittu liitteessä 4 (liite 4). Sopijapuolet voivat erikseen sopia tarkemmin siirron ja siihen liittyvän aineiston toteuttamisesta sekä aikatauluista. Tämän sopimuksen kautta hallinnoijalle ei siirry koneita ja laitteita tai kalusteita. 13. HALLINNOIJAN TOIMENPITEET SIIRRON MAHDOLLISTAMISEKSI Siirtoajankohdasta alkaen hallinnoija vastaa hallinnointitehtävän täyttämisestä ja Culminatumin operatiivisen toiminnan toteuttamisesta tämän sopimuksen mukaisesti. Hallinnoija vastaa Culminatumin tämän sopimuksen mukaan toimittaman aineiston sekä yhtiön arkiston vastaanottamisesta siirtoajankohtaan mennessä. Hallinnoija on velvollinen säilyttämään ja arkistoimaan sille siirtoajankohtaan mennessä luovutetun ja sen jälkeen hallinnoijan toimesta syntyvän Culminatumin yhtiön sekä hankkeiden kirjanpito- ja muun aineiston osakeyhtiölain sekä hankkeiden rahoituspäätösten sekä Culminatumin hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

7 7(10) 14. HALLINNOIJAN TALOUDELLISET VELVOLLISUUDET Hallinnoija avaa sen hallinnoitavaksi siirtyneille hankkeille oman kustannuspaikan tai muulla tavoin varmentaa hankkeen kustannusten ja rahoituksen kirjanpidon hankerahoittajien edellyttämällä tavalla. Hallinnoija vastaa siitä, että se pitää kaiken Culminatumin toimintaan liittyvän kirjanpidon ja muun taloudellisen aineiston erillään omasta toiminnastaan. 15. IMMATERIAALIOIKEUDET Tähän sopimukseen ei sisälly mitään tekijänoikeuden tai muiden immateriaalioikeuksien siirtoja sopijapuolten välillä. Culminatum luovuttaa hallinnoijan käyttöön hallinnointitehtävän toteuttamisen kannalta tarpeellisen aineiston, johon Culminatumilla on immateriaalioikeudet. Hallinnoija avustaa tarvittaessa Culminatumia hankkeisiin liittyvien immateriaalioikeuksien käsittelyssä. Culminatum vastaa siitä, että sen hallinnoijalle toimittama aineisto ei loukkaa kolmannen tahon tekijän- tai muita immateriaalioikeuksia. 16. OSAPUOLTEN VASTUUT Culminatum vastaa siitä, että se on kaikessa toiminnassaan ennen siirtoajankohtaa noudattanut osakeyhtiölakia, kirjanpitolakia ja kaikkea muuta Suomessa voimassaolevaa lainsäädäntöä sekä noudattaa omalta osaltaan niitä myös tämän sopimuksen voimassa ollessa. Hallinnoija vastaa hallinnointitehtävän suorittamisessa omalta osaltaan siihen liittyvän lainsäädännön noudattamisesta. Mikäli hallinnoijan toimenpiteet perustuvat Culminatumin hallituksen suoraan ohjeeseen, vastaa Culminatum niistä. Hallinnoijalla ei ole oikeutta edustaa Culminatumia, eikä kirjoittaa sen toiminimeä tai suorittaa muita sitoumuksia yhtiön puolesta lukuun ottamatta, mitä tässä sopimuksessa on sovittu. Culminatum vastaa kolmansien osapuolten kanssa solmittujen sopimusten täyttämisestä sekä toimii niissä sopimuskumppanina. Sopijapuolet vastaavat mahdollisen alihankkijan tai muutoin sopijaosapuolen vastuupiiriin kuuluvan kolmannen työstä kuin omastaan. Hallinnoija vastaa palveluksessaan olevan henkilöstön työsuorituksista. Molemmat sopijapuolet vastaavat omassa toiminnassaan tarvittavien vakuutusten ottamisesta. Hallinnoijalla ei ole Culminatumin toimittamaan aineistoon, kuten kustannusselvityksiin kohdistuvaa erityistä selonottovelvollisuutta, ellei kyseessä ole selvä lasku- tai muu ilmeinen virheellisyys, joka ilmenee aineiston kuten maksatushakemusten tavanomaisen laatimisen tai tietojen käsittelyn tai niihin perehtymisen yhteydessä. Culminatum vastaa kaikilta osin siitä, että sen toteuttamat hankkeet on toteutettu kyseisen rahoittajan ohjeiden ja määräysten mukaisesti mukaan lukien sen, että ilmoitetut kustannukset ovat hyväksyttäviä kustannuksia. Sama koskee niitä hankkeita, joita Culminatum on koordinoinut ja joissa muut osatoteuttajat ilmoittavat omia kustannuksiaan, vastaavat muut osatoteuttajat niiden oikeellisuudesta. Mikäli hankkeiden maksatuksissa tai tarkastuksissa ilmenee Culminatumin toiminnasta ajalta ennen siirtoajankohtaa johtuvia tavanomaisesta hanketoiminnasta selvästi poikkeavia epäselvyyksiä tai puutteita, vastaa Culminatum niiden selvittämisestä ja niihin liittyvistä mahdollisista taloudellisista vastuista. Tarvittaessa Culminatum sopii hallin-

8 8(10) noijan kanssa tehtävä lisätyöstä. Mikäli vastaavat epäselvyydet johtuvat hallinnoijan suorittamista toimenpiteistä, vastaa hallinnoija niistä ja niiden selvittämisestä omalla kustannuksellaan. Culminatum vastaa mahdollisista hankkeisiin kohdistuvista takaisinperinnöistä. Samaa periaatetta sovelletaan myös Culminatumin yhtiön toimintaan mahdollisesti koskevien epäselvyyksien selvittämisessä. 17. LUOTTAMUKSELLISET TIEDOT JA TOIMINTAAN LIITTYVÄ JULKISUUS Kaikki sellainen tieto, joka sisältää liike- tai ammattisalaisuuksia tai kaupallisia tai rahoitusta koskevia tietoja ja jotka sen omistaja on luovuttanut Culminatumille ja jotka Culminatum luovuttaa edelleen hallinnoijalle hallinnointitehtävän toteuttamista varten, on luottamuksellista ja salassa pidettävää tietoa. Myös hankkeisiin osallistuneen kolmannen tahon kuten kaupunkien, muiden hankkeiden yhteistyökumppanien tai yritysten tiedot voivat olla salassa pidettävää luottamuksellista tietoa. Culminatumin henkilöstöön liittyvät tiedot kuten työterveys- ja palkkatiedot ovat aina luottamuksellista tietoa. Niitä on käsiteltävä ja säilytettävä lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Hallinnoija vastaa myös siitä, että se noudattaa sille luovutettavan aineiston osana henkilötietorekisterien käsittelyssä tietosuojalainsäädäntöä. Culminatumin hallitus päättää hankkeiden tai yhtiön toiminnan toteuttamiseen liittyvästä viestinnästä ja muusta yhtiön toimintaan liittyvästä julkisuudesta sekä yhtiön osakkaille tapahtuvasta tiedottamisesta. Hallinnoija vastaa toimenpiteiden täytäntöönpanosta. Hallinnoija pitää yllä verkkosivua sekä sähköpostiosoitetta kolmansien tahojen kuten rahoittajien kanssa tehtävää yhteydenpitoa varten. 18. TOIMINTAAN KOHDISTUVAT TARKASTUKSET EU:n tarkastuksesta vastaavilla toimielimillä, asianomaisella ministeriöllä, valtion tilintarkastajalla, valtion talouden tarkastusvirastolla sekä rahoittajilla ja sen tilintarkastajilla on oikeus valvoa ja tarkastaa Culminatumin toteuttamien hankkeiden varojen käyttöä. Viranomaisten tarkastusoikeus koskee molempia sopijaosapuolia ja on voimassa siinä laajuudessa kuin tarkastusta suorittava viranomainen sen määrittelee. Culminatum vastaa tarkastuksesta mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista. Rahoitustarkastusta varten molemmat sopijapuolet antavat välittömästi rahoittajan käyttöön kaikki sen pyytämät tarkastuksen kannalta tarpeelliseksi katsomansa tiedot. 19. SOPIMUKSEN MUUT EHDOT Hallinnoijalle ei siirry mitään Culminatumin henkilöstöön liittyviä työnantajavelvoitteita tai toimitusjohtajan sopimukseen liittyviä velvoitteita lukuun ottamatta teknistä avustamista toimenpiteiden toteuttamisessa osana operatiivista toimintaa, kuten palkkatodistusten toimittaminen, lomakorvausten maksaminen tai työtodistusten toimittaminen. Sopijapuoli ei vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamasta suoritushäiriöstä. Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan sellaista sopijapuolista riippumatonta ja ennalta arvaamatonta seikkaa, joka on sopijapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jonka vaikutuksia sopijapuoli ei voi välttää eikä voittaa. Ylivoimaisesta esteestä on viipymättä il-

9 9(10) moitettava kirjallisesti toiselle sopijapuolelle. Sopijapuolilla on oikeus pidättyä tähän sopimukseen perustuvista suorituksistaan ylivoimaisen esteen voimassaoloajan. Sopijapuoli ei voi siirtää tätä sopimusta tai sen perusteella syntyneitä oikeuksia kolmannelle taholle. Tämän sopimuksen pätevyyttä, tulkintaa ja soveltamista koskevat riitaisuudet, joista asianomaiset eivät pääse keskenään yhteisymmärrykseen on jätettävä Helsingin käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 20. SOPIMUKSEN MUUTOKSET JA LIITTEET Sopijapuolet voivat sopia muutoksista tähän sopimukseen tai sen voimassaolon jatkamisesta uuden ajanjakson. Muutosten voimaantulo edellyttää kummankin sopijapuolen allekirjoittamaa lisäystä tähän sopimukseen. Mahdollisessa asiakirjoihin liittyvässä ristiriitatilanteessa noudatetaan ensisijaisesti tätä sopimusta sekä sen liitteitä. 21. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA SOPIMUSMUUTOKSET Tämä sopimus tulee voimaan Siitä huolimatta sopijapuolet huomioivat, että toteutuksen, vastuiden ja velvollisuuksien siirto on voinut alkaa takautuvasti toukokesäkuussa Tämä sopimus on voimassa saakka sisällöllisten toimenpiteiden toteuttamisen osalta. Sopimus ei lakkaa olemasta voimassa, ennen kuin kaikki sopijapuolet ovat suorittaneet omalta osaltaan kaikki siitä aiheutuneet velvollisuudet. Sopimuksen luottamuksellisuutta koskevat säännökset ovat voimassa myös sopimuksen voimassaolon lakattua. 22. SOPIMUKSEN PURKAMINEN JA VASTUUNRAJOITUS Jos sopijapuoli rikkoo tätä sopimusta olennaisesti eikä korjaa rikkomustaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa saatuaan siitä kirjallisen ilmoituksen, on toinen sopijapuoli oikeutettu purkamaan tämän sopimuksen. Sopijapuolet vastaavat itsenäisesti kolmansille tahoille kuten rahoittajalle tai hankkeen muille osatoteuttajille mahdollisesti aiheuttamastaan vahingosta. Sopijapuolten keskinäisen vastuun ylärajana toista sopijapuolta kohtaan on kaikissa tapauksissa euroa. Vastuunrajoitusta ei sovelleta tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella aiheutettuihin vahinkoihin. 23. SOPIMUSKAPPALEET Tätä sopimusta laaditaan kaksi (2) kappaletta siten, että yksi (1) kappale jää kullekin osapuolelle. Sopijapuolet vakuuttavat, että allekirjoittavilla henkilöillä on toiminimen kirjoitusoikeus oman organisaationsa puolesta. Sopijapuolilla on oikeus antaa sopimus viranomaisten nähtäväksi.

10 10(10) 24. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET Paikka ja aika: Paikka ja aika:, , Marja-Liisa Niinikoski toimitusjohtaja Uudenmaan liitto Juha Eskelinen johtaja, maakuntajohtajan varamies Liitteet: 1. Hallinnoijan tehtävät ja työmääräarvio 2. Culminatumin sopimuskanta 3. a) Culminatumin taloudellinen tilanne b) Luettelo työsuhteista c) Muu luovutettava aineisto 4. Arkistoluettelo

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto Kansallisen rahoituksen hakuohjeet Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto 1 2 Sisällys 1 KANSALLISEN RAHOITUKSEN HAKEMINEN POHJOIS-SAVON LIITOSTA... 3 2 RAHOITUKSEN HAKEMINEN... 4

Lisätiedot

YHTEISHANKETTA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS (9.12.2011)

YHTEISHANKETTA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS (9.12.2011) YHTEISHANKETTA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS (9.12.2011) Sopimuksen kohde Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opinto- ja urapolulle (TIPTOP) -projekti (Euroopan sosiaalirahaston hakemus numero 705012)

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

SOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA [TS-YHTYMÄ OY:N, TURUN KAUPUNGIN, FÖRLAGS AB SYDVÄSTKUSTENIN, TURUN TIETOKU- VA OY:N, TURUN TIETOTARJONTA OY:N JA [ ]]

SOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA [TS-YHTYMÄ OY:N, TURUN KAUPUNGIN, FÖRLAGS AB SYDVÄSTKUSTENIN, TURUN TIETOKU- VA OY:N, TURUN TIETOTARJONTA OY:N JA [ ]] klo 11.35 Sitoumuksetta / Puhdas versio SOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA [TS-YHTYMÄ OY:N, TURUN KAUPUNGIN, FÖRLAGS AB SYDVÄSTKUSTENIN, TURUN TIETOKU- VA OY:N, TURUN TIETOTARJONTA OY:N JA [ ]] ja TELIASONERA

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 2 SISÄLLYS 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 2. Sopimuksessa käytettävät määritelmät ja termit... 1 3. Käyttöoikeus Ohjelmistopalveluun

Lisätiedot

ALOITUSRAHASTO VERA OY KOHDEYRITYSOSAKASSOPIMUS. XXX Oy OSAKASSOPIMUS

ALOITUSRAHASTO VERA OY KOHDEYRITYSOSAKASSOPIMUS. XXX Oy OSAKASSOPIMUS XXX Oy OSAKASSOPIMUS XX.XX.2009 2(14) OSAKASSOPIMUS (jäljempänä Sopimus ) 1. OSAPUOLET 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Yksityissijoittaja N.N. (jäljempänä Yksityissijoittaja ) 1.5. Aloitusrahasto Vera Oy, y-tunnus

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö Sopimusluonnos 1 (6) Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite PL 23

Lisätiedot

17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ

17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ 1 (25) OSAKASSOPIMUS 17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ HARTELA OY JA TURUN KAUPUNKI 2 (25) SISÄLLYSLUETTELO 1. OSAPUOLET 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN TAUSTAA 4. SOPIMUKSEN TARKOITUS 5.

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille EHDOT 1 (13) KAISANET OY YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. SOVELTAMINEN 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimittajan

Lisätiedot

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 Checkout-palvelun yleiset sopimusehdot Liite 1 Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. PALVELUN TOTEUTUS... 2 2.1 LUOTTOKORTTIMAKSUT... 3 2.2 CHECKOUT.FI -PALVELUPORTAALI... 3 3. PALVELUNTARJOAJAN

Lisätiedot

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY... I RAHASTOSOPIMUS... I TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY:N RAHASTOSOPIMUS.....1 1.1 Vastuunalainen Yhtiömies...

Lisätiedot

YHDISTYMISSOPIMUS ROUSKIS OY TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY

YHDISTYMISSOPIMUS ROUSKIS OY TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY YHDISTYMISSOPIMUS ROUSKIS OY JA TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY II SISÄLLYSLUETTELO 1 Osapuolet... 1 2 Määritelmät... 2 3 Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 2 4 Yhdistymisen toteuttaminen... 3 4.1 Sulautuminen...

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan tietotekniikan tuotteiden kauppaan ja käyttöoikeuden luovutukseen sekä palveluihin. 2 MÄÄRITELMÄT 2.1 Avoin lähdekoodi

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 1.9.2012 1 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 / 8 YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa)

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OY:N SIJOITUSPALVELUN ASIAKASSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT OMAISUUDENHOIDON YLEISET EHDOT

ELITE VARAINHOITO OY:N SIJOITUSPALVELUN ASIAKASSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT OMAISUUDENHOIDON YLEISET EHDOT ELITE VARAINHOITO OY:N SIJOITUSPALVELUN ASIAKASSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT ELITE VARAINHOITO OY:N OMAISUUDENHOIDON YLEISET EHDOT TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ Voimassa

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

Yleiset hankintaehdot 1(10)

Yleiset hankintaehdot 1(10) Yleiset hankintaehdot 1(10) 1. Yleistä Sen lisäksi, mitä Efora Oy:n ("Tilaaja") ja toimittajan ("Toimittaja") välillä on sovittu kirjallisessa sopimuksessa, tilauksessa tai muussa toimeksiannossa, mukaan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2010 N:o 934 944. Henkilöstörahastolaki. N:o 934

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2010 N:o 934 944. Henkilöstörahastolaki. N:o 934 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2010 N:o 934 944 SISÄLLYS N:o Sivu 934 Henkilöstörahastolaki... 2985 935 Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 19 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 1. EHTOJEN SOVELTAMISALA JA TARKOITUS Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan WAF-Solutions Oy:n (jäljempänä Toimittaja) asiakkaalle toimittamiin

Lisätiedot