LIIKETOIMINNAN HALLINNOINTISOPIMUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKETOIMINNAN HALLINNOINTISOPIMUS"

Transkriptio

1 1(10) LIIKETOIMINNAN HALLINNOINTISOPIMUS 1. SOPIMUKSEN SOPIJAPUOLET Liiketoiminnan hallinnoinnista on sovittu seuraavien sopijapuolten kesken: (Y-tunnus ), Mechelininkatu 1a, HELSINKI (jatkossa Culminatum tai yhtiö ) ja Yhteyshenkilö saakka: toimitusjohtaja Marja-Liisa Niinikoski Yhteyshenkilö alkaen: hallituksen varapuheenjohtaja Marja-Leena Rinkineva Uudenmaan liitto (Y-tunnus ), Esterinportti 2 B, HELSINKI (jatkossa hallinnoija ) Yhteyshenkilö: Paula Autioniemi SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS Culminatumin yhtiökokous on hyväksynyt hallituksen linjauksen yhtiön varsinaisen liiketoiminnan päättämisestä mennessä (jatkossa siirtoajankohta ). Liiketoiminnan päättämisen johdosta yhtiön kaikkien työntekijöiden työsopimukset sekä toimitusjohtajan johtajasopimus päättyvät mennessä. Viimeisten yhtiön omasta toimestaan toteuttamien hankkeiden toteuttamisaika päättyy samana ajankohtana. Yhtiö kuitenkin jatkaa olemassaoloaan juridisena henkilönä sekä vastaa kaikista velvoitteistaan ja huolehtii oikeuksistaan osakeyhtiölain ja hyvän hallintokäytännön edellyttämällä tavalla täysimääräisesti. Uudenmaan liitto on Culminatumin suurin osakkeenomistaja noin 25 prosentin osuudella. Uudenmaan liitto toimii rahoittajaviranomaisena sekä myös itse toteuttaa hankkeita muualta saamallaan rahoituksella. Tällä sopimuksella sovitaan Culminatumin liiketoiminnan hallinnoinnin (jatkossa hallinnointitehtävä ) siirtämisestä toteuttavaksi hallinnoijan toimesta yhden vuoden kattavalla ajanjaksolla

2 2(10) 3. HALLINNOIJAN TEHTÄVÄ Hallinnoijan tehtävänä on saattaa päätökseen Culminatumin toteuttamat hankkeet sekä vastata muusta yhtiön juoksevien asioiden hoitamisesta (jatkossa operatiivinen toiminta ). Operatiivinen toiminta koskee sekä Culminatumin yhtiötä sekä sen toteuttamia hankkeita ja yhtiön arkistoa, joka toimitetaan hallinnoijan haltuun. Hallinnointitehtävään ei sisälly aktiivisia toimenpiteitä Culminatumin toiminnan kehittämiseksi tai esimerkiksi hankerahoituksen hankkimiseksi. Sopijapuolet ovat sitoutuneet toimimaan hyvässä yhteistyössä kaikissa tilanteissa toisen sopijapuolen edut ja näkökulman huomioon ottaen. 4. TOIMINTAPERIAATTEET Culminatumin hallitus vastaa yhtiön toimintaa koskevien päätösten tekemisestä yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla. Hallitus päättää yhtiön toimintaan liittyvistä strategisista päätöksistä ja operatiivisen toiminnan yleisistä periaatteista. Hallinnoija toimii tämän sopimuksen mukaisia tehtäviä täyttäessään Culminatumin hallituksen johdon ja valvonnan alla. Hallinnoija avustaa hallitusta päätösten tekemisessä ja niiden täytäntöönpanossa sekä raportoi hallitukselle yhtiön asemasta ja suoritetuista operatiivisista toimenpiteistä hallituksen asettamien suuntaviivojen mukaisesti. Hallinnoija vastaa operatiiviseen toimintaan liittyvien rutiininomaisten päätösten tekemisestä tässä sopimuksessa sovitulla tavalla. Hallinnoija suorittaa edellä mainitut tehtävät parhaaksi katsomallaan tavalla. Hallinnoija vastaa hallinnointitehtävän täyttämisestä huolellisesti, kuten omasta toiminnastaan ja siitä, että sillä on käytettävissään riittävät resurssit ja että hallinnointitehtävä täytetään joutuisasti, toimivasti ja tehokkaasti. 5. VALTUUTTAMINEN JA ASIAINHOITAJAN NIMEÄMINEN Culminatumin hallitus voi valtuuttaa jäsenensä valmistelemaan tämän sopimuksen nojalla hallituksen päätettäväksi tulevista asioista. Sopijapuolet sopivat siitä, että hallinnoija nimeää omasta organisaatiostaan asiainhoitajan, joka koordinoi hallinnointitehtävän toteuttamista hallinnoijan lukuun. Asiainhoitajan nimeäminen tai vaihtaminen edellyttää Culminatumin hallituksen etukäteistä suostumusta. Culminatumin hallitus voi valtuuttaa asiainhoitajan edustamaan yhtiötä yhdessä yhden hallituksen jäsenen kanssa Culminatumin yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Culminatumin hallitus voi koska tahansa peruuttaa suostumuksensa asiainhoitajan nimeämiseksi tai tälle mahdollisesti myönnetyn edellä mainitun edustamisoikeuden. 6. HALLINNOIJAN TEHTÄVÄT Hallinnoija vastaa Culminatumin operatiivisen toiminnan toteuttamisesta edellä kuvatulla tavalla. Siihen sisältyy seuraavia tehtäväkokonaisuuksia, jotka on tarkemmin kuvattu liitteessä 1. Osapuolet voivat yhteisesti sopien milloin tahansa täydentää liitettä 1 sopimuksen voimassaoloaikana.

3 3(10) Hallinnointitehtävään sisältyvät tehtäväkokonaisuudet ovat seuraavat: HALLINNOIJAN TEHTÄVÄKOKONAISUUDET Hanketoiminnan päättämiseen liittyvät tehtävät päättyvien hankkeiden loppuraportointi ja maksatushakemukset (4 kpl) 2. Muiden hankkeiden lisäselvityspyynnöt, maksatusten vastaanotto, niiden edelleenvälittäminen hankepartnereille, saatavien valvonta (x kpl; määrä täsmentyy kesäkuun aikana) Arvioitu työmäärä enintään htp Yhtiön toimintaan liittyvät tehtävät Tehtäviin perehtyminen 5 Hallituksen kokousten ja yhtiökokouksen valmistelu ja järjestäminen 7 Vuoden 2014 tilinpäätöksen laatiminen 10 Kirjanpidon ja taloudellisen tuloksen koostaminen hallituksen 12 kokouksiin Sopimushallinta 3 Lainojen takaisinmaksu osakkaille 1 Arkiston ylläpito 4 Välitilinpäätöksen kaltaisen selvityksen toteuttaminen taloustilanteen mukaisesti Erikseen sovittavat tehtävät Mahdolliset erikseen sovittavat tehtävät, kuten yhtiön mahdolliseen purkamiseen liittyvät tehtävät 9 Yhtiön aseman valmistelu jälkeen 2 Yhteensä (enintään htp) 90 Mikäli Culminatumin yhtiökokous päättää yhtiön purkamisesta, on tähän toimeen liittyvät hallinnoijan tehtävät otettu huomioon arvioidussa enimmäistyömäärässä. 7. PÄÄTÖSTEN TEKEMINEN Hallinnoija voi päättää seuraavista operatiiviseen toimintaan liittyvistä seikoista ilman Culminatumin hallituksen etukäteistä lupaa: Culminatumin hanketoiminnan toteuttaminen: - Kustannusten hakemisesta luopuminen, jos työmäärä ylittää hallinnoijan arvion mukaan siitä saatavan hyödyn ja rahallinen arvo on alle yhden tuhannen (1.000) euroa. - Rahoituksen välittäminen muille osatoteuttajille, jos Culminatum on toiminut hankkeen koordinaattorina (hallinnoijana), mikäli välitettävän rahoituksen suuruus on alle kaksi tuhatta (2.000) euroa ja sen määrä on kiistaton. - Ostopalvelujen hankkimiseen, mikäli ne eivät sisälly tämän sopimukseen ja niiden arvo alittaa tuhat (1.000) euroa, mikäli hankittavat palvelut ovat välttämättömiä hallinnointitehtävän täyttämiseksi. Culminatumin yhtiön toiminnan toteuttaminen: - Yhtiön tavanomaisen operatiivisen toiminnan toteuttaminen mukaan lukien taloushallinto ja arkistointi - Viranomaiselle tehtävien ilmoitusten ja maksujen suorittaminen

4 4(10) - Yhtiön verotukseen liittyvät tehtävät Hallinnoijalla on aina oikeus alistaa tarpeelliseksi katsomansa asia Culminatumin hallituksen päätettäväksi, ellei siitä aiheudu suhteessa asian laatuun yhtiölle kohtuutonta viivytystä tai vahinkoa. Hallinnoijan on pyydettävä Culminatumin hallitukselta kirjallinen lupa seuraavien toimenpiteiden toteuttamiseen: - Rahoituksen välittäminen muille osatoteuttajille, jos Culminatum on toiminut hankkeen koordinaattorina (hankkeen hallinnoijana) ja välitettävän rahoituksen suorittaminen voi vaarantaa yhtiön taloudellisen aseman. - Culminatumille myönnettyjen lainojen takaisin maksamiseen. - Ostopalvelujen hankkimiseen, mikäli ne eivät sisälly tähän sopimukseen ja niiden arvo ylittää tuhat (1.000) euroa. - Tässä sopimuksen sovitun enimmäistyömäärän ylittämiseen tai tähän sopimukseen sisältymättömien tehtävien suorittamiseen. - Matkoihin pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. - Hanketoteuttamiseen tai yhtiön toimintaan liittyvään ulkoiseen viestintään sekä tiedottamiseen yhtiön osakkaille. - Kolmansille tahoille tehtäviin suorituksiin, jos ne eivät ole määrältään, sisällöltään tai jonkin muun seikan johdosta kiistattomia tai eivät perustu tähän sopimukseen tai sen perusteella voimassa oleviin muihin sopimuksiin. - Hallinnoijalle tämän sopimukseen perusteella tulevien suoritusten hyväksymisestä ja maksamisesta. 8. HALLINNOINTI- JA KULUKORVAUSTEN MÄÄRÄYTYMINEN Hallinnoijalle maksetaan tämän suorittamaan asiantuntijatyöhän perustuvaa hallinnointikorvausta, jonka suuruus on viisisataaneljäkymmentä (540) euroa (+alv) henkilötyöpäivältä (7½ tuntia päivässä). Siihen lisätään yleiskustannuksista johtuva 10 % suuruinen kerroin, jolloin hallinnoinnin henkilötyöpäivän kokonaishinta on viisisataayhdeksänkymmentäneljä (594) euroa (+alv). Tähän sopimukseen perustuvien henkilötyöpäivien enimmäismäärä on 90 työpäivää. Täten hallinnointiin liittyvän asiantuntijatyön määrä on enintään euroa (+alv). Henkilötyöpäivän kokonaishintaan sisältyy kaikki hallinnointitehtävän täyttämiseen liittyvät työkustannukset sekä kaikki hallinnoijalle syntyvät muut kustannukset, kuten palkat, vuokra-, toimisto-, neuvottelu-, laite- sekä hallintokulut lukuun ottamatta erikseen sovittuja kulukorvauksia. Hallinnoija on velvollinen pitämään työtuntilistaa tekemistään henkilötyöpäivistä yhden tunnin tarkkuudella erikseen kunkin tehtäviä suorittaneen henkilön sekä hankkeen osalta. Työtuntilistat tulee liittää hallinnoijan Culminatumille toimittamaan laskuun. Asiantuntijatyöhön liittyvien kustannusten lisäksi hallinnoija on oikeus kulukorvaukseen seuraavissa tapauksissa: - Tähän sopimukseen sisältyvistä Culminatumia varten hankituista ostopalveluista syntyvistä kustannuksista, kuten kirjanpito ml. palkanlaskenta, yhtiön ja hankkeiden tilintarkastukset, vakuutusmaksut sekä hallituksen palkkiot, - Hallinnoijan Culminatumin puolesta suorittamista viranomaismaksuista kuten kaupparekisteri-ilmoituksista,

5 5(10) - ja sähköpostiosoitteen ylläpidosta, - hallinnoijalle syntyneistä välttämättömistä matkakustannuksista hankkeiden päättämisen loppuunsaattamiseksi tai yhtiön operatiivisen toiminnan toteuttamiseksi, mutta ei kuitenkaan pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, ellei siihen ole Culminatumin hallitukselta etukäteen saatua lupaa, - hallitus-, yhtiökokous- ja muista Culminatumin puolesta tehtävistä välttämättömistä järjestelyistä syntyneet kustannukset. Syntyneistä kustannuksista tulee pitää luetteloa ja se tulee liittää hallinnoijan Culminatumille toimittamaan laskuun. 9. HALLINNOINTI- JA KULUKORVAUSTEN MAKSAMINEN Hallinnoija laskuttaa tähän sopimukseen perustuvat hallinnointi- ja kulukorvaukset kolmen kuukauden erissä, jotka ovat seuraavat: Maksuehto on 14 päivää netto. Hallinnoija sisällyttää laskuihin voimassa olevan arvonlisäveron määrän, ellei Culminatumin hallitus toisin ilmoita. Culminatumin hallitus päättää hallinnoijan esittäminen laskujen hyväksymisestä ja maksamisesta. 10. YLIMÄÄRÄINEN TYÖ JA LISÄTYÖ Culminatumin hallitus päättää tähän sopimukseen sisältymättömien hallinnointitehtävien täyttämisen kannalta välttämättömien uusien tehtävien (ylimääräinen työ) suorittamisesta. Mikäli niiden laajuus ylittään yhden henkilötyöpäivän, on niistä erikseen sovittava hallinnoijan kanssa. Culminatumin hallitus voi tilata siitä hallinnoijan kanssa erikseen etukäteen sopimalla ylimääräisiä henkilötyöpäiviä (lisätyö), jotka eivät sisälly tämän sopimuksen mukaiseen työmäärään. Kummassakin tapauksessa noudatetaan edellä mainittua henkilötyöpäivän hintaa. 11. SOPIJAPUOLTEN YHTEISET TOIMENPITEET SIIRRON MAHDOLLISTAMISEKSI Sopijapuolet ovat yhteisesti neuvotelleet tämän sopimuksen sisällöstä ja hallinnoija on perehtynyt hallinnointitehtävän sisältöön. Culminatum vastaa kolmansien tahojen kanssa solmittujen päätettäväksi tulevien sopimusten päättämisestä, jotta niiden voimassaolo voi päättyä mennessä. Lisäksi Culminatum vastaa niiden sopimusten voimassaolon jatkamisesta, jotka ovat tarpeen hallinnointitehtävän täyttämiseksi sopimalla siitä tarkemmin hallinnoijan kanssa. Sekä päätettävät että jatkettavat sopimukset on lueteltu tämän sopimuksen liitteessä 2.

6 6(10) Culminatum vastaa liiketoiminnan siirtämisen johdosta tehtävistä viranomaisilmoitusten jättämisestä sekä mahdollisesta muusta tiedottamisesta saakka. Muulla tiedottamisella tarkoitetaan esimerkiksi tiedottamista siirron tapahtumisesta ja uusista yhteystiedoista hankekumppaneille. Tämän jälkeen hallinnoija vastaa siitä tässä sopimuksessa sovitulla tavalla. Culminatum siirtää hallinnointitehtävän toteutuksen hallinnoijalle siirtoajankohtana Siirtoajankohtana hallinnoijalle siirtyy kaikki hallinnointitehtävän liittyvät oikeudet sekä velvollisuudet ja vastuut tässä sopimuksessa sovitulla tavalla. 12. CULMINATUMIN TOIMENPITEET SIIRRON MAHDOLLISTAMISEKSI Siirtoajankohtaan mennessä Culminatum toimittaa hallinnoijalle koko aineiston koskien sekä yhtiön että sen toteuttamia hankkeita, joita hallinnoija tarvitsee hallinnointitehtävän suorittamiseen. Culminatum on velvollinen toimittamaan siirronsaajalle siirtoajankohtaan mennessä mahdollisimman tarkan luettelon (liite 3a), joka perustuu tietoon tai mahdollisimman tarkkaan arvioon yhtiön sekä sen toteutusvastuulla olevien hankkeiden taloudellisesta tilanteesta. Luetteloon tulee sisältyä yksityiskohtaiset tiedot yhtiön taloudellinen asemasta sekä kaikkien hallinnoijan hallinnointivastuulle siirtyvien hankkeiden taloudellisesta asemasta siirtoajankohtana. Culminatum toimittaa yhtiön henkilöstön osalta hallinnoijalle tiedot (liite 3b) heidän työsuhteistaan kuten työ- ja johtajasopimukset, palkat ja lomapalkkavaraukset, jotka tämä tarvitsee maksatushakemusten laatimista tai henkilöstöhallintoa tai muutoin hallinnointitehtävän toteuttamista varten. Edellä mainittujen lisäksi muu hallinnointitehtävän suorittamista varten tarpeellinen aineisto on mainittu liitteessä 3c (liite 3c). Samassa yhteydessä siirtoajankohtana Culminatum luovuttaa hallinnoijalle yhtiön arkiston, joka on ollut hallinnoijan tiloissa jo aikaisemmin joulukuusta 2013 lähtien. Culminatum vastaa siirtoajankohtaan saakka tehtävästä arkistoinnista. Arkiston sisältö on mainittu liitteessä 4 (liite 4). Sopijapuolet voivat erikseen sopia tarkemmin siirron ja siihen liittyvän aineiston toteuttamisesta sekä aikatauluista. Tämän sopimuksen kautta hallinnoijalle ei siirry koneita ja laitteita tai kalusteita. 13. HALLINNOIJAN TOIMENPITEET SIIRRON MAHDOLLISTAMISEKSI Siirtoajankohdasta alkaen hallinnoija vastaa hallinnointitehtävän täyttämisestä ja Culminatumin operatiivisen toiminnan toteuttamisesta tämän sopimuksen mukaisesti. Hallinnoija vastaa Culminatumin tämän sopimuksen mukaan toimittaman aineiston sekä yhtiön arkiston vastaanottamisesta siirtoajankohtaan mennessä. Hallinnoija on velvollinen säilyttämään ja arkistoimaan sille siirtoajankohtaan mennessä luovutetun ja sen jälkeen hallinnoijan toimesta syntyvän Culminatumin yhtiön sekä hankkeiden kirjanpito- ja muun aineiston osakeyhtiölain sekä hankkeiden rahoituspäätösten sekä Culminatumin hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

7 7(10) 14. HALLINNOIJAN TALOUDELLISET VELVOLLISUUDET Hallinnoija avaa sen hallinnoitavaksi siirtyneille hankkeille oman kustannuspaikan tai muulla tavoin varmentaa hankkeen kustannusten ja rahoituksen kirjanpidon hankerahoittajien edellyttämällä tavalla. Hallinnoija vastaa siitä, että se pitää kaiken Culminatumin toimintaan liittyvän kirjanpidon ja muun taloudellisen aineiston erillään omasta toiminnastaan. 15. IMMATERIAALIOIKEUDET Tähän sopimukseen ei sisälly mitään tekijänoikeuden tai muiden immateriaalioikeuksien siirtoja sopijapuolten välillä. Culminatum luovuttaa hallinnoijan käyttöön hallinnointitehtävän toteuttamisen kannalta tarpeellisen aineiston, johon Culminatumilla on immateriaalioikeudet. Hallinnoija avustaa tarvittaessa Culminatumia hankkeisiin liittyvien immateriaalioikeuksien käsittelyssä. Culminatum vastaa siitä, että sen hallinnoijalle toimittama aineisto ei loukkaa kolmannen tahon tekijän- tai muita immateriaalioikeuksia. 16. OSAPUOLTEN VASTUUT Culminatum vastaa siitä, että se on kaikessa toiminnassaan ennen siirtoajankohtaa noudattanut osakeyhtiölakia, kirjanpitolakia ja kaikkea muuta Suomessa voimassaolevaa lainsäädäntöä sekä noudattaa omalta osaltaan niitä myös tämän sopimuksen voimassa ollessa. Hallinnoija vastaa hallinnointitehtävän suorittamisessa omalta osaltaan siihen liittyvän lainsäädännön noudattamisesta. Mikäli hallinnoijan toimenpiteet perustuvat Culminatumin hallituksen suoraan ohjeeseen, vastaa Culminatum niistä. Hallinnoijalla ei ole oikeutta edustaa Culminatumia, eikä kirjoittaa sen toiminimeä tai suorittaa muita sitoumuksia yhtiön puolesta lukuun ottamatta, mitä tässä sopimuksessa on sovittu. Culminatum vastaa kolmansien osapuolten kanssa solmittujen sopimusten täyttämisestä sekä toimii niissä sopimuskumppanina. Sopijapuolet vastaavat mahdollisen alihankkijan tai muutoin sopijaosapuolen vastuupiiriin kuuluvan kolmannen työstä kuin omastaan. Hallinnoija vastaa palveluksessaan olevan henkilöstön työsuorituksista. Molemmat sopijapuolet vastaavat omassa toiminnassaan tarvittavien vakuutusten ottamisesta. Hallinnoijalla ei ole Culminatumin toimittamaan aineistoon, kuten kustannusselvityksiin kohdistuvaa erityistä selonottovelvollisuutta, ellei kyseessä ole selvä lasku- tai muu ilmeinen virheellisyys, joka ilmenee aineiston kuten maksatushakemusten tavanomaisen laatimisen tai tietojen käsittelyn tai niihin perehtymisen yhteydessä. Culminatum vastaa kaikilta osin siitä, että sen toteuttamat hankkeet on toteutettu kyseisen rahoittajan ohjeiden ja määräysten mukaisesti mukaan lukien sen, että ilmoitetut kustannukset ovat hyväksyttäviä kustannuksia. Sama koskee niitä hankkeita, joita Culminatum on koordinoinut ja joissa muut osatoteuttajat ilmoittavat omia kustannuksiaan, vastaavat muut osatoteuttajat niiden oikeellisuudesta. Mikäli hankkeiden maksatuksissa tai tarkastuksissa ilmenee Culminatumin toiminnasta ajalta ennen siirtoajankohtaa johtuvia tavanomaisesta hanketoiminnasta selvästi poikkeavia epäselvyyksiä tai puutteita, vastaa Culminatum niiden selvittämisestä ja niihin liittyvistä mahdollisista taloudellisista vastuista. Tarvittaessa Culminatum sopii hallin-

8 8(10) noijan kanssa tehtävä lisätyöstä. Mikäli vastaavat epäselvyydet johtuvat hallinnoijan suorittamista toimenpiteistä, vastaa hallinnoija niistä ja niiden selvittämisestä omalla kustannuksellaan. Culminatum vastaa mahdollisista hankkeisiin kohdistuvista takaisinperinnöistä. Samaa periaatetta sovelletaan myös Culminatumin yhtiön toimintaan mahdollisesti koskevien epäselvyyksien selvittämisessä. 17. LUOTTAMUKSELLISET TIEDOT JA TOIMINTAAN LIITTYVÄ JULKISUUS Kaikki sellainen tieto, joka sisältää liike- tai ammattisalaisuuksia tai kaupallisia tai rahoitusta koskevia tietoja ja jotka sen omistaja on luovuttanut Culminatumille ja jotka Culminatum luovuttaa edelleen hallinnoijalle hallinnointitehtävän toteuttamista varten, on luottamuksellista ja salassa pidettävää tietoa. Myös hankkeisiin osallistuneen kolmannen tahon kuten kaupunkien, muiden hankkeiden yhteistyökumppanien tai yritysten tiedot voivat olla salassa pidettävää luottamuksellista tietoa. Culminatumin henkilöstöön liittyvät tiedot kuten työterveys- ja palkkatiedot ovat aina luottamuksellista tietoa. Niitä on käsiteltävä ja säilytettävä lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Hallinnoija vastaa myös siitä, että se noudattaa sille luovutettavan aineiston osana henkilötietorekisterien käsittelyssä tietosuojalainsäädäntöä. Culminatumin hallitus päättää hankkeiden tai yhtiön toiminnan toteuttamiseen liittyvästä viestinnästä ja muusta yhtiön toimintaan liittyvästä julkisuudesta sekä yhtiön osakkaille tapahtuvasta tiedottamisesta. Hallinnoija vastaa toimenpiteiden täytäntöönpanosta. Hallinnoija pitää yllä verkkosivua sekä sähköpostiosoitetta kolmansien tahojen kuten rahoittajien kanssa tehtävää yhteydenpitoa varten. 18. TOIMINTAAN KOHDISTUVAT TARKASTUKSET EU:n tarkastuksesta vastaavilla toimielimillä, asianomaisella ministeriöllä, valtion tilintarkastajalla, valtion talouden tarkastusvirastolla sekä rahoittajilla ja sen tilintarkastajilla on oikeus valvoa ja tarkastaa Culminatumin toteuttamien hankkeiden varojen käyttöä. Viranomaisten tarkastusoikeus koskee molempia sopijaosapuolia ja on voimassa siinä laajuudessa kuin tarkastusta suorittava viranomainen sen määrittelee. Culminatum vastaa tarkastuksesta mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista. Rahoitustarkastusta varten molemmat sopijapuolet antavat välittömästi rahoittajan käyttöön kaikki sen pyytämät tarkastuksen kannalta tarpeelliseksi katsomansa tiedot. 19. SOPIMUKSEN MUUT EHDOT Hallinnoijalle ei siirry mitään Culminatumin henkilöstöön liittyviä työnantajavelvoitteita tai toimitusjohtajan sopimukseen liittyviä velvoitteita lukuun ottamatta teknistä avustamista toimenpiteiden toteuttamisessa osana operatiivista toimintaa, kuten palkkatodistusten toimittaminen, lomakorvausten maksaminen tai työtodistusten toimittaminen. Sopijapuoli ei vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamasta suoritushäiriöstä. Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan sellaista sopijapuolista riippumatonta ja ennalta arvaamatonta seikkaa, joka on sopijapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jonka vaikutuksia sopijapuoli ei voi välttää eikä voittaa. Ylivoimaisesta esteestä on viipymättä il-

9 9(10) moitettava kirjallisesti toiselle sopijapuolelle. Sopijapuolilla on oikeus pidättyä tähän sopimukseen perustuvista suorituksistaan ylivoimaisen esteen voimassaoloajan. Sopijapuoli ei voi siirtää tätä sopimusta tai sen perusteella syntyneitä oikeuksia kolmannelle taholle. Tämän sopimuksen pätevyyttä, tulkintaa ja soveltamista koskevat riitaisuudet, joista asianomaiset eivät pääse keskenään yhteisymmärrykseen on jätettävä Helsingin käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 20. SOPIMUKSEN MUUTOKSET JA LIITTEET Sopijapuolet voivat sopia muutoksista tähän sopimukseen tai sen voimassaolon jatkamisesta uuden ajanjakson. Muutosten voimaantulo edellyttää kummankin sopijapuolen allekirjoittamaa lisäystä tähän sopimukseen. Mahdollisessa asiakirjoihin liittyvässä ristiriitatilanteessa noudatetaan ensisijaisesti tätä sopimusta sekä sen liitteitä. 21. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA SOPIMUSMUUTOKSET Tämä sopimus tulee voimaan Siitä huolimatta sopijapuolet huomioivat, että toteutuksen, vastuiden ja velvollisuuksien siirto on voinut alkaa takautuvasti toukokesäkuussa Tämä sopimus on voimassa saakka sisällöllisten toimenpiteiden toteuttamisen osalta. Sopimus ei lakkaa olemasta voimassa, ennen kuin kaikki sopijapuolet ovat suorittaneet omalta osaltaan kaikki siitä aiheutuneet velvollisuudet. Sopimuksen luottamuksellisuutta koskevat säännökset ovat voimassa myös sopimuksen voimassaolon lakattua. 22. SOPIMUKSEN PURKAMINEN JA VASTUUNRAJOITUS Jos sopijapuoli rikkoo tätä sopimusta olennaisesti eikä korjaa rikkomustaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa saatuaan siitä kirjallisen ilmoituksen, on toinen sopijapuoli oikeutettu purkamaan tämän sopimuksen. Sopijapuolet vastaavat itsenäisesti kolmansille tahoille kuten rahoittajalle tai hankkeen muille osatoteuttajille mahdollisesti aiheuttamastaan vahingosta. Sopijapuolten keskinäisen vastuun ylärajana toista sopijapuolta kohtaan on kaikissa tapauksissa euroa. Vastuunrajoitusta ei sovelleta tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella aiheutettuihin vahinkoihin. 23. SOPIMUSKAPPALEET Tätä sopimusta laaditaan kaksi (2) kappaletta siten, että yksi (1) kappale jää kullekin osapuolelle. Sopijapuolet vakuuttavat, että allekirjoittavilla henkilöillä on toiminimen kirjoitusoikeus oman organisaationsa puolesta. Sopijapuolilla on oikeus antaa sopimus viranomaisten nähtäväksi.

10 10(10) 24. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET Paikka ja aika: Paikka ja aika:, , Marja-Liisa Niinikoski toimitusjohtaja Uudenmaan liitto Juha Eskelinen johtaja, maakuntajohtajan varamies Liitteet: 1. Hallinnoijan tehtävät ja työmääräarvio 2. Culminatumin sopimuskanta 3. a) Culminatumin taloudellinen tilanne b) Luettelo työsuhteista c) Muu luovutettava aineisto 4. Arkistoluettelo

1. Konserttisali 2. Konserttisalin lämpiö- ja aputilat 3. Taiteilijakahvio

1. Konserttisali 2. Konserttisalin lämpiö- ja aputilat 3. Taiteilijakahvio Salassa pidettävä kohtien 5, 6, 7 ja 8 osalta, JulkL 24 1 mom. 17 ja 20 kohta OSAKASSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Helsingin kaupunki PL 1, 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus 0201256-6 1.2 Yleisradio Oy Radiokatu

Lisätiedot

1 (5)

<Asiakirjalaji> 1 (5) <Asianumero> 1 (5) 9.3.2015 SOPIMUS HELSINGIN EU-TOIMISTOSTA LUONNOS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Uudenmaan liitto jäljempänä myös ylläpitäjä/sopimuskumppani Esterinportti 2B (Y-tunnus 0201296-1)

Lisätiedot

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava 1 SOPIMUS KUUMA -seutu liikelaitos tilaajana ja Oy toimittajana ovat tehneet seuraavan sopimuksen koskien Paikallisen kehittämisen ja lähidemokratian toimintamalli projektia. 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Tilaaja:

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON LAITOSHUOLLON JA SIIVOUSPALVELUJEN SIIRTÄMISESTÄ HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON LAITOSHUOLLON JA SIIVOUSPALVELUJEN SIIRTÄMISESTÄ HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON LAITOSHUOLLON JA SIIVOUSPALVELUJEN SIIRTÄMISESTÄ HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE välillä. päivänä kuuta 2017 1 Sopijapuolet Luovuttaja

Lisätiedot

Helsingin Uusyrityskeskus ry, y-tunnus , Ensi linja 1, Helsinki / PL 4500, Helsingin kaupunki

Helsingin Uusyrityskeskus ry, y-tunnus , Ensi linja 1, Helsinki / PL 4500, Helsingin kaupunki OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen Osapuolia ovat: 2. 1. Helsingin kaupunki, y-tunnus 0215438-8 Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA Tämä osakassopimus (jäljempänä Sopimus) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1. Helsingin kaupunki (Y-tunnus 0201256-6),

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja ASIAKASSOPIMUS Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja VIRALLINEN NIMI JA HENKILÖTUNNUS (MYÖS TAITEILIJANIMI, JOS KÄYTÄT SITÄ) myöh. Näyttelijä

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

U R H E I L I J A S O P I M U S

U R H E I L I J A S O P I M U S U R H E I L I J A S O P I M U S Sopimuksen tausta ja tavoitteet Suomen Ilmailuliitto ry (jäljempänä SIL ) ja (SIL:n jäsenmaksun maksanut jäsen, jäljempänä Urheilija, molemmat yhdessä jäljempänä Osapuolet

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA luonnos 11.8.2014 SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Vakka Suomen Sanomain kuntayhtymä (jäljempänä kuntayhtymä )

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [ ]

LUOVUTUSSOPIMUS. KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [ ] LUOVUTUSSOPIMUS KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [] SOPIMUS [1] LUOVUTUSSOPIMUS 1 Siirron osapuolet 1.1 Luovuttaja Kouvolan kaupunki (y-tunnus xxxx) (jäljempänä Kouvola)

Lisätiedot

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN JA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN välillä [. päivänä kuuta 2017] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja

Lisätiedot

SOPIMUS TILINTARKASTUSPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA

SOPIMUS TILINTARKASTUSPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA SOPIMUS TILINTARKASTUSPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA 1. Sopimuksen osapuolet Toimeksiantaja: Kuhmon kaupunki (Y-tunnus:0 186204-0) PL 15, 88901 Kuhmo Toimeksisaaja: KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy (Y-tunnus:

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS 0 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus 3. Osakekirjat 4. Osakkeiden panttauskielto 5. Osakkeiden myynti 6. Päätöksenteko yhtiökokouksissa

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

Asiakassopimus. 8. syyskuuta 2003. TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä "TREX") Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere

Asiakassopimus. 8. syyskuuta 2003. TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä TREX) Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere Asiakassopimus 8. syyskuuta 2003 1 Sopimuksen osapuolet TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä "TREX") Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere (jäljempänä "Asiakas") Y-tunnus: osoite: 2

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS Suomen harjoittelukoulujen yhteistyöverkoston enorssin toteuttamiseksi sopimusosapuolet ovat sopineet seuraavaa:

YHTEISTYÖSOPIMUS Suomen harjoittelukoulujen yhteistyöverkoston enorssin toteuttamiseksi sopimusosapuolet ovat sopineet seuraavaa: YHTEISTYÖSOPIMUS Suomen harjoittelukoulujen yhteistyöverkoston enorssin toteuttamiseksi sopimusosapuolet ovat sopineet seuraavaa: 1. SOPIMUKSEN KOHDE JA TARKOITUS Sopimuksen kohteena olevan verkostoyhteistyön

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT-OSASTON FONIATRIAN POLIKLINIKKATOIMINNON LUOVUTUKSESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE HELSINGIN KAUPUNGIN

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Talous- ja konsernijaosto 3.6.2015, LIITE 2 1

Talous- ja konsernijaosto 3.6.2015, LIITE 2 1 Talous- ja konsernijaosto 3.6.2015, LIITE 2 1 SOPIMUS HUS:N OMISTAMIEN UUDENMAAN SAIRAALAPESULAN OSAKKEIDEN MYYNNISTÄ CAREA KUNTAYHTYMÄLLE JA KASTEK OY:N TEKSTIILIHUOLTOTOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ UUDENMAAN

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun (jäljempänä Palvelu )

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Medbit Oy 1 SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT-12-2014 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Raision sosiaali- ja terveyskeskus Y- tunnus: 0204428-5 Osoite: PL 100, 20201 RAISIO Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY 2 (7) Sisällys 1. Sopimuksen osapuolet... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen tarkoitus... 3 4. Yhtiön toiminnan tarkoitus... 3 5. Yhtiön omistussuhteet... 4 5.1. Omistusosuudet...

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Tutkimusyhteistyösopimus

Tutkimusyhteistyösopimus Tutkimusyhteistyösopimus 1/5 1 Sopijapuolet Yrkeshögskolan Novia/Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (y-tunnus 2059910-2), Wolffskavägen 35 B, 65200, Vasa, (jäljempänä Novia ) ja Turun kaupunki (y-tunnus: 0204819-8),

Lisätiedot

Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus

Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus 2027/02.08.00.00.00/2016 Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus Solita Oy Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki Åkerlundinkatu 11, 33100 Tampere Torikatu 18, 90100 Oulu 1060155-5 31.10.2016 2 (6) 1 SOPIMUSOSAPUOLET

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta ja. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus. Valtori

Punkalaitumen kunta ja. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus. Valtori Palvelusopimus 1 / 6 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Punkalaitumen kunta ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus www.valtori.fi VALTORI Palvelusopimus

Lisätiedot

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY JA FINGRID OYJ 2(5) Sisällys 1 SOPIJAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 SOPIMUKSEN EHDOT... 3 4 SOPIMUKSEN MUUTOKSET... 3

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) JA HELEN OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] SISÄLLYS OSAPUOLET... 4 TAUSTA JA TARKOITUS... 4 1 KAUPAN KOHDE... 4 1.1 Liiketoiminta...

Lisätiedot

SOPIMUS KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN AVUSTAMISESTA

SOPIMUS KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN AVUSTAMISESTA SOPIMUS KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN AVUSTAMISESTA 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET Lappeenrannan kaupunki, Kasvatus- ja opetustoimi/ Varhaiskasvatus, jäljempänä kaupunki PL 214 53101 LAPPEENRANTA Palveluntuottaja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus 1 (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Sopimuksen kohde ja tavoitteet ja Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 111 02070 ESPOON KAUPUNKI Y 0101263-6

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Oy Apotti Ab 24.03.2017 10:00:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.03.2017 Toiminimi: Oy Apotti Ab Yritys- ja yhteisötunnus: 2699989-5 Voimassaoloaika,

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA 1 (7) SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Allekirjoittaneet Sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan toiminnan ja

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet 1 / 5 SOPIMUS Helsinki-lähettiläsvalmennuksen mentorointi 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet Tilaaja Helsingin kaupunki, Oiva Akatemia -liikelaitos

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS. 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta)

HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS. 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta) HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta) 1.2. Helsingin kaupunki (1 osake) 1.3. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS. Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL Valkeakoski Y tunnus

SOPIMUSLUONNOS. Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL Valkeakoski Y tunnus 1 ( 6) SOPIMUSLUONNOS Valkeakosken kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite

Lisätiedot

Työllisyyden edistämisen ESR-hankkeen hakemisesta ja toteuttamisesta

Työllisyyden edistämisen ESR-hankkeen hakemisesta ja toteuttamisesta 1 SOPIMUS Työllisyyden edistämisen ESR-hankkeen hakemisesta ja toteuttamisesta 1. Sopijaosapuolet Hankkeen päätoteuttaia: Diakonia -ammattikorkeakoulu Oy PL 12 00551 Helsinki Y-tunnus: 0115776-3 Johtaja

Lisätiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot 1 (6) Procurement training & counseling services SOPIMUS ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN HANKINNASTA 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja: Palveluntarjoaja: Hankintayksikkö Y-tunnus Yhteystiedot Nimi Y-tunnus Yhteystiedot

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA Rauniorakentajat

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN LUONNOS 4.12.104 SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON SAIRAALA-, KUNTOUTUS- JA HOIVAPALVELUT -OSASTON FYSIATRIAN POLIKLINIKKATOI- MINNAN LUOVUTUKSESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE

Lisätiedot

LIITE HANKINTASOPIMUS

LIITE HANKINTASOPIMUS Kaupunginhallitus 11.9.2017 Liite 1 LIITE HANKINTASOPIMUS 1 HANKINTASOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet Sopijaosapuolet ovat: Hankintayksikkö (Y-tunnus ), jäljempänä Vakuutuksenottaja ja Tarjoaja, jäljempänä

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

Helsingin seudun paikallistelevisio Stadi.TV:n Projektisopimus

Helsingin seudun paikallistelevisio Stadi.TV:n Projektisopimus Helsingin seudun paikallistelevisio Stadi.TV:n Projektisopimus 1 Sopijapuolet 1. Helsingin kaupungin kaupunginkanslian tietotekniikka- ja viestintäosasto (jäljempänä Helsingin kaupunki ) 2. Forum Virium

Lisätiedot

SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA. 1.4 Kauniaisten kaupunki Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen

SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA. 1.4 Kauniaisten kaupunki Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA 1 Osapuolet 1.1 Helsingin kaupunki PL 1, 00099 Helsingin kaupunki 1.2 Espoon kaupunki PL 5, 02771 Espoo 1.3 Vantaan kaupunki Asematie

Lisätiedot

LUONNOS LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA 2.6.2016 21:59

LUONNOS LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA 2.6.2016 21:59 LUONNOS LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA LUONNOS 2 (10) 1 Osapuolet... 3 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3 Luovutettava liiketoiminta... 3 3.1 Luovutettava liiketoiminta... 3 3.2 Käyttöomaisuus...4 3.3

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja 1 (5) 19.11. SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN Kuntalain 2 a :ssä määritellyn yhtiöittämisvelvoitteen mukaan kunnan hoitaessa lain 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa

Lisätiedot

KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS

KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus 1(6) LIITE 3 JOHDANTO KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Työehtosopimusjärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen perustuu työnantaja-

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Kuopion kaupunki 1 (6) SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Sopimuksen osapuolet Kuopion kaupunki Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet PL 227 70101 Kuopio Juankosken

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) 1 SOPIMUS KAUKO- JA LÄHIJUNALIIKENTEEN OSTAMISESTA 1. OSAPUOLET Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) VR-Yhtymä Oy (jäljempänä VR) 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA KOHDE LVM ostaa VR:ltä sopimuskauden

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö Sopimusluonnos 1 (6) Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite PL 23

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) 1 (5) 1. SOPIJAOSAPUOLET OSTAJA: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS Yhteystiedot: OSTAJAN YHTEYSHENKILÖ: Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) (Yhteystiedot, jos poikkeavat

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA LIITE 8 SOPIMUSLUONNOS KANGASALAN TYÖTERVEYDEN LIIKE- TOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ XXXX OY:LLE

KANGASALAN KUNTA LIITE 8 SOPIMUSLUONNOS KANGASALAN TYÖTERVEYDEN LIIKE- TOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ XXXX OY:LLE KANGASALAN KUNTA 6.6.2016 LIITE 8 SOPIMUSLUONNOS KANGASALAN TYÖTERVEYDEN LIIKE- TOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ XXXX OY:LLE Sisällys 1. SOPIJAPUOLET... 1 2. MÄÄRITELMÄT... 1 3. SOPIMUKSEN TAUSTA... 1 4. LIIKKEENLUOVUTUS

Lisätiedot

Tämän sopimuksen kohteena on projekti Kulttuuripalvelujen talouden ja toiminnan vertailutiedosto IV.

Tämän sopimuksen kohteena on projekti Kulttuuripalvelujen talouden ja toiminnan vertailutiedosto IV. SOPIMUS 1(4) 15.3.2017 KULTTUURIPALVELUJEN TALOUDEN JA TOIMINNAN VERTAILUTIEDOSTO IV PROJEKTI 1 Sopimuksen kohde ja tarkoitus Tämän sopimuksen kohteena on projekti Kulttuuripalvelujen talouden ja toiminnan

Lisätiedot

4.8. Toimitusjohtajan valta ja asema. 1. Yleistä. 2. Valta ja oikeus edustaa yhtiötä

4.8. Toimitusjohtajan valta ja asema. 1. Yleistä. 2. Valta ja oikeus edustaa yhtiötä 4.8. Toimitusjohtajan valta ja asema Antti Hannula Asianajaja, MBA, Senior Partner Asianajotoimisto Aldea Oy antti.hannula@aldea.fi 1. Yleistä Usein yhtiöissä pohditaan missä asioissa toimitusjohtajalla

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

Valtakunnallisen romanihankkeen toteuttamisesta

Valtakunnallisen romanihankkeen toteuttamisesta 1 SOPIMUS Valtakunnallisen romanihankkeen toteuttamisesta 1. Sopijaosapuolet Hankkeen päätoteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy PL 12 00551 Helsinki 0115776-3 Vararehtori Pirjo Hakala yliopettaja Marjo

Lisätiedot

Tampereen liikenteen tilannekuva. Puitesopimus LUONNOS

Tampereen liikenteen tilannekuva. Puitesopimus LUONNOS Tampereen liikenteen tilannekuva Puitesopimus LUONNOS 29.6.2015 1 Sisällys 1 Sopijapuolet... 2 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde... 2 3 Sopimuksen voimaantulo ja sopimuskausi... 3 4 Sopimuksen irtisanominen...

Lisätiedot

LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS

LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS Sivu 1 / 4 LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen osapuolia ovat: 1) Lapin yliopisto, osoite PL 122, 96101 ROVANIEMI 2) Rovaniemen kaupunki, osoite PL 8216, 96101

Lisätiedot

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI 1 VUOKRASOPIMUS 1.1 Sopijapuolet 1.2 Sopimuksen kohde Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Lisätiedot

SKH-ISÄNNÖINTI OY SOPIMUSEHDOT

SKH-ISÄNNÖINTI OY SOPIMUSEHDOT SKH-ISÄNNÖINTI OY SOPIMUSEHDOT SKH-Isännöinti Oy SKH-Isännöinti Oy, y-tunnus 0494478-9 Beckerintie 8, 00410 Helsinki Puh. 09 530 8860, www.skh.fi Sisältö 1 SKH-ISÄNNÖINTI OY:SSÄ SOVITAAN ISÄNNÖINTITEHTÄVIEN

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut.

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut. 8.10.2007 Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten,

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Liiteri 1. YLEISTÄ

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Liiteri 1. YLEISTÄ 1. YLEISTÄ 1.1 Coreorient Oy (Y-tunnus: 2388488-1) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (Y-tunnus: 2635723-5) (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) palvelun välityksellä jäljempänä tarkoitettuja

Lisätiedot

1 Sopijapuolet. Juuan rengasvesiosuuskunta. 2 Kaupan kohde

1 Sopijapuolet. Juuan rengasvesiosuuskunta. 2 Kaupan kohde KAUPPAKIRJA LUONNOS 1 Sopijapuolet Myyjä: Ostaja: Juuan kunta Juuan rengasvesiosuuskunta 2 Kaupan kohde Kaupan kohteena on liiketoiminta (vesihuoltotoiminnan liikearvo) ja siihen liittyvä liitteen 1 kartassa

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) välityksellä rahoittajille (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA

YHTEISTOIMINTASOPIMUS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA YHTEISTOIMINTASOPIMUS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA 1 1. SOPIJAOSAPUOLET Pirkkalan kunta (vastuukunta) Hämeenkyrön kunta (sopijakunta) Lempäälän kunta (sopijakunta) Nokian kaupunki (sopijakunta)

Lisätiedot

UPM-Kymmene Oyj HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA (Esityslistan kohta 15) Hallitus ehdottaa UPM-Kymmene Oyj:n 29.3.2017 pidettävälle varsinaiselle

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015 HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) SOPIMUSLUONNOS, ERIKOISIKKUNOIDEN PESUPALVELU 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupungin opetusvirasto, PL 3000, 00099 Helsingin kaupunki jäljempänä Tilaaja

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ ESR-PROJEKTISSA UUTTA LUOVA JA OSALLISTAVA SUOMI

SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ ESR-PROJEKTISSA UUTTA LUOVA JA OSALLISTAVA SUOMI SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ ESR-PROJEKTISSA UUTTA LUOVA JA OSALLISTAVA SUOMI 1 Sopijapuolet Taideylipiston Sibelius-Akatemia, PL 30, 00097 Taideyliopisto (myöhemmin: Taideyo) (Päätoteuttaja) Helsingin kaupunki,

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

TIETOSUOJAVASTAAVA PROJEKTI SOPIMUS

TIETOSUOJAVASTAAVA PROJEKTI SOPIMUS 1 TIETOSUOJAVASTAAVA PROJEKTI SOPIMUS 2 Sisällysluettelo 1. Sopimuksen tausta ja tavoitteet... 3 2. Sopijaosapuolet... 3 3. Kuntien konserniyhtiöiden projektiin osallistuminen... 5 4. Tietosuojavastaava

Lisätiedot