LIIKETOIMINNAN HALLINNOINTISOPIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKETOIMINNAN HALLINNOINTISOPIMUS"

Transkriptio

1 1(10) LIIKETOIMINNAN HALLINNOINTISOPIMUS 1. SOPIMUKSEN SOPIJAPUOLET Liiketoiminnan hallinnoinnista on sovittu seuraavien sopijapuolten kesken: (Y-tunnus ), Mechelininkatu 1a, HELSINKI (jatkossa Culminatum tai yhtiö ) ja Yhteyshenkilö saakka: toimitusjohtaja Marja-Liisa Niinikoski Yhteyshenkilö alkaen: hallituksen varapuheenjohtaja Marja-Leena Rinkineva Uudenmaan liitto (Y-tunnus ), Esterinportti 2 B, HELSINKI (jatkossa hallinnoija ) Yhteyshenkilö: Paula Autioniemi SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS Culminatumin yhtiökokous on hyväksynyt hallituksen linjauksen yhtiön varsinaisen liiketoiminnan päättämisestä mennessä (jatkossa siirtoajankohta ). Liiketoiminnan päättämisen johdosta yhtiön kaikkien työntekijöiden työsopimukset sekä toimitusjohtajan johtajasopimus päättyvät mennessä. Viimeisten yhtiön omasta toimestaan toteuttamien hankkeiden toteuttamisaika päättyy samana ajankohtana. Yhtiö kuitenkin jatkaa olemassaoloaan juridisena henkilönä sekä vastaa kaikista velvoitteistaan ja huolehtii oikeuksistaan osakeyhtiölain ja hyvän hallintokäytännön edellyttämällä tavalla täysimääräisesti. Uudenmaan liitto on Culminatumin suurin osakkeenomistaja noin 25 prosentin osuudella. Uudenmaan liitto toimii rahoittajaviranomaisena sekä myös itse toteuttaa hankkeita muualta saamallaan rahoituksella. Tällä sopimuksella sovitaan Culminatumin liiketoiminnan hallinnoinnin (jatkossa hallinnointitehtävä ) siirtämisestä toteuttavaksi hallinnoijan toimesta yhden vuoden kattavalla ajanjaksolla

2 2(10) 3. HALLINNOIJAN TEHTÄVÄ Hallinnoijan tehtävänä on saattaa päätökseen Culminatumin toteuttamat hankkeet sekä vastata muusta yhtiön juoksevien asioiden hoitamisesta (jatkossa operatiivinen toiminta ). Operatiivinen toiminta koskee sekä Culminatumin yhtiötä sekä sen toteuttamia hankkeita ja yhtiön arkistoa, joka toimitetaan hallinnoijan haltuun. Hallinnointitehtävään ei sisälly aktiivisia toimenpiteitä Culminatumin toiminnan kehittämiseksi tai esimerkiksi hankerahoituksen hankkimiseksi. Sopijapuolet ovat sitoutuneet toimimaan hyvässä yhteistyössä kaikissa tilanteissa toisen sopijapuolen edut ja näkökulman huomioon ottaen. 4. TOIMINTAPERIAATTEET Culminatumin hallitus vastaa yhtiön toimintaa koskevien päätösten tekemisestä yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla. Hallitus päättää yhtiön toimintaan liittyvistä strategisista päätöksistä ja operatiivisen toiminnan yleisistä periaatteista. Hallinnoija toimii tämän sopimuksen mukaisia tehtäviä täyttäessään Culminatumin hallituksen johdon ja valvonnan alla. Hallinnoija avustaa hallitusta päätösten tekemisessä ja niiden täytäntöönpanossa sekä raportoi hallitukselle yhtiön asemasta ja suoritetuista operatiivisista toimenpiteistä hallituksen asettamien suuntaviivojen mukaisesti. Hallinnoija vastaa operatiiviseen toimintaan liittyvien rutiininomaisten päätösten tekemisestä tässä sopimuksessa sovitulla tavalla. Hallinnoija suorittaa edellä mainitut tehtävät parhaaksi katsomallaan tavalla. Hallinnoija vastaa hallinnointitehtävän täyttämisestä huolellisesti, kuten omasta toiminnastaan ja siitä, että sillä on käytettävissään riittävät resurssit ja että hallinnointitehtävä täytetään joutuisasti, toimivasti ja tehokkaasti. 5. VALTUUTTAMINEN JA ASIAINHOITAJAN NIMEÄMINEN Culminatumin hallitus voi valtuuttaa jäsenensä valmistelemaan tämän sopimuksen nojalla hallituksen päätettäväksi tulevista asioista. Sopijapuolet sopivat siitä, että hallinnoija nimeää omasta organisaatiostaan asiainhoitajan, joka koordinoi hallinnointitehtävän toteuttamista hallinnoijan lukuun. Asiainhoitajan nimeäminen tai vaihtaminen edellyttää Culminatumin hallituksen etukäteistä suostumusta. Culminatumin hallitus voi valtuuttaa asiainhoitajan edustamaan yhtiötä yhdessä yhden hallituksen jäsenen kanssa Culminatumin yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Culminatumin hallitus voi koska tahansa peruuttaa suostumuksensa asiainhoitajan nimeämiseksi tai tälle mahdollisesti myönnetyn edellä mainitun edustamisoikeuden. 6. HALLINNOIJAN TEHTÄVÄT Hallinnoija vastaa Culminatumin operatiivisen toiminnan toteuttamisesta edellä kuvatulla tavalla. Siihen sisältyy seuraavia tehtäväkokonaisuuksia, jotka on tarkemmin kuvattu liitteessä 1. Osapuolet voivat yhteisesti sopien milloin tahansa täydentää liitettä 1 sopimuksen voimassaoloaikana.

3 3(10) Hallinnointitehtävään sisältyvät tehtäväkokonaisuudet ovat seuraavat: HALLINNOIJAN TEHTÄVÄKOKONAISUUDET Hanketoiminnan päättämiseen liittyvät tehtävät päättyvien hankkeiden loppuraportointi ja maksatushakemukset (4 kpl) 2. Muiden hankkeiden lisäselvityspyynnöt, maksatusten vastaanotto, niiden edelleenvälittäminen hankepartnereille, saatavien valvonta (x kpl; määrä täsmentyy kesäkuun aikana) Arvioitu työmäärä enintään htp Yhtiön toimintaan liittyvät tehtävät Tehtäviin perehtyminen 5 Hallituksen kokousten ja yhtiökokouksen valmistelu ja järjestäminen 7 Vuoden 2014 tilinpäätöksen laatiminen 10 Kirjanpidon ja taloudellisen tuloksen koostaminen hallituksen 12 kokouksiin Sopimushallinta 3 Lainojen takaisinmaksu osakkaille 1 Arkiston ylläpito 4 Välitilinpäätöksen kaltaisen selvityksen toteuttaminen taloustilanteen mukaisesti Erikseen sovittavat tehtävät Mahdolliset erikseen sovittavat tehtävät, kuten yhtiön mahdolliseen purkamiseen liittyvät tehtävät 9 Yhtiön aseman valmistelu jälkeen 2 Yhteensä (enintään htp) 90 Mikäli Culminatumin yhtiökokous päättää yhtiön purkamisesta, on tähän toimeen liittyvät hallinnoijan tehtävät otettu huomioon arvioidussa enimmäistyömäärässä. 7. PÄÄTÖSTEN TEKEMINEN Hallinnoija voi päättää seuraavista operatiiviseen toimintaan liittyvistä seikoista ilman Culminatumin hallituksen etukäteistä lupaa: Culminatumin hanketoiminnan toteuttaminen: - Kustannusten hakemisesta luopuminen, jos työmäärä ylittää hallinnoijan arvion mukaan siitä saatavan hyödyn ja rahallinen arvo on alle yhden tuhannen (1.000) euroa. - Rahoituksen välittäminen muille osatoteuttajille, jos Culminatum on toiminut hankkeen koordinaattorina (hallinnoijana), mikäli välitettävän rahoituksen suuruus on alle kaksi tuhatta (2.000) euroa ja sen määrä on kiistaton. - Ostopalvelujen hankkimiseen, mikäli ne eivät sisälly tämän sopimukseen ja niiden arvo alittaa tuhat (1.000) euroa, mikäli hankittavat palvelut ovat välttämättömiä hallinnointitehtävän täyttämiseksi. Culminatumin yhtiön toiminnan toteuttaminen: - Yhtiön tavanomaisen operatiivisen toiminnan toteuttaminen mukaan lukien taloushallinto ja arkistointi - Viranomaiselle tehtävien ilmoitusten ja maksujen suorittaminen

4 4(10) - Yhtiön verotukseen liittyvät tehtävät Hallinnoijalla on aina oikeus alistaa tarpeelliseksi katsomansa asia Culminatumin hallituksen päätettäväksi, ellei siitä aiheudu suhteessa asian laatuun yhtiölle kohtuutonta viivytystä tai vahinkoa. Hallinnoijan on pyydettävä Culminatumin hallitukselta kirjallinen lupa seuraavien toimenpiteiden toteuttamiseen: - Rahoituksen välittäminen muille osatoteuttajille, jos Culminatum on toiminut hankkeen koordinaattorina (hankkeen hallinnoijana) ja välitettävän rahoituksen suorittaminen voi vaarantaa yhtiön taloudellisen aseman. - Culminatumille myönnettyjen lainojen takaisin maksamiseen. - Ostopalvelujen hankkimiseen, mikäli ne eivät sisälly tähän sopimukseen ja niiden arvo ylittää tuhat (1.000) euroa. - Tässä sopimuksen sovitun enimmäistyömäärän ylittämiseen tai tähän sopimukseen sisältymättömien tehtävien suorittamiseen. - Matkoihin pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. - Hanketoteuttamiseen tai yhtiön toimintaan liittyvään ulkoiseen viestintään sekä tiedottamiseen yhtiön osakkaille. - Kolmansille tahoille tehtäviin suorituksiin, jos ne eivät ole määrältään, sisällöltään tai jonkin muun seikan johdosta kiistattomia tai eivät perustu tähän sopimukseen tai sen perusteella voimassa oleviin muihin sopimuksiin. - Hallinnoijalle tämän sopimukseen perusteella tulevien suoritusten hyväksymisestä ja maksamisesta. 8. HALLINNOINTI- JA KULUKORVAUSTEN MÄÄRÄYTYMINEN Hallinnoijalle maksetaan tämän suorittamaan asiantuntijatyöhän perustuvaa hallinnointikorvausta, jonka suuruus on viisisataaneljäkymmentä (540) euroa (+alv) henkilötyöpäivältä (7½ tuntia päivässä). Siihen lisätään yleiskustannuksista johtuva 10 % suuruinen kerroin, jolloin hallinnoinnin henkilötyöpäivän kokonaishinta on viisisataayhdeksänkymmentäneljä (594) euroa (+alv). Tähän sopimukseen perustuvien henkilötyöpäivien enimmäismäärä on 90 työpäivää. Täten hallinnointiin liittyvän asiantuntijatyön määrä on enintään euroa (+alv). Henkilötyöpäivän kokonaishintaan sisältyy kaikki hallinnointitehtävän täyttämiseen liittyvät työkustannukset sekä kaikki hallinnoijalle syntyvät muut kustannukset, kuten palkat, vuokra-, toimisto-, neuvottelu-, laite- sekä hallintokulut lukuun ottamatta erikseen sovittuja kulukorvauksia. Hallinnoija on velvollinen pitämään työtuntilistaa tekemistään henkilötyöpäivistä yhden tunnin tarkkuudella erikseen kunkin tehtäviä suorittaneen henkilön sekä hankkeen osalta. Työtuntilistat tulee liittää hallinnoijan Culminatumille toimittamaan laskuun. Asiantuntijatyöhön liittyvien kustannusten lisäksi hallinnoija on oikeus kulukorvaukseen seuraavissa tapauksissa: - Tähän sopimukseen sisältyvistä Culminatumia varten hankituista ostopalveluista syntyvistä kustannuksista, kuten kirjanpito ml. palkanlaskenta, yhtiön ja hankkeiden tilintarkastukset, vakuutusmaksut sekä hallituksen palkkiot, - Hallinnoijan Culminatumin puolesta suorittamista viranomaismaksuista kuten kaupparekisteri-ilmoituksista,

5 5(10) - ja sähköpostiosoitteen ylläpidosta, - hallinnoijalle syntyneistä välttämättömistä matkakustannuksista hankkeiden päättämisen loppuunsaattamiseksi tai yhtiön operatiivisen toiminnan toteuttamiseksi, mutta ei kuitenkaan pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, ellei siihen ole Culminatumin hallitukselta etukäteen saatua lupaa, - hallitus-, yhtiökokous- ja muista Culminatumin puolesta tehtävistä välttämättömistä järjestelyistä syntyneet kustannukset. Syntyneistä kustannuksista tulee pitää luetteloa ja se tulee liittää hallinnoijan Culminatumille toimittamaan laskuun. 9. HALLINNOINTI- JA KULUKORVAUSTEN MAKSAMINEN Hallinnoija laskuttaa tähän sopimukseen perustuvat hallinnointi- ja kulukorvaukset kolmen kuukauden erissä, jotka ovat seuraavat: Maksuehto on 14 päivää netto. Hallinnoija sisällyttää laskuihin voimassa olevan arvonlisäveron määrän, ellei Culminatumin hallitus toisin ilmoita. Culminatumin hallitus päättää hallinnoijan esittäminen laskujen hyväksymisestä ja maksamisesta. 10. YLIMÄÄRÄINEN TYÖ JA LISÄTYÖ Culminatumin hallitus päättää tähän sopimukseen sisältymättömien hallinnointitehtävien täyttämisen kannalta välttämättömien uusien tehtävien (ylimääräinen työ) suorittamisesta. Mikäli niiden laajuus ylittään yhden henkilötyöpäivän, on niistä erikseen sovittava hallinnoijan kanssa. Culminatumin hallitus voi tilata siitä hallinnoijan kanssa erikseen etukäteen sopimalla ylimääräisiä henkilötyöpäiviä (lisätyö), jotka eivät sisälly tämän sopimuksen mukaiseen työmäärään. Kummassakin tapauksessa noudatetaan edellä mainittua henkilötyöpäivän hintaa. 11. SOPIJAPUOLTEN YHTEISET TOIMENPITEET SIIRRON MAHDOLLISTAMISEKSI Sopijapuolet ovat yhteisesti neuvotelleet tämän sopimuksen sisällöstä ja hallinnoija on perehtynyt hallinnointitehtävän sisältöön. Culminatum vastaa kolmansien tahojen kanssa solmittujen päätettäväksi tulevien sopimusten päättämisestä, jotta niiden voimassaolo voi päättyä mennessä. Lisäksi Culminatum vastaa niiden sopimusten voimassaolon jatkamisesta, jotka ovat tarpeen hallinnointitehtävän täyttämiseksi sopimalla siitä tarkemmin hallinnoijan kanssa. Sekä päätettävät että jatkettavat sopimukset on lueteltu tämän sopimuksen liitteessä 2.

6 6(10) Culminatum vastaa liiketoiminnan siirtämisen johdosta tehtävistä viranomaisilmoitusten jättämisestä sekä mahdollisesta muusta tiedottamisesta saakka. Muulla tiedottamisella tarkoitetaan esimerkiksi tiedottamista siirron tapahtumisesta ja uusista yhteystiedoista hankekumppaneille. Tämän jälkeen hallinnoija vastaa siitä tässä sopimuksessa sovitulla tavalla. Culminatum siirtää hallinnointitehtävän toteutuksen hallinnoijalle siirtoajankohtana Siirtoajankohtana hallinnoijalle siirtyy kaikki hallinnointitehtävän liittyvät oikeudet sekä velvollisuudet ja vastuut tässä sopimuksessa sovitulla tavalla. 12. CULMINATUMIN TOIMENPITEET SIIRRON MAHDOLLISTAMISEKSI Siirtoajankohtaan mennessä Culminatum toimittaa hallinnoijalle koko aineiston koskien sekä yhtiön että sen toteuttamia hankkeita, joita hallinnoija tarvitsee hallinnointitehtävän suorittamiseen. Culminatum on velvollinen toimittamaan siirronsaajalle siirtoajankohtaan mennessä mahdollisimman tarkan luettelon (liite 3a), joka perustuu tietoon tai mahdollisimman tarkkaan arvioon yhtiön sekä sen toteutusvastuulla olevien hankkeiden taloudellisesta tilanteesta. Luetteloon tulee sisältyä yksityiskohtaiset tiedot yhtiön taloudellinen asemasta sekä kaikkien hallinnoijan hallinnointivastuulle siirtyvien hankkeiden taloudellisesta asemasta siirtoajankohtana. Culminatum toimittaa yhtiön henkilöstön osalta hallinnoijalle tiedot (liite 3b) heidän työsuhteistaan kuten työ- ja johtajasopimukset, palkat ja lomapalkkavaraukset, jotka tämä tarvitsee maksatushakemusten laatimista tai henkilöstöhallintoa tai muutoin hallinnointitehtävän toteuttamista varten. Edellä mainittujen lisäksi muu hallinnointitehtävän suorittamista varten tarpeellinen aineisto on mainittu liitteessä 3c (liite 3c). Samassa yhteydessä siirtoajankohtana Culminatum luovuttaa hallinnoijalle yhtiön arkiston, joka on ollut hallinnoijan tiloissa jo aikaisemmin joulukuusta 2013 lähtien. Culminatum vastaa siirtoajankohtaan saakka tehtävästä arkistoinnista. Arkiston sisältö on mainittu liitteessä 4 (liite 4). Sopijapuolet voivat erikseen sopia tarkemmin siirron ja siihen liittyvän aineiston toteuttamisesta sekä aikatauluista. Tämän sopimuksen kautta hallinnoijalle ei siirry koneita ja laitteita tai kalusteita. 13. HALLINNOIJAN TOIMENPITEET SIIRRON MAHDOLLISTAMISEKSI Siirtoajankohdasta alkaen hallinnoija vastaa hallinnointitehtävän täyttämisestä ja Culminatumin operatiivisen toiminnan toteuttamisesta tämän sopimuksen mukaisesti. Hallinnoija vastaa Culminatumin tämän sopimuksen mukaan toimittaman aineiston sekä yhtiön arkiston vastaanottamisesta siirtoajankohtaan mennessä. Hallinnoija on velvollinen säilyttämään ja arkistoimaan sille siirtoajankohtaan mennessä luovutetun ja sen jälkeen hallinnoijan toimesta syntyvän Culminatumin yhtiön sekä hankkeiden kirjanpito- ja muun aineiston osakeyhtiölain sekä hankkeiden rahoituspäätösten sekä Culminatumin hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

7 7(10) 14. HALLINNOIJAN TALOUDELLISET VELVOLLISUUDET Hallinnoija avaa sen hallinnoitavaksi siirtyneille hankkeille oman kustannuspaikan tai muulla tavoin varmentaa hankkeen kustannusten ja rahoituksen kirjanpidon hankerahoittajien edellyttämällä tavalla. Hallinnoija vastaa siitä, että se pitää kaiken Culminatumin toimintaan liittyvän kirjanpidon ja muun taloudellisen aineiston erillään omasta toiminnastaan. 15. IMMATERIAALIOIKEUDET Tähän sopimukseen ei sisälly mitään tekijänoikeuden tai muiden immateriaalioikeuksien siirtoja sopijapuolten välillä. Culminatum luovuttaa hallinnoijan käyttöön hallinnointitehtävän toteuttamisen kannalta tarpeellisen aineiston, johon Culminatumilla on immateriaalioikeudet. Hallinnoija avustaa tarvittaessa Culminatumia hankkeisiin liittyvien immateriaalioikeuksien käsittelyssä. Culminatum vastaa siitä, että sen hallinnoijalle toimittama aineisto ei loukkaa kolmannen tahon tekijän- tai muita immateriaalioikeuksia. 16. OSAPUOLTEN VASTUUT Culminatum vastaa siitä, että se on kaikessa toiminnassaan ennen siirtoajankohtaa noudattanut osakeyhtiölakia, kirjanpitolakia ja kaikkea muuta Suomessa voimassaolevaa lainsäädäntöä sekä noudattaa omalta osaltaan niitä myös tämän sopimuksen voimassa ollessa. Hallinnoija vastaa hallinnointitehtävän suorittamisessa omalta osaltaan siihen liittyvän lainsäädännön noudattamisesta. Mikäli hallinnoijan toimenpiteet perustuvat Culminatumin hallituksen suoraan ohjeeseen, vastaa Culminatum niistä. Hallinnoijalla ei ole oikeutta edustaa Culminatumia, eikä kirjoittaa sen toiminimeä tai suorittaa muita sitoumuksia yhtiön puolesta lukuun ottamatta, mitä tässä sopimuksessa on sovittu. Culminatum vastaa kolmansien osapuolten kanssa solmittujen sopimusten täyttämisestä sekä toimii niissä sopimuskumppanina. Sopijapuolet vastaavat mahdollisen alihankkijan tai muutoin sopijaosapuolen vastuupiiriin kuuluvan kolmannen työstä kuin omastaan. Hallinnoija vastaa palveluksessaan olevan henkilöstön työsuorituksista. Molemmat sopijapuolet vastaavat omassa toiminnassaan tarvittavien vakuutusten ottamisesta. Hallinnoijalla ei ole Culminatumin toimittamaan aineistoon, kuten kustannusselvityksiin kohdistuvaa erityistä selonottovelvollisuutta, ellei kyseessä ole selvä lasku- tai muu ilmeinen virheellisyys, joka ilmenee aineiston kuten maksatushakemusten tavanomaisen laatimisen tai tietojen käsittelyn tai niihin perehtymisen yhteydessä. Culminatum vastaa kaikilta osin siitä, että sen toteuttamat hankkeet on toteutettu kyseisen rahoittajan ohjeiden ja määräysten mukaisesti mukaan lukien sen, että ilmoitetut kustannukset ovat hyväksyttäviä kustannuksia. Sama koskee niitä hankkeita, joita Culminatum on koordinoinut ja joissa muut osatoteuttajat ilmoittavat omia kustannuksiaan, vastaavat muut osatoteuttajat niiden oikeellisuudesta. Mikäli hankkeiden maksatuksissa tai tarkastuksissa ilmenee Culminatumin toiminnasta ajalta ennen siirtoajankohtaa johtuvia tavanomaisesta hanketoiminnasta selvästi poikkeavia epäselvyyksiä tai puutteita, vastaa Culminatum niiden selvittämisestä ja niihin liittyvistä mahdollisista taloudellisista vastuista. Tarvittaessa Culminatum sopii hallin-

8 8(10) noijan kanssa tehtävä lisätyöstä. Mikäli vastaavat epäselvyydet johtuvat hallinnoijan suorittamista toimenpiteistä, vastaa hallinnoija niistä ja niiden selvittämisestä omalla kustannuksellaan. Culminatum vastaa mahdollisista hankkeisiin kohdistuvista takaisinperinnöistä. Samaa periaatetta sovelletaan myös Culminatumin yhtiön toimintaan mahdollisesti koskevien epäselvyyksien selvittämisessä. 17. LUOTTAMUKSELLISET TIEDOT JA TOIMINTAAN LIITTYVÄ JULKISUUS Kaikki sellainen tieto, joka sisältää liike- tai ammattisalaisuuksia tai kaupallisia tai rahoitusta koskevia tietoja ja jotka sen omistaja on luovuttanut Culminatumille ja jotka Culminatum luovuttaa edelleen hallinnoijalle hallinnointitehtävän toteuttamista varten, on luottamuksellista ja salassa pidettävää tietoa. Myös hankkeisiin osallistuneen kolmannen tahon kuten kaupunkien, muiden hankkeiden yhteistyökumppanien tai yritysten tiedot voivat olla salassa pidettävää luottamuksellista tietoa. Culminatumin henkilöstöön liittyvät tiedot kuten työterveys- ja palkkatiedot ovat aina luottamuksellista tietoa. Niitä on käsiteltävä ja säilytettävä lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Hallinnoija vastaa myös siitä, että se noudattaa sille luovutettavan aineiston osana henkilötietorekisterien käsittelyssä tietosuojalainsäädäntöä. Culminatumin hallitus päättää hankkeiden tai yhtiön toiminnan toteuttamiseen liittyvästä viestinnästä ja muusta yhtiön toimintaan liittyvästä julkisuudesta sekä yhtiön osakkaille tapahtuvasta tiedottamisesta. Hallinnoija vastaa toimenpiteiden täytäntöönpanosta. Hallinnoija pitää yllä verkkosivua sekä sähköpostiosoitetta kolmansien tahojen kuten rahoittajien kanssa tehtävää yhteydenpitoa varten. 18. TOIMINTAAN KOHDISTUVAT TARKASTUKSET EU:n tarkastuksesta vastaavilla toimielimillä, asianomaisella ministeriöllä, valtion tilintarkastajalla, valtion talouden tarkastusvirastolla sekä rahoittajilla ja sen tilintarkastajilla on oikeus valvoa ja tarkastaa Culminatumin toteuttamien hankkeiden varojen käyttöä. Viranomaisten tarkastusoikeus koskee molempia sopijaosapuolia ja on voimassa siinä laajuudessa kuin tarkastusta suorittava viranomainen sen määrittelee. Culminatum vastaa tarkastuksesta mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista. Rahoitustarkastusta varten molemmat sopijapuolet antavat välittömästi rahoittajan käyttöön kaikki sen pyytämät tarkastuksen kannalta tarpeelliseksi katsomansa tiedot. 19. SOPIMUKSEN MUUT EHDOT Hallinnoijalle ei siirry mitään Culminatumin henkilöstöön liittyviä työnantajavelvoitteita tai toimitusjohtajan sopimukseen liittyviä velvoitteita lukuun ottamatta teknistä avustamista toimenpiteiden toteuttamisessa osana operatiivista toimintaa, kuten palkkatodistusten toimittaminen, lomakorvausten maksaminen tai työtodistusten toimittaminen. Sopijapuoli ei vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamasta suoritushäiriöstä. Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan sellaista sopijapuolista riippumatonta ja ennalta arvaamatonta seikkaa, joka on sopijapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jonka vaikutuksia sopijapuoli ei voi välttää eikä voittaa. Ylivoimaisesta esteestä on viipymättä il-

9 9(10) moitettava kirjallisesti toiselle sopijapuolelle. Sopijapuolilla on oikeus pidättyä tähän sopimukseen perustuvista suorituksistaan ylivoimaisen esteen voimassaoloajan. Sopijapuoli ei voi siirtää tätä sopimusta tai sen perusteella syntyneitä oikeuksia kolmannelle taholle. Tämän sopimuksen pätevyyttä, tulkintaa ja soveltamista koskevat riitaisuudet, joista asianomaiset eivät pääse keskenään yhteisymmärrykseen on jätettävä Helsingin käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 20. SOPIMUKSEN MUUTOKSET JA LIITTEET Sopijapuolet voivat sopia muutoksista tähän sopimukseen tai sen voimassaolon jatkamisesta uuden ajanjakson. Muutosten voimaantulo edellyttää kummankin sopijapuolen allekirjoittamaa lisäystä tähän sopimukseen. Mahdollisessa asiakirjoihin liittyvässä ristiriitatilanteessa noudatetaan ensisijaisesti tätä sopimusta sekä sen liitteitä. 21. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA SOPIMUSMUUTOKSET Tämä sopimus tulee voimaan Siitä huolimatta sopijapuolet huomioivat, että toteutuksen, vastuiden ja velvollisuuksien siirto on voinut alkaa takautuvasti toukokesäkuussa Tämä sopimus on voimassa saakka sisällöllisten toimenpiteiden toteuttamisen osalta. Sopimus ei lakkaa olemasta voimassa, ennen kuin kaikki sopijapuolet ovat suorittaneet omalta osaltaan kaikki siitä aiheutuneet velvollisuudet. Sopimuksen luottamuksellisuutta koskevat säännökset ovat voimassa myös sopimuksen voimassaolon lakattua. 22. SOPIMUKSEN PURKAMINEN JA VASTUUNRAJOITUS Jos sopijapuoli rikkoo tätä sopimusta olennaisesti eikä korjaa rikkomustaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa saatuaan siitä kirjallisen ilmoituksen, on toinen sopijapuoli oikeutettu purkamaan tämän sopimuksen. Sopijapuolet vastaavat itsenäisesti kolmansille tahoille kuten rahoittajalle tai hankkeen muille osatoteuttajille mahdollisesti aiheuttamastaan vahingosta. Sopijapuolten keskinäisen vastuun ylärajana toista sopijapuolta kohtaan on kaikissa tapauksissa euroa. Vastuunrajoitusta ei sovelleta tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella aiheutettuihin vahinkoihin. 23. SOPIMUSKAPPALEET Tätä sopimusta laaditaan kaksi (2) kappaletta siten, että yksi (1) kappale jää kullekin osapuolelle. Sopijapuolet vakuuttavat, että allekirjoittavilla henkilöillä on toiminimen kirjoitusoikeus oman organisaationsa puolesta. Sopijapuolilla on oikeus antaa sopimus viranomaisten nähtäväksi.

10 10(10) 24. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET Paikka ja aika: Paikka ja aika:, , Marja-Liisa Niinikoski toimitusjohtaja Uudenmaan liitto Juha Eskelinen johtaja, maakuntajohtajan varamies Liitteet: 1. Hallinnoijan tehtävät ja työmääräarvio 2. Culminatumin sopimuskanta 3. a) Culminatumin taloudellinen tilanne b) Luettelo työsuhteista c) Muu luovutettava aineisto 4. Arkistoluettelo

1 (5)

<Asiakirjalaji> 1 (5) <Asianumero> 1 (5) 9.3.2015 SOPIMUS HELSINGIN EU-TOIMISTOSTA LUONNOS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Uudenmaan liitto jäljempänä myös ylläpitäjä/sopimuskumppani Esterinportti 2B (Y-tunnus 0201296-1)

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT-OSASTON FONIATRIAN POLIKLINIKKATOIMINNON LUOVUTUKSESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE HELSINGIN KAUPUNGIN

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS 0 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus 3. Osakekirjat 4. Osakkeiden panttauskielto 5. Osakkeiden myynti 6. Päätöksenteko yhtiökokouksissa

Lisätiedot

Tutkimusyhteistyösopimus

Tutkimusyhteistyösopimus Tutkimusyhteistyösopimus 1/5 1 Sopijapuolet Yrkeshögskolan Novia/Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (y-tunnus 2059910-2), Wolffskavägen 35 B, 65200, Vasa, (jäljempänä Novia ) ja Turun kaupunki (y-tunnus: 0204819-8),

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA Rauniorakentajat

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS Suomen harjoittelukoulujen yhteistyöverkoston enorssin toteuttamiseksi sopimusosapuolet ovat sopineet seuraavaa:

YHTEISTYÖSOPIMUS Suomen harjoittelukoulujen yhteistyöverkoston enorssin toteuttamiseksi sopimusosapuolet ovat sopineet seuraavaa: YHTEISTYÖSOPIMUS Suomen harjoittelukoulujen yhteistyöverkoston enorssin toteuttamiseksi sopimusosapuolet ovat sopineet seuraavaa: 1. SOPIMUKSEN KOHDE JA TARKOITUS Sopimuksen kohteena olevan verkostoyhteistyön

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet 1 / 5 SOPIMUS Helsinki-lähettiläsvalmennuksen mentorointi 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet Tilaaja Helsingin kaupunki, Oiva Akatemia -liikelaitos

Lisätiedot

Työllisyyden edistämisen ESR-hankkeen hakemisesta ja toteuttamisesta

Työllisyyden edistämisen ESR-hankkeen hakemisesta ja toteuttamisesta 1 SOPIMUS Työllisyyden edistämisen ESR-hankkeen hakemisesta ja toteuttamisesta 1. Sopijaosapuolet Hankkeen päätoteuttaia: Diakonia -ammattikorkeakoulu Oy PL 12 00551 Helsinki Y-tunnus: 0115776-3 Johtaja

Lisätiedot

KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS

KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus 1(6) LIITE 3 JOHDANTO KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Työehtosopimusjärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen perustuu työnantaja-

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN LUONNOS 4.12.104 SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON SAIRAALA-, KUNTOUTUS- JA HOIVAPALVELUT -OSASTON FYSIATRIAN POLIKLINIKKATOI- MINNAN LUOVUTUKSESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus 1 (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Sopimuksen kohde ja tavoitteet ja Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 111 02070 ESPOON KAUPUNKI Y 0101263-6

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

LUONNOS LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA 2.6.2016 21:59

LUONNOS LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA 2.6.2016 21:59 LUONNOS LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA LUONNOS 2 (10) 1 Osapuolet... 3 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3 Luovutettava liiketoiminta... 3 3.1 Luovutettava liiketoiminta... 3 3.2 Käyttöomaisuus...4 3.3

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Kuopion kaupunki 1 (6) SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Sopimuksen osapuolet Kuopion kaupunki Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet PL 227 70101 Kuopio Juankosken

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja 1 (5) 19.11. SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN Kuntalain 2 a :ssä määritellyn yhtiöittämisvelvoitteen mukaan kunnan hoitaessa lain 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) 1 SOPIMUS KAUKO- JA LÄHIJUNALIIKENTEEN OSTAMISESTA 1. OSAPUOLET Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) VR-Yhtymä Oy (jäljempänä VR) 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA KOHDE LVM ostaa VR:ltä sopimuskauden

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50 PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 KLO 10.50 SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä 7.4.2004 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset, joiden

Lisätiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot 1 (6) Procurement training & counseling services SOPIMUS ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN HANKINNASTA 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja: Palveluntarjoaja: Hankintayksikkö Y-tunnus Yhteystiedot Nimi Y-tunnus Yhteystiedot

Lisätiedot

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI 1 VUOKRASOPIMUS 1.1 Sopijapuolet 1.2 Sopimuksen kohde Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA LIITE 8 SOPIMUSLUONNOS KANGASALAN TYÖTERVEYDEN LIIKE- TOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ XXXX OY:LLE

KANGASALAN KUNTA LIITE 8 SOPIMUSLUONNOS KANGASALAN TYÖTERVEYDEN LIIKE- TOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ XXXX OY:LLE KANGASALAN KUNTA 6.6.2016 LIITE 8 SOPIMUSLUONNOS KANGASALAN TYÖTERVEYDEN LIIKE- TOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ XXXX OY:LLE Sisällys 1. SOPIJAPUOLET... 1 2. MÄÄRITELMÄT... 1 3. SOPIMUKSEN TAUSTA... 1 4. LIIKKEENLUOVUTUS

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) välityksellä rahoittajille (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun

Lisätiedot

LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS

LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS Sivu 1 / 4 LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen osapuolia ovat: 1) Lapin yliopisto, osoite PL 122, 96101 ROVANIEMI 2) Rovaniemen kaupunki, osoite PL 8216, 96101

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Liiteri 1. YLEISTÄ

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Liiteri 1. YLEISTÄ 1. YLEISTÄ 1.1 Coreorient Oy (Y-tunnus: 2388488-1) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (Y-tunnus: 2635723-5) (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) palvelun välityksellä jäljempänä tarkoitettuja

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) JA HELEN OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] SISÄLLYS OSAPUOLET... 4 TAUSTA JA TARKOITUS... 4 1 APPORTTI... 4 2 APPORTIN ARVO JA

Lisätiedot

HRI-RAHOITUSSOPIMUS 6.9.2012 1(5) HELSINKI REGION INFOSHARE RAHOITUSSOPIMUS

HRI-RAHOITUSSOPIMUS 6.9.2012 1(5) HELSINKI REGION INFOSHARE RAHOITUSSOPIMUS HRI-RAHOITUSSOPIMUS 6.9.2012 1(5) HELSINKI REGION INFOSHARE RAHOITUSSOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit ( Osapuolet ). 2.

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JA [SANTASPORT PALVELUT] OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2014] Luottamuksellinen 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ).

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ). APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja ( Luovutuskirja ) on tehty tänään [pvm] alla mainittujen osapuolten välillä: 1 Osapuolet 2 Tausta ja tarkoitus 3 Apporttiomaisuuden

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

1 (5) SOPIMUS Kansalaisen osallistumisympäristön kysely- ja lausumispalvelun konsulttityö

1 (5) SOPIMUS Kansalaisen osallistumisympäristön kysely- ja lausumispalvelun konsulttityö 1 (5) SOPIMUS Kansalaisen osallistumisympäristön kysely- ja lausumispalvelun konsulttityö PROJEKTINHALLINTAPALVELUT 1 SOPIJAPUOLET Asiakas Oikeusministeriö, demokratia- ja kieliasioiden yksikkö Y- tunnus

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014 OSAKASSOPIMUS Luonnos 1 26.3.2014 Sisällys 1. Sopijapuolet... 2 2. Osakassopimuksen tarkoitus ja omistajatahto... 2 3. Yhtiön tarkoitus ja tehtävät... 3 4. Osakkeenomistajien keskinäiset suhteet... 3 5.

Lisätiedot

Sopimus 1 (5) 20.1.2016

Sopimus 1 (5) 20.1.2016 Sopimus 1 (5) SOPIJAPUOLET FORTUM POWER AND HEAT OY (jäljempänä "Fortum") PL 100, 00048 FORTUM, ja MUHOKSEN KUNTA, PL 39, 91501 MUHOS UTAJÄRVEN KUNTA, PL 18,91601 UTAJÄRVI VAALAN KUNTA, PL 12, 91701 VAALA,

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista SalesBooster - Mikä se on? Palvelu, joka Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista kiteyttämällä asiakaslupauksen helpommin ostettavaksi ja myytäväksi tuotteeksi

Lisätiedot

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Valtiokonttori Palvelusopimus 1 (6) Valtion IT-palvelukeskus 354/23/2009..20 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 14,

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta.

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta. 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 26.8.2015 1. Määritelmät ja soveltaminen KT Sales & Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot koskevat KT Sales & Solutions Oy:n Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa KT Sales & Solutions

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 1 PALVELUSOPIMUS KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tilaaja: Mikkelin kaupunki (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta.

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta. OIKOTIE ASUNNOT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT Oikotien yleiset toimitusehdot koskevat Oikotie Asuntojen Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa Oikotie Asuntojen ja Asiakkaan

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy LIITE 5 1 (5) OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy Y-tunnus 2719025-4 (jäljempänä Jäteyhtiö ) YIT Rakennus Oy Y-tunnus 1565583-5 Jäteyhtiön perustajaosakkaana

Lisätiedot

SOPIMUS LIIKKEENLUOVUTUKSESTA (LUONNOS) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI [ ]

SOPIMUS LIIKKEENLUOVUTUKSESTA (LUONNOS) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI [ ] SOPIMUS LIIKKEENLUOVUTUKSESTA (LUONNOS) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI JA [ ] [ ]. päivänä [ ]kuuta 2016 Sopimus Työterveyspalvelu Viisarin liiketoiminnan siirtämisestä X Oy:lle SISÄLTÖ 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni.

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

AIESOPIMUS. Tässä aiesopimuksessa sovitaan sopijaosapuolten osallistumisesta suunniteltuun hankkeeseen.

AIESOPIMUS. Tässä aiesopimuksessa sovitaan sopijaosapuolten osallistumisesta suunniteltuun hankkeeseen. AIESOPIMUS Tässä aiesopimuksessa sovitaan sopijaosapuolten osallistumisesta suunniteltuun hankkeeseen. 1. SOPIMUKSEN KOHDE JA TARKOITUS Aiesopimuksen kohteena on yhteishanke nimeltään Tuottavuuden kehittämisen

Lisätiedot

KOHTEEN NIMI ADOPTOINTISOPIMUS

KOHTEEN NIMI ADOPTOINTISOPIMUS Tampereen museot, Pirkanmaan maakuntamuseo Adoptoi monumentti toiminta SOPIMUSPOHJA 19.12.2013 / mh 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan ehdoista ja yksityiskohdista, joiden mukaisesti sopimuksessa

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on

Lisätiedot

MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMIEN TARKASTUKSISTA, OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA JA MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGISSA.

MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMIEN TARKASTUKSISTA, OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA JA MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGISSA. MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMIEN TARKASTUKSISTA, OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA JA MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGISSA. 1 YLEISTÄ Maa-aineslain 23 :n (555/1981) ja MRL 145 :n

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRIS- TÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESSOPI- MUS

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRIS- TÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESSOPI- MUS YMPÄRISTÖMINISTERIÖN, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRIS- TÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESSOPI- MUS Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon Tekniset VETY

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL 4 72600 KEITELE Jäljempänä Myyjä 1.2. OSTAJA Kemijärven kaupunki Y-tunnus Osoite: PL 5, 98101 KEMIJÄRVI Jäljempänä Ostaja 2. KAUPAN

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6. TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.2015) Yhdistyksen nimi on Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys

Lisätiedot

METSIEN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAA KOSKEVIEN KANSALLISTEN OHJELMIEN HALLINNOINTI JA VALVONTA

METSIEN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAA KOSKEVIEN KANSALLISTEN OHJELMIEN HALLINNOINTI JA VALVONTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Metsäosasto PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO MÄÄRÄYS Pvm Dnro 17.3.2005 339/01/2004 Maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelma nro 5/05 Valtuutussäännökset: Laki Metsäntutkimuslaitoksesta

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY 2(5) SOPIMUKSEN TARKOITUS Tampereen Energiantuotanto Oy (Tuottaja), y-tunnus: 2206129-3 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus sekä Tutkimusväen liitto TUTKI ry. ja Akava JS ry. ovat tehneet 18 päivänä helmikuuta 2000 tarkentavan virkaehtosopimuksen Tilastokeskuksen virkasuhteiseen

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.2008 LUKIEN Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys

Lisätiedot

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract RT 80343 KONSULTTISOPIMUS syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract Kohde Tehtävä Tilaaja Tilaajan edustaja sopimusasioissa Osoite Puhelin Laskutusosoite Konsultti Konsultin

Lisätiedot

SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA

SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA [pp.kk.2016] 1. Osapuolet Tämän sopimuksen Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkamisesta (jäljempänä Sopimus ) ovat laatineet jäljempänä

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä Palvelusopimus joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään liittymisestä LUONNOS 05032015 Toimittaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy Y- tunnus 2560184-9 Bertel Jungin aukio 5 02600 ESPOO Toimittajan

Lisätiedot

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1 VUOKRANANTAJA: Joutsan kunta Y-tunnus 0174108-9 Länsitie 5, PL 20, 19651 JOUTSA 1.2 VUOKRALAINEN Grundfos Environment Finland Oy Y-tunnus: 1599796-6 PL 1036 00101 HELSINKI

Lisätiedot