Petri Jalonen. Kotisairaalan palliatiivisen hoidon yksikön toimintamalli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Petri Jalonen. Kotisairaalan palliatiivisen hoidon yksikön toimintamalli"

Transkriptio

1 Kotisairaalan palliatiivisen hoidon yksikön toimintamalli Petri Jalonen HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA C: OPINNÄYTETYÖT 7

2 Petri Jalonen Kotisairaalan palliatiivisen hoidon yksikön toimintamalli Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian julkaisuja Sarja C: Opinnäytetyöt

3 2006 Tekijä Julkaisu on tekijänoikeussäädösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. Julkaisija Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia ISBN ISBN ISSN

4 Sisällys 1 Johdanto Porin kaupunginsairaalan palliatiivisen hoidon yksikön toiminnalliset lähtökohdat Kehittämishankkeen tarkoitus ja tehtävät Palliatiivisen hoidon lähtökohdat Palliatiivisen hoidon käsitteistöä Potilaslähtöisyys, eettinen päätöksenteko ja elämänlaatu palliatiivisessa hoitotyössä Potilaslähtöisyys palliatiivisessa hoitotyössä Eettinen päätöksenteko palliatiivisessa hoitotyössä Elämänlaatu palliatiivisessa hoitotyössä Palliatiivisen hoidon ympäristö Palliatiivisen potilaan hoitoympäristö kotona vai sairaalassa? Omaiset kokonaisvaltaisessa hoidossa Moniammatillinen yhteistyö ja asiantuntijuus Kehittämishankkeen suunnittelu ja toteutus Toimintatutkimus kehittämishankkeen lähestymistapana Toimintatutkimuksen arviointi Kehittämishankkeen prosessi, aineiston keruu ja analyysi Potilashaastattelut Asiantuntijatiimin yhteistyökokoukset Aineistojen analyysi Kehittämishankkeen tulokset Palliatiivinen hoito potilaiden kuvaamana Potilaiden kokemukset palliatiivisen hoidon toteutumisesta kotisairaalan kotihoidossa Potilaiden kokemukset hoitoon liittyvässä tiedonsaannissa ja siihen liittyvässä päätöksenteossa Hoitoympäristön merkitys potilaiden kuvaamana Palliatiivinen hoito ammattihenkilöiden kuvaamana Potilaslähtöinen toiminta palliatiivisessa hoidossa... 52

5 Hoidon jatkuvuuden turvaaminen palliatiivisessa hoidossa Hoidon kodinomainen ympäristö Kehittämishankkeen arviointi ja pohdinta Tulosten luotettavuus ja eettiset kysymykset Tulosten tarkastelu Palliatiivinen hoito Tiedonsaanti ja päätöksenteko palliatiivisessa hoidossa Palliatiivisen hoidon ympäristö Moniammatillinen yhteistyö palliatiivisessa hoidossa Johtopäätökset ja jatkokehittämishaasteet Lähteet... 79

6 5 1 Johdanto Ihmisen keskeisimpiä tulevaisuuden odotuksia on toive oman ja läheisten terveyden säilymisestä ja paranemisesta. Lääketieteen kehittymisen myötä yhä vaikeampia sairauksia kyetään parantamaan, mutta on myös tilanteita, joissa parantavaa hoitoa ei ole olemassa. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) edellyttää, että potilas saa hyvää hoitoa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että parantumattomasti sairas potilas saa hyvää hoitoa. Väestön ikärakenteen muuttuessa kroonisten sairauksien osuus kasvaa ja palliatiivista hoitoa tarvitsevien ihmisten määrä tulee lisääntymään. Uudet terveysongelmat, kuten syöpätautien yleistyminen, ovat osaltaan lisänneet tarvetta palvelujen sisällölliseen kehittämiseen ja oikeaan kohdentamiseen. Mattilan (2002: 12) mielestä onkin nyt ja tulevaisuudessa tiedostettava palliatiivisen hoidon ja lääkintätaidon tärkeys. Palliatiivinen hoitotyö tulee nähdä parantumattomasti sairaiden ja kuolevien ihmisten aktiivisena, moniammatillisena ja kokonaisvaltaisena hoitona silloin, kun sairaus ei ole enää parannettavissa eikä hoidon päämääränä olekaan elämän pidentäminen vaan sen laadun optimointi. (ETENE 2003: 8.) Siksi on tärkeää, että henkilökunnan tietämystä hoitomuodosta ja siihen liittyvästä eettisestä ja filosofisesta pohjasta syvennetään ja laajennetaan moniammatillisessa yhteistyössä yli organisaatiorajojen. Kansallisten hoito- ja laatusuositusten sekä terveysohjelmien tarkoituksena on yhtenäistää hoitokäytäntöjä ja parantaa hoidon laatua. Suositusten laadintaa ovat vauhdittaneet muun muassa hoitokäytäntöjen suuri vaihtelu ja sekä käytännön työssä esiintyvä tiedon tarve. (STM 2003: 8.) Julkinen keskustelu vakavista sairauksista ja kuolemasta on osaltaan myös vaikuttanut viime vuosina kansalaisten kuolemaan suhtautumiseen. Kotisaattohoidon lisääntyneen arvostuksen myötä yhä useampi potilas haluaa nykyisin olla viimeiseen hetkeensä saakka kotonaan. Potilaiden lisääntynyt tietoisuus eri hoitomahdollisuuksista edellyttää myös hoidon laadun kehittämistä ja jatkuvaa arvioimista. (Porin kaupungin terveystoimi 2002: 6.) Tämä kehittämishanke liittyi Porin kaupunginsairaalassa tapahtuvaan palliatiivisen hoitotyön kehittämiseen. Potilaan primaarihoidon on järkevää tapahtua valtaosin perusterveydenhuollossa, mutta erikoissairaanhoidossa tulee jatkossakin olla palliatiivisen hoidon erikoisosaamista. Hollin (2002: 4) mielestä hoidon suunnittelussa, osin toteutuksessa, mutta erityisesti kehittäjänä ja ohjeiden ja konsultaatioavun antajana tarvitaan palliatiivisen erikoisosaamisen yksiköitä. Yhteistyöhön ja ohjeisiin hoitopaikasta toiseen siirryttäessä tulee kiinnittää erityistä

7 6 huomiota. Toiminta vaatii toteutuakseen saumatonta hoito- ja palveluketjua. Potilaan asuinpaikka tai varallisuus ei saa olla esteenä hoidon saatavuudelle. Porin terveystoimen strategian (2002: 6) mukaan toiminta-alue perusterveydenhuollon järjestämisessä tulee laajenemaan entistä enemmän alueelliseksi lähikuntien osalta. Porin kotisairaala on toiminut jo viisi vuotta yhtenä osana palliatiivisen potilaan palveluketjussa tuottamalla sairaalatasoista hoitoa kotiin. Käytäntö on osoittanut, että kotihoito ei aina yksin riitä, vaan hyvän hoidon tueksi tarvitaan tukiyksikköä. Potilaille ei aina ole selvää, mikä organisaatio on vastuussa hoidosta ja sen koordinoinnista. Lisäksi heillä on epätietoisuutta siitä, mihin ensisijaisesti tulisi ottaa yhteyttä äkillisissä hoidon tarpeissa, mitkä sairauteen liittyvät asiat kuuluvat mm. avoterveydenhuoltoon ja mikä on esimerkiksi kolmannen sektorin rooli heidän hoidossaan. Turvallisen elämän edellyttämien terveyspalveluiden tarjonta ja kotihoidon jatkumon turvaaminen potilaille mahdollisimman pitkään perustelevat siis tarvetta palliatiivisen hoidon yksikölle. Kehittämishankkeen tarkoituksena on tuottaa tietoa ja perusteita, joita voidaan käyttää Porin kaupunginsairaalan kotisairaalassa aloittavan palliatiivisen hoidon yksikön toiminnassa. Nykytilannetta kartoitetaan potilaiden teemahaastatteluilla, joiden tarkoituksena on ohjata tulevaa muutosta ja toimintaa potilaslähtöisyyteen. Kehittämishankkeen interventiona toteutetaan asiantuntijatiimin yhteiset tapaamiset, joiden tavoitteena on määritellä uutta toimintaa ja rakentaa valmiuksia palliatiivisen hoidon yksikölle. Tiimin tapaamisissa selkiytetään potilasnäkökulmaa hoidossa, määritetään hoitovastuuta ja palliatiivisen hoidon yksikön roolia palveluketjussa, mallinnetaan nykyisiä hoitokäytäntöjä ja kehitetään hoitoon osallistuvien tahojen yhteistyötä. Tavoitteena on tuottaa potilaslähtöinen toimintamalli Porin kaupunginsairaalan kotisairaalan palliatiivisen hoidon yksikölle. Toimintamallin avulla pyritään luomaan kotihoidon käytäntöihin edellytykset, jotka parantavat palliatiivisen potilaan ja hänen läheistensä selviytymistä kotona ja edistävät hoitotyön jatkuvuutta erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen, kolmannen sektorin ja muiden palveluntuottajien välillä.

8 7 2 Porin kaupunginsairaalan palliatiivisen hoidon yksikön toiminnalliset lähtökohdat Tämä kehittämishanke liittyi yhtenä osana Porin kaupunginsairaalassa toteutettavaan palliatiivisen hoitotyön kehittämiseen. Organisaatiossa tapahtuva kehittämistyö oli kaksitahoinen: palliatiivisen hoidon yksikön perustaminen ja siihen liittyvän toiminnan kehittäminen sekä toisaalta vuodeosastojen palliatiivisen hoidon toimintatapojen yhtenäistäminen. Tavoitteena oli luoda kaupunginsairaalaan yhtenäinen käytäntö, jonka kautta hyvällä oireenmukaisella hoidolla saavutetaan potilaan optimaalinen elämänlaatu ja arvokas kuolema hoitopaikasta riippumatta. (Korsgrund-Rauvola 2003: 3 4.) Lähtökohtana palliatiivisen hoidon yksikön perustamiselle oli lääkäri Reino Alhon joulukuussa 2002 tekemä aloite kaupunginsairaalan johtoryhmässä. Yksikön toimintaa toteuttaisi kotisairaalan hoitotiimi. Organisatorisesti yksikkö sijoitetaan kotihoitokeskuksen alaisuuteen. Palliatiivisen hoidon yksikön tehtävänä on hoitaa eri vaiheissa olevia palliatiivisia potilaita sekä tukea kotona tapahtuvaa hoitoa. Toiminnan keskittäminen kotisairaalaan on koettu luonnollisena, sillä syöpäpotilaiden oireenmukainen hoito ja erityisesti kotona tapahtuvan saattohoidon tukeminen ovat olleet oleellinen osa kotisairaalan toimintaa koko sen olemassaolon ajan. (Korsgrund-Rauvola 2003: 1.) Porin kaupunginsairaalassa kotihoitokeskus on uudenlaista toimintaa, joka kokonaisuudessaan on vielä suunnitteluvaiheessa. Määriteltynä on ainoastaan, että toiminta sisältää kotiin annettavia palveluja ja sen alaisuudessa toimivat kotisairaala sekä ilta- ja yöpartiotoiminta. Viimeksi mainittu toimii sosiaali- ja terveystoimen yhteistyönä. (Korsgrund-Rauvola 2003: 6.) Toiminnan suunnittelua varten on nimetty työryhmä, jonka tavoitteena luoda sellainen yhteistyön muoto, jossa asiakkaan/potilaan kotiin voidaan tarjota optimaalisesti palveluja. Kotiin annettavien palvelujen toiminnan tehostuessa yhteistyön myötä myös palliatiivisen hoidon toteuttaminen mahdollistuu paremmin. Porin kaupunginsairaalan kotisairaala aloitti kokeiluluonteisena syyskuussa 1999 ja henkilökunta vakinaistettiin huhtikuussa Porin kaupungin terveyslautakunnan päätöksen 188/30/2001 mukaan kotisairaalatoiminta on sairaalan polikliinista avohoitoa. Kotisairaalatoiminnalla tarkoitetaan sairaalan vuodeosastohoitoa korvaavaa hoitoa potilaan kotona vuorokauden ympäri. Toiminta mahdollistaa sen, että

9 8 ihminen voi olla vaikeastikin sairaana läheistensä ympäröimänä ja tutussa ympäristössä. (Korsgrund-Rauvola 2003: 7.) Hoitoon tulo edellyttää sairaalahoidon tarvetta, lääkärin lähetettä ja varmistettua diagnoosia. Potilaan perusturvan ja -hoivan pitää olla myös kunnossa. Kotisairaalan välittömässä potilashoidossa työskentelee lääkäri, kahdeksan sairaanhoitajaa ja fysioterapeutti. Kotisairaalan asiakaskunta muodostuu porilaisista, erikoissairaanhoitoa vaativista potilaista, jotka voidaan hoitaa kotona. Vuoden 2002 toimintakertomuksen mukaan kotisairaalaan yksi suurimmista hoitoon tulleiden potilaiden tautiryhmistä oli syöpäsairaudet. Potilaat ohjautuivat kotisairaalaan mm. Porin kaupunginsairaalan vuodeosastoilta, terveyskeskuslääkärin lähettäminä, Satakunnan keskussairaalasta, TYKS:sta ja kotisairaanhoidon terveydenhoitajien kautta lähetteellä. Palliatiivisen potilaan hoito järjestetään mahdollisimman pitkään kotona. Hoito suunnitellaan kotisairaalan ideologian mukaan niin, että potilas voi elää haluamallaan tavalla ja halutessaan myös kuolla kotona. Tulee kuitenkin tilanteita, joissa kotihoito ei riitä, vaan tarvitaan sairaalan vuodeosastoa. Viisivuotisen toimintansa kokemuksen myötä kotisairaalan hoitotiimi on todennut, ettei potilaille aina ole selvää, mikä organisaatio on vastuussa hoidosta ja mihin ensisijaisesti otetaan yhteyttä äkillisissä hoidon tarpeissa. Potilaiden mieltä askarruttavat myös mm. kolmannen sektorin rooli ja mitkä sairauteen liittyvät asiat kuuluvat esimerkiksi avoterveydenhuoltoon. Tämä kehittämishanke pyrki osaltaan selkiyttämään näitä epäkohtia. Kotisairaalan hoitotiimi on vuodesta 2003 lähtien tietoisesti tiivistänyt yhteistyötä Satakunnan keskussairaalan onkologian poliklinikan henkilökunnan kanssa. Tarve yhteistyön kehittämiselle on tullut palliatiivisten potilaiden taholta. Osalla kotisairaalan potilaista on hoitosuhde myös erikoissairaanhoitoon, osalla potilaista on muitakin hoitotahoja. Kotisairaalan yhteyteen perustettavan palliatiivisen hoidon yksikön ja sille tuotettavan toimintamallin avulla pyritään lisäämään valmiuksia moniammatilliselle yhteistyölle, jotta vältytään turhilta päällekkäisyyksiltä palveluketjussa ja potilassiirroilta laitoksesta toiseen. Potilas voi myös halutessaan viettää elämänsä loppuvaiheet palliatiivisen hoidon yksikössä. Palliatiivisen hoidon yksikköä voidaan hyödyntää myös siten, että potilas voi tulla sinne polikliiniseen toimenpiteeseen tai kipulääkityksen tarkistukseen. Keskeisinä toimijoina hoitoa suunniteltaessa ovat kotisairaalan hoitotiimin sekä potilaan ja omaisten lisäksi erikoissairaanhoidon toimijat. Kivunhoidon asiantuntijana toimii kaupunginsairaalan anestesialääkäri. Toiminnan tukena ovat kotisairaanhoito, kotipalvelu, kolmas sektori ja muut palveluntuottajat. Koska toiminta ei ole tiukasti

10 sidottu organisaatiorajoihin, tarvitaan siitä syystä yhteistä käytäntöä eri toimijatahojen kesken sille, mikä on potilaan tilanteeseen tarkoituksenmukaisinta hoidon ja palvelun toteutuksessa kussakin yksikössä. Tasa-arvon kannalta hyvän kuoleman saatavuus ei saa riippua myöskään potilaan asuinpaikkakunnasta tai varallisuudesta (Vuorinen ym. 2004: ). Alueellisen kuntayhteistyön lisäämiseksi palliatiivisen hoidon yksikkö voi tarjota palvelujaan myös Porin lähikuntiin. Tämä on perusteltua, sillä maakunnassa ei tällä ole hetkellä palliatiiviseen erityisosaamiseen keskittynyttä yksikköä. 9

11 10 3 Kehittämishankkeen tarkoitus ja tehtävät Tämän kehittämishankkeen tarkoituksena oli kuvata ja analysoida palliatiivisen hoitotyön ilmenemistä parantumattomasti sairaan hoidossa potilaiden ja hoitoon osallistuvien tahojen näkökulmasta. Hankkeessa tuotettiin tietoa ja perusteita, joita voidaan käyttää Porin kaupunginsairaalan kotisairaalassa aloittavan palliatiivisen hoidon yksikön toiminnassa. Nykytilannetta selvitettiin teemahaastatteluin (n=6), joiden tarkoituksena oli ohjata tulevaa muutosta ja toimintaa potilaslähtöisyyteen. Potilaiden näkemyksiä kuvataan kotisairaalasta saadun hoidon, tiedonsaannin ja päätöksenteon sekä hoidon ympäristön merkitysten avulla. Kehittämishankkeen interventiona toteutettiin asiantuntijatiimin yhteiset tapaamiset, joiden tavoitteena oli määritellä uutta toimintaa ja rakentaa valmiuksia palliatiivisen hoidon yksikölle työntekijöiden näkökulmasta. Tiimin tapaamisissa selkiytettiin potilasnäkökulmaa hoidossa, määritettiin hoitovastuuta ja palliatiivisen hoidon yksikön roolia palveluketjussa, mallinnettiin nykyisiä hoitokäytäntöjä ja kehitettiin hoitoon osallistuvien tahojen yhteistyötä. Saatujen tulosten pohjalta kuvataan palliatiivisen hoitotyön prosessia potilaiden ja työntekijöiden näkökulmasta. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa potilaslähtöinen toimintamalli kotisairaalan palliatiivisen hoidon yksikölle. Toimintamallin avulla luodaan palliatiivisen hoidon käytäntöihin edellytykset, jotka parantavat potilaan ja hänen läheistensä selviytymistä kotona. Yksityiskohtaiset tutkimuskysymykset olivat: 1. Millaisia kokemuksia potilailla on hoidon toteutumisesta kotisairaalan kotihoidossa ja mikä merkitys hoidolla on vointiin, mielialaan ja selviytymiseen? 2. Millaisia kokemuksia potilailla on hoitoonsa liittyvässä tiedonsaannissa ja siihen liittyvässä päätöksenteossa? 3. Mikä merkitys on hoidon ympäristöllä? 4. Mikä on palliatiivisen hoidon yksikön rooli palveluketjussa? 5. Miten hoitoon osallistuvien tahojen moniammatillinen yhteistyö ilmenee eri sektorien välillä ja miten sitä voidaan kehittää?

12 11 4 Palliatiivisen hoidon lähtökohdat 4.1 Palliatiivisen hoidon käsitteistöä Sana palliatiivinen on johdettu englannin kielen sanasta palliate, jonka merkitys on lievittää, vähentää tuskaa, helpottaa, mutta pitää hoitokäsitteenä sisällään muutakin kuin kivunhoitoa (Holli 2000: 3 4). Tuoreessa WHO:n syöpäohjelmassa (2002) palliatiivinen hoito määritellään kokonaisvaltaisena lähestymistapana, joka parantaa parantumattomasti sairaan ja hänen perheensä elämänlaatua. Se perustuu kärsimyksen ehkäisemiseen ja lievittämiseen kivun ja muiden fyysisten, psykososiaalisten ja eksistentiaalisten ongelmien varhaisen tunnistamisen, ennaltaehkäisyn ja lievityksen keinoin. Palliatiivinen hoito, saattohoito ja terminaalihoito ovat osittain päällekkäisiä käsitteitä, joilla kaikilla tarkoitetaan elämän loppuvaiheen hyvää oireenmukaista hoitoa (Lääkintöhallituksen ohjeet 1982; ETENE 2003: 6). Palliatiivisen hoidon käsitteen ympärillä on niin paljon moniselitteisyyttä, ettei terveydenhuollon henkilöstökään ymmärrä sitä aina yksiselitteisesti (Mattila 2002: 26). Hollin (2000: 3 4) mielestä palliatiivisen hoidon käsitettä tarvitaan nimenomaan siihen, ettei rajanveto aktiivihoidon ja oireenmukaisen saattohoidon välillä ole niin jyrkkä. Hänen mukaansa palliatiivinen hoito asettuu aktiivihoidon ja saattohoidon välille. Hoitovaiheiden välillä tapahtuvien siirtymisten tulee olla liukuvia ja asteittaisia potilaan tarpeiden mukaan. Kuviossa 1 (s.12) on kuvattu palliatiivisen hoidon käsitettä tänä päivänä. Palliatiivinen hoito nähdään siis parantumattomasti sairaiden ja kuolevien ihmisten aktiivisena, moniammatillisena ja kokonaisvaltaisena hoitona silloin, kun sairaus ei ole enää parannettavissa eikä hoidon päämäärä ole kaikin keinoin tapahtuva elämän pidentäminen. Palliatiivinen hoito tukee myös läheisten surutyötä. (Latimer 1998: ; Holli 2002: 3 4; ETENE 2003: 8; SPHY 2004.)

13 12 Kuvio 1. Palliatiivisen hoidon käsite tänä päivänä (Vainio ym. 2003: 18). Ajallisesti palliatiivisen hoidon vaihe ei ole sidoksissa kuoleman läheisyyteen, vaan se voi sairaudesta riippuen kestää jopa vuosia. Hoidon päämääränä on potilaan ja hänen läheistensä hyvinvointi. Se tukee elämää ja pitää kuolemaa siihen kuuluvana normaalina prosessina. Palliatiivinen hoito auttaa potilasta elämään mahdollisimman aktiivisesti kuolemaansa asti ja tukee läheisiä selviytymään potilaan sairauden aikana sekä kuoleman jälkeen. (ETENE 2003: 6; ETENE 2004: 5 10.) Saattohoito hoidollisine käytäntöineen voidaan nähdä palliatiivisen hoidon viimeisenä jaksona (Mattila 2002: 12 13). Saattohoito on luonnollinen osa palliatiivista hoitoa palvellen niitä potilaita, joiden parantavaan hoitamiseen ei enää ole lääketieteellisiä mahdollisuuksia (Vainio ym. 2003: 41). Saattohoito on kuolemaa lähestyvän potilaan aktiivista hoitoa ja läheisten tukea sairauden viime vaiheissa sekä kuolinprosessin aikana. Saattohoidossa keskeistä on potilaan oireiden ja kärsimyksen lievitys. Saattohoito ei ole riippuvainen potilaan diagnoosista, mutta edellyttää potilaan kanssa tehtyä päätöstä saattohoitoon siirtymisestä. Saattohoidon lähtökohtana on potilaan etenevä parantumaton sairaus, johon ei voida antaa ennustetta parantavaa hoitoa tai potilas on kieltäytynyt siitä, ja potilaan jäljellä olevan eliniän arvioidaan olevan lyhyt. (ETENE 2004: 5 10.) Saattohoito sanana sisältää myös eksistentiaalisen olemassaolon ulottuvuuden, mikä kuvaa läsnäoloa, kuolevan saattoa matkalle, kotiin tai portille, jolta ei ole paluuta (Vainio ym. 2003: 19). Kuolevan potilaan hoito on ilmaisuna suora ja konkreettinen ja siinä on määritelty hoidon kohde. Tässä merkityksessä käytettynä se jättää hoidon sisällön avoimeksi tai pitää sitä itsestään selvyytenä. Sen käyttämistä on perusteltu avoimuuden ja peittelemättömyyden vaatimuksilla. (Sand 2003a: 42.) Terminaalihoito oli 1980-luvulla käytetty nimitys kuolevan potilaan hoidossa (Lääkintöhallituksen ohjeet

14 1982). Tänä päivänä terminaalihoidolla tarkoitetaan välittömästi kuolemaa edeltävää hoitoa. Viime vaiheen hoito sisältää käsityksen potilaan hoidosta liitettynä ihmisen elämänkaareen, eri ikäkausiin ja elämänvaiheisiin. Keskeistä hoidossa on toiminta, joka nähdään tiettynä ajanjaksona. Parantumattomasti sairaan ihmisen hoidossa viime vaiheen hoito nähdään kiertoilmaisuna kuolevan ihmisen hoitamisesta. (Sand 2003a: 4243.) Potilasta hoidetaan viime vaiheessa hyvin ja hän saa kaiken tarvitsemansa lääketieteellisen ja hoidollisen avun. Käsite on hoitohenkilökunnan kannalta melko selkeä ja turvallinen. Käsitteen ammatillisuus ja asianmukaisuus voivat vähentää hoitohenkilökunnan kokemaa ahdistusta kuolevan ihmisen kohtaamisessa. Käsitteen ongelmaksi saattaa muodostua se, että ihminen itse jää taustalle ja vaiheen mukainen hoito on etusijalla. (Sand 2003a: 43.) Viime vaiheen hoitoon liitetään usein myös omaisten jälkihoito, mikä tarkoittaa jollain tavalla suoritettua yhteydenottoa lähiomaiseen potilaan kuoleman jälkeen. Kaunosen (2000: 75 87) mukaan yhteydenotto liittyy ajatukseen hoidon jatkuvuudesta, kokonaisvaltaisuudesta ja näkemyksestä, että omainen ja perhe tarvitsevat tukea heille läheisen ihmisen kuoleman jälkeenkin. Oireenmukainen hoito (symptomaattinen hoito) tarkoittaa potilaan kaikkien oireiden (mm. kipu, hengenahdistus, ruokahaluttomuus, pahoinvointi, nielemisvaikeudet, sekavuus, masennus, ahdistus) huolellista seurantaa ja hoitoa riippumatta sairauden ennusteesta (Vainio ym. 2003: 17 19; ETENE 2004: 5 10). Potilasta vaivaavia oireita hoidetaan toimenpiteillä, joiden pääasiallinen tarkoitus on potilaan olon tekeminen mahdollisimman miellyttäväksi elämän loppuvaiheessa (Hinkka 2001: 19). Palliatiivisiksi hoidoiksi nimitetään myös oireita lievittäviä erikoishoitoja, kuten esim. palliatiivista kirurgiaa, sytostaatti- ja sädehoitoa. Niitä käytettäessä on kuitenkin oltava vakuuttuneita, että hoidon aikaansaama oireiden lievitys ylittää siitä aiheutuneet haitat. (Mattila 2002: 41.) Mattilan (2002: 41) mielestä keskeistä potilaan hoidossa on se, että häntä tutkitaan mahdollisimman vähän ja hoidossa keskitytään oireiden hallintaan ja psykososiaaliseen tukeen eikä taustalla olevaan sairauteen. Alihoito on palliatiivisessa hoidossa hoitoa, jossa osa potilaan kivusta ja kärsimyksestä jää hoitamatta. Tämä saattaa johtua siitä, että potilaan kärsimyksiä ei havaita, ei osata hoitaa tai niitä aliarvioidaan. Hyvällä palliatiivisella hoidolla ei välttämättä saada poistettua kaikkea kipua tai kärsimystä, mutta niitä voidaan lievittää. Ylihoidossa tehdään potilaalle toimenpiteitä, jotka pidentävät potilaan kärsimyksiä ja vain marginaalisesti vaikuttavat hänen elinikäänsä. (ETENE 2004: 5 10.) 13

15 14 Terveydenhuollon ammattihenkilöillä on velvollisuus hoitaa potilasta mahdollisimman hyvin koulutuksensa ja kokemuksensa perusteella ja lievittää potilaan kärsimyksiä (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstä 559/1994). Kokonaisvaltainen oireenmukainen hoito ja hoiva palliatiivisessa hoitotyössä toteutuu parhaimmillaan ennaltaehkäisevänä toimintana, ei siis väliintulona hankaluuksien ollessa ylipääsemättömiä. Hoitohenkilökunnalla tulee olla tarkkaa tietoa oireiden esiintymisestä, voimakkuudesta ja siitä, miten oireet vaikuttavat potilaan elämään. (ETENE 2002: 45.) Oireita lievittävä hoito sisältää potilaan inhimillisyyden ja yksilöllisyyden. Ammatillisuus, omahoitajuus ja yksilövastuinen hoitotyö ovat hoitotyön toiminnan perusvälineitä tässä kohtaamisessa (ETENE 2002: 45). Tämä edellyttää toteutuakseen moniammatillista osaamista ja yhteistyötä sekä hyvää hoidon suunnittelua. Palliatiivinen hoito tuleekin nähdä tukijärjestelmänä, jossa yhdistyvät sekä lääke- ja hoitotieteellinen hoito että psyykkinen, sosiaalinen ja hengellinen tuki. (Nevalainen 2002: 25 27; ETENE 2002: 45.) Tässä kehittämishankkeen kuvauksessa palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan kaikkea sitä toimintaa, hoitoa, huolenpitoa ja apua, jota perustettava palliatiivisen hoidon yksikkö tulee tarjoamaan parantumattomasti sairaaksi diagnostisoidulle, kuolevalle ihmiselle ja hänen perheelleen, myös potilaan kuoleman jälkeen. Hoito ja hoitaminen määrittyvät eri tehtäväalueina yksilöllisesti kattaen potilaan perushoidon, fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja hengellisen hoidon sekä läheisten tukemisen. Potilaasta käytetään ilmaisua palliatiivinen potilas tai potilas ja potilaan läheisistä ihmisistä ilmaisua läheiset, potilaan omaiset, perhe tai potilaan perhe. Palliatiivisen hoidon aika saattaa kestää muutamista viikoista useisiin vuosiin. Tässä kehittämishankkeen kuvauksessa ei ajallisesti tehdä rajausta palliatiivisen hoidon tai saattohoidon välillä, sillä yksittäisen ihmisen elämässä saattohoito- ja/tai palliatiivisen hoidon vaihe voi olla elämän loppuvaiheen aikaa huomattavasti pidempi. Se voi käsittää ajan taudin parantumattomuuden kuulemisesta tai saattohoitopotilasdiagnoosin saamisesta aina kuolemaan saakka riippumatta siitä, missä ihmistä hoidetaan. Perustettavan yksikön nimenä tullaan käyttämään palliatiivisen hoidon yksikköä. Sen tehtävänä on hoitaa eri vaiheissa olevia palliatiivisia potilaita sekä tukea kotona tapahtuvaa palliatiivista ja/tai saattohoitoa. Hoitoon osallistuvista ammattihenkilöistä käytetään ilmaisua tiimi tai hoitotiimi.

16 Potilaslähtöisyys, eettinen päätöksenteko ja elämänlaatu palliatiivisessa hoitotyössä Potilaslähtöisyys sosiaali- ja terveydenhuollon periaatteena ilmenee toiminnan arvoperustana, näkemyksenä potilaasta sekä hoito- ja palvelutoiminnan luonteesta ja työntekijästä. Potilaslähtöisyyden arvopohjassa korostuvat muun muassa ihmisarvo, yhdenvertaisuus, luottamus, itsemäärääminen, kokonaisvaltaisuus ja yksilöllisyys. (Kiikkala 2000: 116.) Parantumattomasti sairaan potilaan hoidossa tarvitaan eettistä päätöksentekoa siitä, mikä tekee lopunajan elämänlaadusta arvokasta. Hoidollinen päätöksenteko onnistuu, mikäli työntekijä toimii luottamuksellisessa vuorovaikutussuhteessa potilaan kanssa kunnioittaen tämän itsemääräämisoikeutta Potilaslähtöisyys palliatiivisessa hoitotyössä Potilaslähtöisen toiminnan lähtökohtina ovat potilaan elämäntilanteen lisäksi palvelu ja sen laatu (Holma 1999: 23,27; Ruotsalainen 2000: 16). Elämän viimeisillä hetkillä tarvitaan läsnäoloa, myötäelämistä, kunnioitusta ja potilaan toiveiden noudattamista (ETENE 2001: 4 5). Hyvän palliatiivisen hoidon toteuttaminen potilaslähtöisesti edellyttää luottamuksellista vuorovaikutussuhdetta, potilaan omatoimisuuden tukemista, riittävää henkilökunnan määrää ja ammattitaitoa, kiireettömyyttä, toisen huomioon ottamista, toimivaa kotihoitoa, moniammatillista yhteistyötä, tiedonkulkua, hoidon joustavuutta ja jatkuvuutta sekä laadun varmennusta (Leino-Kilpi & Vuorenheimo 1992: 43 45; Miettinen 2001: 83 ; Voutilainen ym. 2002a: 51 53). Potilaille oleellista on se, millä tavoin hyvä hoitaminen toteutuu hoitajan toiminnassa. Hyvän hoitajan ominaisuuksia ovat ammattitaito, työkokemus, inhimillisyys, luotettavuus, huumorintaju, empatia, ihmisen kunnioittaminen ja vuorovaikutustaidot. (Leino-Kilpi Vuorenheimo 1992: 41 42; Kuuppelomäki 1997: 145; Miettinen 2001: 85.) Parantumattomaksi määritelty sairaus ja kuolemanuhan sävyttämä tilanne vaikuttavat sekä potilaan että hänen perheensä jäsenten elämään, sisäisiin suhteisiin ja mielialaan. Vaikea sairaus käynnistää useimmiten ihmisessä kriisireaktion, jonka tavallisia oireita ovat masennus ja ahdistus. (Vainio ym. 2003: 17 19; Sand 2003b: 24 27; Suomen Syöpäyhdistys 2004.) Eksistentiaalinen ahdistus liittyy ajatuksiin oman elämän rajallisuudesta ja päättymisestä sekä olemassaolon mielekkyydestä (Sand 1995: 52; Mattila 2003: 10 11; Mattila 2004: 32 33). Palliatiivisessa hoidon tässä vaiheessa ei oleellista ole ongelmien ratkaisuun

17 16 keskittyminen, vaan potilaan ja hänen perheensä kokeman kärsimyksen lievittäminen (Hänninen 2001: 56). Välitön psykososiaalinen tuki tulee potilaan omaisilta. Toisaalta syöpä sairautena voi karkottaa läheisiä, jolloin hoitavien ammattihenkilöiden antama tuki on erityisen tärkeää. Tukemisessa keskeistä on toivon ylläpitäminen, mikä parantumattomasti sairaalle merkitsee elämän tarkoituksellisuuden säilymistä vaikeassakin tilanteessa, kivuttomuuden tunnetta sekä läheisten tukemista. Potilaan reagoidessa tunnepitoisesti vuorovaikutuksessa kiinnitetään huomiota tiedon antamiseen. Jos potilas kokee saaneensa tietoa riittävästi, keskustelu painottuu tunteiden käsittelyyn. (Lindvall 2001: ; Tiirinen 2003.) Tilan antaminen potilaalle on tärkeää. Toivon ylläpitämisessä voi olla hoidollista merkitystä edellyttäen, että sitä, mitä toivotaan, voidaan pitää mahdollisena. (Mattila 2003: ) Hyvän hoidon toteutumisen kannalta on tärkeää, että hoitaja ymmärtää olemassaolon ahdistuksen osana parantumattomasti sairaan elämää (Mattila 2004: 32 33). Eksistentiaalisen ahdistuksen kohtaaminen edellyttää avointa kommunikaatiota sekä totuuden kertomista potilaan sairaudesta ja sen ennusteesta (Mattila 2002: 158). Toivon tukeminen ei merkitse epärehellisyyttä eikä surun ja menetyksen mitätöintiä, vaan hoitavien henkilöiden sensitiivisyyttä potilaan kulloisellekin sopeutumisvaiheelle ja hänen käyttämilleen selviytymiskeinoille (Hietanen 2004: 231). Turvattomuutta aiheuttaa yleensä pelko jostain tulevasta tapahtumasta. Potilaat pelkäävät mm. oireiden pahenemista, yksin jäämistä, avuttomuutta, kuolemaa (Hänninen 2001: 65). Potilaalla on oikeus odottaa turvallisuutta ja lämpöä sekä hoitoympäristöltään että vuorovaikutussuhteeltaan hoitajan kanssa. Häntä tulee kunnioittaa yksilönä. Turvallisuutta palliatiivisessa hoidossa lisäävät mm. yksilöllisesti määritelty kivunlievitys ja hyvä perushoito. (ETENE 2002: 8; Sand 2003b: ) Kokonaisvaltaisesti toteutettuna palliatiivinen hoito lisää potilaan turvallisuuden tunnetta ja parantaa elämänlaatua (Maanselkä 2003). Hoitohenkilökunta toimii luottamuksellisessa omahoitajasuhteessa potilaan ja omaisten kanssa potilaan yksilöllisyyttä ja itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Parantumattomasti sairaan potilaan elämä on useimmiten myllerryksessä, ja hyvän hoidon kannalta on tärkeä oppia tuntemaan nimeltä luotettava hoitaja. Omahoitajalla on mahdollisuus perehtyä potilaan tilanteeseen, esim. ahdistuksen ja kivun syihin, paljon syvällisemmin. Esiin nousevat oireet voivat olla mm. näkymättömiä ihmissuhdeongelmia, taloudellisia huolia tai hengellistä hätää. (Hinkka 2003: 326.) Hyvä oireenmukainen hoito vaatii erityisosaamista, sillä taudin edetessä ongelmat lisääntyvät ja mutkistuvat. Kokemuksen lisäksi

18 17 hyvä ja pysyvä hoitosuhde on onnistuneen palliatiivisen hoidon edellytys. (Tasmuth ym. 2004: ; Jack ym. 2004: ) Ihmisarvon kunnioittaminen tarkoittaa, että jokaisella on yhtäläinen ja ainutkertainen ihmisarvo. Kuolevalle kuuluu sama ihmisarvo. Ihmisen kunnioittamiseen kuuluvat inhimillinen kohtelu, luottamuksellisuus ja yksityisyyden suoja, hyvä vuorovaikutus ja rehellisyys sekä tiedonsaannin, yksilön vaikuttamismahdollisuuksien ja itsemääräämisoikeuden vahvistaminen. (ETENE 2001: 4.) Ihmisarvon kunnioittaminen luo Pietarisen (1997: 20 23) mielestä moraalisen perustan erityisesti ihmisiin kohdistuvalle toiminnalle. Ihmisarvon kunnioitus näkyy myös omaisten ja läheisten kohtelussa sekä terveydenhuollossa toimivien välisissä suhteissa (ETENE 2001: 4 5) Eettinen päätöksenteko palliatiivisessa hoitotyössä Palliatiivisen hoidon vaiheeseen siirtyminen edellyttää eettistä päätöksentekoa siitä, ettei potilasta voida enää lääketieteellisin keinoin parantavasti auttaa. Lääkärin tehtävänä on keskustella potilaan kanssa siitä, että paranemiseen tähtäävät hoidot lopetetaan ja hoito jatkuu palliatiivisena. Hyvän palliatiivisen hoidon toteutuminen edellyttää toimivaa hoitokäytäntöä ja lääketieteellisesti korkeatasoista toimintaa, potilaan mahdollisuutta osallistua hoitopäätösten tekoon sekä potilaan olemassa olemisen kohtaamista. (Mattila 2002: ) Todellisen tilanteen kertominen potilaalle on päätöksenteon edellytys. Salaamalla totuutta hoitava henkilö estää potilasta osallistumasta hoitopäätösten tekoon ja antamasta informoitua suostumusta palliatiiviselle hoidolle. Potilasta koskevat asiat kerrotaan riittävän relevantisti, jotta potilaan päätöksenteko mahdollistuu. (Mattila 2003: 10 11, 2004: ) Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) määrittelee myös, että valitut hoitolinjat edellyttävät aina potilaan suostumusta. Täydessä ymmärryksessä ja vapaasta tahdosta tehty hoitotestamentti helpottaa potilaan hoitoon liittyvää päätöksentekoa. Hoitotestamentti on lääkäriä eettisesti ja juridisesti sitova tahdonilmaisu. Palliatiivisessa hoidossa se ei poissulje aktiivisia hoitoja oireiden lievittämiseksi, mutta helpottaa elintoimintoja ylläpitävien hoitojen lopettamista etenkin silloin, kun potilas ei itse kykene muutoin ilmaisemaan tahtoaan. (Hinkka 2003: 369.) Jotkut lääkärit kuitenkin kokevat, että hoitotahto voidaan ymmärtää vääränä keinona säästää resursseja tai työn määrää. Hoitotahto hämärtää myös perinteisiä vastuun rajoja ja houkuttelee siirtämään potilaalle sellaista vastuuta, mikä on aiemmin kuulunut lääkärille.

19 18 (ETENE 2002: 40.) Jos potilas ei pysty terveydentilansa vuoksi pätevästi ilmaisemaan tahtoaan, hänen tahdonilmauksensa pyritään saamaan selville läheisten avulla ja häntä on hoidettava tavalla, jota voidaan pitää hänen henkilökohtaisen etunsa mukaisena. (Mattila 2003: 10 11; Hinkka 2003: ) Kokonaishoidon kannalta hoitolinjauksissa on tarkasteltava itse taudista ja sen hoidosta aiheutuvien fyysisten oireiden hoidon lisäksi potilaan ahdistukseen ja kommunikointiin liittyviä tarpeita ja hoitoja. Lääkärin tehtävänä on määritellä sairaskertomukseen kullekin potilaalle yksilölliset lääketieteelliset tavoitteet hoitolinjoista sekä punnittava hoitopäätöksissä annettavan hoidon hyödyt ja haitat mahdollisimman tarkkaan, ettei potilaalle aiheudu turhia kärsimyksiä. (ETENE 2002: 42.) Yhdessä asetettujen tavoitteiden avulla turvataan potilaan hoidon ja palvelun yksilöllisyys ja jatkuvuus sekä sovitetaan potilaan hoito ja palvelu saumattomaksi kokonaisuudeksi. Potilaan arvioidut ja kartoitetut ongelmat tulevat päivittäisessä työssä käsitellyiksi kirjaamisen kautta. Oleellista on, että potilasta informoidaan oireiden ja ongelmien kartoituksesta. Potilas itse arvioi omien oireidensa voimakkuuden ja päättää, mitkä ovat hänen ongelmiaan. (Nevalainen 2002: 25 27; Voutilainen ym. 2002b: 91.) Tärkeää on, että hoitolinjauksiin vaikuttaisi nimenomaan potilaan persoonallinen tahto (Hinkka 2003: ). Potilaalla on oikeus myös kieltäytyä ehdotetusta hoidosta ja siihen liittyvästä informaatiosta. Tällöin hän kuitenkin heikentää mahdollisuuttaan vaikuttaa hoitopäätöksiin ja kokonaisvaltaisen hoidon toteutumista. Potilaalle on tuolloin pyrittävä löytämään muu lääketieteellisesti hyväksyttävä hoito. Potilas ei kuitenkaan voi vaatia lääketieteellisesti epätarkoituksenmukaista hoitoa, eikä lääkärin tule sitä tarjota. (Mattila 2003: ) Eettisissä hoitoratkaisuissa perheen ja omaisten reaktiot voivat aiheuttaa päätöksenteossa ristiriitatilanteita. Niihin joudutaan etenkin silloin, jos tilanne on edennyt pitkälle ilman yhteisiä neuvotteluja. Omaiset voivat pyrkiä tekemään päätöksiä potilaan puolesta tai kieltää kertomasta potilaalle ennustetta. Lääkärin tulee muistaa olevansa ensisijaisesti potilaan asialla eikä omaisten mielipiteen tule ohjata hoitoa ohi potilaan tahdon. (Hinkka 2003: ; Mattila 2004: ) Erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon siirryttäessä on jatkohoidosta vastaavan lääkärin hyvä saada potilasta aikaisemmin hoitaneelta onkologilta tukea eettisessä päätöksenteossa, mikä koskee esimerkiksi aktiivihoidoista luopumiseen liittyneitä hoitolinjauksia. Tulevaisuudessa on kehitettävä saattaen vaihdettava -ratkaisuja, joissa potilaan jatkohoidosta vastaavan yksikön edustajat olisivat myös kes-

20 kusteluissa mukana silloin, kun hoidossa siirrytään palliatiivisen hoidon vaiheeseen. (Kellokumpu-Lehtinen 2004.) Informaation kulku on oleellista, jotta voidaan välttää ristiriitaisia ja päällekkäisiä toimintoja. Hoitoa antavassa yksikössä tulisi käydä palliatiivisen hoidon neuvotteluja, joissa olisivat mukana potilaan ja hänen omaistensa lisäksi oma lääkäri, omahoitaja sekä muut potilaan hoitoon osallistuvat henkilöt. Neuvotteluissa tuodaan esiin sairaus, odotettavissa olevat lähiaikojen asiat, hoidon suuntaviivat ja mahdollisuudet sekä potilaan ja omaisten toiveet hoidosta. (ETENE 2002: 12.) Oma kansio, johon potilaan hoidosta vastaava yksikkö kokoaisi kaiken oleellisen tiedon ja joka kulkisi potilaan mukana eri sektoreilla, helpottaisi Hollin (2002: 3 4) mukaan sekä potilasta että potilasta hoitavaa henkilöstöä asioiden käsittelyssä ja hoitolinjauksissa. Neuvotteluissa voidaan punnita potilaan tahto sekä saavuttaa yhteisymmärrys hoitosuunnitelmasta ja hoidon tavoitteista potilaan toiveiden mukaisesti. Tietoisuus siitä, missä suunnilleen ollaan menossa, lisää potilaan ja omaisten turvallisuuden tunnetta. (ETENE 2002: ) Usein päätös hoitolinjan muutoksesta tehdään liian myöhään tai valitussa hoitolinjassa ei pysytä. Kuuppelomäen (1997: 93) mielestä aktiivisen hoidon lopettamisvaiheeseen koskevassa päätöksenteossa lääkärit ovat tänä päivänä yhä enemmän valmiita toimimaan potilaan tahdon mukaisesti, mutta kokevat päätöksenteon hoitojen lopettamisesta vaikeaksi. Hinkan (2001: 54) tutkimuksessa suomalaisten lääkäreiden päätöksenteosta elämän loppuvaiheen hoidossa ne lääkärit, joilla oli enemmän kokemusta kuolevien hoidosta ja jotka olivat saaneet enemmän palliatiivisen hoidon koulutusta, tekivät muita pidättyväisempiä hoitoratkaisuja. Lääkäreiden hoitoratkaisujen todettiin myös olevan riippuvaisia omaisten vetoomuksista. Omaisten toivoessa kaiken mahdollisen tehtäväksi aktiiviset hoitoratkaisut lisääntyivät etenkin nuorempien lääkäreiden päätöksissä. (Hinkka 2001: ) Kuuppelomäen (1997: 94 95) mielestä on tärkeää tarkastella, mikä on palliatiivisen hoidon sisältö: muuttaako tehty päätös mitenkään potilaan hoitoa? Kuuppelomäki katsoo, että hoidossa korostuu turha elämän pitkittäminen pikemmin kuin laadukas loppuvaiheen hoito. Diagnosointiin liittyvät viiveet lisäävät potilaiden kärsimyksiä. Sairaanhoitajat kokevat kuolevan potilaan hoidon usein liian tehokkaaksi eli potilaalle tehdään turhia tutkimuksia ja hoitotoimenpiteitä. Toisaalta potilaat saattavat suojautua kieltäytymällä kuulemasta sairautensa ennustetta. Aktiivihoidot saattavat myös olla potilaalle toivon lähde, ja siksi he haluavat niitä kuolemaansa asti. Siksi on vaikeaa arvioida, kummasta potilaat kärsivät enemmän, hoitojen antamisesta vai lopettamisesta. 19

Rauhaniemen sairaalan ja Koukkuniemen vanhainkodin. saattohoitosuunnitelma

Rauhaniemen sairaalan ja Koukkuniemen vanhainkodin. saattohoitosuunnitelma 1 Tampereen kaupunki LAIJO 31.3.2011 38, LIITE Laitoshoito DNO TRE:2131 /06.02.00/2011 Koukkuniemen vanhainkoti (päivitetty 15.10.2012) Rauhaniemen sairaala Rauhaniemen sairaalan ja Koukkuniemen vanhainkodin

Lisätiedot

Näkemyksiä hyvästä saattohoidosta Pohjanmaan alueella

Näkemyksiä hyvästä saattohoidosta Pohjanmaan alueella SEIJA OLLILA (TOIM.) Näkemyksiä hyvästä saattohoidosta Pohjanmaan alueella Näkökulmana ihmisen ääni VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 198 Kuva: Pentti Junna III ESIPUHE Näkemyksiä

Lisätiedot

2 SURU... 57 2.1 Suru- ja kriisiteorioita... 58 2.2 Suru on luopumista... 60 2.3 Erilaisia selviytymisen keinoja... 62 2.3.1 Sururyhmät... 63 2.

2 SURU... 57 2.1 Suru- ja kriisiteorioita... 58 2.2 Suru on luopumista... 60 2.3 Erilaisia selviytymisen keinoja... 62 2.3.1 Sururyhmät... 63 2. 1 Sisällys Lukijalle... 4 LUKU I... 6 1 SAATTOHOITO... 6 1.1 Saattohoitoa ohjaavat säädökset... 7 1.2 Ammattieettiset ohjeet ja periaatteet... 10 1.2.1 Lääkärin etiikka... 10 1.2.2 Sairaanhoitajan eettiset

Lisätiedot

Omaisen saama tuki saattohoidossa

Omaisen saama tuki saattohoidossa ETTEI TARVII ELÄÄ MISSÄÄN PILVILINNOISSA Omaisen saama tuki saattohoidossa Tuija Hakala Marja Järvinen Tarja Lahtinen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu/ Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali-

Lisätiedot

Hyvä elämä loppuun asti. Laadukas saattohoito

Hyvä elämä loppuun asti. Laadukas saattohoito Hyvä elämä loppuun asti Laadukas saattohoito Sisältö Laadukas saattohoito Kivunhoito ja oireseuranta Artikkelit Saattohoidon tukihenkilöt Saattohoitoon sopivia virsiä ja raamatunkohtia Ohjeita omaisille

Lisätiedot

HETKI ELÄMÄÄ. ENNEN KUOLEMAA - kuolevan hoito. Marjukka Peltonen Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö

HETKI ELÄMÄÄ. ENNEN KUOLEMAA - kuolevan hoito. Marjukka Peltonen Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö HETKI ELÄMÄÄ ENNEN KUOLEMAA - kuolevan hoito Marjukka Peltonen Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/JÄRVENPÄÄN YKSIKKÖ

Lisätiedot

Toimintamallin kehittäminen laitospotilaiden suun terveydenhoitoon

Toimintamallin kehittäminen laitospotilaiden suun terveydenhoitoon Toimintamallin kehittäminen laitospotilaiden suun terveydenhoitoon Birgitta Oksanen HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA C: OPINNÄYTETYÖT 10 Birgitta Oksanen Toimintamallin kehittäminen

Lisätiedot

VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana

VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana Marjo Mukkala&Merja Rosenberg Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Kirsti Anttila Kati Kupari Opinnäytetyö, Syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

HENGELLIS- EMOTIONAALISEN TUEN TARVE SYÖPÄÄN SAIRASTUNEELLA IHMISELLÄ

HENGELLIS- EMOTIONAALISEN TUEN TARVE SYÖPÄÄN SAIRASTUNEELLA IHMISELLÄ HENGELLIS- EMOTIONAALISEN TUEN TARVE SYÖPÄÄN SAIRASTUNEELLA IHMISELLÄ Piritta Siika-aho g9699 Anne Kukkonen g9700 Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia- ammattikorkeakoulu Diak Pohjoinen, Oulu Sairaanhoitaja

Lisätiedot

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan olevan 85 000 keskivaikeasti tai vaikeasti dementoitunutta ja 35 000 lievästi dementoitunutta henkilöä (1). Dementian esiintyvyys on ollut 65 69-vuotiaiden

Lisätiedot

Vanhuuskuolema. Suomalaiset kuolevat yhä vanhempina

Vanhuuskuolema. Suomalaiset kuolevat yhä vanhempina Paneeli KONSENSUSLAUSUMA 2014 Konsensuslausuma 2014 JOHDANTO Konsensuskokoukset ovat avoimia ja julkisia tilaisuuksia, joissa lääketieteellisiä toimintatapoja arvioidaan tutkimusnäytön perusteella. Kokousten

Lisätiedot

Saattohoito. Saattohoito ei tarjoa hyvää kuolemaa elävälle, vaan hyvää elämää kuolevalle. Käytännön tietoa potilaalle ja omaiselle

Saattohoito. Saattohoito ei tarjoa hyvää kuolemaa elävälle, vaan hyvää elämää kuolevalle. Käytännön tietoa potilaalle ja omaiselle Saattohoito Käytännön tietoa potilaalle ja omaiselle Saattohoito ei tarjoa hyvää kuolemaa elävälle, vaan hyvää elämää kuolevalle. Nokian terveyskeskuksen saattohoitotyöryhmä Sisällys Lukijalle...1 Mitä

Lisätiedot

MASENTUNEEN POTILAAN NÄYTTÖÖN PERUSTUVAT HOITOTYÖN MENETELMÄT tutkimus ja kehittämistyö masentunutta auttavista hoitotyön menetelmistä

MASENTUNEEN POTILAAN NÄYTTÖÖN PERUSTUVAT HOITOTYÖN MENETELMÄT tutkimus ja kehittämistyö masentunutta auttavista hoitotyön menetelmistä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 3/2007 sain sitä tukea ja luotin koko ajan siihen, että paranisin MASENTUNEEN POTILAAN NÄYTTÖÖN PERUSTUVAT HOITOTYÖN MENETELMÄT tutkimus

Lisätiedot

ERITYISESTÄ EDISTÄVÄÄN

ERITYISESTÄ EDISTÄVÄÄN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 112 TUTKIMUKSIA Irmeli Leino, Ulla Wiirilinna, Marita Päivärinne, Liisa Anttila & Pekka Makkonen ERITYISESTÄ EDISTÄVÄÄN Mielenterveystyön ja sen opettamisen kehittäminen

Lisätiedot

KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana

KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana Marja Immonen - Vuokko Strengell Opinnäytetyö, kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

Saattohoito-ohjeistus ja Suosituksia elämän loppuvaiheen päätösmenettelystä ja hoidosta

Saattohoito-ohjeistus ja Suosituksia elämän loppuvaiheen päätösmenettelystä ja hoidosta POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Saattohoito-ohjeistus ja Suosituksia elämän loppuvaiheen päätösmenettelystä ja hoidosta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hoitoeettinen työryhmä Saattohoito-ohjeistus

Lisätiedot

HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA

HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA Jaana Nissi-Lämsä Opinnäytetyö, syksy 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Pohjoinen, Oulu Hoitotyönkoulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ Nissi-Lämsä, Jaana. Hoitotyön

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

sosiaali- ja TErvEysalaN EETTiNEN perusta ETENE-julkaisuja 32

sosiaali- ja TErvEysalaN EETTiNEN perusta ETENE-julkaisuja 32 sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta ETENE-julkaisuja 32 ETENE-julkaisuja 32 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN EETTINEN PERUSTA ISSN-L 1458-6193 ISSN 1458-6193 (painettu) ISSN 1797-9889 (verkkojulkaisu) ISBN

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI. Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella

Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI. Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet...

Lisätiedot

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet... 3 2.1. Omaisen

Lisätiedot

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE Riikka Loikkanen Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu B RAPORTTEJA 45 Noppari (toim.)

Diakonia-ammattikorkeakoulu B RAPORTTEJA 45 Noppari (toim.) Diakonia-ammattikorkeakoulu B RAPORTTEJA 45 Noppari (toim.) Monialaiset verkostot perheitä tukemassa Päivi Vuokila-Oikkonen, Riitta-Liisa Heikkinen, Marianne Karttunen, Marja-Liisa Läksy, Sirkku Maikkula

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

Arvioinnin kartalla. matka teoriasta käytäntöön

Arvioinnin kartalla. matka teoriasta käytäntöön M e r v i A a l t o - K a l l i o P a u l a S a i k k o n e n P i r j o K o s k i n e n - O l l o n q v i s t Arvioinnin kartalla matka teoriasta käytäntöön TERVEYDEN EDISTÄMISEN KESKUS CENTRET FÖR HÄLSOFRÄMJANDE

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä

Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä Panu Aunola projektityöntekijä, sh Liisa Kantojärvi projektityöntekijä, LT, EL, vastuualueen johtaja Tiina Puotiniemi projektipäällikkö, TtM 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HOITOKOTI PÄIVÄKUMMUN VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÖIDEN RINNALLA KULKIJAN OPAS Kuka kulkee vierelläsi?

HOITOKOTI PÄIVÄKUMMUN VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÖIDEN RINNALLA KULKIJAN OPAS Kuka kulkee vierelläsi? HOITOKOTI PÄIVÄKUMMUN VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÖIDEN RINNALLA KULKIJAN OPAS Kuka kulkee vierelläsi? Marjo Lehto ja Irene Hoskelin Opinnäytetyö kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön

Lisätiedot

IHMISARVON KUNNIOITTAMINEN, ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS JA YKSITYISYYS POTILAAN HOIDOSSA

IHMISARVON KUNNIOITTAMINEN, ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS JA YKSITYISYYS POTILAAN HOIDOSSA IHMISARVON KUNNIOITTAMINEN, ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS JA YKSITYISYYS POTILAAN HOIDOSSA Tampereen yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hoitotieteen laitos Pro gradu -tutkielma Isabel Poikkimäki Kesäkuu 2004

Lisätiedot